XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0126 (...) onela irichico dezu, Jaunaren Ainguerubac bere egapean zu zaintzea, zure bizitzaco ingurune guziyetan arguitzea illuntasun zorigaitzetan, eta zure eguizco erriya dan Zeruraño, zure ibillerac zuzentzea.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Arratsaldean ibillera berbera Plaza Berrian ala neskatxa geiago esango genuke, eguardi-artean baño.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 (...) ta iñok baño lenago ikusiko zuan, goi aldetik, odei tarteko arranoaren ibillera apaña edo ia gizon danentzat estaldurik zegoan izarraren kiñua, ta lur aldean, lokatz bigunetako abere oñatza, bide ondotik joan ziran eperren aztarna, sasi mardularen ertzeko erbi-oi zapala, arkaitz zuloetako egazti arraparien kabia, ta an bebeian agiri zan urlia erriko orduari (1) orduari: reloj zar ta illun samarra.

4. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Nire ustez (eta au iñori min egiteko asmo barik) erri onetan zekula etzayo ain garbi eta ain egoki itz egin: Bere zinta urdin ederrakin goizian Jauna artzera etorri eta arratzian dantza zikin baten nastuta ibiltzen danari... Goizian Jaunari ezkeñi bere biotza eta arratzian diabrusko lagun eta ibillerak egiten ditustenai... Egikera eder-eder batzu'ek bai baño beste txar gustiz txar batzu'ek ere bai egiten ditusten errenai....

5. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 (...) da guztiya, araguizko jolas lasai, ibillera lizun eta irakastegui ontatik izentatu gabe usten ditudan beste zembait gauza, oyen atzeguiñ dana.

6. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Au da Ama Birjiñak erakusten diguna, gaur gogoratzen dizuetan bere ibillera zoragarriyan, ta Kristaubaren izena degunok, Eskutapen ontan erakusten zaigunari jarraituko baguiñioke, ez litzake alkarren artian ikusi-eziñik izango.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Onenbeste ta onenbeste ibillera egin ondoan esan dezaket, ba, bildu dittutela Naparroan sumatu dittuen euskeraren aldaketa guziak zuketako esaneran.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gaurko egunetan, gizonaren ibillera, ta buruauste gogorrenak: Langille, ta txinditasunak dakarten aldiya erabakitzeko dira.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Euzkadi'tikan etorri dira
lagun askotxo onera
eriotzari iges egiñez
estalpe bat bilatzera.
Negargarria bada guretzat
euskaldunen ibillera
andik irten da eskale antzo
erri batetik bestera
ibilli bear atzerrietan
ezin joanik etxera.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Au irakurtzen dezutenok, oartuko zerate noski zer dan orrelako ibileira bat eta nolako atsekabea eramango zuten euren barrenetan gizajo aiek, euren erriti igezi zijoaztela.

11. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0062 Zeruak Jainkoaren aintza iragarten dau,
izartegiak Aren eskuak egindakoa azaltzen dau;
egunak egunari iragarten dautso mandatua,
eta gauak gauari emoten dautso albista.
Berba egin bagarik, itzik-esan bagarik,
Aren abotsak durundirik egin bagarik,
Aren iragarteak lur osoa artzen dau,
eta Aren izkerak lurbiraren mugetaraiño.
Antxe jarri eutsan bere txabola eguzkiari;
senargeia ogetik urteten dan antzera urteten da bera,
pozik, ariñeketalari bat lez, bere bidea egiteko.
Zeruko ertz batetik urteten da,
eta aren ibillera beste zeru-mugara eltzen da:
aren berotik iñok ezin iges egin daike
.

12. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0031 Jadutarren batzarrak eriotzarako epaia emon eta erbestetarren auzitegira eroan zinduzan, ene Jesus laztana: Jerusalen'go kalietan zeure arerioakandik artu zenduzan irain, lotsari ta ibillera neketsuen irabaziak zerurako eginbearretan neuretzat indar-emolle izan bediz.

13. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KATTALIN @- Konta zaizkiguzu lenbailen zure ibillerak, entzuteko jakimiñez gaituzu-ta.

14. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Argia esna baño lenago
igo nai det gallurrera,
Eguzkiari ate zabaltzen
nor dabillen ikustera:
zaitu lenengo argi-aria,
ta aupa aren bizkarrera:
zaldizka aren gain gallurrik-gallur
arin egin ibillera,
ta urrezko izpi argi aretan
jetxi arru barrenera.

15. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0018 Bi begi beltzen begiño arek
zororik zeunkan begi-belarri;
zerk zeramakin baitara gabe,
ez noruntz zendun ibillera.
Oi begiñoaren ardura-ardura!

16. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0146 Ibillera oiek geiegi luzatzea, alegia.

17. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0146 Luzaroko neska-mutillen ibillerak... arriskuz beteak.

18. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0062 4) Jesus maitea, guruzpean ibilli zenuen ibillera garratzagatik, Garbitokitik azkar ateratzeko dagon animaz erruki zaitez.

19. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0235 Arpegi zuria, egun artako ibilleraz pixkanbat gorritua.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Ibillera motela zan ua.

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Bañan, zenbat ibillera eder, zenbat atsekake, zenbat istillu ukan zituten Bidali ta aien ikasleek!.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Ez da arrigarri: Luka'k, Paul'en ikasle izaki, bere irakaslearen ibillera guztiak zeatz meatz azaltzen ditu, beste bidalienak baiñon areago.

23. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Orok balin badakite Sarakotzat izendatua izan zela erretor Axular, Saran zuela eman Axularrek bere azken hatsa, nehondik ezin jakin dugu bizkitartean nola iragan zuen herri hartan bere bizia, ez eta ere nolakoa zen soinez, ibileraz, mintzoz, egitatez, egintzaz, predikaria zen ala ez, kantaria edo batere, jendekilakoa edo etchekoia, azken hitza bere zuenetz edo bertzek zituztenez harekin lehena eta azkena.

24. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... benb 00001 Gabeko ibillerak Itxizuz, Maritxu, eta egun argitan garbiro jolastu.

25. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 Auek apartatzen ari naizela gizonezko bat ikusi det nola datorren poliki-poliki nere aldera.Ibilleran Largarateko Manuel'en antza eman diot.

26. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0053 Ibillerea astun eta
begiak urduri doaz,
zaarrak gogo motelakaz,
gazteak ames beroaz
.

27. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0079 Toba alargun geratu zanean, lengo bideak eta ibillerak gogoratuz, Antoni Mari'gaz eukitako maitekeriak kimatzen eta txingarpetik arrotu eta aizetuten asi zan.

28. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Zorionez, arin ibilteari oituta nengoan, eta nire ibillerea neurtzen nebala, jarraitu egin neutsan.

29. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Ibillera ariñez etxerantz zetorren, eta ibilli baiño geiago lerratuz zetorrela zirudian.

30. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0016 San Migel gaiñera, haiñ harmadura astunarekin Sakramentu Santuaren aurrian adoraziñoko bueltak aidoso emuteko, mardula eta ibillera kementsua dakona izango da derrigorrez.

31. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 Eta abadeak beste munduko bere ibilleraren barri guztiak emon ondoren, hasarre gorritan, jarraitu eban: - Berastegiarrok! gaiztoak zaree, eta Jainkoaren pasentzia agortu dozue.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 - Orduan bai sasoia! - zioen gaztetako ibilerak gogoratuz.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0041 Usurbildik aurrera ibilera lasaia du, biragune zabalak egiten dituelarik (meandroak).

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0019 Madrilera, Lisboara eta penintsulako beste leku anitzetara ere heldu zen, famaz beterik egin zituen amaigabeko ibileretan; batzutan kantuz, bestetan atseden bila.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 Gaur, flandriar hiri atseginean Bizkaitarren plaza itzul genezakeena dago, aipatu ditugun ibileren oroigarri.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 Engranaia zuzenek baino ibiliera leunagoa dute.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Bertan, bere barnean aberriaren sua irakiten sentitzen duen gazte baten ibilerak kontatzen dizkigu.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0140 Milioika pertsonak segitu zuten harrituta telebistaz lehen gizakiaren ibilera geldoa ilargi mitikoaren zolu hautsez betearen gainean.

39. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0110 Madamek bere ibilera amorratua utzi eta Ebarixtoren parez pare geratu zen:.

40. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0060 Ibilera atsegina, elkarrizketa atsegina,
hondartza gazitu honetan zehar:
laurekin baino gehiagorekin ezin egin
bakoitzari esku bat emateko.

41. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0025 Gauean inguratu zen, kontu handiz bisonteak ez zitezen esnatu, eta Sasankari bere ibilerak kontatu zizkion.

42. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0031 - Horra nire ibilerak munduan zehar, ene bizi tristea kontserba beharrez.

43. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0026 Egun batetako ibilera motza zateken (baltsa urtiraren aurka bazioan), pertika astintzen zuen gizonaren lana neketsua bait zen.

44. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0135 Leku jakinetan, aurretik umeak barneratua, bibentziatua eta gero irudi estereotipatu batetan sinbolizatua izan den ibilera konkretu bat iradokitzen duten karteloiak ipiniko ditugu.

45. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0026 Baina, baldin eta haietako baten amona ROXALIk; ibilera haien berri jakin izan balu, bederatzi hurrenak ez ziren faltako eta kojururen bat ere... aurki eginen zen.

46. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0154 - Gela barruan kaxak daude eta arratoiren baten ibilera nabaritzen dut.

47. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0044 Zaldiketari zaharren zango trankatxak zituen eta ezproinak aldean dituztela lo egiten dutenen ibilera, eta uzkiaren inguruan maskor lakar bat sortu zitzaion bizarginpenka baten gisakoa Burnipurdi izengoiti ohoragarria merezi izan ziona.

48. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Iratiko bere ibilerak gogorarazten zizkidan harek.

49. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0116 Autoak ez zuen hotsik egiten eta haren ibileraren ezagugarri bakarra kamino hegaletako zuhaitz abarren eta belarren eragin emea besterik ez zen.

50. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0171 Behingoz hamar bat urtez gaztetua bide zan Pierre: ibillera ariñagoa, arnasa sakonagoa, etorkizunari buruz baikortasuna gaillen, naturalezaren sendimena askozaz ere biziagoa.

51. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0058 HASI GOIZETIK ARRATSERARTE.../ ZER NOLAKO IBILERA!/ GOSALDU ETA GERO BAZKALDU / GOSEAK NON DU AMAIERA?.

52. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0041 Inguruko herrietan taigabe gaizbidekatzen ziren Don Clementeren ibilerak entzuterakoan, eta zenbait etorria zen meza entzutera gizon hura ikustearren.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0617 Hor, euskarazko lanen berririk ematen ez badigu ere, hil baino sei urte lehenagora arteko ibilera eta beste zenbait zertzelada eman zituen.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0198 Euskararen kasurako, honela bere ibilera historikoan eskuarteratu zaizkion hainbat arrazoirengatik eta, oso bereziki, XIX. mendetik hona Euskal herriaren egituratze politikoak eta industrializazioak hartu izan duen bilakamoldeagatik, desoreka nabarmenak sortu izan dira eskola, administrazio eta teknika mailan erabili beharreko terminologien eta euskarak haiei erantzuteko moduan prestatu eta finkaturik dauzkan hizkerabide aukeran murritzegien artean.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0094 Zubieta kaleko azken etxeetatik goizeko seiretan irtetzen zen, zerbitzua gaueko 11,30 arte martxan edukiz, eta bere ibilera Zubieta kaletik, Alderdi Eder Zumardia, Pozo kalea, Zurriola pasealekua, Santa Katalina zubia eta Irungo errepidera, gaur egungo Miracruz kalera joaten zen.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0128 Etxeko biztanleek ezin deus egin bere ibilera galerazteko, eta, ezer egiteke, egonean daude.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0024 Bere ibilerari hasiera emateko, irtetzeko leiho gutxi geratzen zaizkio itsas-ikertzaileari.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Haren hankaje eder eta ibilera bizkorra! Aspertzeke, heriotzako ordurarte lanean ari izandako emakumea zen hura!.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0009 Bestalde, ez ahaztu, lapurrak beti prest ohi direla, itsasoko ibilerak arriskuz beterik daudela.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0060 Abiranetaren ibilerei jarraituz, Baroja lehenengo karlistadaren garaira heltzen da.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0062 Ibilera zalantzakor horren arrastorik ez da iragazten antzinako eskolaraino.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0225 Eta poesian egin ohi denez, musikaren eta erritmoaren arteko harremanak, imintzioaren eta mugimenduaren artekoak, eta ibileraren eta dantzaren artekoak, markatzen dira; eta poesiaren oinak eta neurriak ere, ez dira antzes-lekuan ibiliz eta dantzatuz ematen ziren pausoen zenbakiak baizik; eta kopla bat edo bertsoa bukatzean itzuli egiten da (strofe), eta lehengo lekura bihurtzen (antistrofe).

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0111 Etxe barneko egunerokotasuna kolokan jarri nahi duen egoeratan azaltzen bait da oilarraren irudia sorginkeriari lotuta; esate baterako: etxeko gau-pakea bat-batean hautsiaz azaltzen zaigu oilarra, desgaraiz, luzeegi edo desohiz kukurruku egiten; etxeko inor denbora luzegitxoan ohean gaisorik datzanean; oiloak berak oilar-papera bereganatzen duenean; gauezko ibilerak eta joan-etorri izkutuak gertatzen direnean.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0269 Basabizitza ez zuen harek inoiz abiapuntutzat eduki, kobazuloa hel-muga eta hel-buru hutsa izan zen: bere ibilera domestikoaren muga bat besterik ez.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Papilote zuridun zaldun haren itxura eta ibilera guztiz gorena da.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0225 Azkeneko hauek zutiko ibilera hartuz hasi ziren harrizko lanabesak moldatzen.

67. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0083 Eskutitz bat eta nik ikusi ezin izan nuan beste zerbait atera zituan zorro artatik, eta eskutitza irakurri ondorean, beste zerbait arri begira, ez diagu ala ere, alperrik egin gaurko ibillera au, esan zien bere lau ertzaiñei.

68. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0126 Gaurko gazte askoren jantzi eta pintaketak, dantza-leku eta beren argi-jokoak, ibillera ta buru gabekeriak, neska edo mutil diran ezin baiditugu ezagutu sarritan, jokaera auek danak ez al dira iñauterietarako aproposak?.

69. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0080 Lenago, edozeiñek, etorkizun lasaiagoa ikusten zian ta gogo aundirik ere ez ibillera zoroetan bere burua arrixkatzeko.

70. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Jendeen joan-etorria, jendeen ibillera bizi, dana pozgarri zan biontzat.

71. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0153 Haien ibilera normala hotzaren giroari jarria da.

72. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ostolaiz 0001 Lurdes`ko ibillerak / ez dira kalteko, an ikusiko dezu gero esateko.

73. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Lau milioi t'erdi lagun inguru bizi diren hiri honetan egoera larriaz jabeturik, neurri gogorrak hartu behar izan dituzte bertako agintariek, horretarako ibilgailuen ibilera mugatu behar izan dutelarik.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Agintariek neurriak hartzerakoan, lehenik plaken numeroen arabera debekatu dute ibilgailuen ibilera.

75. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Larehun mila ibilgailuen ibilera pairatzeaz gain, Santiagon biltzen da herrialde osoko lantegi eta industri kopururik handiena.

76. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Cristobal Colon berbera Ameriketara joaten ausartu ba zan, aurrez euskaldunen ibilleren barri ekialako zala diñoenak ba dira.

77. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 - Kixote, ez diat hire ero ibilera horietan jarraitzeko gogorik.

78. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0136 Ez da lenena olako ibilleretan.

79. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0136 Orrelako ibillerak ez dira beti atsegin zoro izaten.

80. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00022 Honenbestez amaitutzat ematen dugu haren estilo edo idazkeraz egin dugun ibilera laburtxoa...

81. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0204 Geure arinkeria, ibillera ta utsegiteak sartzen gaitue askotan ekatxaldian.

82. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00044 LEO: Zure zorrak eta nire ibilerak jakinda, jai daukagu.

83. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0449 Arazoa egutegiaren oinarria diren eguzki-ilargien ibileran datza.

84. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0449 Edozelan ere, eguzkiak ez du egun kopuru zehatz bat betetzen bere ibileran eta horrek, historian zehar, egutegi desberdinak egotea eragin du: egyptiarrek 360 egunekoa erabili zuten; greziarrek 365ekoa.

85. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00230 Laplace fisikaria honela mintzo zen determinismoari dagokionez: Une jakin batean partikula bakoitzaren kokapena eta abiadura ezagutzen dituen jainkozko kalkulatzaileak, mugagabeko denboran zehar, geroko gertakari guztien ibilerak ezagutuko lituzke.

86. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00005 Hala ere, haren ibilera arduragabea da nirearen aldean.

87. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0018 - Ikusi al ditun nolako ibilera duten?

88. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00009 Lerro hauek irakurritakoan, baten batek esango du gainera, ea zer kristodemonio ardura dioten inori nire ibilerek, baina, zorionez, lehendik ere ohituta nago kritiketara, ez alferrik deitu zidan behin gure kritikari bakarrenetako batek, pailazo, pailazo eta pailazo, egiten niharduen lan bat amaituta ikusi baino lehenago.

89. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00013 Eurengan antzeman nuen mudantza bakarra jantziena izan zen: feltrozko kapelak etxean utzi eta txapela gorria kaskoratu zuten gerra hasteaz batera; alkandora arreaz gehienak, urdinaz zenbait, larruzko bota beltz zein gerriko eta uhal distirantez denak, ibilera harroaz batetik bestera.

90. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00042 Ibilera jolastia omen du; hala diote.

91. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00042 Bakoitzak ibilera berezia izaten dugu.

92. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00042 Amaren ibilerak, berriz, oreinarena zirudien; pauso leuna zuen, arina, eta, une batzuetan, airean geratzen zela ematen zuen.

93. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00041 Pauso sendoak, erabaki garbi bat hartu duenaren ibilera.

94. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00039 Ez zuen Hansek egindako ekintzen aldetiko ezer zehatzik jakin nahi izaten eta beldur hartatik babesteko, artazi irudikatu batzuekin zekien mozten euren bien arteko harremana: alde batera geratzen ziren Hans eta bere ibilera guztiak, beste aldera bien artean zeukaten mundua.

95. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0023 Inguruak ixilik zeuden, eta Diabloren arnas hotsa eta beren ibilerarena zen bidelagun zuten zaratarik nabarmenena, goiz osoan ez baitzioten hitz bat bera ere zuzendu elkarri.

96. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0035 Bistan da egunkaritik ezin dela korapiloaren azken muturra nola askatu den besterik jakin, baina Baltyren ibilerei eta ibilera horien kokalekuari buruz dabiltzan zurrumurruetan oinarriturik, handik-honerako nolabaiteko interpretazio batez osatu dut denok jakin dugun istorioa, denok dakigun zer hori,(...)

97. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0034 Eta jainkoek ez dute barkatzen sekula finisterrearen ondoren itsaso gehiago daudela erakutsi nahi izaten duten menturazaleen ibilerarik.

98. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0021 Beldurtu egiten ninduen Honey Parkeko ibileraz galdetze hutsak.

99. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0161 -Zer argituko luke horrek? Begoñaren hitzen tonuak izoztutako putzuen gaineko ibilera gogorarazi zidan: hanka puntetan ibili ohi gara, izotza puska ez dadin.

100. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0068 Perraultek zertzeta baten luma tintontzian bustiz idatzi zituen zure ibilerak eta harritua egongo zara zu orain ordenagailuaren eta gasolina depositoaren asmazio itxuragabe hauekin.

101. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garm 00011 Altzolako auzoan ospatu izan da San Roman hirugarrena. Goizean, gazteak oilasko biltzia izeneko eskera ateratzen ziren, eskusoinu doinuaz ibilera alaituz. Gazte hauek txapelaz estaltzen zuten burua; eguneroko galtzak, brusa eta, apaingarri, sedazko zapia lepoan. Oinetan azmantar zuriak eta abarkak.

102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00018 Gerla Handiko gudu-toki garrantzitsu gehienen kontaketa egiten digu euskaldunen ibileren bitartez. Deskribapen eta kontaketa horiek bizi-biziak eta atseginak dira irakurlearentzat eta gerraren benetako irudia erakusten digute.

103. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00042 Erabilera Egitamu honen Programetan ezarritako jarduketak bete nahi badira, neurri batzuk hartu behar dira Patronatuaren ibilera optimizatzeko.

104. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00086 - Unitate biotiko nagusiak espazioan eta denboran identifikatzea, baita jarioak eta ibilerarako oinarrizko loturak ere (funtzionamendu ereduak).

105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00014 Lehena ezagutzen herri batek ematen duen astia, bere ibileraren norabide eta abiaduraren oinarri da. Herriaren historia geroaren gidari eta ardatz dugu.

106. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. uribarri 00460 Horrela dago antolatua, beraz, giza arrazoimenaren berezko ibilera.

107. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. gil bera 0132 Oinak frinkatu zituen bere nahikeria eta ibilerari komeni tokietan, eta ez zuen biderik markatu edota eskolarik egin; inoren bideari ez baitzen lotu ez dezagun pentsa bertze bat asmatu nahi zuenik.

108. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0024 Lehen aipatutako Ospitaleak erromesen ibileraren berri ematen du (...).

109. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0040 Baso hori pagadi bilakatzen da, eta ibilera gero eta zailagotzen doa, pista berriak etengabe ari bait dira irekitzen.

110. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0018 Gerla Handiko gudu-toki garrantzitsu gehienen kontaketa egiten digu euskaldunen ibileren bitartez.

111. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0064 Ibilera aurrera joan ahala aurkitzen zuten jendea gero eta urriagoa zen, eta aurkitutakoa arras ezezaguna.

112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0035 Gure gogoaren ibilerarik utzienak eta naturalenak ederrenak dira; ariketarik hoberenak, hertsatze gutienekoak.

113. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0228 Egiak eta gezurrak aurpegi bertsuak dituzte, itxura, gustua eta ibilera berdinak; begi berarekin begiratzen diegu.

114. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0080 LUR SANTUKO IBILERA. I

115. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0040 Bizkar sendo ta ibillera astirokoa.

116. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0273 Euria, aizea eta txingorra ari zanean, zer izango ote zan aren ibillera?

117. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Otsoaren ibilerak Penintsulan

118. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Bizi-modu menditarra errazteko hainbat ezaugarri ditu sarrioak: mintz interdigitalak, elurretan zeharreko ibilera faboratuz; apatsen azpialdeko konsistentzia kautxukarak eta oso hatz mugikorrak, hauek ere, arroka eta malda handiko labarretan zeharreko desplazamendua errazten baitute.

119. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0041 Ez dute iturririk aurkituko ibilera ugariren ondoren, baina, hamargarren kapituluan, nahasketa metaforiko bat kontatuko zaigu.

119 emaitza

Datu-estatistikoak: