XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Yagi ta yantzi naz.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Goxian-goiztik oittik jagitta
eldu, naz zure oñeta,
urtero legez ikerraldi bat
Gorbea zuri egitta
.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Zapartadan yagi, atorra-iduna lotu, txartesa ertsita, uleak ezkerraz legunduaz, atea zabaldu eutsanean, etsandreak ekarren argiari begiak zabaldu ezinik Zek zakaz? zirautsan.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Pedro esan eutsan kalerako yagita, koronel zangar baten odola eztabil alperrik nire zanetan.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Begi bera ta goi bampecirc;tako lagunik asko aurretiaz egozan aginak erakusten, Ereñozti yagi zanean.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Ereñozti, alderdiko gizonik andienak izenbakotu ebanean, amurruarren yagi ta iñori ezer esan bagarik, agertu zan bidampecirc;tan bampecirc;ra, ostendu ta urrundu zan.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0039 ¡Untsi altsu onetan orain artian sartuta egon izan banints! Zure Seme Jesucristoren aserrecuntsia ez neban aimbeste bidar nire caltian jaguico.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Gastien eztabaidea garraztuten asi zanian, jagi zan alako baten zaldun ori ta begirune andijaz esan eban: - Iñok deitu eztaustan lekura nator, eta azartu naz orrenbesteraño, ustia dodalako parkatuko daustazubela, bada nik zuben aita ixateko beste urte dodaz, zer-edo-zer alkar ezagutzen dogu, ta neure bixitza luzian gauza asko ikusita nagonez, argi apurren bat ekarri daiket zubek darabiltzuben eztabaidara.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0176 Aragia gogoaren kaltez jagiten da.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0177 Zeure betiko zoriona maite ba-dozu, aragiaren ziltzaldi orrei sendoro aurrka egiezu: au ta guzti be, iñoz obenean jausiko ba'ziña, bizkorr jagi zaite ta garramura dongeari sua-arrtzen ez egiozu itxi, eta zeure makalkeri ta erruz, garramura orrek, noz edo bein sua-arrtu ba-dagi, gitxienez be, oitura txarra eragotzi ta galerazteko, alegin egizu.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Baña arrokeri ta antusteari leku emon eutson; Jauna'ren aurka jaiki zan; Jauna'ri jarki iakon: Eztot nai Jauna'ren morroi ta mendeko izan, esan eban.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Baña icusi ebanean Sacerdote nagusiac, bere asmu guztiac deseguiten jacazala, eta bere usteaz urteten ezebala, eta teztiguac bere condenetaco guei ez ocasiñoric emoten ez eutseela; gura eban berac Salbaguillea bere berbeetatic artu; eta orre gaitic egoan suturic eta bere barruac artu ezinic, icusiaz ce sendo eta oso ixillic irauten eban; eta onan bere barruco artegatasuna escutadu eziñic supitoan jagui zan ain mereci baga jarriric egoan jarlecutic, eta asserrez eta icioturic esan eutsan Salbaguilleari; ¿Celan zagoz ixillic?¿Cer gaitic berba eguiten ez dozu?¿Ce andiuste, estaldute edo erechi gura da ori?¿Celan zeure descarguan ezer emoten ez dozu?¿Cer gaitic berbaren bat zeure contra eguin direan salaquisun eta testigantzetara esaten ez dozu?.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0161 - Yagi zaite beingoan edo zagozan lekuan yosiko zaitugu txistua baño ariñago.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0161 - Ez, olan baño ariñago yagiko naz.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0161 Esan eta egin, burruko-azpitik sei begidun tresna polit bat ataraten daula, yagiten da oitik, saltu baten, eurok uste eben baño lenago.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0072 Goizean-goiz jagita joan larriñera ta eskatu ebanez jazo zan: zarpa edo artulea iñontzez ezo-ezo egoan eta inguru guztia legor-legor.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 Baña Santson gaberdian jagi zan eta burdiñezko ateak lepoan artu ta alboko mendira eroan ebazan.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Gudaroztiak alde-ebanian danetarr asko gelditu ziran Ingelanda'n, eta emengo bakaldunak agindu eban ilteko danak, bere aurrka jagi zirala entzun ebalako; ederrto bete zan agindu au, baña etzan gelditu zigorrkada barik.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Lelengua aitaren aurrka jagi zalako etzan ixan bakaldun; augaitik aita il zanian bigarrenak igoeban bakaulkira.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Endika II'garrena bakaldun andia ixan zan; baña bere iru semiak aurka jagi yakozan eta esan leike eurek ill ebela (1.189).

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Doipuruaren aurrka jagi zalako doibatzkatu egiban eta Jone'k bildurrtu ta Doipuruaren menpian ipiñi eban Ingelanda; au egin ebalako Charta Magna libertatum deritxon idazki bat idatzi erain eutsen aundikiak.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Urrengo goxean neskato biak yagi zireanean, gizonaren alabearen aurrean esnea egoan arpegia garbitzeko ta ardao gozoa edateko; emakumearenean barriz, ura garbitzeko ta ura edateko.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0010 Zeure esku altsua emostazu, arren, jagi nadintzat.

24. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 ¡A! ¡duinge zantarrak eta duinge zantarrak! ¡Jagiko alda aberrtzale arrtetik etxe-arerijo orrei lepasur diru-aurrian duingero makurrtu ori zigorr gogorraz auzi ta trisketan dautsenen bat! Orren okerrez, atsebakotu gadixan Aberrijaren atze baga-aldijetan, eta atseginez bete gadixan bere atsegin-aldijetan.

25. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0222 Berandu lotaratzia kaltegarri da: goiz jagi; au da oiturarik osasungarriena.

26. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0223 Onetarako beti ordu batian etzun eta jaikitia da onena, onetan beti ordu batian lua etortzen dalako.

27. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Goiz jeikita, uri pollita ikusi nai izan zuten mutillak: bañan alperrik: egun aurreko ebi ugaria etzan oraindik gelditu eta atertzeko itxurik etzegon: ¿zer egin?.

28. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0035 Jaiki dira mendera nayan
Griña makurra suturik,
Eraso digu baita mundubak
Inpernubakiñ baturik:
Ez gera bildur! gugana dator
Ama Birjiña zerutik,
Etsai arruak oñperatubak
Lertutzen daki gogotik
.

29. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0033 Bere senera etorri zanean, jaiqui zan Teodosio, ta jaiquitez batera, guertaera miragarri baten bitartez, ordu batzuec lenago añ gogor ta sendoa zegoan catea zatitu, ta erori zitzayo bere oñetara, ta guelditu zan gure zaldunaren biyotza oso arrituric, eta egundaño izan etzuan eztitasunez gozatuba, bada, ordu artatic, parcatuba zeucan bere pecatu andiya, Aita Santubac emandaco nequetalde luze ta gogorra usteric guchiyen zuanean amaitu zitzayolaco.

30. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Eguiteko santu au bukatzeaz batera, ichas-aldetik jaikitzen ziran odei moltso lodi-illunak; eta kristau zorioneko ayek, gordairurik aberats eta estimagarriena billatu duanaren pozarekin eta euria laister zetorrelakoan, artu zuten echeko bidea.

31. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Eta Ama Birjiña arantzaren gañean, Euskal-erriaren erdian, lirio churi-ederra sasi artean bezela
Arantza artean arantza gabe
Arantzan gora jaikia
.

32. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 ¡Ah! siniste arrotz eta okerrak kamporatu, oitura charrak galerazi eta Jesukristok utzi zigun bata-besteaganako karidade edo maitetasun añ otzitu au piska bat irazeki dezagun; eta anziñako euskaldunak bezela, Arantzazuko Ama Birjiñaren mantupean bildurik, elkar besarkatu ta laztandu gaitezen, lurrean belaunak ezarrita Berari biotz osoarekin deituaz:
Aditu zazu, Ama,
Arantza-tronutik:
Euskaldunen fedea
Gorde zazu zutik;

eta oraindik... biurtuko zaigu gure Legue zarra, eta botako ditu susterrak, eta jaikiko da len bezin sendo ta iraunkor (...).

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 ¡Zer biyotz oneko damacho manchua! ¿Nola etzuten bada maiteko bere gurasuak umilltasun eta ontasunez besterik ez bezelakua bazan? Egun sentiyan choriyak pipirripika asten ziran garayan esnaturik, jeikitzen zan, aurreko egunetan bezela bere eginkisun naikidatsuetan guraso maitiai laguntzeko.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Mendiyan bera erreka ujaltzuak bizitazun ariñean beren etzalekuetatik jaikita, soruak ondatu zituzten ta baserriak elur zendoez ertziturik illobi itzalak bezela ageri ziran.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 - Garrazki mindu bear izan ditu, gure kaltean orrela jaiki arazteko, bana, Leizadiko anzeak (1) Genio de los abismos lagunduko aldigu nolapaitesan zuan Endok basatitsu.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Neri otoitz artan laguntzearren, eta nere atsekabeak arintzeko, ostegun bakoitzeko gaubeko amaikatan jaikiko zera oetik, eta bekokia lurrean dezuala ordu bateko otoitza egingo dezu.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 - Konbentuetako bizilagun asko, gizakume ta emakume, jaikitzen, dira, ez ostegunetan bakarrik, baizikan gaubero gaubero, ordubeteko edo bi orduetako otoitza egitera, eta orrela atzeratzen dituzte bestela mundura etorri bear luketen zigorkada asko.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Mixiolari ospetsu arek pozten zitun, eta kristau jatorr ayek, etsaiak etorri zai egon gabe, eurak jeiki ta lasterka juten ziran, Jesukristogatik iltzeko, besteak kixkaltzen zitun surtara.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Opilla ez da yaikitzen legamirik gabe.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0261 1.a Mugonez goizean jaiki, egunaren asieratik alperkeriyari tokirik eman gabe; jantzi eta (...).

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0035 Esan ta eguin; eraman zuan botellacho bat beteric echera ama tristeac, eta arquitu zuan alabachoa ia agonian zegoala: belaunicatu zan, deitu zion San Inazio gloriosoari, jeiqui zan, eta zapicho bat bustirik, ur bedeincatu arequin umedatu zizquion aurrari becoquia ta eztarria.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Nasialdi artan, basakatua bezala yeikitzen da bat batean.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 1872garreneko uda-lenean jeiki ziran karlistak berriz ere bizkor; baiño bear adiña laguntza ez.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Yaiki zan bada Yesus ta bere ikaslekin aren etxerako bidea artu zuen.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Bigarren ataltzat, eresiaren bigarren ampacirc;paldia esan zigun, paperetik irakurriz:
¿Obeki nun Jesusen besoetan baino?
¿Nun, or bezain zoritsu, pakez eta alai?
Jeiki, jeiki ta ator pozik artegiraino,
Artzain-deyari gaur erantzun: Jauna, bai
.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 San Prantzisko, anai Rojerio eldu zitzaiola nabaitu zuanean, gaxo egonarren, jaiki ta bidera atera zitzaion, eta besarrkaturik esan zion:
- ¡Ene seme Rojerio! beste praille guztiak baiño geiago maite zaitut.

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Eta gero arrpegiz-arrpegi begiratzeko jaiki zanean, Kristok bere esku dontsuak muñ-egiteko luzatu zizkion, eta anai Joan eskuai muñ-eginda gero Jesusen bularr-ondora orobat egiteko urreratu zan, eta onetan Jesusek laztantzea merezi izan zuan: eta laztantze ta muñ-emate anetan alako goi-atsonak (1) usai-gozodunak nabaitu zituan, munduko usairik gozoenak ustel-usaia emango zuten aien ondoan: eta anai Joan etzan poztua ta goi-argitua bakarrik geratu, usai gozo arek aboan illabete osoetan iraun zion; eta orrdutik biotzak aldatu, eta entzuten ziotenen animetan onura aundiak egiten zituzten itzak ateratzen ziran bere aotik, Kristoren Biotzetik eta Jaungoikoaren jakintzatik arrtuak bai-zituan.

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 ¡Arritzekoa! prailleak apaltzetik oraindik etziran jaiki, eta gure gizon ori dana damutua komentura eldu zan, eta San Prantziskoren oñetan negarrez jarrita praille guztien aurrean bere obena ta itxutasuna aitorrtu zuan.

49. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 3 Yesu'k, berriz, dan dana Aitak eskuetara eman ziola, ta Yainkoagandik Bera irten ta Yainkoagana yoateko zala yakiñik, 4 aparitik yaiki, bere txabuxa erantzi, ta miesa bat arrturik, gerrian yantzi zun.

50. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 Baita jaiki ere alperrkeri gabe.

51. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Jaiki. - Almaizan gauzak jotzeko gabitxoa.

52. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 - Ez dakit, Ñakero, berantchegi ez nizanez bethi jeikiren hortako....

53. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Zubiaren harateko aldean, badugu behingo lan karabineroekin, errezebidore jauna ez omen delakotz ere jaikia.

54. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 - Hek baietz, jeikiko zirela.

55. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Bainan, nola bethi ohean baitzauden, kechaturik, erran zioten berriz ere nausiak: hean jeiki gogo zutenez, bai ala ez?.

56. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 - Hek bethi baietz, jeikitzera zoazila....

57. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Bainan, sekulan ez jeikitzen!.

58. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Jesusek, zertako ere ezbaitzuen oraino jeiki nahi, Jon Doni Petri intzire eta intzire entzunik erraiten dio bere lagunari: Jende hoik arras kechu ditiaguk.

59. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Ikusiko diagu berehala, ez zaiztenez oraikoan ohetik jeikiko!....

60. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Jeiki ziren beraz orduan Jon Doni Petri intzire eta intzire eta, ogiak meta batean ezarririk su eman zioten.

61. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 I. Egin behar litake goicean ohetic jaikitcean, arratsean etzateracoan, accione printcipalen aitcinean eta ondoan, hirriscu handietan, eta guciz, tentatua denean.

62. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0095 Orduan birjina hek guziak jeiki ziren eta beren krisailuak adelatu zituzten.

63. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Huna nola chahar denborako neskatch gazteek, ganarazten zituzten delako kalitz (verrue) horiek: Goiz batez goiz jeikirik, zoazi baratzerat.

64. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Bertzeek korrokan egiten dute lo: ahoz goiti daude etzanik, ahoa idekirik mihia idortua, jaiki ere behar baitira ur xorta batez bustitzeko.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Gaxorik.- Ainbat egun oso txarto egon da gure ziñegotzi abertzale Bilbao'tar Mariano'ren emaztia, igaroko astian Ikurton Deunak artu ebazala, baña itxurez obeto dago, da olan badoa laster jagiko ei da.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Kotxuetara eltzian jaiki zan Muxika`ko txindorra; bere abesti gozuekaz guziok ipiñi ginduazan agoa zabalik, eta ondorenian eskuak apurtu biarrian.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Urreta jauna jaiki zanian itz egitera uste nun etxia purrukatuko zala ¡ango txaluk! gogo aundija zegon jaun onen itza aditzeko, ta arrazoi zuten, zergatik ¡ura da itz egitia!.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Begiratu bestela beren orain arteko egintzak nolakuak izan diran, eta ortan garbiro ikusiko degu beti euzko-arazoen aurka jeiki eta leiatu izan dirala!.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Emen kanpokuak kendu ezkero, eztago gixarte edo sociedad'ren aurka gorrotoz jaikiko danik, siñismenak lotu daruaz ba-ta.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Onen ondoren jeiki zan Zeleta bere itzaldia egitera.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Erromarren buztarri gogorra austeko asmuz asaldatu ta jagi ziran persitarrak; baña izkillu-indarrez zapaldu onetan bere jainko-aizunak lagun izan yakozala uste eban Deki'k, eta menpeko kistarr guztiei siñestea ukatuazo edo ezpabe eriotzea arrazoteko asmuta erabagia artzen dauz.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 ¡Gora biotzak! Gora biotzak, eta euzko-enda zarr onen abesti gozo eta otoirik samurrenak bat-batian ludi alde danetatik jagita, batun beitez gaurr goyetan, Iñaki geure Zaindari ospetsuaren oñetan.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Il lenago aren aurrka jagi baño.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Jagi, jaun ori; zegattik ago lotan? jagi, ta ezkagixak betiko ezetsi.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Jagi, Jaun ori: lagundu ta gaizkatu gaikezak.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Aintza... Jagi, jaun ori....

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Euzko-gastiak itxartu, jagi!
Guazan danok batera.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Izkuntza bat iltzer edo il-zorian dagonean, bere semeak jagi bear dira.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Jaiki euskotarrak! ¡Araudia bear degu! Dakarzkin onurak, ez dira nola nai ustekoak.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eusko-araudi alde jaiki giñan, eusko araudi orrek, azkatasun zati bat, euskoak aiñ maite duan azkatasun zati bat ematen digulako.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Españak dauka menpean
Ama zati bat oinpean
itxartu, euskotar, bizkor,
ez lo zorro, ez entzungor,
sutsu ta erne jaiki adi
Azkatzera Ama Euzkadi.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Mendian iñoiz ibilli geranok esan genezake zer nolako alaitasuna nabaitzen dan biotz eta gorputz guzian goiz jaiki ta mendi tontorretik gure aberriaren txoko politak ikusiaz.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Batetik igandez goiz jaiki bear dun ortan larunbatez goiz oeratuko da, bestetik ez da goiz goizetik ardandegietan sartuta bertako ke zikiñak irintziaz egono baizik aize osasuntzuaz birikak lasaitzen.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ez da alperra goizean-goiz jaikiko.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gero jaikiko dala, esango dizu.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Iragan ostegun gayan, ene emaztekia jeiki da herots hoyek harriturik: -O Dominiche, iratzar zite... eztuzia othian entzuten azanz itchousi hoyek...?.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Jauzi batez bera jaiki; beztitu, belhaunikaturik kofesatu; meza entzun, kominiatu, othoitz egin kartsuki eta umilki; bere burua ichil-ichila utzi estekatzerat; urhatsa chut eta fermu joan tresna lazgarriraino, nehork lagundu, ez eta herrestatu gabe; aizkoraren ikusteak egin-arazi gibelerako oldar labur bat...... alferretan.

88. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0506 Semeak jagi ta zoriontsu dala autortzen dabe; senarrak be goretsi egiten dau, esanaz: Emakume askok ondasunak batu dabez; baiña guztiak baiño geiago zuk.

89. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0052 Naiz-ta osin-loaren zeru oztiñean,
Naiz suete-ondoko zizaillu jagian,
Ikusi nai dau beintzat, eder ta zorakor,
Atsegin ebanaren arpegi maitekor
.

90. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0113 Jagi zan a egaztiaren kontra, jazarka.

91. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Biharamunean goiz jeiki zan, beta nahikoagaz Arta'ra joan eta, behinik behin, Palma'ko gauzen bat edo beste ikusteko: katedrala, Bellver'ko gaztelua, eta zerbait.

92. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0051 20. Jagi, bada; jatsi zaitez ta zoaz eurakaz ezpai baga, Neuk bialdu dodaz-ta.

93. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0051 23. Orduan Pedro'k, areik sarrerazorik, beragaz artu ebazan; eta biramonean, jagi ta areikaz joan zan; eta Jope'ko anai batzuk be aregaz joan ziran.

94. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 33. Baña okerrak - zuzentzeko, Pines jagi da,- ta izurritea - da gelditzen.

95. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Ots batek esnatu eban: Surge inotsan otsak jagi adi.

96. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Saulo jagi zan, baiña ezer ez zekusan.

97. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Gogoa ilten dagoan epeltasun ortatik iagi zaite, epeltasun-bizitz negargarri ori itxi egizu.

98. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Bildur izan; lenbailen jagi zaite ta biotz osoz Jaungoikoaganatu; biotz osoz bera otseindu.

99. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Jaungoikoari gogor ez egin; seme zarrastelaz esan: Surgam et ibo; Jagi ta ba-noake.

100. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 17. Negarrez otoitzian ziñanian gaiztuak iltzen zittuen anayegaitik eta lurra emoten zetsazuezenian, eta jan eranetik jaikirik etxian ezkutatzen zenduzenian korputzak gabaz eortzeko, neuk jasotzen nittuan zure otoitzak Jaungoikuan aurrera.

101. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta gertau zan, belarri luzion zoritxarrerako, euren eguneroko ardureri beittuaz, senarrak esan zetsala emaztiari: - Bixar goizian-goiz jaiki biarko dogu, gure frailliok zer diñuen beitzeko; bata ba gizen gurixena dago eta ondo izango da iltzia odolostiak eitteko.

102. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta ikaraz beteta, jarri ziran begixak batu barik egun-sentixan zaiñ, andik urriñera iges eitteko borreruok jaiki baño len.

103. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0115 Eta bere errira elduta, larunbatean sinagogan oi ebanez sarturik, irakasten asi zan; eta irakurtera jagi zan.

104. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0183 Baiña besteak barrukaldetik erantzuten dautso: Ez akit gogaikarri; atea itxita dak, eta nire semeak ogean nire ondoan dozak: ezin jagi naitekek iri ogiak emoteko.

105. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0183 Baiña arek atea joten ekin ba'dagio, ba-dirautsuet: adiskidetzat eskatutakoa emoteko jagi ez ba'dadi be, nekegarri ez dakion beintzat, jagiko da, ta bear dagizan ogi guztiak emongo dautsaz.

106. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Onela txinarren burubetara ekarri eban gixon jagi edo gixon goratubaren irudija.

107. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0167 Gizonak epaitzeko jaikiko dira orduan, orain gizonen epaipean apal-apal dagozanak.

108. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Jesus'ek gura ba'leu, jagiteko indar barik gudari danok antxe itxi ta iges egingo leuke.

109. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Lurrean illotz jausita egoan, gizataldekoak banan-banan jagiten dira.

110. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 BENTURA - Eskerrik asko, jaunak. Nik ez dut merezimendurik! (Eserlekutik jeikita ta itzaldi moduan) Perretxikoak illargi betean bildutakoak dira, gure baso ta oianaren emaitzak. Orretarako, Diputadu jauna, gure pagadi, gaztañadi ta ariztegiak zaindu bear dira, eta ez mendi guziak piñuz bete.

111. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0401 MARI-DOMINGI - (Jaikiaz eta ezer gerta ezpalitzaio bezela) Ezta ezer. Txima astindu bat besterik eztik egin. Espetxera daramala ta, kito.

112. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0159 Lor. - Eztitut bear orain. Ba-noa nere etxera, ta Jaungoikoak nai duana izan dedilla (Jaikitzen da).

113. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0046 Jeiki zaitezte.

114. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0046 Jeiki zaitezte.

115. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0047 Jeiki zaitezte.

116. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0047 Jeiki zaitezte.

117. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Beiñola, Jesus Sinagogatik jeikita Simon'en etxera sartu zan.

118. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Eta Berak, aldamenean zutik, sukarrari agindu egin zion, eta sukarrak emakumea utzi zun, eta berela jeikita mirabe-lanetan asi zitzaien.

119. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0051 Asko eroiko ziran zaurituta ta geio ez jeikitzeko ere bai.

120. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 - Ama, esan zion bat-batean, oetik jeiki ta ikusi zuan bezin laister, amatxo, nik aitatxongana jun nai det.

121. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0011 Españian berebiziko naspilla sortu dala, guda-gizon agintari batzuek erkal edo errepublikaren aurka, jeiki dirala, Aprikan asi omen dira lenbizi, bañan bereala Españiko lurretara sua zabaltzen dala diote.

122. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Izketan ari ziran gelan, argi bi zeuden piztuta eta aitak, jaiki ta argi bat itzaldu zuan.

123. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0024 Diru-ots ura entzutean, jaikitzen da itxua, ta, mingaña dardar, ona zer esan zion: Zu, Kristo bigarrena zera.

124. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Ba-zirudin arbasoak, bere aspaldiko lozorrotik esnatuta, kanta zaarrak ematen asi zirala, mendi-isla ayetan jeikirik.

125. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 - Marco Agripa aurka jeiki uan, kantabrotarren gudara bialdu zutenean!

126. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0054 Zaldia atzeko anka gañean jeiki arazi ta Indartsu'ren erraietatik atera zan irrintziak inguruetako mendiak dardarka jarri zitun.

127. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0043 14. Jeiki ba, Jauna,
ager Zu baitan
dan aala,
zure indarra
dezagun gora,
zor bezela.

128. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0076 17. LEKUKO BELTZAK
zaizkit jeiki,
omen naizena
nik banaki.

129. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Gero, saioka, buru jaikiak ukalditik atzeratu, eskuak eskuz nastu ta burrukarako aizeatzen dute alkar: ura, obea oin-zirin eta gaztezaro tinkoz; au, soin-enbor eta mukuluz guntsu, baiña zarrez belaun-sor ta dardarati, arnas gaitzak soin lotura nasaiak zartatzen dizkiolarik.

130. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Entel'ek, jaikiz, gora jasotzen du eskubia.

131. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Teukrotar-ak, ordun, urrundik ikusten dute nola auts beltzezko odei bat otoz-otoan moltxatu ta zelai-zabaldegietan itzalak jeikitzen diran.

132. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 19. Onezkero leya beitez zuen gogo ta biotzak zuen Yainko Yaube'ren billa: yaiki ta eraiki ezazute Yainko Yaube'ren etxea.

133. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Donibane goizean eguzkia dantzan ieikitzen dala diñoe; goiz artako bustialdi ta garbiketak onak omen dira urte osoan eritzeke irauteko; elorritxuri, lizar abar, ira-loratua t.a. leio ta ateetan ezarri ezkero, tximistarekiko babesgarririk ziurrenak omen, baita Donibanez atarian iraurtzen dituten belar eta loreak ere.

134. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Onek ezarritako suak piztuta, zenbat, jaiki zirean gero!

135. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Eleatarrak, berriz, aurka jeikiko zaizkio.

136. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0027 Bein batez, Antistene itzez mogimentua ba-zala adirazi-eziñean arkiturik, jeiki ta ibiltzen asi omen zen Zenon-en aurrean, ezin bai-zituen saiestu jaurtitzen zizkion arrazoi korapillatuak.

137. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Lenbailen indartu ta jaiki adiñala.

138. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Itz oien aurka jaikitzen ziran gizonen esamesak, utsal baño utsalago ziran arentzat; eta lan gaitzaren aurrean sortu oi-dan bildurrak, arentzat indarrik etzuten.

139. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0293 Oetik jagi eta bierrean asteko. .

140. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Gero danok jeikitzen gera eta altu otoitz egiten degu.

141. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Bakar-zale da oso amorratua; maite ditu Jainko ta gizon bitarteko ezkutu urrutiak, biotz bakunak bizi oi diranak, gizarte aundietan jaiki oi diran aleun griñazko burruka leiatsuetan sortutako oiu ta garrasi zenbatu-eziñak eltzen ez diran lekuak; eder zaio inguruko artzain ta ikazkiñen bizi goxoa ele xamurrez kantatzea; ta bikainki, bear bada obetuz, margozten du bizi ori, bere luma toleskabe ta zelai-kutsuz gaiñezkoan.

142. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Gizon ba aiz, jaiki adi.

143. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Jeiki bezain laster, errabian, igortzen ditu zinka samin batzu choriaren begietarat eta itsutzen du.

144. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Iguzkia jeiki baino lehen bazituzten bilduak, ihitzez beterik, lili eder batzu eta kantatu ondoan denek elgarrekin edanen zuten hetarik.

145. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0006 BATEK.- Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan, zeruaren eta lurraren Kreatzalean;
DENEK.- Eta Jesu-Kristo, haren seme bakar, gure Jauna baitan; zoin kontzebitu baitzen Izpiritu-Sainduaren bertutez, sortu zen Maria Birjina ganik, pairatu zuen Pontzio Pilatusen manuaren azpian, kurutzefikatu zuten, hil zen eta ehortzi zuten; jautsi zen ifernuetarat; hirugarren egunean jeiki zen bizirik hilen artetik; igan zen zeruetarat, han jarria dago Jainko Aita botere guzia duenaren eskuinean; handik ethorriko da bizien eta hilen jujatzerat.

146. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0009 BATEK.- Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan, zeruaren eta lurraren Kreatzalean;
DENEK.- Eta Jesu-Kristo, haren Seme bakar, gure Jauna baitan; zoin kontzebitu baitzen Izpiritu-Sainduaren bertutez, sortu zen Maria Birjina ganik, pairatu zuen Pontzio Pilatusen manuaren azpian, kurutzefikatu zuten, hil zen eta ehortzi zuten; jautsi zen ifernuetarat: hirugarren egunean jeiki zen bizirik hilen artetik; igan zen zeruetarat, han jarria dago Jainko Aita botere guzia duenaren eskuinean; handik ethorriko da bizien eta hilen jujatzerat.

147. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0016 Dena urrats, dena esku-ukaldi
Lokartu orduko berriz jeiki behar;
Holaxet egun batetik besterat
Gauik ezagutu gabe...

148. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Iaiki hadi, Heuskara, gazte lirain lerden!
iauntzi ederrenez aphaindurik, ienden
aitzinera orain ialgi hadi berriz!.

149. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Arantzazuraino / gainez gain jeiki:
Herri orotarik / igan kartsuki.

150. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Soinu, txistu, kantu.../ Bestarat jeiki!
Herri orotarik / igan kartsuki.

151. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Gipuzkoar amak,/ mendirat jeiki
Amen Amarekin / kantatuz minki.

152. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0146 Azkonchilo-Mukurruteiko nausia argi-zirrintan jeikia zen goiz hartan.

153. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Jeiki zaizte eta ikus zatzue diru eta on zien etcheko puska guziak non dituen ekarriak ate-gibelerat.

154. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0008 Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan, zeruaren eta lurraren kreatzalean, eta Jesu-Kristo, haren Seme bakar, gure Jauna baitan, zoin konzebitu baitzen Izpiritu-Sainduaren bertutez; sortu zen Maria Birjina ganik, pairatu zuen Ponzio Pilatusen manuaren azpian, kurutzefikatu zuten, hil zen eta ehortzi zuten; jautsi zen ifernuetarat; hirurgarren egunean jaiki zen bizirik hilen artetik; igan zen zeruetarat; jarria dago Jainko Aita botere guzia duenaren eskuinean; handik ethorriko da bizien eta hilen jujatzera.

155. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Akitua bazira jeikitzean edo goizegi edo berantegi zira jeiki goiz huntan...

156. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Jeiki! Jeiki! Euzkotarra

157. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Agirre jaunaren itzaldi ondoren, euzkeldun talde batek, abotz indarkunaz Agur Jaunak eta Jaiki Jaiki onen-onenean abestu zuten.

158. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Baña berotasun onek itxutu ez deigun, bere itzaldiko lau itz gogoan artu dezagun: Maitetasunak gorrotua menperatu du... gu maitetasunaren alde jokatu degulako irabazi degu! eta bukatzeko Euzkadi aldera begira gure Burukidearekin batera Euzko gaztedi guztiak deadar egin dezagun, Jaiki jaiki! Boga! Boga! joan beardegu urrutira...

159. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 Seiretan jaiki ta Txuti lagun detala ardi billa Izazpiruntz abiatu naiz.

160. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Iñoiz baiño pizkorrago ari da euskal-gogoa bazter guztietan jeikitzen.

161. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Ilda zegoala uzte zuten guziak, bañan bide erdian piztu egin zan.Jaikirik esan zion lurperatzera zijoanari:

162. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa a ey iii 0060 426 Datzana oreki, yeikiten kukusoeki Quien se acuesta con perros se levanta con pulgas (Inchauspe).

163. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 Gure Joxepatxu'k eta Erramontxu'k ipiñi daben arpegi erie, gaur goxien, jaiki eran, entzun dabenien radixo ori ekarteko asmuetan gabizela.

164. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0112 Eta usteridunak be buru-gañian eskuba ezarri ta esan eutson mutillari: - ¡Jagi zadiz!.

165. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0114 Goiz goixetik oetik jagi bearko dozu, egunean ordu asko ikasten eta eleizan igaro bearko dozuz gero?.

166. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0063 KARLE.- Berdetu? Berdetu bakarrik ba litz...! Umemoko guztiak be gaixotuta jagiten dira-ta, amets lizunetan.

167. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Kirispin yai-eguna dok gaur: egun onetan bizirik gelditu ta aberriratu dadina, beatzen ganean yarriko dok izen au aitatu dadinean, eta yagi egingo dok Kirispin'en izenera.

168. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0015 ETXEBARRI.
(Jaiki eta) Tenientearen permisurik ez badozu, ezin dautsudaz atara, nire sargentu.

169. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0026 (Etxebarri jaiki, jakea kendu eta soldadu erropaz berriz ere).

170. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0072 Lotan jotzen nituan, oraindik; jaiki nintzan, aien geletara joan nintzan, baiña etzan iñor agiri!.

171. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0052 Larrienean, Babi oetik jagi eta eusgarriak ipinten dautsoz dizkio ateari: gau-maitxoa, Ñiñiren gurdia, zapata pare bi... Zer geiago?.

172. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0052 Amorruz jagi eta, gurdi barruan Ñiñi oratzen dau du uleetatik, uaaa... kupigarria asperendu dau du Ñiñik aidean dagoela, ezpata sartu ez sartu dago gudaria, ijiji ixila urten dautso dio Babiri estalkipetik, ez daki Ñiñi bat dala, eta odolik ez daukala barreari eusten.

173. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0052 Arrapalada bat izan da dana: itxusia, alakoa, salto batean jagi, Aizta Juliak Babiri emoneko estanpatxoa apaletik arrapatu eta ajaja otsean atetik, zurubitik bera iges egin dau du....

174. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Goiz jagiten zan beti eta gelarik gela ibilten zan etxeko bazter guztietatik.

175. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0061 Jagi eta abil, euzko semea, aterik-ate,
anaiak nitzat batutzen;
ekin gogotsu erri danetan euzkotar danak
nigana beingoz ekartzen
.

176. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 208 Eumeo.- Onezkero, o Melanti, itzar, bela egingo dok gaualdi osoan, merezi dokanez oge bigun orretan etzuna; ta ez yak oar bage igaroko urrezko aulkidun Egunsentia, goizaren alaba, Okean uretatik jagi oi dan orduan, ik eure auntzak senargaiai gosaria gertateko ekarri oi dokazanean, ain zuzen be.

177. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0035 Gau aretan, egunsentia asteko zala, Yoseba jagita, emazteari auxe esan eutsan:
- Mirentxu, jagi zaitez, artu seiña ta joan gaitezen Ejito'ra, Jaunaren aingeru batek ori egitea agindu daust-eta.

178. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 - Pozago jaikiko nitzake goizeko amarretan eta txokolatea artu.

179. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0030 Eta Mezako eskintza-aldia eldutakoan, euren jarlekuetatik jagi eta altararantza zuzentzen ziran.

180. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Eta urrengo goizean jagi ziranean, alaba batari esan eutson amak:
- Joan irugarren eiztari orregana eta esaiozu: aita, artu ura eskuak garbitzeko.

181. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Goiz aretan goizean-goiz jagi izan zan, Foruen plazan dagoan Zirilo'ren dendara joateko.

182. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0039 Beranduegi oheratu nintzen (liburu astunen artean pasatu neban ia gau osoa) eta horrek bere eragina dauko jagiterakoan.

183. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0105 Goiz honetan guztiz nekatuta aurkitu dau bere gorputza, eta antza ez dauka jagiteko gogo handirik.

184. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Urrengo egunean, egunsentiaz batera jagi zan, eta gosari ariña artuta, etenbako lanari emon eutsan.

185. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0097 Yu jagi eta pausu banaka batzuetan lagundu eutsan.

186. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0113 Gozero, oilaritean, senarra ohetik jagi eta joan egiten zan.

187. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Nezkatillatxuak bere jakin-gurea jasan eziñik, jagi zan ogetik, eta ixil-ixilik beatzganean atera urreratuta ate bitartetik kanpora begiratu eban.

188. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0060 Jagiko dira jausi ziran itz asko
Gaur goitik diranak be-beyan degokez
Oitureak orrela gurako ba'leuke
Beragan dalako izkeraen lagi,
Autamena eta zuzentza-almena
(Horati'k Pisondarrai, V, 70).

189. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0254 Batzuk, jakiña, jagiagoak, beste batzuk txikiagoak.

190. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0254 Bertsolariak darabillezan gaiak, ba, jagi ta garbiak izan bear dabe.

191. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0012 Egunero Jainko-ikutu barrukoan janaritutako argia, baita otoitz mistikuaren erarik jagienetan be; Sales'ko Frantzisko deunak diñoanez, onetara dabe aparteko sena ta trebetasuna.

192. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0017 Andik laster, Baztan aldean uyol ikaragarria izan zan; orduan be, gertakari orreri buruz borobildutako olerki jagiagaitik, diploma ederra eskuratu eban.

193. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Iñoiz baiño pizkorrago ari da euskal-gogoa bazter guztietan jeikitzen.

194. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Euren ustez, menpeko batzuk legezko Jaurlaritzaren aurka jagi dira: oraingo makaltasuna azkenengo illabeteko axola-gabekeria baiño kaltegarriago izango dala; matxinadak errotik atara bear dirala.

195. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Teillatu-ertza, oso jagia.

196. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0026 Urak ugarixuak sortzen dauz gibelian.
Ugarixuak kantu itzala dauke goizian.
Goizetik itzal jagitekotan
naiago bizi nire etxian, eta errian,
txoriak libre ikusten diran mendian,
mandazaiñak ur bako ardaua erabilten daben bidian.
Maixua naz, eskola maixua,
sarri logortzen jaku maixuei txistua.
Arrain presku ugariz ase nazue,
baiña lendik dauka arrainak ura naikua.
Nik irabazi nai, erakutsi ordez
ta baita biziari gustua emon.
Ba nua emendik, ba nua,...

197. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0052 (Berriz ere aulki jirakorrean esertzen da. Publikoari begiratzen dio eta jaikiz erdieskubitik doa. Allanek arraunari ekiten dio berriz eta segundu batzutara, argien biziagotasunaz batera, atzera etxeko livingean aurkitzen da).

198. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0079 ALLAN - (Jaiki eta eskenaren erdialderuntz gurutzatzen du). Seguru... dena konponduko da. Dick eta biok, lehen ere gorriak ikusita gaude elkarrekin. Nere lagunik onena da... Oraingoak, dena dela zapore garratza utziko dio... badakit.

199. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 AMA: (Jaikiaz)... Ondo ondo. Ohe gainera noa apur baterako eta dei iezadak mesedez... bostak aldera.

200. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 (Imanol berriz etzatzen da egunkaria hartuta. Gero aldizkaria. Jarrita, pentsatzen orain. Halako batean, kaliputsu jaikiko da eta listinean begiratu ondoren telefonora doa. Baina lau zenbaki markatu ondoren berriz utziko du. Agertoki erdian zutik, esku bat belarri ondoan duela bera bakarrik hasiko zaigu...).

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 - Gaixorik al zaude? Nola liteke? Gaur goizean ohetik jaiki zarenean ondo ibiltzen zinen bada.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0071 1) Goizean goizik jeiki eta fabrikara edo sorora doa zuen aita.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0133 Aintzina, gerla bakoitzean heroen bat jeikitzen zen, eta orduan: poeta eta koblakariek herrietako plazetan eman ohi zuten hango berri.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0362 1789 arte askotan eta era askotara arbuiatu zuen herriak borboitarren asmo hori, herria armekin jaikitzeraino iritsiz.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0279 Bereiz itzazue testuan egunak eta egun bakoitzean egiten dituzten ekintzak, jaiki eta loak hartu arteraino.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0015 5.- Zer egiten duzu jaikitzen zarenean? Otoitz egiten dut.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0015 6.- Zer egiten duzu esnatzen zarenean? Jaiki egiten naiz.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0105 8.- Osatu eta sendotu ezik, zu ezin zaitezke ohetik jaiki, ezta ni ere.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 Jeiki Idazkaria, baina Sarjentoak gogorki jezar erazi.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0269 Herzyniar zoluaren zati batzu hainbesteraino altxatu ez arren, nahiko jaiki ziren, adibidez, Erdi Menditaldearen Hegoaldea; edo oraindik gutiago jaikiz, Bretainiar Mendikatea, Limusinekoa, edo Vosgo Mendietakoa sortu ziren.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0290 Hidalgo eta Morelos apaizak, Mexikoko Independentziaren heroiak. Biak armaz jaiki, harrapatu eta fusilatuak izan ziren

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0290 1810. urtean, Hidalgo apaiza eta Morelos apaiza harmaz jaiki ziren; biok fusilatuak izango ziren.

213. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. billelabeitia 0016 Bapatean, bere aurre-aurretxoan, balea bat agertzen da itsas azalera arnasa hartzeko, Babar jeiki egiten da berehala eta hauxe esaten dio: Egun on, balea andrea, Babar naiz, elefanteen errege, eta hau Kelesta da, nire emaztea.

214. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0012 - Bai, gogoratzen naiz zuzendari jaunak ere bere aldetik men egin zuen, aulkitik jaiki gabe bestalde, eta berriro bere paperetan murgildu zen.

215. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0019 Bihar osteguna duk gainera, goiz jaiki beharreko eguna niretzat.

216. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0024 Ea lehenbailehen jaikitzen zen.

217. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0006 Ilargi izpia are distiratsuagoa egin zen eta Sophiek ohetik jaiki eta gortinak ixtea erabaki zuen.

218. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0006 Jarri zituen, bada, betaurrekoak, jaiki zen ohetik, eta oin-puntten gainean leihora hurbildu zen.

219. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0127 Etxeak ikus zitezkeen nonnahi baina leihoetan ez zen argirik, jendea jaikirik egoteko goizegi bait zen hor nonbait.

220. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0123 Kamarero lanetan eta antzekoetan ibili zen bolada batez, baina berehala uzten zituen lantokiak, egunero goiz jaikitzeko alferregia zelako eta bere esku trebea poltsikoetan sartzeko tentaldi bortitzak berehala astintzen zuelako.

221. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0050 - Andere Matilde, jaiki al da zure neskatxa? - Zer ba, isuna jarri behar al diozu? - erantzun zion garratz andere Matildek.

222. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0006 Goiz haretan bizkor jeiki ziren ohetik: inork ez zuen logalerik.

223. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0002 Horregatik jaikitzen da hain goiz.

224. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0013 Goizean goiz jaiki, lapiko batetan bazkaria hartu eta basora joaten zen iluntzerarte Koxme.

225. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0034 Hurrengo goizean, egunsentiarekin batera jaiki eta errekara joan ziren aurpegia freskatzera.

226. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0060 19- Esna zaitez, Eneko Enekori asko kostatzen zaio ohetik jaikitzea.

227. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0060 Jaiki da noizbait Eneko.

228. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0031 - Itsasoa haserretzen denean atera gabe... - Ale, Bixente! Jaiki zaitez.

229. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0011 Urte askotan bizi nahi baduzu, hara hemen aholku bat: MUNDUAN NAHI DUENAK LUZAROAN BIZI OILOEKIN OHERA ETA TXORIEKIN JAIKI.

230. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0014 - Jaiki daitezela ba.

231. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0112 - Jaiki zaitezte, lagunok.

232. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0016 Aitatxok begiratu ninduen, ondoren jaiki eta sukaldera deika hasi zen: - Aizu, maitea! Jaun maitea, nire jaun maitea, ala Moucheboume jaun maitea? - Zer dugu?- galdegin zuen amatxok sukaldetik irten eta eskuak bere mantalean igurtziz.

233. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0058 Goizean goiz jaiki zen, eta ahalik lasterren, mendira abiatu zen.

234. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0084 - Ai, Tom, ez dakizu zer sustoa hartu dudan! Orain, utzi txorakeriak eta jaiki zaitez ohetik!.

235. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Karku jaiki, lantza hartu eta oihanera joan zen korrika.

236. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 Deabrua purrustadaka * jaiki eta sekulakoak bota zizkion aurpegira.

237. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0061 Biharamonean, jaiki ginenean, zerua lanotsu eta iluna zegoen.

238. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0100 Bertan izugarrizko mukurru bat jaiki zen uretatik eta berriz ere urperatu egin zen.

239. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0214 Jauzi eginez ohetik jaiki zen eta arropa berriak, txano berria eta larruzko botatxo parea aurkitu zituen eta Pinotxok kuadroetako pertsonaien itxura hartu zuen.

240. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0048 - Ez sheriff - esan zion Robinek irrifarrez -; zuk esan duzunaren kontra, ni ez naiz, zuk bezala, arma gabe dagoena hiltzen duen oiloa. Jeiki zaitez!.

241. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00103 Jaiki eta errementaldegira doa.

242. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0167 Handik piska batera Tom jeiki eta whisky botila hasi gabea zapian biltzen hasi zen.

243. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Suposatzen edo espero duzuenez etxando kafe iratzartu beharko nituen loti horiek, baina ze demontre, ni ez naiz inor horrelakorik egiteko...... edo beharbada bai, beraien adizkide izatera heldu bait naiz... Poliki poliki hasi dira izarak aldendu eta jaikitzen.

244. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0018 Bihotz taupadak kontatzen dira: deskantsu osoan lehenik (ohetik jaikitzean egokiena), hainbeste flexio egin ondoren gero, eta azkenik ariketa hor bukatzetik hamabost segundutara.

245. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0062 Haseran ikusi duk ez direla oraindik lurretik jaiki, bainan baten batzu tripaz gora zetzatela antzeman duanean konprenitu duk ezetz, ez zirela gehiago inoiz altxatuko.

246. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0044 Berriz arnasa lasaiki hartu eta hantzuko erroetatik oratuz jaikitzen hasi nintzen.

247. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0073 Eta ilargiaren argi ederrak jeiki erazten du Pinnokio.

248. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0033 Ohetik jaiki eta leihora hurbildu zen, eguraldia aztertzeko: ona.

249. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0106 Biharamunean, jaiki zenean Dithurbidek berebiziko akar erauntsia entzun behar izan zuen etxean.

250. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0092 Baina haren pentsamendu guztien haria segitu gabe, esan dezagun azkenik gau hartan egundainoko mozkorra harrapatu zuela, eta biharramunean ez errublorik ez jeikitzeko ahalmenik ez zeukala.

251. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0066 Gauean lauzpabost bider jeikitzen naiz kanporatzeko... Iduri zait gorputzeko ur guzia galtzen dudala... Egun, aurrideek sukaldetik ohildu naute... hor da neguko gure lo-gela... Kanpotarrak aski ez banitu, ere, etxeko aurrideak gutiespen ta urrikiz Beheitikoa! Lasterreria deitzen naute.

252. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0006 Herria oraino ez zen jaikia.

253. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0036 Hartan, begiak jasorik, hiru gizon ikusi zituen Abrahanek berarengana etortzen. Jaiki eta bidera irten zien.

254. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0069 Jesusen izenean agintzen dizut: Jaiki zaitez eta ibil! Eta, eskuineko eskutik heldu eta, jaikierazi zuen.

255. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0148 Gotzon eserlekutik jaiki egin zen.

256. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0051 Eta gauza haien aurka jeikitzeko arrazoi berezirik ez egon arren, heuretaz egiten zen desmana beste edozein heritasun sikolojikoren pareko bezala kontsidera zitekeen.

257. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0068 Egun hartara arte goizoro zortzi t'erdietan jeiki ohi zen bederatziretarako eskolan egon zedin.

258. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0066 Jaiki, kaleratu, goizeroko bazterretatik arratseroko txokoetara ahal duzun bezala narrastu, ilunarekin batera oheratzeko garai epela noiz etorriko zain.

259. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0069 Gaumahaiko argia piztu gabe goizeko lehen argizpiak begiei Drakulari argia bera edo kristau-gurutzeak bezain gorrotagarri zaizkie eta, haztaka-maztaka, Anton jaiki egiten da eta badaezpada tentazioari ez makurtzeko kaobazko armairu gain-gainean ezarrita duten tramankulua ixilerazten du.

260. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0069 Neure bizitzako unerik zailenak hauetxek dira, goizean jaiki beharra dagoenekoak, biziki kostatzen zait jaikitzea, baina gero dutxa hartu eta berehala konpontzen da dena.

261. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Jarridazue hango puxka bat eta saltsa ere, nahiko da, tira gehixeago, zuek ez duzue hemendik nahi?, ez gutxi jango diat gaurkoan, hik gutxi jan bai zera ez diat uste, ez, atzo beste afari bat izan genian eta kristorena sartu, lehertu zorian ibili nauk gauean, amets txarrak izango hituen, ez zeren burua ametsik kozkorrena egiteko ere ez baitzegoen, hamar ordu lo eta logurez jeiki naiz, ez zegok gaizki, zenbat eta gehiago ohean orduan eta ohezaleago legea duk, baina ona ez, zertaz ari zarete?, jateaz.

262. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0107 - Joanen naiz bai - neskaren eskari hark batere harrituko ez bailuen jeikitzen zen - ezarriko ditut arropa garbiak - eta irteten zen.

263. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0107 - Banoa - jeikitzen zen Mayi amasoari musua emateko Juantxikiri bostekoa, adioak eta ongi izanak eta nahi duzularik jinak erraiten zizkioten elkarri, gero ateratzen zen Estebe atzetik Jauntxikik begi ñikada egiten zion eta Estebek irribarrez erantzun.

264. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0136 (...) eztulka hasi zen Manuel aho guztia letxuz beterik eta eztulari buelta eman zionean jaikitzekoa egin zuen baina tenienteak bere beso luzea beste mahaikaldera eraman eta eserarazi egin zuen Manuel besotik heldu eta behera derrigortuz, zaude oraindik, ez nator gerra bila, ea zertara zetorren orduan, hitzegitera, esan dizut, karta guztiak eskutik baldin bazituen deteni zezala hantxe bertan, eta tenienteak ez da hori kontua, ezagutzen al duzu Pexegueiro?, ez zuela ezagutzen, baina jakingo duzu haren berri, ezta? baietz, baina zer ikusteko ote zuen Pexegueirok guzti hartan, tenienteak bixigu trontzo zurixka eraman zuen ahora eta beta luzea hartu zuen erantzun aurretik, etzazue Madrileko partiketa hori egin.

265. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0041 Telefonorantz jaiki zen, nik ezetz, ez zidan kasorik egin, nik azkenean ukatu ez nion numeroa markatu eta - Nahi duana pentsa baina hator lehen bait lehen, hire emaztea ez zegok batere ondo.

266. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0073 (7) Ez izan sasijainkozale, haietarik zenbait bezala, idatzia baita: Herria jarri zen jateko eta edateko; gero jeiki ziren jostatzeko.

267. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Erregezko Inko gurtuak leinhuruturik, disdis arrandiatsu Urdetegitik jaikiriko Salbatzailearen zama.

268. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0065 - Jaiki zaitezte; ez izan beldurrik.

269. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0276 Egun haietako batean, Pedrok, senideak Senide: Kristauen deitura arrunterariko bat; bereziki Jerusalenen erabilia bildurik zeudela ehun eta hogeiren bat laguneko taldea jaiki eta esan zuen: - Senideok: bete beharrekoa zen izpiritu santuak Idazteunean iragarria, Jesus atzeman zutenen gidari gertatu zen Judari buruz Dabidek esana.

270. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0177 Jaiki eta haserrezko begirada bota zidan.

271. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0177 Ni ere jaiki egin nintzen.

272. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Jaikitzen ikusten genituen, oinez ibiltzen berriro, eta atzetik ikusten genituen irteeran, ipurdien forma, bizkarraren zabalera, kokoteko ile galduen marrazkiak.

273. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0011 Geldirik egon ziren etxearen izkinan, denda bat zena, piztien zarataz eta liskarraren zurrumurruz norbait jeiki zen.

274. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0069 Biharamonez ez nuen goizegi jaikitzeko batere esfortzurik egin.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0062 ERREGEAREN OSAGILEA: Gaur gauean, kandela erdietan, Erregea iristean jaikitzeko gai izango zarela uste duzu?.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0062 AMAL: Jakina baietz! Aspalditik ditut nik jaikitzeko desioak! Erregeari Ipar Izarra erakusteko esango diot,...

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 Goizean goiz jaiki zen Erik.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0084 Eguzkia laugarren aldiz jeiki berria zenean, animalia handi konkortu batekin topo egin zuen.

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0165 Jeiki zen gehiegi pentsatzen egon gabe (...).

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0036 Jeiki egin zen eta gela zeharkatu zuen, horman zegoen arasa txiki batetara iritsi zen arte; tilinka egin zuen zerbait atera zuen bertatik eta kamisoiaren bularrean gorde zuen.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0009 Bostetan jaikia zen.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0009 - Peter, Peter. Seiak dira. Jaiki!- oihu egin zuen eskaileretan gorantz.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0009 - Bai, ama. Ongi da. Jaikita nago - erantzun zion Peterek bainugela barrutik.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 Jeff irten zenean, jaiki eta atalondora joan zen Peter.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Gero, oheratzeko, lumigasaren argia erabiltzen zuten edo kriseilua noizbait gauez jaiki behar izaten bazuten.

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0111 Gizon hura jaikitzeko gauza izango balitz, zeintzu ote lituzke bere pentsakizun nagusienak?.

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0051 Sukaldariak alboko gelan lo egiten zuen, eta zarata hau entzun zuenean jaiki eta adi zegoen.

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0042 Ni ikusiz jaiki, negarrari eman eta nire janzkiei atxeki zitzaizkien.

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0065 Ez gaitu ohorea galtzeko beldurrak larritzen, ez ohoretsuago izan nahiak lo hartu ezinik jartzen ere; ez dugu artekariak mantendu beharrik, ez eske-idazkiak eramateko, handizkiei lagun egiteko eta mesedeak eskatzeko, goizegi jeiki beharrik ere.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0135 Zer esango ote luke Marx-ek inoiz hilobitik jaiki eta halako albisteak irakurriko balitu!.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0011 Azken urteetan ez omen zen jaiki bere siloitik, haraxe ematen zioten jateko eta edateko neskameek, batez ere edateko, guztiak gazteak eta ipurdi beroak.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0115 Goizean goiz ohetik jaiki, arropa edonola jantzi eta kalera presaka irten behar dudanean, egunari gorroto handia diodala konturatzen naiz.

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0013 Goizean beldurrez jaiki nintzen, arratsaldean etxera beste norbaitek eramango zintuela pentsatuz, eta bost lagunen txirrindak pintxatu nituen, baina beste seirenetara ez nintzen iritsi.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0177 Goizean seiretarako jaiki denok, gosari sendoa egin, lana gogotik, eta basta iluntzean parrandan ibiltzeaz.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0028 Orduan, poliki-poliki, tapa altxatu eta Txomin jeiki zen, muxin, ubel, begirada eroria.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0041 (...), pena arrasto bat sentitu zuen Mariak, baso bat esne hartuko zuen harekin eta segidan aterako zen, erabaki hartaz jeiki zen silatik eta galtza txuriak bilatu zituen, non sartu zituen?, komoda gaineko arropak besarkatu zituen eta ohe gainean zabaldu zituen, han ziren, zimur-zimur eginda, aldrebeski jantzi eta bere gelatik atera zen.

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0046 Halakoa izan zen Peterren poza, lurretik bapatean jaiki eta leihorantz abiatu bait zen berehala.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0150 Eta goizero-goizero bere enplegatu lanetara joaten da, zortzi ordu egoten da, etxera itzultzen da, bizitzen hasten da eguna ilundu arte, emaztearekin oheratzen eta jaikitzen da, hiritar bat da, ez markatua, ez sospetxosoa, ez da bizi dardaraz.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Guztiau poemetan somatzen da, baita ekintzetan ere: bada gauza, izugarri boteretsua den sendiaren aurka jeikitzeko, eta izukaitz, heriotza eragiteko.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0108 Baina, biolentzia errepresiboa estrukturalak sostengatzen badu (instituzioek polizia), biolentzia estrukturalari azkenean eusten diona, legitimazioa eta emanez, biolentzia historikoa da; alegia, oraintxe bertan instituzioen egiazko aldakuntza batetan sinestea oso gaitz bihurtzen digun biolentzia historikoa, politika nazional batetan linea bilakatua, traiektoria eta lege: eta konzientzietan, tradizioetan, hots, politika bizitzan, oinarrizko instituzio sekreto bihurtu den biolentzia historikoaren kontra jaiki zen Sabin, biolentzia estruktural eta errepresibo berezirik berak pertsonalki jasan izan aurretik, Euskaldunen aberria Euskadi da oihuka.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Garat gaztea jaikitzen da: Eginbide bat betetzeko gelditzen zait; izendatu nautenek, ene arrazoinak, ene kontzientziak manatzen didate; munduan ezerk ez dit ahantzaraziko.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0044 Giro horretan, literaturaren oinarri materialarekiko menpetasunaren esakunea, literatura desgisa hartan bakantzearen kontra jeiki da: literatura ere ez dago gizarte bizitzarekin harremanik gabe, literatura ez da konzientziak aidean sortzen duen zerbait; ez dago literatura Autoreen inspirazioarekin bakarrik; literatura bere oinarri sozial-ekonomikoaren mende dago.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0049 Orain jaiki zaitez... bai jaiki!... horixe! denok jaikita.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0057 Eta helburua bait da honetan konda lauroinka luzaz ibili, piskanaka gero jaiki, eta bere giharrak eta zainak ongi eskuratuz ibiltzen hasi balitz bezain ongi eta ziurtasun berberean ibiliko ote da modu horretara hazita?.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0070 Zortzietan lanera sartzeko sei ta erdietan, gutxienez, jeiki behar.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0061 Elkarrizketak
Goizean:
- Jaiki zaitez Mattin!
- Umm! zer ordu da?
- Zortzirak
- Beste piska bat egon nahi dut
- Ez, berandu da.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0036 Nola erori dira eta ez dira burua jeikitzeko gauza?.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0115 Goizean, jeneralki, berandu jaikitzen zen.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Egun horretan jaiki zen eta hiru pardelekin topo egin zuen ohearen oinean.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Jaiki zen ohetik, jantzi zituen zapatak eta kanpora irten zen.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Hau bukatu ondoren, berriz ere fandangoa entzuten da, baina goizeko lehen orduan baino biziago eta airosoago, orain herriko txistulariak jotzen bait du, halako batean alperkeriak alde batera utzita, ohe zurutik jaiki ondoren erromeriara etorri denak.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0139 Hala zuen sakon, adoretsu eta bizibete doinugin Luteroren koral honek, hala gurenki on eta laztankor, nola bait da jeikitzen sastraka itxi-zarraturik lehen oles-txinta dionisiakoa udaberria urbiltzean.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0004 Begiratu ondo orduak zelan idatzita dagozan: Ander egunero, goizeko zazpietan jaigiten da, aurpegia garbitu, jantzi eta gosaldu egiten dau.

314. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0028 Alako batean, zaldia ta karrua preparatuta zeudela ta Olegariok Txirritari:
- Jeiki adi! Jeiki adi! Ta Txirritak:
- Bai, bereala!.

315. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0028 Bañan ez jeikitzen ura oietik; ez jeikitzen oietik eta alaba bialdu omen zion:
- Esaion jeikitzeko aguro, kotxerua preparatuta dagola ta! Orduan kotxiakin ibiltzen baitziran.

316. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0028 Alaba joan da, esan ere bai, bañan Txirrita ez jeikitzen.

317. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0028 Olegariok ostera bialdu zun alaba:
- Jeikitzeko azkar esaion, aspertu dala kotxerua-ta!.

318. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0116 Goizean, amarrak aldean edo al zanean jeiki, ta bakallo errea jarri-azi, bakallo errea piper mordoska batekin.

319. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0020 Amarretan jeiki.

320. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0071 - Begi onez ikusten ez duan norbaitek, ikusi du sobrare, ta euskaldunen aurka jaiki zaigu erri osoa!.

321. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0103 MAITAGARRI - (Jeikitzen laguntzen dion bitartean).

322. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0103 - Jeiki zaite, Euskal-erri.

323. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 OFF/. Garzi Lupiz, Lazkanoko Jauna, goiz jeikita dabil, Semenoren berrien zai.

324. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0051 Mutikuak e zion
maitasun sakona,
aundigua txakurrak
berari ziona;
umea goizean lo
egiten zan ona,
txakurra amaika aldiz
jaiki-zai egona.

325. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0042 Beekoekin itzegin degu, amaika t'erdietan jeiki eta gauzak prestatzen asiko gerala esan diegu; ordurarte, agur.

326. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0096 Julian.- Ba... etxe ontan zoro bat daukagu... eta gauaz beti exkopeta eta labain aundi batekin jekitzen da, eta gela ontara etortzen... Zu egongo al ziñake emen, illarena egiten, geldi, geldi, kanposantuko bat bezela?.

327. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0057 Orrela, Pedro Apostolu doatsuak, jauretxera igotzen zijoala, limosna eskatu zion errenari erantzun zion: Ez dut ez urrerik eta ez zillarrik, baiña dutana emango dizut: Jesukristo Nazaret-koaren izenean jaiki eta zabiltza.

328. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0044 Gañera, etxean ordularirik ez daukagunez, oillar onek ederki adieraziko digu, jaikitzeko ordua noiz dan.

329. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0044 Aurrerantzian, ez didazu erritarik emango, beti berandu jaikitzen naizela-ta.

330. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0224 MARTIN LUTER`EN JOKAERA - Ez zuan Luter`ek Printzipe-Gotzaiaren istoriarik jakin, baña berdin izango zan jakin balu ere, Luter ez bait zan sekulan Eliza garbitzeagatik jeiki, bere animaren salbamena seguru zuala jakitearren baizik.

331. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0008 Jeiki ta leioratu zanean, Pernando ikusi zuan bere beiak, Astarbe`ko belarditik, patxara osoan ateratzen.

332. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0009 - Ara, Jauna...! Ez sinistu, nai ez ba`dezu, baiñan Pernando`ri zer-edo-zer esateko asmoetan jeiki naiz gaur.

333. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0070 Onek kukurruku egiten duanean, jeiki danok eta ikusiko dezute nola eguna argi dagon.

334. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0015 Gauean nunbait pasa zaio atake lo ura; jeiki ta or dijoa izaran bilduta etxera ate joka, bere emaztea ateratzen zaio ta orra sustoaz andrea zerraldo lurrera ta ill.

335. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0043 Gu ere, ezin-egonez jeiki ta txaloka asi gera.

336. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0220 Gurasoek Ejipto-n ez zituzten ezagutu zure mirariak, ez ziren oroitu zure grazi ugariaz, Itxas Gorrian txit Goikoaren aurka jeiki ziran.

337. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0288 Jauna, Zuk aztertzen nauzu ta Zuk ezagutzen: Zuk dakizu noiz esertzen naizen, noiz jeikitzen.

338. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0165 Urrengo goizean, diana floreada jo ziguteken, goizean jaikitzeko.

339. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0009 Neri agur-egitearren, jeiki zan.

340. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0030 Azkenean, iru Lurraldeek Austria'ren nagusitzaren kontra jaiki ziran.

341. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 Une ori da zuen unea! Jeiki zaitezte eta ¡su mutillak! frantziarren gaiñera.

342. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0076 Asarre jeiki zan Watson sendagillea: - Egun guzian aritu gera lanean jo-ta-ke, baiñan, nere ustez, ezer gutxi da, lortu aal izan duguna.

343. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. begiristain 0028 Bereala jaiki zen maaitik eta aurpegia atsegin, barruna lasai zeukala, esan zien bilduta zeuden anaiei: Jainko Guztialduna erruki zakizkizuela, anaiok; zergatik egin nai izan duzue nerekin orrelakorik?.

344. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0012 Bere lana egiteko, Juan Jose Irazusta goizean goiz jeikitzen zan, iru t`erdietan-edo.

345. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0067 Aita ere jeiki zan oetik.

346. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 Gizonezkoak oial beltzezko jantzia eraman oi dute, jaiki aundikoa; galtza motxak eta estu xamarrak, belaun gaiñean lotuak; ponduzko galtzerdi beltzak; oiñetan kolore berdiñeko zapata-azalak iru-ertzeko belarri txuri aundiakin; beso lasaidun eskapila edo kapota luzea bizkarretik beera, xingola gorriz ertzetan; gerriko more eta sorburutik zintzilik lepo-xerra lisatua tolesetan.

347. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0237 Goizeko seiretatik jaikitzen danetik gaueko amarrak arte oeratu arte erabat lanari lotua, bearrezko ez dan guzia baztartuta.

348. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0205 Egoaldeko erregiña jeikiko da epai-egunean gizaldi onen kontra eta kondenatu egingo du (...).

349. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0025 Aide Nagusien aurka jeiki ziranean, Erri-billek guk esandakoen antzeko arrazoiak esaten dituzte: ildakoen alde elizara eramaten zituzten ofrenda aiñako gauza guziak kentzen omen zieten lapurretan bideetara irtenda.

350. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0075 Gudu ontan, beste eusko-leiñuek,¿zergaitik ez zuten borrokara jeikitako leiñu aiekin bat egin? Ori ere, bere semeak sekulan bat egiteko gauza ez izatea, Euzkadi'ren betidandiko oben eriogarria dalako.

351. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0023 Han eman dio iguzkiari egon-toki,
Dadien handik beti jeiki.

352. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0023 Ez egon lo, denak jeiki:
Jainkoa nun den, nor den aurki.

353. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0023 Ez egon lo denak jeiki;
Zoin den ona, ai! baginaki!.

354. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0040 Kantuz jeiki, mundu guzia,
Jauna baitan bozkaria.

355. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0006 Artean
Goiz
hontan
jeikitzean
eguneroko
kaseta baten
horrialdeak
irakurtu
ditut.

356. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0006 Goiz
hontan
jeikitzean
hitz
zenbaitek
eta
frase inprimatu
batzuek
beste nonbaiteko
zolatik
ene
zolaraino
pozoin
lama bat
bezala
Desterratuen
orro
okaztagarriak
bakearentzat
bakea
artean
ekarri
dautate.

357. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0173 Iaiki eta juan nitze amaren gelara, eta gaixoa negar minak artua zego.

358. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0068 Andreak, hau entzun zuela, bere kulpa ezin uka zezakeela ikusirik, batere aitzakiarik gabe jaikirik, nora ez diakusat ihes egin zinan.

359. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0122 Jainkoak trista beza hura nik alegre egon nahi dudan bezainbat; osagarriz baldin banengo, ezpainago hala, jaikiko nintzateke, eta hainbat ukabil-kolpe emanen neraukeo non erdibiturik laxatuko baunuke.

360. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 Egun batez, berriki jeikia zen haurra etxeko atean jalitzen ari zelarik, begiak torraka, elizaren aintzinean plaza jendez betea ikusi zuen.

361. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0005 Guti izanik ere, nehoiz-ez-bezalako Bazko-gaua iragan dute: lau orenetan jeiki, lauak et-erditan Suaren benedikatzea, gero irakurtzeak eta Meza.

362. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0008 Argitu-aintzin jeikirik, atera zen Jesus eta bazter-gune baterat joan eta han otoitzean ari zen.

363. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0010 Egun heietan, Eli profeta, mortuan barna egun baten bidea egin ondoan, sasi baten itzalean jarri zen eta herioa deitu... Eta huna nun Jaunaren aingeruak unki zuen erranez: Jeiki zaite eta jan.

364. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0010 ... Eli jeiki zen, jan zuen eta edan.

365. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0096 Harek jeiki orduko ezartzen zuen eltzea, sukuileko gibelean, ttur-ttur-ttur eros zadin emeki, emeki eltzekaria.

366. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Hiru egun gure etxean egon ondoan, lotu zitzaion sabeleko min ezin bortitzago bat, loa osoki kentzen ziona; bainan izpirituko indar ainitz baitzuen eta kuraia haundi bat, etzen egoiten egun guziez jeiki gabe, berak bere sendagailuak hartuz, den gutieneko xerbitxua egin zezakoten jasan gabe.

367. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Ikaragarri gustatzen zaie parrila aldatzea eta batzutan egun batetik bestera egiten dute, segur aski tele-ejekutiboren bat indarrez edo haserre jeiki delako.

368. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Bestek oju eginda jeiki erdietan, sukaldera sartzian fuego errietan!.

369. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak izeta 0001 Goizean jeiki ohetik eta non nagon eginik galde, diot:
Aurrean Baztan daukazu, gibelean Erro alde,
ezkerretarat Eugi herria, eskuin alderat Luzaide,
zure guziak Nafarroaren hegalen azpian daude
.

370. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 Igoaleko loa Alde ederreko loa, askoz ere lo hobea izaten zen artzantzan ibili nintzeneko txabolako kamaña iharreko Idorra, lehorra lo freskoa! Hura bai ondo deskantsatzea! Motellak Mutilak, orduan goizean goiz airoso Arin, argi, erne jeikitzen ginen!.

371. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Nahikoa loa egin zutenean, jeiki ta gosari txikia egin omen zuten, eta erriko gizonakin egingo zituztela kontuak esan omen zioten bertsolari oiek ostalariari, eta baietz sano besteak: Len ere orrenbeste egiten oituak zirala erriko gizonakin, ta berriz ere arreglatuko zirala ta joateko kezkarik Ardura, estuasuna gabe.

372. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Gau batez, jeiki ninduan, haize eta euri zirimolek atzar arazirik.

373. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. arrizabalaga 0001 Erramon jaiki de laster.

374. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Euskaltzaindia, euskera-zaindaria orain Akademia erderatarrentzat gaur daukagun euskal-orokor alkarte bakarra dala-ta, ez dogu matrailleko gitxi aztu, aurka jagi giñalako.

375. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Zu izan zara Urregarai, Igotz-mendi edo Santa Eufemia mendi-tontor lerdenean: ez arritu, iru oneikaz ezagutzen dogu iraillaren amaseian ainbat lekutatik ainbat jente batzen dan arkaitz bizkar jagia.

376. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Barruan zihoana ezertaz konturatu gabe, atertu zuen ala ez ikusteko eskua atera, eta entzun zuen garraisiak eraginda zer gertatzen zen ikusteko jeiki zenean ez omen zegoen beste inor parrila gainean.

377. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Sevilla-rako trena non hartu eta abar pentsatzen hasi eta gero, piska bat elkar animatu ondoren, denbora gehiagorekin (2 egun hobe) etorri behar izan genuela pentsatu genuen, gure esperientziako txirrindularien kasuan batez ere; baita jarraituko ginela erabaki ere, hori bai goiz goizean jeikiz.

378. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Arratsaldeko zazpiretan jeiki giñan maitik.

379. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. landajuela 0001 Baiña Felipe'k berak garratzago jo ebazan lege zarraren aldez eta gatza baitzearen aurka jagi ziran sei aurrelarienak.

380. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Seiterdietan jagi. Egun argi. Zerua ozkarbi, Ikuspegi polita.

381. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Atzo bezela, seiterdietan jagi.

382. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Orra Kilimanjaro'ra igoteko azken-ekiñaldiaren eguna eldu! Igongo ete gara, ba, tontorreraño? Jainkoa lagun dakigula! Gauerdian jagi gara.

383. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 Kolekzioa prestatzen ari garelarik, alaba etortzen zait batzuetan lantegira. Hura sartzen denean, badirudi etxe osoa sartu dela. Harek lagundu arren, lan asko egin beharra dut. 5 edo 6 ordu egin ohi dut lo. Pinturak liluratua bainaduka eta goizik jeiki behar ukaiten dut pintatzera.

384. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0002 Azkenean jaiki nintzen eta estu eta larri, baina haiekin batean iritsi nintzen.

385. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0001 Baina ni aurka jaikitzen naiz.

386. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Baita il da Aulestiarte`ko Maria Unamunzaga 94 urtekin, 10 urte ogetik jagi barik eginda.

387. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. azkue 0001 Eguberritako goiz batean, goizean goiz jeiki eta erritxo batera joan zan.

388. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0130 Gaztiak orai beitira
herrian egon nahian,
Jeiki behar ginikezû
lantegi ere heiñian.

389. 1969-1990 zuberera antzerkia casve ibañeta 0063 Gûziak, zûk erran eta,
gira batetan elkhiren,
Harxilopetarik ere
algarrekila jeikiren.

390. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0134 Jeiki, jeiki, Eûskaldunak,
Etsaiak hor dûtûgû. (berriz)
Ûtz ditzagûn hûllantzera:
Badûkie bai dolû...
Ehûjarreko arrolletan
Behar tûgû lehertû. (berriz)

391. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0089 VII- Ûrzo malin bat phauzatzen zaio delako haritxan gaiñian
Jeik-eta laster thiratzen deitzo bi tiro aide hunian
Segûrtatûrik egotxi ziala batan ez bazen bestian
Zer ikhûsten dû? bere ûrzua goxoki ber adarrian.

392. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0172 (...) gau-gedarrik entzunazkero sentzunak otziturik geldituten yatazana; eta iñori zer itzalik entzunazkero, buru-narrua yagi ta ikaratu egiten yatan, bizia an ba'legoan lez; zer ikaragarriz narruak artu-alean anditurik nago orain; eriotza- gogaiak egunean-eguneango dodaz-eta, zerik itzalenak be ikara bat bera be ezin emon dauste.

393. 1991> bizkaiera bertsoak a. legarreta 0057 Sentitzen zaitut sentitzen
jagiten zelan zabiltzen
zure ointxuen txiplitinotsak
sala barria astintzen

394. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0019 Gauean Anek ez dau batere lorik egin eta goizean arin-arin ohetik jaiki eta ikastolara joateko prestatu da.

395. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00018 (GAZTEA jaikitzen hasia da)

396. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00032 Fuck! Sugea dabil hor! (Arin-arin jaiki eta makinatik urrunduz)

397. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00044 LEO: Honezkero, honek ez du harrak beste familiarik. (Jaiki egin da) Goazen!

398. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00078 Ekarri (Jaiki egin da.)

399. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00078 (GAZTEA ere jaiki eta aurrez aurre jarri zaio.)

400. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0018 (Jartzen da besalkian, emaztea jeikitzen da eta joko klasiko guzia ateratzen dio: xapinak ekartzen, zintzatzen du, brageta brozatzen, Minute ekartzen dio idekirik behar den orrialdean).

401. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0026 (Jeikitzen da eta ateratzen).

402. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0033 Batzutan erabaki sendo bat hartuta jaikitzen nintzen ohetik, baina ez dakit non galtzen nuen sasoia.

403. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0025 Eli jaiki eta ondoren garbitu egiten dute, usain gozozko urez, jantzi, orraztu eta apaindu egiten dute.

404. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0048 (Jeikitzen da, denbora berean Anne-Sophie sartzen da eta dozier bat bulegoan finkatzen, biziki lant6su eman behar du, ANPEn bezala)

405. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Azkenean, jeiki egingo da.)

406. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0027 (Jaikitzen saiatzen da amerikana astintzeko baina berriz eseri beharra du.

407. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0027 TEO.- Dabuten (Jaikitzen da)

408. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00033 Bestela, mendian egoten ginean, goizero goiz jaikitzen ginen eta oinez ibilaldi bat egiten genuen, bazkaltzeko ordua iritsi arte.

409. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00033 Egunak zeharo azkar pasatzen ziren han, eskolan ez bezala. Beste astean hondartzan egon ginenean, beranduago jaikitzen ginen.

410. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0041 Goizean goiz jaiki, azkar-azkar gosaldu eta hamarretarako plaza berrian nengoen, bertatik abiatzen baitzen ordu horretan Erraldoi eta Buruhandien kalejira.

411. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0021 8- Jaiki zaitez zeure lekutik, har ezazu irakaslearen mahai gainean dagoen paper bat (bat besterik ez), itzul zaitez zeure lekura eta paper horretan idatzirik dagoen hitzaz egizu esaldi bat.

412. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0262 1. 1 joatea - 2 jaikitzea - 3 egitea - 4 erretzea - 5 pentsatzea - 6 egiteko - 7 erakusteko - 8 ikustera - 9 sartzea - 10 ikastea - 11 irtetea - 12 galtzea - 13 ixteak - 14 jaterik - 15 entzutea - 16 jatea - 17 jan - 18 erosterik - 19 egiteak - 20 esatea - 21 sartzeko - 22 irabazterik - 23 bazkaltzea - 24 margotzea - 25 bizitzeko.

413. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0262 2.1 Ez da komeni gehiegi hitz egitea - 2 Debekatuta dago hor sartzea - 3 Lagunak izatea gauza ona da - 4 Itsas bazterrean pasiatzea gustatzen zait - 5 Medikuak debekatu egin dit kirolik egitea - 6 Ez dago ate hori irekitzeko modurik - 7 Goiz jaikitzeak ez dio kalterik egiten inori - 8 Banuen zu ikusteko gogoa - 9 Txarra al da eguzkia hartzea? - 10 Goizeko hamarretatik gaueko hamarrak arte irekitzea erabaki dute -

414. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0021 NIRE AGENDA / Bihar, goizeko 10etan jaikiko naiz. / jaiki / PARKEA / joan / irakurri / jolastu

415. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0085 Bazko-jai aurrean Jesus afaltzen ari zen bere ikasleekin eta jaiki zen mahaitik, erantzi zuen soingainekoa eta, esku-zapi bat harturik, bere gerrian lotu zuen; gero ontzi bat urez bete, eta ikasleei oinak garbitzen hasi zitzaien eta eskuan zeukan esku-zapiaz lehortzen.

416. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0014 Goizean denekin batera jaiki eta aitarekin mendira joan nintzen.

417. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0049 Txit abegi ona egin zioten lehenbizi, oso atseginez hartu zuten beren besoetan; baina semearen erdal soinekoak begiratu, epeltasuna ikusi, euskara nahastua entzun eta maitasunik eza igarri ziotenean; eta batez ere, mutilaren erbestera berriz joateko asmoa jakin eta gero, pozaren ordez, nahigabe mingaitza jaiki zitzaien erraien erdian.

418. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0196 Zortzietan jaiki zarete egun berriari egunona emanez eta gauza bera eskatuz.

419. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00050 Halako egunetan, normalean, Kike etxean bakarrik geratzen zen, eta berandu samar jaikitzen zen.

420. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00044 Gero, ohe ondoko mahai txikiaren gaineko argia piztu eta jaiki nintzen.

421. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00067 Baul batean hartu erropak eta banihoa goizean jaikita.

422. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00067 Jaikitzen ahalegintzen ari nintzen bitartean, amak mezuarekin jarraitzen zuen: ... eta Sandrak asko ikasten duela.

423. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00079 Aireportuko langileen arabera hauek baldin badira hegazkinera igo ziren bidaiariak, beharbada ez ziren igo -jaiki egin zen, guztiz urduri, eta azafata bati betebeharrak ematen ari zen azpikomandantearengana joan zen.

424. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0002 Goizero, jaiki orduko, gozo-gozo ureztatzen zuen, eta, denbora pixka baten buruan, ernamuin bat hasi zen lurretik irteten.

425. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. gesalaga 0016 Jaiki eta korrika sukaldera joan nintzen, dordoka eskuetan hartu eta esan nion:

426. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. gesalaga 0017 Baina zoriona ez da betirako izaten eta goiz batean, beti bezala jaiki ondoren, egun onak ematera hurbildu nintzaion, eta:

427. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. gesalaga 0017 Ohera joan nintzenean nire barnean sentitzen nuen penaz lo hartu ezinik eta negarrez egon nintzen, ez dakit noiz arte, baina jaikitzerakoan ohea bustia zegoen.

428. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0014 Total, abuztuan herriak ilargiko basamortu baten itxura hartzen duela, eta lagun guztiak hor nonbait zeudela postalak berak baino beranduago iristen dira normalean, eta nik biharamunean zortzietan jaiki behar nuela partikularrera joateko.

429. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0051 - Baina entzuleok, ez da jaiki, lurrean etzanda dirau, mugitu ere egin gabe.

430. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0104 - Horrelako gauzak, ez aipatzea onena erantzuten zuen aitonak, jaiki, eta solasaldia amaitutzat emanik.

431. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0080 Ohetik jaikitzera zihoanean, berriz, ihes egina zirudien oiloari leihotik oihu egiteko... hantxe ikusi zuen, mantak jaso ahala, arrautza beltza!

432. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0111 Jaiki eta urduri paseatu zen gelan barrena.

433. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0171 Baina hau jaiki gabe zegoen oraindik.

434. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0017 Esaldia osatu zuenean jaiki egin zen, orri laurdena hartu eskuetan, eta irakaslearen mahairaino joanik, haren erdian laga zuen agerian.

435. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0052 Jai edo astegun izan, ordu berean jaikitzeko ohitura zuen Jean Luc-ek, eta oso aldi bakanetan hautsi ohi zuen usadio harekiko atxekimendua.

436. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0052 Kanpotik zein barrutik zikin sentitzeak areagotu egin zion ohetik jaikitzeko premia, eta luze gabe dutxapean aurkitu zen, urjario bortitzaren ziztadekin plazer hartzen zuela.

437. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0121 Xuc jaiki zen aurrena, eta orain Knox eta biak sukaldean ari ziren, atzera eta aurrera, guztientzat kafesneak egin eta ogia txigortzen.

438. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0015 Igandeetan, berriz, berandu jaiki eta etxetik kanpora bazkaltzen genuen, beti ere leku desberdinetan.

439. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0027 Aitona goiz jaikia zen sinagogako elizkizun batean parte hartzeko.

440. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0007 Astelehen goiz hartan ohetik jaiki eta ispilura hurbildu zenean, Eneko Ibarrondok bere burua neska bihurturik ikusi zuen.

441. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0065 Haren kolpeei erantzunez, jaiki eta pasteletara nindoan korrika, den-denak jateko prest.

442. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. galparsoro 0013 Sukaldeko iturria tantaka lehenik, ez dut jaikitzea beste erremediorik izan.

443. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0044 Printzesa ohetik jaiki eta biak jaitsi ziren eskaileretan behera.

444. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0012 Azkenean, jaiki eta mahai gainetik argi-mutil bat hartuz, gelako bazterrean zegoen kutxa baten gainera joan zen eta bertan eseri.

445. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0123 Zerbitzariak aldegin ondoren dama gazteak jaiki, ispiluari begiratu eta irribarre egiten du bere aurpegi serioa ikusirik.

446. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0066 Jaiki eta ate-zulo gaineko kandela hartu nuen.

447. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0027 Hurrengo egunean, osaba Martin ni baino lehenago jaiki zen.

448. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0049 Asuntoari buelta asko eman ondoren erabaki baitzuen andregaiari behingoz gustoa egiteko baino gehiago, keinu hark suposa zezakeen ordain goxoagatik, jaiki eta Gabilondoren hitzak entzutearekin bat, hamar urtez berarekin zihoala hona, zihoala hara eraman zuen bizar lustratua kentzea, nahiz eta ekintza harekin bere pertsonalitatearen ezaugarririk benazkoena galdu.

449. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0059 Buruan beti ideia berbera zuela lokartzen eta jaikitzen zen.

450. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0084 Monique askoz hobeto sentitzen zen eta jaikitzeko gogoa ere bazeukan, baina alabak ez zion baimenik eman.

451. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0112 Bezeroren bat alde egiteko jaiki bezain laster, zutik zain egondako beste batzuek hartzen zuten haren lekua.

452. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00150 29 Eta, jeikirik, Jesus herritik haizatu eta herria eraikia zen mendiaren hegi baterat ereman zuten, handik beheiti aurtikitzeko. 30 Bainan Jesus heien artetik iragan eta bere bidean joan zen.

453. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00150 39 Orduan, harenganat ukurturik, sukarra larderiatu zuen, eta sukarrak utzi zuen; amaginarreba jeiki zen berehala eta zerbitzatzen hasi zitzaioten.

454. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0098 Jesusek jakinik Aitak gauza guztiak eskura eman zizkiola, Jaungoikoarengandik zetorrela eta Jaungoikoarengana zihoala, jaiki zen mahaitik, erantzi zuen soingainekoa eta, eskuzapi bat harturik, bere gerrian lotu zuen; gero ontzi bat urez bete, eta ikasleei oinak garbitzen hasi zitzaien, eta gerrian zeukan eskuzapiaz lehortzen.

455. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0004 13 Jakintsuek aldegin ondoren, Jaunaren aingerua agertu zitzaion ametsetan Joseri eta esan zion: Jaiki, hartu haurra eta ama, eta zoaz ihesi Egiptora.

456. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0004 19 Herodes hil ondoren, Joseri Jaunaren aingerua agertu zitzaion ametsetan Egipton, 20 eta esan zion: Jaiki, hartu haurra eta ama, eta zoaz Israelera, hilak baitira haurra hil nahian zebiltzanak.

457. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0152
Sasoi makalak benetan, hain makalak ze
baten batek besterik gogoratzen duenean,
Hura bai sasoia hura!, inork ez daki
zer nahi duen esan.
Bihar bizirik jeikiko gara? Zaila da
bizitza bizitzea

458. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0207
OHEAN lokametsetan dago.
Harrikoaren hotsa eta kexu batzu susmatu ditu, esnakeran, erdiloaren behelainotatik irten orduko.
Senarra sukaldean harrikoa egiten ari da seguruasko, plater hotsa entzuten da behintzat.
Senarra nahiko itxuraldatuta dago aspaldian: etxeko beharrak egiten, beste baten senarra balitz bezala.
Luzatu du besoa eta, hain zuzen, senarra ez dago ohean. Harrikoa egiten ari da sukaldean.
Alaba tipiaren kexua igartzen du, alabatxoa beste logelan dago, kexuka, ametsetan akaso, amets txarren batetan endregatua
beste batzutan bezala.
Eta pasiloko horma erlojuaren dindil hotsa ere susmatzen du orain, erlojuaren dindil hotsa entzunez geratzea gustatzen zaio begiak zabaldu orduko.
Umearen kexua susmatu du berriz eta jauzi batez jeiki da ohetik umearengana joateko. Ez daki ze ordu izango den, gaua da oraindino eta ilunetan haztamuka doa ateraino.
Baina logelako atea itxita dago. Ez da posible,
gauez ez dute inoiz ixten. Zergatik ote dago itxita...
Ate joka hasi da.
Isildu hadi, puta! erantzun dio errime, erdaraz,
funtzionariaren abotsak,
galeriatik.

459. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00077 Goizeko lau eta erdiak aldera jaiki zen bere aulkitik.

460. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00177 Gogoratu behar al dut goitik bainatzen duen itsasoa eta behetikoa? edo hain handiak diren aintzirak? zu, Lario, handiena, eta zu, Benaco, olatuekin eta orro itsastarrarekin jaikitzen zarenori?

461. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00016 Eginak egin ondoren, Txomin lurretik jaiki eta basurde hil berria larrutzen eta zatitzen hasi da haizkoraz.

462. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00053 Leihoa irekitzera jaiki zen.

463. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00107 Eta behin edo behin, gaueko ordu txikietan anaia txikia esnatu eta garrasika hasten zenean gosez, ezkutuan jaiki eta ate ondoan geratzen nintzen, orduan ere amak anaia txikiari bularra nola ematen zion begira.

464. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00011 Zazpietan goizeroko karrakaren hots kalakari eta desatseginak esnatu ninduen, baina oraingoan jaikitzeko.

465. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00015 Mundua laua dela eta eguzkia jeiki, igon eta sartzen zela begibistakoa zen, mundua borobila delako ideia halako broma bat baino ez zen izango orduan, harik eta zoro batzuk munduari itzulia eman zioten arte.

466. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00353 Biharamunean, jaiki zenean, neska adi-adi jarri zen gizonezkoei begira; norbaitek izan behar zuen ikatzaren aztarna gorputzean, eskuetan edo aurpegian.

467. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00025 Gero jaiki da, aseturik, eta ni hain lehertua, hain zehatua eta ezereztua esnatu naiz non mugitu ere ezin bainintzen.

468. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00045 Jaiki besterik ez dut nahi, beso-zangoak piska bat luzatu neure buruaren jabe naizela frogatzeko.

469. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00098 Guztiak txaloka, builaka eta koruka, azkenerako euren lekuetatik jeikita.

470. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00032 Azkar jaiki nintzen eta, bere ondotik pasatzerakoan, ipurdian jarri zidan eskua.

471. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00102 Dardaragailua atera nuen zegoen tokitik eta, horrela, neure zukuez labandua, ipurditik sartu nuen, garrasi eragin zidan plazer bat sentitu nuen, ahotsak ere oihu egiten zuen: Horrelaxe maribero hori, horrelaxe, gustatzen zaizu, ezta? Sentitzen nauzu, ezta? Esaidazu, esaidazu sentitzen nauzula, berriro ari zait jaikitzen.

472. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00030 Almuedanoa jaiki zen itsumustuka iluntasunaren erdian, arropa aurkitu eta jantzi zuen eta gelatik atera zen.

473. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00420 - Uste dut lelokeria dela denok jaikitzea gosarirako.

474. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00420 - Hala ere, besteok ez dugu zertan ordu horretarako jaiki.

475. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00420 - Atsegin dut goiz jaikitzea.

476. 1991> euskara batua literatur prosa g. aranguren 0008 Jaiki, aurpegia garbitu ispilurik ez dago eta jantzi.

477. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0041 (...) edonola ere, neure kabuz ez nukeen osoki istorioarekin erlazionatuko, gaur eguerdian jaiki naizenean egunkaria hartu eta istorioak orain arte eman dituen azken berriak irakurri ez banitu:

478. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Elkarri horrelakoetan ohi diren eskerron musuak eman ondoren, jaiki egin dira.

479. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0109 Osabaren familia jaiki zenean, Pulane haiengana joan zen, eta senarraz eta semeaz zituen kezkak eta beldurrak jakinarazi zizkien.

480. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0302 AMONA JAIKITZERAKO, hegoaldeko eguzki harroputzak, anpurutsu, bere bidearen tarte handi bat ibilia zuen jada, eta herriko plazara jotzen zuten leihoetako zirrikituetatik jostakor labaintzen ziren izpiak, estaziotik noiz iparrak noiz hegoak ekartzen ziguten metalezko melodia ezagunaz nahasirik trenek ez zuten atsedenik hartzen(...)

481. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0010 Goizean jaiki eta pattarra ttantto bat hartu eta gero, goizeko seirak aldean uda ala negu, egunsenti ala ilun Eltzuko herriari bira ematen zion.

482. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0032 Xukebuxin jaiki eta korrika hasi zen basoan behera.

483. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0087 Behatz puntetan jaikita, mihura artean miatzen ari zen.

484. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0063 Eguna argitzean jaiki egin zen, bere hezurrek ezin bait zuten lurzorua denbora luzeagoz pairatu.

485. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0176 Carol ohatzetik jeiki eta besarkatu egin zuen.

486. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0055 (...) honen faltan, berak bazekien bere ume maitea soilik jaikiko zela zetzan ohetik hilobira joateko.

487. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0052 Jaiki, uretan eskuak eta aurpegia freskatu, berinezko ateari bultza eta kanpora irten nintzen.

488. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0081 Zalditik jeitsi gabe geratzen ginen une batez; egunsentiak behelainoa nola margotzen, alderatzen, sakabanatzen zuen begira; gero trota bizian itzultzen ginen; etxaldean geratzen ginen; eguneko zeregina hastear zegoen; langileei aurrea hartu eta haien agintea izatearen poztasun harroa dastatzen genuen; lanean uzten genituen eta Marceline jaikitzen zenerako etxeratzen nintzen.

489. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0065 Jaiki zen Leo, haserre, eta gelan barneratu zen.

490. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0043 Eta patio azalari zauria egiten diozula jaikitzen zara aulkian esertzea lortzen duzun arte.

491. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0064 Neskatxa gugandik aski gertu zegoenean, txit gaztea zela ikusi ahal izan genuen, haur eta neskatxa arteko zerbait, eta horrek erabateko kilikadura batera amildu gintuen bat-batean, Martin, eserlekutik salto bat emanda, jaiki zelarik:

492. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0120 Isabel zakarki jaiki, aterantz zuzendu, eta krisketari heldu orduko gelarantz jiratu zen:

493. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0009 Carlos esaten zioten gizonak bazekien itsaso izoztua amets-irudi bat besterik ez zela, eta bazekien ere zeren halaxe adierazten baitzion zakarki bere kontzientziaren ahotsetako batek, ez zuela lozorro hartan jarraitu behar, edo areago, jaiki egin behar zuela etzanda zegoen sofatik eta hoteleko behe-saloira jaitsi han bere adiskideekin biltzearren, hain zuzen ere iluntzen ari zuelako eta hastear egongo zelako astelehen hartan, 1982ko Ekainak 28, poloniarrek jokatu behar zuten erdi-finaletako partidua.

494. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0267 Gaur jeikita gosalondoan aurreneko lana horixe egin dinat: trasteak beren lekutan para eta etxea pixkat txukundu; premia bazeukanan eta.

495. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0162 Joan nintzen gau-beila egitera, baina bi ordu bakarrik egon nintzen, zeren biharamunean bulegoak garbitzera joateko goiz jaiki beharra baineukan.

496. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0095 Goizean goiz jaikia nauzu eta lehenik azken hogeitabost urteotan egin dudana egin dut, hau da nere obra bisitatzera joan nauzu.

497. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00046 Ozta-ozta ere oheratu eta jaiki ahal naiz neure kabuz.

498. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00046 Ezin dut jan, ez oheratu, ez jaiki, laguntzarik gabe.

499. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00121 eser(i)
edan
saka(tu)
igo
etzan
azpimarra(tu)
jaiki
ihes egin
bil(du)
friji(tu)

500. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00121 Goiz batez ohetik jaiki, makarrak kendu, eta esnatu asmoz, garbitzen eta freskatzen ari nintzela... ispiluan aurpegi hura ikusi (hura aurpegia!) eta etekina atera behar niola erabaki nuen. Belarri haiek, betaurreko haiek (miope power!) ezin ziren alferrik galtzen utzi. Ez nuen garbi imajinatzen nola, baina begitarte harek nire bizitzaren norabidea alda zezakeela sumatu nuen.

501. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00011 Infusio estimulagarriak jaikitzean, lasaigarriak lotara joan baino lehen. Askok ezagutzen dituzte kamamilaren berezitasunak begien infekzioen kontra, eta eukaliptoren lurruna arnasteko abantailak, adibidez, arnas arazoa denean.

502. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00151 Emakumeen genitaletan edota zati intimoetan agertuko balira, garatxuak kentzeko norbere listua erabili daiteke modu honetantxe: goizean jaikitzean, ahoa ondo garbitu eta buzti. Ondoren, norbere listua hartu hatzamarrekin eta garatxuetan ezarri, bai kanpoko zein barneko alu ezpainetan ere.

503. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00048 Eta berehala altxa zen; eta ohatzea harturik, jaiki egin zen denen aurrean, denek Jainkoa goratzen zutela, esanez: Ez dugu sekula holakorik ikusi.

504. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00090 Gure aberria, hala ere, anitzetan jaiki duk kondairan errautsetatik porrota pilatuak mespretxatuz eta herioaren hedadura hatza mendekatuz. Amodioaren piloa materian etzan zenean aberria heriorako prestatu huen, semeek borroka berriak irabaz zitzaten.

505. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00216 Fernando Katolikoak 1512an Nafarroa hartu zuenetik, Albret erregea destronaturik, bere alde hain leialak zituen agramondarren alde maizago jaikitzen omen ziren nafar euskaldunak eta horregatik, Karlos V. Enperadorearen denboran, ahalegintzen omen ziren apezpiku gaztelarrak jartzen.

506. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0015 Guatemalan egunsentian jaikitzen da jendea.

507. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0607 rise v i goratu, gorendu, igan, jaiki, altxatu To rise from the dead. Berbiztu v i biztu

508. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0074 ni-lo. 1/ Eta hamarrak arte ez naiz jaikiko. 2/ Afrikako ibaia.

509. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0086 Gaixoari sortzen zaizkion arazo asko (egoitza, lana, egunero behar duen laguntza [jaikitzeko, ibiltzeko, elikatzeko, garbitzeko, jazteko, etxea zaintzeko eta janariak prestatzeko], eta laguntza psikologikoa ez dira egoki konpondu eta oraindik horretarako sortu diren elkarteak dira baztertutako, dirurik, familiarik edo lagunik gabeko gaixoak zaintzen dituztenak.

510. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0099 Bigarren eguneko goizean, bi gizonak goizeko seietan jaikitzen dira.

511. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. kaltzakorta 00144 Gaur eguneko euskara jaikian denon aho-mihitan dabil ekidin miragarria.

512. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0233 Batzuek barre egin zuten, baina hala ere han ez ziren falta izan iruzkin hau oso-osorik teologiarena zela uste zutenak eta, bestalde, batzuk hitz egiteko eskatzen etengabe ari zirenez, deitu horietako autore jarkiezin bat jaiki zen hitz egitera.

513. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0270 Detektibearena egin behar duena kanpora aterako da eta gela guztiz edo ahalik eta gehien ilundu ondoren, hiltzaileak, bere tokitik jaiki (denak borobilean eserita egon behar baitzuten), beste bati lepotik heldu eta urkatzeko keinua egingo du.

514. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0095 Oraindik ere, arra t'erdi luze / ... jagia bi eremuak adierazpide eta irudi berean jasoak direlarik, poetak bere izpiritua jaikia nahi luke ikusi.

515. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0143 Jeiki ta Andre Maria agertzen dan zuloan lagako du bere lora-xorta.

516. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0143 Jeiki ta utzi beza lora-xorta besteak utzi duan bezela

517. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 00171 SANTA KRUZ: Egia diozu... Eta orrek, eta irakurtzen ari naizen Mariano gerralariaren bizitzak irakitan jartzen didate odol guztia... Eta ez dakit zer egingo dedan, Karlistak iñoiz jeikitzen ba-dira berriro... Ez det uste besoak tolestatuta, ezer egin gabe, egongo naizenik... Ezin baidet kendu burutik gure Elizaren eta gure Foruen etorkizuna: zoria... (Eta ikusleen ezker aldetik izkutatuko dira biak...)

518. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0168 (Jaikita kutxa dagon lekuraño joaten dala berari elduta)

519. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00053 Jaunak beatzi egun auetan
goratu zuan,
Jaungoikotasun bizitzan jarri
zuan bigarren lekuan.
Maria gauerdian jeikita
otoitz egiten zijuan,
Salbatzaillea gu salbatzeko
jaio zedilla munduan.

520. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0040 Egunero, goiz eta arrats, jeikitzerakoan eta oyeratzerakoan, Yon'ek begiraldi bat ematen zien bere oñetakoei eta naigabez ikusten zuen gero ta amakalagozeuzkala.

521. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0040 Egun batez, jeikita, presa geyegi izatea ez zala ona etsia arturik, bere gelako leyotik begira gelditu zan.

522. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0043 Orduan, aulkitik jeiki-ta, etxekoandreak eskeñi zion:

523. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0040 Zaarrak etzeukaten jeikitzeko gogorik.

524. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0040 Aiek, berriz, etzeukaten maitik jeikitzeko gogorik.

525. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak x. azurmendi 0172 Goizen jaikitakon etzon iñok musuik garbitzen.

526. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0057 Jeikitzeko moduan baldin bazan, laister altxako zan.

527. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0692 Esna zaitez lo zauden ori! Jaiki zaitez illen artetik, eta Kristok argituko zaitu (Ef 5, 14).

528. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00053 Mundutik nai luteke illargira jeiki,
bientzat bai ote da biar ainbat toki?
Ezpadira konpontzen nai bezin egoki,
zer gertatu diteken Jaungoikoak daki.

529. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00050 Erropak eta ontziak garbitzeko tresnak nola manejatu eta zaindu ere jakiñ bearra dauka. Plantxatzeak ere baditu bere lanak. Eta etxea eta altzariak garbi eduki bearrak? Zurezko eta telazko gauzak sitsak joko ez baditu, kimika ere jakiñ bear du etxekoandreak. Etxekoentzat gosariak gertatu bear eta bera jaikiko da goizean lenbizi.

530. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0002 Ezta, Musulmanak Españira sartu baiño urte batzuk leenago, Banba Bisigoten errege zala, errege onen aurka Septimani iraultzan jeiki zanean ere.

531. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0032 Haurrak ez gintuan alabaina goizik jeikitzen, baina etxekoaren hiltzea zelarik gehienetan hor gintuan.

532. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Florian tipustean jeikitzen da.

533. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00069 Berriz jeik eta haizea bezain arin lekutu baitzen eskualde haietarik!

534. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00007 Ohartu gabe hartzen ditugu usaiak eta lanetik landa edo goizetan jeikitzean deus karkulatu gabe bospasei minuta xahutzen ditut hor.

535. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00007 Beti iduritu zait menaia haundiaren egiteko haserrez jeikitzen den etxekanderearen axola duela Errobiak, bere hegien xahatzeko xedez.

536. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00115 Errient zelako usaiari eutsiz, goizik jeikitzen zen, hirian inguru bat egiten eta ontsa airestatu eta askaritera sartzen.

537. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 00040 Dalton'en Jaurlaritzan Justizi-Ministro izen zen, eta naiz bera Erregea iltzearen aurka jeiki, bere kargu aren eragiñez, berak eman bear izen zion XVI Luis'eri, eriotzara galtzen zuen sententziaren berri.

538. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. elorza 0003 Iaz Erregeen Kabalkatan zaldiak bizkarrean jo ninduenetik burdinazko aulki honetatik jaiki ezinik nabil, eta ez nago oso ondo.

539. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0030 Langilleen alde zer egin duen jakiteko, galde egiezute, beti abereak bezala askatasunik gabe, beti era makurrean eta azkenean gose gorrian bizi izan diren langilleei; langilleak ain zuzen jeiki bait dira amorrurik aundienaz mamu aren aurka.

540. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0038 Jaiki eta lanera, lanetik otordura, eta otordutik lanera, berriro bueltan etxera, arnasa hartu mokadu bat pasa eztarrian eta liburu baten aurkezpenera handik korrika bizian irratian tertulia egitera.

541. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. aristi 0014 Miopiaz ez da konturako auzoko neska granodunak zein bular jaiki eta borobilak dituen, ez du inbiriarik sentituko kafea hartzen duen tabernako barmanaren sorbalda muskulatuaz.

542. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0038 Egun askotan egiten nuen, oso goiz jaikita bizikletan buelta egin Aiatik barrena, lanera sartu aurretik.

543. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Sartorius ederki ohartu da horretaz: jaiki, bulegoan (oskolean) sartu eta kontrario-ustekoak esan duenari erantzun; egunero, urtea joan eta urtea etorri.

544. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Andres Olaizola goizuetarrak, honela laburbiltzen du eguneko plana. Eguna hasitze ordu jeiki, gosari txikia egin eta mendira. Zortzietan gosaria, hameketako pixko bat, ordubatean bazkaria, berendua bostak aldean eta arrunt ilundu arte lana egin

545. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0008 Horretarako goizeko 7retan jeikitzen ziren.

546. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0036 ALTXATU.- Jaiki. Levantarse.

547. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Anai Jeronimok kontatzen duanez, beasaindarrak horren berri jakin zuanean, ohetik jaiki eta oso pozik joan zan aldare aurrera eta han Te Deum laudamus Goresten zaitugu, Jauna abestu zuan.

548. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. iribar 0014 Gaur egun goizeko 6.15 edo 6.30tan jaikitzen naiz, 40-50 minututako entrenamendua egiten dut, ondoren gosaldu eta lanera Andoina joaten naiz, hango udaletxera.

549. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. iribar 0015 Sakrifizio handia da goizean goiz jaikitzea eta entrenatzea, baina ez zait hainbeste kostatzen.

550. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. iribar 0015 Jaiki eta segituan giharrak ez daude egoera onean korrika egiteko, orduan, gorputza horretara jarri behar duzu.

551. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0046 Goiz hontan, lo arin batetarik landa,
Ailande jaiki da argitû beno lehen.
Egûna igaran nahi dû bortûak gainti.
So bat arrunt kanpo.
Lanapeak bazterrak hartûrik dûtû.

552. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0051 Taula batetan ogi biribil lodi bat, arraultzeak, pattakoak.
Horik oro bortako gaintian ageri.
- Joaiteko pûntûa dit orai.
- Builta bat goxoa igaran dizûgû, dio artzainak.
- Bai botzik nûzû, zû ikusirik; bazizûn aspaldi!
Ailande jeikitzen da eta badoa bere bidean,
gogoan erabilten dûalarik
artzainen bizitze gogorra
bena ere zoin ederra.

552 emaitza

Datu-estatistikoak: