XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Lagundu eguioezu Aita Santu, Obispo, Abade, erligioso, agintari'ta beste erligiñuari kalte nai on askok egin leyen gustiai be; bakochak bere egiñ-biarrak ondo beterik, bake santu baten aurreratu ta zabaldu dediñ gure erligiño salbagillia.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0184 Mariyac eruan eban bere zintzotasun ta leyaltasuna arec eta ez gura izateraño izan Jaungoicoaren Ama, Aingueruac esan eta azaldu ezpaleutza, izango zala Jaungoicoaren Ama bere garbitasun ta ezquintzariyaren calte baga; Mariyac zur ta lurtuten gaituz Calbariyoan; bada bere apaltasun ereguiyaz, bere maitetasun izate gañecoaz, bere Jaunaren asmu gurgarriyaganaco zintzotasunac urten eraguin eutzan garailari, munduco Salbaguilliaren Curutziaren oñian, batzandu ta estututen zala umantasun andiyaz bere Seme Jaungoicoaren eriyotza umil ta mintzuaz.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 3. Norbaiti dagiogun kaltearen neurrikoa izango da obenaren erru ta gaiztakeria be.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0061 Mairu asko kistarr biurrtu zituan, eta eurok uri askotan oituretan egin zituezan kalteak zuzendu be bai.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0013 I.¿Zelaco caltiac eguiten deutzez pecatu mortalac arimiari?.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0013 I.¿Eta confesatu esquero erremediyetan dira calte orrec?.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Egui onegaz sendotutric, ziñesten dogu uste betian, alan iracasten deuscuna, Jesucristoren iracaspena dala, eta, chartzat emoten dabena, Jaincozco iracaspen orren caltezcua dala; orregaitik, ba, betico galdu gura eztabenac eutsin biar deutso olan Aita Santubac iracasten dabenari eta jaurtin aguertuaz, bultzaguei bene-benetacuaz bildur banaz calte andijen bat etorrico ete jacon edo autor-entzuliari edo neure buruari edo lagun-urcuari; esateraco, autormena eguin biar baneu beste gaxo albocuac entzungo leustien aldijan eta eran, eta calteandija neure bizitzari edo izen onari ecarri leiquijon pecatu guztiz lotsagarrija aguertu biar baneusquijo erdi gorra dan autor-entzuliari (confesoriari): bardin conpesoriac ezin azcatu guiñaizala pecatu arixetic daquigunean eta beste aldi batsuetan.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Baña jaquin bedi: a) Eztirala olango caltiac beguitandu biar erraz, batez be autor-entzuliari jagocon aldetic, lendic norberen buruan icusi ezpada gach ori; eta olango aldijetan, al izanezquero, beste autor entsule bat billatu biar dala, berari guztija aguertu daguijogun.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 c) Olango aldijetan eguin leiquiana da; edo aguertu pecatua, izten dala caltia ecarri leguijan pecatuaren albo edo zerzelatasuna; edo guztiz ichi pecatu ori: eta bigarren era auxe dirudi obia biar dan ixiltasuna jagoteco, eta baita autor-entzuliaren aurreraco itaunac aldenduteco.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0062 E. Orduan bateatu bear dau ondoen daquianac, ta ezpadago beste ondo bateatuten daquianic, gurasoac baño, bateatu leique onec eceren calte baga.

11. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0025 Baita pecatarijac be dacuzazanian bere pecatuac ecarri deutsazan caltiac; zeruraco escubidia galduta, inpernura juan biarric, lengo irabazi ta merezimentu guztijac ondatuta, Jaungoicua asarre, arimia ezain eta diabruaren menpian, artuten dau eguijazco damua, ta erabaguiten dau guejago pecaturic ez eguitia: auxe da atriziñua edo bildur-damua.

12. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MARITXO - Ago, Madalen, geok geren zabarrkeriaz ondatu badiñagu Euskera, ta geok sorrtu badiñagu kaltea ¿ez al dakusan, gere eskuetan zeukagunala osabidea?.

13. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Ta nik Lide'ri kalte txikiena egin baño len utziko nuke nere besoa moztutzen.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Ezta sinisterraza naparrac bereala sortu zutela, ainbeste urtean, guero berezco egondu zan Naparroco erreguetza; baña gauza ziurra da beintzat mahomatarrac zer carten indarraren contra cristau guziyac bat eguin zutela, beren burubac gorde bearrac eta bata-besteaganaco-gorrotoac zecarzquiyan calteac quendu nayac eracarri zituala, uri, ibar ta erri-batubetaco aguintari guztiyac, danentzat Jaunac bacarra auqueratzera, Jaun ori izan zediñ, echeco atietan zegoan mairu etsayaren aurrean, Erri guziya zuzeudu ta guidatuco zuan guizona.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Batez ere gipuzkoarrak eta naparrak alkarr etsaitzat arturik, batak besteari al zuan okerra ta kaltea egiten zion.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0087 Ezagutu itzatzu beingoz, pekataria, zure galbideen kalteak eta biurtu zaite: gaurtik-geroz urkoa zeruratzez alegindu zaite, Jaunaren errukia onela bakarrik zureganatuko dezu-ta.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 ¡Ainbeste edertasun galdurik! Beste itzez esaten eziñ asmatu det liberalak eta karlista gaiztoak Euskalerriari egindako kaltea.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Izan leike: neuk ere esan det lenago beste nunbaiten, guraso batzuek, berekorregiak eta diruzalegiak diranean, erraz dala zorigaiztoko elkarteak egitea; baño aitortu bear det gaur, egiaren alde, badakitela gurasoak, onelako zeregiñetan, etxea jasotzen, ez bakarrik seme alaben kalte gabe, baita ere aien zorionari begiratuaz; sarri ikusten dutela ezkongaia nolakoa dan gazteak baño askozaz obeto, ta eztirala beti txarrenak izaten gurasoak korapillatu dituzten ezkontzak.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0314 Gazte onen buruan arguiro beguietaratua dago, Jaungoicoaren escutic aimbeste on, eta bérac alacóac, eta batez ere gracia eta Bérac bere semetzat iduquitzea artu dituelaric, becatu eguiñaz eragozpengabe bicitzeagatic, ceruco bere Aitagandic urrutiratu zan becataria: bada gazte onec bere ondasun guciac ariñquerian eta atseguiñ-contentu loi lizunetan ondatu, eta iru calte edo galera chitezcoac batean artu cituen; Aitagandic urrutiratzea, senipartea ondatzea, eta bere burua arinqueri gucietara ematea.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 ¿Obe alda jakinduriya izan ta, sua auzpean bezela gordetzia, non daguen ere iñork ez jakiteko? Ager bedi sua, gar bizi biziyakin zabal ditzan chinpartak, kaltegarriya bada itzaltzen saya gaitezen kaltia letorkiyonaren mesederako; bañan su orrek mesedezko izaerak badauzka, eman indarra zabal dediñ, dauzkan mesedeak garai onez jaso ditzagun.

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Zoritxarrez erri ta urietara zabaldu ziran da...¡oek egin dituzten kalteak bearr anbat negarr egiteko aña gure begietan, yaun-andrreak, ez-da malkorik!....

22. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 Erderazko los traen iru gisatara darabil: oriek dakazten zorrak I. 58-7, gure Lege garbi zuzenak dakazkien gauzak II. 232-18, aixola-gabeak dakartzien malurrak eta kalteak I. 45-3.

23. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Orra bada gure asmoak, len ikusitakoak, guk nai bezela ezin bete, naiz ta gaitz oiek kalte aundiak egin.

24. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Baita ere aipatu bear ditugu ar berdeak egiten dituan kalteak.

25. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Sagarren-arra deritzaionak ere ez ditu kalte txarrak egiten.

26. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Azkenik aipa ditzagun latinez Ceutorrhyncus pleurostigma izenadun moxorroaren arrak egiten dituan kalteak.

27. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Beste bulda bat dago komponzakoa esaten zaiona, zeñekin kompontzen dira modu charrian, edo bidebagetasunetik etorritako ondasunak, eta iñori egiñiko kalteak.

28. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 ¡Ze kaltea ezdezute zuen buruari egiten ardurabagetasun onekiñ!.

29. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Behar bada ez dakite ongi zer kaltea dion bere buruari eta Haurridegoari egiten, eta zer zorigaitzera erortzera doan.

30. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 252. - Mihiak ez du hezurrik hausten, bainan bai hautsarazten [C], (Zer ondorio, zembat gerlate, ez dire sugearen (debruaren) eta ama Ebaren arteko mintza alditik ethorri?. (...) Geroztik ere, zembat eskatima, kalte eta sarraski ez darrazkiote hitzaldi sobraniozkoeri?, - (Le silence est d'or la parole d'argent, dio frantses zuhur hitzak), [BNC].

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Egia erran, esnea edo arras on edo arras kalte ditake harleak beretzen edo dicheitzen duen arabera.

32. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Esnekariak, irin edo pampacirc;tes delakoekin egiten direnak, ez dira ere aski choilki emanez, sobera behar bailitazke eman, kalte handia egin lezakete.

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0225 Freskoan kalte handia egiten diote abereeri.

34. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0225 Alhagietan kausitzen baita maizenik, kalte handiak egin detzazke abereetan.

35. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Ogietan erdoilak kalte handiak egiten ditu: guziek badakite hori.

36. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Gauza horrek bi kalte baditu.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0056 Iduritzen zauku ara horrek kalte baino on gehiago emanen dakola, bai erresumari, bai Elizari.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Ortik, gure uste koitauz, España'rentzat kaltia etorriko da, ta galanta, ba España'ko lurrian artzen dan etekin asko Parantze'ra eruaten da, ta arako bidia sarrata ezkero, diru gitxiago etorri da.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Ugartetxea, Azpiri, Aginaga ta Egurrola neskatillak ederto egin eben euzkerazko alkar-izketea Guzurraren Kalteak.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Egi osua ikusi ete dabe baña, ala egirik erdija baño ez ete jake agiri ixan? Uzkurtzale batzuk anditikuekin orain lez batzauta uzkurtzari kalte betorkijola-ta beste baga, Euzko-Araudija zuzenetsi dabe.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Geure egipenakaz uste ezkarala dakutzun Jaungoiko ori: atzerrijen Irakasliak kalte orotatik jabon gaikezala egixu.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Asturias'en jazo ixan diran negargarrikerijak diran baño itzalago esateko, izparringi askok, eztabe goguan euki ziurr jakin-barik orrelako izparrak emotiagaz uskurtzari kalte aundijak egitten dautsezala.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Lapurretatzaz zerbait azaldu genuen eta orain beste era batera egiten dituzten kalteak azaldu bear ditut; guztiak ezpadira ere batzuk beintzat bai.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ez guaz eiztarien aurka edo kontra oyek egiten dituzten, kaltien aurka baizik.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Eta onek, dakarzkin kalteaz gañera, Aldundiaren eskubideak urritzen ditu: Jaurlaritzak ez ezagutzen nonbait eskubide oiek.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Gañerantzekoetan, zerga-ordainlariak erantzun bearko luke, bere zabarkeriz saltzalleari kalterik etorriko balitzaio.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Berso berriyak ateratzeko
Badaukat borondatia,
Eutendimentua arrgi zaidazu,
Guziyon Jabe maitia;
Garai onetan askon gustua
Ondarrtzatara juatia,
Gaizki jantzitako jendeaz dago
Itxas-basterra betia;
Gauz ortatik etorri leike
Izugarrizko kaitia.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Karlista-fachistek, Iruñan eta Gazteizen (Pampelunen eta Vitorian), JEL-zaleei kalterik izigarrienak egiten zazkoten egun bereetan (igesko agorrilean), JEL-zaleek egin ala guziak egiten ari ziren, Donostia-n, karlista-fachisten aldeko jendea, eta militarrek berak ere, gorrien eskuetatik askazen eta libratzen.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Hoik guziok hola direlarik, gerlaren astean, Pradera, Donostia-n zen; gorriak, militarrek egin eriotze ta tzarkeri aunitz sufrituta gero, nagusitu zirenean, asi ziren, berak ere, militar eta aien lagunei, eriotze ta kalte aundiak egiten.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Ainbat kalte ta ondamendiren ixpillu dan guda anker bidegabeko au sortu ziguten egun santu batez.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Batzuen ametsa-gatik, zombaiten itsumendua dela kausa... gertatu omen dira kalte izigarri hoik ; hori dio S.A.-k. Mussolini, fachisten jainkozunak, errana omen du : Gezurrik aundiena ere baldin 40 aldiz errepetitzen bada, azkenik egi itzultzen da.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan fachistak, nagusitu ziren tokietan asi ziren, leenik mila aldiz errana zuten bezala, eskual-maitatzaileen kontra eriotze, ohointze ta beste kalte guzien egiten.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Orduan Gasteiz-ko Apezpiku jauna gorenetik, aren atzean eskual-apez guziak, eta ondoren Eskual-herri osoa, lanean eta Jainkoari otoitz egiten ari izango ziratekeen, gerla, aalik lasterren, kalterik gutienez, eta giristinotasunaren onerakoen bukatu zedin.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Orrela datoz ba, osta-osta igarririk, berebiziko kalteak gizar artera.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gero onek dituen kalteak bere baiartean, izugarriyak bait dira.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beraz achala baino aphur bat beherago ereman balitza ere lur hetan uriak landareak nahi dituen gozoak, laster hatzemanak lituzkete hunen erroek; ez bailukete heien beherachago jaustetik halako kalterik.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Zenbat aldiz ez dautzuegu erran badugula, Frantzian, kargudun eta emplegatu sobera, eta hortik behar litekela hasi gure budjet izigarriaren ttipitzen! Hori egin ahal diteke, nehori zuzen kontra jazarri gabe, eta herriarentzat kalterik gabe.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bertzalde, zenbat langile ez dituzte bizi-arazten, emaiten dioten lanetik! Horra zertako galde hainiz egina izan den gobernamenduari buruz, othoizteko fraide hoik onetsiak izan diten, zeren kalte handia bailiteke hoien galtzea bereziki komentua den eskualdearentzat.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ez zinuten ikhusten ez zinutela hortatik deus irabaziko, bainan on baino kalte gehiago eginen zuen burueri?.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Joanden asteko aro tzarraz harrituak baiginagoden, erraiten ahal dugu deus guti izan direla hemengo kalteak, ikhusirik zer izigarrikeriak gerthatu diren bertze hainiz eskualdetan.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nahiz egoiliarrik ez zuen, ez omen zen borda hori hutsa, eta jabeak kalte handia omen du hortarik.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Ba, itsutasuna gixon adimenan, bere begietan lez, kalte aundikua ba da ziñeskintza gauzetan; ezta txikiagua, ziñesbagatasunak bere bigarren aurr edo semia lez, gixonen biotzan sortzen dauen gogorrkeri ta ustelkeria.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Geixotasunak, artekoen eriotzak, ondasunak galtzea, arerioakandiko kalteak, naiezak, obenerako jauspideak...

64. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0124 Zigortzea etzan nahikoa; nere buruari bide batez kalterik ez ekartea be beharrezkoa zan.

65. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Gudaldian, bere estutasunak igaro izan arren, eta iru edo lau bonben ikutuak eskumako orman eta tellatu-ertz baten izan ezik, etxakon kalterik jazo.

66. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0026 URDASPAL:
Zer zan ori? ametsa al-zan?
buruko ille danak zutik ditut...
Zer zan, baña?
Ezurretara izua, ikara, sartu didan ori, zer ote-zan?
Gure Erri maitearen kalteren bat?...
...Il zitzaigun Gartzea;
ta aren seme Santxol oraindik ume da;
aren inguruan, berriz, Erio dabil,
beletzar antzera,
sarraski-billa...

67. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0223 Eta bere kalteak asko ez dirala, euzko-erriari egiten dioten galera ikaragarria da.

68. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 Eta Seiko orrek egin omen zion kalterik ugari, Usategi zanaren dendako bezeria leen aski barreatua zanari.

69. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 Ezkondu gabe bizitzeak berekin dakarren kalte izugarria da au.

70. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Isiltasun ta itxitasun onetatik zetorkion bere kalte guztia.

71. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Onek par-egiten zuan, eta sinistu zaidazu, par orrek kalte aundia egin zidan; eztakit usmo txarren bat izango zan, gero gerta bear zitzaionaren iragarkien bat-edo, alegia.

72. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Nik bere naia bete nuan, ortan ezpainuan iñorentzat kalterik ikusten, eta gañera ildakoen borondateak betetzen beti izan naizelako saiatua.

73. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0208 11. Begia daukat,
dena irri,
baitut gaiztoen
kaltampecirc;n berri.

74. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 Gizon etsaia galgarriago ba litzaio bezala arenganako gorrotoa baiño; edota, besteri aurrean artuz kalte aundiagoa legiokelako, bere biotzari gorrotoarekin baiño.

75. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Ba-dakusazute zein kalte aundia egin duten auteskundeetan, lenik, Gabini legeak eta, bi urte geroago, Kasi'renak. (1) Gabini-legeak, isilleko autarkia auteskundeetan agindu zun eta Kasi-legeak ebazleen erabakietan.

76. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Ainbeste nekeren buruan ekarritako semetxoa, goizetik gabera galtzea, ezta errez aztutzeko kaltea.

77. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0151 Bai al-dakizu, arri bat urrutira botatzean egin dezakezun kaltea, begiak zapiz estalita badauzkazu?.

78. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0151 Orobat, ez dakizu, oso txikiak deritzaizkizun marmar-arriak jaurtitzean dagikezun kaltea, batzutan kalte larria, berotasunez edo ajolagabekeriz estalita baitdauzkazu begiak.

79. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Amaikatxo kalte egiñak dituzu Pio Baroja'ren idaztiak irakurle artean.

80. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Zenbat kalte ez ote dituzte egin onelako biraoak darioten liburuak, egingo ere zoritxarrez edozeiñen eskuetan utzi ezkero.

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Ez jakiñeri bai; baiño kalterik aundiena noski bere buruari egin zion Pio Baroja gizajoak....

82. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0274 Eta laphurtarr tradizino horren artetik, Axularrekin batean Etxeberri ere buruzagirako hautatzeak, buruzagigoak beharr duen batasun eta bakhartasunari ezterauko kalterik ekharriko, bi idazle hoik bat eta bakharra osatzen baitute.

83. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0027 l.) Ekhartzen dituzten kalteak (XX);

84. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0186 Zer da bada ordaintza edo penitentzia? Ordaintza edo penitentzia da: laido eta kalte horren chuchentzea edo erreparatzea.

85. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0187 Laido eta kalte hori chuchendu ondoan, kito gare Jainkoarekin gure bekatu barkatuentzat? Ez, baditugu oraino gaztigu batzu jasaiteko mundu huntan edo purgatorioetan.

86. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0187 Behar dugu chuchendu lagunari egin kaltea? Bai, behar dugu chuchendu lagunari, haren ohoreari edo ontasuneri egin kaltea.

87. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ez ditake erran zer kalte higuingarria egin daukun deneri nor-niz-ni-keria ttuttula pekachin batek...

88. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Bertzek ez dute kalterik izanen haren ikusteaz.

89. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bihotza desir onez dut betea eta zuk egin dautazun kalte bezeinbat ongi desiratzen dautzut; munduan ni malerus bezain, zu urus izan zaiten.

90. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Kalte aundiak egitera utzi ditu ordea, esan delako liberazio hartan, bere adiskide ta aldezleak: orduan 100.000 baino geiago gizakik bizia galdu dute, Alemaniaren edo Vichy'ko gobernuaren alde izan zirelakoan, naiz komunistek sarraskituz, naiz Zuzentzaren iñakin bat ziren Cours de justice izeneko auzitegi alderdikorren epai baten ondorioz: egiazko errizalea izan ba litz eta egiazko zentzu politikorik izan ba lu, bere alegiñak oro egingo zituen De Gaulle'k horrelako erri gudu bat baztertzeko, bainan naiago izan du izu-jaurkera bat izatea Frantzian komunistei gogor egitea baino.

91. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Erderaz iakiteak ez dakarku kalterik, baiña euskera baztertzeak bai, ta ugariak ekarri be.

92. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Bertan autortu, bere arimako gauzak zuzen jarri, iñori osturikoak eta egiñiko kalteak osatu eta sekulako baketan il zan, gorputzekoa ezpazan be arimako osasun osoa lortzen ebala.

93. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Gizadiari amaika kalte egindako gizona dogu Sartre eta alan ta guztiz be gure egunetako kultura maixutzat jarri dabe.

94. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Mibisusen euskerak eztut uste kalte aundirik egin dionik Donibane ta Sara'ko euskerari, ala ere Donibanen eta Saran euskera galdu egin da edo galtzen ari da.

95. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Eta euskerari egin dioten kaltea ezta errex neurtzekoa.

96. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Orrenbeste kalte edo mesede ekarri al zuten indar oek ez al zuten ba bere personalidade bereizia?

97. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 185 Eurimako.- O aiton! Biur zeure etxera, ta iragarri eiezu zeure semeai gura dozuna, ezeren kalterik izan ez dagien aurrerantzean; baiña gauza oneitan zuk baiño naikoa obeto dakit nik iragarten.

98. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Eta berak erantzun be bai, askotan kaskarrak baiño biotzak errazoi geiago ataraten dabela, eta kalterik etzala etorten biotzez jokatzetik.

99. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0017 Eta halan, Txaparraga aldapan gora beribilak eta beribilak joan ziran gau osoan, bezpera arratsaldean baino askotaz gehiago, egun sentiak ekarri legikioen kaltearen bildurrez.

100. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Orain, apaldu dozuen ezkero, zoaze zeuen etxeetara ta lo egin: biar, eguna urratu baizen laster, zaar geiagori dei egiñik, atzerritar au arrotz bezela artuko dogu jauregian, jainkotasunai sekulako opariak eskiñitakoan, beroni emon bear dautsogun laguntzaz mintzatuko gara, neke ta ezeren kezka barik, eta geuk lagunduta, txit urruti egonda be, bere sort-lurrera bizkor eta alai eldu daiten, eta bere eskualdera jo arte iñundiko kalte ta ezbearrik izan ez dagian; bere etxean aurkitzean, bada, igaro bearko dau aduak eta Gorulari alasokoak, bere amak argitara ekarterakoan, aria irutean erabagi ebena.

101. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0114 Ordutik ona etxeak aldien lazkeriak *lazkeriak: asperezas egindako kalteak izan ditu: Abazuzak, txingorrak, edurtzak eta aize gogor eta ekaitzak egindako zoko-une ta igadurak aldean ditu.

102. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0005 Kalte au bizkaierazko igarogatxean egin dau i izenordeak, adizkiok ondatuz eta itxuraldatuz.

103. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0020 Kalterik andiena, zugaitz botatzeak egiten dau.

104. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0073 Baina orrialdeon irakurleak jakin daki kalte lar horren benetako eragileak ez zirala izan ez izurriteek ez zainduezak, bai ostera, bere enborrak, sustraiek eta adarrek jasan behar izan ebezan zauri sakonak; baina batez be, osasun aroan bizi ahal izateko edozein arbolak behar dituan bizi-unik eta askatasun haize garbirik izan ez ebalako.

105. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0013 LAGUNARTEA
- Ohidurak ez ditu zahartzeak ontzen, bainan on izaiteak zahar-arazten
- Berant etorriari ohe txarra
- Berant jinak mahain azpitik xistu
- Beharrak egin arazten lasterka
- Joan arteko onik ez, eta itzuli arte bakerik ez
- Ibili behar duenak egoitea kalte.

106. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 - Jesus Maria eta Jose beti jan eta beti gose
- Barneko zorria higitua (gose)
- Nahi bada jan, egin behar da lan
- On egin daizuela janak eta kalterik ez edanak!
- Eskerrik asko Mari Belasko! Okela guti eta salda asko!
- Kilimiliklik, hik ez baduk nahi, nik!.

107. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0022 Sarritan gerta ohi da kalte zerebralak dituzten haurrengan autisten sintomatologia aurkitzea ere.

108. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 Herriogasun eta Dirubideetarako Sailaren 1988.eko Azaroaren 11ko AGINDUA, 1988.eko Uztaileko ohiz ez besteko euriteen kalteak jasan zituzten enpresek eskura ditzaten kreditu ofizialen interesetarako laguntzak ezartzen dituen Abuztuaren 4ko 211/1988 Dekretua garatzen duena.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00065 Merkatu komun baten barruan oso zerga sistema liferentea egotetik sort litezkeen kalteak ekiditeak, eta postfrankaldia liferentzia hauk pribilegiotzat hartuak izan zitezen bildurrak erakarri dute prozesu bateragarri hau.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Bestela, biriketara sartzen denez gero, aire satsutuak kaltea handiak sor ditzake gure osasunean.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0035 - Natura aldaketak sor ditzakeen onura eta kalteaz ohar daitezela.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0050 Gertaeraon bitartean Gure Jaunak Galiziako zaldun hauek bere disziplinaz kolpatu nahi zituen, eta haiengandik, erruki zela eta, ase, ikusirik bilauen ankerkeria larregi eta berezko zituzten jaunen kontrakoa, onarturik bilauen eta aitonensemeen artean egon zen eta egoteko zen aintzinako etsaikeria, jaun direlakoekin batu zelarik, bilau horiek menperatu zituzten, eginiko kalte guztiak ordaindu eraginaz eta aipatu gaztelu guztiak berreraiki araziaz. .

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0081 Hauek ezagutu zuten nondik zetorkien kalte hura.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0143 Zoaz Euskal Herritik, pinu beltz, itsusi hori, etorri zinen lekutara, Ifar aldera, hangoa zara eta, hango lurrak eta eguraldiak ezin bait dute beste zuhaitzik eman, eta gure herrian egin duzun hainbat kalte, mesedez, egin ezazu Noruegan, Suezian, Dinamarkan, Finlandian eta Islandian.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0143 Honela, hau eginez, gastuak eta kalteak egin dituenak izango du erantzunkizuna.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0143 Horretarako, igorpenduari erresaka izeneko letra berri bat bidaltzen zaio, bere idatzizkoa zera izanik: letraren diru-kopurua, protestapenaren gastuak eta, azkenik, erresakaren negoziazio berriaren kaltea.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0143 6.- Erresakaren kaltea (Banka-komisioa).

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0143 7.- I.T.E. (kaltearen gain doa).

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0270 Untziko kapitainiaren erruz garraiatutako merkantziek kalterik izango balute, untzidunak erantzunkizuna du kalte hauengatik.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0057 Eta uztei kalte handiak egiten dizkieten izotzaldiak izaten dira.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0299 Gaisotasun horien ezaugarririk nabarmenena, hauxe da: pazienteengan ez dela azaltzen inolako kalte organikorik ezta infekzio zehatzik ere.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0266 Gobernu faxista harentzat nazionalismoak ziren beren asmoentzako kalterik handienak.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0117 Eroaleak kalte mekanikorik jasotzen ez dutenean bakarrik erabiltzen da kanalizazio-mota hau; lurretik gutxienez 2`5 mra jarri behar dira.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0280 Intentsitatea behar baino handiagoa denean, tresna elektrikoei inolako kalterik egin aurretik urtugarria urtu egiten da, korrontea moztuz.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 Ez zen zauriturik gertatu, baina etxeko horma eta leihoetan kalte eta txikizio handiak egin zituzten.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0810 Dena dela, honen ondorioa burges gogoa ahuldurik gelditzea eta era berean kalte ekonomiko handi bat jasatea da.

127. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0039 Hauen dotrina, zenbaiten iritziz kalbinismoa bezalakoxea zen, erdiprotestantismo mota bat, euskaldunen artean kalte handiak sortu zituena: .

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0066 Honek kalte handia ekarri zion Kittanori, gero eta lan gutxiago egiten bait zuen.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0021 - Orain beldur naiz ene irakurleek lerro horietan on baino kalte gehiago ez ote duten bilduko!.

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0179 Bitartean, besteak egin ziezaiokeen kalte guztia onartzen zuen.

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0111 Hilabete geroago, filibustariak, Morgan, Ventimigliako andereñoa, Carmaux eta Wan Stillerrekin Apoharmatuetan desuntziratu ziren, Mexiko itsas golkoko espainiar eskoadren aldetik inolako kalterik jasan gabe, eta handik zortzi egunetara ospatu ziren Korsari beltzaren alabaren eta filibustari ausart eta zoritsuaren arteko ezkoneztiak.

132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0314 Bera kanpoan egon zen bitartean, Inglaterrari kalte handia egin zion.

133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0026 Ezarri zuten haurra sutondoan, erantzi zizkioten larruzko soinekoak eta agerian gelditu ziren kalteak: sabeleko etena eta orkatilako zaintiratua.

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 Argazki pornografiko hark eta elkar ikuste ezkutu horien lekuko biek kalte handia egin liezaiokete....

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0034 Baina, hari egindako kaltea nork ordaindu? Joxe-Martini kalte-ordain bat pagarazi ziotela, zuen guztia alegia...

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0052 Berehala adierazi zion, ordea, Masu Jaunak oparia zer zen eta zertarako nola erabili beharko zuen: - Kutxatila horretan dagoena, mundu honetako aberastasunik ederrena da, bainan ondo aukeratzen ez baduzu kaltea besterik ez dakarkizuke.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0116 Berek erabaki dute bide hori hartzea, burrukatzea, eta jasan zitzaketen kalteak berek bilatuak lirateke, (...).

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0038 Horixe bai: beltzei haragi puxka xume batzuk erauziz egiten zien kalte koxkorraren ordez, bataiatu egiten zituzten eta hori irabazten zuten.

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0041 Desegina zegoen eraikuntza nagusiaren ondoan estalpe antzeko bat ikusten zen, luzea eta baxuagoa, eta teilatuak apenas kalterik zeukan.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0014 Horretara, aurrezkigileei inflazioaren kaltea konpentsatu nahian, enpresen kostuak puzten dituzte, enpresen prezio jaso beharrak akumulatuz.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0322 Egoera honen aurrean hauxe bururatzen zait Axular-ek bere Gero liburuan irakatsi ziguna, alegia, luzamendutan ibiltzeak eta eginbeharrekoak gerorako uzteak egiten duen kaltea.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Langileriaren hutsera honek beste alde kaltegarria ba du ere, zeren, lan-eza ugariaren soluzio bat aurkitzen da eta, dakigunez, lan-eza horrek iraultza egiteko posibilitateak sortzen dituelarik, emigranteen ihesiak kalte besterik ez dio ekartzen langileriaren iraultzari eta mogimenduari.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Kalterik ez, hala balitz.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Peter Kline-ren ustez, egungo hezkuntz arauek egiten duten kalterik handiena kolejioez pentsatzen denaren ondorio da.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0296 Zizareek lurzoru bat mila modutara mesedetzen eta aberasten badute, alderantziz, inguru batetik desagertzen direnean, kalteak besterik ez dira sortzen: gaizki deskonposatutako materia organikoa lurzoru gainean pilatzen da, ura iragazteko ahalmena murrizten da eta, orohar, lurzoruaren egitura-kalitatea txikitzen da.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Bidez, baserritarren antzean, zijoala, erropa apainen ongaitzak aztertuaz agian, beretzat kalteak aundiagoak izan zirela konturatuko zen.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Bestela, guztientzat kalte haundia liteke.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0225 Batzutan gertatuko da ezinbesteko diren iragarki publikoak hizkuntza bakar batean ematen direla eta bigarrena bigarren mailako gauzetarako bakarrik erabiltzen dela, hau da, iragarkia ez ulertzeak kalte handirik ezin ekarri duenenan.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0104 Mitxelenaren, Sarasolaren eta Ibarzabalen tesia hori baldin bada, mesede haundia egingo digute garbi-garbi horrelaxe esanez, prioritateak eta atereaz, edo inposaketaren kalteak eta alferrikakoak aipatuaz, zeharka ibili gabe.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0048 Gestioaren lehen helburua eta, bide batez, Lagun-Aroren ardurarik handiena, zeinek Zahartzaro eta Alarguntza prestamenetarako ezarririk bait du kapitalizazio finantza moldea, zera izan da: diru hondo erabilgarrien erabilketa egoki batez, jasaten dugun inflazio iraunkorrak elkarte ondarean sortarazten dituen kalteak berdintzea.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Informazio zehatza eta ardura piska bat nahikoa litzateke konpon ezineko kalte hori alderatzeko.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 Adibidez: irakurri nolakoa izan behar lukeen izadiak, eta konturatu nolako kalteak egiten diren.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0063 Kalte handiak egin darozkigu;(...).

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0006 Adibidez: Tuberkuloso baten berreskuratzea eta berrabiltzea zaila izango da: - eritasunaren tratamendua oso luzea eta garestia da, kalte ekonomiko haundiz.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0119 Dudarik gabe bertsolari oso onak dira, baina nola azken txapelketan zortzi bakarrik sartzen diren, minbera sortzen du honek; kalte haundia egiten bait die bertsolari batzuei; baina nork ez dio begiratu behar euskara eta bertsolaritzari?.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0046 Kalte haundiak egin ondoan konturatu ziren hortaz.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0030 Kalte haundia guretzat.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0020 ZOLDA EDO GORRINA
Venturia inaequalis
Garrantzia: Hau da sagastietan hedatuen dagoen gaixotasuna eta kalte handienak ekartzen dituena; gainera arbolaren aireko ia zati guztietan ager daiteke, hosto, lore eta fruituetan.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0020 Fruituetan izaten dira, seguru asko, kalterik larrienak: zolda moduko orbanak, pitzadurak eta deformazioak sortzen ditu, fruituaren erorketa goiztiarra ere bai, galera ekonomiko nahiko handiak ekarriz.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0024 Sintomak eta kalteak: Onddoa zaurietatik, hosto-orbanetatik, epidermi puskatuetatik etab, sartzen da barnera eta sakonune arre-gorriska batzuk sortzen dira; hauek, berehala, pitzatu eta sakonduz, zuraren parte bat bistan geratzen da.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0035 Landare bizietan kalteak sor ditzaketen bakterioen generoetatik ez dugu bat ere aurkitu gure sagastietan.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0042 Egiten dituen kalteak, gero aipatuko dugun Pandemis-en antzekoak dira, eta erraza da har biak ere nahastea, antz handikoak bait dira.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0042 Sintomak eta biologia: Kolore aldakorreko har honek, hosto-zatietan eta azaleko zirrituetan pasatzen du negua, eta uda iristean kalte handiak ekar ditzake sagarrondoaren kimu eta fruituetan.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0042 Kalteak hostoetan ikusten dira, deformatuta, karraskatuta edo guztiz janda geratuz eta fruituetan ere bai, azalean koskada irregularrak egiten bait dizkiete, zikatrizazioa zailduz eta ustelduraren onddoen erasoa erraztuz.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0078 SAN JOSE ZORRIA
Quadraspidiotus perniciosus
Garrantzia: Euskal Herrian aurkitu ez dugun arren, deskribatu egingo dugu, ez bakarrik egiten dituen kalte larriengatik, baizik eta herri askotako legeria fitosanitarioak izurri honek erasotako frutaren trafikoari ezartzen dizkion neurri zorrotzengatik ere bai.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0098 MIHURA
Viscum album
Garrantzia: Asko ikusten da Gipuzkoako sagastietan, batez ere zaindu gabe daudenetan.
Sintomak eta kalteak: Landare erdiparasito bat da eta hanbait arbolatan bizi ohi da: sagarrondo, makal, konifero, etab.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0156 Chanpaine-ko feriak arras famatuak ziren; hango agintariak merkabideak zabaltzen, zaintzen eta ontzen ahalegindu ziren, merkatariek joan-etorrietan kalterik ez zezaten.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0128 Bestalde, diru nazionala garestitzeak produkzio eta enpleguaren kaltea ekar dezake.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Amak kurioski zaintzen zituen bere ardurapean zeuden zerbitzariak, beraiekin birpasatzen zuen kristau dotrina, arretaz zaintzen zuen hilabetean behin aitor zitezen txandaka bidaltzen zituelarik inguruko elizetara, beti gaixoen zaintzetarako kalterik gabe.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0213 Eta diagnostiko okerrarekin gabiltza guztiok, ondorioz, terminologi mailakoak ez diren kalte-problemok konpontzeko irtenbide nagusiak berriro terminologi mailan planteatuz: eskuan ebakia egin duenarentzat gehienok onartuko genuke, seguru asko, aspirina bat hartzea ez dela erremedio sendoena.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0081 - Nazioarteko kanpinzale-karneta Nazioarteko kanpin-federakuntzako kide izateak erantzunkizun zibileko eta hirugarrenei egindako kalteetan, 135.000 franko suitzar ordainduko ditu.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0041 Direkzio izpiritualari buruz idatzi zuen eraskinean honelako ajea duten Zuzendariek egin ditzaketen kalteez mintzo da.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0076 Kalterik jasan ez duen bidaiariren bat badago, bera joan daiteke anbulantziari deitzera.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0183 - Inurriak, gozozale amorratuak dira eta erleen erasorik jasan gabe erlauntzan kalte handiak egin ditzakete, erlauntza azpian bertan eraikiz beren inurritegia.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0167 Baina pertsonek naturari egiten dioten kaltea beren buruari egiten diote.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Bestalde, intsektuak mikrohabitat oso berezietan egoten dira, zenbait moldaketei esker, e. b.: zurean intsektu xilofagoak, liburutegietan, larru-gordelekuetan, bihitegietan eta museoetako intsektu kolekzioetan ere bai, konpondu ezinezko kalteak eragiten dituztelarik.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Europako uretan ere agertzen zaizkigu kalte larriak eragiteko gai diren zenbait espezie, fisalia (Physalia physalis) sinoforoarekin edo zenbait eszifomedusekin gertatzen den bezala.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Pertsona guztiek ez dituzte berdin jasaten animali hauen efektuak, pertsona bakoitzaren sentiberatasun mailarekin zuzenean loturik bait doaz eragin ditzaketen kalteak.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Apaingarri gisa edo akuariofilian duen erabilgarritasuna kontutan izan gabe, koralezko blokeek etxebizitzak eraikitzeko erabiltzen dira, honek arrefizean eragiten duen kaltearekin.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Baina itzulpenak besterik ez egiteak kaltea dakarkio xede hizkuntzari.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0054 Nahikoa da harresian zuloa egiteko edo behintzat babesleei kalte galantak egiteko.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0054 Protozoo gehienen birsorkuntza asexuala da eta zelula-ama, luzerako edo zabalerako planoaren arauera bi zelula-alabatan erdibituz gertatzen da, 1. Protozoo asko animalien hestean bizi dira, inolako kalterik egin gabe; hesteetako fauna eta flora osatzen dute.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0170 Maitasunak badu bere-berea den indarra, bere-berea den ahalmen goitarra: Maitasuna eramankorra da, bihozbera; maitasunak ez du bekaitzik, ez haundiusterik; maitasuna ez da harroa, ez da eragabea, ez da berekoia, ez haserrekorra; ez du kaltea gogotan hartzen, ez da bidegabekeriarekin pozten, egiarekin baizik; dena barkatzen du, dena sinesten, dena itxaroten, dena ongi eramaten (1 Kor 13, 4-7).

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0421 Baina, langabeziak ez du irtenbide sakonik aurkitzen eta gure gazteak beldurrak jota daude; drogazalekeria, izugarrizko kalteak egiten ari da gazteen artean; ekonomiaren hobekuntzak, ez du aurrera egiten; gure industriak, ez du oraindik norabide zuzenik topatzen; era guztietako indarkeriak eta gogorkeriak bizirik jarraitzen dute gure artean.

185. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0064 RANIMIRO - Kalte?
AMAIA - Bai, aita, Gaxorik zeunden artean eta!.

186. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0028 Ortzikari-motarik kaltegarrienak, arrapatzen duten guztia jaten bait-dute, esan leike, egiten diguten kaltea izugarria dala.

187. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0077 Gizonak kartzelan daude
beren erriagatik
Jainkoak bearko lagundu
guk aztu bai ditugu;
Maitasun itzak nai nituzke esan,
bañan gaur ezin det,
gure bide galduak
kalte au ekarri dit.

188. 1969-1990 gipuzkera poesia mantxola 0363 Nere iritziz ederki dago
modu onetan jartzea,
Eleizak ere ez du estutzen,
ez da izango kaltea.

189. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0079 Bieri baizetorkiekeen kalte haundia.

190. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0092 Oek ere kalte izugarriak egiten dizkitek, eta leoia bera baño zallagoak dituk arrapatzen.

191. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0085 - Aizu, andereño: Ta zuk orrelako kaltea egin ba'ziozun, nola bidaldu zaitu zu pakea eskaiñiaz mezulari? Zer dalata ipiñi du zugan orrenbesteko konfiantza?.

192. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0012 Aurtzaroa, geyenentzat, beren biziaren aro zoriontsuena dalarik, edonorentzat garai ori laburtzea oker osoa izango da beti, ar dezaketen kalte aundienetakoa izan diteke.

193. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0076 Askotan, gaitz edo kalte bat balirakean ikusten ditugu ezaugarri hoiek.

194. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0205 Atzerapide edo kalte piskaren bat ikusten dutenen artean, batzuek beren kabuz aurrera hartzea (heunetik hogei ta amabostek), beste batzuek barruko berritzerik ez dala izan, azalekoa baizik.

195. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Bestaldetik, Gotzai jaun orrek egiñiko eliz-bilkuraz itz egin zanean, e-tzan aipatu esandako Jaurerria, eta e-tzan jakin izan Gotzai jaun orren asmoa, eta ezin ziteken susmatu ere ain kaltegarriak ziran berrikerietara jo nai zukenik, eta guztia abere eskumende eta eginkizunaren gaiñetik, eta ainbeste nasketa eta kalterako.

196. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0315 Nik, On Karlos, Jainko graziz, Gaztelako, Leongo, Siziliatako, Naparroako Erregeak... aditzera damaizuet: Kaleetan barrena zezenak soka-muturretik korrika ibiltzean egunez naiz gabez zenbat ondoren txar berekin dakarren ikusirik... ainbat eriotz, miñartze ta bestelako kalte, gure mendekoen arrixkuaz oarturik, nere kontseillariei eska nien bear ziren erabakiak ar zitzatela orrenbeste ezbear atzeratzeko.

197. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0833 Gizartean diruzaletasun geiegiak euntalako okerrak dakazkian bezala, erleen eztirako geiegizko irrixkeri onek dakazki kalterik gaitzenak, iñolako kezka apurrik gabe, bide zuzenez eta ekiñezko lanaz besteek egindako irabazietatik lapurretan ekingo bai diote.

198. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0068 Justiziakoak etorriko zirenean zer kalte neuri ere etorriko zitzaitala beldurrez, zutitu egin nindunan, eta hil zezala edo batere zauririk egin ziezola ez niraukonan permititu, baina deiadar egin ninan, eta urrikari hura defenditu ninan.

199. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0015 Egiten duen kalte haundiena lurpetik pusatu lur fresko metatxoak, puloak, pentzeetan, non nahi uztea da.

200. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0185 Mañukorta.
Lanerako ez dezu
nahiko borondate,
janari txarrak hartu
danentzako kalte,
ta herrian oin ere
keja eman didate,
zugatik galdu dira
eun kilo tomate.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0007 Ezbeharrak nahiz beste aparteko kalteak aurrikusteko edo konpontzeko lan egindako orduak ez dira zenbatuko gehienezko lan-jardun arruntaren iraupenaren eraginetarako, ez eta aparteko orduen gehienezko kopuruaren konputurako ere.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Gaudeneko 19an izandako euri-jasak direla eta, Euskadiko zenbait lurralde eta herritan sortu den egoeraren larria ikusiz, behar-beharrezko gertatzen da jasandako kalteen haztapen zuzena egitea, berehalaxe eta ahalik eta lasterren, Herri-Arduralaritzak, jasandako kalteak arindu eta kaltedun gertatutako egoerak lehengoratzeko xedez, beharrezko neurriak egoki eta modu eginkorrez antolatu ahal izateko moduan.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Euskal Telebistan erdarazko informatibo batek izan ditzakeen kalteak edo ondorioak azaltzeko edota erabaki honen kontra agertzeko, Euskal Herrian Euskaraz deritzan mugimendu baten partaideek ez dute zer Lemoiz apurtu-ko elastikorik jantzi beharrik, eta ezta PNV-ren kontrako eraso demagogikorik egin beharrik ere.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Esate baterako, ume batek, jostatzen ari dela, nolanahi irets dezake begi aurrean ikusi duen edozein gauza; alkoholak, sulfumanek edo lejiak, begietan kalte handiak egin ditzakete; aspirinek, barbiturikoek, gasolinak...... horiek guztiek zernolako kalteak ekar ditzaketen, batek badaki!.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Hortik zer kalteak etortzen diren, medikuek bakarrik dakite.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Iparraldean bihar hasiko sikatearen kalteak neurtzen
Baiona
Ipar Euskal Herriko nekazaritza eta abelzaintzak sikatea dela eta jasan dituzten kalteak neurtzen hasiko da Prefekturako batzordea, ondotik Nekazaritza ministrariari eskualde siniestratua deklara dezatela eskatzeko asmotan.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Biarnoko bi kontseilarik ihardun zuten Prefekturari kritika eginez, orain arte kalteak zenbatzeko bilerak ez bait ditu burutu.

208. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Azkenik, Bouhin prefektuak biharko konbokatu du kalteen batzordearen bilera.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Hala ere, Kontseilu Orokorrak aho batez zera adierazi zuen asteartean: harritu egiten dela neurriak ez direlako jadanik hartuak izan, eta Pirineo Atlantikoetako departamendua azkena izan delako Akitania eskualdean kalteak neurtzen.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Urte hastapenean elurteak direla eta izandako kalte ugariei, udakoak gehitzen zaizkio oraingoan.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Batzuoi kalte haundiago egiten digu, alkoholak baino.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Ikuspegi honetatik abiatuz nekez justifika daiteke oraindik ere Euskadin otso-ehizean aritzea, animalia honek ganaduterian kalte handiak eragiten dituela eta.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Ur tanta hotzak izugarrizko kalteak Catalunyako hegoa aldean

214. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Gutxienez sei hil, bi desagertu eta milaka milioitako kalteak sortu.

215. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Sei pertsona hilik, bi desagerturik eta milaka milioi pezetatako kalteak sortu ditu Catalunyako hegoalde osoa jo duen ur tanta hotzaren ondorengo uholdeak.

216. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Balearesetako lehendakaria den Cañellasek berriz, alderdiek irletan hauteskunde kanpainan gastatu behar zuten dirua kaltetuei eskeintzea proposatu zuen atzo, eta bertan sortutako kalteak eta kaltetuak bisitatzeko bertara azaldu ziren Estatu espainoleko Sofia erregina eta Kongresoko lehendakaria den Felix Pons.

217. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Balearesetan, kalte materialak 30.000 milioi pezetatakoak izan daitezkeela aditzera eman dute enpresen iturriek, nekazaritza, industria eta garraio azpiegituretan kalte haundiak izan bait dira.

218. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Murcian ere kalte haundiak sortu ditu ur tanta hotzak, bertan pertsona bat hilik eta bi desagerturik izan bait dira.

219. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Kalte materialei dagokienez, lehen balorapen baten ondoren, 8.500 miliotako zifra aurreratu da.

220. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ta, orretatik, a zelako kalteak eta nasteak alboko kaleetan izango ditugunak.

221. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 - Bai, kalte haundia egiten eí dau otsoak ardien artean.

222. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 - Basapiztiak, kalterik egiten ez daben artean, bakean bizitzen utzi behar ditugu; eta kalte egiten dabenean, kalte hori zuzentzeko neurriak hartu, gehiegizkoak hilaz, sekula ez danak.

223. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. etxebarria 0001 Eta radioaktibitateak gizonari zenbait kalte egin diezazkiokeenez gero, kalte hauen zergatikoa, nolakoa eta norainokoa aztertzea guztiz interesgarria delakoan, ekin eginen gatzaizkio aztertze horri.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Kalte galantak egin dituzten uroldeak izan dira, baiña aurtengo au baiño izugarriagorik eta kaltegarriagorik ez da izan.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Naparroa`ko zenbait erritan eta Santander`ko beste bazter batzuetan ere kalte aundirik egin dute uroldeek.

226. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Baiña Gipuzkoa`ri dagokionez, Lasarte, Andoain, Tolosa, Alegi, Ormaiztegi, Azkoiti-Azpeiti ta Elgoibar errietan askoz kalte aundiagoak egin ditu urak.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Kalteak nekazaritzan, kalteak denda ta etxe-bizitzetan, kalteak lantegietan, kalteak elizetan, kalteak alde guztietan.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Araba-Bizkai-Gipuzkoa iru erkietako Aaldundiak ere ez dira lo egon: Lenengo egunetako ekintza aietaz gaiñera, alkateak bildu-erazi dituzte ta Udalei diru-laguntza gutxiago ematea erabaki dute zenbait gaitarako beintzat, oraingo kalteak eta ondamenak konpondu arte.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Eta beste zerbait uste zuanak, garbi dago oiek ez dituala ezagutzen... Uroldeen ondorengo kalte izugarriak dirala-ta, indarkeria oietarako leen baiño orain arrazoi gutxiago daukatela uste izatea, ez dut ulertzen.

230. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Herri horiek oro akort dira erraiteko kalte guziak heldu zaizkotela kolonializmo, imperializmo eta kapitalizmoaren ganik.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 IGUZKIA, ON ALA KALTE?

232. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Ba... guk horrela ikusten dugu, zer ez dute esango esneari dedikatzen diren baserritarrak? Hoiek izango dira kalterik handienak jasango dituztenak.

233. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Sekulako kalteak egiten jarraitu eban kristiñau errietan.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Olan jarraitzekotan, Euskal-Buruzagiak, bedarra ankapetik ebagiten, igitauten daragoie Euskalerrian, zenbatu ezin beste kalte berari damotsela.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Batzungandik onurak geureganatu genduzan, besteengandik ostera, ta ugariago kalte izugarriak.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1985 0001 Alkoola antxiñatik izan dogu euskaldunen arerioa, baiña ortik datorkun kaltea geroago ta izugarriagoa da.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1985 0001 KALTE OROKORRAK

238. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Urte batean piñu-arrak egindako kaltea ikaragarria izandu da, eta dirudienez, landare bakarrik ere ez da geldituko.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Paradoxaz beterik dagoen mundu honetan, inperialismoaren mendeko erresuma talde batek, hots, arabe-nazioa osatzen duten erresumek, nori egin diote kalterik handiena eta nori mesederik ederrena? Esku-liburuetan eta dotrinaliburuetan zera irakurriko genuke, noski, herri zanpatu oro biziro elkarri lotua eta atxikia dagoela beren etsai nagusi eta bakarra den inperialismoaren aurka.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Petroleoa garestitze honek kalterik handiena herri atzeratu anaiei egin die, argi eta garbi.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 U.R.S.S.-i eta Txina-ri kalte baino mesede gehiago egin dio petroleoaren krisiak.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Eta U.S.A.-ri zer? Oro hartuz, hots, galerak eta irabaziak balantzatuz, badirudi abantailek garaitzen duela petroleo-bahimenduak ekar dezaioken kaltea.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Neu engainatu banintzan, besterik engaina ez dadin, eta huts honetatik inori merezi gabeko izen onaren galerarik ala beste edonolako kalterik sor ez dakion, garbitasun hau zor diet, irakurleari, Z. ARGIARI ta batez ere GAZTE aldizkariko zuzendaritzari nahiz lankide ta irakurleei.

244. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Beraz, gaurko honetan, zenbaki honen parterik onena Jainkoari eskaini badiogu, ez da herriarekin ahaztu garelako edota noizean behin Jainkoari kandela bat jartzeak kalterik ekarriko ez digulako.

245. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Elurra ona da bai, bainan luzaro jotzen badu mesede baino kalte gehiago dario.

246. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00057 Espaiñatarrak gutzako dira
engaiñosoak gaur arte,
ta engaiñuok izanak doguz
beti geure erri kalte.
Geure erriko kaxak utsitu
ta Madrillekoak bete,
gauz onik iñoz ez dagoan lez
tranposoarekin naste,
orrelakorik ez dogu bear
geure errepresentante.

247. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00074 - Lagundu gaztelura hurreratzen eta etorri lez itzuliko zara etxera, oso-osorik, kalterik jasan barik - esan neutsan, Elbarrena inogaz aurkitu barik zeharkatzeko baliotsu izango jakulakoan.

248. 1991> bizkaiera literatur prosa zubk 0089 Egon izan dira idatzi izan dabenak txapelak kalte ordez bizia luzatu egiten dautsola gizonari, batez be adin batera eltzean, eta zer esanik ez aguretzean, giroaren aldaketetan burua babestuten daualako.

249. 1991> bizkaiera literatur prosa zubk 0091 Txapela erabilteak dakarzan kalteak ezagututa, gure Erregin II garren Isabel'en legezko eskubideen eta konstituziñoaren aurka dabizenen ezaugarri dalako, batez be jakinda guk aldeztuten dogun auziaren aurkakoak arro erabilten dabela, eta moda lez sartuta daukela ikusita, orretara naste ugari sortuaz, eta arerioen aurka joatean sortu leikezan nasteak be kontuan eukita, agindu au emotea erabagi dot:

250. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0036 Eta, ba, gero, egunen baten, bateren bati behiren bat tragatu edo maltratatuz gero, edo behien batek txala galdu ezketiño, ba, juntatu egiten ziren eta kaltearen kostua denen arte zatitu eta kitutu.

251. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 1621ean, ahuntzek eta txarriek Bizkargi mendian ikaragarrizko kalteak sortzen ebezala esaten zan (4)A.H.A.: 32 Leg. 33. zb. Abereak..

252. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0056 Emetik ateraten dogu zelako kaltea dakarren gizonarentzat siñistu ez egiteak.

253. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0056 Zelako kaltea ateokeriak.

254. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 1693.ean, burdinolea amaitzear egoanean, euriak kalte handiak eragin ebazan egitura eta urtegian, eta hori dala eta, 3.000 dukat gehiago kostatu zan ha berreregitea.

255. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0110 1886.eko azaroaren 9an suak hartu eban; zuriztaketearen gastuak eta ganerako beste kalte guztiak ordaintzeko, Udalak 2.000 errial emon ebazan, eta diru kopuru hori Leon Larroque Bilboko auzotarrari ordaindu jakon, San Antonioren aldarea eta Nekeetako mahaia pintatu, aldare horretako doratuak garbitu, Aldare Nagusiko kalostraren barroteak eta prozesino-atearen kantzelpea pintatu egizan.

256. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0111 Urteen joan-etorrian jasandako kalteek eta hobekuntzako lanak sasoiaz ez egin izanak gaur egunean elizea beheratu beharrean egotea eragin dabe.

257. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0327 Horrek kalte handiak ekarri deutsoz kristau herriari.

258. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0327 Garrantzi handiko ikuspuntua ikutzen dogu hemen, beraz, ez ditugu hankaz gora bota behar egiaren oinarriak, neurtu ezinezko kalteak sortuko gendukez eta.

259. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0029 Lancre jauna, nik ez dut dudatan jartzen sorginkeriaren garrantzia eta bere ondorioz etortzen diren kalteak; hala ere nire aburuz ez da arazo guztien iturburua hor agortzen.

260. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00024 1.-Aurreko atalean ezarritakoari kalterik sortu gabe, Eusko Jaurlaritzak, merkataritzako aginpidea duen sailaren proposamenez, ohiz kanpo iharduerarako neurriak hartu ahal izango ditu elikagaien eta/edo behar-beharrezko produktuen banaketa-bideetan, horniketa-defizitak hala eskatzen duenean.

261. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00024 2. -Enpresa-askatasunaren hatsapen orokorrari kalterik sortu gabe, baldintza eta gaitasun jakin batzuk edo halako titulazio eskatu ahal izango dira

262. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00189 3. Ezin da behin-behineko neurririk hartu, interesdunei kalte konpongaitza edo konponezina badakarkie edota legeek babestutako eskubideak zapaltzen baditu.

263. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00231 Administrazioaren kabuzko berrikustea hasita badago ere, ebazteko eskumena duen organoak egintza betearaztea eten dezake, egintza horrek kalte konponezinak edo konpongaitzak sor baditzake.

264. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00291 Erantzukizun hori eskatzeko ondoko irizpideak hartuko dira kontuan, besteak beste: zein kalte egin den, kaltea nahita ala nahigabe egin den, zein den herri-administrazioetako langileen lanbide-erantzukizuna eta langile horiek nolako lotura duten emaitza kaltegarri hori eragitearekin.

265. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00291 3. Era berean, administrazioak prozedura bera erabil dezake administrazioko agintari eta langileen aurka, baldin eta, dolu, erru edo zabarkeria larria dela eta, kalte edo galerarik eragiten badute administrazioaren ondasun eta eskubideetan.

266. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00303 Estatuko Osasun Sistemaren gainerako entitate, zerbitzu zein erakundeek, eta eurekin itundutako gaixotegiek, osasun-laguntza ematean edo horren ondorioz eragindako kalte eta galerak direla-eta, ondarezko erantzukizuna izan dezakete; ondorengo erreklamazioak bideratzeko, lege honetan aurreikusitako administrazio-prozedura erabiliko da, eta, auzitegietan berrikusi behar izanez gero, beti ere, administrazioarekiko auzien jurisdikzioari dagokio zeregin hori.

267. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 c) zerbitzuetako tegi, gai edo agirietan, zabarkeriaz edo asmo txarrez, kalte handiak egitea,

268. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 a) asmoa,
b) zerbitzuan sortutako nahasmena,
c) Administrazioari edo administratuei egindako kalteak,
d) berriro hutsegitea, eta
e) eskuhartze-maila.

269. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0276 Behin koperatiba desegin eta gero, kudeatzaileek ordezkapen- eta kudeaketa-lanetan jarraituko dute, kalterik ez ekartzearren soilik, baina kitatzaileak izendatu orduko, koperatibaren inbentarioa eta balantzea sinatuko dituzte, kitapen-aldiaren hasiera-egunean jarrita eta kitatzaileak jardunean hasi baino lehen, eta beren lanei utziko diete.

270. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00178 h) Beharrezko egiten duen inolako ziorik gabe eta edozein pertsonari kalte larria emanez zein Kidegoaren izen ona larriki itzaliz, arauzko arma edo karguaren bereizgarriak harrokeriaz erakustea, bai eta arauzko arma zerbitzutik kanpo erabiltzea ere, 34. atalean ohartemandako kasuetan salbu.

271. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 Hala ere, Itsasoz haraindiko Frantziako departamenduetako, Azore uharteetako, Madeirako eta Kanaria uharteetako ekonomiaren eta gizartearen egituraren egoera kontuan hartuta, hau da, oso urruti daudela, uharteak, azalera txikikoak, eta erliebe eta egurats gogorrekoak direla, produktu kopuru txiki baten menpe daukatela beren ekonomia, eta, alderdi horiek iraunkorrak eta denak batera agertzen direlako, kalte larria eragiten diotela beren garapenari, horiek guztiok kontuan hartuta, bada, Kontseiluak, gehiengo kualifikatuz, Batzordearen proposamenez eta Europako Parlamentuari aholkua eskatu ondoren, itun hau eskualde horietan aplikatzeko baldintzak finkatzeko bereziki bideratutako berariazko neurriak hartuko ditu, politika bateratuak barne direla.

272. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00233 Momentu horretan onura handienak kapitalistek lortu zituzten; aldiz, kalterik handienak jasan zituztenak langileak izan ziren, sindikatuak murriztu baitzitzaizkien eta hauek Estatuak ezartzen zizkien arau batzuek ordeztu baitzituzten.

273. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00091 - Bazkide-txartela beste pertsona bati uzten dion irakurleak txartela behar bezala erabiltzearen ardura izango du; uneoro, bere izenean ateratako dokumentuetan galerarik edo kalterik sortuz gero, dokumentu horien erantzule izango da.

274. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00038 Baina zubiak ur eta buztin tona mordoari eutsi ezin dionean apurtu egiten da eta ura indar handiz erortzen da beheragoko lurretan, kalteak eraginez.

275. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00127 Nekazaritza intentsiborako erabiltzen diren substantziek ere, ongarri, plagizida eta herbizidek besteak beste, agente kutsatzaileak izaten dituzte. Substantzia hauek elikagaietara eta uretara heltzen dira eta hauek irensteak kalte larriak eragin litzake osasunean.

276. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0028
1. Anpulua: 1. gerezia; 2. negarra; 3. zabaldia; 4. tipula.
2. Muzin egin: 1. gaitzets(i); 2. korrika egin; 3. geldi(tu); 4. turuta jo.
3. Naharo: 1. pobre; 2. argi; 3. botila; 4. ugari.
4. Osina: 1. lasaia; 2. lorategia; 3. hezea; 4. leizea.
5. Otordua: 1. jatordua; 2. taloa; 3. tortila; 4. loaldia.
6. Oldar(tu): 1. blai(tu); 2. beldur(tu); 3. eraso; 4. bultza(tu).
7. Sorbalda: 1. bizkarra; 2. gorreria; 3. haizea; 4. galdekizuna.
8. Eupatza: 1. antzerkia; 2. gaupasa; 3. korrokada; 4. zuhaitza.
9. Suzia: 1. zuldarra; 2. zukua; 3. su urdina; 4. lastargia.
10. Ubidea: 1. ur lasterra; 2. erretena; 3. bide estua; 4. kupela.
11. Katramila: 1. mataza; 2. ohantzea; 3. tximeleta; 4. kaltea.
12. Lardaska(tu): 1. orraz(tu); 2. erdiets(i); 3. honda(tu); 4. leher(tu).

277. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0048 Askotan berari ez dagokion kualitate edo akatsen bat eransten diogu, egin diezaiokegun kaltea kontuan hartu gabe.

278. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0153 Horrek ekarriko lituzkeen kalteak izugarriak izango lirateke.

279. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0031 Eguneroko ihardueretan, ibiltze-sistemak kalteak jasaten ditu gehiegi behartzeagatik edo istripuen ondorioz.

280. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0203 Ez zuen lortu eta berriz bere herrirantz zihoala, Orreagako pasabide estuan, basoetan izkutaturiko baskoien erasoa jasan zuen bertan kalte handiak izanik.

281. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0079 Borboiak Espainian sartzeak luzera kalteak ekarri zizkion Hego Euskal Herriari, baina, mesede ere egin zion neurri batean.

282. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0052 bortxaketak, helduen eta haurren arteko harremanak, gogoz kontrako harremanak eta abar dira kalte horren adibide batzuk.

283. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0083 Egunetik egunera baso eta oihan gehiago suntzitzen dira, eta horrek kalte handiak sortzen dizkie txoriei, beraien habiak egiteko zuhaitzak behar baitituzte.

284. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0047 Egunerokoak direlako... kalte gutxiago sortzen ote dute?

285. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0232 Nahiz eta gutxi edan, alkoholak nerbio-sisteman kalteak eragin ditzake.

286. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249 Hainbat kalte larriren sortzaile dira.

287. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249 Cerambix kakalardoak eragindako kalteak

288. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0123 Biolentzia moeta horrek emaitza txar eta kalte sozial nahiz pertsonalei buruzkoan izaten du informaziogaia.

289. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0123 Mundu laboraleko IUK-k dira adibide egokiak, hiritar guztientzako kaltea suposa dezaketen greba eta protestaldiak ekiditeko patronala eta sindikatuen arteko negoziazioa eta akordioa proposatzeko orduan.

290. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0037 Izan ere, onartu beharra zegoen hizketaren egintzan eremu desberdinek hartzen zutela parte eta ondorioz, hauetako edozein desegiteak hizketari zegokion natura bereko kaltea zekarkiokeela.

291. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0037 Entzundako hitzen kokaleku honen hondamen edo eraldaketak, hauteman afasia eragiten duela proposatu zuen eta eremu honetan jazotako kalteak, norberaren hizkuntzaren entzundakoaren kontrola galtzerakoan, adierazpenaren koherentzi eza dakarrela zioen.

292. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0082 Arestian esan dugunez, afasikoak definizioz, garunean kalteren bat edo beste jasan duten pertsonak dira.

293. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0082 Afasikoen hizkuntz berreskurapenerako elementu horiek ondo ezagutzea, neurologikoki jasandako kaltea ezagutzea bezain inportantea izan daiteke.

294. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0068 - Eraberritseak es dakar inorentsat kalterik, gisona.

295. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00650 - Ordain-oparia: Barkamen-opariaren idurikoa zen; bainan hemen oinarrizko ideia ez da ohargabeko hutsen garbiketarena, baizik Jainkoari edo aldeko lagunari egin kaltearen ordainketarena (Lb 5,14-26).

296. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0108 Maitasuna eramankorra da, bihozbera; maitasunak ez du bekaitzik, ez haundiusterik; maitasuna ez da harroa, ez da eragabea, ez da berekoia, ez haserrekorra; ez du kaltea gogotan hartzen, ez da bidegabekeriarekin pozten, egiarekin baizik; dena barkatzen du, dena sinesten, dena itxadoten, dena ongi eramaten.

297. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00364 Gogora ezazu heriotza ez dela deus guretzat; on eta kalte guziak sentiberatasunari dagozkiolako eta heriotza sentiberatasunaren ezabatzea delako...

298. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00364 Orduan, kalterik izugarriena, heriotza, ez da deusere guretzat, ezen eta bizirik gauden artean heriotzarik ez da, eta heriotzeko orduan gu bizi ez garelako...

299. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00090 Raimundo Silvak paperak kontsultatzen ditu, buruz jarraitzen dio ibilbideari, zeharka so egiten dio zakurrari, eta orduan gogoratzen du historialariak nola deskribatzen duen bi hilabetetan goseak zer nolako kalteak eragin zituen setiatuetan, orik edo katurik ez zen bizirik atera, azkenean baita arratoiak ere jan zituzten, baina orduan,

300. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0158 Bera konforme dago funts-funtsean Laurak pentsatzen eta esaten dituen ia guztiekin ere, gaur saiez eta haur goseez bezala, langabeziaz edo kalte ekologikoez, (...)

301. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0009 Juan Garmendia Larrañagak bildutakoei begiratu bat eman eta Calmetek aipatuen parean jartzen baditugu, antzekotasunak nabariak dira: hildakoen agerpenak, zigorrez usteltzen ez zena, bizirik agertu diren fantasmak, hots edo soinu berezien entzupenak, hozka egiten duten sorginak, heriotza eta kalteen eragileak eta abar euskal berriemaileengandik jasotako istorioetan ugari daude.

302. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00207 Kode Penalak zigortzen du ezkontidearekin edo bizikidetasun harreman antzeko batez loturiko pertsonarekin bortizkeria fisikoa erabiltzen ohi duena, eta orobat, haren edo ezkontide nahiz bizilagunaren seme-alabekin, gurasoekin edo ezinduekin. Zigorra 6 hilabetetik hiru urtera artekoa izango da, egindako kaltearengatik legokiokeen zigorra kontatu gabe. Halaber, zigortzen da hiru hilabete segido edo sei txandakatuta, edozein prestazio ekonomiko, ezkontidearen edo seme-alaben alde hitzarmen nahiz ebazpen judizial bidez ezarritakoa, ez ordaintzeagatik. Horrelakoetan 6 hilabetetik 22ra arteko isuna jarriko zaio.

303. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00090 3. Hain egoera latzean, numidiarrak erabat suminduta zirelarik eta hiria alde guztietatik hertsita, italiko guztietatik ampsup253; Hemen, aurrerago bezala (LXIX, 4), Turpilio ez zela erromatarra azpimarratzen du Salustiok., hiriaren buru zen Turpilio bakarrik lotu zitzaion ihesari kalte gabe.

304. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00124 Konturatzen ote dira, izua eta ikara eragiten dituzten fanatiko hoiek, nolako kaltea egiten dioten herri honen askatasun bideari? Konturatzen ote dira, nolako indarra hartuko lukeen gure herriaren nahiak, indarkeria utzi eta dauzkagun instituzioetatik guztiok batera lan egingo bagenu?

305. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00051 Gatazka amaitu ondoan herriak gortera bidalitako txosten batean zera esaten da, setioak iraun zuen artean 1.368 jaurtigai iraitzi zituztela eta karlistek 2.165 granada, etxerik gehienetan kalteak eginez. Abuztuaren 2an Portu auzotik bizilagunak atera behar izan ziren eta 12an berreskuratu zuten liberalek Ihartza Gaina.

306. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00082 Ibaiak kalte handiak eragin zizkion zubiari 1592an, eta berriro obraren erantzukizunari buruzko gatazka sortu zen, bi herriek, hiru burdinolek ateratzen dutela onurarik handiena uste baitute.

307. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00071 Komeni da bizkarra ahalik eta zuzenen mantentzea eta gehiegi ez kargatzea gorputz alde bat, bestela kalteak eragin daitezke.

308. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00044 Gainera, jakina denez, sozietate nagusia eta menpeko sozietatearen artean bateraturiko zuzendaritza sortu bada, sozietate nagusiaren zuzendariak menpeko sozietatean sortutako kalteen erantzule izan daitezke eta, beraz, zeharbidez, sozietate nagusia bera ere.

309. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00105 Alemaniako legerian, sozietate nagusiak ezin du bere eragin hori erabili menpeko sozietatea berarentzat kaltegarria den erabakirik hartzen derrigortzeko. Hala ere, sorturiko kalteak urtebete baten barruan konpentsatzen badira, debeku hori gainditu egiten da (AktGren 311. art.).

310. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00105 a) Sorturiko kalteak neurtuak eta konpentsatuak izan behar dira.

311. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00105 a) Gehienetan, erabaki zehatzen ondorioz sorturiko kalteak zehaztea ez da erraza.

312. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00145 Hala ere, Bonnek Nurembergen ezarritako irizpideei jarraitu eta ez zuen ezer ordaindu 1939. urtea baino lehen eragindako kalteengatik.

313. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00201 Eta, hirugarrenik, lotura gutxi duelako lege-haustearen edukiarekin, eta, baldintza horietan, zaila gertatzen zaio neurri horretan egindako kaltearen ordainbidea dakarren ezer aurkitzea.

314. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00025 Aurreko printzipio orokorretik abiatuta, haurrak babesik gabe dauden egoerak lehen unean antzemateko premia sustatu behar da. Izan ere, horrelako egoera batean dagoen haur batek jasaten dituen kalteak eta sufrimenduak besterik gabe justifikatzen dute printzipio hau. Baina horretaz gain, pronostikoa eta birgaitzeko prozesuaren eraginkortasuna zeharo hobetuko dira haurren babes faltaren antzemate hori lehen unean bertan ematen denean. Horixe diote, hain zuzen ere, eginiko ikerlanik gaurkotuenek.

315. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00003 Espainiako legerian (abenduaren 22ko 38/1972 Legea) zera ematen da halakotzat: pertsonentzat eta edozein motatako ondasunentzat arrisku, kalte edo gogaindura larria suposatzen duten gai edo energi formen presentzia airean.

316. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00716 Lehenengoak kalterik gabe eraman behar du bidaiaria leku batetik bestera, kontratuan hitzarturiko erosotasun, giro eta arintasun nahiz horien antzeko beste baldintza egokietan.

317. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00716 736. Kontratuaren edukia. -Bidaiarien garraioan, eroaleari ezin zaizkio gauzen garraioaren inguruko manuak aplikatu, kalteen ondoriozko erantzukizunari dagokionez behinik behin.

318. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00388 a) Aktiboa, nire ahalorde-emaileak du, bera izan baita erreklamatutako kalte eta galerak jasan dituena, eta b) Pasiboa, auzi-jartzaileari dagokio, ...izena eta sozietateari..., bera izan baita kalteak eragin dituena.

319. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak fraktografia 00046 Azpimagarrienak ondoko hauek dira: - Akatsen ezaugarriak (geometria, tamaina): pitzadurak, hutsuneak edo osagaiaren erabilpen ezegoki baten ondorioz sortutako kaltea.

320. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak garapen etiko-morala 00033 Gizarte horren onura da bilatu behar dena, norberaren adiskideenaren gainetik; adiskideena bila daiteke, baina gizartearentzat kalterik sortzen ez den neurrian bakarrik.

321. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00029 Bi eratakoa izan daiteke: zibila, egindako kalte bat ekonomikoki Erantzukizun zibilak beti diru-ordain bat galdatzen du, zeina eragindako kaltearen tamainakoa izango baita, baina ez du inoiz beste era bateko zigorrik eragingo: ondorioz, kaltegilea kaudimengabea izango balitz bere egoera ekonomikoa hobetu arte itxaron beharko da, ezin baita espetxeratze zigorrik ezarri lehenengo zehapenaren ordez. ordaindu beharra suposatzen duena eta penala (edo kriminala).

322. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00029 Edozein gizarte zibilizatutan zehapen bat aplikatzea merezi duten jokaera ez-zilegiak aurkitzen ditugu; beste batzuk, ordea, biktimari eragindako kaltea ordaintzeko obligazioa bakarrik sortarazten dute

323. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00033 Erantzukizun zibilik sortzen ez bada kalterik egon ez delako izango da, baina, ez egilea errudun ez delako.

324. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00033 Lehenik eta behin, erantzukizun penalean ez da beharrezko izango kalte materialik egotea. Horregatik saiakera graduko delituetan, droga trafikokoetan, arma edukitza ez zilegizkoetan, e.a. erantzukizun penala ematen dela egiaztatu daiteke, baina ez zibila, kalterik sortzen ez baitute.

325. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00033 Bukatzeko esan kaltetuaren jarrerak kaltearen sorreran zerikusia izan badu ere, egile zuzenaren erantzukizun penala ezartzerakoan, ezingo dela kontutan hartu, baina ordain-sariaren zenbatekoa kalkulatzerakoan aintzat hartuko da.

326. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00037 Kode Zibilaren 1903. IV. artikuluak, bestalde, enpresa edo lantoki bateko zuzendarien eta jabeen erantzukizun zibila berresten du, beren langileek dagozkien funtzioak betetzerakoan eragindako kalteengatik.

327. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00037 Eta 1904 artikuluak gehitzen du: menpekoek egindako kalteengatik ordaintzen duenak haiei ordaindutakoa itzultzeko eska diezaieke

328. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00037 Xedapen zibila gogorragoa da enpresaria beste batek eragindako kaltearen erantzule zuzen izendatzen baitu, baina kontrakoa frogatzea onartzen du Zuzenbide Penalak ez bezala, non enpresaria beti ordezko erantzule izango baita.

329. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00037 Eginkizun horretarako Kode Penaleko artikuluetara joko dugu berriro ere, txanda honetan, 110-115 artikuluetan jasota azalduko zaigu gai zehatz hau: erantzukizun zibilaren barne sartzen dira: 1. Itzultzea, 2. Kaltearen konponketa, 3. Kalte material eta moralen ordainsaria (110. art.). Ikus dezagun elementu bakoitza banan-bana.

330. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: asmo-iztegia, xi-xii 00011 Umandik bere lanetan zerabilen euskara ez zen batua; ez zuen inoiz onartu Euskaltzaindiak 1968tik aurrera eginiko bidea, euskara batuak hizkuntzari kaltea baino ez zekarkiola uste zuelako.

331. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00044 Kaltea eta minaren arteko harremanaren aldatze eta ugaritasunak, mingabeko kaltea eta kaltegabeko minaren arteko tarte guztiak betetzen ditu.

332. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00044 Gazte-artritisaz gaixotutako ume gazteenek (7-11 urte) zaharrek (12-17 urte) baino min gutxiago adierazten dute kalte berdinen aurrean, seguruenik azken hauek gogoan dituztelako gaixotasunak sortarazten dituen kalteak.

333. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00019 Gizakiak naturan egindako kalteak ugariak eta, askotan, bueltarik gabeak direla ondo dakizue, ondo dakit nik ere, mendi naizen aldetik neure azalean jasan behar izan baititut hainbeste triskantza eta utzikeria...

334. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00025 Geronimok geroztik hamaika aldiz azaldu zuenez, Janos-eko gertaeren arantza barru-barruan eraman zuen beti, hil arte: Hain kalte handia egin zidaten soldadu mexikarrei mendeku egitea agindu nion neure buruari, eta egun zoriontsuak gogorarazten zizkidan zerbait ikusten nuenero, Mexikoren aurkako mendeku gosez irakiten zidan bihotzak.

335. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00074 Bizi behar dugun herria ezagutzeak eta ikertzeak zein kalte dakarren galdetzen nien nire goitik zeudenei.

336. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00100 Aurreko atalean azaldutakoari jarraikiz, uler daiteke hirialdeko jarduera poliziala zor zaiola gizarte eskaera bati, kalte handiagoak eragozteko: gaizkintza, inseguritatea, droga trafiko handia begi bistan...

337. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00259 Printzeak ez dizkio hainbat eta hainbat lege txar ematen herriari, zerga-biltzaileen askonahiak halakoak eskatzen baititu, orainean abantaila eta etorkizunean kaltea diren arautegiak.

338. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00259 Monarkien historia zerga-biltzaileek egindako kalteez beteta dago.

339. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00183 Zorraren barkatzea eskatu ahal izateko, zehapena betearazteak kalte larri eta funtsezkoak sortu behar dizkio, dela Espainiaren ekonomiari edo industriako alor bati (ekoizteko gaitasunean edo lanpostu kopuruan), dela Estatuaren interes orokorrari.

340. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ametseninterp 0069 Geure kasa arazo batzuen sustraiaren bila hasteak kalte ekar dezake eta arriskutsua izan daiteke.

341. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0070 1643an ere arduratu bide zen Napoliko Gesu Novoko San Ignazioren kaperako oihalez, zeintzuek, urte horretan bertan buruturiko Cosimo Fanzagoren erretaula luxuzko batean kokaturik, kalte handia nozitu baitzuten mundu-gerraren garaian.

342. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0068 Foru Orokorrak bere aldetik, olei egindako kalteengatik heriotz zigorra agintzen zuen.

343. 1991> euskara batua saiakera-liburuak osasunihard 1995 0123 1. Gaixo diabetikoen oinen kalteen kopurua ez da batere baztertzekoa.

344. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0012 (...) halako kasuak ez dira santzio edo zigortzat jo behar nahiz eta partikularrari kalte bat suposatu.

345. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0012 Sortutako kaltea ordaindu behar izatea berez kaltea da, baina horri beste kalte bat gehitzen zaio, alegia zigorra.

346. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0012 Horregatik bigarren bereizketa egin behar da zigorra eta kaltearen ordainketa hutsaren artean.

347. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0012 Erantzukizun juridikoak eskatzen du egindako kaltea ordaintzea.

348. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0012 Kalte hori izan daiteke kontratu erlazioaren gertakizuna eta kasu honetan kontratuak berak gobernatuko du kaltearekin zer egiten den.

349. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0012 Baina kaltea sor daiteke kontratu erlaziotik at, eta orduan erantzukizunaren printzipioak sartzen dira: egindako kaltea ordaindu edo konpentsatu egin behar da eta ordainketa horrek erantzuleari kalte bat suposatzen dio, baina ordaindu beharraren arrazoia eragindako kalteagatik indemnizatzea da, ekitateak eskatzen duena.

350. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0012 Logika ez da horrenbeste kalteagatik indemnizatzea baizik eta urrapenagatik ordaintzea.

351. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0028 Kontrolak, ikuskatzaileen arteko elkarlana, arduratze egitarauak, erantzukizunak benetan esijitzeko gogoa, egindako kaltea ordaintzea eta antzeko neurriak ere har daitezke.

352. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0060 Ehizarako duten balioagatik batzutan eta, zenbait ugaztunek soroetan, abeletxeetan eta abarretan egin ohi dituzten kalte eta sarraskiengatik bestetan, historian zehar sarri ibili izan da gizakia ugaztunen atzetik.

353. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0119 Aralar mendiaren inguruko Nafarroako Larraungo bailarako herrietakoek, mendian, komunalak ziren belar lurretan eduki izan dituzte libre, artaldeak, ahuntzak, zaldi-behorrak eta bestelako aziendako abereak. Abere hauek, gaueko iluntasun eta bakardadearen babesean, mendiko belarretatik herri inguruetako soroetara jeisteko joera dute eta hauetara etortzen badira, kalte handiak egiten dituzte, bertan aurkitzen dutena jan eta zapalduz.

354. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0123 Kalte handi xamarra egin omen zuten gau hartan, abereek min handiak hartu omen zituzten, ikaraturik aldegin nahian, lepoko kateei tiraka.

355. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0128 Adreilua dator, zer forma duen ikusi, behean zer hutsune ditugun aztertu, egokien non koka daitekeen erabaki inon ez bada zuzen egokitzen, hurrengo adreiluei kalte gutxien non egingo dien kalkulatu behar da, mugitu eta kokatu, eta hori guztia segundu erdian edo.

356. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0207 Kalte alde batetik, eta deus baikorrik ez bestetik.

357. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0050 Garuneko kalte organikorik ezean eta herentziazko akats biokimikorik ezean, hala nola fenilzetonuria, gizakien ikas-ahalmenean dauden desberdintasun gehienek, pertsona baten bizitzaren edozein unetan helduaroraino, aurreko ikaskuntza-esperientzien emaitza behar dute izan.

358. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0015 Bestalde, berriz, potestate- edo manamendu- urratzeak izaten dituzten santzioak ere ez dira izaten kalteak ordaintzea edo ondare-exekuzioa, obligazio arruntetan izan ohi diren bezala (adib. potestate-galtzea, elkarbizitza amaitzea, oinorde-eskubideak galtzea, etab.);

359. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0140 Jendeak dioenez, beren behiek ez dute gazta egiteko adina esnerik ematen eta sinetsita daude, oso gutxi nahasten bazaio ere, behi-esneak kalte handia egiten diola ardi-esnez egindako gaztaren azalari, egiturari (hezurdurari) eta zaporeari.

360. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0221 Munduan sumendi-zona aktiboenetakoa den Islandia oinarri harturik, errauts-euriak nekazaritzan eragiten duen kaltea ikertu ahal izan da.

361. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0177 Gaur egun atmosferako goi-mailara heltzen diren izpi kosmikoen intentsitatea urteko 0,03 rad-ekoa da eta intentsitate hori baino bostehun aldiz handiagoa beharko litzateke (15 rad-ekoa, alegia) kalteak eragiteko.

362. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0009 Hemen aipatutako hutsegiteak euskarari egiten dioten kaltea ikusiz, eta honen ondorioz Euskararen Aholku Batzordeak emandako gomendioak jarraituz burutu da hemen aurkezten dugun lan hau.

363. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0208 - Emakumezkoarentzat minik edo kalterik ez du sortzen

364. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0227 41. Zuzengabeki hartu dituzten ontasunak, ez badituzte itzuli nahi etsaiek, eta kaltea jasan duenak ez badu berea biltzeko beste biderik aurkitzen, nolanahi egin dezake hobendunenganik, eta berdin hobengabeenganik.

365. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0078 Helburu hauekin, hezkuntzak inguruneak jasatzen dituen kalteei eta hauen larritasun, kausa, ondorio eta konpontzeko neurri egokiei buruzko kontzientziazioa eragin dezake.

366. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0309 Zenbaki honetan aurrikusitako aipamenak zerrenda batean ezar daitezke eta Merkatal Erregistroan gordailatu edo egin gabe utzi bestela, duten izaerarengatik ukitzen dituzten sozietateei kalte larriak ekar diezazkieketenean.

367. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0323 Egin kalteak erreparatzeko.

368. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0619 Tabakoaren kalteak.

369. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0135 Horrez gain, bai barne-herrietan, bai eta itsas herrietan, zenbait erakunde juridikoren bidez herriko biztanleen artean sortu den elkartasuna ere aipatu behar da: auzolana (batik bat bideak konpontzeko), suaraua (suteen kalteak estaltzeko), kofradiak (elkar laguntzeko)...

370. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 00171 Bergarako besarkada lotsagarri ura: Euskal Erriari kalte besterik ekarri ez zion besarkada ura...

371. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 00181 I-BURUZAG.: Aundia da, izan ere, apaiz orren izena, ez ditu ogei mutil berekin, eta bera degu gure etsairik aundiena, eta baita kalterik aundiena egiten digun etsaia ere, eta ezin arrapatu izan degu, eta arrapatzen degunean ies egiten digu beti...

372. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0037 Gerrak bi kalte batera ekartzen dituela esan oi da: gastu galantak eragin da ezer produzitu ez, lanerako jendearen faltaz.

373. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0188 Ereittea, irittea, konbittea, beargittea (kaltea), langittea

374. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00017 Ori zala ta, berebiziko krisis baten sorrera izan zan petroleoaren garestitzea: industri eta taller koxkor asko itxi bearrean gertatu ziran, eta ortik etorri zan lanik eza, eta bere ondorenak etzituzten berriketako kalteak ekarri Euskalerrira ere.

375. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00017 Krisisaren azkena izango zalakoan edo, amesetan asiak geunden, baina or nun esaten zaigun petroleoa merkatzeak berebiziko kalteak ekartzeko arrixkoa dagola.

376. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0215 Ez bagare hortaratzen, akabo etxea eta gure haurrentzat zer kaltea!

377. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00133 Gure errotor xahar gehienek bezala Sarako apezak erakusten baitzuen nola alferkeriak, kolerak, eta hararagikeriak mundu honetan berean kalte ikaragarriak egiten dizkiguten eta gero ondotik ifernuan gaztigu lazgarriak merezitzen.

378. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 UA alderdiak mesede egin dio Olentzerori. Istiluekin lotzeak kalte euskarari

379. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00001 Hala, baserria gizartera irekitzeko bidetik aurrera egiteko apostuari eustea erabaki dute EHNEkoek. Horrezaz gainera, lurraren defentsan azpiegiturek baserritarrei eragiten dizkieten kalteak salatzen jarraituko dute, eta lurralde antolamenduko plangintzek nekazarien beharrak kontuan har ditzaten ere lan egingo dute Gipuzkoako EHNEko kideek.

380. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 Krisi horrek kalte handia egiten die EEBBetako enpresei, alde batetik dolarrak yenaren aldean balioa irabazten duelako, esportazioak kaltetuz, eta beste aldetik, enpresak Asiako merkatuetako salmentak gutxitzen ari direlako.

381. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Udara hasieratik hona Txina jasaten ari den uholdeak kalte latzak eragiten ari dira: hainbat hildako eta gaixotasun uzteaz gain, kalte materialak ugariak dira.

382. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Horregatik, Kode Penalaren hutsegite handia da benetan ez berdintzea eraso baten biktima izandako emakumezkoak jasandako kaltea; are gehiago, emakumeak zigorraren ondorio zuzenak jasaten ditu, errua egotzi zaionari isun zigorra ezartzen bazaio, isuna, gehienetan, irabazpidezko ondasunen kontura ordaintzen delako.

383. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00027 Baso tropikalek eta landaretzak, oro har, jasan dituzte jada aldaketa honen kalteak.

384. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00031 Birus zibernetiko irribartsu honek enpresa handien sistemak kutsatu ditu mundu osoan zehar eta kalte informatikoak eragin ditu astelehenetik, ordenadoreen erabiltzaileek lanera itzuli zirenetik.

385. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16479 Horretaz gain, esleipena ondoriorik gabe geratzeak gordailuaren zenbatekoaren gainean sortarazten dituen kalte guztien erantzukizuna bereganatuko dute.

386. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0003 Erabaki honen aurka, haren jakinarazpenetik zenbatu beharreko hilabete biko epearen barruan, administraziozko liskarrauzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiko Administraziozko Liskarrauzietarako Salan, komeniesten diren beste defentsabideak erabil daitezkeelako kalterik gabe.

387. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Zubietako Udalak esan duenez, gidari askok erabiltzen du bideberri hau Iruñera joateko edo Leitzara bertara lanera joateko eta karreteraren egoera txar horrek istripu-arrisku handia sortzen du eta gastuak ere, zeren eta karreterako zuloetan ibiltzeak kalteak egiten dizkie kotxeei.

388. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. esnaola 0003 Hau da gehiengoak eskuratzen dizkiguna, eta hortik abiatzeak inori kalte politikorik ez dio ekarriko.

389. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0009 JAVIER OTANO Nafarroako Gobernuko lehendakaria Urdazubiko kuartelean izan zen atzo arratsaldean, larunbateko atentatuak eragindako kalteak ikusten.

390. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0009 Lau granadek jo zuten kuartela, eta lehertzean garrantzizko kalte materialak eragin zituzten.

391. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0009 Gobernu Ordezkaritzak jakinarazi duenez, kalteak 5,9 milioi pezetakoak (236.000 libera) izan ziren.

392. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Halaber, udal idazkariak ere txostena egin zuen eta haren konklusioa zen eskatutako bereizketak kalte nabaria egingo liokeela udalerriari, legez derrigorrezkoak diren udal zerbitzuak eta bertako herritarren bizi-kalitatea hobetzeko beharrezkotzat jotzen ziren gainerako zerbitzuak eraginkortasunez eskaintzeko behar ziren diru baliapideak murriztuko liratekeelako.

393. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0002 4. Eraikinaren aldi berekoa den hirigintzazko eginbeharra bete ez egiteak, kalteordainerako eskubiderik gabe lizentziaren iraungipena sorraraziko du, eskuratzaileak direnen aldetik beraiei sorrarazi zaizkien kalteen ordainketarako eskubidearen kaltetan gabe.

394. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Proiektu horren kontra mintzatu ondoren, egin zitzakeen txikizio eta kalteak sinbolizatzeko hain zuzen, zentzu biko amaiera hau eman zion azken bertsoari: Ikusi ere ez dugu egingo, baina sentituko dugu.

395. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2439 a) Lanerako puntualitate ezak, hamar minututik gorakoak eta hogei minutu baino gutxiagokoak, kalte konponezinik sortzen ez dutenean.

396. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2439 b) Lan jardunean zehar arrazoi justifikaturik gabe lana uztea, kalte konponezinik sortzen ez dutenean.

397. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2440 f) Segurtasuna eta Higieneari buruzko arauetan ezarritakoari dagokionean arduragabekeriaz jokatzea, horren ondorioz langileei edota laneko tresnei kalte edo istripu larririk sortarazten ez zaienean.

398. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2440 g) Zuhurtzia falta, arduragabekeria edo etika profesional-eza, betiere horren ondorioz hirugarren pertsonek erreklamaziorik egiten ez dutenean edo kalte konponezinik eragiten ez dutenean; bestela, hutsegite oso larriatzat hartuko dira.

399. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8678 e) Zakar erradioaktiboak: zakar erradioaktiboak edo batazbesteko bizitza nahiz kontzentrazioagatik instalazioetan kalterik sor dezaketenak eta/edo instalazio horien mantenimenduan diharduen langilegoari arriskurik ekar diezaioketenak.

400. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8679 Ur, saneamendu edo energia sarearekiko edo ke kanporaketarako sarearekiko kokaera dela-eta, beharrezko konexioa jabe desberdinen beste lokal batzu zeharkatu gabe ezin burutu duten lokalen jabeek, hirigintza eskubideen egikaritza osoa eragotziko ez duten trazadura eta baldintzetan eta sortutako kalte eta molestien zenbatekoa ordainduz egin ahal izango dute.

401. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 Hirugarrengotza baloreen kaltea.

402. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0003 8.- Eskatzaile guztiak subrogatu egingo dira ehizaketa garatzen den bitartean gerta daitezkeen balizko urratze edo kalteetan.

403. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0008 Bizkaiko Herrialde Historiko osoko nahiz eskualde bateko ehiza aberastasunari, klima edo biologiazko inguruabarrek edo espezieen artapenerako guztiz desegokiak izan daitezkeen bestelakoek sor lekizkioketen kalteei aurre egin nahian, Sail honek, Ehizarako Lurralde Kontseiluari behin entzun eta gero, berea egiten du espezie guzti hauetarik bakan batzuren edo guztien ehizarako aldi baliogarriak aldatzeko ahalmena, babesteko neurri hauek aprobetxamendu komuneko ehiza lurreei zein ehiza erregimen bereziaren menpekoei aplikatu ahal izango zaizkielarik.

404. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. gereño 0010 Ekintza nazkagarri horiek, ezer konpondu ez eta populazioaren haserrea eta higuina lortu dute, kalte ekonomikoak sortuz lanean ari diren beste langileei.

405. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6051 - Pablo Llosa González jaunak, bere izenean eta BI-RS-AC-88 funtsari dagokionez, eta bere ama Victoriana González andrearen izenean eta bere neba-arreba Ramón, Javier eta Catalina jaun-andreen izenean eta BI-RS-AC-79, 80 eta 84 funtsei dagokienez, zuinketa aldatzea eskatzen du, gasodia euren lurretatik igarotzeak kalteak dakarkiela eta, egunen batean lurren hirigintzazko kalifikazio aldatzen bada, horietan eraiki ezinik geldituko direla galdatuz.

406. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6051 - San Martín neba-arrebek, Fernando Legarreta jaunak eta Carlos Ladrón de Guevara jaunak, V-76 eta V-82 erpinen artean, zuinketa berriz aztertu dadila eskatzen dute, ukitutako lurzatien mugetan dauden bideetatik igaro eraziz; era berean, V-67 eta V-74.1 erpinen artean aldaketa bat egitea eskatzen dute, sor dadin kaltea ahal denik eta txikiena izan dadin.

407. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6051 - Petra Torre andreak, BI-RS-ST-05 lurzatiaren ugazaba denez, zenbait aldiz desjabetzapena jasan behar izan duelako, bere lurzatiari kalterik ahalik eta txikiena sor dakion, gasodia lekuz aldatzea eskatzen du, funtsaren mugatik pasa eraziz.

408. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6052 Kontuan hartu behar da, zuinketa aldatzeko eskatuz aurkeztutako galdapenak aztertzerakoan, utilitate eta interes publikoari lehentasuna eman behar zaiola interesatuen komenientzi partikularren gainetik; eta, instalakuntzak izan behar dituen segurtasun baldintzarik onenei lehentasunezko balioa emanez, lurraren distantzien eta erabilpenen araubideari dagokionez beste sektore batzutan indarrean dagoen legedia bete behar dela neurtu behar da, baita eskatutako aldaketak burutzeaz beste batzuri egin dakiekeen kaltea eta zuinketaren arrazionaltasun orokorra ere.

409. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6053 D) - Instalakuntzen iraunarazpena lortzeko beharrezko langileak eta tresnak sartzeko askatasuna; bidezor iraunkorra 4 metroko zabalerakoa izango da 2 metro Gasodiaren ardatzaren bi aldeetara ; sor daitezen kalteak ordaindu egingo dira.

410. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Atzo goizeko 11etan Iruñeko Santxo el Fuerte etorbidean eta 24 zenbakiaren zortzigarren bizitzan, gas bonbona batek eztanda egin eta etxebizitzan kalteak sortu zituen.

411. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Eztandak kalteak sortu zituen sukaldeko tetxuan eta ateetan, era berean, etxeko tetxu faltsua atera zuenez suhiltzaileen partehartzea beharrezkoa izan zen.

412. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Nafarroako nekazaritza eta abeltzantza ondo garaturik daude, eta horregatik Europako Komunitatean sartzeak beste autonomi elkarte batzuei baino kalte txikiagoa egin die, Carmelo Sainz de Murieta, Nafar Gobernuko Abeltzantza Zuzendaritzako buruak atzo aditzera eman zuenez.

413. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Elkarrizketa eta adostasun faltak izugarrizko kostuak eragin ditu, hala nola, kalte ekologikoak, neurrigabeko segurtasun gastuak, auziaren militarizazioa eta indarkeria, azpimarratu du Lurraldeak.

414. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4773 Esleipen hartzaileen gordailuak atxekituko dira salmenta prezioaren kontura, ohartarazirik ordainketa osatzeko duten epean berori egiten ez bada, fidantzaren zenbatekoa galduko dutela, eta gainera esleipena eraginik gabe uzteak sortzen dituen kalte guztiak Administrazioari ordaindu behar dizkio.

415. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4777 Esleipen hartzaileen gordailuak atxekituko dira salmenta prezioaren kontura, ohartarazirik ordainketa osatzeko duten epean berori egiten ez bada, fidantzaren zenbatekoa galduko dutela, eta gainera esleipena eraginik gabe uzteak sortzen dituen kalte guztiak Administrazioari ordaindu behar dizkio.

416. 1991> sailkatu gabeak egunkariak basarri 0016 Bazekian zerbait ori esan zuanak: ondo probatua egongo zan, iñolaz ere, Euskalerrian, oraingoz ixil xamar bagabiltz ere, aundiak dira Españiako lurralde askotan azkenaldi onetan egiten ari dan kalte ta pikardiak.

417. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 Urraketak sailkatzeko sistema emaitzaren araberakoa da eta, hortaz, sortutako kaltea konpontzeko kostuaren multiploez bereizten ditu zigorrak, hartara urraketak ingurunean eta ingurunearen herri eginkizunean izandako eraginarekin bat etor daitezen.

418. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0005 Espediente horretan bertan erabakiko dira mendia halakotzat jotzeak jabearen edo jabeen ondarean ekarritako kalteen ordainak.

419. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0010 Ez batek ez besteak betetzen ez dutenean Foru Aldundiak eroslea ordeztu ahal izango du, erosketa prezio berean baina finkak izandako kalteen eta galeren halakorik bada zenbatekoa kenduta, eta horrek ez eragotziko saltzaileak, lehenengo obligaziodun legez, duen erantzukizun zibila.

420. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0010 Izurrilkarien isurketek ingurugiroari eragindako kalteak eta hauen hondakinak desagertarazteko teknikak aztertzen ari dira teknikari eta zientzilari hauek Butrongo gazteluan (Bizkaia).

421. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0004 Goardia Zibileko fiskalak aurkeztu zuen salaketa partzialki hartu du kontuan epaileak, eta Galindo iraindu dutela eta kalte moralak eragin dizkiotela dio.

422. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00021 Gainerako zinegotziek gertakariei buruzko ikerketa egitea eskatu diote agintariei, eta atxilotzerakoan armak erabiltzerakoan Goardia Zibilek kalte moldaezinak sortzen ahal zituztela salatu zuten.

423. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00004 Ba guk uste dugu garrantzitsuena ez dela Indar Beasainen geratzea (ahaztu gabe erakunde desberdinetatik jasotako laguntzak ia 4.000 milioietakoak izan direla), Goierrin geratzea eta bere etorkizuna ziurtatzea baizik, eta horretarako hartu den erabakia 300 etxebizitza eraikitzea Beasaingo herritarroi izugarrizko kaltea egiten digula gure bizitza-kalitatean.

424. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00003 Aipatu, Bizkaiko Foru Aldundiak aurten 9 miloi pezeta baino gehiago zuzenduko duela hondartzetan izandako kalteei aurre egiteko.

425. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00001 KALTE HANDIA LITAKE

426. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00015 1. Jarduketaren zein fasetan daude Leitzarango eta Sakanako autobietako obrek kalteturiko ibaiertz eta ubideak bertako espezieekin leheneratzeko lanak? Garatzen ari al dira aipatu obretako Ingurugiro Eragineko Aitorpenetan ezarri ziren neurriak? Jarduketaren zein fasetan daude ibaian eta haren inguruan (zubiak eta iraganbideak) eraikitako egiturek sorturiko kalteak zuzentzeko lanak? Kasu bakoitzerako ezarri zen Begiratze eta Kontrol Plana aplikatzetik sorturiko zein jarduketa egin dira? Noizko aurreikusi da lan horiek bukatzea?

427. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Guk dugun lurralde eta zabaltasun ederrarekin, ekologia aldetik kalte handia eginen duela iruditzen zait.

428. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Kontua da une jakin batean bati lehentasuna ematen zaiola beste batzuen kaltetan, kalte hori kakotxen artean jarrita.

429. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Lur planeta guzitik Rio de Janeiron,
Bildu dira milaka andere ta gizon,
Ingurumena zaindu beharrez edonon,
Zerbait egin behar da eta ez itxaron!
Industriak sortu du mila kutsadura,
Airez ta lurrez doaz gaindika mundura.
Sinesgaitza da hartu duen hedadura!
Gaixtagina, hobendun direnen ardura!
Eki izpietarik zaintzeko ozona,
Naturak eman digun azal hoberena.
Iparburutik galtzen hasita dagona,
Hura galduz gero da galduko gizona!
Hego Ameriketan ta Asialdean,
Lurrak eta oihanak desertu bidean!
Idorte goseteak Afrikan aldean!
Zer jasan beharko da datorren mendean?
Kalteak zuzentzeko behar den dirutza,
Kutsatzaileen gandik biltzeko ametsa
Galdua da. Edonork orain jakin beza,
Aberatsek baitute eman beren eza!
Golkoko gerlarako bazen diru frango!
Natur kalteentzako diote: ez dago!
Dirua baita beti dirudunendako,
Kutsadura da aldiz behartsuendako!
Hitzaldi ederretan ari zirelarik,
Rion berean zenbat hil ote goserik?
Zenbat haur eta gazte, tratu txarretarik?
Rioko miseria egon da gorderik!

430. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Agorrilaren 8 arratsalde apal beltzak ekarri duen harriak ekarri ditu aspaldian izan ez diren kalteak.

431. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Kalte materialak seriosak izan dira: suprefetaren emaztea eta atezaina durduzatu ditu dudarik gabe leherketak.

432. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak irutxulo 1994 0020 Uda garaian lanean aritzea lasaiagoa izan arren, itsasoak kalte handiak egin ditu.

433. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak n. irastorza 0014 Eroski erakitzeak Altza, Intxaurrondo eta beste hainbat auzori ekarriko dizkien kalte eta onuretaz hitzegin zen Larrotxene Kultur Etxean egin zen azken bileran.

434. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0014 Urte bereko abenduaren 1ean Herrilan, Garraio eta Komunikazio Kontseilariak idazki horri erantzun zion, Zerbitzu hau kentzeak gure Komunitateari zer nolako kalteak eragingo zizkion adieraziz, eta bere jarraipenaren aldeko arrazoiak emanez.

435. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Honez gainera, istripuan izandako kalte edo galera guztien barri emoteko 94-61791 00 telefonoa jarri dau eskuragarri, kaltetuek bertara deitu daien.

436. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Zer Dakar itsasontzian izandako kalte materialak ordaintzerakoan, oraindik zehaztu barik dago baporaren asegurua edo udalarena egingo dan kargu pagatu beharrekoaz.

437. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00007 Hitler-ek, era berean, ganaduek landa-gai ziren lurretan egindako kalteak salatzen zituen: Naturak erakusten digu, errejimen arrazional bat janari gordinen kontsumoan oinarritu beharko litzateke (bitxia, ezta?).

438. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Alde batetik baserritarrek sufritutako kalteak indemnizatzeko biderik ezta dirurik ipini ez dauelako eta txaletak edota basoetako pista ugari eginaz nekazaritza arriskutan ipintzen dabilelako.

439. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0044 Baserri giroak berriz, bertsotan ikaste lanerako ia mesede aina kalte zekarkidan, inguruan bapatean aritzen zenik ez izatean bertsolari munduarekin harremana eragotziz eta lanketa bide autodidakta antzu xamar batetara behartuz, ordainetan berari zor dizkiodan zer eskertzeko franko jaso badut ere.

440. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0005 Behar hauek betetzen ez direnean, edo haurraren inguruan aldaketaren bat ematen baldin bada, kalteak handiagoak edo txikiagoak izango dira honen arabera: haurraren zenbait ezaugarri (adina, sexua, tenperamentua, familia barruan duen lekua,...), aurreko esperientziak, egoera berria, etab., bere ama ez den beste pertsonekiko haurraren harremanaren garrantzia azpimarratzen delarik.

441. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0017 Eskuarteko hauek neurri batean erabil daitezke hondatu gabe, baina gehiegi ustiatzeak kalte larriak ekar ditzake, merkatuko ekonomiatik at baitaude eta mundu osoak erabil baititzake askatasunez.

441 emaitza

Datu-estatistikoak: