XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Bana laket artian neban zeure miña!
Zeugaz bete ixateko nozu ba egiña...
Iñon atsedenik ez, urrun zeuregandik;
¡ez zintzan tokijetan Zeu billatu nairik!
Bijurtu zindudan ba ixadi aratza,
larretako bakian nasain lo negijan,
ta begijok ebiltzan goxaldeko izpijan
.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Baserrira eldueran, auzoko guztiak urten jakezan pozaren pozez eta egun askotan izan zituen iñon diran jai ta jolasak mendi bazter areitan.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Ezta eguno Leire'n, ez beste iñun, alako txori abeslaririk entzun.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Iñon kabituko ote da? Etxe-errenta pagatzeko baño orretarako obia aiz.

5. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Ez, arrantzalia beti izangoda
arraunkalari trebia,
lanteri klase oyetarako
iñon parerik gabia;
orrengatikan festa eder ori
berritzia da obia,
batzuben gustoz ez bota aztutzat
zapuztutako kabia
.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Bazkari-bukaeran Don Jose azaldu zan maisterren artera ta bai gogoz ta iñon diran atsegiñezko itzakin artu.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Gau artan, eche artako poz gaya neurtuko zuben neurtzallerik ez deritzot izango zanik iñon, bada echadi burutik asi, eta Pintto-renganako guztiyak, baziruditen mogiarazten zitubela zerbait berena etzan erabilkayen batek.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0071 Ollorik iñun gutxitzen zanik etzuen iñork esaten; geitzen zanik ere ez; baiño orduantxe ere, geitu baiño gutxitu obeki egiten ziralako errezeloa... baiño...¡bai zera!...¿Errezelua?¡ka!... Auntza beti mendira; baiño ijitoak; eztu aldaparik igo nai.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 Bai ete da iñun, betiko sugarretara ain gutxi ta betiko atzegiñetan ain lagun asko, bataz beste, eraman dituan izkuntzarik?.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Toki guztietan or ari dira apaizak iñon diran eragozpenak berek baltseoa deitzen dioten dantzari jartzen.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Geienez ere, ustegabe iñon topoz-topo egin bazuten, bata bestearentzat egokiak zirala irudituaz ta zerbaiten berri bazekitela aditzen emateko, parra-irri gozoz agurtu ziran, edo itz lotsati erdikaren batzuk esan zizkion mutillak neskatxari.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Utzi Kataliñek, izketarako gogorik etzeukalako; utzi Joanesek, orrelako arazoetan ezer etzekialako; utzi Jose Ramonek, Manuelek, Malenek, amonari poz ematearren ta bera baño antolatzalle oberik iñun etzegoalako.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Euskalerri guztia, Eibar izan ezik, abadien mendian dago, ta nik eztot iñon mendian egon gura.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0568 Biciera au, edoceñec ezagutu lezaquen becela, da desonestidade osocoa, animeco eta gorputzeco garbitasun jaungoicozcoric, iñun azaltzen ezduna: da beragatic cristau loiquerizcoen bicitza.

15. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Etxearen atal edo alderdi nausiak abek dira: Sukaldia, suaren bidez notin eta abereen janari-edariak gertatu, otza danean berotu, jan eta edateko bear diran tresna ta ontziak garbitu ta gorde, ta iñon lanik ez danean sendi guziak astia eman edo igarotzeko tokia.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Etzan erakutzi guztiz ase (satisfecho); ibai-basterran ondo ibilli zirala iñon, baña goierrian motel.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Garaija'n be ixan gintzazan, eta jai ederragorik asko geyago ezingo jakon iñun eraldu.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Kaisarr etzan nagi ibilli: beingo baten bere aurrera erakarri ta onean irabaziko ebazalakoan, iñon ziran labankeri ta koipekeriak esaten asi yakon; baña koipekeriok alperrekoak zirala ikusirik, asarre biziz diñotse: nire jainkoak gurtu ta jauretsi bearr dozuez; ori nai ta nayezkoa da: bestelan... zuenak egin dau.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Aren billa ebiltzan fiesolitarrak; baña iñon ezin izan eben idoro.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 ¡Erantzun obarik ezeban idoroko iñun! ¿Euzkeraz ez al-dakixu? Ondo baño obeto ekijan errderaz, be, neureki etorri ziran elgoibartarrak esan eustenez.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Aspaldijon iragarritta dagonez dagonillarako iñun diran euzko-jai ederrak eraldu dabez.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 -Ta ori naikoa eztala, nola zuazte kumunista ta iñun diran gizatxar guziai esku emanda bere aurka ?

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Euzkerea gaurr egityen diraan edozein ele edo izkera beste zarra da, gustijak baño zarragua dana be ezpa-dogu gura iñon edo esan.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Ke edo ka zer dan iñon dogu.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Len esan dedan bezela, datorren illaren amairugarren egunean inauguratuko degu Euzko-Etxea, ta pesta aundiak daude eratuta egun orretarako: txistulariak, ezpata-dantzarik, triki-titxa, pelota partiduak eta abar; ta gañera okasio oyetan iñun paltatzen ez diranak; meza nagusi bikain bat sermolari bikañagoarekin banketea ta mitiña.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Antxe bada egotekotan. Eta Donosti'ñ izan ezik, iñun ez.

27. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 (Gau au Urkiola'n egiñ ebanik eta gutxiago bere amama Sukarrietakoa zanik, iñun ezta agertzen, baña).

28. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0382 Neure ondotik igaroten zarienok ikusi ta gogartu egizue, arren, neure onaze-minak añakorik iñun izan ere leiken.

29. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Lenago be ba-ziran aldikada batzuk leia au uneraiño sarturik gendunak: bertsolaririk inun ba'zan, araxe joko eban, gero esango dogunez, jentetza ikaragarriak.

30. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 PRAISKU - Stalin gizarajoa! Ezin aztu dut. Mundu ontan ez da poz bizi aundirik... (Bat batean) Bueno... aditu izan dut bazkaldarrak batzuetan eskupekoa plater azpian utzi izaten dutela. (Plater azpi guziak alperrik ikertuaz) Jas! Orain ere kale! Txuri! Neretzako ez da iñun dirurik! Pobretako jaioa naiz. Noan, noan!

31. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0048 TALDEA:
Gora gure Urko Buruzagi!!
Buruzagi bat ba'degu ederrik,
Euskalerrietan ez bait-du iñon parerik.
Arrikari ta makilkariak,
aizkolari ta pelotariak.

32. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0108 Gure jatorri garbi onek
oberikan iñun ez du.
Mendiko ur onak bezela
bizi gaitezen garbi beti, eta indardun,
gaudela orain ta beti
euskaldun.

33. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Ezerez eta obenlari natzaizu. Jaungoikoak daki ondo bañan ez naiz iñon lotsatu apaiz jantziaz agertzez.

34. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Ez dakit zer zetorren. Ez det iñon ikusi Obispo jaunaren baimenik!

35. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Nik ikuste-uste dedana,
nigandik alde, ala ote da emana?
Ala nere begiak iñun eztana,
sortzen ote-dabiltz? Irudipen-uts ote dana?

36. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 20- Mundu guztian zabaldurikan
ditugu gaur Salletarrak,
iñun baño obe Euskal-errian
ikusten dira erritarrak.
Muga batetik beste puntaño
Anai on oiei eskerrak,
gure mutillak egiten dira
Kristau ta Euskaldun iatorrak.

37. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0087 Ala ere, irudi bat zan bakarrik, eta ez iñon ez zegona...

38. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0051 Santa Ana egunian
jun giñan emendik,
amarretako trenan
martxa Andoaindik,
gero Elizondora
kotxian Irundik,
ardit bat bakarrikan
eman gabetandik,
alako gizonik
iñun bizi zanik
ez nuben uste nik
ain prestu ta onik,
guretzat ez da izan
iñun oraindik.

39. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Ez-yakiagu iñun datzan altxor pillorik, ez olako tokirik.

40. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Lurrak, zeruak, diranak-oro Zu zindukatela ta Zugan bukatzen zirala; Zu aldiz, iñon ez.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Guzien elepide izanik, axanpa gorriz okiturik zeuntzan non-nai; baña, beste iñon baño gorriagoak Alexanderi'n ikusi: zertan estu estuan, goseak ilda, ta izurriteak txurtenean yota, minki atsekabeturik zeuden: illobi artatik iges egiten zutenak zigor ukaldika larrutu egiten zituten, txiki-txiki egin arte.

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Izan ere, zure altxorra iñon ezker, zure biotza ere antxe dago (Mat., VI, 19-21).

43. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Beste iñun ez, ikasten ezpada.

44. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0027 Eta dio: Dioten izaki edatsu oiek, iñun egotekotan, bitartean legozke.

45. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0074 Elizagintza ortan jotzen det nik beste iñun baño aundiago, gure aurrekoen kristautasuna.

46. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Ezta irakaslea, ezpaitu iñon irakasten, bizibide oberik baduelako noski.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Dirua bear eta nork aurreratu ezin iñon arkitu; baimena bein da berriz eskatu ta, beti itxaropen onak, baña beñere eltzen ez; dirua ta baimena erdi-eskuratutakoan berriz, lan guzia erderara aldatzeko agindua....

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Alare, euskerarik etzan azaldu iñun.

49. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0008 Arrentza da hemen iñun bezin latza:
bikun egin behar egun oro otoitza;
Urtzi'ri jaurespen, Andrane'ri andrane andre done: Bizkaiko itz zaharra aintza.

50. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Orduan zortzi praka-gorriak turutapotsean, iñun ziran dantzak egiten asi ziran.

51. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Ba dirudi gure euzkai-zaletasuna beraka dijoala, ez badegu iñun somatzen euzkera aldeko benetako maitasunik.

52. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Euzkadin bakarrik ikusten da beste iñun ikusten eztana: Obispu, apaiz eta praide analpabetuak.

53. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Etxe berrik nunai ta bizilekurik ezin arkitu iñun...

54. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Baño zer espero dezake Eguberri jai oietan iñun seme-alabarik gabe bakartasun gorrienen bizi zaizun agureak, bere egunak atzerripean dijoazkiolarik?

55. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Baina batez ere automobila aparkatu behar daben bakoitzean, komeriak izaten ditu koitadeak, ba, bere Seat txikia Dodge Dart bihurtzen jako eta ezin dau nahiko dan beste lekurik inoiz aurkitu inon.

56. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 San Nikolasi jira egin ondoren, Esperantza kalerantz zuzendu eban bere kotxea, astiro, inon aparkatzeko tokiren bat ikusiko, zuhur.

57. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Ez zara bisitatzera etorri eta ez zaitut inon aurkitu.

58. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0052 Auzoko lagunek zorion opa etorri ziran Babirenera, umea onez agertu zala eta, asko izaten dira eleizan ez beste iñon aurkitzen ez diren ume galduak esan eutson zion sakristauaren emazteak Babiren amari.

59. 1969-1990 bizkaiera poesia netx 0058 Ezta beste iñun itxu
onen antzekorik:
bista ona izan arren
urkoa ikusi eziñik.
¡Ai au azkengabeko...
.

60. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0113 Iñun diran galderak dagiztaz Gernika'ko bizikerazaz.

61. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0123 Asieran esan dogunez, Peru bertsolaria izan zan, baiña bere bertso-paperak ez dira agertzen iñun.

62. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 LIZARDI.- Inon ez Maritxu, eder galant hori.

63. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0153 XABIER: Txarrera ez iezadak har, mesedez, baina hi ez haiz argi horietakoa, ez dakik? Egoten dituk ba, beti tirin taran ibiltzen direnak, batean hemen eta bestean han, batean herriko neska batekin eta hurrengoan kanpokoarekin, zera, udaberrian erleak ibiltzen diren antzera, lorerik lore, beti aldatzen eta inon gelditu gabe... Ez zekiat, Joseba adibidez.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Informazio hori ez da inon gordetzen.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0028 AINGERU BRONTZEZKOAREN HEGALPEAN Bazuen etxe bat Madrileko Oriente Enparantzan, beste bat Bartzelonan baina beti alde batetik bestera ibiltzen zen, ez bait zuen inon sukalde eta sutondo izan zekiokeenik aurkitu.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0158 9. Elisabetek behar dituen rotuladoreak ez dira inon aurkitzen.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0191 Baina ezaugarri hau ez dugu inon sartu orain arte, ez aspektoan, ez modalean.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0101 Eta Lazkao-Txikik erantzun: - Hazi inon ez.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 Hurrengo urteetan beste bi disko txiki atera zituen Michel Labegueriek, baina artean ez zen jaialdirik egiten inon eta bere horretan utzi zuen Labegueriek kantagintza.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0045 Horretarako gudaroste bat antolatu zuten, inon iraultzarik sor baledin, han iraultza hori zapaltzeko.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0018 Esaldi hauek ez dauzkagu oraingoz inon idatzi beharrik.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0384 Villasantek, hizkuntz arloan, guztiz argi agertzen du ikuspegi manikeistek ez dutela inon defentsarik.

73. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0066 Hitz politak eta irribarre gozoak jaso zituen, baina ez zioten inon lanik eman.

74. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0022 Zenbaitek entzuna zuen haurren berri, baina ez zuten sinesten inon egon zitezkenik.

75. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0032 Haurrei buruz hitz egingo didak, baina ez diat uste inon haurrik dagoenik.

76. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0118 - Ez dut uste horrelakorik gerta den besterik inon.

77. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0142 Burrukatzeari utzi diogunean euria hasi du, eta orduan orubera joan gara korrika, ez bait zegoen inon inolako aterperik (...).

78. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0010 Beste inon aurki ez daitekeen bizira.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0042 Ez dago kaferik inon inguru honetan.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0037 Svenek, ordea, ez zuen emazte bila handik inora joan nahi izan, printzesa hura baino emakume ederragorik ez zuen inon ikusi eta.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0068 Aitari entzundakoa zuen, ostera, urrutian Europari ifar-aldetik hasera ematen zioten irla haietan bezainbeste makailaurik ez zela beste inon harrapatzen, eta Islandiako arroka guztiek kaio zirinez beteta egon behar zutela iruditzen zitzaion dagoeneko gizondutako mutiko kaskagorriari.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0054 Lau, bost, sei egun igaro, astebetea, bi astebete eta Zantarra lizarren arteko hustarteetan iraungia bezala; haren zantzurik inon ez.

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 Nire doaiak ene soinean daude eta ez beste inon.

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0045 Ezagutu ote zuen inoiz, mintzatu ote zitzaion inon?

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Beraz, gerraren ondorioak inon baino gutxiago sentitzen ziren Iruñean eta bizitzak aurrera egiten zuen, itxuraz behintzat ohiz bezala.

86. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0007 Eta Huancavelica, Huancayo, Abancay... eta Cuzco, inca lurraldearen hiriburua, eguzkiaren sabeletik sortutako lurra: nola ez gogoratu Andesetako mendi mazelez osatutako Jose Maria Arguedasen poliedro itxurako gorputz hautsiaz eta haren jadanik sufrimendua inon kabitzen ez zitzaioneko suizidioaz, indiarragotzat zuen bihotz hura ezpata zuriak iragana, Limako espazio goibel hertsian kondorearen hegalada mugagabea berraurkitu nahi eta ezinean, Tupac Amaru-ren hilobitik sortzen ziren dei erdiragarrietatik ezinezko ametsak gorpuztu nahian, zumbaylluaren antzera, ezerezaren inguruan etengabeko zirkuluak osatu nahiz jirabira desesperatutan ibili zena.

87. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0021 Orain behintzat, besterik ez zegoen inun: etxeak, balkoiak, teilatuak besterik....

88. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0144 Orain ez zegoen mugarik inon eta Albak barrea eragin zion burutazio marjinal bat izan zuen: - Ba al dakizu, Didac, agiririk ez daukagula?.

89. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0039 Txakurra, gaitzerdi, berriz ere desagertua zen, inon ez zegoen haren arrastorik.

90. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0013 - Tamalez, ezin aurkitu izan dut inon paketeetara hurreratu, makurtu eta uhaletatik helduz leporatzen zuela, Rafaelek eta Pozasi erran diot nondik nora jautsiko garen.

91. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0070 Handik irten ondoren, dendaz denda doaz ea inon lagunarena bezalako lepokorik aurkitzen duten.

92. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0111 Ez tabernan, ez beste inon.

93. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0186 Ordura arte bere pipa zaharretan ez beste inon inork aurkitu ez zuen Partreren ezkerreko hatz erakuslearen marka bat aurkitu zuen.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0147 Didaktismorik ez da inon sumatzen.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0039 Ez dut iñon irakurri, Antonio Maria Labayen-ek in Agur 3.1973.I. 27.ko zenbakian dakarran massala, bizkaierazko itxurapean.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0068 Kanta honen arrastorik ez dut inon aurkitu, behar bada erabat galdua da zoritxarrez.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 Apropos dago saio gisa egina: inon ez zaigu agertzen zein erizpiderekin jokatu den, ez zein alderdi poetiko bereziki kontsideratzen edo deskontsideratzen den historia honetan, etc.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Apropos ekibokoak sortzea ematen du, garbitasuna inon bainoago behar denean (goiz honetan bertan, soldaduzkaren aurkako manifestariak tiroka sakabanatu dituzte).

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0096 Musikalari ospetsuaren biziaz eta lanaz ikerketa ugari egin izan den arren, inon agertzen ez den; bere biziko atal interesgarria aztertu zuen txostengileak: aita Donostiaren atzerriko egutegia, bidaiak eta lana.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0052 Delako sujetu horren hipotesiarekin abiatu ziren jakintza denak, eta inon ez dute aurkitu.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Ez bedi inor harritu hemen zenbait joku eta dantzez iraganaldian hitzegiten badut, ba leialki esan beharra daukat, ez dakidala honek oraindik inon bizirik segitzen duten eta nola.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0015 Hemen ere ez da gehiago ageri, ordea, 1731-1732ko ikasturte honetako katalogoan; ez hemen eta ez inon.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0066 Solidarioek horrela ikusten zuten 1923.aren haseran Eibarko egoera orokorra: ... Pena ematen du aitortzeak baina langile arazoetako gogorik eta ganorarik ez da inon ikusten.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0235 Uztailaren 10rrean aliatuek Sizilia lurrartu zuten jazarpenik aurkitzen ez zutelarik inon.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0092 Prentsa eta adierazpen askatasunik inon ez, Inglaterran ezik.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0118 Gero, praksi konkreturako beharko litzakeen aplikabiderik eta berezkuntzarik ez da inon egiten (arau interpretatibuek noizpait kreaziorako ere balio lezaketela onartuz gero ere, nola erabili jakiteko).

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0083 - Aurreko testuaren B) atala edo antzekoa irakurri, eta ondoko galdekizunoi erantzuna eman (IK): Zer aurkitu zuen Millikan-ek? Ba ote litzateke inon karga hau baino ttikiagoren bat? Zer motatako karga zen, positiboa eta negatiboa? Zein da masarik ttipieneko atomoa? (Begira ezazu masa atomikoen taulen bat).

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Idortasun handieneko zabaldi ikaragarri haietan, gaizki eraikitako lurrezko etxe pilo bat besterik ez dizu eskaintzen zure begitara; dena du goibel naturalezak han; isiltasun handiena nagusi, inolako hegazti hotsik ez entzuten inon....

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0193 Urepeleko baserritarren arteko beste sineskera batean ere, inguruko kobazulo batean ba omen zeuden urrea zaintzen suge eta aker bat (24,II,275) (*)Kobazulotako ideologiari buruz emana dugu geure iritzia, eta akerrari legokion berezitasunik ez da inon igertzen.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0317 Stalin-en ekonomiazko batasunaren arrazoia ez da inun aipatzen, halare.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0169 Hemen izan ezik, fedea ez da beste inon adimenduzko onarpen huts-soiltzat hartzen.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0057 Inon ez zaio, ordea, Euskal Herriko egoera arruntari baserrikoa kontrastatu, Orixek bere baitan halako zerbait egiten zuela badakigu ere.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0282 Hori guztia maitasun historia batekin konbinatu digu Orixek, esanahi batez hornituz (beste inon baino egokiago kanta honetan, nire ustez).

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0119 Hortaz, hondoraino eta azken ondorioetaraino iritsi nahi duen jite kritiko horrek garbi adierazten du Soziolinguistikaz inon baliatzekotan, inon aztertzekotan, gizartearen etorkizuna moldatzen ari den tokian beharko litzatekeela bereziki, hau da, Hezkuntz Sisteman, Unibertsitatean zein beheko mailetan; eta arrazoi gehiagorekin, moldatzen ari dena hizkuntz arazo latzak (latza ote deritzo hiltzorian dagoenaren egoerari?) erakusten dituen komunitatea baldin bada.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Mikhail Bakntinengandik hartzen du Sarrionandiak ideologia dialogikoaren konzeptu hau, baina hark bere Problems of Dostoevsky?s Poetics liburuan definitutako forma dialogiko edo polifoniko hori ez zaigu guri karnabala premiagabekoa bihurtuko lukeen gizarte demokratiko batetan izan ezik nobelaz gain beste inon erabil daitekeenik iruditzen.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0209 Beste ohar-erizpideak ezertxotan gutxietsi gabe ere, auziaren benetako dimentsioa txostengileak inon baino hurbilagotik hor atzeman duelakoan nago.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 Hor ikusten dut nik, inon baino areago, status eta corpus planning horiek eskuz esku jarduteko aukera paregabea eta lehentasun osozko eginbidea: besteak beste hor ikusiko bait da, inon baino argiago, nor dagoen teknolekto hutsezko ostoberri eske eta nor, aitzitik, lehenik enborra sendotu beharrean.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0130 Hau gertatu da mundu osoan baztangarekin: 1977az geroztik ez da baztanga-kasurik inon gertatu.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0128 @- Soziolinguista eta hizkuntz soziologoontzat ere badu lanbidezko erakarmenik, galzorian eta herio-arriskuan dagoen hizkuntza batek zeuon alorreko zientzi azterketarako probaleku ezin aproposagoa eskaintzen bait du, osasunaren giltzarriak aztertu nahi dituen mediku-ikerlariak ere gaitzak jota dagoenarengan inon baino ikasbide zuhurragoak jaso ditzakeen modu berean.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0025 Baina lan hori neurtitzetan ondu behar duenik ez du, dakidala, inon esaten; esaten duena da zein gaik osatzen duten, eta, harrigarriro, gai horiek gero solasaldietan barrena tratatuko diren ber-berak dira, hots, kristau herri lurtarra eta ez-lurtarra, -ren bertutez.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0185 Hoja parrokial baino zertxobait gehiago bakarrik ziren, Pako Buenok galdu zuen konbatea, Rita Haywort-en ezkontza Ali Khan printzearekin, baina Josetxoren drama ez zen inon agertzen.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0071 Herrialdeetako maparik inon aurkitzen ez baduzu (batzutan ez dira salgai egoten, kartografia militarra izateagatik), Nazioarteko Instituto Geografikoan eska dezakezu.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0191 Eta inon zehaztu egin behar bada euskara, hizkera moeta hauetan da, berba batetik zein bestetik ondorio juridiko garrantzitsuak etor bait daitezke eta testu baten interpretazioan oinarri bait daiteke nor berearen eskubidea defentsarako arrazoia edo argumentua.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0082 Beste inon baino luzeago izan den aldi horrek, nolako eragina du oraindik Euskal gizakiaren instintu, sentimendu eta pentsamoldeetan?.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak etxde 16 seme-2 0189 Aztarrenik ez da aurkitzen inon eta horregatik pentsa daiteke erdal deitura ez zitzaiola atsegin, bera hain euskalduna izanik.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Aipagarria da Gasteiz eta Iruñea (kostaldetik nolabait urrunduak) inon ez agertzea.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0049 Lehorreratu, eta ez dute inon belarrik ikusten.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0157 Nik ez dakit gaur zeharo eta xoilki euskaldun den tokirik ba ote den, ez Goierrin eta ez beste inon.

129. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0028 - Nik etzekit ba! Emen aldatu niñuen bartarratsean, da iñun eztit billatzen orain galtzerdia! Ta anka batean galtzerdia ta bestea ankutsik ezin joango nak ba!.

130. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0313 Baiñan, adi zaidazute, egazti beltzaren bat baldin ba-da iñun, or dezute zozoa buru ta ipurdi beltz.

131. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0012 Aitzulo orretan egon nintzan iru egunez, eta andik Frantzira jo nuan: 24 ordutan 20 legua bide, iñon egonik egin gabe. SANTA KRUZ APAIZA ORIXE.

132. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0056 Esku-besotan / zaituzte aiek / eramango / zure oiñak ez / arririk iñun / dezaten jo.

133. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0060 Beti zure galdez,
aztarrenik, iñun ez,
arkitzen bazaitut,
jungo naiz zure gana,
zure itz-erditxo bat
neretzako da... dana.

134. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0093 Gaiztakeririk ez duanak ez du uste izaten gaiztorik iñun bear duanik.

135. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0094 Etzuten goserik ikusten bere etxeko beyak, leun ta guriak azaldu oi ziran beti; izan ere iñun ba zegon ekarriko zien gauaz arek sortaka-ederrak.

136. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0025 Ta semea, erririk-erri, iñun ziran etsai-klase guztiakin.

137. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0014 Alegia, bere iduripenean beste iñun bizi etziran kristau oietaz urrikaldu eta kontaera aldatu.

138. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0305 Itzak ala edo ola laburtu ta beste iñun esaten ez ditan itz eta esaerak erabilli.

139. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0017 Ta guk ere ez degu iñon arkitu non ta noiz ezkondu ziran; ezta ere emazte ori non ta noiz il zan; ezta ere seme alabarik izan zuten.

140. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak m. manterola 0017 Dionisiok, eun kilo ondar zaku batean eraman baietz Telleritik Irun`go Erriko-Etxe aurrera bizkarrean eta iñun deskantsurik artu gabe, jakina.

141. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0092 Lotura gabeko teatrorik, era bat azkatu ta librea, independiente deritzaiena, teatro mota ori ez da iñon arkitzen Frederik Roda idazle katalandarrak, leen aitatutako Donostiako batzar artan esan zuanez.

142. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0027 Baña, Prehistoriako berriak ez daude idatzita iñun, gaurko eguneko idazteko moduan, beintzat.

143. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0017 Alakotz, Erri baten izakera, ortxe, gogoaren izarian agertzen da, ez beste iñun.

144. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0091 Beste egikera bat aipatu nai dut emen, eta eztakigu bertan dagoen garrantzi aundia iñun salaturik izan ote dan.

145. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak s. etxebarria 0055 Beintzat izketan ari geranean, onako itz au ez dakit, iñon bein ere entzun ote-dedan.

146. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0040 Orain hauk lasai badabiltzak, ez diketek inon laketzeko problemarik, orotan ongi dituzkek.

147. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0083 JON SARASUA
Doinua: Donosti alde hontan
Puntua.
Tolosan ezin leike
inun aparkatu....

Sarasua
kotxia aparkatzen
asko da nekatu,
neri ez zait inporta
ezin det ukatu,
nik hemen nai dedana
lenbailen bukatu

148. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Ez da harritzekoa, izan ere, gozo ibiltzea, beste inun bada eta, Azpillagaren ondoan.

149. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Elebitasuna mito bat denez, ezin bait da inon lortu hizkuntzen arteko oreka iraunkorrik, hizkuntza bat aurrera joanen da, Estatuaren babesarekin, eta bestea, minorizatua, elebakartasun printzipioa ukatuta, atzerako joanen da.

150. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Idazlanak euskara batuan idatziak, orijinalak eta inon argitara gabeak izango dira.

151. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Hau ba, ez dagoela munduan, Euskadi ezik, bere telebistaren jaun eta jabe den Gobernu autonomorik, eta ez dela inon, herrian hitzegiten den nazio-hizkuntza eta telebistak darabilenaren arteko proporzioa Euskadin bezain nabarmena hizkuntza nazionalaren alde.

152. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Ez Euskal Herrian eta ez inon.

153. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Baina bertsolariak beste inon baino gustorago ariko dira antzokian.

154. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Bi egunien jardun zeben, sasi artiak, presak eta iñundienak erregistatzen, baina alperrik.

155. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Han ez zan iñon arrastorik.

156. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Inon bai eta hementxe dago bazterturik euskara, nafarren hizkuntza zaharra.

157. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Hiru sailetan parte hartuko dutenek, ondoko baldintzok bete beharko dituzte: gai librean ariko dira, orijinalak, hau da, nork berak sortutakoak izango dira eta sekula santan inon publikatu gabeak.

158. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Zer esan berriz gaurko eguneko bazkariagatik? Amaika jatordutan iritxi naiz nere denboran baiña orduan jaten zan bezelako potajerik ez det aurkitzen iñun.

159. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. etxezarreta 0001 Inon sartu eta kabitzen ez den zaborreria guztia etortzen da bertan.

160. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. sarduy 0001 Bai puntu, tema eta gaiak, inoiz inon erabili bakoak eta gaurkotasun osokoak izan ziran.

161. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0001 - Hor arazoa ez duk gu gazteak izatea ala ez izatea, arazoa duk gu gazte izanda ere plazan gaudela, ze ez duk batere normala inon gu bezalako batzu gure gauzatxoak ateratzen tokirik izatea.

162. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Eta beste iñon baiño beldurgarriago izan da uroldea Bizkaia`n: Gernika, Bermeo ta... Bilbao ta inguruetan aundiena.

163. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Gazteagoei ailegatu zaie txanda euskal literaturan, gazteago diren batzu ere hasi dira komunikabide eta hezkuntzaren munduko postuak betetzen eta ez da inon ageri izen haundiko euskaldunberri berririk.

164. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. atxutegi 0001 Ez egoala iñon, an ikusten zan beste alkarte gai oneri erantzuteko.

165. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 COURREGES.- Bizitza aldatuz doa. 40 urte dituen emaztekiak ezin ditu izkutatu bere urteak. Zenbaitetan gertatu zait aurrean adin horretako emakumea 20 urteko bere alabarekin. Ez da bien artean alde handirik, silueta ia berdina dute biek, aurpegian igertzen zaio, beste inun ez. Ez da harritzeko, 40 urteko eta gehiagoko emaztekiekin topo egin eta artean badutela... halako zerbait ikustea...

166. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. chavarri 0001 Lo zaku arinak... eta gure gauetarako babesleku bezala, inon dagoen gelarik handiena: zeru zabala, beti miloika izarrez josita.

167. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Baita gizaldi orretan egin ziran Mañuzka eta Patrokua, baña urtea bera ez da iñun agiri.

168. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Ez zuen hura saltzeko asmorik, bai bait zekien ezin izango zuela inon saldu hain irudi famatua, baino mendeku gozoa eskuratu ahal izango zuen, guztiak ahozabalik utziaz, eta bizia izorratu ahal izango zuen, guztiak ahozabalik utziaz, eta bizia izorratu ziotenak kale gorrian jarriaz eraberean.

169. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Eleizako erretellerako diru batzea zala ta ez zala, batek esaten eban: Nire etxeai erretellea egitea izan zanean, neure kontura egin bear izan najuan, iñon laguntza barik.

170. 1969-1990 zuberera antzerkia casve ibañeta 0031 Brenda
Behar ere badûzie etxen
ûrrûzûna bat azkarrik,
Barneko lanen juan-erazteko
ihun ezpeitû parerik.

171. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00077 Munduan diran legeak dira
gizonak jarritakoak,
eta ez dira erdiak bere
Jainkoaren gogokoak.
Geienak dira aberats eta
andiaren aldekoak,
mundu ontarako jarri zituan
argienak Jaungoikoak,
zuzenak eta errezak eta
iñon atxaki bakoak.

172. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00097 Meza onetan, anai-arrebok,
kantatu dogu alkarrik,
Jesus bera be emen dogu ta
ez gara egon bakarrik.
Poz andiakin ikusten gaitu
erri maite Zeanurik,
era ontako egunarentzat
iñon ez dan lez neurririk,
egun andi au luzatu daigun
betiko oso-osorik.

173. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0150 Ez dau beharbada benetan behar dozun janaria inoiz be inon ikusiko.

174. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0057 Demografiaren zati honen azterketeak zailtasun asko dakarz, Bizkaiko hiru herriok bakarrik ikertu doguzalako eta bertan bizi edo ezkontzen diranen jatorria bakarrik zehazten dalako euren iturrietan; ez da inon jasoten herritik alde egiten dabenen barri, ez zenbat diran, ez nora doazen, XX. gizaldiaren hasikerararte; beste alde batetik, esan behar da azkenengo hau dala herri honeetan lan egiteko posibilitate gehiago eskainten ebezan urigunetaruntz emigrazino gehien izan dan gizaldia.

175. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0006 Han inon baino zapalduago.

176. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00038 ESKOPETO.- (Inguruetara begira) Ez ditut inon ikusten.

177. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00013 Ba al dakizu zergatik ikusten dudan hainbeste telebista? Fantasia asko gustatzen zaidalako, eta telebistan izan ezik, fantasiazko abenturarik ez da inon gertatzen.

178. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0140 Europa, Asia, Afrika, Amerika eta Ozeanian, inon ez dakite zer egin.

179. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0219 MIKEL.- Inon ez.

180. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00119 3 Zer aztertu behar da inon presarik eraiki aurretik?

181. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0161 Gaur eguneko munduko mendi garaienak, Himalaia mendikatekoak, ez ziren inon ageri, itsasoa besterik ez zen lurralde horretan.

182. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 Etxeko hizkuntz maitearen durundi gozorik ez da inon sumatzen

183. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0007 bira
bira
hitz
hitz
gero
bero
inor
inon
hartu
hartu
hegaz
hegan
mehea
mihia
behin
behin
heldu
galdu
zelai
zelai
samar
samar
ikusi
ikasi
noski
noski
lurra
larru
garaia
garia
ekarri
egarri
hurbil
hurbil
itzuli
itzali
aparta
aparta
zintzoa
zintzoa
noizean
goizean
galdetu
goldatu
berehala
berehala
etxeratu
atzeratu
begiratu
begiratu
izugarri
inurriari
zergatik
zergatik
erantzun
erantzun
trebezia
berezia
bitartean
bitartean

184. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0140 Lauburua Europan ere barreiatu zela esan badugu, gisa da aitortzea inon ugari aurkitzekotan Euskal Herrian egin daitekeela, beste inon baino: elizan, hilobi, atalburu nahiz kutxetan.

185. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00089 Honela, bada, artzain txabolak zeuden Urresparatzen, Pagorriagan, Atxipiondon, Muñotxikin eta Zaraten, baina jadanik ez da ia inon aztarrenik ere gelditzen.

186. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00071 Emakume ahotsa zen, emakume zahar batena, zehatzago. Eta tuneleko zoko guztietatik batera heldu zela iduri zuen. Ez nuen inon inoiz aditu eta, hala ere, ezagun zitzaidan.

187. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0067 Tabernan egongo zen emakume lizun batekin, edota agian, hiri honetatik at zegoen, edo inon ez.

188. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0039 Jaxinto, Imanolen aita, soldadu zen, soldadu profesionala, eta beti zebilen batetik bestera gerra egiten eta horregatik hari buruz zekiena lanbroetan gordeta bezala agertzen zitzaion mutikoari, inoiz inon zehaztu gabe.

189. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0128 Eta inon infernurik baldin bada halako zerbait beharko duela izan pentsatu nuen.

190. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0021 Alboetara begiratzen du harriturik, baina inon ez dira agertzen, ezin da...

191. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0089 Gainerakook, mahukak josita geneuzkan eta uko egin genion ordutegiz kanpo inon sartzeari.

192. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0021 Elkarte askotan zehar ibili izan naiz, baina inon ez zegoen honen zapore gozoa zuenik. Zorionak bertakoei. Piarres. Munduhozkaria S.M.G.E. Sugetzar munduhozkarien gourmet elkarteko kidea.

193. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0019 Gela osoan begiratu nuen eta, harrigarria bazen ere, ez zegoen ispilurik inon.

194. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0025
Abiatzen dena ez da egundo inon
geratuko?
Ala itzuliko da? Baina, itzultzen dena
abiatu zeneko lekura itzultzen da ala?

195. 1991> euskara batua literatur prosa l. fernandez 00010 Baina bada, inork kontrakorik demostratzen ez duen bitartean, Interneten eta ez beste inon argitara eman den euskarazko lehenbiziko literatur lan originala.

196. 1991> euskara batua literatur prosa l. fernandez 00010 Interneten eta ez beste inon argitara eman den euskarazko lehenbiziko literatur lan originala.

197. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00082 Eta hori, hori ez duk inon agertuko.

198. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00131 Hik ez duk inoiz horrelako gurutzerik inon ikusi, ezta inoren paparrean ere, aditu duk, bai?

199. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00072 (...) bereziki hunkigarriak zaizkit margo horiek, eta horietan ikusten dut inon baino argiago Lautrecen begirunea eta finezia.

200. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00081 García Hernándezen begi urdinek ez zuten inon sosegurik hartzen Galán-en beltzenen ihesi.

201. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00032 Ez du onartu nahi, alabaina, inon ez dagoenik, nonbait egon dadin nahi baitu, egunen batean, harekin elkartuta, behin eta berriz besarkatzeko.

202. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0078 Paretak pitzatuak zeuden goitik behera eta bonbila biluzi haiek lanpara bihur zitzaketen fieltrozko oihal zurrunen arrastorik ez zen inon.

203. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0071 Irlandako berde-zuri-laranja ez da inon ageri.

204. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0109 Inon ez zegoen.

205. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0012 Baina agurearengana itzuli zenean ez zuen honen arrastorik inon aurkitu.

206. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0060 Mapari begira minutuak eta minutuak egon ohi naiz, askotan begiak inon finkatu gabe, itsasoari edo suari begira bezala.

207. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0029 Ez zen BILBOTARRA NAIZ neonezko argitan inon azaltzen, baina badakizue zein erraz igartzen zaien.

208. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00015 Beti harritu izan nau La Concha izen horrek. Irakurri izan diot, beste daturik ematen ez zuen idazle donostiar bati, izen gaskoia dela. Kontsultatu ahal izan ditudan gaskoi hiztegietan ez da inon ageri Concha hitzari hurbiltzen zaionik deus ere (counque, kapazitate neurria; councà, aditza, zer edo zer counque-ka neurtzea).

209. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00083 Bertan ez da euskarazko jardunaren aztarrenik, inon. Okerrago, euskara behin azaltzen da liburuan: Entre los viejos papeles del Eceiza (Antiguako taberna) aparece un curioso catecismo en euskera editado el año 1915 y del que reproducimos alguna de sus páginas. Asteteren Doctrina Cristiana bat da, Juan de Irazusta erretore Hernialdekoak ipini zuena euskaraz.

210. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00226 Egoera pertsonala hobetzera batzuk, kontradizio gutxirekin, beste batzuk ekologia mundura eta abar, hau da, partzializatu egin dira. Ez da beraz, borroka guk planteatzen genuen modura, alegia, osotasunean eta gizarteko arlo guztietan aurka egin eta. Hau da, denen kontra hori arriskutsua da, zeren eta azkenean ez baita inon indarrik egiten. Eta horretaz gu konturatu gara.

211. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 00010 Baina 68ko batasunean nabari zen belaunaldi berri haren kidekorik ez dut gaur inon ikusten, belaunaldi gisa bederen. Bilduko eta akuilatuko ahal ditu liburu honek, bere exkaxean, bigarren batasun honen aldeko gazte guztiak, zernahi adinekoak diren!

212. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00122 Bestelako arazoak sortzen dituzte partitura jakin batzuek, Euskal Herrian ez dauden interpretariak eskatzen baitituzte. Kasu berezia izan zen Aita Donostiaren La quampecirc;te hèroampiuml;que du Graal lanaren programazioa. Lan hau Ondas Martenoti eman zitzaion, Espainia osoan ez dagoen instrumentu elektroniko bat. Paristik ekarri eta Errenterian estreinatu zen, eta zaila izango da beste inon interpretatzea.

213. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00026 Ez dira inon gelditzen.

214. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00026 Hogeien hamarkadaren bukaera aldera filmen ekoizpenean lanean ari ziren gazte batzuk kexu azaldu ziren zinemarako sormen gaitasuna inon azaltzen ez zelako.

215. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. gil bera 0128 Salbuespena izatea normala izan beharko zen herri honetan, deusen eskasean ere ez egoteagatik, inon baino puskaz ere salbuespen akatzaile sutsu gehiago badugu.

216. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0236 Baina, Orixek loa belarriarekin nola lotzen duen ikusteko ez dut uste ondoko pasarte hau baino zoragarriagorik inork inon aurkituko duenik.

217. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0038 Seinale, zein ahalbide gutxi zegoen inon aukeran.

218. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0319 Asmo hartatik (erdaraz eta euskaraz ematekoa, gainera), urak ez ziren kasu guztietan itsasoraino iritsi: Antzinateari zegokiona kaleratu zen (43) LARRAÑAGA ELORZA, K. (1988): Euskal Herria Antzinatean: Materiale eta Agiriak. Donostia/Bergara: Kriselu/UNED. (Argitalpen honi buruz autoreak egindako oharrak ik: Euskararen mesedetarako?, in: Diario Vasco. Zabalik 1989-03-02., baita Aro Garaikideari zegokiona ere (44) HUICI, V.; MADARIAGA, 1. ( 1989): Euskal Herria Egungo Aroan. Materiale eta Agiriak. Donostia / Bergara: Kriselu / UNED; azkenik, gisa berean, kartografia historikoari zegokiona (45) UGARTE, F.M. (1989): Kartografa [Euskal Herriari buruzko kartografa historikoa (1900 aurrekoa). Lehen hurbilpena]. Donostia/Bergara: Kriselu/UNED. 2. Iib. Tamala da proiektuak bere osoan eta euskaraz eta erdaraz aurrera ez egitea, izan ere euskal edizioa bide-erdian geratzeaz gain, erdarazkoa ez baita inon argitara eman. Tamala diot, zeren garrantzizko argibide eta informazio historikoak galtzen baitira horrela, Irakaskuntzara heldu gabe..

219. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0797 Euskaltzaindiko batzordeetan, inon jokatzekotan zuhur eta orekatsu jokatu beharko da, nahiz eta onartzen dugun Quandoque bonus dormitat Homerus.

220. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0475 Inon kokatzekotan, saiakera mailan sartuko nuke.

221. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0248 Dialektologiari dagokionez, benetako dialektologiarik ez zen inon egiten, hitz honi egun ematen diogun zentzuan behinik-behin.

222. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0019 Alferrik dira inon diren marco incomparable guztiak begiratzen den bakoitzean bi mendi, irla bat, ur asko eta hondar puxka bat ikusten duenarentzat.

223. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0056 Guztiz kolore eta marrazki bikaineko zeramikak arkitektura beste inon ez bezala edertzen du.

224. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urgell 0396 Horregatik, XIXaren hasieratik bukaerara jauzia egon zela egia bada ere (eta uste horretan sendotzen gaitu Sarasolak (1976) erakutsi kopuruetatik atera daitekeen ondorioak), bakoitza bere lekuan jartzeko urruntasun nahikoa lor dezakegu jada hainbat gauzatan oraino hurbil ditugun arren, mende horretan zehar gertatutakoa (epeka gertatu arren ere) lotzen joateko, alegia, zeren eta inon, ez eta berton ere, ez bait da ezer ezerezetik jaiotzen.

225. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ametseninterp 0009 Europan, munduan beste inon ez bezala arbuiatu dira ametsak (...).

226. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0146 Bidea zirkulaziorako itxita dagoenez gero, hemen beste inon baino gehiago eman beharko diegu lehentasuna oinezkoei.

227. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0139 Metodo honek etnologian beste inon baino are komenentzizkoagoa dirudi: materialengatik berengatik ere, fenomenoon artean (paraje, bizi eta lanbide, antolaera sozial, etabar) lotura kausalak arras ilun ageri bait dira.

228. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0219 Ezta munduari soluzio definitibo unibertsalik zertan bilatu ere: tokian tokikoa beste soluzio eredurik inon ez dago-ta munduarentzat.

229. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0134 Esaiok frantses edo txinar bati Euskalerrian bezala ez dela inon jaten.

230. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0032 Euskaraz den bezainbatean eta 1992 bitarteko epean, Euskal Autonomia Elkartea osatu zuten hiru herrialdeetan eman dira, inon ematekotan, urratsik bizkorren eta esanguratsuenak eta askozaz ere abiadura motelagoz ibili da Nafarroa Garaian.

231. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0061 Hango jendea ona ez bazen, ez dakit beste inon kristau onik aurki zitekeenik.

232. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0175 26 ELUSTONDO, Miel Anjel: Joxe Mallea-Olaetxe: Beste inon ez dauden agiriak dira EEBBetako artzainen lertxumarrak, in Argia, 1.536. zka., 1995-VI-25. 29-33 or.

233. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0128 Adreilua dator, zer forma duen ikusi, behean zer hutsune ditugun aztertu, egokien non koka daitekeen erabaki inon ez bada zuzen egokitzen, hurrengo adreiluei kalte gutxien non egingo dien kalkulatu behar da, mugitu eta kokatu, eta hori guztia segundu erdian edo.

234. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0180 Zinismo, hipokresia eta gezur politiko lotsagarrienen garaian bizi garenean ezin zaie eskatu presoei beste inon inork erakusten ez duen zintzotasun eta integritate ikaragarri hori.

235. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0184 Ez daukagu inon egiaztabide psikologikorik, inolako animaliak hizkera proposizionala eta emozionala bereizten dituen muga inoiz gainditua duenik esateko.

236. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0010 Gorila eta txinpantzeen ahaide hurbil izango ziren, eta gerta zitekeen gure antzinako arbasoak Afrikako kontinentean beste inon baino gehiago bizi izatea.

237. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0168 Baldin inon horrelakorik bada, erakuts biezadate bat!

238. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0085 Gure artisten artean plagioaz hainbeste entzuten dugun honetan, inon frogarik ikusten ez dugula, badirudi euskal letretan, hobeto esanda, beketan, ni naizela plagioa egin duen bakarra: agian ikusgarriena egin nuen, baina nerea baino lehenago plagio asko izan da, eta demostratuko dut.

239. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0096 Italia ezagutzen dutenek ez dute sekula bitxia aurkituko baldin eta, gai honetarako, ez badut beste inon adibiderik bilatzen; zeren horretan herri hori esaten ahal baita munduko garaitikoaren irakaslea.

240. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00018 Gaur uste det Larratxon ondo bizi leikela, alkar maitatu bagendu. Ori gabe iñun ez!.

241. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0087 Izaera, alakotz, izatearen egokera dala esan dezakegu, len galdetu dugunez, zerki bakoitzarentzat izatean asten dan unealdi berean agertzen dala; ta bakoitzari buruz izan baño lenago iñun ez dagoela.

242. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0037 Iñun ez dago alkartasunaren usairik.

243. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00193 Umerik iñon daukagun arte
maitasunez nai lagundu,
amar urtetik onuntz ez gera
esnegaiñetan egondu;
lana eginda ordaiña zuzen
bederik izan bagendu...
Gure ordez bai besteren bizkar
dabiltzanak munduz mundu.

244. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00127 Keriz, udare, arantzabeltz eta iñun diran guztiak oraintxe daude lora bete-betean, eta ostoa nola oraindik atzera samar dagon, iñoiz baiño obeto nabarmentzen dira lorak. Badago begientzat atsegingarririk asko.

245. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak t. mujika 0075 - Ez degu, ez Donostian eta ez beste iñun, Pantxikaenean egiten dan baño opil gozoagarik jaten.

246. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0052
Nere alboan guztiz minduta
ikusten zaitut hain ilun,
barkatu baina horrelakorik
guk ez dugu behar inun,
joan gaitezen hemendik eta
jokatu zintzo ta txukun,
beste txabola bat eginda ia
zenbat iraun dezakegun!

247. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00003 -Bai, egia da. Eta aldizkariaren helburua ez da lehengo Begoñaren independentzia eskatzea, edo planteatzea ere ez. Gure helburua auzo hauetako jendearen artean bertoko informazioa eta jendearen berri ematea da, zeren, zuk esan duzun legez, auzo bakoitzak bere bizitza dauka, eduki, eta bizitza hori guztia ez da zoritxarrez ia inon isladatzen, eta horixe behar dugu, gure ustez, bertokoa kontatzen duen hedabide bat. Mahatserriko informazio-aldizkaria.

248. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Esate baterako, landareria arloan badira Pirinioan hogei bat espezie endemikoak, hots, bertan soilik eta ez beste inon aurki daitezkeenak.

249. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0057 Ez dut inon aurkitu euskaltasunaren zuhaitz genealogiko kutunagorik.

250. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0002 Hots, frantses erabakiak Parisen hartzen direla, beste inon ez.

251. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Galdua eta arroztua den lekuetan, beste inon baino beharrezkoagoa da, jai, bake, elkartasun eta alaitasunez jantzirik plazaratzea euskara, istiluarekin eta borrokarekin lotua heldu bait zaie askotan: sesiozale bakarrentzat, era maitagarrian, noski, baina patxadazale ugarientzat era gorrotagarri eta nardagarrian.

252. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Munduan, beste inon, honelako alerik eta zumurik ez ote zen uste genuen.

253. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0038 Inor inon ez da gogoratu Gernikako bonbardaketaz.

254. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Guk ez dugu senaturik, enbaxadarik eta kontsuladurik inon, ezta Estatuaren Banketxerik, Estatuaren ordezkaritzarik, gobernadorerik eta honelakorik politikoei ogibideak eskaintzeko.

255. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Beretzat ezezik abertzaletasunarentzat ere hobe; kargurik ezaz zapuztuekin, diruzaleekin, galdordunekin eta inon kabitu ezin direnekin ez baitago herri txiki hau aurrera ateratzerik.

256. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0008 Baina Bermeon lortu dena beste inon ez da lortu.

257. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Bizkaian abokatu euskaldunen borroka bat dago, eta horretan beste inon baino tradizio aberatsagoa izan da.

258. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0006 Hiri honek duen banaketa elektorala ez da inon ezagutzen.

259. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eskolako kiroletan ere gaitz arrunta 0017 Oraintsu atera dute Michel Poueyts eta Joxean Unsainek Euskal Pilotarako Urratsak liburua eta horretan ikus daiteke inon baino hobeto filosofia berri hau, ariketa guztietan elementu korrektorea sartzen baitituzte lehia gehiegizkoa izan ez dadin eta kirolari eskasek ere kirola egin dezaten.

260. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. irigoien 0003 Bainan kontua zera duk; kuriosidadea nian, Azkueren kantutegia begiratu eta baita besteak ere, eta Leitza ez huen inon azaltzen.

260 emaitza

Datu-estatistikoak: