XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Azkenengo zenbakijan, Ramuntxo Paris'en idazpurubaz idatzi neban idazkayan, utsune askotxu agertu ziran, irakurrle matte.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Baña batez be, bigarren ingoskijan utsune aunditxuba dager: an dirakurrkezu Ezta ottura euzkotarra, beraz diranian euzko-otturak erakutsi gure ezta antzokira eruan biarr.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Beste utsune txikijaguak irakurrliak zuzenduko euzan.

4. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Alaz guztiaz zerbait ez esatea utsune aundia litzake-ta, arin bederik, nere iritzia azaltzera nijoakizute.

5. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 Nik Kardaberaz-tarr Abak argitaraldutako orriak, berak argitaraldu zitun bezela, berdin-berdin argitaraltzea nai izan det: orregatik, baita utsunerik argienak ere ez ditut zuzendu, dauden bezela utzi baizik.

6. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 Baña ara emen utsune eta okerr oyek, beren zuzentza alboan daramatela.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Geroago, gure itxasgizon ta salerosleak, bazkunak indartu ta sendotu ebezela (Bilboko Konsulado Caracas'ko Bazkuna); ¿nok eztaki? Batu ziran arrantzalleak, lugiñak, langilleak; buru-soillaren makala ezagututa, utsune, zoritxar eta andega, bete, osatu ta seneratu gura izan daben guztiak batu dira.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Osatu dezagun bada, Laterriari eta Norte Bazkunari dagozkion ordezkarien utsuneak Euzko Jaurlaritzari deritzaion eraz beteaz; erkiko gañerantzeko burnibide guziaz baliatzea bere esku artu duan ezkero.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Oraingo zer-nolak diralako, Erkal Erri-Lanak Zaingoaren ordezkaritzaren utsunea nortzuk bete, Euzko Erri-lanak Zaingoak erabaki beza.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Dirutza artu zion, ongi baizetorkion zituan utsuneak osatzeko.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Orain arte Etxalar'go txaunburu-lagun izan dan gure bazkide ta idazkide Arburu'tar Todor, bertoko txaunburu egin dau Iruña'ko Gotzañak, il dan Zubikarai'tarr Imanol'ek itxi daun utsunia betetako,

12. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Uste osua dugu ondo bai ondo beteko daula gure lagunak utsune ori; bere jakituri ta Jaumaitasunak uste orretan sendatzen gaituala.

13. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0082 Gorria; urrezko gurutzea zelai osoan eta bere lau utsunetan bost orriko adar bana urrez.

14. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ZALDUNA - Ortan gora-berak dituzu. Orain berriz gora aldera goazela dirudi. Lengo utsuneak betetzea ez da ordea errez izango.

15. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0022 OTEIZA irudigille
ta sermolari onari
esker milla ta bizitza luze gure klonletx-utsunean
txapela ezkerrean
eta nere esker-erakutsiaren ogi samur au eskuinean

16. 1940-1968 gipuzkera poesia lasa 0003 Gabaren erdian entzungo duzu bere abotsa
ezin-egonik, larritasun bizitan
ixiltasuneruntz bultzaka garbitu-beharrak,
oiñazean, eriotzean eta tristura betean
desesperantza gaiñezka
utsunera erori-zorian
maite gaituan begiaren
babesaren beharrean
engainamenduaren festa-buru gauean
algararen txorabioan.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Gurealdian bateonbatek itz onek utzitako utsunea nabaritu zuen eta eran ezagutzeke, erail asmatu zuen, Azkue'k bere Morfologia'n ematen dizkigun legeen kontra, era prefijorik ezpaita, -ra- bitartekoa baizik, ots e-ra-karri, e-ra-man, e-ra-billi ta ab.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Erderatiko itzak euskeratik botatzearekin utsuneak gelditzen dira.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Eta utsune oiek betetzeko, euskalari batzuk zera asmatu dute: sarritan euskal-itzak bi variante edo geiago izan oi dute, eta orduan utsunea nai dute estaldu forma bakoitzari bere esanai berezia ezarriaz.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Erderatiko itz zabalgo aundikoak ontzat eman da gero ere, ba-ditu gure iztegiak bere utsuneak.

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Utsune oiek nola ornidu ta bete?

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Gauza oietarako erri euskerak uste dan baiño iztegi aberats, zeatz eta zabalgo aundiagokoa du: Askotan geugan dago utsunea.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Otañoren bertsoei itzaurre au ematerakoan Pello Mari'n familian barneak geiago sartu ta aztertu banitu utsune asko beteak zenituzke, eta berri jakingarri batzuek arkitu ere; baña betarik ezak jardun au argitara arazi nau.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Osatuko al ditu baten batek emengo utsuneak Pedro Mari Otañori dagokion aiñako jardun berri eder osoa eskeiñiaz!...

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Zer osatzen ote du, bada, tarte, utsune ori?.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Teilhard'en hitzez mintzatzeko: (gaur arratsean, lehenengo aldiz), gu gauden lur-mokorra berezirik ikustean, gure etorkitik kanpora jalgi naizela iruditu zait, eta multzo hetsi baten gaiñean ari nintzala; eta danok hutsunen igeritzen ari giñala, alkarri hestu-hestu heldurik, harrapatu eta erori aitziñeko bezperan bezela... Gizonak gizona du lagun.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0199 Ez dezazula miñik artu, besteak zure utsuneak ezagutu arren; Jainkoaren iraiñak, eta besteri eman dezaiozuken gaizpideak, orrek bai eman bear lizukela min!.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0228 Utsune agiri bat betetzera etorri zaigu.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0306 1955'ko Euskeraren Bibliographi-lan onetan utsune bat baiño geiago aurkitu diteke.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Artean saltzaillearen utsunea bete zuten AMABIEN taldea osotzeko, ta Goteuna su-mii iduripean berenganatu zitzaieneko, or hasi ziran Kisto'ren irakaspen berria orduko mugak barna edatzen.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Hutsunea egin zait pentsamentuaren inguruan.

32. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Hutsunearen esi bildurgarria.

33. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 Elizanburu ta Etxeberri Bidaso'z andik, Otaegi ta Arzak oraintsu Gipuzkoa'n ta Arrese Otxandio'n, negar itxaso utzi dute Aitor'en izkera; ta are samiñago dugu ezten onen mingotsa, eusko endaren zorigaiztoz eriotzak egiten dun uts-unea beteko dunik ez dugula izango jakiteak.

34. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Bainan laster ohartu zuan etzirala berdin berdinak, burdin arteko hutsune guztiak.

35. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Hutsunetik zabalena hautetsi ta handik errex iragan zan burua.

36. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Bizi guztian utsune aundia nabaitu izan dot barruan.

37. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Sinismen ezaren utsunea.

38. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0097 Nekezka baten tintontziaren hutsuneraino igon, tintaztatu eta mahai ganean tatarrez ESKERRAK izkiribatu eban.

39. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Bakartadearen asiera, askotan, lagun arteko utsunetik dator.

40. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Errez igarten da euren amaren eta gizartegiroaren utsunea izan dabela.

41. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Gipuzkoarrak, eurei jagoken lez treiñeru bi bardintsuak billatzea eta aukeratzea (dakigunez ori euren eskabidez alaxe geratu ziran) denpora euki eben oiñarrietan esaten zan egunean Ondarroa'n biak agertu baiño len bietan ikasketak egiteko eta treiñeruetan utsunak euren egoki etorkezan lez betetako.

42. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Kalagorri'ko gotzaitegiko ordezkariak eleizara denporaldiko ikertaldia egin eta bere adierazpenak egitean, ikusitako akats, utsune edo ta okerrei buruz, au idatzita laga eban: Eleizako kanposantuan dantzan egiten zala jakinda, agintzen dot, au argitaratzen dan une berbertatik asita, dantzarik ez daitela egin kanposantuan, egiten dabenak une berbertaitik eleizatik kanpora atara edo exkomulgatzeko zigorrez.

43. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0025 Espalda amaieran, gilla gaiñean, egur gogor bategaz egiñiko utsune bat, bietza deiturakoa, bruzoletik etorren belaren agea sartzeko.

44. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0089 Baina hutsunea lagateak, betiko agur luzeak zarrada urragarria egin ohi deusku biotzean. Goian beitez.

45. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0042 - Hezkuntza lana zuzper eraziko eta heziera hutsuneak bete ditzaten ikastaro laburrago eta zehatzagoak eratu.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00001 Bera geldi-geldi zegoen karroza hartan, jantzi zaharrak puskaturik eta zikindurik, begiak hutsunera begira galdurik eta goroldiozko malko luzeak ateratzen zitzaizkiolarik.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Etxetik lekarzkeen hutsuneak, akatsak, murriztasuna zuzendu, osatu eta aberastu egingo diogu, baina etxeko hizkuntza inoiz ere gutxietsi gabe.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0063 Bien arteko hutsunean ore lodi bat dago.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0069 Hare garauen artean hutsuneak gelditzen direnez, ura erraz joaten da beherantz.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0074 Irregulartasun kristalografikoek bi eratara joka ditzateke: tranpa modura, non elektroi eta hutsune berrelkartzen diren eta beraz galdu edo goi mailako eroapenezko ibilbide modura kortozirkuitu sortuz.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Nolanahi delarik, sarrera ttiki bat darama bakoitzak, oraingoz kontsulta libururik argitara ez dugunez, zer-nolabait husgune hori betetzeko, haurra girotu eta gaia lantzen hasterako zenbait gauzaz ohar dadin.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Bai, hainbat husgune badituela ezin uka, baina egun oroko lanean aberasgarri zaiguna bildu eta xuxenduaz, moldatu eta eraberrituaz, argitara eman eta hedatuaz, kondizio horien baitan datza dena, aurrera egingo dugu.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0131 Hutsune hau betetzera dator Zarate.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0213 Piezan egin nahi den hutsunearen formako erreminta bati 20 kHz inguruko maiztasuna duten bibrazioak eragiten zaizkio.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0008 Gipuzkoako herrietako etxebizitza baserria da, material mixtoez egina (harria, egurra, noizpait adreilua); bi uretako teilatuarekin, eta aurrekaldea hegora begira, hutsune gutxi ditu beste ormetan.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0038 Behar diren mineralak ez badira hartzen hutsuneak sortuko dira, sintoma kliniko batzu emanez.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0038 Kaltzioaren hutsuneaz hebaintasuna, osteoporosisa eta tetania ager litezke.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0046 - Alkoholak bitamina B konplexuaren xurgapena gutxitzen du eta ondorio lez bitaminaren hutsuneak agertzen dira.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0071 Oin bestigialaren alde bietatik, husgune bat dago, barrunbe palealtzat jo daitekeena, izan ere, brankiaduna izan daiteke husgune hori kasu batzutan.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0214 Honetaz gain, ezker aldekoak, aurreko hortz bat eta atzeko beste bat ditu, eskubialdeko hortzekin artekatzen diren bi hutsuneen alboetan kokatuta izanik.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Gizakiak zerbaiten falta sentitzen duenean eta hutsune hori betetzeko nahia adierazten duenean, gizaki honengan beharra sortu dela esan dezakegu.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 Irrista ez daitezen azalak koskaz (hortzez) betetzen zaizkie, gurpil baten hortza besteko hutsunean sar dadin (31-3 Irudia).

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0027 2.ampdeg; Ereduaren forma berdina izango duen hutsune bat harean egin.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0027 Hutsune honek molde izena hartzen du.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0053 Marmolez egindako egiaztapenak, hutsuneen sakontasunaren berririk ez eskaintzea du alde txarra, erregelaz eta ohitura apur batez gutxi gora-behera egin daitekeen bitartean.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0162 Nahimenaren hutsuneak maila askotakoak izan daitezke; batzutan, instintuen mailan edo nerbio-sistemaren lesioren batetan aurkituko dugu hutsune horren iturria.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0162 Beste batzutan, berriz, motibazioen mailan aurkituko dugu hutsune hura.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0162 Kasu guztietan ikusiko dugu nahimenaren hutsuneak beste hutsune hauekin loturik datozela, hau da, pentsamendu abstraktuaren eta kontzientzia erreflexiboaren mailako hutsuneekin.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0126 Bere gnoseologian enpirismoaren eta Descartes-en razionalismoaren hutsuneak gainditzea bilatzen du Leibniz-ek.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0495 - gaseosoa: lurtzoruko hutsuneetan (poroetan) aurkitzen den airea.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0632 Formak, bolumenak eta hutsuneak erabiltzen dituzte, baina ez oinarrizko formetan (kubotan); beren burdinazko eraikin eskultorikoengatik dira ezagutuak artistok: P. Gargallo (1831-1934), J. González (1876-1942) eta O. Zadkin (1890-1968).

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Betorkigu beraz lehenbailehen zorioneko normaltasuna arlo honetara ere, eta horretarako, zalantzarik gabe, geure txaloak jo eta zorionak eman behar dizkiegu honelako liburuoi, aipatu dugun hutsune hori betetzera datozelako.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 Jar ezazu perpaus hauetako hutsuneetan parentesi arteko hitza, datibo kasuan deklinaturik.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 136- Aditzak nahas-mahas Bete itzazu hurrengo hutsuneak laguntzaile egokia erabiliz.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0114 MORFOSINTAXIA TEST BIDEZ Idatz itzazu hurrengo esaldiak hutsuneetan aukera zuzena jarriz.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0173 DEKLINABIDEA TEST BIDEZ Idatz itzazu hurrengo esaldiak hutsuneetan aukera zuzena ipiniz.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0291 DEKLINABIDE TEST BIDEZ Idatz itzazu hurrengo esaldiak hutsuneetan aukera zuzena ipiniz.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0149 Bete itzazu hutsuneak atzizki horiek daramatzaten hitzekin.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 Lehena egiteko, pieza bakarreko habeentzat ezarri diren formulak erabiltzen dira, baina sekzioari, errematxe, torlojo, berno eta abarrek behar dituzten zuloen hutsuneak deskontatuz.

80. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Aitzin gibeleko ukaldi bat da oraingoa, bainan errenkada denez, izakiaren apurketa da, itzebakia (rendija fente) da ta hutsunea, ta beraz, ezereza.

81. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0328 4.8.1.2. El imposible vencidoan datozen argibideek, eta are gehiago paradigmek, akats nabarmen bat daukate; egilearen teorien adibide hertsiak diren aldetik, artifizialak izan daitezke agian; eta, horrez gain, hamaika azentu irregulartasun eta hutsune erantsi behar da.

82. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0094 Eta gero Timoren hutsune handia sentitu ninan.

83. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0052 Honela ari zirelarik, irratiak bat-batean isildu zuen musika eta honek utzitako hutsunea oihu nabarmen batzuk bete zuten: - Erne, irrati entzuleok, erne! Gertaera ikaragarria! Entzun, entzun! Gaur eguerdiko ordubi t`erdietan sute ikaragarria sortu da Joane Lizarralde sendagile jaunaren eroetxean.

84. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0013 - Begi ninian ikusten denez, Pantxok barnean duen arazo edo hutsuneren batek sortu dio zorabioa - esan zuen Jazminak ahots doinu sakon eta sarkorrez.

85. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0013 - Bai, janari eskasak sortuko zion sabeleko hutsunea - esan zuen barrezka Benantzio beltzak, guztien algara sortaraziz.

86. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0117 Zirkunferentziak erdira jo zuen azkar asko, eta barnekaldeko hutsunea ere gero eta zabalagoa zen.

87. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0070 Ez nituzke Aduna eta Estitxu baztertu nahi, baina... Bixarrek gero aipatu zidanez, bi horiek berarekin nahiago omen zituen gauekoak egiaztatzeko; argi, hutsune eta hotsak bere begi-belarriz aztertzeko, ahalbait.

88. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Aurrez aurrean egonaldi luzea eginagatik, argi piztuan nahiz itzalian, ez omen zitzaien hutsunerik, leizezulorik, ezer arrarorik suertatu.

89. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0167 Atreyuk burua besoen hutsunean lurperatu izan zuen eta zirrada batek bere gorputza korritu zuen.

90. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0030 Argia distiratsuagoa da, eta ez ohizko gauzak ikusten dira jendeak airean utzi dituen hutsuneetan.

91. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0018 Baina zahartzaroa helduta, toki urrun eta miragarri haietara egindako bidaien hutsune handia sentiturik, egunero egiten zuen ibilalditxo bat porturaino, untziak arrantzatik itzultzen ikustearren.

92. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0104 Lehen-mina * Lehen mina: mineria (nostalgia) sentitzen zuen, hutsunea, ibaiko eta kobazuloko isiltasun eta patxadaren premia.

93. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0111 Husgune abdominala odolbildu haundiz beterik zuen, eta urdaileko nahaspilo gastriko eta kaka mordoaren artean Santiago Nasar-ek lau urte zituenean irentsi zuen urrezko medaila azaldu zen.

94. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0111 Husgune toraxikoan bi perforazio ageri ziren: saihestarte eskuineko bigarren gunean bata zeinak birika ukitu baitzion, eta ezkerreko axilaren ondo-ondoan bestea.

95. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0080 Hutsune eta zulo hura bere baitan estaltzeko, amaren gaztetako laprastada baten ondorio zela pentsatu izan zuen beti, eta izebek hartaz lotsaturik eta izkutatu nahian, argibidea estali egiten ziotela pentsatzen zuen betidanik.

96. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0160 Herriak borroka berri bat hasi beharko zuen, eta une hartan sentitzen zuen hutsunetik, itxaropen berri bat eraiki beharko zuen.

97. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0061 Okerrena zen Mussak ez zuela gurasorik; bere osaba-izebekin bizi zen eta, asko maite bazuten ere, sarri pentsatzen zuten Mussaren goilareak hutsune handiegia egiten zuela jatontzietan.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0071 Hara, 787 irakasleren artean burutu inkesta eredu batetan, oro har ongi irizten zioten 626 lagunek; aldiz, husgune gehiegi aurkitu dituztela 124 lagunek.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Uste da, hein batetan behintzat, husgune gehiegi horiek antolakuntzaren mailakoak direla.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0016 Irakaskintzatik kanpo konpondu behar direla arazo asko jakin arren, ikasleek eman dizkiguten arrazoiek, ikasleen, irakasleen eta gurasoen hutsuneak ere argi erakusten dizkigute.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0017 Gaur-gaurkoz, hutsune, ezintasun, gabezia guztiok ditugula, ikaslea kontzentziatzera jo beharko genuke, behar bada.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0096 Utsunearen argibidea beste bat da.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0014 Bide honetan jarraituz, zientziaren hutsunea mitoz betetzen, aberrazio hutsetara heldu gara.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0047 Unibertsitateek, adibidez, funtzio hori dute; horregatik, medikuntza prebentiboaren ikerketek eta irakaspenek ia ez dute existitzen, edo hutsuneak betetzeko materiak bailiren ematen dira.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Hau horrela bere kulturgintzan hutsune hanitz dagoela baieztera helduko gara.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Gure artean zerbitzu sozialak ez dira iritsi sare edo antzeko sistema bat osatzera, hori guztiok onartu beharra daukagu; konglomeratu kondarrak besterik ez den zerbitzu multzo horrek sistema instituzional handiek osasuna, kultura, hezkuntza, lana etab. utzitako hutsuneak betetzen ditu.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0046 Gehitze honen norabidea, lorpenak eta baita hutsuneak ere argitzea izango da nire lan honen helburu eta eginkizuna.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0056 Teatroan, berriz, ez hain ezinbestekoa, hizkuntza ez ezagutzearen hutsunea beste kode teatralen ezagueraz bete daitekeelarik nolabait.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 Beldur naiz, beraz, saio honek, besterik nahi bazuen ere, topiko batzuen konfirmazioa gehiago eragingo duela, haien berrikusketa baino (Lizardi eta besteren baten kasua salbu); hutsune batzuk areagotu egingo dituela, betetzen lagundu baino.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Euskaraz badaude bilduma batzuk hauentzat, baina nabari da hutsune bat Perkax eta Sor sailen artean, Birigarro eta Auskaloren erdian.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0202 Aurtengo produkzioan ere zorioneko belaunaldi erretiratu horren hutsunea nabari da, zaharrago batzuk plazaratu diren bitartean (horien artean Jon Etxaide bat).

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Badakit, ohartzen naiz, zenbat falta zaigun eginbide horretan bertan, baina hutsune hori hutsaren hurrengo da bestetan eskas dugunaren aldean.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0598 OINARRIZKO EUSKARA. Imanol Berriatuak utzitako hutsunea bete beharra zegoen eta Euskaltzaindiak, eritzi guziak entzunik, bidean diren lanak burutzen joateko babesa ematen dio batzordeari.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0634 Extraposizio horrek perpausaren IS-ren lekua hutsik uztean, libre egongo litzateke perpaus txertatuko IS objetoak bete dezan hutsune hori.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0096 Omenduaren kasuan hutsune hau bete zitekeen eta Azkue Bibliotekako zuzendariordeak ongi bete du hark bere egunerokoan utzi ohi zituen oharrez baliatuta.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 Arituaren poderioz eta ikusizko oroimena eskatzen duten egoerak sortuz, gaindi daiteke hutsune hori.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Gaurregun ez dugu uste kaltegarri denik ikasleak hutsuneak eta akatsak egitea eta bere horretan, irakasleak zuzendu gabe, uztea.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Izan ere, hutsuneak eta akatsak zuzentzen ez badituzte, zer egin behar dute?.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0954 Alde batetatik, erabili ditudan iturburu bibliografikoak aski mugatuak izan direlako eta agian, hutsune bat baino gehiago beraietan gerta daitekeelako.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 IV. Korrika oraino hurbilaren arrakasta oldar bilaka bekigun, iragan bezainbat bide eta gehiago oraino gelditzen baitzaigu egiteko, hutsuneak betez eta okerrak xuxenduz, epe laburrean hiztun berri askori komunika diezaiogun gure ele sintetiko nahiz perifrastikoa!.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0033 Honela dio Heinz Zahrntek: Hau da Jainkoaren errealidadea ta Barth honen zerbitzuan jartzen da, errealidade honen atzetik dijoa, honen lekukotasunarekin lehengo hutsunea positiboki beteaz (7) ZAHRNT, H.: . lib. 111 horr..

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0075 Baina, gure eskabidea ez diogu Jaurlaritzari zuzentzen, hutsune nabar hori bete dezan asmoz bakarrik.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Herria bere Kulturaz arduratu zelako azken urteetan sortu ziren Ikastegi ezestatalak, nahiz ikastolak nahiz Oinarri Heziera Orokor, Batxilergo eta Lanbide Hezieratako Ikastegiak nahiz Unibertsital Eskolak, etab. haziaz eta ugarituaz joan dira ahalegin handiz estatal Ikastegien hutsuneak betetzeko.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Euskal Herriak autonomi erregimen bat laster lortzen duenean, aro zail batetan gure Ikastegi ezestatalak bete nahi izan dituzten hutsuneak gaindituak izango direla uste dugu.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0135 Erlijioa opio da beste haruntzagoko etorkizun absolutu horrek, hemengo borrokaren erantzukizuna leporatzeko kemena kentzen badigu; opio da, Jainkoa gure jakinduriaren hutsuneak betetzeko tresna (Deus ex machina) bihurtzen badugu, Jainkoa gizonaren pentsamendu eta ekintzaren erdian ez eta muga-ertzetan ezartzen bada; opio da, Absolutuak, bizitzako ekintza kreatzailearen ordez, metafisika-tankera hartzen badu; opio da, gizartearen giza-mailen espilu denean.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0037 Hitzak eta esaldiak Ik. eta Ant., hauen bidez harremanetan jartzeko ahaleginean ere hutsuneak, hutsegiteak eta eskastasunak ez dira faltako noski.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 1905ean Britaniar Kolunbia eta Manitoba artean zegoen hutsgunea antolatzeari ekin zitzaion, Estatu Batuetako fronteratik zehar.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0032 Memento bat iraun zuen husgunean erortzeak; gero, apar artean ezkutatu zen gorputza.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0089 ARIKETAK Bete hutsuneak -... bere burua zuritu zuen /- Herri hartan... bere etxean bizi zen /-... berea Jainkoaren legea omen da /- Hobe da... bere bidetik ibiltzea /-... berak bere buruari eska diezaiola.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0024 Alde hontatik zerbait bilatu nahi baleza, hutsune larriak aurkituko ditu ziurki.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0717 Hutsuneak eraldatuak izan dira.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 2) Barrera-arrezifeak: Beren eta kostaren artean hutsune bat uzten dute.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Hutsune honi aintzira deritzo.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0114 Idatz iezaiozu Ajentziako Arduradunari hutsune guzti horiek adieraziz eta zure kexaren arrazoiak aipatuz.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0063 Hutsune nabari batzu aipa genitzake: galdegaia (hasieratik zaindu behar litzateke euskarazko klaseetan) eta atzizkiak.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0058 Ikasleek isildu egin beharko dute, begiak itxi, beren barnean hutsunea egin eta kanpotik datozkien hots guztiak eta barruan dituztenak entzun.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0058 Kontsignak:
1) Isil zaitezte, zuen barruan hutsunea egiten saia, barruko eta kanpoko hotsak entzun adi-adi.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0099 Baiespenen aldetik ez da behin ere hartzen; eta hartzen delarik, psikologiaren edo etikaren mailan hutsune bat salatzeko izaten da.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0118 Adibide batekin adieraziko dut hutsune hau: arte kreazioa sublimazio seksual bat dela esan lezaioguke teoria (estetiko) artistikoren batek.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0018 Hor hutsuneak daudenean, irakaskuntza osoa blokeatzen dute.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0050 Hitz gutxitan gizon baten lanak ezin genitzake agertarazi, beraz lerro labur hauetan hutsunerik aurkituko duzute.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0066 Lehortzerakoan, agertu diren hutsuneak osa daitezke errotulagailuz edo bestez.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0136 Horregatik, errealidade horretan, proletargoaren heldutasun-eza ikusten zuen eta hutsune hori langile klasea radikaltzeak beteko zuela uste zuen.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0121 Bakarrik ez baño batez ere bai, apaizen utsunea betetzearren egin du ori Elizak.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0121 Diakonuak, ordea, ez dute apaizen utsunea betetzen.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0121 Diakonuak ere egin bear badira egin daitezela, baña ez apaizen utsunea bete al izango dutelakoan.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0570 Separatak ere ez ditut sartu, kasu berezi-berezi batzu salbu, nahiz eta 1950-1960 bitartean kultura idatzizko hutsune larri bat bete zutela aitortu.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0455 Aurrekoetan agertzen ziren hutsune eta errata guztiak korritzen zuten erreka lohi honetan.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0116 Guzti hau kontutan harturik Azurmendi jaunaren ikerlana behar-beharrezkoa genuen eta euskal etnografian hutsune bat betetzera dator.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Husgune horixe aprobetxatu zuen Jomeiniren taldeak, iniziatiba bereganatzeko.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Beste estudio historiko batzuren artean, bilduma interesgarria dugu, Udal Aurrezki-Kutxa Munizipalarekin elkarlanean argitaratzen duena, Andoaini buruzko bibliografian hutsune biziki meritugarri bat betez: El Plazaola Tren txiki Miren Esnal eta Amaia Amustxastegi-rena (1. zk.); (2. zk.); (...).

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Edo Kafkaren liburuena, non ideologien lekua beldurrak hartzen baitu, haien hutsunea fantasmagoria bat bezala geratuz.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Bere herriko hizkeran mintzo dituen aberastasun, hutsune, akats eta berezitasunekin.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0033 Kontabilitateen ikuskaritza, hiru zatitan bana daiteke: - Kontabilitateen berrazterketa: kontabilitate-liburuetan, balantzean eta emaitza-kontuetan dauden datuetan akatsik, iruzurrik, hutsunerik ez dagoela, eta datuak bikoizturik ez daudela frogatzean datza.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 4. Lehenagoko denboretan, botanika-irudiak, beren arte-balioaz gainera, landareak ikertzeko eta beren erregistroa egiteko era bakarra zen, horrela belartegien hutsune larriak nolabait estaliz.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0014 Mugimendua ur ingurunean Organismo planktoniko xumeenak suspentsio pasiboz mantentzen dira uretan, hau gehien bat beren gorputzari ura baino pisu espezifiko txikiagoko substantziak erantsiz edo flotagailu gisako funtzioa duten hutsuneez edo gas beteez lortzen dutelarik.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0019 Bi informatzaile grafikok hartutako mitin politiko baten irudiak, esate baterako, horietako batean jendeak okupatutako mailak hutsune handiekin ikusten dela; eta bestean, hartze-angelu murritz bat erabiliz jendetza ikaragarri bat erakusten duela, marko berean lortutako argazkiak dira, eta hala ere ez dute informazio bera jasotzen, aitzitik baizik, de-formatu egiten dutela esan behar da.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0093 Hutsunek betetzeko eginak dira.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0093 Gure herrian telebistako profesionalen hutsuneak ez luke zergatik saio bat edozeinen eskuetan utzi beharra erakarri, baina zoritxarrez honela geratzen da.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0011 Irakurleari zor diogun leialtasunagatik egiten dugu aitorpen hau, hutsune hori barkagarri izango zaigulakoan.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Baimena eskatu nahi duenari gauzak erraztearren, guzti hau idatzirik eta hutsuneak utziz emango zaio.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0081 Esan dugunez, benetako hutsuneko egoerak egoera faltsuak baino masa-energi dentsitate txikiagoa du; beraz, hutsune faltsoko eskualde baten barnean sortzen denean zabaltzera joko du geroago eta abiadura handiagoz, argiarenaren ordenakoa egiten delarik, baino hau honela izanik, zabalkuntza posible izan dadin hutsune faltsoaren presioak benetakoarena baino txikiagoa izan behar du, hau harrigarria bada ere.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0081 Orduan, unibertsoaren eskualde batek hutsune faltsoko egoera bat hartzen duenean, bere hedakuntza esponentzialki handitzen da grabitate-indar berezi honek sortzen duen azelerazioari esker.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0081 Aipaturiko denbora tartearen buruan benetako hutsuneko burbuilak sortzen dira, Higgs-en eremuak balio ez nuluak hartzen dituzte, simetria apurtu egiten da (...).

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0004 Hutsuneak Bete ORDUAK.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0014 Hutsuneak Bete Aberatsak amarengana jo eban laguntza....

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0023 Bere izenak gure artean jasaten duen gizarte hutsunea oso haundia izanagatik, Jainkoa Jainko baldin bada, eta gizonarentzat Bera baldin bada lehenengo balioa, bere sorburua eta etorkizuna, ez dezakegu gure isiltasunean ezkutatu.

168. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0099 Utsuneak bete itzazu: Giltzurrinak odolean...... lana egiten dute.

169. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0036 Izan ere, ikatzak etxetik alde-egingo baligu, gure eguneroko bizitzan utsune aundiak agertuko lirake.

170. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0079 Aurrentzat ain bearrezkoa dan esne trinkotuak ez al du egunero, neurri ezin-alako utsunea betetzen?.

171. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Utsune bat ere bada, ordea, zure buruan: geiegizko aundinaikeria, alegia.

172. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0060 Miñutu gutxi ondoren, zugaitz artean utsune zabal bat ikusi genun.

173. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0094 Utsune ori betetzera dator gure lana, ta entzun: (...).

174. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0029 Baiñan, mapa ala brujula erabiltzean, egindako utsune batek bost, amar, amabost minutu galdu arazi lezazke.

175. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0029 Ta gaiñera, zenbat eta bizkorragoa dan jokalaria orduan eta aundiagoa izango da utsunea.

176. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0087 Uztaia saski-barrendik gelditzen da, eiotako sailletik sei bat zentimetrora eta ordun saskigilleak zola-zimitzak biltzeari ekiten dio eskuleku izango diran usguneak moldatzearren.

177. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0012 Etenak lotu, utsuneetan zubiak egin; eutsi gureari....

178. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0209 Arrotu utsune auek gora-bera, ots, erderakada geiegi sartu ta idazkera ere ain jatorra euki ez arren, euskera aberatsa ta joria du A. Kardaberatz`ek.

179. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0052 Inperio ta erreinu aundien politika-antolaketa, erorita zegoanez, agintaritzarik ezaren utsunea sortu zan, eta orren ondorioz, segurantzirik eza ta naasteak gertatu ziran.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Hutsuneak, leihoak, estalkirako irteerak eta maila desberdintasunak oro har, behar bezala babesturik egongo dira pertsonentzat erortze arriskurik suposa dezaketenean.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. agirrebaltzategi 0001 Horrek ez du berez kanpainaren indarra makaltzen, kanpainari hutsunea egiterainokoa edota kanpaina osoari aurka egiterainokoa ez baldin bada.

182. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Helburuetariko beste bat Unibertsitate ofizialetan euskal ekonomia arloan dagoen hutsunea betetzea izango litzateke.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Gutxitu fisikoek sanitate zerbitzuen hutsuneak eta akatsak salatu. Ortoprotesia, medikazio eta errehabilitazio alorretan batez ere

184. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Jaingoikoaren aldetik at Orixek hutsune besterik ez zuen ikusten, hutsa, ezer eza, eza... - Orixe beti Orixe izango da, beti bere eritziaren esanekoa, ez inoren menpekoa, bere astoari bakarrik esaten zion arre eta jokabide honek, dakigunez aserreak, ezinikusiak, baztertua sentitzea ekarri zizkion.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Zalakain irakasleak ekin zion berbari lehenik eta behin euskarazko egunkariaren hutsunea nabarmena izanik ere ez duela honek orainarteko euskal prentsa guztia ordezkatu behar aldarrikatu zuen.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Jendetza neurtzeko erabili dugu datu zehatzena sarreretako kontrola izan da eta gure lehen kalkuloen arabera, 60.000 pertsona etorri dela esan dezakegu, iaz baino dezentez gehiago, seinalatu zuten Seaskakoek eta ez zegoen bazterretara begiratu besterik, iazko edizioan hutsuneak nabarmentzen ziren lekuetan, hiru area nagusietan, aurten jendea bete-betean baitzen.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Dokumentazio berregina, behin aipatutako hutsunean jasoz, Foru Diputazio Txit Argi honen aurrean aurkeztu beharko da, erabaki hau argitaratzen denetik kontatutako bi hilabeteko epearen ondoren, behar bezala egiaztatua izan dadin.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Agian, lan honen hutsunerik nabarmenena zera da: Kanten egileen izenik ez dela agertzen.

189. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Akrilikoen nahazketak, hutsuneak eta difuminatuak, eskuak lantzen ditu.

190. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Zenbait liburu erraldoi ageri dira Teilatupe-n barruan izkirik gabe eta hutsune bitxi batzuk eskainiz, norbere pentsamenduak zulaturik edo ez dakigu zer erosinaturik bezala.

191. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aren eriotzak etzuen utsune makala utzi Artetxe-ren biotzean.

192. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozesp 1971 0001 Bei ganadua betiko eran, uts une aundirik gabe azaldu da baña eroslea pranko ere bai ingurura.

193. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. zelaia 0001 Utsune gogor bat nabaitu ondoren, sortzen dijoaz apaiz berriak naiz-ta apurka-apurka.

194. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Ikastetxeetako eskola kontseilua, bi urteko eperako eratuko da, epe horren barruan eman daitezkeen hutsuneak bete daitezenaren kaltetan gabe.

195. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Hutsune horrek berorrek ahalbidetu du eztabaidaren gurpilak betiko basatzan sartuta irautea, ez arre ez so.

196. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Hutsunerik ere bada, ze zezenketak edo antzekoak egin izaten zirena ziur dakidan lekuren batzu ez dira agertzen.

197. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Bere adiña gaitik, 74 urte, edo gaixoren bategaitik izan ba`zan, gaitzerdi, ba, naita samiña izan adizkide urko bat betiko galdutea, orretarako etorriak gara ludi ontara-ta; utsune ortara egiten gara derrigorrez ba`da be.

198. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 EGI orren alde AGURen zuzen joka dezagun, lagun egin, adizkide, zure utsuneak gogor eragin zigunoi.

199. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Bere asmoz, liburu au batxiller nagusia ikasten diarduen gazteentzat ei da, baiña beste alde batetik, utsune aundi bat beteten dau euskal kulturaren barruan: Euskalerri`ko lurrari buruzko azter lan sakona egin eta gure Erriaren Lutesleti orokor arloan argitasun barriak emon.

200. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Beti dauke utsunen bat.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0002 Argumentazio politiko-sentimental honek ba du hutsunerik eta arriskurik.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0002 Argumentazioaren hutsuneak alde batera utzirik, dituen arrisku batzuk* azal ditzagun.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0001 - Ba hutsune honen barnean guk tokia dugu eta Atxaga batek adibidez baita ere, Atxaga ere gaztea bait diagu.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 - Emen arazo bat estudiante jendeakin izan daiteke, beren asterketak direla eta opor garaiako utsuneakin, baiñan alare naiko ondo konpontzen dirala esan bear.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Sei urtez debekaturik egon ondoan jakintza mailan bere hutsunea beteko du.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. portugal 0001 Alde batetik, irakurlegoaren gidaria, bere ikerketa eta guzti, desagertzen da, eta bestetik Martzelinak bere protagonismoa galtzen du, Domingok hutsune hori betez.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Ez da seinale txarra, seguru aski: euskaldunzaharrek galdutako protagonismoa eta utzitako hutsune hori askotan euskaldunberriek bete behar izan zutena, horrelako ezaugarriak zituen aro arraro hori bukatzen ari den seinale.

208. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Sanpedrotarrak noiz hasiko ote ziren bere txokoko berriak ematen aspaldian zai geuden eta hona hemen Ondartxo izenez izenpetzen duen bat jator aski datorkigula hutsune hori betetzera.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Utsune hau, gure arten kulturako alor gehienetan gertazen zaigu.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarrionandia 0001 Hutsuneak bestekoak dira errepikak.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Bai, egia da agentzi asko daudela, bainan denen artean izugarrizko hutsuneak uzten dituzte.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Lehenengo egin nahi duguna hutsune hori betetzea da.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Guk egin nahi duguna garbi dago, dauden hutsuneak bete eta ematen diren berriak gertatu diren bezala agertu.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Munduaren hasieran... alearen hasieran (uztaila, 1990) datorren Vedei buruzko artikulu ederrean dagoen hutsune bat azaldu nahi dut.

215. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0001 Hutsune bat betetzera datorrenik ere ezin esan, ze nork ikusten du herri honetan horrelako baten beharra?

216. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0001 Ez du hutsunerik betetzen, dena betea dagoenarentzat.

217. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Ollo eta untxi edo konejoak eukitea ez da irabaspide bat, apainketa bat baño eta geien bat etxeko utsunak beteteko.

218. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0126 5 Bete hutsuneak iraganaldiko aditzak erabiliz:

219. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0126 6 Osotu testua hutsuneetan honango aditz honeek tartekatuz:

220. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0189 3 Bete hutsuneak erakusleak singularrean deklinatuta idatziz:

221. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0044 Aren utsunea ordezkatzeko gure artean egin genduzan auteskundetan Olazar dar Martin jauna aukeratu gendun lendakari, eta au, eleizako gauzetan lez euskerakoetan be zeatza izan gura dauana dan lez, lenengotik gertu zan araudiaren aginduetara makurtzera eta orra gaur zeregin ori bete naian gure aurrean.

222. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0182 Alboetako ormek, askoz ere huts-gune gitxiago daukez, eta daukezanak, estuagoak dira: era berean, goiko solairua, adreiluz egina dago, gainean gauza bera pintatzen dalarik, Anguleria jauregian legez.

223. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0172 Jauregi hau kale batean dago lerrotuta, horregaitik huts-guneak kalera begira dagoan fatxadan edegi dira; ganerakoetan, Andonaegi jauregiaren ezaugarriak, orain arte aitatu doguzan lakoak dira, ataurre zolatua, eskailerea ezkerrean eta burdina-lanketea, XVII. gizaldikoa.

224. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0173 Erabarritu samar dagoan arren, armarria, huts-guneen inguruak, atarte zolatua eta jatorrizko eskailerearen tarte batzuk artatu dira.

225. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0173 Fatxada horretako huts-guneak bost ardatzetan dagoz, barandak daukez, urtenak dira eta hiru solairu hartzen dabez, azkena inposteak banatzen dauala.

226. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0173 Atzekoan, galeria bikotxa dago erdi-puntuko seina arkugaz altuera bakotxean, hegosartaldeko ertzean arkitrabaturiko bi huts-gune dagozan arren.

227. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0173 Fatxadearen eskemea, aitatu dogu: huts-guneak ardatzetan antolaturik, garrantziarik gehien erdiko ardatzak baina erdian dago baita armarria.

228. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0206 Amalloko San Joan baselizan be oinplano laukizuzena azaltzen jaku, eta materialak be arestian aitaturikoen antzekoak dira: harlangaitza hormetan eta harlandua ertz eta huts-guneetan.

229. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0206 Ate bi daukaz: bata hegoaldeari begi, hiru maila daukazana, eta bestea sartaldeari begi, edergarri mozarabeek koroaturik, lehenago aitatu dogun huts-gunearen giltzarri legez erabili izan dana.

230. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Badira beste baseliza batzuk be bertako huts-guneak aztertu eta beranduko gotikotzat jo daitekezanak.

231. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Beste baseliza bat estilo gotikoko huts-guneak daukazan Elorriagako San Lorentzo da, Iturrizak dinoanez aspaldi parrokia izan zana.

232. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Hori guztia gorabehera, baseliza honeetan hainbat eta hainbat konponketa izan dira (horma, ganalde eta huts-guneetan batez be), eta sarritan goitik behera aldatuarazo dabe eraikinaren jatorrizko egiturea (179) Ildo horri jarraituz, lan honetan eskinten dogun sailkapen kronologikoa ez da behin betikoa, baina baselizak aztertu ahal izateko abiapuntu eta jarraibidetzat hartzen dogu, ze baselizarik gehienak hainbat estilo eta sasoitan sailkatu daitekez.

233. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0020 Lege honen bidez, beraz, euskal koperatiben inguruko lege-esparruan gaur egun dauden hutsuneak bete eta, era berean, araudi berria Europako Ekonomi Elkarteko arteztarauetara hurbildu nahi da, Estatuko Zuzenbidean eta Zuzenbide Konparatuan azken urteetan garatu diren aurrerakuntza eta lege-baliabideak jasota.

234. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00366 Profeta, Gargallo, 1933. Bolumen imajinarioekin jolasten du eta soslaiak eta soslai horiek dituzten hutsuneek sortzen dituzten itzalak erabiltzen ditu.

235. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00366 Espainian, eskultura berria lantzen saiatu ziren lehenengo eskultoreen artean Pablo Gargallo (1881-1934) nabarmendu behar da, hainbat joera artistikotan parte hartu baitzuen. Bolumen imajinarioak lantzen saiatu zen eta horretarako soslai muxarratuak eta hutsuneetan sortutako itzalen plano handiak erabili zituen.

236. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00281 Ornodunek lortu dute nerbio-sistemaren konplexutasun-maila gorena. Nerbio-sistema bizkarraldean duten metazoo bakarrak dira. Fetuaren alde dortsaleko ektodermoaren inbaginazioaz hodi neurala eratzen da. Hau loditu eta aurreko partean tolestu eta transformatu egiten da. Horrela aurrealdean entzefaloa eta atzealdean muina sortzen dira. Garapenean zehar bete egiten da, aldi berean meningeak (duramaterra, araknoidea eta piamaterra), ornoak eta garezurrak estaliz. Betetze eta loditze hori ez da erabatekoa izaten. Muinean ependimo izeneko hutsune fina gelditzen da eta entzefaloan lau bentrikulu edo barrunbe.

237. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00039 Animaliak sailkatzeko, lehenengo eta behin, sailkapenerako irizpideak hartu behar ditugu kontuan, adibidez: zein taldekoak diren, toki batetik bestera mugitzeko era, gorputza zerez estalirik duten... Ondoren, animalien ezaugarriak aztertu behar ditugu. Azkenik, eskema egin behar da sailkapenerako irizpideekin eta eskemako hutsuneak bete behar dira.

238. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00049 Marraztu mapa hau eskala handiagoan beheko hutsunean.

239. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00126 5. Bete itzazu esaldi hauetako hutsuneak.

240. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0051 22. Bete itzazu hutsuneak.

241. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0041 Nahiz eta ariketek problema handirik eskaini ez, irakasleak konziente izan behar du horien aurkezpena, orrian agertzeko modua, ez dela testu normal batena: hutsuneak daude lehen eta azken hitzen artean, edota zutabeka aukeratu behar dira berba egokiak...

242. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0041 Eta orduan, gorago joko dugu: hitz egokia aukeratu eta hutsuneak beteko ditugu.

243. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0129 (2) Hutsuneak bete fonema egokia jarriz

244. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0009 Hutsuneak bete (entzundako testuaren hasiera)

245. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0015 Hiriaren biztanlegoak gora egiten badu, ez dute lorategien gainean eraikitzen, baizik eta beste hirietako hutsuneak betetzen dituzte edo, herri bat eraikitzen dute biztanleek lur eremu eta erabili gabeko asko daukaten hurrengo lekuan.

246. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0128 Bere buruan zenbait hutsune agertzen hasiak ziren, ilea ahultzen eta gutxitzen hasia zitzaion, eta bere buruarentzako sendabidea aurkitzea espero zuelako zegoen han.

247. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0082 * Agindu baten erdian ez du hutsunerik egon behar (Ez da ipini behar; BORRA PANTAILA, euskararen arauei jarraituz; baizik eta BORRAPANTAILA) .

248. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0217 Altzairu gehienetan Ms-ren balioa giro-tenperaturaren gainetik egon denez, karbonoaren difusioa nahikoa izaten da energia txikiko puntuetan (dislokazio ala hutsuneetan adibidez) elementu horren segregazioa izateko (mekanismo hauek erresistibitate elektrikoaren aldaketen bidez aztertzen dira [6.1]).

249. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0059 Saiatu dauden hutsuneetan zenbaki egokia idazten batuketa osatzeko.

250. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0044 Gero, batere hutsunerik ez duenean, zuen koadernoetara pasatuko duzue.

251. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0060 Esan dugunez B-E zuzenki polarizatua dagoenez (VampsubBB;), elektroiak Emisoretik Basera doaz, baina Basean hutsune gutxiago dagoenez (txikiagoa da eta gutxiago dopaturik dago) elektroi asko soberan geratzen dira, eta kolektorera konektaturiko pilaren polo positiboak erakartzen ditu, gehienak kolektoreraino heltzen direlarik.

252. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00055 Batzuetan horma hauek ez dira teilaturaino iristen, hormaren eta teilatuaren artean, teilatuaren hegalera arte, metro bat edo biko hutsunea gelditzen delarik, baina oholez itxita ganbarari dagokion zatian.

253. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0243 Hementxe dugu beraz bete beharreko hutsunetako bat: hizkuntzaren berreskuraketarako euskarazko metodologia sortzea.

254. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0317 Horren ondorioz, ematen diren datu guztien artean okerren bat edo beste izatea gerta liteke; bai eta hutsunerik suertatzea ere.

255. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 Gehiegikerietan dihardudala badirudi ere, horrelakoa zen ene amatxo maitea, beti laguntzeko prest zegoena bere txahaltxoa pozik ikustearren: azkenaldian gertatutakoak nire amarengan ere aurkitu zuen errua eta betirako banandu gintuzten, ordutik, haren hutsunea inork uste baino gehiago nabaritzen dudalarik.

256. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. maiz 00126 Ezinezko egingo zitzaigun pilota-partidu bikain haiek berriro jokatzea, parrandara joaterakoan, afaritxoak egiterakoan, kartetan aritzeko unean inork beteko ez zuen hutsunea sentituko genuen, bi lagun galdu genituelako.

257. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0049 Egun haiek ederrak izan ziren, baina banuen nik nire barnean hutsune bat; oraindik bete ez ziren ametsen desioa.

258. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0052 Egun hauetan nire barnean hutsune handi bat somatu dut, nire bizi osoan maite izan dudan pertsona desagertu egin baita.

259. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0117 Noizbait gorri izandako krabelin sorta ximeldua zegoen azpiko husgune luze-estuan.

260. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 Hurrengo saioetan Elvis gabe aritu ziren, haren hutsunea, ahal zuenean, don Melitonek berak betetzen zuela.

261. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00067 Era berean, aita hil berriaren hutsuneak ere leku gutxi uzten zuen bizimodu berriarentzat: Ahizpa, koinatua, ilobak...

262. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00178 Papertxo kiribildu bat harritzarren arteko hutsune batean sartu du haredi batek: Jainkoarentzat mezua.

263. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00475 Bi hizkuntzetatik bakarra jakiteak ez die hutsunerik sortzen, beraz.

264. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00052 Atzipetu balute bezala sentitu zen; barruan ez zeukan minik, hutsune arraro bat baizik.

265. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00052 Orain ere hutsunea sentitzen dut, baina oraingo hutsunea mugagabea da: oin azpian alfonbra beltza, buru gainean lurrun itsua.

266. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0023 Sabelean halako hutsune bat.

267. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0029 (...) ahulegia zen bere bizitzaren hutsunearentzat diru ordainezko sexuaren estalkia.

268. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0084 Ontzia hartu eta mahaiaren hutsune borobiletako batean kokatu zuen.

269. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0053 Baina apur bat lasaitu haizenean, lehenengo uneko negargureari baino beste sentsazio sakonagoak, mingarriagoak jarraitu dio: bizitzaren porrota, nonbait hutsune handia eta konponezina, beste gizaki normalak baino makalago, gutxiago haizelakoa... eta bapatean gainera, duela hiruzpalau urte atzekaldetik izandako zenbait esperientzi bitxiz oroitu haiz, zeintzuetan sekulan ez pentsatzeko agindua aspaldian emana hion heure buruari.

270. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0029 Benetan ikaragarri maite zaitut, faltan botatzen zaitut, handia da txakurtegi bilakaturik daukadan nire bihotzean zure hutsunea, taupadak baino zaunkak dira nire bihotzarenak, Piotr.

271. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00046 Herbesteko autoreen tratatu hauekin batera, gehien bat teorikoak zirenak, Miguelek bazituen beste liburu batzuk praktikari buruzkoak. Liburu hauek, gidaliburu bezala egituraturik, eraikuntzari buruzko ezagupenak ematen zituzten profesionalentzat. Anaia Lorenzo de San Nicolasen Arte y uso de la arquitectura liburua, adibidez, Irazustak ere izan zuena, bereziki sektore profesional konkretu bati zuzendutakoa zen, entziklopedia izaerakoa, hedapen asmokoa eta ikasleei zuzendutakoa; aproposa gertatzen zen gidaliburu teoriko-praktikoen hutsunea eta ikasketa-erakundeen eskasia betetzeko.

272. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00217 Objektu gainberotuekin soilik erabil daiteke. Bere funtsa zera da, kristalak (koartzoa, feldespatoak, kaltzita...) dauzkan edozein mineralek egiturazko akats edo hutsuneak dituela, tranpak deiturikoak, eta hutsune horiek, irradiazio naturalaren eraginpean elektroiez betetzen direla. Tenperaturak gora egin ondoren, elektroiek beren tranpa horiek uzten dituzte, segidan irradiazio naturaleko prozesua berriro hasten da eta elektroien kopuru konstante bat etortzen da urtero-urtero tranpa horiek betetzera.

273. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00026 1901ean, Basilio de Iraizotz nafarrarekin batera Euskaltzaleen Biltzarra sortu zuen Hondarribian, Abbadiak eginiko lanari jarraipena emateko, eta 1907an, bera buru zela, Euskal-Esnalea elkartea eratu zen, Gipuzkoan sortuagatik Euskara Elkartearen oinordeko zuzena izenda daitekeena. Elkarteak eragin handia izan zuen lehen urteetan Nafarroan, eta hasierako batzarreak Autzan, Elizondon eta Lekunberrin egin ziren. Hortik sortuko zen Euskal-Esnalea aldizkariak Euskarak utzitako hutsunea beteko zuen aurrerantzean.

274. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 Fatxada zarpeatuta dago, eta berdez margotutako hutsuneek kontraste kromatikoa bilatzen dute. Ezkerraldean jasoa etxebizitzetako eraikin bat dago langileentzat.

275. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 Etxebizitza eta landa eremu batean dago jasota Azkue kontserba fabrika. Hormigoi armatuzko eraikin sendoa da, aldi ezberdinetan jasoa; eraikin funtzionala da, apaingarririk gabea. Hutsune guztiak dinteldunak dira, ardatz horizontala nagusi dutela.

276. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Bilbon merkatu on bat falta da, zeren eta San Anton plaza izenez ezagutzen duguna, kale koxkor bat baizik ez baita, nahiz eta atsegina den eta argia erribera aldera ematen duen heinean. Ez dirudi hutsune hau bertako biztaleen gustu on eta oparotasuna ikusita oso premiatsua denik. Alabaina entzunik nago duela gutxi bazebilela hor, Gasteizekoaren eredua jarraiki, hiriaren erdi erdian plaza berri bat egiteko asmorik, eta hori egia balitz, desiragarri litzateke benetan, baldin eta leku egoki bat izanez gero, bi lerrotan arkupeak ezarriz eraikitzea Frantziako Montauban hirikoaren antzera.

277. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00043 Gazte hauen ustez euskarak ez du hizkuntza tekniko oso ona, hutsune handia ikusten da espezializazio edo arlo konkretuetan. Honetaz gain, gazte batzuk saiatu arren, jendeari zaila egiten zaio, jendea ez dago ohituta, adibidez, aseguruak, ekonomi hizkuntza aditzera.

278. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00051 Gipuzkoan oporrak pasatzen ari zen Isabel II. erreginak Frantziara jo behar izan zuen iheska 1868an Prim eta Topete militar aurrerakoien pronuntziamendua zela kausa. Karlistek boterearen hutsuneaz baliatu ez zitezen ehun bolondresek osaturiko batailioi bat osatu zuten 1869ko abuztuaren 18an eta plazan barna desfilea egin.

279. 1991> euskara batua saiakera-liburuak windows 95 00073 Disko gogorra edo diskete bat erabiltzen denean, datuak hasieratik gordetzen dira eta horrela azkar irakurtzen da. Baina fitxategiak borratzean jarraiak ez diren hutsuneak sortzen dira.

280. 1991> euskara batua saiakera-liburuak windows 95 00073 Ondoren sortzen diren fitxategiak hutsune horietan gordetzen hasten dira, baina fitxategia hutsunea baino handiagoa baldin bada, fitxategia zatitu egiten da eta posizio desberdinetan banatzen da.

281. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00092 Europako erdi aldetik honuntza, Harri Aroaren lehen partean, Cro-Magnon deritzaion homo sapiens arraza bizi zen. Haiengandik gaurko gizonetara sustraiz bada tartean hutsunerik. Baina, batzuentzat badirudi euskaldunok haiengandik nahiko zuzen gentozela.

282. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00031 Alde batetik, 21/87 Legearen aplikazioan somatutako hutsuneak betetzea baitu helburu eta, bestetik, gizartearen premia eta eskari berriei egokituriko lege esparrua eskaintzea, arlo honetako arau-garapena eta Herri Administrazio eta erakunde pribatuen interbentzioa ezinbestez arautu behar dituzten jarduera-ildoak ezarriz.

283. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00242 Kulturan eta hizkuntzaren jakintzan denok dizkiagu gure mugak eta gure hutsuneak.

284. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak fraktografia 00046 Azpimagarrienak ondoko hauek dira: - Akatsen ezaugarriak (geometria, tamaina): pitzadurak, hutsuneak edo osagaiaren erabilpen ezegoki baten ondorioz sortutako kaltea.

285. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00092 Atalase mailan, helburuak pertsonalizatuak izango dira, nork dagokion neurketa egindakoan dituen hutsuneen gainean lan egingo du, baina lortu beharreko helburuak, orokorrak izango dira, Atalase Maila liburuan oinarriturik egin dugun sailkapenekoak, hain zuzen ere.

286. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00218 Historian hain nabaria zen hutsune horri nolabaiteko konponketa bidea eman nahirik edo, Nafar Gobernuak, Ley Foral del Vascuence sortu zuen, Aholku Kontseilua jarriz 1986ko martxoaren 11n. 135/1996 Foru Dekretuaren bidez.

287. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. apalategi 00085 Onar bekigu, idazleak bere argitalpen-politikaren gertakizun horren inguruan utzitako hutsune esplikatiboari hipotesi single batez erantzuteko dugun asmoa.

288. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: asmo-iztegia, xi-xii 00011 Esku artean duzun lan honek orain arte euskal hiztegigintzak bete gabe zuen hutsuneetako bat nabarmentzen du.

289. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00086 Hori dela eta, elizbarrutiak jendea bilatu behar izan zuen hutsune haiek betetzeko.

290. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00284 Wilkinsonek, bere litografien bidez, berak espainiar paisajearen erreprodukzioetan dagoen hutsunea deitzen zuen hura betetzen lagundu nahi zuen, nahiz eta harrotasun nazionala ere bazuen pizgarri, zeren eta errepresentatutako paisajeak adore britainiarrak inoiz iritsitako garaipen handienetako batzuek betikotutako parajeak baitziren, hain zuzen ere.

291. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0220 Azken alde honetatik LEVINSONen lana betetzear zegoen hutsune larriaren asegarri izan zen bermoduan itzulpen ezaren ondorio zitekeen ingelesezko mundu eta gaztelaniazkoaren arteko osinaren aringarritzat jo daiteke iruzkingai dugun hau.

292. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0020 Hutsune honek markatzen du gure sistema bere ingurukoekin alderatzean.

293. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0289 AZPEITIA: Azpeitiko kaletatik zehar plaza nagusira irixten garenean gure begiak harriturik geratuko dira udaletxearen eraikin ederraren aurrean eta bere gaineko ezpataina ikusita zentzakizun estrainu bat somatuko, agustindarrak bertatik erauziak izan zireneko hutsunea egiazko sentimendu bihurtu balitz bezala.

294. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1586 Baina ez da automatizazioa helburu bakarra; izan ere, horren aurretik hizkuntzak normalizatua behar du eta hutsune hori sumatu dugu zenbaitetan, gehienetan deskribapen hutsa aurkitu dugulako eta sistematizaziorako ez da nahikoa.

295. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0019 Lehenengoari buruz (askotan hutsune nabarmenik izanda ere) ez naiz arituko, gehiegi baita hau bezalako lan mota batentzat (besterik ez bada ere, kontutan har dezagun ikuspuntu orokorraren pean aztertu beharra dagoela).

296. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0082 Hau da hain zuzen ere bigarren hizkuntzen ikaskuntzako gaur egun arteko metodo guztien hutsunea, eta honi heldu behar zaio hizkuntzen irakaskuntzan zein hauen berreskuraketan ere, ahalik eta eraginkorrena izatea nahi badugu behintzat.

297. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: atzekoz aurrera. hitz-bukaeren hiztegia, 7 0009 Eta horrek euskal lexikogintzaren lagungarri garrantzitsua izango litzatekeen produktu baten hutsunea nabarmentzen du, hizkuntza honetan atzizkiek eta elkarketa-bideek duten emankortasun handia kontuan izanik: hitz-bukaeratik abiatuta ordenatutako euskal hiztegiarena, hain zuzen ere.

298. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: atzekoz aurrera. hitz-bukaeren hiztegia, 7 0009 Hutsunea eta hutsunea betetzeko premia aspaldi nabarmendu ziren, egia esan: gogoratu besterik ez dugu R.M. Azkueren Morfología Vasca-ko pasarte hau, hainbat eta hainbat kontutan aitzindari izan genuen maisuaren kezken eta itxaropenen (beti beren helburua jotzera iritsi ez ziren itxaropenen) lekuko.

299. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0122 Intsektu egurjaleen galeriak eszena guztian ageri dira, eta ikusteko modukoak dira pintura-kaparen hutsuneak ere.

300. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0168 Egia ere bada beste zenbait kasutan modelo baten ezak baldintzatu egiten duela artista eta formaren antzirudiztapenean gorabeheratsu izatera bultzatzen, halakoetan naturalaren oharterazpen erne batek ematen duen autodiziplinaren hutsunea nabaritzen zaiolarik.

301. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Erromeroarekin batera, erle-belarra, esplika-belarra eta lio zuria agertzen dira eta anluba eta lasta belardi tinkoa hutsuneetan.

302. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0062 Eta denei ahantzi zaie gerra bat orain hilabete gutxi izan zela (segur naiz irakiarrei ez zaiela ahantzi, ez ahantziko ere, erruinak eta 100.000 hildakok utzitako hutsunea begibistan dituzten artean).

303. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0198 Nola egokituko litzateke ... honetara? eta hutsunean lehendabizi Ann jarriko nuke, gero Bert, gero Carla, eta Derek, Ed, Frieda eta Gwen.

304. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0019 Hutsune batzuk azaltzen badira hiriska hauen iraupenean, beraietako askok Brontze Azkenetik Erromatar eraginarte irauten dutela esan dezakegu, milurte oso batean zehar.

305. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0010 Gure neguak ez dira hain negu, eta tenperaturaz lehen baino epelago bagaude ere, lehen izpiritua epeltzen zuen hitza galduz goaz; eta horrek hutsunea eta egarria dakar gerora, asetzeko nekeza.

306. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0054 Hutsuneei dagokienean, jendeak aipatzen dituenak kontuan hartu eta zuzentzeko bideak egin behar dira eta, aldatu beharrekorik balego, aldatu eta egokitu.

307. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0010 Ongi etorriak, berriz diot, zoritxarreko hutsune eta akatson zuzenketak, kritikak, katalogoa hobetzeko biderik zuzenena bera da eta.

308. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0028 2. urratsa azaldu dugunean hutsune asko ikusi dugu.

309. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.c. larronde 0005 Sei urte iragan eta gero, Eugène Goyheneche desagertzeak euskal ikaskuntzetan utzitako hutsunea gaurko egunean ordukoa bezain handia da; nahiz eta, egia da, historia ikasketak aurrerabide handia egiten ari diren, batez ere Euskal Autonomi Elkarteko eta Nafarroako Unibertsitate publikoetan zein pribatuetan diharduten irakasle ohargarriei esker.

310. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0024 Eta bertoko euskalari ikasi ezak agerian utzitako hutsunea atzerrikoek bete zuten oraingo epe honetan ere hein handi batean.

311. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0035 Honen hutsunea betetze alde Telesforo Gil del Espinar ageri da, postako langilea eta zinema kritikaria aldizka, Un drama en Bilbao zuzendarien ahalegina txalotu izan zuena.

312. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0012 Eskuetan duzuen argitalpen honetan espero izatekoa da hainbat zehazkabetasun, hutsune eta desegokitasun suertatzea. Euskara Zerbitzua arrisku horren ondo jakinaren gainean dago;

313. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0228 Ohiko dinamikan, bi faktore berriok sartu nahi izan ditugu: atzeratuta daudenek edo hutsuneak dituztenek euren maila hobetzeko aukera autonomoa izatea, alde batetik; trebatze- eta sakontze-prozesua indartzeko bideberria eskaintzea, bestetik.

314. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0255 Ariketa hauek daude: 1) aditz trinkoz osatutako esaldiak, aditzaren lekuan hutsune bat dutela.

315. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0255 Alboan duen aditz-poltsatik aukeratuz bete behar dira hutsune horiek.

316. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0255 NOR eta NORK izenordeak hutsunez ordezkatuta eta alboan, horiek betetzeko aukerazko hitzen poltsa: hutsune guztiak bete eta poltsa husterakoan amaitzen da.

317. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0255 3) NON, NONGO, NONDIK, NORI eta NORENA kasuak pluralean bakarrik lantzeko bi ariketa-mota: testua hutsunez eman eta alboko hitz-poltsatik bete, testuko hutsuneak marrazkiz ordezkatua eman eta marrazki horiei dagokien izena idatzi dagokion deklinabide-kasuan.

318. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0308 2) S-X-Z bereiztu: pantailan azaltzen den hitzaren hutsuneak, s, x edo z letraz osatu behar dira.

319. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0308 3) TS-TX-TZ bereiztu: pantailan azaltzen den hitzaren hutsuneak, emandako esanahiaren arabera, ts, tx edo tz letraz osatu behar dira.

320. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0128 Adreiluei bueltak eman eta ezker-eskumatara mugitu, ahalik eta egokien kokatzeko, ahal delarik lehenagotik eroritako adreiluekin behean sortzen diren hutsuneak estaliz (berriro diot: ikusi ez duenak ez du ezer ulertuko).

321. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0128 Adreilua dator, zer forma duen ikusi, behean zer hutsune ditugun aztertu, egokien non koka daitekeen erabaki inon ez bada zuzen egokitzen, hurrengo adreiluei kalte gutxien non egingo dien kalkulatu behar da, mugitu eta kokatu, eta hori guztia segundu erdian edo.

322. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0073 (...) hutsuneek hortxe diraute, eta agian, Urogallo aldizkariko idazleak dioen bezalaxe, inoiz baino gaurkotasun handiagoz.

323. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0200 Metodo honek abantaila handi bat dauka: falta diren edo zalantzako leku batean jarririk dauden aleei dagozkien hutsuneak, beharrezko luzeeran manten daitezke.

324. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0250 Berak idatzi zuen bezala, Nolako hutsunea izango zuen aurrerantzean familiaren bilkuretan, bataioetan eta ezteietan irudiska gris hura berriro ezin ikusirik gertatzea!.

325. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0016 Horregatik, kanpotik inor salatzera etor dakidan aurretik, ni neu aurreratzen naiz esatera hurbilketa-saio honek bere hutsuneak badituela, modu askotakoak gainera.

326. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0292 Horrek hutsune handia sortu zion bizitzan, bakarrik geratu zen-eta hirurogeita zazpi urte zituenean.

327. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0012 Hala ere, Atlantidari buruzko hutsuneak argitzeko bi mila urtean inork erabili gabeko beste iturri bat bada.

328. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0140 Franco hil ondoko lehen urteetan Hego Euskal Herriko hainbat alkatek alkateen mugimendua eratu zuten, alderdi politikoen hutsunea betetzeko asmoz eta euskal herritarren eskubideen eta askatasunaren defentsarako; 1976-1977 urteetan bereziki biziki ihardun zuen, lehen hauteskunde demokratikoak burutu ziren arte.

329. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak txill 00009 Orain, berriz, euskal itzulpen hau BAT-ek eskainiz, hutsune nabarmen bat konpondu nahi izan dugu.

330. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00054 Hortakotz da doblezka lotzen Xiberuko herri bakoitzari tokiko historiaren leihoen irekitzen polikino, deus hautsi gabe, iraganari lotua den herri bakoitzaren hutsune oro argituz bere gisarat, baina zorroztasun kartsuarenarekin.

331. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0014 Historia soziopolitikoak erakutsi du bi mendetan zehar Estatu modernoko Boterea eta gizabanakoaren arteko hutsunea tarteko gorputzez bete beharra dagoela giza nortasunaren deuseztapena eragotzi nahi bada.

332. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0007 Laugarren problemarako hutsunean, irakasleak aurreko klase bateko laburpena, problema edo etxerako lana idatzi behar du.

333. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0009 - Gardenkiak edo ikasleentzako kopiak egin aurretik, bete ezazu 4. problemari dagokion hutsunea, horretarako originalaren kopia bat erabiliz.

334. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0071 Beraz, eta beti ere era guztietako banakako kasuak ditugula ahaztu gabe, orokorrean arlo desberdinetan jaso duten aberastasunak (hainbat esperientzia berri bizi izatea, autonomiaren garapena, garbitasun ohiturak, lagunekiko elkarbizitza, norbera bere kabuz baliatu behar izatea...) aise konpentsatzen du une jakinetan bizitako hutsunea, honek berak ere, zalantzarik gabe, bere aberastasuna duelarik.

335. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Sortzen den hutsunea estaltzeko, elektrizitate eskaintzen duten zerbitzu publikoak indar instalakuntzak ari dira eraikitzen ahalik eta azkarren, garapen bidean dauden herrialdeetan.

336. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0439 Beste eremutan hutsuneak gertatzen dira zeren egoera batek kutsu juridikoa izan dezake erantzun juridiko berezirik izan gabe: badirudi printzipioz zuzenbideak egoera horri buruz zerbait esan beharko lukeela, egoera juridikoki errelebante edo adierazgarria da, baina erantzun juridikoaren bila abiatuz gero konturatzen gara hutsune bat dagoela zuzenbideak (xedapenek) erantzunik ematen ez duelako.

337. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0439 Orduan hutsune bat dago, baina gero epaileak edo juristak egoera horri erantzun bat ematen dio, a posteriori, arau juridiko bat aurkitu edo asmatzen du egoera horretarako.

338. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0439 Bigarren kasuan ez dago hutsunerik sistema juridikoan epaileak edo juristak erantzun bat aurkitzen duelako.

339. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0439 Baina lehen ikusi dugun bezala, zenbait eremutan, zuzenbide penalean adibidez, hori ezin da egin; orduan hor hutsune bat dago praktikan bai a priori bai a posteriori.

340. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0439 Zuzenbide-teoria batzuek esaten zuten zuzenbidea osoa edo osatua zela, ez zegoela hutsunerik zuzenbidean.

341. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0439 Hutsuneak daudela aitortzea zuzenbidearen akatsak aitortzea bezalakoa da, eta orduan ideologikoki zuzenbidea sistema perfektotzat jotzen delako edo, esan ohi da zuzenbide batek ezin duela hutsunerik eduki.

342. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0439 XX.mendearen hasieran bi teoria plazaratu ziren hutsuneen inguruan, biak hutsuneen posibilitatea ukatuz.

343. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0155 Senatuko sendi zaharren ezabaketak itxitako hutsuneak betetzeko eta senatuari bizi modu berria emateko asmoz zaldun mailatik etorritako gorengo homines noviak batu ziren.

344. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0054 baina bada sektore handi bat hutsune nabarmena duena:

345. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0008 Irakurleak gure utsuneak eta gaizki esanak barkatuko al ditu.

346. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0136 Iraultza denboran paperra ere eskastu ote zitzaien eta aintzineko huts guneak bete ote zituzten?

347. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0022 Urtebeteko ixiltasuna
urtebeteko bere hutsuna
berriro ere iritsi zaigu
eskolarteko eguna (bir)
Oiartzunen du helmuga
ta sexu artego guda
aurten zerbait aldatu da,
bost neska eta hiru mutikok
egingo dugu jarduna
neskon ahotsak gaindituko du
Oiartzungo oihartzuna (bir).

348. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00004 Galdera.- Badira ia 20 urte Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizial egin zenetik. Zer hutsune bete daiteke oraingo Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren bidez?

349. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00004 Erantzuna.- Uste dut urte hauetan bide bat egin dela, eta bide hori egite hutsak erakutsi dizkigu lorpenak zein hutsuneak, edo hobe daitezkeenak.

350. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00004 Horrela, gauza batzuk zuzen daitezke seguru asko, eta hutsune horiek batez ere euskararen erabilerarekin lotuak izango liratekeelakoan nago.

351. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05611 1. Dirulaguntza eskaerak jaso ondoren, oso-osorik beteta ez badaude, edo beharrezko agiriak ez badituzte, eskatzaileari 10 egunetako epea emango zaio delako hutsunea bete dezan edo derrigorrezko agiriak aurkez ditzan, honelaxe egingo ez balu, eskaerari uko egiten diola ulertuko dela jakinaraziz eta bestelako izapiderik gabe espedientea artxibatuz.

352. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. erbiti 00086 Ze Berri aldizkari onek, utsune bat betetzera dator errialde auen biztanleei berriek emateko.

353. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00085 Auxe da Frantziko egitazko utsunea.

354. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Beste hutsune bat da Kode Penalean ez dagoela aurreikusita indarkeria psikikoa, nahiz eta gizarteak onartua duen haren existentzia, hala nola biktima den emakumearengan dituen ondorioak, zeinak askotan eraso fisikoa baino larriagoak izaten baitira.

355. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0001 1a. Areatzako udal mugarteko Alde Historikoa Birgaitzeko Plan Berezia behin betiko onestea, jarraian seinalatzen diren hutsuneen ondorioz honakook zuzendu beharko direla:

356. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0004 1a. Lekeitioko udal mugarteko Alde Historikoa Birgaitzeko Plan Berezia behin betiko onestea, jarraian seinalatzen diren hutsuneak zuzendu beharko direla:

357. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Blazquezek berak ere ikasiko duela euskara agindu du eta hutsune hori betetzen lagunduko dion laguntzailea aukeratu du.

358. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Batetik UEUren egungo egoeraren diagnostikoa egiten da, dauden hutsuneak ongi identifikatu asmoz.

359. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Eta bestetik, aipaturiko hutsuneak betetzeko eta helburuetan onartutako eginkizunei behar bezala erantzun ahal izateko, UEUren egituraketari buruzko proposamen berriak aipatzen dira.

360. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0007 Lehen kasuan, argi eta haizeztatzearen hutsguneek izan beharko dituen osoko azalerak dagokion aretoak duenaren zortzigarren zatia baino txikiagoa ez dena izan beharko du.

361. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0003 Orain bi urte Alkatek eman zuen bajarekin, bi bertsolari ezagunen hutsunea nabari du Nafarroako Txapelketak.

362. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Seihilabetekari honen zioa zuzenbidea euskaraz bizi duen juristari zerbitzu bat eskaintzea da, orain arteko aldizkari juridikoek euskararekiko zuten hutsunea betez.

363. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Edonola ere, hutsune nabarmen bat betetzera dator Kometa.

364. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Alazne Garmendia zinegotziak eta Joxe Ostolaza ikastolako langileak atzo Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean egindako aurkezpenean azaldu zutenez, pauso handiak eman ditu Udalak, baina badago oraindik zereginik Oiartzungo bizitza soziala guztiz euskalduntzeko, eta hutsune handienak alor hauetan daude: Osasun zerbitzuak, epaitegia, posta zerbitzua, banketxeak eta enpresak.

365. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Hutsune horretaz oharturik hasi dira sagarrondoak aldatzen, han eta hemen, Gipuzkoako Diputazioaren muntegietatik eta dirulaguntzaz.

366. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. añaga 0030 Jakintzan eta teknikan lorpenik aurreratuenak egin arren, erlijio ta moral-alorretan gerta daiteke utsune illun bat, gerekoikeriaren eta txauketa edo triskantzaren zentzugabekeriek egitera eraman gaitzakeena.

367. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. intxausti 0035 ETBn utzi zuen hutsunea beste sukaldari handi batek bete du, estilo desberdin batekin: Pedro Subijana.

368. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Beronei erantzuna ematea da Foru Lege honen asmoa, arlo honetako esperientziak atzeman dituen hutsuneak gainditzeko Nafarroako Kooperatiben Kontseiluaren bidez, eta adostasunez, horrela ahalezkoa izan dadin enpresak, ikuspegi ekonomikotik begiraturik, gero eta lehiakorragoak izan daitezen,

369. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0006 Tolosaldean zegoen hutsunea betetzen duelako.

370. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0011 Javier Gabilondo Gobernazio zinegotziaren arabera, lehengo araudiak hutsune asko zituen eta lokalen batek arazo bat zuen bakoitzean nahikoa zitzaion haziendan lizentzia fiskala aldatzea.

371. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0044 Bai batek bai besteak euskarazko liburugintzak zuen hutsune bat betetzeko prestatuak, oso xede ezberdinarekin prestatu dituzte.

372. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Amona emakume arraroa zen nire lagunen ustez, baina niri ez zitzaidan hori iruditzen eta gustora bizi nintzen berarekin, falta ziren ama, izeba Klarisa eta izeba Anaren hutsunea sentiturik ere.

373. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0010 Antolatzen diren aktibitate, tailer, ikastaro etab., gizonentzat pentsatuta daude, ondoren hutsuneren bat edo beste egonik, emakumeen partehartzea planteiatuko litzakeelarik.

374. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0010 Hutsune hauek egon daitezen, ordea, arras zaila bilakatzen da, horrek, antolatutako gizonen modulotan burutzen denez, arazo anitz sortuko bailituzke, hala nola, emakumeak gizonen moduloetara eraman beharra, gizon emakumeen partehartze bateratua etab. gezurra badirudi ere, barne funtzionamendurako, hau ez da ona, ezta zuzena ere.

375. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0010 Mesedeetako Eleiz orretan
sentitzen bakardadia,
gizon on batek itzi legiken
utsune samingarria;
agur Areeta, agur itxas-ertz,
apaiz ametsen kabia,
ez dago lurrik, naikoa danik,
poztutzeko arimia.

375 emaitza

Datu-estatistikoak: