XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Antxiña, erri batetik bestera joateko, bide ziorrak eta burpide bedarrakedo estuak egozanean; aberats edo dirudunak zaldi-ganeko kartoletan berera jesarrita, txakatxaka, oinbideak zear, mendirik mendi joaten zireanean; gaztaiña-zugatzari gaixoa agertu orduko, ta oilloak euren txitatxoak egopean bero-berotan eukiten dabezan lez, Gernikako Aritx ederrak eskurrik beste lege, ondo neurtuak eta obeto zainduak, bizi-bizirik, bere orripean eukazanean, burdinbide, tximist-argi ta oraintsuko asmo ta aurrerapide asko agertu orduko; Mundakatik Bermeoruntz, ordulaurengo bidean egoan Ondartza izena eban baso-etxe zar, orma sendoakaz egiña.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0004 Bijak joyazan izparringija irakurten astiro-astiro ormearen ondotik.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0161 - Nago pentsetan, etxe onen ormak eta ateak direan gogorrak izanda, nondik sartu ete zarien.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 (Bestean ixpillu aundi bat ormatik isegita; onen pean, oso naste-borraste: bizar-laban, orrazi, guraize, zurdaki, ontzi ta abar).

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 Orman Itziarr'ko Ama'ren irudi bat.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 ¡Nere etxea! ¡Ugarrte!... Oraindaño burua altxeaz eta bekokia goyen jarriaz esaten nuen; orma oek nere jayotza ikusi zutela.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Ugarrte'ko orma zarrai biurrtuko zayote orain asabengandik jasotako izen ona.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Ezgenakike izan ote danez beiñere an erromatar oste aundirik, topatu ez-bagendu arri pikatuzko mai ori, orainxe an altxatzen dan kristau eleiza baten ormetan sartua.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Orregatik Zizero erromatar iztun ospetsuak zion menpetu bear dan erri baten len-orma eta gaztelua dala erri orretako izkuntza.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0028 Saint-Etienne-go gañian (Bayona-n) ill-erritxo-bat ikusten dá, goroldiyoz ta untzes jantzirik, orma zarrak dauzka, jartzen bagera andik begirá, Franciyako eta Españiako mendi-illerak, ikusten dirá.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Baña ajolaz begiratzen duanak somatzen dittu orma zaar batzuek.

12. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Ta ber-bertan, oraindik ogei pausu etxetik aldendu baiño len,¡dunba! kañoi-bala izugarri bat bere basetxe maitean, teillatu ta orma urratuaz...

13. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0002 Atsegin zait, ene entzunle ok, zubek nere antzera erestxoro-aize orrek ikutuak zaudeztela ikustea; bestela, orrela ez izatea, gaurrko itzaldi au antzoki ontako orrma uts arrtean betiko galduko zan.

14. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Beste tresnak nun-nai, ormetatik esegita, ala etxe-bazter edo berarizko kutxetan.

15. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Txixelu. - Orma-ondoko sorbaldadun alki luzea.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Ol =(Apal). - Gauzak eukitzeko etxeko orma ta zokotan jartzen diran olak.

17. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Bear ez danean orman batu ta lotzen da etxe geinetan.

18. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Santuak, Kuadruak=(Irudiak) - Gelako ormetan ipintzen diran Doneen irudiak. Urbedeinkatu-ontzi. - Ur bedeinkatua gordetzeko ontzitxoa.

19. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Geroago mitxeleta-gai egiten dira ta orma ta beste landareen txortenetan gordetzen dira ta geroago mitxeletak biurturik azaldu.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Moxorro au egoak azi baño len zaborraren tartean pasatzen du udazkena ta negua edo bestela alpalpa-tokia itxitzen duan ormaren zuloetan, ta Epaillan (Martxuan) ala Jorraillan (Apirillan) agertzen da.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Barakaldo JEL-BATZOKI BARRIJA.- Erregato'n gogor diñardue ango gastiak Batzokija irigiteko; aspaldi onetan egon dira etxe barrija egiteko asmoagaz, baña eskarrak Ayo'tar Kasimir'ari berak emon dautse etxe polit bat, eta an dabilz barruko orma ta ostantzeko gauza kentzen areto eder bat ipinteko.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ZURIKETAK Gogor ari da ostea baztarrak garbitzen, alberga ederreko ormak ere premiyan arkitzen dira ta tramankuluak erriyak euki ta ¿zertan gaude? ERLO MENDI.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Damasko'n Areta bakaldunaren ordezko jaurrlarijak jaboliak ipiñita leukazan, ni atxillotuteko; eta otzara-barru leyotik ormaz-bera eratsi nindubelarik, aren eskutik iges-egin leudan.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Berri samiña gaur jakin dutenian, sukaldeko ormatik zintzilika daukaten Arantzazu'ko Andre Mariari, bere animaren alde agurtza donea eskeñi diote.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Orrmak, kare ito berriyarekin egindako letxadarekin zuritu.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Bitoren'ek, destañez, jardesten eutson: ¿Zer ba, eleizako ormak ete dira ba, gizonak Kistar egiten dituenak?

27. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Zuzendu zure oiñak
zutik egon ezinda dagozan orma-zaar oneitara
arerioak jauretxea guztiz ondatuta itxi dau
Zeure bizitokitik bustiten dozuz mendiak,
eta lurra zeure ekintza eginkorrez beteten da;
abereentzat bedarra erneten dozu,
eta landarea gizonaren morroientzat;
berak ataraten dau soloetatik ogia,
eta biotza pozten dautsan ardaoa,
eta arpegiari diz-diz eragiten dautsan orioa,
eta indarrak emoten dautsazan janaria
.

28. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Burdinezko erheztun bi zauden horman, elkarrengandik hirur-hogei bat centimetro horizontalean.

29. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Igaro ezazu eskua horma gainetik, erran nion.

30. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Material hauekin eta phalotearen laguntzaz, hasi nintzan azkarki horma bat egiten tegiaren sarbidea estaltzeko.

31. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Azkenean, dardara guztiak amaitu ziranean, hartu phalotea berriz eta gelditu gabe, bostgarren zerrendea, seigarrena, eta zazpigarrena bukatu nituan, eta tortxak horma gainean eutsirik, dizdira eskas batzu bota nituan barruko irudiarengana.

32. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0113 Lugiñak jaso eban, eta ona!, atzera biurtzean, len bera jarrita egon zan lekuan ormea jausirik aurkitu eban; laster konturatu zan arranoak olan ordaindu eutsola sare artetik atera ta azke itxiaz egin eutson mesedea.

33. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0148 Plaentxia'ko kale-kantoi batian an euan Joxe Martin ormakontra egonian, ta alakoren batian azaldu zan Erromaldo.

34. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Gudaldian, bere estutasunak igaro izan arren, eta iru edo lau bonben ikutuak eskumako orman eta tellatu-ertz baten izan ezik, etxakon kalterik jazo.

35. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Bere inguruetan, arrizko gurutz-bide eder bat egin dabe oraintsu, ta basatxono osteko orman Lourdes'ko AMA Neskutsaren arrizko irudi bat imini dabe aurten.

36. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Eta or antxiñako saloi, gela, orma landu ta guzti, barru ta kanpo, dana kiskalduta.

37. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Andik lau bat urtera, jauregi ta baratz zarrean geratzen ziran ondakinak oro, prailleak eurak eratsi ebezan, ormetako arlanduak eta baratzeko zedru ederrenetaraiñoko guztia saldurik.

38. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0376 Bizartegi aurrean, esku-amugintzako aulkia, ate inguruan, bizartegietan izaten diran ezaugarriak zintzilik. Sagardotegiko orman, kurpita abarra, kupeleko sagardoa saltzen dala adierazten. Onen beko aldean, arutz-onuntz ibiltzeko sutegi txikia ta aulki luzea.

39. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 (Presondegiko gela zikin eta illun bat. Aurrez-aurre, ate bat zerrallu aundiz itxitzen dana. Alde bateko orman, oso goi, leiotxoa. Oazur guzitzat alki zar bat).

40. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Bizi-bizi ta zoli-zoli irauten du orma beneragarri aien barruan gordea.

41. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Itxi zazute amar urterako lau orma artean, berak nai duan lekuan....

42. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Gartxot an zegon lau orma tartean.

43. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Leio-zulo luze bat aurreko orman, goitik bera iru burni, zear zortzi.

44. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Bazkaltzera bildu ziranean egun ari zegokion bezela ikusten zan jantokia: aurre-aurrean, ormatik zintzilik itxas-ontzi bat, olatuen gañean irrist-antzean, bere biran paperezko emeretzi uxo txuri.

45. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 53. Maastietan
bota du arri-
abazuza,
aitzetan berriz
bai orma eta
bai izotza.

46. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Nunbait, gizona etxegintzan ari oi danean, arriak elkar estuturik, orma aundia eraikitzen omen du, aize indarrari eutsi aal dezayon.

47. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Eraman burnia azkar, eman geziak ere, igo zaitezte orma goietara.

48. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Asarreak era ontan sutazten du Errutuldarra ere, uriko ormak eta guda mutillen etzauntzak ikusiz; miñak irakin dirakio ezur latzetan, eta bere buruari galdetzen dio nolako kako-makoz sarrerara joko dun, zer bide artuko dun teukrotarrak gorde-lekuetatik aizatu ta lau agirira eramateko.

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Yauregi-zayak Santxo'ri itz onek zesazkion bitartean, au bere aulki aurreko orman idatzitako izki aundi ta askori begiratzen zegoen, eta irakurtzen ez baitzekien, galdetu zun zer ote ziran orma artan zeuden irudi aek.

50. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0038 Ai, bere orma edo pareta zarrak itz egin aal'baleie!...

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Belar-toki barruan, belarra danean berdintsu zabaldu, batez ere orma ondoan, esku eta ankakin dana ondo zapalduaz; orrela jarraitu ia dana bete arte.

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Esaera danez, anai batek besteari laguntzen dion sendi bat, ormaz inguratutako erri bat bezela dala.

53. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Igali oneik askozaz be lodi ta ederragoak egiten dira ormaondotxoan eta parra antzera imiñi ezkero.

54. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 AUT. - Bai, ba-dau... eta narrua eratsi bear litxakio ari bizirik: gero eztiz igurtzi, erlabiotegi-ganean iminita; eta gero an yarrai erdi-ilik gelditu arte: gero ugorkiz, espirituaz biztu, ugorkiz naiz beste edari beroz: gero, aragi bizitan dagola, eta aurreztik iragarrita dagon egunik beroenean luterrezko ormeari deutsala iminiko da, egoaldetiko eguzkiak bete-betean yoten dauela, ta ara euliak burrundadaka doakozala bertan ilik itxi arteño.

55. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0013 AGERTOKIA.
Bulego zahar, ilun triste bat ikusiko da, honelaxe gitxi gora behera: Eskoiko horman, fitxero zahar batzuk, egutegi haundi bat eskegita eta erregearen kuadrua.

56. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0013 Aurrez aurreko horman, eskoitik exkerretarantz: leiho bat, itxita; mahaia, atzean fitxero batzuk (karpeta zaharrak etab), eta beste leiho bat, hau ere itxirik: erdi erdian, orman zuri zuri nahiko.

57. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0013 Ikusten ez dan horman, ezkerretara dago atea, ate bakarra gainera.

58. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0020 (Argi guztiak amatatzen dira, aurrez aurreko horma zuria aprobetxatuz pantaila legez, diapositibak edo pelikulea proiektatzeko).

59. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0020 (Holako batean, foko batek ezkerreko horma argituko dau, batez ere fotokopiagailua).

60. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0026 (Hantxe dagoz, eskumako ormaren kontra, Gonzalez, Mariño eta Kartaria).

61. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0026 (Publikoari begira, atzeko hormaren kontra Tenientea, Sargentua, Kapitaina eta Sargentu Banderaduna, eskuetan banderatxu espainolak, paperezko bolatxuak, eskobapaluak dabezela).

62. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0046 Gertatutzekoan, onako gauza auek euki kontuan:
1.ª Bakarka eta taldeka egin dituzuten berri-biltzeak berdiñ eta egin dituzuten pelikulak ere ikas-gelako ormetatik zintzilik jarriko dituzute.

63. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 Lan au egiteko epe bat ipiñiko duzute, eta, amaituala, ikas-gelako ormetan jarriko dituzute zuen marrazkiok; eta gero, guztion artean, marrazkirik jatorrena aukeratuko duzute, saria emateko.

64. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0017 Gelako orman zintzilikatu ormairudia, danak errez ikusi daikien lekuan....

65. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0218 Euri zaparradak golpeka etorten jakuzan burdinezko bustialdiak letxe, ta gu orduan zugaitzen edo hormen estalkiren bat aurkitu ezkero, gelditu egiten ginean aurrerantz jarraitu ezinik.

66. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0125 Larrea, zer daukazu?
Zeure izatian
amaika istori da
zure orma tartian;
etzara lotan egon
frutua emotian,
bi milla ta zortzireun
gizaldi batian.
.

67. 1969-1990 bizkaiera poesia l. arostegi 0085 Orma zaar orreetako egun ta urte askok, desinfektante usaiñez
gura barik zuen pekatua ilteko alegiñean,
ezin zagikeeze errubako egin barriro:
orregaitik, kantu triste onegaz nator,
maite zaituet, autsez beterik eta samintsu,
maite zaituet, zoritxarrekook
.

68. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0108 Idatzita dago,
baitegiko orma ezkoetan,
opageientzat epai zorrotza
eta gertu dagoz suizkilluak,
epaitueri begira,
gau baltz eta urratuan
.

69. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Leio itxi edo olezko balkoi estuak eukezan alkar joten, eta alkarren arrimuan, sarritan orma bakarrean alkarri eutsi eta jasotako etxeak.

70. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Baiña lengo ondar-arri arlanduak gaur kolore naastu eta argitu bagako zementu autsezko orma itxurabagakoak eta otzak dira.

71. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 Burdin-lanabes pillo onen atzean, olezko ormakin egindako ardi kortak.

72. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Illuntzerako, orma garaiaz esituriko etxe andi-andi bateko burdiñazko atera eldu nintzan.

73. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Orma guztia arakatu arren, ezin nintzan ezelan be sartu.

74. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Alako baten, konturatu nintzan, ormako leku batetik lurra igoten zala, muiño txikia eratuz.

75. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Tontorretik, eta aurreko ankak orman jarrita, osasuntegiko baratz geiena ikusi zeitekean.

76. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Sapaia oial gorrizkaz ornidua, ormak sartzera doan eguzki-kolorez, ta azpia larrosa margozko atxurdiñez edertua.

77. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0096 Atari hezean, zintzilik dagoan bonbila hitsak horitasun apalez janzten dau mailadia, eta horma zartatuetan itzal zabalak dibujatu.

78. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0065 Hotsean, horma ganetik zintzilik egoan artatxiki aihen bati uhala lotu, idunaren inguruan ipini eta samea luzatu eban urkatutako itxurak eginaz.

79. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0097 Ez zaitez sartu harik eta horma haren ostean ezkutatu arte.

80. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0097 Halan egin eban eta horma ostean ezkutetan ikusi eban.

81. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Orma baten amaiturik, beratatik, bere samatik, keak urtetzen dau....

82. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Itxuren arabera, oi ez bezelako untxi ñimiño, luze, gorrizta, labe zaarraren ormatik urbiltxo igarotzeko zan, eta orduan ustekabez erasoko ziokean.

83. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0114 Dana dala, barruko ta agiriko ormak arri landuz *landuz: labrado egiñak diralako, onei eragiteko besteko indarra ez dabe izan ekiñaldi orreik.

84. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0027 Or Allende-Salazar etxea, XVIII-ren mendean egiña, ormak pinturaz edertua; gizaldi onen bigarren amarkunean ondatu zana gaur diardue erabarritu ta apaintzen.

85. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Ta klaro arek ormak... eta segidu aurrera ta beste Upetei, eta aurrera Ospitxela.

86. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Izotz eta horma gauza bardiñak dira, baiña Axular'ek be horma darabilleko geien bat be horma erabilli ta kito.

87. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 1. ZAINTZAILEA (horman dagoen termometro bat begiratzera joaten da) - Hogei gradu Réamur.

88. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 GEORGES (leihoan, gortinak erdi irekiz) - Gaua. Karrika hutsak. Hormen kontra estuturik ibili beharko diat goiza arte. Gero... (Isilunea) Egia jakin nahi dun? Hemen harrapa nazaten etorri naun hona. Habitua jazten denean, azkena ikusten den aurpegiak asko balio din, luzaro gogoratzen bait da. Hirea izatea nahi ninan (VERONIQUE irrifarrea). Maizago egin behar huke irrifarre edertu egiten hau.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00010 Fluoreszentziako lanparak ez dira lege berdinez gobernatzen (hots, ez dute Planck-en legea segitzen), baizik eta emititzen duten energia ultramore zonan dago, eta gero, ontziaren ormetan txokatuz, argi bisiblea emititzen dute.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00153 Beltz hori, ormetako zuriarekin, bi kolore ematen dizkigute.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00153 Baita egurrak errez eta lapitza antzera erabiliz; aintzinean agindako irudiak ere, ormetan agertzen ziren zuloak eta erreliebeak probetxatzen zituzten, irudiari indar gehiago emateko.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0073 Barrura noa... Jesus, Maria eta Jose!!! Zer da au? Ormak beltz-beltz, kedarra kedarra keak tximinietan eta uzten duen zikina darietela.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0073 Emen izugarrizko tresna zar bat dinbi-danba, ormak dardarka jartze añeko durundiarekin.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0066 Eta industrian eta etxeetan zer esanik ez! Iltzeak mailuaz sartuko dituzu ormetan, torlojuak bihurkinaz, gauzak artaziez ebakiko dituzu eta alanbreak korrikez moztuko dituzu, egurrak zerraz ebakiko dituzu eta limaz harraskatuko dituzu egurrak edo burdinak.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 a.1 eta a.2) Blokezko eta adreiluzko hormak

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Blokezko nahiz adreiluzko hormek ez dute asko zaindu beharrik izaten.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Iragazketazko hezetasunak azaltzen direnean (hormetan barrena pasatzen direnak, alegia), ikusten ez diren pintura gardenez (silikonaz, poliuretanozko bernizez etab.) iragazkaizteko sistema egokiak badira.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0043 ARIKETAK 1.44.- Kalkulatu 3. irudiko prentsaren horma zilindrikoko trakzio-tentsioa, baldin eta barne-diametroa 25 cm. bada eta hormaren lodiera 2,5 cm.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0108 Herrialde hotzetan, etxeetan leiho gutti egoten da. Ormak lodiak izaten dira.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0164 Bi talde egingo ditugu: Orma batetan HANDIAK ipiniko ditugu . Beste batetan TXIKIAK ipiniko ditugu.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0121 Aurkako ormetako problemetan eta euspen-ahalmenaren problemetan ebakidur tentsioek duten eragina 6. atalean deskribatzen da.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0155 Lanean, zolua ormari ez datxekiola onartzen da eta tentsio negatiboa enoratzen da.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0155 Aurkako ormen problema askotan buztina ez dela lehen zamaketan drainatzen onartzen da eta tentsio totalen analisi bat bidezkoa da.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0114 Honela egiten baduzue, putzuaren zoluak eta ormek iragazkaitzak izan behar dutela eduki ezazue kontutan.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0114 Horregatik buztinez edo antzerako gai iragazkaitz batez prestatu beharko dituzue ormak eta zolua.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0008 Gipuzkoako herrietako etxebizitza baserria da, material mixtoez egina (harria, egurra, noizpait adreilua); bi uretako teilatuarekin, eta aurrekaldea hegora begira, hutsune gutxi ditu beste ormetan.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0042 Adibidez, gelan dago, horman dago, beltza da, klariona du, ...

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0142 Izan ere, beraren horma ziliodunek mucus sendartua bira erazten dute, era honetara biribilkatzen eta urdaileratzen dutelarik.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0049 Heldu zarete; orain meatzeko ormak aztertu behar dituzue, aterako duzuen mineralkia non dagoen, eta orma ongi dagoenentz ikusteko.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0049 Utz itzazue lan tresnak zoluan, eta eskuez orma ukituko duzue, baina gehiegi pasatu gabe; hau da, ormaren irudimenezko planua seinalatu behar duzue, eta gero ezin dezakezue planu hori pasa.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0049 Beraz, orma hori kontutan eduki, eta lanean has zaitezte.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0065 Txoriek habian erruten dituzte arraultzeak, beren kumeak jaiotzean, lurrera eror ez daitezen; habiek abartxoez edo buztinez eginiko ormak dituzte.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0081 Saretxo baten gainean eginikoak, oso ongi geratuko dira orman.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0081 Nabarmen erazteko modu bat, hondoarena egiten duen orman, kolore ilunetako paper edo oihal bat jartzea litzateke.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0109 Ormaren ondoan zaudetela, zoluaren gainean ipini behar duzue burua, eta jaso gero zangoak, bizkarrak ormari dautsola.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0109 Horretarako, jaso geldiro zangoak, gorputza orman bermaturik eta oreka galdu gabe, harik eta behatzak gora begira jarri arte.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0109 Horretarako, has zaitezte oinak ormatik kentzen, gero eta gehiago aldentzen, ormaren beharrik ez ukan arte.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0308 Normalean horman landatzen dira, ateondoan edo Hall-ean, sarrerako atetik gertu.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0128 Mekanizatzen ari den bitartean, labaindu eta hoztu egin behar da barautsa, horrela beronek zuloaren ormarekin duen marruskadura txikitzeko.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0015 Garai desberdinetako etruskoen bi basotan Akiles eta Aiax ikus daitezke Troyako ormen aurrean marran hiru delako jokua jokatzen.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Baso horren erdialdean harkaitz beltz bat zegoen, huntzez huntza: hormetan erantsita igotzen den landare ostotsua estalia.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0061 Katea polisakaridiko baten katea peptidiko lateralaren D-alaninaren azken erresiduoa eta aldameneko katea polisakaridiko baten katea lateral peptidikoa kobalenteki lotuak daude, nahiz zuzenki nahiz beste peptido motz baten bidez (irudian, glizinak osotutako peptidoa)
AG:N-azetil glukosamina
AM: azido N-azetilmuramiko
Ala: alanina
Gli: glizina
Lis: lisina
N-azetilglukosamina
AZ:N--azetilmuramiko
polisakaridoa.

(OHARRA: irudian marraz inguratua dagoena, mukopolisakaridoen osagaia da; beste guziek orma zelularra osotzen dute
polisakaridoarekin batera)

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Mahaien kokapena, eta ormetako dekorazioa (argazkiak, marrazkiak, txartelak...) guztiz aldagarritzat jotzen ditugu.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0117 Eroaleek ezin dute elkar jo; ez eta hormarik ere instalazioan.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0117 Kanalizazio-mota hau, hormetan edo goian ezarri daiteke, zuzenki, azaleko muntaian edo landatuta.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0062 Ostatuko sukaldetik atera eta horma zaharrekin hitzegiten balego bezala horrela zion: - Behar bada, itxita izan behar zuen iadanik.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0062 Hormak eta lurra ere ez ziren nolanahikoak.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Jainkoa eraikitzen ari zen etxeak oso oinarri sakon eta seguruak zituen, horma sendoak eta sabai oso polita.

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0103 Klima, paisaia eta bizitetxea Klima beroko kostaldeetan etxeek orma meheak dituzte eta zuriz pintatuta daude eguzkitik babesteko.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0103 Barrualdean etxeek pezo edo adreiluzko orma lodiak dituzte muturreko tenperaturetatik babesteko.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Koloratzaileak ez ziren hormak hornitzeko eta apaintzeko erabiltzen zituzten pinturak eta hormairudiak egiteko bakarrik behar.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0270 Ebakidura laukizuzena eta horma launak dituen kanal bat hartzen da.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0069 Lehenengo bikotea banatuko dugu, partaide bakoitza aurrez aurre dauden ormetan kokatzen ditugularik.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0041 Beraz, leherketa gerta daiteke ontziaren presioa oso handia egiten denean, hormetako materialaren partikulen kohesio-indarrak gainditzeraino iritsiz.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 Ez zen zauriturik gertatu, baina etxeko horma eta leihoetan kalte eta txikizio handiak egin zituzten.

136. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0053 Barneko ikuskaietan, hormetan ezarrita daudenetatik %13 daude euskaraz bakarrik; %20 bietara idatzirik, eta gainerako guztia gazteleraz bakarrik, horrela dagoena hirutatik bi delarik %66,6 da eta kopurua.

137. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0011 Hau gertatzen zen bitartean, bostehun gizontxok nire sokak askatu eta horma gogorrenera kateatu ninduten.

138. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 Areto naharo eta marmol arrosa eta berde koloreko ormak zituzten luxuzko gela mordotan ibili zen.

139. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0009 Auzoan denak ohiturik zeuden Botikako ormaren kontra itsua eta txakurra ikusten.

140. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0041 Linternaz argitzen du aurrekaldeko horma.

141. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0088 Arabeli Biltzarre Areto ikusgarri haien irudia etorri zitzaion burura, horma gorri haiek eta zintzilik zeuden mahats mordo urrekarak eta bertan, jende guztia dantzan ganorarik gabe bere jantzirik onenarekin.

142. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0042 Kees bapatean tronpeta eskuratu zuen arratsaldeaz oroitu zen, aita eta biak osaba Hermannen ehorzketara etorri eta elkarren ondoan hormaren gainean eserita, hegaz igarotzen ari ziren basahateei begira egon zireneko udaberriko arratsalde hartaz.

143. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0046 Herr Leibelek bere behatza ateko txirrinean jarri zuen. Ahal izan balu horma puskatuko zuen.

144. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0092 Ben horma aldera itzuli zen eta aita bere ondoan gelditu zen isilik.

145. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0023 Pitxer bat besterik ez nian ormara bota, gainera, zegoenekoz, arrailadura bat zeukaan.

146. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0134 Eten zuen eta gelaren aurreko horman eta konbinazio eta morroilo anitzekin zegoen altzairuzko ate handi batetarantz seinalatu zuen, keinu handiosoz.

147. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0208 Azkenik, letra handiez, orman pintatu zuen: Itzuli naiz.

148. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Teilatua basoko aidean altxatzen ziren gapirio bipitsu batzuetaz soilik osatzen zen eta hormak, goroldioak estalita zeuden.

149. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0160 Landare eskalatzaileak
hormatik gora igotzean
berdez janzten du etxea.
Ba al dakizu bere izena?
.

150. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0101 - Isilik hitzegin ezazu, andereñoa. Hormak entzungo digute eta.

151. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0067 Iritsi zen garaia, otsakumeak aita argizko horman ezkutatzen eta agertzen ikusten ez zuenekoa.

152. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0019 Ez gaitue
gizarte hontarako hasi eta hezi
besatu baizik.
Arrosa kolorez jantzi gaitue
arrastaka horma guztiak igurtzirik
zazpi koloreen berri jakin dugu.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0154 Hormetan nesken argazkiak ageri ziren; leihatilak itxiak zeuden.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0154 Bigarren gela aurrenekoa bezalakoxea zen, baina ohe bakar bat zegoen eta hormak hutsik zeuden.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0017 Ehundaka pieza zeuden han: frisu erliebedunak, estatua pusketak eta Iparraldeko stupa eta vihara budisten adreiluzko hormak hornitu zituzten harlosa irudiz josiak, eta orain, jaso eta sailkatuta, museoaren harrotasun zirenak.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0127 Eta hartan, bera nigarka hasi zen, eta, izuturik, gelaren anguloan kuxkurtu zen; eta hainbesteraino ezkutatu nahi izan zuen non, orma akoltxatu hura zapalduz, antiajuak puskatu zitzaizkion.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0137 Gela amankomuna zegoen barrote haien atzean eta gelako horma zurituetan esku zikinen arrastoak zeuden, izenak, datak, ahapaldi biraoti lizunak, batzuk lapitzez edo, zirriborratuak eta beste batzuk ganibetaz grabatuak.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Inpermeablea horman zegoen zintzilik eta berak bere abrigoaren gainetik jantzi zuen.

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Han egon nintzen, hormaren kontra jarrita, zutik.

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0149 Bizitza Euskadiko kaleetan zehar omen zegoen, Erdi Aroko gotorlekuetako murrailak ziruditen Seminarioko hormez bestaldean.

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Emakumea zutik aurkitzen da, ukondoak eta burua hormaren kontra eta bernak bananduak.

162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0049 Sentimenduak
ur kizkurretan
irakurri behar,
hormetako harrien
kontrako igurtzitan
.

163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Korridoreko hormak hestutzen hasi ziren, ia ia batak besteari musu ematen, beheko moketa dardaraz egonezinka gora eta behera zebilen eta sapaia zatika apurtzen... ni bertatik pasatzea nahi ez balute bezala.

164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Sorginkeriren bat izango ote zen pentsatu ere egin nuen, baina geroago egiak jakin araziko zidan bezalaxe neure sinesgogortasunaren agerpen bat besterik ez zen izan, zeren hormak, baita beheko moketa eta sapaia euren lekuan bait zeuden, inoiz ez mugitu izanak: nire irudipenaren traizio bat dudarik gabe.

165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0047 - Zenbat lore duen ormetako paperak - Ez dakit.

166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 Hormak zenbait tokitan azala urratua eta gesalak janda.

167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0049 Ormaren, bestaldean, zapataginak mailukatzen zituen zapaten takoiak eta, zutabeen gainean, jostunak amantalak ebakitzen zizkion zurginari.

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0087 Ohoinek eskalak, gakoak, linternak zeuzkaten; baina hori ez zitzaien deusetarako gauza jelazko ormaren kontra, tente zegoena, egunabarraren urtzearen haiduru.

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Etxe ondatu baten horma zaharra dut aterbe.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Multzoka bildu ziren lan egiteko, eta Jerusalen zaharreko horma zaharrak birjasotzeari ekin zioten.

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0005 Hormatik salto egiten du.

172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0010 Koadernoa nireganatzeko egin behar izan dudan borroka makabro horrek eragindako irrikaz, elurrak eta hormak hondatutako azala altxatu dut.

173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0080 Urak presako hormatik gainezka hasi zirenean Kubanua aldetik alde zihoan sokari helduta, ur indartsuak belaunetaraino, beste aldera igaro, ateak zabaldu eta bueltakoan labain eginik ur zikinen zurrunbiloan betiko galdu zela...

174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0127 Giro ezin hobea izanen zuten afaritako; eguzkiak, indarrik gabe baina, kolore politez estaltzen zituen mendietako belardiak eta bide bazterreko lore sortak; orobat, horma batzu xuri-xuriak agertzen ziren oraindik, nahiz eta gehienak gerizpe atseginean zeuden.

175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0012 Hormak bizkarrarekin igurtzitzen nituela jarraitu nuen aurrera: sarrerako saloia, korridore luzea eta eskubitara pianoa zegoen gela, musika gela.

176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0042 (...), zegoela diot eta ez dagoela orain eroria bait datza hormak arrailduak, dorreak jausiak, ate nagusia bortxatua, oro bere hondakinetan.

177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0056 Koarteleranzko bidean pintada bat: sarjento Tampax, klera zuriz idatzita horman.

178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0111 Dantzalekua itxi baino ordu erdi aurretik hartu zuten bigarren soma dosiak horma zulakaitz bat jaso zien mundu errealaren eta haien gogoen artean.

179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0082 - Bena ezin zuan, halere, Logroñoko ormetan galtzen ahal.

180. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0096 Mary-k ezin dantzarik egin zuen farrez; nik, astunki saltoka, hartza zuri batek hormatartean ohi duen liraintasunez egiten nuen.

181. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Horma hotza zegoen, baina momentu hartan bera zen nire lagun bakarra eta gorputza haren babesaren kontra indarrez itsatsi nuen.

182. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0038 Hirugarren horma zeharkatzen ari nintzen, zer pentsatu ez nekien eta ezer ere ez pentsatzeko erabakiari gogor eutsi nion.

183. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0118 Argazki bati begira dago: Onditz eta bere anaia, horman zintzilikaturik... Onditz eta bere anaia.

184. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0061 (...); kontua zera da: egunero bezalaxe Fisikako ariketa aspergarri bezain nazkagarri batzuk ari ginela egiten, noizbehinka hormako erlojuari begiratzen genion bitartean ea klasea noizpait amaitzen zen....

185. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0050 Madame Kontxexi, horma hezeak bere bi eskuez aztamatuz iritsi zen ahotsaren jabearengana.

186. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0053 Alde batetik, ez zitzaion iruditzen etxe hartan beste inor egon zitekeenik, baizik eta bera bakarrik zegoela, bera bakar-bakarrik, eta nahiz-ta etxe hura izan alde hartan ohikerak agintzen zuen bezelakoa, halataz ere bere amets irudi hartan, etxe hura harrigarrizko itxurakoa zela iruditzen zitzaion, eta inork inoiz Drakularen jauregi beldurgarriaren orma teilatuak gogoratzen baditu itzal-lanbru nahastuan erdi galdua laister konturatuko litzateke zein modutan ikusten zuen Martak bere etxea, hara, mendi-tontor baten gainera aldatua, saguzar marruti batzuen hegakaldien azpian, etsai kaltegarri batzuen bizileku eta kabi bat izango balitz bezela, eta tristura haundi batek zaztakatzen zion barrena han bere burua modu hartan ikusirik, kobildua, izerdi hotzez bustia, hortzak kirrizkadan eta geldi ezin konturik....

187. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0109 Geroago beste batzuk atera zituzten, baina haiek biak, lehenbizikotzat jo zituztenak, roulotteko horma batean eskegi zituzten.

188. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0036 Jeiki egin zen eta gela zeharkatu zuen, horman zegoen arasa txiki batetara iritsi zen arte; tilinka egin zuen zerbait atera zuen bertatik eta kamisoiaren bularrean gorde zuen.

189. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 Kamioiaren argiek kale amaierako horma argitu zutenean, Peterek oihu egin zuen alai.

190. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 Orduan, tarte txiki bat ikusi zuen Tommy Loganek kamioiaren eta hormaren artean.

191. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 Kamioiaren eta hormaren arteko zirriztutik orroeka pasa zen motorra.

192. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 Terziopelo berdezko gortina luzeek betetzen zituzten gelaren lau hormak.

193. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0038 Bideak lagunak egin erazten ditu, etxeetako hormek desegiten dituen bezalaxe; adiskidetasuna izarpean errez, sabaipean nekez.

194. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0083 Buztin eta harrizko horma gurutzaturik, su beroaren inguruan bilduta lagun talde alai bat topatu zuten: gizon eta emakume zahar-zahar batzu, bere seme-alabekin eta haien seme-alabekin, eta beste belaunaldi bat gehiago oraindik, denak jai egunetako jantzitan eta pozik.

195. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Horma aldean zazpi ohetxo zeuden, elurra bezain maindire zuriekin.

196. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0023 Orduan printzesa bere onetik atera zen, hartu igela eta hormaren kontra jaurtiki zuen bere indar guztiaz; eta esan zuen: - Pake ederra emango duzu, orain, igel nazkagarri horrek.

197. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0065 Ikuiluko zaldiak ere loak hartu zituen, baita atariko zakurrak, teilatuko usoak, hormako euliak ere, sukaldean pizturik zegoen suak berak ere su egiteari utzi zion eta lo geratu zen, eta eltzekoa egosi gabe geratu zen, eta sukaldaria eta bere laguntzaileak ere azkenik lo geratu ziren, inor esnai gera ez zedin.

198. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0081 Eta ozta pasatuak ziren minutu batzu, horra horma erdiratu zela eta beti janzki berberaz jantzita neska agertu zela, eta eskuan beti makiltxoa eramanez.

199. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0019 Atzeko orman proiektatu zuen zirkulo horiak eta itzal jokuek irrifar dardartsu bat arrankatu zioten.

200. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0052 Bigarren etxearen ondoan bere itzal jiganteak orman proiektaturik ikusi zituzten.

201. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0052 Hurrengo etxean ormaren kontra atxeki zuten gorputza. Adi egon ziren.

202. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0052 Max-ek orma zartatu berrian sartu zituen hatzazalak.

203. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0045 4. Aurrekoaren antzeko egoera batean heuretako batek bestea horma edo zutabe baten kontra gogor zanpatzen duenean, zanpatuzko besarkada deitzen da.

204. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0025 Eta ondoren aitaren egin zuen, ze patinatzailea restauranteko ormaren kontra mazpildu zen, pistaren beste puntan, eta hantxe geratu zen itsatsia, haur krudel batek txikitutako kartoizko medusa baten antzera.

205. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0154 Colinek eta Chickek ormei begiratzen zieten.

206. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0017 Osaba-aitona hau ez nuen inoiz ikusi baina haren antza omen dut, aitaren bulegoko horman dagoen erretrato errealista antzean daukan itxuran bereziki.

207. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0047 Arte arloan zebilela adierazi zidan, eta gero jakin nuen argazkilaria zela eta bera izan zela ektoplasma bat bezala horman dilindan zegoen Mrs. Wilsonen amaren anpliazio lanbrotsua egin zuena.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00168 Ba dirudi ez dutela orma batek baino sentimendu gehiago.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. santamaria 0036 Liskatasuna eta biskoelastikotasuna Demagun isurgai bat bi ormaren artean.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. santamaria 0036 Orma bat mugitzen dela eta bestea geldirik dagoela kontsidera dezagun (edo batak bestearekiko abiadura erlatiboa duela).

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. santamaria 0036 Hau gertatzeko ebakidura-tentsio bat (shear stress) aplikatu behar da, eta honen kausaz isurgaiaren zona desberdinek beren abiadura propioa izango dute; honela mugitzen den ormaren ondoan dagoen zonak abiadura handiagoa izango du urruti dagoenak baino, eta geldirik dagoen ormaren ondoko isurgaiak zero abiadura.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Orduko fisikalarien ustetan, argia ispilluan pilota bat orman bezelaxe islatzen zen, sartu bezain saihets atereaz.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0296 Halaber, bakterio nitrogeno-finkatzaileetariko asko galerietako hormetan finkatzen direnez, nitrogenoaren zikloa mesedetu eta bizkortu egiten da.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0469 Orma jo arte ez zen gelditu.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0086 Eta begira zer idazten duen ironiaz koartelaren ormetan gudaritalde liberal honen kapitainak: .

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0209 Bi disoluzioak orma batez bereizten baditugu, ez dira sekula nahastatuko.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0209 Disoluzioek ezin dute orma gainditu: nahastatzeko joera ez da nahiko.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0035 Orduan Marianok, egina zuen bezerogoarekin, bere ikasle sutsu eta sartzeko asmoa zuten beste batzuekin, San Anton kaleko aretoa hartu zuen, horma batzuk bota, instalazio elektrika jarri, detaile zahar eta ederrak gorde zituen: eskaiola batzuk, zurezko gapirioak, griferia eta mainuntzia.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 Joan ziren haurrak kaiara eta zer ikusiko bertan eta balea beltz, izugarria zegoen kaiaren orma ondoan, lasai-lasai.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0073 Bi aldetikakoak, hilaran, orma kontra, Amabirjinari eta elkarri begira daude, beraz, zeharkaka.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0088 Lehengo igandez, bi edo hiru emakumeei ikusi nien, denak adinekoak, horietariko bi korupe ertzean, ebanjelio aldetik, dagoen horma kontrako banku siladun hiruretariko bitan elkarren ondoan zeudela.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0112 Karreran, eskubiko aldeko orma kontra behean basura haundia dago, plastikozko poltsatan batzu plastikozko poltsa txikitan bestatzu, eta kartoi haundiak.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0113 Horma kontra dago dendaria bera.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0113 Eskubikoak orma aldera, eta ezkerrekoak pilare aldera, orma eta pilare kontra, gehien gehienetan, dendariak zutik daudela.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0113 Orma kontra dagoen seilu saltzaileetariko batek bere seiluak orman ere agertzen ditu, zeina Fernando tabernaren ondoan, eskubiko aldetik dago.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0145 Laster ordaina ekarri dit barrutik, bitartean kanpoan orma kontra dagoen mahaitxotik egunkaria hartu diodala.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 9. Altxerri (Aia-n, Gipuzkoan)
Gipuzkoa eta Lapurdi ziren, zazpi herrialdeetan, hormetako artedun aztarnategirik ez zuten bakarrak.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 Haitzuloko leize batetara jaisteko materiala prestatzerakoan, espeleologo gazteotako batek horman bisonte bat ikusi zuen.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0078 Aipatzen den beste kasu tipikoa, halaber, zurezko elizen artean, Arrati-Arteaga-ko (Bizkaian) elizarena da (gaur ere zutik dagoena): honen eraikidura osoa-euskarri eta hormak-zurezko zutiko eta oholtzarrekoa bait da.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0137 Portada erromanikoen hainbat elementu elizatariko horman sartuak agertzen dira, zeharo sakabanatuta.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0176 (Familiak hormetan egiten diren horrelako hilobi bat erosirik zuen eta han enterratuko dute Gabino).

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Honegatik itzuli gara hirira, beronen bazterrak ezustean harrapatuz, teilatuen eskortzoari, horma baten barnekoitasunari edo dokumentu baten garrantziari ohartuz.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Hemen gatoz: hiri ahantzien aztarna deskubrituetan bero aurkitzen da horma egin zuen edo etxe aurrituen bazterretan nigar egin eta maitatu zuen gizonaren arrastoa, zeren horma historikoan bere gizonen historia bait dago eta gaurko adreiluan haien udaberriko bizi-taupada.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0122 - Ormetan, paretetan, publizitatezko hesietan, ... egiten den publizitate estatikoa behatu, komentatu eta konparatu.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0164 - Taldeka edo indibidualki zenbait edifizioren ormak, leihoak, ateak, teilategalak, dekoratuak, e.a. behatu, komentatu eta aztertu, eta estetika konparatuzko azterketa bat egin.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0009 4. Andereñoak lagundu egiten die neskato batzuei koadroa horman esekitzen.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0018 Non daude hargune horretara elektrizitatea daramaten kableak? (Hormetan estalirik daude segurtasunezko arrazoiengatik).

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0063 Hormatik zintzilik zeuden alfonbra bukatuei begira geratzen zen Tina.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0017 Halabaiña, galtzada, orma eta honelako kondarrak lurpean dauden tokietan, zugaitz landareak melarragoak dira.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0024 2. Tailer osoan barrena erreminta ugari dago, batzu hormatatik isekita, beste batzu aulkietan jarrita edo kaxoietan eta lurrean barreiaturik ere bai.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0011 Lurra eta karea, harlangintzazko hormetarako zementua egiteko.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0049 Egia esan, paraje horretan dauden zenbait ortutako hormek eta ateek era horretako eraikuntzetan izan ohi direnek baino itxura hobea eta sendoagoa dute.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0066 Mantxa landu ahal izateko, komeni da aurretik mantxak ondo behatzea hormetan, lurzoruan, arropetan, azalean... zeren eta mantxaren helburu nagusiena formaren identifikazioa bait da eta esperimentazioaren bidez sortzen ditugun formetan forma ezagunak edo iradokorrak bilatzen bait dira.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0237 Zuhaitz usteldutan, harkaitz zulotan edo orma zaharretako babesetan, beren bizitzak antolatzen zituzten, batzutan.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0134 Arginetako hilobiak (IX. mendekoak), Astigarribiako elizaren sortaldeko horma eta beste.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0034 b.- Batezbestean, segundo batetan, hormekin hidrogeno-molekula gehiago txokatzen dute.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0226 Eraikuntza lanetan, erabili zuten: zimenduetan hormigoia; Motrikuko harrobietatik ekartzen zuten kareharrizko manposteria gainetik porlan hidraulikoz zuritua ormetan; eta egurra solu eta gapirioetan.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Mithra-ren kultua K. o. II. mendean legio erromatarretan arras nagusitu zen eta indarrez hedatu zen legiook iristen ziren kolonia eta hiri bazter guztietara, limes germanikoraino Erdiko Europa-n eta Hadriano-ren hormaraino Britainia-n.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0110 - Gelakoen artean aurkitutako ipuin hasiera desberdin guztien zerrenda egin eta gelako horman jarri edota bakoitzari eman zerrenda, hurrengo idazlanetan kontsulta-material bezala erabiltzeko.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0036 Azugen fabrikan, harlanduaren betekizuna, ibaitik behealdera dagoen horma nagusiaren estaltzea da, (...).

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0063 Aralarko San Migelen santutegian, elizatxoko aldarearen eskuin aldean, bada horman zulo bat; uste danez, elizatxoaren azpian omen dagoen leizearen sarrera da.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Honela, haritz batek bere zelulak zelulosazko hormen artean gorderik dauzka, lurpetik xurgatzen dituen ur eta gai mineraletatik bere elikadura prestatzen du eta beti ere erne zen lekuan finko gelditzen da, kanpotik hartzen dituen eraginei mugimenduz edo lekualdaketaz erantzun gabe.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 Dena dela, poliki-poliki metatuz doa atmosferan eta orduan negutegi batean gertatzen denaren antzekoa gauzatzen da; argia eta eguzki energia iragan daitezke sabaitik eta hormetatik, kristalezkoak edo plastikoak izanik, eta hersgune barruko giroa berotu egiten da.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0117 Luzeka. Zabal baino luzeagoak diren piezak, bereziki adreiluak, jartzeko modu bat adierazten duen esakera, hain zuzen piezaren ertzik luzeena hormaren edo jarri behar den elementuaren direkziorik luzeenarekin bat datorrela jartzeko modua adierazi nahi duena.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0119 LURTEGI BAT ERAIKIKO DUGU Hurbiletik behatzeko etxean edo eskolan animaliak izan nahi badituzu, onena lurtegi bat eraikitzea da: - Nola eraikitzen da lurtegi bat? Hondo iragazkaitza eta kristalezko edo plastiko gardenezko hormak dituen kutxa bat behar duzu.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0045 Irudiek, horrela, zutarri edo mikrokosmos txikiak sortaraziko dituzte gotikoko espazio sakratuaren barnean: tenplurako sarrerak, kaperak eta alboko hormak.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0078 Harria, artekorman eta beheko solairuan erabiltzen zen; aitzitik, goiko solairuetan, egurra zen erabilitako materialea, mihiztaturik edo bilbaturik: enborrak konbinatu egiten ziren, euren artean espazio pasiboak inerteak uzten dituzten elementu aktiboetan erresistenteetan oinarritutako sistema baten arabera.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Altamirako homoplatoetan, eta bi haitzuloetako hormetan grabaturik dauden orein protomo eta buruen artean guztiek aitortzen duten paraleloan oin harturik.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Guk nahiago izan dugu Altxerriri beranduagoko data ematea, eta estilozko iritzietan oin harturik hartu dugu erabaki hori; horrek ere badu bere arriskua, baina arrisku hori ez da homoplatoetatiko iritziak horma grabatu konplexuetarako mekanikoki erabili nahiak duena baino handiagoa.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Tito Bustilloko irudi margotuzko horma handiaren ondoan zegoen tresneria multzo batean, horman erabili ziren margoen jenero bereko margo masak topatu ditu Mourek.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Bukatzeko, beraz, esango genuke Arenaza, Alkerdi, Santimamiñe, Altxerri eta Ekaingo saindutegietako hormako irudi multzoak, klasiko izendatuko genukeen berant aldi batekotzat eman litezkeela; baina aldi hori bera bi epetan banatzeko, bata Kantauri aldeko Lehen Magdalen aldian eta bestea Goi Magdalen aldian, arazo larriak daude.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Saindutegietako hormetan badirudi guztiz burututako irudikapenak bezalaxe geroztik inoiz bukatu ez ziren zirriborroak ere egin zirela.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Bestalde kontutan harturik horman bertan egin diren irudi batzuk berez zirriborro bezala ageri direla, kontutan harturik baita ere obretan bertan egiten diren zuzenketak eta irudi askoren bukaera maila desberdina, agindu ritualez esplikatzen zailak direnak guztiak, badirudi pentsatzen uzten dutela horiek guztiek irudigintzaren lana saindutegiko paretan hasi eta bertan amaitzen zela.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Elayabelarra, kalitxabelarra, zaran-belarra (celidonia mayor, hierba golondrinera, hierba verruguera) Chelidonium majus, oso giro desberdinetan agertzen da, horma zaharretan, baserri eta herrien ondoan, eta baita ere herri barruetan, lur mugituetan, horma zaharren ondoan, uda guztian zehar kolore hori-doratu polita duten loreak dituelarik.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0059 Dentsitate maila izugarriak lortzen ditu batzutan, horma eta kobazulo txikietan, honako lekuetan beste knidario espezie batzukin batera bizi delarik, Polycyathus muellerae, Hoplangia durotrix eta Caryophyllia smithii hexakoralekin edo Aglaophenia sp., Sertularella gaudichaudi, Halecium delicatulum, Eudendrium sp. hidrozooekin, besteak beste.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 Gonoteken hormak lau edo zerbait tximurrak zeharka: Dynamena pumila (56).

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 62- Horma abkaulinarretik zeharkako teka arteko trenkada duen hidroteka: Sertularia marginata.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0103 - Gonadak urdailaren hormetan, urdaileko gingil erradialetatik zabalduz gehienetan.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0167 Irelu eta sorginen gordeleku omen zelako horren sarreran, goi-aldean, estalagmitazko horman bada jarleku deitzen dioten zulo bat; handik ematen omen zituen bere azti-erantzunak, akerraren irudian aurkezten zen deabruak.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0324 Arbendol-formako esporak, orma gogorki garatxoduna, apikulu inguruan ia zentrukideki garatxoak eratuz, mikroskopiotik okre-horixka kolorekoak, zkoak.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0336 Espora elipse edo borobil-formakoak, orma garatxoduna eta mikroskopiotik hori-okre kolorekoak, zkoak.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0348 Itxura aldakorreko esporak, arraultz-forma, azpi-globular, elipse-forma, limoi-forma edo arbendol-formakoak, orma leun eta mikroskopiotik hori-okre kolorekoak, zkoak.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0360 Espora elipse-formakoak, orma leunekoak, mikroskopiotik gris-bioleta kolorekoak, zkoak.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0372 Espora elipse-formakoak, orma leunekoak eta puntako poro bat guztiz nabarmengarria dutela, mikroskopiotik opaku eta beltz kolorekoak, zkoak.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0384 Mikroskopioa Basidio tetrasporikoak, espora txiki eta elipse formakoak eratzen dituztenak, orma leun eta mikroskopiotik marroi kolorekoak, zkoak.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0396 Espora elipse-formakoak, oso handiak, orma leun eta barruan gantz ttantta ugari duela, erneporo txiki baina nabarmengarria duela, zkoak.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0408 Espora elipse-formakoak, orma leun eta mikroskopiotik kolore gabekoak, barruan zenbait gantz ttantta dutela, zkoak.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0430 Espora elipse edo azpi-globularrak, mikroskopiotik kolore gabekoak, orma garatxodunak, iodoak eragina tindatzen direnak, beraz amiloideak.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0436 Espora zabalki elipse-formakoak, ia azpiglobularrak, mikroskopiotik kolore gabekoak, orma garatxodunak, iodoak eragina tindatzen diren garatxoak dituela, beraz amiloideak, elkar lotuak, sare leun bat osatuz, zkoak.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0442 Espora azpi-globular edo motzki elipse-formakoak, mikroskopiotik kolore gabekoak, orma garatxodunak, gangar txiki eta leunak dituztela sare batez lotuak, iodoak eragina tindatzen direnak, beraz amiloideak, koak.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0448 Espora azpi-globularrak, mikroskopiotik kolore gabekoak, ormek lodipenak dituztela, iodoak eragina beltza kolorez tindatzen direnak, amiloideak, arantza isolatuak eratuz.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0454 Mikroskopioa Espora esferikoak, mikroskopiotik marroi kolorekoak, ormak leunki garatxodunak, ia leunak, zko diametrokoak.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0454 Kapilizioaren harizpiak adartuak, zenbait sakabanaturiko septo dutela, ormak ez lodiegiak eta zenbait borobileko poro txiki dutela, mikroskopiotik marroi kolorekoak, zko diametrokoak.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0460 Mikroskopioa Espora esferikoak, mikroskopiotik marroi kolorekoak, ormak gogorki garatxodunak, zko diametrokoak.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0460 Adarturiko harizpiek osaturiko kapilizioa, orma lodikoa da, mikroskopiotik marroi kolorekoak, zko diametrokoak.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0466 Mikroskopioa Espora esferiko edo globular-formakoak, mikroskopiotik hori argi kolorekoak, orma lodituak, sakabanatu eta behe garatxoak dituztela, zko diametrokoak.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0466 Marroi koloreko adarturiko harizpiek kapilizioa osatzen dute, orma txit lodikoak, puztu eta nabariko septo dituztela, zkoak.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0472 Ebakitzean trinkoak dira, azala azpitik zuri eta laranja kolorekoak, gero marroi-berdexka kolorea hartzen dute eta esporek eragina haustunak bihurtzen dira, ormaren ustelkuntzak askatzen dituela.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0472 Mikroskopioa Espora oso luzeak, mutur borobilekoak, orma leun eta zkoak.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0029 Horma bi eraikitzen dira batera.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0042 ELIZATXOKO HORMA BATEKO MARGOA.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0042 Bere etxean ez da zintzilikari astunik hormetan, ezta altzari garestirik ere.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0042 Horma apaintzeko iztukuan margotzen ari dira.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0042 Lehendabizi, mortero mehe-mehezko entokaldiak egin behar zaizkio horma zakarrari.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0042 Orduan horma dizdiratsu, barnizatua bezala geratzen da.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0099 7 Hau egin ondoren, ipini argazkiak hormetan, eta eskatu ikasleei begiratzeko ea zein dagokion ondoen bakoitzak erabilitako zerrendari, eta ipintzeko beren paragrafoa eta hitz-zerrenda harekin batera.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0099 8 Esan ikasleei hormetako argazkiei begiratu eta idazlanak irakurtzeko.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0063 Ormek, ubideek eta harritzek definitzen dute mendi honen nortasuna, magikotasuna harrobiek ilun dezaketen arren.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0135 Eta halako batean, eurijasa hasten da: tanta handiek astintzen dituzte lurra eta kaleetako hormak.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0007 Ormak kolore urdinez pintatuta egozan, zeruko kolore urdinez, eta altzari guztiak kolore berekoak ziran, baina altzarietan marraztutako zuhaitz, txakur, umetxo, izar, ilargibete eta abarrek kontrastea emoten eutsen tonu bakarrari.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0148 Aitzitik, ordea..., hau ez da honez gero buru estalkia niretzat, zeruraino igotzen den horma baizik (...) SINESTU NAHI DUDANA dut goraipatzen.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0429 Zurezko plaza biribil hartan obrak egin zituzten, palkotaraino harrizko hormak eraikiz.

303. 1969-1990 gipuzkera antzerkia i. begiriztain 0112 - Argi-ontzia joan zan Mike`ren bururuntz, eta orman apurtu.

304. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0061 Ormako baten zatiak dira lauki auek.

305. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0061 Taldea osotzen duten ikasleak margotu ondoren, ikas-gelako orma apaindutzeko eta aunditzeko izango da.

306. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0130 Gotiko erako etxagintza ondutzean, ormetan tarte eta leioskak atera aal izan ziran, margodun beirakin estalduz, ertilan ugari eginda.

307. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0031 - lgo adi orma zaar orren gaiñera - esan zion katuak.

308. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0031 Akerra orma zaarraren gaiñera igo zan.

309. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0022 Auetan batzuek leiatsu ibiltzen dira eguzki-billa, ta eguzki-aldera jasotzen dute burua, orma eta zugatz-enborretan gora igoaz.

310. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Ormak botatzen asi baiño len, besoarekin bekoki izerdia legortuaz, zerbait esan nai zigula adierazi zigun Mixka`k: (...).

311. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0036 Sutondoan, zitzailluan jarririk zegoen Theresa, eta garrek haren itzal lerdena dantza erazten zuten ormaren gainean.

312. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 Beste orrelako bat, naiz neskarik gabe, bere langelako orman eukitzen zuan Zakary Thonthon`ek; eta an erre zan bere zillarezko laukian.

313. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0155 Itxasoa urratu ta igaroerazi zitun, urak orma biurtuz.

314. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0090 Ormako txartelari begiratxo bat egin nion.

315. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 Berriro dei egin zien ordea Don Gumersindo'k: - Badut, Jaunak, beste zerbait ere zuei esateko: Bazuan, ildakoak, buruan zauri bat: illik erortzean bide ertzeko orma jota artutako kolpeak egiña; (...).

316. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0091 - Gero, lurrera erortzean orma jo zuan buruz eta bear baiño kaskarreko aundiagoa artu zuan.

317. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 - Eskubi aldeko orma ontan bala batek egiña izatea baleiken zuloa aurkitzen da -, Joansendo'k, esan zien -; baiñan bala ori emendik aterea izan da.

318. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0063 Ez da naikoa ormetan esan ederrak jartzea, ezta batzar zaratatsuak egitea ere.

319. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0098 Oindiño oraintsu, Bilbao`n, esaterako, izlari bikain ark San Anton elizan, 1733`garren urtean, Espaiña`n Jesus`en Biotzari buruz lendabizi egiñiko itzaldia euskeraz zigurren ementxe izan zala-ta, esker ona erakutsi nairik, 1957`an San Anton`go elizpeko orman arri luzanga bat jarri zan, idazpuru onekin:

320. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0126 Burnizko soiñekoak gudarientzat ta fortalezaren ormak puzkatzeko tresnak edo ariak (ingenios de batir diote Camara de Comptosen dauden paper zaharrak...).

321. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0126 Ormak puskatzeko makina Panplonatik Segurara ekartzen, Martin de Larragoitzek lagundu zion Johan de Pinna tresna-maixuari (...).

322. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0151 Gure miaketa-saioaren ikuspegi aldetik, eta ori, gure erriko etxegintza ta elizgintzatan, euskal erri-ertiari buruzko ikas-azterketa bai-ta, Azkoitia`ko karmel-etxearen kondairak, aldi batzuk artzen ditu: LENENGOA (1899-1903), Altzibar`ko etxalde zaarraren orma estuetan igarotzen da.

323. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0112 Bere ladrilluzko ormak igeltsuz jantziak, garaikaldetik borobilla ta aoa lauki egiturazkoa ogeitamabost eta ogeitamabost neurrikoa ta zurezko atakaduna.

324. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Arkaitzaren pitzatu sakon batez baliaturik, bere bi alboetara bi orma sendo egin eta bere goialdean kañoi sapaiez elkarturik, dana oso ondo egiña; eta gaiñean, inguruko artzai-eraiketetan ikusi oi ez dan etxagintza bat, atea ere oso aundia: bera ikusita, artzaien bizilekua izateko aundiegia iruditzen zaiguna, baiña, ez dugu jakin zertarako erabili zuten.

325. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0031 Amaseigarreneko Amabirjina bat ere, bere semea eskutan duela eserita dagoena jarri digute agirian arrizko orman.

326. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0019 Gauza orren argitasunerako, Bellaige idazlearen itzak irakurtzea, naikoa da: Euskalerria'n, ormak ere, kantalariak ditugu.

327. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Zaldi uzua ere, noizpait ezi aal izanen zuan; astorik ordea ez da ageri, edesti aurreko euskal gizonak, duela amabost amarreun bat urte edo, aitzuloetako ormaetan egin zituan abelirudietan.

328. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0100 - Ez zaitezte arritu, baiña siñes ezazue, zerutiko indarrez soil-soilki orma oni gaiñartzen saiatzen dala.

329. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0066 Negua pasatu zaukuk hotzan partetik ainitz sofritu gabe; haatik izan ditiuk aspaldian egin ditien hormaik handienak; elurra doidoia, erraiteko doia egin du bakarrik; bazuza ainitz eta uri.

330. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0022 Eliza ez da haundia, bainan, bai, xukuna, pullita: kurutze bat, dena harripikatuz, ormak, zola bezela gaina... harri gorraxta.

331. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0104 Turxa hiri huntan, ormakoek ikasiko zutenez, behin batean Thalats handian egon zen Erresuma baten enoikoak katapheugatu ziren.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Tabernetan eta kaleetako ormetan eseki diren paperek Victoria Eugenia antzokian izango dela badiote ere, bertsolarien jaialdia Astoria zinetokian egingo da, iaz bezalaxe.

333. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Kanpoan oinarrian bi eskailerak gorago aipatutako atera eramaten gaituzte, tartean geratzen den orman Victorio Machioren baxuerliebe bat aurkitzen da, gure pertsonaia aurrez aurre erakutsiz.

334. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Osinbeltz harrobiaren parean ari dira orain ibai ondoan zulatzen ormarentzat oinarria ipintzeko.

335. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Beharbada pertsona helduak hainbat, dio Txarik eta horiek ez, horiek ez dira harritzen, beren lanetan erabiltzen diren klabe beretsuak ikusten baitituzte orma horietan zintzilikaturik, adinak ez baitu azken finean etengabe haurtzarora itzultzea galerazten, handik abiatuz berriro bizitza irizpide desberdinetan oinarrituz eraikitzeko.

336. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Mementuz, murrungaz obeditu didate beti eta lanari ekin diot interferentziarik gabe (biharamunean, noski, hor zegoen berriro, hormaren kontra jotakie palarekin, eta ohizko eztabaida antolatzen zen: argudio guztiak saiatu ditut, eskolastikoak, silogistikoak, sobornoak, txantajeak, suplikatorioak, baina erregaitzak dira benetan eta ezin dutela ulertzen dut nik, eta azken finean errua urbanistei dagokiela erabaki dut betirako).

337. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Txinga, orman asto bat naiz beste abere bat lotuta eukiteko ipinten dan burdiñezko ustai edo obo bat dozu; txingo, ostera, naiz txingoka ibilli, anka baten gaiñean ibiltea da.

338. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Alare batzuek, atsedena artu bearrean, ateak itxita eduki bai baiñon barruan lanean jarduten dira; basoak garbitzen, ormak txukuntzen, kontabilidadea egunean jartzen edo ta beste milla komeri egiten.

339. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. gostin 0001 Lehenik eta behin, Astelena ez dela Labrit; Iruñeako frontoi zaharkituak, horma bizi eta labainak mantentzen ditu oraindik, pelotak pare bat koadroa aise korrituz horratio.

340. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. gostin 0001 Adituen ustez, aski izanen du Alustizaren sake bizkorra bueltatzea jipoi berria emateko, eta Astelenako horma motelak ikusirik, Galarzak pasiratxoa eman dezake Eibar aldean.

341. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Plazaren atzeko aldean, orma haundi batetan, Gomezovarenaren irudia ikusten zen, Betirako Bakea Herriarentzat esloganaren azpian.

342. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Modu bitxi samarra Reaganek aurkitu duena mezu hau Gorbatxovi adierazteko: Genesis rock-taldeari entzuten zeuden Ekialdeko berlindar gazteen ia oihu bera egin du hormaren aurrez-aurre: Behera murrua!.

343. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Goazen gaurtik oiñarri egokiak ipiniz eta orma sendoak eraikiz.

344. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 3) Nork egiñak dira Etxebarri`ko sakristiko ate parean ta aurreko orman dagozan Santiago ta S. Andres`en margoirudiak?.

345. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Barnebide batetatik abiatu, urratsak zenbatuz, eta eskuz horma ukitzen hasi zen.

346. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Bere aurrean irudi ugariz apaindutako hormak agertu zitzaizkion, guztiak berari begira.

347. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Bidea motzagoa izanik berehala hasi zen gelan zehar jirabiraka, hormekin behin eta berriro topo eginez.

348. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Bertan gelditu ziren whiski botila hutsa eta aiztoa zabalik, eta baita dama irrifartsu bat ere, hormatik eskegirik, bere ezpainak, mendeetan barrena, oraindik mugitzeke... ala ez?.

349. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Horman. Aulkian eserita, bizkarra makur, ukondoan mahai gainean, eta eskuak buruari eutsi ezinik.

350. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Nolako sorpresa ordea nirea, diapositiba bat errebelatzean, hoteleko horman hiru hizki ikusi nituenean: TAH, falta zenaren, Mu`nes-en aitaren izenaren lehen hiru hizkiak hain zuzen.

351. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Biztu eban krisallua, ta, barru-barruan, ezkerreko ormatik gora, kuarto txiki batean sartu giñan biok.

352. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Haur bat horma baten kontra dago eta gainontzekoak horma horretatik bost bat metrora edo gehiago, iladan guztiak eta hormari begira.

353. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Hormatik distantzia berdinera egon behar dute guztiek.

354. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Jolasak irauten duen bitartean hormaraino hurbiltzen saiatuko dira; horman dagoenak, amak, besoa eta burua horman jarri, atzera begiratu gabe, eta Bat, Matxin Parrat esango du.

355. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Amak hau dioen bitartean, pausu bat edo bi, bakoitzak ahal duena emango dute atzekoek, beti, hori bai, hormakoak ikusiko ez dituen moduan eta momentuan.

356. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Hurrengoan, Bi, Mitxel Eperdi esango du hormakoak, eta berriro baten bat mugitzen harrapatzen saiatu.

357. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Halako baten, haurren bat hormari ikutzera ailegatuko da; horixe berori izango da hurrengo jokoan ama.

358. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Ama bat ere izaten da, horma baten kontra jezarrita.

359. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0189 Gau osoa ibili nintzan gora eta behera, horma hareek (zer) kolpeka joten, ate bila.

360. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00006 Urten egin dot nire oinei ibiltea, bizitzan aurrera egitea galazoten eutsien zingiratik. Hegaz dihardut txoriak lez eta nire besoak ez dabe ezelako hormarik joten.

361. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00009 Ezkerrera, orman, urten une bat, eun ta ogei zentimetroko altzaduraz, iturritik etozenak erradak jeitxiz pausada bat egiteko.

362. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0024 Han, horma ondotik joan etorritxo bat egin orduko bere etsaiaren lorratza aurkitu eban; eta musturra lurretik jaso barik, ixilean erpeekin lurra ikutzeko baino bildurrago, pozez dardar, hasi zan lurrean usain eginaz, laster bere hatzaparretan jauziko zan arerioaren bila.

363. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0094 Barriro be gozo ziran horma zurien artean, han bere bazterrean, sua hilda egoan.

364. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0125 Harrizko ormadunak ziren.

365. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0125 Ostera, arrauntzak karetan sartzeko, ormak zurituteko eta holangoetarako gure karobietako kare zuri-zuria erabilten genuen.

366. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00148 Ba, lurra arrixa bada eitten gaistua ixate san da, arbela ero, se, biar isate san, e, arbela ero lurra, baiña arbela onena, sela arbela geo, ba, orma moruan geatzen da bueltan, da arri-bisixa bada ba, tiroka in biar isaten da ta, baiña eitten gaistua (...).

367. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00124 Gizaburuagako abadetxeko ezkaratz zaharrean, horma kontrako erloju handi eta antxinakoaren aurrean, liburuaren orriak joranez pasatzen hasi nintzen.

368. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0182 Alboetako ormek, askoz ere huts-gune gitxiago daukez, eta daukezanak, estuagoak dira: era berean, goiko solairua, adreiluz egina dago, gainean gauza bera pintatzen dalarik, Anguleria jauregian legez.

369. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0106 Adibidez, edozein solasaldietan Sortzez Garbiaren Eleizaren eraikuntzaren teknikari buruz hitz egiten zanean, hain orma altuak zelan altxatu daitekezan gaia agertzen zan beti.

370. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0106 Eta esaten zan, oraindik ere batzuk kontatzen dabe, enparantza lubetatu eta Eleizaren kanpoko ormak bere parean altxatuz joatea zala erabilitako sistemea.

371. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0126 Kanpoko aurpegiak bere neurriak behar eben sendotasunaren erakusgai onak dira: alboetako oihalak itsuak dira, bakarrik zortzi leiho errenazentistak zabalduta, puntu erdikotan, parteluz eta itxura ezbardinetako tinpano kalatuagaz, ormen puntu altuetan kokatuta.

372. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0126 Kanpoko ormen jarraipena gogorgarri adosatuen presentziaz bakarrik apurtzen da, lurretik hasita ia ormen puntu altuenera heltzen diralarik, guztiaren gogortasun irudia sendotuz eta gangen pisu haundia ahultzen eta behar dan moduan banatzen.

373. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0110 Pietate hau horman ipini eben geroago.

374. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0111 - Santo Kristo bat, Barandica jaun-andreek dohaindua; ebangelioaren aldeko horman egoan eta Gerra Zibilaren ostean berregin eben.

375. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0206 Baselizeari loturik, limosna-santutxu laukizuzena be azaltzen da, lau isurialdeko ganaldea eta hegoaldeko hormea babesteko zurezko hesia daukazana.

376. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0206 Oinplano laukizuzenekoa da, eta haren fatxada nagusiak, sartaldeari begi dagoanak hain zuzen, erdi-puntuko sarbidea dauka; halan be, iparraldeko hormea da eraikinaren estilo gotikozalea isladatzen deuskuna, ze alde horretako sarbidea zorrotza da, eta maila biren bidez goitua.

377. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0206 Amalloko San Joan baselizan be oinplano laukizuzena azaltzen jaku, eta materialak be arestian aitaturikoen antzekoak dira: harlangaitza hormetan eta harlandua ertz eta huts-guneetan.

378. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Hori guztia gorabehera, baseliza honeetan hainbat eta hainbat konponketa izan dira (horma, ganalde eta huts-guneetan batez be), eta sarritan goitik behera aldatuarazo dabe eraikinaren jatorrizko egiturea (179) Ildo horri jarraituz, lan honetan eskinten dogun sailkapen kronologikoa ez da behin betikoa, baina baselizak aztertu ahal izateko abiapuntu eta jarraibidetzat hartzen dogu, ze baselizarik gehienak hainbat estilo eta sasoitan sailkatu daitekez.

379. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0034 Apirilaren aratsalde hartan ezpel estalgien artean, gisu labe zaharra orma gisa, ezagutu nuen zirrarak erakutsi zizkidaan biziak eskaintzen dituen ikaragarriko posibilitateak, urte irreal hartan xorroxtu niuenak.

380. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0025 Goizeko eguzkiak bristadak jaurtitzen ditu horma eta zutabe gardenetan zehar.

381. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0082 (Bezeroa zutitu eta Pantxikek eserlekua aurreko ormara begira jartzen du.

382. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0106 Zure esku utziko banu etxearen zaintzea, hau dena (zolua seinalatuz) belarrez eta sasiz beterik egongo litzateke, eta hori guztia (orma seinalatuz) kukaratxaz beteta.

383. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0106 Noiz ikusi dituzu kukaratxak ormetatik igoten?.

384. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0114 MAISUA. - (Harro) Nahi baduzu, nire firma ezarriko dut orma horretan, artista handiek egiten duten bezala.

385. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0114 LORE. - Hori ere egingo zenuke, orma horretan zure sinadura idatzi?.

386. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0114 Inolako koadrurik gabe luzituko du orma horrek.

387. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0114 Orma bera izango da arte lan bikaina.

388. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00029 l) Logelek gutxienez elementu hauek eduki beharko dituzte: arropatarako armairu bat horman sartua ala ez, pertxak, aulki edo butaka bat edo gehiago, gau-mahai bat argi-etengailu bat bertan edo hurrean duela, eta gaueko lanpara bat, eta ohe alboko alfonbra bi.

389. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00343 Karpeloen barnean (obulutegian, hain zuzen) daude obuluak, obulutegiko hormara funikulu baten bidez itsatsiak.

390. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00060 - Hirugarrena, estilo apaingarria zen. Arkitektonikoaren oso antzekoa, baina kasu honetan erlaitzak, lorontziak, horman izekitako koadroak, etab. irudikatzen zituzten, benetakoak izango balira bezala.

391. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00060 Pinturaz gain, mosaikoa erabili zuten erromatarrek eraikinen barrualdeak apaintzeko, zoruak eta hormak, zehazki.

392. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0027 Sixtok Erroman egiteko agindu zituenetariko eraikinik ospetsuena Sixtoren Kapera izan zen: hura apaintzeko garai hartako freskoen pintatzailerik famatuenetariko hiru deitu zituen, eta hauek Bibliaren pasarteetako eszenen irudiak pintatu zituzten hormetan; hala ere, sabaia Michel Angelok ornatuko zuen geroago, eta ezin hobeto, Sixtoren loba zen Julio II Aita Santuak aginduta.

393. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0180 - Girotzeko, horman ezarritako errotulu bat: Eukaristia... da

394. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0027 Ebaluapen amaieran gelako taldeek elkarri erekutsiko diote beraien lana eta, ondoren, horman zintzilikatu.

395. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0004 Gelako horman aitaren argazkia esekita zeukan Isak.

396. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0004 Garbitu ondoren, berriro horman kokatu zuenean, a ze sustoa!

397. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0072 - Harrizko hormak.

398. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0207 23. Horma bat 54 adreiluk eratzen badute, zenbat adreilu egongo dira adreilu-kopuru bera duten 56 hormatan?

399. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0014 Lehenengo, horma bat egin nuen; gero, zubia.

400. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0141 Honelakoxea zen jendeak Bidoitegi izenaz deitu zuen auzo hau, txabolarik gehienen horma eta teilatuak zanpatutako bidoiez eginak bait zeuden.

401. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0024 Kartulina handi batean kopiatu eta Prentsaren txokoko horman itsatsi.

402. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0077 Nire gela ez da oso handia baina niri oso gustatzen zait, nire estiloa dauka; hormetan gauza asko daukat, koadroak, posterrak, bitxikeriak, e.a.

403. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0237 Jabetze iharduerak burutu bizkarrarekin: horma somatu, lurra, beste lagun bat, haurra eta lurraren artean edota bi haurren artean jarritako gauzak, etab.

404. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0095
igo, goratu
grabatu
haitz
kaiola
horma
rokodromo
piolet
elastiko
soka
hauts
punta
hiltze
mailu
kirolari
eskalatzaile
zaletu
futbolari
txirrindulari
jokalari
rugby jokalari
korrikalari
igerilari
surflari
aizkolari
harrijasotzaile
saskilari

405. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0040 Gelak atari handi baten inguruan daude eta atariko hormak eta zorua azulejo apaingarriz estalita daude.

406. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0041 Marokoko etxe gehienetako horma eta zoruak honen antzeko azulejoz apainduta egoten dira.

407. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0022 Hormako erlojua/Erloju digitala/Eskuturreko erlojua/Iratzar-erlojua/Hareazko erlojua/Kronometroa/Eguzki-erlojua

408. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00055 Baserrietako kanpoko hormak harrizkoak dira, inguruetan egon ohi diren materialen arabera, arbel-harriz edo hareharrizko errekarriz egindakoak, eta buztinez eta harritxoez elkarri itsatsiak.

409. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00055 Batzuetan horma hauek ez dira teilaturaino iristen, hormaren eta teilatuaren artean, teilatuaren hegalera arte, metro bat edo biko hutsunea gelditzen delarik, baina oholez itxita ganbarari dagokion zatian.

410. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00055 Gaur egun gehienek kanpoko hormak zarpeatuak eta karez zurituak dituzte.

411. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00070 Baserri batzuetan etxe barruan egon ohi da, sua egon ohi den sukaldeko hormari itsatsitako gela batean, hain zuzen ere ahoa horma horretan, suaren ondoan, duelarik, zorutik metro ingurura gutxi gorabehera.

412. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00070 Suaren horma hori kanpoko horma bera da beste baserri batzuetan eta, horregatik, labea horma horri kanpoaldetik itsatsitako teilape txiki batean egon ohi da.

413. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00089 Kanpoko hormetako leihoak garai batekoak baino handiagoak izaten dira, etxera argi gehiago sartzen delarik.

414. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. urrutia 00137 Horregatik nengoen han, horma hotz haien artean, ni bezalako hainbat haur bakartirekin batera.

415. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00050 Hormarantz abiatu zen, puxika bat balitz bezala, eta han, hankekin igerilekuko horman bezala bultzatuz, berriz abiatu zen kontrako alderantz.

416. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00050 Gela zeharkatu zuen, horma guztiak ukitu zituen, lurrerantz jaitsi zen, berriro sabaira igo zen, lanpararen inguruan jiraka ibili zen...

417. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00111 Teilatua zeharo erori zen, atzeko horma guztia bezala.

418. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00111 Kanpoko horma batzuk eta barneko zenbait pareta soilik geratu ziren. Urrunetik, multzoak historiaurreko animalia baten hezurdura beltza zirudien.

419. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00005 Irrikitan egoten naiz horren zain. Azkeneko bi urtean, orduak baratx joan dira lizeoan, eta, azkeneko txirrin hotsak jo orduko, baretu egiten dira hormak, pasilo luzeak, Berriau jaunaren ahots metal antzekoa.

420. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00099 Kontrako horman beste ate bat zegoen.

421. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00010 Norbaitek, gauero, hormetako adreiluak errotik atera eta eraman egiten ditu.

422. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00015 Batzuek, kolaz, orratzak itsasten zituzten adreiluetan. Beste batzuek eskorpioiak ezkutatzen zituzten hormetako zirrikituetan; edo zepoz josten zituzten horma gainak.

423. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00023 Batzuetan txoriren bat hormaren batetik sartu, eta beste batetik irteten zen.

424. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00029 Ilargia geldi zegoen hormako zulo baten parean.

425. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00030 Oin punttetan hormara hurbildu eta zulo haietako batetik gizontxo bat ikusi zuen, katu bat baino altuago ez, bi hankaren gainean zutik, mutur zorrotzeko sudur luze baten jabe.

426. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00115 Hormarantz bueltatu nintzen, bizkarra emanda.

427. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00064 Txikitan, luze egoten zen arkuen harriei begira, ormako leiho estu luzexketatik sartzen zen argi-izpien argilunetan.

428. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. larrañaga 0090 Hiruzpalau ijito familia eta emakumeren bat edo hormaren kontra jarritako aulki luzeetan eserita.

429. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0050 Etxearen atzeko aldetik ikusi genituenean, erdi irekita zeuden biak, hau da, angelu zuzenean hormarekiko.

430. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0050 Niretzat garbi zegoen, ordea, oheburuko leihoari zegokion kontraleihoa hormaren kontra erabat zabalduz gero, bi oinera geldituko zela tximistorratzaren hagatxotik.

431. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0050 Jaregin orduan hagatxoari, oinak hormaren kontra seguru ipini eta, aurrerantz indartsu salto eginez, pertsiana jirarazi egin zezakeen ixteraino (...)

432. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 Arkeologoek hilobietan aurkitzen diren jantzi, altzari eta janariak aztertzen dituzte; baita altxorrak, eta hormetako idazki eta marrazkiak ere.

433. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0117 Aurreko hormaren parean geratu nintzen; burdinesi batek ixten zuen, hark ere urteen eragina agerian.

434. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0097 SIR Itzulipurdikari jaitsi egin zen sarrerako hormatik.

435. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0055 Aulkia horma ondora hurbildu zuen eta zain geratu zen, andereñoak liburuak eta komikiak banatu arte.

436. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0067 Eskolaurrekoen patioko hormaren tarte bustiak lehortu egin ziren.

437. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0065 Aretoaren mutur batean horma guztia hartzen zuen ispilua zegoen.

438. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Gorroto itsumustu bat hiretaz jabetu duk; gorrotoa munduari, gorrotoa gizarteari, gorrotoa hire arima eta gorputza kaiolatzen dizkiaten horma zikinei.

439. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0021 Bidean horma zeharo zuriekin topo egiten dute etengabe.

440. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0077 Etxearen hormen harriak elkartzen zituen lokatz idortua erortzen ari zen mantso-mantso, atea horman elkarturik egotea errazten zuten iltzeak, herdoilduak zeuden; ateko zura denboraren poderioz gris kolorea hartua zeukan eta erdi ustelduta zegoen, leihoan kristal zikina hautsita zegoen eta kristal hau garai batean babestu zuen burdinezko sarea, erabat herdoildu eta printzatua zegoen.

441. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0021 Hementxe, harizti honetanxe, askatu nuen, eta geroztik dago kaiola hutsa nere gelako hormetan eskegita.

442. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0078 Hormaren ertz batetik irristatu nintzen eta han hasi zen sekulako pertsekuzioa, pelikuletakoen antzekoa, lasterka bizian, hormetako pintadak irakurtzen nituen bitartean, !ATE AROG! AIZTNEDNEPEDNI, irakurtzen nuen antxintxiketan.

443. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0050 Ordurako horma *horma: izotz lodia botatzen hasia zen, eta kris-krask ederki entzuten zen Joxixiok abarkekin belar punta izoztuak zapaltzen zituen bakoitzean.

444. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0046 Izan ere, minak erotuta, bere etsaia ahaztu eta hormako haga zorroztuen aurka jo zuen, itsuturik, muturra odol jario bat eginda.

445. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0025 Sotoa, berriz, hautsez bete eta hormetako karea eta ondoren adreiluak erortzen hasi ziren.

446. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0025 Benedikt andereak, bere armairua bigarren solairuan eta gelaren horma arrosaren aurka sostengatuta zegoela, ezin zuen ulertu nola inork joan nahi ez zuen haren neguko berokiaren bila.

447. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0025 Debekatuta zegoen, hormak erortzear zeuden eta. Baina nitaz ez zen inor arduratzen.

448. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0151 Barreneko horma eta burdinsare bitartean gutxi gora behera metro bateko aldea izango zen, errusiarrak etorri baino lehen.

449. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0105 - Aproba Gelarekin bat egiten zuen hormako zulora korrika joan nintzen.

450. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0030 Musika, eguzkia, amatxoren itzala gelako horman.

451. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0057 Hosto berde batean egonez gero, zuri jarri eta borobiltxo gorriak ateratzen zaizkio; horma zuri batean egokitzen bada, kolore guzti-guztiak hartu eta Gabonetako zuhaitzak bezain dizdiratsu bilakatzen da.

452. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0075 Nik, ostera, horma txoriak nola harrapatzen ditudan azaldu diot, eta zein goxo prestatzen dituen amak patata frijituekin, eta zein txokolateroa naizen...

453. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0104 Warrenek, hormari itsatsita, logelari buelta eman zion eta amonak gau hotzetan erabili ohi zuen berogailuarekin estropozo egin zuen.

454. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0182 Beren bota hotsek hormetan zehar burrunba egiten zuten.

455. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 Sineskizun hauen arabera arabera=conforme a, segun, horma handietan gora eta behera ibiltzen ziren, eta airean hegan ere bai.

456. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00077 txinako lanparen argi materiala gela likitsean
horma hori bortitzak koipearen markak
ohea erdian azal loratuak
airea eta leihoak desiratuak
aldizkari orria hautsia
soineko higatua

457. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0039
EURIA gustatzen zaio kantoiko
itsu loteria saltzaileari.
Goitik behera euria adokin zimelduetara, eta zeharka
arratseko zintakin. Goroldioa egunen atzekaldean hedatzen,
euria maitasun onetsiak bezain lehun lurrean irristatzen.
Sapaburuak balea izateko ametsak
borobiltzen.
Euria ari, hormako zorion marrazkia ezabatuz eta teilen
kolorea hurrinera arrastatzen. Euria, artesau hatzamarren doinua,
suge erorketa, hitz erorketa ikaragarria munduko hiztegi guzietarik.
Nobelatako dontzeilak leihoetan euriaren laztan eske, euria
beren paineluak hartzen, beren bihotzak tipitzen,
beren ezpainak umeldu eta isilerazten.
Euria, eskaleek bizturiko suak amatatu eta haien erraietaraino egarria lez
hedatzen. Jendea artean haztamuka doa aterri denean baino jantziago.

458. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0053
BESTE bi lagunengandik apur bat apartatu eta
bi aldeetara so egin ondoren
semaforo gorriarekin gurutzatu du
kalea.
Bat-batean auto aparkatu batzuren leihotik (paisanozko poliziak)
harmak atera dituzte eta, begiratu dien unean, tiroka hasi zaizkio.
Gerritik pistola atera eta kalean behera arineketan hasi da
gatilua sei zazpi aldiz sakatuz etxe ilada biek zeruari uzten dioten zatiruntz.
Jendea izuturik apartatzen da ateetan barrura, ez du ikusten lagunik,
eta irtenbiderik gabeko atarira sartu bildurrez segitu du nora ez dakiela.
Ezkerraldera zabaldu zaion kale hestua hartu eta korrika dator,
poliziak atzetik bait ditu, haien aginduak eta maradikazioak aditzen ditu.
Arnasestuka dator horma luzeko kalean behera, eta mina du saihespean,
bareak heldu dio, eta kalea izugarri luzea egiten zaio.
Tiro hotsak entzuten dira, baina geroago eta hurrinago,

459. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0066 CARPACCIOren SAN GIORGIOrekin
NEGU gorrian badoa
zaldizko bat maitasunez
zelai hotzean lauhazka,
bide berriak asmatuz.
Dragoiaren hiltzera
doa zaldun bihoztoia.
Mitrak bafadez bustitzen,
bazterrak hormez xuritzen.
Aurpegia ilun bazoaz
gorputz ustelen gainetik,
bazoaz eta bazatoz,
zelai hotzaren mugatik.
Tracy Chapmanen mintzoa
abenduko goizargian.
Begiratu ninduzun.
Eta zureak zitaizken
nekuskien negar-hatzak
eta eneak, behar bada,
zure aurpegi galdua
altxatzen zuten besoak.
Carpaccioren margo hartan
zu.

460. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00037 Gero Txemak, eztul txikia egiteaz batera, ezker eskuko atzamarren puntaz buruan hatz egin eta besoa hormaren kontra luzatu zuen.

461. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00070 Artean atea igarotzera ausartu gabe, lepoa okertu zuen apur bat, eta lipar batez bere harrapakina ikusi zuen lehendabiziko aldiz: hantxe zegoen, geldi-geldi, despatxuko mahaiaren gainean, idazmakinaren eskuin aldean, bere isats kiribildu luzea hormaraino heltzen zela, buztan luzearen bidez paretari lotuta balego bezala.

462. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00177 Gehi itzazu hainbeste hiri aparta eta hainbeste lanen nekea, hainbeste herri harkaitz latzetan eskuz eraikita eta antzinako hormen behealdetik irristatzen diren ibaiak.

463. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00054 - Hormak etxeak iruditzen zitzaizkidan, buruz behera ipinitako etxeak, ateak gizon armatuak zirela uste nuen, harriak barriz hildakoen buruak zirela...

464. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00054 Egarriak puskatzen nengoen, eta hormetako harriak miazkatzen nituen, hezetasun apur baten bila.

465. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00133 Horman elkarren ondoan dituen sei argazki erakutsi dizkit Shimonek, alde egiteko asmoa azaldu diodanean.

466. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00062 Hormak, negarrari eutsi ezinik, malkotan itotzen hasiak ziren eta giroak, arrosaren esentziaz mozkortua, amenazu egiten zuen.

467. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00226 Orain arteko gure aktibismoa propaganda, ondasun materialen eta azken gerra zibileko sinboloen aurkako atentatuak, sabotajeak eta burutzea izan duk, ikurrina gure bandera nazionala agerian jartzea, esloganak hormetan pintatzea, Zutik! organo ofiziala publikatzea eta antzeko ekintzak gauzatzea.

468. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00169 Gaitz da azaltzen mapa harrigarri haren tankera; horman eskegia zen irudian zilipurdikari baten buruaren antzekoa ageri zen; zilipurdikariak halako kapelu bat zuen buruan, erdia horia eta bestea erdia gorria.

469. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00084 Hormako gako batetik eskegiriko suero zorroa eta andrearen besoa lotzen zituen gomazko hodia eten zuen.

470. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00186 Hormari huntzarena egingo nion; pixkana-pixkana, behetik gora hasi, eta azkenerako oharkabean dena jan.

471. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00055 Hormetan, Ararat, Suphan Dagi, Bûyuk Agri Dagi eta beste hainbat mendi handiren argazkiak ageri dira.

472. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00043 Egunotan bere etxe multzoko hormak ari dira zaharberritzen. Duela bi egun begiak pausatu zituen oso kantu ederra txistukatzen ari zen langile batengan. Lehenbizi bizkarrez ikusi eta berehala hasi zen aurpegia, begi urdinak, sudur fina, ezpain meheak, irudikatzen. Gaztetan telefonoz enpresetako ordezkariekin hitz egiten zuenean bezala, ziztada bat nabari zuen bihotzean. Ziztada epela, goxoa eta bizigarria denbora berean.

473. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00037 Gero, bertara hurbildu eta kable bat atera zuen pantailaren atzealdetik; hori egin ondoren, beste kable bat atera zuen hormatik.

474. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00037 Ezkerreko kablea garondora eraman eta zulotxo batean entxufatu zuen. Hormakoa, eskuman zeukana, hori ere garondora eraman eta bertara entxufatu zuen.

475. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00060 Bat-batean teilatua plaust erori zen hormen artean eta sugarrezko mendi bat goratu zen ortziraino.

476. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00042 Aita datorrenean, tratorea datorrela dirudi; hormak dardarazten ditu.

477. 1991> euskara batua literatur prosa g. aranguren 0004 Hormak eta zorua baldosa zuriz estalita.

478. 1991> euskara batua literatur prosa g. aranguren 0004 Eskuak poltsikotan sartu ditut eta hormari so, hari bizkarra emanez.

479. 1991> euskara batua literatur prosa g. aranguren 0013 Kartelak hormetan ziren eta bazkalorduko ekintza falta zen.

480. 1991> euskara batua literatur prosa g. aranguren 0013 Eserita dagoen aulkitik horman dagoen botoinera metro bete du.

481. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0051 Berak jaten ditu hormetatik astindutako hauts-izpiak.

482. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0051 Klara oihuka ari zaio, baina haren hitzen soinuak zeharkatu behar dituen hormetako bakoitzak gardentasuna kentzen dio esanari.

483. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0177 Baina argi-giltzaren batek egon behar zuen non edo non horman.

484. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0078 Horma zuriak nikotina geruza batek hartzen zituen sabairaino, hormako igeltsoa ore fin eta hori batez estaliz.

485. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0015 Ezkerreko horman Bobby Sands heroiaren hormiduri ikusgarria daukan etxean zintzilik dago Irlandako bandera berde-zuri-laranja.

486. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0015 Handik aurrera koloretsuagoak dira hormak, grafitiz eta muralez apainduak.

487. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0042 Gainera, lekua urritu egiten zen sabaitik edo hormetatik zintzilikatutako objetuak zirela eta, hemen altzairuzko konketa edo kafearen makina, han urrutixeago bideoaren pantaila.

488. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0015 Laster izan zuen horma oso bat zimitz zanpatuez apaindua, hiriko agintariren baten izena zuela bakoitzak.

489. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0068 Ikus ditzaket oraindik ere horma zuriztatu haiek, lonazko gortinatxo hura, sukaldera ematen duena, beste ate hura, arku baten gisakoa, beste gelara ematen duena, beste gelara eta aire zabaleko lorategi batera, non beroak itota baitaude landareak eta kalostra azulak baitaude inguru osoan, Sadec-eko landetxetzar hartan bezalaxe, terraza mailakatuak dituen eta Mekong ibaira ematen duen landetxetzar hartan bezalaxe.

490. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0051 Ate aurrean pasabide estu bat zegoen, haitzarte baten gaineko zubitxo baten antzekoa, etxeko hormaren eta ezponda ertzaren arteko hutsartea betetzen zuena.

491. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0033 Nere dantza-pausoen errainua ormetan dabil jauzika; gure ahotsek portzelanazko baxera kulunkarazten dute; barre memeloa sortzen zaigu, esku ikustezin batzuk kilikak egingo balizkigute bezala.

492. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0146 Ez zegoen Eutropio santua bezain belarri-fina izan beharrik ormarekin kolpeka hasteko.

493. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0030 Azeria, Emudek lotan zegoelakoan, itzal bat bezala ibili zen hormatik, mingranondora hurbildu eta batere hotsik egin gabe igo zen zuhaitzera.

494. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0095 Diru barik ez diagok aberririk - arin ibili da hormara egin dion dejada altxatzen - .

495. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0065 Argi zipriztinak gainezka hormetan

496. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0269 Gizon ederra zara... o, bai, Howard, ikusi ditut beste emakume batzuk zuri begiratzen... -Powersek zeharka egin zuen begirada kamaroteko horman zintzilik zegoen ispilurantz.

497. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0068 Eta azkenerako, bakarrizketa antzu eta setatia, horma batekin egindako elkarrizketa idor hura baino egokiagoa iruditzen zitzaigun telegramaren bidezko mezu arrunta.

498. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0008 Jakina, mundu guztitik Klara nuen maiteen, nire aurrean eserita egote soilagatik behinik behin, gainontzeko mundua Vrsovitse auzoko nire ganbarako hormen atzean ezkutatzen zitzaidan bitartean.

499. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0216 Baina lehen mutilak igerilekuko mutur batetik bestera etengabe igerika jarraitzen du, horma ukitu eta oin-bulkadatxo batez itzulian abiatuz.

500. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00008 Denborak bere bidea egin du. Giacomo Feltrineli editore italiarra Kordaren etxean da bisitan, eta ustekabean arestian aipatu argazkia aurkitu du. Oso kuriosoa iruditu zaio eta, aurpegi horren erretratuak indarra daukala iritzita, berarekin kartela apailatzea otu zaio. Oraindik ez du susmatu gerora kartel horren milioika kopia zintzilikatuko direla mundu zabaleko hainbat eta hainbat hormatan.

501. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00015 Harkaitzetan bizitzeko moldatutako hegaztien artean, buztangorri iluna (Phoenicurus ochrurus) eta buztangorri argia (Phoenicurus phoenicurus) ere aipatu behar dira; hauek ere intsektujaleak dira, eta harri-zulo eta zartadetan egiten dute habia, baina euren jokabide lotsabakoa dela eta, pixkanaka herri eta baserrietan ere egokitzen jakin dute, bertako horma eta harresietako zulo eta zartadak okupatuz.

502. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00015 Haren lehengusua den belatz gorriak (Falco tinnunculus) ere antzerako lekuak erabiltzen ditu habia egiteko, baina hau ez da horren beldurtia, eta harrobi zaharrak eta etxe huts eta hormak ere erabil ditzake lan honetarako; harrapari hau sugandila, sagu, satitsu eta intsektuz elikatzen da batez ere, eta ondorioz, gizakiak ez du belatz handia bezain beste zigortu, hau bere izaera ausartagoaren arrazoitzat har daitekeelarik.

503. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00077 Eskuatik Ollomendira doan aldai zabal eta oso pikean behera ekingo diogu gero bideari, Ollomendin Olarretatik Mañarira doanakin bat egiten duelarik. Hemen behera goazela Aramotz mendizerra izango dugu aurrean bere hedadura guztian, lehenengo Larrunganeko hormatzarra eta Artatzagane aurkeztuko zaizkigularik, eta zerbait eskuinetara Mugarrako horma zuta.

504. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Guri bakarrik axola zaiguna zera da oihartzun apokaliptikoen 1000 urte honetan, hiribilduaren aurrean, eraikitako eta banakako multzo bezala bere hormetako hesien atzean gorderik, agertzen diren bi elementu garrantzitsuekin Santa María eta San Bizenteko elizak, Urgull gotorlekuaren haize-gerizean, Badiaren eremuan harrizko alternatiba bat kontrajartzen zela Antigua aldean, eta bertan Komentu zaharra nahiz Antiguoko parrokia eratuz, hiri honen hasierako hiri-kokalekuaren arkitekturaren ideia eta irudia irudi-interelazio (6 irud.) honengan egokitzen direlarik.

505. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Beraz, 1560ko ikuspegi honetan enfasiarekin agertzen dira hiru eraikinak donostiako arkitekturan, Santa María, San Bizente eta bi tenplu hauen artean, San Telmo, eraiki berria zen Dominikoen Komentua hiribilduaren hormazko perimetroaren barruan, zeren eta bere eraiketa eragozpen multzo bat gaindituz egina baita, Santa Mariako Apaiz-jendeak eta hiriko beste indar bizi batzuek sortuta 1544 eta 1562 urteen artean.

506. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Momentu honetan kontuan har daiteke Donostiako lurralde-eskemak jadanik esanahi osoagoa hartzen duela hormazko multzoa osatzen duten arkitekturen arteko erlazio formal anitz eta aberats baten eskema barruan, militarki pribilegiatuak diren mendibizkarrak okupatzen dituzten komentu-kokalekuen aurrean.

507. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00103 Eraikina laukizuzen bat da, 9,50 X 6,40 m-koa, eta fatxadan 3 m X 1,45 m-ko zati irten bat du. Harlangaitzezko hormak ditu, eta haritzezko armadura edo egitura. 46 Gipuzkoako Foru Aldundiaren Jabegoen Inbentarioa.

508. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00221 Esaterako, Mexikon dena duk monumentu eta gizairudi. Parke bakoitzean bana gutxienik. Gorputz osoko eta gorputz erdiko; zaldizko edo zaldirik gabe; militar edo pertsona... baina monumentuak edonon. Veracruzeko kabildoko (udaletxeko) horman honakoa irakurri nian letra larriz: Veracruz, centinela sin relevo de la Patria

509. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00126 Korroko bat jalgi zitzaidan pixa horia behatzean, eta nasaia izan nintzen; Frai Eustakiok,ordea, ez zidan deus esan... Hormako erretratu zurrunak ez zidan begia kentzen gizon arlotearen planta harekin (beno, eta zer, berdin ziok... denok Adanengan ahaideak gaituk eta, koño...).

510. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00046 Logikoa den bezala, kopuruz, Iruñean izan zen atxiloketa eta exekuzio gehien. Hiriburuan exekuzio legal asko egin ziren, eta ikuskizun publiko negargarria izan ziren egun askotan Gotorlekuko hormetan burututako fusilamenduak, Gazteluko Itzulia delakoan.

511. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00065 Gizonek, normalean, ageriko tiraniaren aurka hormarik sendoenak jartzen dituzte, baina ez dute ikusten zomorro nimiñoa, poliki-poliki horma janez, ibai itotzaileari bide isila bezain segurua zabaltzen diona.

512. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0431 Ampuerotarrei erositako etxe zahartxoaren hormak indusketa egin denean agertu direnak izan daitezke, eta Foruen kalera ematen duen harrizko horma, egungo proiektuan zutik mantentzen dena, Diputazioak 1833an eraikitako Egoitzarena da.

513. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. sarrionaindia 0012 EZ; BASAMORTUAK; ZAZPI LEIHO; JANTOKIA; ZEIN GELA; IRTEERAK; BIDE GUTXI; BAT; KUTXAK; APALA; 12 ELIZA; BI KONKETA; ZENBAT HOTEL; KOMUNAK; SARRERA; LEKU ASKO; LIBURUTEGI BATZUK; EHUN TOKI; ZEIN; LIBURUAK; ZENBAT; KARPETA; ETXE BAT; SUPERMERKATUA; TAXIA; ESKAILERA; KALEAK; HORMA; ZEIN AULKI; SOROA; ZEIN HERRI; BARATZE BAT; EHUN KOTXE; MERKATUA; ESKOLA; AUTOBUSAK; PATINAK; ZENBAT BASO; BOTIKA; BALKOIAK; TEILATUA; GELTOKI BAT; PLAZA; BAI

514. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. sarrionaindia 0014 .4: BASAMORTUAK; ZAZPI LEIHO; JANTOKIA; ZEIN GELA; IRTEERAK; BIDE GUTXI; BAT; KUTXAK; APALA; 12 ELIZA; BI KONKETA; ZENBAT HOTEL; KOMUNAK; SARRERA; LEKU ASKO; LIBURUTEGI BATZUK; EHUN TOKI; ZEIN; LIBURUAK; ZENBAT; KARPETA; ETXE BAT; SUPERMERKATUA; TAXIA; ESKAILERA; KALEAK; HORMA; ZEIN AULKI; SOROA; ZEIN HERRI; BARATZE BAT; EHUN KOTXE; MERKATUA; ESKOLA; AUTOBUSAK; PATINAK; ZENBAT BASO; BOTIKA; BALKOIAK; TEILATUA; GELTOKI BAT; PLAZA

515. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. markuleta 0106 Ez al diet, bada, beti, eskuzabal
eskaintzak egin jainkoei?
Huts egin al du sekula nire besoak
aberriaren aldeko borrokan? Ez al du akaso
arerioaren haserreak
nire bularraren horma jo?
Esan al dezake beste horrenbeste
nire aurka ari denak?
Begira nola larritzen den,
Corinto, Coronea aipatzen baditut.
Umil, nire erru bakarra
aitortuko dizuet, o epaileok:
amore eman nion maitasunaren balakuari
dagoeneko gaztetasuna
pasiorako aitzakia ez zaidalarik.

516. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. aizpurua 0011 Bestalde, Hego poloa itsasoak inguratzen du eta honek hormaren papera betetzen du, hau da, Hego polo eta kontinentearen arteko atmosfera-trukaketa oztopatzen du.

517. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0073 KIBLA. Mekara begira meskitak duen horma.

518. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. aldezabal 0071 Kasu honetan, erosio flubialaren iharduerak kanoi estua sortarazi du, 100 m baino gehiagotako horma subertikalaz, Konplexu Urgoniarreko kararritan landuak.

519. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. aldezabal 0071 Horma kalizoetan kabitate eta kofagune ugari ikusgai dira, batzu dimentsio itzelekoak, aintzineko garaitako ur-zirkulazio subterraneoko aparatu karstiko garrantzitsuaren lekuko direna, berorrek gaur egun funtzionatzen ez duelarik.

520. 1991> euskara batua saiakera-liburuak meatzaritza goierrin 0104 Gaur egun, zati handi bat erabat hondatuta dago, eta ikusten dena zera da: harlanduz eginiko arrapala bat, hau mugatuz bi horma paraleloen arrastoak alboko fatxadetan eta fatxada nagusian, hau da, labeen pareko fatxadan, harlanduz eginiko hiru pilare.

521. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0028 Egiaz, klaustro deitzen duguna, bere hormak eta tenpluaren mendebaldeko fatxada, beren jatorrian babesleku baten hormak izan zitezkeen ( ).

522. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0035 Tenpluaren beste lekuetan, bere hormetan inkrustaturik, bi leiho gotikoen arrastoak eta leiho erromanikoak izan litezkeenen zatiak daude.

523. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0038 Hala ere, aurkako aldean, bere funtzio funtsez erlijiosoari kontrajarri nahiean bezala, lau gezileiho luzek horma zabalak urratzen dituzte Urdaneta eta Aizarnazabalgo bidexken bila, bai eta Altzola, Aia, Zarautz eta Getariatik datozenen bila ere.

524. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0038 Horman sartuta, sagrarioak bere linea arkaikozalearen erliebea marrazten du.

525. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0021 Zenbat jende mota pasa den Ziortzan, balekite kontatzen hango orma zaharrek!

526. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Paisaia hau osatzen duen elementu berria, Estroza eta Kornialto bezalako puntu nabarmenetan azaltzen diren higalandutako horma zutiak dira.

527. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0013 Irakasleak horman kartulina urdin bat eta gorri bat ipiniko ditu eta umeek, irakaslearen laguntzaz, marrazkiak dagokien lekuan itsatsiko dituzte.

528. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0046 Ume guztiek amaitutakoan, e letraren hormairudia horman ipini.

529. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0057 Horman bi kartulina handi jarri.

530. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0025 Konposatua denean, harresia bi hormen bidez eraikitzen da (Barrengoa eta kanpokoa) tartea harlangaitzez beteaz.

531. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0025 Kasu berezi batzutan bi horma hauen arteko lotura enbor gurutzatuen estruktura baten bidez lortzen da.

532. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0025 La Hoya-ren harresia berriz, harlanduz egina dago eta bi hormen arteko lotura perpendikularki ezarritako harri luze batzuen bidez lortzen da (a tizón).

533. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0057 Egarbeek (teilatuari hormatik kanpora ateratzen zaion azpiko aldea, horma euritatik babesteko) ez dute hormarekiko 1,5 m-ko luzera gaindituko.

534. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0007 Penintsula Iberiarra inguru erdi-isolatua da espezie asko eta askoren banaketari dagokionez, ehundaka edo milaka metrotako horma batek Pirinioak hain zuzen banantzen baitu Europaren gainontzeko lurraldetik.

535. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0039 Bizkarreko hazkura kentzeko ganaduaren moduan egiten zuen, eta etxeko hormara hurbilduta igurtzi egiten zuen lasaitu arte.

536. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0080 parreta. Hormari atentzio handiz begiratzea.

537. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0009 - Kolore argiko hormek argia isladatzen eta zabaltzen laguntzen dute.

538. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0222 Neurri batean lurrean marraztutako zirkuluaren ideia, sua egiteko, etxebizitza eraikitzeko (historiaurreko artzainen arkuek adibidez), lur bat hesitzeko (harrizko hormaz edo harri zabalez, Baztanen, adibidez) baserri aurrean larraineko zorua harriztatzeko eta harrespileko espazio sakratua mugatzeko, euskaldunaren oinarri antropologikoan dago.

539. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0235 4.272 errealetan zehaztu zen obraren kostua, horma, murru eta karelen eraikuntza barne.

540. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0309 Zubiaren egituraren gainerako osagarriak (zubibularrak, ezproiak, pilareak, tinpanoak eta hormak) zementuz junteaturiko harlanduz eginak dira.

541. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0245 (...) harrizko horma biluzia, hesiketa kristaldun handiak, barne egiturarekiko independienteak, barne espazio artikulatua eta arreta artisautzako zertzeladetan, horien artean lerro kizkolatsudun metalak, Celtic Revivalekoak.

542. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0003 Kanpoko hormak lau kontra-horma handiz indartuta daude.

543. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0061 Mendebaldeko Europan, estilo erromanikoa sortu zen horma beteekin, puntu-erdiko arkuekin eta gangekin.

544. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0055 Hauetan aurkakoak elkarren aurrean jartzen dira eta pilota elkarri botatzen diote eta ez horma baten kontra.

545. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0042 Hauek dira gogokoen dituzten izkutalekuak: hormen atzean, txorrotak, komunetan eta kanpoan ere bai, mangeren puntetan.

546. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0135 Ikus dezagun; jainkotegi batzuen hormak eta sabaia bera ere eskaintzez guztiz estalita egon ohi diren arren, hauteman al duzue inoiz eromenari ihes egin diolako edo pitin bat jakintsuago bihurtu delako eskainiriko baten bat?

547. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0087 Elurra bigun zegoelako eta hormak, bertikal zeudelako, eskalatzerik ez genuen izan.

548. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0337 Gorputzaren horman, uzkia inguratzen duen kanal anularra barrunbe zelomiko handiaren metazeletik dator seguraski.

549. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0337 Sistema hau, kanal epineuralen horma proximalean kokatuta dago, eta bereziki bost nerbio erradial ateratzen direneko eraztun batez osotuta dago (164. ird.).

550. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0337 Kordoi erradial ektoneuralen azpitik ba dira hemen ere, horma metazeliko distaleko erregioan, askoz ere gutxiago desberdinduta dauden sistema hiponeuralaren bideak; sistema horretan nerbio-eraztuna falta da.

551. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fisika orokorra 0294 Hodiaren hormak ukitzen dauden puntuetan, abiadura nulua izango da, eta hodiaren erdialdean, handiena.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fisika orokorra 0382 Egoera berezi gisa, soinuaren horma izenekoaren azalpen grafikoa egin da 17.21. irudian, hots, denean sortzen den egoera.

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fisika orokorra 0382 17.21. irudia. Soinuaren hormaren adierazpen grafikoa.

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0152 Lauki luze eta trinkoa osatzen du etxeak, eta hormetako gotiko garaiko leihoez gain, fatxadan esgrafiatu-ereduak ikus daitezke.

555. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0378 Alberto joan da hainbeste zalantza sortu dizkigun horma tentearen azpiraino, ezkerraldera metro batzuk egin eta goitik beherako ertz baten barrena gaindituz enbutu handi batean atera du burua.

556. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0379 Joan diren egunetan hamaika buelta eman diogu jeitsierari; Lhotseko horma soka barik izateak arazoak emango zizkigula pentsatu dugu (eguraldia, haizea, izotz bizia, nekea...).

557. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0052 Lehen haurrak kalean edo edozein hormatan aritzen ziren pilotan eta pilotari on bihurtzen ziren euren kabuz ikasten, berariazko entrenamenduetan hasi aurretik.

558. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00059 Ormetan bertso batzuk, santaren goralpenerako. Arrosen miraria aitatzen duanak onela dio:

559. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0145 Bestela, bereala ispitzat artu ta ormaren kontra eramango ziñuzteke.

560. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0011 Danak birrinduta egon arren, oraindik gelditzen diran ormazar eta ondakiñak erakusten dutenez, zazpi ba-ziran: Aguilar, La Estaca, Mirapex, Peñaflor, Peñarredonda, Sancho Abarca ta Sanchicorrota.

561. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0011 Peñaflor gazteluko ormazarrak ezagunenak.

562. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0001 Uraxe da, izan ere, benetako Homo Sapiens-Sapiens, Prehistoriaren gau luzean, izugarrizko argi miresgarria zeru-sapaiean piztu zuena, margo eta marrazkiak leizeetako ormetan egin zituenean.

563. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. barandiaran 00026 Gogoratuko denez, urtegiko hormara porlana garraiatzen zuten kableak mozteagatik lau urte eta hilabeteko kartzela zigorra ezarri zien irailean epaile batek talde honetako zortzi partaideri.

564. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0005 3. Ekainaren 26ko 1/1992 Erret Legebidezko Dekretuaren 138 artikuluarekin adostasunean, lanen baimenean ez da onartuko kokapenak, masak, altuerak, ormek eta zarraketek edo beste osagarriak jartzeak ikuspegia mugatu, paisaiaren edertasuna apurtu edo berarena den perspektiba itxuraldatzea, baso-mozketak, kasuko zuzenbidezko ekintzapideekin batera, eraikitze eta zarratzearen beharrizanetara mugatu behar direla.

565. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0007 3. Ekainaren 26ko 1/1992 Erret Legebidezko Dekretuaren 138 artikuluarekin adostasunean, lanen baimenean ez da onartuko kokapenak, masak, altuerak, ormek eta zarraketek edo beste osagarriak jartzeak ikuspegia mugatu, paisaiaren edertasuna apurtu edo berarena den perspektiba itxuraldatzea, baso-mozketak, kasuko zuzenbidezko ekintzapideekin batera, eraikitze eta zarratzearen beharrizanetara mugatu behar direla.

566. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0007 3. Ekainaren 26ko 1/1992 Erret Legebidezko Dekretuaren 138 artikuluarekin adostasunean, lanen baimenean ez da onartuko kokapenak, masak, altuerak, ormek eta zarraketek edo beste osagarriak jartzeak ikuspegia mugatu, paisaiaren edertasuna apurtu edo berarena den perspektiba itxuraldatzea, baso-mozketak, kasuko zuzenbidezko ekintzapideekin batera, eraikitze eta zarratzearen beharrizanetara mugatu behar direla.

567. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0008 3. Ekainaren 26ko 1/1992 Erret Legebidezko Dekretuaren 138 artikuluarekin adostasunean, lanen baimenean ez da onartuko kokapenak, masak, altuerak, ormek eta zarraketek edo beste osagarriak jartzeak ikuspegia mugatu, paisaiaren edertasuna apurtu edo berarena den perspektiba itxuraldatzea, baso-mozketak, kasuko zuzenbidezko ekintzapideekin batera, eraikitze eta zarratzearen beharrizanetara mugatu behar direla.

568. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0008 3. Ekainaren 26ko 1/1992 Erret Legebidezko Dekretuaren 138 artikuluarekin adostasunean, lanen baimenean ez da onartuko kokapenak, masak, altuerak, ormek eta zarraketek edo beste osagarriak jartzeak ikuspegia mugatu, paisaiaren edertasuna apurtu edo berarena den perspektiba itxuraldatzea, baso-mozketak, kasuko zuzenbidezko ekintzapideekin batera, eraikitze eta zarratzearen beharrizanetara mugatu behar direla.

569. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0009 3. Ekainaren 26ko 1/1992 Erret Legebidezko Dekretuaren 138 artikuluarekin adostasunean, lanen baimenean ez da onartuko kokapenak, masak, altuerak, ormek eta zarraketek edo beste osagarriak jartzeak ikuspegia mugatu, paisaiaren edertasuna apurtu edo berarena den perspektiba itxuraldatzea, baso-mozketak, kasuko zuzenbidezko ekintzapideekin batera, eraikitze eta zarratzearen beharrizanetara mugatu behar direla.

570. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0009 3. Ekainaren 26ko 1/1992 Erret Legebidezko Dekretuaren 138 artikuluarekin adostasunean, lanen baimenean ez da onartuko kokapenak, masak, altuerak, ormek eta zarraketek edo beste osagarriak jartzeak ikuspegia mugatu, paisaiaren edertasuna apurtu edo berarena den perspektiba itxuraldatzea, baso-mozketak, kasuko zuzenbidezko ekintzapideekin batera, eraikitze eta zarratzearen beharrizanetara mugatu behar direla.

571. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0010 3. Ekainaren 26ko 1/1992 Erret Legebidezko Dekretuaren 138 artikuluarekin adostasunean, lanen baimenean ez da onartuko kokapenak, masak, altuerak, ormek eta zarraketek edo beste osagarriak jartzeak ikuspegia mugatu, paisaiaren edertasuna apurtu edo berarena den perspektiba itxuraldatzea, baso-mozketak, kasuko zuzenbidezko ekintzapideekin batera, eraikitze eta zarratzearen beharrizanetara mugatu behar direla.

572. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0011 3. Ekainaren 26ko 1/1992 Erret Legebidezko Dekretuaren 138 artikuluarekin adostasunean, lanen baimenean ez da onartuko kokapenak, masak, altuerak, ormek eta zarraketek edo beste osagarriak jartzeak ikuspegia mugatu, paisaiaren edertasuna apurtu edo berarena den perspektiba itxuraldatzea, baso-mozketak, kasuko zuzenbidezko ekintzapideekin batera, eraikitze eta zarratzearen beharrizanetara mugatu behar direla.

573. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. zavala 0071 Andik laster, 1857-ko maiatzean, lanak asi ziran etxe zaarraren oiñarriak eta ormaren batzuk aprobetxatuz.

574. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8680 Finken separazioa eta bide publikoarekin mugakide diren itxierak burdinsarez eraikiko dira horma gainean, eta gehienez ere bi metroko altuera izango dute, hormarena ez delarik 1,20 m.tik gorakoa izango.

575. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8680 a) Finka separazioetan, horma sostengatzen deneko lurraren sestratik.

576. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0048 Gure ormetan edo paretetan, frantsez produktorik ez erosi irakurriko degu, eta bulegoa, greba eta abar ez ote dira frantsez produktoak?

577. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0018 Gela berriz, orain eun urteko gauzak orma guziak beterik.

578. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00007 Eta halaxe pentsatu genuen, alegia, etxeetako horma zuriak eta karrikak edertzeko hainbertze diru eman eta gero, denetan merkeena erreka bazterrak, adibidez txukun eta ikusgarri gordetzeko ahaleginik ere ez!

579. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0010 Bertan, orientazioa, sokak nola erabili, kamila, norbere erreskatea, hormetako erreskatea, helikopteroz erreskatea... ikasi genituen.

580. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0007 Toki batzuetan metro erdi inguru lur jango zaio errekari, beste batzuetan erreka zabaldu egingo da eta ormak egingo dira; halere, aldaketa nagusiak bidegurutze inguruan izango dira, etxeak bota eta errekaren ubidean biurgune batzuk zuzendu egingo baitira.

581. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak h. etxeberria 0010 Lanera joateko autoa hartzera oinez noan denborarekin, kaleetan ezarrita dauden mota guztietako txartelak ikusten ditut: telefono kabinetako kristaletan, hormetan... bazter guztietan.

582. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 Eskalatu egin behar den 200 metrotako orma bertikal bat dauka eta denbora guztian 50 graduko inklinazioa dauka.

583. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 Eskalatu egin behar den 200 metrotako orma bertikal bat dauka eta denbora guztian 50 graduko inklinazioa dauka

584. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00036 Irteeran eskuinera, frantses egunkari baten orrialde bikoitz zabala horman ezarrita. Begira jarri eta non ikusten dudan Florentino Goikoetxea alemanen gerrako (Bigarren Mundu Gerrateko) hernaniar abiadore famatuaren argazkia, izenburu eta beste argazki multzo bat (familiarena barne) erakusten dituena.

585. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Diferentzia plazan bertan dago: lehenago apurtutako zementoa zena, orain adokin barria izango da, lehenago orma hutsak zirenak orain ondo atondutakoak izango dira, fundiziozko barandila eta guzti.

586. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Kartelak kentzea agindu baten ondorioa da, nik eman nuen eta zera da: astebururo hormetako kartelak garbitu.

587. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0018 Koadernorik eta kanta-libururik ez zutenean, edo sinagogan proiektorerik ez zenean kantaren hitzak horman isladatzeko, buru-bihotzak eta aparteko memoriak balio zuten, eta salmo bakoitzari egokitutako doinu jakin haretxek.

588. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. jimenez 0020 Huriaren plano edo mapak zenbat eta aintzinakoagoak, hobeto; halaxe begitandu dakioke bisitariari, gogoan izanik edozein tabernazulotan nahiz kafetegirik dotoreenean ere hantxe agertuko zaiola huriaren irudia, orman eskegita, Ertarokoak omen diren apaindura eta guzti.

589. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. jimenez 0020 Errakuntzarako bidea hortxe dago (pentsa bestela aspaldion Bilboko orma biluzietan zenbat leiho ez ote den pintatu, sekula ere izan ez diren beste leihoen minez, eta pentsa, baita ere, topikoa dela postergintzan koadroaren gainazal osoa hartzen duten alegiazko leihoena).

590. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0004 Defentsarako leku itzelean egin zan eta kontu atara eizue 4,70 metroko zabaleradun hormakaz zelango bataila leku izango zan.

590 emaitza

Datu-estatistikoak: