XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0084 d) Obenaz garrbatu (damutu) ta Jaungoikoa'gana biurrtzea beti ¡gero! eriotz aldirako lagatzen dabenak, itxaropen aurrka geyegiz oben egiten dabe; itxaron bearr eleukiena, itxaroten dabelako.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0011 Alako atsekabe andijak sorrtu dauzan oben gaizkiña laga-egizu, ba.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0031 Baña, edozeren aurrez, zenbateko atsekabia izango ete-zan Ama Miren Deunarena, bere Seme atsedengorra il-obijan lurralduta laga biarr ebanian!.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Pipax. - Gu, berriz, zuek baño nekezago irten arren, laja zuek atzian, eta erriya bixtatu zenuteneako, bi puntetan gindukan.

5. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 banatzen ezta denean,
eta biyotzak gelditzen daki
ostera lanbro artean,
zergaitik nere goizeko izarra
ezta, ez bizi lurrean
joantzan ni dena illun lajata;

6. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 Berriro entzutenda
negar aurrarena,
estututzen zuena
amaren barrena,
zeñek diyo batetan
lajarik diena
beren sendakiñentzat,
ustian zubena...
- ¡Zer kalderiñ eta zer
danboliñ kirtena!
guziyak baño len da
nere zoramena
.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Semeak laja dute beren ama euskera, jakintsu ta jakingeak yaurrti dute urietatik, errietatik, batzarretatik, ondo jantzi edo apaindutako iru gizon edo emakume dauden toki guzitik.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Gero, jaski zuripean lurra lagata zerutzunean barrena urrindu zan.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 - ¿Zertan ibilli zera echea lagata orrenbeste denporan?- itandu zion garrazkiro.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 - Joango nitzake zuri laguntzeagatik asaben obietan otoi azkena eginta jayot-seaska laga bear banuke ere, baña, berriz diyotzut ez nazula kalterako baño izango.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 ¡Agur! esanta abiatu zan Endo etorri zan bidean zear joaten, berari begira, Lot'en andriaren ekantza zirudiala Urrunda zarra lagata.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Emeretzi urte bakarrik zitunean ama laztana ta anai, maiteak laga ta, ikasle gogoangarria izateko asmoz Paris'ko Ikastetxe nagusi aipatura abiatu zan.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Zer izan da bere asmoa? - Lurretik begiak jaso gabe belarretan dabillen abere baten antzeko ni izatea? Ez; bera ezagutzeko adimena ta bera maitatzeko naimena ta biotza eman zizkidanak lagako al nindun, ba, berak nerekin eta nik berarekin zer ikusirik ezpanu bezela?.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 (...) baldin onek arrpegi ona jarrtzen bazion, eta, oi zuanez, kutunki itz-egiten bazion, Jaungoikoaren errukitasuna iritxiko zuala uste zuan, bestela gerrtatzen bazitzaion berriz etzagoala gauz onik, Jaungoikoak bere eskutik lagata zeukala.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Eta au ere etzuan arrtu nai izan; errdiakin geratu zan, eta andre ura maitasun onekin oso oneratua laga zuan.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Bazter guziyak illum ikusten zituan Jesusek, bere mingañ ondocho legortua nekez ibilliyaz, begui lausotuak goruntz jasorik, alako bakardadian zergatik lagatzen duan Zeruko Aitari galdetzen dionian, eriotzaraño laguntzen diyon Amak bere biotzian artu zuan estenkada, nik adierazteko baño zorrotzagua da.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Deba Modistillai: Ara, ez zaigu atsegin eztabaidan ibiltzea; ez degu nai alkarren artian aserrerik ikusi; beragatik damuz artzea det idazkortza zueri idazteko, bañan neskatxoak, bai-dira gauz batzuk beren bidian igarotzen laga bear etzayotenak eta orrelakoak dira zuen (obeto esateko bisarena'ren? idaztian).

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¡Emakumeak, oraindik izena eman ez dezutenak, ez geroko laga, lenbailen eman izena! Ondarrabi'n, Emakume Elkartea iñun ez bezelakoa izateko.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Qui furabutur, jam non furetur, magis autem laboret, ut habeat unde tribuat necessitatem patieati: erakustide auxe laga zigun Paulo jondoneak (ad Ephe. IV-28) len lapurretan zebillena, ez bebil: ez beza ezer ostu; baizik lan egin beza, ortatik izan dezan, zer berari ta besteri eman.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Eta lotsagarriena, sua biztuta amatatzen ez laga-ta, ikuskizun bat bai'litzan, gizoste izugarrien aurrean, lapurretan gustien aurrean egiten ebela ta... ez diñoguzan besle gauza asko...

21. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0014 Negu gogor batian, izotzak Eibar-ko kaliak ibilli ezindako moduan laga zituan.

22. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0098 Orko sei edo zortzi peseta mokordo gaitik, zeñek ukatu? Eta, gañera, norbait juaten bazan jerenziara esanaz, alako edo olako aundikiren bati ez zetsala sartzen laga?.

23. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0098 Jakiña, agindua-agindu; baña berak ondo zekian, alako bezeroren bat kalian laga-ta, asarria etorrela.

24. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0098 Baña juan ziran jerenziara zer jasotzen jakuen esatera, eta gure eibartar ate-zain jatorrak artu eban agindua: sartzen lagatzeko.

25. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0014 Al ebanak, gutxiago ez izatearren, laga eban ontzakua; geienak buru-makur aldendu ziran.

26. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Euren buru egiten eban txakur andi bat, ¡uau-uau! izketan egoala, entzuletariko batek uzkerra yaurti yoan, eta buruzagiak amaitutzat laga yoan batzarra, areik-eta lotsagabea nor izan zan igarri arte.

27. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 Da jente guztia arriturik laga-ta, pelota partiduori irabasi eban.

28. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Eta, emakumiok parkatu oin be zuek txar laga biarra.

29. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Ondo eritxi zetsen frailliak kondiziño oni be; eta gaztenak laga eban zarrena eskubide onetan lelengotzat.

30. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Eta beste milla itz astun eta samurren ondoren, illdakuan soña luze laga eban lurrian, eta albotik atararik galtzairu zorrotza, bere indar guztiagaz aindu eban biotzera; makurtu zan lurrerutz eta laztandurik illdako Maittia, beragaz betiko lotaratu zan, ezteguetako gauan alkarregaz ogeratu balitzaz bezela.

31. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0499 - Eusebi'k ei dakar autortz au bere Eleiz-edestian: Gero Klaudi'ren jauraldian jaun izate aldia, gauza guztien ardura biozpera ta errukiorra daukan Jaungoikoa'k, Erromara daroa Kepa, Apostoluetatik indartsuena ta nagosiena... Ta orren dirdiratsu argi egin eban Kepa'ren entzule artean Jaungoikozaletasunaren argiak; bein entzuteaz ez zan naikoa, ezta igarlearen itzez irakasteaz bere; ta arrenka ta arrenka eskatzen eutsoen Mark, Kepa'ren jarraitzailleari, Kepa'k itzez erakutsi eutseena, idatzita lagatzeko, ta ez eutsoen baketan utzi, egin arteraiño.

32. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0049 Iñaxi - Ara bada, orainguan kraxkatu're gabe, orra oxo-oxorik laga.

33. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0273 Otoitza laga ezkero, animari ito bearra, pekatu aztuna, eriotza etortzen zaio.

34. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0273 Inpernuan daudenak otoitza laga zutelako daude an.

35. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Argatik, bere buruausteak oro laga, ta azkenean, Jaingoikoaren eskuetan jarri zan erabat, Aren naia osoro ta gogoz betetzeko gertu.

36. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Bere eriotzaz eztizut auxe besterik esango: besteen antzekoa ta zoritxarrekoa izan zala, eta asieran bere burua kementsu agertu bazuan ere, eta danon aurrean ¡Egin bedi Jaunaren borondatea! jaulki bazuan ere, guziok txunditurik lagatzen giñuela, laister aztu zitzaion bere kementasunari eutsitzea.

37. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Orrelaxe, Sales'ek ezertxo esan gabe, Juana, maite zitun gauza guztiak lagatzen asi zan, eta jarrai zion; Jainkoak uts oiek guztiak bete zitzan maiteenak, biotz barruan sartu ta itsatsita zeuzkanak... denak bata bestearen ondoren laga zitun.

38. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Alejandro Severo'ren garaiak ziran, eta onetzaz esaten zan: Christianos esse passus est, Kristauek izatea laga zun.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Ez luke ark besterik nai: guzia bertan laga, eta gu emendik joatea.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Onelako gizakiai dagokiena gerorako laga-ta, oraingoan, erria bera aukeratua zalazkoa aztertuko degu.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0034 Eginbear estua benetan atzokoak laga diguna.

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Errezegia zen eritziak baztertzea, onartzea, lagatzea, aldatzea, zuzentzea, ukatzea.

43. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 - Yaunak: Lenengo sayoan itxaropentsu laga nozue; bigarrenean ostera, lurra yota.

44. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Umetxoak eta neska-mutil gazteak ere errez lagatzen dituzte kristau-ikasbidearen ikasgaiak, beste egintzetan murgilduta bizi diralako edo jolas garaia atsegingarriago zaielako.

45. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0115 KAPI.- Lagaten daustazuz bost minutu, bakarrik, etxera natorrenetan?.

46. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0063 SORNE.- Billa ba dator, iruron artean baltz-baltz eginda laga bear genduke.

47. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0132 BEGO.- Egoera ederrean laga, orretara.

48. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0203 TOBA.- Kapitan batek ibillaldi bat egin ondoren, osterako liburua sarratuta lagaten dau betiko.

49. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0203 KAPI.- Laga kapitanen kontuei.

50. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0203 KAPI.- Semea lagata.

51. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0203 Barriro kalean asteko bildurra neukan; barriro zikin tokietara joateko arriskuan ikusten nitzan... ta... (negarrez) ezin dot... laga nagizu!.

52. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0150 Parrokoagindik urten ez ete eban be zirikatu eban norbaitek, baiña ori jakin orduko, beretzat danak bardin zirala ta berari baketan lagateko argi adierazi eban parrokoak.

53. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0007 Ta berak: An naigabez laga ziran paperen artean, ez dakit baliokorik ezer ba egoan.

54. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0097 Esku garbi laga eutsen ertzaiñei Abel'en kaleko autuan egon eikean auzian.

55. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0097 Ezer sakonik eta lotsagarririk ba egoan, ardura artuko eben, eta komeni ba zan eleiz baimenakin jokatu be bai, baimenak ainbat lasterren berari galdu eragin edo ezerezean bere alak lagata.

56. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0109 Etxeko jaubeentzat errekadu alaiak emon be bai eurei: Joan etxera ta lotan dagonari esan izaraen epeltasuna laga ta trastiak zabaltzen balkoira agertzeko, egun ederra datorrala-ta.

57. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 - Zahar izan arren, gizonak neskato gazteei begiratuteko ohiturea ez dau lagako, nunbait be.

58. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 Eta borontzeak zure gogorkeriari azkena emon dagionean, Odis'enakaz batuko doguz errian barru ta kanpo gozatzen dituzun ondasun guztiak, eta ez dogu lagako zure seme-alabak zeure jauregian bizi izaterik, ezta zure emazte aratza Itaka'ko urian zear ibilterik be.

59. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 Bereak eta asto baltzarenak jasan bear izan ebazan ikastaldi aretan Mikel'ek, umeari adierazoteko lurrean goikalde ta beekalderik ez dagoala, lurraren erakarpen-indarrak ez dauala lagaten goikalde ta beekalderik izan daitezan, eta augaitik, dana lurrari eratsita dagoala.

60. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Baiña laga dagigun ezkutu au, bere garaia etorri arte.

61. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Orduntxe igarten da, ama batek bere umea lagaten dabenean.

62. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0096 Arrezkero, azala kenduta bananak osorik oillaskoaren inguruan ipiñi eta beste ogei bat minututan erretzen laga.

63. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Joan zan mendean Regoyos, Guiard eta Guinea-rekin hasita, Antonio Maria Lekuonak Bilbon eukan pintura eskolaren inguruan artelarien iraultza piztu zan, eta Euskal Herriko pintoreak laga eben Madrid-eko San Fernando Akademiako bidea eta Paris-era jo eben.

64. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0166 Ona, azkenik, gure Maixu gaindikoak laga euskuzan bertso-lanak.

65. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Arrantzaleak sarri erabilten dabe berba au arrokeri orde: Arek lagaten daben bitsa...!.

66. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0009 Jakintza onetan jarduten daben besteen esanetan be, Amoroto, erderazko carrascal esan naiean lagaten da.

67. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Kalagorri'ko gotzaitegiko ordezkariak eleizara denporaldiko ikertaldia egin eta bere adierazpenak egitean, ikusitako akats, utsune edo ta okerrei buruz, au idatzita laga eban: Eleizako kanposantuan dantzan egiten zala jakinda, agintzen dot, au argitaratzen dan une berbertatik asita, dantzarik ez daitela egin kanposantuan, egiten dabenak une berbertaitik eleizatik kanpora atara edo exkomulgatzeko zigorrez.

68. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Bikario jauna be etxera etorri da eta pozik laga gaitu berak Maria'gaz dantza asi eta ni, erren lez, Ursulagaz atzean ibiliaz.

69. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0039 Mendeja'n or dagoz oraindik zutik, nai eta antxiñako anda bidetzako nortasuna kotxeen eta bide barrien erreztasun eta egokitasunaren mesedean laga.

70. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Irugarren puntua:
Etxebarria'k pentsatuko ba leu taberna barri bat zabaltzea bere parroki ondotik Urkaregi'ra bitartean, orrek mesede geiago emoten dautsalako, beste erriak ez dauke eragozpenik taberna ori jasoten lagateko, beti be araudi onetan izentatzen diran ordainbearrak ardauari saltzean ezarrita, bideak ordaindu al izateko.

71. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0045 EURIARI LAGA JAUSTEN ETA AIZEARI IBILTEN. Egualdiaren aurka zeregiñik ez dagolako.

72. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0075 MAKALLAUA BAIÑO ZAPALAGO LAGAKO ZAITUT.

73. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 Beraz, 57 urtean, aldarteetan jakina, baina zeharo laga bage egin dodana, agintepidekoek aintzat hartu dabe.

74. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0089 Euskerearen eremuko hain zuzen izan ez diran beste gizon bik be, laga dabe mundu hau, Alberto Onaindia eta A. E. Mañarikua, abadeak.

75. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0089 Baina hutsunea lagateak, betiko agur luzeak zarrada urragarria egin ohi deusku biotzean. Goian beitez.

76. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Lore - Gure amari baketan laga.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0081 Laga zuten sabela egun batzuetan janik eta edanik gabe; sabelari hil zitzaion barruko berotasuna, lehortu eta ihartu zen mingaina egarriz.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Aipatzeke ere ezin laga irakasleak haurren artean eduki behar duen onarpena.

79. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0017 - Arin, laga su pixka bat jaten.

80. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0024 Harriak, zein trunkuak, zein adarrak, zein hostoak, denak irensten eta sarraskitzen zituen Karramarroak, zuztar arrasto niminorik, laga gabe.

81. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0079 Segidan, grifo beroari eragin eta bainera urez betetzen laga du.

82. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0120 Jaimek korderik gabe lagatzeraino besarkatzen zuen.

83. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0208 Denbora guzti honetan lagatu ez zuen gauza bat egon zen: Ordu maisuarekin bizirikoaren, loreen eta musikaren oroipen bizia.

84. 1969-1990 euskara batua poesia a. arana 0017 Idazteko, boligrafua hamaika era ezberdinez
mugitzen dakien gaztea nauzu,
ez nauzu lagunurkoa gorrotoz begiratzen duen
bizitza txokoren batean gau ilunen batean
lagatako pasota,

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Zilarrezko argiak nekusien, egunsentiaren ihintza Estigia lakuan Carontekin borrokan bailego, eta, automaten antzera, beso eta eskuak kontrolatu ezinik, ez bait nituen ia sentitu ere egiten, leihoa zabal zabalik laga nuen: mementu benetan wagneriarra.

86. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0014 7) Bada iberoek, gaindituak, menperatuak eta hontaratuak, beren lege, ahuntz eta iberiko hizkuntza lagatu zituzten, lege, arrano eta latin mintzaira onesturik.

87. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0054 - Makal? - Bai Karin; ilusioek lagatu naute.

88. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0077 Hezurrak bertan laga nahi al dituzue?

89. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0116 Dena beren esku zuten denbora on haiek gogoratuz, eta lepagain, gerrondo, zilbor eta patrikak ongi gizendu zituzten ex-ministrau zahar, politikari, terrateniente eta beste askoren tartean bertikalismoaren sindikalariek, ezin laga zuten egungo egoera gehiago okertzeko ahalegina.

90. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0038 Askotan tontatuta ez ote zauden pentsatzen jartzen naiz - esan du azkenean Pim-pimek, neskari heltzetik lagaz.

91. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0038 - Atea ondo itxita laga dut.

92. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0118 Stop. Apar lehertuak plai ertzeko hondarrean lagatako itsasbelar, konpresa, plastiko eta lata hutsak, Neptunoren opari; berotasunak arintzearren zihoazenen eta freskatu zirelakoan zikinago zetozenen harat hunat aspergarri eta funtsgabea; salda goritan kiskaltzen ari zirenen izerdi, neke eta hitz alferrak; ezer egin gabe ari nintzen galtzen denbora, ea berriro heltzen nion: .

93. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0028 Baina argirik bizten ez bazaizu? A ze inozokeria Iberduerok argirik gabe laga zaituela pentsatzea!

94. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0008 Lagatzen ez didazuen arren aitorttu behar, baina, nire begitan ba dela argirik jada: ez dela engoitik, alegia, ludi hontako ihardokia burutua (eta zalantzak burutzear daitekeenaz).

95. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0259 Pette'rekin alkartu nahi ez ba'duzu, laga ezazu behintzat zure maitaria.

96. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0134 Itxaroteak, zortzi t`erdietan etorriko ziren horien zai, bakardadean botata laga nau. Bakardadea.

97. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0012 Nik zuhaitza jotzen dudala ikusten duzuenean, laga intxaurrok.

98. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0155 Madame Kontxexik salto egin zuen bi hanka mardulek lagatzen zioten neurriraino: pare bat zentimetro, baina, hori bai, pozez zoratzen emandako saltoa zen hura: (...).

99. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0017 Albak, zertxobait alaitu nahian, bizkarra inguratu zion beso batekin eta, berekin eramateko asmoa zuen irratitxoa laga gabe, zera esan zuen: - Ez etsi, Didac, aurrera egingo dugu eta.

100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0167 Hori ere udazkenerako laga zuten.

101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0019 Zapatak belarrez bete eta zoko batean laga zituen.

102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 Zapatak sutondoan laga ondoren koltxoiraino joan zen.

103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0091 Ez zuen gauak ilargia ikusten lajatzen baina bistan zegoen bazela zerbait argitsu eta ziztakor laino guztien atzean.

104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0050 Ez nuen zertan lotsaturik eta urguiluari eusten ahalegindu nintzaion, baina nire laguntzaileak, leihoa ostera lehen zegoen moduan zabalduta laga, eta pertsiana astun bat poliki-poliki jaitsi zuenean, gorritu eta beste leku batera apartatu behar izan nituen ezinbestean begiak.

105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0050 Izan ere, jendeak ez zuela hartarako interesik eta, bazterrean lagatzea erabaki zuten Marxi buruzko gorabehera guztia.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0119 Isidoro, Bidasoako Beran sortua zen 1895eko apirilaren 4an; operako tenor bezala ta saiolari bezala agertu zuen bere nortasuna; bere lanetan ez ezik, Martin Ugalderen Hablando con los vascos liburuan ere argi lagatzen du bere nortasun handi hori.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0146 Bere gisara lagako dugula diot, gure herri honen alderdien erizpideek, beren arteko orekak eta euskaldungoaren beraren aldarrikapenek, bere gisa aproposera eramango bait gaituzte.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0088 Willy, bi kolombiarrek salatu dute kokaina-asuntoan sartua zegoenean eta asuntoa lagatzeko puntuan zegoenean.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0095 Arrats-koloreko gizon edo mutil horiek aztarna nahastezinak laga dituzte Tereren poemagintzan.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0062 Astin ezazue azkarki prezipitatu marroia ondo nahasteko eta laga, prezipitatua ongi jalki arte (3-4 min.).

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0185 Lehen-impresionisten arte-oinarriak ziren zatikeria eta puntukeria alde batera lagaz, nahiago izan zituen, kolore launa arbuiatzeke, Degas-ek eta Toulouse-Lautrec-ek proposaturiko silueta eta inguramen soila.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0176 Gabrielek, semaforoetara eta hurbiltzen zenean, ez zuen enbragerik zakatzen, punto hilean kotxea lagatzeko.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0125 Ferryk dioenez ez daiteke Estaduaren burujabetasunezko eskubide hori inoren eskutan laga.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 1792an, atzerritartzat aitortzen dituzte Errege eta noblezia, eta nazioaren gorputzetik at lagatzen.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0011 Ezkontzen estatistikaren kasuan, bigarren eskemara mugatzen dira datuak, ez dagoelako 1975ari dagokion oinarrizko informaziorik Estatistikako Institutu Nazionalean bertan ere, hau izan da eta EUSTATi laga dizkiona.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0158 Sarritan ikusten da erregeek, zerbitzu zein mesede batzuren ordainetan, beste batzurengan lagatzen dituztela etekin horiek, edo etekin horien puska batzuk: kontzejuengan, burgesen batengan, probestuengan... Donostiako Probestuak, adibidez, Done Miliagako Artxibategian kausitutako dokumentu batek dioenez, Getariako lehen bale erdia jasotzeko eskubidea zuen.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0519 Lehen aipatu dugun bere Por supuestoan, baina, bere HITZ BATZUK laga ditut aipatu gabe.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0041 Bigarren momentu baten, Platon hiltzean, Akademia laga zuen, bertan Fisikaren ordez Matematika irakasten zelako.

119. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0079 Kartoi mee batean ebaki, utsean lagata, abere bat.

120. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0088 Eta zenbait-eta zure burua gai bati lotuago, erantsiago, egon gairen batean itsatsiago, alegia, orduan-da tampacirc;rte luzeago bear, gai bataz erabat askatu, laga, ta besteari eldu al izateko.

121. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0104 Murruak desegin, porrokatu, eta egun batez zortzi aldiz asaldatu bazuten ere, ez zieten barrena sartzen laga Ondarrabitar leyalak.

122. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0104 Eraso zien gure gudariak Pranzesai, eta illunabarrean bukatu zan jazarra ura, lagatuaz etsayak, ez bacarrik euren illak, baita ere arrapatu ziezten, bosteun agintari eta soldadu, berrogueita amar bandera, sutunpa geyenak, interesa eta bazka asko.

123. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0075 Bidegabe onekin minduta zeudela... Ikastetxearen izen onak etzuala olakorik lagako...

124. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0350 Iñaki Deunak berak idatzia laga zuan bere Fede zuzenari buruzko XIII urrezko arauean: Graziaz jardutean ez da geiegi aipatu bear graziak bere izakundez duan fruitua emateko almena, almen ori geiegi azpimarratzen ba`da, gizakumea erejira jausi bait daiteke (...).

125. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0005 Eta itz itxuragabetuaren bidetik, beste adigarri au: bele-eiza bat, alegia:
Baga, biga, iga, laga,
boa, zei, zai, zoi,
bele, arma, tiro: pun!
.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Lurzoru hau Udalari lagako zaio, honek, dagokien Organismo Eskudunen eskueran jarriko dituelarik, dagokionean.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Lurzoru hau Udalari lagako zaio, honek, dagokionean, Bide Sistema Orokorrari loturiko adierazi erabilerak baimendu ahal izango dituelarik.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Lurzoru hau behar bezala urbanizatuta lagako zaio Udalari, hau bere mantenimendu eta kontserbazioaz arduratuko delarik behin bidezko garantia epeak iraungi ondoren.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Lurzoru hauek Udalari lagako zaizkio beren ertzak behar bezala urbanizatu eta bere barnealdea partez zuhaizturiko berdegune gisa tratatu ondoren.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Lurzoru hauek Udalari lagako zaizkio beren ertzak behar bezala urbanizatu eta bere barnealdea partez zuhaizturiko berdegune gisa tratatu ondoren.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Lurzoru hau behar bezala urbanizatuta lagako zaio Udalari.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Exigigarritasuna: Legeak exigitutako lurzorua derrigorrez eta doan lagatzekoa izango da, eta kasu orotan, Planak domeinu publikora destinaturiko lurrak.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Hedadura: Lurzoru Urbanizagarriaren jabeek doan laga beharko diote Udalari Sektore bakoitzeko probetxamenduaren %10a.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 2- Urteroko indemnizazioa, nekazariaren senideen aldekoa, ordurarte laborantzan lan egin badute, bizimodu nagusi bezala eta era iraunkorrean, eta aurrerantzean nekazal laboreak lagatzen badituzte.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 2- Onuradunek behin betiko laga ditzatela nekazal laboreak eta, eskabideak aurkezterakoan, berrogei urte baino gutxiago duten eta hortarako eskatzen diren baldintzak biltzen dituzten Nekazari Gazteek nekazal azalera erabilgarria lan dezatela, Euskal Herriko nekazal hustiakuntzen aldeko laguntzei buruzko otsailaren 16ko 27/1988 Dekretuaren arabera.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Xunditurik lagatzen zuen gizaki oro eta buztanak xut.

137. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Zelebrekerixak
Bekoitzai bere gustua eitten laga bihar jako.

138. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0003 Gazte garaian ez ezagutu izanak halako erremin gustua laga badigu ere, zer arraio, edadean aurrera abentura askotarako ez dagoela uste duen gorputz ajetuak noiz behinka eskertzen ditu abentura soilaren egarria asetzeko baliagarri gertatzen diren halako ibiladiak!.

139. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Eta bukatzeko, ezin laga diteke aipa gabe liburua edergarriz ornitua datorrela Erentxun senide ta ertilari diran marraski politez eta Iruña`ko Aranzadi etxe-argitaldariak garbi bezin apain gutun zoragarria.

140. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Eztitugu berealakoan lagatzen gurekiko zipokeriak! Irizpide berekoak eztugu zer izanik Euskaltzaleok euskeraren eta bere batasunaren alde alegintze arren.

141. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Nai ta neurriak artu gerorako, ez ete zeinkean lengoei euren bizibidea ezagutu, barrieri laga ez da be? Baiña lengoak be ibilten jarraitu nai ba dabe, arrantzatu nai ba dabe, baimenak bear.

142. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Lur jota laga ninduan albista arek! Agur nire Venezuela'ra joatea!, neure bostean esan neban.

143. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Eguneko zortzi laurlekogaitik lagaten dau Venezuela'ko etorkizuna? Gizarajoa!

144. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Burruka laga ezduenak, ez dizu inoiz esango hutsean eroriak garenik, eredurik ez dagoenik, porrotaren hatzaparretan harrapatuak gaudenik.

145. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0072 Banon aurtengoz leen bezala laga nai izan dugu.

146. 1969-1990 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak karmel 1975 0033 BIZKAIA Zeintzuk dira geien betetzen zaituenak? Zergaitik?
- Parkatu. Onetan ez neuke nai bildotsik oberena zintzarririk gabe laga.

147. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0118 Andre bat izor lagatea, edo nai ba dozu izorratzea, aurdun lagatea da, seindun.

148. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0005 Zergaitik ez kantu-sorta honetatik kanpo laga?

149. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00022 Baña au ezta eragozpena Gipuzkoa'ko anaya kutunari etxeko sendiko aulkija lagateko.

150. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00148 Bestia ba, pixkat osten laa bier isete jakon, e, etaatzeko, bestela berua, berua etatzen gaiski ibiltze san da, baiña ori ba, erre aala etara.

151. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00152 Bo, bedeinkasiñua, ba, atzenian, akabatze giñuanian, e, ardo-sopia einda ... bo, gue aittitta(k) pa, erresau be aek eitte otzan, a isete san jefioi tta ... oixe erresau aek! Erresaixua be igual, bertan, aek, e, eunik esaban laatzen erresaixua erresau barik, e? ... atzenian, ba, ogixa tostau, e, an ataka, seian, losa gaiñian, da sopak eiñ kasuelara, lurresko kasuelara, ta ardaua bota ta an, e, irakiñ da egosi, da asukarra bota ari dda gero ardo-sopia.

152. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00152 Esebes. Serrauta ipini, seoi, atakioi, dana serrauta ipini tta, ba, an geatze san, sortzi bat eun ero laga, pixkat, e, osten asi artian. Amabost eun euki eskeo obe, baiña segun se modutan dauan.

153. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00155 Eta erraminttak lagatzeko leku aproposik eukitzen ziñuen?

154. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00155 ... guk ya suai laatze guntzan, da egun batzutara fan da karriau, kentzeon burdiñioi, atakako burdiñioi, da artu, da palas bete burdixak eta etxea ekartze sien.

155. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0111 1600. urtean, San Julianeko Herri-batzarrak eta auzotarrek Elizeari lagatu eutsoezan Lavalleko portuaren eskubide eta errentak, halan elizea luzatu, zabaldu, gangatu, atondu eta egokitu egien.

156. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Hori ia baseliza guzti-guztietan jazoten da, estilo-ezaugarriak alde batera lagatuta.

157. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00143 Ez zuten nahi euskal kulturaren suspertzea eta garapena koordinatu gabeko noizbehinkako ekintza isolatuetan laga.

158. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0036 Zenbait hilabeteren buruan itzuli egin zen eta kalte-ordaina *kalte-ordaina: konpensazioa hiriari dirutan ordaintzeko eskaintza egin zion, bere bizi guztian dohainik lan eginez eta bere asmakuntza guztien patentea hutsaren truke hiriarentzat lagaz.

159. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00081 Fenomeno horiek adierazteko ondorio honetara iritsi ziren: gizabanako bakoitzaren baitan espektro bat dago; hau da, denbora labur batean (ametsa, gaixotasuna) edo behin-betiko (heriotza) gorputza lagatzen duen arima badagoela.

160. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. elizondo 00010 Hiriko beste puntan dagoen supermerkatuan eman dut arratsalde osoa, izozkailuak greba aldarrikatu eta jatekorik gabe laga nau eta madarikatuak.

161. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00109 Ibilaldiak lagatako kezka garratza goxatzeko sartu nintzen tabernan eta.

162. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0017 Esaldia osatu zuenean jaiki egin zen, orri laurdena hartu eskuetan, eta irakaslearen mahairaino joanik, haren erdian laga zuen agerian.

163. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0025 Abizenari zegozkion hiru zenbakiak idatzi zituen paper lardaskatu batean, liburua bildu zuen, lehenxeago apalategian hutsik lagatako tarte berean (...)

164. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0098 - Esango banu munitibarra naizela, zu pozik lagako zintuzket.

165. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0193 Soldaduek ere ezin zuten laga igaro eta hirira joan, hiru aldiz zigilatu eta bi aldiz sinatutako agindua ez bazuten.

166. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00018 Konponbide bakarra daukak, Nikolas, lan hori lagatzea. Nire aburuz, ez zagok beste irtenbiderik, jaurti zidan, gaur egunean lana aurkitzea eztul egitea bezain erraza bailitzan.

167. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00012 - Bai, ni Horazio esan zuen, bugainbilea eta mandeulia zeuden lekuan lagata.

168. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00038 Tutik ulertu ez zuten poliziek joaten laga zioten azkenean, batez ere Horazioren erruz pasaporteen ilara gero eta handiagoa ari baitzen egiten.

169. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00038 Geltokia atzean laga bezain azkar, motxila galdu izanaren damua piztu zitzaion Horaziori.

170. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00064 Umeen ezetza entzun zuenean, makulua bazter batean laga eta metalezko txalupa zahar baten hondarretan eseri zen arnasa bila.

171. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00077 Iritsi zenean, alde egiteko agindu zioten auzotarrek Joaquimi, lagatzeko jendea lasai lotan, astegun buruzurian ezin zuela ibili horrela, Itaparica guztia esnatzen.

172. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00211 Heldu da negua: sicyondar alea xehatzen da prentsetan, zerriak ezkurrez ase eginda itzultzen dira, basoek gurbitzak ematen dituzte; udazkenak bere askotariko fruituak lagatzen ditu erortzen eta, altuan, mahatsa gozo heltzen da harri eguzkitsuetan.

173. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00273 Eta erlauntzek berek, dela zuhaitz-azal hustuekin eginda daudela, dela zume malguez ehoak direla, sarbide estuak izan ditzatela; ezen neguak uzkurtu egiten du eztia bere hotzarekin eta beroak urtuta lagatzen du.

174. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00032 Ez zidan bixamon makala laga gau hark, nahiz eta ia edaririk probatu ez.

175. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00012 Lurrari kenduriko posteak lagatzen duen putzuan uhertu den euria emoten zuen, arratoia infernuetara bidalia nuen.

176. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00117 Berton lagatzeko asmoa izango dute, hemen gelditzen baldin bada, noizbait, alpertsuan, zabaldu egingo dudala usteko dute.

177. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00159 Gainetik egin dio Cienfuegosek, ez dio jarraitzen laga, gogorrerako gertu zeukan laguna negarrez hasiko delako, jarraitzekotan.

178. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00121 Batere penarik ez zuela horrenbeste denboraz luzatzen lagatako ile luze hura moztu izanaz.

179. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00195 Dena den, Roke serioak ere erre du denek erre duten txirria, eta garagardo apur bat bota du basoa mostradorean lagatzera zihoanean, ipurdiarekin zertxobait altuagoa dagoen barra-hegia jota.

180. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00027 Parkea bizkarrean laga ahala, gero eta jabetzenago nintzen, han, mimosaren hegaleko jarlekuan jazotakoa aparta izan zela niretzat eta beste batzuk ezagutu banituen ere, Rita besteko emakume osorik ez nuela kausitu sekula.

181. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00075 - Ez haut bi haurrekin bakarrik lagako.

182. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00098 Gu ikusi bezain azkar, keinu egin zion Elosegiri taularen gainetik eta jotzeari laga barik.

183. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00111 Haurrak ere ez zituztela bakean lagatzen, begi estaliekin gero nolanahi telebista programetan ateratzeko.

184. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0024 Zure familiaz nahi dituen guztiak esaten laga?

185. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0103 Bere onetik ateratzen zuen tratu txar hura ikusteak; gau-mahaian uztean, adibidez, uhalaz babestu ordez, esfera zuzenean marmolaren kontra lagatzen zuen.

186. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0410 Hautsontzian lagatzen ditu paper zatiak eta sua ematen die gero.

187. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0032 Basurdekumea hilzorian laga zuen lekuan, zilueta itzal bat zirriborratzen zen.

188. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0069 Pottokak, gainean jarririk, bidaia luzeak egiteko erabiltzen genituen abere laga hankadunak dituk.

189. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0019 Ordurako hasia nintzen benetan kezkatzen, gure projektu txiki hark, kalkulatutako etekinak ekarri beharrean patrikak ia hutsik laga zizkidan; izan ere aipatu iragarkiaren kostuaz gain, eta etortzekoa zen apopiloa behar bezala hartu nahiz, beste zenbait gastu txiki ere izan genituen, egoera normal batean inolaz ere hartuko ez genituzkeenak.

190. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0042 Diotenez, turkiarrak ari dira orain beren ahaleko guztiak entseiatzen Aranit Komene basea lagatzera behartzeko.

191. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00208 Izan ere, eredu hauek Alkizakoekin alderatzen baditugu, antzekotasun erabatekoa somatzen da, horma-konken kasuan izan ezik, zeren eta Anoetan errezeptakulu ateburudunak jarri baitira haien ordez. Alderdi honen inguruko ñabardura eginik, normala dirudi Kapituluak eta kofradeek horrenbeste apaintzekeko erretaulak nahiago izatea, ze Alkizakoak amaitu zirenetik hogeita bost urte baino gehiago igaro ziren, epe honetan zehar gustuak aldatuz, estetikak apaindura aldetik sotilago izateko bidea harturik baitzuen, elementu osagarriak alde batean lagata.

192. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00071 Jende oro ez da kirol konkretu bat egiteko edo erregulartasunez ginmasio batera joateko gauza. Inork ezin du ukatu, ordea, egunero minutu batzuk paseiatzera edo ibiltzera eta luzatze ariketa erraz batzuk egitera dedikatzen ahal dituenik. Egunean zehar, gutxienez hamabost minutu paseiatzera ezin bada dedikatu, truku txikiak saiatu behar dira hankei eragiteko eguneroko beharrak laga gabe.

193. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00226 Jo. -Denen gainetik pasako ginela mundua lortuko genuela eta azkenean ikusi da zer lortu dugun. Hildako mordoa laga dugu bidean eta horixe irabazi dugu. Gure etorkizuna izugarria zela, lantegiko borrokak eta asanbladak eta autoorganizazioa eta... jende hori non da?

194. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00031 Ordurarte, abandonaturiko adingabeen babesaren zein adingabe lege-hausleen erreformaren arloan, Adingabeen Tutoretzako Auzitegiarena zen eskumena. Eta 21/87 Legeak herri erakundeen eskuetan laga zuen adingabeen babesaren eskumena, eta erreformarena, berriz, Adingabeen Auzitegien eskuetan.

195. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00043 - Laguntza bereziak 18 urtetik gorako gazteentzat: Deslotzeko Laguntzen Programaren sorreraren eragilea zera izan da, berezko famili ingururik ez dutela adin nagusitasunera heltzen diren gazteei aparteko eta aldi baterako laguntza ematea, Egoitza Zentroa edo, hala egokitu den kasuetan, familia hartzailea laga behar baitute.

196. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00315 Ez dira barnehartzen titularraren jabetzakoak izan eta hirugarren pertsonei lagatako lurrak.

197. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00216 Kontuan izan zen lehenengo aukera arrazoi ekonomikoek bultzatuta, nagusiki Gurrutxaga jaunak zeregin hauetarako lagatzen zuen eraikina erostea izan zen.

198. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00054 Erromako katatunbak ikusi zituzten eta Cesareok, han egon zireneko agiria lagatzeko meza eman zuen bertan.

199. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. zubizarreta 0158 Zer bizitz ona eta atsedena
Nai duenarentzat pakea,
Mundu nasia lajatu eta
Biotzez jarraitutzea,
Izandu diran jakintsu piskak
Igaro duten bidea!

200. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. etxeberria 0085 Badirudi PNVkoen lorategian bizi behar dugula denok isilik, diskrepantziarik gabe, ametsik gabe, iritzirik gabe eta batzokietako txorizo egosiaren koipeak gure kaikuetan laga duen arrastoa, Txinbo jaboiaz garbitzen.

201. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0042 Oroitarriaren testuak hau dio: Euskaltzaindiak Jose M. Makua Zarandona, Bizkaiko Diputatu Nagusi jaunari, egoitza hau lagatzeko sinatu zuen 10. urteurrenean. 95-7-10.

202. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0036 - BERDELA.- Bazterrean lagatzera ohituta gauden horietakoa da berdela.

203. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0052 Dietetikaren garrantziaz konturatuta gaude eta Pantagruelismoa era intelektualez laga dugu bazterrean.

204. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0020 Gainera aldaketa sozio-ekonomiko nabarmena etorri zen: gero eta jende gehiago bizi zen Euskal Herrian, baserritar asko eta asko hirietarantz joan zen baserria hutsik lagata eta California aldetik zuhaitz berri bat heldu zen: beranduago gure basoen itxura guztiz aldatuko zuen Monterey edo Intsignis pinua.

205. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0062 Lehen aipatu dugun moduan, antzina bizi izateko erabiltzen zituen mendi eta baserriak ez ditu laga, baina pixkanaka-pixkanaka Euskal Herri osora zabaltzen joan da eta gaur egun lurralde guztian zehar zabalduta aurki dezakegu.

206. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0024 Menores Observantes reformadosen komentua ezabatua izan zen, Erromako beste instituzio erlijioso batzuekin batera, 1873ko legea zela bide, eta horrek bide ematen zuen, Italiaren partetik multzo haren gain zeuzkan eskubideei uko egin gabe, eta Espainiaren partetik, aipatu patronatoari uko egin gabe, leku hura laga zedin, bertan Akademia jasotzeko.

207. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0101 Holakoari, kontura gabe, ez lioke ezerk ihes egingo, ezertan hutsegiterik ez luke izango; alderantziz bai, beste Lynceus baten antzera ongi behatu gabe ezer ez du utziko, zehaztasunez neurtu gabe ezer laga ere, ezta ezer barkatu ere, bera delarik bakarra bere buruarekin pozik dagoena; bera aberats, osasuntsu, errege den bakarra, bera aske den bakarra, hitz gutxitan esanda bera izanik dena, baina bere iritziz baino ez, bere adiskide inor ez delako, bera ez delako inoren adiskide, jainkoak eurak ere urkamendira bidaltzen zalantzarik egiten ez duelako, zentzugabea dela-eta guztia gaitzetsi eta guztiari barre egiten diolako?

208. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0323 Errentariak jabeari ordaintzen dion errenta edo alokairuaren truke, ondasun bat usufruktuan edo erabiltzeko lagatzea.

209. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0054 Egin dezakeguna da bere horretan laga (baina hango ohituren berri ez duenak ez luke apika ulertuko) edo nolabait kulturalki moldatu: Duane kalea, 2347 (gureagoa) edo irakurlea hango bizimoduaz ari garela ohar dadin, Duane kaleko 2347.

210. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0143 Jeiki ta Andre Maria agertzen dan zuloan lagako du bere lora-xorta.

211. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0140 SO: Baliteke, baña laga nazazu.

212. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0140 (Xiriakok lagatzen diyo Xoleri eta juaten da alde batera, Xolek karraxika itzul egiten du eskuiko bigarren atetik)

213. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00131 Jaunaren lagun aingeru santu
agertzen ziran kantari,
Jerusalena sartu zanean
laga zion astoari.
Jauna sartu zan Eleizan eta
arrituaz jendeari
bota zizkien maiak lurrera
diru-aldatzailleari
.

214. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0042 Gizonen zitalkeriak ez diote lagatzen erri aulen aurkako bidegabekeriak galerazten.

215. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1998 00024 Berak lagatutakoekin batera, bost erakusketari gehiagorenak daude Kordoi Etxeko bitrinetan. Guztira 19 bitrina dira Gasteiza hurbiltzen direnek ikusi ahal izango dituztenak. Haietatik 14 mineralez josita daude, eta lau soilik dira gemak dituztenak.

216. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Legeak agintzen duenaren arabera derrigorrez eta dohain laga beharreko lurrak eta, edozein kasutan ere, honako Proiektu honek hala izendatzen dituen lursailak, Udalaren titulartasunean geratuko dira, herri jabarikoak diren bide-sareak eta ibaiak izan ezik, horiek lurralde eta autonomi Administrazio eskudunei baitagokie. IV. ATALBURUA ERAIKITZEKO AHALMENA ERABILTZEA

217. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Antolaketa berriak herri erabilera eta jabarirako aurreikusten dituen lursailak, dagokion Orri Grafikoan jasota daudenak hain zuzen, dohain laga beharrekoak izango dira.

218. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05606 6. Inbertsioak Bizkaiko lurraldean gauzatzeaz gainera, lehen aldiz erabiliak izan daitezen edo funtzionamenduan sar daitezen eta gainontzekoei lagata egon ez daitezen aktibo finko berriak eskuratzeari egoki beharko zaizkio.

219. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.i. salaberria 00040 Zerk ekarrio dio euskaldunari izate zaill ori? bera inguratzen dun lurralde berak, zailtasunez beteriko lurra tokatu zaio euskalerritarrari legorrean sekulako mendiak aldapa eta malkorraz josita daudenak eta itxasoan Kantauriko enbatak eta olatu ikaragarriak aurpegia eman bearra, ortik bizimodua atera bear zun emengo gizakiak bizi nai bazun eta onetxek izakeran kalo aundia lagako zion betirako, orduan ezkaitezen arritu bat ere zakarkeri puntu onekin.

220. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2440 d) Gizarte aseguruak eta familia plusa uki ditzaketen aldaketak enpresari hori gertatu eta bost eguneko epean ez jakinaraztea edota zerbitzua borondatez lagatzen den kasuetan 33. artikuluan ezarritako aurreabisuko epeak ez betetzea.

221. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8674 Planeamendu dokumentu honetan jabari publikora destinaturiko lurrak laga egingo dira.

222. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0048 Alabaina, ez da ahoa zabaldu eta inor txundituta lagatzea gustatzen zaion horietakoa.

223. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3428 Lagatzaileak ere bertan egon beharko du eta onartu egin beharko du lagatzea.

224. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0012 Mariano Regorigok, Ganbara tabernakoak, nekez ikusten du horrelako gauzak betetzea; Zer jarriko dugu, tipo bat sarreran jendeari kanpora irtetzen ez lagatzeko?

225. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0014 Orain Ikastolak lagatako Aita Agirre Plazako lokaletan ematen dituzte klaseak baina gogoan dute Zabale anaiek parrokiko lokaletan klaseak ematen zituzteneko garaia.

226. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Antolatzaileek azken egunerako laga dabe Lamerako saioa: Jazzle Big Band Euskal Herriko taldea arituko da barikuan eskenatoki igirian.

227. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00008 Beste alde batetik, Artza frontoia, bokale eta anbulategi guneko kai bideari trafiko zentzu bat bakarrik lagatuko jako, kotxeek derrigorrez sartu beharko dabe frontoi aurretik eta anbulategitik urten.

228. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0036 Burua ere badudala erakutsiko diot munduari, ez dut modu horretan nire gorputza lagatuko, ahantziko.

229. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0009 Zentzu honetan, baserritargoaren erritualen denboratasunak aspalditik laga ditu nekazaritzaren iharduera ekonomikoen erreferentzi puntuak.

230. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Hala ere, jakin badakite euren mugimendua ezin dela laga udal batzuen borondate hutsean, eta euskal sare bat osatu nahi izanez gero, antzeko egoera soziolinguistikoan dauden udalerriek bat egin beharko dutela; azken batean, euskarak gune nagusi bat behar du berezko dituen funtzio guztiak garatzeko.

230 emaitza

Datu-estatistikoak: