XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0005 Sinisten dot Jaungoiko Aita alguztiduna, zeru-lurren, Egillea, eta bere Seme bakarr Jesukristo gure Jauna, Espiritu Santuaren egitez sorrtu ta Maria Birjiñagandik jayo zana, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean josia, illa ta obiratua izan zana, inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana, zeruetara igon eta Jaungoiko Aita alguztidunaren eskumaldean jezarrita dagoana: Andik biziak eta illak epaitzera etorriko dana. Sinisten dot Espiritu Santua, Eleiza santu ta katolikua, Santuen alkarrtasuna, pekatuen parkamena, aragiaren biztuerea, betiko bizitzea. Amen .

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0010 Irugarren siniskaya auxe da: SINISTEN DOT JESUKRISTO ESPIRITU SANTUAREN EGITEZ SORTU TA MARIA BIRJIÑAGANDIK JAYO ZALA

3. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 -¡Aitalenik zoriontsuena beste gustien artian Jaungoiko gizonduaren Aitatzat auturiko San Jose doatsua Jesus-Umia allagiñako ezeukian jayoten ikusita artu zenduan atsekabia, laster biurtu jatzun zeruko poz, aingeru-soñuak entzun, eta gau miraritsu atako argitasuna ikusirik.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 (...) eta senarrak izan daisten gorrotoa? Zer egin dau Eladitxok, gisa orretan beti naibagepean erabilli daien? Nire jatorria, au dala, ori dala ta bestea dala? Ai zein burutasun gaiztoak! Nun ta nogandik jaio zirean Ermoken ta emaztea? Entzutea daukadanez, bata, portuko jausten egoan etxe zar baten jaio zan; bestea laba ondoko, artoz beterik egoten zan gela zikin baten; biak nekezale onen umeak.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Nik ez dakit orain arte, guraso entzute andikoakandik, jauregi eder baten jaioa banaz be; baiña dana dala, orreek jatorriok, nire ustez, ez dabe ezer esan gura; gizabide ta egitasunak dira neurtu bear direanak, gizaseme ta gizalabetan.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Niri esan deustazu sarri ama, zelan agertu nintzan umetan ona Ondartzara, baiña alan bere, ez dot eguno uste izan, ementxe jaio ta azi nintzala baiño; auxe da nik neure jatorritzat daukadan etxea.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0008 Eskerrtxarrik ez geyago; zeuria naz, zeutzako jayo nintzan: nigandik zerr nai dozu, Jauna?.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0173 Oba eban gizon orrek iaio ezpalitz.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0044 Sacramentu guztiyac dira santuac; baña onec duca beragan santutasun guztiyaren jaubia, Birgiña guztiz santiagandic jayo, gure pecatuacgatic il, ta orain Aita Jaungoicoaren alde escumatatic zeruan daguana.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0106 Jayo zala beragandic, gueraturic Azuri Jaungoicozcoaren Ama duiñ au, dontzella, Semia jayo baño lenago, jayaqueran ta jayo ezquero, Jaungoicoaren escutic urten daben gauza guztien Erreguin ta aguintari, grazi ta irabaziyetan aingueru ta santu guztiyac baño betiago, ta bacarric Jaungoicoa baño guichiago, alanche Jaungoicoac goratu gura izan ebalaco.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0106 Sinistu ta autortuten dot, Jaungoicuaren Semia guizon eguinic, Jesucristo gure Jauna derichona, dala Jaungoico ta Guizon eguizcoa, legue zarrian guri esquinirico Mesias eguizcoa, igarlac aurretiyaz icusiya ta mundura gure oneraco etorreric, ta Mariya Birgiña guztiz Santiagandic jayoric gure erozpenaraco, curutzeco eriyotzia igaro gura izan ta eguiz igaro ebana, nundic biziyac ta illac juzguetara etorrico dan munduaren azquenian, au da onai betico atseguiña ta deungai betico nequia emoteco.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0050 E. Trinidade gustiz Santaco bigarren Personea, edo Aita Eternoaren Seme Jaungoicoa, guizon eguitean Ama Birgiñaren sabel garbian, ez guizonaren bidez, ezpada Espiritu Santuaren bitartez ta birtutez; Ama beti gueratuten zala Birgiña garbi, Semea jayo baño lenago, jayoqueran eta jayo ezquero.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0063 Sinistuten dot Jaungoicoaren Seme bigarren Personea Ama Birgiñearen sabel garbian Espiritu Santuaren graciaz guizon eguin zala; jayo, ta gu salbeteagaitic Curutzean ill, biztu, ta Cerura igon ebala. Amén. Jesus, Maria ta Jose. Aita guria ta Abe Mariya.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 NEURE burua ornidutxuago ikusi nebanetik, Salamanka-errira itzultzea erabagi neban, Tormes ibai-ertzera, yayo nintzan tokira.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Basotarra zan bera, arrutza estu-estuban jayua.

16. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Bestetarako ezer ezgarenon onu au artu egixube olerkari matte orreik, sasijan jayo arren larrosea beti da eder-eta.

17. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Elixabete deuneko jaupalburubori Atarratzen jayua da; irurogeta amarren bat urte ixango dittu; zailtxu egitten yako euzkerea; baña matte dau ta pozik egoten da euzkeraz egitten dautsenian.

18. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 -¿Jaungoikuari eskarr eta gusti? - Bai, jauna: gauza bi dirala-ta egunero dagitsadaz eskarrak Goiko Jaunari; lenengo, kistarra, Beren eskarraz, nazalako, eta gero euzkotarr jayo nazalako.

19. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Josu-Kisto jayo zanetik onako urtiak, be, antxe irakurten dira, eta Gurutza baten jositta il zanetik onakuak be antxe.

20. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Eskuartean arrtzen eban edozein arasotan atarakoxe bakarrik yayo diranen trebetasuna agertzen eban.

21. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Sozialisten eretxiz, gizon bakotxari bere ondasunetzaz gaur daukazan eskubideok, gizartean erne ta jayo yakoz, gizartetik datorkioz, eta eskubide orrein iturri gizartea dalako, onek, gizon bakotxaren eskubideok, ondoen deritxonez ebagi, moztu ta aldatu daikez.

22. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Ondasuna ekarteko gai ta bide diran gauzen jabe izateko eskubidea, gizonak berezkoa, jatorrizkoa dau gizonaren izatean erne ta jayo da; gizonari eskubide ori bere izatetik datorkio ta gizartea baño lenagokoa da.

23. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Noiz jayo ta il zanik eztakigu, baña, benedittarren idaztijetan irakurrten danez, Nabarra'ko Eneko Arista bakaldunaren egunetan Leire'ko lekaipuru ei-zan.

24. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Zertako bals-polkak
gazte menditarren artian?
Erdaldetik datoz
oitura garbiyen kaltian.
Ez, ez,
emen ez dira jayo!
Euskeldunak euskel-dantzak ditu nayago!
.

25. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Barto. - Kaletar...? Um!, Kaletar izateko berriz jayo bearko diagu, Gorgoni.

26. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *31. G. Ikusi al-zeduan Jesukristo jaiotzen edo iltzen? E. Ez jauna, ez nuan ikusi Jesukristo ez jaiotzen ez iltzen.

27. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *32. G. Sinisten al dezu Jesukristo jaio ta il zala? E. Bai jauna, sinisten det, Jesukristo jaio ta il zala.

28. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Orra ba... Eteriak idatzitako liturjiak urte urrenetan garamazki Belenera Jesukristo jaio zan lekura.

29. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Eta izate ta gauza guztiak ez ezik, i Bera ere bai! dan dana guri eman zaigu: Nobis datus nobis natus; guretzat jetxi zerutik, guretzat jayo, guretzat lan egin, guretzat erakutsi, guretzat nekatu ta naigabetu, guretzat ill eta guretzat aldarean gelditu!.

30. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0052 Gure Jesus jayo da
Gabaren erdiyan
Ama Birjiñagandic
Belengo erriyan,
Otsac eta biarrac
Illtzeco zoriyan
Estalpe zar bateco
Lecu iriquiyan
.

31. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0053 Aingueru ta artzayaquiñ
Gu ere gaur guazen
Zeru-lurren Jabia
Jayo da Belenen
.

32. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0026 Gloria in Excelsis-ean Aingeru ta Artzayak Jesus jayo zanean nolako atsegiñ artu zuten gogoratu.

33. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0136 Illargibetearen muin
aratzez jayo t'aziya,
ni naiz gaberdi otxanak
maita dun lore biziya
.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0291 Alaxe da; antxe bizi da eusko gogoa pakean, eta andik alde egiten ba'du, juan zan... Aizkorrin garoa jaiotzen danean eta Zegamako atsoak erderaz asten diranean, gureak egin du.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0140 Jabierrtxo, jaio ta laisterr, gaxo jarri zan.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Badire Españian ala nola Frantzian, Inglaterran eta Alemanian, gure euskararen berri daukaten jakintsu asko, baña ezta ez bakar bat ere, azkar ta garbi gurekiñ mintzatzen dakienik, ezpada gutartean jaioa.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Batzuetan biotzetik jaiotako gauza gozoak esaten zitualako, beste batzuetan esaten zuana itz ederrez apaintzen zualako, asi ziran batzuek Olano'k ziona gogoz entzuten, eta bere itzaldian aurrera zijoala, geroz ta arreta geiago ipintzen zuten.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Bai: gizonen ospea ez da gauza asko egitetik jaiotzen, gauzak ondo egitetik bai.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Andra Maria`gazko zaletasun, eraspen eta maitasun oneik euren egongu ta bizitokia gure gogo-biotzetan dauke: biotzean jayo ta biotzean bizi dira; baña zindo ta zintzoak izateko, gitxienez be Andra Maria`ren jayen bat ospatzen dogunean, euren barreneko lurrun eta usain gozoa iragarri, erakutsi, edatu ta zabaldu bearr dabe.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 Au esanta, Endo, buru makurturik, besoak bular gañean kurutzatuta egon zan une batzuetan, berari begira, bere minkaiztasunaren errukiz, bertan jayua bezela, ozpelkiro Urrunda zeukalarik.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 ¡Ai! ayek guzti-guztiak, bukatu, ill, austu ta aztu ziran, bañan ¡zu! arritxo, txiki, borobil, txuri, pollit maitea, denbora ayek baña lenago jayotakoa, emen zaude, orduban bezin txuri, pollit ta gogorra, nere eskuetan, gure Tolosa'ko zumardi ederrean, nere gaztetasuneko jostaketako toki alai ontan.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0042 Etxean egur bearrian baziran, ondo jaioak zeuden.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 Zuentzat eta, zuen bitarrtez, euskaldun guzientzat euskeratu ta egin da idaztitxo au Loyola'tarr Iñazio Deuna jaio zan etxean.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 NAPARROKO txoko polit batean, zuzen eta eder bere buru gogorra jasotzen du gaztelu oroigarri batek; orain laregun urte dirala, antxe jayo zan Jorrailaren 17'an, 1506-garren urtean, Xabier Deuna, Japon ta Inditarren Mixiolari ospetsua.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0011 Elisabet-i etorri zitzaion garaia, ta seme bat yaio zuen.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0011 Zortzigarren egunean etorri ziran aurra billebaitzera (1) Israeldar mutilki guziai yaio ta zortzigarren egunean egiten zitzaien zeremonia mingarri bat zan,(...).

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Gizonai almenak malla berdingetan banatzen diezten Egillea'k, beren elburua erakusteko sen bikaña ematen die; bearketa baterako zaletasun iraukor-iraukorra ta sendo-sendoa, ortarako gaitasundun jaio giñan santzu naiko baitiña da (...).

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0072 Medelek ezetz; berak ordainduko zuela lanketa ori ta emaztearen emaya lenen jayoko ziran bi aurrentzat mozkinkutxara (caja de ahorros-a) eramateko agindu zuen.

49. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 ¿Zeinek, alabaina, aita bati, batez ere nerealakoari, ezer ukatu? Joan, iritsi, sartu ta berarekin bazkaldu-ondoan, esku bete giltz mai-gainera aterata, - Isabel, esan zion Aitak, gizonok ezkera giltzain izateko jayoak.

50. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0081 Ezta padartzarako (1) padartza: eremitazgo jaio, bakartasunean bizi bada ere.

51. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0409 Jainkoaz aurdun zu zoaz Ama
Ikustera lengusuba,
Eta San Juan jayo gabea
Esker ugariz bete da
.

52. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0409 Jayo zanean Jainko Semea
Maria Birjin utsirik,
Gelditu giñan guzti-guztiok
Ondasun gozoz beterik
.

53. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0490 Bere eskuen artian Jaungoikoaren Semea berriro gizon egiten da, jaiotzen da, ta eskeintzen dizka bere Pasio samiñ eta eriotzaren merituak, Jaungoikoaren santutasun eta mundu errudunaren artean pakeak egiteko, Juez justu ta pekatari gaixoaren Bitarteko bezela.

54. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Gora dezagun poz eta alaiki
Jaunaren erruki:
Jainko gizon egiña
jaio zaigu guri.

55. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Jaioko balitz ere
Belen-en berriki,
gugan jaio ezean,
guretzat uts ori.

56. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Gora dezagun poz eta alaiki
Jaunaren errukia:
Gugan jaiotzea du
Jesusek gurari.

57. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Maria bide dala
da Jesus etorri;
aren bitartez gugan
berriz jaio bedi.

58. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Jaioa zan 1767'an Potsdam'en Prusia'ko erri ikusgarrian eta ez Tegel'en nere liburuan zoritxarrez agertu nuan bezela.

59. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Begiak lurrera beiñere biurtzen ez dituan emakumea, ez da ordea lurrean bizi izateko jaio: gizon ameslarien irudimenean bizi izateko bakarrik.

60. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Maria bai, lurrean bizi izateko jaioa zan, bear bezela Jaungoikoak agindu zuan bezela bizi izateko, lurrera ta zerura begira bizi izateko.

61. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0312 Samaniego il zan, bere jayoterrian, au da, Alaba-ko Laguardia deritzan errian 1801-garren Abustuaren 11-an-Jayo zan 1745-garren Ama Birjiña Pillarekoaren egunean.

62. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 DONOSTIYAN jayo zan 1848-garren urteko Epailla-ren 22-an.

63. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Emen, Zumaya'n jayua da berau, emen sortu ta aziya, ta ezin lezake Zumaya'k Etxegaraitarrik aztu.

64. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Ara bada zerr itz diran gure biotzean jaiotako itz oek: gure gurasoak ori egiten zutenean, zerr dala ta egingo zuten: etziran aiek burugabekeriak egitearen zaleak.

65. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 200 arraultza banako pilla txikiak egiten ditu ta oietatik jaiotzen dira arrak urrengo udaberrian.

66. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Onela jaio ta azi, urtean gutxieneko iru bider egiten dute ta oietako azialdi batean arbiari erasotzen diote.

67. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Moxorro onek uzten ditu arraultzak landarearen lepoan, landarea gaztea danean, ta arraultza oietatik jaiotzen diran arrak izaten dira ondatzaleak.

68. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Andik amar egunera arrak jaiotzen dira, ori antzekoak asieran ta gero belztu ta 6 milimetro luze egiten dira.

69. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Beori mutil koskorra zanean ere, ¿bai al zeuden komediak eta? - Bai, dirua kentzeko jaio diranak asko bai dituk.

70. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Bizkai'ko hiri handienetakoen baten yayo zen.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Ortxe Bolibarr'an jayo da seña iru besogaz: irugarren besua dauko bizkarrian eta irugarren eskuban atz bi bakarrik.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Uste dot esaten ebela: ¡O erri bedeinkatua, nor ixan leiteken emen jayo ta azija! ¡Gu Gernika'n piñetarren erdijan eta zuek Ajangiz'ko erri zuri argi garbijan!.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Atzo irakurri genduan Eleizalde'tar Koldobika gure aizkide maitiak galdu daula ointsu jayo yakon alabatxua, Miren Ane euzkel-ixenduna.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Etxe atan orduantxe jayo zan Berrio-Otxoa'tar Balendin ixenaz ugutzauko zan semetxo sendo bat.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Etxano'n jayuak dira, ta bai euron aita be, gaur bixi balitz eun urte baño geyago eukiko ebazana, ta onen aita be erri artan jayua, ¿Ixan leite ba abixen au ezkelduna? (1).

76. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Oin berreun urte jayo baziña, ta itz ori orduan asmau bazendu ta ipiñi liburutxuen baten, orduan zure irrirudi edo irriudi edo irrijudi edo irjudi, jakintsuek euren buru-txontxorretan artuta erabilli ixango eben.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ¿Eztozu tamalik bape orain berreun urte ez jayua? - Ezta bape.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Beti atxipepean edo engañupean bizitzeko jaiuak ote-gera euzkotarrak?.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Gauza gusti oneik eta geyago be gaur bixitzarako jayo dan urte barri onek egin dagiguzala gura geunke: urte zarrak gaiztetsi ta oinperatu euskun Euzko-Araudija'ren berbizkudia be gura geunke, ba.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Bitartian ondo etorrija emon dayogun gaur jayo yakun urte barri oneri, errijetako neskato-mutikotxubak be alantxerik emon oi dautse-ta.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Ordu onian be'tor, ba, jayo dan urte-barrijau, eta neskato-mutikotxubak be abestu egiten dautsela-ta, guk be abestu dayogun; jayoten dan umetxubari, gaste txubak ezeze, aita-amak eta aitite-amamak be abestu egiten dautsie, ba.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Gauzak ikustera iritxi gera, Jaungoikotasunean jayo, azi eta bizi nai-degun euzkotarrok.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Azpeitia'ko Loyola'n jayo zan Iñaki anei eta lareun eta larogetamaikagarren urtian.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Andiki-seme au Toskana'ko uri buruan jayo zan 1302'garren urteko azilla'ren 30'an eta egun orretan ospatzen dogun biali deunaren izena ezarriaz.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ander jayo baño lentxuago, aren amak izan eban ames bat zala-ta, semetxu au berarizko ardura zoliz azi eben gurasoak.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Y jayoko intzan egunaren aurreko gabean, ames bat izan nayoan; otsotxu batez erditzen nintzala egin nayoan ames.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Jayo intzaneko, zeruko Ama onaren magalpean ipiñi indudan, otso izango ete-intzan bildurrez.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Ereslari ospetsu au jayo zan 1685'garren urrtian eta 250'garren urteurrena dala-ta jai aundijak egin dira ludi osuan.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Euzkadi'n jaio danak ez luke irakurri bear izparringi ori bañon... oraindiokan gazte asko daude ori artzen dutenak.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Noiztik ordea, arpegia azeituna margo antzekoa dutenak tolosar jatorrikoak? Noistik, Tolosa-ko lantegin babesean jaiotzea gertatu zaioten umeak tolosarrak?.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Deba'n jaioa izan zen Markiegi sendikoa: eta amaren aldetik Zeztua'ko Lilitarren jatorrikoa.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 - Erri gaxoan jaio nintzan ni, zeure ill orduan eltzeko ; Zergatik ama, zeure semiak ez dira itxartzen ondiño?

93. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 -Eta geu ezangodotzegu, bayetz: oraiñ arten egon diran auteskundetan, Alderrdi Jeltzale jayozanetik. bearr zintzo ta gogorr egindaude Batzokijak; baña emen idatzitendogu egitendauaen lanak eta eginbearrlaunkezenak.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Lenbiziko tximist-gurdia, 1826'garren urtean agertu zan: petroleo-ren argia ere 1826'gn. urtean: lenbiziko txirringa Drais'ek sortuta, 1317-an: josteko orratzak, Inglaterra'n 1545'an agertu ziran: billar deritzaion jolas ederra, Prantzi'an, 1471-an: lenbiziko txauneskin edo organoa, Arkimedes jakintsuak sortu zuan, 220 urte Kristo jaio aurretik: ispilluak orain 1915 urte dirala darabilzkigu: alcohola Arabia'n lenbizi ezagutu zan 12'gn. gizaldian: burni-ari edo alambrea 1351'gn. urtean egin zan lenbiziko aldiz Nurenberg uri ederrean.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Zenbait baserri etxe eta baita kalian ere, aurra jaio ondoren sendagilleari edozeiñ motatako ari zati bat ekartzen zaio.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ebaki zati bat, ur irakiñetan eduki berekiñ eduki ditzaken zikiñak kentzeko, legortzen utzi eta gero, garbiro eskubak ibillita, zorrotxo orretan sartu eta itxi bera, baldintza edo kondizio batekiñ, bera sendagilleak edo aurgintzan izan oi dan emakumiak bakarrik irikitzekoakin, umia jaio beziñ laster.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Badakizute nola jaio oi diran geienak.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Zer ikhustekoa! Zakur bat bezala, jaio.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Prantzitarrak edo Amerikarrak ere, gure artean dagonean Bulda arturik, bereganatuko ditu berexkuntza oiek, bertan jaioak bezalaxe, Bulda oiek artuz gero.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Euskera ondatu nai digute arrotzak eta bertakoak, erdeldun eta Eusko-erriyan jayo diran askok: agiz oyetsek diyote gorrotorik geyena gure izkuntzari.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 (Exod. V.2.) Ziñesbakuak eztauko (gaiztokeriz ziñesbakua dalako) goitiko maittetasun zindo-garbirik agintza ta gauza deun itzalgarrientzat bere biotzan, gixa-biotza zindotu, garbitu, ederrtu ta onduten daben maitasuna, gauza deun gustien iturritik jayoten dalako, ta ez Jainguaren eta Bere irakatsi ta aginduen gorrototik.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 LISBOA'n (Portugal'en) 1195'ko urtean jayo zan Andoni Deuna; berau ugutzatu ebenian Pernando izena ipiñi eutsoen.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Zubiru'tar Pantzeska ta Kasterot'ar Koldobike'k seme bi ta iru alaba euki ebezan; zarrena, Bernardetxo, 1844'ko Urrilla'ren 7'an jayoa.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Au. au tresna, au ! Paris'en jaio ba'ziña zu, onezkero, ¿ nun ote zebiltzan ? ¿ Zerr ote ziñan ?

105. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Nere ondoan orrlako petraliak ez nuke aziko, ¡ ez orixe ! ¿ Zerr jakitteko jaio ote giñan gu ?

106. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0038 - Gisonik es dot esagun
Lurraren ganian;
Egiñik deukat boto
Ni jayo nintxanian,
Maria, Yose etab.

107. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0005 3 Espiritu Santuaren egitez sortu ta Maria Birgiñagandik jaio zana.

108. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0242 (...): bateoko iturrian barriro jaiota, zure semetzakoen artean sartu daitezan.

109. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 Bergamo ta Padua'ko gotzain eta kardenal, Venezia'n jaio zan, 1625'gn urtean.

110. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 Mesopotamia'ko Nizibia'n jaio zan.

111. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0069 Danok dakigu zer dan mundua
oñaze ta atsegiña,
billosik jayo, billosik bizi
ta eriotza bardiña,
lanaren trukez geure ogia
irabazten alegiña,
alegin ortan sarri askotan
alkar ikusi eziña
.

112. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Aska illun baten otzez, gaberdian jaioten da; baiña aingeruak abestuten dabe ta erregeak agertzen illuna goi-argiz argitzen dala; pekatari bai-litzan bateoa eskatzen dau Jordan-ertzean; goiko abots batek baiña bere errugetasuna ta santutasuna iragarten ditu.

113. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Nikodemo'k dirautso: Baiña aguratu ezkero, zelan jaio?.

114. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Amaren sabelean iñor barriro sartu ta jaio al-daiteke?.

115. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Aragitik jaiotakoa aragi da.

116. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Alakoxea da Gogoagandik jaio dana.

117. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0115 Bera azi izan zan tokira Jesus Betlem'en jaio zan, baiña Nazaret'en azi; orrexegatik daritxo Nazaret'i bere erria; ta ikasleak erraiozan (jarraitzen eutsoen).

118. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 Jaunaren geznarijak
Poz-geznea ekarri dausku:
Geure larre onetan
Jaun-Semia jayo bai-yaku
.

119. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 Ardoki baten Jauna,
Esan dausku jayo yakula:
Bera aulan txikituta,
Geu geronek anditu gara
.

120. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 Sein ori ardokitan
Jayoten da, geu lakoxerik
Ardijak zainduteko:
¡Ezta iñunbez artzain oberik!
.

121. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 1886'ko urtean jaioa.

122. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Zarraga be, 1906'ko urrillaren 26'an Leioa'n jaioa izan arren, ogei urteko zala Berango'ra aldatu ta arrezkero guztian ementxe dauko bere bizilekua, Errekondo baserrian; amalau urteko asi zan bertsotan, eta Mungia'n, Bilbao'n, Zeanuri'n, Bermeo'n, Gernika'n eta beste askotan ibilli izan da bertsolari lez.

123. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0323 Eriotzaren al-izatea austuta, jaio ta nekatua izan, eta il egin zan aragi atantxe ber-biztu zan irugarren egunean.

124. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ANDREA - Orain aur gutxiago jaiotzen ote dan...... diotenez.

125. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 PRAISKU - Stalin gizarajoa! Ezin aztu dut. Mundu ontan ez da poz bizi aundirik... (Bat batean) Bueno... aditu izan dut bazkaldarrak batzuetan eskupekoa plater azpian utzi izaten dutela. (Plater azpi guziak alperrik ikertuaz) Jas! Orain ere kale! Txuri! Neretzako ez da iñun dirurik! Pobretako jaioa naiz. Noan, noan!

126. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 ESKALEAK - (Abesten dute)
Aingeruak esandu
Or mendi gañean
Jesus jaio zaigula
Belengo estalpean:
Gloria Zeruan ta
Pakea Lurrean
Borondate oneko (...)

127. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0336 ANGELICUS - Bakarrik gauez jaio denak pentsatzen du atzorik eztela egon.

128. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 ANGELICUS - Horregatik jaio zen Birjina bekatuaren itzalik ere gabe. Horregatik bidali zituen aingeruak lurrera, zerura jaso zezaten, etzedin gure Bitarteko zerutarra heriotzeko trantze torpetik igaran.

129. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 LUIXA - Joxe Migel gizajoa! Orra, beltzak ikusteko jaiotako mutilla! Mundu ontako neke-samiñen ordez Jaungoikoa'k emango al zion bestean Betiko Atseden eztia.

130. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0006 Igande auek guziak, Elizaren Bizitza adierazten digute: Pentekoste egunean jaio zan Eliza eta zeru-bidean dijoan Eliza.

131. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Zure graziaren ibai indartsuz Zure erria poztu, eta Bataio-Iturria lurbira guztiko erriai jaio-berritu ditezen zabaltzen diezun Jauna: begira-iozu Zure Elizaren aurpegiari, eta ugaritu ezazkiozu jaiotza berriak; Zure Aunditasunak agindurik, Zure Semearen grazia Espiritu Santuagandik artu dezan.

132. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Berak erne-indartu beza, Bere grazi ezkutua naastuaz, gizonak jaio-berritzeko eratu degun ur au, santutasunean sorturik, jaungoikozko Iturri onen sabel garbitik, jaio-berrituta eta zerutar eginda atera ditezen, eta, gizon ta emakume, zaar ta gazte, izaerak bereizten dituan arren, guztion ama dan graziak berdindu ditzan guztiok aurtzaro berean.

133. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0047 Guztialdun eta betiko Jaungoiko: Zure Eliza beti aur berriz ugaltzen dezun orrek: geitu ezazu gure kristau-gaien sinismen eta ezaguera; Bataioko iturrian jaio-berrituta, Zure seme-ordekoen sallean sartu ditezen. Zure Seme Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean Jaungoiko ta Errege bizi bait-da... Amen.

134. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0050 Ta bere Seme bakar Jesukristo gure Jauna, gizaldi aurretik Jaungoikoagandik jaioa dana.

135. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Atsegiñ oiek baño gorago ta garbiagotarako jaioa bait-da gizona: izan ere gizonak betikoari begiratzen dio.

136. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1125 Zilizian jaioak, biak mediku, batez ere beartsuak sendatzen jarduten zuten, utsaren orde.

137. 1940-1968 gipuzkera poesia azurm 0029 Pauso batera daukak
hire azkeneko judizioa.
Han duk negarra ta nekea,
han duk egarri handia
ta ura eskuen puntan
ta ezin aoratu.
Juzgaturik hago, gizona.
Jaio hintzalako, heurekoia haizelako,
munduko ohiturengatik bildurtu haizelako,
amodioagatik birjina bat bezala.

138. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Agredan jaio zan, ba, Ama Maria Agredakoa, 1602 urtean, ta Agredako txokoan bizi ta il ezpaitzan sekula bere jaioterritikan irten.

139. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Neguko eguna jaio berria.

140. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Bizi-ernetze berriarekin bat eginik, izaera osoarekin jaiotzekoa gurtzen du.

141. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Eta oroitz oiek biotzeratzen diozkan susmo bizia dira zeru-erregeari jaiotzekoan eskenirikoak.

142. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Illortz izena bere buruari ezartzen ba'dio, beste Bidaliak Yesu'ketz izan zuten sabelaldi neketsurik gabe, garai baño len yayo zala, besterik ez du esan nai.

143. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Seme batek esaten zion egun batean bere aitari:
- Aita, zu pobria jayoa zera eta aberastuta zaude.

144. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Ni berriz aberatsa jayoa naiz, eta ezkondu nintzanean diru mordo ederra eman zidazun arren, ni atzeraka nijoa, urtean baño urtean diru gutxiagoren jabe naiz.

145. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (11) Gaur jaio zaizue Salbatzaillea, Kristo Jauna, Dabid'en errian.

146. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0054 Azke jaio ta azke il nai duan erriaren gogoa nun nai zabalduaz.

147. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Gauza aundiak egiteko jaioak dira, agintzarako erabakiak, lanerako indartsu, ibiltzeko bizi, asmotan iraunkor eta gogor.

148. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 Irri-par ttiki bat jaio zan monja-ezpañetan itz auek entzunik.

149. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Piztu dezagun gure siñestea, ta geroago ta argiroago ikusiko degu, ludi ontako aberastasunak baño ontasun askoz bikaiñagoa degula, Eliz Amaren besoetan guraso on batzuekandik jaio ta aziak izatea, ta indarrik gabe ta atsegabez beterik aurkitzen geran orduetarako gozamen eta indar-emailletzat, zazpi Sakramentuak ditugula oroitzea.

150. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Igun arteko gudaketan ez-zan Mirmidon guzien artean ua baño beste gudari yayo ta nabariagorik, Pelesemearen adizkidea baizik.

151. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 9. Begira: seme paketsu bat yayoko zaizu, ta Nik atsedena emango diot inguruko etsai guziekiko.

152. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Bera jaio zaneko 100'garren urtea aurten betetzen dala-ta, bere oroitzapenezko itzaldi ta euskal-jai batzuk antolatu ditu Durango'ko GEREDIAGA EUSKAL-ELKARTEAK, Mañari'n aurtengo Urrilla'ren azken-aldera ospatzeko, Euskaltzaindia'ren babes eta laguntzarekin.

153. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Zurekin ohean igaren ditudan gauak higuintzen ditut, eta zu gabe igaran ditudan egunak, eta zu ezagutu zindudan eguna, eta ni jaio nintzen eguna. Nire denporako egun eta gau guztiak higuintzen ditut, eta zuk eman didazun haurra, eta emanen ez didazun senarra. Eta batez ere nire burua higuintzen dut. Madarikatuak izan gaitezen biok, zu eta ni, eta mundua, eta Jainkoa, amen!

154. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Platon iaio baiño menderdi lenago ortxe-antxe, ta Sokarte gazte gordin zalarik, Parmenide Atenairatu zan, ta ango iaiburuetan, ain zuzen ere.

155. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Xenopane'ren ikasle izana zan Parmenide, Iesukisto'ren aurreko 540'garren urtean Elea'n iaioa zan.

156. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Arrezkero iantzi bage ezkera iaiotzen, lengoen soiñekoetan iantzita baizik: gure etxe, erri, abenda ta gizadiaren soiñekoetan, arean.

157. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Zeozer aditzera emateko jaio oi dira noski, ta elkarrizketaren ordezko bezala olako kasuetan.

158. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0041 Ba-dira aotik aora bertsolari trebe ta iaioak diranak, paperean bertsoak jartzen ainbat molde ta taju eztutenak.

159. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Oni berak erantzun; Nik, Yaurlari yauna, Rezio de Aguero'tar Perú deritz, eta yayo nintzan Tirteafuera izeneko irisko baten, Karakuel eta Almodobar del Campo artean dagona, eskuinera, eta irakasle mailla dut Osuna'ko Ikastetxe-nagusiak emanda.

160. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Baña orain arte jaio diran nazio bakoitzetako Institutoak ez dira aski: Europa-Universidadea bearrezkoa da.

161. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Azken xede au lortu nai izan dute gizaldiak zear jaio diran Ikastetxe tipo berriak: adibidez, Aita Santuak Erdi-aroan Bologna'n jarritakoak edo Napoli'n paganismoz kutsaturikoak.

162. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Misterio guztiak illunpean jaioak ditugu.

163. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Negarrez jaiotzen da, ta ordu berean amak, naturaz sortzen zaion txorabioz bere magal-besoetan usu kuxkurtzen du.

164. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Amazazpigarrengo mendean Aro-Erdiko zaldunen eraz egipen ausar, kemen ta izukoitzak egin bear zitula bere buru txoroan jaio zitzaiolako.

165. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Zentzumena galduta, iñoiz yaio ez ba'litz bezelaxe da; gu, ordea, poztu egiten gera ura yaio izateaz, bai ta iri au poztu egingo ere diraukeño.

166. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 2- Beryakintza-petiko gorena (beryakintza-gaindikoa esan genezaioke), oso bestelakoa, gure benetako nortasuna da-ta, gure egiazko ni'a; au dugu bizi soiña il ondoan... baita soiña yaio aurrean ere, Geley'ren gardiz.

167. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Ezen giza-arima, ots, gizonaren beryakintzagaindikoa, baldin ikugai-gaindiko bada, nola siñetsi ikugaiarekin batean yaiotzen danik?

168. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 (...): modern spiritualism dalakoa yaio zan.

169. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Yaio zanetik onera, beren yakite ta ekite oro psykhologi-gaindikoari opatu dioten guzien izenak ematea luze litzake.

170. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Edertasun au, izan beti da, ez da jaiotzen ez iltzen, ez urritzen ez ugaritzen, ez da aldez eder ta aldez itsusi, ez bein eder ta gero itsusi, ez batzuen aldean eder ta besteen aldean itsusi, ez emen eder ta an itsusi, ez batzuen ustez eder besteenez itsusi.

171. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Ez dezakegu asmatu beste gauzetan datzala ere, esaterako bizidun batean edo lurrean edo zeruan edo beste nonai; bere baitan da ordea, beti erabateko, ta beste gauza ederrak ari darionetik dira eder, eta guziak jaio naiz galdu, ari ez zaio ezer erasten ez kentzen, eta ez da ezertxo aldatzen.

172. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Orregatik, zugandik jaioko dan Ori Santu deritzake, eta Jainkoaren Seme.

173. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Orduan Aingeruak mutu utzi zuan, aurra jaio zedin arte.

174. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0011 AGUSTIN PASCUAL ITURRIAGA UGALDE Ernani-urian jaio zan 1778'ko Ilbeltza'ren 31'ean.

175. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0011 Ernani'ko elizan dauden liburuetan ere, berdingetasun au azaltzen da, noiz jaio ta noiz il zan dioten orrietan (2) Jaiotzaren ezaguerarako ipiñi zituzten itzak onela diote: . Ildakoen liburuetan, Iturriaga'ren izenak 5'g. liburuko 19'g. zenbakia betetzen du. Ona nola: .

176. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0013 Ikasteko ta erakusteko jaioa zala zirudian, erakusteko batez ere.

177. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0031 73. Nobili loco ortus = Toki aundian jaioa (in loco ordez).

178. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0210 Ikusi degu lenago, Lefebvre marxistaren bitartez liberalismoa noiz jaio zan eta nola pentsatzen duan (11).

179. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0040 Ba-dirudi, etxeak egiteko, zugaitzak aldatzeko, aberastasunak pillatzeko eta umekeritan aritzeko, jaioak dirala.

180. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0021 Kristalezko ate oyetan jayota, oraindikan or dituzu bere Meza-jantzi aberatsak.

181. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Xenpelar deritzan Errenderi'ko baserrian jaio zan, Ilbeltza'ren 1035'garren urtean, eta Oyartzun'go Eleiz-Nagusian, Errenderi'koa baño gertuago ta erosoago zeukatelako noski, Juan Frantzizko izenaz bataiatu zuten.

182. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0019 Bertsolari jaio nunbait.

183. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0019 Bein batean, Patxi Bakallo izengoitiaz ezaguna zan Ernaniar bertsolariak, alaxe deitzen zioten, Errenderi'n jaio-arren, umetandik Ernani'n bizi baizan, eskutitza auxe bidali zion Xenpelar'ri.

184. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 1843'gn. urteko Orrillaren azkeneko egunean jayo zan Juana Josefa.

185. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0099 Igarle oietako batek Belen'era begira, ikusten du an jaioko dala, eta beste aldetik beti betitik Aita Jaungoikoagandik jaioa dala.

186. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Arabarra zan izatez, eta erdaldun jaioá ta azia; beraz euskera ain sakon eta zeatz ikasteko; nolako lan eta buru-austeak!.

187. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Batez ere, euskaldun jaio ta azi diran askoentzat; zazpi alegin ez ezik, txikien bat egiteko ere gogorik ez adorerik eztuten euskal-seme bidekatuentzat; euskeraren balio aundia ikusi nai eztutenentzat; ikusi naiz éz, guri ta gure semeai euskerak eta euskaltasunak mundu guziaren aurrean ematen digun ospe, fama ta entzute aundia....

188. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0293 Auzo ortan jaio eta bota du bere bizi guztia, nekazari lanetan.

189. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Ez baitira guztiak naiz Errusi'n izan, gezurraren morroitzarako jaio.

190. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Nere guraso, aiton eta aitonen aitonak baserrian jayo, bizi, ta illak dira; nere abizena, Aristizabal, badirudi zugaitzez egiña dala.

191. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Eta ori guztiya jayotako urtian....

192. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0166 Olentzaro albistari bat dala, Jesùs jaio dalazko berria dakarrela, digute Bera'n eta Oyartzun'en.

193. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0047 Oartugarria da Axular 1572an yayo zala, apaiztu 1596, eta il 1644an: beraz, 72 urtetara iritxi, eta bere idaztia irarri zaneko, 71 zeuzkala.

194. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Beraz ez dezagula aztu izkuntzak, bizi diran gai guziak bezela, jaiotzen, aldatzen eta iltzen dirala, eta gertatzen zazkioten guziak egiten dirala tinko dauden lege batzuen arauz.

195. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Jakintsun batzar onek autu nauelako, senditu det indar berri bat biotzean jaio zaitala.

196. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Otxandio'n jaio ta bizi izana dugu Arrese.

197. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0175 Andik adierazi genitzake bere bizitzaren zenbait berri: Zarautzen jayo baserri batean ta ekarri omen zuan nekazaritzan afiziyua, bañan ezkondu ta bigarren urterako bere lenengo emaztea galdu zuanean, pentsatu zuan lena utzita bizi modu berriya aurrera astia.

198. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0128 Bilbo ganean bere tronuan
Dagoan Birjiñeari
Prantziskanoen Arantzazuko
Jesukristoren Amari
Euskalduntzea gordetan dauan
Migel Arkanjeluari
Eta Loiolan bein jaio jakun
Aita San Iñaziori.

199. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0132 Udazkeneko hamabiko egunetan jaio zen haurra, eta ekaitz-egun bat izan zen haren sorteguna.

200. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Armentia deritzaion errizka onttantxe jaioa dugu Prudentzio Deuna.

201. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Emen jaio eta emen azia naiz.

202. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Asmo ta xede ortan jaio ta indartu da gure itxaropena.

203. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Oarra. - Buztintza'tar Errose anderaiñoa, Kirikiño euskal-idazle ospetsu izan zanaren loiba, Maiñari'n (Bizkaia'n) jaio zan 1899'garren urtean, eta bertan il be 1953'garrenean.

204. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Eta Ume jaioten da, naitasunarren il ta gu izu-ikaratik askatzeko.

205. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Origaitik esan eutsen aingeruak artzaiñai: Etzaitese geiago bildur izan... Salbagilea jaio da, ba, ta zapietan batuta aurkituko dozue.

206. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Azkenengo gerrate gogorrean izarrik geien irabazi zitun gizon onek, 71 urte daukoz.1887'an Zemendi'ko 17'an jaio zan Inglaterra'n.

207. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Askok, txiki-txikitik onera etorriak, beste batzuk ( gero eta geiago ) emen jaioak; jakiña da, aberriaren urrun, ume oiek denborarekin gure elle eta oiturak galtzen ari dirala; gure eginbide aundienetako bat da aieri erakustia beti euskaldun bizitzea.

208. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Itxasoak irauntsi zun kapitan aundiaren gorputza.Itxaso biurtu zan itzasorako jaio zan euskalduna...

209. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 1.847'garrenez jaioa izan bear zun Elkano'k.

210. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Izen oiek baitira gure gazte denborako zera guzia eta beren altsoan jaio bai ziran amaikatxo amets gozo.

211. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Jaio ta berehalaxe, iñork erakatsi gabe, hau da handia! gizon haziek bezain ongi zekian piz egiten.

212. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Asmo zantar onen ume oraindik yaio bagakoa erakutsiko dautsuet, zuon yakingurearen asegarritzat; axe, egadun aldi bizkorra nire neurtitz meikien ganean eroan-bearrean aurkitzen naz, eta olangorik ezin egin al izango dot, zuon irudimena nire yarrai ibili ezpa'dadi.

213. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Nire errukarri! ekatx-aldian yaiotako neskato zori txarreko, nire ama il zanean yaioa, ludi au nitzako ezta besterik, nire adiskideakandik ortiki zear yaurtiten nauen betiko ekatxa baño.

214. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0046 Eta orain ere gogotan dugu:
Jaio dan Jesus, gurekin eta gure lagun daukagula.

215. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0050 Jesus egiazko Jainkoa da, Ama Birjinagandik jaioa, ez gizon baten egitez, Espiritu Santuaren egitez baino.

216. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0050 Andra batengandik jaio zan, gu guztion moduan hazi zan, Ama Maria Birjina, eta San Jose aitordearekin bizi izan zan.

217. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0017 Ugalketa
Umeak bizirik amaren sabeletik jaiotzen dira.
Arrautzetatik.
Arrautzetatik
.

218. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0132 Izan ere, betiko lagun zaharrarekin alkartu eta harkaitzetako zulo batetan habia antzekoa antolatu ei dabe eta mozolo emeak jarritako arraultze zurietatik kume hozkil eta goseti bi jaio ei jakez.

219. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0103 3. Abereen ugalketea
Abereen sailkapenak egiterakoan, behin eta barriro errepikatu dogu esaldi hau:
Arrautzetatik jaiotzen dira.

220. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0103 Begiratu eizuz honeek:
Itsas izarrak arraren eta emearen haziak alkartuz eta horreetatik sortzen dan arrautzetatik jaioz ugaltzen dira normalean.

221. 1969-1990 bizkaiera poesia zubk 0057 Zu itxasora joango zara
bertarako jaio ziñalako,
t'azken loa be bertan egingo
zure legea ori dalako
.

222. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0007 Ni zu maitatzeko jaiokoa naiz,
nire gogoak zu biur neurria,
gogo onen jantzia izan zakidaz
.

223. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0007 Dodan dana zuri zor dautzut, egiz.
Zugaitik jaio ta nozu bizia,
zugaitik ilgo ta il ere egiten naz
.

224. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 - Zer esan dautso...?
- Ara ba... Erodes'ek Jaungoikoaren semea jaio dala jakitean, lurralde onetako seintxu guztiak erailteko agindu duala.

225. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0117 - Noizko?
- Noizko? Arima pielen argitan jaio bearko dau, izurdea nai mielga izan, denporak orduan izango dira-ta.

226. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0018 - Leenengo jaio danari Itziario esango deutsagu, eta Itzeder, bigarren jaio danari esan eban pozaren pozez Erranbidek.

227. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0050 Etxe batean jaioak Ebaixt Bustutza eta Basile Bustintza: Kaleko Etxanoa etxean.

228. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0092 Abadiñoko alabea zan Juliana, Kalbarioaren ondoko etxean jaioa.

229. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0092 Mañariko kalean dagoan Etxanoa etxean bizi izan ziran, eta etxe onetan jaio zan Kirikino idazle aundia.

230. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0414 Gentzaperako yaio ta gudategira eroan daben ipar-amerikar erri dontsu oni be egunean baño egunean kemen suminkorragoaz dirakitso barruko odolak.

231. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0087 Solingen-en jaio nintzan ni, Max Niebel, etxe arrunt bezain estu baten, Spierplatz eritxonean, eta han bizi nire izeko Ulrikerekin, lurralde honetara etorri nintzan arte.

232. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Beste egun bat jaio zan, eta adore barrituaz Mikel'ek bedar-ebateari emon eutsan.

233. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Zenbait urte leenago, txikia zalarik, bere taldean berri jaiotako izurde-kume bat marrazo odolzale batek il eta iresten ikusi zuan.

234. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0148 - Leengo udan jaio unan gure erregiñak, egunean milla ta berreun arraultz erruntzen zetin, txit sendo ta maratza bait-den.

235. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0035 Gaur ehun urte, Zapatariko etxean, goizeko bederatziretan jaio zan mutiko bat, Juan Bitor izena jarri eutsen.

236. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Gerona'ko probintzian, Santa Coloma de Farners'en jaioa izan arren, umetan Arenys de Mar, Mediterraneu itxas-egalera aldatu zan, eta gaur, Barzelona'n bizi izanik be, Salvador Espriu'k beti abestu izan ditu umetan ain maitekor bere altzoan artu eban itxas-bazterreko txoko pertxenta.

237. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0047 Honegatik, Txirapozutarrak baeuken aspaldi aspalditik arteetarako joera eta Josemari Uzelay, 1903an Bermion jaio bazan be, Txirapozutarra zan amaren aldetik eta arte zaletasun giroan etorri zan mundura, gurasoegandik hainbeste portzelana, pintura lauki eta esku-izkribu zahar jaso ebazanez.

238. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0013 Aren nortasunean, izan be, errez ezagutzen dira jaio zan aberriaren bereizgarriak: ezpirituzko kemena, sentipenen sakontasuna, arima zintzoa, Eleizearekiko maitasuna.

239. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0228 JOSEBA SARRIONANIDIA
Durangon jaioa 1958. urtean, euskarazko irakaslea, Fonetika irakaslea Bergarako U.N.E.D. en eta Udako Euskal Unibertsitatean.

240. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Gogoan daukat, baita, ain zuzen alkatea bizi zan etxearen bigarrenean jaio ta bizi nitzalako, erri guztia zelan batu eta alkartu zan bertan, etxe aurrean, erramulariekaz batera goraka, txaloka eta kantari, eta alkateak estropaden irabaztea erriaren poza zala eta poztasun ori nasai agertzeko sei eguneko jaiak egiteko baimena emon ebala.

241. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0065 Danok euki dogu ama bat, eta jaio aurretik amaren sabelean egonak gara.

242. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0042 Zarrena, Jose Julian, 1812'an jaioa ta Gerrikaitzen Maria Franzizka Ibaibarriagaz, (15, 2, 1840) ezkondu zana.

243. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0042 Bigarrena, Maria Josefa Leona, 1817'an jaioa ta (1, 4, 1843'an) Bartolome Ozamis'egaz Kortezubiko Salbide baserrira ezkondu zana.

244. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Sendi aberats baten jaioa dogu Malcolm Lowry, 1919'ko uztaillaren 28'an New Brighton'en mundura agertua.

245. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0028 Ipar-amerikar literatur idazlea, San Frantzisko'n jaioa.

246. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0123 Esan dogunez, Juan Pedro (Bizkai'ko) Etxebarria'n jaio zan, izen bereko baserrian 1830'ko otsaillaren 19'an eta bost anai-arreba izan zituan: Juan Jose, Jose Martin, Maria Josefa Martina, Iñazio Maria ta Domingo Antonio.

247. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0123 Izan be, bera jaio zan baserriaren izena aldatzeragiñoko ospetsua izan zan bere izena ta entzutea, ain zuzen be, bere alditik aurrerantzean, erritarrak naiz kanpotarrak peru esaten dautsoe baserriari: Peru'ren baserria, perunekoak... sarri-sarri entzuten diran esakerak dira.

248. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0095 POPAKOIXUA JAIO ZAN IZAN BE TOXU. Popakoixua, kezkati, urduri.

249. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Ainitz dakit, bizitzen badakit
- Iñor (nehor) ez da ikasia jaiotzen (sortzen)
- Jakitateak ez ogirik jaten
- Baleki gazteak, baleza zaharrak
- Deus ez dakienaren jakitatea, ixilik egoitea
- Guti ikusi, guti ikasi
- Nahi duenak erakutsi, lehenik behar du ikasi
.

250. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0067 MINTZALARIA.- Zornotzan jaio zen duela 28 urte.

251. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0026 Alkate jaunaren ordena!
Maixuak maixutzako jaio dirala
eta alkateak alkatetzako.
Eta iñor minduten asi barik
jaia baketan amaitzeko.
Lengo kondisiñoitan nai ba dau
Don Peru maixuak ba daukala tokia jarraitzeko.
Baiña erriak ez daukala dirurik
zor geiagotan sartzeko.
Zor geiagotan sartzeko
inpostuen multiplikarra bear dela tarteko,
eta erriak ori nai ez daben lez,
Don Peru libre dala,
beste toki baten obeto ordaintzen ba dautse,
Alkefra erakusteko.

252. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0050 Zeusen seme den Dioniso ezagutuko du, jainko legez bete betean jaioa, izugarria oso baina gizakientzat txit goxoa.

253. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0069 AGAVE - Ekioni eman zenion nire burua, diotenez, herensugearen hortzen uztatik jaioa.

254. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Zesar bezain libre jaioa naiz ni, eta zu ere bai: biok berdin janarituak gara, eta biok gara hura bezain gai neguko hotza jasateko.

255. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0007 SARRERA Woody Allen, Brooklynen, 1935.go abenduak 1ean jaio zen.

256. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0012 Donostian estrenatu zen 1908 gn. urtean, hots, ni jaio baino urte mordoska lehenago.

257. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Ez ahaztu haur txikiak inskribatzea, bai eta jaioberriak ere, 1981eko Martxoaren 1.a baino lehen jaioak badira.

258. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Egun hori baino geroago jaiotakorik ez da inskribatuko.

259. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00049 Arraultze barruan katigu egon ohi dira, eta jaiotzerakoan, arraultzea zulatu egin behar izaten dute kanpora irtengo badira.

260. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00049 Gainerakoak, umezurtz jaiotzen dira.

261. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00049 Gizona berez ihiztaria da; baina, nori bururatzen zaio, jaio eta ordu bakar batzuetara, gizakumeak xoriak harrapatzeko tiragoma egiten ari behar duenik?

262. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00049 Eltxarrak, berriz, jaio ordurako hasten dira lanean.

263. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00049 Egia da, bai, jaiotzerakoan berekin dakartzitela haize tresnak; beren burua gorde eta besteren aurka burruka egiteko sena ere badute; hankak, hagin gogorrak eta, askotan, pozoia ere izan ohi dute.

264. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0022 Oinarri berriak dituen gizarte batekin aurkitzen gara; mogimendua, aldakuntza azkarra eta etengabekoak izango dira jaiotzen ari den gizarte honen ardatzak.

265. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0045 Berak menderatzen ez duen munduan jaiotzen den gizonak, bere barruko amets munduan bizi behar du.

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0002 Julian Gaiarre jaio zenean, 1844. urtean gutxi gorabehera orain hainatsu jende izango zela uste dugu bai herrixkan nola Erronkariko haranean.

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0016 Ekainean jaiotzen dira oreinkumeak.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0099 - Hauxe da nire herria, hauxe nire etxea, hemen bizi izan zen nire emaztea, hemen jaio eta hazi ziren nire seme-alabak eta ilobak.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0073 Moja alfereza Katalina Erauso Donostian jaio zen 1592an.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0073 Altzoko jigantea Migel Joakin Elizegi Altzoko jigantea Altzoko baserri batean jaio zen 1818an.

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0073 Migel Servet Migel Servet Tuteran jaio zen 1511an.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0073 Mauriee Ravel Nork ez du entzun inoiz Ravelen boleroa? Bada, Maurice Ravel musikagile ospetsua Ziburun jaio zen 1875an.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0023 Begira zer dioen Jesusek:Uretik eta Izpiritutik jaiotzen ez dena, ezin sar daiteke Jaungoikoaren erreinuan. (Joan 3,5).

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0023 Bataioan bekaturako hil, eta bizitza berri batera jaio gara.

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0024 Intsektuak ere arrautzatxoetatik ez dira hotzetan jaiotzen, bestela hil egingo lirateke eta.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0036 Jaio zinenetik orain arte, zure gorputza asko aldatu da.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0205 Arnold Hauser, Hungarian jaio zen (1892), eta Budapest, Parise eta Berlin-en ikasi zuen, eta Viena-n eta Londres-en izan da irakasle.

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0044 Al Hariri (054-1121) hurrengo mendeko idazle arabiarra da, Basoran jaioa.

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Eta esan ere egin zuten, noski, jakintsuek, ezen Erregea zela Erreinuaren burua, eta nola burutik jaiotzen diren gorputz-atal guztiei eragiten dieten zentzumenak, horrelaxe behar dute Erregearengandik sortzen den mandatuaren arabera ibili eta harekin akordio bat egin, hura bait da Erreinuko guztien Jaun eta buru, hari obeditzeko eta Erreinua babestu eta gorde eta zabaltzeko: zeren hura da Erreinuaren arima eta buru eta haiek haren gorputz-atal (ALFONTSO JAKITUNA: Partidas).

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Alfontso Jakituna (1221-1284) Toledon jaio zen, eta Sevillan hil.

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0153 Urbasa aldean jaio, eta gero.

282. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0130 Hauen borrokak beren bizitza miserablearen berri zabaldu zuen eta, bereziki, langile-auzoen desegokitasunari erantzuteko ahaleginetan jaio zen hiri-plangintza modernoa.

283. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0045 Animalia mota asko da mundu zabalean: uretan bizi direnak, airean hegaka ibiltzen direnak, uretan jaio eta hazi ondoan lehorrean bizi ohi direnak, etab.

284. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0045 d) Uretan jaio, hazi eta handitzean lehorreko egiten denari........................... deritza.

285. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0051 Beste animalia batzuk, lehorrekoak izan arren, uretan jaio eta hazten dira.

286. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0051 - Nondik jaiotzen da apaburua?

287. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0051 - Non jaio eta non hazten da?

288. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0055 Gorputza ilez jantzirik, birikak dituzte hats-hartzeko, tenperatura berdineko odola, amaren gandik jaiotzen direnak, eta umetan: amaren ugatz edo errapetik ditia hurrupatuaz eta esnea edanaz hazten dira: ugaztunak dute izena.

289. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0039 Aitzgorrin (Pirineotako kateak) jaiotzen den ibai-esku horren erdiko hatza da Oria (luzeena).

290. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0039 Bera jaiotzen den lekutik gertu bizi nintzen ni, 660 metrotako goratasunean.

291. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0062 1929an jaio zenez, Gerra Zibila haurtxo zela, 8-9 urte, ezagutu zuen.

292. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0131 Mikel Zarate Lezaman jaio zen, 1933ean, eta bertan hil 1979ean.

293. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Euskal Herriko landaretzan, moeta guztietako lorak jaiotzen dira, eta hauen artean euskarari bizia eta esperantza ematen diotenak.

294. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Galileo Galilei (1564-1642) Pisan (Italia) jaio zen eta Fisika experimentalaren sortzailetzat jo dezakegu.

295. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Galileo hil zen urte berean (1642) Isaac Newton jaio zen.

296. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Isaac Newton (1642-1727) Ingalaterran jaio zen.

297. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0123 Kondizio hauetan, Erroma aro berri baten aurrean aurkitu zen: orduan eta horregatik jaio zen Inperioa.

298. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0101 Gazte zela, honela galdetu zioten: - Non jaio zinen?.

299. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Araoz nahiko famatua da bertan Lope de Agirre konkistatzailea jaio bait zen.

300. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Jaiotzen utziko banio izaki errukigarri bat izanen hunan.

301. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0034 Mazizo Galaikoan jaiotzen dira eta denetan garrantzitsuena Miño ibaia da.

302. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0034 Hauek dira ibai nagusiak: Duero ibaia (937 Km.) Urbion tontorretan jaiotzen da.

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0034 - Tajo ibaia (1.008 Km.) Albarracin mendizerran jaiotzen da.

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0055 Faktoreok hauek dira: Jaiotz indizea: denbora mugatu batean jaiotzen diren lagunen kopurua da.

305. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0035 Hitz hauetatik / Beste hauk jaiotzen dira.

306. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0035 Irakatsi / irakasle
Sua hil / suhiltzaile
Lore / Lorategi

Hitz hauetatik / Beste hauk jaiotzen dira / Hitz hauetatik / Beste hauk jasiotzen dira Ikasi / Kanta / Bertso / pilotari / idazle / haizkolari / Josi / Mendi / Lana / denda / sagardo / liburutegi / erosle / Arrantza.

307. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0065 Txoriek habian erruten dituzte arraultzeak, beren kumeak jaiotzean, lurrera eror ez daitezen; habiek abartxoez edo buztinez eginiko ormak dituzte.

308. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Jaio da eguna.

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0058 Honen asmatzailea Ernesto Carlos Falkbeer maixu austriarra izan zen, 1819.ean Brûn-en jaioa eta 1885.ean Vienan hila.

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0095 Riga-n jaio zen 1887.ean.

311. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 - Zergatik ez, Anbruxio? Jesus haurra ez al zen, bada, asto baten arnaspean jaio?.

312. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Zenbakiak jaiotzen dira.

313. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0117 Lau urte beranduago, 1929an, lehenbiziko bosturteko plana jaiotzen da, bere oinarrizko elementua industria astunaren garapena zuelarik.

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Altzan jaio zen 1948. urtean.

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0335 Ondarroan jaioa 1914ean, antzerki lan askoren egile da.

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Haurtxoak jaio aurretikako denboran nola bizi eta elikatzen diren jakin nahi du.

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0021 Baina helendar filosofia Ekialdeko, bereziki Egypto-ko, doktrina erlijioso-filosofikoen menpean ala ez jaio ote zeneko arazoa oraindik eztabaidan dago.

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0079 Mende batzuren buruan batasun hori hautsi egin zen (K.o. I.an edo), eta tokian tokiko kulturgune sakabanatuak jaio ziren: Nazka, Recuay, Motxika, etab.

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0184 Ez zen hori dena ausaz gertatzen, eta bai azukrearen ekonomialdia jaiotzen ari zelako.

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0356 Bilbon jaioa, hogei urterekin hil zen Parisen.

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0045 XIX. mendearen haseran, Ilustrazioaren antzeko beste ideologia bat jaio zen Europan: Erromantizismoa.

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Karlistek izan zuten estrategarik hoberena eta mundu osoan ospetsua den Zumalakarregi Gipuzkoako Ormaiztegin jaio zen 1788ko Abenduaren 29an.

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Arkegizaki garaia jaiorik zegoen duela seirehun mila urte gutienez; orduan bizi ziren gizonen hezurdurak aurkitu bait dira, zihur gaude honetan.

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0061 Eta Jaunaren aingeru bat aurkeztu eta esan zien: Ez beldurrik izan, berri on bat dakarkizuet, poz handi bat herri osoarentzat: Gaur Dabiten herrian Salbatzaile bat, Mesia, Jauna jaio zaizue.

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0141 Nola eraisten den esnea edo nola jaiotzen diren animalia batzu behatu.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Jose Luis Alvarez Enparantza, Txillardegi, 1929an jaio zen Donostian.

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Frantzian jaiotako fisikari britainiar honek Cambridge-ko unibertsitatean egin zituen ikasketak, baina ez zuen inolako titulurik lortu.

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Akaso, han jaio ez baziren ere, hauei buruzko lehenengo erreferentziek Pertsiako haize-errotak aipatzen dituzte.

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 1958. urtean Durangon jaio zen.

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 1743. urtean jaio zen.

331. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0011 Haurrak buruko hezurrak elkarren artean tinko itsatsi gabe jaiotzen dira eta urte betean pixkana-pixkana ixten joaten zaizkie buruhezurren arteko zirrikuak.

332. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0088 Zenbat eta handiagoa izan herri edo hiri bat, orduan eta berezko hazkunde handiagoa izango du, normalean behintzat, baina behin baino gehiagotan guk jakin nahiko duguna herri horrek duen hazteko joera izango da, eta hori jakiteko jaiotza, heriotza eta berezko hazkunde tasak ezagutu behar, hau da, 1000 biztanletik zenbat jaio, hil edo hazten diren.

333. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0088 Jaiokuntza tasa: Mila biztanle bakoitzetik batezbeste zenbat haur jaio diren.

334. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0047 - Jaioko ziren hebrear ume guztiak Nilora bota behar zirela agindu zuen Faraoiak.

335. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0047 Modu honetan ebanjelariak hauxe esaten digu: Jesus jaio zenetik.

336. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0107 Jaio garenetik denok gaude mehatxaturik zeren jaiotzea lurperatze txiki bat ere bait da....

337. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0055 Lehena, Sabino Aranak gidatua, eta bigarrena, industrializazio-prozesuaren eragilea den burgesiaren itzalpean jaioa, ordezkaririk behinena Ramón de la Sota y Llano izango duena.

338. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0323 XIX. mende-azkenean, Bizkaiko industri eta meagintza bere garapenera heldu dira eta langileria klase bezala agertzen zaigu, langile mugimendua jaio da.

339. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0810 Gizartearen kohesioak exijitu omen zuen fedearen batasuna, nazio sentimendua jaio ez den mende batean basailu artean alkartasuna sendotuko bait du.

340. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0056 Halaber, Pierre Coste, kritikari, erudito eta itzultzaile oparoa, Locke filosofoaren adiskide eta Newton-en Traité d`optique famatua Amsterdam-en 1720. urtean itzuli et argitaratu zuena (131) aip. lib. 71 or.; Pierre des Maizeaux, biografo, historiagile eta filosofo ezaguna, Auvergne-n jaioa eta Londresen 1745.ean hila (132) aip. lib. 248 or.: Guzti hauek izango ziren, noski, Pierre d`Urte donibandarraren lagunak edo ezagunak, edo bederen garaiko kideak izan ziren.

341. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0163 Euskararen irakaskuntza gogorki zigortu ohi zen aldian jaio zen Ikastola.

342. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0208 Eta, lehenengo egunaren antzera, hitzak errepikatu eta melodiak abesteko gauza zen, berauek aldi bakoitzean berriak jaio eta inoiz berdinak ez ziren arren.

343. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0026 Hauek berez jaiotzen dira eta indioek hartu besterik ez zedukaten.

344. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0021 Arkume batzuk hil egiten dira jaiotzerakoan.

345. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0023 Alde batetik, ilar batzuri jaiotzen lagundu zien eta bestetik, geranio gaixo bat bere ahaleginei esker zuzpertu zen.

346. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0009 Berde jaio arren,
hori moztu ninduten,
gogor estutu ondoren
zuri saltzen naute.

347. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0160 Zuri jaiotzerakoan
berde haurtzaroan
gorri gaztaroan
beltz hiltzerakoan
.

348. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0160 Ama jaio orduko
alaba kalean
.

349. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0006 Txiki-txikitan, jaio aurretik, eta amaren sabelean nengoelarik, nire kezka eta zalantzak eduki nituen; ez nekien zer egin, edo han gelditu ahalik eta gehien, edo bestela mundu honetara etorri.

350. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0027 Eta bere garaia iritsi zitzaionean haurra jaio zen eta Maialen jarri zioten izena.

351. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0005 Horregatik jaio naiz.

352. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0057 A ze poza umeak jaio direnean!.

353. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0006 Dûsseldorf inguruko hiri txiki batetan jaio zen Karli eta han egin zituen bere lehen urteak.

354. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0046 Bila eta bila eta azkenik aurkitu zuten: Txipi jaio zen jauregian, bestaldeko teilatuaren ertz batetan teila bat zegoen libre; handik, Suzko Baloia ikusten zen, (...).

355. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 - Orduan Erroma oso hiri zaharra da, ez da? - Ez ahal dakizu, ba, Erromaren historia? Kontatuko dizut: Jesus Belenen jaio baino askoz lehenago Numitor izeneko errege bat zegoen Italian.

356. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 Gero umeak jaio orduko, martxoko elurte bat etorri eta ume guztiak hil zitzaizkion.

357. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0067 Lehen egunean, kumeak jaio ondoren, Betokerrak behin baino gehiagotan bisitatu zuen kanpamendu indiarra, lakioetatik erbiak lapurtuz.

358. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0103 - Ai, berriz, jaioko banintz...! Baina orain berandu da damutzeko eta pazientzia hartu behar!.

359. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0195 - Nik ere ez nuke nahi - errepikatu zuen Atunak -, baina Atun jaio naizela kontutan izanik, oliotan hiltzea baino uretan hiltzea egokiago dela iruditzen zait.

360. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0036 Hona hemen Hona hemen Mariagandik jaiotako Semea, Jainkoaren bizia eskaintzera datorkiguna.

361. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0003 Senideok: Zorionik beroenak guztioi! Salbatzailea jaio zaigu! Jainkoaren errukia eta onginahia, pakea eta grazia Belenen agertu zaizkigu, Haur eginik.

362. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Jesusek ematen duen Espirituak gizaki berri, espiritu, egiten ditu ikasleak: Haragitik haragia jaiotzen den bezala, Espiritutik espiritua (Jn 3, 6).

363. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Espirituak, gurutzean Salbatzaileak eman zuen arnasak (Espirituak) giza-elkarte berria, Jainko seme-alaben elkartea, sortzen du gaur: uretik eta Espiritutik jaiotakoen elkartea (Jn 3, 5).

364. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Besterik gabe, ez diteke jaio, ez kozkortu, ez bizi, ez osotu, ez aurreratu, e.a.

365. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0106 Hiriburuan jaio zen
ta Jainkoaren izenean
uhainetan hondoratzeke.

366. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0033 Pertsona bat galdu da
masak bulto bat gehiago
irabazi du.
Haur bat jaio da
maitasunarekin zer ikusirik
ez daukana.
Arbasoen paranoikoetara
paranoiko bat
paranoika bat heldu da.

367. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0039 ZURHITZ!
hitza ez da gehiago zurezkoa izanen
zu jaio zinen ezkeroztik
kapitainak
igorritako haize sendoak
hitza
zuraren higidura gabetasuna
harriaren gogortasuna
hitzaren ezina
deusestu ditu.

368. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0058 Baurrea entzun!
Hil zen, lautada hil
harea jaio
harea jabe
oihartzunaren iragarle.

369. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0105 Horregatik, lehenengo haurra jaio zitzaien egunean, haur jaioberria Aita Santu izatera irits zedin irrikitu zuen Alejandrok, edota gotzaina gutxienez....

370. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0105 Hasteko San Agustin egunez zen jaioa.

371. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0016 Artxidukearen lagunak Ludwig Salvator ez zen bera jaio zen gizarterako egina.

372. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0037 Italia-n jaio, Austria-tik jatorria, Bohemia-ra hiltzera.

373. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0041 Haizearen arnasa;
ezereza, hutsa,
lur zipristin zinbriki,
harri baten hautsa;
hortatik gatoz eta
bagoaz horruntza:
Hiltzeko jaiotzen da
gizonon gorputza.

374. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0043 Biharamunean hiltzeko
jaiotzen gara.

375. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0070 Hobe jaio izan ez bazina, zure bizitza nahigabe besterik ez da izan zure ingurukoentzat, ezta besterik izango ere.

376. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0070 Baina bestalde bera jaio izan ez balitz ni ere ez nintzake izango, eta amona, ez dakit zer izango zen beretaz halako munstro lazgarria euki izan ez balu.

377. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0014 5) Holan, gales utzite eta erromatar konkistadorearen fruitu, jaio zen frantses hizkuntza.

378. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0075 Haritz asko daude nire sudurraren bi aldeetan, baina inoiz ez dut pentsatu ni basoaren zentroa izan nintekeenik, nahiz eta batzutan hala iruditu, ez baitziren ez Koperniko ez Galileo berririk jaioko ni nere okerretik ateratzeko.

379. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0052 Instantean jakin nuen ideia indartsu bat jaio zitzaiola, hain nabaria zen gorputzak jaiotz hartan egindako lana.

380. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0300 AZKEN IGERLEA JAIOTZEN DA Jaunari intsentsua eskaintzeko Israel-go Santutegira sartu zen batetan aingeru bat agertu zitzaion Zakarias-i eta esan zion: - Ez beldur izan, Zakarias; zure otoitza entzuna izan da.

381. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0171 Egiazki Pierre goiz hartan jaio zan.

382. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0126 Harta, bada, judutar ume bat jaio zen eta, oso ederra zelako, ezkutatu ta bizirik gorde zuen bere amak.

383. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0012 Andere hau azken garaiotan diruz nahiko murrizturik eta hestu zebilen Donostiako haundikien familia batetan jaioa zen.

384. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0077 Hilketa nardagarriaren desoseguetan abaildurik eta itxuraz bigarren semea noiz jaioko ote zain dago artegatsu, nonbait gogoan etengabe dabilzkion itzal goibelengana betirako biltzeko baimenaren antsian.

385. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0012 Izan ere, bost minutu lehenago jaiotzen da urte berria Ekidazun.

386. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0035 Jaiotzeko eta hiltzeko aldia dagoz. Landatzeko aroa eta landareak biltzeko eguna.

387. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0094 Sekula inoiz bestetan pertsonari ezer opa izateko baino borondate hobez eskertzen zen jende hura, eta bertantxe egiten zen galdera bat norbere baitan, ea alegia hispanutarren la envidia está flaca y muerde hura non sortzen zen, ala bai landa triste hartan pobrea zelako edo hiriko gizon poderetsuaren bihotz ustelduan jaio eta gero bere abusoz patria oro pozointzen zuelako, eta batipat, bere herrietako señoritoen medioz gizon landatarra.

388. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0094 Gudarako puztuta dugu bularra Airatanian jaiotako guztiok, jakin baitakigu Atan Erregek gidaturiko ejerzitok ez dezakeela gudarik gal, hobe bailitzateke borrokako aizkorakadak edo geziak emandako heriotzea, hildako ohore eta anaiengatik negarretan lotsaren lotsaz hiltzea baino.

389. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0109 Banekien Oteiza ez zela etxe hartan bizi, han jaioa izan arren.

390. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0052 Baina Carlosen historia bitxia halere geroxeago jaio zen, hamahiru-hamalau urte bete eta harrapatzen zituen egunkari-aldizkari guztiak hasi eta bukatu graskada batean iresteko ohitura grinatsuak bere mendean hartu zuenean.

391. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0097 Behi marruek esnatu naute; gure munduko mugak Azpilen bukatzen dira, nahiz eta noizbait entzun izan azpildarren bat Ameriketara joana dela; Uzkudun hemendik urte batzutara Ameriketan ibiliko da; non ote Amerika... Keixeta bezalako haizkolaririk ez da jaio, ezta jaioko ere; (...).

392. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0204 Bera hilda zegoelarik jaioa.

393. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0072 Berriro jaio beharko lukete hauok guztiauok niri iruzur egiten ikasteko edo zeredozer ezkutatzearren.

394. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0015 Beti izan zen bien artean horrela, eta alaba jaio zitzaienean ere, ez zitzaien egoerarik aldatu.

395. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0113 Ama? Zeruan. Zu jaio zinenean... Baina, Miren, utz ditzagun ipuin tristeak eta entzun alaiago hau. Behin batean...

396. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0126 Hark bota zigun horoskopoari loturik goaz guztiok: zerbait doktrina emateko jaio gaituzte, nahiz Txuma eta beste zenbaitek plazer hartzeko ere bagarela erakutsi nahi diguten.

397. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0069 Ilbehera zen eta arraultze biribil eta luzangen artean biribilenak aukeratu zituen oilandak jaio zitezen.

398. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0255 Beste mundu hartan gutxienez jendea jaio egiten huen baina hemen noiz jaio behar dugu mundura?

399. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0004 Athenasen meteci asko ere bizi ziren hau da, Athenas estatuan jaio ez zirenak, edo kanpotarren semeak.

400. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Oturuntzak Perikles, K. A.-ko 490 urte inguruan, athenastar familia aristokratiko batean jaio zen.

401. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0094 - Hi jaio baino askoz ere lehenagotik genekian guk hori dena.

402. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0015 Lan berriak ere sortu ziren ordea, arratsalde hartatik aurrera eta Julenek eraso zion jaio behar zuen haurtxoarentzat jazkiak prestatzeari.

403. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0015 Arretxe baserria, zorion kabi bihurtu zen haurtxoa jaio zen bitartean.

404. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Aita, Raimundo baita ere, banka-gizona eta ama etxekoandre sotila ziren familia batetan jaio zen.

405. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Burni-meategietan enplegatu zuten, artean oso gazte, eta jabeak gustora edukitzeaz aparte matematika arloan jaioa eta trebatua izaki, laster izendatu zuten diru britaniarra nagusi zen meategi hartako diruzain.

406. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0144 Eta arratsean, akanpatzera zihoazenean, Albari lehen esandakoarekin zerikusia zuen beste gauza bat bururatu zitzaion oraindik: - Gure haurra ez da inongo erregistrotan ageriko... Zer iruditzen zaizu jaiotzen denean bati hasiera ematen badiogu?.

407. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0009 Nahiz eta herrian bizi ez, eta Ordizian jaioa izan, Gipuzkoan, sarritan etorri ohi zen, aita Meanurukoa bait zuen eta asko tiratzen zion.

408. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0023 Badakit etxeko laugarren senidea nintzela baina aurreko hirurak segalariak ia jaio orduko eraman zituenez, bakarrik gelditu nintzen munduan.

409. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0125 Jaio nintzen herrira heldu bezain azkar artile merkatari txikiei zuzen Artile Biltegi Nagusira hurreratu barik erosi genien merkantzia, baina ez zen nahiko izan, euskaldun asko baitzegoen Burgosen artilea erosteko asmotan.

410. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0116 Bi almendro landatu zituen ama hil eta ni jaio nintzenean, esperantza landatzen zuelakoan: ama berriro ikusiko zuela; eta ni mardul, sendo eta guri haziko nintzela.

411. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0027 Egun batean aitonarekin, taberna zaharra ni jaio aurretik itxia zegoena txukuntzen ari nintzela, dirutxoak, txanponak aurkitu nituen.

412. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0088 Gurasoen jaioterria afganoa izanik, bera Iran-en jaioa zen, hirurogei eta hamar urte aurrerago.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0061 Aurra, jaio orduko, bere zentzu guzien bidez ikasten ari da; garrantzia aundia aurraren eziketarako, etxe-barneko ordenak, txukuntasunak, ingurukoen ezin-egon edo urduritasunak, etxean alkarrekin iskanbillaka ibiltzeak... maitasun giroak.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 Grekoz ere berdin gertatzen zen: Teofilo Jainkoaren zale Eugenio ondo jaioa, latinez nolabait Natalis, euskaldunen artean Jaio, egun deitura bezala irauten duena eta jatorriz pertsona izena baino ezin izan zitekeena.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Breyten Breytenbach Hegoafrikako idazleen artean mediterranearra da, Capetown (lurmuturra) hirian jaio bait zen, bere klima mesedegarriagatik (mahastiak eta guzti daude) ezaguna den lurraldean.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0041 Maskaradakoekin hizketan Maskarada taldea 1.980. urtean jaio zen eta orduz gero euskal antzerkia, hau da, euskaraz egindako teatroa landu du soil soilik, etengabe eta era profesional batean euskaraz egiten duen teatro talde ia bakarra delarik.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0041 P.: MASKARADA taldea orain dela bost urte jaio zen, Bilbon ospe haundia zuen COMICOS DE LA LENGUA taldearen ondorioz.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0098 Zaratarik gabe jaio zen, irailaren 13an, eta halaxe hil da, zaratarik batere gabe.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0098 Ez jaiotzean, eta ez hiltzean.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0251 Aldizkariaren historiak ematen dio puntu honi interesgarritasuna eta esan-nahia: apaizgaien aldizkari bezala jaiotzetik gaurko aldizkari izateraino eraman duen bidea luzea delako oso.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0113 Nola, teknika haroan murgildurik dagoen gizonari, erakus dezaiokegu Jainkoa munduko gorabehera guzien esplikazio eta egile hurbil bezala?, teknika hori, sarri asko, Jainko horren kontra, Prometeoren borrokarekin jaioa, delarik?.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0009 Ez da ahaztu behar, euskal kanta jaiotzen deneko urte horien inguruan, beste gauza batzu jaiotzen direla beste arlo batzutan.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0013 Horrela jaio zen Agerki.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0063 1969-1970 urteetan jaiotzen da Sav Breizh (Zutik Bretainia) alderdia nazionala eta proletaria, orain estudio-aldizkari dena, besterik gabe.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0195 SORTERRIA Nork ausartuko ote, jaio den herriaren historia eta bereizgarriek bere bizitzan zer-ikusirik ez dutela esatea?.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0201 Galiziako elkar borondatearen moldatzaile eta kreatzaile izango dena 1837. maiatzaren 17an jaio zen.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0201 1871. uztailaren bian jaio zen Ovidio MURGIA.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Ekonomia-premiaren dialektiko bilakakera zeharo une hertsian ari zen Euskal-Herria osoan eta batik bat gure Orixe jaio zen herrixkaren moldekoetan. (1) Ikus Euskalherria y la emigración española Eusko lurra, 1915'en zenbakia..

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Askotan esan ohi denez, udaberriko zizak jaiotzen diren gisa, hor hemenka.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Horrela jaiotzen zen haurrari, bortea deritzo Nafarroan, eta hango Foruak debekatu arren, hainbat haur izaten ziren bertan-behera utziak.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Aurkitu ere, gaur egunez, euskaldunok kanpotik gure artera etorritako jendetza eta bertan jaioak izan arren erdaldun ditugunak, euskaldundu beharrean aurkitzen gara eta.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0027 Esan dezagun, besterik gabe, eta Juan Mari Lekuonarekin, Erdi Aroko bertsolarisen fenomenoa ez dela orduz gero errepikatu, joan den mendean jaiotako bertsolaritza modernoan emakume-izenik aurki badaiteke ere.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Batetik, hiru emakumezko izen elkar ditzakegu, ezagunak hirurak: 1884ean Atharratzeko kantoiko Alotzen jaiotako Madalena Jauregiberry, eta 1888an Gipuzkoako Zumaia eta Deban munduratutako Julene Azpeitia eta Tene Mujika.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Gehienbat, 1950 inguruan jaiotakoak izango dira gerra aurretik ari zirenekin batera, hamarkada horretan eta ordutik hona idatziko duten emakumeak.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Eta fonetika-fonologietan langile treberik behar badugu, trebatu beharko ditugu aldez aurretik, inor ez baita jaiotzen trebe, belarri onaren jabe izanik ere, ez lanbide horretan ezta beste askotan ere.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 Ipuin liburu hau argitaratu zen momentuan, hemeretzigarren mendearen hasieran, jaio ziren Ingalaterran emakume nobelari famatuenak, Bronte ahizpak, apaiz baten alabak.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0443 Aurtengo martxoaren 23an bete ziren ehun eta hogeitamabost urte Jose Manterola hiri hontan Narrika kaleko 1ean jaio zela eta San Bizenten bataiatu.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0033 Jose Gonzalo Zulaika Arregi hau zen bere munduko izena Donostian jaio zen 1886.eko Urtarrilaren 10ean.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0035 Maulen 1837an jaioa zen eta laster beteko zen mendeurrena.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0099 Hiru mendeurren ditu aurkezleak: martxoaren 15ean Eskualduna, Lapurdiko astekariaren sorrerakoa, apirilaren 27an Toribio Etxebarria jaio zenekoa, eta Licenciado Andrés de Poza-k De la antigua lengua de las Españas idatzi zueneko 400. urteburua.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0251 Juan Elhuyar, elkartearen partaide zenez Ilustrazioaren ideiekin bat zetorrelaren froga zehatza ipar Euskal Herrian jaio izanik, kultura frantsesarekin lotura hertsiak suposa lekizkiokeenez ez da harrigarria semeak, Fausto eta Juan Jose alegia, Parisa bidaltzea.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0141 1.2.1. IPAR EUSKADI-n, nolanahi ere, ezagutzen dugu Pernando Amezketarra bezain bertsolari zahar bat, Zuberoan hain zuzen, Beñat Mardo, Barkoxe Basabilako, ez noiz jaio zen eta ez noiz hil garbi dakiguna, baina XVIII. mendetik XIX.erako bueltakoa hura ere.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0138 25 urte da Orixe hil zela, eta laster, jaio zela 100 urtegarrena egingo digu.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0172 3.4. Bertso-eskolak direla eta, betidaniko eztabaida puri-purian jarri zen: bertsolaria, zer, jaio egiten da ala egin?.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0048 1898ko martxoan jaio zen Gasteizen bere garaian hain historilari ospetsua izan zen euskaltzale eta abertzale amorratu hau.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0184 Azpeitian jaio zen 1.461ean Joanes Antxieta, polifonista ospetsua, eta urte batzuk gutti gorabehera, Azkoitian, Gonzalo Martinez Bizkargi, musikaren teoriko handia.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 0238 Gogora ekar dezagun Prudentzio laugarren mendearen azken aldeko latin-idazle kristaua, Kalagurri hiriari oso lotua eta agian bertan jaioa.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0337 Orduan jaio ziren labe handi berriak.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0124 1913 urtean Marseille-ko langile hauzo batetan jaio zen.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0012 Antola- eta asma-lanez jaiotako Estadu hontan, desarroilo bidetan dauden lurraldeetan erakarmen itzal handia sortarazi duten koperatiba esperimendu batzuk nekazaritza mailan jeneralki egiztatu dira.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0043 JUAN ANTONIO UBILLOS (1707-1789) Amasan jaioa. Frantziskotar egin zen.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0072 Oraingoan Joan Inazio Iztueta jaio zenez gerozko bigarrena eta bere jaioterrian, Zaldibian, ospatua.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0072 Jai guztietatik San Martini eskainitakoak dute merezi aipamen berezia, bertako semea baita Japongo martirietako santua, 1566ko uztailak 16ean jaioa Amunabarro etxean eta Loinaz bere abizenarekin ezagutua.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0070 Gura ezazue, ere, mundu honetako gaitzari buruz, amaigabeko gorroto edukitzea! Honela bai, biziera berrira jaio zaitezkete! Maite ezazue askatasuna, berak egiten bait du bizitze hilezkorra! Betxezkizue zuen zintzotasun eta haunditasunari: honela, munduko gatza izan zaitezkete! Elkar-maitasun garbi eta zintzoaren bidez, munduarentzako zoriona izan zaitezkete.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0202 Hementxe jaio zen golfa.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0302 Eta gurekin jaiotzen da, geure aldiko seme jatorrak bagara, harako antzinakoen amor fati hura, gure denbora gure sorterria bezalaxe beste edozein baino maiteago bihurtzen diguna.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0302 Aldi txarrean jaio gara gure neurriaren betea agertzeko:(...).

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0008 Kristo jaio aurreko XVI mendetik XIera eman ziren erlijio-usadio zaharrenak.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0008 Artea Kristo jaio baino hiru mila urte lehenagoz ezagutzen dira txinoen artimañak.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0030 Jaiotzean dugun bizitzeko itxaropena, hau da, pertsona batek, herri batetan bizitzeko itxaropena eduki lezakeen, urte hortan jaio diren talde batek bizitzeko duten urteen kopuru osoa denon artean berdin banatzen bada, da.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0030 Gizon gehiago jaiotzen dira, baina gehiago ere hiltzen dira lehen urteetan.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Blue Cross Aseguru Pribatuaren erakundea jaio zen.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0110 1412an jaio zen Arko-ko Juana Domremy herrixkan, Frantziako ifarekialdean.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0080 Kristau arte primitiboa. Kristau artea katakunbetan jaio zen.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 Geroago, toki jakin batetan jaio den teknika berria, herrialde batetik beste batera iragan ohi da bere pentsakera eta sentikeraren arabera.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0193 Esan dugunez, Ruiz de Alardon dramaturgo handia Mexiko-n jaio eta bertako unibertsitatean formatu zen; zenbait poema epiko ederrenetarikoak Amerikan idazten dira: Araukana, Ercilla-k idatzia; El Bernardo, Valbuenak idatzia; La Cristiada, Hojeda-rena; Mexiko-n jaio zen Sor Juan Ines de la Cruz, poetisa gailena, bertso berri bat asmatu zuena; egunkari bat argitaratzen da, La Gaceta de Mexiko eta zientzia sailean ere izen handiak baditugu: Joaquin R. Cardenas astronomo handia, Jose Celestino Mutis, botaniko gailena, eta Fausto Elhuyar, tungstenoa kimikoki aislatu zuena.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Senidetan zaharrena, Moritz David, 1815ean jaioa eta 1819an hil zen.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Karlek 1835ean etxetik aldegin aurretik, zortzi anai-arreba bizi ziren: Sophia (1816an jaioa), Hermann (1819), Henriette (1820), Louise (1821), Emilie (1822), Karoline (1824), eta Eduard (1826).

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0044 JUAN TARTAS. BIZITZA 1610 edo 1612an jaioa.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0044 Zientzia hau jaioaz gero, ordea, artearen eta gizarte bizitzaren arteko zerikusien azterketa zientziek beregain hartzen dute.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0044 Zientziak mitologiaren eta filosofiaren sabeletik jaio dira.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0136 1504.ean edo 1505.ean jaio eta 1588.ean hil zen.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0138 Galdera batzu egin:
1) Zenbatgarren mendean jaio zen?
2) Badakizu zergatik deseredatu zuen bere Aitak?
3) Zergatik hil zuen gizon bat?
4) Zertan egin zuen lan hil arte?
5) Zergatik da famatua Etxahun?
6) Nolakoa da bere poesia?
.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0038 Hezkuntzaren zientzia, Pedagogia, hain zuzen ere, jaio zen.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0016 Narrastiak hasi ziren jaiotzen.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0091 6.2. MARZELINO SOROA (1848-1902)
Donostian jaio zen 1848.ean apirilaren 27an Poyuelo kalean, gaur Fermín Calbeton, eta San Bizenten bataiatu zuten urrengo egunean.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0038 Mexicon jaio zen 1827 urtean, eta hilabete batzu barru Bilbaora ekarri zuten.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0116 Gasteizen jaio zen, Dato kalean zegoen jauregi batean, 1866 urteko uztailaren 1ean; 90 urte zituenean hil zen bere jaiotetxean, eta agian gela berean.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0154 Alberto Arrue (1878-1944) Abandon (Bilbaon) jaio zen.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0184 Ezagunena, Francisco Iturrino, 1864 urtean Santanderren jaioa, baina jatorriz mutrikuarra.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0071 Modu berean, izaki organiko guztia ere, une bakoitzean berbera eta beste bat da; inxtante guztietan, kanpotik hartutako materiak asimilatzen eta bere barnetik beste batzuk egozten ari da; inxtante guztietan haren organismoan zelula batzuk hil eta beste batzuk jaio egiten dira; eta denbora luzeago edo laburrago baten irautean, bera osotuta dagoeneko materiá osorik berriztatzen da, eta materiazko atomo berriak datoz zaharren lekua betetzera, eta beraz, honelatan, izaki organiko guztia, batera, bera dena eta beste ezberdin bat da.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0068 Ilabete honetan bertan, Gabrielek eta Melik bigarren alaba izaten dute: Guria, irailaren 19ean jaio zena.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0253 Amatiñok informatzen zuenez, teatro-lana Aramaion jaio zen Barrutiarena da, kanten doinuak Salaberrirenak eta kantariak Arratiako Oihartzunak. (464) 9eko 4gn. o..

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Honela jaio eta hiltzen dira hiriak, eta berriak jaiotzen dira, haiek egiten dituzten gizonen antzera....

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0039 Arrautzatik jaiotako intsektuari larba esaten zaio beldarra, lepidopteroenari eta aurrerantzean jasaten dituen transformazioei metamorfosia deritze.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0039 Metamorfosia konplexua izan daiteke arrautzatik jaiotakoa eta intsektu heldua oso desberdinak direnean, adibidez lepidopteroetan, beldarrak eta tximeletak ez bait daukate inolako elkarren antzik, beste batzutan metamorfosia bakuna izaten da, fase desberdinak antzekoak direnean, nahiz eta tamaina aldatu.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0039 Fase hau iragan ondoren, intsektu heldua edo imagoa jaiotzen da bildukinetik.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0042 Ekainaren azkenaldera jaiotzen diren harren belaunaldiak egiten ditu triskantzarik gogorrenak, berek zetaz eraikitako estalki baten azpian.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0098 Adar lodietan balego mihura kentzean egur zati bat ere kendu, sustraiak han gelditu ez daitezen, bestela berriro jaioko litzateke.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0006 UGALTZE SISTEMAK, bestalde, gizaki berri bat sortzea ahaltzen du, hala nola berau jaio aurretik babestea.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0068 2.4.4. Aro Modernua
Aro Modernua Erdi Aroaren aurkako erreazioz jaio da: baina Aro Modernua polliki polliki bakarrik ari da Erdi Aroari gain hartzen.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Gizakiaren kostituzioa jaiotzekoan irekia da, astiroastiro burutuz doa, ama-sabeleko eta haurtzaroko bizitza zehar.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Organismoa ama-haur batasunean osatzen da (jaio aurretik eta gero).

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0012 Arrazoi askorengatik eredu den lan hau ondo orraztutako emaitza bezala azaldu zaigu, iturrien aniztasuna gaindituz; izan ere, taldeko ikerketaldi batetik jaioa bait da, berez ikasketaz kanpo dauden lanez moldatua eta hainbat eta hainbat eragin jasana.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0075 IRAKURKETAREN HELBURUAK ETA MAILAK
Haurrak jaiotzen den unetik bere inguruko munduarekin ezartzen duen komunikazioan, hasieran keinuen bidez egiten zuena, beste sistema konplexuago eta sinboliko batekin trukatzen du: mintzairarekin alegia.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0056 Henri Dieudonné 1820-an jaio zen, azkeneko hogeitabost urtetan Erreboluzioaren printzipio hilezkorrek gogorki laidotu eta zapaldu zuten familia batean.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0075 Eta fede-ukapena ez dator, diotenez, herritik, ez da jende arruntagan jaio, goiko libre-pentsatzaileengan baizik.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0125 Elizari ez zaio atsegin Estaduak beretzat gorde duen Unibertsidade-monopolioa; hor ere Estaduaren lehiakide izan nahi du: elizgizonek printzipioen izenean eskatzen dute askatasuna; laikozaleek, berriz Elizaren eskutan jaioko litzakeen askatasun-monopolioaren kontra ekiten dute (143) Lege hau 1875-eko Legeaz ari da Challemel-Lacour filosofaria egiaz eta benetan Eliza katolikoaren probetxurako emana da....

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0149 Badirudi diplomazia berri bat jaio dela Erroman.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0105 Hasi, lehenagotik hasiko naiz, Errenazimendu Harotik, ideiak ez bait dira perretxikoak bezala bapatean jaiotzen.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0050 - Eta gau batetan, jenderik gehienak jakiten ere ez zuela, Belenen... estalpe batetan... Jesus haurra jaio zen, pobreki.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0030 - Gizakia ez da, ordea, bakarrik bizitzeko jaioa, gizarte barruan murgildurik osatzeko baizik.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0211 Telleriarteko Saletxe baserrian jaioa.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0049 Honela jaio zen sozialdemokrazia.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0012 Karl Marx, letradu baten semea, Treveris'en jaio zen (1818).

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0015 Juan Mari Irigoien Altzan jaio zen 1948. urtean.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0045 Darabilten filosofia oso bitxia da; orokorki hau esatera dator: Aginte ahal hori Jainkoarengandik jaso dute; hau dela eta, gidariak izateko jaioak dira.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0012 XV mendean inkak menperatu zuten Quito eta Huayna Capac eta Paccha printzesaren ezkontzatik Atahualpa jaio zen.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0076 Erligioak jaiotzen, aldatzen eta hiltzen dira.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0076 Erligioak jaiotzen, aldatzen eta hiltzen dira.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0114 Noiz jaioko zen, esan zigun, eta noiz hilko zen ere abisatu zuen.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0020 USA-ko inflazioaren sorburua, kapitalismo aurreratuaren barneko kontradiziotik bertatik jaiotzen da.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Tikiak jaioko direnean, nahi beste ahotara eder dukete begien aitzinean.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0016 Altzan jaio zen Anizeto 1904 apirilaren 17an.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0044 Genoba-n, 1451an jaioa genuen Cristobal Colon delakoa.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0269 Basoko lupuak nahiz txerrama gorriak gu jan gintzakeela esatea bezalaxe da, edo arkume buruzuri jaio izan bagina desiatzea bezala edo kaka-mokordo bat izan bagina bezala.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0188 GAVEL, Henri 1880an Saint-Pol-Sur-Ternoise-n jaio zen hizkuntzalari hau.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Halaz guztiz, fedea komunitatean jaio eta hazi ohi da.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0078 Horrela jaio ziren Israelen arbasoak, Isaak eta Jakob; horrela Sanson eta Samuel; horrela Akaz-en etxeko haurra, garai txarrean ere Jainkoa leial zelako ezagugarri izan zena.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0149 AITA PEDRO ARANGUREN (1903-1988) Fraide franziskotarra, Legazpin (Gipuzkoa) jaioa, euskaltzale fina, Euskaltzaindiaren aldizkarian eta bestetan ere inoiz lankide izana.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0067 Jaioberri hautagabeen artean eta OMEren estimazioen arabera (1972), kromosoma-anomalien maiztasuna %1aren ingurukoa den arren, azterlan berriagoek, banda-teknikak erabiliz, hurrenez hurren jaiotakoen artean kromosomopatien eragina %1, 96koa dela aurkitu dute (Hansteen eta laguntzaileek, 1982), %60a autosomei dagokielarik eta %40a gutxi gorabehera, sexu-kromosomei.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0067 Honi kromosoma-aldagaiak eransten badizkiogu, bizirik jaiotakoen arteko kromosoma-aldagai eta anomalien maiztasuna orotara, %5aren ingurukoa da (Borgaonkar, 1989).

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0023 Etienne Dolet, Frantziako Orleansen jaioa, buru-belarri murgildu zen garai hartan indartzen ari zen mugimendu humanistikoan, Erasmorekin eztabaidatan eta beste ekintza politiko eta intelektual ugaritan esku hartuz.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0078 Bizitza Gregorio Arruabarrena Rezola, Gregorio Arrue izenez ezagunagoa dena, 1811. urtean jaio zen Hernanin.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0159 Atzoko egunari ezarrita jaiotzen gara, igarotakoaren mundu baten zama dugula, eta ikuspegi honetatik, jakintza arloan, gaztetzen joan beharrean aurkitzen gara, nahita-nahi-ez.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0132 1981eko A.S.J.U.ren XV. zenbakian, J. Oroz Arizcuren-ek argitu zuen halaber 1577ko urriaren 20ean jaioa zela, Uterga-ko herrian, Beriayn bat geroago, 1621ean Iruñean Tratado de cómo se ha de oír música elebiduna agertu zuena eta 1626an berdin hiri berean Doctrina Christiana.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Gizona taldean jaio eta bizi da; Gizonaren izakera bere natur biologikoaren, bere gizartearen eta bere inguru ekologikoaren araberakoa da.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Gizona, jaio eta lehenengo zortzi hilabetetan, Nia, Bestearengandik bereizi beharrean aurkitzen den bezela, baita ere berean, taldean bizi denez gero, Gu ta Besteak bereizi beharrean aurkitzen da.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Badirudi Euskaraz ere, hasiera batetan, herrik lurralde adierazi nahi zuela; hortik letorke baserri, hau da, basoan dagoen lurraldea adierazi nahi zuela; Nazioak (Latinetik) jaiotako lurraldea adierazi nahi du; aberrik, arbasoen herria: eta patriak (terra patrum), gurasoen lurra.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Bestalde, marxistek ondo azpimarratu dute jaiotzen den gizaki biologikoa gizartaratze prozesuan bilakatzen dela pertsona.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0053 Azken hauteskundeetan, bozka emaileetatik ia %40 Euskal Herritik kanpo jaioak ziren.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0053 Baiona, Miarritze eta Angelun %20 kanpoan, gehienak Akitanian, jaioak dira.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0053 Estatu Modernoak Errenazimenduan jaio zirela konbentzionalki onartzen da.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Lehengo mendearen bukaeran, bere semerik prestuenetako biren jaiotza ikusi zuen Andoainek: Agustin Leiza-rena bata (1694), zeinaren kontura jaso bait zen, azpeitiar Frantzisko Ibero arkitekto handiaren eskutik, Toursko San Martinen tenplu bikaina; eta Aita Manuel Larramendi jesulaguna bestea (1690), hain zuzen ere aurten betetzen da bere hirugarren mendemuga Garagorri baserrian jaio zenetik.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Mende horren erdialdera jaio zen orobat Ama Candida Jesusena (Juana Josefa Zipitria Barriola, 1854-1912), Jesusen Alaben edo Jesuitinen kongregazioa fundatu zuena, Salamancan (1871n), berehalaxe mundu osora zabaltzera iritsiz.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0008 Eta beroni eskaintzen dio semetzako hartu zuen eta bere alabak jaiotzen ikusi zituen herriari eskerronez.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0327 1980 inguruan hizkuntza erromantzeak ikertzen hasi zirenean, hizkuntzen artean litezkeen ezberdintasunen auziak bereganatu zuen gunea sasoi hartan jaiotzeko zorian zegoen gramatika honen eredu berrian, Hatsarri eta Parametroen Teorian.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0229 Bistan da, Unibertsitate eskea gurean nabarmendu zenez gero (eta ni jaio orduko entzuten zen oihu hori), ez gabiltzala guztiok gauza bat-beraren bila: are gehiago, bat-bederak ere ez duela beti gauza berbera eskatzen.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0044 Baina euskal kazetaritza, ikastolekin, bertsolariekin, kantariekin eta abarrekin batera abiatzen da 1960 aldera, parrokietan sortu ziren irratitxoetan eta erlijiosoen babesean jaiotako aldizkaritan.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0129 Australian 1880an jaioa eta EEBBko Harvard-en irakasle izan zen Elton Mayo-k idatzi zituen.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0030 Zubi Zaharra izenez ezaguna baino ezagunagoa dugun zubi erromatarra eta aintzinako Arrantzaleen Kofradia abiapuntutzat hartuz, alde zaharrean barrena, Kalehandin zehar Likona dorrea, XV. mendekoa; Erdi Aroko dorretxe klasiko bat izateaz gain, bertan jaio omen zen Inazio Loiolakoaren ama izango zena.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0011 JAIOTZEN ESTATISTIKA Bizirik jaiotakoei eta erditzeei buruzko datuak jasotzen ditu estatistikak, baldin eta amaren bizilekua Euskadiko Komunitate Autonomoko udalerriren batekoa bada.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0012 Aldiz, ez dira sartzen hilda jaioak.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0013 JAIOTZA
Legezko kontzeptuak ez bezala (Kode Zibileko 30.Art.) honek amaren sabeletik osotoro banantzen den unetik 24 ordutan bizirik irautera baldintzatzen bait du, eta gaur egun jaiotzen estatistiketan erabilitakoaren bestelako honek bizirik jaiotakoarekin identifikatzen du eta termino hau bere zentzu soil-soilik biologikoan erabiltzen dugu guk hots 180 egun baino gehiagoko ernarialdiko sorkuntz produktu bizi ala hil ororen amaren gorputzetiko erabateko iraizpena edo aterakuntza bezala alegia.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0013 BIZIRIK JAIOA Amaren gorputzetik osotoro iraitzi edo atera ondoren arnasa hartzen duen edo bestelako bizi-zeinuren bat azaltzen duen sorkuntz produktua da.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0013 HILDA JAIOA Hilda jaiotzat ulertzen dugu, amaren gorputzetik osotoro iraitzi edo atera aurretik heriotza etorri zaion sorkuntz produktu oro.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0013 BITARTE PROTOGENESIKOA Ezkontza-dataren eta bizirik jaiotako lehen umearen jaiotza-dataren arteko denboraldiari dagokio.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0013 Bistan da ezkontza-barneko jaiotzen kasuan bakarrik kalkula daitekeela.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0013 BITARTE INTERGENESIKOA Bizirik eta bat bestearen ondoren jaiotako bi umeren arteko denboraldiari dagokio.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0013 Aurreko bitartearekin gertatzen denaren alderantziz, ezkontza-barnean nahiz ezkontzatik kanpora bizirik jaiotakoentzat kalkulatzen da, baldin eta aurretik bizirik jaiotako bat badago.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0014 JAIOTZA-ORDENA Emakume baten ume guztien sekuentzia kronologikoaren barnean bizirik jaiotako batek okupatzen duen postua da.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0014 ADIN BETEA EDO BETEGABEA Kontzeptu honek, edozein urtetan jaiotako pertsona batek urtean zehar betetzea dagokion adina gertakaria jazotzen den unean betea duen ala ez jakiteko bidea ematen digu.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0014 HERIOTZA Bizirik jaio baten jaiotza-ondoko edozein unetan bizi-zeinu oro behin-betiko desagertzea da.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0014 Bertan barnehartzen dira beraz bizirik jaio eta 24 ordu baino lehen hilak izaki abortu bezala eta ez heriotzak bezala inskribatuak azaltzen direnak.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0014 Ondorio estatistikoetarako, pertsona horiek, bizirik jaiotakotzat ematen dira lehenengo, eta heriotazk bezala gero.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 Ordea, gu jadanik eritegietan jaiotzen gara, ez gurasoen etxean eta ez ahaide eta senideek inguraturik, baina mediku eta erizainek: jaiotzaren gure esperientzian ez dago, andre baten bere baitan erne duen haziagatik odoletan haurraz erditzea (ezpata batez bezala), euskarak ederki esaten duenez, etxea bera eta laguntzaile jendeen eskuak odolez betetzea, etab.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 Jaiotza eta heriotza ez direla, esanahi dut, familian eta txikitatik egiten ditugun bizitzako esperientzia oinarrizkoak, bizipen inmediatoak, ez gizonaren jaiotza-heriotzak eta ez animalienak, jeneralean behintzat gure etxeetan animaliarik ere jaiotzen ez delako eta hil gutxiago.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0025 Eta, berarengandik bereizten gintuzten urteen aldetik begiratuta, atsotitz ezagunak dioen inor ez da maisu jaiotzen ezintasun hura saihestea lortutako gizona zela iruditzen zaigu.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0025 Berak bai, maisu jaio zela zirudien, ezen, inoiz ez bait genuen ezertan ere ikasle ikusi; baina, bere ikasgairik bikainena bere bizitza bera izanarren ere, kapitulurik garrantzitsuenak, beren pasealdiak beren filosofi teorien usainez lurrintzen zituzten peripatetikoen eskolako partaide haien gisa garatzen zituen.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0058 Bortzirietako erdaldunetatik %30 bakarrik duk kanpoan jaioa, %70 bertan jaioa eta bertako jendea duk.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0058 Bortzirietako erdaldunetatik %30 bakarrik da kanpoan jaioa, %70 bertan jaioa eta bertako jendea da.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0089 Guk sortzen ditugu baldintzak bereziki haurrentzat, sortzen ari diren haurrentzat, horiek izango dira gure jomuga edozein herri euskalduntzeko prozesuan: haurra edo hobe esateko momentu horretan jaio den haurra.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0030 @- Ezkontzaren batezbesteko iraupena umeak jaiotzerakoan, ezkontza-promozio edo epealdiaren arabera.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0030 - Ezkontzaren batezbesteko iraupena 1 lerruneko umea jaiotzerakoan, ezkontza-promozioaren edo epealdiaren arabera.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 Kantua baino areago du plaust barrutik jaiotzen zaion hitzaren hotsa eta erritmoa.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0038 Bizirik jaiotakoak Kode Zibilak dioenez giza itxurako eta amaren sabeletik guztiz kanpora gutxienez hogeitalau ordu bizi izandako fetua soilik hartuko da jaiotakotzat, baina bizirik jaiotako kontzeptua hilda jaiotzen ez diren guztiei dagokienez, 1975etik aurrera jaiotzen estatistikan sartzen dira inskripziorako erabiltzen den erizpide hertsiagatik lehen bertan sartzen ez zirenak (24 orduak baino lehen hildakoak eta benetan hilda jaio ez direnak).

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0038 Heriotzak Tradizionalki erabili izan den heriotza kontzeptu estatistikoak 24 ordu baino gehiagorekin hildako guztiak hartzen ditu 1975etik aurrera hedatu egin zen bizirik jaio eta bizitzako lehen egunean hiltzen direnak ere sartuz.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0038 Berezko hazkundea Bizirik jaiotakoen eta heriotzen arteko kenduraren ondorio hutsez gertatzen den biztanleriaren hazkundea edo murriztapena adierazten du.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0185 1935ean jaioa, 1949an aurkitua Eskerrik asko esan eta udaletxera zuzendu nintzen, gauzak gehiago zehaztu nahian, eta han izan nuen lehendabiziko sorpresa.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0041 1846an jaio eta Valladoliden 1916an hila.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0041 Vega de Espinaredan (León) 1871n jaioa eta Madrilen 1946an hila.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0148 Kirol honetan famatuenetako batzu izan ziren Bidaniko Labaka baserrian jaiotako bi anaia: Juan Martin eta Juan Bautista Elola.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Badira, hala ere, hogei-hogeitamar urte ordutik hona pasa direnak; eta horrek esan nahi du gure gazteriaren parte on bat artean jaiotzeko zegoela edo orduantxe ari zela sortzen.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0041 Lehenengo ugaztun hauek adar ebolutibo desberdinetan kokatu ziren eta horietako zenbait betirako desagertu lerro ebolutibotik, beste zenbaitek aldiz, bizirik iraun zuten, belaunaldiz belaunaldi sendotu, eta horiengandik Marsupialak eta Plazentarioak jaio.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0255 Kumea jaio ondoren eta hilabete batetan zehar, guztiz loturik dago amarekin.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0173 Askatasunaren argia falta zitzaien gazte horiei; Europatik etorri eta Erregeari serbitzen belaunaldietan hor jaiotako, bertako, zirenek, herriaren ardurak eta lanak bereak zituzten, baina aginte politikoa, Erregeak gordetzen zuen zuhur eta zitalki.

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0181 Honako ezaugarri hauek dauzkate: bibiparoak dira, karena alantoikoaz daude hornituta eta umeak nagusi ez-heldu bezala jaiotzen dira ernarialdi luze baten ondoren.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0009 Egunero ikusten dugu, izaki bizidunak antzerako beste batzuetatik jaiotzen direla.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0009 Gizakia beste gizakitatik jaiotzen da; txahala, behitik; txita, oiloak errundako arrautzetik; arrainak beste arrain analogo batzuen arrabetatik; landareak, antzerako landaretan helduriko hazietatik.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eibarko argazkiak 0202 Indalezio sarasketa Eibarko Txikito Durangon jaio zen 1860ko irailaren 22an baina Eibarren bizi izan zen ia bere bizitza guztian Azpiri baserrian.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0051 Oilo-txitoa jaio dela, arrautzatik irten denean esaten dugu.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0051 Arrautza egin eta hiru egunetara larba jaiotzen da.

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0117 Demagun langile bat jaio dela, antzua beraz.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0117 Aldiz, langile erruleok ernaldu gabe daudenez, beren arrautzetatik denak ar jaioko dira, erlamandoak izango dira beraz.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0183 Adibidez, udaberrian loreak eta zuhaitzen hostoak irten eta animalia asko jaiotzen da.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0043 SEMEAren atalean zure izen eta abizenak irakur ditzakezu, eta baita non eta noiz jaio zinen.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0043 FAMILI LIBURUA / ALABA / IZENA / ABIZENAK / (...) eta (...) alaba / (...) urteko (...) jaioa / Izenak ezartzeko bulegoa / Tomoa / Orrial.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0094 Nola deitzen da? Zein altuera du? Zein ibai jaiotzen da bertan?.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0094 4. Ibaiak gailurretan jaiotzen dira eta tarteka mendiak ebakitzen dituzte haran estu eta luzatuak eratuz.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0094 Osatu ondorengo fitxa: Mendiaren izena / Kokalekua / Altuera / Bertan jaiotzen diren ibaiak / Nora jotzen dute? / Landaretza / Zuhaitzak / Landareak / Probetxamendua / Zura: bai ez / Larreak: bai ez / Bere egoera (deforestatua, birpopulatua)... / Histori datuak...

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0047 Jaiokortasuna oso apala da eta urtean oso haur gutxi jaiotzen dira.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0030 Laburtuz, estadistikaren ikuspuntutik, euskal antropologo tipoa edo eredua da: gizonezkoa; Euskal Herrian jaioa; 40tatik 60 urtetara bitarteko adinekoa; euskeraz, gazteleraz eta frantzezeraz mintzatzen da; ez du familia ardurarik (ez emazterik, ez seme-alabarik); abertzale baina ez alderdi politikoekin lotuta; goi mailako ikasketekin; bere ogibideak hezkuntza, kultura edo gizartearekin zerikusia du; eta horrez gain etnografia, etnologia eta antropologiari buruzko ikerketa lanak eta argitarapenak egiten ditu.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0013 Joseph Nicephore Niépce Chalons-sur-Saone-n jaio zen, 1765eko martxoaren 7an.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0015 Argazkiaren jaiotza ofizialaren hamarkada berean eta hurrengoan jaiotako pintore gazte talde bat, hala nola, pintoreak, argia atzemateko borrokan lehiatuko dira, ulertuz ororen azpian argia dagoela eta argia dela, objektua bera aparte, gauzak bere kontrako itzalarekin modelatzen dituena.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0017 Bere jatorrian iraultzaile jaio zena, polemiko eta burges jaio zena, hein batean kasualitatez jaio zena, asimilatua dago jadanik.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0017 Bere erditzeko momentuan eta inoiz ere ez hobeto erabilia hitz hau argazkiak ez zekien argi-argi zertarako jaio zen.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0225 Orain dela miloi erdi bat urte Homo Sapiens deritzona jaio zen.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0020 Familia abertzale eta oso euskalzalean jaiotakoa naiz eta euskararekiko sena eta maitasuna etxetik datozkit.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0093 ETB zoritxarrez projektu politiko zehatz batean jaio zen eta era horretan antolatu zen.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0031 Barandiaran 1953garrenean jaio eta hazi zeneko tokira itzuli ondoren (1951garrenean), bere atzerrialdi luzearen zatitik haundiena igaro zueneko herriaren izena jarri zion, SARA alegia.

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0031 On Jose Migel gizonek ehundaka eta milaka urtetan gauzatu eta tradiziozko gizabidetza deitu ohi zitzaion gizabide eta kultura baten magalean jaio eta hazitakoa zen.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0247 Aiuda ibaia Kapildui mendiaren hegaletan jaiotzen da, Gasteizko Mendien ekialdean.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0017 Belaunaldi berri bat azalduko da pizkanaka, motxalena, Ekialdean jaiotako mendebaldarrena, Europako herriak sekula ezagutuko ez dituztenena.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak etxde 16 seme-2 0189 Agustin Pascual Iturriaga, 1778-garren urteko Urtarrilaren 31-an jaio zen Ernanin.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0039 Maya amak hogei urte eta aitak hogeitamar zituztela jaio zen.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0039 Alaba jaio zenean, Abbott jauna maiarren ilarri bati buruz irakurtzen aritua zen.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0034 Mahoma La Meka-n (Arabia-n) jaio zen 570-an, sendi soil baten.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0043 Jaun haundiaren jauretxea Soliman Liluragarria - Legegintzailea turkiarrentzat - 1.494`an jaio zen.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0174 Hau da, jaio eta beren ibilaldi hilgarrien sorburu diren eskualdeak dituzte: zikloien habiak, alegia.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0028 Testuinguru honetan iristen da Salís Bruselara, baina Antoine Van Hammée-ren tailerrera bertaratzeko, figura pintorea (39) Malines-en jaioa.(...).

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0112 Laburtuz, izarra, bere nukleoan fusio-erreakzioak hasten direnean jaiotzen dela kontsideratzen dugu.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0027 Sileno zaharraren esana oihukatzen digute: Gizonari dagokion suerterik onena ez jaiotzea da.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0170 Orduko historia tristea gogoratuz, sinbolo gisa, Sor Benediktaren eta Auschwitzeko torturatzaile Rudolf Hoessen arteko kontrastea ikus dezakegu: sinesmen katoliko bizia zuten gurasoengandik sortua zen eta hezia, hiltzaile gogor hura; kristau sinesmenik etzuen judutar familian jaioa eta hezia zen, berriz, oso gutxi bezala emakume argi-zuhurra eta ona izan zen monja hura.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0225 1926.ean, Davisson-ek (1881-1958), eta 1927.ean G. P. Thomson-ek (1892.ean jaioa), azkenez, elektroiaren izaera uhindarra agerterazi zuten.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0061 Birika-dozimasia Hilik jaiotako ume baten biriketan airerik badagoen ala ez determinatzea, amaren sabeletik kanpora arnastu ote duen (eta bide batez bizi ote den) jakin ahal izateko.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Ama diabetikoen seme-alabek, jaiotzerakoan, normalean makrosomia edukitzen dute.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0331 Baina Frantzisko Aldabaldetreku-k dioenez, Manuel Frantzisko Egaña Itziar toreatzailea, Deban 1.826. urtean Kale Zaharreko etxe txiki batean jaio zen eta herri bereko ospitalean hil zen 1.876.ean.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0429 Donostian, 1869.eko ekainaren 23an, Luis Ramirez Martxariena jaio zen; gero toreatzaile famatuekin banderilari gisa lan egingo zuena.

619. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0136 Txirritarekin egin zuten izketaldia, onelatsu izan omen zan: ... Txirrita bertsolari ospetsuari omen bat egingo ote genion alegia errenderiarrok, Errenderi'n jaioa ez izan arren, bere bizi guztia Errenderi'n igaroa bai dizu.

620. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0069 Txiroa erruki! Ez adi jaio... ez adi jaio; lotsa, gose ta negarra dauzkat zai-ta.

621. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0147 Toki arlote illun
argi gabekoa,
famili sagraduak
arkitutakoa,
ez palazio eder
apaindutakoa;
or jaioko da Jesus
gure Jaungoikoa.

622. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0048 Italiako Iparrean, Piamonte eskualdean jaio zan 1815`go Dagonillaren 16`an I Bechi auzunean, Castelnuovo di Asti udal-erririk 5 km bidera, industri ugariz ornitutako Turin uri aunditik.

623. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0048 Nekazari-etxe beartsuan jaio zan, Franzisko Bosko eta Margarita Occhiena guraso langille eta zintzoengandik.

624. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0013 Orrela bada, argi au ortzian zear gugana zetorren bitartean, gizonen historia osoa egin da; 600 belaun-aldi gizaldi jaio, bizi ta il dira; ainbat erregetza sortu, il eta ezerztu dira.

625. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0011 Norbait ori JESUKRISTO duzu, Jangoikoa`ren Semea, zure antzera sendi batean jaio zana, zuk bezala bere ume-egunak eman zituana, ta, zeu bezala, apurka-apurka azi zana.

626. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0011 JESUS SENDI BATEAN JAIOZAN.

627. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0011 ... BELEN`EN JAIO ZAN, ETA NAZARET`EN BIZI BERE GURASOEKIN....

628. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0026 Aingeruak, ordea, onela esan zien: - Etzaiteztela ikaratu: begira: poz aundi baten berri dakarkizuet, erri guztiarentzat izango dana: Salbatzaille bat Mesias Jauna jaio zaizute gaur Dabid`en errian.

629. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0042 Jesus judegu-etxe batean eta judegu-lurrean jaio da, Jaungoikoak bere Erriari agindu zionez.

630. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0048 Narrazti-mota batzuen arrautzak, jaio-aurretik kraskatzen dira; beste batzuenak jaiotzekoan; eta besteenak, geroago.

631. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0048 Narrazti-kumeak, jaio orduko, etengabeko burrukari ekin bear izaten diote, bizi al izateko.

632. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0025 Bera da zure Itza; Beronen bidez egin dituzu, diran guztiak; Bera bidaldu diguzu Salbatzalle ta Erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon-egiña eta Birjiñagandik jaioa.

633. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0034 Pakearen agurra Senideok: Belenen jaiotako Jesusen berria laister zabaldu zuten urrutiko lurraldetara.

634. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0023 Errex eman zien pekatuen barkamena, bertantxe ematen zien ongi-aldia gaitzaz lur-jota zeudeneri: Itzak santu egin zituan, Gogo Gurenak sendotu, gizon zaarra uretan murgildu zan, eta jaio zan gizon berria, graziaz garaturik.

635. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0133 Guk dakiguna auxe da: gure konpromisoak zutik dirauela bere balio osoan, izan ere geure bataiotik eta benetako sinismen-alkarteak eratzeko premitik jaiotzen bait da.

636. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0292 Oraindik garbiago eskutitz berean: Baño epea (garaia) bete zanean, Yainkoak bere Semea, emakumegandik legepean yaioa bidali zun.

637. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0292 Izan ere, etsaia etzan benetan garaitua izango, garaitu zun gizona emakumegandik jaio ezpalitz.

638. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0314 Ez litzaioke ezer gizonari aitortzea gure Jauna, Mari Birjiñagandik jaioa egizko eta benetako gizona dala, baldin Ebanjelioak dion bezelako gizakia dula ez badu siñixten.

639. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0314 Orregatik, gure salbamenerako misterio au, betidanik erabakia, ez zan irudimenez osatzen; artean Gogo Gurena Birjiñagana jetxi ez zalako, ezta Jainkoaren indarrak itzalpena artu ere; orrela Itza aragi egin zedin sabel guztiz garbi batean, Jakinduriak egoitza egin ondoren; eta Jainkoaren ta morroiaren izakiak persona batean bat egiñik, aldi guzien Egillea aldian jaio zan; gauza guzien Egillea beste guzien artean sortu zan.

640. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0314 Erkidetza au dala-ta, gure berriztearen arrigarrizko misterioa azaldu zaigu, Kristo erne eta sortu zun Gogo Gurenaren bidez, gu ere berriro jaio gaitezen.

641. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0071 Ama Birjiña au oso maite dute Izustarritz`en jaiotakoak, mariñelak batez ere, dakitelako nola dituan, gau illunean, ontzi gaxuak etxerantz zuzentzen, eta gizonak iruntzi nai dituzten olatu aundiak baretzen aspaldiko abesti batek dion bezela.

642. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0008 Amezketa`n jaio zan 1764-garren urteko Urrilla`ren l0`ean, eta Bengoetxea zuan bere abizena.

643. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Mirarizko gizakumea! Kapela beltz aundi baten zulo illunak eraginda gure idurimenetik jaioa!.

644. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0024 Arri konkorren batean oztoporik egingo ez duan oiñik ez da jaio oraindik lur zabal onen bizkarrera.

645. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0094 Jayo zitzayon aurra ta semea bera: laister bidali zien bere ta emaztearen aldekoai deyak batayorako.

646. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0049 Jaio zen, eta ondo jaio ere.

647. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0049 Guztia bazitzaien ere harrigarri, harri ta zur egiñak hutzi zituana Edurne eta Itziar zera izan zen: Jaio zanetik bost minutu ez ziren igaroko, eta txekor txikia bere lau oin biguñen gaiñean zutik jarri zen.

648. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0087 Ogei ta iru biga holandesak subastatu ziran, Gipuzkoa`ko basarritan jaioak danak.

649. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0148 Orrelako ekin-bide erabakita, beren laguntza Euzkadira bidaltzen dutenak, Argentina`n jayotako euskal-semeak ditugu, eta auen biotzeko naikunde eta ukaldi, eskertu dezagun Euzko Lurrean jayo eta azi izan giñan guziok.

650. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0117 Etzitzaion jaiotzen bere barruan, zoramen eta poza sortzen duten gauzatxo oietakorik, ekartzea.

651. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0060 Iturrian poliki jaioriko malko lodia kazkar, saltoka, erortzen zitzaizkion altzoan.

652. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0087 Alare, sasikoari saria; simaurretan jaiotakoari, simaurra.

653. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0092 Baita ere badituk emen mendian jaio eta mendian bizi diran zakur eta galgoak ere.

654. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0056 Espetxeko janarekin bakarrarekin an ala iraungo zuen gizonik ez dek jaio.

655. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0405 Ara: ankako miña edo-ta giza-soiñaren edozein atalekoa, gorputz guziak sentitzen du, bakar bat osatzen bait-dute gorpuzki guziek eta txurmioko miña buruak ere artzen du, onek eragiña ez izan-ta-ere; olaxen, senarrak ere beregaiñ artzen du emaztearen laidoa, onekin gauza bat-bera egiñik bait-dago; eta, munduko laudorio ta laidoak aragi ta odoletik jaioak izanik, olatsukoak noski emakume galduarenak, senarrak ortxe jaso bearko du bere tokamentua, ta, ez jakiñik ere, bere izen ona galdu-ta geldituko da.

656. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0080 Euzkeraz jaio, bizi ta iltzekoa.

657. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0040 9.- Cantinflas`en jaiotizena Mario Moreno da, eta Mexiko`n 1.911`n jaio zen.

658. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0024 Bi asmo oiek eztira gaur ez eta aurtemein ere jayo ta mokoz-moko azaldu; biak dira zarrak, biak eragikorrak eta biak alkarrengandik oso aldenduta.

659. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0016 Bañan jaiotako lurrak beti tira egiten.

660. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0172 Euskalerriko txokorik euskaldunenetakoan jaio eta azia degu, euskal-gogoa garbienik gorde izan duen erri bateko semea.

661. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0002 Iñigo 1491`garren urtean jaio zan.

662. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0002 Ala balitz, 1493`garren urtean jaioa bear luke.

663. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0006 XV`garren gizaldiaren aizkenetan jaio zan Iñigo.

664. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0305 Etxean ondarrutarrez itz egiten degu; lantegian, geienak, Ebro`tik aruntzago jaiotako emakumeak nituen lagunak eta kalean bakarren bat edo beste noizean bein berriketaldiren bat egiteko.

665. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0121 Azpeiti`n jaio zan, Tolosa`n illik.

666. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0017 Bañan duda guziak kentzen dituana au da: 1828/V/4an, Agustin de Arruti Larragoien, Altzolan jaioa, Maria Cathalina de Iruretagoiena Arruti-rekin ezkondu zan, Aiako elizan (4) Aiako bostgarren ezkontza liburua, 130garren orri aldean.

667. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0019 Maria Katalina au jaio zan garaian, orduko apaizak, D. Ignacio de Muxica zeritzanak, txeetasun guziak jartzen zituan: aurra zein etxetan jaioa zan, gurasoak eta aiton-amonak nortzuk zituan da abar.

668. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0021 (...) 1780garrenean Altzolan jaioa ta 1837garrenean Urdanetan illa.

669. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0512 Iru anai ziran urkixotarrok: iru anai, zein-baiño-zein zaldunago: Don Adolfo, Don Josè Marìa, eta Don Julio, irurok zerbait aundi izateko jaioak.

670. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0179 Iñungo olerkariri, adibidez, etzitzaion sekulan ere buruan jaioko, Bilintx`en Nagusi jauna`ren ritmoa, Bilintx`i, musikari jarraikiz, jaio zitzaion bezela, eta berdin Kontzezi`riren ritmoa, Iztueta`ri....

671. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0012 Artarako jaioa zan, ta festarik festa ibiltzen zan.

672. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0009 FRANZISKO MARI ITURZAETA AGIRRE Franzisko Mari Iturzaeta Agirre bertsolaria, Azpeitia`ko Eleizalde baserrian jaio zan, 1872`gn. urteko Uztaillaren 12`an.

673. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0011 Oso gizon saiatua izan zan; etzan geldirik egoteko jaioa.

674. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 5. 2. BAINAREN IZURRITEAK, GAITZAK ETA BELARRILKARIAK Belar txarrak galtzeko, azia erein ondoren eta soroko belar txarrak eta baina bera jaio baino leen, TENORAN, TRIBUNIL, DACTAL, GESAGARD, eta olako herbizidak erabil ditezke.

675. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 Gaitz au, goiz erein, giro txarrak eman, eta baina jaio eziñik dagoenean, azaltzen da maiz.

676. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0098 Olakoetan, ostoen ipurdian jaiotzen diran kimuak, guztiak kentzea da, egiten zaion iñausketa bakarra.

677. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0062 Larruzko tresna au nun eta noiz jaio zanik ere ez gentzake esan zeatzki; zumitzezko txisteraren guraso dala bai esan genezake.

678. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0094 Sasoi artan bazan izen aundiko beste txisteragille bat: Lakarra, Azkaine-ngo Lakarra-baita baserrian jaioa.

679. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0070 Onen bitartez jaiotzen dira
argiaren seme-alabak betiko bizirako,
eta zabaltzen zaizkie fededunei
zeruko erreinuko ateak;
gure eriotza Aren eriotzaz izan da salbatua,
eta Aren piztueran denon bizia piztua.

680. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0097 Aldazabal-etxe ontako jatorrikoa zan,naiz Madariaga`tik Itziar alderuntz dagoen bideko basetxean, ori da, izen berdiñeko basetxean jaio, Aldazabal eta Murgia`tar Pedro Jose, XVIII`gn gizaldiko jenealojistarik onenetakoa.

681. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0098 Joakin Albistur Bereau, erriko semea, 1897-an jaioa, Arantzako txokolategintzari azkena eman ziona bezela arestian aipatu degu.

682. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0184 Euskaltzaindi zarra, 1918`an jaio, eta 1968`an il zan Arantzazu`n.

683. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0076 Berez Gazteiz'koa; 1888 urtean jaioa.

684. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0122 Amabigarren gizaldian jaiotzen da San Zernin eliza inguruan beste auzo bat.

685. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0261 Emen jaio zan Migel Serbet amasei garren gizaldiko gizon jakintsua ere (...).

686. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 Oihenart Maule`n, Zuberoa`ko uriburuan jaio zan 1592`garren urtean.

687. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0089 Elorrio`n, Bizkaiko erri alaian jaio zan 1827-2-14`an.

688. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0131 Karlos Bizkonde au Beltzuntze koronelaren billoba dugu, 1796-8-28`an jaioa ta Bordele`n 1872-5-18`an illa.

689. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 Paris`en jaio zan, bere ikas-lanak India`n egiñik.

690. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0256 Donosti`n jaio zan, 1773-7-1`an.

691. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0296 Zegama`n jaio zan 1836-10-30`an.

692. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0339 Egues ibarreko lau baten datza Elkano; ementxe jaio zan Joakin Lizarraga 1748-9-17`an.

693. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0298 Euskal kezkak urduritu au, naiz-ta doixtar abizena eraman, Legazpi`ko auzune Udana`n jaio zan 1900-5-6`an, Katabera (Arantzazu)`ko meategietako buru bait zan bere aita.

694. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0020 Busturi`n jaio zan Arrospide 1869-10-7`an.

695. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0203 Gizona, lur batean, aurkintza batean jayotzen da bizira, gogo ta gorputz billutsik oso.

696. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0203 Orrengatik edo, sarritan auxe esan da: gizon eta bera jayo dan lurrak, alkarrenganako arreman estuak dituztela Ikus II'garren atala.

697. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0144 Belenen jaio eta gero Nazareten bizi: bi xehetasun auek ere historikoak dira, dudarik gabe.

698. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0144 Mesias era ortara jaioko zenik juduek ez zuten uste.

699. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0188 Ez omen zion, idatzi zuan berak, ez omen zion kontzientziak Kataliñ`ekin pakean bizitzen uzten; eta ziur omen zegoan Kataliñ`engandik jaiotako Mari ez beste ume guztiak ain gazterik il izatea, Jainkoaren zigorra izan zala.

700. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0020 Sortuko zaizkio zalantzak... zailtasunak... baiña guztien artean eta poliki-poliki, ziurtasun au lortzera iritxiko da: beste gizaki guztiak bezala, bera ere askatasunean bizitzeko edo bere buruaren jabe izateko jaioa dala.

701. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0065 - Ni jaio nintzan etxea gogo erazten dit. Ederra da. Ondo eraikia. Zabala, lasaia.

702. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0072 Kristo jaio aurretiko 218'garren urtean sari-trukeko eusko gudariak asko zirala Itali'ra iritxi berria zan Anibal'en gudaroztean, diosku garai artako Silio Italico olerkariak.

703. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0099 1. Nor degu Aita Sudupe (21-3) Aita Sudupe, prantziskotarra, gure errian, 1915'go Ekainaren 9'an jaio zen.

704. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0216 Gure erriko beste erestalde ta abestalde txikiak, oso elburu ezberdiñez bultzata jaio ziran.

705. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0039 Orain gaiñera, integrismoa mardultzen ari zan urte auetan, Navarro Villoslada naparraren itzala zebillen errege-nai aren gaiñean, eta biziro onuragarria izan zitzaion itzal ura, tajuzko gizon egokia bait zan benetan Biana'n jaiotako politikari yayo eta izlari ta idazlari ospetsu au.

706. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0113 Medikuen familiakoa zen, Eibarren jaioa, bertako sendakinaren semea; gero, Deba eta Markinara aldatuak, azken iri huntan pasatu zituen bere urte geienak.

707. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0040 Hemen jaio nintzen ta
hauxe da nirea
itsasoa maite dut
gorroto sarea,
bis {horregatikan ni naiz
hemengo jabea.

708. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0215 17) Elduainen jaioa
Santa Kruz apeza
herri horrek badauka
zeruko babesa.

709. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0013 Emaztearen eta jaiotako haurraren eritasun larririk suertatzen bada, bost egunetara gehituko da.

710. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 2.1. Gizonezkoetan: A atala:1.978. urteaz gero jaiotakoak.

711. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 B atala:1.974,1.975,1.976 eta 1.977. urteetan jaiotakoak.

712. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 2.2. Emakumezkoetan: A atala:1.978. urteaz gero jaiotakoak.

713. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 B atala:1.974,1.975,1.976 eta 1.977. urteetan jaiotakoak.

714. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 2.3. Gizon-emakumezkoetan: A atala:1.978. urteaz gero jaiotakoak (8 mutil - 8 neska).

715. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 B atala:1.974,1.975,1.976 eta 1.977. urteetan jaiotakoak (8 mutil - 8 neska).

716. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Azkainen jaio zen 1915eko maiatzaren 7an, Mitxelena baserrian.

717. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Gogoratu Larzabal mugan jaio zala, mugako peripezi guztiak bizi izan zitula, mugalarien adiskide eta etxeko zala, bera ere mugalari izan zala, eta bere gai asko ortik etozala.

718. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Jean Hiriart-Urruty Hazparnen jaio zen 1927an Joan Mari Lekuona eta Patxi Altuna euskaltzain lagunak bezalaxe.

719. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f.s. letona 0001 Eta Bilbo`ko Diru Banku Etxearen irasle, Zeanuri`ko On Anselmo de Letona baita be Kordoba`n jaio zan lengo gizaldiko generala gizon ospatsu bi oneik esan dogun Araba`ko erritxuan euren jatorri, iturburu daukie.

720. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Ricardo de Ugarte euskal eskultorerik gazteenetarikoa dugu, orain dela berrogeitazortzi urte jaio zen Pasaian.

721. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. azkune 0001 Bernard Marsella, Proventzan jaioa da; Marseilan, bere izenak adierazten duenez.

722. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. azkune 0001 Sergio Sánchez nafarra, Zentronikon duela hogei urte jaioa da, eta iaz hasi zen pikadoredun nobiladatan toreatzen.

723. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Izar bat jaio da filmean, William Wellmanek, zine munduko mixeriak erakutsiko dizkigu, gainbehera doan aktoresa baten harremana pantailaratuz.

724. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Urertzean jaio den umeak betidanik ikusi ditu ontzietako eskifaiak besoz beso uztartuak eta batuak sarea erria eta ala.

725. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Hirietatik urrun jaio zen, nekazal giroan 1894.ean.

726. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Sarrera hitzaldia Henriette Aire, Urepelen jaio eta Baionan bizi den idazleak egingo du gaur arratsaldeko 6`30etan.

727. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Era teknologikoari lotutako bizimodu berriak gauza asko galbidean jarriko baditu ere, olerkiak zerbait salbatzeko aukera emango digula uste du Urepelen jaiotako idazleak.

728. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Barcelonako L`Hospitalet del Llobregaten jaio zen katalana dugu Fermi Rubiralta Casas.

729. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Ez nintzen bezperan jaioa eta bigarrenerako ulertu nuen loteria tokatu zitzaidala.

730. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Koldo Mitxelena Errenderian jaio zen 1915-ko abustuaren 20-an.

731. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Ni, beti baserritarra
Ikaztegietako Munoa gabeko baserrian jaio zen orain dela 50 urte urte 35 zituela idazten hasi zen apaiz hau, Hondarribian gaurregun.

732. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Bertsotan ere ibilia naiz, bota nituen sei bertso Lasarte eta Uztapiderekin, baina ez naiz ni horretarako jaio.

733. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Ia orain dela hogeita hamar urte 1959 jaio zen Asterix honek Pilote izeneko haur-aldizkarian burutu zituen bere lehen abenturak, Obelix lagun mina eta gainerako pertsonaia guztiekin batera.

734. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Txilen jaio zen Donostiara etorri baino hamazazpi urte lehenago.

735. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Mari Karmen Garmendia Ormaiztegin jaio zen, ezkondu eta bi seme-alabaren ama da.

736. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Hernaniko Telleria baserrian jaio zen Paulo Zubiarrain 1912ko urriaren 12an, bertsozalez eta bertso-paperez inguratutako familian eta bertsolariz osatutako bailaran.

737. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Juan Mari Lekuona 1927ko azaroaren 11an jaio zen Oiartzunen.

738. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Euskal Hitzen barnean kokatzen den aipatu sail berrian, Errenterian jaiotako linguistaren obra, bizitza eta pentsamoldea agertarazten dira, orohar, panel batean.

739. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Ondartxo abesbatza 1.983ko otsailean jaio zen, Olentzeron ospakisuna zela eta.

740. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 1.970. urtean jaio eta Azkoitiko Udaletxean enpadronaturik dauden mutil gazteek, soldaduskarako izena eman beharko dute Udaletxeko bulegoetan Abenduaren 15 baino lehenago.

741. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 EGIN.- Noiz eta nola jaio zitzaizun liburu hau?.

742. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Altzan jaio zen, 1904.eko apirilaren 17an.

743. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Rafael Txurruka Egoskozabal da berau, orain dela 30 urte Algortan jaioa.

744. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Lehiaketan bakarrik parte har dezakete Nafarroan bizi edo jaio diren idazle berriek (novel-ek).

745. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Nazionalitate marjinatuen alde
Antonio Breschi Firenzen jaio zen, 1950. urtean.

746. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Antonioren gurasoak txikiak omen ziren baina jaio zitzaien mutila hazten hasi eta berehala gainditu zituen bi metroak eta luzatzen segi.

747. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Lehen aipatutako haur eskolaren taldeak dioenez, Barañain mota honetako zerbitzurik gabe gelditu da, nahiz eta Nafarroan ume gehien jaiotzen diren herria izan, 300en bat urtean, bertako bizilagunak oso bikote gazteak bait dira gehienbat.

748. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Goncal Comellas, kontzertu honetan ere parte hartuko duen txirribitaria, Gironan jaio zen 1945.ean.

749. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 - Ikastola hau herri guztietan sortu zen bezalaxe jaio zen.

750. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Donostiako Antiguako auzoan jaiotako abeslari honen azken diskaren aurkezpena egingo dute bihar, larunbatez, Oiartzungo Madalensoro pilotalekuan.

751. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Iñaki Eizmendi Andoainen jaioa da.

752. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Amaia Zubiria Zubietan jaioa, Txomin Artolarekin batera, Haizea taldean parte hartu zuen, elkarrekin bi disko grabatuz; ondoren Etxaun eta Etxaun diskoan abestuko du Niko Etxart, Xanti Jimenez, Beñat Axeary eta Imanolekin.

753. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Beñat Axeary Behe Nafarroako Donepaulen jaioa.

754. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Antonio Ortiz Etxague 1883.go urriaren 15ean Donostian jaio zen.

755. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Holanda, Estatu Batuetan eta Argentinan ibilia dugu, orain ehun urte eta bat Donostian jaiotako margolari hau.

756. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Lengoan nion bezela, danon gustorik egingo duanik ez da jaio gure artean.

757. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. zarata 0001 Isaac Hayes gizonkote bat da, Memphis-en jaioa 1943an, eta orain ere hortxe ari da disko berriak eta kantaldiak etenik gabe egiten.

758. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. etxebarren 0001 Orduan, Barakaldon jaiotako Pascual Mezquitak pasa zuen sustoa, abuztuaren 25ean.

759. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Lehengoez gainera, itsasoaz bestaldetik jaiotako pare bat kankailu ekarri zituzten eta mundua jan ez baina horzkada galanta emango ziotela espero zuten.

760. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0002 Abenduaren 31 batean jaio zinen, urte zaharra bururatzen zela, urte berri bat sortzen zela.

761. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Berak dioenez, ilbeheran moztutako ilea zuriagoa eta ederragoa hazten da eta jaiotzen dena sendoago etortzen da.

762. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Perretxikozaleek argi daukate, lurrak epel eta umel behar duela perretxikoak bere garaian jaio daitezen.

763. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Ama, begira zazu Ama, begira zazu taldearen eta aurkezten duten obraren izena da, talde hau obra hau antzesteko jaio bait zen.

764. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0001 UZTAPIDE, GIZALEGEBETEKOA (eta I) GALDERA - Kaixo, Manuel. Manuel Olaizola, Uztapide baserri erosoan Egoki, ona jaioa.

765. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 Begira: Jainkoa eskertzen nuen, lehenbizi, jaio nintzen garaian Denbora, sasoia jaio ninduelako; gero, sukaldean ezagutu nituen guraso haiengandik jaioerazi ninduelako; eta azkenik, nere seme-alabei merezi zuten ama eman zielako....

766. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0001 RAFAEL SERRAS 1.960ko apirilak 14ean jaio zen Zarautzen.

767. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Manuel Egiguren Goiatzen, gaurko Bidegoian, jaio zen duela 58 urte eta hamaika urtetik aurrera Arantzazun jasotako sakralismo eta mistika guztiarekin joan zen Hegoameriketara hango jendea konbertitzera.

768. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. gonzalez 0001 Izan ere, laguntza hoietan aurreratzen diren partuak, txarto jaiotzen direnak eta lastoen erosketak ez dira sartzen.

769. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gmant 0001 1606`gnean yayo zan.

770. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gmant 0001 Aix-en-Provence`n 1782`gnean yayo Prantzia`ko matxinada aldian, erbestuta bere sendikoak, Paris`en bizi izan zan, abadegei-etxeko zuzendari.

771. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gmant 0001 Oin berrogei urte yayo ziranak baiño obeto!.

772. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Bertan apal-apal jaio zan KILI-KILI TA ERRETOLAZA`TAR JOSEBA ANDONI`REN LAN TA IRAUPENAGAZ AUNDI ta eder egin da; or doguz 12.000 ume baiño geiago Euskal-erri guztian euskeraz idatzi ta irakurten ikasi dabenak, euskal-dantza taldeak bere, txiki ta makal asi ziran baña or doguz talde bi parrokian ta beste talde asko emendik urtenak.

773. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Gaztañaga`k euskera geiago ta landuago eukitea ez ei da arritzeko, bera idazkaria Eibar`en jaioa dalako.

774. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Zer esan bear ete dogu Bilbo`n edo Santurtze`n jaio garanok? Gitxienez, idazkaritza geien dakianari izteko.

775. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. errotaetxe 0001 Biok Iruriñ jaioak.

776. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Lehenagoko fenomenu ezagun bat, egun bat berandututa, besterik ez da jazo Grezian: Papadopoulos apirilaren ogeitabateko Buruzagia ei da, eta apirilaren ogeian jaio zan Hitler.

777. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. letamendia 0001 Mondragoen jaio zan 1877-an, baina Gernikan bizi; gerra aurretik bertako alkate izan zan.

778. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Gau-eskolen mogimenduaren ildotik jaiotako AEKren berri aspalditxotik geneukan; korrika kanpaina adibidez, euskaltegi berriak, herritako euskal eskolak, udalekuak... eta urtetan zehar hainbat eta hainbat ekinaldiren indarrez bereganatutako heldutasuna.

779. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1981 0001 Funtsean bere izaerak berak kultur instituzio bezala definitzen da U.Z.E.I.: Euskararen normalizaziorako jaioa, hau da, terminologia berezituak, metodologia jakin batzuren arauera lantzeko eta gizarteratzeko sortua eman lezake euskaldunongan U.Z.E.I.ren ideia eta izatea zabaltzen laguntzeko arrazoia.

780. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. garmendia 0001 Izokia erreketan jaiotzen da; otsailla-epailla du ortarako sasoia.

781. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. garmendia 0001 Jaiotako errekan bizpairu bat urte egiten ditu.

782. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. garmendia 0001 Eun egun bear dituzte umeak jaiotzeko.

783. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. garmendia 0001 Ur epeletan lentxeago jaio oi dira.

784. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. garmendia 0001 Ontarako, jaiotako errekara biurtu oi da beti, itxasoan ezpaitu umerik ateratzen.

785. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Txerriak erantzun: Zergatik jaio itzan asto?... Ongi bizitzeko txerria jaio bear dik, abar eta abar...

786. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Eta bitartean, milloika ta milloika aur berri jaiotzen dira eguzkipean, berenez jaio ere baiña berela iltzen dira milloika, laguntzarik ez daukatelako.

787. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Jaiotzen diranei oparo laguntzea ez al litzake lenengo lana?.

788. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Zenbait urtez bizi izan diran euzkal-aldizkariek, garai estu ta latzetan bizi ere!, ez al luteke bizirik iraun bear? Saio-gelatan eta laboratorioetan aur berriak sortarazi eziñik nekatzea baiño, leenagokoa ez al da sortu ta jaio ta bizi izan diranei bizirik eustea?.

789. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Ikerketa-gelatan diru-txauketa aundiak egiñez or ari dira aberatskumeak sortarazi eziñik, eta bitartean osasuntsu jaiotako beartsukumeak bizi-eziñean iltzen... Eta au ez da urrutietako gertakizun otza.

790. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Gu ez gera gaur goizean jaioak udaleku goraberetan, asten zaizkigu esaten, 1970`garreneko urtealdi aietan, gure erriko ainbat goraberetan sarturik genbiltzan.

791. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Gabiria Alustiza`tar Luzio Jauna, Gabiri erri politean jaioa zan, ain juxtu ere orain 63 urte dirala.

792. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0001 P.B.:- Geienak alaxe izango dira, eundik larogei ta amar euskaldunak izango dira edo ta beintzat naiz Madril`en jaio euskaldunen semeak.

793. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0001 - Alare batzuk badira Madril`en jaioak, euskaldunen lagunak direnak eta gurekin erabat elkartuta dabiltzanak.

794. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 P.B.:- Berrogei ta amar milla inguru izango dira Euskalerrian jaio eta Madril`en bizi diranak, baiñan kopurua aunditu daiteke ia eun millaraiño, Madril`en jaioagatik euskaldun sentitzen diranak, beren gurasoak Euzkadi`n jaio direlako.

795. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 1978an jaio zen.

796. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Dogson Britainia Handian jaio zen.

797. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1982 0001 Torrealdai Gernikan jaio zen, 1942.ean.

798. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1982 0001 1916.ean jaio zen Miterrand.

799. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Aipatutako taldea orain dela hamar urte jaio zen eta Hayako EEEko Estatu buruzagi eta Gobernu buruen azken bileran lepokoa jaso zuen.

800. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Bertan Aita Damaso Intza, Aita Oieregi eta Aita Donostia kaputxinoei omenaldia egingo zaie, hiruak kaputxino eta euskaltzale izateaz gainera duela ehun urte jaioak izatea baitute bereizgarri komuntzat, Jose Luis Lizundiak egunkari honi seinalatu zionez, gerra aurretik euskararen alde Nafarroan sorturiko nukleorik gotorrena izan zen Lekarozko komentuan bilduriko hori.

801. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Maitasun bat jaio daiteke gauaren babesean eta ez da horregatik zerutik tximistarik jausten.

802. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Bikote bat jaio da eguzkiaren argitara eta ez horregatik lurra hondoratzen.

803. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1982 0001 Duela hirurogeita hamasei urte Urnietan jaioa, jesuita sartu zen.

804. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Momentu honetan, euskaltzain osoen artean, euskaldunberri tipikotzat Federiko Krutwig, Endrike Knorr eta Xabier Diharce Iratzeder bakarrik har badaitezke ere, badira beste batzu euskaldun berritu edo ikasitzat jo ditzakegunak, hau da, familia euskaldunetan jaiota, hizkuntza galdu eta berriro eskuratu behar izan zutenak.

805. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Publiko eta kritikaren aldetik harrera onena izan duena, behar bada Laura Mintegi, 1955ean jaioa Lizarran eta hamazazpi urterekin euskaldundu zena.

806. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Mikel Zarate lako idazle jaio banaka batzuk lortu dabe sari txikerren bat, baiña geienak, batez be aize berriekin ados etorri ez gareanok a bapez idatzi dogu.

807. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 17.- Estanislao Urruzola Uxola Tolosan il: Tolosarra, 1909 an jaioa, gazte-gaztetatik idazlea.

808. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Intza'tar Damaso Aba kaputxino naparrarri, EAJ'ren NBB'eko kultura sailak omenaldia: Intza'n 1886 an jaioa, kaputxino mutikotan sartu ta euskera galdurikoa.

809. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Gudaren ondorenez, Ciudad Real'en jaio zan, orain berrogei urte gitxi gorabera.

810. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Gure Olentzerok ere, beste hoien antzera, eguzkia bezain argi zen laino distiratsua ikusiaz jakin ahal izan zuen Jesus jaio zela.

811. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Lehenik, ikastola ikusi genuen jaiotzen, eta esperantzaz beterik.

812. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Bata eta bestea sendotu-edo direlarik, hirugarren bat nabari dugu jaiotzen-edo.

813. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Arrautzatik ezin jaio den txitoaren antzera gabiltzala uste dugu.

814. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. azkune 0001 MARIE EUGENE DUBOIS MARIE Eugene François Thomas Dubois, Holandako hegoaldeko Eijsden-en jaio zen 1858. urteko urtarrilaren 28an.

815. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 ¿ETA LEGEZKOA BA`DA? Emen bertan ume batzuk jaio aurretik galtzea, legezkoa da.

816. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 ORAINGO LEGEZKO BATZUK Umeak jaio aurretik ilteko legea, emen be ipiñita dago.

817. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0001 2. (Euskitzek)
Beizaman jaio eta borrokan
pare bat urte egiña
gero Jaunaren deia zalako
urrutira aldegiña,
pobre guztien lagun leiala
Jainkoaren morroi fiña,
toki denetan zabaldu zuen
maitasunaren dotriña.

818. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0002 4. (Euskitze)
Hemen jaio ta kristau lanean
inoiz ez zenuen etsi,
gure bidea hemen guztiok
behar genioke eutsi.
Guk deabrutik asko degunez
eta santutikan gutxi,
zauden tokitik guri mesedez
bide ona erakutsi.

819. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0002 Herri batean eta herriaren zerbitzari izateko jaioak gara.

820. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0001 Frantsesezko ikasketak 1847an Kochi-n jaioa, Shikoku irlako Tosa eskualdeko hiriburuan, Chominek Nagasaki-n ikasi zuen frantsesa, hara bidali bait zuten beka batez, eta gero Edo-n (egungo Tokio), bertan Japoniako Frantses eskolen aita zen Murakami Eishun-en ikasle izan zelarik.

821. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0001 Oroimen horrekin jaiotzen gara, askatasun baten itxaropenarekin alegia.

822. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Dirudienez, atzerrian garrantzi handiko loturak zituen Atenako familia aristokrata aberats batetan jaioa zen, K. a.-ko 455 urte inguruan.

823. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Bi aldiz jaiotako hauek liburu sakratuak, izpirituaren zientzia beraz, irakurr ditzakete. J. Gabeur-Rasorre Marsella (Frantzia).

824. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Orexan, Gipuzkoako herri txikitxo honetan jaio zen 1988an.

825. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0001 BIZITZ ORRIAK Lekeitio`n jaio zan Eusebio Erkiaga 1912-9-4`an.

826. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 ILLEKO GORA BERAK: Unamunzagan mutikoa jaio da ta Juan Antonio izenaz bateatu zan.

827. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Ez da bardin Bilbo'ko edo Madrilgo kalean erositako edo errentan artutako etxean bizi ala lengo zarrak egin ta bizi izandako etxean jaio, azi, bizibidea atara, umeak azi ta bertan il.

828. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0002 Urteberri garratza eta amorratua jaio zaigu; gerora goxoa, alaia eta argitsua opa dizuet.

829. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Zu jaio zinen urte inguruan Bizkaiko beste poeta haundi batek oihu berbera bota zigun. Jokin OTAEGI.

830. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. sagartune 0001 Batzuk Jesus jaio zalako, beste batzuk Ikastolara joan bearrik ez degulako... eta beste batzuk, bear bada, mendian elurra ikusten dutelako, baiñan danok pozik.

831. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Ez da hemen jaioa, kanpotik erosia baizik.

832. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Agian, hemen jaioa naizelako eta sendiak bertan ditudalako izanen da, ez dakit...

833. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0145 Laster jaioko da nigandik zuretzat eskintzen dautsudan umea, ba dakidalako ume billa zabiltzala.

834. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0173 Nor eta zer da emakumegandik yaio ez zana?

835. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0173 MACB.- Emakumegandik yaio intzan i, (...)

836. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0080 Charles Spencer (Charlie) Chaplin, Charlot ere deitua, London-en jaio zan 1889. urtean.

837. 1991> bizkaiera ikasliburuak musika 0041 Jainkoari Aita deitu
Ama deitu bardin dautsu.
Jainkoa ez da gizaki
gurasotasuna baizik.
Aita deitu Ama deitu,
konfidantzak esan nahi du.
Gurasoek ez hauela
konprenditzen?
Jaio jakun Jainkoa non
anaia den.

838. 1991> bizkaiera ikasliburuak musika 0086 81 Poz-txilinak Belenen
bihotz gaiso ordez
barria hartu dauen
Oihanaren alde.
Jo txilinak Belenen
sidatu Israel
baztertua izan den
mutikoaren alde.
Poz-txilinak Belenen
banaka beharrez
txortan jaio diren
anaitxoen alde.
Jo txilinak Belenen
begiramen gabe
abortatu izan den
umearen alde.

839. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00129 - Ez hadi ikaratu! Kristo jaioz gero ez hainbeste baina aurretik herritar asko etorri izan dok hona, nigana, kontsulta eskatzen. Beraz, nasai! Zerk hakar hona hain estu eta larri?

840. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0122 (...) eta berak, kolorebakotuta jaioten ziran ume guzti hareek, gorde ta gorde egin ebazan, behin edo behin itsumutil bihurtuko ziran gutun aldra eder ha osatu arte.

841. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0256 - Ba, hara, martian oilarrarekin ibilitako oiloaren arrauntzatik martioilar batek jaio behar du eta zubi hori egin akabatu baino lehenago kukurruku gedarrez hasten ez bada zure arimarenak egin du!

842. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00062 MARTIN ALBISUA LARREA. 1918-11-18an jaio zen Elorregiko Elkoro Barrutia baserrian. Josepa Gorosabelekin ezkondu eta honen jaiotetxera, Elkorora, joan ziren bizitzera. Orain dela 27-28 bat urte Bergarako San Antonio kalera etorri ziren eta hortxe eman zituen bere azken urteak, 1996-04-25ean hil zen arte.

843. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0057 Alderdi honetan gerragaz batera euskararen trasmisio eten zela esan dezakegu, dagozen euskaldun horiek denak gerra aurrekoak dira; bestalde, familia berean, neba arreben artean, gerran edo beronen ostean jaiokoak guztiz erdaldunak dira.

844. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0057 Bilboko euskara, baita gure seme-alabek ere egiten dute, Bilbon jaiokoak, gainera euskaldun zaharrak direnak, bestalde.

845. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0046 Hazkuntza garaia izan zan hilkortasunak behera egin ebalako eta ez jaiotako umeak kopuruz gehitu ziralako; dana dala, hilkortasun krisiak ere agertu ziran noizbehinka, 1756an esate baterako.

846. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0117 Onuradunen gizarte jatorriari egokonez, euretariko asko Larrabetzun jaioak ziran, honeen laurena, goi mailako familiatako bigarren semeak: Erkinigo, Gastelu, Loroño edo Goikoleatarrak; dan-danak, XVII. gizaldiko abadeak.

847. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0152 Aurelius Prudentius olerkariaren Peristephanon-aren arabera, Emeterio eta Zeledonio Calahorran jaioak ziran, eta Gemina VII. leginoan erromatar gudari legez hartu ebezan.

848. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0106 Cristobal Colon, ez zan horrela deituko, Cristobal Maiztegi Larriategi baino eta Soraluzen jaioa izango zan, bere ama hara ezkondu ondoren bere aita alde Ganboinoan militatu ondoren, aktiboki gainera.

849. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 Sarrera moduko balorazino orokorra egiteko zera esan daiteke, 1800 urtean 40 eta 50 urte bitarteko biztanle gitxi dagola, hau da, oso gitxi dirala XVIII. gizaldiaren erdi aldera jaioak; eurok dira 80 hamarkadako iraute krisialdia eta Konbentzinoaren Gerrea jasan behar izan ebezanak.

850. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0055 Beraz, oso oinarri zabala piramide honetan ere, mutikoak neskatoak baino gehiago dirala, egoera normala eme baino ar gehiago jaioten dala egiaztaturik dago eta.

851. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0001 1864: Pepe Artola idazlea jaio zan Donosti'n.

852. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0009 1794: Muñagorri gudalaria jaio zan Berastegi'n.

853. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0012 Aita Larramendi josulaguna izan zan; andoaindarra, l690-ean jaio zan eta 1786 an il, Loiolan.

854. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0013 1864: Bidasoa'ko Beran Ignazio Larramendi abarketaria ta olerkaria jaio zan.

855. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0019 1714: Amar urtetan Oñate'ko Ikastetxe Nagusiko zuzendari izan zan Alejandro Astarloa jaio zan Durango'n.

856. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0021 1533: Alfonso de Ertzilla jaio Madrid'en.

857. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0022 - 1708 (Dagonillak 2) Sebastian Mendiburu jaio Oiartzun.

858. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0026 - 1791. - Gaspar Jauregi jaio Urretxu'n Amazazpi urtedun, napoleondar gerratea gertatu ta an ibilli zan.

859. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0026 Getariarra zan, 1808 urtean jaioa, erri aretako Iturregi baserrian.

860. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0252 Biotza beti prest Jesus bertan jaio dadin.

861. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00066 Menderaezinak dira, jaio eta herio.

862. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0023 Zuk esaten zenuen bezala, hamaika gauza ikasteko jaioak gara.

863. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0239 1. MARINELA.- Dordoka irlan jaioak gara.

864. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0239 Ez pentsa gero pirata guztiak Frantzian, Inglaterran edo Dordoka irlan jaioak zirenik, Euskal Herrian ere izan genituen geure piratak, besteak beste: Baionako Joanes (...)

865. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00119 Aurreko gaietan ikusi dugunez, gizaki guztiok kultur ingurune batean bizi gara. Normalean kultura bat izaten da ongien ezagutzen duguna. Gainera kultura ezagutzea ez da gauza abstraktua, hau da, ikasten den zenbaki-zerrenda hutsa. Kultura batean bizi gara jaiotzen garenez gero. Kultura horixe sentitzen dugu, berak betetzen gaitu eta berak eskaintzen digu mundua ulertzeko aukera.

866. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Arazo dinastikoa Don Karlos infantea Fernando VII.aren anaia eta oinordekoa zen eta joera absolutista zuen alderdiaren laguntza zuen. Ondorengotzaren arazoa Isabel jaiotzean sortu zen, Fernando VII.aren eta Maria Kristina Borboikoaren alaba hain zuzen ere. 1830ean Santzio Pragmatikoa argitaratu zen eta emakumeei tronura igotzeko eskubidea eman zien eta, beraz, ordura arte eskubide hori gizonei bakarrik ematen zien Lege Salikoa abolitu zuen.

867. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00063 Zein mendetan jaio dira zure senideak? Zein hamarkadatan jaio da zure aitona? Eta zure ama? Zein mendetan jaio zara zu? Zein hamarkadatan?

868. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00012 Honen arabera, estilo baten forma artistikoa jaio, garatu eta, akitu ondoren, bukatu egiten da.

869. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00158 Gainera, aristokraziarekin, erregetasunarekin eta Erregimen Zaharrean gainbehera etorritako baloreekin identifikatzen zen. Horrek guztiak arte-mota berria sortzeko premia eragin zuen, aldaketen ondorioz jaiotzen ari zen gizarte berriaren zerbitzura egongo zen arte-mota bat, hain zuzen ere.

870. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Dadaismoa aldi berean hiri desberdinetan jaio zen: New Yorken, Parisen, Berlinen eta Zurichen. Azken hau izan zen denen artean gune garrantzitsuena, herrialde neutralean zegoenez, artista anitz bertan babestu zirelako.

871. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00011 Jaiotzean, umetxoek ez dakite hitz egiten eta idazten. Lengoaia gurasoengandik eta inguruko jendearengandik ikasten dute apurka-apurka.

872. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00011 - Gizakiak ugaztunak dira: Bost sentimen dituztelako. Amaren sabeletik jaiotzen direlako eta amaren esneaz elikatzen direlako bizitzaren lehen hiletan. Uretan bizi ez direlako.

873. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00011 - Gizakiak pentsamendu konplexuak osatzeko gai dira: Amaren sabeletik jaiotzen direlako; Burmuina garaturik dutelako; Eskolara joaten direlako.

874. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00023 Kaosetik Erebo eta Gau beltza sortu ziren. Era berean, Gauetik Eterra eta Eguna jaio ziren.

875. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00023 Haien ondoren, gazteena jaio zen, Kronos, buru bihurrikoa, semeetan beldurgarriena, eta gorroto bizia hartu zion aitari.

876. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00023 Izpiritu harrodun Ziklopeak ere ekarri zituen mundura. (...) Ziklopeak jainko-jainkosen berdinak ziren, baina begi bakarra zuten bekoki erdian. Gea eta Uranorengandik jaio ziren guztiak, seme-alaba beldurgarrienak, aitarekin haserre zeuden betidanik.

877. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00023 Eta bat jaiotzear zegoen bakoitzean, Uranok Gearen barruan gordetzen zituen guztiak, ezkutuan, argitara irteten utzi gabe; eta gozatu egiten zuen ekintza gaizto horretaz, isekari.

878. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00023 Ondoren, airean jaurtiki (...) eta itsasoak eraman zituen luzaroan. Inguruan apar zuri bat agertu zitzaien eta aparraren erdian dontzeila bat jaio zen (...) Jainkosa ohoragarri eta ederra irten zen itsasotik. Jainkoek eta gizakiek orok Afrodita deitu zioten, aparraren erditik jaioa zelako.

879. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00027 Lehentxoago aipatu dugu pertsonaia garrantzitsu honen izaera jeloskor eta mendekuzalea. Zeusen ondorik ibiltzen zen etengabe, desleialtasunen zigorra emateko. Mendeku hartu nahi zuen senarraren maitale guztien aurka, jainkosa zein emakume hilkorrak izan. Harreman horietatik jaiotako semeak ere (Herkules, Dioniso...) ezkerreko begiaz begiratzen zituen.

880. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00022 Kanta dezagun denok,
hau da egun alaia.
Jesus jaio da eta kanta: aleluia!
Poztu aingeru,
poztu zeru-lurrak,
poztu familia,
poztu gurasoak.
Poztu abere, arrain (e)ta hegaztiak,
poztu landare
(e)ta izaki guztiak.

881. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00090 -Jaiotzan hasten denean, hiru sakramentuok haurtzaroan eta gaztaroan ospatzen dira: jaio eta berehala, Bataioa; haurtzaroan, Lehen Jaunartzea; nerabezaro edo gaztaroan, Sendotza.

882. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Zuberoako hiri nagusian, Maulen, jaio zen 1592 urtean.

883. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00109 Andoainen jaio zen 1960. urtean.

884. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00143 1930ean, hain zuzen, betetzen zen Federico Mistral Probentzako olerkari ospetsua jaio zenetik ehungarren urtea.

885. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00332 1956ko ekainaren 7an jaioa.

886. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00049 Bizitza: Italiar fisikari hau Torinon jaio zen 1776ko ekainaren 9an, eta Torinon bertan hil zen 1856ko uztailaren 9an.

887. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0031 Adibidez, uste okerra da iraganean gertatu zen oro historia dela pentsatzea; historia hitz idatziarekin, izkribuekin, batera jaio zen eta, beraz, gertakari bat historian sartzeko, gertakari historikoa izateko, lehen izkribuak baino geroagokoa izan behar du.

888. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0084 Neolitizazioaren sorguneak Ekialdean daude, han jaio bait zen kultura neolitikoa; hau da, nekazaritza eta ganaderitza.

889. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0144 Errezil, nekez jaio eta errez hil

890. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0043 Pedro Dagerre Azpilkueta 1556. urtean jaio zen, Nafarroako Urdazubi herrixkan.

891. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0173 Andoainen jaio zen 1690. urtean.

892. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0101 264 usakume jaio dira.

893. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0060 Nola bizi den, non, zer jaten duen, nola jaiotzen diren haren kumeak...

894. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0060 Umeak amaren sabeletik jaiotzen dira.

895. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0060 Nondik jaiotzen garen eta nola bizidun guztiak ez garen era berdinez jaiotzen izan beharko lukete ariketaren aurkezpen gaiak.

896. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0042 Pertsonaia guzti horiek ipuinetara itzultzen ez baziren, aurrerantzean jaioko ziren umeek ez zuten ipuinik ezagutuko.

897. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0142 Greziako herrialde batean jaio zen, duela bi mila eta seirehun urte gutxi gorabehera.

898. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0142 4. Erditzeak ere bitxiak dira, lehorrekoenak ez bezalakoak, kumeak ipurdiz jaiotzen dira.

899. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0011 Naturako gainontzeko bizidunek, landareek eta animaliek, zu bezala, jaio, elikatu, hazi eta inguruarekin harremanak izaten dituzte.

900. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0082 Hortxe jaio nintzen ni, joan zen udaberrian.

901. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0074 2 Nola jaiotzen dira behiak?

902. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0074 Jaio aurretik amaren sabelean bederatzi hilabete ematen dute garatzen.

903. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0207 - Ipini ardatzean Zuriñe jaio zen urtea.

904. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0096 Ibaia jaiotzen den lekuan ura gardena da baina Kantauri itsasora doan ibaiahoan ura kutsatua eta zikina da.

905. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0096 Oztopo hau pasatuz gero, ibaia Salvada mendizerrako zein tokitan jaiotzen den ikusiko dugu.

906. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0141 Jaiotako lekuan bizi dira / Gizona / Emakumea / Lekuz aldatu dira / Lekuz aldatzearen arrazoiak / Lan / Familia / Besteak

907. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0141 Jaiotako lekuan bizi dira, Gizona, Emakumea

908. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0141 - Zenbat pertsona bizi dira jaiotako herrian?

909. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0023 C. Senitarteko hurkoak jaio ziren mendeei buruzko galderak erantzun, mendeak urte eta urteak mende bilakatu, zuzenerdi bat 100 urtetik 100 urtera zatitu eta urte batzuk zer mendetakoak diren behatu (L, 23 eta 24. orr.).

910. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0207 5. Karlosen aita 1951.ean jaio zen. Zenbat urte izango ditu 2001.ean?

911. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0020 Ipar afrikako guztiak arabeak zirela uste genuen, hizkuntza bat zutela, jaioz gero mahomatarrak eta kultura berdinekoak zirela.

912. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0309 Bernardo Atxaga (Jose Irazu Garmendia) asteasuarra dugu, 1951 urtean jaioa.

913. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0180 Bere kasa, era basatian jaiotzen denean 10-15 metroko altuera izatera irits daiteke; aldatzen denean, berriz, 6 bat metrora hel daiteke.

914. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0041 Ataunen jaio zen 1889an.

915. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0041 Urretxun jaio zen 1820an.

916. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0076 Basoan jaio,
basoan bizi,
herrira etorri
eta bera nagusi
.

917. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0023 Aizu eta, bikiak jaiotzen direnean?

918. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0023 Batzuetan haur bat ez baizik eta bi jaiotzen dira batera.

919. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0023 Emakumeak bi obulutegi dituenez, umetokiaren alde banatan, hilabete batean gerta liteke bi obulu sortzea, eta obulu hauetako bakoitza espermatozoide banarekin elkartzen bada, bi ernalketa horietatik bikiak jaioko dira.

920. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0023 Beste batzuetan, zelulak erdibitu egiten dira, eta obulu eta espermatozoide bakar batetik bi haur jaiotzen dira.

921. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0023 Honen ondorioz, bikiak jaioko dira, ezberdinak.

922. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0038 Gurasoek asko pentsatu dutenez haur horretaz, jaio aurretik ere bazekiten zein izen jarri.

923. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0038 Galdetu gurasoei ea zu jaio eta aurreneko hilabeteetan negar asko egiten al zenuen.

924. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0073
1) Zein ibaik zeharkatzen du Paris?
2) Non dago Isuntza plaza?
3) Nongo ihauterietakoa da Miel Otxin erraldoia?
4) Donostiako zein zinetokitan ospatzen da Nazioarteko Zinema Jaialdia?
5) Zein planeta dago hurbilen eguzkitik?
6) Non entzuten ditugu atseginez Txotx oihuak?
7) Nor izan zen munduari bira ematen lehena?
8) Zein euskal musikatresna dago kainabera, zur eta behi-adarrez egina?
9) Non jaio zen Balentziaga jostuna?
10) Zenbat gizonek osatzen dute trainerua?

925. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0114
1) Juanma Bajo Ulloaren zein pelikulak irabazi zuen Urrezko Maskorra?
2) Non jaio zen Aita Barandiaran?
3) Nork idatzi zuen Behin batean Loiolan?
4) Nork suspertu zuen Omako basoa?
5) Zein musika tresna jotzen zuen Niccolo Paganinik?
6) Zein izenordez egin da famatu Jose Irazu Garmendia?
7) Nola du izena Bilboko Arenalean dagoen antzokiak?
8) Zein herri-kirol lantzen du Saralegik?

926. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0157 Elefante kumeak 610-760 egun pasatzen ditu amaren sabelean jaio aurretik.

927. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0079
parke natural
zoologiko
babesleku
desagertu, agortu, ahitu
natura
kaiola
harrapaketa
zaintza
bizi
zaindu, jagon
jaio
hazi
ugaldu
hil
ohartu
errespetatu
lasai
urduri
baketsu
odolgaizto
ugaztun
hegazti
harrapari
narrasti
ahozpez
gurutzaturik
eserita
gorderik

928. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0047 Balore hauek eta beste ezinbesteko batzuk ereiten baditugu lortuko dugu geroaldi hurbil batean jaioko diren fruitu samurrek Oihanean oreka baketsua berrezartzea.

929. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0082 Buruaren behealdean eta enborrean, tontor berdeak jaiotzen zaizkio.

930. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0092 Animaliak, gizakion eta landareen antzera, jaio, hazi, beren antzeko kumeak egin eta hil egiten dira. (28., 40. eta 41. orr.)

931. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0122 Landare guztiak jaio, hazi, beren antzeko beste landare batzuk sortu eta hil egiten dira. (42. or.)

932. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00032 2000garren urterako 25.000 baino gehiago izanen dira HIESdunak. Dagoeneko 500.000 baino gehiago dira HIESa aldean jaiotako haurrak.

933. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00078 Basaurin jaioa naiz 1970. urtean, eta bizi ere bertan bizi naiz Pablo Uranga kaleko 16an, 7. solairuko A hizkian. Nire Nortasun Agiria, bestalde, ondoko hau duzu: 17.123.122. Etxeko telefonoa: (94) 77.256.789 da.

934. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00149 - Iparraldean euskarazko literatura jaio zen: Etxepare.

935. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0045 Haur eder baten bila
gabiltza zoratzen,
ta izarrak esan digu
galdetzeko hemen.
Jaungoikoaren herri,
maite Jerusalen,
esan zaiguzu laister
Jesus nun jaio den.

936. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0027 Noiz jaio zinen? Noiz izango da zure jaiotzako ehunurtea?

937. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00239 Haurra jaiotzean bizirik iraungo ez zuenaren aztarnaren bat somatzen bazen, erditzean lagundu zuen pertsonak edo etxeko senitarteko nagusiren batek berehala bataiatzen zuen etxean bertan.

938. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00239 Gaur egun, hilean igande batean, aurreko hilean edo hilabeteetan jaiotako haur guztiak batera bataiatzen dituzte elizan.

939. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00035 - Tximeleta bat jaioko da hortik -esan zidan.

940. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00138 Ni ez nintzen halako girorako jaioa geldiune laburra egiten du garai urruti horiek oroituz Betidanik gorroto izan dut hiri zikin lanbrotsu hura; orain maitekiro gogoratzen badut ere bertan igarotako denbora.

941. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00073 - Ene!!! Makina bat ikustekoak jaioak garela eta... !!! - Harriaren pare zegoen Estefanik.

942. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00030 - Zuen jakinmina pizteko egiten ditut nik galderak -esan zion serio-serio. Esate baterako, ba al dakizue zuek nola jaiotzen diren txitak?

943. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00030 Nire aitona aspaldi samar hil zen. Nik ez nuen ezagutu. Ezta behiak ere, baina oiloak bai, eta badakit nola jaiotzen diren txitak.

944. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00069 Guztiek ileak berez kiribilduak izango dituzte, guztiek pasako dute elgorria, eta guztiak sendatuko dira kukutxeztuletik jaio baino lehen.

945. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00005 Aitona Sunbillakoa, eta aita, Joxe Bernardo, berriz, Arantzan jaioa.

946. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00031 Izatez bakezalea nintzen, nahiz eta tiro artean jaioa izan.

947. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00064 Mandaberreka, bere auzoko latsa, Ernioko mazizoaren erraietan jaio, ur-jauzi dotore batez azaleratu eta handik gutxira, Anoetako herrian, Oria handian urak isuri.

948. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00069 Poliki-poliki aurrera egin zuten. Etxea eraiki egin zen. Hipotekak ordaindu egin ziren. Umeak, zortzi, jaio egin ziren.

949. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. gesalaga 0015 Duela hamar urte jaio nintzen Zarautzen.

950. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0047 - Idiazabalen, 1979ko abuztuaren 1ean jaioa.

951. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0051 Ondorengo egunetan, egunkarietan, irratian, telebistan, jendearen ahotan ez zen besterik; boxeoaren munduan izar bat jaio zela, bihotz berri eta indartsua zuen gazte bat agertu zela, TOMY.

952. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0051 Denek arima berri bat jaio zela zioten, gure kultura, bizitza, kirolaren historia aberastuko zuena.

953. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0043
Orain txiki,
jaio zenean
txikiago,
ttiki-ttaka
ttiki-ttaka
oinez ibiltzen
hasita dago.

954. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0058 Axuri suizidak ere jaiotzen dira bizitzen hasi baino lehen bizitzaz aspertuak, titirik hartu nahi ez dutenak, indarrean bizitzera behartu behar izaten direnak.

955. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0106 - Zu jaio zinen gauaz gogoratu naiz.

956. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0117 - Ama jaio zenean, belarrietako bat masailaren gainera erorita zeukan, honelaxe.

957. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. galparsoro 0013 Mikel jaio eta urte t'erdira Anek mundu honetara irteteko bide zuzenarekin eman zuen.

958. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0019 Lurrera bakea eta maitasuna ekarriko zuen errege bat jaioko zen.

959. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0075 Ez dakit han jaio nintzelako edo, baina, ene bidaiari bizitza luze eta bukaezin honetan ez dut sorterri hura bezain leku miresgarririk ikusi.

960. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0047 Zezenketari (eta ez toreadore, askotan oker esan izan den bezala) hispaniarra jaio da!

961. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0027 - Jakin beharko zenuke, ordea, mutil hori oraindik ez dela jaio...

962. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0004 Kristobal Kolon 1451.ean jaio zen Genoan, Italiako iparraldean dagoen itsas ondoko hiri aberats eta eraginkorrean.

963. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura gurutzadetara 0005 Rikardo 1157.ean jaio zen Oxford-en, Inglaterran.

964. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0042 Jaio eta handik gutxira nere beste bi anaiekin batera kaiola berri batera eraman ninduten.

965. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0042 Jaio nintzenetik hainbat lagunekin bizitzen ohiturik nintzen honi, ezin jasana egiten zitzaidan bakardadea.

966. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0048 Jesukristo jaio eta mila urtetarakoa garai egokia iruditu zitzaien hegaztiei bilera berria egiteko.

967. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0054 Hil zen Berritsu, beraz; nere kaiolan jaiotako kumeak ere bai.

968. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0008 Igelak esan bezala, urtebete baino lehen jaio zen neskato eder bat.

969. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0099 Normalean bizikleta eta biak kateatuta gelditzen zirenez, bere horretantxe eramaten zuten etxera furgoneta batean sartuta, bizikletarekin bat eginda, bat bestearentzat jaioak bailiran.

970. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0142 Ez gara mendi honetaz, zugandik jaiotako loretxo hauetaz ahaztuko -esan zuen bere baitarako.

971. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0036 Lehenengo aldian zaunka haiek jolaserako apetaldiren batetik jaio baziren ere, oraingoan, ohartu ginenez, urduritasun eta gogortasun handiagoz ari zen.

972. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0013 Orain zure izena idatz dezaket, noiz eta non jaio zinen eta nola duten izena zure gurasoek.

973. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0035 Biak Linzen egun berean jaioak dira!

974. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0020 Ezkontza honetatik jaio zen gure Bittori, amak garai bateko handitasun ametsak oraindik gogoan Victoria Eugenia bataiatutakoa.

975. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0020 Eta Joxepiñek jaiotzean bere aita frantziar haren edertasun guztia bereganatu bazuen, Bittori gaixoak aita Benantxioren itsustasun guztia.

976. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0066 Ez da jaio neri aurreratuko didan tiporik.

977. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0077 Tranbia hura hantxe jaio eta hantxe hilko zela, erremediorik gabe, bigarren nasako trenbide mortuan.

978. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0053 -Arranopola!
Txiki ikusten haut hemendik, Zorri.
Hobeto hengoke,
jaio izan bahintz zerri.

979. 1991> euskara batua liturgia igandea 00143 Gaur argi batek distiratuko du gure gainean: Jauna jaio baitzaigu, eta Haren erregetzak ez du azkenik izango. Gizon eginik, gure artean jarri du Jaunak bizilekua.

980. 1991> euskara batua liturgia igandea 00143 Gure Jaungoikoa lurrean agertu zen, eta gizakien artean bizi izan zen eta gizon-emakume gehienak bezala, familia batean jaio, hazi eta hezi.

981. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00020 Ines, Bohemiako Ottokar I. erregearen alaba, 1205 inguruan Pragan jaio zen.

982. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00040 1247an Labianon (Italian) jaio zen. Gazte zelarik, eta bederatzi urtez, Montepulcianoko gizon batekin nabarmenkerian bizi izan zen.

983. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00090 Maximiliano Maria Kolbe Lodz-etik hurbil jaio zen Polonian 1894eko urtarrilaren 8an.

984. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00101 Seberino Girault Ruanen (Normandian) jaioa zen, eta frantziskotar Hirugarren Ordenakoa.

985. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00178 Sinesten dut Haren Seme bakar
Jesu Kristo gure Jauna,
Espiritu Santuaren egitez sortu
eta Andre Maria Birjinagandik jaio zena;
Pontzio Pilatoren menpean nekaldua;
gurutzean iltzatua,
hila eta hobiratua izan zena;
infernuetara jaitsi
eta hirugarren egunean
hilen artetik piztu zena;
zeruetara igo eta Jaungoiko Aita ahalguztidunaren
eskuin aldean jarririk dagoena;
handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena.

986. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0125 Senide maiteok, maita dezagun elkar, maitasuna Jainkoarengandik jaioa da eta ezagutzen du Jainkoa.

987. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0079 Lehena. Kristo gure Jaunaren jaiotza aingeruak artzaiei agertzen die: Poz haundia agertzen dizuet, gaur munduaren Salbatzailea jaio baita.

988. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00028 Denboraren jauzi-aldiari aurka egiten genion,
aurkako bekoki iluna erakusten denborari.
Oraingo iraupena oraindik bezala.
Begien lilura aldegitearen lazgarri gaixoa,
pozaren indar akitzen hasiak.
Egunak joan-ahala, orobat etsita
kezka ugalduetan jaiotako sorkari maiteminduak.

989. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00018 Hala ere, higuinik gehien, zuzendari batek ematen omen dit, hain juxtu kakalardo izateko jaio, eta aberastu berrien antzera pinpilinpaustuta jokatzen duen batek.

990. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00144 Ez ahaztu, behin gerra jaioz gero, geroz eta soineko handiagoa eskatuko dizula.

991. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00032 Bestela galdetu amari eta hark azalduko dizue zein pozik jarri nintzen arreba txikia jaio zenean.

992. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00053 Ni jaio gabe nengoen artean, baina makina bat demanda egin omen zuten, burrukan ere bai.

993. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00079 Argiak dekoratu hutsa ziren, txoko batzuetan jaio eta besteetan hiltzen zirenak.

994. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00013 Gerrak berak ere ezin izan zuen arrakalatu egun tamalgarri batean jaio nintzen hiritxoaren bizimodu betibera.

995. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00015 Esklabutzak iraun zuen denboran argi zegoen horrexetarako jaioak zirela bai esklaboak bai esklaboen jabeak, begibistakoa zen naturak emana ziola bakoitzari koloreekin bere papera.

996. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00267 Kotxea gidatzen zuena Markus zen, Gô*tenbergen jaiotako eskulturgilea.

997. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00267 Honek urtebete edo pare bat urte gazteago zirudien, itxuraz behintzat, eta Stockholmen jaio eta bertan bizi omen zen.

998. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 00034 - Ez al duzu sentitu nahi nola jaiotzen den?

999. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 00034 Sentitu nuen nola jaiotzen zen.

1000. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 00034 Sofritu gabe ez dagoela jaiotzerik erakusten digu, Sofritzeko jaioak gara dotrina ahazten saiatzen ari garen une historikoan.

1001. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00103 Bularrak jaio zitzaizkionean, sudurra ere luzatzen hasi zitzaion, izugarri.

1002. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00087 Zurientzako auzo batean jaioa zen, Saint Germain de Prés-en, Pariseko lekurik ederrenetako batean.

1003. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00210 Hezur hauskorrak mailadien kontra xehe-xehe eginda uzteko arriskuarekin, almuedanoak ziztu bizian jaisten du espiral estua, eta behera iristen delarik zorabioak jota erortzen da, berriz lurpean sartu nahi duela dirudien agure gaixoa baizik ez da, hau lehenagoko adibideen arabera jaio zaigun ilusioa da, orain ikus daiteke bere ahalegin guztia ez dela azpiratzeko, altxatzeko baizik, eta bitartean inguruko iluntasunari galdetzen dio, Zer gertatu da, esaidazue zer gertatu den.

1004. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0021 Ez gaitezen engaina: egia ezagutzen ez duen gizartea ez da oraindik jaio.

1005. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0030 Eta horregatik gertatzen zen, nahiz eta fedean jaioa izan, eta bizitza osoa santuez eta haien otoitzez eta alaitasunaz inguratuta eman, nahiz Jainkoa gurtzen zuten tabernakuloa beretzat askoz errealagoa izan bera eta bere familia bizi izandako etxe kaskarrak baino, Johnen bihotza gogortuta zegoela Jaunaren aurka.

1006. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0067 Bai, halajainkoa, esan zuen izeba Florencek, basati jaio zinen, eta basati hilko zara.

1007. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0368 Bere aitonak ere erantzuten dio zitalenak hantxe bertan, Carcastillon jaioak, amarrako esaten zuen, eta euskaldun batek ez zion berehala musean irabaziko hari.

1008. 1991> euskara batua literatur prosa lasa 0017 Gizonari berezko zaio imitatzea eta baita erritmoa eta harmonia, eta horren kariaz oso iaioa ez dena denboraren poderioz ailegatzen da maisu izatera, eta azkenik horrela jaiotzen da poesia.

1009. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0011 Bosturi deritzan herritxoan jaio nintzen, Bizkaia aldean, gogoan ez dudan urtean, duela hirurogei bat arean, zeren nire gorputz luzaroan zigortuak duen itxurak halakoxe adina ageri bait dut, Jauna.

1010. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0072 Esaiezu, adibidez, nola arraio den LUZE laburragoa LABUR baino, AMA beranduago jaioko zaiela, hiztegiari jaramon eginaz, ALABA baino; gure hizkuntzan numero perfektoenak BI eta BEDERATZI direla, bi eta bederatzi letrez osatuta daudelako; galde egiezu animalia guztiak zelai berean bazkatuta ere, zergatik irteten zaion ilea behiari, zergatik artilea ardiari, zergatik lumak oiloari, zergatik daukan leuna eta hain gorrixkara bere larrua zerriak; erakutsi iezaiezu nola lojika modu oso desberdinak dauden eta alfabetoaren ordenuaren esanera gure zenbakiak ordenu honetan esan beharko genituzkeela; bat, bederatzi, bi, bost, hamar, hiru, lau, sei, zazpi, zortzi, esaiezu imajina dezatela alfabetoa bera ere ordenu alfabetikoan ea zer nolako porrua irteten zaien; historia piskat ere erakutsi beharko diezu (...).

1011. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0068 BERAIEK BERRERAIKI BEHAR ZUTEN BERRIKI JAIOTAKO NOBLEZIAK ASALDATUTAKO MILURTEKO ERAKETA KOMUNALA...

1012. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0036 Bai, hamaika kolpe hartzeko jaioak gara.

1013. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0036 Gogora ezazu, bestela, nola gertatu zen nirea eta zer arrisku pasa nituen jaio eta berehala...

1014. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0059 Haren meneko jaio naiz.

1015. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0042 Ogbanjeak hil eta berriro jaio egiten diren haurrak dira.

1016. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0042 Hil eta amaren sabelera itzultzen dira, berriro jaiotzeko.

1017. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0074 Filadelfian jaioa, New Yorken egin zituen ekonomia ikasketak eta bertan geratu zen harik eta multinazional batean lana aurkitu eta egoitza baten zama eraman zezan hona bidali zuten arte.

1018. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0095 - Gogora diatortak kanposantoan izan gineneko eguna, hi itotakoen ganeko ipuinak kontetan eta ni heuri entzuten, ze ni ez nok hemen herrian jaionekoa baina, hataz guztiz be, bertokoa egin nok, umeak eta andrea bertokoak diaukadaz - Luisek buruz polito ikasitako berba purrustada askatu du, kaioek euren karrankotsezko kontrapuntuaz efektukeria areagotuz.

1019. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0104 Karabanak, ume-gorriak, beste emakumeak... dena naturala iruditzen zitzaion: bere etxea, han jaio izan balitz bezala.

1020. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0096 - Txarra da oraindik jaio gabe dagoen umearentzat.

1021. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0061 Itzali zituzten argiak, pianoaren inguruan zeuden kandelenak izan ezik, bildu gortinak, eta areto zabala beste espazio zabalago hartara jaio zen, non neurtezina egiazko neurri bihurtzen den, mugaezina egiazko muga.

1022. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0060 Hirea mutila badun, ondo jaioa hago!

1023. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00002 Gabriel Maria Aresti Segurola Bilbon jaio zen 1933.eko urriaren 14an. Hortaz, Espainiako gerra zibila hasi zenean, hiru urteko haurra zen bera eta ongi ezagutu zuen gerra ondoko faxismoak euskaldunen aurka erabiliriko errepresio giro latza.

1024. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: adimenaren sorrera haurrarengan, 7-25 00021 Bada, ordea, liburua irakurtzeko beste modu bat ere, benetan interesgarria. Gratch eta Schatz (1987, 1988a, b) irakasleek proposatzen digute irakurtzeko modu hau. Liburua, hemen, egileak hura moldatzeko bidean bizi izandako prozesua ezagutzeko irakurtzen da, haren mamiaz jabetzeko baino gehiago. Piageten haurrak noiz jaio ziren esan dugu: zaharrena, Jacqueline, 1925ean, bigarrena, Lucienne, 1927an, eta gelditzen dena, Laurent, 1931n.

1025. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: adimenaren sorrera haurrarengan, 7-25 00021 Liburuan eskaintzen diren behaketak hiru haur hauen aurreneko bi urteetan eginak dira. Jacqueline jaio zenetik Laurentek bi urte bete zituen arte zortzi bat urte igaro ziren. Bitarte horretan aldakuntzarik gertatu ote zen Piagetengan? Arreta erreakzio eta jokabide beretan jartzen al zuen beti? Haur batetik bestera ez al zen ezer aldatu, behatutako zerei dagokienez? Gisa honetako galderak dira Gratch eta Schatz-ek egiten dituztenak, eta horiei erantzuten saiatzen dira arestian aipatu ditugun lanetan.

1026. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00031 Deba Garaiko hainbat kooperatiba eta lantegitan sortu bada ere, Euskal Herri osoko enpresetara zabaltzeko asmoarekin jaioa. IKERLANeko planean murgilduta dauden pertsona batzuek EUSKALAN Elkartearen sorreran partehartze aktiboa izan dute.

1027. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00203 Simone de Beauvoir-ek zioen inor ez dela emakume jaiotzen, egiten baino. Horrekin esan nahi zuen emakumearen eta gizonen arteko diferentzia biologikoek ez dutela maskulinotasuna eta femeninotasuna edukiz betetzen. Seme-alabak emakumeak izan beharra izadiak agintzen du, ez ordea, hark zaindu behar dituela. Diferentzia biologikoek ez dute argitzen emakumeak zergatik kobratu behar duen gutxiago, zergatik egiten dituen etxeko lan gehienak (etxetik kanpo lan egiten badu ere)...

1028. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00372 Burguete-n (euskeraz Auritze) jaioa, Aingeru Irigaray zenaren aita. Lanbidez medikua. Bere ikasketak Madrilen egina.

1029. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00378 Berau izan da, ezpairik gabe, gure aroan Euskalerriko Hegoaldeak ezagutu duen euskal jakintsurik handiena. Errenterian (Gipuzkoa) jaioa. Irakasle izan zen Salamanca, Gasteiz eta Donostian.

1030. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00032 Duela berrogei urte ere, umea jaio eta hilabetera eleizara joaten zen ama sartueria edo entractica egitera, eta arkupeetan belauniko jartzen zen haurra eta kandelarekin, apaizak otoitzak esan, eta minutu batean post partum bedeinkapena edo eleizan sartu ahal izateko baimena izaten zuen.

1031. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00032 Hilik jaiotzen ziren haurrak baserriko teilategal azpian lurperatzeko antzinako ohitura.

1032. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. elkoroberezibar 00066 Diotenez, Martin Agirre gaur egun desagertuta dagoen Zabaleta Txiki baserrian jaio zen, Bergarako Kokote auzoan, Irutxaboletatik gertu. Martin Loinazen jaiotetxea, betalde Beasaingo Amunabarro baserria izan zen.

1033. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00011 Joan den mendearen erdialdean Euskal Herria jota zegoen. Foruen galerak etsipenaren sentimendua biztu zuen askorengan, eta hortik jaioko ziren guda karlistek herria zatitu eta pobretu zuten. Garaiak ez zirudien helburu poetikoendako aproposa baina..., hala eta guztiz ere, euskara jorratu, zabaldu eta duintzeko orduan sortu ziren saialdiak ez ziren, historian lehendabiziko aldiz, bakar batzuen prediku hutsal eta isolatuak izango.

1034. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00026 1918an eta 1919an jaioko dira Eusko Ikaskuntza eta Euskaltzaindia kide eta bultzatzaileen artean agertzen da berriro ere Arturo Campion eta Nafarroako Diputazioak diruz lagundutako bi elkarte hauek berpizkunde berri bat eragingo dute. Haize berriak arnasten zirela ezin uka, aurreko urteetan prentsaren bidez behin baino gehiagotan eskatutako eta inoiz ez lortutako euskal jaiak izeneko egunak ugaldu egin baitziren Nafarroan zehar. Aitzindaria izan zen 1923an Etxarri-Aranatzen egin zena, eta segidakoak 1926an Auritzen eta Otsagabian buruturikoak.

1035. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00032 Hamaika ikusteko jaio gara!

1036. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00046 1942: Ingalaterran jaio nintzen, urtarrilaren 8an.

1037. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Alejo de Mirandak 1784ean, Agustin de Humaranek 1805ean. Silvestre Perezek 1821ean, geroago A. de Etxebarriak egin erreformek eta Avelino de Goikoetxeak 1851an Plaza amaiturik egon zedin ahalbidetu zuten, Coello-ren 1857ko Planoak adierazten duen bezalaxe, eta bere kanpoko itxuran, jaiotzeak hainbeste neke eta buruhauste eraman zituen Plaza Berria bermatzen den lurrazpi eta zimendua bortxatuz erraietan aparkaleku estu bat sartzeak ekarri duen akats ikaragarriaren ondoren, gaur egun ezagutzen dugun moduan geratu zen gutxi gora-behera.

1038. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00042 Miseria gorrian jaiotzea ez da injustizia, aurreko bizitzako karma negatibo baten emaitza baizik. Beraz, posible da geroko bizitza batean zoritxarra gainditu ahal izatea.

1039. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00042 - Gauza bera esan behar da ofizioetaz ere. Azpikasta gehienak ofizio jakin bati lotzen zaizkio eta horren altzoan jaiotzen direnak zintzoki mantendu behar izaten dute bertan.

1040. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00180 Zarauzko bikarioa oso meteorologiazalea zen eta gabinete koskor bat ere bazeukan bere azterketak eta hautemapenak egiteko. Haren popularitatea eta ospea jaio ziren, ekaitz handi baten etorrera, 1900go azaroaren 14koarena, lau ordu lehenago iragarri zuenean, galera handiak itzurtu egin baitziren horrela.

1041. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00054 Zer esan dezakegu Areatzan bizi zirenen jatorriari buruz? Zenbat ziren Euskal Herriaz kanpo jaiotakoak? Egia esateko, gutxi eta familika etorriak.

1042. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00054 Hau da, esate baterako, bagenuen Palentziatik etorritako medikua, Valladolidetik etorritako maisu eta notarioa, Mexikotik etorritako indianoa (Leonardo Zuloaga e Hirigoiti)... Kaleko giroak erabat euskalduna behar zuen beraz. Eta 1915. urtean horrela bazen, 1897an ere hala beharko! Baziren Areatzan bizi baina bertan jaio ez zirenak, Zeanuri eta Bilbon jaiotakoak batipat.

1043. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00070 Bigarren saria, Juan Ignacio Urangaren 98 eskuetan geratu zen. Errenterian jaio zen 1863. urtean eta Donostian hil 1934.ean. Donostiako Alde Zaharreko bizargina izan zen. Olerkari eta antzerkigile izan zen. Bere lanak Euskal-Erria eta Euskal Esnalean argitaratu zituzten. Zein eritzi zuen epaimahaiak Urangaren lanari buruz?

1044. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 00019 Behin batean mutiko bat izan zen. Baserriko giroan jaio eta baserritako sukalde eta ataritan ikusten genuen. Eta Goiz Argi zuen izena. Aldizkari bat zen; aldizkari apala.

1045. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 00019 Eta bere garai hartan modazko ez zen euskaraz jantzita agertu ohi zen. 1959an jaio zen. Jose Antonio Garate eta Karmelo Iturria frantziskotarrek eman zioten sorrera eta urte askotxo iraun zuen bizirik.

1046. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00006 Matilde Oaxacan jaioa ei zen, berak hala zioen bederen. Beste zenbait agiritan Mexiko Hirian sortua zela aipatzen da. Aita, Moreliako indigena zuen eta argazkilari iaioa. Ama jeneral espainiar baten alaba zen, gachupinoa beraz. Guillermo Kahlorekin ezkondu aurretik, beste senargai alemaniar bat izan ei zuen. Honek

1047. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00078 New Yorken dagoela hasiko da Nickolas Muray-rekin. Erakusketa prestatzen lagundu zion argazkilaria zen Muray, hungariarra jaiotzez eta Ameriketara ezer barik joana. Ezagutu zuenean, artista ezaguna zen. Erlazioa haserrez eta adiskidetzez beteta badago ere, batak besteari idatziriko gutunetan argi erakusten dute elkarrenganako maitasuna.

1048. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00234 Ausaz, Jainkoak gizakioi jaio eta hiltzeko baimena eskatu ote digu?

1049. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00237 Hiltzea organismoari (giza organismoari) jaiotzen denez gero gauzatzen zaion gertaera biologikoa da, baina horretaz subjektuak agian esperientzia izango du, edo agian ez. Hiltzeko esperientziarik ez badu, subjektua hil egiten da, baina norbera hil gabe. Lehen kasuan berriz, subjektuak esperientzia duenean, norbera hilez hiltzen da.

1050. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00275 Horregatik eztabaida filosofiko latzak izaten dira gizakia (gainerako izakiak ez zaizkigu axola) noiz jaio den eta noiz hil den erabakitzeko. Arazoak benetan erabaki ezinezkoak dira ernaldutako arrautzak bizitza propioa duen eta noiztik duen jakiteko (edo ernaltzeko edo beren karga genetikoa konbinatzeko gai diren sexu-zelula guztiek zergatik bizirik eduki behar ez duten jakiteko) jarrera pragmatikorik ez badugu.

1051. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00026 Ez edakit aitona noiz heldu zen Andoainera, baina izan zuten lehen semea, Pello, 1904an jaio zen hemen, martxoak 26.

1052. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00027 1861eko ekainaren 29an jaioa, Manco herriak izan zuen lehenengo figura izan baitzen, ez bakarrik errebote modalitatean, baita yoko garbian hasi zenean ere, horretan profesional izan zelarik Chiquito de Eibar mitikoa ere garaituz.

1053. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00201 Iragan mendeko pilotaria, Iruran jaio bazen ere, kirolean eta zestan Billabonan egin zen, Yarza, Beloqui, Olaso eta abarrek irakasten zituztenak profitatuz.

1054. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00252 Billabonan jaio ez bazen ere, herriko odola darama.

1055. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00230 Bertan iturri desberdinetatik jaiotako informazioarekin totemismoari eta ezkontza-ohiturei buruz bere teoria azaltzen digu.

1056. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00312 Hasiera batean, Bilbo-Elgoibar trenbideak Donostia norabidean izango zuen luzapen gisa jaio zen, baina interes orokorreko trenbide kategoria emateko arrazoi nahikoa izan ziren: trenbide horrek kostaldeko komunikazio bideetan zuen garrantzia; Bilbo-Durango, Durango-Zumarraga eta Donostia-Irun trenbideekin zituen loturak; merkataritzan eragingo zituen hobekuntzak; eta Bilbo nahiz Pasaia bezalako portuak Euskal Herriko merkataritza portu garrantzitsuenak zuzenean lotzeko ematen zuen aukera.

1057. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak vill 00345 Bizkaiko Villaro edo Areatzan jaioa zen (1748an). Zarauzko gure komentuko herri-misiolari eta euskal idazle ospetsuen artean berau izan zen lehenengoa.

1058. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00090 1993. urtean, La Semaine du Pays Basque jaio da; euskarak oso toki murritza dauka astekari honetan.

1059. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00057 Gu bederatzi anai-arreba ginen, denak kalean jaioak.

1060. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00005 Jakina da jaioberrien % 5ak gaixotasun larriren bat azaltzen duela jaiotzerakoan, eta gaixotasun hauetatik gehienek osagai genetiko bat daukatela euren etiologian.

1061. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. eguzkitza 00055 Juanito, 1922.ean jaio zen Eibarren eta lantegi buru aritu eta gero 1950.ean hasten da euskal aldizkarietan idazten: Euzko-gogoa, Eibar, Munibe eta beste.

1062. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00004 Sabino Arana, Azkue, Unamuno, Txomin Agirre-eta jaio zireneko hamarkadan sortu zen, hain zuzen 1868an, Elantxobeko herri politean.

1063. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00020 Txinan jayo dan euzko-semia euzkotarra da soñez, baña bere izkuntza ta oiturak txinatarrak badira ¿ete da aren gogua euzkotarra?

1064. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00034 Haur anitz agertzen dira Ozuren filmetan, eta haietako askok haurtzaroaren inozentzia galdu duelako negarra egiten duenaren begirada malenkoniatsua dute. Zenbait kasutan haurrak filmaren ardatza dira, esate baterako, Umarete wa mita keredo (1932, Jaio naiz baina...), Ohayo (1959, Egun on), Nagaya shinshiroku (1947, Pentsioko gizonaren istorioa) edo Tokyo noyado (1935, Tokioko aterpe bat) filmetan, eta beste lan batzuetan oso nabarmena da haien presentzia.

1065. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00104 Zenbait urte lehenago nire indar guztiekin saiatu nintzen hura jaiotzean itotzen, eta Hitler agertu arte askatasunaren eta zibilizazioaren etsai hilgarritzat nuen.

1066. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00106 Emakumea ez da emakume jaiotzen, dio Simone Beauvoirkoak, egin egiten da.

1067. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00106 Gizona eta emakumea ez dira sexudun jaiotzen; sexu-nortasuna kulturaren bidez moldatzen joaten da eta sexu biologikoak zehaztua ez datorren desira bideratu egiten da.

1068. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00049 Gizartean bizi izateko jaioa, ahaztu egin liteke besteez, baina legegileek bere betebeharretara deitzen diote, lege politiko eta zibilen bitartez.

1069. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. zatarain 0059 Britainia Handian sortutako neurketa-arauak, orain ere txit erabiliak direnak, gehienik bi kalkulatzailek asmatuak ditugu: Isaac Newton, 1642. urtean jaioak eta Thomas Simpson, 1710. urtean jaioak.

1070. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0431 Plaza inguratzen zuten etxeetarik bat jaun honek eraiki zuen eta bertan jaio zen Losada pintorea, Pantaleon jaunaren iloba.

1071. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0020 Alderaketak agerian uzten duena zera da: inguratzen gaituzten hizkuntzetako literaturek ere egiaren eta irakatsiaren kategoriei lotutako testuez jaio zirela prosara, baina handik lasterrera, fikzioari tartea egin ziotela, ...

1072. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1209 Pedro Ignazio de Barrutia y Basagoitia (1682-1759) Zalgo auzoan jaio zen aramaioarra Mondragoen Udaleko idazkari zela, Gabonetako ikuskizuna edo Acto para la Noche Buena zeritzan antzerkia agertu zuen.

1073. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1211 Idazle hau Perun jaioa zen, gaur egun Bolivia-rena den Chiquisaca hirian, guraso nafarregandik, eta ikasketak osatu ondorean etorri zen Europara, George Borrow-rekin harremanean Espainian Ebangelisten bigarren aldiko Erreforma bultzatzeko, eta Madriden hil zen Reformistas argitalpenaren hogeigarren zenbakia inprimategiratu ondotik.

1074. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak r. berriozabal 0012 Berton eta bertokoentzat jaio eta sendo errotuta dugun alderdi zahar-berritu honek bere buruari jarritako helburu politikoen arteko nagusienetarikoa du horixe.

1075. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak r. berriozabal 0016 Egitasmorik aberatsenak, berak ere, porrot egin dezake, edota porrotaldira emana jaioko da, belaunaldi batek hurrengoari hizkuntza ukatzen badio.

1076. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0296 Hondarribian jaioa, San Telmo eta Santa Barbara baselizetan penitentzi bizitza eman ondoren, Gregorio XIII aita Santuarengana jo zuen komentuan sartzeko baimena eskatzera.

1077. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. erzibengoa 0020 Zeharka esana baldin badago ere, zehazkiago esanda, azpimarratu behar da Txanpa behar bati, eskakizun zehatz bati, berreskapen orokor bati erantzun asmoz jaio dela.

1078. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak egan 1994 0263 Beran (Nafarroa) jaio zen 1899 urtean.

1079. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0005 1948an jaioa, Tulsako giroak bultzatuko zuen gazteez idaztera eta The Outsiders lehenengo nobelaren arrakastak betiko finkatuko zuen bidean.

1080. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0326 Eskuartean dugun epealdiaren azken mendeetatik hasita ondoko Tarteko Ertaro eta Berantiarrean jaio zen Aro Garaikideraino luzatuko zitzaigun Euskal Herria.

1081. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0804 Ez diozu Lehen Munduko Gerraren aurretik jaiotako amama bizkaieradunari berehala itzuliko natzaizu esango; bai, ostera, atoan natortzu, forma kolokiala.

1082. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0017 Gurpilari jira arin bat atzera eragin eta, gu jaio aurretixe, Karmeliten elizaren parean omen zegoen argi poste bakartia datorkit irudimenera.

1083. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0083 Tradizioak dio, Fohi ama birginatik jaiotako heroi mitikoa, garaiz iritsi zela humanitatea emakumearen erasoez salbatzeko.

1084. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0084 Gehienetan erabaki hau haurrak oraindik jaiotzeko zeudela hartzen zen.

1085. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0084 Jaio ondoren, neskarekin ezkondu behar zuen mutila hila suertatzen bazen, emaztegaiak adin heldura heltzean bere burua hiltzen zuen hari fideltasuna azalduz, ekintza hau gurasoek goraipatua izanik.

1086. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0011 Ez da ahaztu behar islamismoa arabismoa baino zerbait gehiago dela eta musulman izateko era asko dagoela, Asiako hegoekialdean, Txinan, Ertasian edo Afrikan jaio izanaren arabera.

1087. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0011 VII. mendean jaiotako Islamaren sorlekua Arabiar penintsula izan zen.

1088. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0047 Islamaren munduaren eta kristautasunaren arteko mugan gurutzatuta jaio zen estatu hura eta garai batez islama Europara hedatu nahian zebilen.

1089. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0018 Juan Lopez de Lazarraga (Gipuzkoako) Oñatin jaio zen.

1090. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0018 Badirudi, Plazako Palazioa (Lazarraga-ko jauregia) esanda ezagutzen den etxean jaio zela; gaur egun Sotomayor-ko dukearen jabetzakoa da.

1091. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urgell 0396 Horregatik, XIXaren hasieratik bukaerara jauzia egon zela egia bada ere (eta uste horretan sendotzen gaitu Sarasolak (1976) erakutsi kopuruetatik atera daitekeen ondorioak), bakoitza bere lekuan jartzeko urruntasun nahikoa lor dezakegu jada hainbat gauzatan oraino hurbil ditugun arren, mende horretan zehar gertatutakoa (epeka gertatu arren ere) lotzen joateko, alegia, zeren eta inon, ez eta berton ere, ez bait da ezer ezerezetik jaiotzen.

1092. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0176 Partenope Napolesen esatea bezala da, eta Setabensis, Xativan jaioa dela esan nahi du, gaur San Phelipe den herrian.

1093. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0116 Bienaberen gizonak beronen paisaia bezalakoak dira, jaioak diren eta bertara itzultzekoak diren lurra bezalakoxeak, ez dira ageri ez husturik ez haragigabeturik, baizik eta humanizaturik, espiritualizaturik, poetizaturik.

1094. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0105 Geroago Euskal Herri osoan merezitako ospea izango zuen bertsolari handia, 1860ko abuztuaren 14ean jaio zen goizaldeko hiruretan, Hernani inguruetan, Nafarroa aldera, herritik zortzi kilometrora eta Uxako Errekatik hurbil dagoen Latze edo Latze-zar baserrian.

1095. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0105 Bere familia gipuzkoarra zen, aitaldetiko gurasoak Hernaniko Pedro Lujanbio eta Paskuala Ganborena ziren, beren seme Bautista jaio zen herri berekoak, hain zuzen.

1096. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0105 Bautista Lujanbio eta Juana Josefa Retegik zazpi seme-alaba izan zituzten; nagusiena, Josefa Inazia, 1858ko otsailaren 11n jaioa; hurrengoa, Joan Manuel Txirrita; hirugarrena, Migel Jose, 1862ko abenduaren 23koa; laugarrena, hau ere mutila, Juan Maria, 1865eko abuztuaren 4ean; bi urte geroago, Asentzi jaio zen, azaroaren 20an; 1870eko apirilaren 6an Juana Bautista eta, azkenik, etxeko gazteena, Isabel Bizenta, jaio zen, 1872ko azaroaren 5ean.

1097. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0105 Seme-alaba guzti horiek jaio ziren baserritik elizarik hurbilenera zortzi kilometroko distantzia izan arren guztiak bataiatu zituzten; goizez jaiotakoak zazpi anai-arrebetatik bost arratsaldez bataiatu zituzten, eta arratsaldez jaiotakoak, gainerako biak, biharamunean, garaiko ohiturari jarraiki.

1098. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0088 Industri Iraultzarekin ordenu ekonomiko eta sozial berezi bat jaiotzen da, kapitalismoa deritzana, alegia; eta harekin batera, gizabanakoen eta lanaren arteko erlazio berri bat.

1099. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0011 Izan ere halaxe zen: Reich-az kanpo jaiotako bat, guztiek alboratu eta baztertua, ez hainbeste gizarte-ikuspuntutik, baina bai nazionaletik.

1100. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0044 Ekonomi egoera batean jaiotzen zen eta honek tradizioak ezarritako bizimaila bat bermatzen zuen, goragoko hierarkia sozialari zenbait betebehar ekonomiko jakin zekarkion bezalaxe.

1101. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.l. antsorena 0070 Fernando Antsorenak herriko banda utzi zuen urte berean jaioko zen Patxi Antsorenaren lehen semea Joxe.

1102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.l. antsorena 0139 Bigarrenak, Jose Inazio, 1954an jaioa, Isidro izan zuen bataiokoan aitabitxi.

1103. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0128 Oihaneko hotsetatik hegaztiak jaio ziren, hala nola kujubima, japiima, inhanbua, sarakura, akaua, uirapurua...

1104. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0019 abizkide. Lagunarekin batera jaio zen anaia.

1105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0068 Izenez Luis. Cuban jaiotako donostiarra.

1106. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0031 Bertako emakumeek sexu-askatasun osoa dute, lehengo haurra jaio arte; orduan senarrarekin bizitzera joan behar baitute.

1107. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0085 Eta Euskal Herrian ere poz berri bat sumatzen zen; ikastolak han hemenka jaiotzen, bertsolari onak ugaltzen, eta herriz herri, gitarra eta guzti, Iparragirre gazte asko kantatzen.

1108. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0171 Basque, eta euskaldun suerte guztiak: 1946an San Frantziskon jaio, Ezterenzubin hazi eta hemeretzi urte zituela atzera San Frantziskora bihurtu eta, egun, bertsolari den Jean Curutchet, basque da.

1109. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0171 Crystal Etchemendy euskara ikaslea ere basque da, 1974ean Frankfurten jaio arren aita soldadu zen han, Louisianan hazi eta unibertsitatera Nevadara etorri arte ez jabetuagatik;

1110. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0171 Armando Iturralde San Antonio-Texasen hazi da baina Kuban jaio zen.

1111. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0013 - Euskal Herrian jaio dira eta guraso euskaldunak dituzte.

1112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0013 - Euskal Herrian jaio dira, baina erdiak baino ez ditu aita eta ama (biak) euskaldunak.

1113. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0015 Aurreko atalean aztertutako galerei eta irabaziei buruzko informazioa belaunaldi desberdinetako batezbestekoari dagokio eta mende hasiera eta hirurogeita hamarreko hamarkadaren amaiera bitartean jaiotakoak biltzen ditu.

1114. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0015 64 urtetik gorakoen artean (1932 baino lehen jaiotakoak) %7,2tik 16-24 urte dituztenen artean (hirurogeita hamarreko hamarkadan jaiotakoak) %1,7ra.

1115. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0015 64 urtetik gorakoen artean ia ez dago irabazirik, %0,8, baina 25-34 urte dituztenen artean (hirurogeiko hamarkadan jaiotakoak) irabaziak %6,4 dira eta 16-24 urteko adintaldean (hirurogeita hamarreko hamarkadan jaiotakoak) %12,4.

1116. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0015 Joera hauek sendotu egiten dira 16 urtetik beherako gazteen artean (1980az geroztik jaiotakoak).

1117. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0015 64 urtetik gorakoen artean galerak %3,8koak dira eta 25-34 urte dituztenen artean (hirurogeiko hamarkadan jaiotakoak) %10,3koak; 16-24 urtekoen artean, berriz, %10,5ekoak dira.

1118. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0025 - Euskal Herrian jaio dira, guraso euskaldunak dituzte eta lehen hizkuntza euskara dute.

1119. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0025 - Euskal Herrian jaio dira eta gehienek guraso euskaldunak dituzte.

1120. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0060 Mikel haur elebiduna ere Berrizen jaio zen 1986.eko abenduan.

1121. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0060 Badu haur honek 1984. urtean jaiotako arreba.

1122. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0060 Peru 1985.eko abenduan jaio zen.

1123. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0199
a) Jaiotzerakoan, aita edo ama espainiarra dutenak.
b) Espainian jaiotakoak, baldin eta, gurasoak atzerritarrak izan arren, haietako bat gutxienez Espainian jaiotakoa bada.
Espainian dauden enbaxada edo kontsuletxeetako funtzionarioen seme-alabak salbuetsita daude.
c) Atzerritar gurasoengandik Espainian jaiotakoak, baldin eta haietako inork ez badu herritartasunik edo haietako inoren herrialdeko legeek ez badiote aitortzen jaioberriari gurasoen herritartasuna.
d) Espainian jaiotakoak, baldin eta guraso edo famili jatorri ezagunik ez badute.
Ondorio horietarako, lehenengo bizileku Espainia izan duten adingabeak Espainian jaiotakotzat hartuko dira.

1124. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0199 2.- Hamazortzi urte bete ondoren zehazten den seme-alabatasuna edo Espainian jaiotzea ez dira berez espainiar herritartasuna eskuratzeko arrazoia.

1125. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0210 Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, eskubide berberak dituztela beti.

1126. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0144 LEHENENGOA.- Senar-emazte hauek, IGNACIO ARTANO UBIDE jn.ak, eta ANGELA AMILIBIA AIZPURU and.ak ezkontza ... egin zuten ...(e)ko herrian, eta ...(e)ko egunean; ezkontza horretatik jaio eta bizi den semea da EDORTA.

1127. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0132 Barbararen erregina den Karmen Lasarte Tellerikoak kontatu didanez, Barbara eta, sei senide ziren, Miltxonbordan jaioak.

1128. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0389 Eta Antonio Zavalak, liburuaren egileak, erasten duen oharraren arabera: 1877ko urriaren 25ean Asteasun jaio, eta 1963ko otsailean Leitzan hila zen Maria.

1129. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0389 Baina, urte baterako Zabalonetxikira pasako zen familia, eta han jaioko zitzaizkion gainerako seme alaba guziak.

1130. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0473 Ni yayo62 Baina Zabaletan jaioa zen Isidro urriaren 6an. Eta 1921eko udal erroldan hantxe ageri da oraindik, bere familiarekin. Honatx nola:

Isidro Sukuntza Cestau, 1869, rentista (aitona)
Vicenta Gogorza Gamio, 1869, (amon ordekoa)
Sagastibeltza Huarte, Indalecio, 1877, (aita)
Sukuntza Zabaleta, Emilia, 1896 (ama)
Sagasti Sukuntza, Isidro Vicente, 1920

Aita Indalezio, Bilintx sonatuaren tokaioa, Pello Txotxa albientearen anaia zuen. Ama Emilia berriz, Garagartzako alaba Teresa Zabaleta Oterminen alaba. Amaren aldeko aitona Isidro atautxiaren bigarren emazte Vicenta, berriz, Sebastian Ayenekoaren arreba. Gero, Zabaletan bizpairu urte egin ondoren pasako ziren Dendarinera, eta han jaio eta bizitu dira egundaino Isidroren arrebek, Luisa eta Paulina, etxearen izen zaharrari ohore eginez, beren joste lanetan.
ezkeoztik gurekin bizittu zen Dendarinen.

1131. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0172 Edo Zeruan bakartzat edukiko nukeen edertasun bakan eta gorena, / mundu makur eta anker honetan baino gehiago (...) zuregatik baino ez zen jaio; eta egiten ez nuke jakingo / burdinaz harritan, ezta pintzelez kartoian ere.

1132. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0322 Kixmik, azkeneko jentilak, Kristo jaio zela ikusirik, bere buruaz beste egin baino lehen esan omen zituen hitzak dira:

1133. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0239 Claude Bernard 1813.ean jaio zen.

1134. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0024 Erakundea, beraz, jaiotzen da, Isabel II.a tronutik bota ondoren eta Amadeo de Saboya-k abdikatu ondoren, afan berrizaleen eta Arte Ederrentzako interesaren beste fruitu bat bezala, esperientzia errepublikano iheskorrak eta, batik bat, Emilio Castelar-ek bultzaturik.

1135. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0024 Ez dago hemen xehe-xehe korritzerik Akademiak, jaio zenetik gure egunetara arte, egin duen bidea.

1136. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Lehen arkumeak azaroaren hasieran jaiotzen dira.

1137. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Etxe batzuetan, arkumeak urtarrila eta otsaila arte ere jaiotzen dira.

1138. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0003 Haurrak ez dira jaiotzen hizketan dakitela, baina berehala hasten dira ikasten.

1139. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0276 Urkiaga mendian jaio, Esteribartik eta Iruñerritik pasa eta Funesen Aragoara isurtzen da.

1140. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0229 1950ean jaio zen Boiseko Basque Center edo Euskal Etxea.

1141. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1997 00024 Zergatik jaio zen laburki azaldu ondoren, zer lortu nahi zen aipatuko dugu: pobrezia eta bazterketa egoeratik ateratzeko eta gainerako biztanleekiko aukera berdintasuna lortzeko. Horiek ziren helburu nagusiak.

1142. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00126 hemendik kilometro gutxira jaio zen, hemengo komentuan bizi izan zen urte luzeetan (1777-1809), eta hemen idatzi zituen goian aipaturiko liburu horretan datozen sermoiak.

1143. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00132 Kontuan izatekoa da Fr. Migel 1745ean jaio zela; hau da, Joan Antonio Mogel, Peru Abarkaren egilea, jaio zen urte berean.

1144. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00009 Ez, ordea, euskara halako eginkizun zerutiar baten ontzi eta gordailu delako, erreferentzia-mundu hori eta euskara elkarrekiko joan-etorri naturalean jaio, hazi eta garatu direlako baizik.

1145. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0123 Pablo Uranga y Díaz de Arcaya Gasteizen jaio zen 1861.eko ekainaren 26an, militar eta eliz-tradizio luzeko etxean.

1146. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0055 Ez da erraza jakitea noiz eta non jaio zen pilota-jokoa.

1147. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0055 Xistera XIX mendearen erdialdean jaio zen eta laster hasi zen eskularruak ordezkatzen.

1148. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0081 Rembrandt Harmenszoon Van Rijn pintore neerlandarra, seguraski munduko ezagunen eta estimatuenetakoa, Leiden-en jaio zen 1606an eta Amsterdamen hil 1669an.

1149. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0009 David Hume Edinburghen jaio zen eta hamaika urterekin logika, erretorika eta matematikako ikasketak hasi zituen College batean bertoko Unibertsitatean, lanbidez Legeetara dedikatzeko xedearekin, familia aldetik tradizioa zuen eran.

1150. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0140 Inmanuel Kant (1724-1804) Konigsbergen (Prusian) jaio zen, bertako burgeseria txikiko familia batean.

1151. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0016 Horietako gehienak garapen-bidean dauden herrietan jaioko dira.

1152. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0076 7.- Seme bat jaio denean, bere amak 29 urte ditu.

1153. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0058 Santa-Graziko jendeak Uhaitza (hau da, 'Ibaia') deitzen dion ibaiak herria aldenik alden zeharkatzen du, baina indar handirik gabekotzat daukate, han goian Kakuetan jaiotzen den adar nagusiaren urak jaso gabe dituelako eta Uhaitzandirekin elkartu gabe dagoelako.

1154. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0013 Herri batean jaio eta nahi gabe bertako hizkuntza jasotzea baino gauza naturalagorik ez dago gure bizitzan.

1155. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0027 Gabriel García Márquezen esaldi bat ekarri dit gogora, Cien años de sole