XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Baña utskeri oyek alde batera utziaz nere Tomax oso ona da; zakar xamarra, batzutan, ori bai, baña ona... O! gatzik gabeko ogiya baño obia.

2. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Lagunakin, zikorkeriz edo uskeri baten bidez azarretzen dala ta, aiek beren mendeko erosleak saltzalleari aldentzen dizkiote... ta ¿zer? ¡Utsa! Saltzallea izen on da dirurik gabe gelditzen dala!.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Gastu aundiak egin ondoren, diru gabe arkitzen zalaren aitzakian kendu ziozkan Elizari bere ondasun guztiak, eta geyenak saldu zittuan uskeri batean.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Ta guztiaz jardutzen zan: edozein uskeria zala, goien-goieneko burutsuen arloa zala; baño an begi-bakarrik ez.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Uskeriren bat kezkatu ote zitzakean bildur giñan.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 - Guk sarritan moskortuz ta,(nai beziñ sarri ez baña) egiten ditugun uskeriak ¿nun izango dira ba oben (pekatu)?.

7. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Badakit askok esango dutela nigatik, gizon aztaputz orrek,¿zertarako sartu bear zuben eginkisun ontan, ezpaldin badaki bere luma xakarrari bear diña egokitasun ematen?¿Eta nork ontzat artuko ditu onek esaten dituben utzkeriyak? Oek guztiyak orla izango dira, bañan gizon jakinduriz motza dan batek egiten duben lan borondatezkuak ¿ez aldu ezer baliyo?

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Agintza oien bidez ziran orain bi illabete inguru Euzkadi'ko Bazkun-Euzkeltzale guziak; baita Gobernu'ra jun eta euzkotarrentzat ongarri zan uskeri bat eskatu ere.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 ¿Umeak al dituk ba bi artixta, !¡bi artixta!!, inportantzigabeko uxkeri bateri onelako idazki bat bialtzeko? ¿E?.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Eta kartutxo eta platoa ere utskeri bat?.

11. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0014 2. Onak aurrean darabillezanak jarraitzen dautsoe bide oni, baita egiaren arerioak, guzurraren maitatzailleak, zuzentasunezko saria ezagutzen ez dabenak, ona danaren eta epai zuzen-zaleak ez diranak, onaren zaintzailleak izan bearrean txarrarenak diranak be bai; otzantasunetik eta eroapenetik urrun dagozanak, uskerien maitatzailleak eta sari-zaleak, txiroaren erruki ez diranak, atsekabetuari buruz naigabetzen ez diranak, euren Egillea ezagutzen ez dabenak, euren semeen iltzailleak, Jaungoikoaren izakiaren galtzailleak; beartsua bertan bera izten eta naigabetua estutzen dabenak; aberatsen bitartekoak, txiroen ebazle zuzenbageak, pekatu guztietan jakintsuak.

12. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Bizi denbora baduakigu
Askori utskeriyetan
Betikotasun neurri-gabia
Eztegu artzen ezertan.
Entzu gabeak gertatzen gera
Eginkizun geyenetan,
Aurreko utsak bete ditzagun
Ondorengo egunetan.

13. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0043 Egia da orrenbeste galtzen degula uskeritan egunaren asieratik azkeneraiño, baiña gaur beiñipein iñola ere ezin dezaket utzi etxea.

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Kondenazioaren zertasuna, adimen argiz gureganatzen saiatzea, uskeritan denbora galtzea deritzaio.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Orregatik Jesusek berak ots egiten digu, uskeriak uxatuaz betiko bizia damaigun janariaren billa: Etzaitezte nekatu aitzen dan ogiaren atzetik, ekin ordea betiko bizitzaraiño dirauken ogi billa (Jon VI,27).

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0009 Eta makurrena, naski, alderdikeriaz, griñaz edo teatroz zer ikusi ez duten beste zalekeriaz, zer nahi uskeri gora jaso nahi izatea.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Onek, ogeita lau urte bakarrik lurrean egin bazitun ere, urte oietatik batzuek lurreko uskerietan egin zituen.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Batek batetik, bestetik besteak, bapo astinduak uzten genituen prolemak, eta ba zirudien iñoiz akitu ezin ahal beste aurpegi zoragarri zeuzkala edozein huskeri xinplek, sakon aztertu ezkero

19. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Kristoren ordezkari!
Gizonen uskeriak eroateko Jainkoari.
Ta Aren eskerrak ekarteko gizoneri.

20. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 Baña zer dala-ta daragoiogu euren gaiztakerien aldean euren zori txarrak uskeri baño ez diran azpiyale zitalotaz?.

21. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Yupiter-arren, enok ni urrezalerik; eta etxaustak ardura nire leporik nor bizi danek be; etxaustak ardura gizonak nire soñekoak ba'darabilez be; olango uskeri ta azaleko zerik eztok sartzen nire gurarietan; baña oben ba'dok omenzale izatea, neu nok bizirik diran gogoetatik obentiena.

22. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Zu lez itzontzi ba'nintz, yaun, omenetan bestean zintzotasun gitxi dozula esango neunke, bakaldunaganako zintzotasun eta egi-arloan Surrey baño gizon obarik lagin ba-nazala, a lagin eta aren uskeri ta tentelkeriak aintzakotzat artzen dabezanak lagin.

23. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0117 EUXEBI @- Huskeri batzuk besterik ez. Eta orain banoa edo nere semeak bila etorriko zaizkit.

24. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0053 Umetan inoiz hasarrealdirik izan baldin bazuten, haurren arteko huskeria eta tentelkeria (86) Tontakeria batzuetatik izan ohi zen eta gauzok hutsaren urrengoak zirenez, berehalaxe egiten zituzten onezkoak.

25. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0085 Garaiera neurtu zuen: bost metro baino gehiagorik ez zegoen, huskeria bat oreinaren zalutasuna * ZALUTASUN: bizkortasun zuten gizon haientzat.

26. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0066 Huskeria bat besterik ez dut behar izaten eta hori berriketarako aitzakibide.

27. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0056 Berak konprenituko du gaur ene huskeria.

28. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0201 Aldi batean han jarraitu zuen, gorputz erdia txabolatik kanpo, emazteari eskua estutuz, bere arrakastarena komentatuz, eta uskeria honegatik ez zedila estutu eskatzen zion.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0148 Beti bijilatuak esaten zidan, mehatxatuak, axatuak, gogait eraginak, eta edozein egunetan edozein huskeriagatik berriro zuloan.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. iturpe 0043 Bortxakeriaren itxura eta edukia aztertu behar, sistemaren bortxakeria komunikabideetan azaltzen zaigu (hiztun demagojikoak, tv, e.a.) eta honen domeinua gehitzen doalarik edukiaren huskeria handitzen doa.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0032 Gizadiaren etorkizun argitsuaren aurrean, Totalitatearen soluzioen aurrean, zer dira bakoitzaren txikikeriak, huskeriak ezik?.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0031 Bestela arinkeriatan eta hutskeriatan eroriko da.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0077 Borges-ek berebiziko dohaina du ideia filosofiko bat literatura-gai bihurtu ahal izateko, nahiz eta ideia hori huskeria izan edo-eta, alderantziz, sakonena.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0115 Bibliako esaldi ezagun batzuei testuingurua aldatu, fabularen bat denboraz aldatu, parabolaren bateko pertsonak aldrebes jarri edo orainera bihurtu, huskeria bat, aski da poesia batetarako.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0019 Belarrondoko bat edo beste, praile igurtzailea, odolez eskribitutako no hablaré con el compañero,..., belauniko geron ezereza infantilari begira pasatako orduez gainera, horretaz gainera, huskeria hoietaz gainera, konstatazio triste, erneagarri baten grina geratzen da, nigan behintzat: defensa bat baterik gabe, biluzik nengoenean, haur bat nintzenean, entenditzen ez nituen norma eta diskurso ilun batzuen bidez, nire frakasoa seilatu eta naizena izatera kondenatu nindutela.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0282 Zer huskeria da, bestela, hain garrantzizko bertso hura? .

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0053 Gomendatzekoa da zenbait lekutara bidaiaz joan aurretik zure lurraldeko Osasun-Zuzendaritza joatea aholku eske eta, txertoren bat beharrezkoa balitz, huskeria bat ordainduz emango dizkizute.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0231 Baina mozkinak ere ez ziren huskeria bat.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0009 Edozein huskerigatik gertatzen da ustegabeko ezbeharren bat eta orgariak lana gogor egin behar izaten du bere gurdia dabilela jartzeko.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Bestalde kaika deituriko ontzi oso ugari eta pizkorrek, hutskeri bategatik, eramaten dituzte bidariak Istambul-etik Galatarara.

41. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0015 Eskuak errugabe ta biotza garbi dituena,/ uskerietara jotzen ez duena,/ urkoari gezur-ziñik egiten ez diona.

42. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0190 Zenbaitetan emen, pekatua uskeritzat edo, jo oi da.

43. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0030 Bere senarra uskeria batengatik baitua izan zan: Gessler'en errukia lortu nai zuan.

44. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0185 Baiña askotan pentsatzen egoten naiz nerekiko: oso pitiña, uskeri bat bezela jotzen det mundu ontan igarotakoa, betikotasunarekin konparatuta.

45. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0020 - Kondairako gertaera ziurrak eman bear dizkiegu argi ta garbi, zenbait zeaztasun eta uskeritan denbora galdu gabe ta era laburrean.

46. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Beste gertakizun au ere, bear ba'da, uskeritzat joko dezu, baiña ikus: Bein, Radio City'ko lankide bati, Henry Souvaine'ren idaz-gelako zenbakia eskatu nion eta abots argi ta patxara onean ala erantzun zidan: - Henry Souvaine... (itxoin-aldi baten ondoren)... 18'gn. bizitza... (beste itxoin-aldia ta:)... 1.816 zenbakia.

47. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1969 0001 Gauregun periodikoak beste uskeri ta txepelkeriak aipatu bear izaten dituzte.

48. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Lehenengo bistazoan ez zara horrelako huskeriatan erreparatuko ordea.

49. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Uskeria deritzate orain arteko Elizaren aldaketari.

50. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0195 Ain dauka bere gogoa bere gatx eta uskerietan sartuta.

51. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0052 - Baina, baina... huskeri horigaitik zatoz MARKOS jauna nekaraztera?

52. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00192 Eremu badaezpadako baina ikusgarri (eta begiz beteriko) haretara jasten nintzenean, ikusmina eta bildurra eskutik zebizen nigan, geltokietan, kaleak zeharkatzen, batzutan maleta handia bizkarrean, dendetan huskeriak erosiz eta danari irrikaz eta errezeloz begiratuz.

53. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0151 KIKILI.- Huskeria bat.

54. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0074 Tassili-n' Ajje-n (Saharan) ikerketa lanetan ari den Henri Lhote etnologo frantsesak Djé Brine izeneko gidari tuareg bat du bere zerbitzura eta honentzat sua eskuz egitea munduko gauzarik arruntena da, huskeria bat.

55. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00017 Polita eta berezia eskatu nion dendariari, izan ere, bertan idatziko nuena ez baitzen edozein huskeria izango.

56. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. larrañaga 0090 Huskeria bat baino ez nintzen neurrigabetasun enkoniagarri hartan galduta, abegi eskaseko lur latz haiek azkandurik sostengatzen zutena.

57. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0043 Baina handik pixka batera seguru nengoen ez ginela ongi moldatuko, oso desberdinak izango ginela eta edozein huskeriagatik eztabaida beroak izango genituela...

58. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00102 -Zure etorrera hots egiten ari garen bitartean, Jauna, huskeria guztitik garbi ezazu gure bihotza.

59. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00075 Lehenengo aldia zen ia bost urtetan emakume haren auzotasunik gabe geratzen nintzela, eta etxean utzitako bi haurrak amarik gabe ikustea huskeria iruditu zitzaidan niri gertatzen zitzaidan umezurztasunarekin alderatuta.

60. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0102 Arrunkeriak esaten zituen hari buruz, huskeriak, beti berdinak.

61. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00039 Hemen ere ez daude gauzak guztiz bare eta geldi, baina beste toki haietakoen ondoan huskeriak dira hemengoak. Urriaren 11an Zarauzko udala Azpeitiko Epaitegira doa eta azaroaren 5ean atxilotua daramate hango espetxera, eta ez dute askatzen harik eta hamabost egun igaro arte. A ze musika eta suziriak egun hartan Zarautzen!

62. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00421 Idazle-lanengatik jaso ohi dudana huskeria da: % 69,6

63. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 00236 Gure eleberrigilea gauza da argudioaren aldetik edozer huskeriatik eleberri sugerente eta bitxi bat eraikitzea lortzeko.

64. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00103 Bitxia iruditu zitzaidan zinez, haserrea eragin zuena Hasierren fax zenbakia argitaratu zutela edo huskeria zelako, haurkeria.

65. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0003 Horregatik, ez dira huskeriak hemen hartutako erabakiak: Euskadi izenaren ondoan Euskal Herria hobestea, adibidez; edo Liburu honetako beste arau hau: Irainaren mugak kaleko hizkeran baino estuagoak dira egunkari batean.

66. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0102 Eta ezin alda daiteke jabearen baimenik gabe, zenbait huskeriatan grafian, huts nabarietan izan ezik.

66 emaitza

Datu-estatistikoak: