XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 (...); bada escondu ezquero, diño San Pablo Apostoluac, ez senarrac, ez emastiac dauca bere gorputzaren jaubetasunic: ta orregaitic zigortuten ziran anchiña pena gogorracaz esconduloituac, ta orain bere zigortuco dauz, sacramentuen santutasunaren zaindari ta jaoala suzena dan Jaungoicuac.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Bildurr orreik, ba, ez dauskue geure buruaren jabetasuna kentzen.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Elizamaren seme alabac izatiac, barriz, esan gura dau guizaz-ganetico bizitza bardin bat daucagula guztijoc, au da, Jaungoicuaren ezcar, aizquidetasun eta maitetasuna; Jaunaren aragui ta odolaz alicatu ta janarituten dogula bardin gueure gogua edo arimia; mai baten jarten gariala Goico jaunari bardin auxe artuten; danoc ichauten dogula zeruco jaubetasunian gueuri jagocun satija; eta alcarri lagundu biar deutsagula, arerijuac be laguntasun onetan ichi baric; baña anayac lez alcar maitatutian, uste izan baric guztijoc malla bardiña euqui biar dogula uri-batzarrian, edo quendu eztogula gura izan biar malla onen bardiñeztasuna; uri-alcartasuna eztalaco arpegui ez antz-irudi baco gauza-pillo bat, batsuc buru eta beste batsuc begui, oin eta escu diran gorputz oso bat baño.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Eta gero gizonaren izaera, ta laterriko langintza guztiyan jabetasuna.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Yabetasuna

6. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Gizonak etzerik ba'dau, etze orren yabetasuna dauko: yantziak bereak ba'dauz, yantzien yabetsuna dauko.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Yabetsuna, bakotzak bere gauzeagaz berak gura dauana egiteko eskubidea da.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Gizonak, bere biziaren yabetasunik eztauko, bizia eztau berea Jaungoikoak arduraz ebalteko emona baño: au dala ta iñok eztauko bere burua ilteko eskubiderik.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Yabetasuna gixonak ludi onetan izan leikian eskubiderik aundiena da ta eskubide au iñok ezin lei indarrez ausi.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Yabetasunaren kaltezkoak dira Guztienkeria (Komunismoa) ta Laterrikeria (Sozialismoa).

11. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Bigarrenak barriz, yabetasuna laterriak (estaduek) bakarrik izan leyela diño.

12. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0058 Egia esan, oben egiñaz Jaungoikoa'ren Jabetasun ta Nagositasunari iarki egiten gaiakoz; On Utsa ezetsi daroagu; Bikaintasun Utsari irain egin.

13. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Illobi eta iarlekuetako idazkunak ere etxearen iabetasuna erakusten digute.

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Ezin diteke bere iabetasuna atzetara aldatu, oso-osorik eta zatitzeke, oiñordeñoetara bear du (14) .

15. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Beraz arritzekoa ote da-ba ainbeste gazte ta gizon galduak ikustea? Gaurko aurrerapenak sasi-jainkotzat artu dituzte, ta sinisgogorkeriz lasaiago bizi omen diranez, Jaungoikoaren jabetasuna lotsagalduz ukatzen dute.

16. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 Zergatik, naiz jabetasun osoa euki, etzan zoriontsu? Eta zergatik gero ain alaitsu?.

17. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0016 Zubia, jaubetasun osoan, Ondarroa'rena zala, eurak Kurutzea baiño gorago ipiñita euken muga arrirarte.

18. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0016 Eta ibai edo kanal orren jaubetasuna, Errenderiko auzoa baiño goratxuago dagon muga-arrirarte be bai.

19. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0016 Santa-Kutz eta Burgo aldera dagon ibai ertzaren aldea, Berriatua'ren jaubetasuneko zala, baiña ez Gorozika'ko etxeak, oneik Ondarroarenak ziralako.

20. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0016 Eta itxasoaren aldetik Ondarroa'k euki eikeazan eskubide batzuk bitarteko egonda be, berriatuarrak libre bear ebela portua, ezelako kaku ta ordaindu bearrik barik, ondarrutarrak eurentzako artzen eben eskubide eta jaubetasun bardiñagaz.

21. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0028 Uretatik etorrita, Lekeitio aldean ziran sei zatiak onelaxe banandu ziran: Lenengo zatia, Arantzibiako etxearen jaubetasuneko zan Lukernegiko saroe inguruan batzen zan.

22. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Treiñeru bat Francisco Polvora ren jaubetasuneko zan.

23. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 Jaubetasuna Daniel Maruri'rena da.

24. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Etxebarri beti izan da bere jaubetasun osoko eleiz-atea (anteiglesia): Etxebarri'ko san Andres, edo ta gure denporetan Ander deuna.

25. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Etxebarria Markiña'ko merindadean sartuta egoteak be, deitura ori erabiltera oitu zitun, au da Markiña merindadeko Etxebarria, beste ainbat erriren antzera, nortasun eta jaubetasun osoko erria dala eta ala izaten jarraitu nai dauala.

26. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0176 1988 Martin Solozabal eta M.ª Arrillaga senar emazteen izenean dago jaubetasuna eta bertan bizi dira Ana, Juan eta Fernando semeekin.

27. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0198 Bartolome Ezenarro'ren izenean dago jaubetasuna.

28. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0063 BERTRAND - Lehenago hil nire buruaren jabetasuna galdu baiño.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Bestalde, hiri osoaren beharrizanetatik aparte, hiriko klaserik boteretsuenek, aberastasun agerbidetzat hartu zuten lurra eta gutxi batzuren eskuetara bildu beronen jabetasuna.

30. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0034 Baina diru apur honekin ordaintzen al zen desegindako bizitza bat? Beti amets egin zuen Antxikorenako jabetasunik ere ez zuen lortu, zeren gartzelan sartu zutelarik gizon-hiltzailetzat, oinordekotza hirugarren anaiaren eskuetara igaro baitzen, eta hark, ezkondurik, ondorena ekarri baitzuen.

31. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0010 Hain zuzen gure euskalduna Djezairen (Alger-en) zegoela hangotarrek beren jabetasuna eskatu zuten; araudigai bat eratu eta argitaratu zen; hango aberats batzuen eta Parisen artean asmoa galdu zen.

32. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0325 Mihiak Mingaiñak, berriz, nekez gordetzen dizu ixilpekorik, zentzuak norbere jabetasuna galdu duenean eta Etxahunia'ko koplariari hitzak burrustan Upelka, uhaldeka zihoazkion, jan-edanaren zaporeari berebiziko atsegiña hartzen zion artean.

33. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0008 Herriak bere siratsaren jabetasuna eskuratzeko iragan beharreko bilakaeraz aritu naiz, nire errekurtso txiroek permititzen didaten eran, hitzaurre honi jarraitzen dion nobela edo narrazio laburrean.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0061 - Eziketaren elburua, nor bere baruaren jabetasunera eta erantzukizunera irixtea da, bat gorputzez eta biotzez adinera irixtea.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0318 Neronek ez nuke nahi holako hutsik egiterik eta zaletasun zahar bat berrituaz, lekutxo apal batez baliaturik, gure herriko perretxiku izenak bildu ditut, jabetasuna duten izenez perretxikutalariei eta euskarari laguntzeko asmoz.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0834 Horregatik, 1973ko Otsailean, Loiolako bilkuran, berri eman zitzaien Hego Euskal Herriko Gotzaiei, euskarari buruz arazo sakona eta alderdi askotarik aztertu beharra zegoela adieraziz, eta gainera Elizak jokabide bat jabetasun osoz erabaki beharra zeukala jakin eraziz.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0839 Ez dugu ahaztu behar, 1964etik datorren lanaren eraginak baduela inertzia bat berekin; geroztik eginak izan direla hizkuntzari buruzko azter lanak, eta geroztik finkatu direla batasun-biderako zehaztasunik gehienak; dogmakeria batean erortzeko arriskua ere bazegoela Elizaren aldetik, berez bere eginkizun ez den langintza batean; taldeak beti izan ohi dituela tirabirak; eta gure talde honek pixkanaka hartu duela arazo honen kontzientzia sakona, azkenik Gotzaiei planteamendu ofiziala eginik, beraien jabetasunezko erabakira iritxi arte.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0014 Eskerrak dirudunek dirua aurreratzen dutela, plusproduktuaren jabetasuna lortzeko asmo sakrifikatuz beterik, zure langabeziaren erruki biziak akuilatuta.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Esan beharra dago, proletal diktadura batez ere beharrizan bat dela bide ezartzen dela: herritar populua eta bereziki proletar klasea produzio bideen eta beren egoeraren jabetasun osoaz nagusi izan daitezen.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Esan denaren laburpen moduan, beraz, Estatuko aparatoa herritar populuaren baitarik at egonik, eta produzio bideen jabe bera denean (berauk nazionalizatu ondoren), eta horrez gainera, Estatuko aparato hori alderdi politiko nagusiaren esanera ez baldin badago eta azken honek herritar populuari produzio bideen jabetasuna lor dezan zinez laguntzarik ematen ez badio, langileen eta produzio bideen artean sortuko den etenduraren aurrez aurre gaude.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0261 Fortun nafar semea zenez, eta Leireko lekaidea, gotzai izan zen denbora guztian saiatu zen beti bere profesako lekaidetxearen eta Nafarroako beste lekaidetxeen alde eskaintzak egiten, baina Gaztelako jabetasuna bere elizbarrutiko lurretan nagusitu zelarik are gehiago saiatu zen Araba aldeko elizak bera hil eta gero Iruinea-ko gotzaiaren menpean gelditzeko eran antolatzen.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Talde batek baino gehiagok erabilten bazituzten lekuaren jabetasuna hartzeko arauak baziren.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0293 Teila. Teilak jabetasuna adierazten zuen eta ezin zuten txabolarik teilaz estali.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0012 Juduek ghettotan, beren baitara kizkurturik, aintzinean aingiraturik, gizartezko eta politikazko eskubide asko gaberik bizi zirela kontu eginaz gero, Marx'en aitak lortutako jabetasun, independentzi hari gertakizun oso garrantzizkoa derizkiot.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0020 Ez terrenoen jabetasuna azaltzeko, donaziotan sagastiak agertzen diren moduan, diru-ordainketa bezala baizik.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0079 Aberastasun horren jabetasuna nork lortu zela bide borrokaren bat sor zitekeen.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0200 Jendeari zergak kentzeko eskubidea, Erdi haroan, erregek edo nagusiak lurrarekiko zuen jabetasunean finkatzen zen, zergak ezartzea jabetzako eskubidearen ondorio baino ez zen-eta.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 Bainan hortarako norberaren jabetasun eta ahalmena beharrezkoak dira, ezinbestean.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0137 Epaitegietara jo gabe, askotan maizterrak nahiago izaten du jabearekin konpondu, salneurri jakin batez, baserriaren jabetasuna eskuratzeko.

50. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0028 Onek jaubetasun, zurtasun, zuzentza eta gogo zaletasun baten sentimena sortzen du.

51. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 - Lenengoz zergatik ikusten zuan bere burua ain triste? Zergatik, naiz jabetasun osoa euki, etzan zoriontsu? Eta zergatik gero ain alaitsu?.

52. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0085 Orrela bildu zitun, Euskalerria`ren alde egiteko lagunak, beroni berriro noizpait biurtu aal-izateko antziña edo lenago euki zuan jabetasun eta askatasuna.

53. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0228 Bai, askatasuna esan det, eta egia da: bihotzaren jabetasun handia behar da izan bizitzak dituen bihurrune bihurri batzuetan barkatzen jakiteko.

54. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0020 Esate baterako, alabear-zaleen ustez, giza-naimena bere adimenaren morroi utsa da, eta jabetasunik gabe jarraitu bear du arek agintzen dion bidetik.

55. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0055 Batzuek nahi ginuke gure buruaren jabetasun osoa.

56. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Beasaingo (Gipuzkoa) Udalak, E Grupoan eta Zerbitzu Berezietako Subgrupoan sailkatua egon, 1,3 proportzionalitate eta koefiziente mailari dagokion soldataz hornitua, aparteko soldatak, hirurtekoak eta Korporazioak jarritako gainerako osagarrizko ordainketak dituen kale garbitzailearen lanpostu bat jabetasunez betetzeko Lehiaketa-Oposaketa bateko deia egiten du, 1988.eko Otsailaren 1eko 19 zbk. duen Gipuzkoako Buletin Ofiziala-n jartzen diren Baseen esanera, buletin horretan argitaratuko direla hurrengo iragarkiak ere.

57. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Foklor-jaialdi honetan Larrain dantza, Luzaideko dantzak eta Bizkaiko Dantzari Dantza eskainiko dute ohizko duten jabetasunez.

58. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Zeiharkako kurutze ferdeak ferdea da eta Gernikako arbola gogoratzen digu 870eko hazaroaren 30ean, San Andres egunean, Bizkaitarrek beren jabetasuna zaindu zutela, garaipen aipagarri bat irabaziz, omen.

59. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Ez jaubetasunez, erabiltzeko eskubidez baiño.

60. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Sei edo amabi milletako jaubetasun edo aukera berreunera luzatu bakoitzaren mendeko itxasertz lez.

61. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Len, amabi millatako jaubetasuna zainduarren, euskal arrantzaleantzako begirapen pixkat egoten zan, amabitik seira bitartean ainbesteko gogortasun barik.

62. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0171 Foru Arauean aipatzen diren Borondatezko Gizarte Aurrezaintzazko Erakundeetako berenezko edo agizko bazkideek, Pertsona Fisikoen Ondarearen gaineko Aparteko Zergaren Oinarri ezargarria hainbatzerakoan, ez dute esandako Aurrezaintza Erakundeen ondarearekiko eskubide sendoruten jabetasunagatik legozkiekeen kopuruak kontutan hartuko.

63. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00024 Egun, ikertzailearen zeregina, berriemailearen kokapena, hermeneutika eta objektibitatearen arazoa, etnografiaren jabetasuna eta idazkeraren paperaren inguruan eztabaidak sortu eta sortzen ari direla eta, interesgarria izango da eztabaida horiek inguratzea eta kokatzea.

64. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0052 Jakina, ez zuen jabetasuna ulertzen zentzu pribatuan edo perfektoan, iraultzaileek defenditu legez, gizamaila jakin bati berez dagozkion eskubideen halabeharrezko ondorio gisa baizik, berak duenaren tankerara, alegia.

65. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0031 Ikuspide horrekin, horiek onar diezaguketen askatasun eta jabetasun guztia, amerikanoek indioei reserbatuetan aitortu dieten askatasun eta jabetasuna da, gehienez ere.

66. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0101 Bere buruaren jabetasuna galdu duelarik.

67. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0011 Gozatzaille bakoitzaren eskubideak asiera artan ezberdiñak izan ba-ziran ere, gaur egun danak eskubide berdiñak dituzte, baiña iñork eta iñoiz, jabetasunik ez duala.

68. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0011 Naparroa bere buruaren jabe zan artean, Naparroa'ko Erregeek ematen zituzten eskubide oiek, baiña Castilla'k Naparroa menperatu zuanetik, Bardena oien jabetasuna eta iñori eskubideak ematea, Castilla'ko eta gero Españi'ko Erregeen esku gelditu zan.

68 emaitza

Datu-estatistikoak: