XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0023 Eleiza Ama Deunaren aginduak bost dira: Lenengoa, domeka ta jayetan Meza osoa entzutea; Bigarrena, urtean bein gitxienez autorrtzea, ta orrezaz gañera ilteko arriskuetan eta Jauna arrtu baño lenago oben astunean egon ezkero; Irugarrena, Pasko-aldian gitxienez Jauna artzea.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Jai-egunetan, meza ostean joan bazkariaz; arratsaldean nai dan jantzea egin pandero soiñuan Izaro gañeko zelaian, ta etxeratu illuntzerako.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Guztiak joan zirean zortziretako mezatara; gero egin ebezan abiamenak eta amarretan sartu zirean sei arrauneko txalupatxo baten.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0090 Dima'ko Elexa-nagusira goxetik eldu zan, eta mesa egin eban eta Geure Jauna emon guraso, anai, senide ta beste eleiztarr askori.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Biamonean, nire nagosia Eleizara doa, ta kanpaiak yo-erazo ebezan mezatarako ta buldea zabaltzeko.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Erri dana zalantzan da o nere meza berriya zer izango ote dan, eta entzun nayian Eliza guztiya beteko dute....

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 ¡Gaurko nere meza berriya ondo aterako balitz!....

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 BRAULIO - Meza ondatu, abeslariya jo ta danen ezkertzat, ikusi du, ni ere jo egin nai ninduben.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 MANU: ¿Eskilla mingain gabiak al dira zuen erriyan? ¿Ez aldute mezetara deitzen?.

10. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0020 Auxe da Meza: Elizaren aginduz Eukaristiako jauskañi edo sakrifizioa egiten dan elizkizun era edo modua.

11. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0020 Zenbat zati al ditu Mezak? Bi zati aundi lengoa kristau-gaiena deitzen da, siñismendunena (fededunena) bigarrena.

12. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0020 Bigarren zati au da egiazko Meza.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Mezak gure pekatuen zorra ordaindu ta Jaungoikoa gutzaz errukitzera mugitzeko indarra dauka.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Meza deuna esker edo mesedeak iristekoa da, baita Jainkoa goratzekoa, alabatzekoa, ere.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Meza bitartean egiten diran otoitzetan Jainkoaren bikaintasunak bein ta berriz gogoratu ta goratu egiten dira.

16. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Kalbario mendian bezela emen ere Jesukristo gure Jaunak bere burua gure onerako Jainkoari eskeintzen dio, Mezak esan aldiro.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Lenengo meza berak erasan zun; Jauna ere antxe artu zun.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Meza edo elizkizun barruan, arretarikan gabe egoten dira, beti izketan, alde guztietara begiraka, ogia jaten, josta-gaiak alkarri erakusten....

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0055 5- On ona ere litzake aurren aldian jarri degun mezatako misterioen ikasbidetik, otoitz-gayak ateratzea, gogoz misterio oyek gogoratuaz, Jaungoikoagaz zure barruan itz egiten dezula, Jaunari on ugariarren eskerrak emanaz; eta Berari eskatuaz eman degizkigula zeruratzeko bear ditugun laguntzak.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0063 Ezpaderitzatzu naikua dala San Juan Krisostomo'k erakusten diguna, ona emen zer dion Trento'ko Batzarre edo Konzilio Santuak: Gurutzeko Sakrifizioa eta Mezakoa, biak bat, eta berbera dira, bada Gurutzean, Odola ixuriaz, eskeiñi zan ura bera da, apaizen bitartez eskeintzen dana Mezan, Odolik ixuri gabe.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0250 San Lorenzo Justiniano'k esaten digu ori bera: Eztago Mezako sakrifizioa bezin probetxugarri, andi ta Jaunaren gogoko dan Sakrifiziorik, bada emen eskeintzen zaizka berriro gure Bitartekoaren merituak.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0410 Amairu garren Leon Aita Santuak, ikustean Elizari egiten zaion guda andia (1) Oarra. Itzultzalleari ondo iduritzen zaio, kristauai gogora eraztea, Amairu garren Leon Aita Santuak Meza ondorean esateko agindu zituan otoitzak emen jartzea ta gogoan arturik, zeiñ negargarriak diran oraingo denbora auek, agindu zuan, Meza errezatuen ondoren, esateko iru Ave Maria ta Salve bat, ta ondorengo otoitz eder oek: "¡O gure igesleku ta indarra zeran Jaungoikoa! begira zaiozu gogo onez, Zuri deika dagokizun erriari ta Jaungoikoaren Ama dan, Birjiña gloriatsu ta mantxa gabeko Mariaren, onen esposo José Zorionekoaren, Pedro ta Paulo apostolu Santuen eta Santu guzien bitartekotasunagatik, entzun itzaitzu zuzentzen dizkitzugun otoitzak, pekatariak bide onera ditezen, eta Eliza libratu ta goitu dediñ.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Zazpi urte ta zazpi berrogeitako barkamenak irabazten dira, illdakoentzat izan ditezkenak, egunian beiñ baño geiagotan, au da, Mezaren azkenean esaten diran aldi bakoitzean.

24. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 AMONATXO MEZATARA

25. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Amonatxok eleizara nai, baiña etxekoak utzi ez, olako egualdiaz mezatara bearrik etzeukala-ta.

26. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 ¡Mezaren balio neurrigabearen berri balekite!....

27. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Amonatxok bazekian mezaren balioa.

28. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Ta seaskari eragin, ta aoak lolo ziarduan artean, biotzak otoitz Ama Birjiñari arren egualdia ondo zedilla mezatara joan al izateko.

29. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Mezako apaiza, ordea, aurrera ots bildurgarriei entzungor egiñaz.

30. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0082 Eguneroco Meza ta Errosarioa, sermoiac eta liburu deboziozcoac (1) Oec dira, Cristau Escu-liburu on bat, Dotriña catolicoaren azaldute edo Explicazioa, Pecatarien Zuzendaria, Urteco Santuen bizitzetaco Liburua; misericordiazco obrac eta penitentzia; contzientziaco examiña gabero; eta guziac batean sartzen dituana da, Sacramentuac sarritan artzea, Billera edo Congregazio on batean sarturic, confesore jaquintsu, prudente eta birtutetsu baten mendean jartzen dala.

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0442 Mezarik etzuen huts egiten gehiago Mariluzek, phesta handiari buruz.

32. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Bizpahirur urte huntan Eskualzaleen-Biltzarrak meza bat eman-arazten du bere bilkurako egunean urtheko Eskualzale hilentzat, prediku labur batekin.

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Dena den egia errateko, orai arte etzuten Eskualzaleek Donazaharreko meza bezen ederrik ikusi, hoin prediku gustagarririk aditu horrek ez baitu batere erran nahi orai arteko mezak etzirela ederrak ez-eta predikuak gustagarriak.

34. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 AITA SAINDUAREN MEZA

35. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0216 Mezatik lekora, jende gaitza bildu zen berriz ere plazara.

36. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Aingeruak, miliunka meza erraiteko denboran kausitzen dire aldare inguruan! han daude, erran baditake, atsegabez betheak ikhusiz giristinoen ezacholakeria.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Terzier maiteak, zoazte mezalat ahal duzuen guziez.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0132 Mezac hola entzunez, Jincoa ezin-gehiago ohoratuco dugu, guretzat ezin-gehiago grazia ardietsico.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0133 Bainan nola arbolac fruitua egin eta ekharri duenean, fruitu harec irauten baitu arbolatic berech, eta begira baititake gero jateco; hala ber mezaren fruitua, Gorphutz-Saindua, Elizaren escuetan dago meza ondoan ere; Elizac begiratzen du eta ohoratzen bere aldaretan: hura da Sacramendu Saindua.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0346 Fraidek ere ikhusi zuten egun hartan zutela hogoi'ta hamar-garren meza, eta ezagutu zuten errechki arima gaicho hura, meza hekiei esker, atheraia zela purgatorioko pairamenetarik.

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0346 Eztu horrek erran nahi debozione hau orduan hasia dela, bainan ezta gutiago egia, Gregorio sainduak hogoi'ta hamar meza horietan zuen sinhestearen gatik ere, aree hobeki hedatu dela eskualde guzietan.

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0346 Bertzalde Jainkoaren nahia zelakotz meza horien indarraren ezagutaraztea, zenbatak eztire ethorri direnak erratera, meza horiei esker atheratuak zirela purgatorioetarik.

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0347 San Gregorioren meza horietaz mintzo delarik, Aita-Saindu Benoat hamahirur-garrenak dio, orduan oraino Benediktanoen Abade zen Gregorio sainduak ardietsi ziotela holako indar handia bere othoitz khartsuez.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0347 Huna oraino Indulsentzien Kongregazioneko Aitek zer erran duten hogoi'ta hamar meza hautaz; 1882an martchoaren hamabortzean egin zuten biltzarrean: Jendeak buruan hartua du san Gregorio'ren hogoi eta hamar meza horiek indar handia dutela arimen purgatorioetarik atherarazteko.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0347 Meza horiek san Gregorio'renak deitzen badituzte ere, eztu horrek erran nahi saindu harren ohoretan eman behar direla; ezta ere galdetua aphez berak eman detzaan.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Hortakotz atso chahar batek aholkaturik, hamar liberako bat hel-arazia zuen herriko erretorari, meza bat erran zezan harrentzat.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Otxarkoaga (Begoña) Lenengo jaupa edo meza.- Atzoko 10etan, Begoñako Ama Miren Txadonan emoeban bere lenengo Jaupea gure auzokide maite Zarraga'tar Simon'ak.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Mezia.- Amarretan jaupa entzuten sartu giñian.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Aurreskua.- Meza-ostian ogeta lau mutil armatu jantzirik urten ziran aurreskua egiten; beste larogei-eun neska begira.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Euzko abendaren elez Zaratamo Gaur, 26, emengo elexan meza bat emon da Arana-Goiri'tar Sabin zanaren eta enparau abertzale ildakoen gotaldez, bertara eldurik erriko jeltzaliak.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Lezama Datorren igandian, Abenduaren 2'an, goixeko bederatzietan, Kurutzeko elexatxuan meza bat esango da geure irakasle Arana-Goiri'tar Sabin eta il diran abertzalien gogoen aldez.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Jaupari zala Meza deuna eraspen samurr ez ta gogo beroa emoten eban Ander'ek.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Goizean, bederatziterdietan, Batzokian bildu ta Eliz nagusira juango dira abertzale gustiak, ta meza nagusian bertako ta inguruetako abeslariak abestuko dute meza eder bat.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Datorren igandean Iruña ko Buruñurdunen (Kaputxinoen) eleizan esango du bere lenengo Meza Larraul dar Bernabe aba gazteak.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Zortziretan alkartasunezko jaunartzedun meza izan da, Pelusio'ko Gon-gotzai jauna mezagille ta Aita Egiluz Euskal Pranziskotar guztien nagusia itzaldigille zirala.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Abestuko dute Azkoiti eta Azpeiti'ko abeslariak F. Elizgarai'n meza berri bat.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Poxpoliñen Meza asi zalakoaren bigarren urteurrena jaitzen baitegu.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Baña jakin, pelota plazan bertan jarriko dian alkiak gure mezetara juaten diran poxpoliñentzat dirala, ta palkoak, berriz gure ongilleai eskeñi dizkiegula.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Goizetik euskotar espetxeratuak meza ta jaunartzea izango dituzte gañera, kartzelan bertan.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Meza abestua, itzaldi ta guzti izan zan goizeko amarretan.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Meza-bitartian, euzkerazko abesti ederrak be abestu ziran: Goizeko izarra ta abar.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Eta mezea amaitu danian, Agur Josu'ren Ama; Jaupea Areso'tar Jon gipuzkoar apaiz auzkeltzaleak egin-dau.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Meza ondorean Gotzai Yaunek Ama Birjiñaren iduri berria erri ontako alaba ospetsu eta aberats Mendiburu'tar Ageda Irigoyenenak atsegiñez eman du bere Eliz maiteari.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Iruñen hau ere; igande bat han eman baitugu, jende anhitz elizetan, ordrerik eta ichiltasunik handienean batzu sar, bertzeak jali; meza guzietan koka ahala betheak oro.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Mezako khantiak hanitch ontsa eman dutie, guziek ber botzian, eztiki, oihukarik gabe.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Astearte goizean elizan hilen meza.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Urrengo egunean jolas-zelaian meza aundia izan zan eta an ere bildu ziran, diotenez, 70.000 lagun gutxi gora bera.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Arritzekoa da nola biltzen zaizkion igandero, meza bitartean bere itza aditzera, ortarako egin bear duten bide luzeagatik ikaratu gabe.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. irazabal 00003 Aldra edo pillo onen asmua da Bizkaiko erri txikijetara, jaupak edo mezak abestuteko juatia, erriko jayetan; eta onetarako, jakin erazo gura dautse Bizkaiko txaunburu gustijeri, edonora juateko gertu dagozala onetarako, jana ta bultzija bakarrik ordaindu ezkero.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Mezea abestu gendun gergorar erestiz, urteoro oi dogun lez; eta gure lendakari Eguzkitza jaunak egin eban itzaldi ederra, argiro ta errazto erakusten ebala biarrezkua dala Euzkeldunei Euzkeraz irakastia kristiñau-ikasbidea.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Oget amaikan Aita Santuan meza ezur oien altarean, Jauna guri eman, guri bakarrik; gero Aita Santuen itzaldi bat guretzat eta guk izena ezarrita daramazkigun paperak eskutan artu, Luistar guziak bedeinkatu.

72. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 Meza: Statuit, 484 orri, Otoitz au izan ezik: Otoitza.

73. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 Meza: In medio, 488 orri, urrengo Otoitzak izan ezik: Otoitza.

74. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0150 Bein baten, mezea erazoten egoan-da, Sanctus-era eldu zanean, oitura danez ba, kandelia ixetuten asi zan.

75. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Meza areik, jaunartza areik, agurtza areik otoi areik, ez dabe ekarri emaitzik gogoarentzat, danak utsean geratu dira, danak galdu.

76. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 1904'an praille eskintzak eta 1910'an lenengo meza.

77. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0584 Eta Apostolu-Jezarlekuan Aita Santuagaz ez egozanak gaiztetsi, ta arein izenak meza ta otoi-aldietan ez zituela aitatuko agindu.

78. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 APALLU - Kukurrukua botatzen asi ta kukurrukuak irten. Baña ez adi estutu. Ollarraren Mezatara, kukurruku botatzeko eran joango nak eta ollarrik onenak bezin kukurruko zolia botako diat.

79. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0006 Mezako oarrak

80. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0009 MEZA-erdirako: Artzai Onak bere bizia ardien alde ematen dun bezelaxe, Jesusek eman zuen eta ematen du berea gure alde.

81. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0012 Meza eskeintzera goaz.

82. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0017 MEZA erdirako: Meza berritzean, Elizak gogoratzen digu Jesukristok eriotzeraño egin zula bere Aitaren naia.

83. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 Meza ontan eskeiñi dezaiogun zeruko Aitari, gure leialtasun jatorra, bere deiari erantzunez.

84. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 MEZA

85. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0095 MEZA

86. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0097 ABENDUAREN 30'GARRENEAN Eguberri Zortzi'ko Meza

87. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0097 Eguberri Igandez gertatzen danean, edo Eguberri zortzi arteko Igandea 26, 27, 28, edo ain zuzen 30'gn. gertatzen dala, Meza onen ordez Eguberri zortzi arte Igandekoa esan bedi, 92 orr.

88. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0097 Meza: Eguberrikoa, 75 orr., Epistola Appáruit, 73 orr. eta Ebangelioa Pastóres, 73 orr. kendurik.

89. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Meza (...) 704 orr., Otoitz au ezik: Otoitza.

90. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Meza Salus autem, 741 orr., auek ezik.

91. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1125 Ixil. eta Maiond. Sapiéntiam Mezakoak, 741 orr.

92. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1125 MEZA

93. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0292 MEZA

94. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Maiond. Eukaristi onek eta Mezak bero dezaigutela biotza, Jauna, ta auen ondorioz berebat poztu gaitezela.

95. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0917 Ixil. Gure emariak eta otoitzak Zuk arturik, Jauna, Meza onen bidez, garbi gaitzazu ta biotz onez entzun.

96. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0076 - Ematen badirauzte mezaren ordainsari edo estipendioa, amar erreal, eztet besterik bear.

97. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Semeari diotsa Anderek:
- Mezaren erdia ere ez dakizu zuk, Josepe. Hortzaz luzaro mintzatu gera zu kanpoan ibili zeran artean. Eta munduan inoiz ikusi den astorik astoena da zuen Joana benedikatu hori.

98. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 - Baiñan gazte gutxi joaten bait-dira goizeko mezatara!

99. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 Goizeko mezatan izan ziran atsoak, errosarioa, parra parra alare, meza bitartean errezatu ondorean, gertakizun eta saio egokiak egiñik zetozten atadirakoan, gizartekoen solasak asteko.

100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 3) Elizan bear dan bezela, edo izketan, lotan, gorputz erdi-erorita egondu al naiz? Jai egunetan meza osoa entzun det?

101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0043 Mezatara joaterik izan banu, bederen!

102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 Gaur jai erdia dalako, meza motxa daukazute emen!

103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Azkeneko itz auek Maria'ren Prantziskotar Mixiolarien oitura bat dakarkidate burura: monja auek egunero-egunero Meza bitartean goratzarre edo kanta ori abesten dutela arat-onat itxaso eta legorrean dabiltzan beretako monjatxoen alde.

104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Egunero 33 meza!

105. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0057 Bitartean, esan oi dana, beti ba-dugu guk Mezaren luzagarria.

106. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0235 Meza bitartean, Maitexak Krixto Deunari egiten zion begiratuak itz guztik baño geiago esan nai zun.

107. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Geienetan Meza bukatu ta gero ematen dute Jauna.

108. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0021 Orregatik apaiz egin eta Loyolara etorri zan bere lenengo Meza ematera.

109. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0014 1866-garren urteko Ilbeltzan eliza bukatua zan, eta Otsaillan asi ziran Mezak-eta ematen.

110. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0014 Andik aurrera aita edo amaren eskutik etorriko zan mezetara jayetan.

111. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0236 Meza amaitu-ta, mundu guztiko feria ikustera, bereziki ta geldiroago Batikano'ko baita (1).

112. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0043 Nola egiten degu ori, umeen eta beste taldeen Meza bereziakin?....

113. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0044 Meza bukatuta, Eliz-atarian alkarizketan gelditzen al-dira?.

114. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0315 Meza ondoren elizpean itzaldi labur batzuek.

115. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Azken-nai artan, Elizondo etxea bere baratzarekin Azkoiti-ko Jose Antonio Arrue'ri utzi zion, eta egun da geiago Meza, Mutiloa'n bertan, Arantzazu'n da Lazkao'n bere animaren alde ateratzeko, agindu zituan.

116. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Leen kristauentzat, meza bakoitza, Pazko ospatze bat izaten zan; eriotzetik bizitzaratutako Kristo ua, beren elizkizunen biotza zan; Kristo piztua da kristautasunaren biotza.

117. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0042 2- Zer da Jainkoaren haurren familiako bilkura? Meza.

118. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0042 3- Jainkoaren haur guziek, igande eta bestetan mezarat gan bear dute? Ba, denek gan bear dute, bainan badire gan nahi ez dutenak.

119. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 Ikusten duzue: meza familiako bilkurik ederrena da, Jesus ere gurekin izaten denaz geroz.

120. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Jesusen sortzea hain da gauza miresgarria nun ez bailuke nahi haur bat izan dadin, gauerdiko mezatik lekora, arbolan zerbaiten eskasez geldi dadin.

121. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0007 DENEk.- Ofreitzen dautzugu ostia hori gure bekatu eta lazakerientzat, Meza huntan diren guzientzat,
BATEK.- Bai eta bizi ala hilak diren giristino guzientzat,
DENEK.- Balia bekigu guzieri zerurat joaiteko.

122. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0056 - Juan Migel: atorra gabe yoan bear izango duk mezatara.

123. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 Ontsa baino hobeki egon zira meza-artean, eta nehork ez dakike zuk bezala bere burua atxikitzen edo gobernatzen.

124. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0084 Ah, zer meza.

125. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etcheb 00001 Buruileko meza izain da kaperan larunbat 8-an, 8-ak et'erdietan, Ama Birjinaren sortze sainduaren besta egunean.

126. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Mezaren ondotik jokatu da luzeko partida, Sarako eta Hasparren-ko gazten artean. Astetik Hazpandarrak aintzinean abiatuak gatik, Saratarrek idabazi dute: 13 joko eta 5.

127. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Chede hortarat odo despendio horien kukutzeko, eskola hortako buruzagia, Charriton apheza, eske dabila, paropia zombaitetan. Igandean, Donibaneko aldi zuen. Hiru mezetan ederki predikatu dauku eta guk ere bihotz ona erakutsi.

128. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zer indarra! Nahiz udako lanek akituak, nahiz piaiek eta hoinbertze itzulik ere zainak hildumatzen dituzten, gure beilariek izan dute kalipu eta berthute; bozak hasteko ozen, garbi eta azkar ziren, bai mezetan, bai prosesionetan. Paristar beilariak zentzordatuak eta harrituak zauden kantu hoien uhaldeari. Eri gaichoak kontent, ararteko puchantak bazituztela, zeruaren inharrosteko.

129. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta azken meza, Mgr-Saint-Pierrek emanik, zer gauza ederra! Ai Lurden, bere gocho berezia bazuen eskuarazko Anjelusak, bazterrak dardarikatzen zituelarik, eta zeruko Amari beilarien ondar egurra igortzen ziolarik, ezkila-errepiken erdian!

130. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Mezatik landa, 7 hileen harriaren benedikatzia zen. Han soldado hilenaren parrian da.

131. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Biharamunean, goizeko sei orenetarik hasirik, hanitz jende hiru mezetan. Handik landa jende andana gaitza bildu da plazarat, eliza-aintzinerat, Beskoitzerat joaiteko Notre-Dame du Grand Retour beilarat.

132. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Handik juanen gira lerroan, banderen ondotik mezalat. Meza ondoan oro bilduko gira gerlako hilen harriaren aitzinerat.

133. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Larunbat aratsean, argiekilako proosione handitik landa, eskualdunek bezperak handienean eman dituzte, eta gero, Maintenu jaun misionesta gidari, arrosorioa. Biarnes-ek denbora berean beren misionestekin ez dute heiek ere denborarik galdu, gauerdiko meza ere entzuten zutela.

134. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Meza hamarrak eta erdietan.

135. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Ebanjelioak emanak izanen dira meza aintzinean eta ondoan.

136. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Meza ondoan, herriko etchean, jaun auzaphezaren ordainak, jaun erretorak eta familien batasunaren buruzagiak entregatu dituzte, ama merechidun batzueri, familia frantsesaren medailak.

137. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 11 eta erdietan, elizan meza, han nunbeit Alemanian itzali diren lagunentzat.

138. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 - Nik, ostera esan eban Andonetxu'k, Oba'ko Illipan mutillak biar amarretako meza-ostean egingo daben Aurreskua neuri eskiñi daistela eskatzen dautsat.

139. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Eta meza-bitartean, abade jaunak, Santuari buruzko berbaldian, olantxe iñoan: San Pedro santu aundia! Gure errizaindari maite ta miragarria! Zeruko atezain bizkor eta arduratsua..., ta abar.

140. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 AZALPENA. Ezkerretik eskumaldera: 1. Legokez.- 2. Apar. Gol.- 3. Meza. Ori.- 4. Ari. N.- 5. A Lo.- 6. Edur. oi.- 7. Lora. Aiz.- 8. Nituan A. Goitik beera: 1. Lamiaran.- 2. Eper. Uri.- 3. Gaza. Dot.- 4. Aro. Ule.- 5. K. A.- 6. Egon. Zan.- 7. Zor. Loi.- 8. Il. Oiza.

141. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Or ikusi ditugu eliz-gizontxu asko pot eta porrot, mezako otoitzak euskeraz ezin irakurrita.

142. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Da preguntau otzen da esanotzen: promesa bat itxi dauela kunplidu barik, urli elexan mesa bat entzuteko....

143. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Da yoan san androri kunpriduten promesori da mesea akabau sen orduen eskatutzen pañelu bet emoteko, ba agur iteko.

144. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0085 (Ermitatxoan meza amaituaz, Erderaz zara Clara abestia asiko dabe).

145. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0071 Goizaldeko meza an
goian oi dute esan,
ateak zabaldurik
.

146. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0030 Eta Mezako eskintza-aldia eldutakoan, euren jarlekuetatik jagi eta altararantza zuzentzen ziran.

147. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0035 Baita Aldundikoak ere billatzen eben mezarako izlaria, ta urte orretan aita Kardaberaz itzaldia egiteko aukeratu eben.

148. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0070 Ez mezarik ez beste eleizkizunik euskeraz.

149. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0070 Orain ba-ditugu bertan meza ta beste eleizkizun batzuk ere euskeraz.

150. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0037 Auxe da gauza ziur-ziurra: FEDE BIZIZ ETA BIOTZ ZINTZOZ Mezea eskeintzea, Jaungoikoagaz eta urkoagaz adiskidetzeko BIDE EGOKI-EGOKIA dogula.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 Mezaren Sagara: Har ezazue, eta jan guztiok honetatik hau nere Gorputza da eta.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 Guk Jesusi: Jauna, ni ez naiz inor Zu nere etxean sartzeko bainan esazu hitz bat eta sendatuko naiz (Mezaren Liturgiatik).

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 Egizue hau nere oroigarri (Mezaren Sagaratik).

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0079 Zure Gorputz-Odolak atera nazatela bekatutik eta gaitz guztietatik; eta zure Aginduei lot nakiela, Zugandik inoiz ere aldendu ez nadin (Mezatako Liturgiatik).

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0134 Bezperan, albo-herri batzuetatik erromesak etortzen ziren, beren estandarte atzean jende multzoa bilduz; meza eta bazkaria egin ondoren beraien herrietara oinez itzultzeko.

156. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0019 - Gasp - Nahiago dut mezatara joatearen gezur hori ontzat ez hartzea, zure asmoa aberrianoek jaurtikitako baloiak oro gelditzea zenean.

157. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Goizeko seirak izango ziren elizako kanpaiek mezetarako lehen deia egin zutenerako.

158. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Apaiza bera ere Meza jarraitu ezinik aurkitzen da.

159. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0002 Apaiza liturgi jantzi berezirik gabe dela ospaturiko Meza baliozkoa da; hau da, baliotasunaren aldetik bestelakoa bezalakoxea.

160. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0060 Mezaren fruituaz, Garbitoki Elizako gure senideak ere baliatzen dira.

161. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0095 Orain, Jauna, gogoan izan, guk, Opari au eskeintzean,
gogoan ditugun guztiak:
lenengo, I... zure serbitzari gure Aita Santua,
I... gure Artzaia,
mundu zabaleko Artzai eta Apaiz guztiak,
Meza au eskatu dutenak,
emen diranak,
zure Erri osoa,
eta biotz zintzoz zure billa dabiltzan guztiak.

162. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0095 Mezaren fruitutaz, Garbitoki Elizako gure senideak ere baliatzen dira.

163. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0146 Irratia jarri dute sukaldean
Loiola noski
meza
gero Arantzazu-koa
meza
Dantza egingo dute
mezako kantekin
Kyrieleisonetan anka jaso
Glorian besoak
Kredoan gonak
Santusetan buruak
Agnus Deikoan
Zure zaurietan gorde nazazu
Zoazte Jaunaren pakean
Zein zaurietan?
Amen

164. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0146 Irratia binbitartean
mezatik
mezara.

165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00114 Eta meza ondoren manifestapena Adolforen etxera.

166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Hortan pentsatzeari utzi, arropa garbiak jantzi eta sukaldera jaitsi nintzen; atea poliki-poliki ireki eta ama jadanik mezatara joateko prestaturik zegoela ohartu nintzen bere janzkerarengatik.

167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0009 Nekez, aurpegi horretatik, nire begiak urrun nitzazkeen... Haatik, meza zikin hark nik so egitekoa bazuen: zurezko aldare bat, lur hutsean ezarria; bilgien hegi-hegian motz-motz, lau ezko; ororen gainetik, Kristo bat, bere odol margo bipilduarekin.

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0089 Igande oroz, palmazko teilatua baizik falta ez zuen elizan, igande oroz bai, ematen ohi zen mezaren ondotik eta hobendunak lerrokatzen zituen, sabelak koroa mugatzen zuen zerrailuaren kontra.

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0015 Meza ondoan, serorek erran dautate ikaran egonak zirela, ez ahal nuela bederen behar ez zenik aterako.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0185 GERLARI GERLA 8-XI-1973 Hazilaren hameka huntan, usaian bezala, bilduko dira gerlari ohiak mezarat, orroit-harriaren aintzinerat, mahain baten ingururat.

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Luis hil eta ordu bitara biek batera alde egin baitzuten etxetik, Don Emiliano goizeko meza ematera eta ipurterrea bere etxera jantzia aldatzera.

172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0119 Mezatara gurekin joaten ditun eta.

173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0065 Dena den, periako benetazko sasoia hamaiketako meza bukatu eta elizan bildutakoak plazara jaitsitakoan izaten da.

174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0014 Egia esan bainion Obduliori: mezatara nindoan!.

175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0014 Eta oso sentsazio bitxiek bete ninduten: berriro ni mezatara... aspaldiko partez... Amak baleki, poztu egingo litzatekek... Gaixoa!

176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0067 Hastapenean zinkuriren bat besterik ez zuten egiten, geroago, negar zotinak, eta meza erdian halako suertez zeuden negarrez, non mezak ezin baitzuen jarraitu.

177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0013 Dantzaldia bukatzean, zera esan zuen Zoramenek: - Lau laurdeneko ematen baldin badizkidazue, neuk bakarrik kantatuko dizuet erromantze bat; guztiz polita gainera: Margarita, gure andre erregina, haurregin ondoko mezetara joateko, Valladolid-etik irten eta San Llorente-ra joan zenekoari buruz da.

178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 Diru gutxi iruditu zitzaion, eta bere aurkezpen txartela utzita aldegin zuen. ? Eta zer egiten genuen goizetako meza amaitu baino lehen pasira aterata?.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 00062 Datorren Igandetik, euskeraz mintzatzen diran kristau guztiak euskera batuan egindako liburua erabilliko degu Mezaren Betiko zatietarako.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 00063 Kontzilioaren irizpide auei jarraituaz, Euskalerriko Elizbarruti-arteko Batzorde bat sortu da, Idazti Deun-gaietan, Liturji-gaietan eta euskera-gaietan jakintsun diran gizonakin; eta bazorde orrek, beren Gotzaien aginduz, Mezako Betiko zatiak euskera batuan ipintzeko lan bikaña egin du: euskeraz egiten duten Elizbarrutiak ontzat eman dezaketen euskera batuan.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 00063 ESTIBALIZ-KO LITURGI-LANALDIAK ETA MEZA BERRIA

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 00063 Lan-saio oien frutu nagusi izan dira: Meza berria, Gure Aita berriarekin, eta Bataio-Ezkontza Sakramentuak; eta ori dena euskera batuan.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Mezak egunoro eta igande oro.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0188 Baina Eliz-otoitza bada gehiagorik ere, liturgia da, liturgi-egintza bat, Meza eta Sakramentuak bezelatsu.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0191 Mezetan eta beste liturkizunetan bezala, ixil-uneak ondo etorriko dira Orduen Liturgian ere.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0054 Meza ondoan eta azoka garaian kantatu eta zabaldu ohi zituzten, bertsolariak ere, beren bertso-paperak.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0051 Eta erderazko Mezetan ere ez al daiteke euskaraz zer edo zer egin, adibidez, irakurgai bat, ohar eta kantaren bat edo beste?.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0032 Eta Barkoxeko plazan ez zena gehiagokorik gabe barrika baten gainerat igan meza ondoan apezari bertsuen emateko!.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0097 Irakurgai eta Ebangelioaren irakurtzearen egoera eta textu-inguru urbila, Meza da, noski, Eukaristi-ospaketa, erritoan eragiten eta bizi den gertakizun salbatzailea.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0617 Mezak eta erligio ospakizunak aipatzen ditu eta beraren bidaietan non bazkaldu edo non afaldu zuen.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0097 Meza amaitzean, 18:37 dira.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0017 Gure meza, adorazioa ta otoitzak modu honetara Eukaristia misterioa bizitzen ahaleginak egiten ditugun neurrian bakarrik arkituko dute beren sentidua, ta gizonen eta Kristorenganako gure konsagratzearen testigu orduan izango dira.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0110 Bizi Arauaren espiritua zintzo jarraiturik, meza ospatzearen, otoitzaren eta konpromisoaren konkretatzea (ritmoa, erak eta denbora), komunidade bakoitzaren erresponsabilidade pean gelditzen da.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 3. Sin.: Sagara; Mezerdikoa. Horrela deritza bereziki eukaristiaren edo * mezaren ospakuntzaren erdiguneko erritoa, ogia eta ardoa Kristoren gorputz eta odol bihurtzen direnekoa, fede eta teologia katolikoaren arabera.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0139 Meza ostean akerrak emakumeekin, gizonekin eta baita haurrekin ere edukitzen zituen sexu harremanak hemen berridazterik ez du merezi.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0125 Aginte unitatea etxea da, zuzenbidea ohiturak eratzen du gizaseme burujabeei elkarrekiko obligazioak erakutsiz, eta erlijioaren praktika ere burujabetza eta auzokidetasunaren printzipioei loturik garatzen da; alegia, etxe barrutian ospatzen den alderdi bat du hildakoen kultoa batik bat, eta auzo mailan ohiturak arauturik ospatzen den beste bat, hala nola gaixoen laguntza, beiletan azaltzea, limosna ematea auzokideren baten alde meza bat eman dedin, e.a.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0051 JEZ honen nagusia Errazti zen, garai haretan euskarak ezagutzen zuen puristarik sutsuen eta dirutsuenetarikoa, Belokeko meza euskara garbijara itzuli zuena, bere fabrikan duen elizan beste mordoilokeriarik Jainkoaren borondateak eta gizonen belarriek entzun ez zezaten.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0085 Uztaritzen berean, Lota etxean ibiltzen zen meza emaiten; mezatik landa, hor zeuden gazteekin mintzatzen zen.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0112 Eraberritutako liburuetan lehenengotakoa Meza eta sakramentuak ospatzeko irakurgaiena izan zen; geroxeago, Mezako otoitzak eta sakramentuen elizkizun liburu berriak argitaratu ziren.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0063 Zestoa, Donostiako Intxaurrondo eta Egia auzategietako Porrontxo Jaiak, Legazpia, Idiazabal, Oñati, Beasaineko zenbait auzotegi, Lazkaon San Mikelen egiten den Kulturazko astea eta aurreneko igandeko Esparru Mendiko ibilaldia; Lezoko danborrada Santa Kruz bezperan eta elizan abestutako meza ospetsua eta umeen kalez kaleko ibilaldia.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0372 Sara-n bada mezak beste herrietan enkargatzeko oitura adi bidez, Zugarramurdi-n, halako gaitz batzuk senda ditezen.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0259 Testigantza hauek ager arazten duten eragozpena axola handikoa da: Zer aurreratzen dugu mezatara joanez? Ba al dauka zerikusirik Eukaristiak, gizadia zigortzen duten arazo latzekin? Ikus dezagun gure erantzuna.

203. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0399 - Eta Elizako lanak, mezaz gañera neronek kandelak piztu, kanpaiak jo... eta abar.

204. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0071 Meza Josu`ren oroigarria da

205. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0046 Lehenengo kristauei ere horixe berorixe gertatu ohi zitzaien, Mezatarako elkartzen zirenean.

206. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0046 2. Eta ikusten duzue zuek, oraingo kristauak edo apaizak direla, edo zeuen gurasoak, edo ezagunak... ikusten duzue honela egiten dutenik? Batzuek, bai, Mezatatik irtetean elkar maiteago dute, gauzak elkarri uzten dizkiote, egia esaten dute....

207. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0046 Baina, zenbat gara Mezatara trenera edo zinera bezala etortzen garenok? Besteen ardurarik ez dugu hartzen.

208. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0046 Mezatara gatoz zinera bezala, eta dirurik eman gabe gainera.

209. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0010 Homiliarako argibideak (Eguneko Meza)

210. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Meza bertan utzi-ta irten zan erbia arrapatzera eskopeta artuta.

211. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0055 - Zergaitik ez? Mezetarako ardo klase ori erabilli ezkero, ez luteke apaizak kaliza prestatzen lanik izango.

212. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 Meza aurrera zijoan, aurrera sinismen-giro bero batean.

213. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0032 Gurutzearen oiñetan Meza bat ospatu zan P. Bartel jaunak itzaldia euskeraz eta erderaz egiten zualarik.

214. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0107 Baiña Mezaren EGUNEROKOA ta SAGARAK edo Eukaristi-otoitzak, leenago ere esan dugunez, askoz bateratuago ta elkarren berdiñago euskeratuak dira.

215. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0206 MEZAREN ORDO BERRIA

216. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0206 Missale Romanum Konstituzioarekin Aita Santuak Mezaren Ordo berria promulgatu du.

217. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0207 Honen egituraren gehien ikuturiko gairik handienak, prefazio eta kanon berrietaz gainera, hauek dira: 1. Mezaren betiko zatian, beren muina gordeaz, ritu batzuk erreztuak izan dira.

218. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0207 3. Hoiezaz gainera, garaieko liturji bereizian, sainduen bereizi eta guzietarikoan, meza ritualetan eta jaiera edo aukerako mezetan ere aldaketa batzuk izan dira.

219. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0207 TALDEKO MEZAK Reims`ko Artzapezpikuaren nahiari erantzunez taldeko mezataz estudio bat egin da.

220. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0207 Meza hauek antolatzeko arrazoi batzuk azaltzen ditu: - giza-talde bakoitzak badu bere hizkera bereizia; ez bakarrik etnia edo mintzaira sailak, bainan, bai-ta herri bateko gizarte kategori bakoitzak ere.

221. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0099 MEZA`KO OHARRAK ETA HITZALDIGAIA M. Amundarain`ek

222. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0099 Pazku-misterio hau benetan ospatzeko, meza honen bitartez, Espiritu Santuaren arnasaz indartu gaitezen.

223. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0121 Jesukristok bere kide egin gaitu Aitari eskeintzen diogun meza hontan.

224. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0245 MEZA ERDIRAKO

225. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0031 Meza ondoan baitzan jokua.

226. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0086 Beste aldetik Frantzizkotarren legeak asieratik larunbata guztietan Ama Birgiñaren omenez meza bat eta ostiral arratsaldetan ofizio berezi bat abesteko agintzen zuten.

227. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0088 Amazazpigarren gizaldian dagonetik gizaldi artako galizitar eresgille PATINOREN meza abesten zuten, 12 abotsetarakoa, iru koru-sailletan.

228. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0015 Igande onetako Eukaristiak egiazki nagusiak, elkartean eta jai-giroan ospatuak izatea komeni da, nolabait Pazko-gaubeillako Mezaren antzekoak, kristau askok ez bait dute Gau santuko ospakizun orretan parteartzen.

229. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0016 Ekiñaldi on bat egin bear litzateke, baita ere, Pazko-aldi osorako ezaugarri batuak edo bateratzailleak ematen, adibidez, ormakartelak esaldi egokiekin; Pazko-zuzia lorez apaindua eta anboi ondoan ezarria; ur bedeinkatuz erria zirtatzea; Mezaren eguneroko kantuentzat eta Alleluiarentzat doiñu bereziak; kredoa elkarrizketa eran ematea Pazko-gauean bezala; prefazio osoa kantatzea; Sagara ondorengo irugarren goralpen-kantua erabiltzea....

230. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0016 Ur bedeinkatuaren oikunea igandeetako Meza guztietan ospa daiteke, baiña egoki eta adierazgarriagoa da Pazko-igandeetan egitea, Pazko-gaubeillako Bataio-liturgiarekin lotura estuagoa bait du.

231. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0016 Mezaren asierako damu-otoitzaren lekuan eta beronen ordez egiten da (ikus Meza liburua).

232. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0030 Orain, Meza onetan sagaratu dugun ogia toki berezi batera eramango dugu, biar jaunartu aal dezagun.

233. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0030 Izan ere, biar eta etzi Elizak ez du Mezarik egiten, baiña biar jaunartzera gonbidatzen gaitu.

234. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0030 Mezaren asieran esan dugunez, Jesusen azken Afaria berrituz sartu gera Pazko-Irurrenean; iru egun auetan Kristoren eriotz-piztuerak ospatuko ditugu, egun bakoitzean misterio bakarraren alderdi berezi bati garrantzia emanez.

235. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0052 Bein Kristorengan gertatu zen piztea, kristauok gaurkotu egiten dugu Eukaristia edo Meza ospatuz.

236. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0052 Mezatarako biltze au nai eta naiezkoa dugu fededunok Jaunaren garaipenean eskuartuko badugu, Pazkoa munduko bizitzari txertatuko badiogu.

237. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0052 Meza egitea aukera ederra da eliztarrontzat, nor geran eta gure zeregiña zein den konturatzen joateko, barruan daramatzagun egia eta bizia elkarbanatzeko.

238. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0052 Asierako kristauek aiña dugu bearrezko gaurkoek ere Meza ospatzea, kristau kutsua galdu duen gizarte onen erdian; bearrezko zaigu gure kristau izatea eta bereiztasuna berriro aurkitzen joatea.

239. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0105 Leizeetako konjuro ta Mezak ekaitzetatik libratzeko oi dira.

240. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Jai-egun guztietan meza izaten da, bereziki artzai ta gaua goitasun aietan igaro duten mendigoizaleentzat.

241. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0139 Liturji-arloan aldaketak izan ditugu: Meza latiñez eta bastarrera begira egiten zana, orain aurrera begira, erriari begira, eta erriaren izkuntzan egiten degu....

242. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0139 Leenago, baraugaitik, Mezak eta Illetak goizetik egiten ziran; baiña, orain guztia, edo geienak beintzat bai, arratsaldetik egiten dira, erosoago dalakoz.

243. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0086 - Kristau-Batzarraren barruan izan bear du, igandeko Eukaristia edo Meza batean alegia, eta Parrokiko eliztarrik berezienak, kargudunak e.a., an izango dira.

244. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0019 Baiña, Guipuzkoa'ko elizetan, Mezak eta beste elizkizunak... aunditasunez, seriotasunez eta goxotasunez egiten diran lekuetan, orrelako ereskiñak alper alperrikako gauzak dira.

245. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0216 Eta beste partitura askoren artean, Gorriti'ren Meza ta Eslaba'ren Meza (en si bemol) jo oi zituala.

246. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia otoizlari 1981 0045 ABENDOKO eta GARIZUMAKO MEZA Kantariek: Urrikal, Jauna! Denek: Urrikal, Jauna! Urrikal, Jauna!.

247. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0065 Frantzian, Kontzilioaren kontrako horietan ezagutuena da Lefebvre Jaun apezpikua: haren inguruan edo hari jarraikitzaile, badira han-hemenka girixtino multxo batzu, elgarretaratzen direnak, beren arteko apez batzuekin, lehengo meza xaharra begiratzen dutela, Pio V-garrenaren meza.

248. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0065 Eta huna joan den astean Erromatik jin berria: hemendik aintzina, apezpiku bakotxak bere diosesan emaiten ahalko du, delako Pio V-garrenaren meza haren baimena.

249. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0065 Meza hura nahi duten apez eta fededunek beren apezpikuari eginen diote galdea.

250. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0065 Bainan galde hori egitean, garbiki beharko dute agertu Batikanoko Kontzilioaren mezaren balioa osoki ezagutzen dutela, eta beraz Kontzilioaren erakaspenak onartzen dituztela.

251. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0065 Bestalde, Pio V-garrenaren meza, apezpikuak manatu tokietan eta egunetan emanen dute; parropietako mezetan, beti molde berria beharko da erabili.

252. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0090 Xehetasun zonbait agertzen dauzkigu: Ez du hoin aspaldi, haurrentzat egiten diren bakantzetako kolonietan, ez zen haizu igandetan haurrak mezarat eremaitea, heien libertatearen errespetatzea estakuru.

253. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0173 Juan gine biek mezara aitarendako eskatzera.

254. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0173 Amak meza ondoan deitu zue Iruñara, etze oraño urrutizkiñaik, baño argieñak bazue poste zenbaitetan itz egiteko bidea, eta itz egin zue berak azi zuen aur baten amarekin.

255. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1971 0015 Mezatik lekora, dantzari eta txistulariek lagundurik, Herriko Etxerat joan gare.

256. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0009 Gernikan, haitzondoaren inguruan, Altube zenaren ohoretan izan dira hitzaldiak, eta, ondotik, euskaltzain zenduen fagoretan meza.

257. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0001 Mezako ebanjelioa zen orai berean irakurtu duguna.

258. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0005 Guti izanik ere, nehoiz-ez-bezalako Bazko-gaua iragan dute: lau orenetan jeiki, lauak et-erditan Suaren benedikatzea, gero irakurtzeak eta Meza.

259. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0007 Maiatz-Ekaineko asteazken eta ortzegun gehienetan, auzo-herrietako haur-taldeen kantuez apaindua zen gure eguerdiko Meza.

260. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Zoin gogotik behar ginuken errepikatu Bazko egunean Sinesten dut hori! Egun hauetan, adixkide bati entzun diot erraiten, harentzat mezako gauza ederrenetarik bat dela Sinesten dut-aren kantatzea.

261. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Herri hurbilenetako elizetan esker-onezko Mezak eman-arazi dituzte, osorik atera baitzen fraidea.

262. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0017 Subilero egunean eguberriz su haundia egiten da eta mezatik etxera etortzean su ondoan egoten zire.

263. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0017 Ezkondu ta biharamonean bi familietako hilendako meza izaten ze.

264. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0023 Euskal-kulturaz ari bainiz, ez ginuen euskaldun apezek, ordu hetan, deus kezkarik meza bat oso osoa euskaraz emaiteko, latina bera ere euskalduntua baiginuen kasik...

265. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0022 Oren laurden baten heina azken apailuak bukatzeko... eta meza haste!.

266. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0022 Han dugu kantatu meza, Aita Tomas Dassance buru, osoki, eskuaraz.

267. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0023 Bizkitartean, Aita Abadeak meza hastean ziona, norbeit eskas ginuen: Aita Mauro Elizondo, Beneditanoen Abade lehenkari berria, han baitzen Erroman.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Hileta handiak, amoltsuak eta hunkigarriak egin zitzaizkion Hiriart-Urrutyri atzo Baionan, hiru apezpikuk, Moleres eta Vicent, Baionako oraingo eta lehengo gotzaiak eta Akizeko gotzaiak eta 200en bat apaizek emandako mezetan.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f.s. letona 0001 Mezea eratu ta esan dabe Pasiotar F. S. de Letona Ybarretxek ta onen lengusiñaren semea.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f.s. letona 0001 Letona`tar guztiok Bizi onetatik betiko bizitzara eldu diranen atsedenerako Eukaristia, Mezako gogoa egin dogu danok baita be ondiño bizi gareanok munduan ez daigun iñoiz federik galdu ta Jaungoikoagan beti izan daigun sinismen osoa. F. S. de Letona`k.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 San Inazioren kontura meza herri berberatik eskeintzen badigute, igandea guztiz azpeitiarra izan dezakegu.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Eguerdian, meza ondoren, 72O kilotako kategorian, Gipuzkoa, Bizkaia, Iparraldea eta Arabako taldeak neurtuko dira.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Amaiketan: Meza Nagusia. Aldarean, erreko semeak alkar-meza ematen.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Goizeko amaiketan, meza, Ereñozu`ko parrokian.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Meza ondoren, salda beroa, Ur-Mia Alkartean, eta Museko ta Tokako saio laburrak.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Garai artan ateratako emakumeen modako jazkera artu zuen gaitzat, Joxe`k: Bostetako mezara dijuaz jaietan, aste-egunian berriz oyian seietan.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Gero, amabietan, meza zegoen eta guztiok antxe bildu giñan Amaren aurrean.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Bi eliz-gizon agertu ziran eta meza ederra eman ziguten.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. aizpuru 0001 Normalean ordu erdia baino askoz gehiago irauten ez zuen hamaiketako meza luzatzen ari zen egun hartan.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Herriko bazter guztiak alaituko dituzte meza aurretik beren trikiti eta panderoekin.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Meza ondoan aurrezkuaz agurtuak izango dira.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Meza ondoan, Herriko Etxean agurtu eta ohoratuko da Basarri.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Dei egiten dizugu meza hortara ager zaitezen; eta gurekin batera eskerrak eman Jaungoikoari.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Meza.

285. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Gaur asteartea, eguerdiko 11etan gure herriko parrokian Luis Zabaleta eta Zukuzu baserriko Maria Zubizarretaren alde hirugarren urteurreneko meza ospatuko da.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Baita ere meza berdinean eta Anaitasuna futbol elkarteak antolaturik Lorentzo Larrañaga eta Fernando Juaristiren animen alde erregutuko da, bi hauek duela gutxi hil dira ez beharrez eta biak Anaitasunan arituak dira.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Datorren igandean, azarok amalau, arratsaldeko ordubat eta erdietan, meza izango dute San Martin-en ermitan, Jaunari esker beroak emateko.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Goizeko amaiketerdietan, meza.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Etzi, igandea, programatxo au eramango dute aurrera: Goizeko amabietan meza, San Martin-en ermitan. Ondoren, Azpillaga ta Gorrotxategi-ren bertso saioa. Ordubietan anaitasun bazkaria, Lizargarate baserrian. Arratsalde ta gau toki berean erromeria Mardu famatu soiñujole dala.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Urte asko da bera ez da gogoratzen zenbat, azkoitiarren meza bat izaten dala Zarautz'en urte sasoi ontan.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Ortzegun Saindu aratsean meza eta beila kartsua, haatik jende xuhur aire.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Larunbat aratsean Jesusen Piztearen meza.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Meza guziz kartsua eta ederra gure koralak edertzen zuena kantika eder batzuekin.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Bazko egunean ohore handia ukan dute Mariena eta Mixel Sorhondo Petexainekoek zeren eta beren 10 haur eta familiarekin ukan duten esker onezko meza bat herrian; gero goxaldi bat egin dute etxean elgarren artean.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Ez dezake bereziki onhart C.D.I.-k hedatzen dituen meza batzuetan erdarazko hitz batzu erabiliak izan diten.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arozena 0001 9`30tan: Meza bertsulariekin.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gmant 0001 Batikano,ko II Eleiz-Batzar Nagusian, Mezea ta beste eleizkizunak erri bakotxak bere izkuntzan egitea ontzat emon eben.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Urrillaren 13`gnean, Garitaonandia`tar Gotzon abade jatorra ta guztion lagun zanaren gogo alde Mezea izan gendun.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Ni ogetaz urteetan izan naz bertan Santuen mezea ta itzaldia egiten, eta beti aurkitu dot guztiz txukun eta alaitsu.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Guztion artean abestu genduan mezea.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Meza ostean, ba, Meabe`n be, eztarri legor samarrak ardao zuriz zerbait leguntzen ziran bitartean, antxe bertan, ermita aurrean, nor-geiagoka batzuk eratu ziran.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. idirin 0001 Hain zuzen, Requiem meza bat egin zezan.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. idirin 0001 Txirula Lauragarria (La flute enchantée) opera konposatzen ari zen momentu horretan Mozart, eta bururatu gabe zuelarik, Requiem mezari hasera eman zion.

304. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Ordubatean meza izan zan, Donosti`ko Aita Kaputxinoen elizan.

305. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Lau bertsolariak egin zuten mezaren eskeintza ta eskerrak ematea: Etxeberria, Arozamena, Lizaso (Kosme) ta Azpillaga izan ziran.

306. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Meza ederrez eta salmu-kantaz asi ta bukatutako batzarra.

307. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 - Joku, sariketa eta meza bera ere alaigarri ta gustagarri izan ditezen saiatzen gera.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak n. de felipe 0001 Mezak latinez eta intsentsuz egin beharrean euskaraz eta arloteagoak (herritarragoak esaten zitean), aspergarriagoak gertatzen ziren, bizimodu desordenatuan erorita eta mezatara ez joanda tia Asunek ez ninduen gosaltzen gonbidatzen, Plaza Berriko kioskoa eta palmerak bota zituzten, ganbak hain karu ziren gero, igandeetako bazkaria ere beste egunetakoa bezain arrunta bihurtu zen, foballan egiteko indarrak ahuldu, pelikuletan lizunkeria baino ez dago eta gainera zerbait onik denean ezin Intxaustirekin fidatu ere...

309. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Huna ondotik, egun hortako bilkuren toki eta tenoreak: Bederatziak eta erdietan, bilkura nagusia; hamarrak eta erdietan meza nagusia, apez pilotariek emana meza ondoan bazkaria, Ramuntxo Trinketeko delakoan.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Iragan igandean, haren ehorzketako meza ederrean, bazen segur jende, bazen ere lore, haren kutxa ttipiaren inguruan eta hautan gehienik munta zuketenak bere adineko lagunek eskuaren puntan eskaintzen zituztenak beren printze ttikiari, jaun erretorak deitu hain ongi duen bezala bere mintzaldi hunkigarrian.

311. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Gainerat goizeko mezatik hasirik, erran dezaket herritar bezenbat auzo-herritar bazela gure artean!

312. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Nafarroako hiri nagusian kaputxinoek duten San Antonio-ren eliza handian eman diote biharamunean ehortzetako meza.

313. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larre 0001 Zenbaitek erakustokiak eta elizak dituzte bisitatuko, meza batzu berdin usaian baino astiroago entzun nahi, otoitzaren edo bi solasen denbora behingoan hartuz, zerendako ez?

314. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 Batez ere mezatatik irtetean, eliz-atarian silbote norteño apur entzuten baldin bada.

315. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. irigoien 0002 Meza ondoan elkarri agur egin genion eta ondo ohartu nintzen asko estimatu zuela Euskal Herriko beste egaletik Pirineo mendi altu haietaraino joanik ni han ikustea, hain zuzen ere ondo zekielako, noski, berari behin baino gehiagotan zenbat kostatu izan zitzaion beretzat mugarik ez zuen Euskal Herriko beste muturrera joatea.

316. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Esaera ori burutik kendu ezinik egon nintzan Urillaren 15'garrenean eta urrengo Domekan, Mañu eta Urdulizen, Garitaonaindia'tar Gotzon abade ta idazle izan zanaren gomutaz egindako Meza ta omenaldietan.

317. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Urduliz'en omenaldia laikotua izan zan, bateon-batek laprastada ikaragarria egiñaz, kanpoan egitekoa zan Mezea debekatu, baiña or konpon Eleizako arduradun eta erantzuleak! Aztutzea obe.

318. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. landajuela 0001 REBELION DE LA SAL gudasaillekoak izan giñanok be, geure meza, batzarraldi anaikorra, besarkada bero ta agur txeratsuzko ordu gozoak izan genduzan, gure kapellau gotzon uts Aita Patxi zanaren eleizan, Deustu'ko Pasiotarretan.

319. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Meza ederrak, mamitsuak egin dira euzkeraz.

320. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Mexa, Ebanjelioa, otoitza, Jesus

321. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Gero eta gutxiago doaz gazteak mezatara eta gero eta otoitz gutxiago egiten da.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Badaude mezatara joan nahi ez duten gazteak, lehenago behartuta eraman genitualako edo, baiña gizartegintzara eragiten dien elizkizunetara pozik joan ohi dira talde txikietan elkarturik.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Mintza gaitezen mezari buruz.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Mezatara gehiago ez joatea erabaki zuen emezortzi urteko mutillaren aita nahigabetuarekin izketan jardun nintzan lehengoan.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Nere iritzia jakin nahi zuen, baiña ortarako berak zer jokabide artu zuen jakin nahi nuela erantzun nion: behartua zaude eta mezatara joan behar duzu eta ez diezu zure anai txikiagoei gaizki erakutsiko, agindu ziola zorrotz esan zidan.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Goizean Meza, gero karriketan barna eta txistulariekin etxez etxe puskak biltzen, gero aur guziak bildurik bazkari on bat egiteko.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 - Baietz ba, azkar bazoazte hamaiketako mezara iritsiko zarete.

328. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Bestea, emengo jendea Meza aurretik eta Meza ondoren Eleiza barruan ixillik eta errespetuagaz egotea.

329. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0001 Meza garaian.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Denbora asko eztala, jai-besperan abadeak umeai itaundu eutsen, ia urrengoko egunean ze mezetara etorteko asmoa eukien.

331. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Abadea asi zan orduan au ta ori esaten: Mezea zer dan; jai-egunak zertarako diran; Eleizeak Jaungoikoaren ordez agintzen dabela...

332. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Kostau jakon Abadeai amerikanoari sinistu eragitea, dolar areik ez zirala egun bateko irabaziak, ezbada atara zituen beste Meza esan bear zirala ta egunean Meza bat baño ezin leikela esan.

333. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 GABEKO ELIZKIZUNA ederra izan zan ta batez be goiz-aldeko Mezea ta Bustiñeiko kurutzera egin zan prozesiñoia.

334. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Lenengo Mezea ta gero bazkaria izan eben.

335. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Nire egitekoa azkenekoa da: Mezea amaitzean, eleiztar batek azken-kantua asten dau ta gizonesko bat bera be ez da Eleizan gelditzen.

336. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Meza ostean berak esaten ebana: An be antzera da.

337. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0086 danak emoten gixien, al dauena, limosnatxue, Santagedari, gero urreko egunien faten sien eurek, ba, mesara, mesa nagosire, neu be baten ego nintzen

338. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00097 Meza onetan, anai-arrebok,
kantatu dogu alkarrik,
Jesus bera be emen dogu ta
ez gara egon bakarrik.
Poz andiakin ikusten gaitu
erri maite Zeanurik,
era ontako egunarentzat
iñon ez dan lez neurririk,
egun andi au luzatu daigun
betiko oso-osorik.

339. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00033 Ba, kontatzen danez, ha Balzolako suge-deabrua bizirik itzi gura eban artzainari urregorria emon ei eutsan deabruak, guda oste baten urrunetik airean Balzolaraino ekarriz gainera, baina ondobeharrean artzainak beretzat gorde barik, Dimako S. Pedroko Gabon gaueko mezatarako emon ei eban ha urregorri guztia.

340. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00033 - Geuk ere beste hainbeste egin behar dogu, Mundakako eleizara eroango doguz diruok Gabon gauetako mezetatako edo ondobideko beste menesterretarako.

341. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00015 San Lontxoko ermitara heldu zan mezea amaitu barria zanean. Inguruko baserrietako andra-gizonak han egozan kontu kontetan.

342. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00020 Zortzi eta erdiak ziran herrira heldu zanerako. Meza amaitu barria zan eta danak, ardiak hiltzen ebazan ustezko otsoaz ari ziran berbaz.

343. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j.m. iraolagoitia 00102 - Vaticano II.a Kontzilioak (1962-65) liturgia ospakizunak (meza, bateoak eta beste sakramentuak), bakoitzak bere hizkuntzan (lengua vernácula) emoteko erabakia hartu eban.

344. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0006 - Mezarik ez danean, jendea etxera joanda, eleizea itxiten da.

345. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0024 - Dagonillaren 16'an Deba'n, Meza ondoren, Sandrokeren irudia ataratzen da, Eleiz Nagusitik.

346. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Zenbat domeketan mezatara etorteko, ordutxo bete artzen dabenak?

347. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0010 AMA.- So egizan, ostatuen aldetik mila aldiz errana dinat familia guziaren partea egiten huela aise, eta oraiko martxa segituz, zuen hiruen mezak entzun behar baditut aldebat Katedralean egoiten ahal naizela.

348. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00199 Hasieran, 1960. urte inguru hartan, mezak, errosarioak kalbarioak, bertsolari saioak baserritarrentzako programak, ziren euskaraz entzuten zirenak. Arrate eta Segura moduko irratiak.

349. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0014 Luis XIV.a eta bere gortesauentzako mezatarako tokiak bereizteko moduan, esate baterako: erregea aldarearen aurrez aurre eseritzen zen eta gortesauak parez pare, hau da aldareari bizkarra emanez.

350. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00087 Meza nagusia bukatu zen, eta Debatik jendea etorri egiten da festa-haize horrekin eta jende asko zegoen mezetatik irtenda.

351. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0027 Horrela joaten ziren mezatara igandero eta jai-egunetan, barau eginez Garizuman, eta Elizaren aginduak zuzen betez; baina beren bihotzak Moiseren Legean zeuden finkaturik, eta isilpean errezatzen zioten Adonairi, ezkutuka gordetzen zuten zapatua eta ezkutuka ospatzen Bazko egunak eta jaiak.

352. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00201 Prefazio hau esaten da: Santu Guztien deboziozko Mezetan, elizetako Zaindari santuen Mezetan, eta santuen festaburu eta jaietan, prefazio egokiagorik esan behar ez bada. Santuen oroipenetan ere esan daiteke.

353. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00241 Eukaristi otoitz hau hilen Mezetan erabiltzen denean, aurrekoaren partez beste hau esan daiteke:

354. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00301 ZENBAIT BEHARRALDITARAKO MEZETAN ERABIL DAITEKEEN EUKARISTI OTOITZA

355. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00301 Eukaristi otoitz honek lau prefazio desberdin ditu eta prefazio bakoitzari dagozkion lau eskari-otoitz. Prefazio berezirik ez duten Zenbait beharralditarako Mezetan erabil daiteke.

356. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00301 Eliza batasunera bidean izenburu daraman prefazio hau eta berari dagokion eskari-otoitza ondorengo Meza hauetan da egoki erabiltzea: Elizarentzat, Aita Santuarentzat, Gotzainarentzat.

357. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00301 Gotzaina aukeratzeko, Kontzilioa nahiz Sinodoa denean, Apaizentzat, Apaizak norberarentzat, Eliz zerbitzarientzat edota Gogarte nahiz pastoral batzarra denean ematen diren Mezetan.

358. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00056 Mezatara joatea ez duk ostatuaren baldintzetan sartzen otu zitzaidan.

359. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00056 Herrian gurasoei zor nien begiruneagatik joaten nintzen mezatara.

360. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00186 Nik benetan zertara zoazen dakit ordea! esan nionean, burua jaitsi zuen, mezetako liburuarekin jo izan banu bezala.

361. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00093 Hamaikak eta hamazazpi minutu ziren: nahikoa denbora Doran jaunarekin kontua erabakita uzteko eta gero Marlborough Streeten hamabietako meza laburra harrapatzeko.

362. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0165 Modu automatikoan jarraitu zion mezari, baina elizkizunaz konturatu gabe.

363. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0165 Eta meza bukatu zenean, presaka joan zen atera.

364. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0074 MEZA BEHARREAN ZEGOEN DIFUNTUA

365. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0086 Zerura sartzeko meza baten beharrean zegoela adieraziz azaldu zitzaion.

366. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0086 Meza horretara joan ziren guztiei elizako sarreran hildakoak ur bedeinkatua ematen zien, eta aipaturiko emakumeak hildako hura meza-denbora guztian aurrean eduki zuen.

367. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garm 00011 Biharamonean, mutilen meza izaten zen, goizeko hamarretan. Meza honetan, giltzero batek eliz parrokiaren alde eskatzen zuen.

368. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garm 00038 Eguna ospatzen hasteko, goizean meza izaten dute. Gero izaten da Meza Nagusia, eta aurretik eta ondoren, janari eta baserriko gaien bedeinkazioa. Ondoren, erlikiari muin ematea.

369. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00046 Zaintzaileak hilean larunbat batean elkartzen ziren apaizarekin, kontuak egin eta erlijio eta gizarte arazoen gainean hitz egiteko. Futbol eta pilota txapelketak antolatzen zituzten. Horrela hurrengo egunean Tarsicio guztiak mezatara joaten ziren, bukatzean ilaratan jarri eleizaren aurreko aldean eta erdiko pasabidea egin, apaizak zuzentzen zituen otoitz bereziak eta konpromezuzko botoak egiteko.

370. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00046 Elgoibarko neskarik gehienak Hijas de Maria kongregaziokoak ziren. Hilean behin meza berezi bat ematen zuten goizeko zazpiak eta erdietan, eta ondorengo honen antzeko abesti bereziak kantatzen zituzten.

371. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00053 - Horrela ez daukak zer eginik honekin hartu zuen hitza beste batek. Ikasi hurrengorako; Martin, gu mezetara goazak, mezetara. Etorri nahi?

372. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00086 VII. mendearen amaieran, arimak atseden izan zezan mezak gero eta gehiago eskatzen ziren. Hildakoen oinazeak arintzeko bizien bitartekaritzak garrantzia zuen eta horrek garai hartako jendearentzat hirugarren lekuan sinesteak zer-nolako maila zuen adierazten du.

373. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00107 Klandestinitateko lagunak, bestalde, Peitto Garmendia nagusiki lanean, Eusebio lehengusua Donostian, horiek beste nolabait ikusten nituen, ez jai eta igandetako dantzetan, ez mezetan!

374. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00216 Eta 1621ean Utergako (Ilzarbe ibarra) erretore zen Juan Beriainen mezatarako eskuliburua argitaratu zuten Iruñean bertan.

375. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00069 Goizeko mezaren ondoren abiatzen ziren Untzilla aldeko frontera.

376. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00043 Ramonicaren aldetik, ustezkoa zen berak beste nesken aldetik diferente izan nahi ez izatea, eta gainera Iruñean aukera zuen Juanito ikusteko eta mezeta gozatzeko.

377. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00069 Bere izena eta mezetarena gozoki nahasiz, Sanpremines de otros tiempos idazkian, sabaiko kutxatik 1819ko agindu batzuk, zezen-plazako barne Gobernu politikorakoak berreskuratzen ditu, eta hona dakarzkit hizkeraren edertasuna dela eta; izan ere, zein bere tokian, humorez idatziriko festa-aginduak edo salmentarako iragarkiak dakarzki gogora.

378. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00197 Liturgia gertakari sakraturik garrantzitsuena da kristauarentzat, izan ere, Kristo bertan da liturgiako unean: mezaren sakrifizioan, modu berezian espezie eukaristikoetan, sakramentuetan, bere hitzetan eta bere izenean biltzen

379. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00105 Mezara pazienteak, hauen senitartekoak eta zentruko langileak hurbildu ziren.

380. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00376 Euskal Herriko nekazari gehienak euskaraz mintzo ziren 35 1772ko abenduaren 13an. igandean. José de Iturraldek idazki bat argitara eman eta azaldu zuen urte horretan egindako bisita zela-eta. eliztarrei komentuko mezako eskaintzaren testuingurua euskaraz azaldu zielarik?. Ziortzako Fabrika Liburua. 1602an hasia. 195. or..

381. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0222 Nork ez du aditu, noiz edo noiz, honako honelako esaldirik: hori ozpin kolorea daukazuna, neska!, gaztain koloreko behorra erosí dugu, hauts koloreko zakur batek egin dio hozka, buztin koloreko ura ateratzen da kanilatik, blusa zerukolore batekin etorri da gaur izeba, lur koloreko gabardina batekin joaten zen mezara albientea beti, ilunabarrak urre koloreko soinekoa jantzi zuen, bareak, zilar koloreko bide bihurriz estaliak zeuzkan atariko soro berdeak, goiz txintan.

382. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0040 Elizkizunak eta ehorzketa bukatu ondoren hildakoaren etxera joaten ziren ahaideak eta gonbidatuak (zenbait herritan elizara joaten ziren guztiak), mezatako bazkaria deitua ospatzera.

383. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0133 Eta kantuz eta otoitzez meza egiten zen misiolariaren esanari jarraituz.

384. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0046 Ehiztaria erbiari segika meza utzita hasi zen apaiza zela esaten da, adibidez.

385. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0046 Zuberoan, noraezean dabilen ehiztaria ez da apaiza; Salomon izeneko erregea baizik, baina elizatik meza ari zela alde egin zuen erbiaren atzetik.

386. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0173 Euskaraz ari baziren, han zituzten berehala frantximentak, sankristian, mezatik lekora, zinkurinarika.

387. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0224 Partenongo frisoa edo Bachen Meza, Michelangeloren Sistotar Kapera edo Leopardiren poema, Beethovenen sonata edo Dostoievskiren nobela: horiek guztiak ez dira ez irudikapenezkoak (representative) bakarrik ez adierazpenezkoak (expressive) soilik.

388. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0216 Meza baino lehen, beren azaoak (ogi bûrûxkaka) aldarean uzten zituzten eta han apaizak bedeinkatu egiten zituen.

389. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0110 Klaberako ondu zituen berrehun eta berrogei lanez gainera, motete ugari (Laudate pueri, 1697), organuan joak izateko bi meza eta kamara kontzertuak prestatu zituen.

390. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0619 kaliza. iz. 1. Kopa-itxurako ontzia, mezetan, sagaratzen den ardoa ezartzen denekoa.

391. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0534 a) Mezaren bizkar-hezurra Batutik hartua da, baina zira bezalako aditza forma ekialdetar batzuekin.

392. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 00171 (Eta ikusleen ezker aldetik Kontalari izkutatzen danean Mezatarako kanpal deia entzungo da... Iru Mikelete agertuko dira ikusleen eskubi-aldetik...)

393. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00155 San Bartolometan izaten da emengo festa, abuztuaren 24-an. Goizean. meza ermitan; eta iturri ontan bazkaria. Maats-aienekin egindako su-brasetan erretako arkume-saieskiak ez dira faltako.

394. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0204 Amonak mezaren batzuk enkargatu zituen.

395. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0009 Goizean mezetara zintzo zazpi t'erdietan.

396. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 00069 1972'ko Abustuaren 16'an (1950'garren urtetik bezela; ni Deba'ra etorri nintzan urtea), 9,30'ko Meza ondoren, prozesioa eliz-parrokitik irten zan.

397. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 00069 Eta San Roke ermitaren aurrean, berriro, dantza aldi bat. Meza ondoren, beste bat.

398. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0273 Igande batez, meza ori eman zuan apaiza kamioan pasiatzen zebillela, oitura baño beranduago noski, Pello orduan omen zetorren bere idi eta gurdi; eta apaizak, zirikatu asmoz, onoko puntu au jarri omen zion:

399. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Bedetzi meza eskeñi zittun lan ura ongi atetzeko.

400. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00052 Behin mezatik ateratzean ostatuaren aitzinetik pasatzen zelarik jendoldea, tiroa bezain xuxen ateratu zen eta auzoko harakinaren labriketarik bat zint zurretik hartu eta urkatu.

401. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 Iruñetik emitituko da ETB1ko meza

402. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 Euskal Herriko herrialde desberdinek hartzen dituzte txandaka meza horiek antolatzeko ardura, eta urtarrileko hilabete honetan hiru meza eskainiko dira Nafarroatik, hirurak Iruñako Asisko San Frantzisko parrokiatik.

403. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 Asisko San Frantzisko parrokiako kideez landara, meza hauetan esku hartzeko aukera Iruñerriko fededun orori zabaldu nahi zaio.

404. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 Euskal Telebistako mezak Iruñetik eskainiko diren lehen aldia bada ere, Iruñerriko Barañaindik, orain bost urte ere eman ziren.

405. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 Euskaristiaren ospakizun hauek behar duten duintasun eta fede giroaz ospatzeko bertako prestaketa lanetan ari dira parrokiakideak eta zenbait laguntzailek parte hartuko du meza berezi hauetan.

406. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 Lehenbiziko mezan Asisko San Frantziskoko abesbatzak parte hartuko du eliztarrekin batera eta Joxe Mari Bilbao, frantziskotarren goardianoak presidituko du meza.

407. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 Hirugarren ospakizunetarako, azkenik, San Fermin Ikastolako abesbatzak parte hartuko du eta meza Juan Mari Iturria frantziskotarrak presidituko du.

408. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 Iruñeko apezpikutzatik Iruñerriko sinestun guztiei gonbitea luzatu nahi diete meza hauetan parte hartzeko eta gero ETBtik ikusteko.

409. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Aspalditik eta orain ere bai Lursabe baserrian (Orio) meza ematen da igandeetan auzotarrek bide hori erabiltzen dutelarik mezetara joateko.

410. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0014 Meza ondorenean, Goiangerua basarkatzea izan zan eta ez pentsa oso erreza zanik ainbeste jenderekin.

411. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0018 Oarra: Eguraldi txarra balitz, Udala auzoan izango da Meza egoardiko 12'tan, Esteban Deunaren elizan.

412. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00023 Meza amaitu ondoren Egiptorako Ihesa antzezlanaren aurkezpena Zawopi aisialdi taldearen eskutik.

413. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Meza ondoko jauziak ez ditu inork huts egin nahiko eta bazkarian elgarretaratu beharrak dira 800 presuna.

414. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 9.30etan meza, 11 orenetan estrenatze ofiziala, 12 orenetan hurrupaldia eskainia izanen da, aratsaldean 3 orenetarik 8ak arte, elkarteek erakutsiko dituzte beren kirol ala kultur lanari doazin ikusgarri labur batzu.

415. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0005 Bukatzeko, astelehenean, San Migel egunean, eguerdiko 12:00etan meza izango da eta jarraian jubilatuen abesbatzaren emanaldia.

416. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0005 Oinezkakoak Luzaidetik atera dira goizeko 6ak eta erdietan, eta Orreagan meza izan da 11 orenetan, meza ondoan bazkaldu dugu, batzuk Auritzen eta beste batzuk Orreagan, bazen jende ainitz, eliza betea zen.

417. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Bestetan bezala han ere Rossiniren Meza Solemne Txikia kantatuko du koralak.

418. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Hor ere Rossini-ren Meza kantatuko dute Nazioarteko Musika festibalaren barnean delarik.

419. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. mendoza 00016 Baina, noski hori ez da kristau baten jokabidea, eta ni igandero mezetara joaten naiz, edo joaten nintzen.

420. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. mendoza 00016 Egia esan, zenbat joango ote da igandero mezetara, traje dotorea jantzita. Gure Aita errezatu, pekatuak barkatzeko eskatu... eta kitto!

421. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Ezkontza konponketarako, geien baten, domeketako mezatarako ibilaldia erabilten eben.

422. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Amak, goizean goizerik bazkaria eginda, etxetik urteten eben eta meza aurreko zein etxera biurtzeko ordu luzeetan ezkontza konponketan ibilten ziran.

423. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Esker onezko egunerako 2 meza prestatu ditu propio, otoitz zoragarri eta ongi landuak pronto ekarrita.

424. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Penitentzi eguna meza batekin prestatu digu, eta Elizari inporta zaio noiz ospatu egun hori.

425. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Urriak, udazken girotan, soro-barrutietako uztak gehienbat bildu eta mandioetaratu ostean, badu Meza-Liburuan, aukeran ipini zaigun beste meza bat, 2 otoitz egoki eder eta dotoreak aukeratzeko dituena: Uzta bildu ondoren ospatzekoa.

426. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Meza-Liburuan 734. orrialdean dator mez hori.

427. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Azaroan, hala esaten zaigu, komeni dela Ereite-aroari erreparatuz, aste barruko egunen bat seinalatu eta meza propio intentzio horietarako ematea.

428. 1991> sailkatu gabeak poesia i. baztarrika 0015 Liturgi otoitzak
2.1.- Gaisoen mezatik.
Otoitza:
Jainko Jauna,
zure Semeak bere gain artu zituen gure miñak
gaixotasunaren eta bizitzako nekeen balioa
guri erakusteko;
entzun gaixorik dauden senideentzat
egiten dizkizugun eskariak;
eta egizu, oiñaze, atsekabe
edo beste gaitz-pean daudenek senti dezatela
zoriontsu deitutakoen artean daudela
eta mundua salbatzeko
nekaldia jasan zuen Kristorekin
bat egiten dutela.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez,
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean
Errege bizi bait da gizaldi eta gizaldietan.

428 emaitza

Datu-estatistikoak:

  • meza (428)