XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Ibiltaldietan (paseoetan) eskuak eskapulariopean ebazala ta begikunea alde guztietara bota barik yoango zan, baña buru makurtuta be ez, kokololapiko egiten.

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0034 GORGONIO: (agertzen da) Ibiltaldi bat egitera.

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 380'garren urtean Españiko andre bat Jesukristok ibilli zituan erriak ikusi eta agurtzeko asmoetan Palestinako alderdi santuetara etorri egin zan, eta ibillaldi onen eguneroko gertaerak dakarzki idazki eder onek.

4. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 IV mendean onelako ibillaldi asko egiten ziran.

5. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0143 Ibillaldi luze bat eguitera zijoan emacume batec, burnibideco chartela galdu zuen.

6. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Ibillaldi andi orrekin len pixkat euskera eta Euskalerria ikasteko gogoa balin bazuan, izugarri anditu zitzaion gogo ori eta lagun bat arturik (Bockelmann) etorri zan berriz onera Orrilla, guzia emen emanik.

7. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 GIPUZKOARA BERRIRO OARRA. - Etenaldi luzetxo baten ondoren (etenaldia ez da izan gure erruz edo kulpaz) berriro gai oni, jarraitzen asi gera. Eta arrgitaratu bearr diran berriak len bait len illunpetik irten ditezen, Bizkai-errietako ibillaldiak amaitu baño len asiko gera Gipuzko-errietakoak ipintzen.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Irribarrea egin, eta yazokuntxu au edestu eustan: Bein batian, Bartzelona'n gengozala ibillaldi bat egitea otu yatan, eta barruko lagun bategaz ligorraldu nintzan.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Joanik Bilbao, Zaragoza eta abar, euren ilargi-estitsusko ibiltaldian.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Oroituko zerate noski, lengo urtean, garai ontan egin gendun ibilaldi zoragarria.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Arratsaldean txirringako ibillaldia irabazi zuen S. de Hurdoz'tar Xabierrek.

12. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MUTIKOA, AMA, MAISUA - Ibillaldi arriskatua egingo dut (Egingo du). Zure eritasuna dala-ta mendiz aruntzko irira, erremedio ta sendagaillu billa.

13. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Bizitzako ibillaldian zure lagun dezun aragi argal eta ezerezak anima onaren aintzaldiak eta zorionak jaso behar ditu, borroka ta nekeetan ere beti arekin ibilli-ta, santutasun-bidean ere lagun egin zion ezkero.

14. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Lotsagarria litzake erbesteko ibillaldian abere zikiñen kide egin-da, narrazten uztea.

15. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Eta biok ditugu guk alkarrekin, bata bestean sartua edo iregazia, oraingo ibillalldi ontan.

16. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0109 Ez dakit Dima-tik nora eraman giñuzten, bañan, uste dedanez, andik atera eta ibillialdi izugarriak egin giñun, kontrarioak atzera eta gu aurrera.

17. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 Dirua eskatu nuan gero ordaintzekotan, irixtea kosta zitzaitan, bañan azkenean, beste gauzak oi-diran bezela, ekiñaz eta aleginduaz, bear nuan lain eskuratu nuan, ea ara nola egun batean, nere laguntzaille guziei danen aurretik Apacha'ri, agur egin-ostean, nere etxera biurtzeko ibiltaldiari asiera eman nion; nere txango au zorionekoa izango zitzaidalakoan negoan, eta alaxen izango ere zan, deabruak nik ezertxo ere ez nekiela bere trastekeriak nere etxean eta nere andrearekin egin ezpazituan, ni kanpoan egon nintzan bitartean.

18. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 Andre Mari'k Jesus Aurtxoa Elizara eramateko egin zuan ibillaldia.

19. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Ta oiek egin zitun ibillaldi luzeak eskaletxo bat balitz bezela egiñaz: zorroa bizkarrean zula, oñez, esketik jan da lo egiñaz.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Nornai irten diteke ibillaldi ontan eta ez da bearrezko argizaria eramatea, geienak eraman oi badute ere.

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Ibillaldietako egunkarian Idazkariak auxe idatzi digu: Ain Ama ona eman digulako, Jaunari eskerrak ematen ez gera aspertzen.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Paul deunaren ibillaldietan, ain zuzen, len-Elizaren bizi osoa ardatzaren inguru bezela dabil, baita alderdi guztietako ikasle, bidali ta kistar berri oro ere.

23. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Eta egia da, oraindik oroitzen gera Andaluzira egin genun ibilli aldi batetaz, an tabako rubioa jasotzen da, ta ala zioten: emen tabako beltza obenetakoa egin zitekela, ta orrela da, ba Oria, Urola eta Deva'ko ordeketan ikusi al izan degu.

24. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Gure lankide dan Xabier Gereño'k, joan dan udaran Portugal alderako ibillaldia egin zuan, eta gure irakurleak beraren pasa-aldi guziak irakurtzeko aukera izan zuten ZERUKO ARGIAn.

25. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Ikusi dot pelota jokoa, pelotari onak jokatua, Ameriketara egiñiko ibillaldietan.

26. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0126 Barkoan, kapitan lez, sayatuko naiz ibillaldi atsegiña eskintzen.

27. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0203 TOBA.- Kapitan batek ibillaldi bat egin ondoren, osterako liburua sarratuta lagaten dau betiko.

28. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0082 Eta ura ere joan zan ibillaldi arretara, eta benetan ederra gertatu zala: ikuskarri ederra gertatu zitzaien.

29. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 Ta, zuk Pirmin, zelan egin dozu Iruiña'tiko ibillaldia?.

30. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 Zulotxuak bete ondoren, atzekaldean ildaskatua dagoan eguna, untze baten bidez ibillaldia egingo dan egunari, egokitzen yako ta kito....

31. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0104 Aitz punta bat jo, arte ipurdi bat jo, bilinbolaka ibiltaldia egin ondoren, arriarte baten geratu da, maillatu-maillatu eginda.

32. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0087 Andik laster, atxillotuai bazkaria banandu yaken, eta arratsaldean oiko ibillaldia egin eben alboko larraiñean, lau zaindarik inguratuta.

33. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0081 Orduan, Kuo ondo jarri zan eta ibilaldi luze baten ondoren egarritsu egoanaz gero, lehiaz ziharduan edaten basorik baso eta atsegingarria zan guztiontzat, eta aho eta gogo batez mutil bikaina zala eretxi eben.

34. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Ibiltaldiak egiten zan zalea eta bere ibillaldiok benetan arrigarriak dira.

35. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Lenengoa elebarria da eta bere bizitzako jazokizunak artzen dauz, batez be sortalde urrinean egindako ibillaldi bat azalduz.

36. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Onetan, erritar mugimentuaren buru zan Jakob S. Coxey'k gudaroste bat antolatu eban lanik ez eukenen artean, Washington'era zuzentzeko asmoz, lan-eskeko ibillaldi ikaragarri baten.

37. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Uts-aldi ta ames-eten izugarria eroan eban, 1914'an, Mexiko'ko iraultza zala-ta, eta beste aldetik London'ek bere amesai iñoiz be uko egin ez arren, Egoalderako ibiltaldiaren ostean etzan onezkero, ain matxiñada-zalea.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0061 Ibilaldira ikastolako aurrak doaz.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0068 - Ibilaldira ikastolako lagunekin noa.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0023 D-17: Mattin etxetik irten eta ikastolara doa. Bainan aurretik ahatei janaria eman behar die, zabuluetan ibili eta gereziak bildu. Ikastolatik irtetzerakoan, berriro zabuluetan ibili ondoren, gereziak bildu eta etxera joan. Margotu Mattinek egindako ibilaldia.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0100 XV. mendearen azkenetan, Europako Hegoaldeak bere itsas menturei ekitean, (Eskandinaviatik 2.000 kilometrotara, beraz) ibilaldi haien oroitzapena galduta zegoen.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Aurrera goaz geure ibilaldian.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0041 Atsedenaldi bat hartuko dugu, ibilaldi hau egin ondoren piska bat nekatuta nago eta.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0025 Adibidez: jolasak, kirolak, ibilaldiak....

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0069 Ibilaldi bat antola daiteke haurrek zuhaitzak eta landareak zuzenki obserbatu (sustrai, enbor, adar, hosto...... bereiztuz) eta hosto bildumak egin ditzaten.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0109 - Herriko kaleetan zehar ibilaldi bat egin.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0109 Gela bazterretan herriko leku berezienak prestatuz eta ondorenean lekuz-leku ibilaldi bat egin.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0127 - Bidaiak eta ibilaldiak egin ahal izateko zenbait garraiobide ezagutu: trena, autobusa, funikularra, hegazkina, itsasontzia, bizikleta, motorra....

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0271 - Mendi, meazulo, harrobi, itsasoko harkaitzetara ibilaldi bat egin eta harri desberdinak bildu.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Araoz abiapuntu ederra da ibilaldi interesgarriak egiteko.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0182 Pentsa ezazu publizitatea egin beharrean zaudela ikastaro bukaerako jaialdirako, txapelketaren azkenerako, ibilaldirako sosak ateratzeko, antzerki-emanaldirako....

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0270 Untzidunaren erantzunkizuna mugaturik geratzen da abordai kasuan (untzidunak untziaren balioraino eta ibilaldian ordainduriko pleitetaraino bakarrik erantzungo du).

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Eseri zeneko, loak hartu zuen, eta munduaren historian zehar ibilaldi hau egin zuen ametsetan.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0020 - Gonbite bat egiten dizuet: Euskal Herriko mapa eskutan hartu, eta herriz herri ibilaldi luze bat egin dezazuela irudimenezko autoan.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Pistoia beheko itopuntutik gorantz abiatzen denean, ihesbideko balbula irekitzen da eta, horrela, zikloaren laugarren denbora osatzen duen pistoiaren goranzko ibilaldiari esker, errekuntz gasak ihesbidean zehar egozten dira.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Beheranzko ibilaldian bi zati bereizi behar dira: lehenengoan, erregaiaren aurreko eztandari esker, pistoia beherantz higitzen hasten da.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Pistoiaren goranzko ibilaldiak ere bi zati ditu: lehenengoan erregaiaren sarrera irekita dago, baina pistoiak, gora joan ahala, itxi egiten du eta bide batez nahastea konprimatzen du.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Espeka baten bitartez ihesbideko balbula irekitzen da ibilaldi eraginkorraren bukaera aldera eta irekita mantentzen da, pistoia gorakoan konpresioa egiten ari den bitartean, errekuntz gasei aldegiten uzteko, irekitzen den arte, eta gero berehala ixten da.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Bere bizitza fedez egindako ibilaldia izan zen; ezagutu zituen beharra, oinazea, ihesa, atzerria eta heriotza.

60. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0011 Egun amaigabeak pasa zituen itsasuntziaren kontra joka zebiltzaten olatuen burrunda besterik entzun gabe, eta orduan bai, menditako ibilaldiak, eguzkia, txoriak eta bere burdinen drak-drakak burura etortzen zitzaizkion.

61. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0010 Etxean gertatu denaz ezer jakin gabe, Tintinek, Nikok eta Nutxbak beren ibilaldian jarraitzen dute....

62. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0018 Bera hartzen zuten gidari XIXgn gizaldiko jakintsuek egiten zituzten ibilaldietan.

63. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0045 Apaizak, beste munduko bere ibilaldiaren berri eman eta haserre gorriz ekin zien eliztarrei: - Berastegiarrok! Gaiztoak zarete oso eta Jainkoaren pazientzia bukatu da.

64. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0060 Ibilaldi luzeak direnean, jendeak trenean bertan jaten du eta baita lo egiten ere.

65. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0015 Hamaika morroi, esklabu eta zerbitzari ere joan ohi zen atzetik oihanean zehar egiten zituzten ibilaldietan.

66. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0135 - Behin ibilaldia amaituz gero, horretarako edozein martxako musika-ereduk balioko duelarik (...).

67. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0058 Lehen egunean hunkigarria iruditu zitzaien ibilaldia.

68. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0087 Tim hartu eta goizeroko ibilaldia egitera irten ziren.

69. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0078 - Zer nahi duzu, osaba? - Hasitako ibilaldia bukatzea. Besterik ez, Axel.

70. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0078 - Bai, Axel. Neri bururatu zitzaidan ibilaldi hau, eta neuk bukatuko dut. Zoaz, Axel!.

71. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0032 Orduantxe hasi zen gure ibilaldi luzea; Atlantiko lanbrotsurantza jo genuen etorkizun itxuak bultzata.

72. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0063 Baina hamabost kilometroko ibilaldia egin ondoren, Pinotxok ezin zuen gehiago.

73. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0161 Eta besterik jakin al duzu zure ibilaldi horietan?.

74. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Ez dut irakurlea gogaituko bidaia honetako gorabeherekin, oso ona izan zelarik ibilaldirik gehienean.

75. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0082 Bainan Juan Martinen deus probetxu gabeko ibilaldia alferrikakoa izan zela ikusirik, familiako nahigabeak eta kezkak indar gehiago hartu zuten.

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0116 Ia mutilzahar ezagutu eta liluratu zuen, parlez vous français?, hainbeste eta gehiago zuen ikasia Manuelek itsasoko ibilaldiek hala behartuta, gatza eta liraintasuna estimatu omen zizkion Manuelek, klasea kontramaixuari behin aitortu zion bezala, eta bi haien coktail-a zoragarriari ezin izan zion ezkon bizitza guztian ezer ukatu, arrantzaldi bakoitzaren ondorengo erregali garestia, blusa frantsesak, zergatik probatu aurretik lepondoko etiketari begiratzen diozu beti?

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0015 Emaztearen borondatea ere desbideratzen hasi zen bere adiskideengana, bakardade berdinetara orduak ematen zituztenengana, ibilaldi luzetara, hitzik eta solaskiderik gabeko ordu hezetara, Euxebiok sare, tresa, arraun eta otarrei luzatzen zien begirunearen ordainetan.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0015 Esana ziola, behin eta berriro, etxetik atera baino lehen, gure Ixidro ttikia oso txikia zela halako bidaje luzea egunez egiteko, eta begi bistakoa zela oso nekatzen zela eta ea zergatik ez zuten ibilaldia gauez egin, berak esan bezala, gauez egin izan balute orain denok egongo ginela erosoago, egokiago zatekeela, eta horrela orain Ixidro ttikia bera ere lasaiago egongo zela lotan eta isil isilik, deskantsu ederrean.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0061 Ibilaldi luze baten ondoren haur batzuek irentsi ohi dituzten zazpi edo zortzi ogitartekoak ez dira ezer Mussaren urdailak liseritu zezakeenaren parean, baina, hala ere... oso haur atsegina zela diot berriro.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0109 Zirudienez, aurreko iluntzean egindako ibilaldiak eta bereziki Kairu-rekin izandako elkarrizketak ondorio on hori eskaini zioten.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0180 Trasteak gainean hartu eta ibilaldi bat egitea komeni zait akaso.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0249 Gaur milaka lagun etortzen dira santutegi honetara peregrinatze, ibilaldi eta turismo eran, batez ere jaiegunetan.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Gauzak horrela, Euskaltzaindiko Oinarrizko euskararako talde teknikoan lanean ari diren pertsona batzuk proposatuz Israelera ibilaldi bat egitea pentsatu zen.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Kristau ikuspegitik ere oso interesgarri iruditu zitzaidan Israelerako ibilaldi hori, horrela Jesusen bizitokia zuzenean ezagutzeko aukera nuenez.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0059 JOLASMOTRIZITATEA Haurraren jakinminak eta bizipozak seinalatu nahi ditugu ibilaldi honen ildotik.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0059 Kantuaren erritmoak garbi markatzen digu ibilaldiaren moduloa.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0059 Baina, hots, ez da nolanahiko ibilaldiaren pausaldia: haurra arretaz beterik mogitzen da, begiak zabalik, inguruan zer gertatzen den jakin nahi du, nor bizi den herrian, nor ari den lanean.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0068 Brontze Arotik (K.A.ko 2000 urte) luzatzen den Egalasaburuko tumuluak aspaldiko garaiak gogora arazten zizkigun; udaldiko egun luzeetan larraldaketako artzainek beren ibilaldiak mendi honetan zehar egiten zituztenekoak. Egalasaburuko iturria.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0068 Ostatuan, gauean, topa egin genuen ibilaldi eder harengatik. Bizitzarengatik!.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0230 Horrela bada, 644 metrotako garaieran ematen diogu hasiera gure ibilaldiari.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0009 Knowles-ek (32) ondoko teknika hauek sailkatzen ditu atal honetan:
a) eztabaida
b) azalpena
d) interviewa
e) ibilaldiak, organizaturiko ikustaldiak
f) ikusizko lagungarriak: filme geldia, komikibanda, umorezko marrazkiak
g) lagungarri soinudunak: irratia, diskoa eta soinuzko eta ikusizko lagungarriak: telebista eta filme soinuduna.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Golf ipuin bat Fabrikatu zutenetik, bere lehenengo ibilaldia egitera, bere 18 zuloak kurritzera zihoan.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0010 Ikas ditzagun beraz geure Herriaren bizikera eta ibilaldiak, lehen urratsei begira, nahiz eta mengel eta ilunarranak izan ikusbira hori argitzen dabilzkigun zuziak.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0102 Bestalde, mairubaratzeek edo harrespilek eta berauen lekuek eta egoerek abeltzaintza oso hedatua zegoela erakusten daukute, bai eta abeltzainak maiz larre aldaketan eta ibilaldi luzeetan zebiltzala ere.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Ibilaldia musukitarraren soinuarekin lagundurik eta panderoarekin egiten zuten.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0121 Ikasi nahi dena hizkuntza arrotzean komunikatzen denean, hori lortzeko arduraz har daitezkeen bideak askotarikoak dira: norabide zehatzekoak, agian nork berekasa aukeratuak, ondo markatutako beharpenak, baita bakoitzaren gustuei egokitutako ibilaldi turistikoak ere.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0115 Jarraian bazkaria, bazkalostean elkarrizketa eta arratsaldean ibilaldiren bat, maiz zaldiz.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0209 Baina alderdien kontrola gaindituaz, eta bai manifestapenetako, ibilaldi, paktu sozial, etabar alderdi hauk Estaduaren boterearekin egingo dituzten konponketak beti publikoki salatuaz.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0148 Ertzetik urrutiratzen bagara, zalu higitzen diren arraiak ikusiko ditugu: atunak, sardintzar, lehatz eta gainerako, ibilaldi luzeak egiteko gauza direnak.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0163 Orain dela 80 bat urte leku itzaltsu jotzen zen parkea: hiritarrak bertatik ibilaldi bat egiteko edo igandean musika-kioskoaren ondoan lasai exerita pasatzeko aukera eskaini behar zuen.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0016 Bere lehenengo ibilaldian, Julio Urkijo jaunaren zuzendaritzapean aritu zen.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0015 Gaur egun, urte mordoxka bateko ibilaldiaren ondoren, nekazaritza eta ganaderitzaren hazkunderako zentro bat izatera iritsi da eta bere bazkideei zerbitzu hauk eskaintzen dizkie: - Kontabilidade zuzendaritza eta dokumentu egitea.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0043 Erromeriak itsasoz edo iturrietara, eguzkiaren irteran, San Juan goizean, oinhutsik belardiko intzetan ibilaldi bat egiteko edo ibaian sartzeko ohitura, bigarren hau inoiz biluzik.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0141 Itsasgizon hauen ibilaldietan geografiazko gauza asko jakitea lortu zen.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0006 Ibilaldia hasi eta laster, Erandion aurkituko dugu lehena, Martiartuko Dorrea, dotorea, ondo zaindua, bizkaitar dorretxeen berezitasun guztiak gordetzen dituena, eta aparteko arrazoi bereziren bategatik XV. mendearen erdialdera Enrike IV Erregeak agindu zuen dorretxeen jaitsitze eta berriro harriz eraikitzearen debekutik salbu geratu zena, bertan ikus dezakegunez.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0030 Ibilaldia jarraituz, gotikoaren jaitsapenean eraikitako Andra Mariren eliza ikaragarria.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0056 Karrantza herrigunetik irten eta bi kilometrotara, Ambasaguaseko bidegurutzean, berriro C-6210 hartuko dugu, bertatik zehar aurreko ibilaldian egin genuen bide bera alderantziz egiteko.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0047 Gipuzkoan, Oiartzun, Getaria, Aretxabaleta, Azkoitia, Soraluze, hala nola kostaldeko DEBAN (ESKUDANTZA eta zezenen kalez kaleko ibilaldia) eta ZARAUTZEN (oso aste kultural Interesgarria) ospatzen direnak.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0063 Zestoa, Donostiako Intxaurrondo eta Egia auzategietako Porrontxo Jaiak, Legazpia, Idiazabal, Oñati, Beasaineko zenbait auzotegi, Lazkaon San Mikelen egiten den Kulturazko astea eta aurreneko igandeko Esparru Mendiko ibilaldia; Lezoko danborrada Santa Kruz bezperan eta elizan abestutako meza ospetsua eta umeen kalez kaleko ibilaldia.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Hemen moztuko dugu ibilaldi hau (benetan interesgarria iruditu bazaigu ere etapa kronologiko horien oroipenean pausalditxo batzuk egitea) zeren eta irakurleak ondotxo bait daki ministroek hemen zuten presentziarengatik bakarrik urte haietako udaldietan Gobernua bere Aieteko Kontseilu famatuekin Donostian biltzen zela, iharduera ofiziala oso mugimendu handikoa zela beren bisita eta inaugurazioekin.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0136 - Bai, bat Gatzagan, hango Dorleta ermitan, 1919-20ko kursoko ibilaldi bat dela-ta: San Frantzisko bat, Zuloagak erabaki zuen gero jatorra zela;....

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0183 Ibilaldi honek iraun bitartean, inklinazio ezberdinez iristen zaizkigu Eguzkiaren errainuak.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0009 Baina errebobina dezagun lehenengo historia luze horren pelikula, eta errepasa ditzagun ibilaldi horren prozesua markatzen duten fotogrametako batzuk.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0077 Ordu erdiko ibilaldia egin ondoren, nahiko egoera onean dagoen (noiz arte...) harlosazko teilatudun borda zahar batera iritsiko gara.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0247 Bide zahar batek jarraitzen ditu ezkerreko ertzeko apetaldi guztiak, ibilaldi atsegina egitera bultzatuz udaberriko egun eder batean.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0174 Hau da, jaio eta beren ibilaldi hilgarrien sorburu diren eskualdeak dituzte: zikloien habiak, alegia.

117. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0048 Goizean goiz artzen zituan Don Boskok berekin gazteak eta egun osoan zoriontsu egiten zituan: abestuz, ibillaldiak egiñez, joku eta jolasen bidez, aspertzeko tarterik gabe.

118. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Biderakoak = Equipo: Ibillaldian bear diran jan eta jantziak.

119. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0050 Gauez ere Pintok sukaldetik, eskaratzatik, ibillaldi bat egin du.

120. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0112 - Agur, jauna. Ibillaldi on bat opa dizut. Agur.

121. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0023 Beste ogei bat urte igaro ondoren, nik euzkeraz zerbait idatzi nai, eta lantxo au idazten asi baño lenagotik, ibillialdi zorrotza egin bear, aspaldikoak eta oraigoak aitatzeko aldedan bezela, ta diranak diran bezela adirazteko begiztatu bear, Constitución`go auzoa.

122. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0072 Alaere, egindako guzia etzen aski izan gaitza menderatzeko, edo-ta, elbarri aiek bixkortzeko, onetxengaitik, illunabar artan ere berekixako susmoz asmatua zuen zerbaitegaitik egin zuen bakarkako ibillaldia.

123. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0001 Kaleko saltsa-perretxikoak eta salda muturrak txoritan utzirik, goiz-goizeko ibil-aldian, ametsetan, lora-artean, erriko parke nagusian nintzala, beti ere polliki-polliki, beti ere ene ametsari jarraituz nintzala, orduan lorak ez zapaltzearren ximeleta izan nai nuan aske-aske loren gainean egan ibilteko, alako batean, belar berdean exerita, Fagus Selbatikus arro baten kerizpean, pagoaren itzaila sorginkeriz puzkatuz, neskatil bat ikusi aal izan nuan.

124. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0088 Orduko koruak normalean elementu gutxikoak izaten ziran toki guztietan ta badakigu Valladolid`ko kapitulora 19 joan zirala abots eta instrumentuen artean, eta 1640 Gazteizera 2 tiple eta beste amabi; bearbada orduko ibillaldiak zein zallak eta luzeak zirala eta Arantzazun bertan bitartean beste batzuk gelditu bearko zutela pentsaturik, oiturako koruan oiek baño geiago izango ziran, baiña ez dakigu ziur zenbat izango ziran.

125. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0165 Ibillaldi ortan, amarretakoa apaizetxean egingo zuten; denak, erretoreak ere, arrautz egosia artuaz.

126. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Mendi-multzo ontako gaillurrak ugariak eta ikuspegi ezberdiñetakoak dira; mendigoizale bakoitzak aukera dezake berari geien doakion auetako bat: mendi-saiets belartsu ta legunetik igotzea batetik, edo-ta malkar-igoaldia inguru arkaiztsu basatietatik, laztuta dauden ertz pitzatuen gaiñetik ibillaldiak egitea bestetik; auek, zapalgune sakonetako zokotik igotzen dira, illargi zoruaren tankerako lurraldea begiztatzen ari zerala irudituko zaizu.

127. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Iritxi-bide ezberdiñetako ibillaldietan, tontor batzuetara igotzeko bideak aipatu ditugu: Gorbeia`ko Gurutzea, Berretin eta, beste aldetik, gaillurretaraiño errazenik igotzeko erak nondik norakoak diran ikusiz joan gera; aiek errezago aurkitzeko, zenbait taldetan zatitu, eta gertuan dituzten tokien izenez uztartu ditugu.

128. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Aurrekoaren gaillur zerrenda berdiñean lekutua, Oderiaga`tik jetxiz iritxi gaitezke bertara, gero ibillaldia Orozko`n bukatzeko.

129. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0261 Bitxirik egokiena eliza nagusia da, erromaniko gotiko bitartekoa (1194-1234), iru barne ditu ta ondoan ibillaldi kalostratokia.

130. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0237 Ortaz gaiñera bizitza osasungarrian goaz ezin aaztu arratsalderoko ibilaldi utzieziña: Gazteizko denboretatik zintzo gordetako oitura.

131. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0022 Animatzaile gazte zonbeitekin ari ziren kiroletan, gehienik... Mendia hurbil baita Garazin, maite gintuen bortuko ibil-aldiak (jeux de piste eta holako); eta, atsaldearen bururatzeko komuzki zinema...

132. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0023 Bezperak bota ginituen bozkariotan, bihotzak ezagutzaz hanpatuak bi egun hetako ibilaldiaz.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ostolaiz 0001 Ibilli-aldi ori egin ondoren, bazkarilegea egitera, Le Lac izeneko lago edo putzu ertzera.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0001 Kotxean-edo ibillaldi luze bat egin bear danean ere jarri zazu zeure gustoko zerbait eta askoz errezago pasako dezu bide ori.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Ibillaldi bat egin degu aurtengo martxoaren 24`an.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Urtean lau bat ibillaldi egiten ditugu eta asera eman diegu.

137. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Laurgain`go zaintzaillea edo guarda dan Jose Mari Lertxundi adiskide miña dedalarik, mendi onetan ibillaldi bat egiña nago berari esker.

138. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Giro eder batekin, ibillaldi atsegingarria dala esan bear.

139. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Kaiean egiten nituen ibilaldietan, gizon zahar batekin topo egiten nuen.

140. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Euskal Herrian Euskaraz taldeak ibilaldiaren barruan antolatu duen manifestaldiari ez diot ez bururik eta ez hankarik bilatzen.

141. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Ibilaldira bilduko den zenbait jende uxatzeko eta mintzeko besterako ez da manifestaldi hori, nere ustez.

142. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Hori bai, eguna programatuta eukiten dogu, era bateko edo besteko ekintzekin: ibilaldiak, ordenadoreak, irratsaioak, jolasak, jokoak, korilak etab..

143. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Atzo berriro batzarre baten ostean Diputazioko presidentearengana jo zuten, Bilboko kaleetan zehar ibilaldia egin ondoren.

144. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Goizean, 9,30etan haurren ibilaldi neurtua hamalau urte bitartekoentzat eta ordubatetan umeen bazkaria.

145. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Igandean, urriaren 6an, zazpi t-erdietan ibilaldi neurtua eta hamarretan probintzi mailako tiro platoa.

146. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Bien bitartean, festak adina mendira eta itsasorako ibilaldi antolatuko dira.

147. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Nahiko bertso entzun ondotik, hamaiketan biar igandean, hilaren zazpian, goizeko zazpi t'erdietan, ibilaldi neurtua; bederatzi t'erdietan, tiroplatoa, probintzi mailakoa; ondoren, II toka eta txinga txapelketak.

148. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Hurrengo igandean hasiko zen ibilaldi honen lehen agerraldia.

149. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Horrela Austrian egin behar duten ibilaldia amaitzen da, eta Alemaniakoari hasiera ematen diete.

150. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0003 Gazte garaian ez ezagutu izanak halako erremin gustua laga badigu ere, zer arraio, edadean aurrera abentura askotarako ez dagoela uste duen gorputz ajetuak noiz behinka eskertzen ditu abentura soilaren egarria asetzeko baliagarri gertatzen diren halako ibiladiak!.

151. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Jean Haritxelar euskaltzainburua ez zen ibilaldi hortan, Billabonan baitzegoen eta preseski euskaltzainekin.

152. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Alabainan, Alsasu, Etxarri-Aranaz aldeko artzain elkarte batek ibilaldi bat antolatua zuen, Ipar aldeko artzainen ezagutzeko eta hemengo mendietan ibiliz, ikusteko artzainen bizi moldea.

153. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Ibilaldi horren helburua ongi finkatua zuten: etziren batere kurios artzain koperatifa edo gasna egiteko lantegien ikustea, ezen alde hortarik hemen baino abanzatuago baitira; hunarat etorriz, nahi zuten bakarrik artzainekin harreman zonbeit hartu geroari buruz.

154. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Segur eguna ezitaken ezin hobeagoa izan, ibilaldiaren ontsa iragaiteko: iguzki eder bat, hegoa ez sobera azkar, eta gainerat mendi, oihanak larrazkeneko sasoinak emaiten duen edergailuez estalia: kanpo itxura berak ez zuen ongi etorri hobeagorik egiten ahal artzain horier.

155. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Ibilaldi bat ezinago baliosa denentzat: lehenik mugaz bi aldetako artzainen artean lokarri berri batzuen sorarazten; hori da gauza baitezpadakoa, geroari buruz, elgarrekin lanean ari behar bada, artzain ofizioaren begiratzeko eta azkartzeko.

156. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Gaiñera, iñoiz kalean edo ibillaldiren batean aurkitu izan ba`nazu, ez diazu ukatuko, apaizen batekin aurkitu izan nazula; eta egunero, Eliza bixitatzen dedan kristaua naizenez, iñolaz ezin esan nezakeala, nik, ez ote zan erligiotasun geiegi erabiltzen AGURen....

157. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Bera halan egotearen arrazoiak galdetu geuntsazan, eta bere ibilaldia azaldu euskun: Gizon batek amabost mutil eroan zituan Galiziatik Canariasera, lan egitera.

158. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1974 0001 Eguerdiko 12etan, herriko kaleetan zehar haurren ibilaldia, berek egindako buruhaundiekin.

159. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1969 0001 Nekazari-Sindikatoak ibillaldi dotorea antolatu du oraintsu: Solares-ko errira alegia.

160. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. ibabe 0001 Lenengo ibillaldian bere eta barruko denak 1.513 persona betiko galdu ziran.

161. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Baserriko andreak senarrarekin bat-egiñak ikusi nai genituzke bai etxeko arazoetan ta bai etxetik kanpoko ibillaldietan.

162. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Aita Santuak, 1.971`ngo urtean egin zuen ibillaldian, (Kolonbiara), berarekin eman zuan.

163. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Ez da Zinema batean ikusia, ez izparringi batean erakurria edo ta ibillaldi batean, lagun batek ikusi ta kontatua, ez.

164. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Neretzat naikoa arrigarria bada ibillaldi ori.

165. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Ain beartsuen aldeko diran jesulagun auek, beartsuki bizitzeko ezin egiña duten auek... nondik atera dute Nikaragua`n barna ibiltzeko bear zuten dirutza? Erri-Irratiari ez zion artuko, noski, bere zuzendariak ibillaldi ortarako dirurik, beti eziñean bai-dabil irratia, azkenean Errosario bat esateko ainbeste lagunen diruak eskatzen dituztenez.

166. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Bere ibilaldietan nahigabeak ere izan zituen ingeles honek.

167. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak n. de felipe 0001 Egia esan geroztik ez dut problemarik ukan, Kasadiosen kantatu eta mila bat kilometro egin behar direla, edo eta ibilaldian zaudela karga eta deskarga, edo eta Egin eguneko giro zoragarrian tortilla bat jaten jo aurretik...

168. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 - Skylab deitu zeru-tresnak, hiru kosmolari barnean, aintzina segitzen du bere ibil-aldi xoragarria.

169. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. irigoien 0002 Gipuzkoara eta zenbait aldiz baita Bizkaira ere etortzen zenean altxatzen zuen zerbait gogoa, Gipuzkoako ibilaldiez bederen baitio: .

170. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. atxutegi 0001 Onen ondoren eta bere ibillaldiari jarraituz argazki batzuen bitartez, Australdarrak zelan bizi diran be ikasi genduan.

171. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Afrika-sorkaldean ibillaldi bat Ogei milla kilometroko oporraldia 1975eko dagonillan

172. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Gaurko ibillaldia be, atzokoa bezelatsu, bost ordu t'erdikoa izan dogu.

173. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. goenaga 0001 Ibillaldi luzea degula aurrean oraindik ere, egia borobilla da.

174. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Datorren astean ere, beste ibilaldia egiteko omen dira.

175. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 deba HAURRENTZAT, IBILALDI NEURTUA

176. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Apirilaren 23-an, Burdin-Kurutz, herriko mendizale taldeak, Itsas Ertzeko taldeen laguntzarekin UMEEN IIgarren IBILALDI NEURTUA antolatzen du.

177. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 6. Ibillaldiak, danera, hiru ordutik hiru ordu ta larden tarteko iraupena izango du.

178. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0001 SAN LORENTZO (mendia) Ibilaldi hau burutu genuenean, ni Zumarragako gure elkartetxean bizi nintzen.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Bihar edo etzi, beharbada, berriz hasiko du ibilaldia beste norbaitekin, Zerbantesen heroiak.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. urrutia 0001 Bilbon igarotako urte jasangaitz areik, mila eta mila bider errepikatutako ibilaldiak: mendira, dantzaldietara, kantaldietara... zeugan euskal sena biztu bazan, neugan be zerbait sortuarazo zeunstan, zeure parera eltzeko gai izan ez arren.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Han ninoian ba, ortozik lurraren bizitasuna gorputzetik zehar sentitzeko, zoramena bihotzean ibilaldia dastatzeko.

182. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0002 Gure aurrean ibiladi barri bat susmatzen genduala, azkenengo trena galdu genduanok huritik kanporantza ginoiazan noiz edo noiz hasitako bidaldiari lotzen gintxakozala.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0003 Jokalaria, bere ibilaldi normalean espetxean erortzen bada, egonaldi hau ez da zigortzat hartzen bisitatzat baizik; beraz, hurrengo txandan aurrera jarraituko du ezer gertatu ez balitz bezala.

184. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/5 0029 Ikastetxean ibilaldi bat egingo dabe Urkiolara eta horretarako 46 plazadun autobusak alokatu beharko dira.

185. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0070 Eta batek daki nondik norako ibiltaldiak egin ebezan gure tunanteok.

186. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0016 Maitenaren aurpegi polita ikusi barik: aitite eta biok egiten genduzan Zubialderako ibilaldi irrikatu, zoragarriak gogoratuz, aititeren artepeko isiltasun mingarria ikusi behar ez banean be.

187. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0017 Inoiz ez nebazan barriro bere bitxikeriak entzun izan, ez eta Zubialderako ibilaldietako bere berbaldiak, ikasle platoniko baten arreta eta miresteaz entzunak.

188. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0106 Dana dala, asko dira eibartarrak, lehen eta orain euren iganderoko Elorrioko mendietatik ibilaldiaren ondoren bertako iturritik edaten dabenak.

189. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0038 LUKAX: Bai. Nekaturik naiz, goizean egin dudan ibilaldiarekin eta lehen bait lehen oheratzea hobe izango dut.

190. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00033 Bestela, mendian egoten ginean, goizero goiz jaikitzen ginen eta oinez ibilaldi bat egiten genuen, bazkaltzeko ordua iritsi arte.

191. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0036 Zergatik ez duzue txango edo ibilaldi bat antolatzen, irakaslearen laguntzaz?

192. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0060 Ikastetxe bateko ikasleak ibilaldia egitera doaz bi autobusetan.

193. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0060 -Gure ibilaldi bat.

194. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0133 Gainera oso ibilaldi politak egin ditugu elkarrekin.

195. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0096 Gaur egun, pottoka libre bizi da mendietan eta leku batzuetan ibilaldiak egin ahal ditugu bere gainean.

196. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0096 Hala eta guztiz ere, urteko sasoirik onena da ibilaldi hau egiteko, urjauzien indarra ikustea liluragarria baita.

197. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0010 Kultur mailako ibilaldi hau dela eta, bertan Ihauteriak izanik, ezin Brasilgo Rio de Janeiro ezagutu gabe egon.

198. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0065 Ibilaldiak egiteko leku aproposa da Aralar.

199. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0034 4. mailako ikasleak 10etan irten dira ibilaldi bat egiteko.

200. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0034 Arratsaldeko 4etan bueltatu badira, zenbat orduko ibilaldia egin dute?

201. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0257 Irungo Baldin Bada taldearen Ibilaldia, ikastolen jai honetarako eginiko kanta da, eta bertan ska erritmoak arin-arin batekin nahasten dira.

202. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00082 Txundituta begiratzen zioten herritar guztiek bere bizar zuri eta luzeak ezik gorputz osoa estaltzen zion kapa luzea, birreta eta sandaliak jantzita, Goikoerrotako iturriaren ondoan eseri eta Anboto mendiari begiratuz, larruki zimur batean lerroak marratuz denbora ematen zuenean; goizeko lehen orduetan ikusi ohi zuten Andra Mari eta Ibabetik igaroz haitzerantz bideratzen baina inor ez zen ausartu bere ibilaldien zergatia aztertzen edo galdetzen, egun batean, Abrahamen semea, Anboton, sorgindutako jauregi bat eraikitzen ari zela zabaldu zen arte.

203. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00109 Ibilaldiak lagatako kezka garratza goxatzeko sartu nintzen tabernan eta.

204. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0034 Ibilaldi laburra egin eta kasinoko lan profesionalen zerrenda ageri zaigu.

205. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0059 Guztiarekin, gogor egiten zion bere buruari ibilaldiari eutsi ziezaion, kafetegiren batera sartu edota abenidaren erdiguneko bankuetan eseriz gero, gutunaren gogorazioek beren menpe hartuko zuten beldurrez.

206. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0059 Aurpegi alaiagoa zeukan zinema-aretotik jalgi eta ostera ibilaldiari lotu zitzaionean.

207. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura gurutzadetara 0015 Ibilaldi luzeek eta zaldi gaineko galapada amorratuek nekaturik eta ahiturik uzten zituzten gizonak.

208. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 HALAKO IBILALDIA EGIN, ETA EZJAKIN BATZUENGANA ETORTZEKO?

209. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0140 Igerian egitera zihoala esango zuen (Nola bere etxean kirola maiuskulaz idazten duten!), eta nola igeritoki estalia oso kanpoan dagoen, hiru bat ordu beharko zituen joanetorria egin ahal izateko, nahikoa denbora oihanetik ibilaldia egiteko.

210. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00051 Salmo hau Jerusalemeko Jauretxearen aurrean kantatzen zuten israeldarrek, beren ibilaldia bukatzean.

211. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00267 Ekonomia ikasketak amaitu berriak zeuzkan eta bere aitari kasu eginez familia-entrepresan lan egitera sartu aurretik urte sabatikoa hartuz Markusi laguntzen zion ibilaldi luze horretan.

212. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00189 Holandarrarekin, horrelako kontuez mintzatzeaz gai, ibilaldia egin dut inguruko txoko ederrenetatik, eta parkeak antolatuta dauzkan zerbitzuetako batzuk erakutsi dizkit: krokodilo eta dortoken haztegia, edo piztia gaixoentzako sendatokia, esaterako.

213. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00015 Zergatik? Uraren ertzeraino iristen naiz eta; bat-batean, ibilaldi labur baten ondoren, lur jota itzultzen naiz, etxean zorigaitzen bat zain baneuka bezala.

214. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0139 Noizean behin, lankideekin elkartzen zen hizketaldiren bat izateko, eta hirurek otorduak, eta baita ibilaldiren bat edo beste ere, elkarrekin egiten zituzten.

215. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0158 Bientzat garrantzi berezirik ez duten gaietan ere... Urrutiago joan gabe, goizeko ibilaldiko kasketa heze-bero hartan, adibidez. Zergatik ezin dio onartu Teori bere arrazoia? Ez baitzihoan, gainera, Laurarenaren kontra: hezetasuna, eta beroa noski.

216. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0081 Eta ibilaldia, larreen iratzartzea, lanaren hasiera... kontu guztiak entzuten zizkidan.

217. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0155 Ihardunaldi hauekin joan zen arratsaldea, eta gaua zela itzuli ginen gure ibilalditik.

218. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00108 Aurrean Urrikoatxa daukagu eta ezkerrean eta eskuinean bidezidor bana. Guk eskuinekoa hartuko dugu; pinadi bat zeharkatu eta berehala harri eder bat aurkituko dugu bidean; handik metro gutxira bidezidorra lurjauziek apurtuta dagoela ikusiko dugu; baina, hala ere, ez dugu arazo larregirik izango tarte hau zeharkatu eta gure ibilaldiarekin jarraitzeko.

219. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00051 Baina gehiegizko izerdiak deshidrazioa ekar dezake eta orduan galdutako ur eta gatz mineralen gabezia errekuperatu behar da. Horregatik, sauna, lurrun bainu edo eguzki galgatan egindako ibilaldi baten ostean ur minerala edan behar da, ez hotzegia, zeren tenperaturen arteko alde handiegia txarra baita.

220. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00223 Errioxako eskualdeko dantza arabarretan, gaitaren soinura, katximorro aipatu behar dugu. Katximorro pertsonaia berezia da; jantzi arlekinatua izaten du soinean eta eskuartean animaliaren baten larrua zintzilik duen makila, zigorra edo makila arrunta darama; cachimorroak jartzen du ordena martxan eta bera da, nolabait, taldearen ibilaldia zuzentzen duena.

221. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00215 Elkarrekin ibilaldi bat ere egin zuten.

222. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00045 Hauteskundeetako emaitzen balantzeak bukatu gabe zeudelarik eta Madrilgo parlamentuan lehen bilkurak burutzen ari ziren bitartean, euskal errepideak Askatasunaren Ibilaldi jendetsuak zeharkatu zituen amnistia eta estrainatu zein errefuxiatuen itzulera errebindikatuz.

223. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00045 Aipatu dugun Ibilaldia bukatu berria zelarik, betetzeke irauten zuen amnistiaren orokortasunaren seinale nabarmenak bihurtu ziren Jose Migel Apalategi Apala eta estrainatuak. Horien aldeko manifestazio izugarriek lagundu zuten estreinako kurtso politikoaren hasiera.

224. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Halaz ere, bere ibilaldi luzeetan animalia haran-hondoetako herri-inguruetatik hasi, 600 m inguruko altitudean, eta 2000 m-tatik gorako larreetarainoko bitarte zabalean mugitzen da.

225. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Gauza nabarmena da hartzak jakinezko bide eta mendi-lepoak erabiltzen dituela bere ibilaldietan, izan ere, zuhurtasun handikoa izateaz gainera, ohituraz jokatzen duen animalia ere bai bait dugu.

226. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0013 - Eskolako gela desberdinetatik ibilaldi bat egin umeekin, bakoitzean zer egiten den azalduz.

227. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 - Bidaia eta ibilaldien prestaeretan parte hartu.

228. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0079 Gure ibilaldiaren lehen zatiko kapitulu hau ez genezake burura, irakurlea Oletako erromatar bidea (37. argazkia) bere luzera osoan egitera gomitatu gabe.

229. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0191 Talde batzuk aipatuko ditugu bakarrik, bere ibilaldietan zehar beste batzuk ikusteko parada irakurleari utziz.

230. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0086 Txistulariak, ohi dutenez, eskailaretan beherako ibilaldian aurreren datoz, hemezortzigarren mendeko Bilboko gizarte hartako atzetik datozen handiki eta ordezkari guztiekin batera mezatan izan ondoren, guztiak garaiko soineko ederrekin jantzita.

231. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0145 Ibilaldi.

232. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mekanika eta uhinak 0145 Horrelako kasuetan, ibilaldian egon den angeluaren aldaketa, ampdel;amposlash;, kalkula dezakegu.

233. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0162 Ibilaldi horietara gonbidatzen nauen beste kausa gure egoeraren ohiturekiko dudan desegokitasuna da.

234. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0089 Gure ibilaldia Jeriko aldetik dabil.

235. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0171 Ibillaldi bat gaur egiteko
asmoz lendikan jarria,
txoko au aztertutzea baizan
nik nedukan egarria.

236. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00033 - Lengoan egin dezuten ibillaldi ori oso zelebrea iruditu zitzaidan nolaz egiña ote dan.

237. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00085 Bere ibillialdia, gaztelu arretan bukatu zuanian, urbildu nintzaion eta, baita esan ere etzula agertu mai txiki aien esanaia.

238. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0017 Txinparta Abesbatzari dagokionez 86-87 ikasturtea sortu zen Lezoko Udal Musika Kontserbatorioarekin hasi zen bere ibilaldia.

239. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. gereño 0010 Chapeau! Zorionak, Altos Hornos-eko langileak, zuen lanpostuak defendatzeko bide duin bat hartu duzuelako; zuen lanpostuen defentsa, ibilaldi luze horretan zuek sufrituz eta besteak errespetatuz egiten ari zaretelako.

240. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. gereño 0010 Prefiero hacer esto que quemar autobuses, esan zuen Ramon-ek, Altos Hornos-eko langileen Burniaren Ibilaldiko partaide batek.

241. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. san julian 0003 Ekainaren 28an hasi zen Askatasuna eta Bakea ibilaldiak ez digu inongo eragozpenik sortu gutxitu fisikoei.

242. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Froga gisa antolaturiko ibilaldi neurtuen planoak bateratu zituzten.

243. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Uztailak 5ean, festetan, Andatzak antolaturiko ibilaldi neurtuan arazoak ez sortzearren, Udaltzaina Eguskitza baserrira gerturatu zen.

244. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Baita ere Usurbilgo Andatza K.K.E.ak antolaturik azken urteetan Usurbilgo ibilaldi neurtuan bide hori erabili ohi izan da pasabide bezala Bentara joateko.

245. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0015 Eguerdian, UGTko ibildaldia bukatu bezain pronto, CCOO sindikatuaren martxa abiatu zen leku beretik.

246. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0050 Arrakasta haundia ukan du ibilaldi aipagarri honek.

247. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0050 Erran bezala ibilaldia haundia eta aski interesgarria zen eta norbaitek ezpaleki nondik barna ibiliak diren, huna hemen itzuliaren izenak:

248. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0050 Hamar orduko ibilaldia eta bai geiago ere zenbait mendizaleentzat.

249. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0050 Zenbat kilometroko ibilaldia egin ote zuten?

250. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0050 Ibilaldia zoriontasun osoan egin zen eta ibilaldiak eskatzen zuen xehetasun guziak ere arras ongi.

251. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0050 Gure zorionik maitekorrenak ibilaldi huntan parte hartu duten mendizale guziei, Iparraldekoak, Gipuzkoakoak, Bizkaitarrak, Arabarrak, Nafartarrak, denak bat egiñik zoragarria izan da Baztango Itzuli hau.

252. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0050 Azkenik gure zorionik maitekorrenak ibilaldi hunen antolatzaileeri, baduzue merezimendu holako itzuli bat antolatzeko zaletasun haundia behar baita eta hori da erakutsi duzuena.

253. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Goizeko 9etan hasiko da, plazatik kiroltegirat ibilaldia, soinu eta dantzariekin.

254. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Urtemuga horren karietara nahi izan dituzte egin ohiko ibilaldiak katolikoen kartierretan.

255. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Bainan nahasmenduak eta panpakak izan baitira polizaren eta protestanten artean, etziten sobera heda Ipar Irlandan pataska horiek, gero amor eman du Londreseko gobernuak eta beren ibilaldiak egin dituzte polizaren gerizapean.

256. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0008 Ibilaldi bereziak badira gazte multxoentzat.

257. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0008 Gazteentzat muntatu ibilaldientzat, 62 41 80 07 zenbakirat.

258. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00023 Baina hori, amonarekin belardietara ibilaldi luze haiek egiten hasi nintzenean amaitu zen, noski.

259. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Ezkontza konponketarako, geien baten, domeketako mezatarako ibilaldia erabilten eben.

260. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0007 S.M.: Drogan kontrako ibilaldian bere hartu zenduen parte antza...

260 emaitza

Datu-estatistikoak: