XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 - Geidea aomiñean arrtu ta bere akatz ta utsegiteak, bearrizan barik zabaltzea, da eragoa.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 Akatz ta utseiteok, agiriak edo ezkutukoak izan daitekez.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 a) Iñoren utseite agiriak, bearrizan-barik, aomiñean erabiltea, oben ariña da, baña bai iguingarria.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 - Noz euki geinke utseitea agiritzat?.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 - Utseitea agiritzat euki geinke: 1. Epaikari-bidez zabaltzen danean.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 4. Norberaren errian zabal dabilen utseitea beste toki baten jakin eragiñarren, ez da ospe ona austen, batzuk bestiekaz arrtu-emonik ez dauken lekaretxeren bat edo (konbentuen bat) ez-pada.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Gogo-bearrizanetan, gexo aldiko akatz, utsegite, illeta, arrtegatasun, garrazi ta ayeneak ixillik eroanaz; eria gotasetu (atsegindu), Jaungoikoa'ren naitara etzun, ta besterik ezin danean, barriketalditxo bat, al dala, Jaungoikoa'gazkoa ta gazi samarra, gexoakin eukiaz.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Asmu oneec izan cirean ain barri, atsecabetsu eta lotsariz beteac, ceinda diabruac ezpazan ez leiqueezan bestec asmau; eta eguiaz bere berori zan borreru oneen barruan sarturic egoana aleguiñac eguiten, nondic Salbaguillea gandic eroapen edo paciencian utseguiteren bat ateraco eban, eta ez dirudi beste bateri alacoric burura etorri leitequiozanic, Ebangelistac eurac ciatz contau ezpeebezan.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0175 Ain da andiya, ene semia, guizonaren argaltasuna ece, imiñi aren arduraric andiyena gauza guztiyetan, alambere ona eta justua bera bere yausten da utseguite batzuetan.

10. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *386. G. Zein dira animarekiko erruki-egintzak? E. Animarekiko erruki-egintzak oek dira: Lenengoa ez dakianari erakustea; Bigarrena, bearrean dagonari burubide onak ematea; Irugarrena, oker dagonari ondo erakustea; Laugarrena gaizki egiñak barkatzea; Boskarrena, naigabetuak poztea; Seigarrena, lagun urkoaren utsegiteak asarre gabe eramatea; Zazpigarrena, bizi ta illen alde Jaungoikoari otoitz egitea.

11. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Geldi bitez, ¡arren!, barrkatuak aldarean gelditu ziñanetik oraindaño ikusi dituzun txarrkeri ta utsegite guziak.

12. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0169 Oraindaño baño errneago ibilliko naiz nere aitortze ta Jaunartzeetan, meza entzuten edo beste edozein gauza on egiten dudanean; arrki ez dedin batean ere lenekoetan bezelako utsegite ta txarrkeririk.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Zerurako bidean aurreraka, ala atzeraka zabiltzan ondo ikusi, utz egite guztien damutasun benetakoa artu, eta datorren illean obea izateko asmo erabakiak artu, bildur izanaz bera izango ote dezun askenengoa.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0019 4.en Ordenan sartzen diran andre naiz guizonak nobiziadu edo prueban urtebete eguin ondorean, Jaungoikoaren aguinduak gordeaz, Eleiza Ama Santaren menpeko onak izango dirala, ta onetan eguiñ ditzakeen utzeguite edo falten penitentzia eguingo dutela, prometituaz, profesatu bitez.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0014 Sacramentuac utziaz zuazen bezela, dijoaz gueitnaz utseguiteac, guelditzen zeralaco bizitzaco ogui gabe, izanic au Antioquiaco San Ignazioc esqueintzen ziena lenengo eundi edo sigloco cristauai, pecatuaren contraco erremediotzat eta eriotzatic libratzeco prenda bezela.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0571 3.ampdeg; Odolez guziro estalirik zauden nere Jesus, utzi zadazu, zure gorputz guziz garbitik ateratzen dan odoletan, nere pekatu ta utsegite guziak jartzen.

17. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 An azalduko dira ausokuen utzeguiteak, lagunen akatzak, ezagunen argaltasunak eta erriyan edo erbestian igaro diran gaizkiyak.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gogorapen zikin bat, lañu-matasa beltz bat bezela, sortzen zazu zure buruan... lenbailen uxatzen sayatu bearra daukazu, utzegite astunen bat egin nai ezbadezu....

19. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Uts egite askokin
Zuen gurasoak
Naigabetu badira,
Damu aur gaxoak.

20. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0115 Andik laixter, utsegite arin batzuk besterik ez omen zuan izaten gizon ark aitortzeko.

21. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Biotza zerbaiti edo norbaiti lotua baldin baneukan edo karidadearen kontra utsegiteren bat egiña banintzan, etzegoan Jainkoaren aurrean azaltzerik arik eta makur oiek zearo zuzendu arte.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Alabaiña, benetako adiskide bezala eta ez-jakiñetan ez jakiñena neroni naizela aitortuz, gaurko euskal-okerbidearen eredugarri batzuek eman nai ditut, ain zuzen ere adiskide auek benetan estimatzen eta maitatzen ditutalako eta beren utsegiteaz oarturik zuzenbideratzea nai dutalako.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Baña argitaldi orren zeaztasunak ematean, utsegite txiki bat jartzen du: ogei ta bederatzi atalburu dituala esaten digu.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Baña, liburuen zeaztasun txikienak ere oartzen mutilla zan Urkixo aundi ura, ezta oartzen len esan detan Vinson'en utsegite ortaz.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Beraz, Etxahun'en laburmiñezko zillegitasun bat da (neurriak agindurik) ala argitaratzailleen utsegite bat? Ona Zuberotar olerkariaren erantzupen jakintsua: .

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0072 Eta baldin gertatuko ba-litz, nik, errukarri onek! etsaiaren zirikaren gaiztoz edo-ta nere argalkeri aundiz, orain agertzen dizkitzudan asmo auen kontra zerbaitetan utsegitea,(...).

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Guziak Jaunaren maitetasunean oztu eta utsegite batzuetan ariñak izan baziran ere erori ziran.

28. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Zergatik beraz mintzatzean euskeraz ta idaztean erderaz? Txarki egingo degun beldurrez? Ez degu noski Eguskitza'k edo Olabide'k, Lizardi'k edo Lauaxetak bezela idatziko eskolan ikasi ez gendulako, baña ala ere utsegitez betetako euskera obeto datorkigu Cervantes ek bezin ondo erdera egitea baño.

29. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0038 Gure jaialdiak bi alde izango ditu: eraketarena bat, danon artean egingo dana, ezeren utsegiterik izan ez dedin; eta bestea, egikundearena, guztion pozgarri dedin eta, orrela, alaitasun batean bukatu igeslari zaigun iru-illabetea.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Irratiko gizonen hutsegiteren bat izango zela pentsatu zuen.

31. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 Norbere esku dago frogak eta frogak egitea hutsegiteak ere bai, noski.

32. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0010 Hamaika saio egin dut honetan, eta hamaika aldiz, jada isekakorra iruditzen zitzaidan irrifar laso hura izan da nire hutsegitearen ordaina.

33. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 Hutsegiteren bat izango duzu.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0163 Hala ere, maiz aski hutsegitearen alde guztiak ez bait dira ondo ezagutzen, ezin izaten da tratamendurik aproposena jarri eta etsipenean erortzeko arriskuan gaude.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0163 Liburu honetan galdera garrantzitsuak egiten dira, hala nola, zergatik gertatzen diren hutsegiteak hain sarri, irakaslea gauza ote den eta, are gehiago, saiatu beharko ote lukeen ikasleari hutsegite gutxiago egin dezan laguntzen.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0163 Guztiei erantzuna ematen ez bazaie ere, hutsegitearen funtzioa garbi azaltzen da eta ez da horren tratamendurako iradokizunik falta.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0163 Hasieran aipatzen denez, irakasleek hutsegiteak positiboagoki har ditzaten laguntzea da liburuaren helburua.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0164 Lehenengoan, Hutsegitea: jarrerak eta printzipioak jorratzen da.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0164 Hirugarrenean, hutsegiteen kausak.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 Hutsegite hauexek egozten dizkie, hain zuzen, behin eta birritan bere aurreko poetei, Etxepare ere artean dela - gure ustez, oker Oker, alegia, alde batetik, Etxepareren bertso guztiek behar adina silaba, ez gehixeago ez gutxixeago, baitituzte. Ez, ordea, bestetik eta Oihenarten ustez, Etxeparek ez baizituen beti haren lege-arauak bete elisio eta sineresi direlakoetan; zesuran ere elisioa ontzat ematen du eta hiruzpalau bider hala egiten, Oihenarten aginduz kontra.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Bat ere politizatu gabe zegoen Ipar Alde hau Enbataren xedeen kontra eman zen abian: enbatatiarrek ez zuten hutsegite bat bezala ikusi herriaren ihardokitze hori.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0029 Honekin Orixe'ren mugak, arkaikotasunaren funtsak eta huts-egiteak argitu ditugulakoan, nahiz ez justifikatu, bere liberatze erabaki bakar eta bitxi hori guztiontzat eredu eta euskal kulturarentzat funtsezko proposatuz gero, bukatu nahi dugu.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Oro har, sistema komunikatiboen ikuspegitik, hutsegite askok ez du inolako garrantzirik.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Dantza, berriz, arin-arinaren erritmoko mugimendua izaten zen, dantzariak almute-gainean egin behar zuena; eta hutsegitetzat jotzen zen oreka galtzea edo oina lurrean jartzea.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0067 Ehunka orrialdetan barna ez da harritzeko, ordea, hitzen batzuk duda-mudazko gertatzea edota idazleari berari oharkabean bezala hutsegiteren bat itzurtzea.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0037 Hitzak eta esaldiak Ik. eta Ant., hauen bidez harremanetan jartzeko ahaleginean ere hutsuneak, hutsegiteak eta eskastasunak ez dira faltako noski.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0006 Horregatik molditzeko hutsegiteak zuzendu eta egun ulertuko ez ziren aipamenak kendu besterik ez dut egin.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0353 - Baltzuan jarri, prozesuko hutsegiteak zuzenduz (Ir-Ik).

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0095 - Hutsegiteen urrundiko detekzioa linea luzeetan (CEIT).

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0095 Sistema multiprozesadore bat garatu da, tentsio altuetako lineetan hutsegiteak sortzen direnean non gertatzen diren jakiteko Sistemak, 200-300 km-ko distantzietan, akatsa zein tokitan gertatu den %1eko prezisioarekin informatzen du.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 Badugu honetan lehendik, neroni tarteko naizela, puntu hau erraxegi gainditu izanaren hutsegitea; eta ez litzateke zuhurra, inondik ere, bigarrenez harri berean behaztopa egitea.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0030 Luzera eta espazio errepresentazioan hutsegite ugari dago.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0011 Arrakasta edo hutsegitea, azkenean, zeure aportazioaren araberakoa izango da.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0011 Ikasle askok hutsegitearen errua irakasleei, zirkunstantziei edo irakasmaterialei botatzeko joera dute, arrakasta edo hutsegitearen arrazoin garrantzitsuenak beraiengan ikusi beharko lituzketenean.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0025 Administraria (Ines) aldiz, oso langile fina da, baina Anderren huts egite guztiak ezin ditu bete.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Kasu bakoitzean, arazoak ebazteko ohizko ihardueraren hutsegite bikain baten ondoren teoria berri bakarra sortu zen.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Arazo berri batekiko hutsegiteak batzuetan etsipena sortzen du, baina inoiz ez harridurarik.

58. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0151 - Orduko utsegiteak ondo ordaindu ditut.

59. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0125 Naiz-ta utsegiteak izan, gure egite onak betiko bizirako azta edo pisua daramate bere baitan.

60. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0019 Euskalzalea, mendizalea ta jakintsua izatea, ziran bere utsegite guztiak.

61. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0190 Egindako utsegiteen arantzarik eza, bigarrena.

62. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0079 Maiteko al dezu geiago gaztedia, emendik aurrera; ezagutuko al dituzu gazteen neke, amets, utsegite, alderdi onak!!.

63. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0013 Hau egiazko negurrian edo osotoro enthelega ezpadezagu hutsegite handiak eginen ditukegu, eta planu ideologikoan egin behar den gathazka eztugu betheko.

64. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0069 Aktivitate hau konkretuan, zuzentzaren organuek, funkzionariek eta alderdikhideek erakhusten duten indar kreatzailean, lan egiteko gogoan, responsabilitatearen izpirituan, itaunkarien sortzeko ta iakin-arazteko kuraddean eta ahal-izaitean, aburuak aurkhezteko, hutsegiteen kritikatzeko, eta lagunen anzora zuzendarien ta lehen funkzionarien ekhintza kontrolatzeko ekhintzan datza.

65. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0204 Doinua: Ikusten duzu goizean. Manukorta.
Kanporaketetan ari,
gogoz heldurik lanari,
naiz ta gaur Bilbon erori,
barkazazute huts egiterik
egin badiot inori,
jaso det txalo ugari
neretzat ona da hori,
eskerrik asko danori.

66. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0006 Ekoizkortasun sistemak ezarririk dituzten enpresak ondoren zehazten denari egokituko zaizkio: a) 95 U. C. edo gutxiago: hutsegite arina.

67. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0007 b) 90 U. C.koa, barne: hutsegite astuna.

68. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0007 c) 90 U. C. baino gutxiago: hutsegite arras astuna.

69. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0007 Berrerortzeagatik hutsegite batetik goragoko kategoriako beste batera igarotzerako eta santzioen zehaztapenerako, Eraikuntzaren Lan Ordenantzan ezarritakora egongo da, hutsegite arinean berrerortze kasuan izan ezik, zeinek ez bait du sortzen hutsegite astunera igarotzea.

70. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0012 OITren Hitzarmen zkia. 132an ezarritakoaren arabera, langilearen borondateaz kanpoko arrazoiengatiko lanerako hutsegiteak, istripuak, gaixotasunak edo amatasunak eragindakoak esate baterako, lan eraginkorreko denboratzat hartuko dira, oporren konputu eta gozamenaren eraginetarako.

71. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Ametsak baino zerbait gehiago dastatzeko aukera ere izango genuela sinesten hasiak ginen alderdi politiko abertzaleek baten hutsegitea zen penagarria eta itzal bakarra kanpainari baietza eta laguntza ematen ziotela aurkezpen ofizialaren egunean egiaztatu ahal izan genuenean.

72. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Alde batetik, arlo akademikoan zenbait huts egite izan dira eta hitzaldi eta mintegi batzu ezin izan dira aurrera eraman, horretarako hitza emandako pertsonak ez direlako agertu, batzutan beharrezko huts egiteak izan badira ere.

73. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Bestela hutsegitea litzateke.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Diputatuen Kontseiluak, 1989ko maiatzaren 9ko sesioan, bere zati xedatzaileak honakoa dioen erabakia hartu du: Larraulgo a) motako Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioei behin betirako onespean ematea, hala ere honako hutsegiteak zuzendu egin beharko direlarik: 1) Komunikabideen Sistema Orokorretatik 15. H.I.U.ren zerbitzuko bide berria kentzea, ondorio guztietarako sistema lokal bezala kontsideratua izango dena.

75. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Horrelakoxe etsipenez zegoen gure bertsolari gaztea nik salatutako hutsegite bat bere bertsotan bilatu zuenean.

76. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 AGUReko idazle zar onek, beintzat ez luke utsegite ortan erori nai.

77. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Bestetik, osatutako mundurik ez dugu; bere baitan ditu akats eta utsegiteak; gure biotzarentzat ez da betegarri; ustel kiratsa nun nai nabari zaio.

78. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Oker eta utsegite izugarriak zirela aien bizitze moldean.

79. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Kritikak argiturik, nire artikulo haren irakurleen aurrean, neure hutsegitea lotsaz eta damuz aitortzen dut, eta neure okerra zuzentzeko asmoz, agirian jartzen dut: Joera batzuen adibide gisan eta alusio bidez aipatzen dudan pasarte hortan, bestek emandako informazioetan gidatuz, informazioaren zuzentasuna egiaztatu gabe ta orijinala esku artean eduki ere ez nedukala, testuingurutik moztuz eta GAIZKI eta FALTSUKI eta jatorrizko ESANAHIA BESTETARATUZ aipatu nuela GAZTE aldizkaria, arinkeriaz uste faltsu bat zabalduz, informazio lege ororen kontra jokatuz eta ahotan hartu nuenaren kaltez, bai jendearen eta bai gauzaren.

80. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Eta hala aitortzen dut, GAZTE aldizkariaren uztaileko 21/28-ko zenbakian egin zaidan erantzun ta kritikaren zuzentasuna guziz onartzen dudalarik, hutsegite haren errua ta erantzukizuna oso-osorik neure gain eta neure gain bakarrik hartuz.

81. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Bost urtekin bere utsegiteak onartzea umeari asko kostatzen zaio.

82. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0204 Geure arinkeria, ibillera ta utsegiteak sartzen gaitue askotan ekatxaldian.

83. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0085 Begira iezaiozu bere ama haserrarazi duen umetxoari, ama suminduz edo honen esana ez eginez: bazter batean babestu eta musturrak jarriz, zigortua izateko beldurrez oihu egiten badu, ziur aski amak ez dio barkatuko bere hutsegitea; baina bere besotxoak luzatzen badizkio, irribarre batekin zera esanez: emaidazu musua, ez dut berriro egingo, ez al du amak samurtasunez bere bihotzaren kontra estutuko egin duen guztia ahaztuz?...

84. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 b) administratuak aintzakotzat ez hartzeagatiko hutsegite larria,

85. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 f) agintariek, menpekoek egin ditzaten hutsegiteei amor-ematea,

86. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 h) argi eta garbi legez kontrako diren txostenak egin eta akordioak hartzea, Administrazioaren edo herritarren kalterako eta oso hutsegite larriak izan ez daitezenean,

87. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 j) zerbitzuen agizko iharduerari eragiten dion etekinik eza, oso hutsegite larria izan ez dadinean,

88. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 ñ) hiru hilabeteko epe-barruan, zuritu gabe lanera joan gabeko hirugarren hutsegitea, aurreko biak hutsegite arinagatik zigortu direnean,

89. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 Honako hauek dira hutsegite arinak:

90. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 a) hutsegite larria izan ez dadinean, lanorduak zuritu gabe ez betetzea,

91. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 e) hutsegite larria izan gabe, zerbitzuko tegi, gai eta agiriak zaintzen izandako zabarkeria, eta

92. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 f) funtzionariaren eginkizunak eta obligazioak ez betetzea, oso hutsegite larritzat edo larritzat jo beharrekoak izan ez daitezenean.

93. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 1- Hutsegite baten astuna neurtzeko eta ezarri beharreko zigorraren maila jartzeko, honako erizpide hauek hartuko dira kontutan:

94. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 a) asmoa,
b) zerbitzuan sortutako nahasmena,
c) Administrazioari edo administratuei egindako kalteak,
d) berriro hutsegitea, eta
e) eskuhartze-maila.

95. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00178 l) Hutsegite astuna egitea, administrazio-bidean sendespena iritsi duten ebazpenen indarrez beste bi hutsegite astunengatik aldez aurretik zigortua izan bada, eta bi hutsegite horien adierazpenak baliogabetua izateko beharkizunak betetzen ez baditu.

96. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00178 m) Aurreko puntuetan aipatu gabe egon eta euskal Administrazio publikoetako funtzionarien araudi orokorrean hutsegite oso astuntzat jotzen diren beste jokabideak.

97. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00206 Prestakuntza-ikastaroetan puntualtasunik edo asistentziarik eza lanera huts egite gisa kalifikatzen da legez.

98. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0009 Zientzia, ikuspegi honetatik, prozesu bat bezala kontsidera daiteke eta aurreko zientzilarien hutsegite eta erroreetan oinarritzen da.

99. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00298 Segundo Marey, GALek hutsegitez bahitua, 1983ko abenduan.

100. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0072 HUTSEGITERIK LARRIENAK LABURBILDUZ, BERAZ:

101. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0072 B) Aurreko hutsegiteen artean, zeuk egiten dituzun hiru akats aukera itzazu eta aste honetan ez egiten sala zaitez:

102. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00239 Buru gainean ur bedeinkatu pixka bat botatzen zitzaion, gurutzearena egin eta, aldi berean, esan beharreko formula esaten zitzaiolarik seriotasun eta arreta handiz, hutsegiterik ez izateko.

103. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0034 Dena prest daukate: koartadak, azareak, balizko huts egiteak.

104. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0548 24 Zenbaiten hutsegiteak auzitara baino lehen nabariak izaten dira; beste batzuenak, ordea, ondoren bakarrik azaltzen dira.

105. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00196 Zinez penatzen nau bertze uko bat erantsi beharrak dagoeneko kausituak dizkidazun hutsegiteei: baina, arren otoi, entzun nire arrazoiak, eta oroit ezazu, otoi, on iruditu ahal dakizkizun, zure oniritzia gordetzeko esperantza dela zure adiskidantza galdu izanaren atsekabea kontsolatzeko era bakarra.

106. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00500 Nire hutsegiteen hutsegilea haizen hori, ba ote duk hutsegiteok zigortzeko eskubiderik?

107. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00207 1989ko erreformak hein batean erantzun bat eman zion eskari horiei, berrikuntza gisa etxeko bortizkeria delitu gisa sartuz (lehen hutsegitea zena) bai eta pentsioak ez ordaintzearen tipo penal berria ere.

108. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00090 Lizentziatu unibertsitarioek ere sarritan hutsegite kontzeptualak egiten dituzte beren espezialitateko diziplinan.

109. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00025 Hutsegitea izango litzateke, beraz, hemen hitz egiten ari denari konbentzio sozialak eta hauen ondorioak leporatzea, eta lege naturalaren edota errebelazioaren kontrako irizpideak, ez baita hauei buruz mintzo.

110. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00025 Hutsegitea litzateke, gerra-estatuaz gizarte-estatuaz baino lehenago hitz egiten denean, norbaitek zentzu hobbestarrean hartuko balu, aurretiko erantzukizun eta betebeharrik ez balitz bezala, konturatu gabe gerra giza natura ustelduaren eta zigorrik ezaren ondorioa dela.

111. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00025 Hutsegitea litzateke gizarte-hitzarmenaren ondorioak aztertzen dituen idazle bati delitua egoztea, ez onartzea hauek hitzarmenaren beraren aurretikoak direla.

112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00145 Zer pentsatu behar dugu hutsegite hauei eta beste askori buruz?

113. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0079 Bere teknika propioak erabiltzen ditu arreta sortzeko, ikaskuntza aktiboari eusteko eta baliabide teknologikoak behar ez bezala erabiltzeak ekarriko lituzkeen hutsegiteak saihesteko.

114. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0804 Hortxe koka daiteke seme-alaba eskolatuen eta gurasoen arteko hutsegitea.

115. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0205 Instituto de Reforma Agraria-ko idazkari nagusiaren hitzak aipatzen ditu, komunista batenak alegia: ametitu egiten zuen etxalde kolektiboak desegiteko hartu ziren neurriak hutsegite larria izan zirela, eta nahasmendu izugarria ekarri zuten landan, zeren eta etxalde kolektiboekin pozik ez zeuden pertsonek... indarrez hartu zituzten, uztak eta lanabesak eraman eta banatuz, eta ez zituzten errespetatu bortxarik edo presiorik gabe sortutako etxalde kolektiboak, martxa ona izan eta antolaketa-eredu zirenak...

116. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0009 Euskararen Aholku Batzordeak bide seinaleen arloan antzemandako hutsegite larrien artean aipatzekoak dira ondorengo hauek:

117. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0009 Hemen aipatutako hutsegiteak euskarari egiten dioten kaltea ikusiz, eta honen ondorioz Euskararen Aholku Batzordeak emandako gomendioak jarraituz burutu da hemen aurkezten dugun lan hau.

118. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0101 Holakoari, kontura gabe, ez lioke ezerk ihes egingo, ezertan hutsegiterik ez luke izango; alderantziz bai, beste Lynceus baten antzera ongi behatu gabe ezer ez du utziko, zehaztasunez neurtu gabe ezer laga ere, ezta ezer barkatu ere, bera delarik bakarra bere buruarekin pozik dagoena; bera aberats, osasuntsu, errege den bakarra, bera aske den bakarra, hitz gutxitan esanda bera izanik dena, baina bere iritziz baino ez, bere adiskide inor ez delako, bera ez delako inoren adiskide, jainkoak eurak ere urkamendira bidaltzen zalantzarik egiten ez duelako, zentzugabea dela-eta guztia gaitzetsi eta guztiari barre egiten diolako?

119. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1281 Tesi teoriko hau, zoritxarrez, hutsegite praktiko bat izan zen Santa Teresarentzat.

120. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1281 Beronek esango zuenez, bere bizitzako hutsegiterik latzena, nahiz denbora laburrean egon eritzi horren pean.

121. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1281 Baina hutsegite horren bidez, esperientziaz alegia, ikusi ahal izan zuen, Kristoren eta beroren gizatasunaren laguntzarik gabe, kristau-bizitza erabat ezinezkoa zela.

122. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0169 Hizkuntza bat deskribatzean, elkarlan honen jokabidea delako gizarte batean delako garai batean dugu aztergai batik bat, eta ez bere lantzean behineko huts egiteak, edo bere historian zeharreko aldaketak.

123. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0657 Euskaltzaindiak gomendatutako eta gehienek onartutako erreformaren aurrean ez du ikusten beste erremediorik hartara makurtzea baizik, ahal dela gertatzen diren hutsegite handiak zuzenduz.

124. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Horregatik, Kode Penalaren hutsegite handia da benetan ez berdintzea eraso baten biktima izandako emakumezkoak jasandako kaltea; are gehiago, emakumeak zigorraren ondorio zuzenak jasaten ditu, errua egotzi zaionari isun zigorra ezartzen bazaio, isuna, gehienetan, irabazpidezko ondasunen kontura ordaintzen delako.

125. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0005 3.5. Eskabideetan antzematen diren egitezko hutsegiteak edozein unetan zuzendu ahal izango dira, Administrazioaren kabuz edo interesdunaren eskariz.

126. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2439 Hutsegiteak:

127. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2439 2. Hutsegitetzat hartuko da arautegi honetan ezarritako betekizunak haustea dakarren ekintza edo ez-egite oro edota indarrean dauden lege xedapenek ezarritakoaren aurka doan guztia.

128. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2439 3. Langileek izan ditzeketen hutsegiteak honela sailkatuko dira:

129. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2439 4. Sailkapen hau kontuan hartuz, hona hutsegiteen zerrenda:

130. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2439 4.1. Hutsegite arinak.

131. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2439 f) Garrantzi handirik gabeko hutsegitez, arauzko aginduak ez betetzea.

132. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2439 4.2. Hutsegite ez hain larriak.

133. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2439 a) Hutsegite arinak behin eta berriro egitea.

134. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2440 e) Ugazabei zerbitzuarekin lotutako gaietan ez obeditzea, ukamen hori ez bada hitzez egiten; hala balitz, hutsegite larritzat hartuko litzateke.

135. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2440 4.3. Hutsegite larriak.

136. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2440 a) Hain larriak ez diren hutsegiteak behin eta berriro egitea.

137. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2440 f) Mozkorkeria, ohikoa ez denean, orduan hutsegite oso larritzat hartuko da eta.

138. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2440 g) Zuhurtzia falta, arduragabekeria edo etika profesional-eza, betiere horren ondorioz hirugarren pertsonek erreklamaziorik egiten ez dutenean edo kalte konponezinik eragiten ez dutenean; bestela, hutsegite oso larriatzat hartuko dira.

139. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2440 4.4. Hutsegite oso larriak.

140. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2440 5. Goian aipatutako hutsegiteen zerrenda eta maila ez dira mugatzaileak, adierazkorrak baizik, eta kasua balitz enpresetako Barne Erregimeneko Arautegiz osatuko dira.

141. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2440 6. Hutsegite oso larritzat joko dira, era berean, laneko buruek burutzen dituzten aginte abusuak.

142. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2440 7. Hutsegitea edo hutsegiteak izan dituzten langileei, hori behar bezala ziurtatu ondoren, ezarriko zaizkien zigorrak honako hauek dira:

143. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2440 1. Hutsegite arinengatik: Hitzezko edo idatzizko amonestazioa eta bi egun arteko enplegu eta soldata etendura.

144. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2441 2. Hutsegite ez hain larriengatik: Hirutik hamar egun arteko enplegu eta soldata etendura.

145. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2441 3. Hutsegite larriengatik: Hamarretik hogei egun arteko enplegu eta soldata etendura.

146. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2441 4. Hutsegite oso larriengatik: Hogeita batetik hirurogei egun arteko enplegu eta soldata etendura; departamentu edo zerbitzu batetik bestera lekualdatzea hiru hiletik urtebeterako epean; kategoriaz igotzeko gaitasuna kentzea hiru urte arterako epean; iraizpena.

147. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2441 Hala, hutsegitea arinak ematen direnean, hiru egun izango du enpresak egoki den zigorra emateko; hutsegite ez hain larrietan, hamar egun; larrietan, hamabost egun, eta oso larrietan, hilabete; edozein modutara, egitatearen berri jaso eta sei hilabetera agortuko da ahalmen hau.

148. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2441 10. Hutsegitea baloratzea eta horri enpresako zuzendaritzak ezar diezaiokeen zigorra beti izango da aztergarria Lan Magistraturara joz gero.

149. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2441 Hutsegite larri eta oso larriei dagozkien zigorrak agintzeko, idatziz jakinarazi behar zaio langileari, eta jakinarazpenean zigorra eragin duen zioak eta data ohartaraziko dira.

150. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2441 11. Hutsegite arin eta ez hain larrietan ezarritako zigorrak enpresak agintzen duenean beteko dira, baina beti ere zigorra ezarri eta hamabost laneguneko epearen barruan.

151. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2441 Hutsegite larri eta oso larrietan ematen diren zigorrak, iraizpenaren kasuan izan ezik, zigorra irmotzat eman eta hurrengo egunetik kontatzen hasi eta hogeita hamar laneguneko epearen barruan hasiko da zigorra betetzen.

152. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2441
a) Hutsegite arinak, zigorra agindu eta hiru hilabetera.
b) Ez hain larriak, urtebetera.
c) Larriak, bi urtera.
d) Oso larriak, lau urte, iraizpen kasuan izan ezik.

153. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2442 15. Lan Ordezkaritza Probintzialak ordenantza honetako arauak hausten dituen enpresari isuna ezarri ahal izango dio, beti ere indarrean dagoen legeriak ezarritako mugen barruan edo, berrerortze kasuetan edo egindako hutsegitearen jiteak hala eskatzen duenean, egoki iruditzen zaiona proposatu Laneko Zuzendaritza Orokorrari.

154. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6042 Bigarren Mailako Irakaskuntzako Irakasleen, Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako Irakasleen Kidegoetako plantilak zehazten dituen 1992ko martxoaren 24eko Agindua (apirilaren 3ko EHAA) Aginduan, hutsegite batzuk egon direla oharturik.

155. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Auzi honetan somatu izan diren hutsegite asko eragozteko modua bazegoela dio Lurraldeak.

156. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Hutsegite horietako bat, beti koordinakundearen esanetan, erakunde, alderdi politiko eta gizarte mugimenduen arteko komunikazio falta izan da.

157. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0009 ESK-k esandakoaren arabera, egia da emakumeak, bere egoera dela eta, egun batzutan medikura joan behar izan duela, baina hutsegite hauek arrazoituak izan dira enpresariaren aurrean .

158. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Haurtxoak aldatzea, hutsegitez zein nahitara eginik, ez da sarritan gertatzen ez Espainiako Estatuan ez gure Elkartean.

159. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Horri eskumuturrekoen oraingo sistemak duen fidagarritasun urria gaineratuz gero, inor ere ez litzateke harrituko une jakin batzuetan zenbait kasu gertatuta ere, hala nola nahasteak, hutsegiteak, lanbideko axolagabekeriak eta beste. (Adibidea: Mendaroko herrian, Gipuzkoan, lehengo abuztuan gertatua. Ospitalean egun batean lau haurtxo batera suertatu ziren, eta beharrezkoa izan zen 30 orduan baino gehiagoan zain egotea ama bik in situ frogatu ahal izan zezaten, hain zuzen, jagoten, jaten ematen eta laztantzen ari ziren jaioberria ez zutela beren ondorengoa, beste ama baten alaba baizik).

160. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Izatez ere, Zuzenbide Zibileko zenbait katedradunek esana dute oraingo inskribatze- modua -eskumuturrekoen sistema, alegia- ahula dela eta makina bat hutsegite eta iruzur egiteko bide ematen duela.

161. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Alabaina, uste dugu premia-premiazkoa dela jaioberriari lege- babesa ematea, edozein zalantza galarazteko, gizaki guztiek izan ohi dituzten hutsegite edo nahasteen aurrean.

162. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Hiru egun patxadan hartu, eskuen artean daramagun bizitzeari erreparatu trankilxeago, Jauna eskertu bihotzez, hutsegiteen barkazioa eta ahuldadentzako errukia bilatu, etra ezin guztiak libratzeko laguntza eta mesedeak zintzo eskatu... ez al da programa egokia?

162 emaitza

Datu-estatistikoak: