XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Laterri-Batza (United States)-ko lendakari Wilson'ak esan ei-dautso doixtarren Kaiser'ari: edo itxaspekoen guda gaiztua gelditu eragin dayala, edo aizkidetasuna urratu.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ondiño Kaiser orren gobernuak eztau erantzun; baña diñoenez, Laterri Batza'ko gobernuak ez ei-dau entzun gura aiko-maikorik ez, luzapiderik, argi ta garbi, bai edo ez, erantzun dagijola baño.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ija urtebete da Lusitania ondoratu ebela mila baño notin geyago errubakuak bertan galdurik; ordubantxe Wilson'ak Kaiser'ari agiñak erakutsi biar eutsozan eta oraingo aukerea ipiñi: edo itxi errubako notiñak iltiari, edo gustijon artian lotuko zaitugu.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Endaz eta jayetzaz persitarrak ziran Aton eta Senen, ziñopa ospatsuok, eta Deki kaisarraren agintzaldian ixuri eben euren zanetako odola kistarr-siñeskuntzearen alde, ez euren aberrian Erroman baño.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Kaisarr etzan nagi ibilli: beingo baten bere aurrera erakarri ta onean irabaziko ebazalakoan, iñon ziran labankeri ta koipekeriak esaten asi yakon; baña koipekeriok alperrekoak zirala ikusirik, asarre biziz diñotse: nire jainkoak gurtu ta jauretsi bearr dozuez; ori nai ta nayezkoa da: bestelan... zuenak egin dau.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Kaisarrak asarre biziz diñotse: Nire Jainko andiak iraindu egin daustazuez eta aspertuko natxatzue.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Erroman bere garaitza andiro ospatu bearr ebala-ta, ainbat persitar atxilotuta eukazan kaisarrak: Aton eta Senen be atxilotzeko agindu eban enparauekin Erromarra eroan eta ospa-bide izan ekiozan.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gero, siñeste aren autorle biok Baleren jaurlearen eskupean ipiñi ebazan kaisarrak, bere jainko-aizunen arerio nausitzat eukazanok, ardura andiz zaintzeko aginduz.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 An doa Baleren kaisarragana ta biotz urduriz diñotso: Nik alak egin dodaz, baña alperrik izan da: persitarr biok euren kistarr-siñeskuntzan sendo dagoz eta gure jainkoen izenik be eztabe nai entzun.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Lenago Kaisar'a zitzayenean babesa, antustez burgoi zebiltzan ustekoyak, ta beste erritarrei gorrotagarri zitzayen.

11. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Landetxeko etxari nagusian adituko zielazkoa egin zien: yuduetako batek bere itzaldia asi zuneko, esker-eskubi langilliei aginduak ematen ari zan Kaisar'a.

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Petoroni etorri, Ptolemaide'n negu-atanda aukeratu ta Yerusalen'go apaiz ta sanedrinekoei Kaisar'aren naya yakin erazi zien.

13. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Petoroni'k, ordea, istiarazi zitun erabat, Kaisar'aren agindua aldarrikatuz.

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Zuen Kaisar'aren aurka guda egiteko al zerate, ba?.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0009 Romulo aundia Erroma'ko azken kaisarra gai arturik Duerrenmatt'ek egindako antzerki lana (Romulus der Grosse) ikusi dezutenok arrazoi emango didazuteIa uste dut.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Biok Kaisar'a koipatu ta xedeban atzematen alegindu ziran.

17. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 Kaiserra, ni eta ohorezko laguntaldeko gainerako gizonak geunden mahaian eseri zen.

18. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 - Zer uste du Berorrek galdegin zion alkateak Kaiserrari, zer dela paratu dioguna? Seguru, askotan jartzen ez dioten jaki bat dela. Ezetz asmatu?.

19. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 - Nola asmatuko dut ba?- erantzun zion Kaiserrak.

20. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 Kaiserrak asmatu nahirik usaina hartu zion, baina berehala aitortu zuen jakia ezezaguna zitzaiola.

21. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 Kaiserrak erantzun zion: - Ez dut ezagutu halako gatzura zoparik, baina gustora probatuko dut. Non da nire platera?.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Renan-ek arrazoi bazuen behintzat, berdin berdin egon omen gindezkeen mithrikoak: Konstantino Kaiserrak debekatu egin zuelako eta administrazioaren erlijio ofizialtarako kristautasuna hobetsi zuelako izan ez balitz, Mithra-ren kultua izango omen bait zen Inperioan bere kisa goititu izango zena, eta europarrok mithratarrak bilakatu izango ginen.

23. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0028 Suizatarrak, askatasun-zale izanik, aserre zeuden, Austria'ko Kaiserrak beren Lurraldeetara, errege-orde bezela, Gessler bidali zielako.

24. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0028 Gaiñera, bere lurrean zergak Kaisserrari zuzenean ematen zizkioten; orrela errege-ordearen mozkiñak oso murriztuak gelditzen ziran.

25. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0030 Matxinada betean, Kaiserra bera erailla izan zalaren berria zabaldu zan.

26. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0030 Bere illobak, Austria'ko Johann Dukeak sastakatu zuan Kaiserra, lurralde osoa arrapakatu ondoren.

26 emaitza

Datu-estatistikoak: