XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0129 Ama batena bere onerazpentzuen biyotza ez dabelaco bildurtu ta icaratzen, icharopendu baño, Mariya euren jaola ta laguntzalla altzua ta euren areriyo guztien amorrotic ascatu ta locabetuten dauzana, dan ezquero; baña da guztiz arrigarri ta bildurgarriya fediaren areriyuen contra: Berac banatu, laurendu ta birrindu ebazan munduco erejiya mueta guztiyac: Berac eracutzi eban bere miragarrizco al-au, maitetasun tolezdunaren contra: Berac azquenez, obitu ebazan lotzagarrizco oxin bagaco zacontza baten cristiñauen areriyuac.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0061 Bere yauregian laguntzalle bat bakarrik eukon, eta beronek idazkari etxeko nagosi, banakari lanak egiten eutsozan.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Nezakuban -ordez, nezaguban edo nezauban ixan-biarr: portazun -ordez, poztasun: iñazduban -ordez, iñarduban: Lenengo ingoski erdijaren azkenerantz irakurri onela: Jai-eguna zala-ta, Ramuntxo'k, Eskarrdunaren neba Arrotxubak, jaupalburubaren laguntzalle dan jaupari gastiak, eta beste batzuk pelota-partiduba atonduten dabe.

4. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Meza nagusietan apaizak laguntzaleari (diakonoari) pakea ematen dio PAX TECUM esanaz: gero bigarren otoitza: Aitaren gogoz, Espiritu santuak lagunduaz zure eriotzaren bidez mundua biztu zenduan Jesukristo Jauna, Jainko biziaren Semea: zure gorputz done eta odol oneganik nere gaiztakeri ta gaitz guztietatik gorde nazazu, egizu ni beti zure aginduai lotzea eta zuregandik ez iñoiz alde egitea: Gizaldi ta gizaldietan Aita Jainko bera ta Espiritu Santuarekin bizi ta errege egiten dezun Jainkoa.

5. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0245 Jose Santu gloritsuba; nere laguntzallea; pecatariyen Ama Mariyaren Senar garbiya, escatu ezazu nire aldez, eta irichi zadazu esquer au; Ala izan dedilla.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Arratsaldero agurtza morroi laguntzalearekin batera, esaten zun.

7. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Madrid-ko agintariek nai luteke gu aiek dauzkaten arduradunen menpekoak izatea, aien laguntzaleak; ez gure arazoak guk nai bezela erabakitzea, baizik aieri ongi iruditzen zaioten neurrian, aiek baimena eman bear eta aiek jarritako mugaz beste ezin ibilli.

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 GRAZI LAGUNTZALLIAK

9. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 1) Grazi santutzallez gañera, beste grazirik ba-alda? Bai laguntzalliak (aldizkuak, eginkorrak) izentatzen diran beste grazi batzuek ere badira.

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 2) Grazi laguntzalliak zer dira? Animaren bizirako Jaungoikuaren laguntzak; bizidun izateko gizon-korputzak Jaungoikuaren laguntz bereziya biar du; bizidun irauteko janari, asnas-gai, eguzkiyaren beroargi ta Jaungoikuaren beste laguntzak biar ditu gizonak, bestela bizigabetuko litzake ta; onelatsu, animaren biziya dan grazi santutzallia bereganatzeko, Jaungoikuaren laguntz bereziya biar du gizonak, berak eziñ irichi lezake-ta: animaren biziyan irauteko berriz borondateko berotasun, ezagumeneko argi, animaren janari eta Jaungoikuaren beste laguntzak biar ditu; laguntz abetako bakoitza grazi laguntzallia da.

11. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 3) Grazi laguntzalliaren biarra gizonak badauka beraz? Bai; grazi laguntzalle-gabe animaren grazi-biziya ez luke gizonak irichiko; grazi laguntzalle-gabe, grazi-biziyak ez liyoke animan iraungo; zerurako egitiak asi, jarraitu eta bukatzeko ere kemenik ez luke izango, gizona laguntza-gabe eziñ ibilli dan elbarriyaren antzekua da-ta; arrazoiz ba diyo Espiritu Santuak: Ni gabe eziñ dezazukete zerbait egiñ.

12. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 4) Grazi laguntzalliak animari ¿zer-en bitartez ematen dizka Jaungoikuak?.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0186 On da orai bederen erran dezazuegun, izan dadien Europakoa edo Anamita, hemengo aphez batek zer langile eta laguntzaile duen bere etchean eta menean.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Nere laguntzale guzi oiekin neuken zorrak ematen ziran astuntasuna nere biotz gañetik kendu ondoan, egin duen lan guziaren berria ematera noa.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Beste batzuk eutsinda, zutik diran artian laguntzalle ixango jakuz ta ondo esan dayegun.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Biotzez ona dena, besteen alderako ona eta laguntzale izatea: gogoz argia eta ikasia bada, eginen du bide.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta beren agerkun guztitan, beren erriketa azalpen danetan langille edo biargiñen zuzendari ta laguntzallerik onenentzat bezela itzez (eta ez egitez) azaldu izan diran arren, beartsubaren aurkaririk zitalenak berak dirala esango genduke.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Gaichtakeriaren eta jaidura tzarren laguntzaile eta sustatzaile den libertatea, deus onik ez duzu.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Burregoaren laguntzalek hartu eta etzan arazi dute behar zen tokira.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Agipen guzietan, gutxi gora bera, beti bat dakusgu, bat bera darakuste: Goikoarekin dabillenaren laguntzale Bera dala.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Bretañarrak apaizak eta Kimperko gotzaria daduzkate laguntzalle.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0002 Polonia, Irlanda, Baviera, Bohemia, Bélgica, Bretaña, Kataluña eta beste alde guzietan apaizak, jaupariak abertzalien laguntzallerik bikañenak langillienak, Euzkadi'n ez.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 340. Tisiko bat egon dan gela eta etxea ¿nola garrbitu leizke merrke eta ondo kutsu guztik kentzen dirala? Eta zerr egin bearr da tisikoak dauden etxeko laguntzalleak kutsutu ez ditezen? (Goyarriarr bat).

24. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Gaiza bizirik ezdian eta izpiritiaren, eta horietarik bataren eta bestiaren intresen artian, eta halaber, zozietate laguntzalen eta intres hen artian, bada gehiengoua eta menpekotarzun bat zouintan arrazoukuntiak behar beitu bethi aitzinian ebili, bihotzkuntiak oundotik.

25. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0015 Gaiztoen laguntzaille da,
guzti-guztia galtzen dau
bere irabazkin-eskeintzaz,
ta gorroto dot gizon au
.

26. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0022 GOTZAIÑAK ETA LAGUNTZAILLEAK AUKERATZEA.

27. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0022 1. Aukeratu egizuez, ba, Jaunari dagokiozan lako gotzaiñak eta laguntzailleak: gizonezko otzanak, diru-goserik ez dabenak, egizaleak eta aztertuak izan daitezala: igarleen eta irakasleen (liturji) egikizuna eurak be beteten dautsue-ta.

28. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Erroxali - Nik ere ba-ditut egin bearrak, bainan ezin utziko zaitut bakar bakarrik. Xatur etorri deño geldiko naiz. Ori neska txoralda! Senargaia al du edo zer?
Lutxi - Laguntzailleak, bai. Ortik aurrera ez det uste.

29. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0072 SORGIN:
... ta erria, berriz, gure.
Jainko Thor! laguntzalle bizkor!
Lagun zakizkit zerutik une onetan,
Jainko Thor! laguntzalle azkar ta gotor!

(Urko'ri)
Urko:
zeruen kutuna!
Nik dakidan maitagarrik maite duna...

30. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 LUIXA - Bai zera! Baldintza orrekin bakarrik amor eman zitenan neskaren gurasoak. Eztakin ondotxo zelako trumoiak ibilli itunan auzi au erabaki artean. Markes jaun-andreak bere onetik atera itunan Peru jaunak maiteminduen berri ziotenean. Sumin-sumin eginda, neskari, Joxe Migel'engana geiago ez urbiltzeko agindu ziotenan eta etxetik ateratzen ere gal-erazi ziotenan laguntzalle batekin izan ezik.

31. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0046 Eska dezagun: baita erri guztietako agintarien alde ere, eta aien ordezko ta laguntzalleen alde: Jaungoiko gure Jaunak guztion buru-biotzak Bere naiera zuzendu ditzan, gure betiko pakerako.

32. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Zipirio ta Justina Martiri doatsuen babesak une oro gorde gaitzala, Jauna: begi onez ikusi gaitzazu, olako laguntzailleak ditugun ezkero.

33. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 MALEN.- Bildurtu? ez, ez...
AITONA.- Nai izanezkero laguntzallea ere ba zuen...

34. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AITA.- Laguntzallea? Nor...?
AITONA.- Nor izango zan... (parrez)... Pello-kirten...

35. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 AITA.- Egin zak nai dekena... bañan zer egiten deken eorrek igarriko diok... ire gain ere txamalda izugarria etorri litekek... ire agintarien artean guk ere ongi nai diguten adixkide ta laguntzalle onak ba dizkiagu... e!

36. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0095 Lenguaren laguntzalle bezala.

37. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0290 (22) Eta bere laguntzalle bi, Timoteo ta Erasto, Mazedonia'ra bialduta, bera, aldi batean, Asia'n gelditu zan.

38. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 Dirua eskatu nuan gero ordaintzekotan, irixtea kosta zitzaitan, bañan azkenean, beste gauzak oi-diran bezela, ekiñaz eta aleginduaz, bear nuan lain eskuratu nuan, ea ara nola egun batean, nere laguntzaille guziei danen aurretik Apacha'ri, agur egin-ostean, nere etxera biurtzeko ibiltaldiari asiera eman nion; nere txango au zorionekoa izango zitzaidalakoan negoan, eta alaxen izango ere zan, deabruak nik ezertxo ere ez nekiela bere trastekeriak nere etxean eta nere andrearekin egin ezpazituan, ni kanpoan egon nintzan bitartean.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0149 Eleder laguntzalle bikain izan zen eta Jovellanos'i lenengo literatur urratsetan bere babesa eskeiñi zion.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Ikusten dezutenez, nik ez nezakean lana laguntzalleak ez banitu.

41. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 1940-1944 Gerla zikin hortarik, orhoitzapen anitz
Amentsetan bezala gogorat jalitzen...
Izigarrikeria nunbait izan-balitz,
Emazte gisako bat laguntzaile hor zen.

42. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0011 Elizondo-ko Datugaraia-n bizitu zen Bruno Echenique jakintsu hura eta Baztango eskuaraz izkiriatu ere Bonaparte -ren laguntzaile gorenetako bat bezala.

43. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gure laguntzaileri

44. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Pacifique itsasoko lur-ikarak erraiten dauku ezarriak girela lurrean, elgarrekin nigar eta irriz artzeko, elgarren lagun eta laguntzale.

45. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Atsolbea aitzin, Idieder, gure jaun erretorak solas hunkigarri ederrenez erran du, nolako gizona eta fededuna zen Mattin, galdatuz, holako gizon eta aita familiakoak jali diten langilen erdian, lagunen laguntzale eta argitzaile.

46. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Toribio, bere lan oien ordaiñez aurten Euskaltzaindiak bere laguntzailleen arteko izendatu du.

47. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Churchill, Inglaterra'ko presidente zanean, Montgomery eban laguntzaillerik onenetarikoa.

48. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0110 KAPI.- Deitu egiozu ontzi languntzallen bateri.

49. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 Esku-mutila aurrera, anderearena egiten, Laguntzalleakin.

50. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Baiña irakaslea, ikaslearen zuzendari ta laguntzalle danez, bere esku dago azken batean, marrazki ta esku-lan arloak txandaka irakastea.

51. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0087 Andik laster, idaztegi nagusiko ate batera eldurik, laguntzailleak sartze-baimena eskatu eban, eta Mikel komandante edo gudal-buru baten aurrean aurkitu zan.

52. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Len izandako ebakuntzatik, Errose bajoian apurka-apurka sendatzen, eta indarrak irabazita gero, alabea Bilbao'ra barriro igortzen asmatzen eban, andra dotore ta aberats baten laguntzailletzat jardun egian, eta bidebatez, eretiak aurkeztuko litzakioz mutil onen bat ezagutzeko.

53. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0036 Euskal Literatura eta musikaren alde egiten duen lan guztiagatik, Euskaltzain laguntzaile izendatu dabe.

54. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Eskola aurreko adiñean dagozan aurrak, aske ta eskuko dira eurak naien dabena aukeratzeko; maisuak eta laguntzailleak bitartean gain-ikuskatzen dabez taldeak, eta oneik bizkortu ta susper-azo oi dabez umeak zeregin apartekoetan jardun daitezan.

55. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 1952an Euskaltzaindian sartu zan urgazle edo laguntzaile moduan.

56. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0008 Zauri txikiak direnean, laguntzailleak berak lotu ta zaindu bear dau zauri ori.

57. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0035 Egoera larri onetan, laguntzaillearen jokabidea au izango da:
1. Sendagille batekin artu-emonetan jarri aalbait lasterren.

58. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0051 Orduan berebilletik kanpora jaurtiak izan direnak, toki seguruan jarri eta estalki batez naiz burusiz (mantaz) estaltzea izango da laguntzaillearen lana.

59. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0002 Ots:
Az adizkia izan igarogatxeko (intransitiboko) laguntzaillearen jokoa da.

60. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0002 Beste guztiak, ostera, ukan (edun) igarokariko (transitiboko) laguntzaillearenak.

61. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0002 Igarogatxeko jokoak izan eta laguntzaille igarokaria erabilli.

62. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0002 ZER DALA-TA LAGUNTZAILLEEN ALDATZE AU?.

63. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0002 Azkuek dirakuskunez, izan laguntzaille igarogatxak ez dauko ikako adizkirik.

64. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0002 Bizkaieraren barrutiari bagagokioz, leen-aldian ikako jokotzat agertzen eta erabilten diran adizkiak (nintzoan / nintzonan, zoan / zonan, gintzoazan / gintzonazan, zoazan / zonazan) ez litzatekez berez ikako jokoak izango, zukakoak baiño, orain-aldiko nok / non, dok / don... jokoetako o erantsiz zerbait aldatuta, izan laguntzaille igarogatxak ez dauko-ta, Azkuek diñoskunez, ikako jokorik.

65. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0002 Gipuzkeraz, adibidez, leen-aldiko ikako jokoak nindukan / nindunan, eta abar dira, au da, ukan laguntzaillearen eta Azkueren esanez, sustantivo relativo dalakoarenak.

66. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0011 Berebiziko zartadaz, Alemania-ko zoria bere burdin-eskuetan eban gizona ondo gordetako espetxe ingles baten giltzapetuaz eta Nazismoa buru barik utziaz, nagusi anker orren inguruko laguntzailleak (Keitel, Bormann, Himler, Goering, Jodl eta gaiñerakoak) umezurtz lez geratuko ziran.

67. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0011 Ipotesi-arloan biderik zuzenena II Reich-en eta laguntzailleen baldintza-bako kuku egitea zan.

68. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0043 KAZETARIA: Ze kargu emango diezu zure laguntzaileei?.

69. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0092 JON - Horretan ez nator bat zurekin. Dirua daukanari errespetatu egiten diote eta laguntzaileak ugari hurbiltzen zaizkio.

70. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0032 Lukuze'ko Baroiak bere laguntasuna agindu zidan bart, eta arestian Musde Arnauton'ek agindu dit. Bi gizon hauek nire alde edukirik, ez dut ezeren beldurrik izan behar, Zuberoa eta Nafarroa Behereko lukuzetar eta beaumontes guziak nirekin izanen baititut. Datorrela, beraz, Candale'ko konde doillorkumea, bere arranbelari, lantzalari eta laguntzaille izanen dituen agramontes ziraunkumeekin. Maule'ko gaztelurik ez dute hartuko; eta har balezate, ez dute harririk harri gaiñean idoroko. Gaztelu izandakoaren hondakiñak eta beaumontes zangarren hillotzak izanen dira beren gudasari bakarrak.

71. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1817 HABEren Zuzendaritza Batzordearen Abenduak 17ko EBAZPENA, Euskaltegi Publiko eta Pribatu Homologatuetan Irakasle Laguntzaileaz baliatzeko arauak emanez.

72. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0272 - Izaera iragankorrez Ondarezko Kontabilitatearen ezarpena arte, aplikazio honek era berean Aurrekontuko Balio Independiente eta Laguntzaileak, aurrerantzean A.B.I.L., errejistratzea ahalbideratuko du.

73. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0500 1.- Sartu beharreko aitorpenak Gipuzkoako Foru Haziendako Kutxan aurkeztuko dira edota baimendutako Erakunde Laguntzaileen bitartez.

74. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0500 2. Itzultzeko eskubidea duten aitorpenak norberak eskura aurkeztuko ditu Sozietateen gaineko Zergaren Sekzioan edota posta zertifikatu bidez Sekzio horri zuzendurik, edota baimendutako Erakunde Laguntzaileen bitartez.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0106 Bi eratako hitzak daude: - kobratzeko hitzak - Hitz laguntzaileak: STOP eta AMTEL (ez dira kobratzen).

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0075 Liszt, gainera, Europa osoko musikagile gazte eta berrizaleen laguntzaile eta bultzatzaile bezala azaltzen zaigu.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0141 Problema hau nolabait baztertzeko bektore magnetiko laguntzaile bat definitzen dugu: H intentsitate magnetikoa .

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0041 Laguntzaile handienak eskubitik datozkio, Aralar mendizerratik jaitsiz: Agamuza (Ataun), Ursuan (Idiazabal), Amundarain (Zaldibia), Amezketa, Araxes, Leizaran.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0041 Begira itzazu bere ezker aldeko laguntzaileak, Ernio, Iturriotz, bezalako mendietatik datozen errekak.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0344 Dena dela, badirudi subjuntiboa agertzen den perpaus hauetan guztietan, sakoneko egituran dagoen aditzaren laguntzaileak [+gert] izan behar duela.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Honek, langabeko jende multzoa sortu zuen, subproletalgoaren mailara eraitsiaz, nagusien laguntzaile edo harmadan mertzenari izatea beste aterabiderik gabe.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0037 Untzitalde laguntzaile hauek garraiorik funtsezkoena segurtatu zuten garia (Sicilia, Hego Italia, noiznahi Ifar Afrika), gatza (Ibiza, Cartagena), artilea hiri eta eskulan zentru handietara, eta hori kontutan hartu gabe askoz urrutiragoko joan-etorriak, Apuliara eta are Ekialdera adibidez, Tamerlan-ek Tana harrapakatu zuenean, bertan, Azov-ko itsasoko azkenaldean, euskal mariñelak aurkitzen ziren.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0055 Beraz, benetako egitura, egitura laguntzaile horien artean osotutako erresonantzi hibridoa izango litzateke.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 b) Eratorriak edo laguntzaileak: kontu orokorrak azpikontutan banakatzeko balio dute.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0113 Gainera, Ricek eta bere laguntzaileek teknika hau gasen deskonposaketan sortzen ziren erradikal askeak detektatzeko erabili zuten.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 NAGUSIA.- Eta... zer da nire laguntzaile horrena?.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 136- Aditzak nahas-mahas Bete itzazu hurrengo hutsuneak laguntzaile egokia erabiliz.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0007 Pieza meheak mekanizatu behar direnean adibidez, deformazioa eragozteko, bi alboetan pletina laguntzaileak kokatzen dira.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0036 Misiolari hauek elkarteak ekipatzen zituen, laguntzaileak bilatu eta bere otoitzekin bultzatu.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Bera eta bere laguntzaileak, autopsi gelan ebakuntza egin ondoren iristen ziren A sailera, eta eskuak ur eta jaboiarekin besterik gabe garbitu ondoren bisitatzen zituzten emakumeak.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Bera eta bere laguntzailea pare bat kilometroko distantziaz banandurik zeuden bi muinoetara igo ziren, kandela banarekin.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Galileok berea desestali zuen; laguntzaileak argia ikusi zuenean berea ere desestali zuen.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 - Aditz konposatua bada, laguntzailearen aurretik: Mikelek eraman AL du baloia?

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Bera eta bere laguntzaileak autopsia gelan ebakuntzak egin ondoren iristen ziren A sailera, eta eskuak ur eta jaboiarekin besterik gabe garbitu ondoren bisitatzen zituzten emakumeak.

95. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0315 5.4.2. Aditz nagusia eta laguntzailea Adjetibo eta izenarekin gertatzen zaigun bezala, hemen ere baztandarrek analisi diferenteak egin ditzakete multzo hauekin.

96. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0031 Nekez ireki zituen begiak Aithal izeneko mutil arduratsuak, bere laguntzaile nagusia sartu zenean.

97. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0123 Sartu zuten armarioa jauregi barruan, Txanton eta bere laguntzaileak bihurtu ziren etxera eta hurrengo hogeitalau ordutan ez zen ezer nabarmengarririk agitu.

98. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0123 Biharamonez, ordea, garaitsu berean, Txanton, berriro ere, bere laguntzaileekin, Etxezarreta jaunaren atezainarekin zen.

99. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0013 Zirkoan magoaren laguntzaile eta karta-botatzailearena egiten zuenez geroztik halako itxura misteriotsua hartu nahi izaten zuen bere hitz eta ekintzetan.

100. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0014 Izena Gurth-i galdetu zion abatearen laguntzaileak, eta honek orduan bai erantzun: - Zedrik Sajoia.

101. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0120 Pixkat geroago, esku hutsik itzultzen dira haren laguntzaileak.

102. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0082 Beraz, jendeak ez zuen jakin nor zen Tomen laguntzailea.

103. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0103 Berehala ahots bat entzun zen: - Sartu Xanti! Xanti beldurrez dardarka hasi zen eta honela galdetu zuen: - Nor zara eta nola dakizu nire izena? - Borsanchof magoa naiz. Sartu, laguntzaile bat behar dut eta!.

104. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0103 Borsanchof-ek Xanti ikusi zuenean honela esan zion: - Zer duzu nahiago: igel bihur zaitzadan ala nire laguntzaile izatea?.

105. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0103 Xantik laguntzaile izatea nahi zuela erantzun zion.

106. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0027 Ardiei jarraiki lau artzain joaten dira, aste egileak (alegia, astea mendian egiten dutenak) eta bi edo hiru laguntzaile, bideberria edo autobidea igaro arte.

107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00060 Komandantearen laguntzaile dago.

108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0068 - Laguntzaileen izenen segeretua gordeko genuke.

109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0103 Furgonetan materialea kargatu ondoren, igon ziren hiru pintatzaileak eta bi laguntzaile etorri berriak.

110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0103 Laguntzaile bezala kontratatuak izan zirenez, pintatzaileek zerbait behar izaten zutenean, Alan edo Ibrahim bidaltzen zituzten bila.

111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0045 Zergatik ez zen aurkitzen arratsalde bigun hartan gaztainondo baten gerispean txirula jotzen, bere inguruan bildotsak txakur laguntzailearen begirada zuhurraren babesean pausatuki bazkatzen zuten bitartean?

112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0065 Itsaso Barearen neurrigabetasun bakarti hartan, oesteko monzoia genuelarik laguntzaile, hegoaldera abiatu ginen, Magallanes mehargunea edo Labeaga Lurradarra Cabo de Hornos bilatuz.

113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0131 Minutuak iragaten ziren, eta ezer ere ez, hartzen ari ziren informazioak ezezkorrak ziren guztiak, inork ez zuen Old ikusi, inork ez zituen haren laguntzaileak lokalizatu.

114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0131 Horren arrazoi bakarra hau izan zitekeen: alarma kamuflatuarena jakitea, eta orduan arrazoizkoa izan zitekeen erabaki bakarra hartu zuela: ez atakatu eta hirian bertan, laguntzaileren baten atxean ezkutatu.

115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0015 Egun haundia iristean, hurreratu zen baserrira laguntzailea ugari herriko sendagilea ezezik.

116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 Zerrailuan giltzaren bira somatu orduko hantxe zegoen Otsoaren laguntzailea.

117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 Beste bietan baino dardartiago jalgi ziren nagusiaren hitzak laguntzailearen ahotik.

118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0065 Ikuiluko zaldiak ere loak hartu zituen, baita atariko zakurrak, teilatuko usoak, hormako euliak ere, sukaldean pizturik zegoen suak berak ere su egiteari utzi zion eta lo geratu zen, eta eltzekoa egosi gabe geratu zen, eta sukaldaria eta bere laguntzaileak ere azkenik lo geratu ziren, inor esnai gera ez zedin.

119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0025 Laguntzaileak, hala ere, ez zuen taldeko inor ezagutu gura eta bera ezagutu zezaten, barriz, are gutxiago.

120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0050 Ez nuen zertan lotsaturik eta urguiluari eusten ahalegindu nintzaion, baina nire laguntzaileak, leihoa ostera lehen zegoen moduan zabalduta laga, eta pertsiana astun bat poliki-poliki jaitsi zuenean, gorritu eta beste leku batera apartatu behar izan nituen ezinbestean begiak.

121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0048 Eta bi laguntzaileak Signolesen etxetik irteten dira.

122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0056 Hemen Hach fiskalak ekin zion eta esan, Gô*ttenen kasuak jendartean sortutako jakinmina zela-eta, prentsa azalpen bat egin behar izan zuela; prentsaurrekorik ez zela egin oraindik, baina ikusirik Gô*ttenen ihesiak sortu zuen larria eta antsia eta honetan Katharina bera izan zen laguntzaile, ez zegoen hura saihesterik.

123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0056 Ez zioten zaintzaile berezirik jarri; polizia laguntzaile gazte bat bakarrik, Renate Zûndach, armarik gabe, geratu zen bere ondoan, (...).

124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 Tomas Bello koronelaren despatxoan laguntzailea sartu zen, delako Edmundo hura.

125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 - Nik uste dut esan zion laguntzaileak familiak ez duela zer ikusirik.

126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 - Orduan? - Neretzat, jarraitu zuen laguntzaileak eta emazteen gora beherak ikertzea gustatzen ez zaizunez, sospetxoso bakarra gelditzen da: gorpua aurkitu dugun baratzako jabea, hau da, Chao Borsini deituriko gizon xelebre bat.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0697 Nolanahi ere, honetara izan daiteke eratua giza-indarra: - Ibon Sarasola, Batzordeburuaren laguntzaile ararteko.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0834 Donostiako Gotzai Laguntzailea Jose Maria Setien jauna izendatu zuten euskal elizbarrutietako Gotzaiek, beren izenean eta bidezko ziren laguntzaileen bitartez arazo honen azterketa sakona egin zezan, gero berau oinarri harturik Elizak bere bideak erabaki ahal izateko.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0024 Eta Odon Apraiz izan zen haste-hastetik euskaltzain laguntzaile, zinez laguntzailea, eta herbesteko Unibertsitateetan Hizkuntzalaritza ikasketak hedatzeko Euskaltzaindiak diruz lagundua.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 Bilboko kai-handia, ere, laguntzaile izango da proiekto hau ahal izateko geure Europako integrazioari begiratuaz.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Plazenziko lantegietan langille ona, komentu urteetan beartsuen eta erien laguntzalle maitagarria.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0215 Hiru dira euskaraz aditzen bidez modaltasuna adierazteko dauzkagun tresnak: a) LAGUNTZAILEaren barruko partikula modalak (al 1, al 2, berri, bide, edo, hurran, gogo, ohi, omen/ei, ote).

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0215 LAGuntzailea majuskulaz idazten dut zera adierazteko, aditz laguntzaileaz ez naizela mintzatzen agerian uzteko, LAGUNTZAILE deritzon osakideaz baizik, h.d, ondoko erregela honen bidez berridatz daitekeen eta eztabaidatu gabe abiapundutzat ematen dudan konstitujenteaz: (1) LAG / partikula modalak / laguntzailea}.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0219 Goragoko etsenpluetan, aditz nagusia joan denean, hau da, inongo argudio tematikorik ez daukan aditza (aditz unakusatibo bat Marantz eta Levin-en terminologian), laguntzailea naiz da; baina aditz nagusia erosi denean, hots, argudio tematiko bat behintzat duen aditza (aditz trantsitiboa Marantz eta Levinen terminologian), laguntzailea ditut da.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0219 Aldez aurretik deskribatu ditugun aldaketa morfologikoekin (joan vs. joaten, erosi vs. erosten) baina laguntzailearen aldaketarik gabe.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0219 Bigarren kasuan, aldiz, nahi eta behar dira paper tematikoak inposatzen dituztenak, horregatik kasu bietan dut/ditut da laguntzailea, bai nahi izan eta bai behar izan aditzek paper tematiko bi ematen dituztelako: tema eta egilea.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0219 2.2. Egitur-zuhaitz batetan, beraz, aditz hauen arteko diferentzia sintaktikoa honela ager daiteke: (aditzesaldia) / (aditz nagusiak eta aditz semimodalak / aditz modalak / partikula modalak / Lag.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0296 Landareek finkatzen duten energiaren zati mesprezaezin bat, landare-hondakinetan dagoen hori hain zuzen, espontaneoki erabiltzen duten laguntzaile horiek gabe galdu egingo litzakete.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Frantziako legeek ez dituzten onartzen elkarte horiek, erakunde finantzarioak ez direlako (bankuak bezala), eta ezta lantegien laguntzaile bakarrik bezala ere.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 - Beren diru ekarriez, Ikastegiari eusten eta eragiten dioten laguntzaileak.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0024 Bestalde guk aditzaren era burutua edo izenkia ezartzen dugun hainbat joskeratan iparraldekoek forma laguntzaileak erabiltzen dituzte: nahiz eliza ez zen oraino yendez bethea edo nahiz sei urthetan abiatu nintzen eskolan, edo arbola hori bazitakela aldeko etxekoa zen...

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0025 Gutxi dira, halaber, gehien bat bigarren mailako idazleak erabiltzen zituzten hainbat erdarakada: urosa,ferki, menbro, organo, apazegatu (6) Ez dira era berekoak testuan agertzen diren beste zenbait berritasun. Adibidez ezin-ekin eratutako aditzak indikatibozko laguntzailea eramatea:.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 1884ko Otsailaren 15ean El Urumeak Trevijano jaunaren alde zegoen Elkargoaren sorrera publikatu zuen:Gure berrien arabera, Donostiatik Pasaiarako Tranbiaren Elkargoa honako jaun hauek osatzen dute: D. Donato Gómez Trevijano, Obras Públicaseko laguntzaile eta Irungo Aduanako obren kontratista, eta D. Saturnino Ulargi eta Logroñoko bankeroak diren Giménez Anaiak.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0031 III. ADITZ TRINKOEN ADIZKI-ZERRENDA Jakina denez, laguntzailedun aditz-jokoa nagusitu da euskaraz.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0031 Bere baitarik, esan nahi baita, laguntzaile gabe jokatzen diren aditzak, gaur oso guti dira, eta are horiek ere, denbora jakin batzuetan soilki jotzen dute joko berezi horretara.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0031 Joan mendeetako euskaran aditz trinko gehiago zen, dudarik gabe, baina hizkuntzaren eboluzioa laguntzailedun joko-molderuntz izan da.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0015 Gure eguneroko laguntzaile, ongiegile eta zaindari ugari izanez gero, salba gaitezke! Honela, guztien ahalegin eta trebetasun horien bidez, gure gogo-gorputzez gose-egarri ase ahal izango dira.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0080 Denboraz ordea, lehen kristau haien iraupen jasankortasunak erromatar gizurenen arreta irabazi zuen, eta haien alde jarri ziren; laguntzaile hauen artean Tertuliano, San Justino, San Ireneno eta Origenes aitatuko ditugu, kristau bihurtu zirenak eta ondoren beren iskribuz irakaspen berriak zabaldu zituztenak.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0244 Sarritan sardinaren laguntzaile da bere desplazamendutan.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0038 Alemaniaren kasua bezala, Hilferdinek dioen bezala, monopolio hauek estatu barruan indartuz eta sustraiak botaz joango dira, estatua laguntzaile jatorrena dutelarik (39) El capital financiero. Rudolf Hilferdinen liburuan aurki daiteke explikazio koherentea teoria honi buruz. Argitaldaria: Tecnos.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0115 Ksub2 Zenbait laguntzaileren artean eskuratzen da bilakizuna.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0055 Spoilersak hegoaren irteera ertzetik gertu dauden flapsak dira: alboratzeko laguntzaile bezala erabiltzen dira eta lurreratzean erresistentzia aerodinamikoa ugaltzeko.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0105 Zer egiten dutenari begiratuta, gizakiak bi taldetan banatzen ditu intsektuak: kaltegarriak edo izurriak eta mesedegarriak edo laguntzaileak.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0105 Badaude zenbait adibide intsektu laguntzaileen bidezko borroka biologikoaren argigarri.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0095 Baina Aitak nire izenean bidaliko dizuen laguntzaileak, Espiritu Santuak, Hark erakutsiko dizue dena, eta oroitaraziko, Nik esan dizuedan guztia (Jn 14, 18-26).

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0025 Iraultzaren terroreaz izuturik, Tolon Konbentzioaren aurka harmetan altxaturik zegoen, eta ingelesak bereziki zituen laguntzaile.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0115 Bestalde, Napoleonen laguntzaileak, exilioa luzatzen zen heinean, aspertzen zihoazen eta maiz beren arteko burrukak sortu ziren.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0024 1. Argina eta beronen laguntzailea mahai baten azken ohola tinkatzen ari dira.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0034 Familiako beste kide batzuentzat edo, maiorazkoen kasuan, maizterrentzat aldeko bizitza laguntzaileak eraikintzen dira.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0097 Gerra aurreko garai honetan (1.920-36) baserri giroko eraikintza eta elementu laguntzaileei buruzko datu interesgarriak jaso ziren.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Hau herriko bihitegian jarri da, bere laguntzaile eta tresneriarekin (hau beti arkaiko eta xinple).

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Bere laguntzaileekin, gazta jasoko duten gupelak garbitzen ditu, gainik gabeko esnea ontzi haunditara isurtzen du, gehigarri bat erasten gatzatzen laguntzeko, eta horrela gazura arin urtsuaren berezketa erraztutzen du.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0016 Euskararen alde egin zituen lanak kontutan hartuz, Euskaltzaindiako laguntzaile izendatua izan zen.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 EGILE ETA LAGUNTZAILEAK KOLDO MITXELENA ELISSALT. Filologia Klasikan Doktore.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 Euskaltzain osoa eta Espainiakoaren laguntzaile.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 Configuración eclesial de las culturas liburuaren egile; Anaitasuna eta Jakin aldizkarietan laguntzaile.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 Anaitasuna eta Jakin aldizkarietan laguntzaile.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 Euskaltzain laguntzailea.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 Euskera, Jakin, Anaitasuna aldizkarietan laguntzaile.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 JOSE MARI SATRUSTEGI ZUBELDIA. Euskaltzain osoa eta Instituto Americano de Estudios Vascosko laguntzailea.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 Madrileko Complutense Unibertsitatean irakasle laguntzailea.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 Sestao Institutoko irakasle laguntzailea.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0407 Abuztu honetan ikustaldi bat egitera hurbildu gara, eta han arkitu ditugu hamalau lagun azternategian lanean jotake, Jesus Altunaren zuzendaritzapean P. Areso sedimentologian eta M. Aizpurua palinologian espezialistak bere laguntzaile dituela eta Arrasate eta Orioko ikasleekin talde eder bat osaturik.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0083 JAN-NEURRIA Jan-neurriak jokatzen duen papera laguntzaile edo osagarria da, ez nahitaezkoa.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0226 Bata, fakultatiboa Ospitaleko titularra demagun, Galo Aristizabal Doktorea zen; bestea, sendagile laguntzailea, kontratatu berria zen: Luis Alzua Doktorea.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zabaleta 0075 Bonaparte printzearen laguntzaile hauetatik aipamen berezia merezi dute bi lehenek: Duvoisinek eta Uriartek.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 (Laguntzailea gaizki erabili da).

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0325 Gure lan hau BRONCKART eta laguntzaileek (1985) egindako ikerketetan oinarritzen da.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0325 Euskarari dagokionez OCIO eta laguntzaileek (1983) eta PLAZAOLAK (1987) ekin diote euskal testuen azterketari eredu hau jarraituz.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0044 Sistemak erabat kontrolaturik zituen komunikabideetan, irakaskuntzan eta administrazioan lana aurkitzea ez zen erraza; lan egitea ere ez biziro gustagarria, zapaltzaileen laguntzaile izateko edo laguntzailetzat salatua gertatzeko arriskua bait zuen.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0181 Zientifiko zoroa eta bere laguntzailea asmakizun miresgarri bat aurrera eramaten saiatuko dira publikoaren artean nahastutako pertsonaien laguntzaz.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 Ordea, gu jadanik eritegietan jaiotzen gara, ez gurasoen etxean eta ez ahaide eta senideek inguraturik, baina mediku eta erizainek: jaiotzaren gure esperientzian ez dago, andre baten bere baitan erne duen haziagatik odoletan haurraz erditzea (ezpata batez bezala), euskarak ederki esaten duenez, etxea bera eta laguntzaile jendeen eskuak odolez betetzea, etab.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Azkenean aingeruak bezain zuri eta ilehori den gazte xarmant bat, lotsa aurpegitik ezin kendu duela, plazara irten da eta bi laguntzaileak albo banatan dituela dantzarien aurrean jarriko da.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0027 - 18 urtetik beherakoentzat (Laguntzaile helduak barne): Bidaia arrunta: %50eko beherapena.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0001 Maria laguntzaile senti dezagula salbazioa, bizia eta bakea sortuz.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0063 Baina erazle markak (arazi...) beti nor-nork motako laguntzailea eskatzen duenez, inpertsonaltasun markatzat -te, hirugarren pertsonako ergatibo pluralari dagokion markaz baliatuko gara: a. Pacheko ganbara eder batean sar-arazi zuten.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0083 Badirudi azkeneko adibide honetan agertzen den dut adizkia ez dela (interpretazio batean bederen) edun laguntzaileari dagokiona, baina izan kopularen ordez, baliatzen ahal dugun edun kopula biltzailea, hala nola esaten ahal baititugu honakook ere: a. liburua hemen dut.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0123 Esan dezagun, azkenik, egin, eutsi eta iro(n) aditzak ere erabiltzen direla laguntzaile modura: a. kanta(tu) da(g)igun = kanta dezagun.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0123 Egin-en gainean eraikitako laguntzaile hauek batez ere bizkaieraz dira erabiliak.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0256 Onen laguntzaille diran bigarren maillako beste bizibideak ekarrerazi dute langille asko eta erriak eta uriak azi itxuski.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0067 2. Utzi ikasleei beren laguntzaileak gelara ekartzen, kanpo-lana berregiteko.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0187 * Aukerazkoak. Laguntzaile bezala, beraiek ere menderatzen duten aukerazko bat (saskibaloia, futboltxoa, xakea...) aurrera eramaten laguntzen dute.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Geroago, gorputzadarrak azaldu ziren elementu laguntzaile gisa.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0083 Hala sortu omen da Subjuntibo Modua (lehen euskarak ez zuena), Futuroko aldia, laguntzailedun aditz-joko osoa, etab.

195. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Laguntzaillerik onena, artzai-txakurra du.

196. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Txotxu = Grumete: Itsasontzietako mutiko laguntzaillea.

197. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0096 Irriparka irten zan Joe ertzaiña, bere laguntzaille Richard`en ateraldiak entzutean eta Mexican saloon`era zuzendu bere urratsak, eta une artan abesten ari zan Katheryn`i begira gelditu zan, whiski edanaz.

198. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0096 Richard laguntzailleak esan ziona ez zan gezurra.

199. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Ni aurretik noalarik, zerbait gertatuko ba`litzait, ar ezazu txalupa eta zoaz El Paso`ra eta betoz nere laguntzaillea eta gudariak.

200. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0126 Gure patrikak ustutzeko ez degu laguntzaille oien bearrik.

201. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0090 1T. Jainkoa dugu gordeleku ta indar, Ura atera zaigu estualdian laguntzaille azkar.

202. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0060 Guda garaiean egazkiñen sarraldietan laguntzalle

203. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Txango`k bere ilioba Rogaziano zeukan laguntzailletzat.

204. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0172 Barandiaran eta bera, garai batean, bateratsu ibilliak dira, elkarren sustatzaille eta laguntzaille.

205. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. oñatibia 0019 Abesbatza zuzentzeko Olaizola bera ta laguntzalle Joxe Etxabe zumayarra; legegizona ogibidez, baña Zumaya`ko koroaren zuzendari izana.

206. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0010 Eta, bere egitez, gutzaz gautegun oroitzen dala adieraziaz, berealaxe etorri oi zaigu laguntzalle.

207. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0069 Eskerrak praile, auzoko eta laguntzaileai, sua bereala menderatu aal izan zuten, eta etzan askotzarik erre.

208. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Bestaldetik ez dio ajolarik esandako Jaurerriko Gotzai-ordekoak baiezkoa emanak izatea esandako erabakietan, oien baiezkoak eskubiderik ez daukalako Jaurerriari eta erriaren onari kalte egiteko; batez ere (esanetatik argi ta garbi nabari dan bezela), jakiñeko gauza izanik, batzar ura egin aurretik, Gotzai berbera ibilli izan zala, ordezko eta laguntzalleen bitartez, esandako batzarrera bere iritziko presonak bialtzeko lana egiten, eskatuaz aren gogo eta atsegin zanetik at ez ibiltzeko; baiñan gero bertzeratu zaizkionak izan dute aunitz atsekabe aren eskutik, ots, presondegi eta beste zenbait lotsa gaizto.

209. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0151 1899`go Dagonillaren 25`an, Madrid`eko bakartegiko prior-aita zan; Gurutzeko Victor laguntzaille zutelarik, irten ziran Guadalajara`ko San José deritzan mojategitik, sei moja Altzibar`ko karmel-etxearen sortzailleak.

210. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0177 Yrizar`dar Joakin, lnstrucción Publica zeritzan leengo Ministru etxeko eraikillea izan zan: San Fernando`ren Erti-Zaingoko laguntzaillea; Gipuzkoa`ko Erti-oroigalluen Batzordeko batzarkidea (...).

211. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0086 D. Jose Migel zan Laboratorio onen sortzaille, zuzendari, arduradun, oker-zuzentzaille... dana; beretzat zegoen: baiño, bazan oraindik beste eginkizun bat, oiñarrizkogoa: au da, ainbeste laguntzailleei, dato-biltzailleei eragitea: gero berak sailkatu ta zuzentzen zituen.

212. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0296 1866`tik aurrera, maiz, L. L. Bonaparte printzipearen laguntzaille zintzo izan zitzaigun euskal lurralde zear osotu zituzten izkera-txangoetan.

213. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0025 Besteak elizkizunetan laguntzaille ziran eta koruan parte artzen zutenak.

214. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0185 Bera, 857 dukat; eta bere laguntzailleak, 47 dukat kobratu zituan.

215. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Laguntzaille bikaiña benetan, bere sudur-usna onarekin, gizonaren eiztari lagunik iaioena.

216. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. pochelu 0190 PALMIRA - Ene zerbitzuan hartzen zituztet bizi guzikotz zu eta zure laguntzailea.

217. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0004 Galdatzen balinbada bankora laguna
Fite prest duk hirekin, laguntzale huna.

218. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0027 Aboztuaren 20-an, garbiki dio Printzearen laguntzaile bati: Ez dut urte ona iragaiten.

219. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0022 Orai, Donibaneko parropian berian, baditugu berrogoi bat katixima-egile, bi apez eta serora bat laguntzaile.

220. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0018 Gizonak lañoki ari dire, tresna berrienetarik dituztela laguntzaile.

221. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0133 Alor honetan dudarik gabe egokiena Euskalzaindia da eta hala behar luke izan (egintza hauetarako bere laguntzaille guztiekin; hala-nola Principe de Viana Nafarroarako).

222. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0075 Zorionez, gaurko gure guduan, hainitz emazte aurkitzen ditugu gure gizon gudarien laguntzaile eta sustatzaile...

223. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 10. Artikulua - Kontratazioa Eraikuntza eta Obra Publikoetako enpresek, fabrika eta tailerrak salbu, ezingo dituzte denbora ziurreko kontratuak itundu ondoren aipatzen den obrako pertsonalarekin: 1. eta 2. mailako ofizialak, igeltseroak eta moldeztatzaileak, peoiak eta laguntzaileak.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 Laguntzailea / MUGIMENDUKO PERTSONALA / Trafiko burua / Ikuskariak / Gidari-Hartzaileak / TAILERREKO PERTSONALA / Tailer burua / Tailer arduraduna.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 e) Obren exekuziorako erabiliko den makineriaren, baliabide laguntzaileen, instalazioen eta ekipoen zerrenda, bakoitzaren marka, eredua, potentzia eta edukiera adieraziz eta gaur egun daukatena eta adjudikaziodun suertatuz gero eskuratzea edo kontratatzea aurrikusten dutena seinalatuz.

226. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Urrengo urtean 1979an, Eusko Ikaskuntza Elkarteak, bere laguntzaille diran Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako Aldundiekaz batera, geure Euskal Jakintzaren aitzindari dan On Joxe Miel Barandiaran jaunari omenaldia eskeiñi eutsan.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Lekutik kanpo legoke Euskaltzaindiaren akatsak gogoratzea ala laguntzaileek beste helburuetarako, izan baldin bazituzten, eskuratu zituzten etekinak neurtzea, argi baitaukagu guztiok euskara bera izan zela irabazle.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Istoria betikoa da, eta mandoak bere laguntzaile kaikoa arazo berri batetik atera beharko du, bere ahalmen miresgarriei esker.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Plaza horiek (formazio delegatu bat, bi komisario Igualada eta Barcelonarako, Zaldieriarako hamaika, bost zakur gidari, Gestio Ekonomikorako bat eta zortzi automozio teknikari) Joku Olinpikoetarako laguntzaileak kontsideratzen dira txostenean.

230. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Agertarazteko toki eta eguna: Herrizaingo Saileko Ertzaintzaren Unitate Tekniko Laguntzailearen Egoitza Nagusian, Kontratazio Alorrean, Sondikan (Bizkaia), Asua Plaza, z/g.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 NEKAZARITZA ETA ARRANTZU SAILA Nekazaritza eta Arrantzu Sailburu Jn.T. Gorenaren 1988ko otsailaren 23ko ERABAKIA, Arrainola, S.A. elkarteari Administral Baimena ematen duena, itsas-hazkuntzen ezartegi bat jartzeko eta hustiratzeko, jabari publikoaren itsaslurrezko eremu batean, 20.000 m2 zabalerakoa, eta laguntzaile gisa, araztaile flotagarri batez hornitua, Barrika udalerrian dagoen Oka ibaiko bokalean kokatua, Bizkaiko Itsas-Barrutian.

232. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Lehenengo urrats haietan, Pierre Laffite izan zuen lagun eta laguntzaile de la Sotak, baina abadea begietako gaitzak jo zuen, eta Euskaltzaindiari utzi zizkion lantzerik ez zeuzkan lehenengo esku-izkribuak.

233. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Euskal Hitz erakusketan, Durangoko Astarloa Kultur Elkartea izan da Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntz-Politikaren laguntzaile eta talde horrek hartu du bere gain, hain zuzen, ezarpen, mantenu eta garbiketa gastuen ardura.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Laguntzaile, zozketa, taberna eta abarren bidez.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Ola-alderen behorraren laguntzailea Aiako Arruti edota jabeak berak aukeratuko duen bat izango da; Etxezarretak, Zarauzko Ostolaza edo Azpeitiko Barrenetxea, bietatik bat aukeratu beharko du.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Karel Straub 19 urteko bere laguntzailea ere hilik gertatu zen.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Gizartean lagun bakarra alkatea da, lana eskaintzen baitio, hala ere ez da laguntzaile paternalista eta despotiko bat baizik.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Goenatxo I eta Ibarbia izan zituen laguntzaile.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Erdozia eta Etxeberria izan zituen laguntzaile.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Musikatu behar dituztenean garrantzizko lanak noiz nahi orkestak laguntzaileaz inguratzen da.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ura da zuzendari, Josetxo Lizartza ta Iñaki Elortza idazleak laguntzaille ditualarik.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. zelaia 0001 DOMUND Mixio jai aundian joan dira mixioetara, gure gaiñ Aita Santuak jarri dizkigun Mixio alderdietara, bi apaiz auek gure gotzai Don Jose Maria Setien laguntzaille dutela beren mixiolaritzako lenengo urratsetan.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Languntzailearen, hori beharrezkoa izan dadinean, lan-sariari eta gizarte-zorpideei dagozkien gastuak ere ez dira sartzen.

244. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Hau honela: Madrileko Laboratorio C.T.C. Servicios Electromecánicos, S.A. delakoak, 994-M-IE/2 eta 1185-M-IE/3 ezaugarriak dituzten diktamenak teknikoaren bidez eta TECNOS Garantía de Calidad, S.A. Entitate Laguntzaileak TV-SOMIA-01 (AD) ezaugarria duen egiaztagiriz, zera jakinarazi dute: elektra indarra erabiltzen duten etxeko aparailuei buruzko arau teknikoak derrigorrez betebeharrekotzat deklaratzen dituen Ekainaren 5eko 2236/1985 Errege Dekretuan 1985.eko Abenduaren 9ko Aginduz garatutakoan, gaurregun ezarritako zehaztapen guztiak betetzen dituela aurkeztutako moeta edo modeloak.

245. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - a) Bizkaiko Eritegiz Besteko Sikiatria-Tegietan iharduteko Erizaintzan berariz gaitutako O.T.L. (Osasunketa-Teknikari Laguntzaile) edo Erizaintzan Agiridunentzako lantokiak honako hauei izendatutakotzat aldarrikatzea:
- M. Angeles Bernaras Aguirrezabala A., honako puntu hauekin 60,26.

246. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. etxebarren 0001 Laguntzaileek eta ikusleek okerrena espero zuten, toreroa ez bait zen zutik egoteko gauza.

247. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0003 Geroztik, Seaskakoak ere izan dira frantses irakaskuntza edo hezkuntza ministroaren laguntzaile batengana eta hein bat dudduzatuak etorri etxera, deus erdietsi gabe, baina hor ere badirudi gauzak doi bat argitu direla.

248. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0001 Talde honek, Flannery eta bere astakiloak telesaila egingo du Rafael laguntzaile edo kolaboratzaile duela.

249. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0002 Laguntzaile bat ere hartu duzue uste dut?.

250. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Merkeen eta garbien, erraz eta argi, edozeinentzat laguntzaille ona izan zedin.

251. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Zorionak emon bearko dautseguz egille ta laguntzaille guztiai eta illerik illera ikusi dagiguzala atal barriak ain apin eta eder argitaratuak.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. sarduy 0001 Entzuleak, komisinoko gazteei, Ibarruriko kontzejalei, juezei, puntu jartzaileei eta laguntzaileei zorion eta esker emonka ebiltzan.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. zelaieta 0001 Bi gotzain laguntzaile eta Euskal Eliz Eskualdea

254. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. zelaieta 0001 Nuntzio jaunak berba eman eí du, hala ere, gotzain laguntzaile bi izango dituela Añoveros jaunak.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. zelaieta 0001 (Gotzain laguntzaileak izendatzeko, ez dira jarraitu behar, aipaturiko konkordatuak seinalatzen dituen pausoak).

256. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. zelaieta 0001 Gotzain laguntzaile hoik*, Bizkaia errotik ezagutzen dutenak izango lirateke, Bizkaiko apaizen eskabideei jaramonik egiten bazaie behintzat.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Publiko egiten dugun Agiri honek, azkenik, argitasunerako eta eraikuntzarako bidean laguntzaile izan nahi luke; argitasunaren bidetik etor baitaiteke, eta ez besterik, guretzako esperantza zabala eta eragilea.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Joan den martxoan eta apirilean, hamar bat lagun arrastatuak izan ziren, batzu Miarritzen, besteak Bordaleko aldean eta Parisen, baizik eta GAL delakoan barne zirela edo segurik sasi-talde hortakoen laguntzaile.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Orain arte, legea hau zen: aita zen bere haur adinerat heltzekoen ontasunen erabiltzailea, eta ama haren laguntzaile bakarrik.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. irigoien 0002 Bazkalondoan Haritschelhar-en ahoz jakineraziko zen Euskal Akademiak bere arteko laguntzaile izendatzea erabakirik duela.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1986 0001 Egunotan, Imanol eta bere musikari laguntzaileak kanta guztien selekzio bat prestatzen ari dira, azken diskokoak sartuz, jakina, Victoria Eugenian emanaldi eder bat eskaintzeko asmoz.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Gotzain laguntzailleak egin eban berbaldia eta berak agertu zituan burubide batzuk oneik izan ziran: Gaur, lenago baiño urduritasun gitxiagoz eta pozago alkartu gara.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Abadeak eta lekaide-lekaimeak, Vaticano'ko II Eleiz-batzarrean argi dagoanez, gotzaiñaren laguntzaille bereziak dira.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 COURREGES.- Lanean, emakumeak arretatsu dira eta otxan, lana atsegin dutenean. Anitz urte daramat emakumez inguratua eta ezagutzen ditut. Horiek ditut neure laguntza eta musa. Neure emaztea dut, lagunik hoberena ezezik laguntzailerik hoberena ere. Zori handi bat da hau eta erreztasun handiak ditu ematen.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0002 Pariseko Saint-Louis ospitalean probatu dute gero Laurent Degos doktoreak eta bere laguntzaileek.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Datorren eguenean Etxebarrin, bere idi-buztarri barriaz, bera bakarrik dala, Nabarnizko zaldiaren kontra egingo dau, zaldiak laguntzaille bi dituala.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 Asmo hauetan ere izan zuen laguntzailerik, dirudienez.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. altuna 0001 Esate baterako, denpora gitxian Euzkadi'ko Lendakari Ardantza, EAJ'ko lendakari Arzalluz eta euron laguntzalle abertzaleak bai Luxemburgo, Beljike eta Holanda'ra egin dituesan joan-etorriakin eta laterri orreitan euki dituesan arrera bikaiñak ikusita, oso urduri aurkitzen dirala esan gintzake izparringietan aditu litzakenez, Españi laterriko agintzari ta politiku asko.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Etxebarrin Mayatzeko lenengoko domekan Errementeriko Tomas'en bei bakarrak, Markiñeko Lioia laguntzalle dabela egingo dau Illoro-goiti'ko Balentin ta Anjel Astobitzen aurka.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak karmel 1975 0035 Ekin onetan iñor aitatzekotan, Labaien batek, idazle, argitaltzalle eta laguntzalle lez euskal teatroan txaloa merezi dabela uste dot.

271. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0052 Benetan dinotsut; ez da propaganda hutsa eta hori, neuk, bere idazkari, laguntzaile eta lagun min nazan honek baino hobeto inork ez daki.

272. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak a. arejita 00006 Literatura-kate honen sortzaile, eragile eta laguntzaile guztiei etorkizun emankorra opa deutset, orain artean jaritsitakoagaitik zorionak emonaz batera.

273. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0308 3. Irakaskuntza-koperatibak irakasleak, pertsonal ez-irakaslea eta zerbitzu-langileak biltzen dituenean, lege honetan lankide-koperatibetarako ezarritako arauak aplikatuko zaizkie, eta, besteak beste, ikasleak, haien gurasoak edo legezko ordezkariak eta ikasle-ohiak bazkide laguntzaile izan daitezke.

274. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00100 a) Amsterdamgo Ituna indarrean sartzen denetik bost urteko epean, 14. artikuluaren arabera pertsonen joan-etorri askea bermatzeko neurriak hartuko ditu, kanpoko mugen kontrolari, asiloari eta inmigrazioari dagokienean joan-etorri askearekin zuzenean lotuta dauden neurri laguntzaileekin batera, itun honetako 62. artikuluko 2 eta 3. puntuetan eta 63. artikuluko I. puntuko a) puntuan eta 2. puntuko a) puntuan xedatutakoarekin bat etorriz, baita delitugintzari aurrea hartu eta bere kontra borrokatzeko neurriak ere, Europako Batasuna eratzeko Ituneko 31. artikuluko e) puntuan xedatutakoarekin bat etorriz;

275. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00013 Liburua itxi, laguntzaileari eman eta eseri egin zen; denak sinagogan begira-begira zeuzkan. Eta honela hasi zitzaien:

276. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00065 - Bizi-tankera aktiboa daramaten ordenak. Eginbehar desberdinak dituzte: predikua, irakaskuntza, behartsuei, gaixoei eta baztertuei laguntzea, misioak... Esate baterako: domingotarrak, eskolapioak, frantziskotarrak, jesulagunak, Karitatearen Alabak, Anaia Ostalariak, salestarrak, Maria Laguntzailearen Alabak, urtsulatarrak...

277. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00143 Antolatzaileak ere ez dira, lehen bezala, jaun mezenas edo laguntzaile bakanak; erakundeak ikus ditzakegu euskara eta Euskal Herria aurrera atera nahian: Diputazioak, Euskaltzaindia, Eusko Ikaskuntza, Euskal Esnalea, Eskualtzaleen biltzarra, Euskaltzaleak... Euskaltzaindia sortzeko erabakia, adibidez, Bizkaiko diputaziotik atera zen, ondoren beste euskal diputazioek era bat egin zutelarik.

278. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00135 Beraz, funtzioaren definiziorako laguntzaile edo morroia martxan jartzen da elkarrizketa-koadro bat pantailaratuz.

279. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0018 Aditz nagusia eta laguntzailea erabiliz adierazten dira: apurtu duzue, esaten nizun...

280. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0035 Azkenean laguntzailetzat onartu zuten: 39orr;

281. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0018 Horrela biltzen dituzte, bertzeak bertze (Zuberoako handiki batzuen izenak aipatzen dira), ... eta Jaun guzien buru, Agarramunt ahaltsua eta amorratua, Joana d'Albret erreginaren laguntzale kartsua

282. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0158 Ditut eta nintzen laguntzaileek informazio detailatu jakin bat ematen dute:

283. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00094 Gurutze Gorria bere 29915 bazkide laguntzaileekin da EAEko eta Nafarroako erakunderik handiena; Caritas dator ondoren 14638 bazkiderekin; Unicef hirugarren 12554 bazkiderekin; GKE apalen arteko Mugarik Gabek 910 bazkide ditu eta Mugarik Gabeko Farmazeutikoek 150.

284. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00144 Laguntzailea martxan jartzean lehengo pauso gisa hautaturiko gelaska-multzoa egokia den edo ez erabakitzeko eskatzen du:

285. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00144 Beraz definizio-prozesua laguntzailean aurrera eta atzera joanez egin daiteke, edozein momentutan aurreko erabakiak aldatuz.

286. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00144 5.- Laguntzailearen bigarren pausoan grafiko-mota hautatu behar da:

287. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0072 b) Bestetik, aspektu marka ipintzea behar ez duten laguntzaileekin:

288. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0006 Azter dezagun funtzio laguntzailea.

289. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00080 Haren misterio-zantzuak erakarri ninditean eta epe motz batera haren laguntzaile, jopu egia esan, bihurtu ninduan.

290. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0019 Hirukote hura eta beren laguntzaileak oso geldi zihoazela iruditzen bait zitzaion ehiztariari.

291. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0014 Garai honetako esploradore guztiek beren bidaiak ordainduko zituen eskuemaile edo laguntzaileren bat aurkitu behar zuten.

292. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0047 LAGUNTZAILEA: (Zientifikoa-ri.)

293. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0010 Parisko teatro handieneko vedette nagusia zen andrea, Portugalgo errege-erreginen aurrean emanaldi berezia egitera zihoana, eta mutila berriz haren laguntzaile eta maitalea, munduko bi begi urdinenak eta irribarre zorabiatzaileena zituen gizasemea.

294. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0052 A... andrea? errepikatu zuen nire laguntzaileak harriturik.

295. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0112 - Nahikoa da hiru laguntzaile - esan zuen, kopeta belztuz.

296. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0136 Keizerek arazoak zituen kurtsoak bere laguntzaile gazteengan nolako eragina zeukan neurtu ahal izateko.

297. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00158 Hil-zorian nengoela,
eta leize zuloaren barren-barrenean,
harantz-honantz jotzen nuen
eta ez nuen inor laguntzaile;
babes bila nenbilen
eta ez nuen inor aurkitzen;
Jaunaren errukia gogoratu nuen,
Haren betiko urrikalmena,
Harengana jotzen dutenak
salbatzen baititu
eta gaitz guztietatik ateratzen.

298. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00020 Ant. Betiereko Salbatzaile, zaindu gaitzazu;
izan zaitez gure laguntzaile, etsai maltzurraren
sareetan eror ez gaitezen.

299. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00257 Eukaristia banatzen duen diakonoak, nahiz beste laguntzaileek ere, berdin egiten dute.

300. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00037 dirudienez ez dakite
egun borobil eta epelotan
edari sekretuaren ezinbesteko laguntzaile direna

301. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00097 Neskatila higuingarria! oihukatu du amorruz inspektorearen laguntzailerik burusoilenak esku artean ibilitako zapata kutxa bota aurretik.

302. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00200 Salim nire laguntzailea, hain zuzen, hirian Khan Younisen bizi den errefuxiatuetako bat da.

303. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00095 Bitartean, laguntzaileek baliorik gabeko zorro hutsa lotu dute odolisuria saihesteko.

304. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00160 Mr. Kendall isilik geratu zen aldi batez, hegazkineko aginduei erne. Izan ere, hegazkineko pilotuak kabinako argiak piztu zituen eta gerrikoa lotzeko agindua eman; laguntzaileak bidaiariek erabilitako edontziak eta paperak plastikozko poltsa batean ari ziren jasotzen.

305. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0019 Abokatuaren laguntzailea eta beste mutila zurbilduta zeuden erabat.

306. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0016 Thulo nekazari bikaina izateaz gainera, lurralde horretan bizi zen Bakwena leinuko erregearen laguntzailea ere bazen.

307. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0025 - Batzutan gorroto diot sendagile baten laguntzailearekin bizi behar izanari.

308. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0010 Bidaia hartarako behar zuen guztia prestatu zuen: beharrezko denda, ganbelu eta mandoak atondu, eta zerbitzari eta laguntzaileek presta zitezela agindu.

309. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0188 Gero bat-batean-: A, bai, arinkeriaz enplegatu nuen laguntzaile hura.

310. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0064 Esterioreen bila nabil hemen nire filmerako; alderdi hau hain ongi ezagutzen duen gure laguntzaileak egon behar zuen hemen gure zain, baina iritsi ez denez, hiri honetan eta inguruetan nola orientatu ari gara pentsatzen orain.

311. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00002 Baina konkistatzaile hauetatik aparte misiolari eta laguntzaile asko eta asko bideratu ziren Euskal Herritik kanpora mende haietan: Frantzisko Xabierkoa Asiarantz, Andres Urdaneta Filipinetarantz, Frai Juan Zumarragakoa Mexikorantz (indiarren defendatzailea)...

312. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00061 05.04 ETBko pantailetan lehenengo aldiz agertu zen haurrentzako Poli panpina; panpinaren laguntzailea Loinaz Jauregi zen.

313. 1991> euskara batua saiakera-liburuak windows 95 00012 Hasi berria izanda ere, laguntzaile berezien gidak, edozein funtzio zail burutzen laguntzen du.

314. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 - Ezki eztia: Berde eta beltzaren arteko kolorekoa. Diuretikoa da, lotarako laguntzailea eta lasaigarria buruko eta urdaileko minentzat.

315. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00198 Esan beharrik ez, batzordeko partaidek euren taldekoengana eramaten dituzte bertan egiten diren proposamenak, denen artean eztabaidatu eta berretsi ahal izan daitezen; aldi berean, zeregin batzuetarako laguntzaileak bilatzen dira dantza taldeetakoen artean.

316. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00016 Estualdi garaia da Kahlotarrentzat. Mekanografia ikasi behar izango du etxean diruz laguntzeko, eta lantxoak ere egingo zituen han-hemenka, harik eta Fernando Fernandez grabadorearen atelierrean hasi arte, honek laguntzaile hartuko du-eta. Bertan hasiko da marrazketa ikasten, Anders Zorn suediar inpresionistaren irudiak kopiatuz.

317. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00046 Lucienne Bloch, garai hartan Riveraren laguntzaile zenak, honela gogoratzen du Ezin du Barbizon Plaza hotela jasan, igogailuko gazteek aberatsa ez dela ikusi eta muzin egiten diotelako. Lehengoko batean ahardikume esan zion bati. Gero, ea berba zuzena aukeratu zuen galdetu zigun.

318. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00015 Ohiko laguntzaileak. Ospitalean baina hitzarmenik gabe lan egiten zuten langileak.

319. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00015 Medikuak. Lana ospitalean bertan egiten zuten mediku guztiak, bere lanpostua dena dela (zerbitzuburua, etab.). Ez dira sartu BAMEak, borondatezko laguntzaileak eta bekadunak.

320. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00016 Administrariak. Administrari laguntzaileak eta administrariak.

321. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00017 - Gaixoen laguntzaileenak eta gehigarriak.

322. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00369 Txikizkako establezimendua, baldintza hauek betetzen dituena da: 40 eta 120 m2 bitarteko salmenta-azalera du, bereziki janariak saltzera zuzenduta dago, produktuen aukera erosleak berak egiten du, oso txikia da merkataritzako laguntzaile edo denda-mirabeen partaidetza eta jendeak irteeran ordaintzen du.

323. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 01131 Horren ildotik, langile horien artean ez daude besterik gabe aireportu edo aerodromo publiko zein pribatuetan laguntzaile gisa jarduten dutenak.

324. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 01131 Bada, enpresarioaren laguntzaileei buruz aurretik egindako azalpen orokorrera jo behar dugu (ikus 32. zk. eta ondorengoak).

325. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00059 Gipuzkoako taldeko lehen figura den Rekondok, Portal eta Txikito de Orio izango ditu laguntzaile, jokalari horiek azkenaldi honetako beraien saio pribatuetan joku horretarako oso gaitasun ona erakutsi dutelarik.

326. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00045 Guayaquilera, Estatu Batuetako mundu lehiaketarako sailkapena jokoan zegoen partidua jokatzera, bidaiatu aurretik, selekzioko mediku Miguel Zaidunik bere burua eskaini zuen ene laguntzaile Antonio Lópezi sazerdotisa aymara bati egin beharreko ikustaldian laguntzeko.

327. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00059 Industri iraultzaren hasieran, enpresaburuek aukera ematen zieten langileei beren laguntzaileak kontratatzeko eta langileek normalean beste ezer baino nahiago izaten zuten horretarako beren senideak eta ahaide hurbilak kontratatzea.

328. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00070 Ohikoena dama laguntzaile edo etxeko-irakasle gisa jardutea zen.

329. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00284 Erresuma Batuko gobernuak ontzat eman zuelarik, 1835ean bolondres talde bat antolatu zuten, mertzenarioz eta menturazalez osaturik, eta Brithis Legion edo Legio Laguntzaile Britainiarra izena eman zioten; karlisten kontrako borrokan aritu zen 1837an lizentziatu zuten arte.

330. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00284 Richard Lyde Hornbrook (Plymouth 1783-1856) Napoleonen aurkako gerran borrokan aritu zen Espainiako uretan, britainiar armadako ofizial gisa Britainiar Errege Armadan 20 zerbitzu urte igaro eta gero, Legio Laguntzaileko kapitain gisa alistatu zen.

331. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00284 Lehen karlistaldian parte hartu zuten Legio Laguntzaile Britainiarreko bolondresen artean zegoen, besteak beste, Henry Wilkinson, Zirujauen Errege Elkargoko kidea bera; Granadari Eskoziarren Erregimentuan sartuta zegoela, Estatu Nagusiko mediku kargua bete zuen.

332. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00052 Izuan oinarritutako gobernuak sistematikoki jazarri ohi ditu herritarrak, beren atomizazioa bultzatuz; horrela, sistema hauek beren burua suntsitzera jo ohi dute, etsaien kontra ez ezik, azkenean laguntzaileen kontra ere jotzen baitute, botere ororen beldur baitira.

333. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. zubizarreta 0157 Bi alderdi hauek nabari erazi zituen Xabierrek Otaegirengan: olerki mundua, olerki ugaria eta ederra duela adieraziz; eta Bonaparteren laguntzailerik bikainena izatea dialektologi sailean.

334. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1217 1. Izan bedi guzietan lehena hasieran bertan zeren menderagailuak abiaraziriko kausazko perpausaren ondoan ezartzen duen - merezi onez arintasunez akusa ahal neinde - perpaus nagusi horretako adizki laguntzailea, neinde alegia.

335. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1217 Aztergai dudan adizkia laguntzaile iragangaitza denez gero, ez ditut hemen iragankorrak ahotan hartuko eta iragangaitzetara mugatuko naiz soilik.

336. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.c. etxebeste 0079 (...) eta, aldi berean, izurriaren aurrean babesle, artekari eta laguntzailea.

337. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1586 8.3. Bigarren hizkuntzaren ikaskuntza-prozesuaren azterketarako sistema laguntzaile adimenduna (Díaz de Ilarraza, A., Maritxalar, M.): linguistika, psikolinguistika eta adimen artifiziala biltzen dituen sistema honekin ikaskuntza-prozesuan gertatzen diren fenomeno konkretu batzuen azterketa egiten da (tarte-hizkuntza, fosilizazioa eta ikaslearen zenbait ikaste-estrategiaren eragina aurreko bietan).

338. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0064 Batzorde honetan, Bizkaitiko Jose Luis Lizundia, Kepa Enbeita eta Xabier Kintana zeuden. Bizkaiko Alfabetatze Kanpainen sorreran hiru batzordeko euskaltzain laguntzaile hauek gorpuzten dute Alfabetatzea. Jose Luis Lizundia Bulegoan, Kepa Enbeita herrietan eta Xabier Kintana ikerlanetan eta irakasleak prestatzen (7) Elgezabal, Patxi. Aurre, Jon. Goikoetxea, Juan Luis. Alfabetatzea barrutik, Anaitasuna aldizkaria, 311. zenbakia, 1976, 8. orri.

339. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0066 Gramatikazko bitxikeria zenbait ere: luzequi aditz-ondo ohi gabea (luzaz, luzez), vayecila (ikus bizkitartean Oihenarten XXI-garrena), gaycetsi erro ordaina (ezan laguntzaileak behar luke gaitzets, onhets lehenean den bezala; berdin ebaxi, eduqui).

340. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 0936 Alderantziz gertatzen da aditz nagusia eta laguntzailearekin edo izena eta erakuslearekin, hainbat kasutan loturik heldu bait dira originalean: 129. dotrinan, señalegori (4), cerbeardugun (5), I(7), edota 130. dotrinan, I(17), bearduzu (21).

341. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0003 Hark bukatu zuen bere bidea, gu eta Karmel aldizkaria, laguntzailerik hoberena galdurik, umezurtz utzirik; jakintsuak eman ohi zuen ziurtasunik gabe; euskararen eta mundu zabaleko jakintzaren euskarririk gabe.

342. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0483 Bi gai haundi harrotzen ditu: otoitza zer den eta otoitzean nor dugun laguntzailerik onena 54. Quito'n arrebarekin, in: Euzko-Gogoa, 1-2 zk., 1952, 15 or.

343. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0065 Apaiz egin ondoren Apezpikuak Hernialdera bidali zuen apaiz laguntzaile gisa; geroago Erretore izendatuko zuen eta han aritu zen 1870ean liberalek preso hartu zuten arte.

344. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0099 5.4.3.2. Laguntzaile iragankorra: ÈZAN (Lafittek IZAN = avoir) eta EGIN bizkaieraz.-

345. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0043 Eskolan bertan, oinarri idatzia eta ilustrazioa laguntzaile hartuta ere, irakasleak badaki zenbat maite duen haurrak ahoz kontatua entzutea; begiak zabal-zabal, ahoa irekita, hor egongo zaizkizu ia mugitu gabe, hurrengo pasartean gertatuko denaren zain; badirudi begi ireki horiekin, aho ireki horrekin, haurrak mintzamenaren haria ikusi egiten duela, hitzak dastatu egiten dituela; gorputz osoa egon ohi da, hartzen bezala.

346. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0015 Ez dira sartu BAMEak, borondatezko laguntzaileak eta bekadunak.

347. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0017
- Larrialdietako behaketetarakoak.
- Gaixoen laguntzaileenak eta gehigarriak.
- Zentroko langileek erabilitakoak.
- Eguneko ospitale-eginkizunetarako, azterketa berezietarako, anestesiaurreko indukzioetarako, dialisirako etab. soilik erabiltzen direnak.

348. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0023
Langile baliokideen erlazioa.- =36 orduko langile guztiak +=36 orduko langile guztien 1/2ak + langile laguntzaile guztien 1/4ak / ohea.
Langile baliokideen erlazioa ohe okupatuko.- Langile baliokide guztiak / ohe okupatua.
Ohe okupatua.- Oheak x okupazio-indizea / 100
Osasun-asistentziarako langileak / gainerako langileak erlazioa.
Medikuak / Osasun laguntzaile teknikoak eta erizaintzako diplomatuak erlazioa.
Medikuak / erizaintzako laguntzaileak erlazioa.

349. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0148 Borrokaldi baten ostean, gerlariak eta emakume laguntzaileak itzultzen zirenean, nagusiak ehizaldi oparoa egiteko agintzen zuen.

350. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0068 Londongo Ritz hotela gidatu zuen urteetan, ehun eta hogei sukaldari eta laguntzaile eduki zituen bere menpean.

351. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0255 Oraingoan aditz nagusia ematen da laguntzailea izkutatuz.

352. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0013 (...) hori izan semearen laguntzaile, begirale eta babesle hoberena? Benetan, apaiz horren arimaren eta bizitzaren erdia bere ama izaki...

353. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0086 Oro har, gaur egun ospitaleetan hiltzeko dagoen joera aldatzeko etxeetara joaten diren laguntzaile profesionalen zein gainerako laguntzaileen erakunde espezializatuen sareak prestatzea izan daiteke egoera terminalean dauden gaixo gehienentzat erantzun egokia;

354. 1991> euskara batua saiakera-liburuak barojatarrak 0212 Ez profesioa, baizik eta aktore zaletasuna ere landu zuen: teatrala, Ricardok bere Madrileko etxean osatutako El mirlo blanco izen ponpoxoa eraman zuen talde batekin, eta zinematografikoa, Tellagorri-ren papelean, 19288 8 Piok filmazioan ere parte hartu zuen, Santa Cruz apaizaren laguntzailearen papelean, El Jabonero goitizenez.-an eginiko Zalacain el aventurero bertsio batean.

355. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0024 Jakina denez 55 Edo beharko lukeenez, J.I. Lasa Iturriaga, adelantado de las artes pedagógicas sobre el vascuence BAP XXI (1965), 185-196ko artikuluaz geroztik, baina ez da falta informea Iturriagari gogoak eman zion egitetzat jotzen duenik., 1830ean Arrasaten bildutako Batzar Nagusiak, Gipuzkoako Aldundiaren Komisio Laguntzaile bat eratzea erabaki zuen, bere gain industriari, komertzioari eta euskarari bizitasuna (...)

356. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0173 Elizaren ongi egile eta laguntzaile handienen ahotik?

357. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0245 Frank Lloyd Wright, haren laguntzailea, ospetsu egin zen 1901ean Belardiko Etxeak izenekoen bitartez: apalak, espazioa artikulatuz, leiho zabal korrituak hegalez babestuz eta galeria eta terrazen bidez barne eta kanpo artean komunikazio konplexu batez hornituak.

358. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0228 Beraz, premia duenean etxea behin ere ez da lagûnik edo laguntzailerik gabe inoiz egoten.

359. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0136 Euskal hotel edo ostatua errudun zein laguntzaile izan da kasu hauetan.

360. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00060 Halere, ezin da ahaztu aurten otsailaren 16ko 249/1996 Errege Dekretuaren bidez, Ofizial, Laguntzaile eta Agenteen Sailen Arautegia onartu dela, eta gaztelera jakitea derrigorrezkoa den arren, ez da ezinbestekoa erkidegoetako hizkuntza jakitea.

361. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00060 e) Mediku Forentseen betebeharrak, jendearekiko harremana, etabar aski ezagunak dira, eta Ofizial, Laguntzaile eta Agenteen Arautegia argitaratu den egun berean (1996-II-1) ezagutzera eman zen Forentseen Arautegian ere hizkuntzaren ezagutzarekiko antzerako baldintzak eta ondorioak zetozen.

362. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglu iv 0007 Jakina, badira perpaus lokabeak, eta juntatuak ere, itxuraz aditz jokatu gabe modura agertzen direnak (agintekeran, adibidez), baina egiazki aditz jokatugabeak ez direnak, laguntzailea ezabatua duten aditz jokatuak baizik.

363. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0019 Abangoardiazko (...) eredua Marinetti eta bere laguntzaileek Milan antitradizionalistan sortutako mugimenduaren barnean definitu bazuten ere, futuristen sintoma, poesigintza eta ihardueraren azterketa sakon bat fenomeno abangoardistaren osotasunaren mekanismoak ikertzeko tresna bikaina izango da zalantzarik gabe.

364. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglab 0013 Beste aditz batzuk, irten, esaterako, iragangaitzak dira beti (argumentu bakarrekoak direlako), euskalkien arabera laguntzailetzat izan nahiz èdun har dezaketen arren: irten naiz / urten dot.

365. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglab 0275 LAGUNTZAILEAREN PARADIGMAK

366. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglab 0275 Kapitulu honen izenburua Laguntzailearen paradigmak baldin bada ere, bistan da laguntzaileen esan beharko genukeela, pluralean, emango diren paradigmak lau aditz laguntzaileenak baitira: izan, èdin, èdun eta *ezan.

367. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglab 0413 Ikusten den moduan, *edun eta *ezan laguntzaileak hartzen dituzten aditzek bakarrik (gure artean aditz iragankor deitzen direnak) har dezakete jardun aditza.

368. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 aiutatzaile. iz. (Ipar.) Laguntzailea.

369. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0570 Du motako aditz askok onartzen dute da laguntzailea, subjektu jakinik adierazten ez denean, hau da, inpertsonala adierazteko.

370. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0570 Ezin-ek beti laguntzaile trantsitiboa eskatzen al du?

371. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0570 Ezin-ek eta ahal-ek ez dute laguntzailea aldatzen: ezin naiz etorri; ez naiz joaten ahal.

372. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0081 Pertsona(k), denbora eta modua adierazten dituzten adizki laguntzaile eta trinkoen agerrera urratsez urrats aurkeztuko dugu.

373. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0087 Horrela ikus dezakegu argi eta garbi ergatibo-markaren, adizki laguntzaileen edo pertsona-komunztaduraren erabileran.

374. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0042 Ire laguntzallea nintzala esango ziekat, e?

375. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0105 - Laguntzailleak izan dizkiagu.

376. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j-l. davant 00009 6/ Louis-Lucien BONAPARTE printzearen euskal ikerketak urgatziko ditu (1856-1869), ingeles linguista harek zazpi Euskal-herrietan eginen zituen bost itzulietan: eta bereiziki laguntzaileak aurkituren zizkion eskualde guzietan: Duvoisin, Inchauspe, Archu, Etxenike, Otaegi, Uriarte... Charles d'Abbadiek ere parte hartzen du, Baigorri Etxauzeko bere jauregian idazle horietatik batzuk bilduz,

377. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11698 Kirol-federazioei esleitutako egiteko garrantzitsuak aintzat harturik, herri-administrazioaren ordezkari laguntzaileak baitira bakoitzari dagokion kirol-mota antolatzeari dagokionez, hainbat manu sartu dira parte hartzeko eta kontrolatzeko, bai eta babesteko eta laguntzeko ere.

378. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11704 Kirol-federazioek, herri-administrazioen ordezkari laguntzaile diren aldetik, haiekin aktiboki hartuko dute parte Euskadin kirola antolatzen eta garatzen.

379. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05607 Sustatzaileen gaitasuna baloratuko da, giza gaitasunak, etab... Sustatzaileen taldearen esperientzia ere baloratuko da, eta norberaren konpromezua, bai eta proiektuaren gainontzeko bazkideen eta laguntzaileena ere.

380. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05609 - Enpresa edo jarduera berria abiarazi eta martxan jartzeko bazkide laguntzaileak bilatzea, sustatzaileek edo enpresek beren beregi eskatzen badute.

381. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Aurretik izan zen, jakina, apezpiku izatera heldu zen beste euskal idazle bat iparraldean: Jean Saint-Pierre, Cartagoko Artzapezpikuaren laguntzalea.

382. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Berau izango da, seguruenik, gotzainburua baino zaharragoa den lehen laguntzailea ere.

383. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Orain arte ezinduari eta zahartuari ezarri izan baitzaio laguntzaile gaztea.

384. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Blazquezek berak ere ikasiko duela euskara agindu du eta hutsune hori betetzen lagunduko dion laguntzailea aukeratu du.

385. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Eta harroxko eman ere, hainbeste sufriarazi zieten Francok izendatutako gotzain haiek berberek edo haiek aukeratutako laguntzaile leialek emateko.

386. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0009 6.4.2. Epaimahaiek beren lanetara aholkulari espezialistak sartzea eskatu ahal izango dute, bai eta laguntzazko egiteko teknikoak burutzeko laguntzaileak ere, eta horiek beraiei dagozkien espezialitate teknikoetan laguntza ematera mugatuko dira.

387. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 Euskaristiaren ospakizun hauek behar duten duintasun eta fede giroaz ospatzeko bertako prestaketa lanetan ari dira parrokiakideak eta zenbait laguntzailek parte hartuko du meza berezi hauetan.

388. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Tarteka hasi ziren emititzen, baigorri eta ortzaizeko laguntzaile batzuei esker.

389. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Produkzio-lanetan laguntzaile Joseba Tapia aspaldiko adiskidea izan dute.

390. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0022 Sopalovic Villarrealen laguntzailea izan da azkeneko urteetan.

391. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2443 Klinikako laguntz. 143.983 2.015.762 6.051

392. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2443 Adminis. laguntzailea 143.983 2.015.762 6.051

393. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2443 Garbilekuko laguntz. 135.312 1.894.368 5.743

394. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8674 b) Obra xehe deritzanak, hala nola finka, orube eta lur itxierak; obretan babes hesi edo langak ezartzea; estalki konponketa; eraikuntzaren elementu laguntzaileak instalatzea; letrero, iragarki eta errotuluak ezartzea; eta oro har, eraikinen kanpokaldean exekuta daitezen guztiak.

395. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8676 Ezin izango du inolako eraikuntzak, laguntzailea izan ala ez, behin behinekoz edo iraunkorki okupatu, ez eta materia edo produktuen gordeleku gisa erabili ere.

396. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0489 d) Lanbide heziketa, zentru laguntzaile eta eskola-tailer berri eta abarren beharrei buruzko azterketa.

397. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0011 Hau da, ETAko buruzagi terrorista omen den Txelis honen laguntzaileak dira, besteak beste, Eusko Jaurlaritza bera, Euskal Herriko Unibertsitatea, bertako Argitarapen Zerbitzua etab...

398. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0050 Sebilla'ko Bueno Monreal Kardenalaren laguntzalle bezala, Jerez-alderako, lendabizi.

399. 1991> sailkatu gabeak egunkariak berron 0057 Itsasoz etorri ziñan
Kristo Lezo'koa
ur-bazterra zanean
ondartza apala
jende xeen areatza babesa.
Gaur, gizonok
itsasoa leortu dugu
lekua kentzeko
millaka duro batuk
an irabazteko
metro-kuadro bakoitzean.
Trabagarri zera Kristo biotz-ona
on-apalezko itsaso ixilla.
Bazter gabeko
maite-olatua, gu garbitzearren obeki
zaiñetako ateak idekirik
leertu ziñan ZU.
Atoz Jauna, berriz
ibil zaite ur-arrearen gaiñean.
Senda iguzu itsumena
anaiagan ezin zaitugu ikusi.
Pekatu-angarilletan
elbarri gaixook
jaso gaitzazu zorpeko azpitik.
Emaiguzu
zuloz urraturiko zure eskua
ta bedi zure zur-abea
salbatuko gaituan
txalupa laguntzaillea!

400. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0983 698/1991 DEKRETUA, abenduaren 17koa, Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena.

401. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0983 Dirulaguntzen onuradunek, bai epemuga bete baino lehenago ordaindu beharrekoei dagozkienetan eta bai dirulaguntzaren xedea agian ez betetzea alboratzeko direnei dagozkienetan ere, bete behar duten berme-erregimena; dirulaguntzak edo laguntzak itzultzeko prozedura orokorra eta laguntza horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak hain zuzen.

402. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0983 Hiru tituluk osatzen dute Dekretuaren alde xedatzailea: Bermeak, diru-itzulketak eta dirulaguntzen kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileen erregimena hurrenez-hurren.

403. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0986 DIRULAGUNTZEN KUDEAKETAN LAGUNTZAILE DIREN IZAIKIAK

404. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0986 6. atala.- 1. Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Instituzionala osatzen duten Zuzenbide Pribatupeko Izaiki Publikoak, Baltzu Publikoak eta Erakunde Autonomoak deklaratu ahal izango dira dirulaguntzen eta laguntzen kudeaketarako Izaiki Laguntzailetzat, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorreko organuren batek horretarako eskuduntza izan dezan kasuetan.

405. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0986 2.- Era berean, Euskal Autonomi Elkartearen pentzutan dirulaguntzak eta laguntzak ematea, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Instituzionaleko Erakunde Autonomo baten agintepekoa izan dadinean, dirulaguntzen edo laguntzen kudeaketarako Izaiki Laguntzaile deklaratu ahal izango dira Baltzu Publikoak, Zuzenbide Pribatupeko Izaiki Publikoak eta beste Erakunde Autonomo batzuk.

406. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0986 3.1. Laguntza edo laguntzak emate-programak arautzen dituzten arauek Dekretu maila izan dezatenean, aurreko 1 eta 2 zenbakietan aipatu diren Izaikiak, Izaiki Laguntzailetzat deklaratzeko, ez da beharrezkoa izango, honek espreski hori onar dezan.

407. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0986 3.2. Izaiki Laguntzaileak, organikoki beste sail bati atxikitako Izaikiak izan eta aurreko 1. zenbakian aipatu direnetakoak izan daitezenean, Lankidetza Akordioa izenpetu beharko da, honen aldeak zehaztuko direla bertan.

408. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0986 7. atala.- Zuzenbide Publikopeko Korporazioak, hauei atxikita dauden Izaikiak edo hauen babespean dihardutenak eta bai dirulaguntza-programak arautzen dituzten arauetan zehaztu daitezen kaudimen eta emankortasun baldintzak bete ditzaten pertsona juridikoak ere, Izaiki Laguntzailetzat deklaratu ahal izango dira Euskal Autonomi Elkartearen 1991. ekonomi ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen direneko maiatzaren 30eko 1/1991 Legeko 31. ataleko hirugarren zenbakian aipatzen denaren arabera.

409. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0987 8. atala.- 1. Dekretu honetako seigarren eta zazpigarren ataletan finkatzen denaren arabera Izaiki laguntzailetzat deklaratu direnek, Sailaren edo laguntza ematen duen Erakunde Autonomoaren izenean eta ordezkotza eginez ihardungo dute dirulaguntzarekin edo laguntzarekin lotura duten ondorio guztietarako.

410. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0987 Hala ere, Erakunde laguntzailea Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Instituzionalekoa izan dadinean eta aurrekontuen ondorioetarako, Izaikiaren Aurrekontuan sartuko da dirulaguntza edo laguntza eta kontaduritzan jaso beharko da.

411. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0987 2. Dirulaguntzak edo laguntzak ematea erregulatzen duten arauen kasuan izan ezik edo aurreko ataletan aipatu diren Lankidetza Akordioetan osagarrizko beste arau batzuk jaso daitezenean, honako hauek joko dira Izaiki Laguntzaileen eginbeharrekotzat:

412. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1325 IRAGARPENA, Lehendakaritza eta Araugintza Departamenduko Suhiltzaile Zerbitzurako, Suhiltzailetarako 16 lanpostu hornitzeko, (10 lanpostu) Lehiaketa-Oposaketa librez eta (6 lanpostu) txanda murriztuz, eta Prebentzio eta Eskuhartzailetzako Teknikari Laguntzaile 4 lanpostu Oposaketa Librez hornitzeko deialdi publikoa egiteko dena.

413. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1325 Prebentzio eta Eskuhartzailetzako Teknikari Laguantzaileen 4 plaza:

414. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6050 Posición de Arrieta-Instalaciones Auxiliares izeneko proiektuari dagozkion instalazioak eraikitzeko baimena ematea; proiektu horrek, honako hauek hartzen ditu: alde batetik, Bermeo-Lemoa gasoditikako (Enagas Banatze Estaziotik bihar-etzi egingo den ERM-ra) hartzen den gas naturalaren sarrera-estekaketak burutzeko beharrezkoak diren hodiak eta elementu laguntzaileak, alde batetik; eta bestetik, Arrieta I eta Arrieta II banaketa sareetarako gas irteera eta ERM horretarako bypass.

415. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6366 DEIALDIA, Administrazio Orokorreko Eskalako Laguntzaileen Subeskalakoak diren Administrari Laguntzailetarako 2 lanposturi buruzkoa.

416. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6366 Derioko Udalak, 1992ko apirilaren 30ean egindako osoko bilkuran, Administrazio Orokorreko Eskalako Laguntzaileen Subeskalakoak diren Administrari Laguntzailetarako 2 lanpostu betetzeko deialdiko oinarri-arauak onartu ditu, 1992ko enplegurako eskaintza publikoaren arabera.

417. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1073 Tresna laguntzaileekin eta hauek gabe afinazioa lantzea.

418. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0012 2. Aitorpenak, beren autolikidazioek itzuli beharreko kopururik sortarazten dutenak, finantza erakunde laguntzaileetara, Foru Ogasuneko Zuzeneko Tributuen Administraziora aurkeztu ahal izango dira, edo posta ziurtatuz azken honetara bidali ahal izango da.

419. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 AEKeguna erakundeko irakasle, ikasle eta laguntzaileen jaia izateaz gain, euskaltzaleen bilgunea ere izaten da.

420. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 0042 Euskara Saillan amar laguntzalle dauzka, oyetik bederatzi Nafarrak.

421. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0042 Joan dan astean Bilbao'ko jayetan izan dan txapelketan, pelotaririk onenaren saria jaso du; Torre laguntzalle zuala.

422. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Zarautzeko gertakari lotsagarriak eta lehenagoko beste askok, kanpoan genituen laguntzaile hondarrak ere galarazten dizkigute eta barnean luzarako zikindurik gelditzen gara, aspaldian boterean izan beharko genuenak.

423. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Hiru egun aberats beraz Donibane Garazin, kontseilu jenerala, Akitania lurraldeko batzarra, Euskal Kultur Erakundea, Donibane Garaziko herria eta hiri hortako turismo bulegoa laguntzaile, besteak beste.

424. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Gaurregun, Asier elektrikazko ibilgailu batean dabil kasik egun osoan laguntzaile batekin, hau da Kattin Etcharren, AGPI-k ordaindurik.

425. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Laguntzaileak.

426. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Alojamendu zerbitzuaz arduratzeaz gain taberna eta jatetxeko zerbitzua ere beraiek daramate, garbiketa lanetarako beste laguntzaile bat badute ere.

427. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Berrikitan oraino, preso atxikia zuten, baizik eta egundainokotan ETA-koen laguntzaile izana zitakeela.

428. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. del teso 0041 Esate baterako: saltzaile, laguntzaile, hiltzaile...

429. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 2) Halaber, Biltzarrean partaide edo laguntzaile izan diren irakasle, ikerle, azpiegitura eta prentsa zerbitzukoei eskerroneko aitormena egiten die.

430. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00009 Zer planteatzen ari da orain? Elkartea eskualde bakoitzean oinarritu eta finkatzea, horra. Hauxe da egituratze berria esatean esan nahi dena. Hala bada, eskualde bakoitzak arduradun bat izango du, Zuzendaritzarekin harremanetan bere eskualdea koordinatuko duena. Aldi berean honek laguntzaile batzuk izango ditu eskualdeko batzordea osatu ahal izateko. Zereginik ez zaie faltako. Esaterako, oraintxe berean Elkarteak eskuartean daukan Errolda egiterakoan elementu baliagarriak izan daitezke herrian herriko laguntzaileok eta... arduraduna batik bat.

431. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0005 Nafarroa Oinez egunean denetarik izanen da, eta area guztiak behar bezala atenditzeko, laguntzaileak biltzeko deia ere zabaldu dute.

432. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0020 Laguntzaileak: Gazte Asanblada eta udala.

432 emaitza

Datu-estatistikoak: