XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 !¡Gora Sorkunde Garbia!! !¡Gora Aita Tirso!!- Gure zinismen edo fedea geruago eta otzagoa egiñaz dijoala... Gure gasteria geruago eta biurragoa eta oitura eta bizikera lasayagokoa izan nai duala... Arimako gausakin ez duala nai iñork ere orain gogoratu, eta beste orrelako itz gogorr asko eta asko aditzen diran garayan, uste izatekoa zan, Aita Karmeldar baten etorrerak etzuala ikara aundi-aundirik egin biar erri onetan, baño, ezker betikoak Goikoari, ez da ori gertatu.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Mañari Igaro dan astian euki dogu karmeldar lekaide bat eta egin dauskuz lau txonitz edo sermoi lau egunian, azaldu euskun zelan egin autorpena edo konpesiñua euzkera ederrian.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Eleizkixuna gustiz ederra, baña bai Larra'ko karmeldar Aba Polentzi'ren txoniz edo sermoya be; eztogu entzun txadon onetan euzkera garbijan aren ekarrija daukonik.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Baña ames osoa iragarri nai dauskat: otso txiki ori karmeldarren eleizan sartuaz, bildots otzan biurtuko zoala be ames egin nayoan.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Esan eta egin, Ander`en Ama bere senera etorri zaneko, au doa semea karmeldarren eleizara.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Gero karmeldarren soñekoa eskatzen dau antzez eta negarrez.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Gazte onen zintzotasuna ikusirik, karmeldarrak euren soñekoa luzapen barik damotse ta Ander lekaideki egiten da.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Dagonillaren 26'an asi ta Irallaren 6'an amaitu zan erri onetan misiñoe ederra; izlarijak ixan ziran Jazinto ta Florentzio Karmeldar abak.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Karmeldarrak erriko abeslariak lagundurik jaupa polit bat abestu eben eta txonitza goiz eta arrastien euskotarrak ondo ezagun daben Tirsa abak egin ebazan; ederto egin be.

10. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0013 Monjen 10 konbentu be ba-dira, karmeldarrena bata.

11. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0018 Igarleen Semeak izenaz ezagutzen ebezan lenengotan Karmeldarrak, baña gaurko Karmeldarrak dira.

12. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0018 Ordo Virigins Mariaren Ordena izena be emon eutsen eta zuzenki emon be Karmeldarrak izan ziralako Mariaren lenengo gurtzalleak.

13. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Karmeldar lekaide ta lekaimeen eliz edo otoi Oleku agirietan: a) toki baten etxe bi edo geyago ba'legoz be bai;(...).

14. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 III.- Karmeldarrak Europa'n.

15. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Karmeldarren kontra be, laster naspillazi ta jausi ziran euri-jasa biurriak, Karmel mendian bertan.

16. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Baiña Larra'n ba-zan, orrez gaiñera, beste anaitasun berezi bat: España'n karmeldarren nagusi Aita Prantzisko zala, 1776'ko urrillaren 28'n Kordoba'n izenpeturiko agiri baten bitartez, Larra'ko komentuko nagusiari baimen osoa emon eutsan Aita onek, Karmen'go Kutunaren Artxikofradi aparteko bat sortu ta eratu egian.

17. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Liburu oso jakingarria osotu daikegu karmeldar oneik dagien alderdi ortako lanari begiratuta be.

18. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Euskera apaiñean idatzita dago, ta auxe izan zan urte askotan karmeldar eleizetan erabilli zana.

19. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Ori obeto irixteko lekameitzako gogo bizia egin zitzaion; eta Dijon'go Karmeldar lekaimeei bere asmoak azaldu zizkien.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Eta ori, Karmeldar, Pasionista eta Iruñako apaizgaiak ez etortzea pena genuela gero! Ba-zuten gogoa auek ere, ta benetakoa izan ere; baiña egunak txarrak, eta, naigabez baiña, ezin!.

21. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0088 Aurtengo OLERTI EGUNA Larrean, karmeldarren komentuan ospatuko da, J.L., azaroaren 23'an Kristo Errege egunean.

22. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Giro onetan, uste barik, sortuko zan aindik lasterrera Karmeldarren Lagundia.

23. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Eta olantxe sortu zan Karmeldarren Lagundia.

24. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Geroago, XIII'n gizaldian, Honorio III Aita Santuak ontzat artu ta bedeinkatu zituan Karmeldarren Lagundi au eta bere Erregelak.

25. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Eta zetan esanik be ez dago, Karmel-mendiko kobetan otoitzean ziarduen kristau eremutarrak lenengo eta Karmeldar guztiak gero, Amabirjiñaren babesean jarri zirana.

26. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Geiago oraindiño, Amabirjiña ain maite ebelako Karmel-mendiko Amabirjiña zoriontsuaren anaiak, deitzen asi jakeezan karmeldarreri.

27. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Gero, apurka-apurka, karmeldarrak Israel'en eta Europan zear zabaldu ziran.

28. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Eragozpen oneik zirala-ta, Simon Stock santua, karmeldarren VI'n nagusia, arduraz eta kezkaz beterik egoan eta eten barik otoitzean ziarduan Amabirjiñari laguntza eske.

29. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Alako baten, 1251'n urtean, Uztaillaren 16'an, Karmengo Amabirjiña berbera agertu jakon, Eskapulario bat eskintzen eutsala, esanez: Ona emen neure emoirik bereziena, bai zeuretzat eta bai karmeldar guztientzat.

30. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Berba oneikaz adoretuta, gero ta geiago zabaldu ziran karmeldarrak Europa guztian.

31. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Bere alaben karmeldar biziari sua ta poza emon nai eutsen Teresak.

32. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 XVIII'garren mendearen erdirantza, Aita Andres karmeldarrak bilduma edo txorta bat osatu eban komentuaten orduan be abestuten ziran eta Ama Teresarenak zirala uste eben guztiakaz.

33. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0084 Onela, Karmeldar Mixiolari Indietan izaniko Juan Bizente, doatsu izateko danak, egunero irakurten eban La Constancia Integristen izparringia, asarrez jaurti eban lurrera esanaz: Ez ekarri geiago olako izparringirik gurera, gorrotoa baiño besterik ez dauko-ta.

34. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0051 Beste komentu batzuei lez, karmendarrenari be su emon deutsoe eta bertako fraide bat il egin dabe.

35. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0051 Andik aurrera Palau gazteak komentutik kanpoan eroan bearko dau karmeldar fraideen bizitza.

36. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Baiña era batera, Teresa deunaren alabak izaten jakin bear dabe, otoitz-egille eta otoitz-irakasle: 1860-tik asita Balear ugarteetan eta Kataluñan olako taldetxoak sortu eta sendotu ditu; eurak dira gaurko Karmeldar Mixiolari eta Teresatarren asikiñ.

37. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0331 Orduantxe egin nebazan nik karmeldar Ordena barriztatzaille oni buruzko lan batzuk; orrein artean bat Cántico au euskeraz jartea.

38. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0035 Perutar Jesuistak ehun aldiz Amazonari beheiti joan dituk, gure herriak bahitzeko: baita Brasilgo Karmeldarrak esklaborik gabe izanik, gora Ucayali ibairaino.

39. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0047 Prososione hauskorra abiatua zen, bi Karmeldarrak buru: neska-Indianoen artalde kordokaria gibeletik.

40. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0089 Gizonek ere oihal urdinezko galtzak jauntzi behar zituzten, bainan karmeldarrak zuhurki begiak hersten zituen, gizonak larru huts ibilki zirela eta.

41. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0090 Oteiza'tar Sabin jaun karmeldarrák honela esan zuen.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0291 Sermolari batzuk dantzen aurka azaldu ziren argi eta garbi: hala nola, Aita Palacios bat eta Aita Añibarro bat biak Zarauzko Misiolari komentukoak, Aita Mendiburu jesulaguna, Santa Teresaren Aita Bartolome karmeldarra, eta abar.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0091 Honen arabera badirudi ez zela ohitura ezezaguna, arrunta baizik komedietara joatea, eta karmeldarrak jarraituko du: (70) FRAY BARTOLOME: Aip. lib. 145. orr..

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0241 Azken batez behintzat, gogoeta sakonak egin ondoren, Karmeldarren ordena utzi eta Kartusiarrenera joatea erabaki zuen.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0241 Honek, nahi zuen guzti hori, karmeldar fraideentzat pentsaturik zuen erreformaren barruan aurkituko zuela ziurtatu zion.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0241 Karmeldar fraide berrien artean ongi zebilen.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0241 Apostolutza lana, jende elizkoiekin, lekaimeekin, karmeldarren elizara joaten zirenekin gogo biziz betetzen zuen.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0017 Fray Andrés de San Miguel karmeldar oinutsa, fray Diego de Chaves agustindarra edo fray Francisco de Tembleque frantziskotarra dira Espainia Berriko goizetiko injinerutza hidraulikoan distiraz agertzen diren gizon ospetsuetarikoak.

49. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0209 Karmeldarra; oso jakituna.

50. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0209 Euskalerriko karmeldar Probintziko nagusi izan zan, ta Aita Lendakariaren aolkulari.

51. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0048 Geroztik, urte batzuetan Santander eta Burgos aldetik dabilkigu; eta azkenez, Lazkano`n, karmeldar izateko gazte sar-berrien maixu izentatua izan zan, eta ementxe, kargu onekin il zan 1836`garreneko urtarrillean.

52. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0048 Esan dugunez, idazle titulua ez zeukan edonork karmeldar lagundian; agiri bat bear zan ortarako (...).

53. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1971 0013 Meza emaileak, Erretoraren bi aldetarik, aita Ulibarren eta aita Akesolo bi karmeldarrak, aita Villasante Arantzazukoa, aita Baztarrika Eztibalitzekoa, aita Iratzeder Belokekoa eta Aramaioko lehengo Erretor bat 36-an Ameriketarat joana eta lehen aldikotz zer pozarekin! eskuarazko meza emaiten zuena.

54. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0019 Karmeldarrek hamabortzgarren mendean lantua.

55. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Laster Bruselasera joango dira. Karmeldar ikastetxeko ikasle batzuk, Aldundiko leiaketan onenak Ramón Basaldua.

56. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Kurtso barruan eta iru ilabeterik iru ilabetera, Karmeldar Ikastetxeko neska mutilek, urteera kulturalak betetzen dabez.

57. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Azkenik eta hainbat ikastetxe artean, Karmeldar Ikastetxea aukeratu eben apirileko onena zalakoan.

58. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Baina joan den apirilean Bilbon aurkeztu zen eta aste honetan Donostian ezagutzera emango den Diccionario de Autoridades de la Lengua Vasca delakoa bide landu eta lantsuaren azken urratsa da, Lino Akesolo karmeldarrak azkenik lortu bait du bere aurretik hainbatek esku artean erabili duen hiztegia amaitzea.

59. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Retanak Lino Akesolo karmeldarrari agindu zion lana, bai eta lehenengo aleak kalean jarri ere.

60. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1969 0001 Oietatik sei kalmeidarrak dira, urrietan mixiolari ibillitakoak.

61. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Euskalerrian ain erroturik dauden Kaputxino ta Karmeldarrak, nun?(Eskerrak, Aita Yurre beti gazte ori ta Aita Jose Mari Etxeberria, Larrea`ko langille trebe au, an genituala).

62. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Gernika'ren 49. bonbaketa urteurrena: Gernika'k orduan egazkin 1937an, nazien menpe ildakoak gogoratu: besteen artean Leizaola ta Ardantza lendakaria zirala Meza Nagusia Karmeldar Mojetan.

63. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0072 Karmeldar prailleen etxe nagusian ate-joka jarri giñan. Bai gendun itxaropen.

64. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0072 Karmeldarrak, prailleak, denak ez arren, euskera zale izan ditugu, idazle piñ euskera garbian, izlari askar euskera ederrean, euskalerriaren seme zintzo eta maitale bero... eta atea jotzean bai gendun itxaropen.

65. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j.m. iraolagoitia 00102 - Euskaldunak egozan ikasleku, konbentu, seminarioetan... 50eko hamarkadako azken urteetan pausu barriak emoten ebilzan: Jakin (Frantziskotarrak), Laiaketan (Pasiotarrak), Arnas (Sakramentinoak), Karmel (Karmeldarrak)...

66. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00063 Lehen urtean, Zornotzako fraile karmeldarren komentuan, urteko ordaina ez zen gauza handia, zazpirehun pezeta uste dot, etxe batzutan horixe be faltako zen baina.

67. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Honela inoan gizaldi honen lehenengoetan hil zan Irutasun Deunaren sor Isabelek, mistikako goi-goiak gainditu zituan lekaime karmeldarrak.

68. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00101 Frantziako iraultza garaian, martiritza jasan zuten hirurek Parisko karmeldarren komentuan, 1792ko irailaren 2an.

69. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00126 - Botoak egin nituenetik karmeldar sotana ez dut inoiz erantzi, gerra honetan izan ezik.

70. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0291 Are gehiago la Encarnacion komentuko karmeldarrak:

71. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. arrizabalaga 0070 Elkarrizketa hau lasaitasun osoan egiteko, Donostiako Karmeldarren konbentuko areto bat aukeratu dugu.

72. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00126 Dena dela, Aita Migel ez da euskal idazle edota sermolari bakarra Markinako Karmeldarren artean: honen komentuko lagun batek idatzia da gaztelaniaz eta euskaraz liburu hau Guía de colmeneros o tratado práctico de abejas...Erle Gobernatzaillen Guidariya, edo erleac gobernatzeco modua... hainbat urte geroago argitaratua, 1827an.

73. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00126 Aita Migel hor agertzen zaigu, ez Markinako beste Karmeldar sermolari eta idazleen artean soilik, baita Euskal Herriko beste askoren artean ere: goian aipaturiko Kardaberaz eta Mendiburu, Joan Antonio Ubillos, 1707-1789, Martin Duhalde (1733-1804), Joan Bautista Agirre (1742-1823), Jose Ignazio Gerrico (1740-1824), Pedro Antonio Añibarro (1748-1830), Pedro Astarloa (1751-1821 ), Joakin Lizarraga (1748-1 835), Joan Mateo Zabala (1777-1840), Joan Antonio Mogel (1745-1804), etab. ditu garaikide.

74. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00126 Euskal Idazle karmeldarrak

75. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00139 Dena dela, gai beraren inguruan aspaldi lehen erabili hameka solas gogoratuz, iduritzen zait Ene Sinestea eskaini zigun Etienne Sallaberry-ri, GAZTE aldizkarian luma zorroztu zuten Hiriart-Urruty anaieri, Manex Erdozaintziri eta Klaudio Harluxeti banituzkeela gaurregun Julen Urkiza Karmeldarrak ontzen ari dizkigun bi lan garrantzitsu aipatzeko:

75 emaitza

Datu-estatistikoak: