XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Azkenengo zenbakijan, Ramuntxo Paris'en idazpurubaz idatzi neban idazkayan, utsune askotxu agertu ziran, irakurrle matte.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Itxorrkun illuna daben toki ixenak, soil-soillik Erri-jakintza idazburu dala Euzkadi'k ekarrten ixan dittuban lez barik, ondo litzake ta askoz be obe, orain aspalditxu dala, De Toponimia Vasca ixenaz, Ujué (Nabarra) uritik Letarrf`k idatzi leban antzera: Aldabea de Antzandieta, de Arziaga , Akumulatu (bosque), Maniturrri (fuente).

3. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 Lentxoago, 1832garren urtean Tolosan ere bizkayeraz agertu zan; eta agertu ere, idazpuru entzungarriz arroturik agertu zan: Yesucristo geure Yaunaren pasiño santua Aita Basterrechea Izpazt er tarrac zer esango ote dute ori entzunik Lekeitioko semeak (...).

4. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Entzun...? ¡Bai zera! Idazpurutzat artu dozu baña orainguan etzagoz zuzenean.

5. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 Batz orreri Euzkel-Pizkundia'ren olerkiririk onenak deritxot eta idazpuru berorrekin lau olerki bidaltzen dautzudaz, zure aldizkingijan argitaltzeko, atsegin ba-yatzuz eta biarra badozu.

6. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Halaber, ondo banator, ez dabil bide hortatik Konzilioa bere Aitorpenaren idazburutzat hauxe dakarrenean: personaren eta giza-taldeen eskubidea gizartetar eta herritar askatasunerako, erlijio-gaietan.

7. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0041 Gaur dan egunean, Orixe'n Urte Guziko Meza-bezperak deritzan liburu eder eta ezagunaren Sarrera'k, gipuzkeraz edo beintzat erdi-gipuzkeraz idatzia egon arren, idazpuru au darama: BI ITZ.

8. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0011 Bakotxari berea emoten zalea, hona hemen haren idazkitxu batzuen idazpuru zorrotzak: Txotxolokeriak salatu eta txotxolokeriak egin; kontu, adarjotzaileekin; Itsuen errian... ikusi nai ez dauana errege; Jorratzaille batzuk jorratzen; Lauaxeta ez da ain erdal-bertsogille txarra; eta... Itzaldi luzeekin, kontu.

9. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0055 Iñoz ez da aurkitu erantzun argirik, baiña ba-dauko berak Edatetxean idazpurua daroan liburu bat, olerki-liburua.

10. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0012 Honela, Lehenengo Idazpuruak Bateango Erakundeen (Lehenengo Atalburua) eta Kondaira-Lurraldeek bere duten agintepide maila araupetzea du helburu.

11. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0012 Bestalde, lehenengo Idazpuruak, Lege bereko beste manu batzuekin lotuta, argi eta garbi adierazten du Autonomia-Elkarteko funtsezko agintea Bateango Erakundeek duteneko oinarri-irizpidea.

12. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0390 BOSTGARREN IDAZPURUA UDALERRIAREN MAILARA ELTZEN EZ DIRAN LURRALDE-EREMUEN ERAKUNDEEI BURUZKOA.

13. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0020 Idazpuruaren aurka, halere, areago aztertu zituen Altube-k entonazioari buruzko gorabeherak, azentuzkoak baino.

14. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0020 Berriro ere, idazpuruak idarokitzen duenaz bestaldera, Basterretxeak Bizkaieraren azentua du aztergai nagusitzat, eta ez entonazioa.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0453 Titulu edo idazpuruaren alderaketa honetatik bertatik nabari zaigu neurri bateraino itzultzaileek hartu duten jarrera dinamiko eta interpretatzailea nahiz eta ondoren ikusiko dugunez alde nabarmenak egon beraien artean bertsoaren formari dagokionez eta jatorrizkoaren ordainak ematekoan egiten dituzten hitz eta egiturei dagokienez.

16. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0013 Orregatik, ondo zaindu bear dira eta alik garbien euki; otoitz-giroa eta ixiltasuna gorde bertan, eta ez an ipiñi gizonen arrokeria darion ezer, ez illarrien apainketan, ez auetako idazburuetan.

17. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0098 Oindiño oraintsu, Bilbao`n, esaterako, izlari bikain ark San Anton elizan, 1733`garren urtean, Espaiña`n Jesus`en Biotzari buruz lendabizi egiñiko itzaldia euskeraz zigurren ementxe izan zala-ta, esker ona erakutsi nairik, 1957`an San Anton`go elizpeko orman arri luzanga bat jarri zan, idazpuru onekin:

18. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Herrizaingo Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn.T.A.-ren Erabaki batez, ondorengo honako iragarki hau publikatzen da: Kontratuaren xedea: Iragarki honen idazpuruan ageri den kontratapena.

19. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Kontratuaren xedea: Idazpuruan aipatutakoa.

20. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Xedea: Iragarpen honen idazpuruan ematen dena, kontratuaren aurrekontua 2.600.000,- pezetakoa izango dela.

21. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Barne Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren erabakiz, honako iragarpen hau ematen da argitara: Kontratuaren xedea: Iragarpen honen idazpuruan zehazten den kontratazioa.

22. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 81-7-30-eko Jaurlaritzaren Legeko 40garren Atalak dioenaz baliatuz, Sail honetako Lanbide-Sailburuorde Jaun T. Argiari, lege horren 26.1 Atalaren indarrez Lan-Sailburuak legez eskuratutako agintepideen iharduna ematen zaio hamabi hilabetetarako, agintepideok legezko nortasundunekin eta herri-legepeko erakundeekingo laguntza eta lankidetzarekiko hitzarmenei buruzkoak izan eta Uztailaren 6ko 85/1981 Dekretoz onartutako Eusko Jaurlaritzaren Lan-Sailaren Ihardutze-Araudiko I Idazpuru, 2garren Atalburu, 3garren Sail eta a) zatiarekin zerikusia dutelarik.

23. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Horri, Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren Antolaketa-Arauen Ekainaren 22ko 12/1983 Legearen II Idazpuruan agintzen denaren arauera, Euskadiko Autonomia-Elkartearen 1984garrenerako Guztizko Diruegitamuen Legearen indarraldia berez eta besterik gabe luzatzea dario.

24. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Berarizko araupeketa hori, Euskadiko Diruegitamu-Jaurpideen Abenduaren 20ko 31/1983 Legearen IX Idazpuruan egiten da guztietarako.

25. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Hori horrela, luzapen-aldi honetan Diruegitamu-Jaurpideen Lege honen IX Idazpurua erabiltzeak bi diruegitamu-jaurpide moeta ezberdini dagozkien manu batzuk elkargaintzea ekarriko du, araupide hoiek eta berezko eta besterik gabeko luzapenaren eraginez funtsezko jaurpide izaten iraungo duen 1984garrenerako Guztizko Diruegitamuen Legea nahasi erabiliko bait-dira, hori bihurritasun-iturri gerta daitekeela.

26. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Xedea: Iragarpen honetako idazpuruan agertzen dena.

27. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0182 Kaskuan, lumak, ikurrinak eta kainoiak goian; harburuaren azpian, goitik beherantz orriak dindilizka; horrezaz gain, harburuaren barruan, armarriaren azpil orokorrean honako idazpuru hau irakurtzen da:

28. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0199 Idazpuruak eta oroitarriak baserria eraiki zan urtea ekarten dabe normalean; lantzean behin barritze lanak burutu ziraneko urtea ere dakarre, edota jabe aldaketa hutsa egin zanekoa.

29. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0199 Antza danez, Larrabetzun XVIII. gizaldian zabaldu zan ohitureari egotzi daikiogu holango idazpuruak ipintea.

30. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0199 Idazpurua, ondo ikusteko lekuan jartzen zan, gehienetan arku edo ataburuan.

31. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0199 XIX. gizaldian, ez zan baserrietan apaindurarik jarten, idazpuruak ez ezik; baserriak goia jo ostean, beherantzako bideari heldu eutsonaren seinale; baserri eta baserritarraren beheraldi sasoia batera suertatu zirana esan beharrik ere ez dago.

32. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00011 Bestetik, gehiago atzeratzerik ez zegoen berrikuntza honetzaz baliatuz, arduralaritza-hauspen jakin batzuk aldatu eta Euskal Herriko Autonomi Elkarteak bere berarizko dituen zernolakoei eta konstituzio-manuei egokitzen zaizkie 3 Ikusi ere VI Idazpurua Hauste eta zigorrez Ekainaren 30eko 16/1994 Legea, Euskal Herriko Natura Babestekoa (EHAA 142/1994.07.27).

33. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00079 - Ez dut ulertzen -errepikatu zuen, idazburua berrirakurtzen zuen bitartean.

34. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00444 Testu guztiak lege-testuak direnez suposatutzat ematen dugu, pare elebidunak testu baliokideak direla edukiaren aldetik. Baliokidetza hori, testuaz azpiko unitate txikiagoetan ere gertatzen dela suposatzen da, egitura formal berdina baitute: idazpuru, atalburu, atal, eta atal-azpiko zatien egituraketa beti berdina da lege-testuen bi bertsioetan. Testuaren egitura materiala ere, paragrafo mailaraino berdina (paraleloa) da. Puntu eta aparte guztiek balio bereko zatiak banatzen dituzte printzipioz. Puntu soilek, berriz, ez beti; hainbat kasutan, itzultzaileak erabakitzen baitu paragrafo baten barruko esaldiak eta puntuazioa jatorrizkoan ez bezala antolatzea.

35. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00545 Trinkotze joera horren beste adibidetzat har daiteke bi puntuak koma soilaz ordezkatzea ere, gero eta maizago ikusten denez. Hona adibide bakar bat, bere soilean aski nabarmen, ez baitirudi inolako aitzakia sintaktikorik duenik berez dagozkion bi puntuei eusteko (idazpuru izateak badu zerikusirik halakoetan, grafismoaren diktaduraz, baina kasu honetan testu barnean ere halaxe dator).

36. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00133 Aurrekoek ez bezalako funtzio bereziak egiten dituztenak, baldin eta zaindu beharrean dagoen talderen bat azaldu bada edo aurreko idazpuruetan sartzen zaila den taldea bada.

37. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0294 14) Ikus: Breve noticia de este convento de Nuestra Señora de la Misericordia de la villa de Mondragón, en la muy noble y muy leal Provincia de Guipúzcoa: formada de los papeles de su Archivo y de otros de la villa por el Padre Lector Jubilado y Presentado en Sagrada Teología Fray Joseph de Abila, natural de Salamanca, e hijo de aquella santa casa, examinador sinodal, y Vicario y Prelado de este Convento. 1. Eskuskribua. Priora liburuaren idazpuruan, 4. Eranskinean.

38. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0371 IV. Legeak, bere IV. Idazpuruan, funtzionari publikoen estatutu-errejimena jasotzen du, egoera horretara heltzeko eta funtzionari izatea galtzeko direlako moduak arautzen ditu eta hiru zutaberen gainean eraikitzen da administrazio-karrera: Gradua, barne-mailatan gora egitea eta tokiz aldatu ahal izatea.

39. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0371 V. Zerbitzu egiten dion herriaren bidezko eskabideei erantzungo dien elebidun Administrazioa sortzea ezin alboratuzko beharra denez, Funtzio Publikoaren hizkuntz normalkuntzari heltzen dio legeak bere V Idazpuruan.

40. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0983 LEHENENGO IDAZPURUA

41. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0985 BIGARREN IDAZPURUA

42. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0986 HIRUGARREN IDAZPURUA

43. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1232 Xedea: Iragarpen honen idazpuruan ematen dena.

44. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6359 Xedea: Iragarpen honen idazpuruan ematen dena.

45. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6359 Xedea: Iragarpenaren idazpuruan ageri dena.

46. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6360 Xedea: Iragarpen honen idazpuruan ematen dena.

47. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 I. idazpuruan foru arauaren gaia zehazten da eta Baso Administrazioa mendien eskumenak dituzten Gipuzkoako Foru Aldundiaren organoek eratzen dutela esaten da.

48. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 II. idazpuruan mendia legez zer den aipatzen da eta mendien sailkapena, administrazioaren eginkizunak eta mendien zuzenbide arauak eta ustiaketa zehazten dira.

49. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 III. idazpurua, berriz, mendien artapen, defentsa eta babesari buruzkoa da.

50. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 Mendiko alde eta eremuen xedea eta erabilera aldatzeko urratsak zehazten ditu idazpuru horrek, bai eta hirigintzaren ihardunean mendiei dagokienez kontuan hartu beharreko neurriak ere.

51. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 Basoetako izurrite eta gaitzen gaia ere aztertzen du idazpuru horrek.

52. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 IV. idazpuruan, herri mendien nahiz pribatuen berbasotzea eta hobekuntza, naturala nahiz artifiziala, arautzen dira.

53. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 V. idazpurua baso plangintzari buruzkoa da eta Antolamendu Proiektuak eta Kudeaketako Plan Teknikoak izendatzen ditu plangintzarako bitarteko.

54. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 VI. idazpuruan alor honetako zigorren arauak ematen dira.

55. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0003 I. IDAZPURUA

56. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0004 II. IDAZPURUA

57. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2211 HASIERAKO IDAZPURUA

58. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2211 1. IDAZPURUA. TASEN ANTOLAKETA

58 emaitza

Datu-estatistikoak: