XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Gizonezkoak ezeze, emakumeak be, zarrak eta gaztiak irugarren egunetik aurrerantz ibilten dira ortik emetik, senideai urtebarri onak eta atsegintsuak emoten: oneeri be emon biar izaten yakee zerbait jateko, baña emen, eztago naasterik; au da gizonezkuak emakumeakin mai baten eztabe jarri biar izaten: au lotsabagakeri aundiya izango litzake chiñatarren artian.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0175 Batzuetan ez dauca biar dan eruapen eta pacienciyaric gauzaren bat oquer yatorcanian; beste batzuetan nastetan da bere gauza oneetan, bere buruaganaco amodiyo bidebagacoren bat, edo gogua yuaco beste gauzaren batera; edo aurquituten da astun, narras eta nagui.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Gergori'k
Bai, bai,
garbi ta egokiyak
dirala zuen dantzak
nik aitortuko diñat;
erbestekuak
nastuxeaguak,
agiyan galtza-gorritxoren kutsukuak
.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MADALEN - ¿Ez al den nabaitu nola zijoanan Euskera egunez-egun urritzen, nasten ta galtzen?.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Ima. - Egon! Nik aterako ditut guziak! Ez nastu.

6. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Begira, seireun (600): ondo; orduan lurra zan ontan buztiñik ez dago, urakin naztuta aldendu zaigu ta.

7. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 Laratzetik chinchilik
dauka kalderiña,
chocharekiñ nastuaz
esne ta iriña,
ez pegatziagatik
zuben eragiña
.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Itsasaldiak guztiak nastutzen zituan ta jo batera ta jo bestera, zankoen gañean biraka ateratzen ziran.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Euskara ain ederki ta argiro zerabillen ark, euskarazko ainbeste kondaira apaindu zituen ark ¿ez ote dit, nere ausarkeriaz aserretu-ta, kenduko gogotik edo mingañetik emen gaur atera bear nuen itzaldi nastua? Ta denbora berean dirudit neretzat ospe aundi bat dala nere Aita Mendibururen jaioterri ta jaioteleiza txit eder onetan gaur nik itza adieraztea.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 Gizaseme askoren
Artian nastuak,
Maiz ibiltzen dituk
Anka-biko astuak.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 - Ez degu denporik galdu bear; egin zazu lotarazteko mijurua ta nastuzazu eztiyakin; badakizu orretzaz gañera zer egin bear dezun, nere biotzeko gutiziak gutiperatu nai badituzu.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Gauza bat da Ezkio beste bat Anduaga eta beste irugarren bat Santa Luzia, iru izen oriek naastu samarrik arkitzen badira ere.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Ijito-auzia baño nastuago zebiltzan.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Gizagajoa an bizi zan pake pakean, baiño barrena irauli ta nastu egin zion Euskalerriaren aldi txarrak.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0658 1.ª Aragiya jan diteken egunetan, arraya ere jan diteke, ta otordu baten biyak nastu ere bai.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Mundua nampacirc;stu ta ondatu edo osatu ta bide zuzenera ekarri izan duten gizon aundiak, munduarentzat zerutik jetxiriko argi diztiratzaille bezela izan diran gizon entzutetsu arrigarriak ere, lenago ume izan dira.

17. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Nire ustez (eta au iñori min egiteko asmo barik) erri onetan zekula etzayo ain garbi eta ain egoki itz egin: Bere zinta urdin ederrakin goizian Jauna artzera etorri eta arratzian dantza zikin baten nastuta ibiltzen danari... Goizian Jaunari ezkeñi bere biotza eta arratzian diabrusko lagun eta ibillerak egiten ditustenai... Egikera eder-eder batzu'ek bai baño beste txar gustiz txar batzu'ek ere bai egiten ditusten errenai....

18. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Maletx. - Gatzatua nastutzeko belarridun makiltxoa.

19. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Artu zufrea bat, bi igeltsoa eta beste bi kedarra, oiek nastu ta auts ori landareak egon bear duteneko tokira bota.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Begira kristauak; ezetz, etzala zillegi erantzun balu, ¡ai! asiko ziran bereala esaten Cesaren etsaia zala, erriak nastu egiten zituela, ta kaltegarria zala beraz.

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Mundua egun auetan orren nastua, ain eroria ta ondatua ikusirik badirudi gaurko ondamen - negarr - nasteketa - guda - gose - izurrite - borroka - elkarr ezin ikusi ta lurr-ikarak adierazi nai dutela azken eguna oso urbil, txit gertu daukagula.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Juan dan gerrate karlistan gure aita ta aitonak errege estranjero baten atzetik, nastu ta zoratuta, mendietara anai anai arteko odol ixurtzera emanari zituzuten.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Emakume buru ariña
Basterr guziyak nazteko,
Oraindik gaizki dabillenikan
Berak ere ez du usteko;
Edaderikan onenian ba
Eropa orrla mosteko,
Beldur da auka trabatu eta
Erori edo austeko;
Gotzai jaunak oju egin du
Itxura obez jazteko.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Azaldu gaur arte bezala, askok katoliko zintzotzat dauzkaten oiekin zergatik yuan ez geran, azaldu baitare iñungo gizatxarrai esku emanik ez gabiltzala; geure gauzak ditugula, baña geure geureak auzoarekiñ nastu ezin ditezkenak.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Etzuten ba Franzi osoa ikaratu, nasi, nastu ta trublatu nai ; gero Franzesak elkarren artean nasiak eta gerra zibillan ikusiaz alemanak obekigo, erraxago ta aisago Franzian sartzeko ?

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Nastu ta labur

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Irutara ezkeroz, nastuko bainiñukek, bakoitzaren izena ez jakitera.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Azukrea lengoetan bezela legorrtzeratu zutan, eta almendra zanpatua naztu.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Amabi bat orrduan legorrtzen utzi, ta arrautz naztuakin igorrtzita, labe oso beroan erre, gorritzera egiten duten arte.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Mazapanarentzako bezelaxe, azukrea urr-pixkarekin irakiten legorrtzeratu, ta almendra zanpatu ori naztu, gero 12 gorringoak geitu, ta eragin gogotik, ondo-ondo naztua utzi arte.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Illarrak lertzen asten diranian, salda pixka bota biarr zayo, ta uretan nastutako iriñ-apurr bat, gatza ta abarr; azukre erre pixka bat ere bai.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Eibarr'an, euzkel-erri uts utsa danarren, ez dakust gaurdaño ezetariko euzkel idazkunik baña aurrerantzian bai-dakuskegu; geure lagun on-on aldratxoko batek ikusirik euzkeldunai euzkeraz egitia gauza zuzena dala, bere anai-arrebakin naste erabagi eban, euraen guraso ildakuei illartitz eder bat egitiau idazkuna genre izkuntzan jarririk.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 gixartean maittetasuna, errukia, onduguria ta lotsia alkarrentzat zabaldu ta irakatsi biarrian, gorrotua, errukirik eza, gaizguria, lotsagaldukeria ta ondasunen kaltezko gudia zabaldu ta irakastian; ta oindiñok txarragua dana, nausiaguentzat lotsia ta itzala, ta agimendunentzat menbetasuna barik, ziñesbakuek gustia bestera irakatsi ta egiten dabe, nausiauei lotsarik eta itzalik artun ezaz; eta agimendunei, euren agimena ezautu nai ezaz; elexa legez einddako ezkontza deunak, euren naikeriz ausiyaz, eta gixon eta erriak naztu ta itxulaztuta; alkarr oso galtzeko gudea eurei ipiniaz.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Baña itxasoko ur nastuen erdian ankorea botata, zugatza baño senduago dagon ontzia lez dira siñistedunak; siñismenaren ankorea daukan adimena bere lekutik atarako dauan ur-nastu ta olaturik, ez da.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Bernardetxo'ren izena eurakin nastuta dabil; bera da, ba, jazokun arein gizuren.

36. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0335 1. JESUKRISTO'k,- Ene seme, zure bakea zure gogokide ta lagunen batean ezarten ba-dozu, urduri ta nastuta aurkituko zara.

37. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0022 Gizonak askotan itzetan nastuak.

38. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 1) Euzkeldunak s ta z nastutia ezta ikaragarrija, Orixek berak nire ixenordia nastetan daun-ezkero.

39. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Igon - Burua liburutan nastua niñan. Aren otsa kezketan galdu unan.

40. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 FUKARANDONO - Zuri orrek, erregeren burua nampacirc;stu du.

41. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0060 ZUNBELTZ:
- Urdaspal... Ondo etorri zera...
Urdaspal: gauza bat esan bear nizun.
Entzun!
Esazu:
Zer dakarki zure seme orrek?
Baztar guztiak nasten, zer dabil?
esaidazu, arren! (Urdaspal ixillik).

42. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Berak erne-indartu beza, Bere grazi ezkutua naastuaz, gizonak jaio-berritzeko eratu degun ur au, santutasunean sorturik, jaungoikozko Iturri onen sabel garbitik, jaio-berrituta eta zerutar eginda atera ditezen, eta, gizon ta emakume, zaar ta gazte, izaerak bereizten dituan arren, guztion ama dan graziak berdindu ditzan guztiok aurtzaro berean.

43. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Bijoaz, beraz, emendik urrutira Zure aginduz, deabru likits guztiak; bijoaz urrutira deabruen gaiztakeri ta maltzurkeri guztiak. Ez bedi naastu ur onetan etsaien indarrik, ez-ta inguruan egatu ere zirikalari; ez bedi ixilka sartu emen; ez beza Iturri au kutsu txarrez galdu ere.

44. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Onesten zaitut, Aren Seme bakar Jesukristo gure Jaunaren izenean ere: Berak mirariz Galilea'ko Kana'n ardo biurtu bait-zinduan; Bera bait-zan zure gañean oñez ibilli, eta zugan Jordan'en Joanen eskutik bataiatu; Berari zintzakion, odolarekin naasturik saietsetik ixuri; eta sinistedun guztiak zutaz bataiatzeko ere Berak agindu zien Bere Ikasleai, onela esanaz: Zoazte, eta erakutsi erri guztiai, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuaz.

45. 1940-1968 gipuzkera poesia maisu bikaiña 0095 Nik eztakit zergatik baña, nere ustez euskera kontuetan Erlijioa geiegi nastutzen dute batzuren batzuk, Erlijioa gauza ona izango da, baña, beste gauza guziak bezela, bere mallan noski.

46. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0017 Deia
Lendik zetorrenan deia:
Aizak, iii!...
Burua ikasketan
nastua niñan.
Aren otsa, kezketan
galdu unan.

47. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0019 Maite-galdaz sortu itunan
amaika olatu nastu.
Ur-mendietan iraulka beti,
galdu niñan nere zentzu.

48. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Orruka ari dan
itxas nastuari,
aizeak burrundan
diotsa kantari:
Ama sabelaundi,
arraiz ta urez izor,
gañean zabaldi,
sakonean malkor.

49. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Alkar estutuaz, malkok nastuaz, badijoaz Elkokrretara.

50. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Apaizak ez zuan, artean, asitako aririk naastu ez eten.

51. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Neretzat ezta bein ere posible izan otoitzera azaltzea nere konzientzia naastua edo likistua agiri zitzaidala.

52. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Garai artan komunidadea oso naasturik zebillen: talde bat Abadesaren alde eta bestea beraren aurka ari zan.

53. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0254 Soiñuek ez dute elkar iotzen eta nasten begiz sartua oroitzean, an bereiz kokaturik bezala baitaude.

54. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Gero, saioka, buru jaikiak ukalditik atzeratu, eskuak eskuz nastu ta burrukarako aizeatzen dute alkar: ura, obea oin-zirin eta gaztezaro tinkoz; au, soin-enbor eta mukuluz guntsu, baiña zarrez belaun-sor ta dardarati, arnas gaitzak soin lotura nasaiak zartatzen dizkiolarik.

55. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0166 Dena dela, Abendañotarrak beren buruak bi su artean ikusirik, zearo nahastuta, kemengabetuta eta biotz-autsita gelditu ziren.

56. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 1. Berezita bizi dana, bere oldez dabil, eta edozein arazotan nampacirc;sten da.

57. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 6. Ergelaren ezpañak, liskarretan nampacirc;sten dira: eta aren aoak, iraiñak pizten ditu.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0153 Ez dezagun nahas deklinazioa deribazioaz.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 JESUS-JAINKOAREN emanbear onek esanarazten dio Agustin deunari: Jateko gai ez nintzan janaria ark nasten du aragiz - Itza aragia egin baita -gauza guztien Egille dan zugurtasuna gure aur-bular izan dedin (Aitorkizunak VII, XVIII, 24).

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Ba-ditugu oiekin nastean beste zenbait neurkera ere, oso errez-goxoak, seinakoak, zazpinakoak, bederatzinakoak eta amaikanakoak bereziki.

61. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Irakatsi enseñar eta erakutsi mostrar erriak naastu egiten ditu; berdin jesarri sentarse eta jarri ponerse.

62. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Ez bedi nahas aditz-joko au naizû (=nauzu) aktivoarekin.

63. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0024 Betiko bizitza iristeko ba, bearreko degu adiskide leial ori; bere kontseju eta oarpenakin, gure egiteak orretara zuzenduko dituana, eta etsaiaren sare eta gezurretan nastu gabe gordeko gaituena.

64. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Obeto gordetzeko, gure baserritarrak gatz puska bat botatzen diote eta erbestean berriz, bear bezela azkar gazitzeko, milla kiloko 30 kilo melaza nasten diote.

65. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Beste belarrak, alpalpa eta kidekoakin nastuta ere, oso onak izaten dira; sartzerakoan ondo zanpatu bear, ori bai.

66. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Esne ikustea, esne garbia saltzeko, gaitzik ez zabaltzeko, eta esnearen ordez, urik edo beste zerbait ez nastutzeko egiten da.

67. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 B3'an, hirugarren belaun-aldian, lore gorridun landareak beren artean nahastu ezkero, beti lore gorridun landareak izango ditugu.

68. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 B3'an lore txuri-gorridun landareak nahastu ezkero, B2'an esan dugun bezela, belaunez-belaun lore gorri, txuri ta txuri-gorridun landareak emango dituzte oraingoan ere, lehengo proporzio berean, 1-2-1 neurrian.

69. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Lore txuri-gorridun landare bezelakoeri xinitre-landareak deritzen diegu, bi ezagugarri nahastuta baidituzte.

70. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0016 Atzea emaiozu maltzurrari, susmurka belarriratzen zaizunean: zertarako naastu eure bizitza?.

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Euskalkiak alkarrekin nastu ezkero, beren jatorrizko indar berezia galtzen dute, eta euskera dagon egoeran, orrelako sayoak, kaltegarriak izan ditezke.

72. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Dana dala, obe nere iritziz, euskalki bat bakarrik artu, euskalki batzuek alkarrekin nastea baño.

73. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Sarritan naastu naiz Sartalde-Siberia'ko jentillajearekin,(...).

74. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0173 Alderdi zaillak eta lana nolabait nasten dutenak ere ba-ditu arlo onek.

75. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Niesche, Buda, ta Kristo, iru gizonak berdintzea, gure Niesche geiegi makurtzea litzake; beste oiek mundua nastu besterik ez dute egin.

76. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Erantsi huni konbentu ta monasterioen deuseztea, eta Fuero-arazoa ta erligio-arazoa batu ta nahastu egiten dira.

77. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0209 Detxepare'k Primitiae sorkalde naparbeko, zuberoko esakerakin nasturiko euskelgian idatzi zigun bezela, Leizarraga'k (Joannes Beraskoiskoa, beraren araura) eundu zun itzulpen au naparbekoz nastutako lapurdikoan.

78. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Ezer baño lenago esan dezagun, ez ditugula nastu bear Comisaría de Abastecimientos y Transportes eta Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y Precios Agrarios. Bi eraketak ezberdiñak dira eta ez dute berdin jokatzen.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Au argituta, esango degu orain urte batzuk batek daramazkin lanak eta bestean elburua askotan nasten dirala, emanaz: gestion bikotasun bat sentidu berean edo iritzien alkar jotze bat, beste une batzuetan.

80. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Eta bitartean, euzkotarrok, gure ama maitea aztuta, arrotzekin nastuta bizi gera, Aberria danik ere gogoratu gabe.

81. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Laster naastu gara biok erriko jende algaren tartean.

82. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Trankatuta zegon atea bultza ta zapaldurik, emen ikus zituat zurrunbillo bizian, alkarren gaiñean naasturik.

83. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0035 GAZTE bat, abade egin barri eta urduri ere bai, sermoia egikeran nahastu egin zan eta hauxe esan eban: Eleiztar maiteok, Jesukristok bi mila ogi eta bost mila arrainez, zazpi lagun bete zituan.

84. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Baiña lengo ondar-arri arlanduak gaur kolore naastu eta argitu bagako zementu autsezko orma itxurabagakoak eta otzak dira.

85. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0020 Simons'en ustez, atakotzat artutako gizakai mota biak, Australopithecus'en soin-iñarkun kidekoak agertzen ditue, eta tximiñoekin nastuteko gaitz litzakioezan ezaugarriak.

86. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 Egintza mistikuaren jatortasuna arimeak ditun jazoera zoli, samur eta nastuenen artean aurkitzen da; jazoera oneitan, barriz, eragille asko sartu daitekez, eta ikuslea edo oarlea ardurarik zorrotzena artzeko beartu.

87. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0059 Eta dantzarixak, abixaran eta ixa bata bestiaren gaiñian arittu arren, nahastu barik urtengo daue berriz salamalatik zirkulu zabala osatuz azken erreberentzia egitteko.

88. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0011 Baiña oneik biok ez dira naikoa, osakaiak be bear dira gaur, sulfamidak, antibiotikuak, penizilina ta olakoak, bakarrik naiz nastuta arturik.

89. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0280 SEÑORITA - Ez pentsa zure hitzekin nahastuko nauzunik.

90. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0021 Mendi gainen artean da
Basaburuan hedatua,
Zuberoako herriekin
ez batere nahastua.

91. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 TXISTU - Billa zazu, bada, eta etzazu bazterrik nastu.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00177 Ez ditugu nahastu behar desberdinak diren ondorengo bi gauza hauek: ekuazioaren erroak eta problemaren soluzioak; gerta bait daiteke erroren batek ez betetzea problemak jarritako baldintza bat; eta, ekuazioaren erroa izan arren, ezin da problemaren soluzio bezela onartu.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00172 Jakina denez, beira bat egiteko lehen gaiak, xehatu, behar den bezala nahastu eta materialeak egokitzeko beharrezkoak diren hainbat eragiketa egin ondoren, funditu egin behar dira.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0122 Arrautzesnea fruta-zatiak,
azukre eta irina
nahastu eta labe beroan
erretzen hartu tamaina.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 Dena dela, ez dira nahastu behar polinomio eta funtzio polinomiko kontzeptuak; funtzio izateak zenbait baldintza gehiago eskatzen bait du, polinomioak betetzen ez dituenak.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Industri I. Hazkundeak ohizko edo tradizional gizartea nahastu eta kezkatu egiten du: landak despopulatzen ditu, hiriak handitzen eta berritzen dira.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0010 Batzuek globalizazio hitzarekin lan nahastuak azaldu dizkigute.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0329 Ohitura dutenez lerro batetan dabiltza, baina, buruak edo, bota du oihu bat eta, denak nahasturik jarri dira, ordenik gabe.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0191 Horrenbestez, gauzak aski nahastuta agertzen zaizkigula ematen du.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0080 Bide sareko haztarnategi askotan nahastuta daude anbarra, brontzezko harmak eta europar erosleentzat eginiko edergailuak.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0026 Nahastu behar diren kantitateak berdinak dira.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Bestalde, kontzeptu hau ez dugu kontuaren kontzeptu arruntarekin nahastu behar, hau da, kontuaren kontzeptu aritmetikoarekin, hots, jatetxe batean kontua eskatzearekin, edota, biderketa bat egiterakoan egiten dugun kontuarekin.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0085 Korsarioak eta piratak, batzutan nahastu egiten baditugu ere, ez dira gauza bera.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0231 ARIKETAK 1.- 200 gr. ur, 60ampdeg;C -tako tenperaturaz, beste 400 gr. urekin, 20ampdeg;C -tako tenperaturaz, nahastu egiten dira.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0231 2.- 100 gr. izotz, 0ampdeg;C -tako tenperaturaz, eta 200 gr. ur, 10ampdeg;C-tako tenperaturaz, nahastu egiten dira.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0495 Aire hau atmosferakoa bada ere, bizitzaren egintza kimiko-biologikoetatik sortutako beste konposatu batzurekin dago nahastuta.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0112 Aldez aurretik argitu nahi genuke, ondoren egingo dugun azterketan nahastuta aurkituko direla bi gauza ezberdinen bizitzak, jaiotzak, finkapen eta gainbeherak: Errege-Inprimategia eta Gazeta.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0163 Gero, sosarekin nahastuko duzue eta ondo irabiatuko duzue, nahasketa-prozesua hobetzeko.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Egia esan, egunetik egunera Fisika eta Kimika nahastuago daude, erlazionatuago daude.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Ondoren, nahastu ur hotza ur beroarekin eta neurtu nahastearen tenperatura.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Oreka termikoan lortutako tenperatura ez da (12+50) ampdeg;C, baizik eta tarteko tenperatura; honen balioa nahastutako ur bero eta hotzaren kantitatearen araberakoa da.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0123 AZALPENA: Argazki zatiak nahastu eta banatu.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0319 AZALPENA: Zenbait egunkariren izenburuak moztu eta nahastuko ditugu, honela berri absurdoak, sinestezinak edo dibertigarriak erdituko ditugu.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 KOKALEKUA ETA EZAUGARRIAK. Komeni da ESKOLAKO LABORATEGIA sarrera erraza eta egokia izango duen lekuren batean egotea, bestela, ikasleak atzera eta aurrera etengabe ibiltzean, Ikastetxe barneko ordena eta antolakuntza nahastu eta urra daiteke.

115. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0074 Kasu hau gonbara daiteke, bestalde, beste zenbait autorek erakarri izan duen ezkerreko adarraren hersturarekin nahastu gabeko bularreko anginaren kasuarekin.

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0079 - Bai, ijito mutur zikin horrek nahastu dio nonbait burua.

117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 Milaka pentsamendu nahastu ziren bere buruan.

118. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0112 Beraz, amets horiek ongi nahastu, ez dud besterik egin behar zilarrezko hegoak diduen ametsa ateratzeko.

119. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0112 Ametsei asko gostatzen zaie nahastuak izatea baieztatu zuen EOMak, oso bakarrik sentitzen baid dira beren ontzietan.

120. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 - Arabiar hauts klase bat da. Urarekin nahastu eta hango pastaz igurtzi behar duzu ilea.

121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0088 Gorputzak ez zion behar bezala erantzuten, baina burua ez zeukan oraindik gehiegi nahastuta.

122. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 EGIAZKO SORGINEK atsegin handia hartzen dute haurren bat txikitzen dutenean, zuk plater batean marrubiak natarekin nahastuta jaten dituzunean bezala.

123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0038 - Baldin sesio edo borrokaren batetan nahastu bahaiz, ordea, eta laguntza bila bahator, hona hemen ene ezpata.

124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0038 - Amets gaizto honek nahastu egin nau zeharo eta hara zergatik etorria naizen eta etxea aidean jarri.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0074 Roberto zeharo nahastuta dago.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0096 - Alferrik da, Huck, berriro ere nahastu egin gara - dio Tomek -.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0096 - Baina nola? Nahastu berriro ere? Itzalaren muturrean seinalea ondo egin dugu eta...

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Bere ile beltz nahastuak aurpegian behera zituelarik.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0148 Lenoir jauna nahasturik eta kezkati.

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0128 Nahastu egiten zen.

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0171 - Elezuri nahastu zaigu! esaten zuten besteek. Zoraturik dago.

132. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0168 Ezagutu dut gizona:
Espaloiz-espaloi doa
talde luze ta nahastutan;
mila kotxetan doa, elkarri aurrea hartu nahiz;
autobus nahiz bagoi beteegitan doa, gorputzez gorputz,
ofizinara, dendara, etxera,
kezkati, zabuka, lirain,
karpetaz, korbataz, buzoz,
umez, eskotez, plastiko-boltsaz,
bultzaka, irakurtzen, musuka.

133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0198 Hala, Wilson bere atsekabeek nahastutako gizon hutsean geratu zen, kasua bere formarik xinpleenean uztearren.

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0198 Hasieran harritua eta nahastua nintzen; gero hura bere etxean zetzanean, eta ordua joan ordua etorri mugitu nahiz mintzatzen ez zela ikustean, erantzukizuna banuela sartu zitzaidan, beste inor ez baitzen arduratzen: arduratu, diot, bukaeran edonork duen nolabaiteko eskubidearen araberako ardura pertsonal sakonaz.

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0036 Ez utzi egunkariek nahas zaitzaten: ni ez nabil horretan.

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Eta ziur aski ezin izango nituzkeen onik mantendu hain bidaia luzean, kapitainak ez balit bere bizkotxorik onenaren parte bat eman, hauts bihurtu eta uraz nahastuta, haien eguneroko janaria izan zelarik.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0137 Aldiz, militar leialek nahastu gabe iraun zuten, jeneralaren aginduz, eta aldeko zuen apezeria baserritarrak ez zuen izan mobilizatzeko aukerarik.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0049 Bibotea eta bizar beltza katramilaturik zeramatzan buruko txima nahastuekin.

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0106 Lo zeudenen zurrunka hotsak Berekotxeren akordeoi soinuarekin nahasturik entzuten ziren.

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0115 Sabel hori biguin epel eta hezearen kontra bere biguintasun epeltasun eta hezetasun errepelenteak sentituz, eskuak zain urdinez jositako bular horistatuen leuntasun koipetsuan irriztatuz, xilbor korapiloak hersten duen, eta itzal beltz horretan galtzen den masa biguin horren misterio iheskorraz jabetu nahirik, itsas haserrearen burrunbadak, mendebalaren xistu zorrotzarekin nahasturik apenas estaltzen duten maldizio betikoa isilarazi nahiean.

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0008 Banekien erantzuna zein izango zen baina ailegatzen zenean, beti zen nik uste baino beroagoa, haserregoa neurriz apur bat nahastu banintzen.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0101 Arkadii ere haiekin nahastu zen.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0038 Horregatik ez du inorekin hitzegin nahi, gorrotoaren landarea itsatsi eta sendotu bitartean ez da inorekin nahastuko.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0197 Koxme zen bokazioz edo Erriberatik ardoa ekartzen zuena, beste ardo mingotsagoez nahastu eta salgai jartzen zuena, baserriz baserri ardoa saltzera urte luzeak emana.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0008 Erran, nortzu dituzu durundi, gure ondoren gogaituz gureganako din ez direnak, zu Maia erautsiegiak ez zaitzakeentsu, denon onbidea ahantzi eta arras nahasturik azken aldiri hontan zeure kasa ibili zarena.

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Ohean eseri nintzen, erabat nahastua nengoen.

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0090 Amona, berriz, berekasa uzteko hobea zen eta han zebilen bat moldatu bestea nahastu, purrustada hemen, marmarioa han.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0053 Alde batetik, ez zitzaion iruditzen etxe hartan beste inor egon zitekeenik, baizik eta bera bakarrik zegoela, bera bakar-bakarrik, eta nahiz-ta etxe hura izan alde hartan ohikerak agintzen zuen bezelakoa, halataz ere bere amets irudi hartan, etxe hura harrigarrizko itxurakoa zela iruditzen zitzaion, eta inork inoiz Drakularen jauregi beldurgarriaren orma teilatuak gogoratzen baditu itzal-lanbru nahastuan erdi galdua laister konturatuko litzateke zein modutan ikusten zuen Martak bere etxea, hara, mendi-tontor baten gainera aldatua, saguzar marruti batzuen hegakaldien azpian, etsai kaltegarri batzuen bizileku eta kabi bat izango balitz bezela, eta tristura haundi batek zaztakatzen zion barrena han bere burua modu hartan ikusirik, kobildua, izerdi hotzez bustia, hortzak kirrizkadan eta geldi ezin konturik....

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0011 Zurien artean batek ispilu bat ekarri omen zuen eta haren isladak, errainuek eraginda, nahastu zuen zeharo aingeru errebeldea.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0022 Pasajero zuriak goian, eta beltzak azpian, bodegan, abere eta ekipaiekin nahasturik.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0057 Gure txakurrekin nahastu, eta Mr. Jones iritsi zenerako, berantegi.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0088 Nik badut beraiekiko zorrik, laguntzeko nolabaiteko obligazioarik; baina zuk ez duzu honetan nahastu behar... Ezin dizut horrelakorik eskatu.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0015 Urmahel batetara heldurik, biluzi egin ziren, eta denak elkarren artean nahastu.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 Neregana abiatu zen, begiradan angustia eta erregua nahasturik.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 Seksu indarra hartzeko baliabideak dira: a. Seksu indarra hartzen da azukrez, uchchata landare zuztarrez, piperrez, chabaz eta erregalizez nahasturiko esnea edanaz.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 b. Ondorio berdinak lortzen ditu aker baten edo ahari baten barrabilean irakindako azukrez nahasturiko esneak.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 c. Emaitza antzekoak lortzen dira esnearekin nahasturiko hedaysarum gangeticumarekin, kshirikaren kuiliarekin.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 d. Acharyen esanera, trapa bispinosa, kasurika, jazmin toskarra edo erregaliz ale edo zuztarrak aletzen badira kshirapoliarekin batera eta hautsa su motelean irakindako esne azukretuarekin eta gheekin nahastuz ateratzen den jarabea edaten bada, hori egiten duena zenbatu ezin ahala emakume dastatzeko moduan aurkitzen da.

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 f. Emaitza berdina lortzen da arroza kurloi arraultzekin nahastuz eta esnearekin irakin ondoren ghee eta eztia erantsiz behar adina edaten bada.

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 g. Emaitza berdinak lortzen direla diote baba, gari irina, trapa bispinosa eta kasurika fruituak erantsiz, esne azukreztatua eta gheerekin irakindako eta kurloi arraultzez bustiriko sesamo ale azalak hartuz gertatzen den nahasturarekin.

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 h. Nahas gheea, azukrea eta erregaliz zati berdinez, hinojo eta esne urarekin.

162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0086 - Eta horrela nire etxea eta nire izena izenburuetan lapur horiekin nahasturik azal daitezen?.

163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0005 Dena aldrebes eta nahastuz kondatzen zuen, baina entzuleei horrek sortzen zien barre egiteko gogoa.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Ez da gehiegi ematea komeni, ikaslea nahas ez dadin.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Eta aski garbi dago hau honela uste lukeenak ezin liezaiokeela Ikastolari jarrai, ez espainol litekeelako, haren kaskoko ahalmenak nahastuak legozkeelako baizik; bestalde normal da seminario eta konbentutan hertsita egon direnei hori gertatzea.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0260 Antzinako zenbat katekesi-idatzietan, bi sakramendu auek nahasturik ageri dira.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0260 Gaur eguneko zenbat teologilariengan, bi sakramendu auen izate ta eginkizuna nahasturik ikus daitezke; bataioaren egitekoa, diote, pekatuak barkatzea da, Espiritua artzeko gertutu; bainan berez Espiritu Santua sendotzak ematen du.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0040 Beraz, erabiltzeko orduan urarekin nahastu beharko duzu.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0061 Aski heterogeneo da MOB hau: eskualdezaleak eta separatistak nahasturik aurkitzen dira barnean.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.m. ugarte 0132 (Beltza; baina berdea, edo geologia formazioaren margoan 3.1-koekin nahaztzeko arriskurik baldin badago).

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0038 Alderdikeria eta talde-keria (erligiokeriaz nahaztuz) izan bait dira, eta oraindikan ere dira, gutartean, euskarari buruz, egia-eztiaren garraztu eta mingortzeko edenik galgarriena eta gaiztoena.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0166 - V. subtestean, Euskara eta Nahastuta taldeen batezbestekoek gauza bera adierazten dute.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 - V. subtesteko batezbestekoak, Euskara eta Nahastuta taldeetan, signifikatiboki ezberdintzen dira, % 5eko konfidantza-mailan.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Nahastuta taldearen puntuazioa, aldiz, batezbesteko orokorra baino pixka bat ttikiagoa da (9'40).

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Euskara eta Nahastuta taldeen batezbestekoak signifikatiboki ezberdintzen dira % 5eko konfidantza-mailan (1'97>1'96) eta Euskara eta Erdara taldeenak % 1eko konfidantza-mailan (3'065>2'58).

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Nahastuta eta Erdara taldeen arteko ezberdintasuna ez da signifikatiboa (1'37>1'96).

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Euskara taldea, beraz, besteak baino gorago dago (neurtzen diren arloei dagokienez); urruntasuna, ttikiagoa da Nahastuta taldearekin, Erdara taldearekin baino.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0046 Aldez aurretik, bereizketa bat egin beharko da, erreflexio honi errigore eta koherentziaren bat eman nahi baldin badiogu, berez desberdinak diren gauzak eta arazoak nahas ez ditzagun.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0051 Adibidez, teatroan nahastu eta konbinatzen dira: testu mailan, elkarrizketak eta ohar edo akotazio eszenikoak; eta antzezpenean, literarioa eta ez literarioa, indibiduala idazlea eta kolektiboa antzezlariak, zuzendaria, eszenagilea eta, batez ere, ikuslegoa; literatura ez bezala, gizarte-praktika bat da teatroa; iraunkorra, hots, testua, eta iragankorra, antzezpena, konbinatzen dituena, hain zuzen.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0445 Gainera, kontu handia izan zuen politika arazoekin nahastu gabe ibiltzeaz, gehiengoaz baliatzearren.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0304 Lemoakoa deituko dugu bata eta Bermeokoa bestea nahas ez gaitezen.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0160 5.2.3. Ritmoarekin eta metrikarekin hor gabiltza nahastuta.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Edade horretan, bizitzarekiko jakintza eskasak eta aurkikundearen pozak biak nahasturik holako absolutizatze bat dakarte.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0011 125. Zadura-badura bera ere mindu egiten da, nahastu ezean.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0011 Era berean azpimarratu beharra dago, une hauetako bakoitza ez dela alegia etengabeko zerbait, baizik eta irakaskuntz ihardueraren barnean nahasturik dagoela.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0051 Basa egoeran sepaloak gorriak ditu eta ostoak purpura kolorekoak baina kolore guztietakoak ere lort daitezke, arrosa, gorria, eta purpura nahasturik ere.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0059 Larramendik ez zuen onartzen euskara denborarekin nahastu denik.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0060 Zaharra izan balitz, zioen Traggiak, nahastuko zen.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Inork ere ez zuen giro nahastu hartatik Gisako dukeak bezain garaipen emankorragorik jaso, herrian oso ezaguna egin bait zen haren izena eta ospea.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Bienbitartean beste europear nazioak erlijio gudu etengabeetan nahastuak jarraitu zuten.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0235 Uztailaren 24eko arratsaldez Faszisten Batzar Handiren bilera nahastu batean Mussolinik erregeri dimisioa eska ziezaiola eskatu zen; eskatu eta berehalaxe onartu zitzaion.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0014 Orduan ikasleak nahastu egingo dira, edo denbora asko beharko dute eszena irudikatzeko, denbora hau ikasgaiaren helburuei egokiago ekiteko eman litekeelarik.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0097 Bi gauza ez dira nahastu behar: natur-zaletasuna eta baserri-zaletasuna.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0118 Ez da noski, nahastu behar Etxeberri hau , alegia, Ustaritzeko Gurutzearen Alaben apeza edo moja komentuko begirale dena, beste hainbat Etxeberrirekin.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0091 Ez nahas hitz hau eta pattarra.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Hurbilagoko mugetan, historia oraindik, nahastuagoa da: Espaiñiako erreinu zaharra nekaturik dago eta bakarrik sentitzen da.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0368 2. Paperak tolestu eta ongi nahasturik kutxan jasoko dira.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0009 Haur batzuek pintura isuri dute zolaren gainera eta koloreak nahastu egin dira.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0041 Antropologia, gizona estudiatzeko zientzia denez, lotsagarria izan da politikaz nahasturik eman zaion tratamentua.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0094 Paristik hartu eta ingurueta daramazte lantegi eta fabrikak, langileak ere urrun bizi daitezen, burgesekin ez dira nahastuko aurrerantzean, diferentziak gehiago nabarmenduko dira.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0113 Material hori nahiko espezifikoa izan daitekenez gero, haurrari aukera handiegian ipintzearekin nahastu besterik ez genuke egingo.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0102 Horregatik gogo hobez ikusten ditu konstituzio nahastuak garbi garbiak baino.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0057 Ikuspide diferenteak eta plano diferenteak nahastu dira.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0111 Ezin uka, hala ere, marxologo eta marxista asko nahastu duela itxurazko paradoxa honek.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0344 Nobelatzeko, hain zuzen (historia egiten dutenean historia eginez: eta nobela historikoan ari badira nobela eginez, noski: biak nahastu gabe).

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lécluse-ren hiztegia 0104 9) amplt;tampgt; eta amplt;lampgt; nahastuak: ilhurria, source, cause (zalantzarik gabe ithurria), kharrakhazatia, racleur (agian kharrakhazalia), loralcea, fleurir (segur loratcea).

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0134 Jarraian definituko ditugun hitzak, batzutan, nahastu, erratu, edo eta ahaztu egiten ditugu, baita toponimiaren atal ezberdinak jorratzerakoan ere (2).

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0115 Batuaren antzerako zerbait, dena nahastua.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. altonaga 0393 Esofagoko zilioek bultzatzen dituzte urdaileraino lingirdaz nahasturiko janari-kiziak; bidean azukre-guruinek amilasa jariatzen dute.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0006 Gutxiengo baztertu bezala eta gehienetan indarkeria jasanez, ijitoen arrazak, inguruko ohitura eta hizkerak hartu eta bere-bere zituenekin nahastu izan ditu: beren hizkuntza den erromanierarekin; beren artisau-lanekin kalderero eta txatarrari batez ere eta beren erritu, dantza, abesti eta ipuin guztiekin.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 Zirt-edo-zarteko erabakia hartu aurretik puntu hau gehixeago aztertzea mereziko luke, nolanahi ere; c) administrazio-alorreko terminologia egokitu eta finkatzeko bideak jartzerakoan benetako premia konkretuei aurrez aurre heltzea, amets txuri-gorrizko etorkizunaren eskakizun posibleak egungo eta bihar-etzietako behar praktikoekin errazegi nahastu gabe.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0181 Zientifiko zoroa eta bere laguntzailea asmakizun miresgarri bat aurrera eramaten saiatuko dira publikoaren artean nahastutako pertsonaien laguntzaz.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0207 Ez Kanadan bakarrik, Islandian ere gertatu zen tankerako mordoilo euskararen fenomenorik, ingelesa eta nederlanderarekin nahasturik.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0057 Entokadura. Sin.: Entokatua. Karea eta hondar xehea eta batzutan beste gauza batzuk urarekin nahastuz egiten den paramentu baten gainestaldura.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0072 Alegia, erle batentzat zein kolore sortzen ote da ultramorea eta horia nahastuz?.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0033 Horretarako paper hori baten gainean jarritako janaria eskaini zien, eta paper hau gris desberdinekoak ziren heste batzuen artean kokatu zuen; ez zuten horia grisarekin nahastu.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0384 Bere horiztasun sakonaz Flavescens talde, Silvicola azpi-taldearen (170) zenbait espeziekin nahas gintezke, bainan bere usaina anisezkoa da eta inolaz ere kiratsa, esporak ere handiagoak dira.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 Zer egin orduan? Hainbat eta hainbat urtetan zehar egindako ahaleginak alferrik galdu? Euskaraz trebeagoak diren D eredukoekin besterik gabe nahastu, irakaskuntzaren arazo guztiei beste zenbait gehituz?.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0042 Bostgarren entokaldia koipezko gai batekin nahastua izaten da.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0035 Izan ere, gure ikerketako objetua eta informatzailea anitzetan nahastuak aurkitzen dira.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0059 Talde aurreratuagoetan, pasarteko hitz edo esaldien parafrasiak nahastu.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0110 Jaso paperak eta nahastu txapel edo kaxa batean.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0030 Era horretara gizarte desberdin bat joan zen eratuz, bertako protagonista eginkizuna Murgiako nagusiek (Gipuzkoako Ahaide Nagusi deitzen ziren 24 leinuetakoa) zutela; Ahaide horiek denak batera elkarturik jaurerri errejimena ezarri nahi izan zuten Ahaide Nagusien gerrakoan, XIII mendeaz gero Euskal Herriaren historia nahasi zuten gatazka eta borroka sail nahastu horretan.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0018 Aire-klase hauek ez dira nahastuta egoten; elkarren ondoan baizik (bata beroa eta bestea hotza da).

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0135 Kristaletan talka egitean euriarekin nahastutako kazkabar-hotsa somatzen dugula iruditzen zaigu.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0148 (...), guk onartzen ez dugun Jainkoaren irudia eta Jainkoa bera nahastuz gero, eta aldi berean Berarengana gehiago hurbiltzeko egokiera ere ematen da, akastuna dela ikusi den lehenagoko irudia beste irudi berri batekin ordezkatuz gero.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0311 Bi sentipen dabiltza nahasturik egungo kultura zeharkatzen duten humanismoen sarean: gizonaren ahalmenaren sentipena eta segurantzirik eza itogarria.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0429 Karrikiriren zezenak Camuga-ko behiekin nahastu zituen.

229. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak marrazkioeo/2 0021 Margoak naastu nai ba`dituzu, onela egin:

230. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak marrazkioeo/2 0021 Ez naastu lerroak, illun gelditzen da ta.

231. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak marrazkioeo/2 0045 Naastu paletan eta gero margo ugariz margotu.

232. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0088 Janariak agoan ortz-agiñekin zatitu, txikitu, eta mamurtu egiten ditugu, eta gero txistuaz naastuta irentsi.

233. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0099 Maskuriko zikinkeriak nola garbitzen dira? Maskuriko zikinkeriak, txizaz naastuta kanporatuaz, garbitzen dira.

234. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0013 Gaiñera, batzuetan tankera batekoak eta bestekoak elkarrekin naasturik azaltzen dira.

235. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0022 Foto-sintesis (argi indarrez egindako sintesisa) deritzan kimi-eraso baten bidez, iru gaiki bakun oiek alkar artzen dute, eta azukre edo gozoki biurtzen dira; eta gozoki ontatik bazka naastuagoak sortzen dira: almidoikia, adibidez.

236. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0055 - Zer dala ta ori? - Lendik ura naastua dakarrelako.

237. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0015 Edango det, baiña urarekin nasturik, indar geiegia kentzeko.

238. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0025 Bertakoak, gorriakin nastu ziralako, igesi egin ziteken.

239. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0405 Begira bada, ene Anselmo!, zer-nolako arriskutan jartzen zeran, zure emazte ona bizi dan pakea naastu-nai ortan.

240. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0405 Begira, nola, ikusmiñ txoro ergel ori dala-ta, zure emazte garbiaren bular-barrenak, pake-pakean daudenak, naastu nai dituzun; so-egiozu, utsaren urrengoa da-ta joku ortan irabazi zenezakena, ta zenbat galdu zenezaken; utzi dezadan bere ortan, geiagorako itzik ez datorkit-eta.

241. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0122 Oso beartsu bizi omen ziran apaiza ta sankristaua, ta an bai omen zegoan, elizako bodegan, Santo Kristo zarren bat alperrik; eta eliz-inguruan lurrean zuloa egin da sartuko zutela, ta arto-ale batzuk nastu lurrari, ta urrengo egunean, txerriak an ibiltzen zirala ta arto-usaian aiek aterako zutela lur gaiñera.

242. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. begiristain 0028 Eta alkarrekin erabakita, ardoari pozoiña naastu zioten.

243. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0027 Ta azkenean, galdetzen duana leenago baiño naastuago gelditzen da, ta orduan, joku klase berri ori bear bezela ulertzeko, bera jokatzea ta egitea bezelakorik ez dala, esaten zaio.

244. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0002 Iñigo bera zebillen naastuta zaartzaroan: 1555`an berak zionez 62 urte zeuzkan.

245. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0121 Ez dezagun bildurrik izan mundu hontakoa ez dala dioten hoiekin ez gaitezen nahastu.

246. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 Ar onen kontrako tratamendua, Lindano autsez, azialeak aurretik naastu eta deskutsatzea da.

247. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0121 6.7.1. COMPOST-A Zaldi-simaurrari, lastoa, gariarena edo beste alekiren batena, naastu, pillatu eta irakin eraziz egiten da konposta.

248. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0121 COMPOST ARTIFIZIALA, egin diteke lastoari zenbait kimikazko produktu naastuz ere, baiña emen ez gera asiko zein diran esaten, ez baitituzu salgai topatuko eta neurri txikian gutxiago.

249. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0065 - Zertarako da...? - Ura buztiñakin nahastuta eukitzeko; buztiñak loditu behar du ur ori....

250. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0059 Kantu elizkoiak eta kantu mundokoiak sustrai batetik sortutako kantuak bezela, elkartu ta naastu egiten dira.

251. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0342 Fatima'ko Ama-Birjiñaren inguruan, aritzondoaren biran untza bezala, xelebrekeri asko sortu zigun kristau erriaren sentimen izkutukizaleak, eta baita sorketa aietan Pio XII'aren izena nampacirc;stu ere.

252. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0077 Ardatz bati bolandera bat jarri; gero, mandoa lotzeko ubal edo korrea esaten zioten bat jarri; makinak beste bolandera edo tanbor bat izaten zuen; mandoari buruan zaku bat sartu, mariatu eta naastu etzedin, eta ari arre esan da jiraka asten zen.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Orixeren inguruan laudorio eta kritika nahastu badira ere, mahai inguruan ez zen azaldu kontrako eritzirik ezta enfrentamendurik.

254. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Bi talde horiekin nahasturik azaltzen dira hirugarren atala osatzen dutenak merezimenduz nahiz menturaz egunkariaren beste edozein ataletan azaltzeko aukera izanki sail honetan ere ausartzen direnak, hots, izen ezagunen jabeak.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Azkenik, talde kementsu bat izan da ziklo nahastua itxi duena, Anaya taldea, hain zuzen ere.

256. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Eta orain amaitzeko zerbait geiago esan bear dizuet: Lizardi-tar Xabier ondo ezagutzeke, edo griña gaiztozokerka artu dutenok bazterrak nastu dituzte; noiz ez dabiltzan joko zikiña egiten.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Baina Errealarekin nahasturik edo Galartza eta Retegirekin uztarturik enbarazoa besterik ez lukete egingo.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Txiki eta Otaegiren enparantzan bildu ziren Olentzaroren mila euskal ekintzaileok eta euren artean nahastu ziren beste mila bat ikusle.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Habre-ren jokabideak berak, gauzak nahastu baizik ez ditu egin.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Barbituriko gehiegi hartu duelako gaisotu baldin bada, bomitarazi egin behar zaio ahal denik eta sarrien eta ikatz bejetala irents erazi uretan nahastua, edota bikarbonatoa eta ura.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f. larrea 0001 Hamaika proba egin dira, ehun aldiz nahastu zen meatza ikatzarekin, baina inoiz ez zen hortik burdinik atera.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. iribar 0001 Bertan jenero ugari nahastuz filme ikusgarria lortzen du.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Fitxa auek, ordea, naastuta daude oraindik, abedez zuzen ipiñi gabe, alegia.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Jaurlaritzako aztertzailleak, txokolate landola bateri 75 milla ta 500 milla lauerlekoko zigorrak ipiñi dautsaz, txokolate naastua egiteagaitik.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Tipula doratzen denean ardo txuri piskat gaineratu eta su txikian eduki piskat nahastuz.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Sutan eduki eta ongi nahastu dena.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Azkenik, perrejila eta baratzuria gaineratu (bakoitzaren gustoen arabera) eta poliki poliki nahastu saltsa loditzen den arte.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Berroak ere garbitu eta dena prest dagoenean, ontzi batetan nahastu.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Lau arraultz nahastu ontzi sakon batetan.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Arraultzakin ongi nahastu ondoren rollal bat gaineratu eta nahasten jarraitu.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Asmatu duten robota ordenadorearen periferiko bat da, koloreak neurtu, nahastu eta beso mekaniko baten bidez birproduzitzen dakiena.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Gero kopla luzeak eta laburrak nahasturik daude.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0001 Santamariako erlojuaren ordubateko kanpaiak nahastu dira Amuriza eta Lizasoren agurrarekin.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Orduan hektareako 20 kilo auts D.D.T. % 10ean urari nahastuak abiotik behera botatzen dira piñudiaren gaiñera.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0004 Hauek ehotu eta nahastu eta azkenean erre edo pilatu egiten dira.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Antzinako gizarte haien txanponak ez dira nahastu behar ez eta merkatu primitiboaren hasierako tresnekin ere - txanpona lehenik giza harremanen normalizaziorako tresna da eta honen ezarpen eremua besterik ez dira merkatu salerosketak.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Lehenik, nire uste apalean, budismoak ez du errukia ezagutzen kupida baizik eta gauza horiek ez dira nahastu behar.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Zer egiten dabe? Zer eraiki? Ezer ez!!! Apurtu? Zatitu? Sakabanatu? Naastu?

279. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Udabarrian ostera ere, koloreak naastuz, bikoteak alkar topo egiten daue, eta gizakiek edo imitatu gura baileuez, dantza zoragarriak egiten dauez lurrez eta aidez.

280. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0162 Bai, agintzarik ba'neu nik, su-lezara egotziko neunke gogakidetasun-esne gozoa, orroa egingo neunke alkarren arteko bakearen aurka, ta lurreko batasuna nastu ta kirimildu.

281. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0125 Hauetako karobi frantzesotako karea, ikatz errearekin batera zetorren eta jakina, derrigorrez nahastu behar.

282. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0125 Horregatik, hau kare nahastu hau, solorako erabilten genuen gehienbat, soloak karea ezeze, ikatz iduriak be ondo hartzen dituelako.

283. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00148 Eta zuek eitten ziñuzten karobixak zelakuak zien, dana harriz betetakuak ala harrixa eta egurra nahastian?

284. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0057 Jatorrizko euskararen beste gune bat Buja aldea dugu, alderdi honetan, Bujan, Seberetxe eta Bujagoitin bertako euskaldun franko dago; berton zenbait familiatan euskara gaur egun ere trasmititu egiten da, gazteek bertako euskara nahastu badute ere, Bilboko euskaldunak direla ezin uka daiteke.

285. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00054 JOHN: (Jokoan) Ez dituzu memoriak eta ameskeriak nahastu behar.

286. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00066 JOHN: Ikusi dituzu Nevadako mustangoak? Mantsotu eta hainbat urtera, odola nahasten zaie eta mendira jotzen dute.

287. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0066 PETRONILA. - Bueno, ba animaliek ez zuten minigona asmatu, nire senarraren burua nahastu baizik.

288. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0066 Nahastu egin zioten adimena Zeledoniori.

289. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 Mezu guziek adierazten dute zerbait, baina ez da informazioa komunikazioarekin nahastu behar. Komunikazioa mezua helarazte prozesua da, eta informazioa, berriz, mezu honen edukina.

290. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00366 Eskultura abstraktutik hurbil ibili zen beste eskultore bat, eskultura abstraktua bera landu ez zuen arren, Constantin Brancusi (1876-1957) errumaniarra izan zen; kubismoaren eragina arte primitiboarekin eta abstrakzioarekin nahastu zuen eta bere lanean helburu nagusia edertasuna izango da.

291. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Musa kezkagarriak, De Chiricorena. Itzal luzangak, erdi-hutsik dauden plazak, eskultura klasikoak, perspektiba tradizionala... dira elementuetako batzuk. Harrigarria da koadroek ematen duten bakardade- eta malenkonia-sentsazioa, non errealitatea eta ametsa nahastu egiten diren.

292. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00063 Ontzi baten barruko airean, gas partikulak alde guztietara higitzen dira, zernahi proportziotan nahastuz, nahastea homogenoa egiten den arte.

293. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00117 Urarekin nahastuz kare hil edo kaltzio hidroxido bihurtzen da, eta hareaz eta urez nahasturik (kare-mortairu) etxegintzan erabiltzen da.

294. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00132 Orain, aurreko biak nahastuko dituen hirugarren galdera bat planteatuko dugu. Arnasketa-arazo nabariak dituen pertsona batekin topo egin dut. Bilbotarra izateko probabilitatea zenbatekoa da?

295. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00132 Bilbotarrek arnasketa-arazo gehiago dituzte baina gutxiago dira, donostiarrek arazo gutxiago dituzte baina gehiago dira. Nola nahastuko ditugu kontzeptu biak?

296. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00196 Baina ziurrago egon nahi badut, % 99an adibidez, konfiantza-tartea luzeagoa izango da, zehaztasuna txikiagoa izango da baina gutxiagotan nahastuko naiz.

297. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00065 Horrela, irina lortzen zuten eta urarekin nahastuz talo antzekoak egiten ikasi zuten.

298. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00096 - Testua eta irudiak nahasturik kokatu.

299. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00180 - Testua eta irudiak nahasturik kokatu.

300. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00075 Baina hara non, urte batean, zerga ordaintzen zeneko hirugarrenean, Atenasko erregearen semea, Teseo zeritzona, Kretara iritsi zen, zorigaiztoko biktimen artean nahastuta.

301. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00037 Honen kausa izan liteke, segurki, juduen tradizioak Jainkoaren irudia errepresentatzea debekatu izana, baita Jesus sasoi hartako jainko paganoekin ez nahasteko gogoa ere.

302. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00008 -Olioa eta ura nahastu dira.

303. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00074 - Bi substantziak ongi nahastu dira.

304. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00100 Horretara, bada, 1,53 g sodio eta 4,73 g kloro nahasten baditugu, bietako zein erreaktibo geratuko da guztiz erreakzionatu gabe?

305. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0060 Tradizio judutarraren arabera gizaki guztiek aintzin-aintzinean hizkuntza beraz hitz egiten zuten, baina zeruraino helduko zen Babeleko dorrea egin nahi izan zutenean, Jainkoak, zigor gisa, beren hizkerak nahastu egin zituen eta beren dorrea egiteari utzi egin behar izan zioten elkarri ezin ulertuaz.

306. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0059 Ez ditugu, beraz, asmakeriak eta esperientziak nahastu behar.

307. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0076 Euskal Herriko barrualdeko nekazariek, ordea, beste defentsa-sistema bat erabiltzen zuten: herriska babesteko harresia eraikitzen zuten, bai egurrez, bai harriz eta baita ere bi materialak nahastuz.

308. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0127 Gas natural nagusia metanoa da, nahiz eta batzuetan hidrokarburoekin (etano, propano, butanoa, etab.) nahastuta agertzen den.

309. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0039 - Zerua eta infernua nahastuta daude hemen, leku guztietan bezala (leku guztietan gertatzen den bezala)

310. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0015 C) Testu biak zatituta eta nahastuta agertzen dira.

311. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/1 0024 Tenpera urdina eta txuria nahastuz, urdin ezberdinak lortuko ditut itsasoa margotzeko.

312. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0042 - Nola igartzen da uretan nahastu den ala ez?

313. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 - Amorfo/kristalino nahasteak: Urtuta nahastu ondoren, hozterakoan polimero kristalinoaren kristaltze normala amorfoak oztopa dezake.

314. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0010 Elikagai-bola, tuaz nahastuta dagoenez hestegorritik eta faringetik pasako da urdailera joateko.

315. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0010 Urdailean janaria pilatu eta beste zuku batzuekin nahastuko da guk errazago digeritzeko.

316. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0149 - Tripak nahastuta dauzkat: goragalea dut.

317. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0418 Hauts metalikoak aglomeratzaile organiko batean nahastu egiten dira.

318. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0049 Txit abegi ona egin zioten lehenbizi, oso atseginez hartu zuten beren besoetan; baina semearen erdal soinekoak begiratu, epeltasuna ikusi, euskara nahastua entzun eta maitasunik eza igarri ziotenean; eta batez ere, mutilaren erbestera berriz joateko asmoa jakin eta gero, pozaren ordez, nahigabe mingaitza jaiki zitzaien erraien erdian.

319. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0027 Nahastu ondoren osagaiak bereizten ez diren zenbait sistema homogeneo oso ezagunak egingo zaizkizu: kakao hautsa edo kola-kaoa esnetan disolbaturik, azukrea uretan... esate baterako.

320. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0113 Ondoren, kontu handiz nahastu gorringoekin txokolate beroa, gurinarekin eta irinarekin batera.

321. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0113 Nahasketa horri erantsi zuringoak eta goitik behera eginez poliki nahastu dena.

322. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0113 Gehientsuena egina dagoenean, gurina bota eta nahastu.

323. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0113 Sutatik atera, gorringoak bota eta nahastu.

324. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0201 Azkenean, anhidrido karbonikoa nahastu behar zaio urari.

325. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0093 A) Sagarrak tomatea bezala zatitu ondoren, 75 gramo azukre eta gurinarekin nahastu eta labean sartu, desegin arte.

326. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0093 Ondoren, den-dena nahastu eta ontzi batean hiru ordu laurdenean eduki labean maribainuan.

327. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0124 Askotan, biak nahasturik ere erabili dira.

328. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0124 Hasteko, putzu batean buztina urarekin nahastu eta egurrezko palarrez irabiatzen zen.

329. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0124 Kolore hau lortzeko, hainbat oxido nahastu behar ziren.

330. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0004 Beste deitura batzuetan Gaztelako ohitura eta euskal ohitura nahastuta daude Lopez de Mendizabal, Lopez de Sosoaga,...

331. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0196 Hala ere, gosaria prestatzen hasterakoan, kafesnea hartzeko kafea egiten hasita, lapikoan kafe txikitua txikoriarekin nahastu ondoren, ohartu zarete kafea iragazteko txanorik ez duzuela ekarri 7 Nola moldatuko zinateke kafesnea hartu ahal izateko?

332. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0100 Zerbitzaria azkenerako nahastu egin da eta ez du gogoratzen norentzako diren erretiluan dituen edariak.

333. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0112 Besteri, bestek, etab. bezalakoak, alabaina, ez dira nahastu behar bestea, besteak, besteari, etab.ekin.

334. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0102 Toki batean gauza guztiak hankaz gora eta nahastuta badaude, toki hori desordenaturik dagoela esaten da. (15. or.)

335. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0128 2. Nire ustez, neska-mutilak irakaskuntzan nahastuta egon arren, hezkuntzak gizon-ereduaren arabera jarraitzen du.

336. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. urrutia 00137 Nahasturik, lur jota. Samina zen nigan nagusi. Bakardadea, tristura.

337. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00056 Hartu ogi oso bat eta behatzak sartu zizkioten behin eta berriz, zuloz beterik utzi arte; gero, ontzi bat urez bete zuten eta azukre eta ezti-ugari nahastu zioten; lastotxo batzuk hartu eta ezti-ura xurgatzen zuten, eta ondoren ogiaren zuloetan isurtzen, ondo bustirik utzi zuten arte.

338. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00118 Bazterrak nahastu eta istiluak sortzeko besterik ez duzu balio!

339. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00008 Gilermo eta Sebastianek jaisten lagundu zioten. Pixka bat nahasturik zegoen eta ezin zuen gertatutakoa ulertu:

340. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00091 - Baina esan zuen nahastuta, zer ordu da? Zelan sartu zara honaino?

341. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00112 Halako batean gelditu egin zen: Usapal bat hegaz zebilen nahastutako adar pilo baten gainetik.

342. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00196 Eta iluntzean tabernaria etxerat bueltatu zenean, han aurkitu zuen bere emaztea barrikaren zuloan atzamarra sartuta, konkortuta eta oso nahastuta...

343. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00081 Biolentzia-aztarnak zeuden gelan zehar, dena nahasturik, borrokan aritu izan balira bezala.

344. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00017 Orduan bai nahastu ninduela amamak! Amamaren berba-joko horiek nire korapiloen piloa baino korapilatsuago ziren.

345. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0038 (...) nahastu eta ahuldu egiten dugu pentsamendua; eta litekeena da Venus bera ere ortzetik desagertaraztea iraunkorregi, arreta gehiegiz edo zuzenegi bilatuz gero.

346. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0020 Baina Lauraren baitan eman nituen lehen egunetan, erabat nahasturik geratu nintzen,(...)

347. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0093 Aurrera, aurrera!, esaten dio bere buruari, une iheskor batean ohartzen delarik besteen parean ari dela korrika, besteen artean nahasturik, beren gorputzen eta arnasaldien hotsak entzunez, behin betiko ahaleginean.

348. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0074 Orduan kukuak berriro jo zuela uste dut, baina hots hura zenbait oin-hotsekin batera nahasturik datorkit burura.

349. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0037 Horrela, batean, uretan nahastutako piku eta urki hostoak eman zizkion txori bati edatera, baina txoria ezer hartu ez balu bezala geratu zitzaion, ez piku ez miku:

350. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0037 hurrengoan, ardoan nahastutako masustak eta berbena-belarrak eman zizkion sagu bati, baina aztiak sagua mozkortzea besterik ez zuen lortu, hankak batera eta bestera dantzarazten zizkiola, benetako berbena batean balego bezala;

351. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0037 azkenik, ozpinean nahastutako astalarra eta astaperrexila eman zizkion untxi bati, eta tamaina hartako astakeriaren aurrean, untxia zerraldo erori zitzaion, jakina, handik gutxira.

352. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0110 Tankera horretan aritu zen puska batean oraindik, egia-erdiak eta gezur osoak nahastuz, eta gu bitartean han, (...)

353. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. ferraras 0046 Nahasturik nabil, baina ez dut okerrik egiten.

354. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0066 Zeruan gorri koloreak nahastu egiten ziren: tonu batzu labeen argitasunak zeruan osaten zuen islada; beste batzu, atera nahian zebilen eguzkiaren lehen iragarpena.

355. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0053 Joanesek nahasturik eta zalantzatan zuen adimena; baina Isaac-ek errepikatu zuen:

356. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0037 NAHASTU GOILAREKADA BAT JANARI ASPIL BAKOITZEKO.

357. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0048 Poliki-poliki Georgek pintura eta edabea nahastu zituen, egurrezko goilare luzearekin eraginez.

358. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0031 Ui, nahastu egin naiz.

359. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0047 Oso arazo larria dugu eta zuek nahastu besterik ez duzue egiten.

360. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0019 Nahasturik nuen burua, eta berriro ere amets beldurgarriak egin nituen.

361. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0125 BEHE-LAINOAREN mihisea urratuz,
koadroaren edergarri,
eguzkiak basoa sutan du jarri.
Argiak eta itzalak nahastuz,
kolore batek beste bat du sortzen:
udazkenaren pintzela ez da agortzen.

362. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0548 23 Ez dezazula ura hutsik edan, ardo pittin batekin nahasturik baizik, zeure urdailarengatik eta sarritan dituzun ondoezengatik.

363. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00032 Nire barrua katakumeak bere mende hartutako mataza baino nahastuago geratu zen.

364. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00074 Haserrea nahastu zitzaion tristurari.

365. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00079 Eta bere Ducados beltzaren ke iluna, tabernako neonezko argien gasarekin nahastu zen.

366. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00055 Egun ere Bittorianoren begiak txitean-pitean agertzen zaizkit, urregorrizko bitxiari eta beste zennbait oroitzapeni nahasturik.

367. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00569 Trajedian, ostera, on desberdinen artean aukeratu behar da, onak txarrekin nahastuta etorriko dira, aukeratu beharra bera ere mingarria izanen da, sakrifizioak ezinbestekoak izanen dira eta, soluzioan, irabazleak ere zeozer galduko du.

368. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00746 Poesia hutsa esaten denean nahastu egiten da zer esan nahi den:

369. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00009 Gogoa nahasturik sentitu zuen bat-bateko burutazio ulergaitz haiengatik~ eta are gehiago nahastu zen patio handi eta huts hartan bizkar aldetik mutiko baten irudi lausotua ikusi uste izan zuenean, laugarren atarirantz abiatzen.

370. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00168 Hasieran urdaila nahastu zion zartakoa nerbioak nahasten hasi zitzaion orain.

371. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00125 Gainera, uste det hoztu egin naizela eta nahastu xamarra daukat urdaila.

372. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00063 Berari ezer esan gabe, eta gure elkarbizitza ez nahastearren, bazterrean laga nituen neure-neureak nituen zenbait gauza eta ohitura.

373. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0019 Ahots batek gogor urratu zuen orduan kafetegiko giro nahastu eta larritua.

374. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0010 Izan ere, indar kontserbadoreak oraindik baziren sustoren bat emateko gauza gogoratu besterik ez dago Gorbatxov bera nahastu zuen estatu kolpearen ahalegina.

375. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0032 -Ez zaitez jende horrekin nahastu, mesedez.

376. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0053 Hiesarekin nahastu duk, motel, bata eta bestea zeharo desberdinak direla erreparatu gabe.

377. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0070 ARRANTZARAKO SAREEI PISUA EMATEKO SARE-BERUNAK ETA BALEAK HARRAPATZEKO AMU HANDIAK ERE KUPREZ NAHASTUTAKO URREZ EGINAK ZIREN.

378. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0026 Errege gizajoak begiratu egin zuen nahastu eta dohakabe, eta denboraldi batez lapitzarekin burrukan aritu zen ezer esan gabe; baina Alice indartsuegia zen beretzat, eta azkenean zera esan zuen arnasestuka: (...).

379. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0114 Ez zirudien horrek lekukoa batere animatu zuenik; oin batetik bestera mugitzen segitu zuen, Erreginari urduri begiratuz, eta nahastuta zegoela te kikarari zati handi bat kendu zion haginkada batez, gurindutako ogiari kendu beharrean.

380. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0114 Une horretantxe Alicek oso sentsazio kuriosoa nabaritu zuen, denboraldi luze batez nahastu zuena, zer zen jakin zuen arte: berriz ere hazten ari zen, eta hasieran altxatu eta aretotik irtetzea pentsatu zuen; baina hobeto pentsatuz tokia izan bitartean zegoen lekuan gelditzea erabaki zuen.

381. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0046 Yvette zorabiaturik, eroririk eta nahasturik zebilen.

382. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0073 Tankera horretako batekin nahastu izan bahintz, ez huke gehiago nire etxean hankarik jarriko, hara zer esaten diadan.

383. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0312 Gauzek gainezka egiten dioten mutikoaren gisan, ezin niezaiokeen errealitateari aurre egin; ezin berezi benetakoa eta fikzioa... zeintzuk ziren gezurrak eta zein zen egia... hain zegoen dena nahastuta Krassyren eta neronen bizitzan non jarraitu nuen atzeratzen erabaki bat hartzeko unea.

384. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0015 Gainerakoan, kontalariak, betiere bere momentua heltzerakoan ezagutuko dugunak, ezingo luke inola ere kontalari izena mereziko era honetako zereginean, baldin eta halabeharrak, hainbat aitorpen jasotzeko egoeran ez egoteaz gainera, gauzen indarrak kontatu nahi izan duenarekin nahastuta egotera bultzatu izan ez balu.

385. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0014 Han eroetxean, noraezean ibili zen hasieran, itzalak eta ilunak handik eta hemendik hesitu balute hezala, espazioak eta denborak nahastuz -bere mendea Erdi Aroarekin edo eroetxeko terraza Sotoviejoko gaztelu erdi eroriaren almenekin, non herritar askoren esanetan printze mairu baten arima baitzebilen penatzen, haizearekin batera negarrez-, baina ezari-ezarian argiak iluna urratu eta urdinguneak eta ostarteak zabalduz joan ziren adimenaren beltzean, handik urtebetera Sotoviejorako bidean jarri zutelarik Manuela, bere jaiotetxera, ustez sendatuta.

386. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00081 Tolerantzia eta etsipena ere ez ditugu nahastu behar. Etsitzea, beste aukerarik eza dagoenarekin konformatzea da, baina tolerantea izatea, ulerkorra izatea eta gauzak atseginez onartzea da, norberarentzat aukera hobeak eta komenigarriagoak egon arren.

387. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00150 Abertzale izatea eta nazionalista izatea ez dira gauza bera. George Orwellek argi utzi zuenez, abertzaletasuna ez da nazionalismoarekin nahastu behar. Bi hitzak ezberdinak izan arren, gehienetan desegokiro nahastu eta sinonimotzat erabili ohi dira gure artean. Batetik besterako jauzia zein erraz egin ohi den adieraziko luke horrek.

388. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00092 Luis de Hoyos artropologoak zioenez, Urtiagan (Deba-Itziar) aurkitutako kaskezurretatik, bertako indusketa estratigrafiaren arabera, Cro-Magnon eta gaurko Euskal Herriko gizonaren tartean aurkitzen zituela (geroago ordea, Campdeg; 14-ren bidezko desintegratze analisiak egiteko era aurkitu zen eta laborategietan ikusi da, ez dela horrela, kazkezurrok geroagokoak direla. Nonbait, estratigrafia nahastu omen zen).

389. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00079 Jesusek erantzun zion: Zergatik deitzen nauzu ona? Ez dago onik, Jainkoa baizik. Ezagutzen dituzu Jainkoaren Aginduak: ez inor hil, ez ezkontza nahastu, ez ostu, ez testigantza faltsurik eman, ez inori iruzurrik egin, ohora itzazu zeure aita eta zeure ama.

390. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00147 N.-Bai eta gainera txiki-txikiak. Azken finean jende gutxi biltzen dugu eta nahasketa handia dago, mugimendu sozialetan ere, areago, mugimendu soziala mugimendu herrikoiarekin nahasten dugu, elkarteekin, dena oso nahastua dago, alegia, mugimendu sozialen funtzionamendua...

391. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00125 MUSIKASTE 81ean Irekiera-egunean euskal folklorearen gai ezberdinei buruzko hitzaldiak antolatu ziren, Eusko Ikaskuntzako Folklore-sailarekin elkarlanean. Donostian izango ziren eta hizlari nagusiak Aita Jorge de Riezu eta Lucile Armstrong folklorezale frantses-eskoziarra ziren. Biek MUSIKASTE inauguratu ondoren hitz egin behar zuten. Emaitza ezin txarragoa izan zen koordinazio ezagatik. Baina Errenteriako ekitaldia are eta gehiago nahastu zen bortizkeria arazoengatik, Inaugurazioa jarburutzen zuten agintarien aurkako bortizkeriagatik.

392. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00138 Eta defentsa sutsu horretan, iragana etorkizunarekin nahastuko zaio, eta zentzu historikoa esentzialismo tradizionalistarekin.

393. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00085 Hemen, harremanen bidezko alderaketa zuzen/linealak efektu konpentsatzaile bat dauka, maila batzuek besteak konpentsatzen dituztela, eta azken emaitza nahastua eta lausoa agertzen da.

394. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00195 Batzuen ustez, Smithek kausa eta efektua nahastu zituen sistema kapitalistaren erlazioak naturaltzat hartzeagatik.

395. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00230 Magia sinpatikoak, beste zenbait faktorerekin nahastuta (hilekiko beldurrarekin, adibidez), gizakien gaineko jainkoen edo deabruen ideia sortarazten du eta, horrela, naturako erritoek, sarbidekoek eta komuniokoek, beste esanahi berri batzuez hornituta jarraitzen dute.

396. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00126 Bi zerrendak irakurri ondoren, lehenengo zerrendatik sei hautesle izendatzen ziren: zerrendako izen guztiak txanbil edo txapel batean sartu, nahastu eta norbaitek gehienetan haur batek sei txartel ateratzen zituen.

397. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00012 Haren herriek, konkistatzaile eta gortesau ospetsuen sorterria, ??unen eta herritarren moduak nahasten dituzte, armonikoki, dorretxe, jauregi eta baserrietan agerraraziz.

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00042 Lehenengo partean bere haurtzaroa kontatzen du, herriko bizimodua eta hiriko modernitatea nahasten hasi ziren garaian, kultura berri baten ideiak mundu guztitik iristen zirenak: sinbolismoa, abangoardia, iraultza sobietarra, dadaismoa, demokrazia edo teknologia berria...

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00066 Beraz, aditu honen ustez, Mizoguchiren obran edertasuna eta miseria, apaltasuna eta dotorezia nahasten dira bortizkeriaren eta alde ilunaren aurka; baina hori ez da guztiz egia, Mizoguchirengan irudiak ez baitira kontrajartzen; aitzitik, batu egiten dira.

400. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00114 Erresuma Batuko iritzi publikoak ez zuen han gehiegi nahasterik nahi, baina lehen ministroak betiko erabakitasunez jokatu zuen.

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00039 Elementu zahar eta berriak nahastu ziren egungo mundu garaikidearen zimenduak jarriko zituen Aro Modernoan, transformazio sakonen aro bihurtuz.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00148 Viktoriar Britainia Handian, langileak kalitatezko jendearengandik bereizita eta isolatuta bizi ohi ziren eta aberatsekin ez ziren nahasten.

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00149 Askarian ogia eta gazta edo fruta jaten zuten, urtaroaren arabera, eta afaltzeko, aza, erbia, babarruna edo zalke freskoa eta laurden bat haragi gazitu eta, guztiarekin, ogia; hiru libra ogi jaten zuten eta ardo pixka bat, batzuetan urarekin nahastuta.

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00149 Bergarako maizter baten etxean, goizean eta gauean esnea edo baratxuri edo tipula-salda hartzen zuten; esnea hartzen zutenean ez zuten ogirik jaten, baina saldarekin kalitate gutxiagoko edo zekalearekin nahastutako gari-ogia edo artoa legamiarekin jaten zuten.

405. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00376 Matxinadetan agertuko dira euren aldarrikapen bortitzak, eta euren klase-kontzientzia nahastua ere bai.

406. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. uribarri 00384 Ez gara nahastu behar hemen honako gaizki-ulertzean: hurrenez hurrengo ilara batek munduan lehen hasiera bat alderaketaz soilik izan dezakeenez gero, beti ere gauzen egoera bat munduan aldez aurretik doanez, orduan agian munduaren ibilbidean ilaren lehen hasiera absoluturik ez dela ahalgarria.

407. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00199 Estatu batean, beti dira jaiotzaz, ondasunez edo ohorez goren direnak; baina horiek herritarren artean nahastuko balira, eta besteek bezalako boza besterik ez balute, denen libertatea haien esklabotza litzateke, eta ez lukete inolako interesik izango libertate hori defendatzeko, ebazpen gehienak beren kontra izango liratekeelako.

408. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00319 Ezkontza ez dute gure artean bezain seguru izango, gurean bizi-lekuak finkatzen baitu, eta emaztea etxeaz arduratzen baita; beraz, errazago alda ditzakete emazteak, bat baino gehiago izan, eta batzuetan baita abereak bezala nahastu ere.

409. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00156 - Horren baieztapentzat jadanik esan da nire soinaren baitango inpresio orok berehala eta bitartegabe nire nahimena afektatzen duela, eta ikuspegi horretatik mina edo atsegina, maila txikiagoan sentsazio atsegin edo ezatsegin deitzen dela, eta baita alderantziz nahimenaren edozein higidura suharrek, beraz afektuak eta grinak gorputza kordokatzen dutela eta bere funtzioen joaira nahasten dutela ere.

410. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. urrutia 0055 Egunotan, ezin daiteke baserria baserritar edo hobeki esanda, nekazari autonomo eta autarkikoarekin lotu eta are gutxiago, nahastu.

411. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. etxeberria 0085 Nahastu egin ditu Uribeetxebarriak zerbitzu publikoak eta norberaren gela.

412. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. etxeberria 0085 Nahastu egin zara Tomas, eta zuk nahi ala nahi ez, Adierazpen-Askatasunari txiza egin diozu, burutik behera.

413. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0136 Frogatua dago ezen nahastu gabeko ñabardurek atseden-uneak damaizkiotela konposaketari.

414. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0040 Benetan ditugu ugariak glazis nahastuak eta terraza mailak.

415. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0022 Badirudi Schuchardtek arrazoia zuela oso osoan: berak jakinerazten bait du ez dela inolaz ere nahastu behar kontsonante osteko -e- eufonika eta -ETA- honen -E-, oso desberdinak direlako.

416. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 - Urdina eta horia nahastuz berdea egin.

417. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0068 Eremu bentromedialaren aldaketak eramaten du janaria modu nahastuan eta kapritxosoan irenstera eta jarduera fisikoa gehitzera.

418. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0070 Kolezistotkininaren jariakin nahastua ere frogatu izan da.

419. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0017 Hemen erantzuna ematen du: testu-espazioaren sorkuntza, testuak bere baitan hartzen du kontraesan logikoa eta lengoaia guztiak nahastuko lituzkeena erakusten du, bere aniztasuna, erreferentzia soziolinguistikoa ezabatuz:

420. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0050 Inork pentsa lezake hori aberastasun-seinale dela; oker dabil: hainbeste ordain izateak irakurlea nahastu baino ez du egiten.

421. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0026 Alde horretatik, ez dira nahastu behar epaitegietako epaien ondorioak (ez baita hau une honetan eskuartean darabilkidan gaia) eta beti Madrileko gobernuen politika izan dena.

422. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0128 Gauza guztiak nahastu dira (...)

423. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0064 markailao. Konpetentziarenarekin nahastu ez dezaten, seinale bereizlea duen arraina.

424. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0036 Guri erreta gustatzen zaigu edo frijitu ostean tomate saltsa on batekin, baina behin xerratuta eta hezurgabetua delarik, lamina finetan ebakita, primeran geratzen da gatza eta piper hautsa egin eta limoi-ur eta oliotan beratzen jartzen bada pare bat ordutan hozkailuan. Beste arrain batzurekin nahastuta (xapua, legatza, txitxarroa...) gostu handia ematen dio arrain budinari.

425. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0022 Sendabide soil hau, ordea, nahastu egiten zen ia beti, zera agertzen baitzen gehienetan, ez traumatzaile bakar bat baizik eta horrelakoen ikuspegiztatu ezinezko multzo oso bat egon ohi zela sintomaren sorreran.

426. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0148 Ordurarte ezagutzen ez zituzten kontzeptu batzuk (errua, jatorrizko bekatua, etab.) erakutsi eta nahastu egiten dituzte.

427. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0388 Ez genuke besterik behar: Euskalerriak eman duen bertsolari kastarik haundienaren etorria, bertakoarekin nahastuz, izengoiti horri Mikonetarrek eutsi izana, ohore haundiz hartu ordez gaizki hartzea!

428. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0285 Asimetriak beraz funtzio formal bat dauka, laurdenen bereizketa segurtatzearena: horiek bi perfiletan nahastuko lirateke baldin eta arloak eskuin ezkerretara simetrikoki errepikatuko balira, haien erpinaren bidez oposatu ordez.

429. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0036 Ohizko sisteman, parte oso baten jabe zenak olara bere abereak artalde amankomunean nahastuta eramaten zituen eta esnea ematen zuten ardien kopuru jakin bat izaten zen hark artaldean zuen proportziozko zatia.

430. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0140 Artzain gehienentzat barkaezina litzateke gazta behi-esneaz edo behi-esnea nahastutako ardi-esneaz egitea, nahiz eta auzoko euskaldun eta nafarrek normalean horrela egin.

431. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0140 Santa-Graziko artzain batek bakarrik (eta bera ez zen berriemaile fidagarria) esan zidan berak esneak nahastu egiten zituela.

432. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00022 Batzuetan ere, folklore hitzarekin nahastuta azalduko zaigu.

433. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0065 Sarritan nahastu izan dira hezkuntza eta pedagogia kontzeptu biok, eta nolanahi ere arretaz desberdindu beharrean daude.

434. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fisika orokorra 0430 Bestalde, indar kontraelektroeragileari buruz, aurreko atalean indar elektroeragileaz eginiko oharren antzerakoak egin ditzakegu, alegia, ez dela indarra, hargailuan beroaz gain, karga-unitateko kontsumitzen den energia baizik, eta bestetik, voltatan neurtu arren, ez dela potentzial-diferentziarekin nahastu behar.

435. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fisika orokorra 0565 Ohan modura diogun, garapen honetan jarritako letrak ez direla nahastu behar.

436. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0221 - Ez nahas, haatik, Gainera eta Gainerontzean.

437. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0050 Berak usu aipatzen zuen gauza bat da egiaren kontu hori, zintzotasun poetikoarekin nahastuko duena, eta uste baino garrantzitsuagoa da, egia esatearena azken muturretara eramango baitu, bere bizitza literatura bihurtu arte,(...)

438. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. peña 0185 bost mila pezeta bisita bana, ezin ginen biok batera gelara sartu, mediuma oso sendikor omen eta gu bion aurak nahastuko lirateke...

439. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0119 Desmantelamenduaren testigantza emateaz gain, hedabide errusiarrek euren esku hartu zuten 90eko lehen urteetan botere sovietarraren kontrako ajitazio lanaren zati garrantzitsu bat, ajitazio lan horretan egia eta gezurra maiz nahastu ziren nola orrialde inpresoetan hala uhin elektromagnetikoetan.

440. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0318 Gizakien eta herrien kasuan oldar hori ez da nahastu behar halabehar natural instintiboaz edo grina kontrolaezinez.

441. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0143 Nastuagoak dituzu.

442. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0040 Aize ta kazkabarra naastuan.

443. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0171 Laxter asi zera zu etxe au naasten.

444. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00123 Len Pedro Mari Otañotarra
bertsolaria izana,
arrasto nastuz sortu giñanok
zorra badegu zugana.
Iruditzen zait deia dedala
nunbaitetikan nigana,
alperkeriak bentzutu gabe
egin bearko det lana,
zu bezelako gizon-talde bat
ai baletorke gugana!

445. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0022 Aizatzen bazen beia, geixko yan edo belar txarrik yanta, amoniako ematten zion urakin nastua.

446. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0060
Bera hor dabil zarrapastroso
ta ni nago kaballero,
esaldi baten nahastu dizkigu
dozena bat gauza edo,
aizu latoso isiltzerikan
ez ote dezu espero?
Kroasanakin itoko zaitut
ahoa zabalduez gero.

447. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00036 Espirituak gauza on asko eragiten du, baina ezin daiteke dena Espirituarekin nahastu.

448. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00078 Etorritako gazteekin nastu nintzan, Fruitz'ko talde bat zen. Gurekin bazkaldu zuten eta naiko itz erran genituen.

449. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. iban 00024 Andorran jaioa; Pau Casals Kataluniak eman duen biolontxelo jole ospetsuenetakoaren oinordekotzat hartua, nazioarteko hainbat eskola eta jaialditan zaildua... Lluis Claret Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren egoitzan aritu zen atzo, eta Bachen suiteak XX. mendeko konpositore klasiko biren lanekin nahastu zituen. Ez omen da harritzekoa, garai guztietan eroso sentitzen den bakarlari horri entzunda bederen.

450. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Ibai ertzeko kontrabandistak eta guardia zibil mutur-okerrak nahasten dira Mikel Tabernaren Bota xoxa! ipuin irabazlean.

451. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 00024 Garai horretarako hasiak dira bizkaitarrak beren altzairua eta Arrasatekoa nahastu nahian.

452. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00024 Bai musikan bai politikan jendea purista badago, eta puristek musika estilo bat beste batekin nahastea gaizki ikusten dute

453. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Zuzen-zuzenean, udako giro eta eguraldia aprobetxatu, telebistako plato beroak alde batera utzi eta euskal biztanleen artean nahastu dira telebistako bi aurkezle ezagunak.

454. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. urkaregi 0003 Gauzak ez dira nahastu behar.

455. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Orain joera den bezala, bikote honek ere estilo asko nahastu ditu Alaitz eta Maider izeneko disko honetan.

456. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0018 Defentsa ministeritzak esan zuenez kroaziarrek helikopteroak nahastu eta EK-ko delegatua zeramanari tiro egin zioten.

457. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Hashimoto Japoniako burtsaren inguruan sortu ziren negozio ilunetan nahasturik zegoen.

458. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Bera izan zen Iraken kontra ziharduten aliatuei dirulaguntza eskaintzeko konpromezua hartu zuen ministroa eta bere ospea oso handia zen, burtsako azpikojoetan nahastu zen arte.

459. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0017 Honez gain, ustelkerian nahastutako politiko orok, kargua utzi, eta kargu publikoak betetzeko eskubidea galduko luke, Giovanni Conso Justizia ministro berriak aurkeztutako planaren arabera.

460. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. agirre 0019 - Eztarria garbitzeko: ur epela, limoia eta eztia nahastuta hartu.

461. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00034 Ant.- Eztia nola atera, galdetzen duzue? Ez zenukete burutik pasa ere egingo. Erlauntzatik abaraskak askatu, sagar zaku garbi batean sartu, eta gero, trailu bidez zakua estutzeko modua egin behar izaten zen, behin eta berriro bihurritu, estutu behiak jeizten diren bezala eta era horretan moldatzen ginen. Soberakinak erletegira erleen gozamenerako eta kitto. Hondakinok erlauntzetatik oso hurbil ez zaizkie jarri behar, bestela itsutu egiten dira eta erabat nahastu erleak.

462. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Eta akorde goxo haiek, leihoetako kristaletan irristatzen ziren euri tantekin nahasten ziren arratsaldearen ordu geldietan...

463. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Eta horrela, egunez-egun, astez-aste, hilabetez-hilabete, biologia geografiarekin nahasten zitzaidan, historia, trigonometriaren oinarriekin...

464. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Nik uste dut ez direla bi gauzak nahastu behar.

465. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diaz de lezana 0001 2. Sintagma ez da definizioarekin nahastu behar.

466. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zehar 1993 0027 Ondorioz, dinamika errepresentatu zen, elkarren artean zurrunbilo nahasian nahastuta sortzen diren fase higikor abstraktu bat baino gehiagoren simultaneitate bezala pentsatuta, linealki egituratutako, eta modu radialean ordenatutako indar-eremu bitartez sortzen diren itxura mugikorreko irradiazio espazial bezala pentsatuta.

467. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zehar 1993 0027 Teknika piktoriko bat da, fondoko ur-pintura bat aglomeratzaile edo erretxinezko medio finkagarri batekin nahastuz egiten dena eta lerro-egitura eta pintura-geruza finak lortzeko modua ematen duena.

467 emaitza

Datu-estatistikoak: