XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Lo txarra kendu eta itxarrturik
Ikusi daigun bakotxak:
Ortzia baltzik, mendijak zuri
Lurra gogorrtuta ixotzak,
Euzkera zarra erdi-billoxik
Dardagan darabil otzak
Au ikusirik, ez laguntzeko
¿Nun dira euzko-bijotzak?

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Ain adiguritsua izanda, alan, ain otz ta motz andra uren bat artzeko, ezagun eban bere izatea oso aldatuta eukana.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Makalak ortxe dauke sendagarria, indargak indarra, otzak berotasuna, larri ta gogo-illak poza, artegatuak arte ta lasatasuna.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Artuizu, bada, gure biotz zimel otz au ta zeure laba-biotz orretan gartu ta samurtu eikeguzu.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0252 Geu ainbeste maite gaituan Jainko maitagarriagaz, ez otzak ez beroak izatea; Jaun andi orri dagokiozan gauzetan gogo barik, motel eta narraz lez ibiltia; bera irainduteko bilddurr gitxi ta berari atsegin emoteko ardura gitxiago eukitea, epeltasunaren ezaugarri ziurrak dira.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Kanpoan dan otzaz arnasea be leituta geldituten da.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 MAIX.: Gizon au erropez aldatu bearko degu, bezela txakurren sudurra baño otzago geldituko zaigu.

8. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 - Ara, ¿zertarako diozu? Abere, egazti, zuaitz eta landareak bizitzeko noski: abere batzuek, narru illedunez estaliak daude eta toki otz samarrak nai dituzte atsegin egoteko: zuaitz eta landare gogorrak ere bai: ¿arrano, gabiroi edo zapelatzik ikusi dezu Loiola'ko ibarrean? ¿otso ta artzik Alderdi-Eder inguruan?.

9. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 Ba'dira ere, abere, landare, egazti ta arrai tartean, ur edo lur beroetan bakarrik, bizi litezkenak, baita toki otzetan bizi bearrak ere.

10. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 Arrai aundiak txikia jan nai ta onek igesi jun bear izaten du; aundia atzetik dijuakio eta batzuetan bere bizi-tokitik al urrutiratzen dira; ta aldenduak, batean otzez, bestean beroz edo beren janari egokia ezin arkiturik, gosez kaskartzen asi, banakatu, ta aientzen edo iltzen dira.

11. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0052 Gure Jesus jayo da
Gabaren erdiyan
Ama Birjiñagandic
Belengo erriyan,
Otsac eta biarrac
Illtzeco zoriyan
Estalpe zar bateco
Lecu iriquiyan
.

12. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0053 Ona, Jesus maitia,
Nun zure jayotzac
Pozez bete dituen
Guztion biotzac,
Berez badira ere
Gasho eta otsac,
Arren artu itzatzu
Betico zuretzat
.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Eta gu otz-otzik egongo al gera elizan ain gauza aundia egiten dan bitartean?.

14. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Eskeintzen daki mundu choruak
poza, pakea aurretik,
negar biurtzen dan pake otza
urre apaiñez jantzirik,
nola arbolak eskeintzen duen
bere ugaritasuntik
sagar ederrak, gorriak, baiñan
ustelak asko barrendik
.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Ordun umeak, otzak ezin egonez balego bezala, alegiñ guziak egitten zittuan ichuaren zango tartean sartzeko, ala obeki berotzeko aitzekian.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Ta nik gogatzen nuen: ¡Ona nola emen agertzen dan euskaldunen itsutasun da ergelkeria! ¡Emen inglesak gure euskerazko liburuak biltzen eta aiñ egoki gordetzen, ta gu Euskalerrian, aiñ ajolik gabe eta otz gure izkuntza maitearentzat! ¡Kanpotar urrutiarrak, atzerrietakoak, gu baño sutuago gure odol, bizitza ta izkuntzari dagozkienentzat!.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - Jatekoak gaitz egingo ote dion beldurrez, erdi-gauzik jan gabe; edan berriz, ura bakarrik; otz badago, oera; bero badago, bañura; aize apur bat badago, etxetik irten gabe....

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 -¿Sagarren ondoan ura? ¿Epela emango ziozun, ba?
- Ez Jauna; otza, ta sagarra ere gordiña.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 -¿Sagar gordiña ta ur otza? ¿Zer geyago nai zenduan, ba, alaba iltzeko?.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Biurri samarra izan da, ta gauz abetako otz-otza.

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Zuace ta erreizuez
Fediaren suagaz
Arimac dagozanac
Otz pecatuagaz:
Zuaze dozuela
Arguija ezpanetan
Ta ceruca bidia
Ceuen pausuetan.

22. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 !¡Gora Sorkunde Garbia!! !¡Gora Aita Tirso!!- Gure zinismen edo fedea geruago eta otzagoa egiñaz dijoala... Gure gasteria geruago eta biurragoa eta oitura eta bizikera lasayagokoa izan nai duala... Arimako gausakin ez duala nai iñork ere orain gogoratu, eta beste orrelako itz gogorr asko eta asko aditzen diran garayan, uste izatekoa zan, Aita Karmeldar baten etorrerak etzuala ikara aundi-aundirik egin biar erri onetan, baño, ezker betikoak Goikoari, ez da ori gertatu.

23. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Etxearen atal edo alderdi nausiak abek dira: Sukaldia, suaren bidez notin eta abereen janari-edariak gertatu, otza danean berotu, jan eta edateko bear diran tresna ta ontziak garbitu ta gorde, ta iñon lanik ez danean sendi guziak astia eman edo igarotzeko tokia.

24. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Osorik egiten danean mitxeleta izaten da ta lenbiziko otzak asten diranean (Azaroa-Abendua) agertzen da.

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0005 Ilhargi churi eztiak arrairikan dauka gaua,
Hedatuz bazter orotat argiarekin bakea:
Ilhargiak arratsari emaiten duen musua,
Zoin hotza kausitzen dutan eta zoin gozo gabea!
.

26. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0006 Primaderako inhara, larrazkena jin denean,
Neguko hotzen ihesi, hegalez hegal airian,
Bere ohantze beroa utzirik hegatz batean
Zalhu zalhua badoha hego aldera lorian
.

27. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Elurrak dauzka mendi mazelak bere jauntziaz gorderik,
Ipharrak aldiz, lur gaina oro hotzarekin hormaturik:
Gauza guziak izana gatik negu borthitzaz histurik,
Bedats eztiak, hats bero batez zarriko ditu phizturik
.

28. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Hantche bizi zen esketik bildu ogi kasko batzuekin gaizo Micheria, hotzarekin bizkar hezurreraino hoztua, euriarekin larru-barneraino buztia.

29. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Horra nun udazken ilhuntze batez, sekulako hotzarekin, han barna iragaitean, Micheriaren etcholan sartu zen Jesus Jauna.

30. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 - Milesker, nik ez dut hotzaren beldurrik.

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Bethidanik zaukan: hotza partida dutela behiek, jendeek bezembat bederen, edo gehiago.

32. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Utzazu lehenik geldirik jan gabe zombait orenez; gero emozue noizetik noizerat ur hotz chorta bat kullirka; ontsa erran dut, ba, ur hotza ezen ur beroa emaiten badakozue, goiti eginen du berriz.

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Ez edan behinere, esne hotzik, zeren hortan khausitzen ahal baita eritasunaren hazi kotsua.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Domeka goizian ikusten ditu suedar ontzi batek, eta artu ganera gosez otzez ta esturaz erdi-illik dagozan itxastarrak, eta baidakaz Bayona'ra.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Eguraldija, otza ta euritsua zan, eta orregaitik Areatza'ko zabalian egin biarrian, Plaza Barri'ko eskepietan bildu ziran saltzalliak, erostalliak eta bai ikustalliak be.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Illunabarrean otzagaz dardar Elorrio'ko txadonpean egunik geyena igarota gero, kalea gora joyan gizon txiki bixartsu bat, bizkarrean zer-jan andi bako zorrotzoagaz eta soñeko zar urratuekaz, emen inguruan Polit-Polita deitzen yakon agure txiro-txiroa, ondo gogaitsu ta ixillik.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Azi ederra erein da atzo Araba'ko zelayetan, erneko da, lur-ganian agertuko da, aziko da, ganetik aixe otz indartsuak iñoz joten ba'dabe landarea, lur-pian sustarrak ugaritu, zabaldu ta sendotuko ditu, ta gero ¡a zelako zelai ederra galburu aztun aletsuz beterik egingo dan!.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ATAL EDO PROGRAMAK Ikusi ditugu erri jolasketana bañan Ilbeltzeko elur da izotzak ere ez, bera baño otzaguak (Cienpozuelo'en) gutxi'gora bera orrelakotxiak izango dituk, aitatziak ere Azpeiti'rako egiñak dirala nazka ematen ziak: dantza zikiñan agerketa ere izango degu egun oyetan entzuten ditugunez eresbatzan sayuetan, orrela bada lerro auen bitartez agertu nai diot endore jaunari nere asarrerik biziena bera izango dalako errudun, gaztediya galbidera eramanaz.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Igaro dan astian ikaragarrizko otzak egin dauz Urkiola'ko tontor onetan.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Emen diñuendik aspaldiko urtetan ezautu diran otzik aundienak egin dauz.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 ¡Berriz ere atzerri-aldera! Bai, atzerri-aldera berriz ere; baña ez orain urrengoan bezela bero galdatan, otzak dardaraz baizik.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 ¡Baña au egunaren otza! Oge epelean beste atsegiñik zegon, baña arazuak barkatzen ez-duten ezkero, nagikeriyak astinduta irten egin bear....

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Otzak kokolduta jarri naiz bastertxo baten eta ¡nere atsegiña, aizkide begiko bat Gazteiz'eraño lagun izango detala ikustean! Apaiz edo jaupariya bera: Atxotegi'tar Iñaki, Soraluze'tarra, ta Beasain'en kuajutore dagona.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Emen ere, Soraluze'n bezela, otz gogorra dago, ta zuri-zuri ageri dira baster guziyak.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Berokin ederra daukot eta otz-barik, naro nago.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Eta soñeko otza barik, bijotzeko dardara nabaituten dot.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Iru ontzi-ondapen jazo yataz, ta bein gabeun osuan itxaso zabalian egon be; sarri askotan bide-egin eta galurren egon naz: galurren ibayetan, galurren lapurr-aldetik, galurren errittarr-aldetik, galurren atzerrittarr-aldetik, galurren urijetan, galurren basuan, galurren itxasuan, galurren guzurr-anayenian; nekatu ta laztuta, lo barik sarritxu, gose ta egarri, baraurik askotan, otz eta billozik; eta gustijotzaz landara, orra, egunoroko nire ausijabarra, batzarr gustijetzaz dodan ardurea.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Elurra.-Egualdi ederretan ain pozik ibili gera aspaldian, uste genuan oraindik udan geundela, baiña Domusantuak eldu ezkero, elurra ere bertan izan oi da-ta, aurten ere etorri zaigu beti bezin zuri ta otz.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Orok orhoit dugu eman duela uri anhitz, noizetik noizera hotz bakhar batzuekin.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ardura ikhusi den gauza da uri anhitz eman duten neguetarik lekhora ogia chuhur heldu dela; hotz gehiagorekin eta heze gutiagorekin hobeki emaiten ohi baitu.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ogiaren erroek, luzatzen hastearekin, hatzemaiten dute ur hura eta hartan hotzak, aire eskasak laster gal arazten ditu, edo bederen khentzen deie beren indarra.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ongailu horietarik bata, superphosphate deithua, emaiten ohi da ogiaren eraitean, bertzea aldiz, nitrate, deitzen baita, emaiten zako negutik lekhora, hotzak joanik, jauztera doalarik.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bertze alde bigarren ongailu hau ez ohi zeie emaiten ogi chuhur edo ahuler baizik; izan diten chuhur eta ahul aro gaichtoaren ondorioz, ala lurra bera hotza delakotz eta zain gutitakoa.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ez duelarik neguaz handira artean ogiak belharretan joaiterik, halere jan behar du bethi bizitzeko eta hotzari ihardokitzeko.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Han daude, han biribil, gizon-hiltzalerik izigarrienak, herioaren hotzak berak beren baitharazten ez dituen erho bakarrez bertzeak.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Ediren zutien elhurrian hotzez hilik.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 Urrengo egunian, jausialian zan edurra, ta leittuta eguan errekondo baten aurrkittu zan, otzez gorputza ikara erabillen mutiko bategaz, ta onek esan eutsan:

58. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 -?Il biarr dot otzez, ta ekazu zerbait berogarri!

59. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 Errukorra zalako, aldi laburrian emon ebazan Abeliñe'k, barrurengo estalkija itxitta beste soñeko gustijak, eta geldittu zan ija billoxik arrigarrizko egubaldi otzetan.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Neguko egun otz ta ittuna da.

61. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0013 Batek: barriz:
Iturburuak
otzez ikara.
gure biotzak su-garrez.
Zugana gatoz
Jesus maitia,
Zu jatearren poz pozez
.

62. 1940-1968 bizkaiera poesia ker agur 0011 Txindor bat ikaraz;
Etxeko egalian
Euzkitan egon arren
Egon ezin otzaz.

63. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Aska illun baten otzez, gaberdian jaioten da; baiña aingeruak abestuten dabe ta erregeak agertzen illuna goi-argiz argitzen dala; pekatari bai-litzan bateoa eskatzen dau Jordan-ertzean; goiko abots batek baiña bere errugetasuna ta santutasuna iragarten ditu.

64. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Zoritxarr ez gitxik pentsatzen dabe onetan; orregaitik Jaungoikoaren aurrean ain epel eta otz egotea.

65. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Berriz, batelarixa ez zan orretarakua; baña fraille marduok nekerik ez ebenetik arraunian, ez uretatiko otzik eta ez andrakume zintzuan ezetzan lotsarik, pentsau eben indarrez biurtzia euren asmora, bildurturik batelarixa uretara jaurtiko ebela ta.

66. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0015 Ur otzetan ezin egin ba'daikezu, ur berotan egin.

67. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0186 Otz egiten eban eta morroiak ta otseñak su egin eta berotara egozan, eta eurekin baita Pedro be, zutunik, berotu nairik.

68. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0116 Gure barrenean hoca eta tristura sarcen duten egun gaizto hauetan, triangulo zehacetan iragaten dira zikoiniak Pirinioetatik, aztoreen kontra erne, gose eta aldarrika.

69. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA - Aurrerapenaren bidea... Lenago, antziñan gizonezkoak leiza-zuloetan bizi oi ziran ardi larruz jantziak eta elkar jaten zuten... goseak, otzez...

70. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Erri txiki batean bizi nintzan. Otz zanean eguzkitan berotu bear izaten genuen, neguan; argia berriz petroleozkoa, egia da orain baño merkexeagoa zala, ta askotan kendelak piztuta ere bai.

71. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0005 Esku illen otza
nere ixillean josirik,
maitasun goriz
idatzi nun
gau luzean.

72. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Aurra siaskan ostikotxuaz
Estalki danak botatzen
Amatxo berriz maitetasunaz
Ura berriro estaltzen.
Lantegi ontan ama semiak
Luzarotxo ziarduten
Ama gaxuak otzan beldurrez
Besotara da jasoten.

73. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 13- Bide bazterko leize zuluan
erori zan min arturik,
otzez dardaraz gau luze artan
an egon zan ia illik.
Elur zuria odolez gorri
ikusten du arriturik,
bañan zeruak ateratzen du
osasuna biurturik.

74. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Neguan otzak eta, elurketak ondo astindua.

75. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Ondo biziko dek, parra-parra jango dik, nai aña emango ziote; ala ere arek naiago dik nere ondoan otzik-dardarka egon praille-sukaldean bero-bero baño.

76. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 JOXPANTONI.- Gabon, gabon, guztioi; Aitona! su-aurrean? otzak al zaude...?

77. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Eskerrak ez duan otzik egiten, bero latza baizik.

78. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0206 Alako ikerpen edo agertu-aldia egin ondoren, iru edo lau egun igaro ziralarik, Apezetxe ta bere emaztea, lengo egunetan egiten zuten bezelaxe, etorri ziran goxo-otzak (helados) artzera, eta senar-emazteak ezin zuten gorde beren par egiteko gogoa.

79. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0119 Gallurretako aize otzak erdoi beltzarana erantsi dio, bizar luzedun eta arpegi zurbil abaildua dago.

80. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Txakurra berriro nere aurrean jarri zan neri begira; orain konturatzen naiz bere begiratua, aitorleen begiratua zala, aztertzaillea ta otza.

81. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 Zazpi egun igaro ziran etxera itzuli nintzanetik, eta nere andreak, axalez beintzat, ain maitekiro artu ninduanak, nere ametsak urtu zizkitan esanaz: - Oso otz artu zindutala pentsatzen naukazu.

82. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Otzak nengoen eta izerdi patsetan.

83. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0241 8. Arbasoak otz
ditu utzi
Zuk Ejipto'an
egiñak aiek
askatzeko.

84. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0055 Bein Caribe itxasoa iragan ezkero, otzak asiko.

85. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Bere azama Tetis oiñtxuriak izontzira erakarri bai-zion, ezpañ ertzeraño tunikaz, bera aize otzaren aurka zaitzeko, gañeko jazkiz eta oyal bigunez bete beterik.

86. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Ark, berriz, onelan jardetsi: Ezta, ez bildurra, txalo-min edo dirdai-naitik saiestu nauna; odol izoztua, baiña, zabar dabilkit zartzaro aulean ta otza sartu zait soin-indar aituetan.

87. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Udeberrian, garia edo artoa erein ta bereala, onera ekartzen naute, eta emen utzi, gau ta egun, lurrean tente, besoak zabal, euri, kazkabar, otz eta beroak jasotzen.

88. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Beti klase bat ezta komeni,
tartean zerbait mudatu,
Ona naiago degula danok,
ezin diteke ukatu.
Otzak etorri badira ere
eztegu zertan kejatu,
Garaian garaikoa eginda
artaka guziz kontentu.

89. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Ez da alare alperkeri otza, baizik egite etengabea.

90. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Argatik eskatzen die Jainkoak Bera edertu dezatela: Aingeru, zeru, gizon, ur, eguzki, illargi, izar, euri, intz, su, otz, izotz, elur, gau, egun, argi, illun, tximist, odei, mendi, muño, azi, iturri, ibai, itsaso, arrai, egazti, eize... bere osperako egiñak baititu.

91. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Hori dala-ta, hunela zion Jeans izarlariak, bizi guziaz ortzeko leku zabal illunetara begiratu ondoren: Zertara biltzen da bizia? Neholaz ere ez dagokion Kosmo batera ia ustekabez erori; heriotzaren hotzak utzarazi artean, ondar-ale zatiño ziztrin bati bortizki heldu: teatro txiki batean oso ordu laburretan harropuztu... Halere badakigu, egia esateko, gure nahikunde eta desira guziak azkenean hutserako dirala; eta guk egindako guzia gure arrazarekin batera hilko dala, Kosmoa bizkitartean gu guziok sekulan izan ere ez bagiña bezelaxe geldituz ....

92. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0228 Esan nai det buru otzez eta erruki gabe salatzen dituala gure akatsak, euskaldunak eta bereziki gure agintariak kultur-gauzetarako erakutsi duten ajolakabea ta girorik eza.

93. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0030 Gehienak haitz, ta meatz hotz bihurturik zaizkigu.

94. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0056 ZATO IZPIRITUA (319) Zato Izpiritua, Kreatzaile Saindua. Bisita zazu hotzak, othoi, gure bihotzak.

95. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0056 4. Fededunen bihotzak berotu tutzu hotzak. Eta bethe dohainez Izpirituarenez.

96. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0125 Iretargi barriak
Eztauko argirik
Ez gauberdiko
Eguski otzak
Berorik
Ezta egongo
Bizkai maitea
Iños penadu
Bagarik.

97. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0018 GAUPE HOTZ HUNTAN

98. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0018 GAUPE hotz huntan aspaldi, beha nagozu, maitea.

99. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0018 Gaupe hotz huntan aspaldi beha nagozu, maitea,
Ez zaitanez argituko hoin maite begitartea.

100. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0016 Amaren ezagutzeko
Nolazpeit konprenitzeko
Behartu izan zitziakan
Etxekoak utzirik
Ene sor-herritik urrundu
Kanpotiarren amodio hotza senditu
Eta erran-zaharrak dion bezala,
Kanpoko salda jastatu.

101. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0441 Kurutzearen oinetan
Belauniko lur hotzean
Eskuak luze luzean
Gizakiak othoitzean.

102. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia mde 0007 Nihau gaiherdiz nintzen barda,
Bihotz hotzian elhur-min
Amets-bidetan galtzen nintzan
Ezpa'zinen, maitia, jin,
Ezpazinen arimaz helthu,
Aragiz nitzalarik lo.

103. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 Bai, besta egin zuen egiazki gure Murtuts berriak, eta zer besta: salda, oilaki eta tomate, aza eta xauxixa, kosteleta eta lur-sagar, atzarki eta ilar-xehe; hiru arno mota, jauts-ahala; ardi-gasna, kafe eta kafe-ondoko orduan gauza arradoa baitzen... segur Karlosek ez zukeen xilkoan hotzik.

104. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Matematika jauntzia maiten ohi zion bere erakaspenari, theorema, axioma eta holako hizhuntza hotzak zerabilzkala; (,,).

105. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Leireko komentu hotzean lo daude gora, arrotzaren bozak joiten ez dituen harrizko ohantzetan Nabarrako errege ospatsu zirenak.

106. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 EBANJELIO MOTZ ETA HOTZA

107. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Haatik Angles-ek (aithortu behar da) burua hotz daukate, eta begia chorrotch. Ikhusten dute deus ez dezakegula egin Amerika gabe... Apazegatzerat ari dira Pineau jaunaren, hau, bere ezin bertzeaz khechu, ari baitzen dena elhe minkor eta uztarkeria Amerikanoen kontra!

108. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Otz zamarra aspaldi.

109. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Hala nola arthaldea bordarat, mendi-bidechka gainditzen duela, negu hotza chichtaka hastearekin.

110. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Eta alako euskaldun otzak mesedetako beste kalte egiten dautse gure berbeta maiteari: guzurrezkoa da, ba, olakoen euskelzaletasuna.

111. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Arratsalde aretako eguraldia otza ta illuna zan; aitz-mendiak lañoz ondo estalduta zirala, euria zaparrada andiz jausten zan.

112. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Lurralde otsetarako be ba'dira kipula mueta batsuk.

113. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Goitik beera: 1.Bizkargi aldeko erri bat.- 2.Otz ez dana ( atzekoz aurrera ). Agurea.- 3.Kordela. Posesiboa.- 4.Orri zabaldun ortuaria. Zein lekutan.- 5.Konsonante letrea. Konsonante letrea.- 6 Egiñiko pekatuagaitik atsekabea. Urteko sasoi beroa ( atzekoz aurrera ).- 7.Urte gitxiko neska-mutilla. Josteko erabilten da ( atzekoz aurrera ).- 8.Leku aretan. Bakotxari bat.

114. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Egualdiak laguntzen die, zerua garbi laño zipitzik gabe, aizea otz xamarra, baña euskaldun gazteak ez dauka otzaren bildurrik eta batez ere orrelakoetan, kale ta mendietan, saltoka ta oiuka ibilli bear dutenetan.

115. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Geldik egoten beintzat otz egiten du eta obe det leioa itxita sukaldera juatea.

116. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Danak gazteak, musu gorriak, oien arpegiak ez dute erakusten otzaren berririk.Oiñak ariñak, pauso luze ta bizkorra dakarkite; oiu ta soñu ari dira gerturatzen.

117. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Gauza auek orrela oroitzen nagoala, otza bururatu ere etzait egin; baña orain... obe sutondora joan...

118. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Urtiak luze egiten jakuz
Burua astun, ixerdi larriz,
Bustita sarritan galtzak
Batzuetan bero larregi
Bestietan barriz otzak,
EUZKO-DEI onek poztuten ditu
Sarritan gure biotzak
.

119. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Lanuz eta otzez okitutako Iparraldeko egun luzeetan, eguzkiak gure izate osoa goxatzen du.

120. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Alemanentzat berriz, otza, seriotasuna, arpegi legorra baizik etzien erakusten.

121. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Berak gutxien igurikitzen zuanean, ur hotzez busti zuan aphezak.

122. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Zer egin diot nik gizon handi horri, ur hotza botateko? erraiten zuan Patxik bere kolkorako, garraisika hasten zalarik.

123. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 Ronkari lerdoietan
argia, ullunik...
bigotzak, elurretan...
Keben, zer otz betik!.

124. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 Gore Uskara txori gaxoa
abi bellorik erden ezik
otzez daldaldar erraiten doa:
- Erkin beino len
nai du ilik!.

125. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 Baia Uskara, ene gaxoa,
kain otzagatik, iltra bayoa
Deusez'aren eskietan.

126. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Basotiko axe otza sartzen zan barrura, zabalik eguan atetik.

127. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Axe otza sartzen dala ¿ez-ete-dozu ikusten?.

128. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 - Bijotz gogorrik dagon etxera, axe otza baño ezta sartu biar - egurgiñak esan eban.

129. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0102 Josepa.- Abestu ba mutillak ementxe bertantxe, ataritan otz egiten dabelako.

130. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Oraindik otzik dagon zure yakinkidetzea ez al da berotuko, zure biotzean maitasuna sortu ta txerakor izateko; ezta errukiak be, emakumek eurak be ortik zear egotzi daben errukiak be, ez al dau urtuko zure biotzeko leia, zure egikizuna burutzeko gudari gogor izan baño.

131. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0020 Horren eginkizuna da kanpotik arnasartzen dogun airea berotzea, aire hotza barrura sartuko balitxaku gaisotu egingo ginateke-eta.

132. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0017 Odola
Beroa
Beroa
Hotza
.

133. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0099 Gogoan hartu:
UR LIKIDOA; HOTZA; IZOZTU
UR IZOZTUA; BEROA; UR LIKIDOA
UR LIKIDOA; BEROA; UR LURRINA
UR LURRINA; HOTZA; UR LIKIDOA.

134. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Uleak baltzak eta arpegia hotza ta latza eukozan.

135. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0109 Bai ze atsegin, poza,
begik argiz nabaitzea,
urrunduz gau illun, otza,
eguzki dirdirapean!
.

136. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Maitasunaren-maitasunez, abere biok musturrak seiñaren burusigaiñean jarri ebezan, otz izan ez zeiten, dardarrez asten zan-eta.

137. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 - Eta arako bidean idiak esan eutsan, nork berotuko dau gure seintxua gau luze ta otzetan...?.

138. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Baiña lengo ondar-arri arlanduak gaur kolore naastu eta argitu bagako zementu autsezko orma itxurabagakoak eta otzak dira.

139. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0038 Negar muxinga ta inkesaka, otzakil, eskutxuak aizetara erabiliaz, jaio barri bat billatu eban bertan, zapitxo baten batuta.

140. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0078 Kanpoan oso otz dago eta illun.

141. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0414 Guk egin genduan gudaketea, iñoz izan danik zallena ta samiñena izan zan, etsaiaren aurrean bakar-bakarrik itxirik, geuri lagunduenean, zetan giarduan ez ekienak, guretzako otza ta ezespena baño besterik ezeben izanda.

142. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Urretxindorrak bere txorotxiorik gozoenagaz, illobi urruneko bakartasun ixilla abestu eban, bere larrosa zurien usaiñ eta erri-miña abestu, baita be, saretz orlegieena, bizidunaren negar-tantalkaz azitzen dan bedar eze-guriñena, illargia illobe otsak laztantzen....

143. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Eta Eriotzeari be, abesti bigun eta kutun orreik entzutean, barantz-miña sorturik eta enperadoreaz aiztuta, leiotik urten laiño zuri ta ots baten izpia bezela.

144. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Andik laister, kumea otzez dar-dar asi zan, eiagora negartsuak jaulkitzen zituala.

145. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Kumea otzez aika zala oarturik, Kotu'k kolkoan sartu zuan.

146. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0174 Bere maitea lapurtu deutsan heriotzagaitik andere gaztea gaztelu hotzean negarrez, bakarrik, baltzez jantzita.

147. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0035 4. Ur otzezko oialak buruan azarri; izotzik badago, izotza.

148. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0011 Giro otza naiago dau xomorro orrek bere lanerako.

149. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0011 Tropikuetan, beraz, ez dau toki otz bustietan beste kalte egiten.

150. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Gero, siketikuen, ba, neguen otz eitxeuanin, garandu, bana banan, artu bata bestias sokorrak eta rraa-rraa garandu.

151. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Hori dala-ta, hotzera ohituak diran abereek (ifar-orkatza, itsas-txala, mamuta eta mutur-adar uletsua) ifarralderantz aldegiten dabe.

152. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0045 Etenda. Otzak ikututa.

153. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0013 - Galtzak ere salduko luzke zurrutaren truke
- Nexka zaharraren etxean, haize hotza goizean
- Harri koropilatua ez da sekulan oso
- Bakardadea, oitura txar guzien iturria
- Baserritar kalezale, etxe ondatzaile
- Bataren gaitza bertzearen ona
- Batari harriaz, bertzeari ogiaz
- Batek mila balio eta milek berdin bat ere ez
- Beldurra itsu
- Beldurrak mahastia zaintzen.

154. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0013 - Eroa gomitzaile, zuhurra jale
- Erosiz ere, bakea on
- Ez on bati botz, ez gaitz bati hotz
- Ez daiteke makila bi buruetarik atxiki
- Ibili ta ibili ta azkenean erori
- Jokaria beti galtzaile
- Irri ainitzek, nigar guziek
-Itsaso guziak igaro (igaran) eta bazterrean ito
- Nahi duelarik altzoan ura; nahi ez duelarik ez ferretan ere
- Nun gertatu, han ostatu
- Untzia galdu ezkero, guztiok (guziak) pilotu (gidari).

155. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Gaur, zeharo haize hotza da kanpoan geldi-geldi egoteko.

156. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0280 GIZONA - Eta... neguko egun gogorretan, zergaitik agurtzen duzu jendea egun on esanda? Egun on esan eta hotzez dardarka! Dirurik lortzen ete duzu hortik?

157. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0017 ANTONIO - Nora joango nintzen, ba, goizaldeko lauretan? Ez neukan txakurtxikirik ere, eta giltzak txamarran zeuden. Kristoren hotza pasa dut.

158. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Zesar bezain libre jaioa naiz ni, eta zu ere bai: biok berdin janarituak gara, eta biok gara hura bezain gai neguko hotza jasateko.

159. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0190 Gure probintziarako destinoarekin inportatutakoen kapitulurik garrantzitsuena, esportazioetan gertatzen den bezalaxe, Burdinurtua, burdina eta altzairuarena da, eta bertan gailentzen diren erosketak dira: txatarra (73.03), 37.267 milioi pta.tan, kapitulu guztiaren %87,6 suposatuz; altzairu aleatuak eta karbono-altzairu fina (73.15), 1.316 milioi pta.tan; beroan edo hotzean ijeztutako burdin edo altzairu-xaflak (73.13), 738 milioi pta.tan; eta burdina eta altzairu arabastatua eta totxotan (73.07), 735 milioi pta.tan.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Hala ere, ezinezkoa zaie neguan mendira joatea; mendia elurrez estalia egoten da eta hotz egiten bait du.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00107 Beste era batetan esanda, soldadura hotzak apurtzea (pausagune erlatiboan egonik) geroko higidura erlatiboa mantentzea baino gehiago kostatuko zaigu.

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0011 Behi esne ainitz saltzen dute hemengo nekazariek, eta horretarako tanker deitu ontzi handi batzuk dituzte etxe bakoitzean 4ampdeg; hotzetan kontserbatzeko, zeren esneketaria bi egunez behin etortzen bait zaie.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0052 Ondorengo esaldietan falta diren puntoak ipin: Zuhaitzak dira gure mendien jantzirik ederrenak zuhaitzik gabe soil eta bizirik gabe bezala egongo lirateke beraiek ematen digute kerizpe gozoa udako egun beroetan beraiek ematen digute gure janariak egosi eta erretzeko errekaia beraiek laguntzen digute neguko hotzetan gure etxeak epeltzen.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Biak, historik gai adoretsu eta hotzak alde batera utziz gero, pintura barnerakoiago eta pertsonalago bat egiten hasiko dira.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0090 Lainoaz hotz handia egiten zuen, eta Iker ere Manexen alboan ipini zen biek elkar berotzeko.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0023 Orduan nola babesten dute beren gorputza hotzetik? Ba... batzuri ilea luzatzen zaie, adibidez ardiei.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0024 Udan hain ugari ikusi izan ditugun intsektuak (euliak, matxinsaltoak, tximeletak...) udazkenean hotzetik babesteko ezkutatzen hasten dira eta hauek ere erdi lotan igarotzen dute negu osoa.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0024 Intsektuak ere arrautzatxoetatik ez dira hotzetan jaiotzen, bestela hil egingo lirateke eta.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0025 Zergatik? Alde batetik hotzari ihes egiteko eta, bestetik, intsektuak ezkutatzean janaririk gabe geratzen direlako.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0049 Ondoren, bere gordelekuaren irteera ixten du hotzik ez dadin sartu.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0049 Hala ere jan faltaz edota hotzez, nahiko katagorri hiltzen da neguan zehar.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0049 Ardiek hotzetik babesteko beren gorputza ile luzez estalirik eduki dute negu osoan.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 7 Animalien birsorkuntza Animalia gehienak giro epelean birsortzen dira, neguko hotzak ez bait dira batere egokiak.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0027 Ukimenaren zentzua Ukimenaren zentzuaren bitartez bereizten dugu gauza bat hotz ala bero ote dagoen, gogorra ala biguna, zimurtsu ala leuna ote den, eta abar.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Horregatik neguan egunak labur eta hotzak izaten dira.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0117 Adibidez, hotz handia egiten duenean eskuak igurtz ditzake, oinekin lurra jo, ibili eta abar.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0117 Hau da, etxeak eraiki eta hotz-beroetatik babesteko jantzi egokiak egiten ditu; lurra landu eta animaliak hazten ditu, hortik janaria lortzeko; meatzeak zulatu, ibilbideak egin, material berriak lortu, medizinak aurkitu eta ibilgailuak asmatu ere bai, leku batetik bestera abiadura handiz joateko.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0090 GAIAREN INGURUAN Begira haur honi. Nigarrez ari da. Gose ote da? Gaixorik ote dago? Hotza ote du?.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0108 Herrialde hotzetan, etxeetan leiho gutti egoten da. Ormak lodiak izaten dira.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0189 Toki ilunetan zimeldu egiten dira. Beroa ere behar dute. Lurralde hotzetan, landare gutxi dago. Neguan hil egiten dira landare batzu.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0205 Hotz handia egiten badu, elurra agertzen da hodeietan. Orduan, elurra egiten du. Batzutan, euria izoztu egiten da. Orduan, txingorra egiten du.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Beheko aldean, landaredi joria eta ur hotz eta gardenetako hibaia, bere bidean urjauzi ikusgarriak dituela.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0114 Honela egiten baduzue, uretara ez erortzeko ardura har ezazue, ura hotzegi baitago oraindik.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0040 lndize hau ondoko formularen bidez lortzen da: non: Q - urteko lehortasun-indizea (Emberger-en ustez), F = urteko batezbesteko prezipitazioa (mm.), M = hilabeterik beroenaren maximoen batezbestekoa (ampdeg;C), m = hilabeterik hotzenaren minimoen batezbestekoa (ampdeg;C) , Hortik egin da Penintsulako lehortasun-mapa (Galvez Cañero, A.; Porras Martin, J.; Llorente Herrero, L. 1.967), berton aztertu dugun eskualdea maila heze eta oso hezean aurkitzen delarik.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0037 Zehazki hitzeginez, iturri beroaren eta hotzaren arteko tenperaturaren diferentzia da agintzen duena; baina praktikan, iturri hotzaren tenperatura aldatzea ezinezkoa da eta hoztailearen, generalki ura, dependentzia du.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0056 foku beroa
foku hotza
likido eta lurrunaren saturatze-makurra
kondentsadorearen tenper.
galdararen tenper.
foku beroaren tenper.
40. irudia: Rankine-ren zikloa (Diagrama P-V)
.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Zenbait tropikaldeko kostaldetan, azaleko ur beroaren azpian beste ur hotzagoko geruzak estaltzen dira.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 Bi faktore aztertuko dira: kloroaren eragina eta ur sakon hotzen azaleratze jarraiak sor ditzakeen arazo ekologiko lokalak.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 Bestalde, Jacques Cousteau, ozeanografo famatua, baikorra da ur hotzen azaleratzearen arazoari buruz, eta elikagai eta nutrientetan aberatsa den hondoetako ura azaleratzeak itsas fauna handia erakar dezakeela tokira uste du.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 - Negu, uda, udaberri eta udazkeneko paisai argazkiak deskribatu: hotz eta elurra dago, zuhaitzak ez du hostorik, zeruan hodeiak daude,...

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 - Marrazki ezberdinak jarri: egun eguzkitsua, haize eta hotza egiten duen eguna, ... Bakoitzaren aurrean: eguzkia (al) dator?, euria (al) dator?, e.a. galdetu.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0101 Horiek hotzak kenduko zizkioten beharbada, baina ez umorea.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0010 Arratsalde hotz batez, jolas eta far ugariren artean, elurraren mara-mara etengabe eta zuria amaitu zenean, elurrezko gizontto bat egin zuten haurrek.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0057 Hauexek dira bere ezaugarri nagusiak: Negu aldian tenperatura oso hotzak; hilabete gehientsuenetan elur-prezipitazioak; baso ugariak eta neguko hilabeteetan iharduera ekonomiko eza.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0109 Udarak oso beroak izaten dira eta neguak oso hotzak.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0215 Demagun Tsub1 eta Tsub2 iturri beroaren eta iturri hotzaren tenperaturak direla, errespektiboki, eta Qsub1 eta Qsub2 parte hartzen duten bero-kantitateak, Qsub1 iturri berotik hartutakoa eta Qsub2 iturri hotzera botatakoa.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Mantuko materialeek tenperatura desberdinak dituzte eta horrela konbekziozko korronteak sortzen dira alde beroetatik hotzetara eta alderantziz.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 alde hotzak / alde beroak / sustrato fluidoa / epel / hotz / epel / bero / epel / hotz / epel / bero.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0173 5. Berehala erabakiko dut ur hotz honetara sartuko naizen.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0103 Mendialdean kanpoko hotzetik babesteko etxeak harri eta egurrezkoak dira.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0174 Testua hotz, bero ala epel dela esango zenukete?.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0125 Berotasuna energia moeta da, eta bera oso gorputz beroetatik hotzetara pasatzen da.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0240 Batek argi hotz bizia sartzen du gorputzera eta besteak kolorezko irudia eramaten du sendagilearen begira.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Ba al dakizu etxean sukaldeko zeramikazko zoluak gelako egurrezkoak baino hotzagoa zergatik dirudien, biak tenperatura bera izanik?.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Honen ordez goiko ur hotza jaisten da, prozesua errepikatu eta konbekzio-korronteak sortzen direlarik.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Behean kokatuko bagenu, beheko partean aire hotza egongo litzateke eta beroa goikoan, dena hozteko posibilitaterik gabe.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Hartu aurreko esperientziako ur hozdun eta ur berodun ontziak eta neurtu tenperatura.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Ondoren, nahastu ur hotza ur beroarekin eta neurtu nahastearen tenperatura.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Erraz antzemango diozu ur beroak berotasuna uzten diola ur hotzari, eta biak geratzen direla tenperatura berberean.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Demagun ur hotza 12ampdeg;Ctan dagoela (celsius graduak), eta beroa 50ampdeg;Ctan.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Oreka termikoan lortutako tenperatura ez da (12+50) ampdeg;C, baizik eta tarteko tenperatura; honen balioa nahastutako ur bero eta hotzaren kantitatearen araberakoa da.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Kapilare barruko likidoa igo ala jaitsi egingo da (bolumenez hazi edo txikitu) tenperaturaren arabera; izan ere, gorputzak zabaldu egiten bait dira beroaz eta uzkurtu hotzaz.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0116 Beroena zegoena hoztu egiten da eta hotzena zegoena berotu.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0069 Behatu arretaz eginak dituzuen grafikoak eta aztertu honako puntuak: - Non dira epelagoak neguko tenperaturak? Eta hotzagoak? Desberdintasun handia ikusten al duzu?.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0069 - Non dira beroagoak udako tenperaturak? Eta hotzagoak? Diferentzia handia al dago horien artean?.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0069 - Ikus ezazu zein den udako tenperatura altuenaren eta neguko hotzenaren arteko tenperatura desberdintasuna, bitartea.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0069 Neguko tenperatura hotzekin zerikusirik izango ote dute?.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0023 Ondorioz, kontinente baten klima bere historian zehar tipo batetik bestera aldatu bada (adibidez hotzetik tropikalera) kontinentearen latitudea ere aldatu dela ondoriozta daiteke, hots, kontinente hau mugitu da.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0093 Ontzi batetan ezko solidoa jar ezazu (hau da, ezko hotza) eta gainean berunezko bola bat, egun batzu pasa eta gero aztertu ea bolaren posizio aldatu den.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Urteen joanean, laborategia ahaztuta eta leku hotz eta kiratsu bihurtuta geratzen zen.

221. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Han geratzen da, lurrin bihurturik, haizetan flotatzen, korronte hotz batek kondentsatzen duen arte: erori egiten da orduan, euri, elur edo kazkabar bihurturik.

222. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0018 Zein txiki sentitzen zen gure sargentutxua eta zein hotza zen gaua!.

223. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0033 Ze hotza.

224. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0033 Eta ura ere hotza zegoen eta ni bueltatu naiz autobusera baina mutilek esan dute neskak beldurtiak garela eta uretan geratu dira baina gero Felix sokorristak atera du ia itota zegoelako eta esan du bandera gorria zegoela eta ezin dela bainatu eta andereño Pilartxok errieta egin die mutil guztiei, denak direlako harroak eta txotxoloak.

225. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 Ekialderuntz Lurralde Epelak eta mendebaldean Lurralde Hotzak hedatzen dira, bizia ezinezkoa den abegi txarreko mundua.

226. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 Joiko herria eta basamortua Leo Oihanak banatzen ditu, Joi eta Lur Hotzak berriz, Izerko Depresioak.

227. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0007 Zera txar bakar bat dauka, baina hori normala da, ganbara delako eta ganbara guztiak dira hotzak neguan eta beroak udan.

228. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0054 Juttak hotza sentitzen du.

229. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0019 Eta berriro pentsatu zuen: Hotz egiten dik gaur, esnea ez duk galduko.

230. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0080 Benek gantzontziloak jantzi zituen eta zuhaitz baten gainean eseri zen hotzez dardarka.

231. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0124 Agurea ematen zuen norbait (nahiz eta aurpegian liztor baten antza izan) lurrean zegoen zuhaitz baten kontra, kiribilkaturik eta dardarka hotz handia izango balu bezala.

232. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0059 Erregearen aztiari erosi diot, eta enkantatua dagoenez ez omen duzu beronekin hotzik sentituko.

233. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0059 Nik ez nuen jantzi nahi, azti horri gorroto bait diot, baina Wang-ek ez ninduen hotzak ikusi nahi eta jantzierazi zidan.

234. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0096 Baina, hondoraino heldu gabe, Pinuerauzleak hotz handia sentitu zuen eta txintxarria jo zuen.

235. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0097 Pixkana-pixkana hotz eskergak ihes egin zuen gorputzetik (...).

236. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0134 Gauez hotzaren eraginez gogortutako lohi eta urak, eguerdiko eguzki ahul eta horiak urtu ezin.

237. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0101 (...) uste zuen moduan, erorialdi eta hotzagatik, askoz ere kolpe handiagoak hartuak bait zituen zaldi gainetik jausita, ezpada halako erortze txotxolo, barregarri eta lotsagarria gertatu zitzaiolako.

238. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0057 Makalen bezperako txaloek dardarizo hotzak ziruditen iada.

239. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0057 Egunak elurretan ez zuen, daramagun harirako, deus berririk ekarri, ez bada eguraldi zakurra jarri zitzaigula eta ez zegoela kristaurik hura eramango zuenik, halakoxe lei-haizea *lei haizea: haize hotza osoatera zuen, elur berririk egin gabe batere.

240. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0309 - Seguraski - ihardetsi zuen Bastianek nahiko era hotzez.

241. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0309 - Ez da batere beharrezkoa zuek arduratzea - ihardetsi zuen Bastianek, oraindik hotzagoki.

242. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0055 Denok dugu bat
eta bi
hotza da
eta bero dago beti
.

243. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0013 Neguko hotz eta elur latzak etortzen zirenean basoko piztia guztiak goseak amorratzen jatekoaren bila hasten ziren eta orduan komeriak, arraioa!.

244. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0020 - Hotza, mina, beldurra...- eta hau esanez negar malkoak jausi zitzaizkion bi begietatik semea galdutako aitari.

245. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0020 - Ume gaixoa! Gaueko hotzak garbituko zuen! Edo bestela otsoek!- eta negarrez jarraitzen zuen Kattalin deskontsolatuak.

246. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0048 Eta denek beren zepo handi eta maltzurrak hartu eta basora bueltatxo bat egin zuten neguko lehen igande hotz hartan.

247. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 Bat batean hotz guztiak joan zitzaizkion.

248. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Martintxo! Zerbait nahi al duzu? - Mutikoari hitzegiteko gogo guztiak hotzarekin batera joan zitzaizkion. Halako ahots eztitsua.

249. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0024 Baleak Ifar-Ameriketako itsaso hotzetan bizi ziren eta haraino joaten ziren baleen bila.

250. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0069 Soinekoak urraturik eta oinak odolduak, errekazoko batetan gordea zegoen, hotzak dardaraz eta nigarrez.

251. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0012 Hainbesteko hotza egiten du bertan, ezen arnasa izoztu egiten baitzaigu, eta hitz egitean lurruna botatzen dugu ahotik, pelikuletan bezala.

252. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0048 Behar bada, hotzenak, nahiz eta hitz sutsuena erabili.

253. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 Gau hotzean uretan murgildurik ez zen bizirik aterako egur bati lotu ez balitzaio.

254. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 - Bai hotza eta iluna dagoela gero!- esan zuen Anek, hotzez dardaka -.

255. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 Aulki berezi hartan bata bestearen ondoan oso estu eseri ziren, hotz egiten bait zuen.

256. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 - Hotza galanta zeukeat.

257. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0160 - Begira, aita: zuk kanpoko haize hotzetan lo egineraziarren oraindik zure paperak berreskuratzen lagundu dizu eta gu salbatu gaitu - esan zion bere aitari begi urdin distiratsu haiek beregan ezarriz.

258. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0053 Matxin, senidetarteko adiskidetasun hontaz aldenduxeago zegoen, besteak baino norbereago eta bakarzaleago baitzen eta besteri amodioa edo laguntasuna eskeintzeko hotza eta axolakabea.

259. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 - Bai, baina, probatuko nuke nahiz eta hotz egin eta berandu izan. Lagunduko al zenidake?.

260. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 Eguraldi hotz eta euria egiten zuenerako bazuen mandazainak manta eder bat belaunen gainean.

261. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0035 - Besteak beste, ez nau udako beroak eta neguko hotzak ardo garraioan berriz harrapatuko.

262. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0032 Eguberri eguna zen. Hotz haundia egiten zuen.

263. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0025 Ohituraz hain lasaia eta hotza zen gizon hura itxuraldaturik zegoen memento hartan saminaren saminez.

264. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0103 Eta azken ohar hau eman ondoren, baserritarra etxera joan eta atea morroiloz * morroilo: leiho eta ateak ixteko erabiltzen den burnizko barra itxi zuen eta Pinotxo gizajoa, hotzez, gosez eta beldurrez kikildurik geratu zen larraineko bazter batetan.

265. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0068 Ikaragarrizko hotza egin arren, surik ez zuten egin eta oso poztu ziren ibiltzen hastean.

266. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0128 Nahiz eta hotzak geroz eta handiagoak izan eta elur ugari egin, kanpamenduan lan handia egiten zen.

267. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0139 Beldur hotz ta luzearen postari
bordako leihoetan deitu nauzu
sutondoan diezazudan eskaini
epelera, gau gozoaren mezu.

268. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0150 Tentatzen nau suak
garrak
tximinian
Otz denean sua
beti sua
Txinpartak
egur lehertuak
txingarrak
betulak erre arteino
begiak gorritzeraino
tximiniko suan

269. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0011 Gauez gero
negar egindako goizak
busti egiten dit
desesperantzazko basamortu zuria;
egunsentiko argian, aldiz,
maskaratu egiten zait,
barrez,
begi nekatuon begirada kaskarrau...
lanez
sorturiko ideia leialek
erantzun gisa jasan behar dituztelarik
hotzez

270. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0046 Bero eta hotz /. Dagoenean bon-bon:/ dagizula on!//.

271. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0039 Jakinik
elurraren hitza zein hotza den.
idortasunean
punta gorriko diti zuriak
berotasuna gordetzen duzute.

272. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0039 Bakardadea eta hotza
ez dira
ez zeureak
ezen eta
neureak.

273. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0056 Orain udara,
bainan gogoan zaitut,
negu hotz beltz hartan
Zu
nere argia
nere berotasuna
izan bai zinen.

274. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0051 HARGINAK erdibitu dio harkaitzari
euriak eta eguzkiak eta hotzak
kolperik gabe eman
zioten forma.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0075 Ez al zinen zu hotzetako gerlari misteriotsu haietako bat?.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0327 Hotzak ez zuen etsitzen, negua bera ere normandarra izan bailitzen.

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0063 Buddyk, hau Hubbert nire anaia gazteena da, mozkorren batekin harrapatzen baninduen hotzak aterako zizkidala esan zidan behin.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 Lepazamarretik helduz, altzairuaren gisakoak baina hotz eta aluminioa bezain arinak ziren behatz haiekin lepoa estutu zion Popeyek.

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 Bizkar hezurreko ornoak elkar estutzean egiten zuten karraska ahula eta Popeyeren mintzo hotz eta lasaia entzun zituen.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0328 Little Belleren ahotsa, arnasotsik gabea, kontrolatua, hotza, diskretua, distantea zen.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0149 Hasieran hitz bat izan zen: Agur; orain, keinu hotz bat... eta bihar, auskalo....

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Jauregi hotzean Aldiro bezala papera purtzikatzen du eta su emaiten dio; ez tuk untsa oraino aditzen da.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Zenbaitek, horrelako kasu batean, itsas hegian izaten diren postalezko eguzki sartze horietarik bat edo emazte mitiko baten gorputz desiragarria margo lezake, bainan harek etxeko planoa (egin ahala zuzena) baizik ez du nahi eta mila alditan hasitako, purtzikatutako, arretako plano hori eramaiten du aurrera; kasko tzarra! Hutsaren sensazio hotzari erantzuteko bere lanean ez die orroitzapenei biderik uzten.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Ametsaren eta errealitatearen artean ez du gehiago diferentzia handirik egiten mutikoak; egunaz segitutako karrika hertsi eta jendetsu ber berak juntatzen ditu gaueko dibagazio pausagarrietan; Anaren etxe hotzean lokartzen delarik ere, horietan dabila.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Adibinatzen dituen so hotz epaile horiekin berea ez gurutzatzeko, aurrera begiratu irmoki eta abiadari eusten saiatzen da, abiada geldo honi, inkontzienteki azkartu baitzaio une batez.

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Dagoeneko bere onenak emana delako egiztapena (horra hor, ez da besterik) jasangaitz zaio, eraikitako arkitektura guztia gainbeheran datorkiolako bere soilean hain hotz, hain anker ageri zaion datu sinple horren, zenbaki itsu horren poderioz.

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0062 Hik badakik ez duala negarrik egingo, horretarako hezitu hinduten eta, bainan dena den jaitsi egin duk burua, ama hotz eta hondartsu baten kontsolamendua arkitu nahiean edo.

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0069 Eta burua jaitsi gabe, eskua sartu duk estalkien artetik filmeetan legez betazalak batzearren, eta ustekabean bere gorpuaren hotza sentitu duk behatzen puntan.

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0071 Ezkerreko zango gainean finkatzen haiz automatikaren kulata hotz latza eskuineko eskuan sentitzen duanean. 118 segundo.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Errotako alaba inguratu egin zen gure etxeraino, erradioaren aitzakiarekin, eta berak ba zekien ederki asko eguraldi txar harekin ez zela ezer entzungo, hotsa baizik ez zuela egiten, eta halere etorri egin zen, eta manta zaharra kendu zuenean ondo ikusi zen hura zertara zetorren, gizaseme baten gogoa seukala noski, mantaren azpian egun hotz gaietarako egokiak ez ziren arropak bait zeramazkin, kamisoi itxurako zerbait zekarren eta izterrak ere ikusten zitzaizkion mardul askoak, eta ene anaia oso atrebitua zen eta dapa bota zion hatzaparra, baina ez zen askorik beldurtu errotariaren alaba eta farrez hasi zen, eta gu orduan ufaka hasi ginen belarretan jirabiraka eta zilipurdika, eta batak bestearen atzetik estali genuen, ez zen giro ganbara hartan esnetu ginen arte, eta esnetu ginenean ere lasaitasun handirik gabe egon ginen hirurok etzanda eta hazkureka.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0044 Beso baten gainean jarri eta bestearekin danboril baten antzera jo nuen hatzekin kristal hotza.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0052 Arratsalde batez, neguko laino hotza nere bizkarrera jausten ari zen.

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0061 Kanpoan ez zen orain euririk, baina hotza handiagoa zela iruditu zitzaion.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0026 Zazpirak eta hogeita bostetako autobusa hartu, bi gizon, zigarro bat eskuan, ahoraino, goizeko hotzak eta birikaren erresuminak eragindako estula, bestea, abrigo barruan oheraturik, bufanda, estalki moduan, ahoa tapatuz, sudurreraino, burua okerturik, begi bat bestearen zentinela, eta bere ondotik pasa naizenean, buruko astinaldi batez, begi bat besteari nere pasadaz ohartu dio.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0041 Han, hotzaren eragina sentitu dut nire sabelean, ttua hortzen kontra, balsamo efekto egiten minduta eta garraxika dudan ahozko nerbioetan.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0041 Ttua behin eta berriz pasatzen da, hortzen zirrituetatik, maindire transparenteak, gorputz hotz eta dirdiratsu honentzat, mihiaren laguntzaz, (...).

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0105 Orduan landek eta soroek, lekuz elkar aldatuz, formak berriak osatzen zuten buruan, muina lehertuz, muinaren mamia zabaltzen zen kortina gisa nere begi eta buruaren artean, batpatean burua luze luze eginda autoestopista batekin hasi zen hizketan eta nekusanetik hizkuntza hotz batetan, eskua eman zion eta behatzez aldatu bestea nekatua eta denodatua baitzegoen.

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0060 Ortzia, goibel, artile zuri-hil batez estalia zegoen; haize hotz zorrotza zebilen eta elurrak estaltzen zituen mendi, muino, haran eta oihanak.

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0095 Leizea, ordea, hutsa eta hotza zegoen.

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0100 Eta Hotzak: - Hobe litzateke dena dagoen bezalaxe uztea.

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0060 Izozturik zegoen, eta horregatik ederki agoantatzen zuen hotza; eguraldiak epeltzen zuenean, orduantxe ibili ohi zen beldur samar, urtuko ez ote zen.

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0027 Nere begien aurretik aurpegi zorrotz eta begitarte hotzeko gizonak igarotzen; hauek dena aho, beste horiek dena belarri bihurturik.

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0019 Kriseilu ahul baten antzera argitzen zuen ilargiak, uretan zilarrezko bide bat erakutsiaz, haizea suabea eta hotza, izarrak beren azken keinuak egiten, olatu malenkoniatsuak.

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0087 Hobeto imintzen du gerrian, jertseiaren gainetik ukituaz, bere firebird hotza.

305. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0027 Nere kalabozoz ez nintzen kexu: ez bai nuen hotzik, baina bakar-bakarrik nintzen; hau luzarora kexagarriagoa da.

306. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Neri izugarri gustatzen zait aita gaisorik ikustea ohean sartuta, maindireak sudurreraino dituela, negu gorrian eta euria, eta hotza, eta elurra egiten baditu askozaz hobeto oraindikan.

307. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0053 Orain ez zuen, beti bezala, hotzean hilgo.

308. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0053 Gauzak aztertu aztertu: examinar egin behar zituen, baina hotzean, astiro.

309. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0053 Felipek dena, beti, hotzean egin nahi zuen.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0053 Hobe zen horrela egitea, hotzean, emoziorik gabe, aurrekondiziorik gabe...

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0037 Gorde dezaketen esnearen edo zopa hotzaren edo zergatik ez, gorde dezaketen ardoaren abstrazio eginez, haien formaren estudioan konzentratuko naiz.

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0075 Apenas bi odol tanto deskoloretu eta hotz irten ziren eskumuturrean ezpain heze bat bezala loratu zen irikiduratik esan zuen beste mundu batetatik mintzo litzatekeenaren abotsaz.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0066 Gaur, etxeari loturik den abelkume tegian, kortxelan bi arkume, bi axuri sortu berriekin lo egin... etxeko ate bakarra hor dago, azpitik neguko aize hotza sartzen... Egunaz barrenean egotea debekatua... kutsua badut.

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0020 Bigarren estaiako gelak guztiz utziak: gero eta hotzago, gero eta zikiñago, gero eta urrunago.

315. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0073 Baiñan International Schoolera]" ez zan joan ohi guztiz hotzean, eta ez xoilki españera ikastearren.

316. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0038 Nekaturik dago eta hotzaren aitzakian kutxararena egin dio Pimpimi.

317. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0010 Eta esperientzia honek begiratu nauela engainuan erortzetik pentsatu dut; erakutsi bait dit erakutsi, agureak aurpegian agertzen zuen irribarrea hotz ankerrak izoztekotan daudenei protestagabeko heriotzaren truke, iruzurrez, eman ohi dien irribarrea zela.

318. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0038 Bakarrik eta isilik, gaizkile okerrenentzat gordetako lagunik gabeko gela estuan; bakarrik eta isilik, patioko laukian inguru-minguru paseatzen ari denean ere, katu iheskor gisa, begi hotz eta gogorrak. .

319. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0312 Omia-Saindu-kari, gure hil-harri hotzak baratze xoragarri bilakatzen dira.

320. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0091 Estufa txiki bat da, hotza kentzeko, esan zion Rosak.

321. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0073 KONPLEXUS Hor hago etzanda. Gelan kristalezko hotzan.

322. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0149 Orduan, baina, zinez, buru-bihotzak hotz nituen.

323. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0149 Holako batetan, ur ertzera makurtu zen denboran, hotz hotzean bi eskuez putzura bultzatu nuen.

324. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0025 Ekia erabat ostendu da arratsaren oheko maindireen azpian gauaren hotza amatatzeko eta fokoek argiztatzen dute hondartza.

325. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0069 Hotza dago bainugela gaur ere huts egin digu programagailuak, kaka zaharra eta berria!, lehen ukitu bat demaie betazalei ur beroskaz leun-leunkiro igurtziz eta dutxara doa.

326. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0116 Fidelen hitz egiteko tonuera berotzen zen neurrian Alizerena hotzagoa, urrunagoa bilakatzen zen, gazte biren arteko etendura handiagoa agertuz.

327. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0150 Bizitzaren udaberrian zegoen gazte hark neguko ilunari eta hotz izoztuari egiten zion dei... Bizitzaren ironia?

328. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0031 Eta hau egiztatzeko, bai ahal dakizu nola deitzen zioten gure arbasoek Lurrari? Eguzki hotza! Hau da, Ludia eguzkia bezala zela, baina hoztutakoa. Hortik atera kontuak...

329. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0212 Han ari ziren laurogei eta hiru Delta buru zapal, beltz eta ia sudurmotz, hotzean inprimatzen.

330. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0082 Ezta Avellanedaren ankerkeriatan, Del Valleren itsumenetan edo Salazar hotzaren ahulezitan (jende azkarrak ukan ohi duen herabetan, alegia).

331. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0214 Ikaragarri gustatzen zitzaion, bere basetxeko erretratu galeria hotz eta biluzi hartan ibiltzea, eta beren odola eman zioten haien erretratuei begiratzea, haien odola baitzebilkion bere zainetan.

332. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0054 Elur-malutak beren zuritasuna galtzear irixten ziren lurrera, ur bihurtuxe, ez baitzuen aski hotz egiten idorrik irauteko.

333. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0077 Hotzak nengoen eta Marierenganako gogoarekin nintzen.

334. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0016 On Rafaelek, bere odol hotzaz gaindi, dudarik gabe espero ez zuen harrera haren aurrean, zur eta lur geratu zen.

335. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Ez nekien zer egin, nora jo, zer pentsatu, zer sentitu hotza, beroa, tristura, pena, poza... Zer arraio gertatu zitzaidan?.

336. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Ertz batean zegoela argia zen, ohearen eskuinaldean pareta hotzarekin topo egiten bait nuen, baina eta bestaldean zerekin topo egin nezakeen?.

337. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Lurra hotza zegoen eta zapatak jantzi nahi izan nituenean ohartu nintzen ez nekiela non nituen ez eta nork eta noiz kendu zizkidan ere, hortaz zapatak janztearen ideiari uko eginaz ohearen ertza ikutu eta paretean beste eskua jarriaz gela hura arakatzeari ekin nion.

338. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Horma hotza zegoen, baina momentu hartan bera zen nire lagun bakarra eta gorputza haren babesaren kontra indarrez itsatsi nuen.

339. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0051 Fardel txuriaren goitik beherako abiadura handitzen zihoan eta maindire arteko futbolariak, abiadurak sortutako hotzak bere aurpegia miazkatzean, barre egiten zuen, gertatzen ari zenaren ideiarik ere izan gabe.

340. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0026 Inginadoreak, zure loa eta nere hotza susmatuz, treneko leihoa itxi zuen.

341. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0090 Deusik gabe eta hotzez zirela esaka, urde kotxinak...!.

342. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Hotz zen eta haizeak indartsu jotzen zuen.

343. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0050 Shane lasai eta hotz zihoan aurrera.

344. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0047 Kolore hauek, hotzean, desagertu egiten dira idatzi ondorengo denboratxo txiki edo handixeagoan, baina birragertu egiten dira beroaren eraginpean.

345. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0009 Edo fisiko ospetsuren bat... Mostradorera hurbildu eta zerbait hotz eskatzen ikusi zuen.

346. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0075 Lehendabiziko sumatu zuena halako hotz berexi bat izan zen.

347. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0075 Eta ixiltasun haundi bat gelditu dela ematen duen, honelaxe sumatu zuen Mattinek ere giro-hotz haren egoera geldia....

348. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0013 Hiltzen zarenean, ez duzu ez hotzik ez berorik sentitzen.

349. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0036 Elurtzan abandonaturik, zaharrak egun gutxiren buruan hiltzen ziren hotzez eta gosez.

350. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0037 Bazirudien argi honen zain zeudela bakoitzak bere txirrikaz amu gorria () jasotzeko; bitartean, ilunbe hotz eta hezean nabari genuen etorri berria zen kotxea zahartxoa zela, pistoien kolpe baldar eta desegokiak entzun baikenituen, eta itzaltzerakoan, berriz, zaratatsu eta dorpe, dardarti, ito zen.

351. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0093 Txabola barruan eserita, gorputzari eskuko zauriak eta gaueko hotzak, hala-nola arimari gorrotoak eta beldurrak sentierazitako mina nozitzea baino ez nuen beste zeregin hoberik kausitu.

352. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0009 Bizkor garbitu hotz egiten zuelako eta logelara itzuli zen.

353. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0009 Hotz zen eta haserako euri fina elur maltzurra bihurtu zitzaion berehala.

354. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0009 Zaratarik gabe baina etengabe ari zuen bere erasoketa hotz eta lasaian.

355. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0069 Ez zen pisalek igo-jaitsian ateratzen zuten soinu alaia soilik, ez eta txaratil-hariek bereziki zerabilten jarduna ere, ez eta joko malabarretan bezala, tin-tinka ari ziren ontziak ere, ez eta sudurrei hain atsegina zitzaien te eta kafe usain nahasia ere, ez eta mahaspasei zerien usain gozoa, almendra zuri-zuriak, kanela zotzak hain luze eta zuzenak, ezpezia desberdin eztiak, fruittu almibarreztatu tortikatsuak, eta azukrez hain estaliak, behatzaile hotzenari ere ahulezia sorterazi eta behazuna eragingo zioketenak.

356. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0044 Zuen harremanak egunetik egunera hotzagoak zirela konturatu nintzen.

357. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0066 Baina nik ez nuen hodei beltzik zure begietan edo haize hotzik gure harremanetan sumatu, ezta ohartu ere elkarrekin emandako azken gau haietakoren bat beilan pasatu zenuenik.

358. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0035 Gabardina bustiaren hotza somatu zuen bizkarrean.

359. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0068 Kalefakziorik ez izanagatik ez zegoen hotzik.

360. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0025 Haserako gutunak hotzak ei ziren; ia oharrak, baina denboraren poderioz, apur batean luzatu eta samurtu ere egingo ziren.

361. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0180 Beijing-go giro hotzean itotzen hasia naiz, izan ere, eta irtetzea, alderdi barriak ezagutzeko ezezik, mintza-praktikari apur bat emateko ere ez legoke batere txarto.

362. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0270 Tropikaldeko txangoaldia eta gero, hotzak ahaztuta geneuzkan.

363. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0270 Izotza besterik ez zegoen bazter guztietan, eta hori gutxi balitz, basamortuko haize hotz eta zakarrak eten barik jotzen zuen Tian`an Men-go plazan.

364. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0153 Bere bila beldurrik gabe eta hotza, beroa edo euria erreparatu gabe joango da.

365. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0011 Blumek oso odol hotzez jokatu zuen bere krimena burutzean; geroago galdetu ziotenean ea Schô*nner ere berak hil zuen, galde bezala moldaturiko erantzun lotsagarri bat eman zuen: - Bai, zergatik ez hori ere?.

366. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 Bi garagardo hotz ekarri dizkigu gure eztarri sikuak freskatzeko. Oso atsegina izan da.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0065 Horretarako 500 metro itsaspean dagoen ur hotza erabiliko da.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Kuue vuur (Su hotza) kartzela garaiko poema liburua da.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0011 Beti egonean egotea arriskutsua da, gutxien-gutxienez ibili egin behar da baina inoiz ez otorduen ondorean edota giro hotzetan.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0304 Estudio-gizona euskarari buruz azterketa handiak egina, zentzuduna, kasik hotza, dotoreria eta haize kontutan ibiliko ez zaizuna, artez eta zuzen beti mamira doana, gardena.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0304 Hain zentzuduna eta hotza izanarren, badirudi Astarloa apologistarekin zaletuxea zebilela.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0198 Hotzarekiko erresistentziaren mekanismoak eta beroarekiko erresistentziarenak guztiz desberdinak dira, eta, bestalde, beheko hiltze-muga, gorputz-medioaren izozte-puntuaren azpitik dagoenean, problematsua gertatzen da berori interpretatzeko.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0028 Baina, guretzat, marxismoa ez zen soilki entelegatzearen giltzarri hotza: haren baitan, iraultza egiteko estrategia bilatu eta aurkitu nahi genuen.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0362 Hotza omen zegoen, hilotz baten irudi eta kordegabe.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0172 Badirudi, bertso-eskolari buruz ere, bitan banatuak egon beharko luketela eritziek: alde, ikastea defendatzen dutenak; eta aurka edo hotzago, sena azpimarratzen dutenak.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0289 Mintzatze hau ez da sistema zehatzez izango, arin samar baizik, aizea arbolen orrietan zehar iragaten den bezala, batzuetan leun, besteetan ozen, orain bero, gero hotz.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0025 Baina irudimen basa horrek ez du errealitatea edo errealismo hotza, gordina gordetzen.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0020 Amerika Zentralean eta Hegoaldekoan sortua delarik eta tenperatura aldaketak doi doi jasaten dituelako eskualde hotzagoetan, urteoro landatua izan behar da.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0057 Beroak ala hotzak ote? Solidoak ala gasezkoak? Eguzkitik zetozenak ala Unibertsoan zegoen beste materiale batzutatik formatutako partikulak ote?, e.a.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0059 Lehenengo ur likidoa lurrazaleko lekurik hotzenetan formatuko zen, eta leku horiek poloak izango ziren.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0002 Iparraldean, negu gorrian, hotz mina egiten du; hegoaldean, uda betean, bero eta busti.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0002 Askotan, gainera, oraintxe hotz eta oraintxe bero, ia biak batera.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0089 Burutik datorrena da, hotza.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0133 Urretabizkaiaren goiz honetan euri ari du, seiretako langileak maldan behera doaz (nota bene: seiretakoak, eta sudurra hotzak, eskuak patriketan, doaz), eta abar.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0234 Hilabete luzez borroka, gosea, hotza eta etsipena jasan ondoren 1943.go urtarrilaren 30ean ejerzito alemandarrak, hirurehun mila gizonek baino gehiagok osatua zenak, porrot egin zuen eta Von Paulus gudalburu nagusia atzipetua izan zen.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0036 Zona hauei zikloiak deritzagu; eta zona hotzetatik beroagoetara aldatzen dira.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0036 Hori gertatzen da Espainian Ekialdeko edo Solano haizearekin; Afrika ifarraldean Simun delakoarekin, ikaragarrizko harea ekaitzak sortzen dituenarekin, alegia; Errodana hibarreko Mistralekin, haize hotz eta lehorra denarekin; Siroko delakoarekin, Afrikatik etorri eta Italian sartzen denarekin; Alpes ifarreko Fô*hen-ekin, haize bero eta lehorra denarekin.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0219 Humboldt korronte direlakoek, hotzak bait dira, plankton baltsak sortuerazten ditu, eta badakizue, arrai askoen janari jarraitu arren gustokoena dela.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0122 Bestalde, egoera psikikoa izan daiteke egonezinezkoa, kezkatia, asaldatua edo gorbezia, egoskorra, hotza eta baita pozez eta itxaropenez betea ere.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0049 Orain mahai horren gainean hitz hauek idatz itzazu: lokatza, hotza atzo txakolina... berriro esango dizkizut: lokatza hotza atzo txakolina.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0246 Termoklina Ozeano edo lakuetan aurkitu ohi den ur-geruza, hango ur-bildua bi zatitan banatzen duena: gainekoa, beroagoa eta ongi oxigenatua, eta azpikoa hotzagoa eta oxigeno gutxikoa.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0016 Eta anfibio gehienak uretan babestu ziren behin betirako; beste batzuk hotzari aurre eman zioten, eta lurrean geratu ziren.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0177 Hotzak erkitua zegoen haurra.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0108 - Kolorearen teoria sakondu.
- Kolore primarioak, sekundarioak, osagarriak, beroak, hotzak, e.a. ezagutu.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0139 Bateko, mito gisa funtzionatzen duelako, bihotzari deiegiten diolako eta ez buru hotzari, bere erakarmen indarragatik....

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0050 Batez ere neguan, dena ilunagoa eta hotzagoa denean.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0126 Jakina, urrutitik ikusia, abstrakto xamar eta hotz azaltzen da hori guztia, eta lokamutsezko irudimena erantsi beharko litzaioke.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0018 Zeri lotuko dizkio soldatzen ari den bi hodi horiek? (Ur beroa eta ur hotzaren kanilei).

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0041 Eta negua bera ere, otza baiño gehiago bustia dugula esan behar.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0137 Batez ere, lurralde otz xamarrak ziranez, elur-oreinak eta honelako beste zenbait abere mota ugari aurki zitezkean.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0012 Eta, zalantzarik gabe, haren ateismoa haren aitaren postura hotz eta hala-holako baino garbiagoa izan zen.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0052 Abentura, mendi garai eta elurtsuak iragatea da eta 40.000 soldadu pentsa ezinezko nekepetan haitzen artetik, elurrak ia estalirik, haize hotz batek joaz, aurrera ari dira.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Hotz handia egiten zuen egun batean Mikelen aita etxera sartu zen bildots txuri bat bizkarrean zekarrela.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0050 Jesusek ez du denborarik galdu, egintza soil bakoitzaren adarretik bizitza izpika neurtuz gertatzen den jokaera hotza bat aurrera eramaten (L. Boff).

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0035 Itsas korronteek barrenetik dakarte ur hotza axalera, sustantzi organiko eta gatz mineraletan aberats, eta hauek, aldiz, sintesi berrirako lehen materi gai bihurtzen.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0035 Korronte beroek (Golkoko korrontea) poloetara erametsu dute ekuadoreko ur epela; korronte hotzek alderantzizko bidaia egiten dute, eta poloetatik ekuadorera doaz.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0045 Badago arrisku bat: eskolastikaren erakaspideen lehorra eta hotza konpondu nahiz, orain etengabe biziaren premiak aipatzeko joera.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Han ez dute hotzik jasanen.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0022 Gure hegaztien pasaia, iduri du, urtearen haroek eragiten dutela, zehazkiago esan, neguko hotzak baina beroaldeko lurretan ere ematen denez, ez daiteke esan hotza denik hegazti-pasaiaren kausa.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0151 Larruazal hotza, ukimenean lehor eta itsaskorra.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0019 Lurreko zenbait zatitan Eguzkiaren izpiak zuzen erortzen dira eta honegatik, bero handiagoa ematen du orduan, aitziti, beste tikietako biztanleak hotza izan ohi dute, Eguzki izpiak zeharka bezala igarotzen bait dira.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0019 Heraklito filosofoak J.K.a. 500. urtean hau esan zuen: Mundu hau su bola bat da eta izango da beti eta geofisiko askok gori gori dagoen nukleoz mintzo zaizkigu; goritasun hori azaletik hurbilago eta hotzago bilakatuko litzateke.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0091 Kontutan hartu behar da, parametro horiek, metalen hotzetako propietateak definitzen dituztela.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0161 Denborapasa honetan burdina zati txiki bat hotzean hartu eta txingure gainean mailukatuz ea zeinek denbora gutxiagotan gorritu eta zigarroa berarekin piztu, jokatzen zen.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Aho batean mihi bi bezala, sozialismoak aurpegi bi hartu du publikorako: bat hotza, teknikoa, kabinetekoa, politikoa; bestea onbera, adikorra, paternalista.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0246 Sentimendu hotz eta motelak gartsu eta bizi bihurtzen dituzte.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0063 Gero berak dagoen legeriaren kuestionamendua eta aldaketa planteiatzen dik, dagoen legeria oztopo gertatzen delako hizkuntzaren normalizazio-prozesua ziurtatzeko eta gero oztopo psiko-sozialak planteiatzen dizkik: jendearen hizkuntzarekiko atxekimendu-aldetik dauden eskasiak, jarrera hotzak edo epelak, edo hizkuntzarekiko gorrotoraino zabaldu daitezkeen jarrera ezkor horien positibizazioa, azken batean, hizkuntzaren autorreprodukzio-egoera batera iristeko.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0103 Adibidez: badakizu, gutuna oso gauza hotza da, maitasuna bero mantendu behar da, bestela loreak neguan bezala, hil egiten da.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Eta zenbaitek, itxura denez, euskara aseptiko eta hotza du eredutzat.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0136 Ezta Hitler-ek ere hain hotzean!....

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0053 Neurri mikroskopikoa dute, eskuarki bakarrik bizi dira, ur hotzak nahiago dituzte eta bertako planktonaren osakide garrantzizkoak dira.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0014 3. Urtaro hotzean (poloetan eta mendialde garaietan berdin), ura solido itxuran azaltzen da, izotz edo elur gisa, alegia.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0020 Hotzez hil zaizkien umeak dira.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0020 Alegia, hotz-kolpea datorrenean, erleak pilatu egiten dira hotzari aurre egiteko eta eginak zituzten umeak estaltzeko behar adina erle ez badago, umeak hoztu eta hil egiten dira.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0051 Neguan atseden Negu hotza den tokietan erreginak arrautza egiteari utzi egiten dio.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0109 lurrinketa / kondentsazioa / hotza / beroa / Ur-kantitate handia duelako Planeta Urdina ere deitzen zaio Lurrari.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0183 Neguan, ordea, inklinazio handiz heltzen zaizkigu eta hotz handia izaten da.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0183 Udaberrian eta udazkenean, berriz, tenperaturak ez dira izaten ez oso hotzak eta ez oso beroak.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0183 ARIKETAK 4. Zein izaten da urtarorik hotzena? Zergatik? 5. Aurki ezazu hiztegian emigratu hitza.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0010 Hego-zonaldea laua nagusiki, non, Iruñeko Arroko karakteristikak nabarmenki ageri diren; lurzoru tuparritsuak, landaredia submediterraniarra, zitu-nekazaritza, tenperatura beroak udan eta hotzak neguan.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Sua, behar-beharrezkoa sukalde-lanetan eta etxea eta pertsonak otzaren aurka babesteko, berdin, beharrezkoa izan du gizonak piztiekin burrukan egiteko eta gaiak eta tresnak egiteko.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0031 Arazo hoietzaz mintzo denean, tokian-tokiko bere ikerketei buruzko argipideen teknika hotza, gizon guztientzat barnekoena eta orokorrena den arazoari, hots, bere bizitzaren zertarakoari erantzun bat emateko jasan zuen bizi-borroka adierazten ari denaz jabetuta dagoenaren bihotz-zirrara bilakatzen da.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0071 Magdalen aldia K. a. 19.000 urtean hasten da; Europa guztian klima oso hotza zen.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0071 Kobazuloetako margoetan eta hezur-aztarnetan ikusten denez, Auñamendietatik iparrerantz elur-oreina, eper artikoa, elur-hontza edo eta mamuta bezalako klima hotzeko abereek menperatzen zuten ingurua.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0071 Pirineoen behealdean dauden Euskal Herriko kobetan, ez da klima hotzetako horrenbeste abereren ugaritasunik, eta alderantziz, oreina, ahuntza, bisontea, zaldia eta abar, maiz agertzen dira.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0121 Hau egia da boskimanoen kasuan, zeinak gauez askotan oso hotzak diren Afrikako zenbait eskualdetan bizi diren, eta oraindik gerripeko txiki edo kapa soil batez besterik ez dira jazten.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0018 Aire-klase hauek ez dira nahastuta egoten; elkarren ondoan baizik (bata beroa eta bestea hotza da).

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0018 Aurrera doan aire epela eta erretiratzen ari den hotza bereizten dituen muga, fronte beroa da.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0018 Aire hotzaren abangoardia eta epelaren atzegoardia bereizten dituena, fronte hotza da.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0018 Kolore bakarreko eguraldi-mapetan, fronte beroa sabeltxo txikiak dituen lerro batez adierazten da, eta fronte hotza hortz zorrotzez.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0018 Koloretako mapetan, meteorologi zerbitzuetako arauzko mapak kasu, fronte beroak lerro gorriz eta hotzak urdinez irudikatzen dira.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0018 Fronte hotza beroa baino azkarrago ibili ohi da, askotan lehenengoa bigarrena harrapatzeraino iristen delarik.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0018 Horrela gertatzen diren fronteei fronte okluditu ala oklusio esaten zaie, eta propietate amankomunak dauzkate, fronte bero eta hotzaren nahaste modura jokatuz.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0096 Airea hotza badago, dentsoa, astuna da.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0096 Aire hotz eta lehorra (lodiera txikia)
Aire bero eta hezea (lodiera handia)
500mb
1000 mb
.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0135 Handik ordu batzuetara (gutxi edo asko, fronte hotzaren urruntasunaren arabera), hodeiak ugaldu egiten dira, itxura ilun, beltza, itxusia hartuz.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0135 Ekaitza? Ez! Pasatu berria den depresioaren fronte hotza da.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0135 Frontean, hotzean nahiz beroan, aire polarra behean dago, lurrari itsatsita.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0010 Adibidez, Sumin hitzak atzamarretan hotzak sorturiko mina adierazten du, baina edozergatik haserratu eta gori-gori jartzen denagatik ere esaten da.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0010 Era berean Sumindura hitzaren esannahia zera litzateke: hotzak nahiz asunen hazkura erreak sortutako mina, baina beste esannahirik ere badu: irainen bat jaso duela uste duenak izan ohi duen arimako mugida haserrekorra (ikus Euskararako Hiztegia 424. orr.).

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0009 Hautzaroaren hasieratik, eideren eta kaioen arraultzen bila trokak igotzen zituen, gezi-uztaiaz tiratzen zuen, fiord-eko ur hotzetan bainatzen zen, eta xakean jokatzen zuen.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0008 Beldurrez, hotzez, negarrez... Adib.: Hotzez dardarka nago.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0028 Agian, horregatik bihurtzen dira txapel eta kapela-zale, kaskoa hotz-berotik babestu edo burusoiltasuna ezkutatzeko.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0029 Orain dena askoz hotzagoa da, sasilagun asko hurbiltzen zaio bati bere izena egunkarietan datorrenean.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0131 Triste doa gizona: utzi behar izan dituenen kezkak bihotza desegin dio, eta, bestalde, berari babesa eta laguntza eman beharko zioketenen epai hotzak ere min ematen dio.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0046 Azter dezagun, ordea, purismoaren auzia orokorrean harturik eta hotz-hotzean.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0197 Gorritasun ubel eta mingarriak, urtaro hotzetan agertzen direnak, ume eta adoleszenteetan bereziki, sudurrean, belarrietan eta gorputzadarretan (behatzak eta orpoa izan ohi dira lekurik usuenak).

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0197 Estasiagatiko eritema hau (tegumentu handituak, distiratsuak, hotzak dira sintoma nagusienak), aurrera eginez gero konplikatu egiten da, ultzerak eta arrailadurak agertuz.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0029 Adbekzio-lainoa Azal hotzago baten gainean mugitzen ari den aire-masa hezearen azpialdean eratzen den lainoa.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0094 Epela Klimari edo eskualde bati esanda, ez beroa eta ez hotza.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0135 Nahiz eta gorputz bat, giza gorputza esaterako, nahikoa hotz egon, energia igortzen ari da etengabe.

462. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0155 Baiñan iturri garbi ori zikindu ezkero, otza ta ituna besterik ez.

463. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0590 (Firme bestaldera begiratzen du, otz-atz antzean. Besoak uztartu egiten ditu).

464. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0083 Alderdi asko ditu berekin
pagadik dauzkan basuak,
erauntsi eta otzean babes,
beroan itzal gozuak;
udazkenean, danak batean,
perretxiku ta usuak,
ondoa berriz garbi-garbia,
an indarrik ez du suak,
pagoa sartzen saia bear du
gaur Euskalerri osuak.

465. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0146 Beti udaberria
nai luke biotzak,
neguan sumindutzen
gaitulako otzak;
baña poztuko gaitu
Jesusen jaiotzak,
munduko pekatua
kentzen dun bildotsak.

466. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0146 Abenduak ogei ta
laugarren eguna,
ikasbide bikaña
ematen diguna:
Belen'en estalpe bat
otza ta illuna,
Jaungoikoak beretzat
aukeratu duna.

467. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0064 Kirioai esker otza eta beroa gure gorputzean somatzen ditugu.

468. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0028 Bai atsegingarri izan bear zaiola, neguko lenengo otzak datozenean, belar idorrez betetako etzategian lokartzea!.

469. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0061 Bai muskertzarrak, bai kokodriloak, otzari bildur diote.

470. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0048 Narrazti auek, odol otzeko abelkiak, ludi guzian dira, polodietan ezik.

471. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0012 Otzak gogortu zuan, eta noiz baiño noiz an geldituko ote zan ari zan bere buruarekin.

472. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0086 Aitek an gogor / egin zuten,/ Nik egiñez otz / egon ziren.

473. 1969-1990 gipuzkera poesia a. sorrondegi 0166 Orain sei egun Arantzazu-tik
Artu nuen eskutitza
Adieraziz beren eleiza
Daukatela oso otza
Beren anayai eskaturikan
Berotasunen laguntza
Senideai ezin ukatu
Pozik zabalduaz poltza.

474. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0023 Bakardadea bai dala otza
dana goibel det ikusten,
izartxo bat bakarrik ere
ez da zeruan azaltzen!.

475. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Izotza bera baiñan otzagoa zan zerbait nabari zuen lepagaiñean... eta....

476. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Neskatxagana makurtu eta musu eman zion bere ezpaiñ mamitsu eta otzetan.

477. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0079 Eguraldi hotza goiz hartakoa.

478. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0045 Neguko atsalde otza zan.

479. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0101 Otzak pasea zegoala esan zigun.

480. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0013 Oiek ez dira iñoiz gauza otzen bat izaten, etxeko oitura kutunak baizik.

481. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0098 Urte batzuetatik onuntz, aseran berotegiko sailletan, loreak hormona bidez tratatzen dira, eguraldi otz eta euritsuetan ere, lorea ondo ar dezaten.

482. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 Azkarregi erein eta gero otzak jotzen baditu, landareok gero loratu egiten dira azkar.

483. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0075 Or otzean marruskatzen du agoa ongi zorroztuta uzten diolarik.

484. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0162 Errekan otza ta inguruak bustiak.

485. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0354 Bainan gaur den hotzarekin, plazer zinuke beharbada zopa bero xorta bat.

486. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0009 Enekin
ene sahetsean
oraino
atxekitzen
baldin baditut
kanpoan
hotzegi
baita
da.

487. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0003 Nunahi izan nadin, iluna
Zernahi egin dezatan, huts hotza
Bertzek nahi dautaten gainera
Betirako kendu esperantza.

488. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. zamora 0024 Ilargiaren puda hotzek
iduzkiaren erretzeko beroek
ausikiz
emeki emeki deramate berekin.

489. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia maiatz 1989 0066 gosez, hotzez jinak
otso latzgarriak
jan bila!.

490. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. nesprias 0045 Negua zen garai hartan, sasoinaren hotz handia!
Xoriñoa, piu! Piu! Oihuz oihu ta saltoka,
Landa batetan sartu zen janari zenbaiten bila.

491. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 - Goi-indarrak egin ba'dagi guk gorputzean bezela lor-oiñazek, bero ta otz, jasatea, baiña ori nola dagian ez digu guri adierazten.

492. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0066 Negua pasatu zaukuk hotzan partetik ainitz sofritu gabe; haatik izan ditiuk aspaldian egin ditien hormaik handienak; elurra doidoia, erraiteko doia egin du bakarrik; bazuza ainitz eta uri.

493. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0135 Ango tximeniak eta labearen txapak etzuten otz aundirik sumatzen.

494. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0095 Iduri likek urean gaudela sartuak, gauez larruz aldatzen gaituk, ez diagu egunazko azala; uste diat gauazko arraintxo batzu garela: egunaz ez gaituk bizi, loerian gaudek; hotzak desigiten gaitik, larrua eta haragia, euriak karraskaturik uzten diguk... gauaz aldiz, beroan gaituk, jendeen gandik urrun, bakar ixurtzen, sendimenak atzarririk, komunikazio beratxeman batetan.

495. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0133 Pentsatzean ere hotza sartzen zaidak; onak baditik barnean izateak, halere, ez balitz horrelako leherdura izugarri hauxe!.

496. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0041 Linea ebakia zen. Linea ere ebakia zuten beraz. Ixiltasun hotz gogorra.

497. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0032 Hau gertatzen denean, aukzoezpora bat moldatzen da eta protoplastzez gutiago dira eskualde hotzetan.

498. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0032 Tropikoetako zigordunek zigorrak luzeago dituzte komuzki itsas hotzetan direnez baino, horrek erakusterat emaiten bait du uraren liskadurak duen eragina.

499. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0153 Itsas-leizeetako ur hotzetan, biziki neke da hezurdiaren, moldatzeko behar duten kalzioaren biltzea.

500. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0153 Ez dezakegu itxoin, odol hotzeko arrainek eta abere apalagoek badutela-gerizapenik hotzetik begiratzeko.

501. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0153 Haien ibilera normala hotzaren giroari jarria da.

502. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0037 50 Peñagarikano.
Honek poltsa beroa
behin hartutakoan
hotza oia barrenen
ta hotza kanpuan,
zuk zer egiten dezun
ipiñi kontuan
gauza bakarra daukat
nik pentsamentuan
nola etzinan sartu
monja konbentuan.

503. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Hau da hizkuntz ordezkapen prozesuaren logika hotza, eta berak uzten digun alternatiba bakarra: euskarak ez baditu eskuratzen ezinbeztekoak dituen tresna legal eta juridikoak, elebakartasunerazko prozesua zabaltzeko, Herri Mogimenduaren indar guztiak beti eginen dute topo marko legalak eta bere defendatzaileek ezarritako muga, traba eta erasoekin.

504. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Txuri-Urdin izoztegiaren ondoko gela hotz eta bustietan hondatzen ari dira.

505. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Zerbait bihurritzen denean, mina hartu deneko menbrua goiti jaso behar da eta gero, izotzaz edo ur hotzaz parte hori inguratu.

506. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Larehunen bat ikusle; eguraldi bikaina, ez bero ez hotz.

507. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Bihotz kirurgian laser hotz moeta berri batez baliatu dira zain koronaria garbitzeko kanadar kirurgilari batzu.

508. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Euria ari ez duenean, kalean hotzegi ez badago, bideoren bat jartzen dute kanpotik ikusteko moduan; lagunen eritziz, gehiago saltzeko asmotan, baina nik osorik ikusten dut.

509. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Txerria hiltzeko sasoi egokiari buruz, bat datoz denak eguraldi hotzez egin behar dela esaterakoan.

510. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Hotzari iheska gaiaren hitzak Joxean Artzerenak dira: Hotzari iheska / iparraldetik hegoalderuntz zoazenean / gaixo usoa / erne ibil zaitez / hemendik igarotzerakoan / segi aurrera / hemen ez duzu pausalekurik / hemen, jende gehiegi duzu / ez duena beroa maite.

511. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Itsaso beltz / ilunabartze / kaiko barean / arraun hotz eme....

512. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0002 Maitasun-arloan harreman nahikoa hotzak, eta, amodioan lan-kontuak kontatzen jarraitzen baduzu, inoiz ez dituzu harremanok berotuko.

513. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 SEI
Sagardo ona, ardo hobea
hoien atzetik gabiltza
hortatik aski izan ezkero
alaitasunaren giltza
Zumoak hartzen hasten bazara
oso sano ez zabiltza
Ur hotz gardena osasuna da
ondasuna ardo beltza

514. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Ur tanta hotzak izugarrizko kalteak Catalunyako hegoa aldean

515. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Sei pertsona hilik, bi desagerturik eta milaka milioi pezetatako kalteak sortu ditu Catalunyako hegoalde osoa jo duen ur tanta hotzaren ondorengo uholdeak.

516. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Murcian ere kalte haundiak sortu ditu ur tanta hotzak, bertan pertsona bat hilik eta bi desagerturik izan bait dira.

517. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ta, zu, kotxe batetik urtetera ba`zoaz eta tiro bategaz artzen ba`zaitue... zuk esango daustazu zure odol otza zelan gelditzen dan! Noren errua izan da? Erriko arduradunak zer ikusi aundia daukeela deritzot; ori, erri guztiagaz txarto iokatea da, errespeto barik.

518. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Urrengo egunean, illaren 3`gn, goizerik bertaratu zan mendi-zaletza andia, ta danen artean, eta arratsaldeko iruretan, aurkitu eben gure adizkide zintzo orren soin lerdena, bizi barik, otzak gogortuta; zauri andirik barik baiña ilda.

519. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Iñork ez daki, ta ez dau jakingo be, zelan izan zan mendigoizale euskaltzale onen eriyotza, ala laprast eginda jausi zan, ala zorabioren bat izanaz ezagutza galdu ta jausiaz, otzak gogortu ete-eban, bertan egiten eban otza ikeragarria izan zan eta, lenago esan dogunez, artu ebazan zauriak ez ziran erailteko aiñakoak.

520. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Gauz uts bat, otza, illa geratzen dala esango genduke era ortako gizona.

521. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Gu anka otzez ezin izan ginan orma zulo haretan gehiago egon eta bidean aurrera egin genduan.

522. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Ikerketa-gelatan diru-txauketa aundiak egiñez or ari dira aberatskumeak sortarazi eziñik, eta bitartean osasuntsu jaiotako beartsukumeak bizi-eziñean iltzen... Eta au ez da urrutietako gertakizun otza.

523. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Etxeko goxotasunean eta berotasunean egon bearrean, beren gurasoak, kale gorrira ateratzen dituzte, otza naiz beroa egin, aizea euria egin, eta askotan aur jaio berriak dira gaiñera kale ertzetan ikusten ditugunak.

524. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Zuhurtasuna da bere hitz klabea: anbizioak eskuratzeko, era hotz batez gauza guztiak ondo planifikatzen ditu.

525. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Mentalki: Hotzak, kalkuladoreak, prezisio haundikoak, errazionalistak eta gogorrak dira.

526. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Maitasunean: Hortan ere hotzak eta kalkuladoreak dira.

527. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Ezin dut esan zenbait egun iraungo duen parentesi honek, baina egun batzutan eguraldi zakarra, bustia eta hotzagoa izango dugula bai.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Odolaren muimendua ere traba baitezake berotzeak, on dira bereziki zangoen trenpatze hotzak, hala nola duxa bururatzean.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Behar dira xifre batzu jakin, harrigarriak baitira haietarik zenbait beren hotzean.

530. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1982 0001 Ea nor mugitzen den orain! Militar españarrei, 23-Fko epaiketatik beren galoien irrifar hotzean duten inpunitatearen arrokeriarekin atera diren berberei, ematen zaien berrespen internazionalarekin, Gobernuak kaki itxura handiagoa hartzen du eta instituzionalizatu egiten da tankeen inperioa.

531. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. lizarralde 0001 Guri, aitzitik, haize hotzak eta epelek bete-betean zaflatzen digute aurpegia eta nahitaez tente iraun beharko dugu erasoetan.

532. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Zazpirak eta laurenetan ogera. Ordu asko ogean egoteko, baña lo gitxi, oso gitxi. Otz aundia kanpoan.

533. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Eta ordubatak lauren gitxiagotan abiatu gara, gau illunean. Otz aundia. Bideko ur-zulotxoak izoztuta. Baña aizerik ez, zorionean.

534. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Seirak aldean eguna argitzen asten da, ta otza aundiagotzen.

535. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Langile mugimenduak aldarte onak eta txarrak ezagutu ditu historian zehar, gure artean udaberria eta negu hotza ezagutu izan dituen bezalaxe. Europa mailan lehen gerrate nagusiaren garaian, eta geroxeago jasan izan zuen zatiketan, halako kinka izan bazuen ere, geroztik bere indarra erakusteko egokierarik izan du.

536. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Zorigaiztoko susmur hau, egia latza bihurtu zitzaigun, mendizale adiskide honen gorputz hotza herrira zutenean.

537. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0001 Zehatzago esanda, azaleko geruza epelagoak latitude altuetan ozeano hondotik azalera ur gazi eta dentsoa dakarren konbekzioa inhibitu egiten du, horrela azalera iristen den ura hoztea (atmosferara beroa botaz) eta ozeano-hondoko korronte hotzak eratzeko berriro hondoratzea oztopatuz.

538. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Sinismen ezak ez digu beldurrik ematen, injustiziaren aurrean hotz gelditzen direnek beldurtzen gaituzte; amorruraino, kristautzat agertzen badira.

539. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. bastarrika 0001 Ezin dut gelditu, ezin dut heldu;
esku astunak, mugiezinak.
Zergatik?
Ezin dut ezer egin, mugitu eta hotzak naiz
Begiak itxi zaizkit,
eta ez dut ezer ikusten.

540. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Ordulariari begiratu eta izerdi tanta hotz batzu kopetan behera jausi ziren.

541. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Aiztoa oihalean ondoratzera zioanean, esku hotz batek besoa heldu zion.

542. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Kafe hotza hartu eta gezurrak sinistu.

543. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 EDURRA
Mendi ta ibarretan
zuritasun gardenpean edurra
ikusiz burututa,
ikusiz gallurtuta
zuriz soiñekotuta
ain edertasun otzaren ikurra...
.

544. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Izan be olaxe da: triste dagonian, postutzeko; pozik dagonean, ospatuteko; bero danian, preskatzeko; otza danian, berotzeko.

545. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Hotza eta zuri-zuria da.

546. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Kanpoan dena geldik eta barruan ibiltzeko gogo handirik ez: negua hotza eta hotzarekin odola moteldu eta geratu bezala egiten da; lehortzeko bide dabil.

547. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Hotz eta hotz eta alde guztiak berdinduak.

548. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0002 Baina, nola pentsa nezake hain hotz eta lasai ene lagunen ogibidea zalantzan badago?

549. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0133 Bizi da ori ni ez yoko bai yoko nabilkon bitartean; arnasa otzegia emoten dabe itzak egiteak berotuteko.

550. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0153 Arripe otzean ogei ta amaika gau ta egunez lo-eginda, izerdi-zitala sortu dokan kunkun orrek irakin egik lenen ontzi liluratuan!

551. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0137 Gixajoa, gose da eta hotzak hilik dago. Onena egun batzuetan gelan eukitea izango da. Ez, nik uste dot onena libre iztea izango dala, gelan bakarrik eta kaiola barruan izten badogu penaz hilgo da.

552. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0189 Horregaitik sarritan joaten nintzan Nafarroako herri isil eta hotz hartara (nora).

553. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00015 Negua hasia zan. Baetozan denboraldi hotzak. Otsailaren lehena hasi barria. Baltzola bidean egoan auzoan, Txoritxe izenekoan, Errota zahar baserrian bizi zan Unai.

554. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00052 Kanpotik ere ez zan zaratarik entzuten, hotzak gordelekuetan ebazan, itxuraz, gaueko izaki guztiak.

555. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00052 Beraz, hareek eta eskaladako erretxinak lagunduta, uste baino errezago joan nintzan oztopoak gainditzen; halan ere, azkenengo zatian, hotzak eraginik, baita nekeak eta beharbada bildurrak ere, igoerea nekoso bihurtu zan, arriskutsu.

556. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0094 Egun haretan, benetan be hotz nintzan.

557. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0125 Orduan gosea eta hotza ez zen falta eta arean bildurtia zenak, ikusi be, inon direnak ikusten zituen!

558. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0002 An arnasgai gitxi dago eta otz egiten dau.

559. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0327 Ez daitela izan, gaur arte egin dogun lez, Jainko hotz, gogor, urrun, ahaltsu, zigortzaile, misterioz beteriko baten irudia.

560. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00054 GAZTEA: Hotz zara?

561. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0049
Ai, erregina! Ai, neskatila!
Bihotz gogor nauzu deserritu,
itsu naiz geldituko, itsu betiko
zure irudia solik zait gelditu.
Zer gertatuko zaigu bioi,
Lur gogorrean eta haize hotzetan,
nor dukezu orain maitagai?

562. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0011 Hotz dun kanpoan.

563. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 (Besoak igurtziz) Hau duk hotza hau!

564. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Hotz egiten dik, e?

565. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Hau duk hotza hau!

566. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Narkisek. - Hi!, hemen geldirik, hor nora edo hara ibilita baino hotz handiagoa egiten dik!

567. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Narkisek. - Egiten duen hotzarekin hemen lo egin?

568. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00025 a) Argindarra eta edateko ura beroa eta hotza, eguneko 24 orduetan.

569. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00241 Bai gizakiek eta bai animaliek oinarrizko premia batzuk dituzte eta horiek beteta beren iraupena segurtaturik geratzen da. Jan, edan, hotzetik eta arriskuetatik babestu, etab. egin behar dute. Baina alde handia dago bakoitzak premiak betetzeko duen erari dagokionez: animaliak ingurunera egokitzen dira hil nahi ez badute, baina gizakiak teknikaren bidez ingurunea egokitzen du bere beharretara.

570. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00050 Janariez gain lehen gizakiak arropak ere beharrezko izango zituen, garai haiek oso hotzak baitziren.

571. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00065 Garai honetan izozte aldiak bukatutzat jotzen dira eta eguraldia epeltzean paisaia ere aldatu egingo zen. Klima hotzeko animalia handiek (mamuta...) iparraldera jo zuten.

572. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00060 5. Eskualde hotzetako erliebea. Izotzaren ekintza.

573. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00060 Beste helburu bat ikasleengan oso sartuta dagoen akats kontzeptual bat ezabatzea da: eskualde hotzak alde polarrekin eta latitude altuekin identifikatzea.

574. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0028
1. Zerbaitetarako unea, egokiera, aukera, besterik adierazten ez bada, ona.
2. Pertsonen artean sortu ohi den elkarren aurkako erasoketa edo burruka.
3. Jipoia eman edo berotu.
4. Goragalea zein gaitzespena sortzen duen zentzazio ezatsegina.
5. Makina bat hondatu.
6. Ahotik behera limurtzen, isurtzen den txu jarioa.
7. Objektu argitsu batek bidaltzen duen dirdira, argi izpia.
8. Norbaiti maitasunezko zirriak edo igurzketa leunak egin.
9. Zerbaiti aurpegia emateko adorea.
10. Denbora oso laburra, txikia.
11. Joera eta seinaleak ikusiz ateratzen den ustea edo suposaketa.
12. Ordain gabe eta borondatez, norbaitek beste bati ematen diona.
13. Gogortasuna edo sendotasuna duena.
14. Berba, mintzoa.
15. Norbaiten aginduetara dagoen pertsona.
16. Zenbait landareren, batez ere laboreen fruitua eta hazia.
17. Tresna zorrotzez egindako moztura.
18. Hotzera jotzen duen eguraldia.
19. Edari biziek burua nahasi.
20. Gauzak elkarren gainean zein ondoan multzoa eginez bildu.
21. Ugazabaren esanera lan egiteagatik jasotzen den honenbestekoa.
22. Erakunde baten ohizko etxea.
23. Zerbaiti eusten dion azpiko sostengu trinkoa.
24. Gauza edo pertsonaren bat toki batera bidali.
25. Duen izaera makalaren zioz oso erraz min hartzen duen pertsona.

575. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 elurra / euria / eguzkia / haizea / gradu / hodeiak / ekaitza / itsasoa / udaberria / uda / udazkena / negua / aspergarria / ederra / euritsua / txarra / ona / garaia / bero / hotz / haserre / pozik / etzanda / zutik / zenbakiak / (1-100)

576. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 Zenbat? / (gradu) / Zer-nolako eguraldia? / -tik hurbil / -tik urrun / ari du / euria ari du / elurra ari du / haizea ari du / hotz naiz/da / bero naiz/da

577. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0034 - Metal gorrixka, distiratsua, itxura atseginekoa, oso harikorra, xaflakorra, zaila eta gogortasun txikikoa, forjagarria eta ijezgarria (berotan zein hotzetan).

578. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0021 Tenperaturak ez oso hotzak neguan (8ampdeg;C) eta ez oso beroak udan (18ampdeg;C).

579. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0021 Tenperaturak freskoak edo hotzak neguan (5ampdeg;C) eta beroak udan (23ampdeg;C).

580. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0021 Tenperaturak oso hotzak neguan eta freskoak udan.

581. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0093 3- Zein termometroak markatzen du tenperatura hotzagoa?

582. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0239 Handinahia, diruzalekeria eta materialismorik hotzena, krudelena izan liteke gaia, ipuinaren umoreaz jabetuko ez bagina.

583. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0129 6. Lotsaz eta hotzez bizitzea ez zaio inori atsegin.

584. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0044 - Lapikoaren gainean estalkia edo plater hotza jartzen baduzu, zer gertatuko zaio?

585. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0037 Han hotz handia egiten du.

586. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0086 Negu hotz batean Chelm herrian elurra egiten du.

587. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0086 4- Urtaro honetan hotz handia egiten du.

588. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0086 - Udan hotzik egiten du?

589. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0063 d) Jarri goilara hotz eta lehor bat irakiten dagoen uraren gainean, lurrunaren ondorioak nabaritzeko hurbil ipini.

590. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0053 Bi gorputz, bata bero eta bestea hotz badaude, elkartzen badituzu somatuko duzu nola hotza berotzen den.

591. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0122 Untxia odol beroa duen animalia da, hotza egiten duenean babestu egiten dena.

592. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0033 Kontserbatzeko erarik garrantzitsuenak hauexek dira: tenperatura hotz-hotz edo bero-beroetan jartzea, gatza ematea, kontserbagarriak gehitzea, ontzea, heste barruan sartzea eta ozpinetan gordetzea.

593. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0033 Janariak luzaro gordetzeko, izozkailuan sartzen ditugu eta zerotik beherako 20 gradu baino tenperatura hotzagoan jartzen ditugu.

594. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0033 Tenperatura bero-beroek edo hotz-hotzek, gatzak eta kontserbagarriek hil egiten dituzte mikroorganismoak edo oztopo bihurtzen dira hauen ugalketarako.

595. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0149 - Jan ondoren eta liseriketa edo txegosketa egin bitartean, ez sartu ur hotzetan.

596. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0179 Bestalde, neguko hotzak iristen direnean, animaliek jokabide desberdinak izaten dituzte:

597. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0179 Landare gehienek ere badute hotzei aurre egiteko metodoa: hostoak galdu, eta bizi-iharduera maila txikienera gutxitu.

598. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0011 Beste kasu batzuetan, injinerutza-produkzioan adibidez, materialari hotzetan ondo konformatzeko harikortasun minimo bat eskatzen zaio.

599. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0151 Tratamendu hauek hotzetako konformazioa ala mekanizazio-prozesuak errazteko erabiltzen dira.

600. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0151 Hirugarren kasuaren barnean, hau da, suberaketa azpikritikoan, hotzetako konformaziorako xaflei aplikatzen zaien birkristaltze-suberaketa kontsideratuko da.

601. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0418 10.3.3.2.2. Hotzetako trinkotze isostatikoa (CIP)

602. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0418 Hotzetako trinkotze isostatikoan presioa hauts-produktuaren gainazal osoan zehar uniformeki aplikatzen da.

603. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0418 Bestetik, produkzio-abiadura kontutan hartuz, hotzetako trinkotze isostatikoarena konpresio uniaxialarena baino askoz txikiagoa da.

604. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0119 Aitak eginaalak egin arren, semeen arremanak otzak eta leorrak ziren.

605. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0063 2. Zein dira likido bero eta hotz baten arteko diferentziak?

606. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0091 Bizitza paraje hotzetan: eskimalak

607. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0091 Zona horretan, Arktiar zirkulu polarraren eta Ipar poloaren artean, neguak oso luzeak eta hotzak dira, tenperaturak 40 eta 50 gradu zeropetik ere izaten dira, eta udak oso laburrak, eta ia ez dira gainditzen 0 graduko tenperaturarik.

608. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0083 Hau habia artifiziala da eta bertan arrautzak errun, inkubatu, hazi eta hotzaren eta euriaren aurrean babesteko tokia izango dute.

609. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0045 Zu, ba, Alaska oinez zeharkatzen ari bagina izango genukeen hotzarekin pentsatzean oilo-larrua jartzen zait eta...

610. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0170
arrotzik
bihotzik
hotzik
hitzik
lotsik
zortzik
motzik
pozik

611. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0041 Hemen, eguraldi ona egiten du beti eta lau urtaro dauden arren, negua ez da beste leku batzuetan bezain hotza izaten.

612. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0063 Neguan hotz gehiegi egiten du eta batzuetan elurra ere bai.

613. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0063 Neguan arropa asko jazten dut hotzik ez izateko.

614. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0112 Toki hotzetan hartz zuriak bizi dira eta gure oihanetan hartz arreak (41. or.).

615. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0084 - Herrialde hotzetan (Siberia, Kanadako iparraldea...);

616. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0107 3. Barneko meseta eta lautadetan klima kontinentala da nagusi (uda oso beroak, negu oso hotzak, euria udazken eta udaberrian, baina gutxi).

617. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0107 4. Mendialdean mendiko klima (uda freskoak eta negu oso hotzak).

618. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0181 Aire-korronte hotzak hodeiak osatzen ditzuten ur-tantak harrapatzen dituenean, ur solido bilakatzen dira: elur-malutak edo kazkabarra.

619. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0181 Ur-lurrinak inguru edo aire hotza aurkitzen duenean, trinkotu eta ikusgai bihurtzen da: hodeiak, lainoa, ihintza...

620. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00025 1.19. Kalkula ezazu zein tenperatura lortzen duen 220/40W-eko lanpara baten wolframiozko hariak, hotzean (20ampdeg;C) 200 ampfrac12;-eko erresistentzia badu.

621. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00089 Higieneari dagokionez, gaur egun baserri guztiek dituzte, ur hotza eta beroaz gain, osagarri guztiak dituzten bainugelak.

622. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00227 Pixa oso sarri egiten denean eta pixa egiterakoan mina edo erresumina sentitzen denean, maskuriko otza izaten da eta zerbait beroa ipini behar izaten da sabelpean.

623. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. mendizabal 00001 Eguratsa: airea, elurra, ura, hotza

624. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. urrutia 00137 Horregatik nengoen han, horma hotz haien artean, ni bezalako hainbat haur bakartirekin batera.

625. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00070 - Bai... ihesik nator bai, bi hankadunek Inglaterra deitzen dioten lurralde euritsu eta hotzetik hain zuzen ere.

626. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00070 Amaren berotasuna lortu nahian sortzen nituen hots haiek, munduko izaki hotz eta sentimendu gabekoena ere samurtzen ei zuten eta malkotan jarri sentiberena.

627. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 Beti garbi eta irudi zainduarekin, Inglaterra osoko zezenen ametsa zelarik; azala ikusgarria zuen, brontzezko lapiku eta tresnen kolore berekoa, leuna, neguetako gau hotz eta euritsuetan babes eta bero paregabea ematen zuena, haren ukimen berezia nire gorputzean somatzean, egundoko segurtasun eta sosegua nabari nezakeelarik.

628. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00073 Baina momentu haietan burua izotza bezain hotza mantendu beharra nuen, hondo-hondoan izkutaturiko adorea azaleratu eta nahi nuen tokitik indarrak lortu, zerbait egin behar bainuen gizakiaren maltzurkeria sorburutzat zuen arazo hartaz ahalik eta lasterren libratzeko, zerbait segurua bezain fidagarria...

629. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00112 Hotzak ilik zegoen. Guztiz zabaltzen zuen bere moko txikitxoa, baina begiak itxita zeuzkan.

630. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura batx 00057 Baratxuri Buruk astindu moduko bat egin zuen, gorputzean sartutako hotza uxatu nahiz bezala.

631. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00071 Irri egin zuen berriz, eta irri egiten zuen aldioro hotza barne-muinetarino sartzen zitzaidan.

632. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00047 Eta atera eta entregatzen, berriz, jela izaten zen eta hotzak gorriak ikusten genituen.

633. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00053 Azken esaldi horretan motel antzean mintzatu zen, eta mutila emakumeen izakera ezagutzen iaioagoa izan balitz, hanken mugimendu berezi hartan antzeman behar ziokeen neskatilaren jarrera ez zela berak adierazi nahi izan zuen bezain hotza.

634. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. maiz 00122 Neguko giro hotzaren menpeko egunetan geunden bete-betean, tristea zen hura: zuhaitz biluzien artetik ez zen txoririk ageri, ez zegoen lorerik zelai bustietan, norabait joanak ziren denak, negu gaiztotik ihesi seguruenik.

635. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00113 Hemengo hotzak, infernua beroarekin irudikatzen bada ere bakardadeak eta mamu-deabruen ziztadek mailukatzen dute ene loa.

636. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00022 Garai hartan, Mariluz Gartziaren etxeak ere gazta zuloduna zirudien. Hotza, haize-bafadak eta euri tantak nahi eran sartzen ziren zulo haietan zehar.

637. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00063 Txarrena da aste gutxitan aita inolako eskrupulurik gabe engainatzeko odol hotza izan dudala egiaztatzea.

638. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00010 Ur epelak dardarazi zuen, hotza bailitzan. Osorik murgildu baino lehenago mendien gibelean ihes egiten ari zen eguzkiari so egin zionean, orduantxe, ikusi zuen ontzia.

639. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00100 - Hau hotza! -esan zuen- Horrelakorik ez diat inoiz ikusi.

640. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00100 - Lasai motel! Hau baino hotz handiagorik dagoenik ez diat ukatzen, guk ez diagu horrelakorik ikusi ordea -defendatu zuen sartu berriak bere burua.

641. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0094 Negu hotz bateko eta egutegian galduriko zenbaki arrunt bateko gau ilunaren alaba zen.

642. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0067 Kafe bat hartu nuen, kafea hotza zegoen.

643. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0072 Hotza nabari nuen gorputz barrenean.

644. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0072 Izugarrizko hotza.

645. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. larrañaga 0092 Bigarren itxarotea, hotz amaigabe bat baino latzagoa, beldurra areagotuz, hamar urteren ondoren zu ikusteko unea gerturatuz.

646. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0007
Zazpi eta bost
luze eta motz
mailuaz iltzeak joz,
eguzkitan bero, euritan hotz,
ilargirainoko eskailera egiten
ari dira hamabi arotz.

647. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0039
Abendu hotza
gaua luzea eta eguna motza.

648. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0074 Eta oraingoan eztenkada bat bezala sartu zitzaidan, baina sarrera azkarra izan ohi den bezain luzea eta hotza izan zen hots hark sortu zidan samin latz eta pairaezina.

649. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0010 Ez zen, ba, batere harritzekoa eguzkia sartu eta gero ere, haize hotzetan, Pippi jardinean hara eta hona ikustea.

650. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0072 Erantzunaren laburrean, esateko moduaren hotzean, besterik ez galdetzeko agindua ulertu dugu.

651. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0125 Asko ez, baina bai pixka bat: ohiturarik ez neukan motoan ibiltzen, eta gainera ilun zegoen, eta gainera hotz egiten zuen.

652. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0058 Eta inbidia izateko moduko odol hotz batekin aurrera jarraitu zuen.

653. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0027 Goiz hotz batean gertatu zen.

654. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0069 Piltzarrek babestuko zituzten patatak hotz handitik eta izotzetik.

655. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0069 Hotz handia egiten zuen eta elurraren azpiko izotzak, ibiltzea zaildu egiten zuen.

656. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0051 - Odol hotzeko piztia deitzeagatik.

657. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0006 Lehen esaldiak hezurretarainoko hotza sartu zion.

658. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0036 - Aurrera, Aire hotza sartzen zaidak.

659. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0079 Gero, begiak irekitzean, Ainhoaren begirada hotz eta zorrotza ikusi zuen.

660. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ormazabal 0008 - Enarek etxeetako teilatu azpietan egiten dituzte beren habiak; baina neguan, eguraldi hotzak hasten direnean, joan egiten dira eta udaberrira arte ez dira etortzen.

661. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. galparsoro 0013 Benetan hotz dago gaur etxea.

662. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. galparsoro 0013 Atzo egiten zuen hotzarekin niki hutsean etorri zen etxera eta orain pentsatzen jarriz, badakit zergatik ekarri zuen jertsea gerritik, amonak egindakoa zelako.

663. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0003 Neguak luzeak eta hotzak diren urrutiko lurralde batean bizi zen.

664. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0006 Negu hartan mixeria handia pasa behar izan zuten, hotzak eta elurrak inoiz baino gehiago irauten zuelako.

665. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0006 Denak ezagutzen zituen banan-banan, bere lagunak ziren gau hotzetako bakardade hartan.

666. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0012 Gaueko hotzaren beldur, etxe barruan egon ohi ziren nekazari haiek, eta ez zituzten gaueko izarrak ezagutzen.

667. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0029 Mendien, elurraren eta hotzaren musika zen.

668. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. ferraras 0046 Gauza hotz eta sakon horrek ez segitzeko esaten dit.

669. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0021 Ez du hotz ez berorik egiten.

670. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0075 Harriz eginiko etxe, udaran hotz eta neguan bero haiek, bidexka itxi eta misteriotsuak, amonak edota amak kontatzen zituzten kondaira bitxiak ohe xamur eta xeradunetan, aitona edo aitarekin ikaztegietara lan egitera joaten ginen egun zoragarriak, galtza luzeak lehenengo aldiz soinean jarri nituenean.

671. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0066 Izuak gorputz guztia kurritu zien dardara hotz batez.

672. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0032 Abarrek atzaparrak balira bezala harrapatzen zuten eta arrosen arantzak arropetan katigatu; gizarajoa hantxe gelditzen zen mugitu ezinik, goseak eta hotzak hil arte.

673. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0058 Eta bi, Gabonila zela, eta egun hartan gauez egiten zuen hotza ez zela makala.

674. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0058 Hotzarena berriz, gazte sasoikoa izanik eta Joxixioren arrimoan, laster berotzen zen mutila horrelako lanetarako.

675. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0109 Lanera bere bizikletarekin joaten zen egunero, uda eta negu, hotz eta bero, eguzki edo euri.

676. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0114 - Nireak koipezkoak, eta adimena ur hotzezkoa -gaineratu zuen Joanesek, erretiratu zirenean.

677. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0048 Ur hotzaren iturripean eduki zuen flaskoa minutu batzutan.

678. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0135 Eta beste gorputz bat zenuen, ordura arte ez bait nintzen neureaz konturatzen ez bazen min hartzen nuenean, belaunean zauri bat egin edo orkatilan ostiko bat hartzen nuenean, hotzak ala beroak nengoenean, eta orain gorputza plazerrerako ere bagenuela jabetu nintzen.

679. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0157 Inork ezin zuen, ordea, ezer erabaki eta hotzak sentitzen ginen, amesgaizto batean bezala.

680. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0049 Gauza likits, hotz batek kilikatzen zizkion eskuak eta hankak, bere aurpegia ukitzen zion, eta sudurrean kilika egin zionean domistikun egin zuen...

681. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0042 Baina izerdi hotz bat sentitu nuen gorputzean behera.

682. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0104 Warrenek, hormari itsatsita, logelari buelta eman zion eta amonak gau hotzetan erabili ohi zuen berogailuarekin estropozo egin zuen.

683. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0014 Orduan, supituki eta oharkabean, herabetasun kronikoaren sintoma guztiak nigan islatu ziren: izerdi hotza eskuetan, gorritasun kiskalgarria aurpegian, idortasun jasangaitza ahoan, eta denetan gogaikarri nola ostenezinena zen gorputz dardarizoa ere ez zen tartean faltatu.

684. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0034 Continuidad de los parques zen ipuinaren izenburua; izenburu neutroa, hotza, ez oso iradokorra.

685. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0041 Funtzionari hotz bezain fidelak mahairatuko zuen auzia dramatismorik gabe:

686. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0084 Josie balkoira biluzik ateratzekotan egon zen, martxoko euri hotza hezurretaraino sartzeko, baina zuhurregia zen horrelako ergelkeriarik egiteko.

687. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0009 Negu hotza,
geldirik bihotza;
soineko zuriz du elurrak
jantzi heriotza.

688. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 Goibel dago zerua
bihotzean bai hotz!.
Beñat bakarrik dago,
ahoa bete hortz.

689. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0127 - Badakizkit zure egintzak; ez zarela, ez hotz, ez bero.

690. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0127 - Hotz bazina edo bero!

691. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0127 - Baina, epela zarelako, eta ez hotz, ez bero, ahotik goraka botako zaitut.

692. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0035 Marinak haurrik eztu. Haur bat nahi du. Nahi.
Marinak negar egiten gogotik euriak kukutzen baitu.
Marinak ñiniak ikusten dituelarik oihu egin lezake.
Karrasi.
... Bertze argazki bat. Neska ttipi loriagarria. Aingeru
bat. ahoz goiti. Hila. Begiak ez arras hetsiak. Hila...
Hotz du. Eztu Gernikaz orhoitu nahi. Eztitu
Gernikako haur hilak ikusi nahi. Iduritzen zaio erotuko
dela. Laster egiten du hondartzan. Eztezakezue deus
haren kontra. Deus. Fitsik. Laster egiten du.
...Zerutik ere etor daitezke. Zerutik ere. Zerutik etorri
ziren Gernikan. Zeru eragotzia...
Marina ezpondaren bide hertsira ailegatu da. Gaur
ezta iduzkirik ikusiko.Xirimirri. Euri erridaua.
Hezurretaraino sartzen den horietakoa. Gaueko
altzairuzko oihuak, kristalezko karrasiak, nabal
xorroxtatuzko oinazeak egunsentiak eztizkio goxatu.
Euri erridaua. Hondarribiko argidorre distirantak itsaso
iluna argitzen du aldizka. Eguna oraino egun eztenean.
Marinak gatzaren gusto mingarria senditzen du
zintzurrean.
...Apirilaren hogoitaseia zen. Astelehen arratsalde goxo
batez, marrats-lore pikor ubel argista usaintsuak
zabalduak zirelarik. Primaderan...

693. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0049 MAGRITTEN ORHOIMENA
SEGITZEN du zuzen. Lehendabiziko gurutzeraino. Zain
gorri zabalen poltsua suma dezake gorputz ikaragarri
baten sabelean izan baledi bezala. Ibilbideetako farolek
eta autoen argiek izarren dirdira itzaltzen. Zerua eztakusa
ongi. Eta dena bapatean ilun baledi?
Marbre xurizko aurpegi ezti hura, begiak hetsiak,
barneko nirvanan galdua. Odola poltsuaren lekuan. Lau
erreka ñimiño matel xurian beheiti ixurtzen. Ondoan,
haizeak laster eramanen duen hostoa eta borobil xuria.
Erdian marra.
Karrika bakarretan, zikinuntzi berdilunak ateraiak.
Gatu baten miaua. Auto geldi hustuen lerrokada.
Parkearen bila dabila. Gauaz.
Ohartu gabe, ailegatzen da bilatzen zuen plaza ttipi
hartara. Plazaren erdiko lorategiñoa alegeratzen du
kristalezko xurxurak. Lehoin buru gastatutik ixurtzen
ura. Alki berdearen bizkar hotzaren kontra itzulirik
borobilkatu . . .
Eta lokartu iturri xaharraren gerizan...
Goizeko iduzki-sortze arrosindioaren dirdirak
idetzarri artio.

694. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0066 CARPACCIOren SAN GIORGIOrekin
NEGU gorrian badoa
zaldizko bat maitasunez
zelai hotzean lauhazka,
bide berriak asmatuz.
Dragoiaren hiltzera
doa zaldun bihoztoia.
Mitrak bafadez bustitzen,
bazterrak hormez xuritzen.
Aurpegia ilun bazoaz
gorputz ustelen gainetik,
bazoaz eta bazatoz,
zelai hotzaren mugatik.
Tracy Chapmanen mintzoa
abenduko goizargian.
Begiratu ninduzun.
Eta zureak zitaizken
nekuskien negar-hatzak
eta eneak, behar bada,
zure aurpegi galdua
altxatzen zuten besoak.
Carpaccioren margo hartan
zu.

695. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0074 ITSASKI I
HAURRAK dio xoriak eztirela sekulan hiltzen, eztituela
sekulan ikusi zerutik erortzen.
Itsashegian datza antxeta ñabarra. Haurrak dakusa
eta hartzen eta berotzen du besoen artean. Bainan
xoriaren lepoa gibelera erori dilindan, dilin dan, di lin
dan.
Haurrak xoriaren xango palmatu hotxa haztatzen du
polliki, polliki.
Orain, xoriaren gorputza legarrean pausatzen ari da,
kasu eginez, haizeak mugiarazten dituen luma ñabarrak
ahal bezein ongi apainduz. Bainan ezin du. Haizea.
Haurra ixilik dago, pentsaketa. Iduri betidanik eta
sekulakotz.
Nik horrelaxe ikusi nuen, belauniko. Belauniko,
otoitzean ari balitz bezala, antxetaren gorputz gaixoa
gerizatu nahi izan balu bezala heriotzatik at.
Haizea freskatzen hasten, Jaizkibeleko bizkar luzea
lano ilun batzuek ari dute estaltzen. Haurrak eztu nahi,
ez, xoria itsashegian utzi. Eta ikusi gero, bihar, etzi,
ekaitzak ekarri plastikozko botoila eta abar xehatuen
artean usteldua, jana, joana.

696. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00052 Gizonak giltzak hartu zituen eta tabako hotzaren urrin zikina zuen gela bakarreko etxean sartu ziren.

697. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00015 Heriotz zigorra neureganatua nuen, hotza eta latza, nire buruaren inguru xistuka ari ziren bala haiek aurreratu zezaketena.

698. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00060 Susmo bat baizik ez da, hain zen hura gizon itxi eta hotz, berezia eta, era berean, erakargarria.

699. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00075 Veles ez zen larritu batere halako trabukazo bat hartuta, aitzitik, bi eskuetako hatz-puntak bildu zituen bere irribarre hotza ukitzera.

700. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00038 Hotz egiten zuen Moskvan, hotz sekulakoa.

701. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00110 Bainugelako leiho ttipitik antzematen zuenez, inondik ere, hotz egiten zuen kanpoan.

702. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00107 Muezinaren ilunabarreko otoitza zabaldu denerako, musu batek baino gehiagok zeharkatua zuten gure zeru puska, gure distantzia laburra, eta Said tearekin etorri denerako nire egarria guztiz asetua zegoen, nire bihotza guztiz gozatua, eta hotz ez ote nintzen galdegin didanean, nik ezetz erantzun diot.

703. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00107 Bat-batean hotza sentitzen hasi naiz (...)

704. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00049 Egun haietan, Daphnis, inork ez zituen abelgorri bazkatuak ibai hotzetara eraman; lauoinekok ez zuen errekarik dastatu, ez zelaiko belarrik ukitu.

705. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00107 Orain, amodio zentzugabe batek gezien erdian eta etsai aurkarien artean nauka Marte gogorraren armetan: zuk, sorterritik urruti bada ere sinesterik ez banu!, bakarrik, ai gogorrori! ni gabe, alpear elurrak eta Rhenoko hotzak ikusten dituzu.

706. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00107 Ai! hotzek ez diezazutela minik eman! Ai! izotz zakarrak ez diezazkizula oin azpi leunak ebaki!

707. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00107 Bitartean, ninfekin nahasia, Menaloak ibiliko ditut edo basurde zakarrak ehizatuko ditut; inongo hotzek ez didate galaraziko baso parthenioarrak zakurrekin inguratzea.

708. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00014 Eta hauek seinale seguruez ikas ahal genitzan, beroak eta euriak, eta hotzak dakartzaten haizeak, aitak berak bereizi zuen zer aholkatuko zuen hileroko ilargiak, zein izar-multzotan eroriko ziren Austroak, zer askotan ikustean edukiko zituzten saldoak ukuiluetauk hurrago nekazariek.

709. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00273 Eta erlauntzek berek, dela zuhaitz-azal hustuekin eginda daudela, dela zume malguez ehoak direla, sarbide estuak izan ditzatela; ezen neguak uzkurtu egiten du eztia bere hotzarekin eta beroak urtuta lagatzen du.

710. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00144 Mahukarik gabe utziko zaitu neguko hilerik hotzenetan.

711. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00017 Kanpoan hotz dago eta.

712. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00017 Eta neguaren hotz eta umelak zirrikitu guztietatik sartzen ziren.

713. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00116 Biblian ere hala azaltzen omen zen: bihotz zaurituari amodio koplak kantatzea, urari ozpina nahastea da, egurrari pipia edo arropei sitsa txertatzea.

714. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00006 Handia, serioa, hotza eta umorerik gabekoa... baina gizona.

715. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00043 Haize hotzak eztenak sartzen zizkigun, eta azala gorri-gorri egin arte ibiltzen ginen jolasean.

716. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00168 Aire hotzak egin zion harrera atean; soingainekoaren mahuken barrutik igo zitzaion.

717. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00220 Alarguna zen, nik uste, eta batzuetan auzolagunak gonbidatzen zituen saloi handian txokolatea hartzera, hotza zetorrenean.

718. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00092 Nik igurtzi eta igurtzi jarraitzen nuen, orain begiak itxita nituen, nire orgasmoa baitzen ardura zitzaidan gauza bakarra; horregatik, titiak estutzen zizkidaten esku batzuk somatu nituenean, ez nituen ireki; gauza hotz bat somatu nuen nire bularretakoen tiranteak ebakitzen eta esku batzuk kuleroak kentzen; nire beroaldia hain zen handia, non jarleku bigun hartan bertan korritu bainintzen.

719. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00057 Dutxa hotz bat hartu ondoren, zumezko besaulki eroso batean eserita zegoen Dickieren terrazan, martini bat eskuan.

720. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0070 Orain geltokian, leher-leher eginda, gehien maitatu izan dituen pertsonak izotzezko estatua bihurtu zaizkiola pentsatu du, azken egunotan erraietan sufritutako hotza berriz ere sentituz.

721. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0034 Zuria eta hotza.

722. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0249 Lipar batez bihotz beroa buru hotzari nagusitu zitzaion, eta barre algarekin bat egin nuen erabat, beste ezeri erreparatu gabe, mundua zen guztia une zoro horretan hasi eta bukatuko bailitzan.

723. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0323 Hurrena, lehenengo begiratu dorpean, abandonuaren seinale den txukuntasun hotza, idorra antzeman ahal izan nuen:

724. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0225 Gau hotz eta garbi bateko kea bezain bakarti, hantxe doa arratsean Monterey aldera.

725. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0067 Elizako ilunak eta isiltasunak, epaia bezain hotzak, zirrara eragiten zioten, eta leihotik oihuka aditzen zituen ahotsak beste mundu batekoak izan zitezkeen.

726. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0168 Oso hotz eta lasai ari zen hizketan, sukaldean zehar mugitzen bere eginbeharretan arreta sumindu bat jarriz, ia-ia gizonari begiratu gabe.

727. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0089 -Oso ozpela eta hotza da.

728. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0103 Behin baino gehiagotan egon zen esateko, era hartan makinaren olioa hotzarekin lehortu eta erlojua hondatzeko arriskua zegoela, eta halakoetan, eskuetatik kentzeko gogoaren kontra borrokatzen zelarik, esfera zuri hartan gauzaturiko orduen oroitzapena amesgaiztoek ohi duten zehaztasunez zetorkion gogora.

729. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0103 Aitaren eskuak berea estutu zuenean, adibidez, gero objetu hotz eta astun bat bezala izara gainera erortzeko.

730. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0191 Hoteleko bakardadearen hotzak.

731. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0279 Juliak gabardinaren paparra lotzen du esku batez, besteaz bi faldoiak izter artean gordetzen dituelarik, bat-batean hotza sentitu balu bezala.

732. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0279 Bi eskuak izter artean, hotzak balego bezala.

733. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0200 Bere atzean gero eta jende gutxiago zegoela somatzen zuen, olatu hotz batek haien kontra jo eta barreiatuko balitu bezala.

734. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0009 Alkimiak sekula brontzea eta ispiluak batera ikertu izan balitu jakingo luke honez gero Koltushi izeneko hirian, zientziaren eta laborategi erraldoien hirian, San Petersburgotik ez hain urrun, badela txakur bat Ivan Petrovitx Paulov ikerlari handiaren omenez urtero hirurehun eta hirurogeita lau egun geldirik ematen dituena, eta ez Errusiako alde hartan egiten duen hotzagatik, ez eta alderdi komunistari zor dion errespetuagatik ere, brontze gotorrezkoa delako baizik.

735. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0011 Ene denboraren azkenetara ailegaturik, bila datorkidan Herioren hatsa aditzen dut, hotz eta hurbil, idazteko hartu dudan pergamu hau berau ere dardarazten.

736. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0042 GIZON-EMAKUME AURREAMERIKARRAREN JARRERA BERO ETA ONGILEAK ESPAINIAR DIRUZALEEN GUTIZI HOTZAREN AURKA JO ZUEN...

737. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0087 Hala ere, blai eginda eta hotzez akabatzen zegoen.

738. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0015 Afaldu (gaileta hotzak, urdaia, mazusta-mermelada) eta biharamunean egingo dugunaz hitzegiten dugu.

739. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0022 Datu hotzak ziren: hilketak; suizidioak; mozkorraldiak...

740. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0061 Gabriellek bi musu hotz eman zizkion irriño bat loratu zitzaion gazteari.

741. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0100 Gizonak Gabrielleren eskua hartu zuen aurreneko aldiz, eta haren hotzaz ohartu zen.

742. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0204 Berriz ere gaua zen -edo oraindik lehengo gaua?-, eta ilargiaren argitan, begiak lausoturik sekula ikusitako begi hotzenak ikusi zituen.

743. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0143 Begira geratu zaizkio eta euren begietako suteetan irakurri du atea ixteko, hotz dagoela.

744. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0009 Zer egiten duen hemen ez bada bere burua hotzez hiltzeko?, galdera berrituak ordura arte ez bezalako indarra hartuko zuen.

745. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0026 Berearen aldean hotza du ahotsa faktorrak, honela deritzo Azkuek.

746. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0060 Hotz zituen oraindik oinak.

747. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0060 Betidanikoa izan du, ubeldu egiten zaizkio hotzarekin.

748. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0060 Izaren hotzera, geldian egon ezin duten oin ahaztu batzuetara.

749. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0122 Hiru urtez bera izan da uhartean gizon bakarra, gau eta egun, hotz eta bero; eta batzutan zer gogoratuko eta errezo bat hik esaiok hori, eta beste batzutan zer gogoratuko eta ama zaharra, oraindik bizirik izango al da! holaxe esaiok; baina Gunnek denborarik gehiena holaxe esan behar diok beste zerbaitetan pasatzen zuen.

750. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0011 Kalamidade bat besterik ez da -erantsi zuen irribarre hotz batez.

751. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0223 Hiri ilun eta hotzean, korrika zebiltzan haur batzuk, gainean zuten mehatxuaz oraindik ere jabetu gabe.

752. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00048 Animalien larrua gizakiak milaka urtetan zehar eta zereginik anitzenetarako erabili izan du; nola ondutakoa hala zurratua, ileduna nahiz ilerik gabea. Historiaurretik erabili izan du gizakiak hotzaz babesteko jantzi gisa. Gaur egun ere ikus daitezke oraindik Pirinioetako artzain, abeltzain eta egurketariak akerraren azalarekin egindako bizkarlarruak jantzita.

753. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. elkoroberezibar 00047 Toki honetan gaizkile arruntak hiltzen zituzten. Diotenez, izen handiko portudaldar batzuk lekuz aldatzeko eskatu zioten Terezawari. Hark onartu egin zuen hauen eskakizuna eta garia ereindako zelaia izan zen aukeratua. Eguzkia zegoen arren hotz egiten zuen goiz hartan.

754. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00016 Kontserbatze-teknikak hasierako artisau-tekniketatik abiaturik, keztatze-teknikatik alegia, berehala garatu ziren, gaur egungo industria-sistema konplexuetara iristeko. Izan ere, Ipar Europako lurralde hotzetan keztatu egiten zuten arraina, berari iraunarazteko.

755. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00127 Berak aldezten duen eta hainbati hain formalista eta hotza iruditzen zaion abertzaletasun konstituzional horretan, modernitatearen eite unibertsalistak gaina hartzen die berezitasun nazionalei. Hots, naziotasunari ez baizik giza eskubideen eta demokraziaren baloreei lehentasuna emanez egituratu behar da, nagusiki, identitate kolektiboa.

756. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00039 Ura tenperaturaren konduktore ona da eta, hotza nahiz beroa denez gero, organismoan bere eragina dauka. Itsas bainuak hartzen, ur gaziaren onura eta gorputzean uhinak egindako mugimenduarekin gozatu ezezik disfrutatu egiten da eguneroko bizitzak ematen ez dituen abantaila sail batez.

757. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00051 Baina gehiegizko izerdiak deshidrazioa ekar dezake eta orduan galdutako ur eta gatz mineralen gabezia errekuperatu behar da. Horregatik, sauna, lurrun bainu edo eguzki galgatan egindako ibilaldi baten ostean ur minerala edan behar da, ez hotzegia, zeren tenperaturen arteko alde handiegia txarra baita.

758. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00062 Burua hotz, oinak bero eta urdaila erdi huts egizu lo horixe dio esaerak. Airea pasatzeko leihoa erdi zabalik edukitzea garrantzizkoa da. Nolanahi ere, funtsezkoa da gauaz ondo estaltzea hotza izan ez dezagun.

759. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00077 OSAGAIAK
- 2 koilarakadatxo linu hazi
- 2 koilarakada lehen presio hotzean egindako olio
- laranja bat
- edalontzikada bat ur

760. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00151 Salikaria Europatik dator eta eskualde heze eta hotzetan aurkitzen da. Udaberri amaieran eta uda hasieran biltzen da, osoki loratu baino lehenago. Itzalean eta airean lehortzen da eta ontzi itxietan gordetzen. Salikaria astringentea da; beraz, ona sabel laxoak sendatzeko.

761. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00098 Tentsio berezia darie denei: begirada hipnotizatzailea da, magnetikoa. Gorputz osoko irudi urrietan, bere burua errepresentazio eszeniko baten erdian kokatuko du. Bakardadea adierazi nahi duenean, leku handi, huts, hotz eta antzuetan. Bere maskotak amuleto babesle gisa erabiliko ditu irudietan.

762. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00119 Lerro hauen helburua MUSIKASTEren 25 edizioetan esku hartu duten interpretari, ezagutzera eman diren musikagile eta interpretatu diren lan guztien zenbaki hotz horien gainetik dago.

763. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00266 Honen arabera, beroak lan mekanikoa egiteko gorputz bero batetik beste hotzago batera pasatu behar du.

764. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. elosegi 00229 Jende gogorra, indartsua, mendien gogortasunari eta neguaren hotzari aurre egiteko gai dena bizi da bertan.

765. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00108 Nabarmenki bi dira, eta kontrajarriak, sonetoetan erabili izan den tonu zaindu, klasikozale, eta, nahi bada, hotza, eta bertso libreetan erabilitako, tonu surrealista (surrealismo xumea), poetaren nitasunean oinarritua, edo, neurri baten, puztua.

766. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1999 00112 Beraz, egunean zehar oso arropa gutxirekin ibili behar duzu ito ez zaitezen eta gau partean manta bat behar izaten duzu hotz izugarria egiten duelako. Hemen, udan egiten du bero gehien eta ez dugu manta baten beharrik, ohe-estalkiarekin nahikoa izaten dugu.

767. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00009 Neri zer ajola,
neguan eguzki ta bero ta lora?
Nere mendi busti
lañuaz yantzita, nai nituzke ikusi!
Nik ez artzen poza
neguan, ez badet euri ta aize t'otza...
mendietan elur,
auzoraño otsoa yetxiko dan bildur,
ta bideetan loia,
baserritik kalera naguan banoia...
Zugaitzak, osto-utsik,
ez al du, bidean, aitonaren antzik?
Ene Negu maite...!
zure magalera nik igesi arte,
eguzki onen min
osatu zaidazu Lañu-oroitzakin...

768. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00044 Teoria honen bidez, ulerterrazagoa da min-esperientzian antsietatek, depresioak edo minaren beraren kontestuak duten papera; edo, beste era batera esanda, nola beroak, hotzak edo gurasoen laztanak laguntzen duten behe atalasaren estimulazioaren bidez minaren informazioa gutxitzen.

769. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00045 La Pazeko aireportuari izena eman dion hiri honek berrehun mila biztanle ditu, aymarak guztiak; lau mila metroko goratasunean bizi dira, hotza handia da urte guztian zehar, udan ezin ezik: urtean ordu gutxitan jotzen badu ere, eguzki-galdatan egoten dira egun horietan.

770. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00114 Komunisten eta gobernu ofizialaren arteko gerra zibila hasteko zorian zegoenean, Churchill berehala joan zen Atenasera. Gabon eguna zen eta sekulako hotza egiten zuen bertan.

771. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00174 Nola ulertu behar da ur hotzezko zaparrada moduko hau Lizarra-Garaziko Akordioak lehen urteurrena ospatzeko bi aste eta Udal Hautetsien Biltzarra eratzeko hiru aste falta direnean?

772. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00337 horrelakoak ez du espero izan behar heriotzatik askapenik eta ezin du bere burua suizidioaren bitartez salbatu; itxura faltsuz bakarrik dei egiten dio Orko ilun hotzak atseden-portu gisa.

773. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00300 Une horretan konturatu naiz, klasikoek arrazoi osoa dutela mendekua hotzean jan behar den platera dela diotenean.

774. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00300 Borrokan, beraz, bihotza bero baino burua hotz izan behar da.

775. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. eskibel 0290 Eta baliteke, norbaiti, haize bortitzak eta paraje hotz eta lainotsuek Patagonia ekartzea gogora; baina, pareta falta; hau pena.

776. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0241 Pertsonaia honek bere izakera guztiz hotz eta sadikoaz egiten dituenekin ikuslea zinemako eserlekuan zirrara batez astintzea lortzen du behin baino gehiagotan, filmea aurrera dihoan heinean.

777. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0011 Honen ondorioa, gogoeta pausatu eta hotzagoa irten zitzaion Hinton gazteari.

778. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0017 Auzoan itzala handia zuen, oso gaztea izanarren larderia hotz batez nagusitzen bait zen eta taldeko buruzagia izan zen burrukako garaietan.

779. 1991> euskara batua saiakera-liburuak letamendi 0020 Gizakiok eta beste ornodun guztiek ere odol hotzeko animaliek barne, gorputzaren tenperatura, gorabehera edo tarte estu baten barruan mantentzen dugu.

780. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 Uda eta udazken arraro hauetako bero haundi haiek joanak, egunak azkarki laburtuak, hotza eta iluna nagusitzen hasiak, hona azaroa, hilen-hilabetea.

781. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 Hotzaren eta ilunaren hilabetea ote da guretzat?

782. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 Ez bakarrik euria eta hotza datozkigulako.

783. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0053 Pinadietan ateratzen da urte guzian zehar, hilabete hotzetan ezik.

784. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0095 Esate baterako, negu gorriak eta haize gorriak, izozte mina eta haize hotz gordina gogorazten digute.

785. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0095 Honako Eñaut Etxamendiren pasarte hau lekuko: Aro hotz bat zen, elur herauts idor batekin, eta otsoen haize gorria.

786. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0179 Hango oreiñen hatsa lanho xuri egiten zitakeen argizari hotzaren dirdiretan izai ederren zangar-elizetan.

787. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0086 Pazifikoko ur hotzek bakarrik markatzen dute ordua, zeren eta bizpahiru ordu uretan eman ondoren, nahiz eta wetsuit ona eraman, erabat izoztuta geratzen zara, eta are odol presio baxua baduzu, nere kasuan bezala.

788. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0086 Orain Santa Kruzen, alegia Kalifornia iparraldean, bizi naizenez gero, Kalifornia iparraldeko mundu surfaria idoro dut, ur benetan hotzetako surf estiloa.

789. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 Unaik erantzunez: Ez du ez bero ez hotzik egiten.

790. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0107 Hizkuntza ikasterakoan, garunaren ezkerraldea indartzen ari gara, adierazpide hotz, heriotzezkoa lantzen.

791. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0107 Beraz, hizkuntzaren garapenan, adierazpide beroa eta adierazpide hotza era orekatuan lantzea ezinbestekoa da hizkuntza horrek bizipen indarra har dezan.

792. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0107 Adierazteko modu hori nahikoa aseptikoa gertatzen da (ez dago ezer zeharo aseptikoa denik baina); gauzak aztertzeko egokia beharbada, gaurko eskola teknokratikoari erantzuteko egokia beharbada, baina hotza, hila.

793. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0068 Termoerregulazioa kontrolatzen duten aurreko eta atzeko eremu hipotalamikoa nahasten denean muturreko tenperaturetarako egokitzapena txarra izan ohi da, beraz beti hotza sentitzen da hala eskuetan nola oinetan.

794. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0011 Solaskideek elkar ezagutzen ez badute, berriz, hotzagoa eta lehorragoa izango da idazkia.

795. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: mendiguren e., xabier: bekatuaren itzala, 193-215 0196 Badakigu, soziologikoki EH hori badoa hiltzera erremedio gabe; baina gutxienez gure imajinario poetikoan, maite-maiteki transfiguratu eginen dugu eta paseko hegaztietan edukiko dugu irudikatuta zeruan betiko, udaberrioro berri gure gainetik hegan iparraldeko bizileku mitikoetarantz, hotzak hasten direnean hegoalde urruneko beroaren bila erritmikoki pasatzen udazkenoro.

796. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0051 Enpresaria ez da guztia dakiten horietakoa, filmeetan azaltzen direnak bezalakoa, beti hotza, kalkulatzailea eta inbertsore ona.

797. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0017 Alderantziz, bezero bila zebiltzan gidatzaile profesionalak salbu, jende gehiena oso serio eta hotza zen.

798. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0054 kanpinguino. Motxila bizkarrean, batetik bestera bizi den itsas hotzetako hegaztia.

799. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0072 negula. Hotzarekin batera azaltzen den jateko gogo neurriz kanpokoa; gainera, bekatua omen da.

800. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0072 neguai! Fenomeno, mundial, de puta madre pasatzen dugun urtaro hotza.

801. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0024 Gogoan dut, hala ere, Hilario Arbelaitz handiak prestatutako aza hotza, itsaski jelatina eta kabiarraren laguntzan dastatu izana.

802. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0119 Hotzarena baino desafio handiagoa: Beren ohizko bizimoduari eustea

803. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0119 Inuiten herriak 5.500 urteko historia du eta oso lurralde hotz eta haizetsuan bizi izan dira.

804. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0007 Badira negu partean hotza (10 ampdeg;C-tik behera) behar duten landareak (Clivia, Azalea, etab.) edo neguan bizirik irauteko 13 ampdeg;C-tik gorako tenperatura behar dutenak (Impatiens, Gardenia, etab.).

805. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0007 Hotz handiegia:

806. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0015 - Landarea tenperatura hotzetan ez eduki.

807. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Elurrak botatako etxeak eta azpian harrapatutako jendea; mendian galdutako zenbait artzai; goseak hildako abere eta ardi sail ikaragarriak; herri barrenera eta ikuiluko atetara haragisur sartutako otsoak eta basurdeak; han eta hemen egindako sarraskiak; hotzak hormaturik hildako jendea,...

808. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0218 Hori zela medio mantenu zorrotza omen zeraman, batez ere, edari hotzak eta holakoak probatu ere egin gabe; sekulako hotzikara ematen baitzioten:

809. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0158 Tenperatura hain handia izatearen ondorioz gasa hedatzen ari da, inguruko hodei hotzak uzkurtaraziz.

810. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 // Harrera adeitsua egin zioten, baina hotza.

811. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0253 Proiektorea zeukan bere estratuko mahaitik mugitu ezinik geratu zen, eta klase guztia oso tonu monokorde hotzean joan zen, irakaslea bera aparatuari lotuagoa geratuz ikasleen inplikazioari baino.

812. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0099 Eskarmentua duten ardi zaharrek oso ongi dakite bidea non amaitzen den, eta uda hotza edo euritsua denean, kontu handiz zaindu behar dira ibarrera jaisteko joera handia berez dutelako.

813. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0204 Lana lehorra baldin bada, berotik hotzera pasatzeak (su handian kuzinatu eta haize hotzetara irteteak adibidez) hilekoaren odolari eta besteari ez die eragiten.

814. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0033 Ekialdeko eta Mendebaleko mendikatea handiek langa gisa jokatzen dute ozeanoekiko, baina erdiko lautada handia Hegoaldetik igotzen diren haize beroei eta Arktikotik jaisten diren haize hotzei irekita uzten diete.

815. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0052 Riss glaziazioa (beste guztiak bezala Lurraren ardatza ziklikoki aldatu egin zelako, Eguzkiaren inguruko eszentrikotasunagatik eta abarrengatik gertatu zen) hotz handiko denboraldia izan zen.

816. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0052 Lurra, beraz, bestelako planeta bihurtu zen; bizitzeko planeta hotz eta gogor, hain zuzen.

817. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0052 Bizitzea posible zen zonetan, Hotz handiaren ertzetan, biziaren formak aldatu ziren.

818. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0146 Gizon hotza da, gauzak ongi neurtzen dakiena.

819. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0176 Azkenean, jota zegoela eta hotzak eraginda, gora jasotzeko agindua eman zuen, azkenean eguzki-izpiak berriz ere ikusi zituelarik.

820. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0127 Gorputz baten maila termikoa gure zentzumenek ematen diguten beroaren edo hotzaren zentzazioagatik bereizten da.

821. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0127 Orain badaukagu beroaren edo hotzaren zentzazioa neurtzeko era objektibo bat.

822. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0577 Ez ezazu atea zabalik utzi, hotz handia bait dago.

823. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0914 Antzara-piro sortu berriak begiratu behar dira hotzetik.

824. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0378 Haizea atera du gora-bidea hartu eta berehala, elur hautsa harrotu eta hotza gordinduaz.

825. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0378 Egunsenti hotzean jo dugu kanal handiaren barrenaldea eta Ong Chu eta Alberto gogotsu hasi dira tiraka.

826. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0378 Kontua da beti edo gehienean oso tarte handiarekin ibiltzen ohitua dagoela, eta hotza botinaren ingurura arrimatu zaionerako kakalarritu dela (hala ere gero serio-serio esan digu kristoren hotza pasatu duela!).

827. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0378 - Hankak batipat, oso hotzak ditugula, gauza okerren bat pentsatzeko bestean.

828. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0379 Ez dugu lasai egoteko modurik egin, hotza izugarria baitzen (Albertori hanka bat gogor-gogor egin zaio) eta ardura handiko jeitsiera izan dugu gogoan uneoro.

829. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0652 Pentsa daitekeenez, burruka pil-pilean, bero-bero zegoenean argitara emandako iritziak ezin izan hotzak.

830. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0076 Testuko zuhurtzia, jakintza-zorroztasuna, konfidantza- eta segurtasun-eza, ikerlanean motz, hotz, kokil jokatzea, egiazta daitekeena bakarrik onartzea eta kontrara, sentimenduak uxatzea, poesi senaren askatasuna eta izpirituaren hegaldatzea estekatzea... dira, nonbait, euskara hizkuntza bat besterik ez dela uste duten Mitxelenari eta Urkixotar latinzale amorratuei datxezkien ezaugarriak.

831. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0076 Ez al da konturatzen Harrieta hau, aukera horiek egitean, bere poesia erabat at kokatzen ari dela, poesia erreakzionarioa egiten ari dela, azken finean, eskritura eskripturario bat, epitafio ukroniko bat ia, zitroin-urez ikuziriko gorpua zazpi urthez etxeki dizut gizon hila khanberan / egunez lur hotzian eta gaiaz bi besuen artian?

832. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00053 Bere ondoko leioa irikita nunbait gertatu eta aize otzak gaixotu zuan.

833. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0014 Eudi gutxi egiten du, baiña ez ango lurren legortasunak adierazi nai luken aiñean; illabetetan eudi tantarik egin gabe egon ondoren, eudi-jasa arrigarriak baztar guztiak aurrean eraman bear ditu; udara oso beroa eta negua otza.

834. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0023 (Ikara) Erabilkera: daldara, daldaraz dal-dalka, otz-daldara, otzak dal-dal, daldaralarri, gorputze daldaraz

835. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00127 AURTENGO Apirillak etzuan oso asiera ona izan. Bazuan otza eta bustia berekin. Une txarrak luze egiten zaizkigu, eta aurten udaberririk izango ez ote zan etsi ere egin genduan.

836. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00039 Gaintto hartan negua frango hotza izaiten bait zen denbora hartan, fumegua, sutegia, pizten ginuen eta hura zen berogailu bakarra gure eskolaren berotzeko eta hura piztu behar izaiten zen goizetan eskola hasi aintzin.

837. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00039 Lehenbiziko hotzak hasi zituelarik andereinoak galdegin zautan heia sua piztuko nuenez eta, bixtan dena, nik ez nuela bertzerik nahi; sua berehala piztu nion, eta handik aintzina egun oroz pizten nion.

838. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0032 Gero, beste gauza batek jo ditik gure haurtasuneko neguetako goiz hotz horietarik, oraiko neguek ez duten hotz berezi hori.

839. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00066 Negua zen eta goiz hotz batez delako nausi hori juan zen bere etxetiarra behar zuela mintzatu bere oihanerat ekararazteko egur egiterat.

840. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0023 Fortuniok kondatzen zuen negila biziki hotza zela bainan etzituela izitu.

841. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00001 Batzuek esanen dute gauza bera gertatzen dela beste urtaroetan, faroletatik zintzilikatutako argiek eguberria aldez aurretik iragartzen dutela, dendetan urtero jendetza berbera ibiltzen dela opariak erosteko, eta agian arrazoia dute, baina hotzak eta eguraldi txarrak tarte handiagoa uzten diote sorpresari, inprobisazioari eta irudimenari.

842. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0012 Ehun urte hauetan hotz-bero, gazi-gozo eta heze-ihar asko jasan du; berotik, gozotik eta hezetik baino hotzetik; gazitik eta iharretik gehiago, jakina.

843. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0027 Hotz samar abiatu zen finala 8ko handian Sorozabal eta Mendizabal (gurasoak) beren semea soldaduskatik libratzeko egin zuten saioarekin.

844. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Jendea zerbeza hotzak hartzen ari da terrazetan.

845. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Egun hauetan beroa dago, eta beraz Balkanetako irudi hotzak laster desagertuko dira informatiboetatik, elurretan tiroka ari direla ahaztu egingo dugu eta tropikoetako hilketa masiboetara joko dugu.

846. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Txetxenian hotz handiegia egiten du eta Barry Gifford-en Amerika beroan kokatutako istorioak irakurtzen hasi naiz.

847. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Ur hotzetako erreka eta lakuetan bizi da eta 3.000 metroraino ikus daiteke.

848. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. elorza 0003 Hotz handiak egiten ditu orain eta erreumak ez du gaixoa arnasa hartzen ere uzten.

849. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Lehenengo irakina, laburra eta zaratatsua da, upeleratu eta ordu batzuetara edo egun batzuetara hasten dena, eguraldi beroa bada azkar eta hotza bada bospasei egunetara, eta gehienez ere hiru astez luza daitekeena.

850. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Aurten milioi bat kilo inguru osatuko omen da bertan, kiloa 30 pezeta inguruan, nahiz eta sagar-urtea izan, maiatzeko hotzek hondatu bait zuten lorea.

851. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0057 Gure mundua hotzez eta beldurrez ikaran dago, eta maitasunaren bero beharra dago.

852. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0057 Tximinien ugaritasunak ere badute beuren esan naia: Inglaterra naiko leku otza dalarik, su asko egiten omen zan etxean, ke asko zun ikatz klase batekin.

853. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. aristi 0014 Gisa honetako konsueloak benetan motz eta hotz gertatuko gaizkio minez akabatzen dagoenari, zoriona, beste gauza batzuen artean, minik ez edukitzea bait da, baina badira ezbehar ttikiagoak, benetan zorionera garamatzatenak.

854. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0050 Atera ginen kalera, hotzik nabaritu gabe.

855. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0036 Tenperaturei dagokienez, atzo izan genituenak baino hotzagoak izango dira.

856. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0012 Etxe dotore eta ikusgarriak, bai, baina hotzak.

857. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0012 Nork bihurtuko ditu etxe bero eta goxo, gure arteko hainbeste ostatu hotz eta ezhabitagarri?

858. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0005 Instalazio eta muntaiak (iturgintza, hotz, bero eta aire-girotzekoak izan ezik)

859. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0005 504.2 eta 3: Iturgintzako, hotz, bero eta aire-girotzeko instalazioak

860. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0010 Instalazio eta muntaiak (iturgintza, hotz, bero eta aire-girotzekoak izan ezik)

861. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0010 Iturgintzako, hotz, bero eta aire-girotzeko instalazioak

862. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00027 Frontoia ia betea ageri zen eta kanpoko aldean hotza eta elurra bazen ere, barnean giro epela bizi izan zen.

863. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Baina onartu beharrean gaude, asko populu menperatuk, nortasun handiz, burua guk baino hotzago atxekitzen jakin dutela eta ez direla erori ahuleziaren markak baizik ez diren hilketa desohore egingarri horietara.

864. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Eta ondoko urtetan lehenik hotzak baino arrangura gehiago emaiten ahal omen dauku Lurraren soberaxko berotzeak...!

865. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Artzaintza inor guttik nahi zuen ofizioa zen eta da Ameriketan: neguko gau hotzak eta udako egun sargoriak milaka buruz osatutako artaldeak zaintzen igaro behar zituzten, bakardade osoan.

866. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Oraindik industria ezagutzen ez zuen Euskal Herritik joandako emigranteek, ordea, ederki ezagutzen zuten zer zen aziendekin lan egitea eta ez zioten lan gogorrari, hotzari edo beroari beldurrik.

867. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Ez zait iduritzen arrisku haundia duen kirol bat denik ehiza, beharbada basurdetan ibiltzen direnak gehiago, baina postuan bertan egoten direnak hotza gehiago pasatzen dute, eta pixkot edatea ez dute kalte izanen.

868. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0007 Medikuak harreman profesionala dauka zurekin, eta sarri SARRI.- Maiz, askotan. Frecuentemente. medikuak hotzak izaten dira.

869. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0010 Museoa parke batean kokaturik zegok eta sarreraren txartelarekin batera buffet hotz bat dasta dezakek DASTATU.- Degustar. kafetegian.

870. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0006 Erakasle bat igorria da Txile-hegoaldeko lur hotzetara, zokoratua, egunean bizpahiru aldiz sinatu behar duela.

871. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0001 Napartheid-ek, aspalditik, irriak eta marrazkiak eraman izan ditu gartzeleraino, nolazpait, kaleko beroa preso guztiak eskuratu dezaten, komiki-fanxin euskaldun hau barneko hotzaren babesa edo aterpea izan dadin.

872. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0008 Ileek, eguzki erredura eta hotzetik babesten gaituzte.

873. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Hotzak hilda zetozen, loa galduta, abailduak, oinak zauriz, baina bizia emateko adore haundiz danak.

874. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. jimenez 0021 Alabaina, ez dit soziologia omen den zientzia hotz horretatik begiraturik ardura flneur horrek, poeta modernoa bera huriko paseiaria den aldetik baizik.

875. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0047 Lehen ûratsak egin bait,
eztûlaldi bat jauzten zaio:
- Ontsa heltû zaik!
Boztarioan eta kanpoko aire hotxeala elkitzean,
ahoa zabal zabala joan da.
Dioe ere gaûko sena gaixto dela.
Ordû goixtiar hortan,
ez dû bere indarra orano ahûltûrik.
Bestalde, ahoa idekirik hartzen dûzûn hatsak
ez dû sûdûrrekoaren epeltarzûna.

875 emaitza

Datu-estatistikoak: