XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 a) Bere arduraz jabetzean, Gudal Buruzagiagana agertuko da (Anei-buru, Sailburu...) jaupari arazoetan yagokozan alegin guztiak berari eskeintzeko, eginkizun guztietan bitsuon eretxiz jardun dagian.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0028 Orduan datoz su-lezako diabru gaiztuak lurra jo biarr daben etxe aren giltzakaz jaubetuteko, iñondiko jauspidiak arimiari ipiñita.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 PACHI: Bai, noizik beiñ jabetzen gera oitaz ere.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 ¡Zorigaitsuak gu, asaben lur maiteaz jabetu ezin geranok!.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Itza jan ezpalute laister jabetuko ziran erri nagusietaz eta gazteluetaz; baiño gobernuaren soldadu-taldeak, anai-antzean ez baiño tiroka artu zitun karlistenak.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0096 Geroago, Euskal-Gobernua jábetu zan 100 preso aiezaz.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Iruarritzaga'tar Jerbasi abarena, bat. EL DIA ren orritan azaldu ziran vecinos aietzaz jabetu zan euskaltzalearena bestea: Lizardi'tar Xabier zanaren (G. B.) izen maitea.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Aldi atan, Nabarra'ko bakaldun bidezkuak euren bakalaz jaubetu gurarik, Nabarra'z ziar sarrtu ziran; Iruña'ra eldu ta ertsatu.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Zaurittu egin leben Eneko, eta iztarr-azurra autsi leutsaen; eta lastorretxe arretxiaz eta urijaz aubetu ziran naparrtarr zintzuak.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Berez, geure-aldetik ezetariko alegiñik egin barik era gustijetako ogasunez jabetu gurako asko bixi gara, ba, ludi onetan.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Bukatu bitez Euzkadi`n euskaldun oiri gertatzen zaizkigun lotsagarrikeriak! Gure buruatzaz jabetzen asi! Ta ori dana araudi alde autarkia emanaz.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Oraindik Uri-Buru-Batza'rik bada, Erki-Araudiak bere 10'garren arauan dionatzaz jabetu ez danik, jakin bezate Gipuzko-Buru-Batzarra'k, arazo oneri buruz, sorrotz jokatuko duala.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Baño erantzun bearrez bere burua garbi gelditu dedin, egitekoa betea izan ote dan jabetu bedi.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Eta beroien arteko norbaitek Lendakaritzaz jabetu bearko lukela ere idatzia izaki gero.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Bein-beingoz, Bizkai'ko Aldundiarenak diran Triano eta La Reineta burnibideaz jabetzen dala dio.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Etxera gaztigua bidali ondorengo amabost egunen buruan azalduko ez balitz, idazkolan jabetu zala uste izango da.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Gure gerlako untziak jabetu dire Turkoena den leihor batez.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Untzi hoik manatzen dituen aitzindariak erran du, leihorraz jabetu ondoan: Frantziak atchikiko duela Mytilène hori, berea balu bezala, makhurra antolatu arte, eta hor bilduko dituen zergekin kobratuko dituela Turkoen zorrak.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Norbaitegaz biok yaubetu badira, barriz, igalirik umotu ta ederrenak ekarriko dabez euren garayan.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00024 ?O! euskal erriko gazte guztiyak beste orrenbeste Luis Gonzaga izango balirake! Orrduntxe bai euskal erriya etorrkizun aintzatuz eta ondoren distikorraz jabetuko litzakela!

21. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0375 Eta durangarrak asko gizon geyago zelan ziren, ba markiñarrak billur aundiye euken, markiñarrak ilgo zittuela eta Markiñegaz jabetuko zirela.

22. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0414 Aren ordez aragi-irritsa, edo diruzalekeria, edo arrokeria zuen biotza jabetzeko.

23. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KONTXESI - Baiñan nola jabetu zera?

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Diot ba, bere ozte osoakin eldu zala Santxo anei bat auzoko zitun irisko batera, dukeak yabetzen zunetako onenetakoa.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0137 Sociedad Bascongada-ren jakintza-giroaz jabetu gaitezen, ongarri izango zaigu noski, labur-zurrean J. Aralar'ek idatzitako lerro giartsu auek aldatzea: Zaldun aien artean, ba-ziran ixtori-lanketari onuraz ekin ziotenak.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 9. Gauzok beren argitan jarririk, ederki agertzen dira ezkon-maitasunaren ezaugarri ta eskabide bereziak, beuron barne-inguruekin zeatz jabetzea garrantzi aundikoa izanik.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0079 Xenpelar'ek berri oietaz jabetu zanen orra BETROI BATI egin zizkion BERTSO-BERRIAK.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Bide ontatik eta erakunde onen argira eta arira bakarrik jabetu gindezke, Sakramentuen eragin-indarra zenbateraño dan alkarte-barruko eliz-indar.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0150 Beñola jabetu zan-barealdia ta gañerako zertzeladak utzita, milizkatu dezagun otoitz orretxen ederra ta konfiantza.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0161 Baño izatez Oñatiko erria bera zan, kofradi-izenpean, an zebillena, Kondearen morrontza astindu ta bere buruaz jabetu nairik.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Berri oriek, gaiñerako irakurleek ere gaiaz jabe ditezen, G. Larrañaga'k Aránzazu aldizkari ederrean (122'gn. zenbakia, aurtengo Abuztukoa) argitara duen idazlan batean ikusi dituzu: El euskera y el dravídico (Sugerencias de un articulo) deritzanean.

32. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Oraingoz beiñipein, gure izkuntza estutasunetik atera ta bere buruaz jabetzen asi dedin arte!.

33. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Lasterraren anditxikia oso bertatik begiratu bear degulaz jabetu zaitezen ejenplu bat emango dizugu.

34. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Erdi-Aroa zehar sortzen dira sortu Fueroak (Euskal Herriko usadio ta ohitura dira, hitz batean), eta renazentista-absolutismoa Europaz jabetzen den urteetantxe gorpuzten dira Fuero hauek Euskal Herrian.

35. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 (Engrazi bera gelditzen da sukaldean eta entseatzen da berriz bere buruaz jabetzerat).

36. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0027 Hainitz Errege, Buruzagi, Ministro, Aintzidari ohore handia izan zaiote makhil Euskualdunaz jabetzea.

37. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0259 Portugalaz jabeturik, nahi zuketen hedatu Espainiarat beren sinheste makurren pozoina.

38. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Izraeldarrak etsaien peko ziren, heien esklabo; Esiptarren esku-makil, ahalgeak hurtuak, aspaldian beren buruaz jabetu nahiak ere, nolaz ez.

39. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Hatsarrean Iphartarrok herria xehakatu zuten, eta azkenekotz eskualde zembaitez jabetu ziran German errege-herriak eraikiten zituztelarik heietan: berzteen artean Limerick eta Dublingo aurkhintzetan, hedatuenak baizik ez aiphatzekotz.

40. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Irlandako Engelandarrekin, Helladaz jabetu ziran Erromarrekin bezala, eta izaro garhaitua bere garhaitzaileen bere meneratzekotan zela, ezen garhaitzaileok irlandaraz hitzegiten hasi ziran bortxaz, beren eskupekoek ulhert ahal zitzatentzat, bai eta irlandar neskak hartzen baitzituzten emaztetzat eta, areago dena, Irlandarren bizimoldearen araura bizitzen; hala non azkenean London-go gobernuak, baitzekhusan garhaipenaren fruktuak galtzera zoazela Irlandan egoitez zegozen Engelandarrak bai hizkuntzaz, bai ohinduraz, bai sentimenduz osoro bertakoturik, negurri latzak hartu behar ukhan zituen heien joera horren kontra, batez ere Irlandararen ikastea Engelandarrei debetatuz.

41. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Orhoit oroz gainetik zer alegrantzia gutaz jabetu den, gaizkiaren aztaparretarik atheratuak ginela ohartu girelarik, hunkitzen baginu bezala begiek ezin ikus zezaketen zerbait, gure indar guziez othoitzean ari ginela....

42. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0093 Gain hartan avionak ari zauzkigu burrumba eta burrumba, zerua bere balute bezala, lurraz jabetu ondoan.

43. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Gizonaren makhur guzia da munduaren osoki nagusi ez izaitea: urari, suari, lurrari eta gauzen indar itsueri ez daki manatzen. Horien meneko da eta gerthatzen zako azpian lehertzea... Bainan, ororen segeretuen bilhatzen ari da, guziez jabetzeko eta hobeki baliatzeko.

44. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 1789-ean, ( badakizu, errientsak erranik, Erreboluzione, urtea dela ) lepotik goin asea baitzen handieria batzuek lehertua egoiteaz, populua jabetu zen Bastille presondegi hartaz.

45. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 P.D Hazpandarrak baitio x-tiar horiek nahi direla gibel-aldez Espeiniari itzuli; ene gostuko Espainiaren ondotik dabiltza-eta heien ondarkinez jabetzeko!

46. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Asfa-Wassan premuak kondatu du jeneralek ez zutela haren baimenik ukan; haren izenaz jabetu zirela jendeen enganatzeko; bera presoner atchiki zutela, eta segurki Haile Selassie-ren alde zagola.

47. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Larunbatean goizean-goizik hedatu da berria Challes jenerala hiru lagunekin jazarkunde baten buru jarri zela aitzineko gauean, eta arrotz parachutista errechimendu batek, Alger-eko gobernu-etche guziez jabeturik, hango buruzagi frantsesak arrestaturik ezarri zituela, Gambiez jenerala eta Morin gobernadorea barne.

48. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Orregatik askoren artean alako gezurrezko irispide bat jabetu da iru Elkarteok bear baiño berago jetxiaz gizonen buruetan.

49. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Gogoratu egiozu deutsezun maitasuna; zeure ondasun guztien jaubetzea ezkiñiozu, aitaren bizia luzatutearren eskua erretan isten badau.

50. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 Zergatik? Nere inguruan jende asko daukadala jabetu naizelako: BAKARRIK EZ NAGOLAKO.

51. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0083 Orain jabetu da guda gauza txarra dala, bizia dala jatorrena.

52. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Sustrai zaharretik bide berriak
Zabal zabalik ditugu:
Zer izan garen ahaztu bagarik
Gaurko egunez jabetu
.

53. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0075 Ez zan asko falta gaueko itzalak guztiaz jabetu eitezan.

54. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0045 Xuan De-ren sasoian, gortean puri-purian egozan kirkil burrukak 2 Kirol honek txinan euki eban zabalkundeaz jabetzeko nahikoa da jakitea baegoala liburu bat xomorro horreen ganean idatzia, Kirkilen liburua. Bertan, besteak beste, honako kirkil mota honeek aitatzen dira: Triparrastrari horia, Haginzuri berdea, Kalamuburu berdea, Datilazurra, Liztor antzekoa, Hegoluzea, Tximeleta antzekoa, Kanpaitxoa , Laute hegoa, Okaran hegoa, Jantzia eta abar eta herri xeheari xomorro honeek emotea eskatzen jakon zergatzat.

55. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Kilikadura basatiaz jabetuta, arratoitzarrak ez zuan Uzi'ren soin luzangatik begirik alderatzen.

56. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0172 Denpora bere handitasunean (gau bethea) espazioaz (gelatxo zuria) jabetu da neska bildurtuaren subkonszientean.

57. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0182 7. ahapaldian ironia bertsoaz jabetzen da: Jahveri zuzendutako bertsoa da: .

58. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0063 Bere buru-jabe ta aske dan Erri lez, Irlanderriak Irlandaz jabetzeko ta bere xedeak lortzeko eskubidea dabela argi ta garbi esaten dogu.

59. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0063 Matxinoen indarrak kaleetaz eta tren-gelditokietaz jaubetuaz, komunikabideak euren eskuetan jausi ziran.

60. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 Hor batua, herriak egiña, ez goitik behera naitaez eragiña: zuk zeure hizkelgia ondo ta sustraiz ba-dakizu, besteetaz be laster jabetuko zara.

61. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0012 Alegia, bigarren iraztaldia hasterakoan Eskuartean daukazun hau hirugarrena da, 1980-gn. urtean euskara batuan jarria. Egia esan, izena aldatzeko erabakia hirugarren iraztaldi hontan hartu nuen eta ez bigarrenean. 1973 gn. urtean, Bernat Estornes Lasa-ren Enciclopedia del País Vascon irakurririk, jabetu nintzen badela Markesaren alaba deritzan beste antzegintza bat, hots, neureak Eganen eraman zuen titulu berberarekin, hiru ekitalditan eta bost kuadrotan egina.

62. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0012 Eta sendo ekin beharko bide horri, baina, jadanik, dauden, planteatuko diren eta konpontzen errazak izango ez diren oztopoak daudenez jabeturik.

63. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1135 c) Lanpostu bakoitzaz jabetzeko eska daitekeen euskara-maila eta beroiei ezartzen zaizkien soldatak.

64. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1651 c) I Atalburuko ordainketetarako diruizendapenen artean, Diruegitamuetan sartuta egon eta horietzaz jabetzeko atzerapenak gerta daitezeneko lan-tokiak behin-behingorako betetzeko.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0004 Haur entzumendunak hiztegia eta hizketa arauek erabiltzen entzunez ikasten ditu eta berak imitazio bidez praktikatuz, irakaskuntza sistematiko batek haien kontzientziaz jabetu aurretik.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0001 - Jolasen bidez:
- nere entzutea
- nere ikustea
-nere hitzegitea

nolakoak diren arretaz jabetu.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0012 1. NORBERE OHARMENEZ JABETZEKO JOLASA.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0003 Gogotik mintzatu ohi zen herriko gora-behera eta arazoetaz ere, baina ez dirudi Euskal Herriaren nortasunaz jabetzera benetan iritsi zenik.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0026 Ximino hauek eta beste ugaztunek gauza asko dakite, baina ez dira berauen jakituriaz jabetzen.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0113 Elementu kimikoaren kontzeptuaz jabe zaitezen, ondoko Laborategi-Gidoia egingo dugu.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Gorago esana dugun bezala, adibide bat ez da nahikoa ideia matematiko batez jabetzeko; derrigorrezkoa da adibide bat baino gehiago ematea, guzti horietatik ideia orokorra atera ahal izateko.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0063 Bertan eginak dauden marrak, tresna prestatzean unitate desberdinek sorturiko deformazioek eginak daude, eta neurria aurkitzeko nahikoa da marra horien esanahiaz jabetzea.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Helburua ez da definizio zientifikoak ematea, haurrek hitzen esanahia ulertzea eta hiztegiaren zegatiaz jabetzea baino.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Oraindik nahiko txikiak dira hirugarren mailako ikasleak horrelako lan-tresna bat behar bezala aurrera eramateko, baina irakaslearen laguntzarekin, txukuntasun minimo bat edukiz eta ohitura baten hasiera besterik ez dela kontutan izanik, bide horretatik abia daitezke eta ondorengo kurtsoetarako balio handiko ikasteko modu batez jabetzen joango dira.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Elkarrizketak eta ideia-eztabaidatze eta ideia-trukatzeak duten garrantziaz jabetu
Metodo zientifikoan lehen urratsak ematen hasi.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0030 Saihetsezur eta bizkarrezurraren egituraz jabetzea ere bai.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0007 Azken, urteotan Matematika Berriaz baliatzen hasi gara haurren hezketan, baina bere muinaz jabeturik ala moda hutsez?.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0057 Horretaz ongi jabetzeko, hementxe dugu A multzo hau: Har itzazu, segidan, eta zenbapidearen oinarritzat,3-a,5-a eta hamarra; eta idatz ezazu kopurua hiru zenbapide horien arabera: hamarra.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Alfabetoa letra bakoitzaren buruan sartu dugu, berorretaz errazago jabetzeko, letra bakoitzak alfabetoan betetzen duen lekua azpimarkatuz.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Bisigodoek, aitzitik, konkista eskubidean oinarritzen zuten propietatea, eta zentzu honekin jokatzen zuten lurralde bat okupatzean nahiz hango gizonetaz, esklabu harturik, jabetzen zirenean.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Geroago, baita, bere anaia Dagobertok, Akitaniaz jabetu ondoan, Baskoniaren kontrako gerlari ekin zion.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0035 Haurrak aldaketa hauetaz jabe daitezela.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0055 Era berdinean animaliek eskaintzen dizkiguten hainbat zenbitzuz (laguntza, janari, jantzi...) jabetu.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0069 Bestalde, landareen bizitzaz hobeto jabetzeko esperientzia desberdinak egin ditzagun gela barnean.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0103 Haur bakoitzak familia barruan duen funtzioaz jabetzeko, senideen eta gurasoen lanbide eta eginkizunak ager ditzala gelan.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0271 - Eguzki, ur eta aireak duten garrantziaz jabetzeko eta aldi berean hizkuntza sortzaile baten desarroiloa lortzeko era honetako idazketak egin ditzakegu:
Urik ezagutzen ez zuen herria.
Gauez bakarrik irtetzen zen eguzkia.
Aire guztia iresten zuen erraldoia.
Ilargira bizitzera joan zen mutikoa.
e.a.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Bestalde, K.a. III-I. mende bitarte horietan lurralde handiez jabetzen da Erroma, eta katibu harturiko hainbat jende, esklabu bihurturik, lanik gogorrenetara bortxatzen du.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Eta talde honek ahalegindu beharko du proletalgoarentzat botere politikoaz jabetzen.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Baina botere politikoaz jabeturik ere, ez Estatua ezabatzen, baizik-eta aldi iragankor batetan jarraituko Proletalgoaren Diktadura delakoak.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0055 Erdiguneaz jabetu baino nahiago dute hegalaldeko irekigunean bidez kontrolatu.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0105 Klo bakarrik jabetu zen gertatu zenaz eta barrez lehertzen ari zen.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0049 Tresna berriak sortuz eta erabiliz gizona izadiko zenbait gauzaren ahalmen mekanikoaz jabetu zen.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0085 Biak lapurretatik bizi dira eta eskuetara datorkien untziaren harrapakinaz jabetzea da beren helburua; baina piratak lan hori bere kasa eta inoren agindurik gabe burutzen du, etekinak ere oso-osorik beretzat gordeaz.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0092 Faktore horren garrantziaz jabetzeko, adibide bat aztertzeko dugu, eta gero definizioa emango da.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Baina, zailtasunak zailtasun, behar-beharrezkoa duzu teknika honetaz jabetzea.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Dinamika kolektibotik bakanara doan prozeduraz jabetua egon behar du.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Lankidetasuna sortzen ari den estadio honetan (7-8 urte) haurrak lankidetasuna eta autonomia elkarren arteko jolasen bidez ikasten du, moralezko sentimendu batez jabetuz.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0241 Russell-en ontologiaz jabetzeko honako bi tesi hauek hartu behar ditugu kontutan: a) Hizkuntzaren eta errealitatearen artean egokitzapen isomorfikoa dago.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0666 Gizakia atomoaren indarraz jabetu denetik (1945), zientziak ekarri duen ezagumendu honen erantzukizuna nork eta nola administratu, da gizadiaren hil-ala-bizizko arazo ideologiko eta politiko larri eta astunena.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Geroago izendapen formala, oinarrizko * ordenamendu juridikoa menestea eta, izendapenaren jakinerazpenetik hilabeteko epean, postuaz jabetzea galdatzen da.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0122 Haatik, eklipsearen fase osoaren aurretik, 18,29tik aurrera, itzalak ilargiaz nola jabetzen diren ikusi ahal izango da, ez bait da, noski, fase osoa bapatean hasten.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 - Jainkoaren barkamena bekatariei heltzen zaiela eta Jaunaren Salbamenaren planaren barruan daudela jabeturik aritzen da Jesus.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0912 Flandria, Artois eta Luxenburgo okupatuak izan ziren, Soliman Nizaz jabetu zen.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0912 Bitartean, Ingalaterra, Espainiaren aliatua, Boulognetaz jabetzen zen.

105. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0055 Inkestatuek (30 urte batez beste) aipatzen dituzten faktore bultzatzaileak, duten garrantziaren arabera, ondoko hauek dira: 1) Euskal herriaren parte izateaz jabeturik egotea; 2) Euskal kulturaren izatea eta, oinarrizko elementu bateragile bezala, hizkuntzak duen garrantzia.

106. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0152 e) >x< letra: Garai batean egungo >ts< digramaren hotsa adierazteko (114)Ikus adibidez, horretaz jabetzeko, L. Geze eta Sallaberry-ren ortografiazko azalpenak erabili izan bazen ere, gaur egun hotsa azaltzeko aski finkatua dago letra hau euskal alfabetoaren baitan, gutxi gora-behera frantsesen >ch<, ingelesen >sh< edo alemanen >sch< grafemen pareko hots-balioaz.

107. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0025 Gauzak horrela, burdin-ari multzo eder batez jabetu eta bideari eman nion, Blefuscoko hondartzara begirada bat eman ondoren.

108. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0007 Gure tankeak esku epel bat sentitu eta berehalaxe txapan zerbait erantsirik zeukala jabetu zen.

109. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0031 - Badakizu, nik, galdutako jabegaitasunaren (herentziaren) parte batzuez jabetu nahi izan nuen eta legearen kontra azpi-jorran jardun nintzen.

110. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0167 Plato ordea, beste inor baino hobeto jabetzen zen bere ezintasunaz, eragindako barreguraren eskasaz.

111. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0006 Bere azpitik pasatzen ikustean jabetu zen.

112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0085 Sonia maite-maite duelako da hori, eta berehala jabetzen da gertatzen zaionaz.

113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0008 Ez zuela entzun jabetzean, ondorio pertsonal hau atera nuen: Premisa mayor: Kristau bakoitzak aingeru zaintzaile bat du. Premisa menor: Ni kristaua naiz. Ondorioa: Nik aingeru zaintzaile bat dut.

114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 Jolas hauek bide ditugularik, espazioaz jabetzen goaz eta gure inguruko soinuak barneratzen ditugu (basoko soinuak, animalienak, haize, trumoi... gelako soinuak, instrumentuenak, etab.) 2.- Hizkuntzaren entzumena lantzen: Tonu-egiturak lantzen.

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 Gau beltza jabetu zen aitaren izpirituaz semea lasterka zetorkiola ikustearekin.

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0098 Lehen aldiz Etxearen handitasunaz jabetu ziren.

117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0171 Baretasun handia jabetu zen inguru haietaz.

118. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Okela zati handi bat zintzilik zuen apatxetako *apatx:hatz gaineko azal gogorra (pezuña) batez eta hanka zati batez jabetua zen.

119. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0059 Lainoa jabetu zitzaigun; laster ezer ikusi ezinik genbiltzan.

120. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0085 - Neur] urratuko dut bidea!- esan zuen Pierrek, kea aretoaz jabetzen ari zen bitartean.

121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Filibustariak presa zuen hari ihes egitea eragotzi eta Yolandaz jabetzeko.

122. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 e) KOSMOS HORTAZ GIZAKIA JABETZEAK BIETARAKO EDO SENTIDU AMBIGUOA DU Gizakia lurrari itsatsia dago.

123. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Kristauak lehen eta azken eginkizun bezala mundu eta gizarte hobego bat lantzea jotzen du: hau da, nork bere burua sakonago ezagutzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, bizitzaren azken misterioaz gehiago jabetzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nor bere jomugaz jaun eta jabeago izateko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nork bere bizitzaren zentzua erantzukizun helduagoz planteatzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, gizonaren egiazko zoriontasuna egian, maitasunean, zuzentasunean bakarrik datzala ikusteko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, gizonaren azken helburu den Jainkoagana irikitzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nork bere bizitza pertsonala, familiakoa, ogibidezkoa, kulturazkoa, ekonomiazkoa, soziala, politikazkoa itxaropenean bizi ahal izateko laguntza emango dion gizarte bat lantzea.

124. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0139 Setatsuki dario zeruari
hodeiak hautsi, espazioaz jabetuz,
landetako hesien alanbreari
agorte luzeko zornea kenduz.

125. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0063 Itsasoko harkaitzak,
amets hegalarien harrizko lekuko entzule.
Zuen artetik, goseti,
olatuen mugimenduaren balanzeoa
niregana dator aintxitxika,
harean markaturiko pauso geldietaz
arinago jabetuko delakoan.

126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Gaur, amestu ere ezin dut egin, laguna, dar-dar dut gorputza, ilun dago oro, egunargiaz gaua jabetu da, etsimenduan eroriko naiz, hala ere, badakit goiz-zirrinta argitsu gehiago etorriko dela, eta arrastiri oskarbiak, eta Artizarrek, Ostargi Gorriak eta Ilargiak laguntza emango didate, bestela galdurik nago, laguna, galdurik gartzela honetan....

127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Gero, aurrez-atze mugimendu geldoak egingo dituzte elkarrenganako plazerraz jabetu arte.

128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Era honetara amodioaren delizietaz jabetuko dira Baserritar deitzen zaion estilo honekin.

129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0020 Pilotari hark memento haietan ez zuen inolako zerikusirik neska tabernari gaztearen aurrean bihurtzen zen lotsati eta ahalkeberarekin, detaile guztiez morboez jabetu nahi baitzuen gau hartan.

130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0061 Karlistak jabetu ziren herriaz, eta nahiz eta orain berriro gureak han egon, hilketa batzu gertatu ziren.

131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0066 Irriabar ezti bat jabetu zen haren aurpegi zabalaz, esparraguak bikainak eta xamur-xamurrak zituztela adiaraziz.

132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0115 Sabel hori biguin epel eta hezearen kontra bere biguintasun epeltasun eta hezetasun errepelenteak sentituz, eskuak zain urdinez jositako bular horistatuen leuntasun koipetsuan irriztatuz, xilbor korapiloak hersten duen, eta itzal beltz horretan galtzen den masa biguin horren misterio iheskorraz jabetu nahirik, itsas haserrearen burrunbadak, mendebalaren xistu zorrotzarekin nahasturik apenas estaltzen duten maldizio betikoa isilarazi nahiean.

133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0021 Ahalik eta etsaiari arma gehienik hartu; komunikabideen eta garraiobideen segurtasuna nahasi, baina benetako gudu handiei ihesi egin; herri oso batez jabetzea ez saiatu; gauaz agertu egunaz desagertu.

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0139 Ikaratu zen, hark zekusan bezain urritua zekusala berak hura jabetu zen eta, eta ez zuen uste hori jasateko hark barruan berak bezainbat maitasun izango zuenik.

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0028 Uda honetako gau luzeetan jabetu naiz zein nerekoiki maite dudan Ines. Zeloak.

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0042 Bat-batean neure gelaren itxuraz jabetu nintzen.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0069 Aspalditik daki Irla Bakartiko farozainak beti Herioaren adierazgarri den kanta bitxi bat datorkiola marinelari atzetik, baina badirudi marinelak ezin duela deusik egin hortik itzurtzeko, ez dela berak igorritako seinaletaz ongi jabetzen.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0085 Gezurra dirudi esan nizuen, baina zuek ez zinaten horretaz, salatzen nizuen gezurraz jabetzen, hain zuen paperean, hain bero, hain dogmaren pean bait zaudete biok.

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0157 Amerikarrek galdu ez dituzten birtuteak dira hirurak, bururatu egin behar bait zaio bati gure gorputzak omen dituen elementu guzti horiek gramotan neurtzea, elementu horiek laborategitako merkatuan duten salneurriaz jabetzea eta, ondoren, horko batuketa, biderketa eta munduko keta guztiak egitea: errentako paper zuri-mingotsak betetzea baino zailagoa, adiskide!

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0074 Baina, arriskuak denbora asko irauten ez zuen kasuetan ere, azkar asko ezkutatzen zitzaizkidan bai zinismoa eta bai eginbeharraren sentimendua, eta beraien ordez halako basatasun-eldarnio bat jabetzen zen nitaz osoki, patuarekin bat egindako gizonaren orgasmo arraro baten gisa.

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0055 Nik bide hontan ikaragarrizko abiadura hartu nuen eta laster libertate oso-osoaz jabetu ahal izan nintzen.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0027 Indiar haiek pairaturiko zorigaitzaz jabetzerakoan eta aurkitzen ginen miseria gorria ikusirik, dolore eta pena haundiz, ozenki negarrez hasi ziren, beren lantuak urrundik aditzeko moduan.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0050 Sudur luze honek ene bizitzaz jabetu nahi du.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0093 Baina gorrotoaz eta beldurraz jabetu beharraren kontzientziak ez zituen beraiek ezabatu, eta gogorki ikutu ninduten ariman, eta bortizki jasan behar izan nuen haien eragina.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0067 - Egia da lehenago garaitu nauzula, baina orain ez zaude zure garaipen aldian, ez zara zure jauregian haragikeri higuingarri haiek gozatzen ari, hauek hasetzearren ez duzu zure mendekoen odola isuritzen, ez duzu haien alaben ohoreaz jabetzerik....

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0077 Irailaren 29an, Munich-en, Hitler, Mussolini, Chamberlain eta Daladier bildu ziren konferentzia batean, eta horren ondorioz, urriaren batean, Hitler-en armada Txekoslobakian sartu eta Sudete-en eskualdeaz jabetzen hasi zen, operazioa urriaren hamarrean amaituz.

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0055 Eta zure desira jator guztiak banan-banan erortzen ikusiak ditut, Irabaztearen grina nagusia zutzaz jabetuz joan den neurrian, ez ala?.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0066 Gertatutakoaz jabetzen hastean, gaizki sentitu nintzen, asaldaturik eta galduta.

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0042 Hona heltzean gizon zintzo honekin topo egin nuen, eta haren abenturaz jabetu nintzenean zu eta haren artean gertatuko zena jakin arte ez nuen joan nahi izan.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0098 Gero visirra deitu eta gertatua zitzaion guztiaz jabetu zuen.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0104 Uzkur eta oldozkor, Carducha-ren saldukeriaz jabetu ezinik.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Bi lagunak, erdi mozkorturik, ez omen ziren hasiera batean oso ongi jabetu tratu hartaz eta bromari segitu nahiean edo, Osmok erantzun zion, bada, ezetz, berak bazeukala emaztea eta beste bat erosi baino gustorago salduko lukeela etxean zeukana, edota sikiera, beste batengatik aldatuko....

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 - Zergatik? - Satan Handiak, Estatu Batuek, munduaz jabetu nahi dutelako.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0086 @- Mila deabru, Hubert, ez al zara oraindik jabetzen? Ez Lûdingi, ez Hachi, ez poliziari ezin esan diezaiokedan gauza bat da: ziur nago Katharinak bere Lûdwig horri eman dizkiola giltzak eta zarpail hori bi egun hauetan han ezkutatzen dela.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0126 Bapatean, denok jabetu ginen estudianteak jarri gintuen egoera larriaz.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00693 Guti bezala jabetzen zen Apraiz bibliografiaren premiaz, eta gehiegikerian erortzeko beldurrik gabe esan daiteke urteetako bere grina izan zuela alor hori.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1974 0017 6) Euskal herriak, nazione ttipi ala haundi guziek bezala, politikan, bizipidetan eta kulturan bere dretxoen jabe daiteken batasun baten eraikitzeko zuzena badu.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Gure irudiz behintzat, ongi baitakite direlako erakundeetako zuzendariek, orain arte ukan duten herriaren baitako nolabaiteko eragina galtzeko arriskutan daudela; herria jabeturik dagoen nahi eta interesak defendatzen saiatzen ez badira behintzat.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Bistan da, nafar herri langile guztia ez dela behar bezain osoki, bere klase interesez jabetu eta konzientziatua.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0142 Beneke-ren artikuluan profesionalen arteko berbaldi motak aztertzen dira eta beraz non jarri behar den azentua hizkuntza horietaz jabetu nahi diren ikasketarien trebakuntz ikastaroetan.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Nernst-ek hortik zera atera zuen: 0ampdeg; K-etan ere ba dela, oraindik, nolabaiteko energia bat; hutseango energia horren zer-denaz eta zeri darionaz jabetzeko, ordea, bide luze bat egin eta Planck-en eta Einstein-en egunetaraino iritxi beharko dugu.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0032 (...) Broglie-ek uginkortzat geneukan argia benetan alekor dela erakutsi zigun, baiña gero Broglie-k egiztatu zuanez alezko jario bat (eletron-jario bat) uginkor ere ba denaz jabetu gara.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0032 Horretarako argi-izpi batez baliatuko gara, eta argi-ugiña bizkar-tartez zenbait eta txikiago are zehazkiago jabe gintezke alexka dagoen tokiaz; damurik, ugiñaren bizkar-tartearen txikitasunak sarritasun haundikoa dela esan nahi du, energia haundikoa beraz (e = hv).

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0032 Energia gutxiko argia bagenerabil berriz, alderantziz gertatuko litzateke: Laistertasunaz zehazkiago jabetu bai, jabetu ginateke, baiñan argi-ugiñaren bizkar-tartea haundia litzatekela, tokiarekikoan galduko genuke laistertasunarekikoan irabaz genezakena.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0034 Inguru hortan gertatzen diren batzu aipatu nahiez gero, eletraindarrarekiko eragozpenik ezaz, gaindikako ixuritasunaz (superfluidez), eletraindarra funtsean zer denaz jabetzeko bideez eta beste hainbat eta hainbatez jardun beharko genuke.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Le Monde-ko Zuzendaritzak, iritzien garrantziaz jabeturik, Daniélou kardenalari erantzun osagarri bat eman dezan erregutzen dio.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0073 Geroago, 1.970gn urtean etorri zen Heziketaren Lege Orokorra alderdi gehiagoz jabetu zen, baina funtsean piramide baten itxurako egitura batetan moldatu zuten irakaskintza.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0074 Gaiari helduz, kalitateari buruzko hausnarketa baten zailtasunez jabetuak gara.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0001 Ez dago beraz gehiegi ihardun beharrik sistema honen fisiologia eta patologiaren garrantziaz jabetzeko.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0099 Adin-piramidetan, adibidez, ni behintzat ez naiz ongi jabetu garai bakoitzean zein hartzen den garaiko idazletzat: 1954ekoan, 20-24 urte dituzten 21 idazleetatik ez dirudi guztiak ordurako idazle zirenik.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0030 Baina, Marx eta Engelsen pasarte bat besterik ez dugu jarriko: Komunak, hain zuzen, argi erakutsi du ez dela aski langile klasea Estaduaren makinaz jabetzea, bere helburu propioetara erabiltzeko (Manifestu Komunistaren 1872ko hitzaurrea).

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0028 Doña Iñesen semea jabetu zen zilizio hartaz, eta ez zion behinere itzuli nahi ukan, ziolarik: Hau izanen da ene ondokoer utziko diotedan orroitzapenik ederrena.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Orain ala inoiz behar gara hasi geure Herriaz jabetzen.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Jabetzea: orain artinoko borrokan (edo borroketan), abertzaletasunak hartu duen indartxoaren erabiltzea.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Azken batetan, gizarte bat sozialismaren bidean abiaturik dagoela aitortzea, zera aitortzea litzateke: iraultzaren aldakuntzaren bidez herritar populua bere bizitzaren baldintzaz jabeturik doala, egoerak eskatzen duen neurri hartan.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Etzen jabetu Euskal Herri sistimako eskualde diren ekonomia, politika eta ideolojia elkartzean, bakarrik euskal kulturaren arazoa erroetatik konpon zitekeela.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0044 Bi teoria hauek ez bide dute ematen produkzio modu kapitalista ulertzeko posibilitaterik, areago oraindik, bere konportaera osoaz jabetzeko lekurik.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Langileria hau aberastasun hortarik urtero zerbaitetaz jabetzen da, alokairuen bitartez eta alokairu hauekin bere bizia sostengatzen du lan indarra berrituaz eta berpiztuaz.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Orain, langileriak egiten duen balio guzitik zati bat, etsedente edo gainbalio bezala, burgeseria jabetzen da.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Askotan beldurra ematen digu ari garen bezala mintzatzeak bainan esaten duen bezala egiari beldurrik ez diogu eduki behar eta orduan erresuma batzuetako langileria, beste erresumetakoen gainbalioaren zatietaz jabetzen da Emmanuelek esaten duen bezala, hau egia eta orduan esateko beldurrik ez dugu eduki behar.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 Eten horik ez dira hor geratzen egintza horren komerzializaziotaz ez direlako jabetzen euskaldunak, baizik atzerriko kapitalisten eskuetan uzten dutelako.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Mustran bertan, esaterako, gaiztoak (tûrkak) eta Khirixtiak (jabe gaitezen izen bereizketaz), bi giza lerrotan doaz, nahasi ezinik, ikurrin eta ikurrinlari gorri eta urdina (nork berea) buru daroatzatela; jokularien beraien koloreak ere jakina, gorri eta urdina dira.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Izugarrizko transformazioak, gerlak, ideologia zapaltzaile eta salbatzaile guztien zapuzketak ikusi ditu gizaki ezkor-sinesgogorrak, aldakuntza nagusienetariko bat pentsamolde berriaren exozentrismoa delarik; izan ere, gaurko denboretan unibertsoaren erdia hutsik dago, eta gizona bera ere, Berpizkundetik aurrera Jainkozentrismoaren ondoren munduaren ardatzaz jabetu zen berbera, sistemaren elementu bilakatu da (Estrukturalismoaren eragina har bedi kontutan): Eta hasieran egitura zen.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Komunikatzen ikasteko hizkuntzaz jabetu behar da, hau bait da komunikazio-tresna nagusia, nahiz bakarra ez izan.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Hiztun berriak bere nortasuna osatzen du, beste kultura batez jabetuz.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Hizkuntz ikasleak irudikapen horietaz jabetu behar du.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Gora irrazionalismoa! Baliagarritzat banuen itzulpena zenbait hitz eta esaldiren berri jasotzeko orduan, baliagarritzat nituen arauak eta eskemak ere, hizkuntzaren hainbat alderdi ikasterakoan eta hainbat edukiz jabetzerakoan.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Ez du esaten, zein puntutaraino haur bat jabetu den bigarren hizkuntzaz; hau eta kito.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Apurrak saila ere interesgarria izan daiteke garai honetan, eta Txintxinbela sail berria nahikoa aproposa da zenbakiak eta honelako kontzeptuez jabetzen joateko.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Bestelako bitartekorik ere bazegoen, eta ez gutxi, baina aipaturiko aldizkaria da erreferentziak bilatzerakoan jabetzen dena.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0613 Labayruren obra 1969an birargitaratzean jabetu nintzen hortaz eta Egan aldizkarian ohar batzu egin ere bai, lanok galduak ote ziren galdezka (ikus, Egan, II Epoca, Vol. XXIX, Uztaila-Abendua, 1969. 4-6 zenb. 99 orr.).

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0443 Gaztetxotatik txertaturik zeraman gogo suharra bere herri hontako gauzen alde eta hortarako jakintza sendoz jabetzen ahalegindu zen lehenik, ondorean frutu onak eskaini ahal izateko asmoz.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0302 Fraide bat hiltzen zenean, besteak gehienetan Aita Guardiana bera izango zen hark utzitako gauzez jabetzen ziren eta hala gizaldi batetik bestera eskuz-esku pasatzen ziren sermoi-liburuok.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Zizare aneziko batek urte baten buruan egiten duen lanaz jabetu zaitezten zera esango dizuet: zizare tonelada baten, edo bestela esanda, hektarea batean aurkitzen den zizare-biomasaren hesteetatik 250 tonelada lur iragaiten da urte batean.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0115 Zaitegi jabetzen da, impasse batean dagoela bere lana.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0261 Alfonso VI.k Arabako nagusitasunez jabetzen denean Fortun lau urtez erabat itzaltzen da, eta hurrengo urteetan oso gutxitan agertzen da, beti nafar giroan.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0270 Holako batean arabar haundizki batek Borgoñako S. Segismundoren kutunetaz, jabetu zen, eta Bolibar, bere jabetzako herrixkan jarri zituen.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0066 Hemen ere, ordea, komeni da gauzak bereiztea: gure herriak, antiinperialista izan arren, ez dira anti-iparramerikarrak, jabetzen bait dira, beren egoeraren errudun ez dela herri iparramerikarra, hango sektore oligarkikoa baizik.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0038 Progresistak ez dira jabetzen, Nagusiaren umiltasun faltso horren azpian dagoen aginte irrika demiurgiko harrigarriaz.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Gai honetan arituko den irakasleari, euskal prosak historian zehar urratu duen ildoa ongi ezagutzea, arautzaileegia ez izatea, eta itzultzaileak bere eginkizunean aurkitzen dituen zailtasunez jabeturik egotea eskatu beharko litzaioke, beste era batetara konpon ezin daitekeena sen hoberenaz osa dezan, euskal usain eta kutsuaz baino prosaren neutrotasunaz areago arduratuz.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0328 Ez da beti erraza sutegi hauen teknikak ezagutzen; baina burdinolek gizartearengan zuten eraginaz jabetzeko, premiazkoa da egiten zutena jakitea.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0337 Baina gure ibarretako olak ez ziren, alde batetik, hortaz jabetu, eta, oharturik ere, zer egin zezaketen? Harri-ikatza premiazkoa zen Iraultza hartarako; baina gure olek urruti zuten oso errekin hori, eta besterik ezinean egur-ikatzarekin segi zuten.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0028 Eta horrela izanik, gauzen gauzatasunaz jabetzea, errealitate objetibu batetatik abiatuz artea egitea, aukera litekeen biderik ederrenetako bat da.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0034 Inguratzen duen edertasun guztiaz jabetu nahirik, bere indar-ahalmen guztiz argi-itzalen ekilibrio deuseztagarri hortaz mintzatzen zaigu.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0151 Zientzia guztien azterketaren indarrez, giza-bizitzaren nahaste eta haustearen arrazoiez jabetuz gero, ekonomia gizonaren esanetara jar daitekeela ere sinesten du.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0161 Elkarrizketa hauetan (elkarrizketa orok duen mugatasunean bada ere) eman zuen bere pentsakeraren muinaz jabetzeko adina ezagupide.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 1980 0065 Baina hala ere, industriaren aurreramenduak, proletarien zenbatasuna gehitu ez eze, bai eta are masa haundiagotan bildu ere egiten ditu; proletariak indartsuago bilakatzen dira eta beronen kontzientziaz jabetu ere bai.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0114 Parlamenduz kanpoko oposizioa (APO) Parlamenduz kanpoko oposizioa (Ausserparlamentarische oposition) deritzan fenomenoa aztertzea, industriar gizarte modernoko beste edozein gertaera ikertzea baino askozaz zailagoa da, zientzibidez ez bait dago oposizio honen zio eta bultzagarri guztietaz jabetzerik.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0049 Eman hauen esan-nahi zuzenaz jabetzeko eta gure egoera erlatiboa hobeki ezagutzeko beste liburugintzetako emanekin gonbaratuko ditugu.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0007 Azkenean, urteak joan -ala, egia ximplenaz jabetzen dira, hots, bere bizia debekaturik gertatzen zaien lasaitasun eta atsedena horien bilakuntza izan dena eta izanen dena, haiek nahiko luketen bizitza ez dutela urrun bilatu behar, baizik eta egia hori aurkitu duten toki berean kokatu eta hortik bukaerarik ez duen bidea jarraitu, inora joaten ez dena, norberaren arteren bidea, arnasa hartzeko baliogarri dadin errealitatea sortzen saiatuz.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0106 Ez baita, Lacan-en ustez, hitza soila inkonszientearen egituraz jabetzen lagunduko gaituen bakarra.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0034 Zeren Peru Leartza'kon jabetzen baikara hain zuzen, Txillardegik nobelista bezala nabaritzen dituen mugez eta limitazioez.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0004 Hi bahaiz eta ni banauk, elkarren kontra xaxaka, zipotz huts arraioak! Orduan, mongoliarrak Txinaz jabetu ziren.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0004 Gengis Khan delakoa, 1215. urtean, Pekinez jabetu zen.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Ez inundik ere kulturaren eta teknikaren mailan, probetxu emankor soilaren bila, mundu hertsian bizi den gizona; baizik-eta bere fidantzia sormenean eta oldean jartzen gauza den gizona: bere buruaz ongi jabe, eta tokatu zaion munduaz ere benetan jabetua den gizona.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0234 Maiatzaren 16an Kerch-hiriaz jabetu ziren eta Kaukasorako bidea irekirik geratu zen.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0034 Gizarte burgesean diruak agintzen duela jabetzen da Marx, baina ez da oraindik hegeldar pentsaeratik erdizka baizik irten.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0243 Saizarbitoria gaurko nobelagintzaren teknika berri batzuez ondo jabetua dago.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0051 Objektuaren galeraren posibilitatearen kontzeptuaz jabetzerakoan, zeloak hasten dira.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0093 56- Orrialde honetan erlatiboaren oinarrizko egituraz jabetu beharko dute ikasleek.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0069 Lehenengoa orokorra izan da benetan; eta honetan ezagunak zituen hitzen, eta pratikan erabil zitzakean esaldien grafismoez eta idazki-itxurez jabetu da.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Guk, aitzitik, gutxiespen sendimenduak lanjeroski landu eta babestu beharrean, haurren sormena goraipatzen dugu, arrakasta biltzen eta ahalmenez ongi jabetzen laguntzen ditugu.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0092 Baina gero jabetuz doa eskema horrek ez duela gauza askotan balio; singular eta plural ezezik mugagabea dagoela gurean, adberbio asko deklinatu egiten direla, zenbait hitz batere aldatu gabe adjetivo, adberbio, aditz eta izen bezala funtzionatzen duela... eta gero hasiko dira kanpokoak kontuan harturik noski, baina euskara bere baitan aztertzen.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0057 Gure eginkizuna hori bera dela jabetuta gagoz.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0070 - Apereju ona ez zera zu, Nafarroatik etorri ta etxez jabetu!.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0272 Horrelako deia izan duena nolabait jabeturik dago, bere eginbidea duela berak errebelazioz harturikoa bestei ematea.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0185 Bere berezitasun etnikoaz jabeturik Parisa joandako pintore eta eskulturgileek, beren itzulian, Sabino Aranak zabaldutako giro errenazentistarekin topo egin zuten.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0109 Egintza- eta garraio-erakunde haundiez jabetzea, lehen elkarte anonimoen aldetik, gero trusten aldetik eta askenez Estatuaren partetik.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0172 9. Helburua
- Likido batek hodi baten paretetan egiten duen indarra behatuz, odol-presio kontzeptuaz jabetu.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0188 HELBURU ESPEZIFIKOAK
1. Herentzi kontzeptuaz jabetu.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0108 Azkenik, faktore psikologiko batzuk ikasgelan ikasleei trebetasun komunikatiboaz jabetzerakoan nola lagundu edo traba egin liezaiekeen kontsideratuko du.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0023 Eta hau gauetik goizera lortzekoa ez bada ere, horretan gara, eta horretaz jabetzea dugu lehenbiziko lana: arazoak ezagutzea alegia.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0149 Biharamunean, 1879-an, jabetzen da bere buruaz Errepublika.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0048 Hegelek zion Espiritu Absolutoa egikaritzen dala, espiritu mugatuak etengabe beren buruaz jabetzen diralako.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0043 Arakatu zituzten bere bizitza osoaren xehetasunak, esate baterako, Espainiako erregek eskubiderik gabe Nafarroako erresumaz jabetu zela, bere liburuetan idatzi zuela.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0056 Horrela, Iruineaz jabetzeko ahaleginak, zoritxarrez porrot egin zuten.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0056 1513.eko udaberrian, espainiar eta beaumondarrak Amaiur gazteluaz jabetzea saiatu ziren.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0016 Miseria eta gosea Frantziaz jabetzen dira eta herriaren protesta handiagotzen ari da.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0052 Mèlasek, horretaz jabeturik, San Giuliano eta Marengo-ko zelaietan burrukatzera bortxatu zuen Napoleon.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0050 Guretzat judutarren lege ohitura horiek denek beren esanahia galdua dute, eta horregatik ez da erraza gu jabetu ahal izatea zenbaterainoko iraultza-indarra zekarren Jesusen jokabide berri hark.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0257 Hengel-en esanetan ez dirudi gezurra denik, herriko zuzendarien artean bizi-bizirik zegoen iraultza-suaren giroaz garbi jabetuz eta giro haren aurka egin zuela Jesusek etsaiak maitatzeko eta beraiei barkatzeko deia.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0013 Aditzaren funtzioaren garrantzi larriak jabetzeko, edozein irakurgaitatik ezaba ditzagun: irakurketak ez du zentzu logikorik.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0070 Armada bakoitza bi taldeetako basetan gorderik dauden oxigeno bonbaz jabetu behar dira.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0036 Projekzio mekanismoari esker nia kanpoko objektu batez jabetzen da, amaz jabetzen da, eta hura bere luzapen bihurtzen du.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0159 Oso garrantzi haundikoa da honetaz ongi jabetzea.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0056 Bakarrik ez dabilela jabetzeko bidea izanen du.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0018 Jantzien margo-ikusketa egin ondoren, interesgarri litzateke gelan dauden margoak ere aztertzea, nolarebait norberaren gorputzetik at dauden margoak ikusteko eta egunero ikusten ditugunez jabetzeko.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0044 Haur bakoitzari zein bide daraman jarraituko diogu eta zein lorpenera iristen denaz jabetuko gara.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0008 Baina gero eta mekanizatuago izango den gizartean zientzia-jakintzarik har ez dezana, ez da gauza izango (gero eta gutxiago, gainera) egungo munduaz jabetzeko.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0094 - Oso inportantea honetaz ongi jabetzea.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0011 Honela hiztegiaz eta helburu desberdinetaz haurrak bi hizkuntzetan jabetuko lirateke.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0206 4.1. BAZKAKETA Lehenengo esan dugunaz jabetzeko, bazkaketari dagokion azterketa sakon bat egin beharrean gara, muin-muineko garrantzia baitu behi-txahalen etekinerako, baita gastuei buruz ere.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0044 Itsas mendekuntzarekiko grina bortitzena jabetu zen orduan Europear Gorteetako gendeetaz.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Bera bakarrik, mediorik gabe, 1824ean Senegalera itzuli eta mairu artean bizi zitzaigun urte batez arabiera ikasi eta islamismoaren azturez jabetzekotan.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0290 Burgesia honek liberal ispirituz eta razionalismoz horniturik, iraultza desiratzen zuen, hots, aginteaz jabetzea.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0417 Infradesarroiloa ez da eztabaidagarri, produkzioaren egiturako hainbat atal hutsik ikusiz eta literaturaren proporziorik ezaz jabetuz.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Euskal Herria bisitatu duten atzerritar asko jabetu dira euskararen tankera berezi honetaz, historian zehar honelako izenekin ezagutzen den euskararenaz: lengua vasca, lingua navarrorum, lengua cantábrica, lengua vascongada, eta vascuence, beste batzuren artean.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0288 Hein handi batetan ezineko gertatu zitzaion hau espainiar kolonial inperio zaharri, eta gure merkatalgoak nahiz sortzen ari zen industriak, Penintsula mailako merkatuaz jabetzera jo behar izan zuen haseran; geroago, behin aduanak kostaldera eta fronterara eraman zituztenean bideak ireki baziren ere.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0158 Karakteristika positibua gizakuntza, gizon berri bere buruaz eta lanaz jabetua izango da.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. larrañaga 0156 Hala eta guztiz ere, denboraren %10-%15 terminologia teknikoa euskaraz eratzeko dauden baliabideak ezagutzera emateko hartzen da eta hitzaldi moduko saio hauek entzun ondoren zenbait ariketa analitiko lantzen dira, jasotako informazioaz jabetzen laguntzeko.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0159 Baina ni ez izan filologoa, ordea; gehienez jota ere gramatikalari xume eta ez oso aurreratua izango nintzateke, eta hortaz jabetuta, zuhurtasunak ematen digun eskertu ezinezko laguntzaz baliatu naiz nere interpretazio ekintza arloaren barnean.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0270 Mitxelena ere ondo jabetuko zen historian zenbat eta gorago jo orduan eta batuago zeudela euskalkiak.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0246 Argiaren aingerua eta ilunpetako aingerua bere arimaz jabetu nahirik zebiltzan zentzazioa izan zuen.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0011 Idazle onak euki behar ditugun bezalaxe baita itzultzaile onak ere izan behar ditu euskarak, beste literaturetan ematen denaz GURE HIZKUNTZAZ jabe gaitezen.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0079 G.: Motibazioaren aldetik eta gero, ezaguera aipatzen dugunean etab., horrek esan nahiko luke ez dela bakarrik ezaguera linguistikoa edo hizkuntzaz jabetzea, baizik eta jabetu behar duela egoeraz eta hizkuntzaren egoerari buruzko transmisore bat izan behar duela?.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0014 Estrofen eskema metrikoak egiten hasi nintzenean, azkar jabetu nintzen gaiak duen luze-zabal bereziaz.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0033 Publizitate-teknikez jabetzen dira ikasleak neurri apal batetan baldin bada ere eta, amaitzeko, hiru medioetan publizitate-kanpaina bat antola daiteke.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0109 Kristau bizitza guztik duen hirutasun alderdia agerian jartzen da aparteko une honetan: bere bekatuaz jabeturik dagoen gizakiak Jainkoaren dohaina onartzen duen une honetan, alegia.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0101 - Taldearen komunitate bizimoduaren esperientzia eta borondatezko zerbitzua eskaitzen dioten Gizartearen ezagutza, kultura arrunt ezberdinak aurkitzea eta herri edo eskualde baten errealitate historikoaz eta sozioekomiaz jabetzea dakar ondorioz.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0543 Krisi espediente eta plantilen erregulapenaren aurka, egoera hontan dauden entrepesaz Estadua jabetzea, ukituriko langilei baldintza eta toki berdinetan lan-postuak garantizatuaz.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0010 Lekuak fraide-leku izana nabari arazten du, eta, izan ere, bere askotariko jabetzen artean Iratxe-ko monastegi aberatsaren jabego izana zen.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0077 Bere leizera urbiltzen den neskato batetaz jabetu egiten da Mari, besterik gabe.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 - Euskaldun berriek errespetagarriak benetan egin duten ahaleginagatik hortik dabilen titulu hori lortutakoan, euskara titulu hori baino askoz ere gehiago, joriagoa, beteagoa dela jabetu eta... horixe ba.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0031 Arazo hoietzaz mintzo denean, tokian-tokiko bere ikerketei buruzko argipideen teknika hotza, gizon guztientzat barnekoena eta orokorrena den arazoari, hots, bere bizitzaren zertarakoari erantzun bat emateko jasan zuen bizi-borroka adierazten ari denaz jabetuta dagoenaren bihotz-zirrara bilakatzen da.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Bertara hurbildu asmoz baso txiki bat zeharkatu ondoren, konturatuko gara Iparraldeko Ertza ez dela oinetik ikusita pentsa zitekeen bezain delikatua eta jabetuko gara ere Mendebaldeko Korridorea, harritzaz estalita dagoena, ez dela igarobiderik egokiena eskubitik inguratzen duen karaitzezko nerbaduraren aldean.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0046 1229an lortu zuten garaipenari esker harrapakin handiaz jabetu ziren.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0013 Gaztela Gipuzkoaz jabetu zenean, 1200. urtean, merkatal-militar helburu bikun hark indarrean zirauen, bete-betean.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Donostiako gizartearen konposizioa birmoldatua gertatuko zen, horren ondorioz, eta urte gutxiren buruan udal erakundeaz jabetuko zen talde murriztu hura.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0089 Matxinada hartzen ari zen ezaugarriez jabeturik, gudalosteak (diputatuak berekin zeramatzala) Donostiara zokoratu ziren berriz ere.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0024 Ez dago iñor kaleak garbitzeko edo herriren tokiaz jabetzea mugatzeko.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0034 Bera hiltzean lur zabalaz jabetzera irtengo dira bere jarraitzaileak, sinismen berri bat aldarrikatuz.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0034 Askoz geroago, turkiar sultanak, Arabia-z jabetzean, kalifa eta Islam-aren babestzaile izena hartu zuten.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0019 Nobelaren lehen aldean, Elsaren ezkontzaren berri jakingo dugu, ezkondu zenetik senarraren engainuaz jabetu arteko prozesu guztia eta senarraren engainuaren gora beherak.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Gaia: Instantziak / Helburua Instantzi eredu desberdinak landuz, idazki horietako hizkuntzaz jabetzea. Maileguak lantzea.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0063 Eskainitako enpleguei erantzuteko; lanpostua bilatzeko edo beronetaz jabetzeko asmoz beste Estatu elkartekide batera lekuzaldatzeko; enplegua egikaritu edo ejerzitu ahal izateko beste Estatu elkartekide batean egoitza edukitzeko; eta egikaritu ondoren hartan irauteko eskubidea.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0077 Dena den, gertaturiko aldaketen garrantziaz jabetzeko, egokia izan daiteke aldez aurretik zeuden teorien azalpenarekin eta horixe da hain zuzen hasierako puntuan egingo duguna, Fisikaren historiarekin zerikusirik izan zuten atalak aipaturik.

287. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0339 - Beraz, biar goizean zuen tokia nun dagon jabetu zerate.

288. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0021 JABETU ZERA, ORAIN, ZURE ESKU TA ZURE ADIMENEZ, GAUZAK SORTU ETA EGITEKO ZURE ESKUEK DUTEN AALMENAZ.

289. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 Zergatik? Nere inguruan jende asko daukadala jabetu naizelako: BAKARRIK EZ NAGOLAKO.

290. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0041 Josu`k gure otoitza entzuten du: Jauna, gizakiak elkarrekin asarretuta elkar il ere, egiten dute, batzuk, besterenaz jabetu egiten dira beste batzuk berriz, elkar ezin ikusi ta burrukatu ere, egiten dira.

291. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0061 Bañan eman al-dizu astirik, mutur arroa ote-zuen ikusteko? Katuaren antzeko begi-niniak ote-zituan, edo burua ezkataz estalia ote-zuan, jabetzeko?.

292. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0182 Doatsu otzan eta eztiak: Agindutako lurraz baitira jabetuko.

293. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0074 Pixka bat bere gogoaz jabetu zanean esan zion: - Zer esaten den, ume, zer eskontzako mandatu, ta zer itzak emate?.

294. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0076 - Miss Pomppy: Oartzen naiz jabetzen zerala dakarkigun eginkizunaren garrantziaz.

295. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0046 Laister jabetuko zera gu nolakuak geran.

296. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0046 Basoko abere guziak izutu omen ziran legoi gaztearen orrukin eta ezin jabetu iñor zergatik ziran marru ta ayuma oyek; larri asko inguratu omen zitzayon ama: - Zer dezu, seme; Zergatik orru ta ayuma oyek?.

297. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0094 Sarritan ikusi oi zuan larrean zikiro eder ori gure lapurrak, baita sumatzen jardun nola eraman zezakean bere etxera iñor jabetu gabe.

298. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0094 Orrela ba ostiral arratzaldean, sartu kontuz etxe artako ukulluan iñor jabetu gabe, lotara joanak ziran etxekoak, eta kortara joanik badakizute, gazteak, zein arkitu zun zikiro ondoan?.

299. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0040 - Baiña Andoni! Jabetzen al haiz zer esaten ari haizen?.

300. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0082 Jabetzen al zara orain, zergatik pillakatu ditudan horrenbeste belar-tontor.

301. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0028 Laister jabetu zan ontzikaria zer gertatzen ari zan.

302. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0080 Agertu nion nik garaiz, Miss BBB gure Andreari, bere maitasunik-ezaz jabetu nintzanean, ezkontza au eratzean okerkeri aundia egiten zuala. Alperrik.

303. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0045 Pasadizu au kontutan arturik, jabetuko gerala uste dut zer jainkozko gradu dituan ogei ta amasei urtez gurekin izango dugun Jesusen Biotzaren apostoluak.

304. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0035 Nagusiek beren bidean jarraitu zuten, baiña gure Patxi aldi batean Santander`en geldituaz, Tolosa`ra itzuli zan bein Fernando VII garrena España guziaz jabetu zanean.

305. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0016 Literatura egiteko oso motzak izan gerala esan nai du, bañan ez gera orretzaz jabetzen.

306. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0010 Ta, urrena, zenbait atal berezitan eta bertsoen aurretik ere bai, ikasitakoak al bezin argien idatzi ditugu, irakurlea bertso guzien esan-naiaz nekerik gabe jabetu dedin.

307. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0060 Au ere aitortu bear, guraso askoren illeta da-ta: neke ta izerdi guztiak emateko gertu daude bizkaitar gurasoak, seme-alabak eskolaz ta kulturaz jabetu ditezen; gazteen aldetik, ordea, zentzunik ezpada arrisku ikaragarria dago gurasoak lan neketsu ta jarraikoz irabazitako txanponak alperrik txautu ta aien bizkar par-egiteko.

308. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0008 Ortaz, Elizaren zati gerala eta sinismen berbera aitortzen degula jabetzen geranean, sakonkiago ezagutzen degu, gizadi osoarekin elkartzen gaituan senidetasuna.

309. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0016 Eta arrezkero, askotan jabetu izan naiz itz oien egiaz.

310. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0016 Nola jabetu gaitezke egi ortaz, nola konturatu Jainkoak maite gaituala, gu ere maitez zoratu gabe?.

311. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0052 Igandeetan Eukaristia ospatzera biltzea garrantzi aundiko eta erabatekoa da, Mezatan adierazten bait da elkarteak bizi duen guztia, Mezatan bait da Jainkoa goresten, eta bizitzara luzatu bear dugun Jainkoaren eraginaz jabetzen.

312. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0080 Batasun orretaz jabetu ezkero, gizakien naigabeek eta bearrek eta billa gabiltzan askatasun ori lortzeko bideek arduratu bear gaituzte.

313. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0080 Batasun onetaz jabetu ondoren, Jesus piztuaren salbamena ez da egia osoaren jabe direla uste duten gutxi batzuentzat bakarrik.

314. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0011 Bereala jabetzen gera eskulangillearen lantegia, edo beronen zati bat beintzat, lorategi apal batez osatzen dala, mertxikondo baten ondoan arrosak, zaingorriak, kalak eta margaritak ikusten ditugularik.

315. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0157 Jokabide eroa ba`dirudi ere, ez da ainbesteraiño; batikpat, gure arteko laisterka-jokuaren sustrai jatorrez jabetzen baldin ba`gera.

316. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 Eta ibilliz asko ikasten baita, makiña bat mañaz jabetu zan bizi-modu berri ortan.

317. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0272 2`garren: Ikasi, jakin eta jabetu gabe itz egiten da euskeraz, ta erakutsi; baiña askotan txit gaizki itz egiten da, ta irakasten, eta gure euskaltzale eskergarrietatiko batek, errazoi aundiz alegia, salakuntza izugarri au egin digu: geuk, apaizok daukagula errua euskera alperrik galtzen baldin ba`da.

318. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0081 1512`an, Espaiña`ko errege Fernando Katolikua, Alba`ko dukeari esker, Napar erreiñuakin jabetu zan; baita ondoren, Bearne ta Foix`ko konderrian erabat nausi zan Joanes Albret I`goa, Naparrutik eta Baxenaparrutik uxatu ere.

319. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 Ingurukoakin ere zur jokatu bearra zuen, bearnetar eta baxenapartarren aurka batez ere, auek bada sarri jabetu oi ziran, arrapari gisan, zuberotarren abere taldez.

320. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0234 Ezta etzuen albora utzi euskaldunon antziñatiko olerkera, gure bertsolarien jokabide zaarraz jabetu zan osorik.

321. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0059 Beraz gaur egungo jakitunek ere ezin ukatuko dute, sendakuntza arloan, zerbait ona egiña izango dala belar au, orrenbeste gizaldiren buruan, orrelako izen onaz jabetu eta berari oraindik ere eusteko.

322. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Oraintsu batez, gizona illargiaz iabetu zanean, garaitza orren pozkida eta aomena, ez al zan ludi guztira zabaldu?.

323. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0672 Okerraz iabetu zanean, Apis Mellifica 1761'gn urtean izena aldatu zion, eztigillea alegia.

324. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0833 Eultzeko lagunak eztia ba dala, berealaxe iabetzen dira, kausitu duan erlea biziki urduri itzultzen bai da eultzera eta oiko ezti irradak egiten asi eta bere xirabira eta ipur zaloikakin, norantz aurkitzen dan ere adierazten bai die.

325. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0150 Goseak hilen nauen ez dago beldurrik,
gaurko osagarriak badiraut, segurik;
zernahiz jabetzen da, dirudun delarik,
jateko ez dut zure lurraren beharrik.

326. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0091 Zeren garrantzi haundikoa baida oraiko euskal belaunaldiok euskeraren senaz jabe gaitezen.

327. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0087 Madrileko gobernuaz, armen bidez jabetu ziren, lapurren poliza.

328. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Arkitekturak leku handia hartzen du margolari honen obran, alabainan, margo gehienetan arkitekturako elementu bat, dekorazio xehetasun bat, Concha-ko barandillak bezala (1986) oihalaren espazio osoaz jabetuko dira.

329. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Denbora nahasketa. Arkitekturako elementuak, bereziki gris tonuetan erakutsiak direlarik, halako bizi beldurgarri edo estrainu batetaz jabetua dirudi; objetuak bere funtzio ofiziala denek ezagutzen dioguna, galtzen bait du, hori erran daiteke adibidez Filosofia eta Letretako Fakultateaz 1984, edo Porto Pi gasolin postuaz 1984.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 1gn. Bizkaiko Foru Aldundiak......... kontratua adjudikatzeko, lehiaketarako deialdia egiteko argitaratutako iragarkiez jabeturik dagoela.

331. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 1gn. Bizkaiko Foru Aldundiak......... kontratua adjudikatzeko, lehiaketarako deialdia egiteko argitaratutako iragarkiez jabeturik dagoela.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Hasitako lanak preminaz bukatzeko joakon ardureaz jabetuz, Nazioarteko Erakustazokan jagokon eskuhartze-kuotaren %31,85eko mugagaz dauan beharkunaren kaltetan barik eta mota horretako bankueragiketetan izaten diran berme arruntekaz mailegu-agiriaren baitean eraikuntza enpresaren dirueskuera lortzeko, Foru Aldundiak beharrezkotzat jotzen dau dalakoak bere gain hartutako betekizunak lan horreen dirubideketetaz arduratu dan mailegu-erakundeen bazkunagaz kidetasunez finkatzea.

333. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 1. Bizkaiko Foru Aldundiak... kontratua adjudikatzeko, lehiaketarako deialdia egiteko argitaratutako iragarkiez jabeturik dagoela.

334. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 1. Bizkaiko Foru Aldundiak... kontratua adjudikatzeko, lehiaketarako deialdia egiteko argitaratutako iragarkiez jabeturik dagoela.

335. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 VII. Proposamen eredua:............ jaunak / andereak.........ko auzotarra, egoitza...............n duena, bere izenean edota............ren ordezkaritzan, Administrazio Klausula Berezien Pleguetan aurrikusi den bezala benetakotzen dudana, hurrengoa adierazten du: 1. Foru Aldundiak Bizkaiko Egunkari Ofizialan eta beste egunkari batzutan............... kontratua (kontratuaren xedearen izen osoa jarri) adjudikatzeko, lehiaketa publikorako deialdia egiteko argitaratutako iragarkiez jabeturik dagoela.

336. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Beraz abokatu azkar honen monoa baduzue, Raynond Burr koloretan, tripa handiaz jabetua eta bizar eder batez apaindua ikus dezakezue, Erahildako Artistaren Kasuan.

337. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Hori horrela, Sailordetza honek, zera ERABAKI DU: 1.- Barakaldoko San Vicenten c) apartaduko partaide izan eta Bizkaian gaztelerazko O.H.O.-ko irakaslea den Fabiola CUENCA GARCIA Andreari lanpostu-gordeketa ematea, behin-betirako jabetu dadin horretaz.

338. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Lanpostuaz jabetzea, dagokien erakundeen aurrean eta ikasturteari hasera ematean zehaztuko den egunean egingo da, urte honetako urriaren 1etik hasita ekarriko dituela ondorio ekonomikoak.

339. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Irakaskidegokoak ez diren funtzionarien ezkontide gisa Lekualdaketa-Lehiaketetan parte hartzearen ondorioetarako, irailaren 1etik hasita ekar ditzake ondorioak lanpostuaz jabetzeak.

340. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0005 c) Deialdiaren gai izan diren lanpostuez jabetzeko eskatu dadin tituluaren erkatutako fotokopia.

341. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Eskaintza eredua... Andre/ Jaunak......-ren izenean......-ko auzokide, eta...-n egoitza duenak, León, Landeta eta La Florida kaleetan kokatu beharreko eta egoiliarren ibilgailuentzako den lurrazpiko aparkaleku bat eraiki eta ustiatzeko lehiaketarako Baldintzen Pleguaz jabetuta, oso osoan onartzen du, Pleguan eskatutako agiri eta proiektuak aurkezten ditu eta bertan ihardute ezaugarriak zehazten ditu, emakida bere kargu hartzeko hitza ematen duela honako baldintza hauetan:

342. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Zentzu honetan, erabilgarria gerta dakioke hiztegi hau euskararekin zerikusirik duen edonori, batez ere, gure lexikoaren aberastasunaz jabetu eta, gaurkoarekin parekatuz, eguneroko euskara aberastu eta borobiltzen saiatu nahi duenari.

343. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Gero, aldiz, estatuaz jabetu ondoren, zentralismorik gogorrena ezarri dute marxistek.

344. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 A.E.K., guzti honekin jabetuz, eta ziurtzat jota herri-dinamikarengandik at ez dagoela Euskal Herria berreuskalduntzerik, euskarak duen alternatiba herritarraren alde egiten du apostu.

345. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Berehala jabetzen da, manejoaz, eta nik uste dut halako irrikia ere sortzen zaiola, bere baitan, goruntz ekiteko.

346. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Elkarrizketa interesgarriekin mundu berriko jakituriaz jabetzen.

347. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Lau milioi t'erdi lagun inguru bizi diren hiri honetan egoera larriaz jabeturik, neurri gogorrak hartu behar izan dituzte bertako agintariek, horretarako ibilgailuen ibilera mugatu behar izan dutelarik.

348. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 1.937. urtean margotutakoa da, eta Arte-areto Nazionalean ez ziren lapurretaz jabetu berreskapen agiria jaso zuten arte.

349. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Beraz, Ama Birjinaz jabetzekotan, urretan pagatu beharko dute berorren balioa.

350. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Industriarako Bizkaiko Lurralde-Ordezkaritzaren 1985.eko Otsailaren 5eko ERABAKIA, Bizkaiko Kondaira-Lurraldeko Banaketa-Sareari buruzko Egitasmoari (2. Aldia) egokitu eta Barakaldoko Industriarako Berezko Gasaren Banaketa-Sareak hartzen dituen funtsez jabetu aurretikako Agiriak egiteko deia eginez.

351. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Hori dela eta, Lehendakaritza eta Zuzentza-Sailburuaren saloz, eta Jaurtze-Batzordeak mila bederatzirehun eta larogeita bosgarreneko Azaroaren 23an egindako bilkuran aztertu ondoren, zera
ERABAKITZEN DUT:
Atal bakarra.- Nahitaezko Jabegokentzearekiko Legearen berrogeita hamabigarren atalak dioenaren arauera, Bizkaiko Foru-Ahaldundia, horretarako egindako arduralaritza-zehaztapidetzan dagoen ogasun-zerrendan agertzen diren zehaztuta eta banakatutako eta Gatikatik doan Boteolatik Mungiarako Foru-Errepidearen zatietan zola hobetu eta zabaltzea izeneko Egitasmoa egiteratzeko beharrezko diren ogasun eta eskubideez jabetzea presakotzat aldarrikatzen da.

352. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Abenduaren 23ko 384/1985 DEKRETOA, Bizkaiko Foru-Diputazioak Plazakolatik Oletarako F. E.-aren zorua zabaltzeko eta hobetzeko 55,00 K. P.-tik 58,200 K. P.-ra izeneko Proiektoa gauzatu ahal izateko beharrezko izan daitezen ondasunez jabetzea, nahitaezko desjabetzapena egin ahal dezan, presakotzat aitortuz.

353. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Bizkaiko Foru Diputazioak, 1985.eko Azaroaren 21ean egindako idatziz, Nahitaezko Espropiatze Legearen 52garren Atalean eta Autonomia-Estatutoaren Zazpigarren Erabaki Gehigarrian ezarritakoaren babespean, honako hau eskatu zion Eusko Jaurlaritzari: 1985.eko Abuztuaren 29an hasitako nahitaezko espropiatze ondorioetarako, Plazaolatik Oletarako F. E.-aren zorua zabaltzeko eta hobetzeko 55,00 K. P.-tik 58,200 K. P.-ra izeneko Proiektoa gauzatzeko beharrezkoak izan daitezen ogasun eta eskubideez presaka jabetzea, 1985.eko Uztailaren 16ko erabakiz onartu zelarik behin-betirako.

354. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0003 Ea ba hortaz jabetzen diren eta direktiba osatzen duten Iñaki Aramendi, Mikel Aranburu, Manolo Mugerza, Antton Elorza, Tomas Martija, Ibon Alzelai, Borja Abasolo eta beste 30 bat lagunen lan egiteko gogoak eskertzen dieten.

355. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m.e. matxinandiarena 0001 Honen arabera, denok jabetzen gara zer nolako egun berezi ari zaizkigun hurbiltzen, eta lehenbizi Olentzeroa dela eta geroxeago Erregeak direla, etxe guztiak jostailuz beteko direla.

356. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Haiek direnik ere jabetu ez, eta aurrera egiten baduzu, mandeulien ziztada gogaikarriei jaramon egin ordez sasi artetik zer agertuko atezuan jarri eta beldurrak korritzen badizu bizkarrezurra, zuhaitzetako hosto artetik irriztatzen den argiaren emozioz lausotzen bazaizkizu begiak, bidean topatzen duzunari eskaintzen badiozu maitasuna, abenturaren une gordinenetan sentitzen baduzu solidaritaterako isuria, irakurketa oro den expedizioak bere helburuak bete dituen seinale.

357. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.m. v. de mendizabal 0001 Baina, zoritxarreko egoera sorterazten duenaz jabe zaitezten, zerrenda txiki bat egingo dizuet; apunta ezazue.

358. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0002 Eta zu ez zara konturatzen Ohartu, jabetu.

359. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 Beharrezko irizten nion herriko notizia jakingarrienez jabetzeari Ohartu, jakin, eta hori tabernan jasoko genuen.

360. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 Hortaz jabetu nintzaizun, eta gozatu egiten nintzen jendearen alderdi onak ikusiz.

361. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Gero aurreko balkoiko emakumea loreak ureztatu dituenean, begira geratu zaidala konturatu Ohartu, jabetu naiz, eta orduan erlojuari begiratu diot, ea, horrela ba, norbaiten zai nagoela ulertzen ote zuen.

362. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Euskal preso politikoen kolektiboak bi hilabetez borrokari ekin dionean eta geratzen dena, nola esan daiteke presoak gertatzen denaz jabetzen ez diren mozolo talde bat dela?.

363. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Piskanaka Theresa bere aita besoetakoaren bihotzaz jabetuko da, honen baitatik Isabela andregaia erabat baztertzeraino.

364. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Bestaldetik esames asko erabili da, aurren borondateaz jabetzen diran gorabeeretaz, komunikabide berrietatik asi ta eskoletako irakasle bitarteraiño salaketa izugarriak egin dira, oiek, umeen comecocos bezela azaltzen diralarik.

365. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 - Ezer gabe (borondate onaz aparte oso gutxi genuan 1979`ean elkartu giñan guraso ta begiraleok) edo ta oso gutxirekin asi giñanok, gaur egun jabetzen gera, mogimendu aundi bat daukagula gure inguru eta gure esku artean.

366. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 G.A.:- Madril`en bizi arren Euskalerriko egoeraz jabetu eta arduratzen al zerate?.

367. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Eskumuturreko ertzean urrezko hariaz egina diruditen marrazki horixkak daramatzan uniforme berdea, eskuak estaltzen dizkioten guante txuriak eta buru gainean daraman txapel dotorea erreparatzea aski da Teofilo jauna Maria Cristinako Atezain Nagusia delaz jabetzeko.

368. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Somalia-ko buru zen Schermarke medikua, poliza-gizon batek hil du, eta ehortzetarik zonbait orenen buruan, armada jabetu da manamendu guziez, sarraskirik gabe.

369. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Euskararen eta Euskal Herriaren etsaiak laster nafarroaz jabetzen ikusi zituen aita Damasok.

370. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Amaren bisiteak bere pekatua erakutsirik, Arturo Kanpion'en laguntzaz asita barriro euskeraz jabetzen da.

371. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Zurrunbillo batetan sartuta garela ez gara jabetzen, beti leku batetan jira eta bira.

372. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. unanue 0001 Karikatura era darabil egileak, ikuslek pertsonaiez hobeto jabe daitezen.

373. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Badugu historia mailan langilegoaz jabetzeko egokierarik.

374. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Maristek irakaskintzari utzi berri diote, eta harako ikastetxeko ugazaba den Urrutia Fundazioa berriro ere haretaz jabetu da.

375. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Baina, 1987`ko urtearen luzean euskaldungoa bizi duen eta biziarazten entseiatzen den guziarentzat dela jabetu gara.

376. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Suzanne jabetuta zegoen ordurako horrez.

377. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0003 Egoera onetan, gure aulezi ta pekatuak begien aurrean izateak, jabetuko zerate areagotu egiten dizkigula gure minbera ta zalantzak.

378. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Tripa ongi beterik, zuhaitz erraldoi baten gerizpean eulien zurrumurru errabigarriei ihes eginez etzan naizenean, zakurnabar sakona jabetu da nitaz.

379. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Aro honetan gorputza liluragarriago bilakatzen zaigu, maitalearekin egoteko gogo deskriba ezina jabetzen delarik gugan.

380. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0002 Bildurra jabetu da nigan.

381. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Bestela, erosi nahi ez badu, subastatu egingo da ondasun hori eta, noski, gehien eskaintzen duena jabetuko da.

382. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0088 Italianoak gisala
horra zaizkû indartûrik
erresumaz jabetzea
xede zintako hartûrik.

383. 1969-1990 zuberera antzerkia casve ibañeta 0165 Ibañeta, zer dabila hire lephua gaintik?
Uskal-Herriaren arrunt zen jabetû nahirik,
Hiltzez gure izatia, bethikoz zaphatûrik.
Ibañeta, Ibañeta, hire lephua gaintik!

384. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00093 Maria emaginagaz geratu zan etxean beste hirurak eleizara joiazan bitartean. Laster zabaldu zan Altamira eta inguruetan jaiobarriarena eta bateo-kanpaetara herri osoa jabetu zan.

385. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0195 Argi orretan ikusten dau, bai, arimak argi, argi illuna dan arren, bere loitasuna, eta argi jabetzen da eztala bera nor Jainkoaren aurrean ez beste iñoren aurrean agertzeko.

386. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00124 Dana dala, neu behintzat ez nengoen irriaren bertsoaz jabeturik eta ez neban ulertu Itzaina zegaitik tematzen zen haretan.

387. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00124 Txistuen arrazoiaz edo desarrazoiaz jabetzeko, arrastiko aurreko saiotik, Itzainak behin eta barriro aitatzen eban irriari buruzko bertsoaren bila jo neban.

388. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0072 Odolaren Mintzoa liburua irakurtea baino ez dago haren pentsamentuaz jabetzeko.

389. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0004 Baiña urtebete bat geiago bizi izan nai ba'dozu, gogoratu egizu, merezi barik jabetzen dozuna, eta orduan belauniko jarrita, eskertu egizu.

390. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0067 Jesusek ehanjelioan esan zuenaz jabetu nintzen: Txiki hauetarikoren bat galbidean jartzen duenak hobe luke itsas hondora amilduko balute.

391. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0085 Jabetu nintzen Eliza atal ezberdinez. osatua bazegoen, guztietarik beharrezkoena, bikainena ez zitzaiola faltako.

392. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0085 Elizak Bihotz bat zuela jabetu nintzen, eta Bihotz hau Maitasunez gartsu zegoela.

393. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0085 Jabetu nintzen Maitasunak soilik higiarazten zituela Elizaren atalak; Maitasuna itzaliko balitz, Apostoluek ez luketela gehiago Ebanjelioa iragarriko, Martiriek uko egingo lioketela odola isurtzeari...

394. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0085 Ni, argitako ume hau, jabetu nintzen guztia izateko nire gurariak, bokazio guztiak hartzekoak, bidegabeko bihur nintzaketen aberastasuna zirela (B Esk., 4ª)

395. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00033 Ez da gehiegi jabetzen ez mundu honetaz ezta besteaz ere.

396. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0159 Iluntasuna jabetu da Lurraz eta oso erabiliak izaten ari gara.

397. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0056 AMONA - Ez naiz, ba, jabetzen.

398. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0244 2. Koperatiba berri bat sortzen dutenak edo bereganatuak izan direnak desagertu egingo dira, deuseztatzen ez badira ere, haien baltzu-ondareak osoki aldatuko baitira eskuz eta koperatiba berria edo bereganatzailea jabetuko da desagertu direnen eskubide eta betebeharrez.

399. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0016 1941garreneko abenduaren 6ko Legeak eta horren 1943garreneko maiatzaren 26ko Araudiak osatzen dute Erresuma-Legetan indarrean egon eta gaurko egoerari begira zaharkituta dagoen araupidetza Agirian dagoenez, araupeketa hori gaudeneko garai honetarako atzeratuta gelditu da eta horregatik Eusko Legebiltzarrak, bere erantzunbeharraz jabetuta, esandako zehaztapen hoiek kontutan izan eta Erakunde hoien gardentasuna eta demokraziazkotasuna areagotuz gai horri buruzko autonomiaren eremuango antolaketa baterako abiagune izango den legezko hesparru bat jarri du.

400. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 Kanalean oinarrituta, komunikazioa ezarri, mantendu, erraztu ala etetea du helburu, eta baita komunikazioaren eraginkortasuna zihurtatzea ere. Formula estereotipatu, esaldi labur eta berriz esateen erabilera ugaria ditu ezaugarri. Agurretan topatzen dugu maiz (egun on, kusi arte), telefono elkarrizketetan kanalak irekia jarraitzen duela adierazteko (bai... bai: mm... mm; hara... hara), testuetan zerbait nabarmentzeko erabiltzen den letra mota desberdinetan etab. Haurrek jabetzen duten lehen funtzioa izaten da, haurrengan komunikatzeko joera lehenago agertzen baita informaziozko edukina duten mezuak ekoiztu eta ulertzekoa baino.

401. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00079 Galderak hor daude eta berorien garrantziaz jabetzen bagara ere, gaur egungo eskolak erantzun beharrekoak direla onartu beharko genuke. Guk arlo honetarako egiten dugun proposamen honetan burutapen hauek kontuan hartu ditugula esan nahiko nuke. Matematikaren barruan problemak egiteari lehentasuna eman nahiko genioke, eta kalkulu lanera, guretzat lehenengo eginkizuna den helburu horretara, egokitzea da gure asmoa. Hortaz, kalkulu idatziak orain arte izan duen nagusigoa alde batera utziz, buruzko kalkulua, kalkulu estimatiboa eta hurbilpenezko kalkulua potentziatu nahiko genituzke.

402. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00117 5.- Txukuntasun, jarrera, ariketa fisiko, elikadura eta abarretarako ohiturak hartzea bere gorputzarekiko jarrera arduratsu bat adieraziz, ohitura hauen eta osasunaren artean dagoen loturaz jabetuz.

403. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00006 Zenbat alditan begiratu behar izaten dugun hiztegian hitzen bat nola idazten den edota zer esan nahi duen jabetzeko! Zenbat aldiz aztertu behar izaten dugun hitz-konposaketak egiteko euskarak zein bide dituen! Zenbat aldiz, serio-serio jarrita, egon behar izaten dugun arau gramatikalaz ondo jabetu nahian!

404. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00096 - Talde bakoitza egoeraz ondo jabetu.

405. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00196 Lagin baten emaitzak populazio osoarekiko orokortu nahi ditugunean, errore-maila delakoaren arriskuaz jabetu behar dugu.

406. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00151 Demostenes (K.a. 384-322) Demostenes hizmotela izan omen zen gaztetan. Arazoaz ondo jabetuta, egunero jarduten zuen erreka ondoan hitz egiten, eta ahoskera trebatzeko bide bat bururatu zitzaion: hitz egin bitartean harri-kozkorrak sartzen zituen ahoan. Bere kemen eta eginahalari esker garai guztietako hizlaririk hoberen eta ezagunena bihurtu zen.

407. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00020 Borroka hori gure ikasleengan errepikatu beharra dago, pentsaera zientifikoa benetan suposatzen duenaz jabe daitezen nahi badugu, eta datozen urteetan lan zientifikoaren berarizko prozedurak erabiltzeko prestatu nahi baditugu.

408. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00013 Zorionekoak bihotz gozokoak, haiek baitira jabetuko Jainkoak hitz emandako lurraz.

409. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00143 Bertsopaper eta olerkien arteko antzekotasun eta berezitasunez jabetu ondoren, hel diezaiogun lehengo kateari.

410. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00016 Horrela, aski da gainbegirada bat helburu-aldaketaz jabetzeko, hitz klabe hori aldatu egiten baita.

411. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00063 Arazoa denena da, denok sortua eta denok parte hartu behar dugu hauen irtenbidea topatzen, azkenean lehentxeago edo beranduago guztiok jasango baititugu horren guztiaren eraginak. Ikasleak horretaz jabe daitezen lortu behar dugu eta beren partehartzea bultzatu.

412. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0027 Bukatu aurretik, gaiaz zenbateraino jabetu garen ikustea komeni zaigu.

413. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0074 Horrela esanda, ordea, zaila egiten da horren tamaina beldurgarria imajinatzea, horregatik, datu bitxi batzuk emango dizkizuegu harritzar horren handitasunaz hobeto jabe zaitezten.

414. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0190 Osasunaren garrantziaz jabetu

415. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0153 Hala ere, literatur testuen helburua bestelakoa denez gero (artea, literatura sortzea, funtsean), optika desberdinez begiratu beharko diegu bigarren era honetako testuei, euren mamiaz jabetuko bagara.

416. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0153 Gaia finkatzeak lagun diezaguke testuaren benetako zentzuaz jabetzen; halaber, gai bat baino gehiago ere suerta daitezke, interesgune desberdinak.

417. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0239 Handinahia, diruzalekeria eta materialismorik hotzena, krudelena izan liteke gaia, ipuinaren umoreaz jabetuko ez bagina.

418. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0041 Haurrek ariketa bakoitzarekin zer lortu nahi den uler dezaten, eta beronen egituran zer egin behar duten jabe daitezen, irakasleak laguntza zehatzak eskainiko dizkie.

419. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0078 - Inferentziekin jarraituz, deskribapenak dituen kontsekuentzia logikoez jabetzea da lehen ariketaren helburua:

420. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0020 Ipuina birpasa dezagun, ea ondo jabetu zaren.

421. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0089 Poligonoen triangelaketaren garrantziaz jabetu eta haien arteko antzekotasun- eta desberdintasun-erlazioak kalkulatzea (poligono berdinak edo isoperimetrikoak).

422. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0089 Aldagai jarraia duen balio-multzoa grafikoki errepresentatzeko jakinmina eta interesa erakutsi, eta errepresentazio hauen garrantziaz jabetzea.

423. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0009 Toraxaren tentsio-lasaitze horretaz jabetzeko gaitasuna eta kontrola.

424. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0029 Hau emakumea! Ez da ezertaz jabetzen.

425. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00399 Ikuspuntu horrekin, ezinezkoa zen ingurunean elementu biofisikoen eta izaera sozialeko, kulturaleko, teknologikoko nahiz beste izaeratako elementuen artean sortzen diren harremanez jabetzea.

426. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00155 Zientzi eginkizunaren abiapuntua den bezainbatean, arazotsuak iruditzen zaizkigun gertakariez jabetzen gara.

427. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00123 Atal honetan sistema erresonante elektrikoa landuko bada ere, fenomenoaren garrantziaz jabetzearren, bai sistema mekanikoan, bai akustikoan, duen eragina zenbait adibideren bitartez azalduko da.

428. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00044 - Arreta jarri.
- Hizlariaren asmoaz jabetu.
- Informazio garrantzizkoena aukeratu eta idatziz jaso.
- Jasotako ideiak erlazionatu (nire esperientziekin, beste gertaera batzuekin, beste kontzeptu batzuekin...).
- Entzundakoa argitzeko edo gaiaz gehiago jakiteko galderak egin.
- Entzundakoaren gainean iritzia osatu.

429. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0064 Zentzu hau nazioa osatzeko ezinbestekoa den arren, ez da nahikoa, eta haruntzago joan beharra dago: izate amankomunaz ohartu, eta elkarrekiko etorkizunaz jabetu nahi izateraino alegia.

430. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0113 Horretarako, ideologia bat eraikiko da, menperatuari bere egoera ontzat hartzea ahalbidetuz errealitateaz jabetzeko sistema sinboliko bat, eta horren arabera jokatzeko modu bat; kultura bat, alegia.

431. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 Begibeltz xarmantak zituen, handiak, itxugarriak, nire inguruko arriskuetaz jabetzeko sorturikoak: adarrak, gainontzeko guztiaren par, Inglaterrako edozein behik baino ederragoak zituen, ez oso luzeak, motzak baizik, eta behar den bezela eraturikoak, akatsik gabeak.

432. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00005 Grégoireren janzkeraren izurak berak ere neurtutakoak dira, eta, bera jabetu ez bada ere, are apainagoa egiten du horrek nire begien aurrean.

433. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00017 Koronela, jaka botonduaren azpian ezkutaturik zeraman paper-ebakitzekoaz arinki armaturik, eta bandera beltz beldurgarria eskuan zuela, nire pertsonaren aginteaz jabetu zen seinalaturiko egun gogoangarrian, arratsaldeko ordu bietan.

434. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 00006 Gauean zehar, hots misteriotsuak entzuten ziren, eta itzalak logelako aire guztiaz jabetzen ziren eta bazirudien ito egin behar zutela.

435. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. elizondo 00010 Patrikan txanpon bakarra nuela itzuli naiz (merke-merke zegoen larruzko jaka dotorea izan baita xahututako diru guztiaren errudun) eta portaleko atea irekitzen saiatu bezain pronto jabetu naiz neure memoria negargarriaz.

436. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00103 Badirudi ez dela ezertaz jabetzen, baina azkarra da eta interesatzen zaiona lortzeko primeran moldatzen da.

437. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00010 Oraindik plazerraren nirbanatik zeharo jaisteke ertzerantz abiatu zen igeriketaren zirrarez jabetu asmoz.

438. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00050 Zubian zeuden beste ofizialak bere egonezinaz jabetzen ari zirela ohartu zen.

439. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00089 Egun luze eta latz haietan sakoneraino sartu zidaten izuaren mamua bere gordelekutik irten eta nitaz jabetu zen.

440. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0073 Ez zen bere urduritasunaz erabat jabetu halere, oroimenak ostera An-ekikoa oroitarazi ez zion arte.

441. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0034 Gure haur-inozotasun hartan ez ginen kanta horien garrantziaz jabetzen.

442. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Gorroto itsumustu bat hiretaz jabetu duk; gorrotoa munduari, gorrotoa gizarteari, gorrotoa hire arima eta gorputza kaiolatzen dizkiaten horma zikinei.

443. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0088 Paseatzen nindoala, irakurle haietariko batek hunkitu egin ninduen: irakurtzen ez zekien hirurogei bat urtetako gizon bat zen, bandoaren aurrean; edo hobeto esanda, irakurtzen bazekien, bai, baina paper busti hartan zegoenaz jabetzeko bere buruari ozenki esan behar zion, beste batek esango balio bezala.

444. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0135 Eta beste gorputz bat zenuen, ordura arte ez bait nintzen neureaz konturatzen ez bazen min hartzen nuenean, belaunean zauri bat egin edo orkatilan ostiko bat hartzen nuenean, hotzak ala beroak nengoenean, eta orain gorputza plazerrerako ere bagenuela jabetu nintzen.

445. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0111 Airezkoak falkultate eta bestelako eraikuntzen teilatuez jabetu ziren.

446. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0083 Apenas gramo erdikoa den bolatxo horretaz jabetzeko, gizonek errukigabe ehizatzen dituzte tapukak: izan ere, bolatxo horiek guztiz botoi preziatuak dira larruzko berokietarako (hamasei tapuka behar dira, ordea, larruzko beroki baten botoiak osatzeko!).

447. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0041 Erabaki irmo eta mingarri hark, ordea, beste arazo azken eta funtsezko bat planteiatzen zidan, estetikarekin edo artearekin zerikusi handia zuena, zerra mekanikoa han ikusi arte hartaz jabetuko ez banintzen ere.

448. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0077 Bi aztarna sintomatiko haietaz ez nintzen, ordea, berandurarte jabetu, beranduegirarte.

449. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0026 Gauza batetaz bakarrik jabetzen ziren: etxe hartan gero eta gutxiago eta okerrago jaten zela.

450. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0215 Baina Paul horretaz jabetzen zen, eta hor zegoen koska.

451. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0094
Zein da, polizia hiriaz jabetu eta
barrikadetako suak itzaltzean
kantoietan aditzen den murmurioa?

452. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0136
ETA zelan adierazi hitzez hitz
itsaso ezkutu eta izenik gabekoetan
populatu gabeko irletan
kalamahastien azpian
karramarro malgu zango iletsuen
eta barekurkuiloen arteko
burruka izugarria.
Esan dezagun hil ala bizikoa dela,
ezen eta karramarro biguna
maskor bila abiatu eta
maskorrik ez badu hutsik kausitu
maskor beteaz jabetzen ahaleginduko da,
maskorraren jabea den
barekurkuiloaren kontra.
Eta karramarroa gainbiziko da,
barekurkuiloa akabatuz,
ala babesik gabe geratuko da
behin eta betirako.
Zer esan karramarro bigunen larritasunaz,
zer esan barekurkuiloen bildurraz,
zer esan erdi banatu ezineko maskorraz.
Zer esan itsasoak
munduaren azalean zabaldu zirenetik
irlak itsasoaren azalean lekutu zirenetik
bakerik gabe, treguarik gabe,
ia etenik gabe
dirauten gerlei buruz.

453. 1991> euskara batua literatur prosa a. bengoa 00061 Ama naturaren handitasunez jabetu zen behin eta berriro bere hegaldatze luze hartan, arik eta egun batean noizbait gelditu beharko zuela bururatu zitzaion arte.

454. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00100 Kasu honen eta balizko gehiagoren larria kontutan izanik, baina alarmismoan erori nahi gabe, derrigorrezkoa deritzogu orain dagokien agintariak lehen bait lehen jakinaren gainean jartzeari, arazoaz jabetu eta behar diren neurriak har ditzaten (...).

455. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00056 Ariana Sararen negarrez jabetu zen:

456. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00064 Besteak ez bezala, egunsenti beretik jabetua zen André, Anna Paula bilobaren faltaz.

457. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00065 Irakurraldi labur batez jabetu naiz izkribuaren mamiaz; ubelen amnistia zerebroen amnesiaz konmutatzeko aukera.

458. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00331 Neskak ez, jauna. Gu neskatilak gaittuzu oraindikan, Jaungoikoari graziyak egin zion arrapostu Ana Juanixe omen zeritzanak, izengoitiz, Bermiotarra ere deitzen ziotenak, berehalaxe, gonbertsazioaren harian, jabetu zenez.

459. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00074 Nola ez naiz jabetu jostailu bat izan naizela Edurneren eskutan.

460. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00114 Furgoneta eta kamioneten errenka luzean joan gara, eguzkiak idorturiko bide zartatuan triki-traka, Jerusalem aldera: bide batean abiatu eta, ibilgailuak bueltan datozela jabetuta, atzera egin eta beste bide batetik sartu.

461. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00264 Aspirina batek osatzen didan burukomina eramanezina iruditzen zaidanean, heriotzari ihes egin alde, bizitza pixka bat luzatu alde, hark egindako ahaleginaren izugarriaz jabetzen naiz, bere agoniaren latzaz.

462. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00264 Eta horrekin batera, izebaren bakardadeaz, orain nireaz jabetzen naizen antzera.

463. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00279 Sekulako etsipena nozitu nuen esperientzia samin haien eraginez eta, nahitaez amodio mundutarrari uko egin beharko niola jabeturik, neukan guztia utzi eta alde egin nuen etxetik.

464. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00256 Labaka sarjentuaren txanda iristean, besarkada osteko bostekoarekin, haren min-keinuaz jabetu zen Galán.

465. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00027 Parkea bizkarrean laga ahala, gero eta jabetzenago nintzen, han, mimosaren hegaleko jarlekuan jazotakoa aparta izan zela niretzat eta beste batzuk ezagutu banituen ere, Rita besteko emakume osorik ez nuela kausitu sekula.

466. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00051 Zetorkidanerako prestatzen ari nintzen paralisi hartan babestuta, baina, egia, ez zidan deusetarako balio izan, gertaeraz jabetu nintzenean, alkandora zahar baten tarratadak pitzatu baitzidan arima eta kristal hautsien eztenkadek erre baitzidaten barrua.

467. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00042 Belarria zorroztu nuen eta logelatik irteten zirela jabetu nintzen.

468. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0056 Petrilean gora begira etzan eta ortzearen miragarritasun eta handitasunaz jabe zedin.

469. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0150 Edan egiten du urduri, kontatutakoan erabilitako hirugarren pertsona urrun horrengatik besteek mesfidati begiratzen diotela jabetuta.

470. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0035 Horretaz jabetzen naiz batzuetan: gauzak oro elkarnahastekatuz ezerezaren eta haizearen alde egitea ez den ber, idaztea ez da deus ere.

471. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0135 Jabetuta egongo zen bestearen penaz.

472. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0015 Psikologikoki sakonenak kontsideratzen ditugun joeretan ere, ari zen Abel, ohiko leuntasun didaktikoaz, Iñaki Abaituak, oso poliki, ongi ahoskatuz eta pentsakor, perpausaren esanahiaz jabetu nahian bezala, ez dezagun konposturarik gal errepikatu zuenean.

473. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0051 Horretaz jabetu nintzen mailadiko oholetatik arrapaladan jaistean izan zen oin-hotsa aditu nuelako.

474. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0008 Laino mehe batzuk urratuta, oskorria zeruaz jabetzen ari zen eta laster, egunak bereak egingo zituen.

475. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0124 Baina azken unean, jabetu egin da engainuaz eta oharra pasa die mendikoei.

476. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0025 Aita hil ondoren ere, oinordeko bakarra neu izaki, ez nintzen nire fortunaren zenbatekoaz ohartu, hain bizi ginen gauza hauetatik urrun; ezkontze kontratura arte ez nintzen horretaz jabetu, Marcelinek ezer gutxi zekarrela jakin nuelarik bidenabar.

477. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0113 Nor jabetuko litzatekeela uste duzu, eh, listo?

478. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0111 Baina neska harenganako grina haundia nuen eta ez nion haserreari momentu hartan nere baitan jabetzen utzi.

479. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0077 Esplikatu diot baina ez dakit jabetu den nere desgraziaz.

480. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0077 Nik Costalunga honen aditzerarik ez nuen Stelvio edo Pordoi-rena bezala, baina orain, atzera begiratuta, jabetzen naiz 1.500 metroko desnibela 29 kilometroan ez dela txantxetakoa honelako beroarekin eta indarrez urri ibili ezkero.

481. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0049 duin agertzeaz jabeturik

482. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0009 Hark beti idazten zuen, haurtzaroko ipuinen inozotasunaz konturatu, jabetu eta gauza berriak sentitzen hasi zenetik.

483. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0119 Ostatu eman zion Manolok, eta bi astez egunero joan zen Frantziska portura, han ibiltzen zelarik goizetik iluntzeraino, ez Alberto aurkitzeko itxaropenez, baizik eta bere bihotzari Albertoren behin betiko galera onartzeko eta egoera larriaz jabetzeko beharrezko zitzaion denbora neurtu nahi zuelako eta, bere pena, portuan abandonatu, ahaztu behar den oroimen txar bat bezala.

484. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0110 Igaro ziren beste egun batzuk, bazetorren hildakoaren begiak lehertzen omen ziren eguna, Berrogeialdia, eta hartan jabetu zen jendea zernolako erantzukizun latza zen, ez bakarrik familiarentzat, baita eskualde guztiarentzat ere (...).

485. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0069 Segituan jabetu nintzen egoeraz.

486. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0188 Baina gure ustez pentsamendua da behinena, eta izakirik benetazkoentzat hartzen dugu; berataz jabetzen garenez bere existentziaz bakarrik dugu segurtasuna.

487. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0188 Horrela jabetzen gara, nolabait, jatorrizko eta betiereko pentsamendu existente honetaz, eta geurea horretatik ondorioztatzen dugu.

488. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0068 Baina, denbora aurtera joan ahala, goardiak berak egoeraren larriaz jabetu zirenean, ukatu egin ziren erantzunkizuna bere gain hartzera, ondorioak zenbaiterainokoak izan zitezkeen ezin baitzuten neurtu.

489. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0120 Jabetzen da hau, bestalde, egin lekiokeen bainoaz, alegia, gizon haiek bizia arriskuan jarri zutela.

490. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0223 Hiri ilun eta hotzean, korrika zebiltzan haur batzuk, gainean zuten mehatxuaz oraindik ere jabetu gabe.

491. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0232 Hunkigarriro itsusia zen: ile beltzak aurpegi luze eta hezurtsua itzaltzen zion eta sudurpeko tximaia beltza bibote baten adierazgarritasunaz jabeturik zegoen.

492. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0249 Biharamunean, berriz, nazionalak ia tirorik egiteke Sotoviejoz jabetu zirenean, pozaren pozez hurbilduko zitzaien aita Heriberto berria ematera:

493. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: adimenaren sorrera haurrarengan, 7-25 00021 Bada, ordea, liburua irakurtzeko beste modu bat ere, benetan interesgarria. Gratch eta Schatz (1987, 1988a, b) irakasleek proposatzen digute irakurtzeko modu hau. Liburua, hemen, egileak hura moldatzeko bidean bizi izandako prozesua ezagutzeko irakurtzen da, haren mamiaz jabetzeko baino gehiago. Piageten haurrak noiz jaio ziren esan dugu: zaharrena, Jacqueline, 1925ean, bigarrena, Lucienne, 1927an, eta gelditzen dena, Laurent, 1931n.

494. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00030 Titicaca lakua inguratuta, Cuzco (Peru hegoaldean) zen euren hurrengo jomuga. Garraio kamioietan bidaiatuz eta ahal zutenean zer edo zer janez ailegatu ziren bertaraino. Hiri horretara heltzean aurkikuntza bikoitza egin zuten: batetik, indioekiko arrazakeriaren gordintasunaz jabetu ziren; bigarrenik, inken mundua bertatik bertara ezagutzeko parada izan zuten.

495. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00074 Moralaren kontu horrek badu bere garrantzia. Izan ere, Fidelek, aurkarien etsipenaz jabetuta, ondorengo egunetan maisutasunez mugitu zituen gerra psikologikoaren hariak: ofentsibari ekingo ziotela iragarri zien aurkariei, eta baita zein egunetan hasiko ziren ere.

496. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00074 Haien morala kolpatzea zen estrategiaren funtsa. Gainerakoan, Fidelen plana oso arriskutsua zen. Castrok hiru zutabe nagusi eratu gura zituen: bata, Cienfuegos buru zuela Pinar del Río inguruaz (Kuba mendebaldean) jabetzen saiatuko zena; bigarrena, Santiago (ekialdean) helburu izango zuena; eta hirugarrenaren xedea, azkenik, Las Villas ingurua (erdialdean) menpean hartzea izango zen, era horretan uhartea bitan zatituta utzi eta Sierra Maestrakoei arnasa apur bat hartzeko beta emanaz. Che izendatu zuen Fidelek hirugarren zutabe horren buru.

497. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00024 Akordio honen arrazoiez jabetzeko, zenbait gertaera hartu behar dira gogoan. Batetik garai hartan EAJren bertan izan izan zen zatiketa eta krisi giroa, Carlos Garaikoetxeak EAJ alderdiaren konfidantza galdu eta bere kargua utzi behar izan baitzuen. Horren ondorioz, Jose Antonio Ardanza artean Gipuzkoako ahaldun nagusia zena iritsi zen Ajuria Eneko jauregira.

498. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00164 8. Halaber, legebiltzar-ordezkotzaren jabe izan arren, horri datxezkon eskubide eta betebeharrak egiteratzen ez dituztenei ere dei egiten diegu, gainontzeko politika-indarrak bezalaxe, iraskunde-mailako erantzunbeharrez jabetu daitezen eta euren politikazko ikusmoldeen alde irakunde horietatik joka dezaten. Alde horretatik, demokrazia bidez aditzera emandako politika-pentsakera guztiak bidezkoak direlako, Legebiltzarra da horiek aldezteko eta, hala behar izanez gero, edozein eskabide legezko antolakuntzan sartzeko eremua.

499. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00011 - Definizioari buruz dakitenaz jabetzea eta biltzea.

500. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00195 Monoteismo primitibo baten defendatzaileak ez dira azken ikuspegi honetaz batere jabetu. Izan ere, azaldu ditugun datuek tradizio historikoetan (lehen agerkunde historiazko baten memoria ilunduan, beraz), balute beren oinarri bakarra, ez litzateke posible izango diogun barru-barruko lekukotasun hau eta beroni ezagutzen zaion egiatasuna ere ez.

501. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00234 Santu denaren bizipenen bat posible izango bazaigu eta bide batez gure sinesmenaren oinarri sendo Kristorengan, honen Santutasunaren inpresioa berez piztu dakigun, ezinbestean, zera suposatu beharko dugu lehenik, Kristoren beraren iharduna eta egintza ulergarri gerta dakizkigukeela eta duten balio paregabekoaz ere jabetu gaitezkeela.

502. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00054 - Sintesi agiriak. Argitalpen horiek Patronatuak berak agindutako lan teknikoetan oinarrituz egingo dira. Horiek ingurugiro gaietan interesa duten pertsonen artean banatzea elementu ona da informatzeko eta jendea gaiaz jabetzeko; gainera, ospea emango diote editatzen dituen Erakundearen lanari.

503. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00119 Bertso martxari dagokionez ere badakik zenbateraino den eragingarri. Bertsoa hain duk sorgina! Jabetu al haiz gutariko bakoitzari desberdin eragiten digula begiak biltzearen kontu horrek?

504. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00010 Aldi berean, herritarrek berek EAJ-PNV/EA Jaurlaritzak autogobernua sakontzeko duen helburuaren xede bakarra gizarte justuagoa eta garatuagoa eraikitzea, gero eta ongizate-maila handiagoa duen gizartea eraikitzea dela egiaztatu ahal izango dute. Izan ere, bi alderdiak garapen ekonomikoaren mailaren, ongizatearen mailaren eta autogobernuaren bolumenaren artean erlazio nabarmena dagoela jabetzen dira.

505. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00032 EAJ-PNV eta EA alderdiok Jaurlaritzatik, jarduketa-programa honen bidez, ongizate-egoerari gizarte-justiziaren zalantzarik gabeko adierazle gisa eustea defendatzen dugu. Hori dela eta, beharrezkoa da modu serio eta arduratsuan egun ditugun gizarte-babeserako eta -arretarako sistemak berriz formulatzeari buruzko eztabaida sustatzea, dituen tentsioak gainditzeko, bere biziraupena bermatzeko eta engainuaren eta iruzurraren bidez sozialki ez dagokienaz jabetu nahi dutenen aurka borrokatzeko xede leialarekin.

506. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00353 - 1831. urtean Faraday iman baten eta eroale baten arteko higidura erlatiboak sortzen duen indukzio elektromagnetikoaz jabetu zen.

507. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00065 Diferentziaz jabetzeko alderatu besterik ez dago hauen produkzioa eta, adibidez, hegoaldetiarren katiximak: gaiaren tratamendua eta euskararen maneiua, bietan dira nabarmenak aldeak.

508. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00201 Erreserba natural handietan edo Ozeano Bareko koral-irla isolatuetan, ehiztaririk, arrantzalerik, Mediterraneo klubik edo saio nuklearrik ez den lekuetan, animalia berriek ez digute beldurrik. Askotan haiengan hurbildu eta ez dute ihes egiten. Gizakiak harraparitzarako duen ahalmen izugarriaz jabetzen direnean baino ez dira gure beldur izaten.

509. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00545 Kontua, bada, derragun hamaikagarrenez, erdara desbihurritzea da, eta ez euskara haren moldera, jakina bihurritzea. Erdararen bihurri-mihurriei antz emateko, ordea, testuak benetan ulertzerainoko arreta jarri behar zaie, eta ez, haren musika txistukatzeko gai garelako, letra osoaz jabetu garela uste izan. Horretarako borondatea faltatuz gero, alferrik ditugu guztiak (nire jardun luze hau bereziki barne).

510. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00566 Eragozpen horrek itzulpen zuzen nahiz zeharkakoan duen eragin zabal bezain sistematikoaren ondorioez jabetzea dugu, hain zuzen, egiteko ezinbesteko bezain gaitza.

511. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00101 Eskolarako orientabideen artean honako ustezko osagai moral hauek ageri dira: komunismoaren mehatxua, beraren etsaitasuna eta Ipar Koreako benetako bizimodua ezagutzea, komunisten erasoaren arriskuez jabetzea, bloke komunista suntsitzea, mundu librearen elkartasuna, nazioa bateratzearen aldeko jarrera sustatzea. (Xehetasun gehiago: Althof, 1984b, 154. orr.)

512. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00347 Bere esanetan, testuinguruan ihardutea aldez aurretiko baldintza da buru-eragiketak eraikitzeko. Kasu honetan, dena den, objektua ez da esperimentu kimiko, arkeologi indusketa edo antzekorik. Oraingo objektua eguneroko arau sozial eta moralak dira, eskola, familia, bikote edo lantokiaren testuinguruan sortzen duten problematikarekin batera; beraien egituraz jabetzeko modu bakarrak eztabaida aktiboa eta partaidetza dira.

513. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00028 Baina ez zen lehena izan kidetasun horiek azpimarratu, eta hizkuntza horiek familia berekoa zirela onartu zuena; izan ere, hark baino lehen, bereziki W. Jones (1794) orientalista ingelesak ordurako azaldua zuen arazo hori. Baina ildo horretatiko baieztapen bakan horiek, halere, ez dute frogatzen 1816an aditu guztiak egia honen esanahi eta garrantziaz jabetzen zirenik.

514. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00108 izanaren kariaz jabetzea
izanean kokatzea
dena itsumustuan eta trumilka bikain eta zabal
gozo eta mazal

515. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00061 Ondo jabetuta gaude ezinezkoa dela une honetan hizkuntzaren gainean dakigun eta hizkuntzak irakasteko pertinentea den guztia jaso eta sailkatzea; bestalde halako helburu zabal bati ekinda ere, ezinezkoa litzateke esatea emaitzarik eguneratuenak aurkeztu ditugula arlo guztietan, batez ere azken-azken uneko emaitzak askotan eztabaiden iturri izaten direlako eta ez direlako behar bezain frogatuta egoten arlo pedagogikoan fidagarritasunez ustiatzeko.

516. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00077 Nunan-ek adierazi duenez (1992), hizkuntza bere testuinguru sozial eta kulturalean aztertuz bakarrik lortuko dugu hizkuntza eskuratzearen itxurazko paradoxaz jabetzea: zeharo prozesu pertsonala izanda, aldi berean guztiz soziala izatea. (23. orr.).

517. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00061 Horietaz jabeturik, gaia galdera moduan formulatuta ekin diogu lanari; galderak neure buruari lehenengo eta lankideei gero jarri dizkiet: zein da ikasleek euskaltegia uzteko duten arrazoia?

518. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 00030 Kasu-azterketan, lau irakasle bekadunen jarreraz eta ikuspegiaz jabetzeko aukera izan genuen.

519. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00037 XII. eta XIII. mendeetan zehar Suediak eta Novgorod-ek eten gabeko borrokak izan zituzten Finlandiaz jabetzeko.

520. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00008 Egun zail da Murginduetako euskararen izaeraz jabetzea, ez baita ez testurik ez hiztunik, baina Echaideren 1965-7 bitarteko inkesta lexikoetako lanabesak xeheki aztertzen badira, aise ikusten da lexikoaren alderditik bederen, Murgindueta anitzez lotuago dagoela mendiaz bestaldeko Goñerriko hizkerara, bestela esan, Iruñerriko hizkerara, bere ezkerreko Sakanakora baino.

521. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00065 Zuriek jarritako kateetatik aske bizitzea ezinezkoa zitzaiela jabetzeak eta erreserbako bizimodu eskasak frustrazio ikaragarrira eraman zituzten apatxeak.

522. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00095 Baina egun bakarra aski izan zen usteak ustel zirela jabetzeko.

523. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00196 Baldun Grien-en Herio (argazkikoa) oso neska gazte probokagarriaz jabetzen da.

524. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00113 ideiarekin era egokian lotua dagoen hizkuntza hartuko zuten oinordetzan, ideia hori zilegi izateko beharrezkoak diren baldintzez jabetu gabe.

525. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00143 Publikoa badirudi ez dela arazoaz ohartzen; izan ere, badirudi ez dela zuzenbideari buruzko desadostasun teorikoaz jabetzen.

526. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0003 Irakurleak zein artikulugileak berauen izaeraz hobeto jabetzeko edo, hona hemen sail zenbaiti buruzko azalpen labur-laburra.

527. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1992 0027 Sabin Arana: Nire iritziz, euskal kultura definitzea baino garrantzitsuagoa da helduek dugun ezjakiteaz jabetzea.

528. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0982 Ongi jabetu zen bere arriskuak ere bazituela erizpide honek.

529. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0072 Elkarteko estaturik kementsuena estatuazpiko nazioen kezkaz jabetzen hasi baldin bada baikor izateko arrazoirik ez zaigu faltako.

530. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0083 Hiru aro horiek konparatuz, ondorio batzu aterako ditugu euskalduntze eta alfabetatzearen bilakabideaz hobeto jabetu gaitezen.

531. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0050 Elkarteetan sentsibilizazioa/presioaren garrantziaz jabetuta dagoen jendea izatea premiazkoa da eta pertsona hauek burutuko duten lanak nahiz eta oihartzun, errekonozimendu,... gutxiagokoa izan hasiera batean behintzat, denboraz etorriko dira aurrerapausuak, jarrera aldaketak, eta egindako lanaz pozik egoteko moduko motiboak.

532. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 0931 Dotrina hauetan ageri diren hizkuntz ezaugarriez zehazki eta patxadaz idazteko asmorik ez dugu falta, baina oraingo gure hau ez da argitalpena baino; ez dugu gainera honelako testuek dialektologiarako duten garrantzia gutiesteko inolako xederik, hots, polimorfismoen, aldakortasunaren edo interdialect direlakoen garrantziaz jabetzen gara.

533. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0011 Izan ere, bere idazle zereginaz jabetuta, Ponyboy bezala, gorriak ikusi zituen lehen nobelaren arrakastaren ondoren idazteko ezer ez zeukanean.

534. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0082 Irakurmenean oinarritutako metodoen bitartez hizkuntzaz jabetzen saiatzen denak puntu batetik aurrera lortuko du irakurtzen duena maila batean ulertzea, baina beti ere lortuko duena irakurketaren ulermena izango da, eta ez hizkuntzarena, zeren eta hizkuntza hau ez du entzun, ez ulertu ez eta mintzatu ere.

535. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0082 Honekin, beraz, ez dugu ukatzen bigarren abiapuntu honetatik hasten den norbait hizkuntzaz jabetuko denik, baina hau ezagutzaren arlo guztiak landu ondoren lortuko luke.

536. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0517 Edozelan ere, azpimarragarria iruditzen zaigu, gure datuen arabera behinik behin, genitiboaren birdeklinaketa honetaz genitiboaz berataz batera edo goizago jabetu dela baieztatzea (ikus 3. taula).

537. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0751 Hori kontuan izan beharraz ongi jabetua dago hasieratik LEF batzordea, eta txosten honetan bertan, proposamen konkretuetara iritsi aurretik, berriro helduko zaio hain zuzen puntu horri.

538. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: atzekoz aurrera. hitz-bukaeren hiztegia, 7 0007 Miatu beraz, inor inoiz jabetu ez zen horrexen bila.

539. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0011 Zibilizazio musulmanaz behar bezala jabetzeko, derrigorrezkoa da gure ikuspegi mendebaldarra eta nagusitasun-sentimenak alde batera utzi eta musulmanak gutaz, gure janzteko eraz, gure seme-alaben heziketaz edo gure Herriak gobernatzeko eraz nolako eritzia duen pentsatzea.

540. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0025 Heldu diren lerroon xedea, denbora hartako Nafarroako gizarte eta politika giroaz irakurlea jabetzea da.

541. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ametseninterp 0033 Bi erdiak elkarlanean aritzen dira ebazpen bila, baina eskuina intuizioz jabetzen den bitartean, ezkerrak analisi bidez bereganatzen du.

542. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ametseninterp 0057 Gutako bakoitza baino ez da ametsen sinboloez jabetzeko gauza.

543. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0011 Euskal kultural maila akademiko errespetagarri bat izateko Euskal Unibertsitate baten beharraz jabeturik zeuden ohore haundiko gizon-emakumeen talde batetik sortu zen ekimena.

544. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0168 Bienabe Artiak, inpresionistak bezalatsu, denboraren iragankizunak naturaren gainean duen eraginaz kezkaturik, sarritan isladatua du argiaren aldakortasuna motibo bat eta beraren interpretazio-serie ezberdinetan, ingurugiroaren efektuez jabetzeko bere sentiberatasun fina frogatuz: honen lekuko ditugu Isla de los Faisanes (1960 eta 1964), Muelle de Fuenterrabía Bidasoaren gainean (1953ko bertsioak) edo Itzeako dorretxea, elurrez, eguzkiz edo itzalez, Bidasoako Beran.

545. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0186 Are gehiago: desberdintasunen kontzientziaz jabetzea dator; desberdintasunak erabili egiten dira, baita gatazkaldietan ere, zenbait jokamolderen bultzagarri gisa.

546. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0065 Espainiako giro politikoan jesuiten ordena erlijiosoaren aurkako haizeak dabiltza, eta zentsuragilea Lagundiko buru dena, horretaz jabeturik, idazkian barrena azaltzen diren agintariekiko zenbait aipamen konprometigarrik izan dezaketen eraginaz kezkatzen da.

547. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0230 Euskaldun berriek jabetu daitezen ikus nola itzulitara osotzen duten konparaketa hau erdarak eta euskerak:

548. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0176 Hitler, hala ere, berak bere arrazaren xederik nobleentzat aldarrikatzen zuen gauza berberaz besteak akusatzearen kontraesanaz jabetu bide zen nonbait, eta kontraesan hori arrazionaltzen saiatzen da juduei buruz esanez, haien kontserbazio-senak ez daukala aryarren domeinurako jauginean aurki daitekeen ezaugarri idealistarik.

549. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0032 Lurraldeaz jabetzerakoan erabilitako erizpidei buruz hitzegiterakoan esan dugun bezala, substratu geologikoak guztiz baldintzatuko du gizonak bizilekurako erabil ditzaken haitzuloen azalpena.

550. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0010 Zientzia sagaratua irudimenaren garrantziaz zientifikoki jabetzera iritsi denean, plazerraren teknologia ikertua izan denean, irudimenaren mundura ere iritsi da teknokratismoa; teknologiaren bidez irudia eta hitza mugarik gabe ugaltzeko eta deformatzeko aukera sortu da; batez ere telebistako marrazki bizidun horien bidez, edo editorialen boom-aren bidez, tradizioz zetozen ipuinak txirtxilatu eta era guztietako odolkiak eta lukainkak eskaintzen zaizkio haurrari; noski, gure gaurko gizarte aurreratu honi erantzun nahi izatekotan, aspaldiko ipuin zaharkitu horiek egokitu eta itxuraldatu beharra baitzegoen.

551. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bizi kalitatea 0021 Lan hau zeharo zaila da, normaltasunaz erreferentzia estuak izatea suposatzen baitu, erreferentzia hauek aldatzen direla jabetzen garenean, besteak beste, denbora eta kulturarekin, eta gizarte beraren barruan ere.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0007 Literatura unibertsalean dugun leku txikiaz jabeturik eta geure buruen ahalmenetan kokaturik, garbi asko ikus dezakegu euskal liburugintzak, halabeharrez, bere leku propioa irabazi duela eta leku hori, orain eta gero ere, muga estuetan bizi dela.

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0011 Horretaz jabetuta, administrazioan aldatu egin behar dugu gure jokabidea.

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0079 Inguru naturalean depredatzaile horiek betetzen duten zeregin ekologiko paregabeaz jabetu beharko lukete pertsona horiek.

555. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0031 Egun, sineskizun hauen gainbeherarekin batera, naga herria, bere herrisken arteko antzinako etsaitasuna baztertu eta bere identitate etnikoaz jabetzen ari den herria dugu.

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0016 - Erasoaz azkar jabetzen bazara, zorri bakanak eskuz kendu eta akabatu.

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0171 Crystal Etchemendy euskara ikaslea ere basque da, 1974ean Frankfurten jaio arren aita soldadu zen han, Louisianan hazi eta unibertsitatera Nevadara etorri arte ez jabetuagatik;

558. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0022 Beste hizkuntzetan ikertutakoa ikusirik, haurrek gramatikaz jabetzean aro ezberdinak gauzatzen dituztela ikusteko aukera izan dugu.

559. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0203 Gizaki heldu batek horrela zuzenduko balu bere hizkuntza, gramatikaz jabetu dela esango genuke.

560. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0194 Balio hauen esanguraz jabetzeko esan dezagun dentsitate horretako materiarekin Lurraren masa guztia 80 edo 90 kilometroko erradioko esfera batean sartuko litzatekeela.

561. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 - ADI EGON. (1596). Zentzumenen bidez zerbaitez jabetzera jarri, eta berezk. begiratu, entzun.

562. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0092 Bere taldeko gainerako pintatzaileak jabeturik zeuden Pollock-en prozeduren izaera iraultzaileaz.

563. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0067 Problemaren aparteko garrantziaz jabetu izan dira, baina zoritxarrez oso gutxitan aztertu izan dute hori buru-irekitasun osoz.

564. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00058 Ezaguna den bezala, honen ondoren alde batetik 1986-XI-25ko Dekretua onartu zen lehen aipaturiko 10/1982 Legea gauzatzeko; eta Estatu mailan, eta lanpostu batzuetan autonomia erkidego bakoitzeko hizkuntza jakitearen garrantziaz jabetuta 1990-VII-20 Agindua argitaratu zen.

565. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00062 Zuzendari honen maltzurkeriaz jabetzeko, Huescatik atera gintuztenean gertatutakoa aipatzea besterik ez dago.

566. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00018 Ordu arte ia besterik gabe zena, bere izatearen kontzientziaz jabetu zen, horixe baita identitatea: niaren oharpena eta sentimendua. Eta niaren onarpenari segitzen zaion ondorioa: ni baldin banaiz, ez naiz beste hori.

567. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0093 Etengabe jabetzen gara horretaz.

568. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0105 Historiak ospatu dituen errege handienak ez dira errege izateko heziak izan; ez da sekula zientzia horretaz hain guti jabetzen nola gertatzen baita sobera ikasi ondoan, eta hobeki ikasten da obedituz ikasiz baino.

569. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0014 Ez eta kultur-aldaketaz jabetzeko helerazketa genetikoaren eraginkortasunik, jakina.

570. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0069 Itzultzailearen gaitasunaz inplizitoki jabetu daiteke edota konszienteki ikasi.

571. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0067 Eta beraz, bi tirano indartsu, nolabait esateko, jarri ditu aurrez aurre bakoitzaren barruan: bata, haserrea, erraietako gotorlekuaz eta bizitzaren iturria den bihotzaz beraz ere jabetu dena; eta bestea lizunkeria, bere eremu zabalak pubisaldeko beheko barreneraino hedatzen dituelarik.

572. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0044 Zentzu honetan, Piaget-ek dioskunez, haurra berehala jabetzen da helduon lengoaiaz, kontzeptu orokor eta abstraktuez.

573. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0173 7. Espainolek, bakezko baliabide guziak erabili ondoan, ez baldin badute beste segurtasun biderik aurkitzen, Indio barbaroen hiriez jabetzea eta haien beraien menperatzea baizik, ea zilegi zaien horren egitea, hots haien hirien eskuratzea eta haien beraien menperatzea?

574. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0088 b) Funtzio historiografikoa, teoria filosofikoen izaera historikoaz jabetzea bideratuko duena, bai eta paradigma zientifikoez ere, sortu dituen gizarte, kultura, politika eta erlijio ingurune eta baldintzak, abiaburutzat dituen ustekizunak eta egon daitezkeen bereizkeriazko aurriritzi amankomunak argi utziz eta, aldi berean, artea, literatura eta abar bezalako beste kultur ekoizkinen arteko antzekotasun eta desberdintasunak zehaztuz, historizitateak ere eragina izan baitu berengan.

575. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0228 Kausen ezagutza bakarrik dagokio gauzen zuzendaritza daukanari, ez guri, gauzen pairamena bakarrik baitugu eta erabiltzen baititugu, geure naturaren arabera, jatorriaz eta izateaz jabetu gabe.

576. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0076 Ez al da jabetzen Harrieta hau, Arkadia euskaldun izan-ezinen rememorazio amestuak oro antzuak direla zeharo?

577. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0008 Guk bai, ordea, bestela askotan baraurik geldituko baigera, esan naiaren erdiaz ere jabetu gabe.

578. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0824 Baina jadanik ene indarrak preso dauka bere Erromako egoitzan Petriren ondokoa ampsup23; Petri-ren ondoko aita saindua, preso bezala zegoen Erroman, 1870eko irailaren 20an hiri horretaz Italiako erregea jabetu zenetik eta horrek iraun zuen, 1929an Pio XI.ak Latran-go hitzarmena Italiarekin sinatu arte.

579. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00007 Nire gogoan herri hau gehienik sinbolisatzen duen gauza da ura eta honi natzaio berehala ohartzen, honen azantzaz jabetzen egun batendako ere uzten dudalarik Ezterentzubi.

580. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00145 Alta Hegoaldean ere ez ditu hemen baino gehiago lagundu Euskal Herriak Erromako botereak, ezen, Espainiako erregei utzi zielarik 1482an Sixto IV.ak beren apezpikuen hautatzeko eskua, jadanik Gaztelako seme bat, Alfonso Carrillo deitua, jabetua zen Iruneako alkiaz eta hau Erroman hil zelarik 1491an, nor izentatu zuten bada Euskal Herrien hiri nagusiko apezpiku, Inozentzio VIII. aren baimenarekin?

581. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j-l. davant 00012 c) Hil aurretik, kontsolio bat ukanen du Antoinek: 1896-an Etiopiaz jabetu nahi ziren Italianoak Aduan garaitzen ditu Menelik II. errege berriak.

582. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Lan horren emaitzak agirikoak dira oso. Azkenengo eskolarteko txapelketetan izan den mailari begiratzea baino ez dago horretaz jabetzeko.

583. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00021 Deklarazioan Aristimuñok poltsa bat eman ziola esan zuen, eta bertan droga zegoela jabetzean itzultzera zihoala.

584. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Euskara ikasteak, haurraren garapena bultzatzeaz gain, beste hizkuntza batzuez jabetzea erraztuko dio, bertan jasotzen denez.

585. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0003 Eta, horregatik, on da hura gogoratzea, belaunaldi bakoitza nazioarteko portaera-kode honetaz berriro jabetu dadin eta bere egin dezan, baliagarria baita pertsona libre eta legez berdinen arteko lankidetza-sistema gisa egituratu nahi duen edozein gizarterentzat.

586. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0018 Lapurrak 11 milioi liberaz jabetu ziren diru garraio kamioneta bat erasoz

587. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Egiazko euskaltzalea gero eta hobeto jabetzen ari da horretaz.

588. 1991> sailkatu gabeak egunkariak jkort 0048 Zalantzarik ez dago, izkelkiak ongi ikasi ondoren, aietaz zeatz-meatz jabeturik, gorengo idazle izan diranek batu dituztela urteen joan-arian izkuntza guztiak.

589. 1991> sailkatu gabeak egunkariak jkort 0048 Euskera batzeko ere, aietaz zeatz-meatz jabetu ta ongi jabaritu, eta idazlerik aundienak eta onenak jarriko gaituzte Euskera Batu jator baterako bide zuzen eta ziurrean.

590. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1323 1.- Gasteizko Autobus-Geltoki, Aparkaleku eta eraskinen eraikiketa eta ustiaketaren esleipena egiteko argitaratu diren iragarpenez jabetuta dagoela.

591. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6053 E) - Obrak egiteko premiaren eraginez, partzeletako planoetan funts bakoitzarentzat eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda zehatz eta banan-banakoan adierazten diren lurrez aldi baterako jabetzea, honako iharduera hauek egiteko beharrezko izan dadin denborarako, traba guztiak kenduko direlarik:

592. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1135 f) Hizkuntza eta kultura desberdinek suposatzen duten aberastasunez jabetzea; esperientzia kodetzeko eta harreman pertsonalak antolatzeko era desberdinak bait dira.

593. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Gauzak horrela, Sendagileen Elkarteari egoera honetaz jabetu eta konponbideak ipintzeko eskatu ezezik, Salto del Negroko gartzelako sendagileei ere ildo bereko aholkuak emateko eskatzen diote senitartekoek.

594. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0020 Danimarkarrek uste izan zuten radarra eta antzeko nabigazio-sistemak aski zirela eta eurek ondo ordezka zitzaketela ordurarte erabilitako faro, baliza eta bestelako itsasertzeko seinaleztapenak, azaldu zuen Uriartek, zera gaineratu aurretik, hots, denbora gutxi behar izan zutela Ipar Europan egindako hutsaz jabetzeko.

595. 1991> sailkatu gabeak egunkariak basarri 0016 Onetaz jabetzeko, eztaukagu etxetik urruti joan beharrik, zorigaitzez.

596. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7766 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, behar honetaz jabeturik, xede hori lortzen lagunduko duten baliabideak indartu nahi ditu.

597. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0009 Hala ere, guzti horietatik ondorio bezala atereaz, uste dut laster bakerako bide serioak izango direla eta horretaz jabetuta daude gainera politikako hainbeste eta hainbeste arduradun.

598. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Elkon jabetu ginen Euskal Etxeen garrantziaz.

599. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Etxetik atera ginenetik jakia nola hondatzen zuten ikusi genuen; Elkon aldiz Euskal sukaldaritzaren gorentasunaz jabetu ziren gure sabelak.

600. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0010 - Liburuaren bukarean diozu: bi hilabete, bederatzi bat nazio eta bertoko kontzertu erraldoia behar izan zenituela etxean daukagunaz jabetzeko.

601. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4280 Jaun-andre horiei, beraz, izendapen honen berri emango zaie bere lanpostuaz jabetu daitezen.

602. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 ? Bosnian ikerketak hasi dituzte ONU-ko gizonek jakiteko zer zen xuxen gertatu Srebrenica hiriaz zirelarik jabetu Serbiarrak.

603. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0027 Kontu egizu gehienetan norbaiten atzetik joaten garela, bere iruzurraren frogak aurkitzeko, eta ez zaigula komeni bera horretaz jabetzea.

604. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0003 Europa jabetuz doa -eta gehiago orain batasunaren orduan- mugako zedarriek konbentzionalik asko eta hautagarririk ez gutti dutela eta inoiz Euskal Herriko kasuan bezala kultur eta gizarte identitate bat bortxaz zatitu dutela.

605. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1992 0008 KONTURATU.- Ohartu, jabetu. Darse cuenta.

606. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0037 Etxean sartu bezain pronto jabetu zen egun txarra zuela senarrak.

607. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0037 JABETU.- Ohartu, konturatu. Darse cuenta.

608. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... villabona maingua 00008 Peña y Goñi kronikari sonatuaren esanetan altura normalekoa zen, haragitan argala, aurpegi luze eta bisaia gogorrekoa; begi beltz, txiki eta borobilak; bibote beltz eta latza, sudur zorrotzekoa, ezpain fin, aho txiki eta ezkerreko sorbalda oso eroria. Nerbio guztiak dantzan jarri eta bere gorputzaz erraz jabetzen ziren, bere fisonomiari ikutu bortitz, maltzur eta harroa emanez, jendea erakarri baino gogaitu egin ohi zuena. Itxura eta aiurri horrek pentsaraz diezagukeen arren ez zela gizon atsegina, bere bizitza oso gizon onbera zela azaltzen diguten gertaerez beteta dago.

609. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Nahiz eta zu jabetu ez... Eta gero baserrira iristean amonak esaten zidan lasai egoteko, noizbait izango zintudala nirekin.

610. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00023 Bai, egitan, hasieran krudela eta guzti gertatu zitzaidan fakultatean ikasitako guztia ziztu bizian gainera zetorkidala jabetzea.

611. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Baina EAJ alderdiak, pertsona bakoitzeko hiruna boto sistema ezarriz, ordezkaritza guztiez jabetu zen eta ez deutse besteei informaziorik ere emon.

612. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0036 Logurea nitaz jabetzen hasia da eta goseak ez dit gauza onik pentsatzen uzten.

613. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Labur esateko, etxe barriko, sendi barriko gurtze gurtze = otoitz egite eta beronen inguruko betebearrak. osoaz jaubetzen zan ara ezkontzen zana.

614. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... vill 0005 Oso bestelakoa, hots, gerrari bortitza, arma bidez munduaz jabetuko zena, etab.

615. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0019 Agudo jabetu zen Eliza gaztea horretaz: Moisesen legean, profeten liburuetan eta salmoetan nitaz idatzitako guztia bete beharrekoa zela (Lk. 24,44) gogoratzen die Jesus berbiztuak.

616. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0023 Horrela bada, herria orokorrean ezagutzen hasi ginen, beste auzo batzutara irteerak planteatuz, eta baita gure abiatze puntuaren arauera kokapenaz jabetzen ere.

617. 1991> zuberera saiakera-artikuluak f. bidart 00094 Laster ohartu gira hortaratzeko Iparraldeak beste etapa batzu gainditu beharko zituela, Iparraldeak behar zuela lehenik berpiztu, bere euskal izaiteaz jabetu, bizi sail guzietan lanean arizan ta borrokatu.

618. 1991> zuberera saiakera-artikuluak f. bidart 00094 Eskakizun horiek irabazten baditugu, Iparraldeak bere izaitea eta ezagupena segurtatzen ahalko ditu, Iparraldea bere izaiteaz jabetzen hasten ahalko da.

618 emaitza

Datu-estatistikoak: