XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0008 Gaiztokiko sugarretan nintzan onezkero, zeu nigaz errukitu ezpaziñan.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0063 Esan neutsan orduan etorri balitz, onezkero Elizan gengozan.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Onezkero, Birilla'ren bijotza atsain eta pozorrez bete da: bare ta itxaropentsu dago.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 Onezkeroz, liburutako izki guziak ilintxi ditu.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Zure tokian ba'nengo beti igeltsu ta kare tartean, bizarra zikinduta, onuzkero arpegia aspaldi garbitu nuen.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. ¿Peseta bat? ¿Nagusiarekin itzegiteagatik peseta bat? ¡Arrayetan! Nagusiarekin itzegin dedan bakoitzean peseta bat pagatu bear izan banu, onezkero gelditu nitzan ardit zulatu bat gabe.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0034 JOXEPA: Iya onezkero baskari ordua ere badegu ta, pozik emango dizugu gelditu nai badezu.

8. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Onezkero oartu zerate denok elizkizun guztiak gertatu ziran toki ber-berean egiten zirala.

9. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Gure arrantzaleak aberats eta etxejabe izan balira, bagenituen onezkero: Jainkomaitia, Axukre, Batsamarra, Atraka, Mixkirix, Mielka, Txardieta ta Lanbaza.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Onezkero nekatu-asperrtuxeak zagozte nere erasi motel ontaz ta amaitzera noa.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Oñate Gizonak, onezkero norbaitek esango zuan Oñate'n abertzale gustiak gripekin il ote diran, bada beñere idazki bat ere ezta etortzen erri onetatik.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Nekez nekez ibilliko dira ! ! Ez dute arrapatuko ; onezkeo Madrid erori ez danean ez da eroriko (ez darorke).

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Irakurlia esango zenduan oneskero.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 ¿Eta onezkero amonatxoak ez aldu aldamenera ekarri puntuzko jaketatxo polit bat?.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Umia onezkero ernegatzen asita dago baiñan jarri.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Uste diat emengo berrik jakiteko onezkero zaleturik eta zai-zai egongo aizela.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Ill ezpalitz, onezkero itsasoz barrena bidaltzeko moduren bat egin nuben.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Au. au tresna, au ! Paris'en jaio ba'ziña zu, onezkero, ¿ nun ote zebiltzan ? ¿ Zerr ote ziñan ?

19. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0240 Ardurapena.- Onezkero Ardurapena zer dan esan gengike: Izaki bakoitzari bere elburua ta elburu ori jadesteko bide egokiak ezarri, edo Boeki'k iñoanez:(...).

20. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 INUDEAK - Eztago etxerik; emengoak egin du onezkero.

21. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Enaiz onezkero aur oiei begiak zorrozteko gauza, gaitzok menperatu egin bainaute.

22. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Bai ta zera ere! Esnea emango diot. Onuzkero berotua da. (Sukaldera joan eta baso-esnea ekarriaz) Tira, neska; ar zan!

23. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 LUIXA - Zuhurrago ukean, noski, baiñan onezkero eztik zuzenbiderik. Alabearra duk gero, Getari'ko txalupan Joxe Migel suertatzea. Ba-nekiñan Getari'ra elduberri zana eta andik arrantzan asteko asmotan zebillena, baiñan nork esan bere lenengo itxasoratzean illotzik ekarri bear zutenik Mutriku'ra?

24. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Ta dotore ta txukun jantzia! Aren ille kixkurren orrazkera apaña!
Aintzindari - Ez det aspaldi ikusi. Onuzkero andereño panpoxa bat egiñik dago. Ez da ala Gurutze?

25. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Palanka - (Irri gaiztoa) Onuzkero esnatuko ziñaten ez da ala?... Gu esnago ordea! Ez uste guri ziririk sartzerik. Beriala epai maikoen aurrean agertu bear dezute, atzoko zuen esanaldiak berritzera...

26. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 - Onezkero aspertu dek.

27. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0059 Ba'dira onezkero ogei ta amar urte.

28. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0053 Onezkero etxera bildua uste zaitut Pazkoetarako.

29. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0055 Onezkero irakurri dituzu Aitorkizunetako iru iardunak; amaikagarrena errexa ta polita, besteak ez ain errexak.

30. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Onezkero, orain be bete eidazu nire onelako guraria.

31. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Era berean zure ontziak eta zuretarren gazteak ere onezkero kaiean daude, edo kai-agora iritxi zori, aize-oialak zabal.

32. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 11. Onezkero, ene seme, Yaube dagoke zurekin, gara ederra iritsi ta zure Yainko Yaube'ren izenari etxea eraiki dezayokezun.

33. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 19. Onezkero leya beitez zuen gogo ta biotzak zuen Yainko Yaube'ren billa: yaiki ta eraiki ezazute Yainko Yaube'ren etxea.

34. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Berri onean ere orrela ageri da: Zuen zori txarra, ordea, aberatsok; zuen atsaldia onezkero ba-duzute ta! (Luka, VI, 24), gizon aberats zoroaren alegia (Luka, XII, 15-21), orrits egitekoan, lander ta ordainbiderik ez dutenak maira deitzeko aolkua (Luka, XVI, 14-15), Lazar eskalea aingeruek Abrahan'en altzora eramaten eta aberatsa sulezean gaitzesten (Luka, XVI, 19-31): Yesu'k lander aberatsei erakutsitako oarrok irugarren Berri Onean bakarrik ageri dira.

35. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Iruditzen zait onezkero dakustala erria Agure-batzarretik alde egiñik, eta bearr-bearrenetako zerak lagunabarraren naikeriz erabakiak.

36. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Nitzaz, berriz, onezkero bioekin mintzatzen bainaiz, auxe duzute nire gogamena: 11.- Eskipi'ren galtzeagatiko lorrik ez dudala ba' nio, jakintsuek lekuskete zuzen ariko nintzan ala ez, baiña gezur nesake, noski.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0311 Eta Nachianti jaunaren bezelako eskandalu eta soiñeko urratzeak bukatu bitez, garaia ere ba-da onezkero ta.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Luma-apostolutzari buruz ari naizela konturatu izango zerate onezkero, edo obeto esan, Jaungoikoaren alde idatziz egin diteken propagandaz.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0007 Irakurleak bearbada esango dit oneskero Pello Marik ez dula beste bertsolarien etorri azkarra, idatzi bear izan bazitun bere bertsoak; eta orrek asko esan nai du bertsolariaren aurka.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0285 IASON'EK.- Onezkero il egin al dituzu?.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0169 Asmo ta amets bat baño zerbait geitxoago azaldu naiago nizuen, eta bearbada zuetan bat baño geiago ere, nere lantxo au onezkero ori baño geiago zalakoan zeuden.

42. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 - Onuzkero urte mordo dezentea izango degu.

43. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0085 Gaurko beroagaz, onezkero, sapuak be urtengo dautse ur oneri.

44. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 AUT. - Orrako artzai ori onazkero eskuak lotuta ezpa'dago, egaz igesiko al dau: ak entzun bearko dauzan biraoak, ak yasan bearko dauzan elorrioak, gizonik gogorrenari erasoteko, bidutziren biotza austeko asko izango dira.

45. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0049 Zure herri inguruan, edo zure urteeretan, harrigorrian dagozan zoruak ikusiko zenduzan honezkero.

46. 1969-1990 bizkaiera poesia l. arostegi 0085 Iñok onezkero musurik emon gura ez dautsenean,
edo, bakarrik diruagaitik emon gura dautsenean
eta euren edertasuna kendu
zuzena da txarra luzaro entzun be ez egiterik
androk aztuak izan arte
.

47. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 208 Eumeo.- Onezkero, o Melanti, itzar, bela egingo dok gaualdi osoan, merezi dokanez oge bigun orretan etzuna; ta ez yak oar bage igaroko urrezko aulkidun Egunsentia, goizaren alaba, Okean uretatik jagi oi dan orduan, ik eure auntzak senargaiai gosaria gertateko ekarri oi dokazanean, ain zuzen be.

48. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0414 Siñetsi daigun bein edo bein: neuk ikusiz esan neizunez, oldez edo bearrez, urragotan bearrez, nekeak artu bear dabezana yakin-zar dira onezkero.

49. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Idazleari dagokionez, honezkero lan asko idatzi dau, askotan literatur sariak jasoz.

50. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0095 Onezkero, erre oriotan kipula zatiak, ta azkenez, azpil luze berotu baten erdian topiñekoa ta inguruan kipula biribillak jarri ta maira etara.

51. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Uts-aldi ta ames-eten izugarria eroan eban, 1914'an, Mexiko'ko iraultza zala-ta, eta beste aldetik London'ek bere amesai iñoiz be uko egin ez arren, Egoalderako ibiltaldiaren ostean etzan onezkero, ain matxiñada-zalea.

52. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Jende askok daki honez gero kardinal harek egunean orduerdi baino ez ebala egiten ohetik kanpo.

53. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0011 FLYWHEEL: Bai arraroa! Bueltan egon behar nuen honezkero... Zera... Egin nahi duzu lan niretzako?.

54. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 ANDONI - Itziar, etxean al da? MARTIN - Une honetan ez, baina berehala etorriko duk honez gero.

55. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0131 A. KATTALIN - Non edo non urre minaren bat topatu dute bada. Duela (orain) egun batzuk entzun nuen esaten, Madrilera joan behar dutela bizitzera, eta hori ez da dirurik gabe egiten. Honez gero (honezkero, dagoeneko) pentsatuta edukiko dute nongo errapeari eragin.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 Laster dira Gabonak,
ia honez gero
Ikastolan giroa
jar dezagun bero.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Elurra galtzerdi eta bota tartean sartzen ari zaizu; honez gero zure oinak bustita nabaritzen dituzu eta gisa honetara ibiltzeko gogoa joan zaizu.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0192 Honez gero, Zor- eta Hartzeko-zutabeak batu egiten dira, eta, kalkulu guztiak ondo egin direla segurtasuna edukitzeko, batuketa horiek berdinak izan behar dute.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0045 Matematika harrigarria bezain miresgarria dela sinetsita zaude honez gero.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0013 Konturatuko zineten, honez gero, narrazio batetik komikira pasatzeko problema batzu daudela.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 Patroiek ezarririko istripu-legea zen, honez gero eta zorionez, desagertua.

62. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0035 Ja! Ja! Mendekatzeko garaia heldu da! Gure laguntxoek honez gero astindu ederra hartuko zuten.

63. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0171 - Ez esan zuen, ez dut utziko. Honez gero, ez naiz Gigi Cicerone txikia, ezezaguna.

64. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0050 - Honez gero laister etorriko da - erantzun zion emakumeak.

65. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Baina honez gero bide honi uko egin beharrean zegoen.

66. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0088 - Har ezazu esan zion -. Urik ez emateko agindu digute, baina jaki hauek eta pitxer hau dakarzkizugu. Honez gero, egarriz egongo zara.

67. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Elizabetxo Elizabeth!!, honez gero handia naiz eta...... ezta? horixe baietz! Beno ba, zer uste duzu gertatzen dela ondoren? Ba... ez dakit... beharbada... zuk esan!Konforme ba...... hasi nintzaien ipuintxo bat kontatzen, ohean sartu eta errezatu ondoren, noski; oso pozik ziruditen, aho zabalik biak, loak ezin hartu.

68. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0087 Hurrin utzi dute honez gero teatro abandonatua, baina arin doaz oraindik.

69. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Utz iezaiozu honez gero, kezkatzeari eta irudipenezko zoritxarretan pentsatzeari.

70. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0076 - Honez gero ahantzirik al duzue, jaunok ozenki G...t...r...jeneralak hilabetearen buruan bostehun frantses familiarengan dolua nagusi izango dena eta gu Españan gaudena?

71. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0042 Mikel honez gero ezin deskribatuzko oinaze betea da, munduko erditzerik mingarrien guztiak biltzen zaizkio, oldozmena ere ez zaio funtzionatzen, (...).

72. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0099 Miarritzako bidean doazela ikusi du gizon gazteak Cambo-les-Bains dioen errotulua, orduantxe bururatzen zaiolarik beste anaiaren egoera eta galdetzen dio ia honez gero Joakinek lanen bat aurkitu duen.

73. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0099 - Jose, zuk atera duzu gaia eta honez geroz jakin beharko zenuke errukia diodala Samueli.

74. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0012 Honez gero ez dut, alabaina, inongo itxaropenik, Hermogenesek baduela dirudien arren, Ekialdeko bazterrak harrotu ondoren azkenean niretzat ekarri ere egin dituen landare horien ustezko bertute miresgarrietan edota ditxosozko gatz mineral horien dosi zehatzen balizko dohaietan.

75. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0259 - Honezkero berandu da.

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0081 Honez gero entzun du, noski, kaletarrak ere haserre dabiltzala Ernie Wrighten hilketa dela eta.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0024 - Ateraiguzu hemendik!, honezkero egosiak gaude!.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0013 - Bestela honez gero etxeratua zen - esan zuen bostgarrenak.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0051 Eta gizona ez da honez gero etorriko, trenaren abiadura bera ere gutxitzen hasia da; begiratzen du gora, maletegira, joandakoak zer ahaztu...... nahi gabe ere honelakoetan joaten baitzaizkio begiak, eta altxatu denean ikusten du gizona, gizon prestua, señoritua, aulki-laguna, lehen baino dotoreago!, jaka, gorbata eta guzti jantzia, beste aldera doala, lehenengo klaseko wagoira!; harritzen da, baina hala da, gizon bera baita!, eta betiko ohiturari jarraituz maletegira eta gero eserlekuetara begiratzen duenean hartzen du egunkaria, askotan behar baita!, señorituak erregaloz utzia!... eta ikusten du, agur ere egin gabe alde egin duen gizonak utzi duen lekuan, giltza bat....

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0009 Honez gero, dendei, zapatariei, ehuleei...... behatzeari utzi nion emakumeak examinatzeko, goitik beherako xehetasun guztiak, higidurak (...).

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0016 Baina bakarrik Konkorra esaten dakien basamortuko aberetzar harek ezin du lanik egin; alderantziz balitz, honez gero hemen legoke bere burua eskaintzen.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0044 Gogoz. Kanpaiak gora. Gora, errepika, gora. Apaldu dira honez gero.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0010 Eta, zer-nolako erreboluzioa nahi ote dute ezker berriok, edo zein helburu ote dute? - galdetuko zuen norbaitek honezkero.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0030 Honez gero, alderdi politiko bati ez zaio aski helburu eta xede xuxenak mugatuz ihardutea.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Egungo egunekoak ez ezik, inoizko euskalkiak ere aztertu behar genituzke eta honez gero zerbait eginik daukagulakoan nago, bai lekuizenen bitartez eta bai lehengo mendeetako testuak direla medio.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0104 Honez gero, zientifikoen eta zientziaren distirak itsu samartzeraino liluraturik dagoena bakarrik etor dakiguke, eztabaida honetan jakintsu haundiak alde batetik eta bestetik kaka hutsak edo dabiltzala esanez.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0100 Honezkero luzegitu ez ote naizen bildurrak nago.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Aipatu ditugu honez gero, haur-jokoetan antzinatasun kutsua darioten puntu batzuk.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 1980 0045 Honetatik irakaspen bikoitz bat atera daiteke: 1) Europako Potentzia guztiek, honez gero, komunismoa Potentzia bat-tzat hartzen dute.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0063 Orain planteatuko da suzesioaren arazoa; baina honezkero badakigu tirabirak ez direla oraintxe bertakoak.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0104 Eta, honez gero, bera ere prozeso hori egitera sartu da, beste euskal poetekin batera.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0076 Kapitalismoa, azkenik, bere ehorzleak sortzen ari da, eta herioak jota dago honez gero: Burjeseriari muturka ari zaizkion klase guztietatik, proletargoa, ez beste, da egiazko klase iraultzailea.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0067 Honez gero, mendebalean behintzat, ia inork ez luke ortodoso agertu nahi: honek ez du marxisten inseguridadea besterik adierazten.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0079 Nire ustez honez gero euskeraz dagoeneko ba dadukagun haina azterketarekin zilegi den konklusio bat atereaz hertsiko dut orain artekoa: Alderdiek mundu ikuskera sistimatikoren bat edo filosofiaren bat profesatzea, aboatzea, ez da iadanik erlijio konfesional (Alderdi mohamedano, katoliko ala protestante, berdin da) izatea baino modernoago.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0004 Honez gero goitik behera miatuko huen izkribu honekin batera pasatu diadan SUSA zenbaki berria.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0178 23. Honez gero hemen behar dena un debate ideológico, omen da ari naiz egunkarian irakurtzen Jauregui-ri, DV, abenduaren laua .

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Aski denbora galdu bait da honezkero.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0063 IPARRALDEko jaiek pil pilean diraute, hainbat herri txikitan batez ere, handietakoak honez gero amaituak direlako.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0028 Ilea galtzen hasi ez denak, honez gero erremedio aproposen bat egongo dela pentsatuko du.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0148 Aitzitik, ordea..., hau ez da honez gero buru estalkia niretzat, zeruraino igotzen den horma baizik (...) SINESTU NAHI DUDANA dut goraipatzen.

101. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0311 - Onuzkeroz, erraztuna or ez dagonez, ta egunak izango dizkiñagula ortaz pensatzeko.

102. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0218 BITOR - Zerbait sumatuko zuan onezkero.

103. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0032 Jainkuak daki onezkergero
kulpa gabe zenbat milla
gerra orretan aita ta seme
ote dan trentxeran illa;
Zeruko Aitan kastigua d'au,
sinistuta egon gadilla,
barkaziyua eska zaiogun
jarririk biyotz umilla,
odol-isurtze izugarriy'au
lenbailen buka dedilla.

104. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0040 Munduan, argazkian ikusten duzun izarbel borobil ortan, gizonok gauza bi osatzen ditugu guztiz inportanteak, zuk onezkero igarri dituzunak: FAMILI AUNDI BAT BEZALA BIZI GERA, TA BATA BESTEAREKIN ZORRATAN GAUDE.

105. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0330 Ikusiko ziñuzten onezkero txindurriak, mendian jatordu bat egin-eta, utzitako ogi-apurrak beren muntora eraman eziñik.

106. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0043 Zezen gaxoa orro-intziritan dago onezkero, geldi-geldi, ibilli eziñik bezela.

107. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0242 Amaika olakoren odolarekin bustiak zeudek, onuzkero, Euskalerriko uri, mendi ta itxasoak.

108. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0098 Onoizkero, seguruaski ni iltzekotan ibilliko zerala iduritzen zait.

109. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1970 0011 Oietako batzuk,(ezkerti ta demokrata omen dira), onakoak predikatzen ere asiak dira, ots: euskaldun, fededun au ez datorrela onezkero egoki; badirala gaur egunean fede gabeko euskaldun jatorrak.

110. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0026 Garai onezkeroztik erregiñen illobi-toki berexi bezela artzen dute eliza au.

111. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0071 XII. BESTE GAZTEDIA Esango zenduan noski, onezkero: Au da gezur salla.

112. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0105 - Zaldun bikañenak Erregeak eramanak onezkero ta ezin genezake bildur aundirik euki....

113. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Beraz, onezkero ezaguna zaigu aizkolarien sorlekua.

114. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Onezkero, ordea, eguna zabaldu da.

115. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0101 Onezkero esan dezagun, arrien egituraren arabera egintzak edo jasoaldiak geitu ala gutxitzen dirala.

116. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 - Arrats-bera da onezkero nire gorpua, bere barne itzal nengiana, eortzita dagoen tokian: Napole'k dauka ta Brindis'eri kendu egin diote.

117. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. aizpuru 0001 Honezkero hasi dittuk eskuak berotzen bota zuen hasieran elizaren atze atzeko eserlekutik ingurukoak entzuteko moduan.

118. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f. larrea 0001 Bestela, honez gero baten batek urtu zuen burdina horrelako sutegietan.

119. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. antiguedad 0001 Hamaika entzuteko gara honez gero!!!.

120. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Euskal Herriko Sokatira Txapelketa prestatzen honez gero
Oraingoz Araban besterik antolatzen hasia ez den Sokatira Txapelketa honetan, badirudi Gipuzkoa eta Bizkaiko Federazioetan ere antolatzen hasiak direla beren herrialdeetakoak, eta baita hiruron artean ere Euskal Herrikoa noizko inguru izan zitekeen ere.

121. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Izena emateko epea zabalik dago honezkero.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0002 - Beste jaun horri honezkero ahaztu ere egin zaio euskara, gazteleraz besterik ez baitu ateratzen zarata.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Jakin danez Madrid`en izanak dira, baña ezer ekarri balute onezkero jakingo zan.

124. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Kristau-mistikan guzi ori normaltzat artzen jakin bear dugu ta, onuzkero, ba-dakigu.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Gabiri baiño are maitagarriago dan nunbait edo nolabait zoriontsuan izango da onezkero zoriontsu betiren betirako.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Honezkero jakingo duzutenez, Platoon, Vietnamgo gerran lekuturiko epopeia belikoa eta A room with a view girotze victoriarreko komedia, ditugu.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Folio artean dagoen xomorroa izan, eta, honez gero, nire apunteak ikasi dituenaren susmoa ere badut.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Hori dela eta, honez gero etengabeko 15 mende dituen literatur tradizioa sortu da, georgiarren altxor paregabea.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Onez gero danok dakizue zein dan gure asmoa.

130. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0136 LIBE.- Onezkero jakin bear zan.

131. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0136 LIBE.- Onezkero norbaitek zerbait esan bear eiban.

132. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0154 Koitadea, nun ete dago onezkero!.

133. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00141 Ba orain, hartu eina jarroa eta joan hadi agudo iturriko uretan egarriz tximeltan gagozana etxeko guztiok eta! Gainera, ondo irakutzi eina jarroa, honezkero egurdiko ur egonduagaz sumikea eta ugeldarrirainoko guztiak eginda eukiko jozana eta!

134. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0066 Ni etorri nintzan egunean bota zendun gaztainondoaren enbor barruan, nire umeentzako egin ez zenduzan sehaska ta ohetxoak, usteldu egin dira honezkero.

135. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak a. arejita 00006 Gordexolako Ipuin eta kontaera laburren lehiaketaren kateak ez dau etenik agiri; katebegi guztiak osorik ditu, sorrera emon jakonik eta gehiago: zazpi katebegi lehendik eginak, eta zortzigarrentxo hau orain datorrena, eta bederatzigarrena be honezkero bideginon.

136. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak a. arejita 00006 Ipuin-bilduma honek Enkarterrietan dauan ezkero sorburua eta abia, ezin ezetara be gomutara ekarri barik itxi nei Antonio de Trueba idazle sonatua: gugandik honezkero urrundurik egon arren haren estiloa eta hak isladatzen eban bizigiroa, hots handia jaso eban bero aldian enkarterritar honek, eta, hagandik urruntzen gaituana gorabehera, gaur be gogotik irakurten ditugu haren ipuinak.

137. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0009 Behin honezkero, ondo dakigu umearentzat jolasa ez dala txantxetakoa, gitxiago oraindik badaezpadako zerbait, gauzarik serioenetarikoa baino.

138. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00044 LEO: Honezkero, honek ez du harrak beste familiarik. (Jaiki egin da) Goazen!

139. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00066 Honezkero jakinaren gainean zaude euskara batua deiturikoa osatzen hasi aurretik, euskara euskalkitan banatzen zela. Orain, berriz, badugu eredu estandarra eta baditugu euskalkiak, guztiak ere elkarren osagarri. Ziurrenera gogoan izango duzu, bestalde, Bonaparte Printzeak euskalkiez osaturiko mapa. Baina orain ez gara era horretako kontuekin arituko.

140. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0001 3 Noiz edo noiz elaberriren bat ere irakurria izango duzu honezkero.

141. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0001 4 Honezkero zeu ere izan zaitezke kontalari trebe askoa.

142. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0153 Hainbeste gauza ikusi eta ikasi ondoren, honez gero amorratzen egongo zara Kirikitxorekin batera ariketak egitera joateko.

143. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0027 Honez gero konturatuta egongo zara gure inguruan ditugun materia-sistemak ez direla beti modu berekoak.

144. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0201 2. Zuen bidaiaren gida egina dago honezkero.

145. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00082 - Mari Gorrik hartu zinan. Amak, alegia. Honez gero ongi gordea egonen dun.

146. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0014 Honezkero, Samoako morroiak eta aitak bereak eta bi izan dituzte etxean (imajina ezazue ehun kiloko morrosko bi elkarri lepoa bihurritu nahian), eta neskak moztea erabaki du.

147. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0072 - Oso hurbil egongo gara honezkero * honezkero: ya esan zion Salahadini.

148. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0058 Ez nekien zerekin hasi, eskulanekin, edo matematika buruketaren batzuekin buruak astinduz honezkero Martintxok ikasiko ahal zian buruketak eta ez burruketak esaten....

149. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0021 Zeure buruarekiko estimazioa ere galdua duzu honez gero! aurpegira bota zion Xorkak.

150. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0042 Honezkero lo ere bere horrekin egingo du ziurrenik.

151. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0114 - Honez gero Juantxo eta Tomas zain zeudek.

152. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0030 - Ez, zaharra da honez gero - dio -.

153. 1991> euskara batua literatur prosa l. fernandez 00010 Ez dakigu, eta honezkero seguruenik ez da jakiterik izango.

154. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00069 - Ezagun du ez zarela inguru hauetakoa, bestela honezkero konturatuko zinen.

155. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0012 Kaleetan biraoka arituko ziren honezkero astronomo eta zaletuak, lainajeak ikuskizun txundigarri hura eragotziko zien beldur.

156. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0158 Laurak jakin beharko luke honezkero halakoetan inporta zaion bakarra argudioen arrazoibide egokia dela.

157. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0121 Honezkero, bidaia-ajentzia gehienetan ezagutuko dute, azken orduan munduko mutur batetik besterako txartela aldatzen duen emakumea dela esanda.

158. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0009 Alkimiak sekula brontzea eta ispiluak batera ikertu izan balitu jakingo luke honez gero Koltushi izeneko hirian, zientziaren eta laborategi erraldoien hirian, San Petersburgotik ez hain urrun, badela txakur bat Ivan Petrovitx Paulov ikerlari handiaren omenez urtero hirurehun eta hirurogeita lau egun geldirik ematen dituena, eta ez Errusiako alde hartan egiten duen hotzagatik, ez eta alderdi komunistari zor dion errespetuagatik ere, brontze gotorrezkoa delako baizik.

159. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0101 Nik, ezin dut honez gero nire baitakoa aditzera eman eskaleak bere etengabeko Pater eta Ave Mariaz baino hobekiago.

160. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0235 Kanposanturik ere ez dela ohartu izanen zara honezkero.

161. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0023 Honezkero nire hurua ospitalean ikusten nuen bonboi eta mahats mordo batekin eta senide eta adiskidez inguratua.

162. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00134 Jadanik, zatitutako sinbolo eta motibo oharkabekoen kausalitatea, sasi-kontzientzia eta ideologi kritikari dagokion gogoeta-indarraren sortzailea berau, gaur ez dago kontzientzia teknokratikoaren menpean. Honek gogoeta-alde gutxiegi eskaintzen ditu, honez gero ez delako ideologia bakarrik.

163. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00013 Zientziaren erlijioa honez gero ez bada, oraindik erlijio kutsu handia ikusten dio Larrazabalek gure gizarteko jarrera askori.

164. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00238 (...) aurrenik, gaurko gizadiaren arriskurik handiena ez da liberalismoa (materialismoa eta totalitarismoa baizik); eta, gero, liberalismoa bera (demokrazia) honez gero ez da lehenagokoa.

165. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00046 H. ZINN: Bai, La otra historia de los Estados Unidos deritzana honez gero bi argitaletxek gazteleratu dute modu desberdinez.

166. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0230 Ikusten zaitut berriz ere, irakurle, hainbeste jainko eta fede hots entzutez nazkatuxea honezkero.

167. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 1613 Hitzaldian, besteak beste, honako puntu hauek erabili ditu Altuna jaunak: honezkero / dagoeneko; iraun, balio eta beste zenbait aditz; *bost durotan garestitu; *topikoa bihurtu; *hobe esan / hobeto (hobeki) esan, èlkar ondo moldatu, e.a.

168. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0098 Honez gero erizpide dudagarria da hori.

169. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: mendiguren e., xabier: bekatuaren itzala, 193-215 0206 Aspaldian asmoa banuen, baina honezkero alferrik izango da, konparazio bat egiteko noizbait Mendi Magikoaren eta Obabaren artean alde honetatik.

170. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0022 Honezkero jakin beharko zenukete zer zen nagusi baserrietan.

171. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0721 Honez gero esan beharrik ez dagoela uste dut, luzarora baita laburrera ere, baldin oreka gordetzen bada, poesia landua dela errentagarriena eta herri baten literatura gehien aberasten duena.

172. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0143 Honez gero frogatutzat jotzen dena da foru-sistema desberdinen artean parekotasun nabarmena dagoela oinarrian behintzat;

173. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0110 Honez gero badakigu autoreak behin baino gehiagotan egin duela joko hori olerkiak eraikitzerakoan.

174. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00153 - Onuzkero, leiotik begira aspertu da gure ama.

175. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0004 Baiñan, onoizkero oartu zera noski, guzti orrek kondaira utsaren itxura geiago duala edestiarena baiño.

176. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1992 0030 Bizileku-arazoak onezkero oso larriak dituzu: bataz-besteko kontua egiñez (promedio), txinatar bakoitzak 6,6 metro lauko dituan bitartean, Sartaldeko aleman orok 38 metro ditu.

177. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. oiarbide 0035 25 urte nituela gertatu izan balitzait agian tontotu eta guzti egingo nintzatekeen, baina honez gero ez naiz aldatuko adierazi du sukaldariak.

178. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. ormaetxea 0003 ZER ari da gertatzen toki guztietan? Bada, honezkero ez dela hain erraza lehiatzea, enpresari izatea eta lana eta horren bidez jende guztiak nahi duen ongizatea sortuko dituen enpresa bat abian jartzea.

179. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arexolaleiba 0082 Edozela ere, EKB erreta ikusten dudala esan beharrik ez daukadan arren honez gero, bai esan gura dut sinistu egiten dudala sigla horien izenean lanean dihardutenengan, eta baita, orobat, beste muturrean orain artean, HPINren eta instituzioen izenean lanean ari direnengan ere.

180. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... vill 0005 Esanik dago honez gero judu herriaren agintariek ez zutela begi onez ikusten Jesus.

181. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0004 Honezgero den dena prest dute irailaren 18koa arrakastatsu suerta dadin eta bitartean, aktibitate sorta zabala urte hau berezia dela oroitarazteko.

181 emaitza

Datu-estatistikoak: