XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0022 Ikastetxeko idaztegirako Gaizka'k 3 idazti bezuza-egin dauz, Igo'k 4, eta Jaso'k 2.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Algorta'ko ikastetxean bere bizikerea guztiak ontzat eukien.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Indotarr gaxoak, Entzuleen gaiztakeriz loitutako eskuarrtetik atarateko, egin ebazan alegiñak eta iruntsi bearr izan ebazan garrastasunak gogaldu ezkero; indotarr biotzetan kistarr-egia zabaltzeko egin ebazan alegiñak ausnarrtu berak iragi ebazan, ikastetxe, gexoetxe, ta txiroentzat egin ebazan ostatuak zenbatu; irarrkolea eroan eta egin eta argitaldu ebazan idazti ederrak ikusi; langille ta lugiñen bizitza latza arintzeko arrtu ebazan bideak gogoan euki ezkero; eta au gusti au, irurogeitakaz urteak bizkarrean ebazala asi ta bere bizitzako azkenengo ogei urteetan, gexotia zala, sarritan arri gatxagaz ibilli eziñik.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 PATXI: ¡Josu!... Ikastetxera juaten nintzan ezkero.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Ango Ikastetxe-nagusian, Retórica erakutsi zuan aurrena, ta berak egin zuan 1835'g. urteko Ilbeltza'ren 2'an, Ikastetxea irikitzerakoan egiten zan jaian irakurri bearr zan itzaldia.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 Joaten giñanian ikastetxera, gure ikaslariak esaten zuten: Atenas eta Erromako gizonak zirala mundu guztiko jabeak.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 ¡Arroa zan mutilla benetan! Beti bere burua besteak baño geyago egin bear izaten zuan: batez ere iñork ikusten edo jakiten etzuan gauzetan ¡galantak botatzen zituan! Txikiak ziranean, ikastetxean ura bezelakorik ez; Apaiz Jaunak eliz-mutil jarri zuanean, ark esan baño lenago dana egiten zuan; ogei urte zituanean, Madrill'a zaldizko eraman zuten, zaldia berak ezi zuan, iya-iya itzegiteko ere zaldiari irakatsi zion; lan eta indar gauzetan, eztago zer esanik, bere aurrean gutxi jarriko ziran; itz batean, beti ta toki (...).

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 (...) ikastetxera igotzeko aldapa aundi samarra zegoan, erriko goiko kaskoan ikastetxea geratzen zala.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Neska ikastetxetikan etortzean, bere ama ta Sendatzaille jauna etxeko atean zeuden, izketan.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 - ¿Zelan da, maitea, arako Peru ta Marian ipuina; sakristauak ikastetxean irakatsirikoa?.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0067 256. - Lehenian barkha. bigarrenian urkha [BNC], (Bertze orduz, ikhastetxe bateko buruzagiak, bere menekoetarik baten lehenbiziko hutsean, erraten omen zuen: Hanbat gaixtoago neretzat! Eta barkhatzen zioen. Eta haren beraren bigarren hutsean: Hanbat gaixtoago harentzat! erranik, kanporat ematen omen zuen. Gutartean, elgarri bethi behar diogu barkhatu.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Lizartza'rr Andres A. Lekarotz-Ikastetxeko Irakaslea.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Batu, alkartu. Ikastetxerako, alkartu Kistar-irakasterako, alkartu; zintzo alkartu ta lanerako almena gertau.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gure artian alditxo bat igarota juan dira euren ikastetxetara, Aranberri'tar Jose Maria ta Gamatxo'tar Ramon apaizgai ta euskaltzaliak.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Ikastetetxera, eskolara juango dira ta....

16. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Yosulaunak Madrid'en euki daben Erti ta Ekintza'ko Ikastetxe katolikotarra.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Deustoko ikastetxekoak gure bidetik beste tren baten, Andaluzia eta Kastila aldekoak bide luzeagoan.

18. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Bergarako ikastetxean irakasle zala, bertako museoaren zuzendari izan zan.

19. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Adibidez, gure ikastetxe askotan ba-dira euskal akademi edo batzar txikiak; oiek artu dezakete berengan lan oni laguntzea.

20. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Jematxorekin batera sartu gaitezen gu ere ikastetxe-aren barrura.

21. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Ikastetxe-barruko egun-ixil aietako lanak, batez ere, anima garbitzekoak izan ziran.

22. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 Zortzi seme-alabatxo mai-inguruan; zortzi seme-alabatxo jazteko, ikastetxetara bidaltzeko...

23. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0259 Ikastetxe edo eskolako ume guztien artean zintzoena ta ikastunena zalako, sariren bat eman nai ziotenean, geien nai izaten zuana ere, mojaerakuslearen ezpañetatik Jesukristo'ren Nekaldi edo Pasioaren azalpena entzutea izan oi-zan.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Bitez eltze ustelak Gotzaien aolkarientzat edo ikastetxetako zuzendarientzat edo nekazarien ezteyetarako; eta aske utzi begizkigute Yaurlarien maiak, eder oro ta politasun oro izan bear diran aek; ta zioa dugu beti eta nonnai sendakintza utsak, askarrak baiño ederresten diralako; utsetan makurra ez baitda kokatzen ta askarretan bai, osotuta daudeneko gaikiak okertu ezkero.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Europa-konzienzia sendotzeko, berriz, Ikastetxe ta Universidadeak baño bide egokiagorik ezin arkitu.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Ikastetxe ta Universidadeko Irakasle-ikasleak baitira nazioetan kultura-jokabidearen oñarri sakonenak tajutzen dituztenak.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Organismo guziak alkar saiatu bear dute, baita gaur diran Universidade ta Ikastetxeak ere.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Azken aldi ontan sortu diran Ikastetxeak argi ontan moldatuak izan dira: orrela Brûgge'ko Europa-Kolleg, Nancy'ko E.E.U., Luxemburgo'koa, Torino'koa, e.a.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Ikastetxe auek Societas societatum izatera jotzen dute; aginte-joskera osoa dezentralizatuta dago, talde bakoitzak bere karakter berezia, bere maite-asmoak bete ditzan.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Baña ori ezta naikoa, eta ontan guziok bat gatoz: Universidade ta Ikastetxeak praxis-jakintza utsa baño geiago eman bear dutela; gizonaren mentalidade ta bizitzarako-postura formatu bear dute.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Motor bat izango da Sartaldeko Ikastetxe Superiorak europeatzeko ta orren bidez Europa-Idearen batasunaz europatar guzien adimen-biotzak alkartu ta lotzeko.

32. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0013 1818'g. urte-inguruan ikastetxe bat jarri zuan Ernani-n.

33. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0013 Iturriaga zan ikastetxeari zegokion guztiaren artezkari, ta laguntzeko, erakuskide bezela, beste bi irakasle zituan: Kaietano bere anaia, ta Larrarte-ko Manuel, orduan Gipuzkoa'n bizi ziran musikalarien artean onenetakoa.

34. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0013 Iruren artean izen aundia eman zioten ikastetxeari.

35. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0013 Laziotarren izkuntza erakusten zuan Iturriaga'k, beste gauza batzuez gañera, bere ikastetxean, eta diotenez, arrigarria zan izkera ura ikasi erazteko zuan erreztasuna.

36. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0013 Ta ala ere, zekitena agerreraztera Oñati'ko ikastetxera zijoaztenean, beste guzien aurretik jartzen omen ziran Ernani'ko gazteak, Ciceron`ek ospetu zuan izkuntza besteak baño obeto irakurri, ulertu ta itzegiten zutelako.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Eta, bidean arkitzen ziran ikastetxe eta lagunak ikusi ondoren, Tolosa'n zan berriro Dagonillaren 11'garrenean.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Tolosa'ko etxea asteko baimen guziak eskuan zituala, Salamanca'tik onako agindu au artu zuan: Arri bat ere jartzen ez asi!! Eta Ikastetxetik: Lenbaitlen etortzeko dio Ramon jaunak; guk ere orixe nai degu.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Ikastetxe bakoitzeko Agintariari idatzitako eskutitzetan gaxoen aldeko galdeak ugari arkitzen dira: aiek damaien errukiz... eta, sendatzeko aolkuz beteak daude.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 1893'an altxa zan lengo komentu zarraren zati bat, mutikoen ikastetxe'rako.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 18`garren mendean txekoeraz ez da itzegiten erri txikietan baizik, lugiñen artean; urietan, ikastetxetan eta gizon jakintsu ta aberatsen artean doitxeraz bakarrik; guztien iritzia zan txekoera ilko zala.

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Zazpi urtetan Mexiko aldean ibilli ondoren, Guatemala'ko yesulagunen ikastetxean nagusi egin zuten, ta bertako buru iraun zun 1767 garren urterarte.

43. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Axpe'tar Tomas 14 urteekin joan zan ikastetxera.

44. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Gutxienez, bost ikastetxe bear dira Gipuzkoan; bat, Donostitik Irun bitartean, eta beste lauak, nai dezuten lekuan.

45. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Bere guraso Ander ta Tomase argiak, bide zintzo ta artezez biltzen erakutsi zioten gaztetatik; amairu urtearte uriko ikastetxean ikasi ondoren, jatorriz zekarren mendu onari ta berezko barne zaletasunari erantzunik Gazteiz'era bialdu zuten marreztiera edo dibujoa ikastera.

46. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 2. Eskual-Herriko bigarren maileko ikastetxe guzietan (Baionan, Miarritzen, Donibane-Lohitzunen...) behar litaizke finkatu Eskuarazko katedrak eta horietan ezarri eskuara erakasiko duten erakasleak.

47. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Eta German nagosi berriok, beren authoritatea segurki sendoturik, berek ere kulturaren atseginak ezagutu nahi ukhan zituztenean, Irlandarrak behar izan zitzuten deithu Latinaren jakitea lur handiko ikasetxeetan berphiztekotz.

48. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Mauleko.- Eskual-Herri guzian aiphatua da Mauleko ikasetche famatua. Gerla aitzinean, harri eauntsi edo galerna izigarri batek hainitz desmasio egin zakon; gerla demboran, aleman soldadoek ez ongirik egin eta ororen gainerat, Frantzia libratzeko egun hetan, juanden urthean, aleman aireko batek bombaz parte bat funditu zuen. Horien guzien antolatzeko ehun mila liberakoak errechki juanen...

49. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Harria bota, eta eskua sakolan gorde; horra zer egin duen orduan Rusiako gobernuak Leninen legeak ez du fruitu onik ekharri; emaztea lantegian eta haur guziak gobernuari? Bainan gobernuak ez du sekulan aski ikastetche muntatu, lauetarik bat doi doia.

50. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00001 Pelotalekuak dituzten Ikastetxeak zer egiten dute pelotaren alde? Eta pelotalekurik ez duten Ikastetxeak, zer? Zer egiten degu guziok, pelotariak ugaldu ditezen?

51. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Edatzaille edo Emisora oiek, Elizak alde aietan dituan ikastetxeetara zabaltzen dute beren lana.

52. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Aren egitekoa, 334 ikastoletara iristen da, ta beste 99 Ikastetxe Erdi-Irakaskintzako ta Goi-Irakaskintzakoak ere jasotzen dute beraren erakutsia.

53. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Zenbait errietako agintariak ere bein baño geiagotan debekatzen dute ikastetxeetan krista-ikasbidearen zabalkundea, beren sozial-ikasbide ta Jainkogabe'ko morala eragin nai-ta.

54. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Beko egoitzan zauden gela biak, ikastetxeko baratzaren ondoan, Burdin sare batek debekatzen zuan kanpora irtetea.

55. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 1 OARPENA.
Irakasleak ikas-gelan auen antzeko iragarki edo kartelak jarriko ditu:
etxean / ikastetxean / lagunekin / auzoan edo urian.

56. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Gero, irakasleak ere esango dizuen bezela, etxean, ikastetxean, Iagunekin eta auzoan, errian edo urian egiten edo esaten ditugun gauzak bururatzen saiatu, ori izan bait da Jaungoikoaren deiari guk emandako baietza, baldin lurraren gatz eta munduaren argi izan ba gera, bestela dei orren ezezkoa.

57. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0072 Poz-pozik nengoan! Ikastetxean jolast-aldi aundia eman zidaten eta etxean oso alaitsu arkitzen nintzan, parre uts batean.

58. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0082 LAN-BATUKETA
ZURE IKASTETXEA / ZURE SENDIA / ZURE LAGUNAK.

59. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0082 DONOSTI'N
Donosti'ko ikastetxe batean E. G. B.-3 maillako ikaskideak beren lagunetako bat jolasera ez dala azaltzen eta bakarti dabillela sumatu dute.

60. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0082 Miren konturatu da bere gurasoak gauerako nekatuta egoten dirala eta erabaki bi artu ditu, ikastetxetik etxeratzen danerako: Zintzo ta alai jokatzea bere gurasoekin aiek ere poztu ditezen eta amaren baitan jartzea laguntzarik lezaiokean guztirako.

61. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Bide hau ez dogu oinez egiten, ikastetxera edo etxera joaten garanean bezela, gure egiteekaz baino.

62. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0222 Jakintzak irakasteko, ikastetxeak eta ikastolak Unibersidadeak jasoteo ta irakasleak eta irakasteerak aukeratzeko eskubidea.

63. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0010 Diru-itun penagaz bat ikastola ta bestelango ikastetzerako bearrezkoak jakuzan txindien zain gagoz.

64. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Alan be, sei illabete etzitun egin Ikastetxean.

65. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0065 Jaubea: Lekeitio'ko Jesulagunen Ikastetxea.

66. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0065 Jaubea: Lekeitio'ko Jesulagunen Ikastetxea.

67. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Prailleak ba-eben Larrea'n, 1907'tik asita, latin eta eleiz-karrera egiteko bear ziran gaiak erakusteko ikastetxe txiki bat, bertako aita bi maisu zirala; kanpoan jan eta lo, prailletzarako naiz abadetzarako ikasten eben.

68. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Eta aurreko jauregia erosi zanean ortarakoxe erosi zan batez be, araxe aldatu eben aitaturiko ikastetxea.

69. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Lenengotan, 18 ziran; urrengo urtean, baimen guztiakaz legezko Ikastetxea jarri zanean, 26.

70. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0122 56. IKASTETXEKO ERITEGIA. Barnealdea, egun argiz.

71. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0014 Zentzu honetan, eta xehetasun handiegietan sartu gabe, honako hauek adierazi behar dira:
1. Autogobernua sakondu hezkuntz alorrean.
2. Hezkuntz Antolamendurako Politika inguruaren beharrei egokitu.
3. Euskal Hezkuntz Sistemaren euskalduntze politika jarraitu.
4. Aukera berdintasunak sustatu, eskola ukapen eta porrotaren kontra borrokatu eta gazteen okupazio osoa bilatu.
5. Irakaskuntza Publikoa kualifikatu, beharrezko giza baliabide eta baliabide materialez hornituz, bai kalitatez eta bai kantitatez.
6. Irakaskuntzaren dohaintasunean aurrera pausoak eman.
7. Ikastolen eta Ikastetxe Publikoen baterakuntza etorkizuneko Euskal Eskola Publikoan.
8. Euskal Hezkuntz Sistemako Administrazioaren hobekuntza.

72. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0015 3. Ikastetxeko Plana ezarri da, klaustroaren kohesiorako, hezkuntz proiektu koherenteen garapenerako eta ikastetxeen funtzionamendua ebaluatzeko bide bezala.

73. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0015 4. Informatika hezkuntz teknologia gisa sartzearen esperientzia 13 ikastetxetan.

74. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0015 6. Eskualde mailako Hezkuntz Zerbitzu lagungarriak martxan jarri dira, kasu bakoitzean gai eta metodologiarik zailenak edo Euskal Autonomi Elkarteko ikastetxeetan tradizio txikienekoak ezarri, sendotu eta esperimentatu ahal izateko, eskualdeko beste zenbait hezkuntz arazok eska dezaten laguntza teknikoa eskaintzeaz gain.

75. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 Ikasturte honetan zehar, ikasketa hauek helburu duten ikaslearen perfil ezberdinentzat diseinatzeaz gain, esperientzia konkreturen bati hasiera emango zaio, eta zenbait ikastetxetan, batez ere L.H.koetan, nolabait eta izen diferenteekin aurrera eramaten ari direnen jarraipena egingo da.

76. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 Horretarako bi bidetatik ari gara: - Batetik, Informatika irakasgaia 15 Ikastetxetan ezarri (10 L.H.koak eta 5 B.B.B.koak) programa bakar batetik eta helburu beretatik abiatuz (beste zenbait Ikastetxetan ere irakasgai hau ematen da, baina oinarri bakar hori gabe).

77. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 - Dagoen irakaslegoa Informatika menderatzeko prestatu, gai horren irakaskuntza beste ikastetxeetara hedatu ahal izateko.

78. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 Lehen aipatutako 15 Ikastetxeetako irakasleak ari dira ikastaro hauek ematen eta 350 irakaslek hartzen dute parte, ikasle gisa.

79. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0047 Ikastetxean egon diren baina araututako irakaskuntzarekin zuzenean zerikusirik ez duten kultur iharduerei dagokienez, ondoko hauek aipatu behar dira: ikasleek eta irakasleek noizbehinka Ferietara eta zenbait enpresetara egiten dituzten ikustaldiak, Kongresu Fokolaretan izandako partaidetza, norabide profesionalari buruzko mintzaldiak, beste ikastetxeetako ikasleek Don Bosco-ko tailer eta laborategietara egindako ikustaldiak, Eskolarteko Abes-taldeen kantaldian eta Euskadiko Antzerkia izeneko Eskolarteko Lehiaketan eskuhartzea, gaueko automobilismo-ikastaroak etab.

80. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0047 Pertsonalaren heziketari eta irakaskuntz metodoen hobekuntzari dagokienez, barruan nahiz kanpoan euskarazko ikastaro asko eman da, honetan Ikastetxeko irakaslegoak eskuhartu duelarik.

81. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0047 Kirol-iharduerei dagokienez, Ikastetxeko ikasleek barruko bai kanpoko hainbat lehiaketa eta txapelketatan partehartu dute eskubaloiarako, saskibaloiarako, futbolerako, xake-jokorako, mahai-teniserako, pilotarako, areto-futbolerako, etab. ekipoak eratu direlarik.

82. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0047 Bertakoak ez diren elkarte desberdinak, kirol-Klub-ak, etab. ere baliatu dira Ikastetxeak dauzkan kirolinstalazioez; honela, nola frontoi itxian hala futbol-zelaian eta Polideportiboan zenbait txapelketa eta torneo egin ahal izan dira.

83. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 220/ DEKRETUA, Uztailaren 28koa; Gipuzkoako Lurralde Historikoan Helduen Etengabeko Hezkuntzarako Ikastetxe Publikoak sortuz eta ihardunean jarriz.

84. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1479 d) Ikastetxeak hornitzeari eta eratzeari buruzko arau nagusiekiko.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0008 Azken urte horietan, iduri du haurrek, hamaika urtez goiti bigarren mailako ikastetxeetan egoten bait dira, galtzen ari da gure mintzaira ederra.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0131 Seminarioko ikastetxean ziharduen irakasle eta hezitzaile bezala.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0025 IKASTETXEA.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0025 Baita ere komenigarria litzateke herriko beste ikastetxe desberdinak ezagutzeko bixita batzuk antolatzea eta zenbait ekintza elkarrekin egitea.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0128 Hauetako gauza batzu liburutegietan, alokairuetako agentzietan, laborategi eta erakusketa gaietan, hau da, museo eta teatroetan almazenatu, helburu honetarako gorde daitezke; beste batzu eguneroko erabilketan lantegietan, aireportu edo etxaldetan jarriak egon daitezke, baina ikastetxe (aprendiz) dauden ikasleen esku edo atseden orduetan.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0151 Sorbonako irakaslea izan zen, Frantziako Ikastetxean ere irakasle eta Haur-Psikologiako Laborategiaren sortzailea.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Azken joera zikloz-zikloko auzolana indartzea bada ere, guk ez diogu dagoeneko Euskara Departamentua- ri inolaz ere uko egiten; hauxe baita, O.H.O. osoaren ardatza markaturik, elebitasun-dinamika hobekien bihotzeman dezakeena eta, halaber, ikastetxe mailan euskararen aldeko ekintza bereziak hala nola: Olentzero, Euskararen astea, Ihauteriak... maisuki antola ditzakeena.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0019 Maite duzu, baita, zeure biziterria ere: zeure etxea, zeure kalea, zeure ikastetxea, plaza nagusia...... Eta herriko jendea: zeure sendia, zeure lagunak, zeure auzokoak.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 5. Antza denez, Mikel, uste dugun baino lehenago izango gara oporretan: ikastetxea ixteko asmoa dute, segurtasun arazoak direla eta.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 2. Nik zu ikastetxean ikusiko ba...... zeuk ere ikusiko...... (Ni).

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0075 Ikastetxean egingo diren ekintzei buruz informa dezakezue, kirol informazioa, berriak, etabar.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0075 15. Ildo beretik, egunkaria ere egin dezakezue, ikastexe osoari informazioa emateko balio dezan.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 KOKALEKUA ETA EZAUGARRIAK. Komeni da ESKOLAKO LABORATEGIA sarrera erraza eta egokia izango duen lekuren batean egotea, bestela, ikasleak atzera eta aurrera etengabe ibiltzean, Ikastetxe barneko ordena eta antolakuntza nahastu eta urra daiteke.

98. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0194 2) Ikastetxeetako irakaskuntza: ikastolak, zentru ofizial eta pribatuak.

99. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 Ikusi dituzun lauak eta barnetegi *barnetegi: ikasleak berton bizitzen diren ikastetxea batean alemaniera ikasten duten bi zaharrenak.

100. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0019 - Zure aitak ikastetxean eman dizkizuten notak ikusi ditu, eta hain txarrak ere ez izan arren (ez genuen oso onak izango ziren itxaropenik), oraindik zure adinerako nahiko eskas zaudela adierazten dute.

101. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0034 (Aurtengo oporretan Johnnyk ikastetxean geratu beharko zuen, kapitaina New Yorkerantz joan zelako).

102. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0051 - Eta orduan bi ikastetxekoek jakingo dute - esan zuen Ulik dildilka * dildilka: tiritando-, eta Gabon aurreko egun hauetan izugarrizko iskanbila sortuko da.

103. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0070 Ikastetxeko ate aurrean, zigarroa ezpainetan zuela, alde batetik bestera zebilen norbait. Theodor panpox zen.

104. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0033 Ttikitandik entzun nion,
mojen ikastetxetik gurasoen etxera
bazkaltzen nindoala,
agur esaten zidala
zazpi urtetako beste mutiko ikaskide bati
.

105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0012 Ikastetxe hartako ikaslerik bikainenetakotzat jotzen zuten jesuitek.

106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0094 Seigarren urtean izan arren, futbolaririk onena zen ikastetxe osoan.

107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0025 Frantziako Ikastetxean irakaslea da eta Institutoko partaide edo horrelako zerbait...- esan zuen Alisek.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Irakaskintza pribatuaren sektorean, azken aldi honetan ematen ari den ideologizazioa bitarteko, ADARRAri eta bere Jardunaldioi susmo handienez begiratzen dien jendea hainbat ikastetxe erlijiosoetan gertatzen da.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Maiatzako ilaren ospakuntzan eta azken egunean Donostiko ikastetxe eta eskoletako aurrak biltzen dira.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Zinea, lurbira osoa garaitu ondoren, sartu zaigu gure ikastetxeetaraño.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Ba dira, ordea, esango dutenak gauz auetatik asko aspalditik ibilli izan dirala ikastetxetan.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Bestalde Herritar nornahik ikastetxeen altxatzeko ahala izaitea.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Ikastetxe horietan ere, erlijionezko erakaspenek leku haundia hartzen zuten.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0075 Pentsatu zenez, helduentzako ikastetxeetan ordukako hizkuntz ikastarotan ari direnen gehiengoak hizkuntz material hori urte unibertsitario batean beregana zezakeen.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Bizibiderako, edozoin ikasketak egiteko, ikastetxe ta Unibersitateko baliorik ez.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Hau gatik, euskara behar dugu egin gaitu eta trebatu, ikastoletan ikastetxeetan eta Unibersitatean, gure gazteriak ikasgai ta karrera guztiak euskaran har ditzan, edo erdararen pareko izan dadin, bederen.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0040 Ulergaitza, ez? Adi: euskara biziko baldin bada ikastetxeetan, Unibersitatean, literatura oparoan, Euskadi guztian edaturiko irakurlegoan biziko da eta gero bakoitzak bere gurasoekin egingo du bere euskalkian.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 Gure eritziz, gizarteak erakunde publikoen bitartez, guztientzat jartzen dituen arauak ondo betetzen direla ziurtatu behar du ikastetxe bakoitzaren barnean, baina ikastetxe bakoitzari ahal den autonomiarik haundiena emanik gestio aldetik.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 Ez zaizkigu batere atsegin ezagutu ditugun ikastetxe estatalen, eta orain transferitu direnen funtzionamendu burokratiko eta itxiak.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 Ez zaigu ezta ere atsegin ezagutu ditugun aipatu ikastetxeetan, gurasoek duten partaidetza; izan ere, praktikan informazioa jasotzera eta kontsultatuak izatera mugatzen bait da.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0618 Gainera, Loiolako ikastetxearen hasieran bera izan omen zen bertako zuzendaria.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0253 Bere egonaldia Mintegian irakasle gisa 1785 arte luzatzen da, urte hauek izaki ikastetxe honen aro emankorrena.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0028 Lehengo gerratean, 1938an, agustindarrek, Madrileko probintziaren eraginez, Getxon gobernuak inkautatutako Sota familiaren finkan ikastetxe bat eraiki zuten.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Beraz, esan daiteke ikastetxetan, edozein ikastetxetan euskara ifintzeak erantzun baikorra izan duela gure ikaslegoan.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0280 A) EUSKAL HERRIAN. Euskal Herriko] ilustratu gisa Azkoitiko Zalduntxoak gailentzen dira (1748an biltzen hasiak) eta horien inguruan sortutako Real Sociedad Bascongada-de Amigos del País elkartea (1765ean sortua, berrogei kide inguru zituen Euskal Herrian) eta BergarakoReal Seminario Patriótico Vasco ikastetxea.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Ikastetxe estatalak ere beren aldetik poliki-poliki egokitu beharko dira Herriari behar dituen kultura aukerak eskaintzeko, herritar gestiozko Ikastegi bihurtuz.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0058 Beste Ikastetxeak Ikastolen hazkunde kuantitatiboa aurten ere haundia izan da, 77-78 ikastaro hasieran 50.000 haur izateraino heldu baita.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0019 - Bere garapenaren eta libre uzten dituzten ordu lektiboen arabera, eskualdeko eta ikasleen benetako inguruneari egokitzeko aukera eman, Ikastetxe bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuz.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0019 Hala ere, ikastetxe bakoitzak multzo horien edo beste Multzo Osagarri batzuen hedapena planifikatu dezake, libre geratzen diren ordu lektiboetan garatuz.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0043 Alcala de Henares-ko ikastetxean estudioak egin ondoren, Tolosan filosofi eta teologi irakasle izan zen.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Txikitan giro arrazionalista eta liberala bizi izan zuen etxean nahiz ikastetxean.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Batxilerra ere bertako lizeoan estudiatu zuen, 1830etik 1835era (3) Behiala jesuiten ikastetxea izan bazen ere, Estatuaren eskola bilakatua zen 1815az gero. 400 ikasleetatik gehienak katolikoak ziren. J. H. Wyttenbach, bertako zuzendaria, pentsamolde liberalekoa zen, eta pentsa daitekeenez, Karl gazteak hartu zuen irakaskuntza ere aurrerazalea eta ilustrazioko ideiez kutsaturikoa izan bide zen. Marxen pentsaeraren sorburuetan XVIII mendeko materialismoak eta ateismoak izan zuten eragina eta pisua ikusteko: .

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0092 Sar dezagun ate haunditik gure ikastetxe guztietako programakuntzan.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0190 Badira gure mailako ikastetxe onak!.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 - Ikastetxean bertako kultur aktibitateetan parte hartu.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0118 6.10. ANTZERTIA IPARRALDEAN
Iparraldean Xuberoako herri antzertiaz aparte ikastetxe batzuetan zenbait aldiz eman ohi ziren ere euskal antzezkizunak.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0199 Baziren indiano mexikotarrak ere beren semeak ikastetxe honetara bidaltzen zituztenak; Jovellanos-ek Asturigasko gazteak bertara bidaltzea gomendatzen zuen.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0150 - Ikuspuntu desberdinetatik (erditik, kantoi batetatik, ertzetik, hondotik, ...) kalearen, auzoaren nahiz ikastetxearen marrazkiak egin.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0125 2. Familia behartsuek ordain-agiri batez kitatuko dute edozein ikastetxeko zorra; eta agiri hori udaletxearen kontra ordaingarri izango da.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0119 Legazpik ez du egunarte O.H.O.tik aurrerantz inolako ikastetxerik.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0082 Kulturaren erdigunea zen Sorbonne Unibertsitatean estudiatu zuen, Santa Barbara ikastetxe aipatuan ostatuz.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Izen hau duten laukiak haurrek informazio gehiago eskuratzeko daude edota ikastetxean aurkituko dituzten ariketa eta saio formalagoetarantz bide egiteko.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0083 Orion lan egiten dudanez, Orioko Herri Ikastolako eta Zaragueta Ikastetxeko haurrak aztertzea egoki iruditzen zitzaidan.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0079 Ikastetxeak, irakaskintzarako fabrikak balira bezala agertzen dira.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0145 d.- Besteekiko jartzea taldeko giroan: Gure ikastetxean asko erabili ohi dena, batez ere zazpigarren maila honetan.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0010 Desberdintasun hauek baldintza ugaritan sustraitzen dira: eskola kokaturik dagoen herriko egoera soziolinguistikoa, haurren egoera psikolinguistikoa, maixuen prestakuntza, ikastetxearen proiektoa, e.a.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0010 Ordu kontuan bi hizkuntzei parekotasun bat eskaini nahi dieten ikastetxeak izango lirateke.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1990 0099 Laburbilduz, hezkuntz berrikuntzak, irakaskuntz kalitatearen gorapenak, irakaslegoaren etengabeko gaurkotzeak eta ikastetxeen funtzionamendu autonomiak, Stenhouse-ren proposamena, orain eta hemen, aplikarria ezezik beharrezkoa... eta baita ezinbesteko egitate izatea ere, esijitzen dute. M. A. C./ X. E.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0135 Bada ordea oraino zer egin eta aipatzeko bakarrik nere solasa utzi aintzin, hurbilagotik ikusten ditudan zenbait puntu, bizpalau hauek ditut azpimarratuko: Iparraldeko literaturaren sailean hitzegin da batzutan Larresoroko eskolaz eta Piarres Lafittek berak, Gure Herria-n bereziki argitaratu ditu artikulu zenbait, zehazteko adibidez, bi Duhalde, bi Duvoisin, bi Larreguy, bi Elissanburu, bi Adéma, bizpalau Etchepare bederen aurkitzen ditugula euskal literaturan, bainan 1733an, Daguerre apezak, Larresoron, bere ikastetxe berria sortu zuen egunetik, mende honen hasiera arte, han ikasle edo/eta irakasle bezala iragan diren euskal idazle guzien azterketa zehatza egin gai dago oraino.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Denborarekin, Andoaingo Apaizgaitegi Txikia izatera iritsiko zen hau (1907an), eta Salletarren Ikastetxe geroago.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0008 Donostiako Aurrezki-Kutxa Munizipalarentzat, betidanik sentitu eta parte hartu izan bait du Andoaingo herriaren kezketan (balio beza hemen Gipuzkoko ikastetxeentzat egiten den Ondarreta Literatur Lehiaketaren babestearen oroitzapenak aipamen guztien ordainetan), atsegin handiko ohore bat da bere ARGAZKIAK FOTOGRAFIAS] serieko titulu berri hau argitaratzea.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Instituzionalizatze prozesuak ezin izan zuen aurrerago egin eta finantziazioa subentzioen bidean jarraitu zuen Lode legeak agindu bezala, 1986. urtean Euskadiko Komunitate Autonomoko ikastolak ikastetxe pribatuaren kontsideraziopean administraritzarekin hezkuntz kontzertuak sinatu artean.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Kontzertuen filosofia ikastoletan irakaskuntza dohainik eskeini ahal izatea bada ere (Administraritzarekin itune plenoa izenpetu dezaten ikastegiek itunearen gai diren irakaskuntzak dohan eman beharko dituzte 24. artik.), ikastolei euskaraz irakasten ari diren ikastetxe pribatuei besteko laguntza ekonomiko ematea arautzen duen itun honek ez du ikastolen kosto errealei aurre egiteko heineko laguntza ematen.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Hor dira baita ikastetxe bakoitzak finantziaketa propioa (kuotak entrepresa pribatuen dirulaguntzak...) izateko aukerari zabalik utzi zaion atea eta honen kontra eta alde erabili izan diren argudioak, edo, onartutako Diseinuan ikastetxe bakoitzeko gestio-organuei ematen zaizkion hainbat atribuzio, eta abar.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Utzi dugu Ospitalea 1719.ean suntsitua, Dona Katalina Parrokia alderditik, eta gero, non lekutu zen? 1802.eko Hiztegiak dioenea ondorengoa dakigu: Done Antonio Abade ospitalea, desagertutako konpainiarena izan zen Ikastetxean kokatua, Antonio Okendo Jaunak eta Lazkaoko Maria Andereak fundatua.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0019 Aribideko ikasketak Inkesta egiteko unean ikasturtearen iraupen normalean zehar ikasketak, zein ere den irakaskuntz mota bera (normala, librea, urrundikoa, posta-bidezkoa, etab.) ikastetxe ofizial edo pribatu batean, edota hala beharrez akademia edo bestelako erakundetan egiten zituzten pertsona guztien erreferentzia egiten duen ezaugarri bat da.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0013 2. Kapituluak unibersitate-aurreko ikastetxe, ikasle eta pertsonal irakaslearen datuak jasotzen ditu, udalerrika bilduta.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0013 Eskolaurreko Irakaskuntzari, Oinarrizko Hezkuntza Orokorrari, O.H.O.ko ikastetxeetako Hezkuntza Bereziari eta Helduen Hezkuntza Iraunkorrari buruzko datuak laugarren kapituluan garatzen dira.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0017 Irakaskuntza Ertainetako ikastetxe arruntetako plan eta programa berriak esperimentatzeko baimena ematen duen 1983ko irailaren 30eko Ministraritza-Aginduak osatzen du legearen aldetiko koadro hau, Irakaskuntza Ertainen Erreformaren garapenarekin.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Eta dira: Donostiaren sute, arpilaketa eta hondamendia (1813)- Bere murrailen eraisketa (1863)- Miramarko Errege-Etxearen eraikuntza (1888)- Artzai Onaren eta Antiguoko San Sebastian elizen lehen harriak jartzea, Errege-Erreginen lehendakaritzapean (1888)- José Matía Calvo Fundazioa (1888)- Telefonoa ipintzea Donostian (1888)- Loiolako Basilikaren bukaera (1888)- Donostiako San Martin kaleko Mariaren Mirabeen elizaren eta Urbieta-San Martzialgo Jesusen Bihotzaren eliza desagertuaren inaugurazioa (1888)- Bartzelonako Erakusketa Internazionala, gipuzkoarren partaidetza handiarekin (1888)- Lizartzako Insalus bainuetxearen irekiera (1888)- Tolosako San Jose-Jesusen Alaben ikastetxearen fundazioa, zeinari Iñaki Linazasorok monografia bat eskaini berri bait dio (1888)

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0241 Lehen ikasketak Askizuko eskolan eta Zarautzeko La Salle ikastetxean.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 Hasiera batean, L. H.-n A eredua zeharo sendotuta dago, espezialitate-mota guztietan, D eredua, berriz, ikastetxe gutxian eta arlo bakan batzutan bakarrik dugun bitartean.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 Orokorragoak diren lehenengo mailetan euskal irakaskuntza posiblea bada ere, oso bestelakoa da egoera ikasleak espezialitateen arabera ikastetxe desberdinetan sakabanatu behar direnean.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak etxde 16 seme-2 0189 1817-garren urtean Gipuzkoako Batzar Nagusiei baimena eskatzen die ikastetxe bat idekitzeko Ernanin eta honela irazan zuen Kaietano bere anaiarekin eta Manuel Larrarterekin.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0109 Astigarragak bi ikastetxe ditu, izan ere: Txomin San Sebastian Herri Eskola eta Regina Apostolorum Ikastetxe erlijiosoa.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0023 Ikastetxeak eskatzen dituen erantzunkizunetan (taldeko bozeramaleak, mantenua...) parte hartzeko aukera ikasleei eskaintzea.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0023 Ikastetxean, ikasleek lantegi edo iharduera bakoitzean noiz ihardun behar duten mugatzea.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0123 4. Lantegi honetan zer egingo dute gure ikasleek? Gure ihardueraren gidari diren Ikastetxeko printzipioei goazkie hemendik.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0187 Gazteak Ikastetxe osorako kirol-ihardueretan, bere burua inplikatu egiten dute: * Talde aholkari teknikoa. Kinielen eskrutinioa landu eta egiten du.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0254 Hala eta guztiz ere, Ikastetxetik beretik haratago legokeen planteamendu sistematiko eta koordinaturen beharra sentitzen dugu; planteamendu hori, gure ustez, Gasteizko ikasleteria osoaren orientaketa eta jarraipen-egituratik sortu beharko da.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0254 Nahiz eta, egia esan, oso gutxi izan diren, gure ikasleren batek ez zukeen geureganaino iritsi beharko; besteren batek, aldiz, eta askotxok agian, beharrezko zukeen baina kalean dago eta nolanahiko arrazoinak direla bitarte Ikastetxera ez da sekula etorriko, O. H. O. edo L. H.an porrot egin ondoren.

172. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0155 Agur, amatxo; gaur ikastetxetik berandu irten gera ta bazkaltzeko gogua ere badaukat oraintxe.

173. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0241 - Ikastetxean egon dekan bitartean lan gutxi eman ziguk.

174. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. mauro 0161 Nola ikastetxeak
itxi-ta dauzkaten
Ixkanbilla gogorrak
dirade sortutzen.

175. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0006 Ikastetxera joaten dira eta an irakurri, marraztu, idatzi, eta abestu egiten dute....

176. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0025 2. Ikastetxean ikasten ihardun beharrean, jolasean ari bagara, ez gara geu bakarrik denbora galtzen dugunak, besteei ere kalte egiten dihardugu.

177. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0093 11. Ikastetxe batek 4 ikas-gela ditu.

178. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0093 Zenbat ikasle daude Ikastetxean?.

179. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0236 Bat Paris`ko Sorbona Ikastetxe Nagusiaren aurka, ikastetxe arek bere dotriñak gaitzetsi zizkiolako; beste bat, Lobaina`ko irakasle Latomus`en aurka.

180. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0161 D. Manuel apaizari, Leizaur ikastetxeak eratu dion omenaldian, beste erriko elkarte batzuekin batean.

181. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0075 Ikastetxean goi-mailletako Batzorde bat Erlijio-Maixuarengana zuzen joan zan aserre bizian.

182. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0075 Bidegabe onekin minduta zeudela... Ikastetxearen izen onak etzuala olakorik lagako...

183. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0074 Paris'en eta Londres'en ikastetxerik gareistienetan izan bait zan ezia, bazekizkian Miss BBB'k, garai txolin artan sendi aberatsetako neskatillei erakusten zitzaizkien txukunkeritxo guztiak.

184. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0074 Orrelakoa bait zan ikastetxe aietako eziketa: bereiziki, gizartean beti elegante agertzearren, itxurak gordetzen jakiteko bearrezkoa zana irakasten zuan eziketa motza.

185. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Arsuaga jatorri ta deiturako beste tolosar bat Aita Luis Arsuaga eskolapioa, bertako ikastetxeko irakasle dago aspaldidanik eta beti oso gora altxatzen familiaren izena.

186. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0027 Gaur Biologia edo bizi-jakintza erakusten du Berkshire`ko ikastetxe batean.

187. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0030 Orienteering kirolak berezko atsegiñ aundi bat ematen dio gaurko gaztediari, ta jolas au aixa itxasten da ikastetxeetan: ikerle ta Elkarte gazteetan.

188. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0060 Noizik bein kexaz dabiltz ikasleak Deustu aldekoak diñot ikassaillean koxkak jarri nairik dabiltzanen aurka: ba-dira ikastaro bitartean, gazteak politika auzian naasi gurarik dabiltzanak, Ikastetxe oietara lenengoz doaztenai buru-garbiketa galantak egiñaz sarri: mingain txarrak orrela diote.

189. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0098 Alere, Ander deunaren Ikastetxean gramatika irakasten zegolarik, bere giza-jokabide gozoz guztiz ezaguna egin zan.

190. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0110 Garai artan eliz-gizonak ziran geien ikasten zutenak; beren eskola ta ikastetxeak zituzten, eta erri xeak baiño goragoko ikasketak osotzen.

191. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0086 Ikastetxe famattua biurtu zan gañera, kanpotik ere etortzen ziran batez ere filosofia ta musika ikastera.

192. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0100 Aurtxoak berriz danak artu ta Ulzama'ko ikastetxera daramazkite arratsaldearte.

193. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0169 Oberena alkarteak daukan txistularien ikastolan ba dabiltz irurogei ikasle; Anaitasuna alkartean beste ainbeste, ikastoletan, ikastetxe ta abar.

194. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0052 Onela, bada, Elizak Gotzaien eta lekaideen bidez, errien ezitzaille-eginkizuna artu zuan, sinismena zabalduz, lekaide-etxeen inguruetan ikastetxeak eraikiz, lurrak lantzeko aurrerapenak erakutsiz, aginte-bideak eta legeak jarriz.

195. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Ipar-Ameriketan zer ez dago? ta an dituzten lo ondo egiteko ikastetxeetan egindako azterketak adierazten dutenez, oe-burua Ipar aldera edukitzeak, buru-muiñ, birika ta biotzaren lanak ondoen egiteko kokaketarik onena da.

196. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Bera, errementari baten semea zan; zortzi urtetan ikastetxea utzi bearra izan zuan, baiña munduan beiñere izan dan idazlerik aberatsena izatera iritxi zan.

197. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0143 Eta bukatzeko, norbaitzuek bereziki aipatzekotan, San Jose Ikastetxekoeta Bizkargi Musikeskolako irakasle guztiak aipatutako nituzke.

198. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0216 Batzuen elburua, solas, jostaldia zan (San Jose Ikastetxeko erestalde edo rondallarena, adibidez).

199. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0421 Bere lenen lenengo ikas saioak, Txurruka-Etxea'n, Notre Dame ikastetxean, Anglet'eko Andre Maria'ren Serbitzari izeneko mojekin egin zituan.

200. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0421 Ondoren, bere jaiotetxearen alboan, Salletar Anaiek zuten ikastetxean; eta gero, beraiekin, Floria'ko eskola berrian.

201. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0487 Orrela, Koatei'ko Jexus Mari gazteak, Floria'ko ikastetxean, len mailako ikas saioak egin ondoren, batxiller maillakoak Astudillo'n (Palenzia'n) eta Arebalo'n (Abila'n) egin zituan.

202. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0025 Azkenean urrungo ikastetxe batean kokatua da.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 2. art. Kapitulu honetako atal bakoitzeko, proposatuko diren ordezkariak udalerriko ikastetxeren batean jadanik proposaturiko funtzioan diharduten personak izango dira.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Ikastetxeetako ikaslegoaren datuak konputatzeko, hauteskunde ihardupidea ikasturtearen lehenengo hiru hilabeteetan eginez gero, aurreko ikasturtea hartuko da kontutan eta gainerako kasuetan ikasturte bera.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Postuen banaketa Hont sistemari jarraituz egingo da, Hezkuntza Publikoan Bilboko Udalerriko hauteskunde mahaietako emaitzen arabera eta Irakaskuntza Kontzertatuan eta Ikastoletako Irakaskuntza Kontzertatuan Bilboko ikastetxeetako ordezkari sindikalen arabera.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 8. art. Ikastetxe publikoetako administrazio eta zerbitzuetako langilegoaren ordezkaria Udal Eskola kontseiluan, Bilboko Udaleko Enpresa Komiteak proposatuko du.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 6. Atala Irakasleak gidatzeko Ikastetxeez (P.A.T./C.O.P.)

208. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 2. kapitulua Hautatutako kontseilariez 16. art. Hautesleak honako atal hauetakoren batean dauden pertsona fisikoak izango dira: a.1) O.H.O.ko Ikastetxe Publikoetako Ikasleen Gurasoen Elkarteak.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 a.3) O.H.O.ko Ikastetxe kontzertatuko Ikasleen Gurasoen Elkarteak.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 a.4.) Ertainetako Ikastetxe Kontzertatuko Ikasleen Gurasoen Elkarteak.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 b.1) O.H.O.ko Ikastetxe Publikoetako Eskola Kontseiluko kide den Irakaslegoa.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 b.3) O.H.O.ko Ikastetxe Kontzertatuko Eskola Kontseiluko kide den Irakaslegoa.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 b.4) Ertainetako Ikastetxe Kontzertatuko Eskola Kontseiluko kide den Irakaslegoa.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 c.1) O.H.O.ko Ikastetxe Publikoetako Eskola Kontseiluko kide den Ikaslegoa.

215. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 c.3) O.H.O.ko Ikastetxe Kontzertatuko Eskola Kontseiluko kide den Ikaslegoa.

216. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 c.4) Ertainetako Ikastetxe Kontzertatuko Eskola Kontseiluko kide den Ikaslegoa.

217. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 d) O.H.O.ko Ikastetxe Publikoetako eta Ertainetako Institutuetako Zuzendariak.

218. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 e) Ikastetxe Kontzertatuko titularrak.

219. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 Heziketa maila bi ematen dituzten Ikastetxe Kontzertatuetan, ikasle kopuru handiena duen mailan joko da lerrokatutzat Gurasoen Elkartea, Irakaslegoa ordu gehien diharduen mailan eta ikaslegoa bere heziketa mailan.

220. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 Elkarteen kasuan, Elkarte bakoitzeko lehendakari, lehendakariorde edo Idazkariak du, bata zein bestea delarik eta Ikastetxe kontzertatuetako titularrak eta Euskaltegiak direnean, hauek legalki ordezkatuko dituen pertsonak.

221. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 18. art. Hautesle bakoitzak botua dagokion Heziketa Ikastetxeko Barrutian emango du, honekin harreman zuzenak dituelarik, eta 16. artikuluan agertutako atal bakoitzean.

222. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 20. art. Gurasoen Elkarte, Ikastetxe Publikoetako Zuzendari eta Ikastetxe Kontzertatuko titularrentzako botu haztatuaren Sistema erabiliko da ikastetxean matrikulatutako ikasle kopuruaren arabera, ondoren zehazten den moduan:

223. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 21. art. Barrutiren batean Irakaskuntza Ertainetako Ikastetxe Publikoa nahiz kontzertatua ez balego, hauen ordezkariak O.H.O.ko Publiko nahiz kontzertatuekin elkartuko lirateke.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 Hautaketan hainbanapena gertatuko balitz, ikasle edo Euskaltegietan ordu/urte kopuru handiena duen Ikastetxeko ordezkaria izendatuko litzateke.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 1. Atala Gurasoez 22. art. Udal barruti bakoitzeko 7 ordezkari hautatuko dira, Ikasleen Gurasoen Elkarteek proposatutako hautagaien artetik eta beraiek aukeratuak, honela banaturik: - O.H.O.ko Ikastetxe Publikoetako Ikasleen Gurasoen Elkarteko 4.

226. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 - Ikastetxe Kontzertatuko Ikasleen Gurasoen Elkarteko 2, hauetako bat, ikastoletako irakaskuntza Kontzertatukoa, honelako ikastetxeak dauden barrutietan.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 2. Atala Irakaslegoaz 23. art. Udal barruti bakoitzeko 7 ordezkari hautatuko dira, Ikastetxeko Eskola Kontseilukideen artetik eta beraiek aukeratuak, honela banaturik: - O.H.O.ko Ikastetxe Publikoetako 4.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 - Ikastetxe kontzertatuko 2, hauetako bat ikastoletako irakaskuntza kontzertatukoa, honelako ikastetxeak dauden barrutietan.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 3. Atala Ikaslegoaz 24. art. Udal Eskola Kontseilurako ikaslegoaren kontseilariak Ikastetxeetako Eskola Kontseiluetako kide diren ordezkarien artetik aukeratuko dira, O.H.O.ko ikastetxe publikoei 2 dagozkielarik eta Ikastetxe Kontzertatuei 1.

230. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 25. art. Udal barruti bakoitzean 5 ordezkari hautatuko dira, Ikastetxeko Eskola Kontseilukideen artetik eta beraiek aukeratuak, honela banaturik: - O.H.O.ko Ikastetxe Publikoetako 2.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 - Ikastetxe Kontzertatuko 2, hauetako bat ikastoletako irakaskuntza kontzertatukoa, honelako ikastetxeak dauden barrutietan.

232. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0005 27. art. Udal barruti bakoitzean ikastetxe publikoetako 3 zuzendari hautatuko dira, hala O.H.O.ko ikastetxe publikoetakoak nola Ertainetako Institutuetakoak.

233. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0006 36. art. Hauteskunde zentsuek, izen-abizenak eta dagokien heziketa zentrua zehaztuko dituzte eta Gurasoen Elkarteen, Ikastetxe Publikoetako Zuzendarien, Ikastetxe Kontzertatuen Titularren eta Euskaltegien kasuetan dagokien botu kopurua eta legalki ordezkatzen dituzten pertsonak ere bai.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Laster Bruselasera joango dira. Karmeldar ikastetxeko ikasle batzuk, Aldundiko leiaketan onenak Ramón Basaldua.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Bertan eta lau ordu igaro ondoren aldundi txiki barri bat aukeratu zan, ori dala eta urte guztian Bermeoko Sagrado Corazon ikastetxeko amaika neska izango dira aldundiko arduradunak.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Leiaketa gogorra izan da bai eta guztira ainbat ikastetxe izan dira parte artu dabenak.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Kurtso barruan eta iru ilabeterik iru ilabetera, Karmeldar Ikastetxeko neska mutilek, urteera kulturalak betetzen dabez.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Azkenik eta hainbat ikastetxe artean, Karmeldar Ikastetxea aukeratu eben apirileko onena zalakoan.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Ekaineko lehengoko sapatuan eta beste bost ikastetxeekin finala jokatu egin behar eben.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Egun onetan ikastetxe bakoitzak bere aldundi modelo bat aurkezten eban eta berarekin batera egiteko daukazan proiektuak, sail edo departamendu bakoitzean.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Ikastetxe guztiek parte artu ondoren erabakia zan garrantzitsuena.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Azkenean Sagrado Corazón ikastetxea irabazle eta beronekin batera urte onetako aldundi txiki bezala aukeratua.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Beste alde batetik esan bear, ikastetxeak milloi erdiko laguntza artu dauela lan tresnetan Bitxikeri moduan esan bear baita sekulan ez dauala neska batek artu makila ori eta Aita Barandiaranek besterik ez daukala, Orregatik esan bear ohore andia dala benetan Naiara Anasagastik hartu dauena.

244. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Bizkaia eta Gipuzkoa arteko mugan bertan dagoen Eibarko Ikasketa Bateratuen Ikastetxea (IBI, Unibertsitate Laborala izenaz ezagunagoa) aktibitate mordo baten sorlekua da. Kirolak, musika, bideoa eta mendizaletasunaz gain antzerkia ere eskaintzen die bertako ikasleei klasetik kanpoko aukera bezala.

245. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Atzoko egunean, Larraona ikastetxean eta UEUko XVI. edizioaren barruan J. M. Pitartek aurkezturiko tesia entzutera zetorrenean egindako adierazpenetan Etxenikek euskararen zabalkundean ari den UEUren babespen ekonomikoa eta bere lana jarraitzeko beharrezkoa den diru laguntza Baskongadeetako Gobernuari berari dagokiola eta ez Unibertsitateari azpimarratu zuen.

246. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Euskal Herrian gerra aurretik zegoen zurrunbiloan bi puntu zituen elizak arerioeri min egiten zienak: Gasteizko seminarioa eta Lekarozko ika.

247. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Euskal Etxean lanean Buenos Aireseko euskal biltegi horretan euskal emigranteentzako zerbitzuak zeuden alde batetik eta horien seme-alabentzat ikastetxea bestetik eta kaputxino euskaltzale andana bat bildu zen han.

248. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Aipatu Irakasleak aurkeztutako ukapena eta Helduen Hezkuntza Sustapenerako Arabako Lurralde Juntaren aldezko txostena ikusita eta Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko mailan Helduen Etengabeko Hezkuntzako Ikastetxeak sortzea eta horietako langilegoa aukeratzea araupetzeari buruzko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1982.eko Irailaren 1eko Aginduz (82-9-22eko E.H.A.O.) ezarritakoaren arabera, honako hau ERABAKITZEN DUT: Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Irakaslea den José Antonio Antoñana Moraza Jaunak, Amurrioko Helduen Etengabeko Hezkuntzako unitaterako behin-behingotasunez izendatutakoak alegia, bere lantokia utz dezala; uzketa horrek, 1987.eko Abuztuaren 31tik izango ditu ondorioak.

249. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Euskal Autonomi Elkarteko Batxilergoko Ikastegietan hutsik dauden lanpostuak betetzeko, Lekualdaketa-Lehiaketarako deia egiten zuen 1988.eko urriaren 27ko Aginduko (azaroaren 8ko EHAA) hamaseigarren oinarri-arauak ezartzen duenaren arabera, honako hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Agindu honetako Eraskinean azaltzen diren Batxilergoko Katedradun Numerariei behin-betiko destinoa ematea Lekualdaketa-Lehiaketa honen ondorioz, bertan azaltzen diren irakasgai eta Ikastetxeen arabera.

250. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bigarrena.- Agindu honen bidez izendatzen zaizkien Ikastetxeetara 1989.eko irailaren 25ean joan beharko dute interesdunek.

251. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Handik datozeneko Ikastetxeetako lana uztea irailaren 30ean egingo da.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA AGINDUA, 1989.eko azaroaren 17koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuarena, Donostiako Axular Lizeoa izeneko Ikastetxe pribatua B.B.B.rako Ikastetxe homologatu gisa behin-betiko sailkatzen duena.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Jn. T. A. hori: Beherago aipatzen den Ikastetxearen titularra den Arostegui S. A. delakoaren ordezkari gisa Mikel Lasa Ezeizabarrena jaunak, Ikastetxe hori B.B.B.rako Ikastetxe Homologatu gisa behin-betiko sailkatua izan dadin eskatuz hasierazitako espedientea ikusirik.

254. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Ikastetxe hori 1987.eko apirilaren 23ko Aginduz (maiatzaren 18ko E.H.A.A.) sailkatu zelarik behin-behingoz B.B.B.rako Ikastetxe homologatu gisa, 160 ikaslerentzako edukiera zuten 4 unitate zituelarik.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Irakaskuntza Zentru pribatuei baimenak emateko errejimen juridikoari buruzko ekainaren 7ko 1855/ 1974 Dekretua (uztailaren 10eko E.B.O.), Batxilergoko Ikastetxe pribatuen sailkapena araupetzen duen 1978.eko maiatzaren 8ko M.A. (15eko E.B.O.) eta osagarrizko gainerako xedapenak ikusirik.

256. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Kontutan izanik egin diren txostenetatik eta azaldu diren agirietatik ateratzen denez Ikastetxe horrek irakaslegoari, irakaskuntzarako eta kirolerako instalakuntzei, pedagogi bideraketari eta osagarrizko gainerako zerbitzu dagokienez Batxilergoa emateko arauz ezarritako gutxienezko baldintzak betetzen dituela, honako hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Ondoren aipatzen den Ikastetxe pribatua B.B.B.rako Ikastetxe homologatu gisa sailkatzea behin-betikoz, 1989-90 ikasturtetik aurrera, 320 ikaslerentzako lekua duten 8 unitate izango baititu: Lurralde Historikoa: Gipuzkoa / Udalerria: Donostia / Herria: Donostia / Izena: Axular Lizeoa/ Kode Zkia.: 20007370 / Egoitza: Aiete Ibilbidea, z/g./ Titularra: Arostegui S.A.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 IKASTETXEEN ZUZENDARI JN. T. ARGIA.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - Arabako Foru Aldundiari transferitutako Hezkuntza Bereziko Ikastetxeetako lanitunepeko langilegoaren lan-baldintzak arautzen dituen eta gaurregun indarrean dagoen Ituneak hartzen dituen langileen ordezkari bat.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Hezkuntzaren munduan ikastetxe baten titularitatea esaten dugunean, ikastetxe baten sustatzaile den eta horregatik berorren arduradun eta jeneralean jabe den pertsona fisiko, juridiko edo instituzionala adierazi nahi dugu, erlazio horren berarekin daramatzan eskubide eta obligazioekin, argitzen du Titularitateaz arduratzen den kapituloak.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Azkenik, finantzaketari eskaintzen zaio azkeneko atala, Euskal Eskolaren finantzaketak kontutan izan behar ditu ikastetxe bakoitzeko aurrekontuei branka ematen lagunduko duten iturri ezberdinak, adieraziz, eta finantzaketa hau arautzeko kontutan hartu beharrekoak diren hamar premisa finkatuz.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Atal bakarra.- Gipuzkoako Bergarako Espolon kaleko 1ean (Compañía de María Ikastetxea) dagoen " Bergarako Musika Eskola " izeneko Ikastegia, hastapen-mailako Musika-Ikaskuntzarako Erresumarenez besteko onartutako ikastegi gisa sailkatzen da, indarreango manuek horrelako ikastegientzat jartzen dituzten helmen eta ondorioekin, Solfeoa, Pianoa Biola-Bibolina, Biolontxelo-Kontrabaxua, Oboe-Korno inglesa, Abesbatza eta Klarinetea-Sasofoia berarizkotasunak bertan irakas daitezkelarik.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Beste ikastetxeak hobeto ote dauden susmoa zabaltzen ari gara.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 - A. KANPOS: Ikastetxe berriak egiten ari ginen garaia zen.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Gaurregun Eusko Jaurlaritzak egin ohi ditu ikastetxe berriak.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Euskararen irakaskuntza ez da euskal irakaslearen arazo soila, ikastetxe osoak, irakasle klaustro osoak, are gehiago, eskola osatzen duten partaide guztiek, bideratu beharreko arazoa da.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Uztailaren 6tik 30era bitartean eratu da aurten, Eubako Lauaxeta ikastetxean, VIII. Uda Ikastaroa.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Urtero legez Euskeraz Egin Taldea izenekoaren ardurapean antolatu dan ikastaro honetan Ohoko bigarren zikloko 275 neska-mitilek parte hartu dabe, urtean zehar ikastoletan dihardutenak ezezik, baita osterantzeko ikastetxe eta eskoletara joaten diranak bere.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Ikasbide ikastolari, behar beharrezkoa duelako, aspaldi agindu zitzaion ikastetxe berria.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Eta jakina, eguneroko arazo larrien erantzuna, subentzioak behar den moduan eta garaian jasotzea, ikastetxe berriak egitea, dohantasun osoa eta abar ere eskatuko dira.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Besteak beste, Ikasbide, Jakintza, Andoain, Aitor, Lazkao, Urretxu, Alkartu, Amurrio eta abar daude ikastetxe berri baten faltan.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Durangaldeko zenbait ikastola eta ikastetxetako ikasle eta irakasleak hurbiltzen ari dira egunotan, bestalde, erakusketaren berri jaso eta haren helburuak zertan datzaten eskuratu asmoz.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Elkarrizketa hau Loiolako Esclabatako ikastetxean izango da.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Irunek 2.225 metro koadro zeditu ditu, haurtzaindegi bat egiteko; Urretxuk, berriz, 10.320 metro koadro Instituto de Enseñanza Mediako ikastetxea jasotzeko.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Ondoko baldintza hauek betetzea ere ezinbestekoa da: ikastola edo beste eskolaren batetan lanean aritu direnek, ikastetxeko agiria behar dute; D-mailako diploma dutenek, beronen fotokopia bat edo bestela agiriarena; ikasten ari direnek, matrikularen fotokopia bat.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Ikastolak ireki zirenean, andereño hauek izan ziren orduen eta lanaren poderioz gaurko ikastetxe sendoak posible egin zituztenak. Soldatarik eskasenen truke, lan kondizio txarrenetan lan eginez, pasa dituzte urteak eta orain bazterrera utzi nahi dira.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Apirilaren 22an, Euskara Azpeitiko ikastetxeetan, OHO mailan.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Hauek hartuko dute parte: Esclavas de Jesús y María, Colegio Hijas de Jesús, Colegio de la Milagrosa, Betharrandarren ikastetxea, Perdilegiko eskolak eta Udaletxeak.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Pintatzearen garrantzia, gaur egun, artea ikastetxeetan eta artea atsedenaldiz, puntu horiek ukituko dituzte Eusebio Larrañaga, Xabier Iraeta eta Alberto Urangak.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Zehazkiago, goizeko 12tatik aurrera izango da Manuel Machado Ikastetxean, Sansomendi poligonoan dagoena hain zuzen ere.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Mundaizen, Korazonisten ikastetxearen ondoan terreno batzuk aurkitu zituzten eta udaletxean behar ziren kontsultak egin ondoren, abal pertsonalak medio lur sail hori erosi egin zuten.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Gasteizko Hezkuntza Udal Erakundeak ere lagundu dio iragan ikasturtean ABT-ren projektu honi, ikastetxe publikoek behar zituzten dirulaguntzak eta errekurtsoak emanez.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Erreibindikazio maila bat sentido baten; alegia erreibindikatuz ikastola dala Euskal Herriak duen eskola publikoa; eta linea hortan etorria den jende guztiak ikusi nahi duenentzako, nik uste demostratzen duela ikastolak; jende asko duela atzetik, eta herri honek nahi duen ikastetxea beretzat ikastola dela.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Eta galdu egin dugula hasi dugulako gure egoera guztia kokatzen ikastetxe bat bakarra behar dugun ala bi edo hiru,... ez dakit.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Hezkuntza-Sailaren 1982garreneko Maiatzaren 4ko AGINDUA, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko eta Eskolaurreko Norbanako-Jabetzapeko Ikastetxeren aldakuntza eta behin-betiko sailkapena ontzat emanaz.

285. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Andre Txit Argia:
Orotariko Hezkuntza-Legeak, bere bigarren eta hirugarren aldibaterako erabakietan, orain ari diren Ikastetxeak aldatuz edo hala behar izanez gero sailkatuz irakaskuntza-maila berritara egokitu beharra agintzen du.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Agindu hoiek, besteak beste, orain dauden Ikastetxeen aldakuntza eta sailkaketari buruzko 1971garreneko Ekainaren 19ko Ministeritza-Aginduaren eta Ikastetxeak aldatzeko eta sailkatzeko egin beharrekoak ezartzen dituen 1978garreneko Maiatzaren 22koaren bidez egin dira.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Agindu honen Eraskinean aipatzen diren Erresumaz besteko Ikastetxeetako Artezkariek aldaketa eta sailkaketa-esketan hasiarazitako zehaztapidetzak ikusi ondoren.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Zehaztapidetza hoiek Ikastetxe hoiei orduan indarrean zegoen 1971garreneko Abenduaren 30eko Ministeritza-Aginduan jartzen diren ereduei behar adina egokitzeko beharrezko izan daitezen lanak egin daitezenaren baldintzapeko sailkapena eginda, erabaki zirenez gero.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Esandako Ikastetxe hoiek ohartemandako lan hoiek egin eta Lurralde-Ordezkaritzek behin-betiko sailkapena eman dakieneko saloa egin dutenez gero.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Orotariko Hezkuntza-Legeak, bere bigarren eta hirugarren aldibaterako erabakietan, orain ari diren Ikastetxeek eraldatuz edo hala behar izanez gero sailkatuz irakaskuntza-maila berritara egokitu beharra agintzen du.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Agindu hoiek besteak beste, orain dauden Ikastetxeen eraldakuntza eta sailkaketari buruzko 1971garreneko Ekainaren l9ko Ministeritza-Aginduaren eta Ikastetxeak eraldatzeko eta sailkatzeko egin beharrekoak ezartzen dituen 1978garreneko Maiatzaren 22koaren bidez egin dira.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Agindu honen Eraskinean aipatzen den norbanako-jabetzapeko Ikastetxe horretako Artezkariak eraldaketa eta sailkaketa-eskean hasiarazitako zehaztapidetza ikusi ondoren.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Zehaztapidetza hori Ikastetxe horri orduan indarrean zegoen 1971garreneko Abenduaren 30eko Ministeritza-Aginduan jartzen diren ereduei behar adina egokitzeko beharrezko izan daitezen lanak egin daitezenaren baldintzapeko sailkapena eginda erabaki zenez gero.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Esandako Ikastetxe horrek ohartemandako lan horrek egin eta Lurralde-Ordezkaritzak behin-betiko sailkapena eman dakioneko saloa egin duenez gero.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Ikastetxeen eraldaketa eta sailkaketarako arauak eta betebeharrak jartzen dituzten 1970garreneko Abuztuaren 4ko Orotariko Hezkuntza-Legea (Abuztuaren 6ko B.O.E.) eta 1971garreneko Ekainaren 19ko (Uztailaren lehenengoko B.O.E.) eta 1978garreneko Maiatzaren 22ko Ministeritza-Aginduak (Ekainaren 2ko B.O.E.) ikusi ondoren.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Lurralde-Zerbitzuek emandako erizpenaren eta eraldaketaren eta sailkapenaren alorrean indarrean dauden aginduen arauera esandako Ikastetxe horrek gaitasunezko eta antolapidezko betebeharrak betetzen dituela kontutan izanik.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Sail honek honako hau erabaki du: Agindu honen Eraskinean aipatzen den Norbanako-Jabetzapeko Ikastetxearen eraldakuntza eta Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko eta Eskolaurreko BEHIN-BETIKO sailkapena ontzat ematea.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Ikastetxeetako eskola kontseilua, bi urteko eperako eratuko da, epe horren barruan eman daitezkeen hutsuneak bete daitezenaren kaltetan gabe.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Hauteskundeak egingo direneko epealdia Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak zehaztu dezanean eta epealdi honi hasera eman ondorengo zazpi egunen barruan, hauteskunde batzorde bat eratuko da ikastetxe bakoitzean lehendakaria izango den zuzendariak, irakasle batek, guraso edo tutore batek eta, O.H.O.-ko goi ziklotik hasita, ikasle batek osatuko dutela eta zozketa bidez aukeratuko direla horretarako.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Zuzendaria ordezkatu beharra gerta dadinean, ez da beharrezko izango inolako hautaketarik egitea, ikastetxeko ikasketa-buruzagiak beteko dituela haren egitekoak zuzendaria ez dagoeneko aldi horretan, ikastetxeko pertsona bakarreko beste gobernu organoren batek hura ordezka dezala, errejimen organiko araudiek ezar dezatenean izan ezik.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Ikastetxeko pertsona bakarreko gainontzeko gobernu organoek beren egitekoari utziko diote zuzendari berria hautatua izan dadinean eta, gainera, honako kausa hauek ere karguari uzteko zio izango dira:
a) Funtzionari izatea galtzea.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Era berean, Lurralde Ordezkariak, ikastetxeko zuzendariaren proposamenez, eskola kontseiluaren informea jaso ondoren eta interesatuari entzunda, pertsona bakarreko gobernu organo hauek kentzea edo suspenditzea erabaki lezake.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 A) Ikastegien antolaketa-eredu ezberdinen ikerketa, azalpena eta kritika (Eskola unitarioak, Eskola graduatuak, O.H.O.-ko Ikastetxeak eta eskolaurreko Ikastegiak).

304. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Tramitatzeko Lehiaketa irekirako DEIALDIA I.E.E.ko ikastetxeetarako tresneria, hezkuntz materiala eta altzariak hornitu, entregatu eta instalatzeko kontratuen adjudikaziorako.

305. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 1987ko Maiatzaren 20an erabaki du Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Baliabide Zuzendari J. T. A.ak, L.H.ko Ikastetxeetarako tresneria hornitu, entregatu eta instalatzeko kontratuen adjudikaziorako lehiaketa.

306. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Donostiako Peritos eskolako ordenagailuek birusen bat edo batzuren eragina jasan dute, eta gauza bera gertatu omen da Deustuko informatika Fakultatean eta beste hainbat ikastetxetan.

307. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0002 Izarraizpeko kattagorria basoaren oihartzuna, harrokerizko ikastetxetan asko ikasi etzuna.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 Lauzpabost ikastetxe pasa nituen nik bere garaian bertso ikastaroak emanez.

309. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Baina, hau ez da izango hartuko dugun neurri bakarra, ikastetxe guztietan sinaduren bilketa hasi dugu, ostiralean administrazioarekin izango dugun bileran aurkeztuko dugun idatziaren aldekoa.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Hala eta guztiz ere euskal ikasle mugimenduaren sektore guztiak gai honetaz eztabaidatzen hasi behar direla ikusten dugu, hau da, Euskadiko ikastetxe guztietan eztabaida sakona eman behar da, L.O.G.S.E. delakoa Euskadiko ikasleontzat komenigarria ez dela ikusiz.

311. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Toki berean egin zen biltzarra: BEPA baten arartez, turismoko ofizioetara apailatzen duen ikastetxe hortan.

312. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Unbe`ko Hogar de la Casilla ikastetetxearen alde izaten da urtero, ekintza onetan batzen dana, ta an ziran etxe orretako umeak, abeslari, soiñulari ta entzuleeri eskerrak emotera etorrita.

313. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l.m. bandres 0001 Horretarako eta berak lortutako datuez gain, zenbait Ikastetxetatik bidaldutako datuak ere erabiltzen dituzte.

314. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Ez dira konturatzen, euskal alorra ez dala bukatzen seme-alabak bialtzen dituzten ikastetxe orretan, baizik eta alor ori askoz zabalagoa dala.

315. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Dagokien ikastoletako batzarretara joaten al dira? Arduratzen al dira erabat, andereiño batzuen jokoaz? Edo ta zenbait ikastetxetako zuzendarien eskuetan uzten al dute bere semeen eziketa? Ez al dakite seme oiek berenak direla eta ez andereiñoenak edo ala-olako talde batenak? Ez al dakite gurasoen diruz maniatzen dirala Zuzendari eta andereiño guztiak beren egin bearrak betetzeko? Ez al dakite bere semeen eziketan parte artzeko eskubide osoa dutenik?.

316. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Alako ikastetxe aundi ta zabalak euskal-umez ta gaztez beteta dauzkaten Marista, Marianista ta Salesianotatik etzan alerik ere azaldu.

317. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1982 0001 Azken urte hauetan bezala, Iruneko Larraona Ikastetxean bilduko dira irakasleak eta ikasleak.

318. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Zalantza eta galdegai guztien gainetik errealitea dakusagu, Euskal Herrian ikasle mugimendua finkatzen ari da, ikastetxe guztietatik ordezkariak biltzen dituen koordinakundeari esker.

319. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Erdimailako Irakaskuntza eta Hezkuntza Profesionaleko ikastetxe guztiek, publiko zein pribatuek, ordezkari bi hautatu zituzten herrialdeko koordinakundea osatzeko asmoz.

320. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Greba segitu dute Nafarroa eta Arabako ikastetxe batzuetan.

321. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 9-ak eta laurdenetan meza nagusia, Saint Louis de Gonzague elizan; Betharrameko ikastetxeko buruzagiak, Segure jaun apezak kantakuz, La voix du Béarn irratiak zabaltzen zuela.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Diruaren eskasa dutela dio beste arrangura: edozein ikastetxe pribatuk kobratzen dutena dute ikastolek kobratzen.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 4) Heuren ikastetxetan euskara ez dakitenei lehen hastapenak ematea, eta ikasia dutenei mailaka hizkuntzaren joskera eta bereizketak ematen joatea.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Bilboko Maestria Isabel Gallego de Gorriaga ikastetxean, Irala hauzoan, irakasle batek belarria atera dio Isabel Maria Martinez Carasco haurtxoari.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1976 0001 Zer gertatzen da euskal ibarretako ikastetxe batuekin? Negargarri da sortu diguten giroa.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Ikastolak, ikastetxeak eta Goi-Maillako irakaste-lanak indartu bearko doguz.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Baiña gure erri zearen barruan, ikastolara edo Ikastetxera joango ez diran erritarren artean be lan egin bear dogu.

328. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Nire aita ta ama arduraz dagoz eta arazo onen inguru minguruan dabiltz: barrukoen ikastetxera eroan galerazpenak ezarri niri; jaurti ni etxetik; beste toki batera joan geu; ori edo au; eragozpen geiago... Onerako autu-mautuak birregiten egon naz bein eta geiagotan urte bitan zear.

329. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Urte bi geroago, ikastetxea aldatu egin neban; baiña ikastetxe barri onetan urte bat bakarrik egin, ta urtenda bertatik beste baten billa nenbillen.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Orain potolo zaparrote au ikastetxetik at dabil ta zoriontzaz eskutitz bat idazten diardu mundu guztiak gura izan, agurtu ta billatu ta zerbait adierazoten dauan berba orretzaz.

331. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1985 0001 Eta drogeak edo pozoiak etxeetan eta kaleetan, ikastetxeetan eta jolas-tokietan zelako egoerea sortu dauan nork ez daki? Eta arazo baltz au asi baiño ez da egin.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Baztango Oronotzen berrogeitaka urtetan maristen ikastetxe (internatu eta guzti) izan den etxetzarra hustu egin da.

333. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Maristek irakaskintzari utzi berri diote, eta harako ikastetxeko ugazaba den Urrutia Fundazioa berriro ere haretaz jabetu da.

334. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Urrutia Fundazio honek 49 urtetarako dohan eskaini dio harako ikastetxea Nafar Diputazioari, irakaskintzatarako erabil dezan baldintza bakarrarekin.

335. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Oronotzeko Ikastetxeak zortziren bat ikasgela du, kapilla, fobaila eta basket zelaiak, bi pelotaleku (eskuz eta zestaz) eta internatu eta erlijio ordena bati dagozkion zerbitzu guztiak.

336. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Ernetzeko zorian bederen: ikastetxetik eta etxetik kanpoko orduetarako haur eta gaztetxoentzat batzokiak herrian.

337. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Ekainaren 3an, hain zuzen, San Luis ikastetxean Batzar Orokor Bereizia ospatu zen eta bai bertan honoko junta berria aukeratu ere:
Lehendakaria: Koldo Aulestia Urrutia
Lehendakari Ordekoa: Josu Mujika Iturbe
Idazkaria: Ignazio Bosch Zuazu
Idazkari Ordekoa: Sabino Lasa Labaka
Diru-zaina: Juan M. Garin Kasares.

338. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0002 Nola? Ikastetxe bakoitzaren behar eta eskabideak bilduz, beharrezkoak diren erreziklai-proiektuak eratuz, partaideen baldintzak finkatuz eta, azkenik, proiektu bakoitzaren eboluzioa jarraituz.

339. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0002 Batzorde hau hilero biltzen da eta bertan parte hartzen dute Administrazioak (Eskualdeko ikuskaria eta Eredu kordinatzailearen bidez), Eskualdeko Ikastetxeek (ordezkari bat Eskola Transferituen izenean eta beste bat Ikastola eta Pribatuen izenean) eta Irakasle Eskolak (Erreziklai sailburua eta Dokumentazio Zentroko arduradunaren bidez).

340. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 900 haur eskolatzen du bere 30 ikastetxetan, lehen mailako 42 geletan eta bigarren mailako 8 geletan.

341. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Gabonetako bakaziñoak emon euskuezenean, biotzean poza kabidu eziñik etorri nintzan ikastetxetik etxera.

342. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Nire Ikastetxeko beste lagunak ia geienak kaletarrak ziran, euretatik batzuk euskera ba ekien, baiña ez dakie zer dan oroldia, auntzorria edo goroztia.

343. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/5 0029 Ikastetxean ibilaldi bat egingo dabe Urkiolara eta horretarako 46 plazadun autobusak alokatu beharko dira.

344. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0039 Gabonetako kanpainea zertarako dan eta aurten ikastetxean edo parrokian zer egingo daben labur-labur idatzi.

345. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0200 Baina irakaslegoaren esku gelditzen da, halanda guztiz be, aginduzko curriculumaren egokitzea egitea baliabide egokiak aukeratzea eta erabiltea, ikastetxe, ingurugiro eta ikasle-talde bakotxaren ezaugarri bereziak kontutan hartuta.

346. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00090 1. Ikastetxearen curriculum-proiektua. Haur-Hezkuntzako bigarren zikloko programazioan planteatutako helburuak eta edukinak biltzen ditu eta ikasgelaren programazioa, beharrezko aldaketa eta egokitzapen guztiak barne, egiteko erreferentzia gisakoa da.

347. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00090 4. Elkarrizketak. Familiakoekiko elkarrizketek haurrak etxean nola moldatzen diren jakiteko baliagarriak zaizkigun informazio eta datuak eskuratzeko balio dute eta oso erabilgarriak dira ikastetxean

348. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00134 Eskolatua egon den ikastetxeak
Egindako kurtsoak
Izandako laguntzak
Egindako curriculum-egokitzapenak

349. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0308 Irakasleak eta ikastetxearen gainerako langileak sar daitezke koperatiban, bai lan-bazkide, bai bazkide laguntzaile; beste interesdunen artean, ikasle ohiak ere izan daitezke bazkide laguntzaile.

350. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00006 Bidezko ikusten baduzue, gainera, zuen ikasgelan osatutako hiztegia Esaizu darabilen beste ikastetxe bateko talde bati bidal diezaiokezue eta, bide batez, haiek egindakoa zeuek jaso.

351. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00091 10. Irakur ezazu ondoko arautegia, eta erantzun galderei. Konparatu liburutegi honen arautegia zure ikastetxeko edo eta herriko liburutegikoarekin.

352. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00260 Bi programen (tratamenduen) eraginkortasuna konparatzeko, 4 ikastetxerekin bakarrik ari gara lanean.

353. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00125 - Aukeratu gauza bat (estutxea, boligrafoa, hiztegia...) eta ezkutatu ikastetxean (eraikuntzan, patioan, lorategian...).

354. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00358 IKASTETXEAN

355. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0019 c) Behetik gorako ikuspegia erakusteko, aukera ezazu ikastetxearen nahiz udaletxearen aurreko aldea; errazago bazaizu erabil ezazu zuk ondo ezagutzen duzun kanpandorrea edota gogoan gordetzen duzun jauregiren baten aurreko aldea.

356. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0060 Ikastetxe bateko ikasleak ibilaldia egitera doaz bi autobusetan.

357. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0060 Zenbat mutiko eta neskato daude ikastetxe horretan?

358. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0130 Amak galderak egiten dizkizu egun horretan ikastetxean gertatutakoaz.

359. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0027 Egokienek, ikastetxeko edo herriko aldizkarian izan dezakete argitarabidea.

360. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0127 Zure ikastetxea/Zure senideen etxeak/Zure etxea./Zure lagunen etxeak.

361. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0207 Denek, ikastetxeko zuzendaritza-taldea osatzen dute.

362. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0207 Ikastetxe batzuetan zuzendariordea dago, hura ez dagoenean bere funtzioa bete dezan.

363. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0155 Hori lortzeko ikastetxeak daude.

364. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0155 Ikastetxea pertsona askok osatutako taldea da (ikasleak, irakasleak, atezainak, sukaldariak, eta abar).

365. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0155 Ikastetxeak ondo funtziona dezan araudi bat behar da eta hau denok bete.

366. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0155 Ikastetxeko zuzendaria da araudia bete eragin eta era guztietako zereginak koordinatzen arduratuko dena.

367. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0031 - Ikastetxeko ateak itxita ikustean, Ikerrek zer sentitu zuen deskribatuz.

368. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0010 a) Pentsa ezazu kontu zeure etxetik ikastetxera bitarteko luzera neurtu nahi duzula.

369. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0072 Ikastetxe bateko ikasleen kopurua, gelaka, honako hau da:

370. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0072 Egizu ikastetxeko ikasleen barra-grafikoa gelaka.

371. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0072 Hobeto ikusteko, har ditzagun ikastetxe bateko 7 eta 12 urte bitarteko ikasleen datuak.

372. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00017 Marraz itzazu kartulina batean, 1 : 250.000.000 eskalan, Lurrak bere ardatzaren inguruan errotatzen duenean bere gainazaleko ondoko puntuek egiten dituzten zirkunferentziak: Lurreko ekuatoreko puntu batek, zure ikastetxeak eta Ipar poloak. 12. orrialdeko taulan Lurrak errotazio-bira osoa emateko behar duen denbora-tarte zehatza idatzi duzu.

373. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0034 Ikastetxeko jokoetan Aitorrek eta Enekok lasterketa batean parte hartu dute.

374. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gonzalez 00263 Julen naiz eta La Salle-San Jose ikastetxean DLHko 4. mailako ikasketak egiten ari naiz.

375. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez las heras 00055 Hau esan bait zioten: - Alaitz, badakigu asko gustatzen zaizula ikastolara joatea. Zure lagunekin ibiltzeko eta abar. Baina ezin duzu ikastetxe horretan jarraitu.

376. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez las heras 00055 - Ba... Badakizu, etxez aldatu behar dugula, horregatik, askoz gertuago geldituko zaizu ikastetxe hori. Gainera, jantoki bat du. Eta bertan bazkalduko duzu gu lanean gauden bitartean. Ados?

377. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. gesalaga 0015 Saria eskuratu nuenean La Salle ikastetxean nenbilen 4. mailan.

378. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0057 - Bai; berria ikastetxean eta berria herrian.

379. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0057 - Neba txikixeagoa daukat; aurten laugarren maila egingo du eta ikastetxe honetan bertan egongo da.

380. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0010 (...) Pito eta Poli lehenengoetakoak izaten ziren ikastetxe barruko harmailak jaitsi eta atariko zolua gurutzatzen, batik-bat eguerdietan non, arin ibili ezean, ate nagusiaren aurrean bildutako eskolier multzoarekin oztopatzen baitziren halabeharrez.

381. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0013 Betidanik ezagutzen dugu elkar biok ikastetxe berera joan garelako.

382. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0013 Horrelakoa zela diot iaz beste ikastetxe batera joan zelako; orain ez dugu elkar ikusi ere egiten.

383. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0089 Manuelek ni geografia, klima eta paisaietara zaletzea lortu zuen eta ordu asko ematen genituen mapen gainean, ikastetxea munduko zein tokitan zegoen zehaztu nahian, haranen bestaldean mundua nolakoa zen imajinatu nahian, eta historiak aipatzen zituen hiriak bilatzen genituen, Atenas, Erroma, Persepolis edo New York.

384. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0089 Hala ere inoiz ez ziguten esan ikastetxea non kokatzen zen eta Manuelek hura Europan zegoela nabarmentzen zuen.

385. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0089 Ikastetxeko bizitza hark oraindik lau urtez jarraituko zuela esan zigun, eta lau urte haietan zenbait gauza argituko zizkigutela, inguratzen gintuen munduari oso esanahi desberdina emango ziotenak.

386. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0112 - Ikastetxea utzi beharrean gaude -hasi zen.

387. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0112 Eta makinalki, beren gogoz kontra zihoazela ematen zuen, ikastetxetik behartuta atera bagenitu bezala.

388. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0008 LIERNI: Ikastetxeaz kokoteraino nago.

389. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0084 Josiek ez zuen ikastetxera joan behar izan.

390. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00101 Ahizta ikastetxera joan da, mojentzat eguneroko beharra ei da lutorik onena eta.

391. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00090 Jamal Tawil, Al Bireh-ko ikastetxe islamiko bateko 35 urteko zuzendaria, hiru seme-alabaren aita, ping-pongean jokatzen imajinatzen ahalegindu naiz.

392. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00019 Lantzean behin andreak begiak txitxildu eta ikastetxeko kontuak galdetzen zizkidan.

393. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00082 Ikastetxeko mutil batek, bera baino zaharragoa, bere burua urkatu zuen, oso nota txarrak atera zituelako; hala esan zuten.

394. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0067 Nahiz eta ikastetxera joan eta bere aitak ardandegi pilo bat eduki, gezurti galanta zen.

395. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00090 1587 urtearen erdialdera Antxieta, probintziak izanik, Rio de Janeiroko jesuiten ikastetxea bisitatzen ari zela, jakin zuen Rio Janeiroko itsas adarraren beste aldean San Lourenzo aldeia deiturikoan (gaur egun Niterói hiria bezala ezagutzen dena), abuztuaren 10eko San Lourenzo jaiko ospakizunak prestatzen ari zirela eta ospakizun horietako bat Pregaçao Universal antzerkia zela.

396. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00104 Argi dago gurpil zoro baten aurrean gaudela: gaztetxoek nagusiak dituzte eredu, haurrek gaztetxoak e.a. DBHko gazteekin gertatzen dena esanguratsua da oso. Dudarik gabe euskararen estatusa ikastetxean landu beharko litzateke gazteen kontzientzia mailan lan egin dezagun, beraien jarrera alda dadin.

397. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00069 04.12 ETB1en Pausoka lehiaketa hasi zen; Euskal Herriko ikastetxeetako haurrak ziren protagonista. Aurkezleak Kepa Gallego eta Sorkunde Irazu ziren. Lehiaketaren finala Europako Parlamentuan egin zen (3. argazkia).

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00092 Aurrez aipatu dugunez, enpresak ez zituen ahaztu gizarte-izaerako eraikinak ere. 1937an Santa Kruz Egoitza eraiki zuen. Gerora, 40ko hamarkadan Buen Pastor mutilentzako ikastetxea, gaurko Haztegi Ikastola, eraiki zuen. Estilo desberdinen nahasketa nagusitzen da bertan eta izaera eklektiko honetan bere kaperako portada neorromanikoa nabarmentzen da.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00092 60ko hamardadaren amaiera aldera berriz, Santa Teresa neskentzako ikastetxea, gaur Olazabal Institutoa dena, jaso zuen, honek linea garbiak eta funtzionalak deskribatzen ditu beregan garaiko eraikuntza erligiosoen ildotik.

400. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00028 Biosfera erreserbari buruz jasotako informazioa komunikabideetatik edota talde zehatzen batetik datorkie batik bat. Gutxik entzun dute ezer ikastetxean Biosfera Erreserbari buruz.

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00072 4. Ingurugiro Hezkuntza etapa guztietan sartzea (lanbide heziketan eta helduen hezkuntzan ere bai), ikastetxeetako curriculumen, jardueren eta agirien zeharkako lerrotzat.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00072 7. Ikastetxearen ingurunea ezagutaraztea, ingurugiro jarduketak egiteko oinarrizko elementutzat; horretarako, bertako baliabideak eta Urdaibaien Ingurugiro Heziketarako dauden ekipamenduak erabiliko dira.

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00086 Garai hartakoak ez ditut lehengoak bezain garden gogoan. Baina ikasle onaren bolada ez nuela, ongi akordatzen naiz. Ordurako ikastolakoak bukatu eta Zarautzko frailetan genbiltzan. Eta, ikastolako lehen belaunaldikoak izaki, froga gogor samarra zen guretzat beste ikastetxeetakoak adina baginela erakustea... Alegia, ez genuela eguna kantuan ematen...

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00003 Mirenek: Joango nintzateke, baina gaur guztiz ezinezkoa zait; neba txikia zaindu behar dut, gurasoek ikastetxean bilera daukate-eta.

405. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00095 1973ko urriaren 21ean Soloarteko Velázquez ikastetxearen ondoan hasi zen Euskal Herriko II. Dantza Agerketa Nagusia. Urte hartako eta hurrengo urteko iragarpen kartela Luis Larrinagak, Larry-k, egin zuen eta bertan lau dantzari ageri dira Dantzari Dantzako aldaketak egiten; parte hartzen duten taldeen zerrenda ere ageri da kartel hartan.

406. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00299 Heziketako zikloaren jarraitasunari eusteko ahaleginak egiten dira, haur edo nerabeak bere betiko ikastetxean ikasten jarrai dezan, ahal baldin bada, baina askotan egoitzen kokaeragatik ezinbestekoa izaten da eskolaz aldatzea.

407. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00262 - Erabiltzaileek, neurri batean, aplikatzen zaizkien banako planean parte hartzen dute: beren jarduerak aukeratzeko eta ikastetxean dauden bitartean izango dituzten urratsen heziketa-helburuak zehazteko aukera dute. Era berean, ezarritako helburuak lortu ahala banako planetan egiten diren aldizkako berrikuspenetan parte hartzen dute.

408. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00262 - Elkarbizitza-arauak ikastetxearen funtzionamenduari buruzko erreglamenduan ezarrita daude: hala ere, batzuetan, onargarritzat jotzen den jokabideari buruz eztabaida daiteke (esaterako, arropak elkar aldatzea erreglamenduaren arabera debekatua dago, ingurune itxi batean botere-harremanak susta ditzakeela pentsatzen baita; aldiz, praktikan onartu egiten da, elkarrekin bizi diren neskalagun hurkoen artean edo ahizpen artean ohikoa baita).

409. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00262 - Elkarbizitza-arauak ikastetxearen funtzionamenduari buruzko erregimen orokorrean ezarrita daude, eta nahitaez bete behar dira.

410. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00262 - Ez dute pertsonala modu berezian trebatu, arreta-bideak erabiltzaile batzuren berezitasun soziokulturaletara egokitu ahal izan ditzaten. Oro har, beharrezko neurriak kasuan-kasuan eta puntu garrantzitsuenen inguruan hartzen dira. Adibidez, Mendixola ikastetxean erlijio musulmaneko nerabe bat bizi da, eta janarietan dituen elikadura-mugak errespetatzen dira (ez du txerrikirik jaten).

411. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 Pertsonal funtzionarioaren ordainsariak: Ikastetxeko pertsonal funtzionarioak (patronatuak eta HBko ikastetxe batzuek) hartutako ordainsariak barnehartzen ditu.

412. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 Beste sail edo organismo publikoetatik etorri eta ikastetxeak irakas-jarduerarako destinoarekin hartutako subentzioak dira.

413. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 Ikasleek ikastetxean hartutako zerbitzuen ordain bezala erregularki egiten dituzten ekarpenak dira, eta obligaziozko izaera du horien ordainketak.

414. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 Ikastetxeko irakastordu ofizialen barnean emandako izaera orokorreko irakas-jarduerengatiko kobrantzak besarkatzen ditu.

415. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 Besarkatzen ditu gainera: ikastetxeak ikasle guztiei entregatzen dien material didaktikoagatiko hiru hilero, urtero, etab.oroko kobrantzak, ikastetxeak itzultzekoak ez diren inskripzio-eskubideak eta errezibuetan erregularki jasotzen diren beste kontzeptu haiek.

416. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 Ikastetxeak honako kontzeptu hauengatik hartzen dituen beste sarrera-motak besarkatzen ditu:

417. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 Ikastetxeko irakastordu ofizialetatik kanpora emandako irakaskuntzari dagozkion kuotengatik eta beti ikasleentzat borondatezko izaerarekin egindako sarrerak dira.

418. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00063 Eta aitak apaizen bati azalduko zion kontua, zeren bestela ez dut ulertzen aldaketa hori, ni Eibarrera ordez Durangora jesuiten San Jose ikastetxera eramatea alegia.

419. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00086 Lanbide Heziketako ikastetxeetan borroka bat bezala aurkeztu zuten -azaldu zidan Jose Mari Martinezek.

420. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00063 Panaman eskandalu bat dira ikastetxeak, egundoko eraikuntzak... Nikaraguan hala zen Somozarekin.

421. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00031 Halatan bada, bazkaldu ondoan zenbait lagun abiatzen ginen ikasetxeko barrunbeak oro miatu gogoz, zerbait erigarri, misterios, somatzen genuelarik geronentzat debekua zen laberinto hartan.

422. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00031 Arren, bestetarik etorria zen jendeak eliz, ostatu, baita mundu osoa ere zuen ikasetxe hartarik ez ziren kanporatzen ahal, salbu igande eta festa egunetan: internak ziren haiek.

423. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00031 Lagun eli ttipia ginen bada, eta nitaz beste, oro kanpoko, nerau nindutelarik ikasetxetik landara zernaitarako lokarri.

424. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. gonzalez 0041 Ikastetxean ardazturiko prestakuntza adibide bat

425. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. gonzalez 0041 Ikasturte honetan Hezkuntza Administrazioak Prestakuntzarako Egitamu Intentsiboaren (PIF/PEI) bidez Ikastetxean Ardazturiko Prestakuntza Planen (focalizada) generalizazioari ekin diola ikusirik, Plan hauen hastapenetan (1990/91 eta 91/92) Donostiako Biteri-Zuhaizti Eskola Publikoak jarraitutako bidea adibide bat izan daitekeela, eta ikusitako zailtasunak eta egindako balorapenak azaltzea, hildo honetatik abiatu direnei hausnarketarako pistak eman diezaizkiela deritzogu.

426. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. gonzalez 0041 Ikastetxe bakoitzean Prestakuntza Plana ardazteak Prestakuntza Eredu aldaketa bat suposatzen zuela ikusi genuen.

427. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. gonzalez 0045 - Ikastetxearen deskribaketaren kasuan, erabilitako metodologia kualitatiboa behaketan oinarriturik egonik, oso aberatsa izan da.

428. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1993 0051 Irakasleen anonimatoa gorde nahian zozketa eta galdetegien banateka ikastetxeko idazkariek egin dute.

429. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. larrion 0012 Esate baterako, lanbide heziketako ikastetxeen alorrean atzerapausoak bizi izan dira, euskara mailan berdin, sozio-ekonomian kontzeptu berria azaltzen da, beste esperientzia batzuetatik hartua dagoena, ekonomia identitarioa deitua izan dena.

430. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 1613 Ondoren, Udal Euskaltegiko burua den Jon Markaidak ikastetxe honen berri laburra eman du.

431. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0025 Egoera hau dela eta, Eskola, Fakultate eta, oro har, ikastetxek jokatzen duten paperak duen ezaugarria homogeneidadea dela esan daiteke zalantzarik gabe.

432. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0113 Haur Hezkuntzan zehar hizkuntza trataera egokia lortzeko, irakastaldeak, ikaslegoaren hizkuntz jatorria bai eta Ikastetxearen hizkuntz ereduak/aukerak ere kontutan edukiz, etapan zehar jarraitu beharreko prozesuari dagokionez erabakiak hartu beharko ditu: hizkuntza hauetariko bakoitzaren presentzia, sustatuko diren funtsezko erabilera gidoi moduak eta lehentasunezko lerro metodologikoak.

433. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0125 2.- Aurreko atalkian adierazten den aginpidea gauzatzean, Jaurlaritzak kontutan izango du ereduon hizkuntza eta ikasketa emankortasunaren guztizko ebaluazioa eta, hala badagokio, ikastetzeek, beren autonomia pedagogikoa erabiliz, aurkeztutako ekinbideena.

434. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0125 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, gurasoen edo tutoreen nahia eta zonaldearen gizarte eta hizkuntza-egoera kontutan izanik, ikastetxe bakoitzean eman beharreko hizkuntza-ereduak izendatuko ditu.

435. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0125 1 .- Euskal Eskola Publikoan, azaroaren 24eko 10/1982 Euskeraren Erabilera Arauzkotzezko Oinarrizko Legeak eta Lege honek zehaztutako helburuak lortzeko beharrezko diren giza eta gauzazko baliabideak izango dituzte ikastetxe guztiek.

436. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Euskal Herriko Komunitate Autonomoaren eremuko Irakaskuntza Publikoaren Gastu eta Finantzaketaren Estatistikak ikastetxe publikoen iharduera ekonomikoari buruzko informazioa eskaintzen du, gastuen sailkapen ekonomiko-funtzionalari eta gastu horien finantzaketari begiratuta, beren jatorriaren arabera.

437. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Eta gero ikastetxeen tipologiak eta gastu-ratioak lortzeko erabiltzen diren aldagai akademikoei dagokienez, berriz, EUSTATek urtero-urtero Irakaskuntzaren Estatistika/Estadística de la Enseñanza argitaratzeko oinarritza egiten duten datuak hornitzen dizkioten fitxategietatik ateratzen da informazioa.

438. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Eta informazio ekonomikoa, azkenik, ikastetxe publikoetan emandako irakaskuntza finantzatzen duten organismo desberdinek hornitutako datuetatik lortzen da.

439. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Ikastetxeen mantenimenduaz arduratzen diren administrazio publiko desberdinek finantzatutako gastuak lortu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari eta beste hainbat saili eta Udaletxeei, 1989ko gastu horien desglosea egin zezatela eskatu zitzaien ikastetxez ikastetxe.

440. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Eta administrazio-munduko datu horien bilketarekin batera, EUSTATeko agente elkarrizketatzaileek ikastetxe publiko guztiak bisitatu zituzten, hauetan diru-iturri partikularren (familia, Aurrezki-Kutxa, Enpresa, Autofinantzaketa) etab.en datu ekonomikoak jasoz.

441. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0023 k) Garbitasuna Ikastetxearen garbitasunetik eratorritako gastuak barnehartzen ditu.

442. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0027 Unibertsitatea eta beste goimailako ikastetxeak

443. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0037 Hemendik, Salamancako unibertsitate pontifizioan dagoen jesuiten ikastetxera joango da, zertara eta teologiaz jakitun izatera, 4 urtetan zehar ikasiko duena, 1716tik 1720. urtera bitartean.

444. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0037 Edifizio edo ikastetxe hau Margarita de Austria erreginaren oparia zen, eta jakingarri modura esan, erregina fundatzaile honen oroimenez urtero egiten zen ospakizunean, hileta-errezo hitzaldia latinez goi-goieneko ikasle batek predikatzen zuela; bada behin, Larramendi izan genuen hautatua; halaxe diote behinepein eskolako artxibategiko dokumentuek.

445. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0053 Eginkizun horretan diharduten irakasleak, emakumezkoak batik bat, ez dira gehiegi oraindik, baina bai kemenez eta adorez beteak, eta horrexegatik ikastetxe guztietan Eskolaurre, OHO eta Irakaskuntza Ertainak (IIEE), kanpaina konkretu batzu burutu dituzte, hala nola martxoaren 8koa, jostailu ez-sexistari buruzkoa, eta beste hainbat ere, Klaustroak sentsibilizatzen ari direnak.

446. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. arteaga 0009 Bide horretatik, beharrezkoa da eskola eta familia sentsibilizatzea, irakasleak prestatzea, ikerketak bultzatzea eta ikastetxeak bideratzea eta laguntzea hezkidetzaren marko teorikotik, hezkuntza- eta curriculum-proiektuak gara daitezen.

447. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0150 Gaur egun ez dagoen giro eta inguru hori lortu ahal izateko baliabide berri eta egokiak aurkitu beharko ditugu, garrantzitsuenetariko bat ikastetxeak izan beharko lukeelarik.

448. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0158 Eta bien bitartean, gure Herrian bertan, kanpotik etorritako monja ezeuskaldun asko ikusten genituen, bai gure ikastetxeetan, bai gure ospitale eta eritetxeetan.

449. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0158 Baina, Jauna, gure Herria mundu guztirako monja gaiak ari zaizkizu ematen eta Herri horrek berak ez al du behar bere hizkuntzaz eta bere maitasunez hitzegin eta bere eritegi, ikastetxe eta elizetan lagunduko dion bertako alaba konsagraturik?

450. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0086 Bata zein bestea (UOHEI) Urrutiko Oinarrizko Hezkuntzarako Espainiako Ikastegiaren bitartez eskura daiteke, ikastetxe batera joaterik ez dagoenean, edozein arrazoi dela eta.

451. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0086 OHOn bezala, edozer dela ere, BBB eta UBI irakasten duten ikastetxeetara joaterik ez dutenek urrutitik egin ahal izango dute, (UOHEI) Urrutiko Oinarrizko Hezkuntzarako Espainiako Ikastegiaren bitartez.

452. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0226 Anunciada izeneko ikastetxea 1580an eraiki zuten eta handik 40 urtera (1620), bostehundik gora ziren.

453. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0226 Eta irakaskuntza hau, Elizak kontrolatu eta monopolizatzen zituen ikastetxe hauena alegia, gehienbat apaizgintzara zuzendua zegoen eta bertan ikuspegi literarioa nagusitzen zen 49. Jimeno Jurío, J.M., op. cit., 225 or..

454. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0020 Ikastetxe zenbaitetan nahiago dute oraindik horiek beren horretan (alegia dokumentu independente bezala) mantentzen jarraitzea, beste batzuei, aldiz, Hezkuntza-proiektuan edo Ikasketa-proiektuan txertatzea egokiagoa iruditzen zaien bitartean.

455. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0020 Gaur egun eskubide eta betebeharren kode horrek araudi estandar bat dauka, eta araudi horretara makurtu behar izaten dute Ikastetxeek (sar dezakete, gainera, beste aldaketarik gabe beren Barne-Erregimeneko Erregelamenduan).

456. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0020 Hortik aurrera, Ikastetxe askok beren Barne-Erregimeneko Erregelamendua erabili ohi dute IHP eta IIP delakoen garapena eta beren urteko zehaztapenak errazteko balioko duten antolakuntzazko aurrikuspenak xehetzeko:

457. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0020 adibidez, nola antolatu behar diren kanporako irteerak, nola erabili behar diren Ikastetxearen baliabideak, nola artikulatuko diren gurasoen partaidetzari buruz hartutako erabakiak aurrera eramateko mekanismoak, ingurunearekiko lotura, etab.

458. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0020 Ikasturte bakoitzaren bukaeran Ikastetxe bakoitzak bere Urteko Memoria egiten du.

459. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0123 Umezurtz gelditu zen txiki-txikitan eta haurtzaroa Elgeta, Aberasturi eta Villanueva de Valdegobían eman zuen Urduñako Jesuiten ikastetxean internaduan sartu zuten arte.

460. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0009 Ikastetxea sortzeko behar zuen gobernu ingelesaren laguntzari begira aspertuta, laguntza sekula ez dela iritsiko ziur jakin ondoren, Londresera itzultzea erabakitzen du, non Cloyneko Apezpiku izendatzen duten, elizbarruti honetan hamazortzi urtez biziko delarik.

461. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0119 Ingurura begiratu nuen eta noski, haurtzarako ikastetxe ondoan nengoen, eta justu denda hartan erosten genuen ogiartekoa.

462. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0023 Ikastetxeetara igortzen dira informazioa eta eskabide-orriak, interesatuz gero bete eta hilabete-hilabete t'erdiko epean Hezkuntza Ordezkaritzetan entrega ditzaten.

463. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0119 Era honetara, ikastetxean hain gustokoa ez duten gaia bere gogoko gauzekin identifikatuz, komunikatzeko aukera ematen duen tresna egoki bihurtzen dute.

464. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Munduaren egoera plazaratu genuenean fakultate eta unibertsitatetan erabiliko zutela uste izan bagenuen ere, ez ordea 1989rako EEBBetako 584 ikastetxe zein unibertsitatetako mila ikastaro edo asignatura baino gehiagotan.

465. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0039 Bestalde, Erreformari aurre egiteko irakasleak prestatzeko helburua duen prestakuntza hau beronen ezarpenarekin batera burutzen ari da, eta inplikatutako ikastetxe guztietako irakasleentzat derrigorrezkoa da.

466. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0039 1. Martxan dagoen Prestakuntzarako Plan Trinkoak ikastetxeetan espontaneoki jarraipena edukiko duelako ideia birplanteatu behar da eta, beraz, talde bakoitzaren prestakuntza-beharren autoanalisi-prozesuak azpimarratu, ikastetxe-proiektuarekiko behar horiek antzematen eta agertzen lagunduz.

467. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0039 Honela soilik lortu ahal izango da, ikastetxeetan aholkularien presentzia txikiagoa izan ondoren, prozesuetan jarraipena izatea eta Prestakuntzarako Plan Trinkoak plan iraunkor bati leku egitea.

468. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0039 3. Irakaslearen zeregin berriak eskatutako ikastetxeetako prestakuntza-ereduak irakasleen lan-baldintzen birplanteamendua ere eskatzen duela jasotzea.

469. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0046 - Parte hartzen duten ikastetxeentzako ikus-entzunezko baliabideak eta material didaktikoak.

470. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0070 Horregatik, parte hartzen duten ikastetxeetan aurretiazko ezarpen-izaera duen esperimentazio hau abiaraztea, laguntza ematea eta jarraiketa egitea izan dira lanak eta, beraz, ikastetxe horietan aurreko egitura piskanaka ezabatzea dakarte.

471. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0070 Batxilergoen aurretiazko ezarpenerako deialdia 1993ko maiatzean egin zen, ikastetxe publikoei Ikastetxeen Zuzendaritzek, Pedagogi Berrikuntzak eta Lanbide-Heziketak batera igorritako zirkularraren bidez.

472. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0070 Zirkular honetan lurralde-proportzionaltasuna, LHko ikastetxeen arteko oreka eta Batxilergoko Institutuak lehenesten ziren, eta baita tamaina desberdinetako ikastetxeen arteko konpentsazioa ere.

473. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0070 Era berean, maila bereko beste adarren (LH edo BBB) desagerpena ezartzen zuen ikastetxe hauetan, eta Batxilergoko bi modalitate ezartzea.

474. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0070 Esperimentazioa 1993/94 ikasturte honetan Batxilergoko nahiz LHko 11 ikastetxetan hasi da, eta bertan prestakuntza-ziklo batzuk ezartzea da asmoa, modalitateko aukerako jakintzagai jakin batzuk ikasi izana prestakuntza-ziklo jakin batzuetan sartzearekin lotuz.

475. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0094 - Haur-Hezkuntzako ikastetxeak.

476. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0094 - Lehen Hezkuntzako ikastetxeak.

477. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0094 - Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak.

478. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0094 Haur-hezkuntza, lehen zikloan antolatzen ez den bitartean, ikastetxe desberdinen artean banatuta egongo da.

479. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0094 Honi dagokionez, Lehen Hezkuntzarekin batera ikastetxe bakarrean biltzeak egoki dirudi, baina irtenbide hau behin-behinekotzat hartu beharko litzateke.

480. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0094 Bigarren Hezkuntzako ikastetxeen antolamendua, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa (gutxienez bi modalitate dituena) eta erdiko mailako LHko Heziketa-Zikloa barne, zentzuzkoa da, teoriaren ikuspegitik.

481. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0094 Eskolatzeko adinean daudenak gutxi diren zonetan Haur-Hezkuntzaren 2. zikloa, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta erdiko mailako zenbait heziketa-ziklo baterabiltzen duten ikastetxeetan eraketa komenigarri litzateke.

482. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0094 Behar-egoera hauen aldean, ikastetxeko paradigmen proposamena aldatzeko bizikidetasun-arrazoiak eta interes partikularrak izango dira.

483. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0117 Hezkuntza-sistemari orokorrean eta ikastetxeei bereziki dagokion Hezkuntza-Ikuskaritzaren erantzukizunak ez du ikastetxeen beraien autoebaluazioa egiteko derrigortasunik deuseztatzen.

484. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0117 Ikuskaritzak lan honetarako tresna eratu du eta ikastetxeek ildo horretatik abiatu beharko dute, Administrazioak berriz, ikastetxeek barne-ebaluazioa eraginkorki burutu ahal izan dezaten ereduak eta aholkularitza eskaini beharko lituzke.

485. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0117 Ebaluazioarekin batera, ikastetxeek, ihardunean agertuko diren beharrei lotutako hezkuntza-arloko berrikuntzetan aurrera egin dezaten ere nahitaezkoa da.

486. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0117 Berrikuntzak ICPren proposamenak egi bihurtu beharko ditu, bai eta hauek sakondu eta aldatu ere, ikastetxeko arazoetarako egokiak ez direnean.

487. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0117 Hezkuntza-Administrazioak berrikuntza-proiektuetarako laguntzak eskaini ditu duela zenbait urte, arlo horretan proposamenak egin dituzten ikastetxeei urteroko deialdien bidez laguntzak emanez.

488. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0117 Aurkeztutako proiektu-kopurua mailaka ugaldu da 92-93 ikasturtera arte, orduan, Prestakuntzarako Plan Trinkoan parte hartu zuten OHOko ikastetxeak deialditik kanpo geratu baitziren.

489. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0117 Ikastetxetan burutzen diren Berrikuntza-Proiektu bakarrak laguntzen deialdian aurkezten direnak soilik direla akats larria litzateke.

490. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0117 Ikastetxetako planetan laguntza hauen aukera kontuan hartzen ez duten beste garrantzi eta kalitate desberdineko asko aurki ditzakegu.

491. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0117 Ikastetxetako berrikuntza-lana sustatuko duten mekanismoak eta eragin anitzen aintzatespena lortzea da laguntza ekonomikoa eskuratzea baino garrantzitsuago.

492. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0117 V.3. Ikastetxeen gizarte-erabilera

493. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0117 Ikastetxe batek, irakaskuntzaz beraz gain, zenbait zerbitzu ere eskaini behar du.

494. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0142 - ikastetxea hezkuntza-elkartea osatzen duten kide desberdinek parte hartzen duteneko eta irakaskuntza-ikaskuntzako prozesuak garatzeaz gain, gizarteratze-saiakuntza desberdinak ere burutzen direneko gune gisa hartzea;

495. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0221 IBI (ibi). Irakaskuntza Bateratuen Ikastetxea (Espainiako hezkuntza sistema).

496. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 2. Ikastetxe pribatu eta publiko batzuen izendapena.

497. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0657 Gero, Euskaltzaindiaren gomendioak 15 urtetan zehar indarrean daudenean eta idazlerik gehienek liburu eta aldizkarietan erabiltzen dutenean, eta ikastola, goi mailako ikastetxeetan eta herri administrazioan erabilia denean, ebidentziaren aurrean amore eman behar da eta onartu, gogo txarrez bada ere, H-aren erabilera (9) Alternativas, 28..

498. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0076 Ohizkoena, sekuentzia horiek ikastetxe bakoitzak eztabaidatu eta finkatzea da, modu horretan bakarrik lor baitaiteke klaseen arteko koherentzia.

499. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0076 Gaur egun, Nazio Curriculumak ikastetxe publikoetako 16 urte bitarteko ikasle guztien hezkuntza hartzen du.

500. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0076 Ikastetxe pribatuek ez dute zertan Nazio Curriculuma eskaini.

501. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0076 Gainerakoa zeharkako gaietarako eta ikastetxeko irakasleek bereziki interesgarritzat jotako alorretarako izango da.

502. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0011 Zoriontsu zen, baina ustekabean eta onen-onenean ezbeharra: Ikastetxe zaharreko lehen ikasketak burutu eta nobiziatuan sartu orduko, azken ibilalditxoa egin zuten hango ikasleek euren irakasleekin.

503. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0673 Iturriaga frantses irakaslea ere bazen Hernanin zuen ikastetxean;

504. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. kortajarena 0010 Eskol-mutillak giñan garaian, San Luis plaza iruertzeko (triángulo) bat osatzen zuan plaza txiki bat zan, zugaitz batzuk zeuzkana, Txingurri-erreka eta San Luis ikastetxearen albotik, kamiotik jeisten zan bidearen tartean kokatua zegoana.

505. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Eskolarteko Bertsolari Txapelketak hastear daude, Ikastetxeetan bertsolaritzaren inguruan egiten den lanaren emaitzak agertzen dira txapelketa horietan. Ahozkotasunaren presentzia gero eta handiagoa da Ikastetxeetako ikasmaterialean. Orokorrean bertsogintzan nabarmentzen diren gazteak beste alor batzuetan ere nabarmentzen dira.

506. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 GIPUZPOAKO IKASTOLEN ELKARTEAK 1982an ekin zion bertsolaritza Ikastetxeetan lantzeari Gipuzkoako Foru Aldundiarekin duen hitzarmena dela medio.

507. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Mikel Mendizabal bertsolaria da ikastetxeetan egiten den lan horren koordinatzailea.

508. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Ahal dela D ereduan dabiltzan ikastetxe guztietara iristea dugu helburu Jon Lopategi izan zen hurrengo ikasturtean Bizkaian zeregin horri ekin ziona.

509. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Ikastetxeetako lana Gipuzkoan hasi eta Bizkaira hedatu zen gero. Araban, Iparraldean eta Nafarroan ere asko sakondu dute alor hori.

510. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Ikastetxe bakoitzean irakasle bat arduratzen da ahozkotasunaren ildo nagusiak ikasleei azaltzeaz.

511. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00085 Ikastetxeetan egitazko izkuntza eskubide osoarekin frantzesa zen, eta, beste izkuntza txikiak bide galduak ziren.

512. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00085 Bide onetan Donostin gertatu danoki: eun urte iraun dute frantsez ikastetxeak lanean eta eun urte burututa ortxen itxi dituzke ikasle gutxi zeukatelako, Eun urte geroago itxi bear.

513. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00018 Liburuaren aurkezpenan, herenegun, Barañaingo ikastetxe bateko berrogei bat neska-mutilekin bildu zen idazlea.

514. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Legez kanpoko ikastetxe bat antolatzen ari dira, beraz.

515. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Behar dituzten diru-laguntza eta baimen guztiak izango dituztela uste baitute ikastetxea martxan jarritakoan.

516. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Baina euskararen irakaspena ziurtatzeko beste aukerarik ez zegoen lekuetan baimendu izan dira legez kanpo eraikitako ikastetxeak.

517. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Zer premiarekin nahi da ikastetxe berri bat eraiki?

518. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Zer-nolako hezkuntza eman behar duen ikastetxe bakoitzak parlamentuak eta gobernuak erabakia daukate, ehunetik laurogeita hamarrean.

519. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0003 Bideo-kamerak non jarriko dituzten (edo non jarri dituzten) ez dakigu oraindik, baina gauza bat segurua da: azken hauek gabe ere, Euskal Herriko edozein zentrutan ikasten duen abertzale orok garbi eduki duela bere ikastetxeko gela, pasabide edo patioak Euskal Herriko kaleak direla.

520. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0001 AGINDUA, 1995eko urriaren 16koa Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, ekainaren 29ko 10/1988 Legearen bidez EAEko Hezkuntza-Administrazioaren menpeko herri-ikastetxeen sarean baterabildu diren ikastetxeetako langileak irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko berariazko hautaprobetarako deialdia egiten duena.

521. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0001 Hezkuntza-Sistemaren Antolamendu Orokorrerako urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoko seigarren xedapen iragankorrak lehenengo azpiatalean ezartzen duenez, ikastolak eta herri-eskola biltzeko ekainaren 29ko 10/1988 Legean aurrikusitako ihardunbideen arabera Euskal Autonomi Elkarteko Hezkuntza-Administrazioaren menpeko herri-ikastetxeen sarean bildu diren ikastetxeetan diharduten irakasleek irakaskuntzako Funtzio Publikoan sartu ahal izango dute, Hezkuntza-Administrazio horrek deitutako berariazko hautaproben bidez, aurretik Eusko Legebiltzarrak araututakoak.

522. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0002 Atal bakarra: ekainaren 29ko 10/1988 Legearen bidez EAEko Hezkuntza-Administrazioaren menpeko herri ikastetxeen sarean baterabildu diren ikastetxeetako langileak Euskal Autonomi Elkarteko Maisu-Maistra eta Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoetako karrerako funtzionario-izaera lortzeko berarizko hautaprobetarako deialdia egitea.

523. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0002 Era berean, karrerako funtzionarioaren izaera hori lortu ahal izango dute hezkuntza-administrazioa titular deneko ikastetxeen sarean bat egite bidez sartu diren irakasleek ere, deialdi honen I. eraskinean ezarritako arauen arabera.

524. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0003 2.2.1. Euskal Autonomi Elkarteko Unibertsitateaz kanpoko Irakasleen Kidegoei buruzko 2/1993 Legearen bigarren xedapen iragankorraren arabera, ekainaren 29ko 10/1988 Legean aurrikusitako prozesuaren bidez euskal eskola publikoan sartzen diren ikastetxeetako lan-legepeko langile finkoen izaera duten irakasleek (izaera hori hezkuntza-administrazioak aitortutakoa bada) eta hezkuntza-administrazioa titular deneko ikastetxeen sarean bat egite bidez sartu diren irakasleek karrerako funtzionario irakaslearen izaera lortu ahal izango dute.

525. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0004 Maisu-maistrek eta Pedagogian litzentziatuek eta sartu nahi den kidegoaren hezkuntza-maila bereko ikastetxe publiko edo pribatu batean ikasturte batez irakasle ihardun dutenek ez dute baldintza hori bete beharrik.

526. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0004 EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako Maisu-maistra, Bigarren Irakaskuntzako Irakasle, Lanbide-Heziketako Irakasle Tekniko eta Hizkuntza-Eskola Ofizialetako Irakasleen Kidegoetako funtzionarioentzat gordetako irakaskuntzako lanpostuen zerrenda onartzen duen apirilaren 19ko 163/1994 Dekretua, irailaren 19ko 418/1995 Dekretuaren bidez aldatua, argitaratu zenean, batxilergo-mailan irakasten ari ziren lehiatzaileek Bigarren Irakaskuntzako Irakasleen Kidegora soilik aurkeztu ahal izango dira, ordurarte ematen ari ziren espezialitatearen bidez.

527. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0004 Haur-Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntza/Oinarrizko Hezkuntza Orokorrean lanpostuak adskripiziorik ez duten ikastetxeetan betetzen dituztenek Maisu-maistren Kidegoko hasiera eta erdiko ziklora aurkeztu beharko dute.

528. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0004 Aitzitik, adskripizio duten ikastetxeetan lan egiten duten langileek adskribatuta dauden lanpostuetara joan beharko dute.

529. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0006 Martxoaren 9ko 47/1993 Dekretuko lehenengo xedapen gehigarriak ezartzen duenez, aipatutako Dekretu hori indarrean jartzean hezkuntza-administrazioa titular deneko ikastetxeen sarean bat egite bidez bitarteko funtzionario gisa sartu diren irakasleek, hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko berariazko probara aurkeztu direlako edo aurretik aurkeztu izan ez direlako, hizkuntza eskakizunik egiaztatzea lortzen ez dutenek, hautaketa-prozesuan segitu ahal izango dute eta ondoren zehazten diren epeak izango dituzte, jatorrizko egoeraren arabera, adierazten diren eskakizunak egiaztatzeko:

530. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0016 b) Irakaskuntza pribatuan: ikastetxeko zuzendariaren ziurtagiria, Hezkuntzako Ikuskaritza Teknikorako Zerbitzuaren onespenarekin batera, zerbitzuen hezkuntza-maila, espezialitatea eta benetako iraupena jasoarazten duena.

531. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0016 Ziurtagiri horri INSSek emandako ziurtagiria erantsiko zaio, ikastetxearen (enpresa) izena eta alta-aldia/k jasoaraziz.

532. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0017 d) Ikastetxearen tipologia, bere kokapena eta hizkuntza-aukeraren arabera.

533. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0011 Patxi Larrion atzo, Larraona ikastetxean.

534. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Bestalde, herriko ikastetxe guztiak D ereduan ari dira soilik.

535. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Ordubitan Ageri-Alde Ikastetxeko jangelan, herriko zaharren bazkaria.

536. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0031 Urtero bezala, Sanferminak bukatu ondoren Iruñeko Larraona Ikastetxean hasten dira Udako Euskal Unibertsitateko klaseak.

537. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0031 Atzo Larraona Ikastetxean eman zioten hasiera aurtengo Udako Euskal Unibertsitateari, aurreko urteetan baino jende gehiago bildu delarik.

538. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0048 San Bartolomeko mojekin hasi nintzen zortzi urterekin eta ikastetxe horretan egin nuen batxillerra eta egia aitortu behar badut, oso nota oneko ikaslea izan naiz.

539. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0048 Dena den, ikastetxe horretan jaso nuen eragin inportanteena Ama Arrazolarena izan zen.

540. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Euskal Herriko aldizkari Ofizialean, 1992ko Martxoaren 26an argitaratutako, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketaren Sailaren martxoaren 4eko Aginduaren bidez, Unibertsitate eta Sailaren mailetako Ikastetxe Publiko eta besteetan ikasleen onarpenerako prozedura eta egutegia finkatzea dira.

541. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Ikastetxe berean beste ikastaro bat egiteak ez du onartze prozedurik behar.

542. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Aipatzekoa, Zumaiako ikastetxeetan eskolaurre mailan D eredua eskaintzen dela.

543. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Guzti honekin loturik, Julene Azpeitia Ikastetxeak ere matrikula egiteko epea irekirik du.

544. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Azkenik esan, matrikula 2 urtetako umeetatik aurrera egin daitekeela ikastetxe honetan.

545. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Xabier Munibe ikastolak, 92-93 ikasturtean bere heziketa ikasketak ikastetxe honetan hasi nahi dituzten ikasleentzat matrikulaketa epea zabaldu duela jakinarazten du.

546. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Emankizun hau herriko ikastetxe guztietako 5., 6. eta 7. mailako ikasleei zuzendua dago.

547. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1324 Plan Orokorraren unean uneko aldarazpena onestea Otxarkoagako Veracruz ikastetxea irakas erabilerako alde berezi legez birkalifikatzeko, ebazpen honetako funtsetako atal egokian adierazitako okerrak zuzenduz.

548. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6262 ERABAKIA, 1992ko ekainaren 29koa, Hezkuntza Administraziorako Sailordetzarena, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Eskolaurreko eta O.H.O.ko Ikastetxeetarako altzari hornikuntza, entrega eta instalaziorako kontratuak esleitzen dituena.

549. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6262 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Horniketak kontratatzeko osotutako Mahaiak, 1992ko ekainaren 1ean, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Eskolaurreko eta O.H.O.ko Ikastetxeetako altzari hornikuntza, entrega eta instalaziorako, Baliabideen Zuzendaritzaren 002/92 espedientearen behin-behineko esleipena egiteko emandako Txostena ikusita.

550. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Horregatik, ikastetxeek zer esan handia dute gai honetan.

551. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4782 Gipuzkoako herrialde historikoko ikastetxeentzako kirol materialaren hornidura esleitzeko lehiaketa.

552. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4782 Diputatuen Kontseiluak 1993ko maiatzaren 11n hartutako Erabakiak dioena betez lehiaketa irekirako deia egiten da Gipuzkoako herrialde historikoko ikastetxeentzako kirol materialaren hornidura esleitzeko.

553. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4782 Kontratuaren xedea da 1992-1993 ikasturteko Eskolako Kirol Programaren barruko ekintzetako edozeinetan parte hartu zuten Gipuzkoako herrialde historikoko ikastetxeentzako kirol materialaren hornidura esleitzea.

554. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4782 Halaber sartu behar dira esleitutako lan guztien gaineko zergak, tasak eta edonolako gastuak, baita materiala ikastetxeetara banatzeari buruzkoak ere.

555. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4782 Lana burutzeko epea. Materiala ikastetxeetara banatzea:

556. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4782 Materialak Gipuzkoako ikastetxeetara banatzea Gipuzkoako Foru Diputazioko Gazteri eta Kiroletako Zuzendaritza Nagusiak emango dizkion zerrenden eta kopuruen arabera egingo du esleipen hartzaileak, 30 eguneko epean luze jota ere, banatzeko eskaera egiten dion egunetik aurrera.

557. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4783 Ondorengo idatzia eramango duten bina gutunazaletan aurkeztu behar dituzte proposamenak: Ikastetxeentzako kirol horniduraren 1993ko lehiaketa irekian parte hartzeko proposamena .

558. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0009 Ikastetxeetan traba besterik ez dago irakasleen prestakuntzarentzat, eskola-mapak euskarazko ereduetako ikasleak derrigorrezko bidaiari bihurtuko ditu...

559. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Orain inork ez du zalantzan jartzen ikastetxearen nortasun eta autonomia erabakiorrak direla kalitatezko garapen propio hori lortzeko eta berrikuntzak bultzatzeko.

560. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Irakaslegoaren perfil profesionala eta funtzionarialak lehengoan darrai, ikastetxe publikoek eskean aritzeko autonomia baino ez dute izango...

561. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Zaldibar ikastetxea dagoeneko martxan

562. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Aurrerantzean heziketa ez arautuko ikasketak kokatuko diren Zaldibar Ikastetxean atzo hasi ziren Lanbide Hastapeneko ikasleak klaseak jasotzen.

563. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Ikastetxe honetan kokatuko dira Lanbide Heziketa eta Formazio okupazionala ere.

564. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Atzo hasi ziren Zaldibar Ikastetxean heziketa ez arautuaren barnean dauden Lanbide Hastapeneko klaseak.

565. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Beraz agentzia berriak Lanbide Hastapena, Lanbide Heziketa eta Formazio Okupazionaleko ikasketak finkatzeko balioko luke, arduradunen nahia Zaldibar Ikastetxeari iraunkortasun bat ematea delarik.

566. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Agentzia sortzearekin Zaldibar Ikastetxeari iraunkortasuna eman nahi zaio.

567. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Eibarko San Andres ikastetxe publikoko ohar batean jakinarazi zaigunez, datorren astean zehar, otsailak 2, 3, 4 eta 5ean ikastetxe honetako ikasleak ETB-1ean 7retatik aurrera emititzen den Galaktika programan egongo dira.

568. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Aipaturiko programak grabatzen duela aste pare bat abiatu ziren ikastetxe honetako 6 eta 7. mailako ikasleak Miramongo estudioetara.

569. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7766 - Deialdiaren helburu diren emaitzak lortzeko ahalegin berezia egin duten irakasleei eta ikastetxeei merezimenduzko aipamena egitea.

570. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7769 - Kanpoko aldean idatzitako gauza berbera (izengoitia, eredua eta zikloa)
- Ikasgela Lehen Hezkuntza edo OHOko zein mailatakoa den
- Irakaslearen izen-abizenak
- Grabazioan entzuten diren ikasleen izen-abizenak, bakoitzari dagokion zenbakiaren ondoan.
- Ikasgela osoaren zerrenda.
- Ikastetxearen izena, helbidea eta telefonoa.

571. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7769 15. - Saria irabazi duten ikasgeletako hoberenekin kasete bat argitaratuko da, ahalik eta zabalkunde handiena emanez eta ikastetxeetara eredu gisa bidaliz.

572. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. egaña 0003 Hortxe ditugu Erriberako ikastolak, ikastetxe publikoetan D eredua ezartzeko eta aitzina egiteko saio txalogarriak, Administrazio Publikoetako eta zenbait enpresatako langileen ahaleginak euskara lan hizkuntza bihurtzeko, hor euskal irratien borroka ukatzen zaien legezkotasuna erdiesteko...

573. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. ugarteburu 0003 Lehengo zuzendaritza, lehengo administraritza (ekonomia aldetik buruhauste gutxiagorekin), lehengo irakaslegoa, Ikastetxearen Heziketa Proiektua (IHP) eta Ikastetxearen Proiektu Kurrikularra (IPK) ere berdin, pedagogi batzordea, asanbladak, geletako arduradunak, geletako bilerak, sikologoaren zerbitzuak... hitz baten esateko dena lehen bezalaxe.

574. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. osa 0039 Horrela ba, Herrian, Ikastetxe bakarra Ikastola gelditzen da bostgarren mailaraino.

575. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. osa 0039 Segidan batxilergo ikasketak burutzeko ikastetxe komarkala zabaltzen da, Bastida, Oion, Lantziego eta Lapueblako ikasleei irtenbidea aurkitu nahirik.

576. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. osa 0039 Araba-Errioxa alde hauetan, D eredua ematen den ikastetxe bakarra izanik kontzertazioa ukatzen digu.

577. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 0042 Ikastetxe Publikoetan erdiko atetik euskara sartzea dela egin dun lanik ederrena aitortzen zidan.

578. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0042 Eun urte bete dira, Aita Eskolapioek Iruña'n lenengo ikastetxea sortu zutenetik.

579. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 La solidaridad necesaria en un mundo de injusticia y desencanto hitzaldia eskainiko du Jon Sobrinok Groseko Jesuiten Ikastetxean 19.30etan.

580. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00008 Ordiziako Urdaneta Ikastetxe Publikoa: 25 urte

581. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00008 Gaur egun, zorionez, gure erakundeen (Eusko Jaurlaritza, Udala) laguntza badugu, baina lehengo borondate eta sakrifizio gogoari eusten diogu, eta honi esker gure ikastetxeak arlo askotan aintzindari izaten jarraitzen du: irratia, telebista, prentsa, eskolaz kanpoko ekitaldiak...

582. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00008 Hizkuntza honen garrantziaz ohartuta, gure kabuz hasi ginen ingelesa irakasten Urdaneta Ikastetxean.

583. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00008 Beraiek izan baitira ikastetxearen lehengaia; eta lehen mailako lehengaia izan dugula esan dezakegu.

584. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00008 Izan dezakegun saririk handiena, ikasle izandakoen seme-alaben ondoan aurpegi berriak ere ikustea da, gure Ikastetxea lehendik ezagutzen ez zutenak baina gure eredua aukeratu dutenak eta konfidantza honi kalitatezko irakaskuntza egitasmo batekin erantzutea, gure erronkarik handiena.

585. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00008 Urdaneta Ikastetxea

586. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00003 Soinu tresna emanaldiak, irakasleentzako saioak, dantza lehiaketa eta pailazo saioak dira Andra Mariko Ikastetxe Publikokoek egunotan ospatzen duten VI. Musika Astearen barruan antolatutako ekitaldirik nagusienak.

587. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00003 Horrez gain, nahiz eta Andra Marikoa haur eta lehen hezkuntzako ikastetxea izan, eta kontutan hartuta ikasturte amaieran gaudela, holako egitasmo bat erabat atsegingarri suertatzen zaie ikasle zein irakaslei ere.

588. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00003 Aktoreak Romo, San Ignacio, J.B. Zabala, Larrañazubi, Zubilleta eta Andra Mari ikastetxetako, Geroa eta Gobela ikastoletako eta Julio Caro Baroja eta Romo institutoetako ikasleak izango dira.

589. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Gastuaren kopurua seme alabak ikastetxe publiko, konzertatu edo pribatu batera joatea aukeratzearen araberakoa izaten da.

590. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Horrela, ikastetxe pribatu bat hautatzekotan, lehenengo hilabetean, hau da, irailean, guztira, hilabeteko kuota barne, ia ia 200.000 pezeta ordaindu beharko lituzkete gurasoek.

591. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Ikastetxe publikoetan, materiala eta liburuak ordaindu behar dira.

592. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Ikastetxe konzertatuetan jantzien gastua gehitu behar da eta hauek beste 30.000 bat pezeta gehiago izan daitezke (garestienak 80.000 pezeta kosta badezeke ere).

593. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Gurasoek urtean zehar garraio eta jantokietako gastuei ere diru partida bat zuzendu behar diete, bataz beste, ikastetxe publikoetan 4.500 pezeta, konzertatuetan 8.500 eta pribatuetan 13.200.

594. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Horrela, ikastetxe pribatu batzuek hilabeteko kuotarekin batera ordutegitik kanpoko eta kirol zenbait ekitaldi aurrera eramateko diru kopuru bat ere kobratzen dute eta gero ekitaldi horiek batzuetan ez dira burutzen.

595. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Era berean, ikastetxe eta gurasoen elkarte ugarik beraiek saltzen dizkiete liburuak eta materiala gurasoei.

596. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Datorren urriaren 1ean Getxoko Ikastetxeetako haurrek ETBko lehen katearen EUSKARAOKEA saioaren grabaketan hartuko dute parte.

597. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Herriko ikastetxe guztiak gonbidatuta daude.

598. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Andra Mariko auzunean, mitinak eta hauteskunde ekintzak Andra Mari, Zubilleta eta Larrañazubiko ikastetxe publikoetan egin daitezke, eskola kanpoko ordutegian.

599. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Hautes-ekintzetarako ere Juan Bautista Zabala Gobeloki eta San Ignazioko ikastetxe publikoak ez ezik San Nikolas enparantza, Fadurako ekintza aretoa eta Kultur etxeko ekintza aretoa ere erabil daitezke.

600. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Areetan Maria Goiri eta Pedro Aristegiko ikastetxe publikoak eta Gobelako Udal futbol zelaia egokituko dira ere mitinak egin ahal izateko.

601. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0014 Ikastetxeetako ikasketak amaitzean gero eta jende gehiagok hartzen du unibertsitateko bidea.

602. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0014 Baina honelako ikasketek gastu haundia suposatzen dute, are gehiago, ikasketa zentrua etxetik urrun gelditzen denean eta ikasleari ikastetxea dagoen lekuan gelditzea eskatzen dionean.

603. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0024 Ordutegiei edo beste edozer gauzari buruzko informazioa Udal Kirol Zerbitzuan edo ikastetxeetan bertan jaso daiteke.

604. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0013 Froga honetan Elgoibarko ikastetxeetako OHOko 4,5,6 eta 7. mailako haurrek parte hartu ahal izango dute.

605. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0006 Mundaiz ikastetxean ikasi zuen.

606. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0008 5. Ume Hezkuntzarako Ikastetxe Publikoen, Lehen mailako Ikasketetarako Ikastetxe Publikoen eta Ume Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzarako Ikastetxe Publikoen erregelamendu organikoek, orobat Bigarren mailako Hezkuntzako Ikastetxeenek ez dute liburuzainarena aurrikusten, liburuzaintzat liburutegiko lana beste zereginik ez duen ikastetxeko irakasletzat hartzen baldin bada, behintzat.

607. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0008 Ikastetxerik gehienak dute eskola liburutegitzat erabiltzeko gune berezi bat eta honako zerbitzu hauekin: liburuen mailegua, zaindutako ikasketak eta taldeko lana egiteko gunea, irakasle baten koordinaziopean eta eskola orduetan.

608. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0008 Irakasleriaren ardura da liburutegiko arreta, berezitasun batzuk dituen arren: Lehen mailako Hezkuntzarako ikastetxetan, talde guztien irakastorduak bete ondoren, bestelako ekintzak burutzeko erabiltzen dira gainerako orduak, horien artean liburutegiko arreta sartzen delarik, kontutan harturik aipatu zeregina Hizkuntzetan edo Gizarte Zientzietan adituak diren irakasle baten edo biren esku geratzearena.

609. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0008 Erdi mailako Ikasketetarako ikastetxeetan, guardiako orduak bete ondoren, irakasleriak badu lanpostuari dagozkion zereginak egiteko aukera, horien artean liburutegiko arreta delarik.

610. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0008 Ikastetxeek bere esku duten garrantzizko baliabidea da liburutegia, baina begibistako dirudi ikasgelako liburutegia sortzeak liburu-fondoen erabilpen arrazoizkoago eta ugariago aukera egiteko ematen duela.

611. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. leunda 00006 Ikerrek darrai esanez gu kalean egotean eta gazteekein egotean esan daiteke bi belarri bezala ditugula; alde batetik, kalekoa, eta bestetik, herriko instituzio ezberdinetakoa, hala nola ikastetxeak, aisialdi taldeak etab. Beraz, esan daiteke zubi bat garela baina ez soilik gazteak eta udaletxearen artean, baita ere, adibidez, gaztea eta aisialdietako taldeen artean edo gaztea eta eskolen artean. Adibidez, gazte batek momentu batean bere maisuarekin hitzegiteko eskatzen badigu hala egiten dugu

612. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. amilibia 00029 Errugbian aritzen direnak lagunen eraginaz hasten dira, Inglaterran edo Irlandan ez bezala, gurean ez baita ikastxeteetan errugbia ikasten. Hemen futbola da errege. Hala eta guztiz ere, datorren ikasturtean zenbait ikastetxe eta ikastolatan errugbia irakasten hasiko gara.

613. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Bermeo eta Mundakako partidu politiko guztiek, sindikatuek, ikastetxeek eta Pediatraren aldeko Guraso Batzordeak ihardunaldi osoz lana egingo leukeen bi pediatren aldeko eskakizuna luzatu dautsee, gutun baten bidez, Gabriel Inclan Osasun Sailburuari eta Maria Jose Albizu barrukalde eskualdeko Osakidetzako zuzendariari.

614. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Uri honetan kanpainak izan dauen arretagatik eskertzen jake herritarrei eta, bereziki, Cáritas, Gurutz Gorria, Herri Babesa eta eskola eta ikastetxei.

615. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0011 Seguru askotan entzun duzula holakorik, Ikastetxe hori oso ona da, kalitate haundikoa: instalazio onak, irakasle onak, ekintza osagarri asko eta eskolaz kanpoko ekintza asko egiten dituzte.

616. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0011 Ekintza osagarririk gabe ikastetxeek ezin dute bete, arlo askotan, lan munduko errealitatea, kaleko errealitatea...

617. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0011 Guk ikastetxeari eman behar diogun kalitatea ez da diruaren bitartez izan behar.

618. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0003 Karrantza, Lanestosa, Zalla eta Alonsotegiko zentro publikoek eskaintzen dute euskara hutsezko eredua, hau da, D eredua, eta Turtzioz-eko Jose Sierra ikastetxe publikoa da A eredua soilik eskeintzen duen zentro bakarra.

619. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0003 Alonsotegi ikastetxe publikoko ikaslegoaren %90a D ereduan dago.

620. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0003 Bestalde, eskualdeko beste ikastetxe guztiek eskaintzen dute B eredua.

621. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eskolako kiroletan ere gaitz arrunta 0016 Dagoeneko Gipuzkoako ikastetxeen erdietan erabiltzen da pilota hezketa fisikoan eta Bizkaian sartuko da ikasturte honetan.

622. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eskolako kiroletan ere gaitz arrunta 0017 Oso denbora gutxian Gipuzkoa osoko ikastetxe erdietan sartzea lortu da eta aurten Bizkaiko ikastoletan hasi da esperientzia.

623. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eskolako kiroletan ere gaitz arrunta 0017 Oso denbora gutxian Gipuzkoako 135 ikastetxe sartu dira programa honetan.

624. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eskolako kiroletan ere gaitz arrunta 0017 Dena den egoera konplexua da, ikastetxe batzuetan hezketa fisikoaren arduradunak darama programa eta beste batzuetan eskolaz kanpo erabilten dute Pilota Eskolak sortuz.

625. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eskolako kiroletan ere gaitz arrunta 0018 Batzorde Antolatzaile bat osatu zuten ikastetxe guztiek eta Udalak eta asesoria tekniko bat egin zen proiektuaren kargu, Athlon SCoop. izenarekin.

626. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0023 Ume bakoitza bizi zen lekua ezagutu eta hurrengo ikasturtean beren eskola izango zen ikastetxea bisitatzeaz gain, hainbat gauza gehiago egin genitzakeen: jakiak saltzen zizkiguten dendatara joan (harategira, arraindegira, fruitategira. . .), garraiobide kolektiboetan ibili (autobusean, trenean...), aireportua eta portua bisitatu, auzokoak ez bezelako beste animalia batzuk ezagutu (akuarium-ekoak, parkekoak...).

627. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eta kitto! 1993 0022 Hau dela eta, Deba Beheko Mankomunitateko Ingurugiro Sailak kontzientziazio kanpaina bat egiten hasi da, 3 hilabetero eskualdeko O.H.O.-ko ikastetxeetan hitzaldi batzuk emanez.

627 emaitza

Datu-estatistikoak: