XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0066 - Epaikari-irukotxa autu dabenian, onek agintzen dau izparra irakurteko, ta azeri irakurlariyak onan diño: IDIYEK EGAIZ.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0066 New York Asshead and Company deritxon Bazkuna'k bialdu ditu amabi idi gizen, Nord Dakotako Cando] uritik Chicago'ra, egaizkin andi baten, amalau orduan beterik uri biyen arteko 1.500 kilometruak.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0066 - Orra ba, diñoe azeriyek, zelan egiya dan idiyek egaiz yuan dirala.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0066 - Guk diñogu, darantzu Astokillo'k, idiyok eztabela egaiz egin, egaizkin edo aeroplanuen eroan dituez.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Agaton. Echagon otsorik; axeririk bez; idi geiztorik bez; echakiñat bada zek ekarri leizkuzan naibagiak.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Ondiño ikasle zala, beti ixillik ibilten zalako, gaitzizenez idi mutua deitzen eutsoen.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Alberto irakasleak au yakiñik bere ikaskideai esan eutsoen: Zer dalata idi mutua deitzen dautsozue?.

8. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0593 Idi: itaurre, itaurreko, itaurrlari, itegi, it(h)egun, iteuli, itondo. Eperdi iperdi naiz ipurdi: epertargi, ipertargi, ipurterre, ipurteste. Erdi(ird): erthordi, irtiriki, irtidigi, ertullan. Andi: antuste; zaldi: zaltuts. Senide: senitarrte, senitarrteko, senitezkontza, senitasun. Iñude (unide): iñutaurr, iñutume, unitaurride. G be t izatera itzuli oi da sarri-sarri. Ona emen. Arg(i): artizarr, arturratu, arturratze.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 - Bai, ta bazterren bat jotzen badu automoille orrek, idiakiñ eraman bearko ditek automoillea, eta onik onenean tortilla ederra egiteko gaiare izango dek.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 Noiz ikusi duk xorta, igitariaren buruzki? Arrak eta sugeak Yainkoari arao egin al zezaiokete: aita gaizto aiz, izar egin ez naukalako? Idiak ere bai al dik nigar-bide Yainkoak itzai egin ez zulako ta itzaiak alea-bitartean, berak agotza yan bear dulako? Ez olakorik, seme.

11. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Bi idi aundi mendian, bildotxak, beiak, auntzak, ardiak... Etxe ura ordea, bere-berea zuan, bere sorlekua, aiten-aitak autatua.

12. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 - Eta ¿non uste dezute daukala sugeak indarra? Idiak eta kopetan dute; zaldi, mandoak berriz anketan; leoiak, kata motzak eta atzaparretan, miruak, arranoak eta mokoan; eta sugeak? -¿Mizto zorrotzean? -@!¡Ez!! gorputz guzian; eta orregatik sugeak gorputza goma antzekoa dauka ta-bere urdail sabelean piztien bat sartu nai duenean gorputzakin inguratu ta estutu egiten dio; ta piztia arnasa ezin arturik dagola il egiten du.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 GANTZUME,- Hire idiak ez beti.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 MANECH,- Nere idiak, nere idiak, hireak bezin azkar dituk.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Hire idieri, nausi naizela, ni, nere behiekin, karga ateratzen patarra goiti.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Idiak eta behiak, bi dituk gero, Gantzume.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Errazu, Piarre? eta, hori erraitean, idi bat puskatuko zuen ukaldia ekartzen dio Piarreri....

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0186 Nere Anamitak lehenik igorri nituen Hagou deithu salbaietarat, idi eta basa-idi batzuen erosteko.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Idi, behi, mando bakharrak 20 sos eguneko, 3 libera.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Euskotarra abeslaria da, maiteari, etxeari, idi eta arto zarri, moskorrari ta emakume berritsuari, ezkongaiari ta neska zarrari abestiakin ekiten dio.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Burruka ta murruka itzak esaten dira, beijak, bigeda edo bientzak, idi, txal ta idizkoak, alkarregaz auzkeka, errijetan edo buruka ekitiari.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 - Bere bi muthilekin idi baten perratzen ari zen Donmartineko marechala; noiz eta ere idiak bere sokak hautsi baititu.

23. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0374 Eta biyamon goxien jun zien aritz ori, arboliori Ondarrura eruteko sei buztarri idi, ta ezeben arbolarik topau; baiña Euliski an eguen etzunde zelayen lo.

24. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0109 Ardatza eta idiak.

25. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0109 Ardatza txirrioka joian eta idiak, atzera biurturik, - Entzun, lagun sudurrera emon eutsoen, guk garoiaguk kargea ta i alamentu egille?.

26. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0109 70. Iru idi eta leoia.

27. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0109 Iru idi beti alkarregaz ebiltzan beresian.

28. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0109 Idiak orduan, itz zakarrakaz, alkarren artean asarre-azo ebazan, eta bata-besteagandik banatzeraiño asarre-azo be.

29. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0109 Beizain bat, auzune batera bere burdiaz joiala, au trokarte batera jausi yakolako, estuasun atatik urteteko idiai lagundu-bearrean, geldi egoan beso biak gurutzan, jainko guztien artean Erkul'i deika, auxe bai eban maiteen.

30. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Mark. - Ori ongi dago idiarentzat; baiña kristauarentzat, ezta urrik emanik ere! (Izaiña'ri): Zer derizkiozu, Izaiña adiskide?

31. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Ikus: idiek goldeak daramazkite uztarritik eskegita, eta eguzkiak, etzaterakoan, aunditzen ari itzalak bikoizten ditu, ala ere ni, maitasunak erretzen nau: maitasunak ba ote duke iñoiz neurririk gero?.

32. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Uztarriari lotutako idi zakarrena, ordea, ostikoka ari izan arren, itaurrean danak, bere oldarrez, nai dunaruntz darama.

33. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Orrekin, ba, adore berria soma zun aztiak, eta onela mintza zitzayen: Kalkas'ek: Ez dozue urtzirik larderiatu (14) aserretu ixan, ez otoiagaitik, ez eun ikhelekoagaitik (eun idikoagaitik), bereterragaitik baño.

34. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Ez-dau atzeratuko izurrite zitalaren Zoria, erosi barik eta orde sari bage alaba begi bizia bere aitari eskuratuten ez-dautsogun bitartian, ta Kerisa'ra eun idiko oparirik egiten ez-dautsogun bitartian.

35. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Izu-ikaraz so zeudenak oro: txit zaillak bait-ziran, berunez ta burniz eioak, zazpi idiren lepo-larru eskergak.

36. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 11. Aberatsaren ondasuna, aren iri azkarra da: eta, arresi garai bat, aren iritziz.

37. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 19. Anaiak laguntzen dun anaia, iri azkarr antzo da: eta, adiskideak, yauregi baten morrolloak iduri.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Uztarriari lotutako idi zakarrena, ordea, ostikoka ari izan arren, itaurrean danak, bere oldarrez, nai dunaruntz darama.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0165 Beiaren edo idiaren soinkurutza onenbeste edo arrenbeste arrada da oi diote.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Euskal-zale (?) aietako batek, idiarenak bezelako begi andiak irikita, auxe esan zidan: Entzun al duzu? Praille ori milla euskal-olerki ederrenak biltzen ari omen da.

41. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0159 Igela eta idia

42. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0159 Igel batek ikusi zuen idi bat
Eta ederra baitzitzaion orobat,
Eta handia,
Eta lodia,
Bera aldiz ttipi eta mehar,
Arroltze baten bethe, oro har,
Gogoan eman zuen behar zela
Handitu, loditu hura bezala.

43. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Bethi goizean goizik abiatu, akhuluaz ernarazten dituela, malin eta ildoari hasteko lotsa diren, idi adar haundi, ezin iratzartuak.

44. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 IDIAK.- 60.000-65.000; ERGIAK: 40.000-45.000; BEHIAK, Haituzkoak, 30.000-33.000; ARTEKOAK, 24-28.000; EZNIAK, 10 libera pinta; CHAHALAK, 5 lira betetakoak, 10.000-12.000 phezu bizia 70-80 l.

45. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 c ) Astoak eta idiak bedeinkatuak diralako ( Jesusek Betelemen bedeinkatuak ), bidez doazinean gauza tcharra non dagon jakiten dute.Horren gatik astoa sokatik dabilanari ez zako tcharrik ( edo: gaizkirik ) gertatzen.

46. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Denak ongi arrimatu direa ba, etcheko semeak, espartin eta athorra churiak soinean, akhulu fantesiako bat floka batez beztiturik, atheratzen ditu idiak, marra zabal batzu bizkarrean, kopetako goriak uztarriaren pean, pampalinak eta uhalak itze horiz obraturik, hek ere, litsak etchian utzirik ezteietarat abian.

47. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Idiak (kiloa) 2, 10 eta 2, 60 libera artean; behiak, 1, 60 eta 2, 00; chahalak, 3, 10 eta 3, 50 cherri gizenak, 2, 30 eta 2, 60

48. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 - Au bai tamala...! idiak erdi negarrez esan eban.

49. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Andik egun batzutara, gaberdian, astoak idia barriro iratzarri eban auxe zirautsala:
- Aizu, idi, lengo gabeko aingeruak emen izan dira barriro, eta batak besteari auxe esan dautso: Munduko aurrik ederrena da.

50. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Eta aieneka, astoa negarrari emon eutsan idiarekin batera.

51. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Urrengo gabean, astoak idia barriro iratzarri eban onetaraxe:
- Aizu, aizu...! Aingeru bat emen izan da oraintxe bertan, eta Yoseba'ri esan dautso....

52. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 - Eta arako bidean idiak esan eutsan, nork berotuko dau gure seintxua gau luze ta otzetan...?.

53. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0035 Lekorera baiño len, aurtxuak asto ta idiari irribarre bana egin eutsen, eta gero irurak urten egin ziran.

54. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0035 - Zeintzuk, baiña, Yoseba...?
- Idia ta astoa.

55. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0035 Idia ta astoa berberak ziran, eta bertaratuta, maitasunez gaiñezka seintxuari begiratu eutsoen.

56. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0035 Eta orduan, seintxua biotzaren ondoan barriro estu-estu besarkaturik, Birjiña astoaren gaiñean jesarri zan, eta atzetik idiak erraikiela, Ejito'rantz abiatu ziran....

57. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0074 Abesten hasi eta astoak soindu, idiak dantzan, ahuntzak danbolina jo ahapaldia amaitzeraino heldu nintzan, harik eta zaindarietariko bat hurreratu eta isilazo nindun arte.

58. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0176 6 bei, idi bat, 7 txal auntz bat, txarri bat, Soria'ko basoetan arrapatutako basurde bat eta ollo ta untziak daukez etxean.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0055 Harriak jasotzen harrijasotzailerik onena hangoa zen; idi probetan, idirik indartsuenak heurek zituzten; astorik handiena eta astorik txikiena, belarririk luzeenak eta txikienak, ilerik luzeena eta bururik soilena.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0101 Lehen idiak eta behiak gurtaberetzat, esnea okela, larrua eta umeak egiteko erabiltzen ziren eta lurrarekin, etxebizitzarekin eta beste animalia batzurekin batera baserria osatzen zuten.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0027 GURE IDI TXIKITO.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0027 Lehen aipatu dudan idiak ba du bere ixtorioa.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0027 Txikito eta gure idi Txikito esaten genion.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0027 Egun batean, aita irina ematetik Aiatik zetorrela, arrantxu egitera Asteasuko Panaderi esaten zitzaion tabernan sartu zen, idia eta gurdia atarian utzirik.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0027 Handik atera zenean, ordea, ez zuen ez idirik eta ez gurdirik aurkitu, eta etxera joana izango zelakoan, etxera etorri zen bera ere.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0027 Baina etxean ez zen idirik ageri.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0027 Ba, hantxe, topatu zuen idia gurdiarekin, baina bruxa batez burua tapatua.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0027 Baten batek idia hara eraman, bruxarekin itsutu eta han utzi zuen, piska bat mugitu eta malkarrean eror zedin.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0027 Idiak, eskuinera pittin bat mugitu izan bazen, bada, ez zeukan errekara bitartean geratzerik, eta mila puska egingo ziren idia eta gurdia.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0027 Baina, idiari opa izan zion bezalako errematea, gizon hark berak izan zuen.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 3.7.- Uztarriz elkarturik dauden bi idik arrastaka daramate demarri bat.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 Idi batek 560 kp indarrez tiratzen badu eta besteak 610 kp-ez, zein indar totalek higiarazten du demarria?.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0008 Eskasa izan arren oraindik ere erabiltzen dira idiak trakzio-indarrerako, batez ere mekanizazio gaitzeko belardi aldapatsuetatik belarra eramateko.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0100 Ezingo zenuke idiekin.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0100 Eta aita bazkaltzen hasi zenean, Peilokilo uztarrira igo, eta idiei agintzen hasi zen: - Aida, Zuri! Aida, Betroin!.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0100 Idiak hasi ziren lanean, ireki zuten hildo bat, eta Peilokilok dehadar egin zien: - Esti, Betroin! Esti, Zuri!.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0100 Idiak jiratu ziren, ireki zuten beste hildo bat, eta beste lau hildo gehiago ireki zituzten Peilokiloren laguntzaz.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0100 Arratsalde osoan egon zen Peilokilo bere aitarekin, eta eguzkia mendien artean ezkutatu zenean, aitarekin, idiekin eta astoarekin etxeratu zen.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Baina, nola zenbatzen zituen bere ardiak, idiak edo zaldiak aintzinako gizonak?.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0018 Handik zebilen idi batek azarekin batera, otarra eta Barbantxo jan zituen.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0018 Azkenean ahots bat entzun zuten: - Hemen nago, idiaren tripasorroan!.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0018 Gurasoek, oso izutuak, idiari janari asko eman zioten itotzeko asmoz.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0018 Hainbeste janari emateagatik, idia estulka hasi zen eta Barbantxo gezi bat bezala irten zen bere ahotik, kriston kolpea hartuz.

84. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0004 IDIA Idia ikusi dugu ur hori edaten.

85. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0005 SOKA Soka ikusi dugu idi hori lotzen.

86. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Idi zaharraren pazientzia ez da aski egunero oilo berritsu hoien zalapartak onez eramateko.

87. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0088 Eta beste batzu, idi gosetien antzera, marruka ari ziren.

88. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0082 Idiak eta behorrak zebiltzan larrean.

89. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0057 Nekazaria, senetik aterata, zartailua hartu eta idi biak zigortzen hasi zen.

90. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0057 Idiak ia muturrez aurrera erori ziren lokatz artetik orga atera zen abiadurak eraginda.

91. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0009 Lehengo guztia uzten du (idi parea opaldu, lan-tresnak erre).

92. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Parte hartzera, hauetxek etorri dira: trenetako eta fabriketako Kea; zaldien eta idien Hatsa; gizonen hasperenak; zakurren Zaunka; haizerik gabeko arratsaldeetan eskapatzen diren globoei eginikako Soak.

93. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0043 Hauxe da: Egunkarian idatzi egiten ditu Vetierro-n ikusten dituen gauza doble edo bikoitz guztiak: gurdia daramaten idiak, anai bixki guztiak, guardia civilak, monjak etabar...

94. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0049 Sinets iezadazu, lana ondo aterako da, soroko idien antzo izango gara... Irudi ezazu! (Eta Arkadiiren ahotsak, hunkipen bozkariotsuz dardar egin zuen) Gutako bakoitzak jaso orduko, sonbrailutxo bat, txal bat, edo galtzerdiak erosiko dizkiogu.

95. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0023 Ama Birjina bezala koroatua ikusi zaitut, lau ebanjelarien abereak auspez zure aurrean - lehoia, arranoa, idia eta aingerua.

96. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0025 Egunsentia atera eta berehala idi eta behien ikuilurantz bere emaztearekin joan zen, eta ate aurrean eseri ziren.

97. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0025 Maizterra etorri eta idia ekarri zuen.

98. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0016 Geroxeago, lepoan buztarria zeramala Idia hurreratu zitzaion eta esan zion: - Dromedari, Dromedari zintzo, tira zatoz eta lurra landu ezazu gu guztiok bezala.

99. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0016 Eta Idia Gizonari kontatzera joan zen.

100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0016 Iluntzean, Gizonak Zaldia, Zakurra eta Idia beregana deitu eta hau esan zien: - Hirurok zarete on eta langileak eta pena hartzen dut mundu berri honek ematen duen beste lanekin hain lanpetuta ikustean.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Landareen eta abereen denotazioak berdintsuak dira hiru hizkuntzetan, baina ez konnotazioak edo azpiesanahiak: zakurra, idia, azeria, haritza, iratzea, usoa...

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Idientzako bikoa behientzakoa baino zenbait handixeagoa izan ohi da.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Animalia honek begizkoa sortzen zien idiei eta beronen larrua arao gisa erabili izan da.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0015 Idiak edo zaldia lerari lotu eta edozer gauza eramaten zuten lera gainean, batez ere belarra.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Idi almizkleroa bizi den paraje haretan animaliarik bizi litekeela, sinesteak lanak ditu.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Itxurarik gabeko idi eta ahari baten tankera hartzen zaie.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0304 Sei, ikuiluan idi eta behi (etxea bete behi).

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0141 Afrikan, elefante isatsak erabili ziren; Mediterraneoan, idiak; Eskandinabian, elurrorein eta larruak, eta Txinan, tezko adreiluak.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Garai hartako abel hazkuntzaren egoera kaskarra konprenitzeko gogoan eduki behar da idiak eta astoa zein bere aldetik behar beharrezkoak zirela baserrirako.

110. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0001 - Gudatean auzokoekin, alkarrekin, ibilli giñukan eta pakealdian, idi berberarekin lurrak landu.

111. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0028 Baiñan Arnold bere semeak eraso eta esku-makillaz jo zituenean, idiak bertan utzi eta anka egin bear izan zuten.

112. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0032 Bultzian edo trenean Izarra`raño ekarri zuten eta emendik Gorbea tontorreraño gurdian, idiekin.

113. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0183 Araba-n 103.000-tik gora ardi-ari dauzkagu, 31.000 idi-bei, 31.000-tik gora txerri ar-eme, 5.000 zaldi-beor, 2.500 asto ar-eme, 2.400 mando ar-eme, 5.600 auntz-aker, 271.OOO-tik gora ollar-ollo eta 26.000 untxi (koneju) ar-eme.

114. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0183 Orretaz gaiñera, idi-bei, txerri ta ardien zenbait jatorri-liburu egin dira.

115. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0124 Eta, eliz-orma orretan, goi-luze ta irtenak ageri-dira, alboko orma-bularrak, gotiko-giroko leio ederrak, eta bere bi domiña aundiak, Izarraitz`ko txuri-beltz ta illun koloreko, arri-landuetan zintzelkatutako, arma-arriekin: Idiakez etxeko armarria: Zuaitz bat eta zuaitzaren aldez-alde, idi ibilkari bat.

116. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0315 Orrela beraz, Tolosako Uribatzak agindu zuen, kaleburutatik esi-babesak kentzeko ta San Juanetako idiak soka-muturretik kaleetan korrika ibiltzeari uzteko.

117. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0105 Zikiroak eta idiak ere tartekoak ziran illeta-eleizkizunetan.

118. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0025 (Ofrendak ez ziran nolanaikoak izaten: primerako maillan, idia; bigarrengoan, aria eta abar).

119. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Larunbatean, Arientzaren idi pareek 54 plaza, Altzubarrenen idiek 48 plaza eta Arzadunen idiek berriz 51 plaza egin zituzten.

120. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Igandean, Pedernalesen idiek, 48 plaza, 4 zinta eta 3,20 metro egin zituzten.

121. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Honela, askotan, praktikaren gurdia traba eta galga askorekin ibili da, idien aurretik ez zebilenean.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Idi Aminek ere merezi zuen horrelako zerbait eta bildur omen da idiarena egingo ote dioten.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Argi ta garbi ikusi zan, bein da berriro, idi berdintsuak diranean itzai bentajak zer esan nai duen.

124. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Urtain-en idiak bost arrua geiago artu zituzten arri gañean.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Argoin-en idiak asi ziran lanean lenengo.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Nola idi, ala gizon, eman zituzten zituztenak.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Idien pixua: 1.274 kilo.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Tirakalari amorratuak idiak.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Errenderi-ko Egia-Eder, idi birekin.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Lasarte-ko Korta, idi birekin.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aia-ko Izeat, idi birekin.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Biar jokatuko diranak: Astigarraga-ko Artano. Errenderi-ko Egi-Eder, idi birekin. Itziar-ko Etxeberri. Azkoiti-ko Illarraga. Lasarte-ko Korta, idi birekin. Iraeta-ko Otzaka. Aia-ko Izeta, idi birekin.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Illaren amalauean (igandean), jokatuko diranak: Alkiza-ko Arretza. Aiete-ko Domingo. Aizarnazabal-go Etxezarreta, idi birekin. Deba-ko Egurtza, idi birekin. Markiña-ko Leoia. Donosti-ko Mujika, idi birekin.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Errezil-en lana egingo duen idi bakoitzak itzabiren laguntza izango du.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0001 Tronko hau udazkenean ebakitzen zen eta idiek eramaten zuten etxera tarraka.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Eta Xalbador zenak hiru hauek ateratu zituen:
Horra, jaun-andre maitagarriak,
gure gezurren argiak;
zoinek haundiagoa botatzen
hasiak gera gu biak.
Ez det auzotik jakindua hau,
etxean tut ageriak:
goizean hogoi bat litro esne
eman du gure idiak.

137. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 An ez da iñor ikusten elizkizunetan, emen tabernako ate aurrean idi zarrak jabearen zain egoten diran lez ezer egin barik, ezbada liburuaz edo buruz danak batera erresetan edo kantuan edo abadeari erantzuten akolitoak lez.

138. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Inguruetakoen artean geien izan zan (36 untze ta geitxuago) Egixar ta Atzoinzabaleko idiakin egindako bustarria.

139. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Etxebarrin proban egin eben Iparragirren ta Atzoin-zabaleko idiak Maguregi goiti'ko biorren aurka.

140. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Idiak 39 untza egin zituen ta biorrak 26.

141. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Idiak premixo-arriaz ta biorrak txikiaz.

142. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Amalek menperatu eta beretzat artu euazan gudako ondakiñak, idi, bei, ardiak...

143. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. sagartune 0001 Etxeetan Jesus-en jaiotzak ikusten dira: txabola zakarrak beren asto ta idiakin.

144. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0036 -bai, partikie, da emen, idetan ta faten gintzenien, idie edo bedarra edo, kartolak ifiñi barik, kartolarik es, paluek emetik, palutxuek, altuek, ta emen idie ta bedarra ta, kartolak ifinten sien satzetarako, patatie ekarte sanien solotik, patata sakuek edo

145. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00074 Orduan sortzi peesta ta be bai, da eruatia sakuko pesetia, egun gustia biar isateban, e, ba, etxetik urtetzen baeban beatziretan ba, basoa etorri tta kargau ta ... ba, eun gustia biar, da irixekin fan da ba, amasei saku eruate sittuan ba, amasei peseta. Orduan sakua ba, sei, saspi peesta, sortzi, ortxe.

146. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00152 Da gero, ba, nai danian artu ta solora eruan ... irixak, irixak eo beixak burdixakin ... burdira kargatzen, ba, eo paliakin eo banastiakin (...).

147. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00073 Urtean bi uzta oparo jaso ohi zituzten eta lurrak lantzeko idiek tiratako goldeaz baliatzen ziren. Hegazti-granjak ere bazituzten eta abeltzaintzan ere aritzen ziren.

148. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00027 Jainko bakoitzari animalia jakin bat zegokion. Hekatonbe izeneko sakrifizioan 100 idi oparitzen ziren; zintzurra moztuta hil ondoren, oso-osorik kiskaltzen ez zirenez, oturuntza batean jaten ziren. Aldiz, erabat kiskali eta haragia ezin aprobetxa zitekeenean, holokausto deitzen zitzaion sakrifizioari.

149. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00026 Ipuineko laminetan, bakarrak diren objektuak eta figurak bilatu: Ama Birjina, San Jose, Jesus Haurra, idia...

150. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0074 Arrabolen gainean harria batetik bestera eramateko, berriz, 1.545 lagun edo 230 idi beharko lirateke.

151. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0074 Bidean aldaparen bat topatuz gero, txikia izanagatik, 2.000 bat lagunek bultzatu beharko lukete harri puska, edo 230 idik bestela.

152. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0163 Behiak, idiak eta zezenak batez ere, esnea eta haragiaren lorpenerako erabiltzen dira.

153. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0014 Idiek, eulien zirikadaz, buztanak altxa zituztenean itzuli ginen hitzik esan gabe.

154. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0052 Idi probetan idien eta gizonen indarra neurtzen da; idiek herrestan eramaten dute harri handi bat; gizon probetan, idien ordez, gizonek eramaten dute harria.

155. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0052 Batzuetan erakustaldiak izaten dira, baina gehienetan jendeak segalari, harrijasotzaile, aizkolari edo idi batzuen alde, edo aurka, jokatzen du dirua.

156. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00100 Horrela egin zuen eta hirugarrenak hankak garbitzea bukatu zuenean idi bihurtu ziren hirurak.

157. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00100 Neskatoak larrera eramaten zituen eta hiru idiek berarentzat harrapatutako txoriekin mantentzen zen.

158. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00100 -Idi hauek gizon bihurtzen ez badituzu, laba gori batean erreko zaitut.

159. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00100 -Ez, hori ez! -oihukatu zuen emakumeak. Zoaz amildegi hartara eta har itzazu hiru urritz-makila. Gero, makila horiekin, idi bakoitzari hiru zartako eman lepo gainean.

160. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00100 Neskatoak emakumeak esandako legez egin zuen, eta idiek gizon itxura hartu zuten berriro.

161. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00047 Idiak eta gurdia hartu, eta garia, baba, oloa edo zerbait izango zen.

162. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0098 - Idia ere bai! esan zuen, eta gero eseri egin zen zoru gorrian.

163. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0032 Aldian-aldian arazo gehixeago edo gutxixeagorekin, elkarren ondotik erabili zituen ahari, ahuntz, behi, zezen, idi, idisko, txahal, biga, bigantxa eta txekorraren adarrak; herriko abere guztiak adar bakar utzi zituen baina bakar batekin ere ez zuen arrakastarik lortu.

164. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00137 Egun haietan, Salomonek eta bere inguruan bildu zen Israel herri osoak, ezin konta ahala ardi eta idi eskaini zituzten opari kutxaren aurrean; hainbeste izan zen hil zutena.

165. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Trenbide ondoko ia zelai guztietan behiak edo idiak zeuden, baina izebak esan zuen moduarengatik, gauza arraroa omen zen.

166. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0127 Familia osoa, beren idi beltzarekin.

167. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0405 Idi nekatuari, berriz, akuilua sartu berri zioten, eta kemen berria erakutsi nahi izan nion:

168. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00107 Onartu behar da fraide hauen eramana benetan idien parekoa izan zela askotan.

169. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0137 (. . .) Idiak ditudaz lodituko; (...).

170. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0179 Su gehiago du bere baitarik, eta hori ez da guti, ezen badakizu idia azienda dorpea eta urrats hurrikoa dela.

171. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0179 Idi zuriak berriz, ez dira gizentzeko baizik.

172. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0179 Gogoan hartzekoak direlakoan, neronek nabarmendu ditut, kolore gorriari suaren bitartez ematen zaion bizitasun sinbolo hori, eta baita idi zuria haragitako gizentzeko on izate, baina, laneko alfer izate hori ere.

173. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0179 Geroxeago ikusiko dugu idi zuriak bereganatzen duen alferkeria sinbolo hori xehekiago.

174. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0684 Ustez Octaviano denaren ahoan jartzen den lerroak, Pascite ut ante boves, pueri; summittite tauros (I, 45), honako gehiketa hau erakusten du: Ia, gaztiak! basoratu zeuen beyak, buztarrtu idijak, eta bixi zaiteze, nai legez, zeuen lurretan;

175. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0073 Gurea Ondartza-barrenakoak, idiak ziran etxeko andreak, zabaldu zuan.

176. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0273 Konporta zan bere errotaren izena; bertan gurdia irin-zakuz kargatu, gurdiari idi bakarra lotu, ari atoia edo puntakoa egiteko asto aundi bat jartzen omen zion, eta Asteasutik Aiara.

177. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0273 Igande batez, meza ori eman zuan apaiza kamioan pasiatzen zebillela, oitura baño beranduago noski, Pello orduan omen zetorren bere idi eta gurdi; eta apaizak, zirikatu asmoz, onoko puntu au jarri omen zion:

178. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00161 Idieri naiko bala jartzen zien majeran. Baiña idiak, zearo nekatuta zeudelako, etzan naiago izaten zuten, jan baiño, naiz eta goseak egon.

179. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak t. mujika 0135 Urte artatik 1956 urtera arte, zenbat ikatz jetxi ote zuen bertako nagusi Bitor Aiak, idi nabar koloreko aiekin, Billabonako ingurura?

180. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0028 IGELA ETA IDIA

181. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0028 Igela,
ergela.
Igel batek ikusi zuen idi bat.
Eta ederra baitzitzaion orobat,
Eta handia,
Eta lodia,
Bera aldiz ttipi eta mehar,
arroltze baten bete, oro har,
Gogoan eman zuen behar zela
handitu, loditu, hura bezala!

182. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Kable gehienak nahiko motzak zirenez berrehun-hirurehun metrokoak, tiratzen ez zen lan handi-handirik izaten, baina dezente luzeagoak ere izaten ziren, eta horrelakoetan idiak erabiltzen ziren tira egiteko.

183. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0040 Orain arteko markarik onena, Azkoitiko Egurbide-ren idiek egin zuten joan zen astelehenean 50 untze, 3 zinta eta 6,14 metrorekin.

184. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0040 Gatikan (Bizkaia), berriz, kintopeko idiak ariko dira lehian igande arratsaldeko 5.00etatik aurrera.

185. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Martin Altzuarte eta bere mutilak Goi Piriniotako mendietan ageri dira gaineko bi argazki hauetan. Ageri denez, idiak ere erabiltzen zituzten egurra kableetara garraiatzeko.

186. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Idiek txintxarri eta margo askotako zerrendez zerrenda = zinta: xingola. apaindutako bigizteak bigizta = abereei samearen inguruan ipinten jakena; iduneko. edo idunekoak eroaten ebezan.

186 emaitza

Datu-estatistikoak: