XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Ikastaldietan ukondoari sakatu ta ekiten mutila zan eta, berez be buru argikoa zan da, ikaskizunetan aurrerakuntza aundiak egin zituan.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0069 ¡Domingo Aba'k bai emoten dauskuz emen ikaskizun ederr eta yarraigarriak!.

3. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 V IKASKIZUNA.

4. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 XXIV IKASKIZUNA

5. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 XLIX IKASKIZUNA

6. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Mendiburu'tarr Aita Jesu-lagun Oyartzungo seme ospetsuak Jesus'en Biotzaren jayera edo debozioari dagozkion ikaskizunak A. Karrdaberaz, Hoyos, Colombiere, Kroisset, eta, batez ere, Alakoke'tarr Marrgarita Maria Doneagandik arrtuta, garrbi ta egoki idatzirik utzi zizkigun JESUS'EN BIOTZ MAITEAREN DEBOZIOA deritzayon liburu guztiz ederrean.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Len, ikastol eta piano-ko ikaskisunetara, neskacha aldamenetik nubela joan oi nitzan guztiz apainkiro jantzirik, eta oraiñ... goseak.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Salamanca'ko ikastegian egin zituan bere ikaskizunak, ikasle guzien eta arrtean onenetakoa izan zan.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Lege-gizon izateko bearr zituan ikaskizun guztiak, 1833'g. urrtean bukatu zituan.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Apaiz egiteko asmoz nola sarrtu baizan, asi zan orretarako bearr diran ikaskizunetan.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Barcelona'n, goguen aldez lan egiteko ikaskixunak biarrezkuak leuzala-ta, ikastaruak egiten asi zan.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Leku gustijetan, ikaskixunai ekitten leutsenarrtian, goguak Jaun-goikua'rentzat irabaztiari eki leutsan.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Batzorde onek, bere ikaskizunak amaitu ondoren, eraikitze lanei buruz ausnartutako asmoa azaldu zuan.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Batzordea, ber-sortu erazi zuan Oroaginduak era onetan tajutua izan zedilla zion: Erri-Lanak Zaingoaren izenean, iru ordezkari, oietako bat, Burnibide Ikaskizun eta Eraikitze Burutzako 1'go edo 2'gn.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Sartedantik argi ta leiatsua ikaskizun guziak errezki amaitu zituan, Doctor malletara eldurik.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Ikaskixun sakon onen zegatyija jakin gura ba-dogu, errazto jadetsiko dogu, uste dot.

17. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ANDREA - Nere alabak ikaskizunak oso ederki bururatu dituala esan dezaizuket.
ZALDUNA - Ez nekien ezer, baiñan ez nuen gutxiago espero. Neskatxa oso artze onekoa zala aditzera ba-nuen-ta.

18. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Orduko mundu atseginzaleari ikaskizun makala etzion eman.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 YAKIN'ek berak ez al digu ontan ikaskizun ederra eman?.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0137 Esan diteke, gezur bildurrik gabe, nekazaritza, industria, salerosketa eta jakintza gaietako ikaskizunen bitartez, Euskalerria'ren bizi-tankera ziaro eraberritu zela.

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Azkenik, ederraren beraren ikaskizunera iritxiko da, ta ezagutuko du edertasuna bere baitan zer dan.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Or geldituko da, bai, liburuetan, ikasiko dute zaletu batzuk, beste edozein ikaskizun ikasten dan bezela, idatzi ere egingo dute bearbada beste zaletu batzuentzat baiña izkuntza illa izango da betiere, eta orrek ni ez nau asetzen (bein baiño geiagotan entzun nizkion itz auek).

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0012 Zerbait ikasten asitzeko ordua Iturriaga'ri etorri zitzaionean, apaizgaientzat ikastetxe bat bazegoan Andoain'en; uste degunez ikastetxe artan asi zan Iturriaga jakintasunez bere burua ornitzen, eta Andoain'en bereganatzen asi zituan ikaskizunak Oñati'ko Ikastetxe-nagusian osatu zituala esatean, egitik gertu nabillela uste det, egi-egitan ori azalerazitzen duan berririk ez det ikusi baño.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Atal au burutzeko, ona beste bi ikaskizun:.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Aitatu bearreko beste bat' zerau degu: Aita Bartolome-k 1878 garren urtean argitaratu zuan liburua; onen izena' Jaungoicuaren amar aguindubeetaco icasiquizunac ".

26. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Baiña laster baretu zan: mutikoak guztiak beljikarrak naikoa adikorrak ziran eta ikaskizunak ez ziran ain gogor-gogorrrak, gabean be Fleury'n ikasten jarraitu bear ebanarren.

27. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Orregaitik, ez aban miñuturik galtzen bere ikaskizunetan, bere aberkideak leku onean izteko.

28. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0171 21'GARREN IKASIKIZUNA
Salbaziñoa gizon guztientzat da.

29. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 - Ez ete dozu gomutaten, lengo eguneko ikaskizunak iñoskuana...?.

30. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0179 Ostenaren edo Misterioaren ikaskizunik ez du norberaren ertzean ipini behar, ez norberaren alboan, erdian baizik.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0008 81. Erretorika-Sarrerak ikaskizun (edo teorema) guztiak hontara ditu zuzenduak eta, Heraklitoren ustez, bera da haiztoen asmatzailea.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0337 Gogoeta apurrak IKASKIZUN ederra! Aurrerapen eta arrazoi guzietan komunismoa ikusten dutenak dira komunismoari onik handiena egiten diotenak, horrela hau egia eta arrazoi justuarekin azaldu ohi delako.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0015 Ikusleak hain geratzen dira irudien segidak liluraturik ezen ikaskizunaren funtsa galdu egiten den.

34. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0672 Erle endak Lurlangintzako eta abelosalaritzako iakintzan (oeri bai dagokie iñolaz erlezaintza ere) enda itzaren esangura, berezko iakintza iatorran ez bezala artzen da, gai oni buruz, erlezaintzako ikaskizunak oraindik bear bezala egiteko bai daude, ikasbide errezagorako, aurreneko iakintza ortara ioko dugu.

35. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0001 Ahaztutako ikaskizunen hautsak harrotzen pittin bat saiatu arren, titulua jartzerako garaian ezin du batek asmatu zer jarri behar duen, sinekdokeak ala metonimiak, edo biak Egia esateko esan behar dugunerako berdintsu.

36. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0273 Erromatar zuzenbidea zuzenbide fakultateetako ikasketa plangintzako beste ikaskizun batzuengandik zeharo aldentzen duen guztiz berarizkotutako metodologia eta aurrerapide konzeptuala dauzkan fakultate arteko ikaskizuna dugula aipatu beharra dago.

36 emaitza

Datu-estatistikoak: