XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 Jatzi egixube zaldi ganetik bera, oingotz gixagaxo orreri, era oretan ekarrtiaz, estiak be ija abora etorri yakoz-eta.

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 (Oroituaz) A, ta gañera Mendaro'ko gertaera gogoratuko zayo ta ja, ja...! a zer algarak egingo ditun! Neroni ere gogoratu utsez lertzeko zoriyan jartzen naiz... Gertaera ori benetan parregarri da gero... Tomax bultzian edo trenean Bilbao'ra zijoan batean bere aldamenean andaluz bat omen zuan.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 Mendaro'ra eldu ziranean, oi bezela mutiko ta nexka koxkorrak bere saskitxoak eskuetan zituztela ojuka asi ziran Bizcochos de Mendaro... Bizco...chos de Mendaro ta andaluzak arrituta onela omen dio: Qué dicen? Bizcocho remendao? ja, ja...! Ba krema ondoren akeita, kafia, tranpik gabekoa, puru-purua; txola orain ogei urtekua ta txokorra...

4. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0420 Iya berataz iñor
oroitzen etzala
lanean aritzen zan
jaun au bizi zala;
Quijote izkribatzen
erotzat zeguala,
ganbara xar bat bere
lan toki zeukala,
askotan zer janikan
ere etzeukala
.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0035 Esan ta eguin; eraman zuan botellacho bat beteric echera ama tristeac, eta arquitu zuan alabachoa ia agonian zegoala: belaunicatu zan, deitu zion San Inazio gloriosoari, jeiqui zan, eta zapicho bat bustirik, ur bedeincatu arequin umedatu zizquion aurrari becoquia ta eztarria.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 (...) ta iñok baño lenago ikusiko zuan, goi aldetik, odei tarteko arranoaren ibillera apaña edo ia gizon danentzat estaldurik zegoan izarraren kiñua, ta lur aldean, lokatz bigunetako abere oñatza, bide ondotik joan ziran eperren aztarna, sasi mardularen ertzeko erbi-oi zapala, arkaitz zuloetako egazti arraparien kabia, ta an bebeian agiri zan urlia erriko orduari (1) orduari: reloj zar ta illun samarra.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 (...) arlo berrietan sartzeko leiaz, goizean iduki zituan naigabeak aztu zitzaizkon ia.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0168 INGALATERRAKO Windsor deritxon gazteluan bizi izaten da urteko egunik geienetan gaurko Erregiñarik altsuena, ia larogei urte lepoan dabezala.

9. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Alpalpa.- Landare onetan ia gaitz bat besterik ez degu arkitu, alpalparen ar beltzak sortua.

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Zañetik ateratzia zalla izan arren, Jaunaren laguntzez eta konpesiyo onez oitura charra animatik atera diteke ¡obia litzake alasse aterako balitz! Zenbaitek ordia asmogabeko konpesiyoz zañak oraindik geyago indartzen dizkiyo; konpesatuta, urrengo konpesiyorako pekatu berak dakazki, zazpi urte zituala egindako pekatuak irurogei dituanian dakazki, oiturako pekatuak berak aña urte ditu iya; ¡au bai dala negargarriya!.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ija urtebete da Lusitania ondoratu ebela mila baño notin geyago errubakuak bertan galdurik; ordubantxe Wilson'ak Kaiser'ari agiñak erakutsi biar eutsozan eta oraingo aukerea ipiñi: edo itxi errubako notiñak iltiari, edo gustijon artian lotuko zaitugu.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Zu, irakurle, arritu egingo zera alderdi bat bakarra ez dala irakurtzian? Baña ez arritu, bada tamalez Usurbil'en ere badauzkagu gizon jakintzuak (?) (ja ja ja).

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Emen beintzat zaletasun paltaik ez dago, ta eguna gerturatzen dijoan bezela geyago uste det; ia beste gauzarik ez da entzuten, egun ori gora, ta egun ori bera; egun ori alde batera, ta egun ori bestera; nola zarretan ala gaztetan.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bi ihiztari ari ziren, orai ja bulta bat, zoin gehiagoka espantuka, auzoko herri batean.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jaukol 0001 Besoak zabal-zabal
zure zai, begira:
bere lau zauri oiek
zuretzako dira...
Ia itzali da bere
begien dirdira...
Il baño len ¡ai Jesus!
beira zure Errira
.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Ja, ja, ja !... Au dek au gizon jatorra izatea !

17. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Ozta oztan bukatu lehenbiziko harri-lerroa eta jakin nuan ia hordikeri guztia joan zitzaiola Fortunato'ri.

18. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0111 Asko poztuten naz barri orrekin; neu be ia aspertuta nengoan beti kanta ori entzuten!.

19. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Aldi luze dala idatzita egualarik, ija aiztuta neukan.

20. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 APALLU - Pantxika Lanpernax'i abestu bear al diok?
EZTI - (Isekazko parrez) Ja, ja, ja...! Pantxika Lanpernax'i nik abestu?
APALLU - Zergatik ez? Ondo emakume bikain askoa zeok.

21. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 EZTI - Ja, ja, ja...!! Pantxika Lanpernax'i nik abestu? Aurrerakorik!
APALLU - Orain izango al dituk. Arekin ere, bein baño geiagotan ikusi aut.

22. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0408 APALLU - (Isekaz) Ja, ja, ja, jaaa. Gaur gabean kukurruku elizan jotzeko danak; biar plaza erdian ere jo dezala. Ja, ja, jaaa.

23. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Lutxi - Ja, ja, ja!! (algaraz). Au Erroxali! Nere ondo-ezean parregin-arazten didazu-ta! ja, ja, ja!! Ez nago bada irri askotarako.

24. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 Tomax - (Parrez) Ja! ja, ja!

25. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Palanka @- Meza! ja ja ja! azti-meza! Ez gaituzu ipui oiekin atzipetzen. Zuri egingo dizuguna sotana kentzea da, gure agintarien aurrean agertzeko.

26. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Gazte-gaztea zala, komentuko abadesa izandu zan izendatua eta ia etengabe iraun zuen kargu ortan il arte.

27. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Itzaltzuraño leguntzeko egindu zitieten, baño berandutu zaiguk, ia gautu dik.

28. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 - Ja, ja, ja! Nik uste dut... seigarrenekoa izango zala.

29. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 Miami'tikan berriz ere egazkiñean bi saltotan Guayaquil'en ziran ta an zegoan D. Luis ia bertako egiña, Los Rios'etako berriak, berri pozgarriak kolkoan gorde eziñik.

30. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0095 Jatetxeko nagusiak ia arrapaturik zeukanean bilbotarra, onek kendu zun txamarra, jaso zitun maukak eta asi zen aginka alboan topatu zun arbol baten enbor azalari.

31. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0135 Nere ametsak eztira ia egiatik bereizten: ez dakit aspaldi ontan noiz ari naizen ametsetan, eta noiz ez.

32. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0283 - ¿Nereganako? ¡Ja, ja,! Argindegi'ko neska zarrarena izan ezik, ez dakit beste norenik...

33. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Lamiña atzetik zioakion maldaz bera, bere orrazia eskatuz, esku-eskuan zedukan ia, osertzean sortzen ari zan eguzkiaren leen-izpiak artzaiaren iantzia ikutu zunean.

34. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Garbi ikusten degu beste biderik ez balego ia eziñezkotzat jo bearko gendukela gure asmoa.

35. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0169 Orain dala egun batzuk Irigoyen'dar Alfonso Jaunak lantxo au zuen aurrean azaltzera deitu nindunean, kezka batek ia eragin zidan atzera: alegia, oraindaño asmo ta egiteko bat (facteon lioke Kikeron'ek) besterik ez dan nere arlo au, asmo ta egin-bearrekotzak ez-baña, egin'tzat eta betetakotzat artuko ote zenidaten.

36. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ja agertu dugu bere jokoaren egiteko ez dutela komunichtez ez familiez eta ez herriaz den gutieneko acholarik. Bethi laneko chederat heldu beharrez, itsuski trahitzen dituzte batzuen eta bertzen dretcho eta zuzen guziak, gezurrari egiaren itchura emanez eta berek ja eginikako guziak arbuiatuz.

37. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 - Ja! Sakelak ordre batean atzemaitekoak ziren birundan, zoin bere aldi.

38. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 - Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja!

39. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Sultan ibilketa hartan ez ekartea erabagi zutenean, erdi negarrez gelditu zan zakurra, ta ia damututa hasi ziran muttikoak X'eruntz.

40. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0109 Bestobaten be esatenauen, besto baten be, Ereñoti etorri bera gau beten, d'an Gabeardatz esaten dotzun Olarreko selaiti, andi bieti gora, gaubilunabarra, ya ilunabarra, da, ilunabartute, gaube ta, kaballo bandea kaballo bandea alboti, segidu iten iotzen, segidu, segidu ta segidu, burriña sagatea, burriña sagatea ta, kaballoak, irrintzarik eta.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0050 Ia zahar itxura hartua du baina,
non aurkitu daiteke
beste bat berdina?.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0014 Baita ere aurkitu ditugu geroagoko giza haztarnak, erdi mailako giza mota bati dagozkionak: alde batetik, ia cromagnon ez dena, baina bestetik oraino euskalduna ere ez dena; (...).

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Irakurketa haurrarentzat gauza gustagarri eta atsegin bihurtzea lortzen badugu, bide erdia ia egina daukagula esan genezake.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Etxea ia amaiturik zegoen.

45. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Ia ez, erdiak baino zerbait gehixeago, (%55,7).

46. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0053 - Ja, ja, ja!.

47. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0010 Ja! Ja! Ja! Ja!.

48. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0021 Ja! Ja!.

49. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0028 Tintin!, Ja! Ja! Ja! Bai, hor duzue zuen Tintin.

50. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0035 Ja! Ja! Mendekatzeko garaia heldu da! Gure laguntxoek honez gero astindu ederra hartuko zuten.

51. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0038 - Kaguen la puta! Kaguen bortz! Anarkoek munizio guztiak eraman dituzte! Liki ja ta akabatuko dut!.

52. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0036 Eta ia jakirik gelditzen ez zitzaionez gero, itzulerako bidaia lotan egitea erabaki zuen.

53. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0038 Maialen ia neska puska ederra zegoen.

54. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0220 Ia gaua zen baina ilargi beteak dena argitzen zuen.

55. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0084 - Ia ez dit minik egiten. Ia sendatu zait.

56. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0084 - Ia ez dut hortzarik gabe gelditu nahi.

57. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0084 - Ia ez dut etxean egon nahi eskolara ez joateagatik.

58. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0026 Egun hits eta goibel hartako lainoak azkarrago ekarrerazi zuen gaua; leizera iritsi zirenerako ia ilundua zegoen.

59. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0044 - Karraspio, ia haundia zara, eta etxerako ogia irabazi behar duzu.

60. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0021 Bero handiegia egiten du eta zuriaren zuriz eguzkia ez da ia zeruan ikusten.

61. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0080 Amets txar bat? Ja, ja ja...!, ortots bat zirudien abotsez muturretara bota zidan ene aintzinean zegoen gizaki haundi batek.

62. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0080 Hi kakalardo bat haiz, ja, ja, ja...!, berriz ere irri-algarak eta mespretxuzko doinua.

63. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0116 Ia mutilzahar ezagutu eta liluratu zuen, parlez vous français?, hainbeste eta gehiago zuen ikasia Manuelek itsasoko ibilaldiek hala behartuta, gatza eta liraintasuna estimatu omen zizkion Manuelek, klasea kontramaixuari behin aitortu zion bezala, eta bi haien coktail-a zoragarriari ezin izan zion ezkon bizitza guztian ezer ukatu, arrantzaldi bakoitzaren ondorengo erregali garestia, blusa frantsesak, zergatik probatu aurretik lepondoko etiketari begiratzen diozu beti?

64. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0224 Halere Amabirjina zu zinenez, ezer gutxirako jazoko zirela lehenengotako bira soilak gero Onazaroren ahalegin guzti haien ahalgeagatik bikoiztuko bide ziren, binaka ematekoak, hirugarrenaren atarian, patua taxutuz sorginketaren muga mugan, baina bai bigarren itzulia hirukoiztu ere, geroago, jendearen grinaz (inolako jadespenik ezean, ziur aski, Sorginamaria ez izaki milarien lagun, eztare berena, nahiz gero kanpoan hozten sepa zitekeenagatik explikatu nahi izanen zuten, sineskaitz, jendeak sineskogor esestearen hisiz) eta uste (gura) bezala elizari birako hirugarren itzuliaren ondorengo laugarrena... ja, laugarren itzulia dantza, kalejira, elizara ordez Zakurripurdi osora hedatu zena, ihauteriei zain egon gabeko besta, atabala eta txirula behiala Izturizko lezean ahantzia ekarri nizunez geroz, Onazaro zorabiopean estu ezin etsirik eta noiznahi asalda zitekeenaz gaztigatuz, kridatuz, bere balineko kemena edo zemaituz bere alegizko ahalmena.

65. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0381 Zazpi egunak ia bukatu zirenean, Asiako judutarrek jauretxean ikusi zuten Paulo, eta jendea asaldatu zuten eta Paulori heldu, oihuka esanez: - Israeldarrok, zatozte laguntzera!

66. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0006 - Ja, ja, ja, Kattalin! Atera ezazu ardo gehiago.

67. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0006 - Ja, ja, ja, ederra harrapatu diagu.

68. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0050 Ja! Hobe zeure buruari aholkatuko bazenio, ergel alu horrek.

69. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0009 Juezak, baietz, oraindik eserita, eta Porfirio hor ziak, ja!...

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak maileg 0045 Geroago, ordea, hor ditugu aski hedatuak eta egun oro erabiliak, pentsatu, bertso, zentzu, saltsa; eta ia geure egunotan erabat ezagunak diren Unibertsitate, kontsonante.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Tesi hauk, Rosak gogor gonbatituko ditu, ia beste muturrean situaturik.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Rosak, alderdiaren garrantzia guttiezten du ia deuseztera iritxiaz.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0296 Gainera, ia zihurta daiteke kultibo handietako lurzoruak aurretik erabilitako izurrihilkari edo plagizidek, zizareen kapital biologikoa desegiteagatik, anderatu dituztela.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0104 Ia ez da kontua UZEI ofizialtzea edo ez ofizialtzea; UZEI gehiago sortzea edo ez sortzea: Gobernua eginkizun horretatik arras libre eta kanpora uztea da, olinpoan, neutral, ikuspegi eta joera guztiei lagunduz, h.d., normalizazioa ez egitea eta kito.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Kasu biotan, taldekideak hautatzeko bideak guztiz zehazturik, eta ia errito bihurturik daude.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0046 Beraietatik asko eta askok ia ez zioten amore ematen europearren menpe bizitzeari.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0024 Ia ez dago ezberdintasunik Atlantikoko itsasertzeko herri urrunetako untzien artean: bizkaitar, kantauriar, frantziar edo ingelesen artean.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0083 Eta pixkanaka ia ez dago desegiteko moduko untzirik.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0014 Badirudi herri bat itsasoan sartuta badago, kolonia dela; baina metropolira erantsirik badago ez da ia kolonia.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0163 Bi urte eta gehiago negoziaketan ihardun ondoren, laugarren kanala eraikitzeko erabaki irmoa hartzen du Eusko Jaurlaritzak, Madrileko harremanak (ia) utzita.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Udaletxearekin batera Foru Aldundia jaso zen: bertan, ia oroigarri bezala, antxinako foruen aztarnak gelditzen ziren.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0087 Mende bukaeran, ia nahiko populaturik, beren eliza berezia eraikitzen dute.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0016 Etxean ia ez dugu lanik egin beharrik gauza horiek lortzeko, nahiz eta ordaindu behar ditugun.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0129 Ez ditugu bada ahantzi behar ere Aita Zavalak, bere Auspoa-ko 200 liburuen artetik argitaratu dituen aintzineko bertsolari batzuen bertso bildumak hala nola herri literaturako beste obra askoz bestalde; bainan non da zuzen herri literaturaren eta bestearen arteko muga? Bilintx-en bertso ta lan guziak, 12. Pello Errota-ren bizitza ta bertsoak, 32. ampamp; 33.; Bordel Bertsolaria, J. M. Satrustegik prestatua, 45-46.; Mañex Etxamendi bertsularia, P. Lafittek prestatua, 109-110.; eta A. Zavalak berak prestaturik, ja aipatuez bestalde, Udarregi, 56., Lexo, 79-80-81., Xenpelar, 88-89-90., Txirrita, 101-102-103-104., Balendin Enbeita, 117-118., Zapirain anaiak, 123-124-125., Patxi Erauskin, 130-131-132.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0179 Deposituek ia dokumentu gehiago jaso ezin zezaketenean, alferrikakoen salmenta xedatzen zen, eta artxibariak bere soldatatik bizitzera iristitzen ez zirenean, papiroak enbalsamatzaileei saltzen zizkieten.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0045 Irudiek, bestetik, lirain bilakatzeko eta, ia ahazturik zeuden alde dekoratiboak berreskuratzeko joera izango dute.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0045 Aspaldiko kontua izan da AEK erakunde - AEK koordinakunde eztabaida zahar bezain zakar hau, azken Mintegian nabarmendu zen argiro kontraesanak ia konpartezinak zirela.

88. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0265 - Ja, ja, ja... Zer gizona! Burua handi, bainan ideia bakarra omen zedukana.

89. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0282 - Ja, ja, ja... Ondoan pasatu ziranean, ez da kasorik ere.

90. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0012 Panpoxa - Bejondeizula, Jaun! Alkarrekin joan bear al degu? Ja, ja, ja...

91. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - Ja... ja... Bai, bai... Sinisten dizut....

92. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0024 Enuan ba ulertuko! HEINI ia errukarri zitzaidan.

93. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0003 Baiñan ene gogoa, moskorraren, eroaren, kakaren indarrez ia illa zen ene gogoa, pizteko zerik ez zuan izan erradioko maite! maite! itzak.

94. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia x. soubelet 0049 Nere leihotik itzala, nigar xotinka, ikusten dutenean
Zilbor hesterik gabeko haurra erditzen ari denean,
Haizar mutiririk ez da ja nabari, eginbidea bete ondoan,
Itzala emari dago ta fite izanen ama.

95. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0066 Otoitzak eta komunionea egin diat haren arima gaixoan fagoretan eta segituko aintzina, nahiz pentsatzen dudan ja zeru eder hartan sartua den, hura bezelako arima kartsua.

96. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0113 Gauza klara da misioneko denbora hortan, Jainko onak grazia partikularrak eman deitzila; ja misionean egiteko edo izaiteko grazia bera, grazia handia da.

97. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0019 Ia ahantziak dauzka duela zenbait minutu kurutzatu dituen abenida zabal eta argiztatuak. Loeria heldu zaio.

98. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak azurm 0001 Ia ez baitakizu, non dauden korapiloak....

99. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Ikastaro hori ia beteta dago 15 ikasle izango dituztelarik.

100. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Hori ja bagenekian denek ere, baina hor bezain argi behinere ez genuen esana.

101. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 P.- Hor sartzen gara ja bigarren fasean edota maila teknikoan.

102. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. ibabe 0001 Sorbonako ikastetxe naguzian irakasle batek ikasle bateri aginka egin diola! Ja! aundiagoak ere entzun bearko ditugu oindik! Bien tartean eztabaida gogorren bat izan dutela, eta zer? Aginka auzia edo pleitoa erabaki bear! Eta oin irakasle orrek auzitegian bere egite ura zuritu bearko du.

103. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak n. de felipe 0001 Txikitan sikeran ba zen zer egiterik, goizetik meza nagusira, handik irtenda, eta gainera Jainkoaren grazian, tia Asunekin pasteleria bapo gosaltzera, kafekoletxe berotxoa, pare bat suizo eta txokolatina (Nestlerena, oroitzen naiz, kromo eta guzti...); geroxeago Plaza Berritik Hareatzeraino eta alderantzizko pare bat buelta guraso eta zenbait anaia-arrebekin (denak ez, batzuk ja ligatzeko garaian ziauden, ba dakik ni etxeko txikia, kuttuna ninduan) txistulariak eta banda munizipala txandakatzen ziren bitartean mosto eta ganbak irunsten genituen ahalik eta bizkorren Ama, honek hiru eta ni bi baino ez... Igandetako bazkaria beti berezia izaten zen, egia esan txiki tontolapikoak ez genuen estimu haundiegitan ukaten, eta bukatuta korrika bizian egiten genuen ihesi lagunengana, agurrik ere ia egiteke.

104. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Jaz, urrezko gako bat eman zen ja Euskal-Herrian, Firmin Arrambide Garaztarrak ukan zuen...

105. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Adio esan behar ote zaio atseginari eta ongi etorri egin samurtasuna eta fideltasunari? Iraultza sexuala ez da ia 70. urteetan zen hura, baina 80. urteetako kontrairaultza sexuala ere ez omen da pentsa zitekeena.

106. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Ia bere lagun iparamerikarrak ez dira haserretuko kristauen laguntzarako Libanoko gudan parte hartzen badu.

107. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Agirian ezarria den bezala: konparazioa dugu: Fougéresen: 3,19 libera pagatua da ordua eta Hazparnen: 2,85 libera: batez ere orain Barre-k gure ekonomi ministrak (e! zer nahi duzue ia? Ekonomiaz ere arduratzen da lehen Ministra): elektrika indarra ehuneko 8; esantza edo gasolina ehuneko 13; postaren zerbitzuak ehuneko 10: publiko zerbitzuak (konpreni beharra: estatuaren indartsuen zerbitzuak ere pagatu behar ditugula: nahi ala ez nahi): ehuneko 12; eta bultziak (nork zion merkeak zirela?) ehuneko 25 emetatu dituela: langileei plazer berezi bat ematen die orain hauteskundeak pasatu eta lurpean daudela...

108. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0002 Beno, hobeto esanda, zerbait asmatzen hasi naiz, ja.

109. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0043 MAIDER
Bai! Ene senharra, ja, dûn
Harekilan abiatû.
Zorrak handiegi beikûntin,
Nahi ûkhen din oldartû.

110. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0011 -estait nik ori, ori estait, ba, nire aistie ixen san angoa Abandokoa eta ni urte bi gastiau nas, ba ni ya kinta parrokiakoa

111. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0036 da nabo apur be pe bai, da a be in biar, forratu in biar, patatie erein, forratu, gero betatu, guk oin estu betatuten se len e, agrikulturetik botateustien ille gustixetan librutxu bet, periodiku moduen, da se ona san! oin ya bein jubilaskero ya estotzu botaten a librue, ba librutxuen esateuen, ifinteuen, patatie estala forratu biar baten baño, baten forratu te arrotu te betatu, betatu, bigarrenes basoas betatuten, da ori egixe da, bigarrenes basoas betatuten, ak sustertxuk bota ditusela, batetik bestetik, ba atxurregas aik sustertxuek ebei iten direla, apurtu, aik susterrak, da gero patatiek betatu arren lurre bota arren berari, ak patatiek illebete barru ugerra koxu, da siketu iten da patatie, da ori egixe da

112. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00018 - Honelakoak guri bakarrik gertazen zaizkigu. A zer oporrak! Ja! Oso ondo pasatzen omen da oporretan baina ... Urtero berdin, asper-asper eginda eta gainera nekaturik iritsiko gara etxera. Eta bihar berriz ikastera! Hori da okerrena.

113. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0018 LAUGARREN ZALDIZKOA
infin che'l mar fu sovra noi richiuso DANTE
LAUGARREN zaldizkoa, hondartzaren erdian gelditu eta,
itsaso gorriari begira egon zen, luzaz. Irrikaitz bat
ezpainetan. Denetan hilotzak. Laugarren zaldunaren
zaldi berdastak burua apaldu zuen legarrean usteltzen
ari zen zakur baten hilikiaren usaintzeko.
Nehork etzituen entzun, nehor etzagon haiduru.
Mendien zerumuga gibeletik etorri ziren, nehork
ezagutzen etzituen misteriozko eremu haietatik.
Xaharrak orhoitu ziren orduan nola haien guraso eta
amatxiek kondatzen zieten, lehen, nehork etzakien noiz,
izigarrizko gauzak gertatu zirela han. Etzazuela ahantz,
zioten, etzazuela ahantz.
Bainan bizia zarion. Gauen gibeletik, beti
bazetozen egunak, iduzkia etzen beltzten eta bazakiten
Nurembergen 1503an erori zen odol erauntsia itsas belar
gorri ñimiño batzuengatik izan zela.
Egunak jin, egunak joan, nehork etzuen gehiago
argizagien mugimenduei kasurik ere egiten, nehork
etzuen gehiago iduzkiaren jalgitzea agurtzen eta ja nehor
etzen zuhaitzen hizkuntzaz kexu.
Hain ziren eternitateaz segur.

114. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00037 - Ja, zelako amantala! esan zuen Txemak, baina Edurnek ez zion ezer erantzun.

115. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00081 Nysa Mopsori ematen zaio; zer ez dugu itxarongo maitaleok? grifoak behorrekin elkartuko dira ja, eta datorren garaian orkatz beldurtiak zakurrekin batera etorriko dira edatera.

116. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00107 Ja ari naiz neure burua ikusten haitz eta oihan zaratatsuetatik ibiltzen; laket zait parthiar uztaiaz cydondar geziak jaurtikitzea, hau gure grinaren sendagaia balitz bezala edo jainko hark gizonen gaitzekin beratzen ikas balezake bezala.

117. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00014 Orduan ja nekez barkatzen die urak tilape okertuei, itsaso erditik itsasbele azkarrak itzultzen direnean eta harramantza itsasertzetaraino daramatenean, eta ur-oiloak lehorrean jolasten direnean eta koartzak aintzira ezagunak utzi eta laino altuaren gainetik hegan egiten duenean.

118. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00239 Eta ja ez dituzte gelditzen ez gizonek ipinitako ahokoek ez zigor ankerrek, ez haitzek eta harkaitz hutsek, (...)

119. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0008 Espaloitik aurrera doalarik, ohartu da abokatuaren ezkaratzeko zenbakia ja igaro duela.

120. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0326 - Beñat ez dut ja ere ulertzen esaten duzun guzti horretatik.

121. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0251 Ja, ez zitzaion errezatzeko ezer ere gelditzen.

122. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0074 Ja ez nuela maite, aspertu ninduela, nazkatu nintzela bera ikusteaz, nola ba?

123. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Ez da ja ere arrunta gaur egun Mephisto bezalako antzerki muntaketak ikustea, biziki garestiak direlakoz, jende anitzek parte hartzen baitu.

124. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Alde horretatik ja ere ez.

125. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0038 Bai neska jota, jata... rrrrrrriiiiiiau natxian... hartu behar dun goxatu ederra!

126. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Trazatua ofiziala egin arte ezin dugu ja egiten ahal, gero hasiko gara mugitzen.

127. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Inori ez zaio bidea bere etxe gainetik pasatzea gustatzen, baina indarrean heldu badira ezin izanen dugu ja egin.

128. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Ofizialki, erran bezala, ja ez dakigu. Nafarroako Gobernuak Ibañetatik pasatzeko asmoa zuela uste genuen, orain Intxausperen deklarazio horiek... Igual jendearen erreakzioa ikusten ari dira, ez dakit.

129. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Ja erran ukan dugun bezala, aspaldian ez zen holakorik ikusi urtarril-otsailetan!

129 emaitza

Datu-estatistikoak: