XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 - Orrenbeste erdera, itz bat edo beste kenduezkero, neuk be badakiat.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 - Neuk be baneukan orrenbeste... ¡Anjelen aginduz!... Eskerrak emotekoa da... Ta ¿zer esan deutsu?.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 - Orrenbeste be....

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 - ¡Tira, orrenbeste ez, baña apur bat gitxiago, bai! Orregaitik, ez yeutsat esan oso osoan: guzurtia zeu zara.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0014 Eskarrik geyenak Zeuri, orrenbeste irabazpide ta Zeugatik nekaltzeko ainbeste bide emoten daustazuzalako.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 Gizona, ez zazula orren beste astakeri esan....

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 KATA.: Baña, etxekoandrea, burua orrenbezte nekatzeak on-egingo al-dio?.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 SINFO.: ¿Orrenbezte kalbo zergatik ikusten degula uste dezu?.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Exkoteko kalan abillenian, eta mendabal zakarra ateratzen duenean ez dek orrenbeste agertzen buruba.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 ¿Zuzen al nago, ala ez, orrenbeste goratzen detanean?.

11. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0409 (...) ta gañera, griña gaizto, zuzengabekeri, uste oker, eta gezur guztiak debekatu ta gaiztetsi ditualako, ditu Eliza Katolikuak orrenbeste etsai.

12. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 Jauna, nere itxukeriya orain ezagutzen det; Zuzaz oso azturikan bizitu naizela, ta zure Biyotz Doit-Doitsuba asko ta asko bider bidegabetu dedala aitortzen det: bañan orrenbeste txarkeriyaz egiyazko damu artzen det, eta garbai-garbaiturikan diyotsut:
Nere Jesus gozo-gozo (...) (153-garren orrialdiyan).

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Emakumeak, batez ere, auzoko kontuak izaten zituzten: zereko zeraren ezkontza, ainbat baserrietako morroienak eta alako neskak onenbeste edo orrenbeste eramango ote zuan.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 ¿Ta orrenbeste irakurleen artean ez al lireke aterako eun gogozko berri bialtzale? Nik uste Jaungoiko-Zale, Euzko-Deya ta EUSKAL-ESNALEA'ren irakurleen artean eun edo bear bada berreun aterako lirakela.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 - ¿Zertan ibilli zera echea lagata orrenbeste denporan?- itandu zion garrazkiro.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 ¡Aien lotsa ori gertatuko balitzaie! Orrez gañera lengo adiskideak, beste alabak, asarretuko litzaizkie ta Miren-en alaba berriz izateko, orrenbeste igandez penitentzi-kandela eskuetan egon bear izaten dute.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0180 71- Orantzaren berdintza - Zergatik orrenbeste berdintza? Mt XIII 33 35 Mc IV 33 34

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 (...) onenbeste koltsoi, orrenbeste maindira, orko beia, ango moxala, goiko zelaia, beko iñaurkiña; eziñeike, badezakezu, eztaukagula, badezutela, eztanean ezta, nai danean alda; nondik baña, zenbat bada, geuk zer jango, nola biziko, besteai zer emango; aserre ta adiskide, azkor ta makal, ezetz ta baietz, atzera ta aurrera, gora ta bera; baño, azkenean ere, bein edo bein, Joanes ta Antonek alkar arturik erabaki ta korapillatu zan Mikalla ta Iñazio Mariren ezkontza.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 - ¿Beraz norentzat eguin cituen guci oriec ezpada guizonarentzat? - Guci oriec aurrena eguin cituen, eta orrembeste gauza añ desberdiñ, ongarri eta ederrez betea eta ornitua cegoen mundua, guizona ecerezetic atera eta gucien gañeco escua berari eman, eta gucien jabe eguin zuen.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 0neraño eldu geran ezkero zuetarik norbaitek, orrenbeste antzerki artean zenbait baliotso, nabarmenik ba'ote diran galdetu lezake.

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Irurogeitabat neurrtizki edo neurrtitz-piIla dauzka, Nekauste guztiak; zazpirik zazpi elkarrtuak, eta orregatik neurrtitz edo erreskada edo lerro guztiak lauregun eta berrogeitazazpi dirade; eta orrenbeste izan-arren, zazpiko oso bat bakarrik ere, euskera garbizkorik ez dago; guzti-guztietan erderakadaren bat agerrtzen da-ta.

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Ni beintzat, guzientzat eskerr onez beterik, aittortu bearr (nere biotzak ala eskatzen dit eta), orenbeste erritan ez dutela eskerr txarr bat artu, biotz zimurrik ikusi, ezta aurrpegi illunik ere.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Baten batek esango dau: ori baño ezpada beste leku, batzubetan be orrenbeste egiten dabe, baña ¿egiten ete dabe juale-durundija edo kanpan otsa entzuten daben gustijan, txapelak erantzi ta otoi Miren-agurrak, eguberdi ta illuntzijetan, zenbat ez zelako notiñak diran begitu barik inguruban dagozanak, ardanetxia ixanarren? Ez, ori gora-bera lotsa gitxigaz oro egiten dabe.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Ba... Dantzeak orren beste buruko min emon leiz?.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 retrogado, añ cavernícolak bagera zergatik urtero urtero orrenbeste milloi peseta eman bear diegu Españarrari.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 Beste batzuek berriz Tapallara, eta ¿nun da txintxiña orrenbeste erromeri egiteko?.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 España Catolica edo Laica`k (berdiñak dira guretzat) ezarritako morrontza au dala bidez, ba zoaz zeure sendi maitegandik, cuartel usteldu oyetara; orrenbeste euskeldunen biotzak zikindu eta usteldu diran toki oyetara.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ez naiz arritzen, eusko abestietan, ardoari jarritakoak orrenbeste ta onen egokiak izatia.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Arritzekoa al da gañera orrenbeste tiratzalle biltzea, iskrisiorik ezertxo kostako ez bada?.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Gu ez gera beintzat arritzen esan número ori biltzea, Errenderi'n bertan orrenbeste bada-ta kanpotik etorko diranak?.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. ?Estozu ikusten orrenbeste?

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Orrenbeste urtetako lan aundi ta ederraz arrituak gelditu dira lepradun berak eta monjai nolabait agertu nai izan die beren eskerr-oneko biotza.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Irlandarrak ordea erantzuten dute beste errien antzekoak ez dutela izan nai; onegatik egin dutela orrenbeste odol eraman dien matxinada (revolución) luzea.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ezekias eskatutzen zuana emateko gertu zegoan, eman ere zion, orrenbesterekin utsirik joango zitzayolakoan, orrelakoak ezin ordea beñere ase.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Naiz ez orrenbeste esan, erakusle edo maisuak Uzkurtza edo Erlijioa aitatzean maltzurkerizko par gaiztoa bein eta berriz egiten ba'du, ¿nora juango da gure aingeruen sinismen bizia?.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Eldu zaie beren eguna orrenbeste denboran zai egon diran erri onetako eusko abertzaleai.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Erriak Andoni eroyela jakin ebanian, bidera urten eutsan; baña lekaideak, arenbeste lagunen artean ittoko ete-eben bildurrez, bidean aurkitu eben lekaretxe batera eruan ta antxe eleixakuak oneraspenik aundienaz artuta O gloriosa Domina esan ondoren 1231'ko Bagilla'ren 13'an 26 urtegaz il zan.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0061 Libertittu zaliak
Zuek ezik gu ere;
Bestela ezkenduen pasako
Orrenbeste bire;
Borondaterik ezpada
Len aña adixkire
.

39. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Zer dala-ta urrindu zara orrenbeste, Jauna?.

40. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0020 Nik neuk ondo be ondo deritxot zerorren
burua orrenbeste goratu-naiari.
Bestela, bein bere ez yatzu gertatuko
beste iñorengandik lortutea ori.

41. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Ez orrenbeste, Ormaetxea maite.

42. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Aldi artako gizartean, emakumeari zelan begiratzen yakon gogoan artuta, asko esan nai dau ta indar aundia dauka orrenbeste eskubida emateak.

43. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 A. Domini - Zer bear zuen orrenbeste algaraz?
Lutxi - Emen utzi didan soñeko au antolatzea.

44. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0204 Uj[entu] - (Berriro atzeko atetik agertuaz). Don Satur! Don Satur! Txilibistro'nekoak eztu joan nai! Gaiñera or dituzu Intxaurraldenekoa ta Etxaluzenekoa. Biak lenbailen zurekin itzegitera etorri dira. Oiek ere, kontuak garbitzera. Zer egingo det orrenbestekin? DDT autsak botako al-dizkiet?

45. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0043 Egia da orrenbeste galtzen degula uskeritan egunaren asieratik azkeneraiño, baiña gaur beiñipein iñola ere ezin dezaket utzi etxea.

46. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Aizeak nundik bultza dabiltzan orrenbeste esamesa Orbis Catholicus aldizkari iturri-txorrotik edanikan dakizkit.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0165 Beiaren edo idiaren soinkurutza onenbeste edo arrenbeste arrada da oi diote.

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0055 Orrenbeste zinkurin, nere biotza osorik emateko! - Eta otoitza, ibai zabal, oparoa bezela joan zan....

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0079 Zure gorputzari, zure etsai eta zure santutasunaren arerio danez, Jainko-Aintzaren etsai dala jakiñik, zergatik egin orrenbeste loxintxa?.

50. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Orrenbestetarako gauza badira, noski.

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 ¿Bai ote da piñurik, orrenbeste emango lukenik?.

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Ba ote dago gero orrenbeste olerki euskeraz?.

53. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ba ote da beste erri bat orrenbeste eman dezakeanik? Bai bear bada.

54. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Orrenbeste barriketaz santuari be gogait eragin dautsazue-ta!

55. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Orrenbestegaz Geretako etxaguna ikeratu zan; eta ekaitz andiaren erpeetatik iges egiteko, bertan egoan labarpe batera juan zan.

56. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Montgomery ospetsuak negar ta odol asko ikusi dauz, eta orrenbeste arantza ikusteak, loren maitale izatera eroan dabe.

57. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Gizon onek, Jaungoiko billa, Aren arazoan gabiltzan kontura barre egiñez, zelan leiteken itautzen dauzku orrenbeste denbora galtzea ez dan gauza baten atzetik.

58. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Orrenbeste kalte edo mesede ekarri al zuten indar oek ez al zuten ba bere personalidade bereizia?

59. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0121 KAPI.- Ez dautzut motiburik emon orrenbeste konfiantzaz jarduteko.

60. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 - Bai, egia, orrenbeste barik be pozik biziko giñake.

61. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0106 Hagaitik hainbat latzagoa deritxot zure betekikizunari, horren beste ezjakin eta badaezpadako arpegiri aurre egin behar dautsezulako.

62. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0042 KLARISA - Ez zaitez horrenbeste larritu, aita.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00299 Amilopektina, aldiz, adarkatua da, eta ez du horrenbeste iodorik absorbatzen.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Guk ezin dugu horrenbeste ordaindu.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 - Ez uste horrenbeste denik jarraitzen du Gurutzek.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Zer egin daiteke satsuduraren aurka? Fabrikek ez dute horrenbeste zikinkeria bota behar eguratsera; eta horretarako ba dute konponbiderik.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Inork ez zuen sekula Erresumako Nagusia horrenbeste mesprezatu, inor ez zen egundo Ching-Fu bezain axolagabea izan Enperadorearekiko.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Honek ez du esan nahi danubiar-tarrek komunitate politiko bakarra egiten zutenik, ez bait zeuden horrenbeste organizaturik; baketsuak zirela baino.

69. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0070 Horrenbeste kristautasunak ekarri duela, egiz, uste izan arren, halere, geroago esan dugunez, zenbait filosofo beste honelako irizpideari areago atxikitzen zaizkio: Gizakiaren izatea Jainko ahaltsuaren atzamarretatik zeharo isegita arkitzen dela, alegia.

70. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0235 Horrenbesteren argibidea eskatzen ba`duzu, honela erantzungo dizu Sartre`k: Ni-neu izatekotan, Besteok Ni-Neu ba-naizela eta Ni-neu izaki naizela haintzat ematen duten heinean, horrenbestean bakarrik naiz Izate.

71. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0057 Horrenbeste urte iragan ziren harez geroztik!.

72. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0068 - Horrenbeste gizonen artean ez naiz ausartzen.

73. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0070 Isilenari, honenbeste emango diat, horrenbeste emango diat, horrelako berriketan ez dabilenari, alegia, emango diok hik esne hori.

74. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0070 - Hutsean esnea inori eman? Errukiz behin edo behin horrenbeste egin litekek, baina zakur bati?.

75. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0016 Nortara nahi ere ez duzu horrenbeste kontu erabiltzen erregalia bidali duena nire ama denean.

76. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0087 - Dena den, ez iezadak gehiago horrenbeste indarrez ostikadarik eman.

77. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0057 Azkenik Vaniak parte hartu behar izan zuen: - Zergatik horrenbeste birao, irtenbide erraza egonik? Animalia tematiaren zilborpean makurtu zen, uhaletatik hartu eta lepo gainean jarri zuen, artzaiek inoiz ardi gaisoekin egiten duten bezalaxe.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0070 - Amona, kalea pasatzen lagundu zuena eta beretaz hogei urte luze ondoren bakarrik gogoratu zena, loteria -horrenbeste miloilekin zer egingo du ba atso gaixoak! - Bere heriotzean diru guztiarekin gelditzeko bakarrik da, eta Mallorca`ko etxe ederrarekin.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0107 - Horrenbeste ere ez, hi, horrenbeste ere ez.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0069 Horrenbeste kualitate izanda, alferrik txahutzen omen nintuen, (...).

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0012 Eta horrela, garagardoa edan ondoren, elkarrekin hara eta hona ibili garenean, ez dugu deus egin, fisikoki behintzat, zeren pentsamenduz... ez bainuke horrenbesterik esango.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 - Baina, zergatik hil behar zuen? Zuri errua botatzeagatik soilik? Hori horrela gertatu izan balitz, mendeku pertsonal baten aurrean gintezke, eta zuk esan beharko nork gorrotatzen zaituen horrenbeste, edo nor irten litekeen irabazle zure espetxeratze eta, agian, heriotze batez.

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0050 Esmeralda honen berri bazenaki, ez zenuke noski horrenbeste ederretsiko.

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0023 Baia, esaik, Bilbo zelan azi dok horrenbeste? Nondik urten dabe horrenbeste jendek? Non ibili zadie eta zeini begira horreik etxadi itsusiak egiterakoan?

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 Itsaso, erdi-sekretuan horrenbeste maite zuen emakumeak, bere gela berean lo egin zuen; bi litera zeuden eta bera, Joxemi, goikoan zegoen, eta orduan Itsaso heldu zen eta eztitasunez biluztu zen eta behekoan sartu zen, eta Joxemik jeitsiko al naiz? eta ez eta beharbada... pentsaketan denbora oso goxo iragan zuen; zerbait horrela izan zen behintzat, gaizki akordatzen bait zen.

86. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0214 Grazia hondatu haren oroimen ahulen bat izan ote zen, Basil Hallwarden estudioan, bapatean eta arrazoi ezagunik gabe ia, bere bizitza horrenbeste aldarazi zuen orazio zoro haren ahozkatzera eragin ziona?

87. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0074 Mingostasunez dagit orain irribarre, ohartzen naizelarik gaur egun neure bi pentsamendutarik bata neure azken amaierari eskaini ohi diodala, gorputz ajeatu hau itzuri-ezinari eskaintzeko horrenbeste aitzaki-maitzaki eta itzul-minguru beharrezkoak bailiran.

88. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0038 Dagoeneko etzanda, arrastaka ez banengoen ere belaunen gainean mugitzen nintzen, gosea ere dagoeneko sentitzen hasi nintzen eta egarria sentitzeko kapaz ere banintzen, eta arraro egiten zait izan ere horrenbeste kezkaren artean gose-egarriak erraz ahazten bait dira.

89. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Horrenbeste hilotz jadanik, betiko egoitzarik gabe....

90. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0076 Erregea atera irten eta galdetzen dio Frankoer onari: - Non lortu dituzu horrenbeste ahari?.

91. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0044 Izpirituen Zizturen taldeak ez zuen horrenbestegatik etsi ordea, eta erronkan jarraitu zuen.

92. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0045 Eta mozkorra pasatu ondoren esnatzen naizenean, errudun sentitzen nauk horrenbeste hilketaz eta sarraskiz, eta nazkatu egiten nauk neure indar guztiaz.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0043 Lehendik maite nuen, horrelakorik, ez eta horrenbesterik, ez nukeen edo sekula, inoiz, espero.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Taxumen-neharra, gizonak beregan itsatsita badu ere, horrenbeste urtez, bizibide xehe eta mugatu batetan bizi izana, hots, materiarekiko erlazioa edo giza esperientziaren kanpoa ez da gutxiago ikusi behar hor, guzti hori serioski eta osoki esplikatzekoan.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0038 Euskarak, gaur egungo egoeran, bizibiderako baliorik baldin ez badu, zergaitik eta zertarako horrenbeste eztabaida, gataska, asarre ta gorroto?.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0011 Esan beharra dago, alegia, Informazio Berriaren uneari dagokion portzentaia hori nabarmenki aldatzen denean, irakasleak ez daukala berak informazioa ematen horrenbeste denbora pasa beharrik, baizik eta aukeratu eta antolatu egin behar duela, ikasleek berenez hartarantz zuzenki hel daitezen eta era honetan lan pertsonalaren bidez irentsi eta berena egin dezaten.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0007 Eta izan dutenaz konformatzeko gauza izan ez diren beste hauek, mundu asko edukitzen duen munduaren sekretua ikasi dutenak, etengabeko gosez erratzen dira bizitzaren zehar, zeren eta, bai, badakite haiek erakartzen dituen beste bizi ezberdin eta betea badagoela, eta denbora gutxitan horrenbeste bizimodu ezagutu duten arrazoi beragatik derrigorrez haientzat gordetutakoa izango dela, horretan bilatzen duten lasaitasuna aurkituz.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Zeren-eta, horrenbeste deskalabro ekarri duten alferrikako koloni-guduen ondoren, Fraintzia munduko deskolonikuntzaren txapelduna bihurtu den garaian ez ote dut nik eskubiderik liburu hau bai Kolonizatzaileari bai Kolonizatuari garai batez probetxugarri gerta zekiekeela pentsatzeko?.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0047 Horregatik sortzen da horrenbeste ixtilu pentsaera baten hiltzerakoan, Jainkoa den ideia edo teoriaren heriotza sumatzen denean.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0279 Behar bada, aurreko urteetan behar zen neurriraino igo ez zutelako eta beheragi zegoelako igo zuten kolpez horrenbeste.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0050 Egoera sozialen pertzepzioa, berriz, guztiz ezbaiezkoa da: horregatik diskutitzen dugu horrenbeste politikaz eta gizarteko arazotaz.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Biographia politico-literaria beraz, eta ez literarioa bakarrik Sarrionandiak, antza, horrenbeste maitatzen duen Coleridgeren liburua zen bezala; bada, kritikatzen ari garen liburu honetan oso alde kaxkarra tokatzen zaio literaturari aurrerago ikusiko dugun legez.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0070 Euskararen alde daudenak ez dute denek ezagutzen eta ezagutzen dutenek ez dute horrenbeste erabiltzen edo behar duten bezala erabiltzen eta sintoma guzti hauek (sakontasunean aztertu gabe) uste dut frogatzen dutela orain arte esandakoa.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Bada, bestalde, horrenbeste oroitzapen eta urtemugaz kexu denik.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0071 Pirineoen behealdean dauden Euskal Herriko kobetan, ez da klima hotzetako horrenbeste abereren ugaritasunik, eta alderantziz, oreina, ahuntza, bisontea, zaldia eta abar, maiz agertzen dira.

106. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0020 Orrenbeste pantasi gabe begiratzen zigutenan beintzat guri mutil morrosko bapo askoak! Esango nuke....

107. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 T. JAUNA. Orrenbeste banekien nik ere....

108. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0067 Gaurko munduan maitasun gaia
orrenbeste aitatzea,
esan liteke gauz ori dala
amets goxoen antzea:
Esnatutzean amets-loreak
ezin da gero artzea.

109. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0088 Euskaldunak dirala
bañan gu ere bai,
edo bestela galde
gure gurasuai;
odola ixuriyak
orrenbeste anai,
alare uniyorik
ez omen dute nai.

110. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0088 Nere eta zuen arteko arazoa kitatzeko al dakartzak orrenbeste gizon?.

111. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0022 - Sartu-aldi bakoitzeko orrenbeste...! - Konforme...!.

112. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0022 Ori baiño errezagoa izan zan gure tratua: sartu-aldi bakoitzeko orrenbeste ta kitto!.

113. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0040 Nondik sortu behar duk horrenbeste gauzetarako dirua?.

114. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0040 Nere etxearen bizkarretik horrenbeste diru ateratzen utziko diadala uste al duk?.

115. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0082 Jabetzen al zara orain, zergatik pillakatu ditudan horrenbeste belar-tontor.

116. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0082 Nork egin guzti hoiekiko lanak? Nundik sortu horrenbesterentzat iñaurkiña eta azpikoa?.

117. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0082 Nork txukunduko ditu horrenbeste lau-oindunen simaurkiak?.

118. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0163 (Emakumeak, orrenbeste presakin, amoniako inguratu berrean, pattarra ekarri zuten eta Ponpollo`n usaimenak bereala igarri...).

119. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0091 - Orrenbeste maite al zenduan nere aita? - Ez Maite, ez. Ez nuan maite.

120. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0169 - Eta nor dan ezagutu gabe sutu dizkiozute orrenbeste tiro?
- Alto eman diogu, ta ez da geratu.

121. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0103 Iraupena bear du, noski, beste doai bikain askoren artean, orrenbeste urteren buruan itzulpen-lanari jarraitzeko, etsi gabe ta eten-gabean jarraitzeko.

122. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0315 Nik, On Karlos, Jainko graziz, Gaztelako, Leongo, Siziliatako, Naparroako Erregeak... aditzera damaizuet: Kaleetan barrena zezenak soka-muturretik korrika ibiltzean egunez naiz gabez zenbat ondoren txar berekin dakarren ikusirik... ainbat eriotz, miñartze ta bestelako kalte, gure mendekoen arrixkuaz oarturik, nere kontseillariei eska nien bear ziren erabakiak ar zitzatela orrenbeste ezbear atzeratzeko.

123. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0059 Beraz gaur egungo jakitunek ere ezin ukatuko dute, sendakuntza arloan, zerbait ona egiña izango dala belar au, orrenbeste gizaldiren buruan, orrelako izen onaz jabetu eta berari oraindik ere eusteko.

124. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0245 Lotsagarria izanen da, baiña egia da: Napoleon'en borrokaz gero, orrenbeste denboran, Españi'ko jeneralek irabazi dituzten garaitza guztiak beren erriaren aurka borrokan irabazi dituzte. ¡Bazuan Balmes'ek arrazoirik aski!.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0144 Sarasua.
Bertso kontuan daude
horrenbeste gradu,
ta hoiek puskatzea
dago gure kargu,
juraduak al duen
zintzoen dihardu,
jarri zaite humila
ta izan ondradu,
hemen batek al duna
onartu behar du.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0144 Gorrotxategi.
Hementxe bota ditut
horrenbeste marru,
bapo saiatua naiz
kanpo eta barru,
zertan dezu aurrean
hainbeste liburu,
hain baju izateko
puntuen kopuru,
bizkaitarra banintz ni
txapeldun seguru.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Esango nuke politikari gutxi batzuk oso kezkaturik daudela, beste batzuk ez horrenbeste eta beste zenbaitentzat, berriz, euskara ez da inola ere herri honi dagokion berebiziko problema.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Eman esan dugu, baina horrenbeste miloiren truke eman lezake, bai, saltzeko lotsa duenak ere.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Horrenbesterekin San Praixku bera ere pozik dagoke San Pelloren ondoan.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0002 Hari horretan elementu ezberdinak jartzeak ez nau horrenbeste kezkatzen, barruko gogoetaren hari baterakoia puskatzen ez duen bitartean behintzat.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Nahikoa loa egin zutenean, jeiki ta gosari txikia egin omen zuten, eta erriko gizonakin egingo zituztela kontuak esan omen zioten bertsolari oiek ostalariari, eta baietz sano besteak: Len ere orrenbeste egiten oituak zirala erriko gizonakin, ta berriz ere arreglatuko zirala ta joateko kezkarik Ardura, estuasuna gabe.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 ZORTZI
Horrenbeste jan, hainbeste edan
irtenbide bat bakarra:
kafearekin sartu ditzagun
kopa batzu barra-barra;
patarrik gabe, txanpainik gabe
nahiko afari kaxkarra
Kamamiloa osasuna da,
ondasuna da patarra.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Orrenbeste urtetan orrenbeste neke ta lan artuak merezi eban benetan orrenbeste, Bere itzak, euskeraz, eskerrak emoten, irrati bidez be zabalduak izan ziran; bero-bero txalotua izan zan.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Eta ez pentsa, gero, orrenbeste dagoanik bertan.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Entzun dudanez, ez omen du orrenbeste garrantzi.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Horrenbeste erlojuren artean!.

137. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Bai, baina ez horrenbeste.

138. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0197 Zerk erakartzen du horrenbeste? Nora dihoa? Bapatean, ez daki orain arte espero izan duen zerbait horri hurreratu nahi zaion edo ez.

139. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0204 Zegaitik dozue orrenbeste bildur?

140. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0048 ANTTON.- Tira, Ixa, baina zein animalik egiten du kia, kia, kia... zu horrenbeste ikaratzeko?

141. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 Beste horrenbeste egin da banatu den udalerriaren kasuan.

142. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00196 - Espainia Europako Batasunean sartzeak zergatik kaltetu zituen horrenbeste bertako esne-produzitzaileak?

143. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00064 Ah! Txundituta gelditu nintzen nire lagunak egunero zenbat ur gastatzen zuen esan zidanean. Denetarako erabiltzen duzue ura! Neska gaixoa, oso kezkatuta zegoen, ez dakit zer lan egin behar zela-eta, ura moztu behar baitzioten. Zuek ere egunean zehar horrenbeste ur erabiltzen al duzue? Planetako eskualde guztietan ur kopuru berbera erabiltzen al da?

144. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00127 Ibaiertzeko basoak ur erreserba naturalak ditugu, urmael naturalak alegia. Ura pilatu eta atxikitzen dute eta iturburu eta akuiferoak medio, pixkanaka-pixkanaka askatzen dute. Ibaiertzeko basoak errespetatuz gero, ez da beharrezkoa horrenbeste urtegi eraikitzea.

145. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0055 Dena den, berriz idatzi behar izanda ere, ez dira horrenbeste lerro...

146. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0080 ... ere horrenbeste azterketa izango ote ditut?

147. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0113 eta ziur izan joango direla agertuz horren ezagunak egiten ez zaizkizun edo horrenbeste erabiltzen ez dituzun beste egitura asko.

148. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0063 Denak batera egoten dira egongelan jateko orduan, eta horrenbeste ume daudenez, gurasoak ez dira beti ohartzen norbait kanpoan gelditu ote den jolasten.

149. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0105 D) Bidaietan horrenbeste gauza ikasten da.

150. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00099 Horrenbeste egingo genuela, ba, eta hasi ginen bertsotan.

151. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00112 Azkenik, euskalkien arteko desberdintasunak horrenbestekoak ez direla oharturik, tupustean berpiztu zait itzalia nuen barne bizi-poza.

152. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0062 Oi, Izaro, Izaro, horrenbeste iskanbilaren eragile, ez negarrik egin; egunen batean zure Ogoño haitz maitearekin elkartuko bait zara.

153. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0062 Oh, Ilargi, Ilargi, horrenbeste maitasun sutsuren testigo, ez negarrik egin Ilargi, ez ezazu negarrik egin; iritsiko bait da zure eguzki laztanarekin elkartuko zaren eguna.

154. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0062 Oi, Itsaso, Itsaso, horrenbeste bizitzaren borrero, horrenbeste saminen pizgarri eta une pozgarriren zaindari, ez nigarrik egin; hurbil bait dago hainbat maite duzun lurrarekin elkartuko zaren eguna.

155. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0058 Ardi zaharren bat baditek, pentsatu nuen, horrenbeste itzulinguru eta jirabueltari erreparaturik.

156. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0199 - Eta Emiliek ez zuen horrenbeste ardura bere gain hartu emakumezko baten berezko eginkizuna zelako.

157. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0073 Eta bizkor joan behar gainera, horrenbeste pentsaketarekin berandu egin zitzaidan eta.

158. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0031 Martinek baloia horrenbeste behar badu pentsatu zuen Enekok, zergatik ez zait hurbiltzen eta ez dit baloia kentzen?

159. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0043 Edo, agian, eskertu nahi izango zion horrenbeste denboran geldi-geldi egoteagatik eta horren arrosa izateagatik.

160. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0028 Bikorra, nik horrenbeste sufritu arren eta nire sufrimendua adierazten nion arren, hantxe zegoen setatsu bere izaera higuingarria erakutsiz.

161. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0012 Baina zuk ez dituzu inondik ere horrenbeste urte...

162. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00038 Ilararen atzealdetik andre batzuek eta larruzko sonbreirua zeraman agure zuzpertu batek kexu oihuak egin zituzten, seguru asko, jendea horrenbeste denboran zain edukitzeko eskubiderik ez zegoela esanez.

163. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00049 Sahats malgua olibondo zurpailari gibelatzen zaion adina, ardi-belar apala purpurazko arrosei adina, horrenbeste gure iritzian gibelatzen zaizu zuri Amyntas.

164. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00121 Batere penarik ez zuela horrenbeste denboraz luzatzen lagatako ile luze hura moztu izanaz.

165. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00065 Egia zen, beraz, ezkontzen zinela eta gezurra zirudien berari horrek horrenbesterako mina ematea.

166. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00139 Zerk nekatzen zaitu horrenbeste, ez baduzu ezer egiten.

167. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0041 (...) eta honela, Lifen patioa edertzen igaro zituzten bi asteak eztei-festa batean luzatzen zirela zirudien, horrenbeste jaten zuten une bakarra baitzen.

168. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0041 - Nolatan duzu horrenbeste diru, alaba maite? galdetu zion azkenean, jakinguraz, emakumeetariko batek.

169. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0043 - Horrenbeste diru zuzentzen ohitua nago.

170. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0093 -Zergatik beldurtzen zaituzte horrenbeste guraizeek?

171. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0161 Horrenbeste?

172. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0064 Zure filmeen prestaketan behar bezala estudiatu eta ikerketa kameralarien eskuetan utziko ez bazenu, beharbada zure filmeak ez lirateke horren azalekoak eta horrenbeste gauza zentzugabez beteak...

173. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. azkue 00162 Garraio sinaptikoarekiko zuntz ezberdinen artean dauden ezberdintasunen arabera, lehendabizi A zuntz bizkorrek bideraturiko kinada sinaptikoa iritsi ohi da orno-muinera eta honek elektronegatibotasuna areagotu egiten du kitzikapena ezarri eta oso epe laburrera. Ordea, gertaera hau orno-muineko geruza sakonetan ohi da ikusgarri eta ez horrenbeste azaleko geruzetan, hau da, A zuntzen kitzikapenak ez du sarritan eremu potentzialik sortarazten azaleko geruzetan. Berehala ondoren A zuntz motelek (A zuntzek) bideraturiko kinadaren txanda da, hau ere, kitzikapen elektrikoa ezarri ordutik 90ms igaro baino lehen.

174. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00078 Nork jakingo du esploratzaile, misiolari 6 Fray Juan de Zumarraga (1468-1548) aipatzeari egoki deritzot; Mexikon, Ameriketan egon zen lehenengo inprenta bultzatu zuen eta, inprenta horretan argitaratu ziren hizkuntza, emigratzaile eta erbesteratuen herriak baino hobeto aberriarenganako maitasunaren, familiaren batasunaren, aukera demokratikoaren, beste kultura batzuekin elkartzearen, gutxiengoaren eskubideen eta edozein ustegabeko egoeratan tolerante izatearen funtsa zein den? Nork gure herri honek baino hobeto, horrenbeste kanpotar etortzea zer den ondotxo dakien eta bat-batean horrenbeste kultura desberdin jasan behar izan duen, ordurarte ezezagunak zitzaizkion ohiturak pixkana-pixkanaka onartu egin dituen eta belaunaldi bat pasatu orduko integrazioa lortu duen herri honek baino hobeto? 7 Arabako Ordenantzen 450. Urteurrena zela-eta egindako hitzaldia. Rivabellosa, 1989..

175. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00208 Izan ere, eredu hauek Alkizakoekin alderatzen baditugu, antzekotasun erabatekoa somatzen da, horma-konken kasuan izan ezik, zeren eta Anoetan errezeptakulu ateburudunak jarri baitira haien ordez. Alderdi honen inguruko ñabardura eginik, normala dirudi Kapituluak eta kofradeek horrenbeste apaintzekeko erretaulak nahiago izatea, ze Alkizakoak amaitu zirenetik hogeita bost urte baino gehiago igaro ziren, epe honetan zehar gustuak aldatuz, estetikak apaindura aldetik sotilago izateko bidea harturik baitzuen, elementu osagarriak alde batean lagata.

176. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00137 Lehenengoan, jakinminez eta ez horrenbeste grinaz, 86 inguruan, eta gero noizean behingo desleialtasunak, azkenean berriro ere mikrofonoaren beso zabaletara itzultzeko.

177. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00066 T.- Industrian lan egingo duen jendea, gaur arte baino askoz ere gutxiago izango dela uste dut hemendik aurrera. Industriak ez du horrenbeste behar. Langabetu, zerbitzu eta funtzionarioen artean... hori da langileriaren gehiengoa...

178. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00095 Egia esan, asko mintzatu izan da Axularren hizkuntz joritasunaz, nahiz eta ez horrenbeste aberastasun horrek zuen funtzioaz.

179. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 00699 Eskuetan duzuen lan hau ikusi eta, nire lehenbiziko hitzak behar ziren izan eta hori zen pensatzen nuena esatea, azkenean mahai gainean dugu lan hau horrenbeste urtez lan egin ondoren edo pentsatu ondoren.

180. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00040 Horrenbeste aleko zabalkundea ez izan arren, Nafarroako Foru Erkidegoan edo Euskal Autonomia Erkidegokoan argitaratzen direnak izanez gero, hauek ere kontsideratu ditugu.

181. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00057 Horrenbeste ginen eta denak sakabanatuta ibiltzen ginen, amaren oroitzapen oso zehatzik ez dut.

182. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00105 Hitzarmen honetan zentruak zuzentzen dituzten bi Ordena Ospitalarioei esker on zintzoena azaldu zuen horrenbeste urtetan zehar gaixo psikikoei eskainitako zainketarengatik.

183. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0220 Lehena (Pragmatikaren esparrua) ezinbestekoa pragmatikaren nondik-norakoak zertan diren jakin nahi duen ororentzat, bigarrenak deixia du azterpuntu, hirugarrenean elkarrizketazko inplikaturak (Grice-ren teorien azalpena ez eze berrikuste kritikoa ere badena) dira aztergaia, laugarrenak filosofian orohar eta hizkuntz filosofian bereziki horrenbeste tinta isul erazi duten aurreuste edo presuposizioez dihardu, bosgarrenean pragmatikaren teoria-zutabe diren hizketaldiak (speech acts) jorratzen ditu berauen miaketan aritu diren filosofo eta besteren aipamenik falta ez delarik, arazoa historiaren ildoan kokatuz.

184. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0077 Akaso hurrunegi joatea bada ere, ez du XX. mendera arte beste inor somatu hitzei horrenbeste buelta ematen, horrenbeste esanahi ateratzen eta hain jator atera nahian saiatzen 26 LAKARRA, J. A.: Mahai Ingurua. Gaia: Manuel Larramendi. Partaide: Joseba Lakarra eta Patxi Altuna jaunak, Manuel Lekuonaren hitzaurreaz. Larramendiren omenezko hamabostaldia. Andoain, 1985.eko urria..

185. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0012 Logika ez da horrenbeste kalteagatik indemnizatzea baizik eta urrapenagatik ordaintzea.

186. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. azkorbebeitia 00040 Beraz, arazo nagusia ez dago harian nahiz katean, ez dago horrenbeste edonongo errealitate mingarrian, mundu zoroan, gugan baizik.

187. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0378 Fernando gizarajoa, inongo kulparik gabe horrenbeste sufritzen egon beharra ere!

188. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0088 Eroak ere badaki orrenbeste.

189. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0204 Bizkaian ez al da orrenbeste diru?

190. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00017 Bañan diru asko eskatzen zion eta etzan atrebitzen. Orrenbeste ordaintzea ni penaz egoten nitzan gauza orrekin merkego ematen etziolako.

191. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00073 - Biar naiko dirua badezu, orrenbeste esnerekin.

192. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00047 Gogoan daukat nexkaren
arrenkura ta protesta,
alperrik egin zituen
horreinbeste oihu estra!
Bi aldiz erori ohi den
animalirikan ez da;
hurrena aldatu zitun
bai taktika ta bai neska.

193. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00214 Gero jazteko izan liteke
horrenbeste komenentzi!
Baina hortarako arriskurikan
denik ez diot iritzi.
Dena aldrebes egiten dezu
ta hortan egin det etsi:
kalean dena kenduta ibili (bis )
ta oherakoan jantzi.

194. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0028 Konfidantzaren konturik hemen
ez zaidazula aipatu.
Lehenago ere izan baitegu
biok horrenbeste tratu,
ta ez badezu alde egin nahi
komun txiki hortan sartu,
eta gosea baldin badezu
hotsarekin konformatu.

195. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Guztian lagundu behar zaie. Ezin dute ezer egin bere kabuz eta txikiak izateaz gainera, asko dira. Horregaitik daukagu horrenbeste lan neguan, dio Xabierrek.

196. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Hasiera batetan, elkartasun, internazionalistaren mundutxo honetan egunero arnasa hartzen dugunoi, halako susmoak jaten zigun barrena: horrenbeste elkarrizketarekin iraultzaren portura helduko ote dira?

197. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0018 Nundik etortzen dira
orrenbeste pisti,
leku onak nun dauden
ederki dakizki,
kabi danak berrituaz,
lur, egur da guzti,
udara pasa nairik
itxasoz onuzti.

198. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Baina ez da dudarik plangintza orokor baten bidez neurriak hartu beharko zirela gauzak horrenbeste makurtzera utzi gabe.

199. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0003 Eta banako askatasuna horrenbeste defendatzen dutenek eta duela guttira arte diktadura komunisten menpean egondako herrietan askatasun-mota hori lortzeari horren balio handia ematen diotenek ezingo dute erraz defendatu ez dela zaindu eta sustatu beharreko balioa beren etorkizuna herri bezala erabakitzeko askatasunaren erabilpen kolektiboa.

200. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0031 Ahozko emariak horrenbeste merezi duelakoan nago.

201. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0018 Horregatik dauzkagu euskaldunok, adibide baterako, horrenbeste doinu bertsotarako baliozkoak.

202. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Argitzerik balego nondik datorkien gure Euskalerri honetan horrenbeste atxikimendu eta debozio?!

202 emaitza

Datu-estatistikoak: