XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bai, lagun ona, nere atsegiña izango zan datorren igande goizeko amarretan Loiola ibar ederrian danok lagundian izatea bada ordu ortan goien beian EUZKADI etxeko langille zintzoak beribilletik saltatuko dira, eta Gu gera ta gera oju egiñaz. Larunbat aldera arte. URREKO ZOROA.

2. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 XIII'garren mendean Ama Birjiña Pedro Nolasko'ri, Erraimun Peñafort'i ta Aragoa'ko Erregeri agertu omen zitzaien, siñesgabeen menpean zeuden kristauak beren esku egiteko Lagundi bat altxa zezatela.

3. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Jai egun au lenik Lagundi ortakoek ospatzen zuten; baña XVII'garren gizaldian Eliza osoan zabaldu zan.

4. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Zure Semearen Ama txit argitsuaren bidez, kristauak siñesgabeen menpetik ateratzeko Elizan Lagundi berri bat sortuazi zenun Jainkoa: lan aundi orren egillea zintzo ospatzen baitugu, Aren bitartez deabruaren katetik askatu gaitezela.

5. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Egun orretan etxe artako Nagusiak au esan zun: Gure Lagundirako egun ederra gaurko au... Gaur santu bat bialtzen digu gure Jaunak.

6. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Bere gogoa etzan ori; berak Indie'tarako edo Japon'erako gogoa zekarren, eta ori eskatu zion Lagundiko Aita Nagusiari.

7. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Gizon santu onek eraiki zun Lagundiari, Somaska'ko Lagundia esaten zaio.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Beti galdezka ari zitzaien bere Lagundiko Anaieri, baita sehieri ere, au nola esaten da?.

9. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Giro onetan, uste barik, sortuko zan aindik lasterrera Karmeldarren Lagundia.

10. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Eta olantxe sortu zan Karmeldarren Lagundia.

11. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Geroago, XIII'n gizaldian, Honorio III Aita Santuak ontzat artu ta bedeinkatu zituan Karmeldarren Lagundi au eta bere Erregelak.

12. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0010 Sortu eta eratu zuen lagundia era grina horren eragina izan zen inolaz ere.

13. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. setien 0125 Hain zuzen, Lagundiko bi aitek izango dituzte txosten funtsezkoenak.

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0015 Valladolid-en hiru urte Teologia irakatsi ondoren, beste eginbide bat sorbaldaratu zioten, izan ere, Lagundiko Nagusiek: Mariana de Neoburgo, Espainiako Erregin alargunaren aitorle izatea.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0027 Lagundi mailan, Probintzi mailan nahiz etxe mailan, pluriformidadea onartzen dugu.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0079 Lagundiaren muinera iritsi ta bere batasuna lor dadin lana egingo dute.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0095 65.- KONTSEJU JENERALA Lagundiaren zuzendaritzako goi organu iraunkoia da; ta Lagundia bere bizitzan nahiz Elizarekin duen konpromisoan serbitzen du.

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0095 Lagundiko beste erakundeekin bat eginda, kongregazioa gelditu gabe berrituz eta eratuz joan dadin lan egingo du.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0095 Kapitulu jeneralak emandako zuzenbide ta erabakietan du argia; horietan biziaraziko du lagundia.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0095 Elizaren agintaritza nagusi aurrean, nahiz nazio arteko bazkunetan, Lagundiaren ordezkaria da.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0096 Kontseju jeneralaz gainera, KONTSEILARI JENERALEK berak ere, Lagundiaren barruan, alkartze ta animatze eginkizuna daukate.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0096 Kapitulu jeneralaz kanpo, NAGUSI JENERALA kontseju jeneralaren burua Lagundiko lehen agintaria da.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0096 Kontsejuarekin bat dala, Lagundi guziaren bizitza ta ekintza zuzpertzen eta eratzen du.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0110 Batzarrak botoz onartutako AUKERA hauei, estudianteen ordezkarien eskeari erantzunez, abuztuak 19 ostegun arratsaldez, kapituluak onartu zituen hiru prinzipio erasten dizkiegu:
51.- Gazteek, Eukaristian inspiratutako Ebanjelio komunidadeak osatu nahiez, esperientzi eran benazko bizi molde berrien bila egiten dituzten ahaleginak, Lagundian benetan hartu ditezela biziro nahi du kapituluak.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0110 53.- Lagundiko gazteen artean hartueman sakon baten beharra sentitzen du kapituluak.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0108 Lagundi (gremio) bakoitza lan bereiziari lotu zitzaion.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0085 Ez dira lagundi batean sartu.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Lagundi bakoitzak bere zaindaria du: Jose, ordulariegileentzat, Dabid ikurrin margotzaileetzat.

29. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0041 Lanik aundiena eliz-berritzeko ekiñaldian Aita Santuari laguntza leiala emanez egin zuan Inaziok bere Lagundiaren bidez.

30. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0112 Kattalin da orain bere senarra zanaren Lagundi guztiaren jabe.

31. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0064 Granja-Blancako Lagundien esne saltzaleak, zergatik ez zituzten eramaten esne-ikusmira egiteko?.

32. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0064 Esne-erdi egosia ta aula saldu izan arren, Lagundiko Jauntxoen morroyak banazten zuten esne pasteurizatua izan oi zala obeena, ori nai zuen sinistuerazi erriari.

33. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0107 Krutwig, Aresti, Kintana, Haranburu-Altuna ta lagundiaren asmoetako batasun-berdintasun presazko ta ezarria alde batera utzirik, elkarrengana urbiltzea ta elkar ulertzea naiko ongi lortu dala esan bear.

34. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0004 Orregaitik eskatzen zion Lagundiko aita Frusio`ri klabikornioa jotzeko eta beste anai koajutore bateri kantatzeko, abots ederra bait zuen onek.

35. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0004 Jesus`en Lagundiak, Iñigo`ren asmoetan, uri aundietan egin bear zuan bere lana; baiña, bere Lagundiarentzat, beretzako bezela.

36. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0004 Bera ere, Lagundiaren Kostituzioak idazteko, lagun baten baratzara joan oi zan aulki eta maitxo batekin.

37. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0137 Egun berean Viena-ko lagundi ta bizibideen exposizioan agertzeko, Museo artako gauza asko atera bait zituzten.

38. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0137 Lagundi edo bizibide bakoitzak bazuen, bere gurdia, bere ikur eta guzti; esne-zaleek, beiak, lan-tresnak, langilleak zeramazkiten... berdiñ burgiñek, ardo-saltzailleek, okiñek Vienako ogiak, zerbezalariek zerbeza-upel aundia ta Gambrinus erregea bere gurdiaren nagusi.

39. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0209 Jesus Maria`ren Aita Jose esaten zioten Karmen`go Amaren Lagundian.

40. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0048 Esan dugunez, idazle titulua ez zeukan edonork karmeldar lagundian; agiri bat bear zan ortarako (...).

41. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0274 Ez zebillen noski santutasun orren atzetik Brandeburg`etar Alberto, Teutonitar Zaldun Lekaideen Maixu Nagusia izanik, bere Lagundia ezereztu-ta, Lagundiak Baltik-ertzean zituan lur zabalekin beretzako Prusi`ko Dukaterria taiutu zuanean.

42. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00023 Aranaren bizitzaz esan zitekeenaren laurdena ere ez da artikulu hartan esana. Juxtuki esateko, bere argitaragabeko EGUNARIA deritzan eskuskribu lodiaren lehen zatian dioena bakarrik kontatu nuen: bere gaztaroa eta Lagundiko lehen urteak (1838-1866).

43. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00259 San Ignaziori idatzi zizkion eskutitzetako ia denak Trentotik izkiriatuak dira (eskura ditugunen artean, noski), eta zazpi bederen, 1551koak. Kontzilioaren azken hilabeteetan, San Ignaziorekiko harremanak bizkortu egin zituen Lukuk; esan bezala, Trenton josulagunei eman nahi zien laguntza eskainiz, Euskal Herrirako Lagundiko indar euskaldunak biltzeko asmoz, eta batez ere vascongados hitzez izendatzen zituen euskaldunen mesedetan

44. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0065 Espainiako giro politikoan jesuiten ordena erlijiosoaren aurkako haizeak dabiltza, eta zentsuragilea Lagundiko buru dena, horretaz jabeturik, idazkian barrena azaltzen diren agintariekiko zenbait aipamen konprometigarrik izan dezaketen eraginaz kezkatzen da.

45. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0065 Ez dio gauza onik ekarriko Lagundiari, bai ostera, astinduak nonahitik; eta zer arraio!

46. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0011 Bergaran geratzen denaren %80a aurten Kilometroak antolatzen duen Aranzadi ikastolarentzat izango da eta beste %20a Mariaren Lagundia ikastolarentzat, festa honen antolakuntzan lagundu duena.

46 emaitza

Datu-estatistikoak: