XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Onelango arazoetan orrelango gauzarik ezta bear izaten.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Orduan etseko yaun abadeak sotanatik ten eginda Guri, mutil esan eutsan, onelango tokietan entzun ta barre ta txalotxo batzuk bai, besterik egitea etxaku eder egiten.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Guztiya prest daoenian, eche-jaunok deituten deutzee euren asabai (len eche-atako eche-jaun da eche-andra ziran Beste baten emongo deutzuet onelako sinisten barri arimai), maiya prest dagoala ta, etorri daitezala jaten.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0176 Onelako oitura gaiztoa dauken askok, bein baño sarriago euren ogasun, ospe, izen on eta osasuna be galdu daroez.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Gurasoak eta ezkonduak, batez be, arduraz ibilli bearr dabe seme-alaba ta gazte arrtean oneilako auturik egundo ez aitatzeko.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Onelaco burla modua eguin eutsan Jaunac eriotzari, bada uste ebanean Jaunari bere atsamarrac ezartea, berari Jaunac bere escu altsua sendo ezarri eutsan, eta ichi eban aurrerantzean iñori calteric ez eguiteco egoaroan; cer gaitic curutzean guztiz gora jaso eban ezquero bere indarrez, bota eban andic eta ezarri eban lurrez contrara guztia zatitutera guiño; alanche esan eban aurreztic Isaías Igarleac.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Gudarozte gogorr bat ipiñitia, errtijai eta jakintzai ongi-egitia, ta onen aurrerapenerako Oxford'ko ikastetxe nagusia irasitia, onek eta onelako ainbeste lan, Alperrda Andiari dautsoz Ingelanda'k zorr.

8. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Onen ganez, ni bestatariko araso nekez arrtian nabil, eta neure zoritxarrez, neure guraz ixan ezarren, ez daukat idaztirik onelango lanak biarr litxakian lez egitteko; baña onek eta orrek eta beste onango gauzeak be ez daustela guztiz eragotziko ustetan dot gixu laburren batzuk eskintzen neure Amearen pizkunderako.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Zu noski, baserritar, errementari, arotz eta onelako jende txearekin oituta zaude.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Naiko luke ark onelako semerik izan.

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 Ez zan beste onelako etxe bat... Eta, orain... Egun abetan ikusten detanik ez det nik egundaño ikusi.

12. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Onelako asmaketa bat izaten da geienetan aberaztasunaren asiera.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 IV mendean onelako ibillaldi asko egiten ziran.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 (...)... Orrela gertaera xamur ura kristau guztiei gogorazten zien: onelako jai aundirik egin ez arren, oraindikan jai gordetzen da.

15. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 - ¡Jesús!... zer du su onek!
¡onelakorikan!...
noiz ta presa geyago
daukatanetikan,
¡eztu, eztu egiñ nai
egurrak surikan,
ala odol guziyak
dauzkat suturikan!-
.

16. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Amonak bultzatzen du;
asten da igasi,
esanaz kendu ari
infernuko Pachi,
erropa xar guziyak
biar dizkit ausi,
¡Jesús! onelakorik
ez degu ikusi!
.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Onelako agerkundearekin arriturik Jaunaren gauza zalakoan belaunikatu zan, eta errezatu zuan Agur Maria eta buruz zekitzen beste otoi batzuek.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Gaurr egunetan onelako euskeltzaleak asko dira.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Etzan onelakoa zuen erritarra.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Zuen arteko batzuek, batez ere berarekin adiskidez lotuak izan zeratenok, izan liteke, bere bizitzeko gertaera au entzunez, arrituxe gelditu ta gainera aopean onelako zerbait esatea: gure erritar maitegarri au otzana zan, ezekien gora-goraka inoiz asten; apala zan, losintxa ta itz goxo ta gorespen-bila etzan bein ere ibiltzen; epetsua, egoarriduna ta odol-ila zan.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Onelakoak gure siñesteari iguin eta gorroto bixia dautse ta siñeste oni gorroto dautsoelako, euskerea be il, kendu, bein-da-betiko eortzi ta lurrpean sarrtu nai dabe.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Baña munduan ere badira ixil-ixillean onelako gauza onik asko egiten dituztenak.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Prantziskok Masseo anaiaren ogiak berak bilduak baño aundiagoak eta ederragoak ikusirik atsegin aundia artu zuan, ta lagunari begiratuta esan zion: -¡O anai Masseo ez degu onelako ondasunik merezi! Itz auek berriz eta berriz esaten ari zala Masseok erantzun zion: - Aita, nola deitu dezakezu ondasuna gabetasun gorri au, bearr degunik ere ez degu-ta? Emen ez dago mampacirc;izapirik, ez labanik, ez azpillik, ez etxerik, ez mampacirc;irik, ez morroi ta miraberik.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Onelako gertaerak ikustean, esan dezake norbaitek eztala ondo seme-alaben ezkontzak gurasoen artean egitea, aien berri gabe askotan.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Izan leike: neuk ere esan det lenago beste nunbaiten, guraso batzuek, berekorregiak eta diruzalegiak diranean, erraz dala zorigaiztoko elkarteak egitea; baño aitortu bear det gaur, egiaren alde, badakitela gurasoak, onelako zeregiñetan, etxea jasotzen, ez bakarrik seme alaben kalte gabe, baita ere aien zorionari begiratuaz; sarri ikusten dutela ezkongaia nolakoa dan gazteak baño askozaz obeto, ta eztirala beti txarrenak izaten gurasoak korapillatu dituzten ezkontzak.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Urlia auzori eztakit, onelako aideri bai, alako adiskideri ez; ezer eztiogu zor; berak ere, alaba ezkondu zanean, etzigun iñori deitu....

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0145 ¿Nola onlaco ontasunac esqueintzean egon naiteque ni, zugana guertuatu eta urbildu gabe?.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 Ez da onelacoric seculan aditu, ez da ere adituco, ceren zure biotza oneguia dan orretaraco.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0331 Onelako gertaera asko arkitzen ditugu Padua'ko San Antonio'ren kondairan, eta baita beste Santuenetan ere, ta berak aditzen ematen digute, nola santuak etortzen zaizkigun lagun egitera, auen onran Mezak ateratzen ditugunean.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 ¿Nola azaldu Jaungoikoaren sentimentuak, onelako sakrifizio baten aurrean? ¿Nola pentsature diteke?.

31. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0155 Zenbat on ez ote du egin onelako apostoladu onek.

32. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Askok ba zeramaten zinzilika apostoladuaren ezaugarria, ta arrigarria zan goiz goizetik onelako gizon ta emakume-aldra baserrietatik eta Oria aldeko etxaditik etorriak! Mutill txikiak ere ba ziran bere ezaugarria lepoan zeramatenak.

33. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Oraingo erretore jaunak ipini zuan ta pozik dagola uste det onelako erantzupena bere lanari errian arkitu duan ezkero.

34. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Zer dira oien ondorenac? E. Jainco gabeco escolac, periodico charrac, ezcontza-zibillac, catolicoen errietan erejien Elizac, Elizaren pribilegioac quentzea, neurri gabeco usura, jaiegunac ez gordetzea, falta onen castiguren beldurric gabe, eta beste onelaco gauzac.

35. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Ez degu onelakorik izan.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Onelakoak ditugu Irun, Ondarrabi'n egiten diran agerkaiak.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Norr naiz, alde batera, onelako omena edo onra neri egitteko, ta beste aldera txarragoa dana, non daukat onelako eginbidea betetzeko bearr dan argittasuna ta jakinduria?.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Ondo dakizute denok, batez ere jayen eraldari zeratenok, onelako gaiaz lan ederr baten egiteko, bearr den gerkuna.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Onelakoak, eta beren artean euzkeltzale dan neskatxaren batek euzkeraz abesteko naya agertzen ba'du, agitz erantzun bat dute: Zuek elizara ere politikakin zatozte, eta Ama Birgiñak euzkeraz bezin ederki erderaz ere entenditzen du; eta nola euzkeraz ez degun (onelako edo alako) kanta erderazko bezin politik, ba erderaz kantatuko degu.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Ara Itziartxo: ez dizut esaten orrelako ez-ta-bai baten, geureakin atera ezik, guzia utzi ta etxera juan bear geranik, Nai duanak abestu dezala esanda; baña bai, onelako uneetan makaldu bear ez gerala.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Aginkatza esan leike engranaje adirazteko, edo agin susterra dala beste onelako itzen bat.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Onelako asko egiten yarraituten ba'dau, Urkiolatarrok larri ixan biar dogu.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Onelako gauzetarako gure aurretikuak ixaten eben oldarrgija, umoria, irakurrle, gaurrko gasterijagandik urrunduta dabillala esan leike.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta... onelako gudarikin España`k (Patria de La Constancia) ez dauka bildurrik! Agur eta ondo ibili.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Abestitxoren bat dezute aurreneko alaitasun azalgaia, bertsolariaren koplak datozkigu ondoren... ta ona azkenik, errekia maieratzerakoan, txistularia, Uxua'ren jauregia edo beste onelako asele zarren baten eresia joaz.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Emen, arkitu zanian leku dienetan eziya jartzen ziotela udara gure artian igarotzeko juan zan leku berri billa, ta alde egin du erri zarretara nolaz diran Ernani, Oyarzun, Ondarrabi ta onelako erri zarretara.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ez bedi ordea danik eta gizonik argiena ere ire okerrak azaltzen ausartu: zer zekik arek onelako gaietan.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 ¿Umeak al dituk ba bi artixta, !¡bi artixta!!, inportantzigabeko uxkeri bateri onelako idazki bat bialtzeko? ¿E?.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Onelakoetan, aitatu diranak eman bearrean, beroien jabeak bezelaxe daude bitarteko diranak, Euzko Jaurlaritzaren agintepean dagon lurraldean arkitzen badira.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Sinistu al liteke ordea onelako gizon on-puska bat, errelijioa aotan aetzn duten pizti amorratu batzuek erail bear zutenik? Ba egi garrantza: Gure Markiegi, Arin erretore ta Guridi apaiz jaunekin, militar antzerrak Arrasate'en sartu ziralarik Donostia'ko presondegira baituta eraman izan zan; eta andik ateratu, Urriaren azkenaldean, irurok pusilatu zituzten.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gero ordia, ezin artu edo ezin lapurtu dutenian, edo ezer saltzekorik ez daukatenean, abiyatzen dira eskean, onelako edo alakoren atea joka, eta maiz ibiltzen diralako, etxe-barrenen daudenak ernegatzen dira aspertu ta gogaitu, ta azkuntza alkarren arteko bekaizpekoa sortzea, erreza izan oida.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Lenbailen erabaki biar litzake onelako liskar auxe, batez ere udarako aro ontan ez datorrelako ez txulo ez oba.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¡Aurrera! euskeraren berritze onetan, bada bear-bearrean gaude onelako lanatzaz.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00024 Onelako erriyari dagokiona da, menpetu duanaren ezpata eta nausikeriaren zigorra.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Martiñ'eri onelakoak entzun eta Prontxi'k Aitaren besterik ez zuan egiten.

56. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Onelako mailla irizten dutenak, egiz, dira gai-ederrez, irudi aratzez eta eredu sotillez aberatsenak.

57. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ZALDUNA - Zuretzat omengarri da. Ondo ezitzen jakin duzun siñale. Onelako seme-alabak ikustea gauza bakana da gaurko egunean.

58. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Onelako gurdia eman baitigu Eguzkiak, aitaren aitak, alegia, etsaiaren eskuarekiko malda bezala.

59. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0324 HALTUA - Bai.
BAJUA - Ez.
HALTUA - Zergatik ez?
BAJUA - Halako gauzarik eztelako mundu honetan gertatzen.
HALTUA - Eta zergatik ezta gertatzen?
BAJUA - Mundu hau onelakoa delako. Zikina eta itsusia.

60. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Bai, bai, aren laguntza pozik artuko degu. Emen beti pozik ikusten ditugu onelako gazte zintzo ta etxekoiak.

61. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Josepe bizitzaren eta heriotzaren gainean agintzera ohiturik dago:
- Andreak honelakoak dira, diotsa Hernandori, Tereza eskaileretatik gora desagertu denean, Kasorik ez zaio egin behar, bestela galdurik gaude gizonak.

62. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Ez nian uzte, ik onelako erakutsi ederrik emango idakenik.

63. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Onelako erantzuna artutakoan zutitu bat-batean, esnatu eta aitaren batean etxean barrura.

64. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Egia esan, txikitan bai: Baiona'n onelako ametsak esnatu oi ninduten, eta amaren oean ez ba zan, ezin nindekean lo gelditu.

65. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Tzeu'ren seme Sarpedon oso poztu zan, eta, ba-zetorkionari, onelako itzaldi errukarria yalki zion: Sarpedon'ek: Piriamakumel hemen etzanik lur gañian ez-nazak Danaotar'en gudakintzat utzi bertan beherat.

66. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Baña, zergaitik neronen asmamena onelako asmaketaz arduratuten dok?

67. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Aizkenik, beraz, giza taldeak eren agintariekin guda taiuan aukeratu zitunean, Akile'k onelako itzaldi latza yalki zien: Akile'k: Mirmidon zueik!, ez-beitok zuen arteko iñor be aaztu, Troar'en aurka, gure ixontzi azkarren gañian, yalkiten zendubezan induriekin eta biraoekin, nire erramiñak irauten yuan bitartian.

68. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Onezkero, orain be bete eidazu nire onelako guraria.

69. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0028 Kristautasunez jantzi-jantzitako emakume arek ezerengatik ere etzuala nai onelako izenik bere alabatxoarentzako.

70. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0028 Ara emen, gutxi-gora-bera, apaizaren mintzaera edo izkera: Beatzetako eraztun, gorbetako orratz, belarrietako, eta beste onelako zenbait urrezko apain, garriai ezarrita erabilli oi-diran arribitxi dizdiratsu oietako baten izena dala Jema? Izen au ez dala Santa izena?

71. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Onelako moja-gaiak, nai ta nai-ez, zer-egin eta zer-esan aundiak eman bear komentu-barruan.

72. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Onelako gaztea, mojak komentu-barrurako nola naiko?

73. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0328 Ta onelako apaingarriz apaindutako animai mesederik aundienak egin oi-dizkie Jesus'ek.

74. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Jauna! zure eskuan zeneukan ni inpernura bota izana, eta ez dezu onelakorik nai izan.

75. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 Eta onelako galdera asko generabilzkin gere kolkoan.

76. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Onelako amaika igarkizun bazitun Zenon'ek.

77. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Oarrerazi bear zaie, ba, zintzoai, alabearrean eta ez yakiñik, onelako; adiskidetasunetan erori ba'dira, uste ez dezaten, gaizki ari diran adiskideak alde bat uztera beartuak ez daudela; neke bat agindu bear da ere gaiztoentzat, eta ez txikiagoa yarrailleentzat, legauspenaren otsemaillentzat berentzat baiño.

78. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 27.- Izan-izenen ordez beste itz batzuk erabili detzakegu. Adibidez: Kepa ta Ion eizean zebiltzala, onek ari au esan zion; Onelako itzeri izenorde esaten diegu.

79. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Orixeren olerki barnekoienak eta buruzkoenak irakur ba`ditzazu, onelako zerbait asmatua duzu.

80. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Onelako gizakiai dagokiena gerorako laga-ta, oraingoan, erria bera aukeratua zalazkoa aztertuko degu.

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0172 Onelako gertaerak, egizko adierazpide goitarrak dira, auetan agirian eta uts-ezinkiro ezagutzen du erriak Jainkoaren eskua osasun-bidean eragiten; adierazpide ta ezaugarri jator dira auek sinismenarentzat.

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0016 Etzazu esan: Onelakoa nazu ni... nere izakeraren gauzak dira.

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 Erantzun zion Gure Jauna'k apalkiro (naiz da ez onelakorik merezi aguretxo arek):.

84. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Iker-lan orien ondorea, dirudienez, auxe da, edo onelako zerbait behintzat: gure izkuntzak baduela aidetasun berezi bat egoaldeko India'n (brahui delakoa izan ezik) eta Ceilan'en zati batean bizi diren izkuntza dravidikoekin.

85. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0295 Ondo ausnartuak ditu ark gure fedeko egiak, onako bertso auek erakustera ematen duten bezela: . Onelako gizonak egin dituen ezpala eztedilla sekula igartu!

86. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Igesko urtean' gaur emen bezela' Bilbon egin genuan onelako euskal-batzarra.

87. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Nik beñepein onelako zerbait egingo detalakoan nago.

88. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0173 Nerea antzeko lantxo bat egiteko erabakia zuanari, asmo on ori kendu ez baldin ba'diot, pozik naiz; eta onelako asmorik ez zuanari, asmos ar-arazi ba'dio, oraindik pozikago Orixe iritxi nai nun itzalditxo ontaz.

89. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0307 Onelako lanetan liburu, liburuxka, orri, aldizkari eta argitaratzen diran beste guztiak ipini bear izaten dira, eta berriz ere leengoa diñot: larregi baten leporako bakarrik izatekotan Euskalerriko bibliagrapilariok bat-artuko bagiñake erabagiko genduke ba nola lan au jarraitu.

90. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Gipuzkoa'n, orañ dauden piñuen erdiyak gaztain jarri, eta morroyak lanian; eta onako onelako.

91. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0041 Toponimian ere aspaldikoak dira Bidebieta, Belabieta ta beste onelako izen batzuek.

92. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Apaiz eta praileen kontra batez ere idaztira datorkien bakoitzean askatzen ditu goxoak: tripazale, arroputz, zikin, aul, eta eztakit nik zenbat onelako pekatu bizkarreratzen dizkigun....

93. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Zenbat kalte ez ote dituzte egin onelako biraoak darioten liburuak, egingo ere zoritxarrez edozeiñen eskuetan utzi ezkero.

94. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0044 Baiña, gehiegikeri batzuk gertatu direlata, modernismoa aitatzea, eta egungo Eliza indarberritzen enpeiñatzen diren beste guztien alegiña ez ezagutzea, justizigabekeri eta estukeria da,
kristau militanteak eta apaizak desesperaziora amildutzeko aiñakoa, honelako epaia Maritain-en izena daukan gizon batengandik datorrenean
F. Biot.

95. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Onelako erderakadaren batzuk kendu ezkero, artez ta egoki egiñak dira Arrese'ren olerkiak.

96. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 - Nola sortu zan Frantzisko Santuagan onelako gogo-izaera?

97. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Bada zerbait Elizak bere eskuan onelako irakas-gaillua eukitzea.

98. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Ori bai, Urrutikus-Etxea, Irrati-Etxea baiño garestiago da ta orregntik kontuz sortu bear dira onelako tresnategiak.

99. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Ba, erri aurreratu oietan, eguneroko gauza da onelako Irrati ta Urrutikus-Etxeak nornaik antolatzea ta erabiltzea.

100. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Bai dira beste zenbait gizabatzar, Unesco ta Onu aien artean, onelako gizonei laguntza ederra ematen diena.

101. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ez dira, ez, onelakoetan diru kezkak aundienak izaten.

102. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 5.- Egia. Gure pekatuen damuak, Jainkozkoa edo supernaturala izan bear dau. Jainkoa ofendidu dogulako atsekabea euki bear dogu biotzean. Bestela, gure damua naturala izango litzake. Esate baterako: noredonor ofendidu dogulako edo bere aurrean izen ona galdu dogulako edo onelako beste errazoi gizonezko bategaitik damutuko bagintzaz, Konfesiñoko Sakramentuak ez leuskiguz pekatuak parkatuko.

103. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0033 Eta honelako beste fenomeno asko.

104. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0071 Bere jokabidean ez dago ezer orrelakorik bururatu daikedanik, baiña beti egoten dira bitartekoak, eta bere inguruan onelako gertaera asko batzen dira.

105. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0010 Hartara, eliz-hinkuntza eta herrixen berbetia guztiz ezbardinak dira, eta herriko jente askorengandik, batez be zaharrengandik, honelako gauzak entzuten dira: Hori ez da gure euskeria; hori euskal gaizto bat da, oraintxe asmautako euskeria!.

106. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0016 Honelakuetan, berak aukeratutako kofraderen batek ordezkatuko dau, baiña hill arte titulua beria izango da, aintziñatasuna errespetatuz.

107. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0008 1. Zorrotz eta sakonak: Orratz, untze, ezten eta onelako tresnak egiñak.

108. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0008 Mazaldura itxurako zauriak izaten dira onelakoak.

109. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 1. Soiñekoak sutan badagoz, estalki, burusi (manta) ta onelakoen bidez sua amatatzen aalegindu bear da.

110. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0035 Iñoiz lozorro-aldian ere sartu daiteke onelako gaitzak artutakoa.

111. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Onelako larrialdietan Ondarroa'k ba dauka bere eskutuak agertu, eskintzak egin, naigabeak urtu eta negarrak eta malkoak ixuriteko tokia: Antigua.

112. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Berak egiten ebazan Alfer, S.A. lantokiko lan guztiak: ateak ireki, kalderak martxan jarri, postaetxetik gutunak, inpresoak eta paketeak ekarri, abisuak emon, nagusien altak eta bajak emon, makina handi, izugarriek automatikoki egiten ebezan orratzei lupa baten laguntzaz made in Alfer diñoen etiketa mikroskopikoak ipini, inspektoreak etozenean, honelakoetan esan behar izaten ziren guzur txikiak esan eta hileroko soldatak prestatu.

113. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Kresalan onelakoak irakurten dira: Baga ta olatuen orruak....

114. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0024 Onengo igituran, 1995-an Ertamerikan ez da geratuko baso-aztarrenik.

115. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0279 Ori dala ta Etxebarri'n 1948 urtetik ona parroko dan Bernardino Barrutia jaunak, onelako au idatzi eban berak argitaratzen dauan Gure Erria aldizkarian.

116. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0279 Izan lei Lekuona berberak batutako bertsuok beste norbaitek orraztuta emotea, onelako gauzak garratzak eta minkorrak izaten diralako.

117. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0025 Onelako batelak gaur motorragaz ibilten dira.

118. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0056 IÑAKI - Garbiak badaude... MIREN - (Izterrak erakusten dizkio). Nolako izterrak?. Honelakoak?.

119. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0022 DICK - Harritzen al zara? Ni honelakoa naiz Linda... begiak etorkizunean jarrita, burua lepo gainean beti urrats sendokoa naiz. Marketinga zehatz-mehatz ezagutzen dut, ez dago engainatuko nauenik... eta Floridako hau bezalako negozio borobilak egiten ditut.

120. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Honelakoak dira, adibidez, Antxieta, Xenpelar edo Victor Hugo etxeak, Kutxak erabat zaharberrituak eta, hori egin ezean, ondare kolektiboaren kaltetan desagertuko zirenak.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Jakintza estralinguistikoak izendapena mugatzen du (horrela, eguzkia, ilargia, izendapen indibidualak dira, gure ingurune naturalean eguzki eta ilargi bakarrak ezagutzen ditugu eta); baina zentzuarekin du zerikusi nagusia. Ipuin baten hasieran honelakorik irakurriko bagenu: Bigarren eguzkia zeruan zen jadanik. Bangek bost begiak ireki eta..., jakintza unibertsala dela medio, badakigu ipuin fantastikoa dela hori.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00052 Funtzio hauei aplikazioa linealak ere esaten zaie, eta beren ekuazioa honelakoa da:

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0187 Monumentu horiek herrialde osoaren ondare direnean, har al dezake Udaletxeak honelako erabakirik?

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0252 Honelakoetan neurri zehatzak hartu behar izaten dira ibaia deskutsatzeko; bestela hil egingo lirateke ibaiko animalia eta organismo bizidunak: ibai hila izango litzateke.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Etxe-tresna zaharrek honelako matxura ugari izaten dituzte eta aspertu ere egin zintezke hainbeste aldiz indarra kentzen dizula ikustean, baina kontuz: ez ezazula ken inolaz ere tresna hori, ze, debekatuta egoteaz gainera izugarri arriskutsua ere gerta dakizuke.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Dena den eta besterik ezean honelako produkturen bat etxe barruan gorde beharko balitz toki fresko eta ondo aireztatuan gordetzea komeni da.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0078 Hara zeren antzeko diren honelako gizonak: hazteko eta fruitu onak ekartzeko euria hartu nahi ez duten landareen antzeko.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0078 Honelakoak, heriotz orduan Jaungoikoagandik aldenduta geldituko dira beti-betiko, Beraren maitasuna eta barkamena baztertu dutelako.

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0105 eta puntuek plano bakarra osatuko balute, problemaren ebazpena honelakoa izango litzateke: planoari Pren simetrikoari P.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0231 Honelako ura bilatu, eta botilan sartuko dugu; gero, ikastolan, mendiko ura eta herriko ura parekatu egingo ditugu.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0043 Honelako taula bat ere bete ezazue: GOGORTASUNA / HARRIAK.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Honelako garaierako mendietan, urte osoan irauten du elurrak.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0016 Honelako jalkinak, Kanadan, Ottawa eta St. Lawrence ibaien haranetan zehar, eta Eskandinabian aurkitzen dira.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0069 Honelako zoluetan ez da landare gehiegirik egoten, eta daudenek sustrai luzeak dituzte, behean dagoen ura xurgatzeko.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0069 Honelako zoluetan ardura handiz zaindu behar izaten dira landareak.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0122 Honelako arro batean logikoa denez (goiko arroa baita), elementu metalikoetango edukiak txikiak dira, normalean, Lemoa-Igorre eskualdean salbu, bertan, arro honetako industriak kokatzen baitira.

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0005 Estatu Batuetan, esate baterako, 85 behatoki soilik daude honelako neurgailuekin, eta zer esanik ez, beste nazioetan askoz ere guttiago daudela.

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0027 Honelako beroa behe-tenperaturako beroa izenda dezakegu.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0047 Erraz ikus daitekeenez, honelako muntaiak garestiak dira.

140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0047 Honelako batetan, higidura bi ardatzen inguruan gertatzen da, bi ardatz horik bi orientazio desberdina dutelarik.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0083 Eta beraz, honelako zentralak toki eguzkitsuetan ezarri beharko dira.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0153 Honelako problema batetan dagoen bide bakarra iterazioa dugu.

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Horrela, ez ditugu aintzat hartu, adibidez, honelakoak: - herri inbasoreen erasoetatik bizirik apartatzea lortu zuena.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Ez dugu idatzi honelakorik: Niri iruditzen zait..., Nik uste dut hemen adierazi nahi dena..., ez antzekorik.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Ez dugu, adibidez, honelakorik idatzi: - Antzinako iberoaren arrasto bat zela pentsatzen zuen.

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0007 Honelako esaldiekin narrazio txiki batetan fikzio zati handi bat igarotzen da, baina ez da aipatu ere egiten, parentesi batean bezala uzten da denboraldi hori.

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0230 Ikastegietako ikasleek behin baino gehiagotan egina izango dute honelako ariketaren bat.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Honelako irakaskuntzak noski baditu ondorio zapuzgarriak.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0023 atzizkia / gizon / hau / etxe / bizi da ampsup6; Kategori sinbolo baten azpian honelako triangelu bat jartzen dugunean, esan nahi da xehetasun handiagoetan sartu gabe, horrelako laburpen gisa ematen dela. Alegia, A kategoria areago analiza daiteke baina xehetasun horiek oraingoz interesatzen ez zaizkigunez, A sinboloa jartzen dugu.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0117 Hortaz, honelako egitura baten aurrean aurkitzea izango da normalena, ergatiboa ager dadin: gizona / andrea / etxea / dirua / erosi / galdu.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0117 Hortaz, aski genuke nork eskatzen duten aditzei honelako markaren bat ezartzea, hots: [+ergat], edo [+Tergat] marka.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 - Irakasleak honelako galderak egingo dizkie umeei: Zer egiten du artzainak? (ardiak zaindu egiten du), Zer egiten du langileak? (lan egiten du), zer egiten du sendagileak, dendariak....? (...).

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 Jarri ditugun elkarrizketak honelako antzezpenetan sartu.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 Honelako ariketak egin ondoren, ikasleek bere burua edo bere lagun batena azalduko dute, hiru aditz hauek erabiliz.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 - Honelako olerkiak landu: Txipi-txapa, txipi-txapa euria goitik behera bustiko gara ta ez goaz kalera / etxean geldituko gara eta ez goaz kalera.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 Gauetan lotara (al) zoazte? / Bai, bagoaz, eta honelako elkarrizketak izan.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0012 Nola deitzen zaio honelako onura (beneficium) bati?.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0050 Lur eta etxaldeetatik egotzi zituzten, zen menpekorik ez eta errentarik utzirik; gaztelu guztiak erauzi zituzten, zaldun-jaunak inguraturik eutsi eta trabuko eta beste honelako harmekin tiroak egiten zizkiotelarik.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0078 Gure Erdi Aroa honelako adibidez betea agertzen da: judu, esklabu eta atzerritarren baztertzea... Gertatzen dena zera da: bilakaera historikoa ez dela India-ko diferentziazio-gradura iritsi. (VILAR, PIERRE).

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0182 Zer deritzazu? Maiz gertatzen ote da honelakorik? Ezagutu al duzu horrelakorik?.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0130 i) Gastu finkoak honelako gastuak dira: Posta, telegrafoa etab.

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0235 Honelako transformakuntzeei transposizio deitzen zaie.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0015 Proteina legez hau zenbat den jakiteko, nahikoa da 6,25 faktoreaz biderkatzea; honela eginez gero, emaitza honelakoa izango litzateke: 62,5 - 93,7 grm. proteina egunean.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0003 Euskarazko ikastordu barruan, metodologia honi eskaini behar zaion denborari txanda deituz, honelako ordutegia proposatuko nuke ikasgai bakoitza lantzeko: 1. aroa --- 4 txandatan goizez bi arratsaldez bi 2. aroa --- 2 txandatan.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0035 Honelakoak dira, barraskiloen adarrak eta bibalboen oina.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0106 Honelako parakuntza duten gaur eguneko espezieetan, arnas korronteak aurreko aldetik sartzen dira barrunbe palealera, firu brankialetan zehar zirkulatzen dira, uzkia igaro eta gero dortsalki irteteko, bide batez gorotzak ilkitzen dituztelarik (ik. 5.9, 5.10 ird.).

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0325 Autore honen ustez, moluskuen jatorri filogenetikoa honelako animalia batetan zegoen: zenbait organo-sistema serialki errepikatuta (= pseudometamerismoa) zeukan organismo txiki, ziliodun azelomatu eta bermiforme batetan, hain zuzen.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0358 Honelako larbetan, maskor-guruina bitan zatitu zen.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0055 1 / Peoi tolestatu, isolatu eta blokeatuak ahulak dira: bazter itzazue honelako egoerak.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Honelako bati eragin bezain azkar, programak bere martxa normala baztertu eta sarrera honi dagokion programa-zatia landuko luke prozesadoreak, honekin bukatu bezain azkar lehengo agindura itzuliz.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0197 Prozesuan zehar azido-base katalisia nahikoa nabaritzen zenez, honelako argibidea azaldu izan da: IOampsub4;H-k ur-disoluzio diluitu batetan IOampsub6;Hampsub5;-aren antzera jokatzen du.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0280 Materiale honen unitateak konbinagarriak izan behar dira proteina guztiak emateko, baina STRASBURGER-en denboran ez zen oraindik honelako molekularik ezagutzen.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0521 Gaur ere, honelako formak bilatuko bagenitu, bakteria anaerobia asko aurkitu genituzke: fotoautotrofoak eta kimioautotrofoak.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0032 Baina gizarte-zientzietan eragin handiena izan zuen gizona Francis Galton izan zen, bere ikasketak, herentzia, psikologia eta honelako eremuetara zabaltzen direlarik.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Ez da erraza, dudarik gabe, baina argi dago honelako sarrerek malguago, atseginago bihur dezaketela idazlana eta, nola ez, irakurlearen jarrera eta arreta bideratu.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0297 Honelakoak dira, nagusiki, nobela tradizionaleko kontatzaileak.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0487 Hemen eztago sozializazionerik, hunelako idea absurdua da, eta batez ere bere bizian nehoiz ere pentsatzen eztuen person batentzat demagogia bezala presentatzen da.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0120 Jaunen morala bere balioen taulaz ezaugarritzen da eta honelakoa da: indartsuak dira jaunak, nobleak, menperatzaileak, bizi-betetasunaren sentimendua dutenak.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0035 Labur esanik, honelakoa izango da higidura: 1. Hasieran A puntuan askatzen da, abiadurarik gabe.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0009 Argi tinko eta aldakorrak, txirrikak eta beste honelako teknikarekin, herri bakoitzaren agerpena bereiztuko genuke, presentatzaileek azalpenak ematen dituzten bitartean, prestatutako erakustekoak agertuz eta argituz.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0163 Beirazko hodiak okertzeko posibilitaterik ez duzuenok edo U formako hodirik ez duzuenok, honelako errefrigeragailua eros dezakezue.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0203 Honelakoak gutxi gorabehera.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0082 Lortzen dituzuen emaitzak, honelako grafiko batetan adieraziko dituzue.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0249 Ondoko baldintza hauek zaindu behar dira honelako matxurarik gerta ez dadin:
- Orduko egiten diren konexioen kopurua eta modua
- Abioa hutsean ala kargan egiten den kontutan hartu
- Balaztaketa mekanikoa ala kontramartxa bidezkoa egiten den kontutan hartu
- Azeleratu behar diren masen inertzi momentua kontutan hartu
- Azeleraziotan eta balaztaketatan momentu eragozlea abiadurarekin nola aldatzen den kontutan hartu.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 Honelako presuntzioa * frogaren pisuari buruzko teoriatik at gelditzen da, fikzio figurarekin lotzen da eta hurbil-hurbiletik.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Betorkigu beraz lehenbailehen zorioneko normaltasuna arlo honetara ere, eta horretarako, zalantzarik gabe, geure txaloak jo eta zorionak eman behar dizkiegu honelako liburuoi, aipatu dugun hutsune hori betetzera datozelako.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0181 Bestela esanda, hikako tratamendua aukeratuz gero, erregistro oso eta desberdin bat behar da ezin para bait daiteke honelakorik: * Hi musika entzuten geratu haiz, Patxi telebista ikusten geratu DA eta neskak dantzara joan DIRA.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0233 Hau dela eta, Lizardiren honelako irakurkera proposatu zigun Orixek: .

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0035 Honelako datuak jar ditzakezu: hartuko lukeen abiadura, eraman lezakeen bidaiari kopurua, etab..

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0059 Zerbitzu laiko zehatz bat ministeriotzat onartua izan dadin honelako ezaugarriak bete behar ditu: Elkarteari edo ebanjelizatzaile lanari dagokion edo beharrezko zaion lana izatea.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0384 Guztiz begibistakoa da, gaur egun ez dagoela honelakoetan sinisterik.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0091 Bizimodu arruntean honelako zein adibide dagoela uste duzu?.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0011 Menpeko lurraldeetan honelako botereak gordetzen dituzte: - Kanpoko politika.

194. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0070 Horrenbeste kristautasunak ekarri duela, egiz, uste izan arren, halere, geroago esan dugunez, zenbait filosofo beste honelako irizpideari areago atxikitzen zaizkio: Gizakiaren izatea Jainko ahaltsuaren atzamarretatik zeharo isegita arkitzen dela, alegia.

195. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0359 Esate baterako: bai bizkaieraz, bai zubereraz ere (ikus Larrasquet), oso maiz entzun daitezke honelakoak: [ edo (B); eta eztáit (S) (, Action, 213).

196. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0501 Honelakoak, ordea, ongi aski jakina den bezala, itaun itxura duten arren, ez dira egiazko galderak.

197. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. billelabeitia 0012 Ez dugu inoiz honelakorik ikusi, diote bere kabuz, bere haragiak guztiz gozoa izan behar du.

198. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0002 Jakina, pozik jango zituzten oilaskoa, lukainkak, gozokiak edo txokolatea, baina, dirurik ez zutenez, ezin zuten honelako jaki gozorik erosi.

199. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0061 Bide batez esan dezadan nire ustez honelako kasuetan ez zaiola agureari hori beste batean kontatu zigunik esan behar, agurea mintzeko arrisku bizia sortzen bait da.

200. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0221 Mortimer buruz behera jaitsi zen tximiniatik, zarata handia eginez eta estufa barruan lurrartu zuen (oso harriturik, ez bait zuen espero honelakorik) kilo bat errauts eta eskukada bat gedarrekin, baina izeba Brendaren tximinian baino askoz gutxiagorekin, tximinia hau sarriago garbitzen bait zuten.

201. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0018 Honelako gizonak indio jatorrak izanak ziren, orain ez ziren bezalakoak.

202. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Ba... gaztetxoak poltsikotik haizto haundi bat atera eta bihotz oneko zuhaitzaren azalean beste hitz hauek idatzi zituenean: - Bakartxo eta ni! Behin batean, gaztetxoa bakarrik etorri zen hartan, zuhaitzak honelako hitzak esan zituen.

203. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0041 Egun batez behar zen materiala eramatea gogoratu zitzaidan, honelako ekintzak ireki zitzakeen bideak saiatu nahian; kontzesiorik batere ez nuen egin, hasieratik azkenera ingelesa bakarrik erabiliz.

204. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0066 Ze indiarrak asko saiatzen baitziren honelako zaldien atzetik.

205. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0204 - Lainoz inguraturik eta pasaleku sekretuz beteriko honelako muino baten gainean kokatua dagoen ametsezko tokia iruditzen zait orain. Etorri nahi nuke nik berriro hona.

206. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0046 - Nik uste diat ezkutuko bidea edo honelako zerbait esan nahiko duela - esan zuen bekokia zimurtuz.

207. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0101 Honelako batetan aurkitu egin zuen: denborak agertarazi zuen berriro elur izoztu artean.

208. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0144 Inongo beste zaldik ez zuen honelakorik egin, bi lagun gainean eramanda: harro egon zaitezke.

209. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0024 Honelako irudi ederretaz baliatuko da gaur profeta egia hau guri ikus arazteko: Aurtengo Eguberri jaiak direla eta, Jainkoak gure bizitzan berriro eskuartu egingo du!

210. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Ez dut inoiz honelakorik ezagutu, norbaitek zioen.

211. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0066 Begira esku artean daraman esne botila txikia erakutsiaz, hau mangatu dut, bainan ezingo dut inoiz gehiago honelakorik egin.

212. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Predikatzaileak etortzen zirenean, adibidez, aurka egiten zien arrazonamendu zorrotzez, eta haik Marlene Bietrix edo honelako izenen bat zuen emakumea etsaia berbera zela ziotenean, tira tira ez esan astakeriarik erantzuten zien, eta mixiolari bizarluze haik poto eginda gelditzen ziren.

213. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0090 - Jauno... jaun andreok! Ez ote da miragarria honelako jaun polskar batengan geure euzkerea entzutea? Nik euzkeltzain urgazlea egitea eskatzen det.

214. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Lehenago ahalegin haundiak edo urteetako entrenamendu moral gogorra behar zituan honelako gauzak lortzeko.

215. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Ekaitz bakoitzaren ondoren honelako barealdiak etortzekotan, ari bitez puzka haizeok heriotza iratzar arteino .

216. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0124 Edo zer egiten du ni bezalako neska batek honelako leku batean, hori ere maiz galdetu ohi da-eta, maizegi apika.

217. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0093 Honelako sintomarik somatzen denean, orduantxe bai behar dela isolamendurik estuena, nahiz eta gupidagabea izan.

218. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0148 Ez da harritzekoa Arrainjaunak honelakorik ezin sinestea.

219. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0028 Brûhl, gure irakasleak, zenbait kantu elizkoi eta nazional, berak zioen bezala, kantatu zuen gurekin; haren eritziz eta hots, Gloriaz beteriko etxea begira dago eta Ikusten al duk ekialdean goiz azkurria honelakoak ziren.

220. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0024 Honelakotan, gazteak zaharrak baino zentzu hobekoak izan ohi dira, zeren sentipena bakarrik baitute gidari.

221. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0044 Horregatik esan ohi du jendeak, honelako kasuetan, gonbite bakoitzari mota bereko bat zor zaiola.

222. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0051 Eta gizona ez da honez gero etorriko, trenaren abiadura bera ere gutxitzen hasia da; begiratzen du gora, maletegira, joandakoak zer ahaztu...... nahi gabe ere honelakoetan joaten baitzaizkio begiak, eta altxatu denean ikusten du gizona, gizon prestua, señoritua, aulki-laguna, lehen baino dotoreago!, jaka, gorbata eta guzti jantzia, beste aldera doala, lehenengo klaseko wagoira!; harritzen da, baina hala da, gizon bera baita!, eta betiko ohiturari jarraituz maletegira eta gero eserlekuetara begiratzen duenean hartzen du egunkaria, askotan behar baita!, señorituak erregaloz utzia!... eta ikusten du, agur ere egin gabe alde egin duen gizonak utzi duen lekuan, giltza bat....

223. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0055 - Oi, ez naute ni geroko ifernuek izutzen, orain honelako paradisuak dastatu ahal izanez gero hemen - erantzun ohi nizun halakoetan.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0043 Honelako lanik ez dut uste egin ote denik munduko beste herrialdetan.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0046 Mikroskopio batek 2 okulare (x5 eta x15) eta 3 objektibo (x6, x10 eta x45) baditu, honelako handipenez ikus daiteke.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.m. ugarte 0131 Bide hortatik saiatzea nahi dugulako aurkezten dizuegu lantxo hau. Lan hau osatzeko honelako bibliografia erabili dugu: Arantzadi Elkarteko talde bat . Hortik at, beste kontzeptu eta hitzak guk erabiltzen dugun erara jarri ditugu..

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Gaizkia eta ongiaren arteko lehiatze honetan, estilizazio eta herrikoitasuna, ideia-konplexutasun mailagatik, ditugu jaun eta jabe; ideia abstraktoegirik ez: Bakea, Zuzena, Egia eta honelako izateak ez dira oholtzara igotzen, ezta jainkorik, jesusik, ama birjiñik ere.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Egia da, bai, aldaketa handia izan dena: estatuaren erasoen aurrean bere jabegoa zen mundu tradizionala defendatzeari lotu zitzaion apezgoa (Mende honen hasieran, aurrekoaren amaieran), nolabait, lehenengo aldiz euskaltasuna , Euskal Herria eta honelakoen arazoen defentsa, gai abertzaleak Larzabalek deritzenak hitz batez, agertuz.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Ez dugu guk honelakorik garai guztietan izan ez denik esango; garai jakin batetan, Erromantizismoan, ugariagoak direla deritzagu.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0089 Honelako textuek, hots, irakurgaiek, badute erritotik kanpo beren aurreko izate edo existentzia textual eta adierazkorra.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Honelako motibazio besterik ez duenak ez die jaramon handirik egiten bigarren hizkuntzako hiztunei eta bere helburuak notak lortzea, lanpostua hobetzea, lantegian maila handiagoa iristeko bigarren hizkuntzak nola lagunduko dion bakarrik hartuko du aintzakotzat.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0048 Bestalde, guk denok dakigunez, honelako tresnen bidez eskaintzen zaigun hizkuntza, maila handi batetan, hizkuntza idatziaren ahozkatze hutsa izaten da, lanak aurretiaz idatzirik ematen direnez.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0048 Honelakoetan nahitaezkoa dugu hizkuntza standarra erabiltzea nahiz eta gero euskal fonetika egokiz irakurtzea eskatu.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 Eta honelako garbitasun bat poeta bakoitzaren alderdi edo baliapide poetikoei berdin aplikatzen badiet, galduta nago, kritikarik egiteko orduan.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Apurrak saila ere interesgarria izan daiteke garai honetan, eta Txintxinbela sail berria nahikoa aproposa da zenbakiak eta honelako kontzeptuez jabetzen joateko.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0202 Ez ote da izango honelakoetan erabili ohi den balioztapen-erizpidea literatura soila delako eta ez produkzio osoa?.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0209 Baina, kasu, ez haur- eta gazte-literaturgintzan, baizik eta sail bereko azpisail batean (hots, omenaldiak, artikuluak eta honelakoak).

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0623 Sakonean izango litzatekeen perpausa, gutxi gora behera, honelako zerbait izango litzateke: zu etorri zara.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0634 Eta funtsean gorago aipatu ditugun baldintzetan gertatuko litzateke transformazio hori: alegia perpaus txertatuko sujetoa PRO denean eta aditza iragankorra (21) Hala ere, hemen arazo bat dugu. Gaztelaniaz eskatzen dituen baldintzak ezagunak ditugu jadanik. Baina zer pasatzen da, adibidez, Xenpelaren bertso haiekin: . Perpaus hauek ontzat ematen badira, esan nahi du euskaraz gauzak ez direla hemen agertzen ditugun bezala, zeren, bertso horietan, nik ulertzen ditudan bezala behintzat, badirudi ez dela objetoa igotzen sujetoa baizik. Alegia, badirudi sakonean honelako zerbait dugula: gu umiltzea IS / gaitza da AS eta ez PRO-k gu umiltzea IS / gaitza da AS. Arazo bat.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0215 Esate baterako, honelako adibideak aurki ditzakegu: eta perpaus honen ezezko biak: edo honelakoa: .

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0302 Gure Probintziko bibliotekari nagusia den Aita Kandido Zubizarreta badabil honelako idazkiak biltzen eta sailkatzen Bermeotik, hain zuzen, 5 moltzo handi ekarri ditu Arantzazura euskarazko sermoiekin osatuak.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0098 Momentu linealaren eta angeluarraren kasuetan, berriz, ez dugu honelako eragozpenik aurkitu zeren eta, eremu elektrikoaren eta magnetikoaren iturriak puntu desberdinetan daudenez gero, Poynting-en bektoreak ez bait du autoekarpenik.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0266 Honelako lorategiek eta animalitegiek posible egin zuten jakintzaren sistematizazioa eta dibulgazioa, gero interpretazio zientifikoen hazia izango zirenak.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. irabien 0403 Honelako kasuetan gertatzen den mekanismoa ondoko bi etapen bidez deskriba daiteke: a) Interfasean absorbatutako disolbatzailearen molekulen eta metalaren arteko interfaseko konplexu baten formazioa.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0073 Honelakoetan dudarik ere ez TRANS onartzeaz.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0099 Anizgarrenez esan eta bir-esan dugunez, honelakoetan jar litezkeen antagonismoen kontrarioak gara.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0946 Itzultzaileek, aldiz, beti izan dituzte kontutan gutxiasko honelako faktoreak: esanahi logikoaz gainera ñabardurak, kolorazioak, tonalitateak etab. ere gogoan eduki ohi zituzten.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0289 Honelako esperantza zentzu zerbait dakarkigute mendien euskal izenek, gizaldiz gizaldi iraun bait-dute agiri, idazki eta ahoetan.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Eta honelako bileretan izaten ziren dantzaok; hor berriz dantza-modua mugatzen zuen zirkunstantziaren batekin, gehienbat lekuarekin, biziro loturik egoten zen trebetasuna.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Honelako dantzak, jokutzat hartzen zirenak Nafarroan egiten ziren.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0033 Kontuan eduki behar da, gure inguruko beste lantegiak, honelako laguntzarik ez dutela.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0067 Maiz erabiltzen dituen honelako (@-) marratxoak gutxitu ditut ahalik gehien;(...).

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0054 Honelako hezketa-metodu batek bakarrik presta ditzazke egungo haurrak biharko gizon izan daitezen;(...).

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0066 Beraz, ekintza politikoak ez zuen ametitzen honelako kritikarik;(...).

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0063 Honelako egoera baten aurrean ezin da pentsatu ikastola bakoitzean bigarren maila egitea.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0089 Hau dela eta 1984ean pauso batzu eman zituzten (talde batzu sortu nahi zituzten), ikaslez osatutako taldeak sortzeko, adibidez, Baionan astero biltzen zen talde bat, honelako ekintzak prestatzeko.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0241 Horregatik, honelako gauzak gerta ez daitezen, faszistak eta stalinistak saiatzen dira, Herriaren izenean mintzatuz noski, langileak eta pentsalariak elkarren kontra jartzen.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0337 Gure aurrean gertakizun edo esankizun bat azaltzen denean, gure galderak ez du, inoiz ere, honelakoa izan behar ea nor den hori esaten duena, edo ea nori gertatu zaion hori.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0008 Hirurogei mila eta gehiago dira honelako ideogramak, nahiz eta orain, milaz goiti ez dituzten erabiltzen.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0018 Bestetik, berriz, honelako kritika zen egiten errazena ere, erlijio kritika honek nahikoa bait zuen Marxen izena esku-makiltzat hartzea, azterketa sakonetan murgildu beharrik gabe.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0036 Aldizkakoak ere izan daitezke txandaka dabiltzanean, hau da, batzutan sentidu edo norantza batean eta bestetan alderantzizko direkzioan; monzoiak eta haizexka edo brisak ditugu honelakoak.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0076 Manifestuan Marxek eta Engelsek erreibindikatzen dutena, hain zuzen ere, hauxe da: heuren tesi teorikoak komunisten proposamendu teorikoak ez direla inola ere ideien gainean oinarritzen, ez eta honelako edo halako mundu-erreformatzaileak asmatutako hastapenetan ere.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0008 A. Hauser deskubrimentu bat izan zela, esango litzake, gutitan gertatzen bait da gure artean bestela honelako koinzidentziarik.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0060 Beraz honelako esaldiak egin beharko dituzte:
Filosofia ikasi zuen
Ez zuen txakurra albaiteroagana eroan.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0116 Galderak beti honelakoak behar dira izan:
Bururik ez daukana da? BAI / EZ
Hegan egiten duena da? BAI / EZ.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0097 Esan dugunaren arabera, begibistan dago honelako sekuentzia dela grabatzeko errazenetakoa.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0039 Bai, ordea, Ba-dator, datorre-la,datorre-n, dator-ke, eta honelako formak.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0080 Iragankorretan forma datibalak honelakoak ditugu:
-Deutsut
-Dizut
-Derauko, eta abar.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0327 Eboluzioan zehar, agian, behin baino gehiagotan gertatu da polen-hodia sortzeko fenomeno hau (gogora onddoetan ere badirela honelako ernal-hodiak).

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0272 Beste erlijioetan ere honelako kontzeptua ezaguna da, bereziki erlijio berriaren eratzaileak harturiko mandatua adierazteko. Ik. Erlijio-fundatzailea.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0132 Gipuzkoak honelako hainbat eliza ditu: Errenterian, Azpeitian, Azkoitian, Zumarragan, Seguran, Eibarren, Deban, Bergaran: San Pedro eliza eta Santa Marina eliza, Tolosan, Irunen, Idiazabalen.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0170 Nire zalantza honelako eraikiduren aurrean hau da: Nondik nora egin ote du, adibidez, Ortiz-Oses-ek bidea?.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0160 Baina ez digu honelakorik sortzen, espazioaren organizazioaren arazoa, Munduaren irudirapen baten beharrik gabe irtenbideratu duelako, hain zuzen ere anitz minikosmos autonomoen eraketaz.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0056 Lévi-Strauss-ek honelako bi puntu bereizgarri ikusten ditu.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Bi gurpileko gurdiek ez zuten honelako arazorik eta, gainera, arin eta azkarragoak ziren.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0078 Borroka: Honelako izurriak Gipuzkoan sar ez daitezen ugalketa-materiala (sagar-landareak, aldaskak, mentuak, etab.) ongi kontrolatzea gomendatzen dugu.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 Egitzazu honelako galdeak, baiezko nahiz ezezko erantzunak iradokiz.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 Egitzazu honelako galdeak, nor eta nortzu erabiliz.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 Egin honelako galdeak, non galdegilea erabiliz.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 Egin honelako galdeak, zer galdegilea erabiliz.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0031 Honelako pedagogia gauzatzeak jokaera pedagogikoen definizio berria dakar berekin, batez ere, ikasle/irakasle harremanen alorrean.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Azkenik, ikasleei honelako testu bat non irakurtzea espero luketen galdetu.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Irakurketa xehea eta rol-jokoa
Honelako iragarkiak rol-jokorako ere erabil daitezke.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0027 Honelako gaitzespenak bazuen noski bere golkoan lehergarririk.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0201 Marxistek, printzipialki, ez dute honelako mugaketarik onartzen: arte guziari aplikatu nahi izaten diote beren teoria, gaiari nahiz formari, baina neke gehiegirekin.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0150 Honelako zerbitzuak egongo dira, besteak beste: Eletronikazko egunkari-aldizkariak, liburutegiez baliatu ahal izatea, dirua bidaltzea eta ordainketak egitea, joku eta jolasetan eskuhartzea, zinea ikustea, kultura edo hezkuntza-egitarauekiko jarraipena.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0120 Honelakoa dugu Plaentziako San Andres.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0017 Honelako aurkikundeak gerora ere izango dira noski, baiñan gaur eguneko aurkikunderik gehientsuenak ez dira uste gabekoak, lan sakon eta tekniku batzuen ondorenak baizik.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0017 Halabaiña, galtzada, orma eta honelako kondarrak lurpean dauden tokietan, zugaitz landareak melarragoak dira.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0137 Batez ere, lurralde otz xamarrak ziranez, elur-oreinak eta honelako beste zenbait abere mota ugari aurki zitezkean.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0055 Teknika hori gaztelaniazko erromantzeroan ere ez da falta (adibidez, (1) García Lorca gisako poeta teluriko eta mitiko baten poesian ez dira faltako horrelako zertzelada paisajistiko bereziak: . Honelakoa da hilargiz, kutxiloz, presagio ilunez eta susmo gaiztoz betetako García Lorca-ren irudimen-mundu miragarria.... Akzioa, ia beti, paisajearen intuizioz bustitako irudietan biltzen da, etab.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0064 Bat batean ulertzen da, Frantzia bezalako herri batetan, zeinetan Ekintza aginteak, miloi erdi funtzionariek osatzen duten gudalosteaz balia daitekeelarik, beti bere menderatze haundienean interes eta pertsona multzo izugarria baitu; zeinetan Estaduak gizarte zibila lotu, fiskalizatu, arautu eta begiraturik baitu nola bere bizimodu orokarrenak hala pertsonaren bizitze indibiduala, nola bere bizitzaren agerpen zabalenak hala bere higitze tipienak; zeinetan gorputz parasito honek zentralizazio aparta baten bidez, lortzen baititu nonnahi egoteko, dena jakiteko eta azkar mugitzeko ahalmenak, eta egiazko gorputz soziala, ordea, menderaturik eta itxuragabe kausitzen delarik, ulertzen da, bada, honelako herri honetan, ministerioez baliatzeko ahalmenak galtzean, Nazio Biltzarreak egiazko influentzia guztia galtzen zuela, baldin Estaduaren administragailuak soiltzen ez bazuen, funtzionarien gudalostea ahalik eta gehien gutitzen eta, azkenean, gizarte zibil eta publikoaren usteari, (...).

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0364 gantz-azido: honelako marratxo motzak bi hitzak elkartu egiten ditu, bat egin gabe.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0364 azido, gantz- : honelakoetan bi hitzak elkarrekin marratxo motzaren bidez lotuta doazela esan nahi da (azido, gantz- -= gantz-azido).

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0045 Honelako planteamenduak beraientzat behar dituzten justifikazioak besterik ez dira.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0104 Une batean beste zerbaitekin hasteko moztea komeni bazaio, honelako esaldiak erabiltzen ditu: (47. orr.).

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0047 Ba da honelako dialektikarik, eta gure egunotan ikus dezakegu.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0020 Honegatik, hamaikagarren mendeko paper idatzietan, donazioak, eta honelako hartu-eman batzuek bakarrik gelditu zaizkigu.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0020 Orain gutxi arte, kapoi, gari, gazta eta honelako emaitzekin maiztarrek ordaintzen zuten bezalatsu, orduan ere, sagardoa, diruaren ordezkoa izan zen, eta honela agertzen zaigu garai hartako idatzi zaharretan.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0196 Hamaika bider ikusten ziren, jo-ta-ke, sagardotegietan, honelako tresnaz lanean.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0196 Gero, beste tresna ederragoak eta haundiagoak asmatu zituzten, eta gaur behintzat, sagardotegi guzietan eta etxe askotan, enbotilatzeko honelako tresna berriak ba direla, esan dezakegu.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0273 Ez da erraza honelako zuhaitzari inausketa egitea.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0004 Honelakoa izango da mezu hori: (26 Fitxategi kopiatu).

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0325 - Honako honelako ariketak egin (Ik): Ekuazioak eta identitateak balio-taulen bidez bereizte-ariketak.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0025 Honelakoa da bapateko bertsogintza, beharra abilidade bihurtzen dela: nahi den lekuan, nahi den orduan eta nahi den bezala, hitzak aldez aurretik gertatu gabe, bertsoak han bertan eta orduan bertan sortzeko eta kantuz eman ahal izateko trebetasuna (6) M. LEKUONA, Literatura oral vasca, in Idaz-lan guztiak, Kardaberaz Bilduma, 22 z. I t., Aozko Literatura, Gasteiz, 1978,268 or. eta hurrengoak. Oharra: egile honentzat edizio hau erabiliko dugu beti, besterik esan ezean.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0121 Balada hau ezin fetxa daiteke mila eta zortzirehun inguruan Leizaolak nahi duen bezala (Romances vascos y literatura prehistórica,46 or.) zeren eta, Satrustegi konturatu den legez, (GH 1966 121. orr.an) eta balada tradizio guztietan gertatu ohi denez honelako xehetasunak aldatuaz eta garai eta lurralde bakoitzari egokituaz joan ohi dira; gogora bedi balada hontarik atera gabe Satrustegik ardoari buruz esaten duena bere lanean.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0209 Bestalde, tamalgarria bada ere, honelako baladak oso gutxi aztertuak dira, besteak ez bezala, tradizio gehienetan eta askozaz gutxiago gure artean.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Euskal Herria bisitatu duten atzerritar asko jabetu dira euskararen tankera berezi honetaz, historian zehar honelako izenekin ezagutzen den euskararenaz: lengua vasca, lingua navarrorum, lengua cantábrica, lengua vascongada, eta vascuence, beste batzuren artean.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0080 Honelakoak, esaterako, Perseidak ditugu.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. larrañaga 0156 Geuri atseginago zaigu jardunaldi hitza, gure ustetan zuzenago jasotzen baitu honelako ekitaldi baten mamia, (...).

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak karmel 1988 0004 Eta honelakoak, hitz egitean, askatasunik eza erakusten du ahoa ireki orduko.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0063 Jadanik Gipuzkoako Foru Aldundia erdibiturik dago: zenbaitzu Getarian bildu ziren eta honelako proposamena egin frantses armadari: .

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0079 Honelakoak idatzi dituztenen artean, lehen ere aipatu ditugun Mikel Hernandez eta Josu Landa aipa genitzake; baina berauen egilerik ezagunenak Jon Kortazar eta Jesus Maria Lasagabaster dira.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Burgesak, sistemaren aldekoak, edo are okerrago izatera konformatu garenez gero eta barka nire kontra-heroea izateko ekite hau, baina honelako liburuek arrisku hauek dakartzate berekin, liburu honetaz idazteak izan ere badezakeen beste arrisku bat gainditzen saiatuko naiz.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0008 Honelakoetan, herri ipuinetan ematen diren egoera miragarri horiek direla medio, agertzen da ijitoa bere benetako izaeran: marjinatua eta ahal duen moduan bizibidea atera behar duen ibiltari nekaezin bat bezala.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0271 Planteamendu honen bidez, Agirreren eleberrigintza sortzen deneko lur horretan kokatuz eta bere lehenaldiaren argitan planteatuz, zentzuzkoa eta baliozkoa dirudi honelako erlazio-sistema baten barnean aurkeztea: Agirrek testu-tipo bati, eleberriari hain zuzen ere, leku egitea bilatzen du euskal literaturaren har bedi zentzu zabalean sistemaren barnean.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0017 Sailak 1.000 metro linealeko luzera du, eta honelako egitura: Dokumentazio judiziala. Auzi zibilak, auzi ondasun-betetzaileak, eta hartzekodunen konkurtsoak gehien bat; eta baita Korregidoreak, lehen instantziz eta apelazioz, herri bakoitzeko alkateak burututako epaien ondorioz, ikusitako kausa kriminalak ere.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0155 Gure ustetan garrantzi handikoa du zonalde hiritar edo urbano batean honelako bilketak, (...).

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Honelako altxor linguistikoa (euskarak hainbat etsai dituen memento honetan) ezin zitekeen argitara gabe ezkutuan utz. Euskara bere izatez edo ontologiaz aberatsa dela arlo honetan aski probatua gelditu dela uste dugu.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0041 Direkzio izpiritualari buruz idatzi zuen eraskinean honelako ajea duten Zuzendariek egin ditzaketen kalteez mintzo da.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0089 Honelako ateraldiak badira, bai, Sorazuren idazkietan, baina zalantza eta tentaldi batzuk gorabehera, ez da hargatik kantituko.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0075 Minak derranez, beste lurraldeetan honelako kapareen gabeziak nekazalgoaren atsekabea karlismoaren alde bideratzea eragotzi zuen.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0075 Honelako jaberik gehientsuenak herriska txiki eta txiroenetan dautza, hementxe karlismoak indarrik handiena izango duelarik.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0075 Aintzinako Erregimenak ezertan ere onurarik suposatzen ez zion arren, euskal nekazalgoak liberalismoari azalduko dion errefusaketa egiaz bortitza izango da, honakoak errentamendu askatasuna, errenta ordaintzearen monetarizazioa, soroen hersketa, komunalen pribatizazioa, aduanen leku aldaketagatik behar beharrezko produktuen garestitzea, zerga handiagoak, halabeharrezko soldadutza eta honelako beste batzu eskaintzen bait zizkion.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Beraz, Bizkaia, Araba eta Nafarroan XVIII. mendearen bukaerako eta XIX. mendearen haserako kazetaritzaren hastapenak beti ere hiriburuetan garatzen diren bitartean, Gipuzkoan ez da beste horrenbeste gertatzen: ia beti esperientzia horiek Donostiatik kanpo jasotzen dira gorago aipaturiko seiehundar eta zazpiehundar kazeta horiek izan ezik, jakina, Arrasate, Bergara, Tolosa, Irun, Oiartzun eta honelako herrietan.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0042 Baina zorionez, normalean honelako klasetara datozen pertsonek nolabaiteko hautespena egin dute.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0110 Honelako iruzkinak salbuespen dira, noski, baina zerbait irakasten digute: ikastaroa ikasle helduentzat jolas baliagarri bihurtzea interesgarria dela alegia.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Kanpotiko eraginei erantzuteko ahalmenari dagokionez, bestalde, asko dira substratuari loturik bizi diren behe mailako animaliak, eta honelakoek ez dituzte izaten gainerako animaliengan ikus daitezkeen erantzuera tipikoak ere.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 Badakizu... Euskal Herrian udalerri asko dagoela herri bat baino gehiagoz osatuta? Honelakoetan udal bat bakarra egoten da guztientzat, biztanle-kopuru handienekoan hain zuzen.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0400 Zail da pentsatzen honelako bereizketarik egiteko biderik ez duen hizkuntza bat (hau da, 2a, b eta d bezalako perpausak ezin berezi lituzkeen hizkuntza bat), horrelako hizkuntzan komunikazioa ezinezkoa bihurtuko bailitzateke.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Edozein hiri, herri edo herrisketako jaiak direla eta, aurrena honelako zerbait idatziko dute programarako: .

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0093 Honelako egitura bat finkatuko duen bi ebaluazio-mota dago: ebaluatze errepresentatiboa, zeinak ikaskuntz praktika isladatzen bait du; eta helburuzkoa, zeinak elkaraldaketa erreal bat imitatuz zeregin bat ematen bait du.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0037 Honelakoetan, idazketa-dentsitate handiagoa eta neurri jakin batetan edukiera handitzeaz gain, datuen osotasuna kanpoko ingurunearen eraginpean dauden unitateetan baino handiagoa da.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0121 36. koadroa honelako irakurketa aurreko item-en eta dagokien testuaren zati bat da.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0101 Bere buruarekin hitz egingo du zati hauetan eta, pertsona gramatikala bigarrena bada ere hika egiten dio bere buruari, ni formarik inoiz gutxitan agertzen delarik - kontatzeko moduari dagokionez, lehen pertsonatzat jo beharko ditugu honako hau bezalako zatiak: aip (87. or.), edota honelakoak ere: aip (82. or.), bigarren pertsona gramatikala erabili arren, niri gertaturikoa kontatzen ari naiz jarrera hartzen du-eta.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0139 Honelako zatiren baten oihartzuna iruditzen zaigu Miranderena, adibidez: Gure baitan bizi-bizirik dago sentimentua, aro tragiko baten jaiotzak izpiritu alemanarentzat bere baitara itzulera bakarrik signifikatu behar duela, topaketa zoriontsu bat berriro bere buruarekin, formaren barbareria desanparatuan basabizi zirenok, botere inbasoreek kanpotik (arrotzak hemen ere!) beren formaren azpian morrontza batera bortxatu izan eta gero denboraldi baterako.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0009 Ia guztia egiteko dagoenean, behar-beharrezko, oso garrantzitsu bihurtu ohi da honelako ahalegina; azken irrintzia ez bada ere, geroan segida izango duten urrats tinkoagoen abiada bai.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0011 Horregatik honelako lan batetan lexiko amankomunaren finkotasunerantz urrats sendorik ematea ez da batere erraz.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0003 Hori horrela, honelako alfabetatugaientzat prestatu da ikasbide hau, bakoitzak bere kontura eta bere erritmoan alfabetatze-bideen aurrera egiteko.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0090 MarieNoampeuml;l, idazlari frantsesak ere, hara nola dei egiten zion, honelako egoera batean: A, Zu, nire estualdi hauetan eskutik naramazun Horrek, salba nazazu, arriskuan nauzu.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0210 Fenomenologo bezala analista trebea zenez, bere barruko egoera eta joera guztiak argi eta garbi ikusi beharrak; pentsalariaren fidakaiztasunak; bere nortasuna erabat entregatu beharrean beldurrak; protestanteen edota katolikoen elizara, nora jo behar zuen oraindik argi ez ikusteak etabar: honelako arazoek oztopo egiten zioten.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0046 Honelako joera bat hizkuntzan guztiz da gomendagarri, behar den neurritik pasatzen ez den bitartean.

343. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0290 - Honelakorik, nere baitan, ez dut sinisten.

344. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0308 KARTZE - (Kupitzen da) Izan ere... zuri egin dizutena! Gizon bati honelakorik egiten al zaio ba?.

345. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0023 - Ez al gatxeudek, ba, Easo`ko tabernarik onenean, tabernako txokorik goxoenean, eta onelako aukera aurrean?.

346. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0103 - Bañan erri orren semeak onelakoak diranean, erri orrek ez du bizitzerik merezi!.

347. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0241 Miel-M.- Onelako zerbait egin bearko diat.

348. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0159 - Onelako biotz lasatasunik ez nuen aspaldiko urtetan nabaitu.

349. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0032 Iru urte ta lau illabete
pasiak gerr'ori asirik,
makiñatxo bat ill da gaur egon
biar zutenak bizirik;
santa sekulan ezta izandu
onlako odol-isurtzerik,
penaren penan indarrarekiñ
biyotza erdibiturik,
pakian billa guazen guziyak
gerra alde bat utzirik.

350. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0274 Askoren iritziyak
onlakuak dia:
Laister illargira
joango dia.

351. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0042 Ez degu lo aundirik egin; onelako gau batean, ainbeste pentsakizun buruan bueltaka, ez da xamurra lo egitea.

352. 1969-1990 gipuzkera poesia mantxola 0363 Begi ugari egoten dira
onelakoak ikusten,
ezagunen bat egoteakin
ez naiz batere arritzen
Bide zuzena eman bearren
okerra gabiltz ematen;
gero nolatan jarduten gera
bestei ontzeko esaten?.

353. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0072 Ez nuan uste onelako suerterik merezi nuanik.

354. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0330 - Ori onelako erri izango da! Eta: - Ez! Beste onelako ez al da?.

355. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0096 Yon`ek berak noiz edo noiz entzuna; alegia, Onelako neskatil batekin ezkontzezkero, gutxienez beren gizarte-mallako etorkizuna eskeintzeko aalmenetan egon bear diagu, bestela...

356. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0010 Onelakoen bakartasuna eramankorra gertatzen da.

357. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0178 Eta onelakoetan, gaur eguneko oikerak au dakarkigu: elkar-izketa, elkarrekin itzegin bearra batabestearen iritziak ikusiaz... onik dakartena onartzen saiatzeko ta aurrerantz, etorkizunerantz... bide zabal batean elkarrekin joan aal izateko.

358. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0189 Eta onelakoetan esan oi dugun bezela: Gaizki esanak barkatu!.

359. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0005 Onelako jakiñ miñik une onetan ez dut barnetan.

360. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0096 Zentzu onelako indarrarekiko mirespen berezi bat betidanik azaldu dugu euskaldunok.

361. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0100 Inguruan euskararen aurka onelako erasoa izan dala azkeneko mutur ontan oraindik irauteak eta eusteak, mirari bat dirudi.

362. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0272 Bene-benetan txalotzen du Landa'ren liburua: Ez dakit nik zer jazoko dan dio nik Deba'ko arimazaiaren len-liburuari buruz eman dudan saio ta aburua, euskaltzale errukigabeak beren iritzi zorrotzaren galbai estutik igaro-aztean; baiña oiek beren iritzia bota bitartean, utz nazazute Euskerezko Landarak-en egileari, Gerriko, Astarloa, Agirre, Axular, Lardizabal, Untzueta, Iturzaeta, Mendiburu, Mogel ta beste onelako euskaldun maisuen artean, lekua ematen.

363. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0009 Onelako zerbait nabaitu dute, noski, beraiek ere berengan naiz sendian.

364. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0052 Onelako oarkizunak edo antzekoak eskuratzea ezta zailla.

365. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0023 HEIKO - Ezen zuk zure horizonteekin burua mugatu nahi bait duzu... bainan zigur zaitez hunelako thokietara joan nahi ba zenu, joan zintezkela.

366. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0063 Atzerakuntza, batez atzerakuntza mentala den guztia... atzerakuntza kulturala batez ere euskal arkadismu huntan ontzat dute... eta hunelako absurdokeriak bethi aphez katholiko baten izpirituaz protagonizatuta dagotza.

367. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0063 Eta hemen zuetarik askorekin ez nago akort... zeren-eta zuok ere orain arte hunelako moralitaea sostengatzen bait duzue...

368. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0063 Zuk ere Txelin hunelako moralitatearen alde zagotza: TXELIN: Españako desarroilaren stabilitatearen basea da.

369. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0161 Ez othe duzu pentsatzen hunelakoa zela?.

370. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0257 Hauk problema humanok dira... bainan ahalkea nire aburuz Alderdi nazionalistan datza zeren-eta hauiek hunelako inmoralitateak sortzen eta iraun arazten bait dituzte.

371. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0069 Ekhintza militariek egun batzu iraun dezatenean hunelako bilkurak batzuetan aphailatu behar dirateke.

372. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 c) Hirigintz eta hobakuntz lanak, hala nola lauketak eta estali gabeko guneen erabilerarako burutzen direnak, honelakotzat merkatuak izateko destinatutako barruak, haize ageriko gordailuak, kirolaren praktikarako zelai edo instalazioak, kaiak, estazionamenduak eta eraikuntzei atxekitako guneak har daitezkeelarik.

373. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 - Ikastetxe Kontzertatuko Ikasleen Gurasoen Elkarteko 2, hauetako bat, ikastoletako irakaskuntza Kontzertatukoa, honelako ikastetxeak dauden barrutietan.

374. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 - Ikastetxe kontzertatuko 2, hauetako bat ikastoletako irakaskuntza kontzertatukoa, honelako ikastetxeak dauden barrutietan.

375. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 - Ikastetxe Kontzertatuko 2, hauetako bat ikastoletako irakaskuntza kontzertatukoa, honelako ikastetxeak dauden barrutietan.

376. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Dena den, igandean jakingo da Bertsolarien Elkarteak noren aldeko aukera egin duen datorren urterako, merezimenduez gainera, bakoitzaren premiak, osasuna, adina eta abar ere beti kontutan izaten bait dira honelako erabaki batean.

377. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Mezu sibilinoa berau, eta honelako esanahia duena: alternatiba legalen (Barandiaran, Barbera) diskurtsu ofiziala, berbera funtsean, kolokan jar ez dadin, eta bi aukera ezberdin gisa (ez izan arren) ager daitezen, zirikatzailea ezabatu beharra dago: berorren egote soilaz beste bien mezuen hutsaltasuna eta identitate berdina agerian ipintzen bait da, guzti-guztien eritziz nabarmendu izan denez, Beloki eta lagunen eritziz ezik.

378. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Normal izatera sekula iritsiko ez den pertsona bazterrean uzten dute honelako prestazioetan baieztatzen dute eta are gogorragoa da, txonkatila bat okertu eta gaiso kroniko bati dagokion tratamendua jaso duen burumuin paralitikoaren egoera.

379. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Garai batean bazen Euskal Herrian honelako ugari.

380. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Honelako lehenengo iturria duela hogei ta zazpi urte aurkeztu zen Berlingo Industri Erakusketan.

381. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Dashiell Hammet, euskaraz Gizon argala (, 1932; Koro Nabarroren itzulpena) Dashiell Hammetten azken nobela izan zen, nobela beltzeko maisuaren benetako thriller bat, detektibe-istorioa honelako liburu batek behar dituen osagai guztiekin: hilketa, desagerketa, susmagarri franko, tipo gogorrak, neska kaskarinak, elkarrizketa bizi ugari eta batez ere, guztia bustitzeko, whisky asko.

382. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Aurtengo Kilometroak-ekin honelako zerbait lortu nahi dute, baina Euskal Herri mailan.

383. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Honelako zentralismoaren moduak bide horretatik jarraitzeko arriskua egongo da.

384. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Eta Olinpiadek honelako gauzak indartuko dituzte.

385. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Illeta oietan geiena loratzen zaigun izketa au izaten da: - Onelako naigabe-aldietan bakarrik alkar ikusten degu.

386. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 B) Enpresa handiak: Enpresa handiek egindako diru-ezarketek, Dekretu honen 8. ataleko lehen idatz zatian azaldu direnak alegia, aurreko atalean adierazitako laguntza-moduetara iristeko honelako egoera hauetarikoren baten egon beharko dute: 1. Bere ekintza Dekretu honen 7. atalean ohartemandako lehentasunezko interesdun arloetariko baten sar dadila.

387. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Euskararen aldeko langintzara jendea bultzatzeko eta animatzeko beharrezkoak dira honelako egunak eta bilerak.

388. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Honelako saioak irratiz emateak, irratiari ez dakit, bertsolaritzari behintzat ez dio mesede haundirik egiten.

389. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Egia esan, zalea banintzen ere aspertuxea naiz honelako agerraldiekin.

390. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Eta honelako ekintza bat eratzeko egun gutxi daudenez, berriro ostegunean bilduko dira Euskal Herriko ikastola guztiak Donostiako Costa Vasca hotelean, arratsaldeko 7etan, zehatz-mehatz dena erabakirik uzteko.

391. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 1961ekoan txapeldun atera zen Jon Azpillagak haundi izanaz jarraitzen du, honelako lehiaketetan gehiegi luzitzen ez badu ere.

392. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Honelako lehiaketa gutxi izaten da Gipuzkoan; Bizkaian bai horregatik dira hamaika uztarri horietatik bederatzi bizkaitarrak.

393. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Aipatu erakunde harmatuko buruzagi inportante batek igande goizean honelako zerbait deklaratu zion kazetari bati Belfasten.

394. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Honelako harri txarrak bi eskuz jasotzeko gauza direnak oso gutxi dira.

395. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Frantziako eta Egiptoko ministroak bildu dira, Mussa Ibrahim, islamiarren buruzagia, Arabia Saudiko ministroa, frantses militarrak eta honelako jaun bizardo asko.

396. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Hala ere, honelako akzidenteak, egunero gertatzen dira.

397. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Hori dela eta, Gurutze Gorriak, kontseilu liburuska bat argitaratu du, non azaltzen baitira, medikuek honelako kasuetarako ematen dituzten kontseiluak.

398. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Honelakoetan ez da bikarbonatorik hartu behar, hori baino txarragorik ez baita.

399. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Espainiako Gobernuak, ordea, ez du konturatu nahi honelako neurriez eta horrelako astakeriez asperturik gaudela euskaldunok.

400. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Halere, pentsatzen dugu honelako proba batek ez duela zergatik beste baten prestakuntzazko gisako ezer izan behar, berez nortasunik nahikoa badauka eta.

401. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Honelako eritzi-artikulu labur batetan azterketa sakonik egiteko lekurik ez dudan arren ere, zenbait eritzi orokor plazaratzera ausartuko naiz, txosten horretan adierazten diren jarrera batzutatik abiatuz, uste baitut, Unibertsitateko arazoak gutxiegi ateratzen direla kanpora, eta ostera, Unibersitate hau publikoa izanik guztion arazotzat hartu beharko genuela.

402. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Honen berri garratza zabaldu zenean, jende askok protesta bizia jo zuen, honelakorik inola ere ezin onartuz.

403. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Honelako praktikak guztiz bukaturik zirela uste zenean berriro arraberritu nahi izan dituzte Deorala herrian, hiritarrak kezkaraziz, esan du Gobernuaren bozeramaleak.

404. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Texas estatuko El Paso hirian hogeita lau zentimetrotako elurra egin zuen astelehenean; ez zen inoiz honelakorik ezagutu.

405. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Badira, gutxi gora behera, honelako bost mila eskola, ia guztiek baratza ondoan.

406. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Honelakoak entzunda gazteok zapuztea ez da harritzeko gauza!.

407. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Leendabiziko gauza, onelako etorrera batean agur sakon bat agertzea izaten da usabioa.

408. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Onelako aldizkari batek, kirolera murgiltzeko zaletasuna sortuko du gazteen artean.

409. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m.e. matxinandiarena 0002 Honelako kanpaina batean liburuxka bat argitaratu zitekeen eta bertan adin bakoitzari dagozkion jostailu aproposenak azaldu.

410. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Eta honelakoetan, badakizue: entrenatzailea hasten da lehenenengo balantzaka.

411. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Honelako egoera larrietan haurrak, ahulenak, izaten dira gehien nozitzen dutenak.

412. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Eguneroko bizitzak ez bait ditu ikatza bezalako labezomorroak bakarrik isurtzen; imajinazioaren orratzak zorroztuz, lokatzetan ere aurki daitezke honelako harri bitxiak.

413. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Zelaiak, urteek ematen duten patxadaz eta filtrorik ezaz, lasai asko galdetu zidan: Horiek txalo jotzera etorri al dira? edo honelak zerbait, eta nik erantzun: Bai.

414. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Jendeak erruz Asko, hagitz kontsumitzen duen produktua izanik, egunkari, astekari nahiz beste maiztasun desberdineko argitalpen gehienetan ere honelako jokoak ikusten dira.

415. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Egia da Suetterlin-ekin harremanetan egon naizela eta sekulan honelakorik ukatu, esan du Franke-k, baina 1967. urtean KGBko agentea zela jakin nuenean, gure kontraespionaia zerbitzuengana jo nuen eta Suetterlin-i buruz nekien guztia kontatu nien.

416. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Horregatik pozik eta itxaropentsu agertzen naiz Deba bailaran honelako iniziatiba ikustean.

417. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Eta onelakoa izango ei da liburu guztia.

418. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 Uste dugu, honelako laguntasunaz Euskal Elizak esker haundiak emateko dizkiola Baionako Euskal Kulturaren alde taldeari.

419. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. gerrikagoitia 0001 Aditza estudiatzeko neure ordutxoak sartu baditut ere, ez naiz oraindik honelako gaiaz teknikoki aldizkarietan idazteko mailara heldu, ene eritziz.

420. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1969 0001 Peri ikusgarriak, ganadu bikaiñak, ikullu egokiak, lurgintzako makiña berriak eta onelako amaika gauza erakutsi zizkiguten Santander-alde ortan.

421. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Buruz-beera dabillen mundu oneri Taizé`ko gaztedi berriak onelako irakaspenak eskeintzen ba`dizkio, utsaren urrengoa ote berauen ekintza?.

422. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Jende txuri onek, gauzak aurrera pasatzen uzten ditu eta beraien kalterako bilakatzen (eboluzionatzen) diranean negarka asten dira: jakin banu, eztago deretxorik au eta ori egiteko, nere seme-alabei onelako eziketa eman nai nien eta begira orain, e.a.

423. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Onelakotzat ote dauzkatzu zuk, AMATIÑO, Euskaltzaindiari jaramonik egiten ez dioten euskaltzaleak? Ezta siñistekoa, ez beintzat zure burua bere tokian baldin ba`dago. Zuk eta nik bezain ongi baitakike edonork, dalako Gotzai orren oraintsuko esanekin bat eztatorren euskaltzale izeneko iñor ez daitekela izan euskaltzale are gutxiago sutsu oietakoa, ez katoliko zintzo ere.

424. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0003 Ez da naikoa, astakeria da... basatikeria da... doillorkeria da... terroristak dira... burugabeak dira... eta onelakoak esatea.

425. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Lagundu bear zuten bat baiño geiagok ez dutela lagundu? Eragozpenak jarri ere, agian, jarri dituztela? Onelakoak gertatu diranik, nork uka lezake?.

426. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Honelako eritegietan astean behin hartu behar izaten da erabaki hori.

427. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Pankartetan honelako esaldiak ikusi genituen: Bakea Gomezovarena bakezalearentzat!.

428. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. landajuela 0001 Berrogei urtetako ixiltasunari abotsa etorri jakonean, eta illunaldia eguzkiaren izpiz zulotua izan danean, pitean-mitean doguz aulako ta alako batzarraldiak leenak gogoratzeko, gorantzi zarrak barriztatzeko, lagunarteko bazkari ta abar egiñaz.

429. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Onelako gorespenak egozpenezko bide onetan aurrera egiteko kemena emoten dauste.

430. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Nobel Saria jaso zuen gizonak, honelako une txarrik pasa beharko zuenik ez zuen asko uste.

431. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Orain dela gutxi Nobel Saria jaso zuen gizonak honelako une txarrik pasatu beharko zuenik ez zuen asko uste.

432. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Baina, honelako aberastasunei eskerrik ematen ez zaien mundu honetan, nahitaez, herri bakoitzak bere ekonomia zaindu behar bizirik iraun nahi badu behintzat.

433. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0002 Honelako musikaldietan gainera herri kantak egin behar dira, eta guztiz ezegokia da saio luzeak eta errezital antzekoak egitea.

434. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 HONELAKO EZTABAIDA GUTXIENEZ HOGEI KASUTAN EMANGO DA.

435. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. oñederra 0002 Agian, honelako batzuetan: .

436. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Oraingoz behintzat honelako Instituturen baten premia dago Euskal Herrian.

437. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. urrutia 0001 Izan be oin dala aste bi ona etorteko esan neutsunean, ez neban uste onelakorik gertatu lekikezunik.

438. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... pper 0001 Honelako euskaldunak gehiago ugaltzen ez badira luzarorakoa izanen da gure drama, Juliok aipatzen duen idealaren eta errealitatearen arteko kontraesanak dakarren drama.

439. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Anitzetan burua berotzen aritzen zait honelako hau edo beste hori egin beharko genukeela erranez.

440. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0002 Honelakorik ez zait inoiz gertatu, nor naizen ere ez baitakit.

441. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Honelakoetan denok galtzaile, kapitala eta soldatak, nagusiak eta langileak.

442. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0275 Gure mundua salbatu nahi badogu, honelako jarrerak izan behar doguz.

443. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Gaur egun ere proposa geniezaieke gure haurrei honelako jokoren bat.

444. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Honelakorik ez bada gertatzen eta jokoak jarraitzen badu, amak bost atzamar erakutsiko dizkio hurbilen, lehenen dagoen zaldunari, honek, atzamar bati ikutuz, bat aukeratzeko.

445. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Honelako lanetan lekukoak garantzitsuak dira.

446. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0004 Eta JAKIN aldizkarian honelako ohar bat agertu zen, 1982'ko urria-abendua alean, 125-126 orri.:

447. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0004 Maisu horiek zehaztasun asko biltzen dituzte, honelako testuetan.

448. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00045 Sua amatatzen zanean, errauts-iduriak hartu zaran, artza, otzara eta otarreetan eta soroetan zabaltzen ziran aurrerantzako uztaren ongarri izateko. Holangoa zan batean besteango usadioa.

449. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0159 2. Onelakoai deabruak askotan beroagotu egiten deutse era bateko eta besteko gauza geiago egiteko gogoa, arroagoak eta buru-eritxiagoak egin daitezan; ondo bai ondo daki deabruak olan egiñiko gauza guztiak ezteutsela ezer balio, oben biurtzen jakezala.

450. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0106 13. Onelako billustasunean aurkitzen dau arima Jainkozaleak bere bakea eta atsedena; ezeren zaletasunik izan ezean, ezerk ez dau gorantza nekatzen ez ezerk berantza sakatzen, bere apaltasunaren dendun-dendunean dagoelako.

451. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0079 Eta gero behin katutuz gero, faltetan be igual hasten dira, bateko urliaren andrea harekin dabilela, bestearena besteakin eta holango susterbakokeriak.

452. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0079 Holangoren baten, ez noatzu izena esaten, baina, urliak ederra kontestadu zion beste urliari.

453. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0125 Inoiz karea ostu be bai, edo sua amatatu eta holangoak.

454. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0125 Ostera, arrauntzak karetan sartzeko, ormak zurituteko eta holangoetarako gure karobietako kare zuri-zuria erabilten genuen.

455. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0168 Ez iezadak egin holangorik!

456. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0168 Holangorik!

457. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00022 Eta onelako gauzak, Onalde maite, usterik onenaz egiñak ixanda be, mingarrijak ixaten dira.

458. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00063 Honelako labankadak eta gehiago egingo genduzen ikasle euskaldunok, baina, hirugarren kurtsoan gengozela, nik ez neukan erdera problemarik, literaturako irakasle zapal, gizenkote eta ahohandi hak zuloratu ez banindu, sekula azalpen argigarri bat emon barik.

459. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00253 Honelako hamaika pentsakizun eginda, bueltan etxerantz nentorrela, goizalde beranduan gehienik, neure Dyane kulunkarian ezin nintzen kabitu eta edozein ikuspegi zabaletan geratu eta bide baztarrera urtengo neban, alde bietako ateak zabalik itzita, infinituak leku gehiago euki zegien.

460. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0069 Eta azkenez, Jainkoak ere honelako gauza on eta ederretarako beti laguntzen dau eta, Ustaritzera joan nintzan Laffite-rengana eta harek erakutsi eustan honako mordo handi bat, ia metro bateko mordo handia, olerkari eta bertsolarien bertsoz berak batutakoak.

461. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0123 KIKILI.- Hirian ez dago honelakorik.

462. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0150 KIKILI.- Honelako bat komeni zaizu etxean edukitzea.

463. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Imanolek. - Galanta!, baina dagoenekoz ohituta gatxeudek honelako gauekin.

464. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0340 Honelako koperatibak ospitaleetako legeriari lotzeaz gain, kontsumo-Koperatibez diren arauetara ere lotuko dira; guztiarekin ere, zenbait moldapen sar daiteke araudi bidez, ematen duten zerbitzuaren berezitasuna ikusita eta jorratzen duten arloa kontuan harturik.

465. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00019 2. Jokabide hori honelako ekintzaren bat edo bat baino gehiago burutzean datza.

466. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 Mezura erakartzen du arreta guzia. Igorleak zenbait errekurtso erabil ditzake mezua objektu artistiko bihurtzeko: hots eta erritmo efektuak, errepikapenak, irudiak. Funtzio hau derrigorrezkoa izaten da literatur lanetan eta abestietan, baina sarritan topatu ahal izaten da publizitate mezuetan ere. Honelakoetan hartzailearen arreta era eraginkorragoan lortzeko mintzairaren baliabideak erabili ohi dira.

467. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00018 - Honelakoak guri bakarrik gertazen zaizkigu. A zer oporrak! Ja! Oso ondo pasatzen omen da oporretan baina ... Urtero berdin, asper-asper eginda eta gainera nekaturik iritsiko gara etxera. Eta bihar berriz ikastera! Hori da okerrena.

468. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00040 Ikasleei taula osatzeko eredu bat ematen zaie. Honelako ereduak desagertu egingo dira unitateak eta jarduerak aurreratu ahala.

469. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00137 Honelako ariketak planteatzea: batu 4a 12 zenbakiari.

470. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0061 Hala ere, honelako kasuetan behar den diametroa kalkulatzeko mn planoan tentsio ebakitzailea berdin banatua dagoela kontsideratuko dugu.

471. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0060 Ez adituari desberdinak irudi dakizkiokeen honelako hitzak eta egiturak, berdinak ziren hizkuntzalarientzat eta horrela joan dira munduko hizkuntzen atlasa osatzen.

472. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0026 Egoera honetan honelako ekintzak kontuan hartu behar dituzue.

473. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0072 13. Eta bidegurutze batera iritsita, honelako marra bat ikustean zer ulertu behar duzu?

474. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0131 Orain, hurrengo galderetako bat aukeratu eta binaka honelako bat prestatu.

475. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0183 Honelakoetan, denda edo taberna baten izena nagusiaren izena bera bada, honela esan daiteke:

476. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0167 Hemen kontatzen dena platerari buruzko informazioa da, honelako informazioa emanez:

477. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0015 Liburu honetan honelako galdera edo problemak ere topatuko dituzu.

478. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0010 Eta honelako materiala eskuetan izanik, ulergarria da hainbeste eratako xirulak sortzea eta ukaezinezko trebetasuna lortzea.

479. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0027 Honelako sistemei, sistema homogeneoak deituko diegu.

480. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0027 Sailka itzazu hurrengo nahasturak homogeneoetan eta heterogeneoetan eta osa ezazu honelako taula bat.

481. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0028 Honelako zerbait:

482. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0044 Kontakizunaren hasiera honelako zerbait izan daiteke:

483. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0202 Lehenik batuketa eta kenketa bitarra, BCD naturala eta BCD gehi hirukoa nola askatzen diren azalduko dugu, horiexek dira eta, honelako eragiketak egiteko koderik erabilienak.

484. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0202 Beraz, batuketa eta batugailu bitarra dira honelako zirkuitu guztien bi oinarriak.

485. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0070 Japoniar elektronikak honelako mirariak egin ditu.^M
Kamarak pantailan irakurri ondoren, esku artikulatuei agintzen die zer egin
.

486. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika pr. 1995 0250 Honelako eredua, kanpoko iturriez elikaturiko elektrodo metaliko desberdinak eroankortasun makaleko (paper eroalea) ingurune batetan ipiniz eraiki daiteke.

487. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00016 Informazio edo datuekin ordenadoreek honelako eragiketak egiten dituztela esan dezakegu:

488. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00081 Honelako emaitza lortuko genuke:

489. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00208 Zenbait aldaketa egin ondoren, honelako itxura lor dezakegu:

490. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00061 Elektrobalbulak: Balbula honek zirkuitu pneumatikoa edo hidraulikoa itxi edo zabaldu egiten du daraman elektroimanaren harilkatuari tentsioa aplikatzen badiogu. Adibidez, gure etxeko garbigailuak honelako balbulen bidez ur garbia hartzen eta zikina botatzen du automatikoki.

491. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0097 3. Zein espresio, esakune edota klixe erabili ohi dira honelako albistegietan?

492. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0161 Honelako baldintzetan, ikasketak amaitu berri dituenari lan-merkatuan sartzea oso zaila suertatzen zaio kasurik gehienetan.

493. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00038 Honek adierazten duenez, gehigarri-mota hau ez litzateke sprint-motako errendimendurako laguntza ergogenikotzat jo beharko honelako populazioetan.

494. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00079 Izan ere, Kr-ren gehigarria irensten zuten lagunek aldi berean intentsitate altuko entrenamendurik jarraitzen ez zuten ikerlanetan ez dira honelako entzima-maila altuak aurkitu (Engelhardt eta lank. 1998; Kreider 1998; Sipilampauml; eta lank. 1981).

495. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0165 Estatu honek azken mendeotan izandako kultur politika aztertzen duen lan batean, E. Fernández Pradok honelako mugimendu bat seinalatzen du, historian zehar: kultur politikaren ikusmiran kultura aristokratiko eta landua izatetik, estatuak gero eta gehiago begiratuko dio herriarentzat eginiko kulturari 57 FERNANDEZ PRADO, E. (1991): La política cultural. Qué es y para qué sirve. Trea. Gijón..

496. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0214 Lanaren ondorio nagusietan, ordea, honelako arlo baten azterketaren emaitzek asmo orokortzaile baterako izan ditzakeen mugak aipatuko dira.

497. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0317 Edozelan ere, honelakorik izatekotan, gutxi izango dira, seguru.

498. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00040 - Ohetik eskolara egon behar luke honelako bide automatiko batek esan zuen Mari Bexamelek andereñoaren esplikazioak ohetik entzuteko!

499. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0054 Kasino guztietako mahai nagusietan ageri dira honelako lagunak, hau da, egunero jokatzera hurbildu, dirua irabazi eta poltsikoan ezer sartzen ez dutenak.

500. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. larrañaga 0092 Honelako hamar bat edo egongo ziren bata bestearen atzetik jarraian eta ilara osoak, guk zeharkatutako pasabidea eta zuek zeundetena bereizten zituen.

501. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0120 Baina honelako txakur batek beste aukerarik ez dizu ematen!

502. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0006 HONELAKO GURDIRIK IKUSI GABE NENGOEN!

503. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0006 JAKINA, BAZTER HAUETAN EZ DUZUE BEREHALA HONELAKO GURDIRIK IKUSIKO...

504. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. nuñez 0032 Honelakoa nahi dugu - erran zuen Carlitosek bilduta zuen paper luzea askatuz.

505. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0101 - Bere umore txar guztiak gelako txikienari jasan erazten dizkion honelako haur handi bat ez lukete irakasleek defendatu behar.

506. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0059 Errinozeronteak ez zuen deus ulertzen, ezta nahi ere: nahiko lan bazuen trenaren triki-traka eta balantza etengabeei mareatu gabe eusten: gezurra ematen du korrika lasai ibili beharrean nola asmatzen dituzten honelako tramankulu tzarrak, barruan doazenak zoratzeko.

507. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00012 Bigarrena, maltzurxeagoa, borragoma operazioa-edo dei genezakeena da: hainbat pasarte desegokiren ezabapena; honelakoei bai, tarteka, iruzkinen bat edo beste erantsiko diet.

508. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00301 Aristeo artzaina, peneoar Tempetik ihes egiten, erleak, diotenez, gaixotasunak eta goseak galduta, tristeturik ibaiaren iturburu sakratuaren ondoan jarri zen, gauza askorengatik kexatuz eta amari honelako ahotsez esaten ziola:

509. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00137 Baina, hala ere, beti ikasten da zerbait honelako krisialdietan.

510. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00054 Ostia, lehenago pentsatzen badut...! Ez nuen honelakorik espero.

511. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00054 Honelako aukera bat ezin da alferrik galdu. Baliteke zorte apur batekin...

512. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00080 - Ez zait inoiz honelakorik gertatu. A ze porrota!

513. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0021 Astronauta samarra izan behar, honelako bertsioak irensteko.

514. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0034 Ez, zer edo zer gertatu zen hemezortzi urte nituelarik aurpegi hau honelakoa bilakatzeko.

515. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0319 - Ezer ulertu ez eta muturra sartu behar duzue honelako auzi batean, estatuaren auzi batean!

516. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0040 Ni txikia nintzenean ez nuen inoiz honelako jostailurik izan.

517. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0077 Nik Costalunga honen aditzerarik ez nuen Stelvio edo Pordoi-rena bezala, baina orain, atzera begiratuta, jabetzen naiz 1.500 metroko desnibela 29 kilometroan ez dela txantxetakoa honelako beroarekin eta indarrez urri ibili ezkero.

518. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0074 Honelako batean emakume agertzaile honek bere nahia etxean adierazi ote zuen galdetu zion.

519. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0015 Baina, azken batean, kronikari batek ez dauzka kontuan izan beharrik honelako kontraesanak.

520. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0255 Ez zenuen uste honelako zerbait inoiz gertatuko zitzaizunik, ezta, txo?

521. 1991> euskara batua saiakera-liburuak donostiako orfeoia 00008 Liburu honi egin zaizkion ekarpenen dibertsitateak, beren egileen ikuspegi-desberdintasunak, Orfeoiarekin dituzten harreman desberdinek, beren idazkera anizkoitzek, erabiltzen dituzten hizkuntzek eta beste hainbat kontuk, kutsu berezi bat ematen diote berari. Bakoitzak, bere koordenada desberdinetatik, bere ustez esan behar duena idazten du espreski lan honetarako, honelako okasiorako garrantzizkoa iruditzen zaiona, datozen urteetan iraun behar duela irizten duena.

522. 1991> euskara batua saiakera-liburuak neurozientziak 00011 Alde batetik nahikoa da jardunaldiko hitzaldiei eta lanei erreparatzea konturatzeko honelako ekimenek euskalgintzan garrantzia handia dutela, eguneroko harremanez gain eta hizkuntzazko aldarrikapen eta erreibindikazioez gain, lan sendoa ere premiazkoa duelako euskararen finkapenak. Lan sendoa eta, nolabait esateko, kalitatezkoa, goi mailakoa. Ikerketa euskaraz egitea eta euskaraz jendaurrean aurkeztea eredugarria gerta daiteke, are gehiago edozein hiritarrek hain hurbil senti dezakeen osasungintzaren esparruan.

523. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. bolinaga 00081 Ezer baino lehen begibistan dagoen zerbait esan behar dut: emakumeok ez gara beste gizakiak ez bezalakoak, eta horregatik, gizonei interesatzen zaizkien gai berberak interesatzen zaizkigu guri ere. Gero eta zentzu gutxiago du honelako esaerek: emakumeak ez daki deus ere ekonomiaz, politikak ez dio axola, kirolak berriz gorrotatzen ditu eta mundua urrunegi dauka.

524. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00024 Honelako mirarien bitartez euskaldunentzat kristautasunak duen ukaezinezko garrantzia ondo azpimarraturik uzten digu Barbierek 44 Hala ere, bada ezpada, erlijioa eta superstizioen arteko diferentzia garbi uzten saiatzen da erretorearen berbekin, Jaunari eskatutakoa beti bat-batean lor daitekeela inork pentsa ez dezan: (108. or.). eta horixe bera eskertzen dio Jean Etxeparek 45 (317. or.)..

525. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00062 Gurasoek testamentua egiten zutenean berdin banatzen zieten seme-alaba guztiei. Gertatu izan zen arren maiorazgoa ez zen beste seme bat gogokoen izatea gurasoek. Honelako kasuetan maiorazgo izan behar zuenari dote berezia ematen zioten eta gogokoen zuten seme edo alaba horri baserria uzten zioten.

526. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00127 Bere iritzian, honelako abertzaletasunak ez dio norberaren identitateari uko egiten. Printzipio unibertsalisten sustraipenerako, beharrezkoa da identitate jakin bat edukitzea. Hori, ordea, identitate posnazionala izango da nolabait, Zuzenbide Estatuaren eta demokraziaren printzipio unibertsalisten inguruan mamitutakoa.

527. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00017 Ebakuntza-gelak. Ebaketak egiteko gelak dira eta operazio-mahai bat izaten dute. Gelen ezaugarriak eta ekipamendua honelakoak izan behar dute:

528. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00151 Ugaztunen populazioan, ordea, umeak defentsarik gabeko egoera txit ahulean munduratzen ziren eta, biziko baziren, gurasoen arreta nahitaezkoa zuten. Honelako inguruabarretan, bere umeak zaintzeko sena falta zitzaion ugaztunak ondorengo gutxi utz zezakeen.

529. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00238 Honelako jokuaren arau eta lege nagusia elkarrekiko leialtasuna eta erlijioko pluralismoaren jokabidea izan behar du.

530. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00020 Gure datuetarik anitz lehen eskukoak ez izateak eta fragmentarioak gertatzeak eragin du orriotan agerpen maiztasunaz eta aldaera baten nagusitasunaz edota atzerabidean egoteaz horren guti mintzatzea; ezinbestean gertatu da honela eta ezagun duke hori deskribapenaren kalitaterik ezak. Inoiz, gainera, ezaugarri bat leku batean ez agertzeak ezaugarri horren inexistentzia postulatzeko tentaldira eraman gaitzake; testuetan oinarriturikako honelako lanetan era honetako arazoak biderkatu baizik ez dira egiten.

531. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00023 Nahi genituzke honelako zehaztasunak Nafarroa Garaiko beste testu zaharretarako ere!

532. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00105 Baina zentzuneko gizonak ulertuko du lekuak, mendeak eta gaiak ez didatela uzten honelako delitu baten izaera aztertzen.

533. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00396 Honelako edo antzeko sinesmenak, erlijiotasun laikotzat salatuak izan dira maiz.

534. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0190 Eta honelako lanak lagungarri dira.

535. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. urrutia 0055 Bistakoa denez, nabari zaio honako kezka hau, honelako autuetan dabilenari eta bestaldetik ere, aintzakotzat hartzekoa.

536. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0013 Honelako tresna handietan, Grenoblen eraikitzen ari den sinkrotroi europarrean adibidez, hautaketa sakon baten ondorioz batzorde zientifiko batek garrantzi nagusiko esperimentu batzuetan (difrakzioan) argazki-pelikulak erabiltzen dira.

537. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1992 0022 Argi dago honelako egoerak ekiditeko, euskaltegiak bide egokiak jarri behar dituela.

538. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.c. etxebeste 0079 Altza Erdi Aroko dokumentuetan azaldu denean honelako kasuetan izan da.

539. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 0931 Dotrina hauetan ageri diren hizkuntz ezaugarriez zehazki eta patxadaz idazteko asmorik ez dugu falta, baina oraingo gure hau ez da argitalpena baino; ez dugu gainera honelako testuek dialektologiarako duten garrantzia gutiesteko inolako xederik, hots, polimorfismoen, aldakortasunaren edo interdialect direlakoen garrantziaz jabetzen gara.

540. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 0936 Honelakoetan, eta berezketak fonetika arloko arazorik sortzen ez duen kasuetan (130. dotrinan baizitue (25), baiteztegu (1), au guciau (17) bezalakoak ez ditugu moldatu) berezi egin ditugu, gauzak egungo moldean emanez.

541. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0042 Izan ere, AEKn ideologia eta ikuspegi desberdin ugari ziren, ugariegi honelako prozesu bat inolako problemarik gabe gauzatzeko agian, eta horrez gain, instituzioekin mantendutako urteetako lehiak AEK barruan ere tentsioak sorrarazi zituen.

542. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0031 Oraindik ere hurrunago joan gintezke bai geografian eta denboran honelako egitura aurremodernoak topatzeko, baina oraingoz historizitate bati huts egin ez diezaiogun, kasuistika antropologiko edo konparatibo batean sartzeko arriskuari ekidinez, Erdi Aroan behintzat izan direla esango dugu.

543. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0044 Ordeinu eta ordeinatzaileen kopuruak eta honelako agirien barne-egitura erakutsi ondoren, herioak sortzen zituen izpirituzko arazoak eta beren adierazpenak azaldu nahi izan ditugu: ehorzketak, hiletak eta anima-kofradiak, hain zuzen.

544. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: atzekoz aurrera. hitz-bukaeren hiztegia, 7 0009 eta honelako itxaropenez ikusten zien irtenbidea bere garaiko mugei:

545. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0018 Euskal-Esnalea-ren inguruan, adibidez: Azkue tartean izan ohi zen honelakoetan.

546. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. manjon 1007 -na morfema dugularik, menpeko perpaus honetatik osagaiak atera daitezke, gehiagotan honelakorik gertatzen ez bada ere: ikus (4), (6), (30), (39), (41), (43), (51), (60), (64), (72), (82), (92), (96), (98), (99), (100), (103), (108), (119), (124).

547. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0442 Vinsonek, berriz, honelako lan alferrikakoen aurrean, zenbait hizkuntzaren artean ahaidetasuna dagoela baieztatu ahal izateko betebeharrezko baldintzak ezartzen saiatzen da.

548. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0222 Nork ez du aditu, noiz edo noiz, honako honelako esaldirik: hori ozpin kolorea daukazuna, neska!, gaztain koloreko behorra erosí dugu, hauts koloreko zakur batek egin dio hozka, buztin koloreko ura ateratzen da kanilatik, blusa zerukolore batekin etorri da gaur izeba, lur koloreko gabardina batekin joaten zen mezara albientea beti, ilunabarrak urre koloreko soinekoa jantzi zuen, bareak, zilar koloreko bide bihurriz estaliak zeuzkan atariko soro berdeak, goiz txintan.

549. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0046 Honelako galderak egin daitezke:

550. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0057 - Ahal bada, zoora joan, honelakoei erreparatu eta haietaz hitz egin:

551. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0010 Beti dago, izan ere, zer hobeturik honelako lanetan.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0017 Gelen ezaugarriak eta ekipamendua honelakoak izan behar dute:

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0125 Normalki, honelako kasuetan ez da itzulpenik egiten, baina bai laguntza eskaini.

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0148 Honelako burusia oparitzen zitzaion borrokan hildako gerlariaren alargunari ere.

555. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0102 Honelakoa izan da musiko hauen ingurua eta (gero eta gutxiago bada ere) bereziki Gipuzkoa eta Bizkaiko baserritar inguruko mota guztietako festetan aritu dira azken garaietan.

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0019 Jon Bilbao Elgezabal marinel idazleak honelako kronika egiten digu 1914an Rotterdam-etik:

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0098 Arritzekoa da nola iritxi duan onelako lan nekeza burutzea.

558. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0013 Lurrean ur gutxi behar duen landarerik (kaktusak, etab.) sekula ez dugu honelako ontzian landatuko; sistema honek lurra beti heze mantentzen baitu.

559. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0026 Hiztegi orokor mailan erabaki gabekoetan gertatu dira honelako batzuk: horitza/horitz/oritz, zakur/txakur, albaitari/albaitero.

560. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0027 Euskaltzaindiak ez ditu hitz-elkarketarako honelako forma berriak onartzen.

561. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0203 Nahiko ahaleginak egin dira idazlanean zehar honelako interpretazio okerrak baztertzen: kritikoak bakarrik aurkitu du abantailarik interpretazio okerretan.

562. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0124 Honelako zurrumurruak ahal zen neurrian mozteko, bi erabaki hartu genituen: lehena, Lord Allenby eta aurkikundearekin zerikusia zuten sailburuei gomitea egitea eta, bigarren, aurkikuntzari buruzko txosten onetsi bat Times-era bidaltzea.

563. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0253
- baliabide bezala dituen birtualitate teknikoak (saltzaileek berek ala prospektuek azaldu ohi dituzte honelakoak, nahiz eta gero praktikak asko jaitsi behar izaten diren baieztapen horiek);
- lan egin nahi den subjektuekin egokitzea;
- egin dugun edo egin behar dugun programazioan garatzea nahi den funtzioarekin egokitzea;

564. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0163 Honelakoak dira testuok:

565. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0311 Baina honelako kasuetan ekitatearen kontrakoa litzateke ezkontide zorduna bere ondaretik zorrak ordaintzera behartzea, agian finkak edo baloreak baldintza prekarioetan besterenduz, eskudiru pertsonalik ez daukalako, bere lanaren irabaziak eta bere ondasunak fondo komuna handitzera doazen bitartean.

566. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0067 Honelakoetan konbentziozko gauza asko dago, eta, estu-estuan, egin daiteke aurrera horiek gabe.

567. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Sintagman hitz eratorriak edo elkartuak baldin badaude, berriz, honelako arazoak sor daitezke:

568. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Zuzen hitzaren laburdura zuz. gisa eratu izan da testuinguru jakinean edota sintagma laburtuaren barruan zuz. kan. = Zuzenbide Kanoniko, lan-zuz. = Lan-zuzenbide etab., bide honetatik, honelako laburdurak eratuko genituzke: zuzen (zuz.), zuzendari (zdri.), zuzendaritza (zdrtza.), zuzentzaile (zuzle.), zuzentasun (ztsun.), Zuzenbide (zbde.).

569. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0082 Haurrei kontu egiteko esaten zaien otso hori ez da otso arrunta, askotan aipatzen baitira labore otsoa, zekale-otsoa edo antzekoak; honelakoak esan ohi dituzte: zekale-otsoa etorriko da zuek jatera, haurrak!, zekale-otsoak eraman egingo zaituzte, eta abar.

570. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak txill 00011 Hiru ikertzaileren eskutik etorritako lanak, berriz (Nekane Jausori, Iñaki Martinez de Luna eta Andres Davilaren Gazte donostiarren hizkuntzarekiko harremanak izenekoa), lan garrantzitsua da. Hauxe hasteko. Eta ez da alderdi on txikia honelako lanetan.

571. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0066 Diru kontuan arazorik ez zuenez ez zuen izan honelako lanak egitearen beharrizanik, nahiz eta garaikide zituen beste margolari askok berauetatik ateratzen zuten bizimodua.

572. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0059 Beste gehienek baino askatasun handixeagoa dute hauek honelako hedapenetarako: butano-saltzaile itxura, kafe erre usaina, zakar-biltzaile taldea, orein-haragi zatia, perpaus subordinatu motak.

573. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0055 Euskal Herrian honelako joko-moten artean zaharrena boteluzea zen, esku hutsez jokatzen zena, eta ezagunenak laxoa eta errebotea izan dira.

574. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0076 (Erantzuna: B. Zoritxarrez, honelako aroak dozenaka aurki daitezke hondartzetan)

575. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglu iv 0194 Honelakoetan, ordea, badirudi lokailu zeregina betetzen duela.

576. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0023 1914ean Bruno Corra eta Emilio Settimellik, L'Italia Futurista talde florentziarraren buru ziren bi gazte, Milanen artelanaren neurketa futuristari buruzko manifestu bat argitaratu zuten, Pesi, misure e prezzi del genio artistico, zera baieztatuz: Aurrerantzean gure ateetan honelako gauzak adieratzen dituzten plakak ipini beharko ditugu: (...).

577. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0279 Dudan nago, honelako emaztea, ene emaztea ote den, ala ez:

578. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0303 Oker ibiliko ginateke, honelako forma abstraktuak idazkera duten gizakien hizkuntzetan bakarrik ematen direla ontzat hartuko bagenu; forma-klase ezberdinak sintaxi leku berezietara murrizten dituzten hizkuntza guztietan agertzen dira.

579. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0404 Partaidetza sozial batzuek hirugarren pertsonek hartzen badituzte, hauen ekarpenak gehitu egin beharko dira sozietatearen superabit-erreserba espresuko eta tazituen proportzio berean; idazpena honelakoa izan daiteke:

580. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0243 Honelakoetan enperadorearen eskuhartzea kasu guztiz berezietara mugatuta gelditzen da, eta arau orokor lez erantzuna quaestor sacrii palatiiarengandik dator.

581. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0063 Etekin handia ateratzea dago honelako programei, zalantzarik gabe, hori bai, beti ere ikaskuntza ihardueretan egokiro integratuz.

582. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0063 Honelako paketeak hizkuntzaren arlo konkretuak (adibidez, turismoa) eta idazketa teknikak lantzen dituzten ikastaroetan gehien bat izan daitezke aproposak.

583. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0066 Hori zela eta, lau modulu nagusi definitzen zituzten honelako sistemetan:

584. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0066 Honelako sistemak matematika, elektronika, geografia, eta abar luze baterako garatu dira, baita hizkuntzen irakaskuntzarako ere.

585. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0069 (...) (adibidez, eta juntagailua gehiegitan erabili, hala ere, ordea, -arren eta honelakoen ordez)-;

586. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0069 bigarren, zerrenda hori hartu eta egitura konkretu batzuen azterketan zentratu gara, hau da, ikasleen idazlanetatik gogoratu material idatzira mugatu garela oraingoz adibideak atera, aztertu eta saiatu arrazoiak bilatzen ikasleak honelako esaldiak egiteko.

587. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00105 Sindikatoak ere orru batzuek atera dituzte, itxurak egiteko edo, eta bateko onelako eta alako arrapatu dituztena, ikasleak soseatu eziñik daudena eta orrelako estalgarriak gaiñera bota badira ere, opilla eginda dago ikusten danez.

588. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0119
Ez ditut asko ezagutzen nik
zubi hortako kontuak,
baina aprobetxau behar ditugu
honelako momentuak,
ze Agiñako angula hoiek
orijinal ta kantuak
hemen jartzen du hauek direla
Nerbioi ibaian hartuak. (bis)

589. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Dena den, umeei bost axola honelako zehaztasunak.

590. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00005 J. M. T.: Honelako proiektuak erraz ateratzen ziren lehen, dirua erraz ateratzen baitzen administraziotik, baina gaurregun ez da horrela.

591. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00005 Neure areriorik garratzenari ere ez diot desiatzen honelako lanik esaten zigun irrifarra aguantatu ezinean.

592. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Eskolan gauza asko ikasten ditugu. Niri etxean beti esan didate zer eman behar zaie jateko ardiei, baina ez zergatik. Eskolan honelako gauzak ikasten ditugu. Baita ere ardien gaixotasun guztiak, noizbait bat hiltzen bazait honela jakin dezaket zergaitik izan den

593. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0003 Askotan matxista sendaezintzat hartuak izan dira honelako argumentuak erabili ohi dituzten gizonak, eta nik ez dut ukatuko hala ez direnik.

594. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1997 0029 Dena den, momentu honetan ez dugu honelako planteamenduak egiteko asmorik.

595. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Munduan, beste inon, honelako alerik eta zumurik ez ote zen uste genuen.

596. 1991> sailkatu gabeak egunkariak n. azurmendi 0012 Edonolako bikote-hirukote-laukotek ez du inolako harreman berezirik frogatu beharko, honelako etxebizitza bat eskatu eta, hala suertatzen bada, lortzeko.

597. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0057 Honelako gauzak aipatuz, jendeak Aita Santua du berehala gogoan.

598. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0048 Honelako jarrerak itxaropen ilunetik argiruntz abiatzen dira.

599. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0048 Baina honelako emakume eta gizonek, etorkizuna zabaldu eta geroaren zaletasuna ematen digute, eta aldi berean, bizitzeko gogoa eta bizi poza.

600. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0009 Horrekin batera, honelako gertaerak iritzi publikoari ezagutzera eman behar zaizkiola dio ESK-k.

601. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Dena den, askorentzat eskandalarri izanik ere, balore haundia behar da honelako jauzi bat egiteko, guk uste bezain urrun bazegoen, behintzat, eskuinetik eta frankismotik.

602. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Guk ez dugu senaturik, enbaxadarik eta kontsuladurik inon, ezta Estatuaren Banketxerik, Estatuaren ordezkaritzarik, gobernadorerik eta honelakorik politikoei ogibideak eskaintzeko.

603. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0011 Baina orain Onaindia eta Jauregi hasi zaizkigu honelako zerbait eskaintzen.

604. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Pakinkoren ustez, aintzinako eraikuntza zaharren kasuan ulertzekoa da honelako arazoak izatea, baina Herriko Etxea eta plaza azken hamar urteotan zaharberritu dituzte eta futbol zelaia joan den urtean egin zuten

605. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Erakundeen eskutik izaten dira honelako dirulaguntzak.

606. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Nafarroako Gobernuko Gizarte Ongizate eta Etxebizitza Sailek, Cederna-Garalurrek edo ONCE Fundazioak izaten dituzte honelako subentzioak, baina baldintza batzuk bete behar dira.

607. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Astakeri bat iruditzen zait honelako proiektua.

608. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00005 Honelako proiektuetan arazo haundia izaten da lur eremua industriarako erabili ahal izatea, bai udal planetan horretarako aurreikusia ez dagoelako edo kalifikazioetan aldaketak izaten direlako.

609. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0014 Baina honelako ikasketek gastu haundia suposatzen dute, are gehiago, ikasketa zentrua etxetik urrun gelditzen denean eta ikasleari ikastetxea dagoen lekuan gelditzea eskatzen dionean.

610. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0011 Honelako zenbait daturekin maketa bat egiten diat eta honek erakusten zidak nahiko zehatz zein akats izan ditzakeen.

611. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0044 Lur argitaletxeak, orain bi urte t'erdi, Josu Zabaletarengana jo zuen, honelako lan baten koordinazioaz ardura zedin lehen urratsa, hala ere, Hordago argitaletxearen garaian eman zen.

612. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. dorronsoro 0006 Honelako inbertsioek ez badute gure dirua gehiegi kapitalizatzen ondo daude.

613. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. leunda 00008 Zarauzko kultura maila nahiko ona omen da. Hala deritzo Llopisek. Zarautzek eskeintzen dituen kultur zerbitzuak Villa Munda, Villa Manuela, Ebro etxea auzo elkarteetarako lokalak etb... asko erabiltzen dira eta horrek esan nahi du jendea interesatzen dela kulturaz. Gauzak ez dira jartzen inork ez badu erabiltzen. Hor islatzen da Zarautz nahiko ondo dagoela kultur mailan beste herriekin konparatuta. Hala ere, guk Zarautzen ikusten dugun beharra da auditorio edo multiuso hoietako leku bat non musika antzerkia eta honelako gauzak egin daitezkeen. Udalak horrelako eraikuntza bat egiteko asmoa badauka; ideia da aurten proiekto hori martxan jartzea.

614. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bachoc 00003 Zure ustez, baitezpadakoa da honelako kontzeptua aplikatzea Euskal Herrian?

615. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0009 Honelako lotura batekin, orratz bat finka ezazu ordulari bakoitzean, beheko ereduari begiratuz.

616. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0004 Honelako eskola batek dibertsitatea asumitzen du, haurrari eta inguruari irekitasuna adierazten dio, edukiak elaboratzeko erreferentzia moduan taldea hartzen duelarik.

617. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diaz de lezana 0001 Bestalde, azpimarratu behar da terminologoak, bere aldetik, erabileremuaren nolabaiteko ezagutza ezinbestekoa duela, itsu-itsuan ezinezkoa bait da honelako irizpideak aplikatzea.

618. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diaz de lezana 0002 Baita ere honelako esaldietan azaltzen direnak: X deitzen den ..., Y izeneko ...

619. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diaz de lezana 0002 Gaizki ulertua ere izan liteke zenbait kasutan, adib. corriente continua Elektrizitatean gaizki ulertu ohi da korronte jarrai bezala interpretatzen denean, batzuetan jarraia edo etengabea izanda ere, beste batzuetan desjarraia edo etena izaten bait da honelako korrontea.

620. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0001 Sistema juridiko nagusien barruan amankomuneko kontzeptu eta hitz asko egon arren, Hiztegi juridiko eleaniztunetan sarritan irakurtzen ditugu honelako oharrak: halako zuzenbidean honako termino honi halako esanahia ematen zaio;.

621. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berba 1993 0004 Honelako liburu bat euskaratzeak planteatzen dituen kontuan hartu beharreko batzuk aipatuko ditugu hemen:

622. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berba 1993 0004 Dena dela, honelako kontzeptu- eta estilo-mailatan ibiltzeak asko ere asko lagunduko dio euskarari ikuspegi berriak hartzen eta bere itxiturak zabaltzen.

622 emaitza

Datu-estatistikoak: