XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Egui onegaz sendotutric, ziñesten dogu uste betian, alan iracasten deuscuna, Jesucristoren iracaspena dala, eta, chartzat emoten dabena, Jaincozco iracaspen orren caltezcua dala; orregaitik, ba, betico galdu gura eztabenac eutsin biar deutso olan Aita Santubac iracasten dabenari eta jaurtin aguertuaz, bultzaguei bene-benetacuaz bildur banaz calte andijen bat etorrico ete jacon edo autor-entzuliari edo neure buruari edo lagun-urcuari; esateraco, autormena eguin biar baneu beste gaxo albocuac entzungo leustien aldijan eta eran, eta calteandija neure bizitzari edo izen onari ecarri leiquijon pecatu guztiz lotsagarrija aguertu biar baneusquijo erdi gorra dan autor-entzuliari (confesoriari): bardin conpesoriac ezin azcatu guiñaizala pecatu arixetic daquigunean eta beste aldi batsuetan.

2. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0033 Jaincozco anima garbi ta zintzoac gogartetu bezate guertaera onen miragarritasuna.

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0023 Jesusen biotz Jaincozcoari otoitza.

4. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0127 Munduco iscanbil, jolas ta icustecoetatic aldenduric, eguin nai det, zure antzera, nere bizitza onec jartzen dizquidan eguinquizunac, paquezco bizitza bat iristeco, ondo beteaz zuc bezela, jaincozco arguitasunac, eta zeruco Aingueru-laguntza izateco ta ayequin batean bizitzeco.

5. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0216 (...) zeruco doayez eta jaincozco graziz apaindu dualaco, esquerrac eman deguizquiyogun.

6. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 Aldareko Sakramentuban guganako maitetasun barru-barrutikakoz irazekiya, bere indarr-laguntzak gure biyotzetara ixurtzeko zaletuba, guri bere buruba eman eta Jaun'artzean gure biyotzetan sartzeko gur bizitan dagoan Biyotz Jainkozkoaren ondonai sutubak ¿orrenbesteko eskergabekeri ta zintzoez irabazi al du?.

7. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 Aingeru irazeki aben irabazi goi-goyak, azkeneko egun onetan eskeintzen dizkitzut; eta oyezaz batera, lurrako Serafiñ egiteko, gizonen biyotzetan Jainkozko suba ixuri ta irazekitzera etorritako zure Seme Aragitubaren Aurr-zai ta Ait-ordeko, baita Serafiñen Erregiñarekin ezkontzeraño goratu zenduban Jose Doitsurenak.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Jarraitzen dio mutillak, eta batere uste gabe orra nun arkitzen duan Arantza eze baten gañean Ama Birjiñaren irudi txiki bat, bere Seme Jainkozkoa besotan zeukala eta aldamenean txintxarri aundi bat.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Curam habe de bono nomine izen ona zaindu ezazu, irakurtzen degu jainkozko liburuetan.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0261 29. Jainkozko gauzetan nagikeriya kendu.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0057 Klara jainkozko neskatxa zan.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0118 - Senideak, anaiak! - oiu egiten zuten guztiak, jainkozko gizonaren itzak oiartzunak birresan balituzte bezela.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 ¡Hura zan etorria! ¡hura erraztasuna! Itz guztiak Jainkozko maitasun-garretan irtetzen zitzaizkion; eta gu, zerutiko gar onen artean, geron buruaz ampacirc;ntziak (aztuak) bezela geunden adi.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0051 Jaincozco janari au asco aprobechatzeco artzen duan cristauari, gauza bearra, da janari onen, gose andia iduquitzea; ala deseatzen eztuten animac probechu guchi ateratzen dute.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0062 Eta egiaz; ¿badakizute nor dan, Sakrifizio Jainkozko au eskeintzen duana? ¿Ote da benturaz, apaiz bat, obispo bat, Aita Santu bat, aingeru bat, santu bat, edo bear bada Santuen Erregiña Maria? Ez, egiaz.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0250 Eskatzen badegu gauza egiñen bat, eskeintzen degu Jauskiñi edo Biktima jainkozko bat.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0251 Izanik Jaungoiko gure Jauna, beragatik ematen dan baso ura ere sari gabe uzten eztuana, ¿nola aiñ prestua izanik, ontzat eta gure alde artuko eztitu gure erreguak, debozio andiaz aurkezten diogunean, bere Semearen Odolarekin, jainkozko Odol, guretzat grazia ta errukia eskatzen duan orrezaz betetako kaliza?.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0017 JESUSEN Bihotz guziz maitagarriaren aldera debozione izanen dutenek eta Bihotz Jainkozko horren ohoratzailek badituzkete bi probetchu suerte: lehembizikorik, Jesusek berak erran diozkala Margarita Maria dohatsuaren eskribuetan aurkitzen ditugunak; bigarrenekorik, Eliza Ama onak emaiten dituen Indulientzien aberastasunak.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Serora beltchec non nahi eman dute umiltasunaren, eztitasunaren, mortificazionearen etsenplua; nihorc ala Biarnoan, ala Escual-Herrian ez ditu aphezac eta misionestac hobeki lagundu Yaincoren obran, eta segurki, heyeri esker hainitz eta hainitz herritan hain laster yaincozco bidetarat ziren itzuli arimac, eta dute geroztic bide beretan iraun.

20. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0007 Berari eskerrak, Kristo aragi egindako Itzaren bidez, gizonak Goteunagan Aitagana jo daikie ta jainkozko izatearen kide egiten dira.

21. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0013 6. Jainkozko agerpenagaz, Jainkoak bere burua ta gizonen gaizkakundearekiko bere betiko naimenaren erabagiak azaldu ta agiriko egitea gura izan dau, giza-adimenaren almenaz gaiñetiko Jainkoaren ondasunen barri emoteko. Batzar Doneak auxe darabagi: Jainkoa, gauza guztien asiera ta elburua, giza-adimenaren izatezko argiagaz ezagutu leiteke, ziurtasunez, irazakietan oinarria arturik; alan be, Aren agerpenari auxe egotzi bear yako.

22. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0035 Aren irakaspen jatorrizkoa gero ta agiriago egiten da, Krisito'ren jainkozko lanaren gaizkakunde-indarra erakusten da.

23. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 LIBORI - Iñaki ori, jainkozko gizona dek!
BITTOR - Nik ere, ala uste diat.

24. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Orobat, esker donetzallerik ez duan anima ere argirik gabe dago, jainkozko bizirik gabe dago.

25. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Pekatari danak, giza-bizia bakarra du; esker donetzallea duan kristauak, berriz, giza-biziaz gain, jainkozko bizia du beregan.

26. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Izan ere, mundua ez baitzan etorri Jainkoa ezagutzera Jainkozko jakintzatik, siñestuna itz zoroz salbatzea zaio atsegin Jainkoari.

27. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Iainkozko neurtitzak, olermenez aulagoak dira noski, mistika utsezko bertsorik nekez erabiltzen baitu, baiñan, olakotsuetan ere etzaio goi-arnas aundirik nabari.

28. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Gauza guztiak ikusten nituan Jainkozko alderditik, eta maitetasun bizi bat sentitzen nuan Jainkoagandik urruti bizi diran pekatarientzat, oien salbabidearen kezka arturik.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Siñismenak ernearazten du gure barnean esker donetzaille arrigarria ta esker donetzaille orren bitartez, Jainkozko bizitza baten erdikide egiten gera.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Siñesten diet, ere, lurralde ontan bizi ta, orain eroria, baiñan ordun orrilloan zegon Elade Aundiari, aien arau ta ikasgaiez irakatsi zioten aiei; bai ta Apol'en goi-eranzunak guziz yakituntzat yo zun ari; ark, gai oni buruz, ez zun gauza geienetan bezela, orain au, orain ori esan, beti bat baizik: giza-gogoa yainkozkoa da; gorputzetik ateratzen danean zerura da berriz, ta arin-arin, guziz on eta zuzentsua izan dana.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Liburu ortan baditu Jainkozko zenbait poesi, baita maitekantak ere; batzuk bear bada gordintxoegiak apaiz batentzat; gero, Bearne'ko presontegian, zion gabe antza, giltzape sar zutenen kontrako bertsu minkorrak; ta azkenez, dantzarako bi abesti euskal-ele zarra mundua zear jauzkari ikus nairik.

32. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0043 Beste batzuetan Biotz Jainkozkoa agertzen zitzaigan aldi berean, ezaguera txit argi ta altua izaten nuan, jakin nezan, Jainkotasun guztiaren Jargoi egokia Biotz ura zala.

33. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0043 Beste aldi batzuetan ikusi det sugar andi Jainkozkoak Biotz artatik aterarik, igo, ta alde guztietara zabaltzen zirala, bizirik dagoan persona batek, arnasa egitean, Biotzetik bultza egin, eta biralduko balituke bezela.

34. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0043 Beste batzuetan amodiozko ansi oiek azaldu dizkit Jainkozko Biotz onek maitetasunezko egarri biziakin urtua, ta eriozko larritasunaz inguratua dagoanaren antzera gizonen esker on, eta naitasunakin egarri ori itzali nai lukela; gizonen biotzak ordea, arri biurturik, legor eta gogorkeriz erantzuten diotela.

35. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0259 Ez zaitzala munduari lotu iñungo zaletasunek, Kristo'ri ta Aren bidez, eta Arekin eta Arengan Aitari ta Gogo Deunari aintza emateko zaletasun jainkozkoak ez bada.

36. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0307 Zuri opa dizudan irritsa, maite-miña, apostolu-erotasun jainkozkoa da, eta ezaugarri auek dauzka: Maixuarekin itzegin-gosea, animen ardura etengabea, ezerk austen ez duan iraupena.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Orretxegatik egun ondo berezia, Kristau-erria Eukaristi ogiarekin batera gogo-janari dan jainkozko Itzaren erreinu santura sar dedin.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Eta Igandea da erriarentzat egunik egunena jainkozko Itzaren misterio mardula entzun eta xurgatu dezan.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Zenbait ereslari noski ez dira erara etorriko Onaindiaren ustekizunekin ereserti edo musika daukatelako gurentzat, ispiritualentzat, iainkozkoentzat.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Lantegi onetan, bizia sortzen den lantegi onetan, bada, izadiak darabilzkin elementuak, bakunak dira oso, jainkozko bakuntasun batekin.

41. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Besoak zabalik
Begiak argirik
Bihotzetik jelgi,
Burrustan ugari
Jainkozko odolaz
Gizakizko uraz:
Denak Jainkoratu.

42. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Beldurtzeko beita hea teknikak, gizona bere gogo bihotzetan, eztuenez ote emeki-emeki hustuko bere gizontasunaz eta gizona hazten duen Jainkozko biziaz?.

43. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Gure gogoak behar du izan munduaren izariko edo, hobeki, munduaren izaria baino doi bat haundiago, mundua bere osotasunean jasaiteko gisan, Jainkozko so batez, gizon eta gertakarien behatzeko, inguratzeko eta xuxen jujatzeko gisan.

44. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 5.- Pekatuen damuak, Jainkozkoa edo supernaturala izan bear dau.

45. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 5.- Egia. Gure pekatuen damuak, Jainkozkoa edo supernaturala izan bear dau. Jainkoa ofendidu dogulako atsekabea euki bear dogu biotzean. Bestela, gure damua naturala izango litzake. Esate baterako: noredonor ofendidu dogulako edo bere aurrean izen ona galdu dogulako edo onelako beste errazoi gizonezko bategaitik damutuko bagintzaz, Konfesiñoko Sakramentuak ez leuskiguz pekatuak parkatuko.

46. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Geroago baten berak diñosku: Ikastuna, Luzili'ri egiñiko Idazkiak, Jainkozko Antzerkia, Erregegaia, Ikasbide-itzaldia, Kixote, Zurra ta polizi-nobela batzuk irakurri ezkero, izan-zarata ta beste adierazpen ez-egoki barik be, naikoa daukagu bizialdi illun au emoteko.

47. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 Baiña gertakari orreitan bat, giz-arimearen arrigarriak erarik ikustekoenean agertu ta guztietan ulertzeko errezena, maitasuna da; onek biotzaren unerik sakonenean ospatzen ditu bere askotako adierazpenik beteenak; azkenez be, alkartea deitu bearko dautsagun maitasuna, auxe baita indar guztiaz gora igoten saiatzen dan giza-maitasunagaz aurkitzera jatsiaz doan Jainko-maitasun gaiñez egiñaren bidera urtetea; lur onetan bizi dan arimeak Jainkoagaz euki leiken batasunik barruko ta sendoena dozu; ta argi biurtzen da, jakituri biurtzen da: jainkozko gauzen jakituri, gizonen gauzen jakituri.

48. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0084 Lenengo aldiko ereak zeaztasun bi oneik agertzen ebezan ondoen: Gaztetasuna ta edertasuna, baiña gaztetasun garbia, nastatubakoa, ta edertasun jainkozkoa.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0182 Erdi Aroko gizakiak, bere zorionerako eta gizartearen ordenu zuzenerako errebelazioaren argian sinesten zuen bezala eta, ondorioz, bere buruaren gainetik Autoritateak, eliztarrak nahiz zibilak, (jainkozko ordenu baten arabera) onartu zituen bezala, ilustratuak bere arrazoimenaren argian sinestuko du, gizona bere betetasunera eta nagusitasunera gidatzeko, aurrerapena oinarritzeko eta aitzinarazteko.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0082 - batuketa (4+3) materia eta espirituaren oreka da, hemen behekoa eta han goikoarena, hil aurretikoa eta hil geroztikoarena, jainkozko eta gizazkoarena.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 Kristo zen eta gure hiritar nagusien salaketaz, Pilatok gurutziltzatu zuenean, maitatu zutenek berdin jarraitu zuten zeren hiru egun beranduago agertu bait zitzaien, Jainkozko profetek iragarrita zuten bezala eta beste hamaika mirakuluak.

52. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0022 - Ez izan beldurrik - esan zion jainkozko neska hark -, dena behar bezala egingo da eta.

53. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0022 Berriz ere lehengo jainkozko neska agertu zitzaion eta: - Zer gertatzen zaizu?- esan zion.

54. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0022 Aurreneko alditan bezala, jainkozko neska agertu zitzaion, (...).

55. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0101 Bere senarra maite duen emazte birtutetsu batek, honen nahien arabera jokatu behar du, jainkozko izaki bat balitz bezalaxe eta, bere onespenarekin, bere gain hartuko du familia osoa zaintzeko zama.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0024 Jakintsun handi zen Jainkozko gauzetan, bainan hortan baratzen zen haren jakitate guzia.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0025 Jainkoa eta Jainkozko gauzarik baizik ez zuen ikusten.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Horrela, gizarteko botere publikoen sistema osoari erlijiozko oinarri teologikoa jartzen zaio, eta finkatu nahi izaten da gainera, botere osoaren iturburua jainkozkoagan jarriz, baita botere-sistemarena ere.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0272 Kristautasunean Jesukristori dagokio berez jainkozko semetza; baina Jainkoak santutu dituen fededun guztiei ere jainkozko umeordetza (semeordetza, alabaordetza) aitortzen die fedeak.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0272 Jainkoaren beldurgabekeria
Sin.: Jainkoarekiko adeigabetasuna.
Jainkoaren beldurraren, * jainkotiartasunaren edo erlijio-bertutearen kontrakoa: hau da, Jainkoa eta jainkozkoa halakotzat hartu gabe, begirunerik eta adeitasunik gabe hitzez, egitez edo jokabidez erabiltzen dituenaren jarrera.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0272 Erreformatuen artean * predestinazioarekin batera erabiltzen dute Jainkoaren deia hitza, predestinatuei Ebanjelioa onartzera eragiten dien jainkozko eragina aditzera emateko.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0010 Euskaldunentzat ere Larrason edo antzeko jainkoak eziren zerugoien baten, Olimpon bezala, zeuden pertsonaia ikusgarri batzu, bertan larra edo beste horrelako bat suspertzen zeuden jainkozko indar batzu baizik.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0055 Jainkozko eta gizazkoen arteko hurkotasunari buruzko atal hau amaitzeko hausnarketa bat oraindik: Indoeuropar mitologian somatu dugun urruntasuna komentatzerakoan aipatu ditugun bi pertsonai bakarrak, Romulo eta Herakles alegia, jainko nagusien seme ziren.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0055 Errepikapen antzua ez balitz urruntasun berori azpimarratzeko ekarri genituzkeen jainkoekiko nolabaiteko hartuemana ukaniko beste pertsonaiak ere, jaun haundiak ziratekeen denak, jainkokume ez izan arren: Yayati, Zerura igo zen errege unibertsala, Eneas, Troiatik ihesi eta Erromako lehen hazia erein zuena, Paris, sagarraren hauzikoa, Starkathr gerlaria eta beste bakar batzu jainkozko nagusiekiko harremanetan izan dira zeinbere modu berezian.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0055 Yayatik eta Parisek aurrez aurre izan dituzte jainkozko nagusiak; Eneasek jainkoek eragindako ametsak eduki ditu; Starkathrek bekatura bultzatuko duen Othin jainko nagusia izan du aurrean.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0090 Indoeuropar jainkozko batek bere Zeru goienetik behatz batez seinalatuz egingo lukeena egiteko, euskal Amabirjinak itsasorantz abiatu eta ekaitzaren erdian bere arrantzale debotoen ondoan egoten da, bere zaindaritza hurkotasunaz azpimarratuz.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0160 Burujabetzaren printzipioarekin erabat koerente den kosmos autonomoen eraketa hau bi gertakariei esker burutzen ahal da: Alde batetik, jainkozkoak Lurrean bizitzeak egiten du ahalezko, eta bestetik, jainkozkoen aniztasunak, alegia, jainkozko mota bakoitzaren barneko aniztasunak, ahalbideratzen du minikosmos guztietan behar hainbat jainko egotea, benetan minikosmosa osatu ahal dedin.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0160 Jainkozko hauek ez dira erdigune mitologiko batetara biltzen, (...).

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0169 Eta Naturaz dioguna, hemen historiazko aurreramendu-prozeso bat-tzat harturikoaz, era berean aplika dakioke gizartearen historiari haren abar guztietan, eta jeneralean, giza (eta jainkozko) gauzez arduratzen diren zientzia multzo guztiei ere.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0057 Sainduarekiko kezka jainkozkoa norberegan izatearen kezka da, hau da, gure azken axolaren mamiaz kezkatzea.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0076 Jainkozko jatorriko sustantzia izpirituala dela dio arima kristau erligioak, gorputzagandik bereiz eta heriotzearen gainetik bizitzeko gai.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0249 Kristok, Jainkoaren Semeak, bere jainkozko eskubide eta aginteez fundatu eta sortua.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0078 Jainkoaren seme Jesusen giza jatorria bezala, haren jainkozko jatorria ere ematen dute ebanjelioek.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0437 Jainkozko kontakizun hauetan datorren mezuaren argitan, gaurregungo zoritxarren sustrai sakonena gure bekatuetan datza, eta egiazko erremedioa, horrez gero, bekatuarekiko, gorrotoarekiko eta fidakaiztasunarekiko askapenean datza.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Artearen historiatik batik-bat, ezagunak egiten zaizkigu Apis jainkozkoaren errepresentazioak Egipto-n.

76. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0155 Bei baten marruma, edo txakur baten zaunka aditu utsarekin, gora aldatzen nintzan, jainkozko lurralde edo erri batera eta an dana zan egokitasuna, an Jainkoa bakar-bakarrik bizi zan Sortzaille ta Eusle bezela, Izadia bizi erazten....

77. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0155 Bere kide-kidea, jainkozko-emakume otsetan Lekeition ilberri dan eibartar Maria Unzetabarrenetxea.

78. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0186 Otoitza, jainkozko egien ikusmen uts eziña.

79. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0045 Pasadizu au kontutan arturik, jabetuko gerala uste dut zer jainkozko gradu dituan ogei ta amasei urtez gurekin izango dugun Jesusen Biotzaren apostoluak.

80. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0205 Ebanjelioetan ageri zaigun Jesus orrek ba du bere buruaz konzientzia bat txit apartekoa, eta are jainkozkoa.

81. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Jainkoaren haur gira egiazki, eta Jainkozko bizi hori bere beterat helduko da beste munduan, hemengo ilunbeen ondotik sartuko girelarik betiko argi zabalean.

82. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f.s. letona 0001 Araba`ko Letona deritxon erri txiki baten Letona abixeneko 100 gora batuten gara urtero jai eder bat, jai jainkozko ta gizadizko egin daigun.

83. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0195 Guztiak begi-begietan ipinten deutsoz jainkozko argi illun onek eta argi ikusten dau bera ezingo dala izan beste ezer.

84. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00120 XIX. mendera arte, Japoniako inperioan mende askotako tradizioa zuen gizarte-egitura aldatu gabe mantendu zen. Enperadoreak jainkozko jatorria zuen eta jaun absolutua zen; botere politikoa shogun deitutako buru militarraren esku zegoen. Hurrengo gizarte-kategoria jaun feudalena zen; horien azpitik klanetan biltzen ziren delakoak zeuden, jaun feudalen zerbitzura hain zuzen ere. Azkenik, jaun feudalen mendekoak ziren nekazariak zeuden.

85. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00037 Jesusen jainkozko izaera nabarmentzen da.

86. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00230 Laplace fisikaria honela mintzo zen determinismoari dagokionez: Une jakin batean partikula bakoitzaren kokapena eta abiadura ezagutzen dituen jainkozko kalkulatzaileak, mugagabeko denboran zehar, geroko gertakari guztien ibilerak ezagutuko lituzke.

87. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0047 Eta oihan guztian zehar musika jainkozko hura entzun zitekeen: balabilu, balabilu, balabilu.

88. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00132 Irar nazazu silu antzera zure bihotzean,
silu antzera zure beso gainean.
Heriotza bezain indartsua baita maitasuna;
hilen egonlekua bezain gogorra maitemina.
Su-txinparta da,
jainkozko su-garra.

89. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00020 Eman, Jauna, guri eskaintza honen fruituak;
Ines birjina santuaren antzera,
bekatuaren zaharkeriatik garbi gaitezen
eta, jainkozko bizitzan aurrera eginez, berritu.
Jesu Kristo.

90. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00121 Eman, Jauna, guri eskaintza honen fruituak;
Maria Frantziska birjina santuaren antzera,
bekatuaren zaharkeriatik garbi gaitezen
eta, jainkozko bizitzan aurrera eginez, berritu.
Jesu Kristo.

91. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00140 Eman, Jauna, guri eskaintza honen fruituak;
Ines birjina santuaren antzera,
bekatuaren zaharkeriatik garbi gaitezen
eta, jainkozko bizitzan aurrera eginez, berritu.
Jesu Kristo.

92. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00650 Oren hori Aitaren aintzaren eta Semearen jainkozko aintzaren agerpen osoarena da (Jn 17).

93. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00144 - Baliteke gaur egun gure inguruan Hama Krishnaren antzeko pertsonak egotea, baina inor gutxik onartuko du oraingo gizartean, gehienbat Mendebaldean, pertsona horiek profetak edo jainkozko izakiak izan litezkeela.

94. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0089 Eta uste al duzu - esan zuen - benetan goza daitekeela jainkozko poeta hauetaz kontenplaria izan gabe?

95. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0122 Zeren zuri galdegiten dizut, Filokle: ba al dago ezer teologian zure ustez entusiasmoarekin antz handiago duena jainkozko maitasunaren nozioa baino?

96. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0061 Eta nola ez ditugu jainkoak geure alde izango -diot nik-, gure alaba ere jainkozkoa denean, berak joko duen musika bezalaxe?

97. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00238 Erredentzioaren eta graziaren historia jainkozkoa da bat, historia profanoa bestea.

98. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00061 penitentzia eta otoitz egiten zuten, duintasunez ondo jantzi eta jainkozko iradokimenaren pean beren artelan sakratuei ekin ahal izateko.

99. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0236 Beste zentzu guziak lotan daudela, belarria dizu guzien zaindari, jainkozko musika eta hitz jario goxoa bitarteko.

100. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0479 Eliza katolikoak fede jainkozko eta katolikotzat 23. Ibid. dauka egia hori, nahiz eta eritzi desberdin asko egon teologoen artean bitartezko beharrezkotasun hori nola ulertu azaltzeko orduan.

101. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0233 Eta duela gutxi egon nintzen eztabaida teologiko bat ikusten, sarri egiten dudan gauza; han, baten batek hereseak eztabaidaren bidez irabazi beharrean suaz menperatzera baimentzen zuen jainkozko eskriturako pasartea zein zen esateko eskatzen zuen; agure garratz batek, betartearen itxuratik teologoa zena, haserre bizian erantzun zion lege hori Paulok eman zuela, hau esan zuenean: Itzur zakizkiote hereseari, lehenengo eta bigarren zentzaldia egin ondoren.

102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0117 Enperadorearen kasuan egin den bezala froga daiteke, zeren Aita Sainduak ere ez du botererik izaten ahal edo zuzenbide naturalez edo Jainkozko zuzenbidez edo giza zuzenbidez baizik.

103. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0117 Jainkozko zuzenbidez datekeela ere ez dugu nehon frogarik.

104. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. apaolaza 00040 Munduaren sortze-egunetik asi eta Jesukristoren azken-etorrera arte, Jainkoa, maitez, gizakei Beregana deika ari da, Bere Jainkozko bizia denei emateko.

104 emaitza

Datu-estatistikoak: