XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 Erroman irakurritako neurtitzak.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 Egun onetan ¿nori neurtitzak
Bear diozkat atera?
¿Zertara zuen aurrera nator
Euskeraz itz egitera?
¿Badakizute? Zerbait ekarri
Nairikan gaurko jayera;
Albanezake jartzera goian
Txit maite dedan Euskera.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0347 ¿Ez dezu ulertzen? ¿ez dezu beintzat
Entzuten euskal-doñua?
Erexi erraz baten antzera
Nere neurtitza dijua:
¡O zein samurra dan gure euskera!
¡O zein ezti ta gozua!
Baña nekatu zeran bildurrez
Emen amaitzera nua.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Lan ertitsu erritar dituzu, adibidez: noiz ala nork egiña eztakigun abesti zaarra; olerkari (poampeuml;te) lauen, erri olerkarien neurtitz edo bertsoak; (...).

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Neurrtitz bat idatzi: bere erriko ildegiari opaldutakoa.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 ¿Ta zenbat neurrtitz idatzi ditu onak? Bat: Kontxexi, besterik ez.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Lan ertitsu erritar dituzu, adibidez: noiz ala nork egiña eztakigun abesti zaarra; olerkari auen, erri-olerkarien neurtitz edo bertsoak; pozaldiak yaitzeko erriak asmatu ditun dantzak; yazkera; makillan, kutxan, argizai-olan erabilli izan dun zur-apainkera; bizi-tokiari, etxeari, urteak eta mendeak zear, azaletik eta barrendik itsatsi dion tankera....

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 Zuk ondo dazauzuz Elizanburu'ren neurtitzak: neurtitzen egillea ere ezagutu ezazu bada, maite ditugunak ezagutze gauza pozgarria da beti-ta.

9. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 ¿Zergatik? Euskaldunentzat gozoenak, pozgarrienak diran gauzak aitatu zitualako bere eresietan, bere neurtitzetan.

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Neurtitz egokiak, xamurrak, egiazkoak, biguñak eta aukerazkoak zuzendu zizkion bere etxeari.

11. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Nork ez dakizki buruz neurtitz aiek?¿Nork ez ditu bein baño geiagotan erestu?¿Nor ez da neurtitz aiezaz oroitu etxetik urruti gogoa etxe aldera biurtzean?¡Etxea! Izen dontsu-dontsu ta gozoa.

12. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Elizanburu'k maite izan zuan Aingeru bat bere neurtitzak diotenez.

13. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Elizanburu'k, gauza guztientzat maitetasuna agertzen zuan neurtitzetan: pozik bizi zan, zoriontsu.

14. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Poztasun ori eramaten zuan bere neurtitzetara ere: orra zer dala ta ain gogoz irakurtzen ditugun Elizanburu'ren neurtitzak.

15. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Elizanburu'k egindako neurtitzak, beste askorenak bezela, banatuta dabiltz bakoitza bere aldetik.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Baña entzen detanez, Elizanburu'ren neurtitz ederrak billatu, bildu ta batean azalerazteko arloa artu du norbaitek.

17. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Euskalerriko ereslarien neurtitz geienak or dabiltz banatuta, bat emen bestea an, alkarrengandik urruti.

18. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak zapirain 0038 Euskal jai-etan makiñabat aldiz entzun dira Joxe Bernardoren gain gañeko neurtitzak.

19. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Elantzoben (erri bereziki baten oitura ekarrteko), Ostiral Done egunean urtero-urtero gogo berriagaz neurrtitz zarrak abesten dira; poz berriztuagaz antziñako abestia entzuten da....

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Kardaberaz-tarr Yosu-Lagunak (bene-benetan Yosuren lagun) neurrtitz oyetan bere biotz zan-zana sarrtu zun, eta ondorengo euskeldun guztioi utzi zigun.

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0014 Baita Nekauste orretako neurrtitzak ere, uste dan baño erri geyagotan abestuak izan dira, eta abestuak dirade gaurko egunetan ere, Aste Santuan, Aste Donean, Aste Gurenean....

22. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Apaldia laukoa ba'da, lenengo bi bertsoak irudi-ereduarentzako dira; zortziko ba'da, asierako lau neurtitzak.

23. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Antxiñako erri-zarretan, gaiñera gurean bere ez?, ez ei eben olango neurtitz estuan abesten.

24. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Zelan ez doguz neurtitzez ondu gaurko pelotari gaillen askoren egite arrigarriak, batez be orain-oraingo Azkarate elorriotar eta Gartzia-Ariño axpetarrenak?.

25. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 Neurtitz Berriak

26. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Iainkozko neurtitzak, olermenez aulagoak dira noski, mistika utsezko bertsorik nekez erabiltzen baitu, baiñan, olakotsuetan ere etzaio goi-arnas aundirik nabari.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 J. Vinson jaunak dionez, XVI ta XVII'garren gizaldietan egindako neurtitzak, amabost oiñeko bertsoz daude, 4, 8 ta 12'garrenean etena dutelarik.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Etxepare'k bai, neurtitzik geienak neurkera ortan egin zituan; beste irurak ba-dituzte ostantzekoak ere, ta ez gutxi.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Bere neurtitzak asmo ta arnasa aundikoak ditugu.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Lenengo neurtitzean: nuzu estonatzen= naiz arritzen, tankera alokutivoan.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Bigarren neurtitzean: gûtuzûn=gaituzun. Irugarren neurtitzean: agitzen (agitu)=survenir, arriver Lhande'ren itzulpenez. Laugarren neurtitzean: bestila baiko=bestera orduko. Lhande'k eztakar baiko, baiñan bai baikoz=sitôt que. Jin baikoz=à peine arrivé, iritxi bezain azkar, iritxi orduko.

32. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Irugarren neurtitzean: Areta=pourtant (sin embargo), itzultzen du Larrasketa'k.

33. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Irugarren neurtitza osorik artuta ez nenkusen ere batere garbi eta onela idatzi nion Zuberotar adiskideari: Ezin konpreni dezaket nintzan aditz jokoa toki ortan.

34. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Lenengo neurtitzean: Primûtia (primûtû-a), oiñordeko edo ondorengo jarria. Primutu=établir héritier (Lhande). Larrasketa'k primût=établir comme héritier un fils.

35. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Lenengo neurtitzean ere: deitak=didak. Ontaz idazten nion Jon Mirande jaunari: Forma au, dudarik gabe, berria da, adizkera osoa, zuk zenbaitetan esan didazun bezala, dereitak bear baitu izan.

36. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Bigarren neurtitzeko ANAIK oso arraru egiten zait idazten nion M-Aiphasorhotarrari. Zillegi ote da tankera ontan erabiltzea? Euskalki guzietan anaiak esaten da.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0086 Lenengo neurtitzean: TIAT=DITIAT, gipuzkeraz dizkiat.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0086 Bigarren neurtitzean: Hire ganik= iregandik (semearengandik).

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0086 Irugarren neurtitzean: Jin nitzaik= etorri natzaik.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0086 Laugarren neurtitzean: etxerik= etxetik.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0086 Lenengo neurtitzean: .

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0086 Bigarren neurtitzean: Ezpenûndia=ezpainindukan.

43. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0086 Irugarren neurtitzean: , ez semeak eta ez onen emazteak, Mirande'k jakin-erazten didanez, batere zalantzarik gabe.

44. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0086 Laugarren neurtitzean: ZIA= ukan (bizkaieraz zuan).

45. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Bigarren neurtitzean: Sar enendin=sar ez nendin.

46. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Nik aurrenean ez nuen ongi ulertzen ahapaldi au, uste bainuen Etxahun bere emaztearekin ari zela neurtitz auetan.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Onela, pentsatu nuen diztatzû ez ote zen deiztatzû (dizkidazu) aldatzailleek oker emana eta lojika onek eraginda, lenen neurtitzeko ninak aditz-jokoa zentzu onekin ezin baitzen egokitu uste izan nuen nina=gros enfant (niño hermoso) izan zitekeala.

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Irugarren neurtitzean: Ezpetzeion phenarik= Ezpaitzion penarik (ematen).

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Lenengo neurtitzean: Neionian nionean.

50. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Bigarren neurtitzean: Nirezun aditz-joko bitxia ageri zaigu.

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 Gero esango dedan bezela, uri artan idutzi zituan, eta idatzi ez bazituan zerbaitean berritu bai beintzat, bere Ipuyak eta beste neurtitz batzuek.

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Bigarren neurtitza oso illun nenkusen, sujetoak nahasten bainituen.

53. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 Geroago, 1865'an, Sara'n ere egin zituzten bertsuetako saioak, eta eztira iñundik ere baztertzekoak, eliz-jai aietan ohorezko sariz omendutako neurtitzak.

54. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Nola jujatuko duten. -Jujatuko dute kasu eginez hiru ponduri: 1ampdeg; ) bersularien gogoeta eta sendimendueri: hots, heien izpiritu eta bihotzari; 2ampdeg; ) bertsularien eskuarari, eta eskuara garbia eta aberatsa duten; 3ampdeg; ) bertsu edo neurthitzen moldeari ea chuchen heldu diren eta abilki eginak.

55. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Asmo zantar onen ume oraindik yaio bagakoa erakutsiko dautsuet, zuon yakingurearen asegarritzat; axe, egadun aldi bizkorra nire neurtitz meikien ganean eroan-bearrean aurkitzen naz, eta olangorik ezin egin al izango dot, zuon irudimena nire yarrai ibili ezpa'dadi.

56. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0060 Amaika bider euskal eta erdel-idazleak euren aburuak gizon aren magalpean jarri ta bere ixenaz indartuteko, goiko neurtitzok idatzi dabez.

57. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0170 2. ahapaldi honen azkeneko nehurtitzean sujetoak ezezaguna izaten jarraitzen dau: Batek dio.

58. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0170 Eta gehiago dana nehurtitz honek metrikoki 2. ahapaldia egin arren 3. ahapaldiaz egiten dau esaldia, sintaktikoki 3. ahapaldiaz egiten dau unitatea.

59. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0172 Paralelismo semantikoa formatan zehazten dan paralelismoa dogu:
Morfojoskera mailan:
1. ahap; 1. nehurtitza; 2. nehurtitza; 5. nehurtitza;
5. ahap; 1. nehurtitza; 2. nehurtitza; 5. nehurtitza .

60. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0172 Eta bost ahapaldi, bost nehurtitz ahapaldi bakoitzean... (nire lanean ikutuko ez dodazan hizkuntza barruko arazoak), armonia edertasuna, fintasuna (beharbada Miranderen estiloa definitzen nago) olerkietan zaintzen da errealitate krudelak horretarako biderik emon ez arren, edo errealitate krudelak horretarako biderik ez dauelako emoten.

61. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0174 Ezin mina bere sakontasunean azaldu gureak azkeneko ahapaldia besteak baino luzeagoa egiten dau; besteak baino nehurtitz bat gehiago dauka: .

62. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0178 Olerkiaren azkeneko nehurtitzetan progresioa (B): .

63. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0180 5. ahapaldian eskema metrikoa ere aldatu egiten da, nehurtitz bat gitxiago daukagu.

64. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0180 Ahapaldi hontan 1. pertsonak bizi dan errealitatetik alde egiteko nehurtitzak idazten dauzela azaltzen jaku.

65. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0180 4. ahapaldiaren azkeneko nehurtitza:
Ai!, ez naiz ordongo
5. ahap. .

66. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0182 Bietan olerkariaren nia agertzen da lehenengo planuan berak azaltzen dauen errealitatearen gainetik (aurreko ahapaldietan bakarrik parentesisa egiten daben nehurtitzetan agertzen dau bere burua).

67. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Baiña bizitza bizi ta jori ori neurtitzetan adierazten etzan egundo ba alegindu.

68. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0017 Gurean izan dira geyago be olanguak: Otzandio'n Arrese-Beitia, baitik bat; eguneroko ogibideari egokiozan arazoak albora itxi barik, neurtitz jori asko ondu ebazan tarteka marteka.

69. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0053 Eta honako neurtitz hauek errezitatu zituen: Nahi al duzu gauzen mingostasuna dastatu? Zaitez zintzo eta lagunkorra! Gaiztoek ez dute eskertasuna ezagutzen!.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0269 Hau esatean ez gara iritzira ari: berak diosku asmo horrek eragin ziola bertsoak neurtitzak ontzera.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0269 Zer dakarte Oihenarten iritziek, eta areago dena, Oihenarten neurtitzek berri deritzakeguna eta zer dute zaharra eta betikoa dena?.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 3. Oihenarten neurtitzak zenbat silabatakoak diren jakiteko eta jakinda gero ere berak bakoitza nola neurtzen zuen eta silabak nola kontatzen zituen, eta guk ere, haren arabera, harenak nola neurtu eta kontatu behar ditugun ikasteko, ez digu, beraz, beste argibiderik ematen damurik.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 Hori dela bide, ez du gaurdaino inork, dakigunez, Oihenarten neurtitzak nolakoak diren eta zenbat silaba dituzten argitu, ez eta aditzera eman ere zein eta nolako fonetika aldakuntzak gertatzen diren neurtitz bakoitzean, behar duten neurrira ekartzeko.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 Ezin pentsa ere dezakegu, beraz, Oihenartek neurtitzok paratu zituelarik, berak ere huts horiek berak egin zitzakeenik.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0025 Baina lan hori neurtitzetan ondu behar duenik ez du, dakidala, inon esaten; esaten duena da zein gaik osatzen duten, eta, harrigarriro, gai horiek gero solasaldietan barrena tratatuko diren ber-berak dira, hots, kristau herri lurtarra eta ez-lurtarra, -ren bertutez.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0029 Nolanahi ere, bidearen beste aldera, goragoko lerro garbi, eder eta dotore hartara zuen Orixek joera eta jaierarik biziena, neurtitzik gehienetan, Mistral-en Mireio-ren eta San Agustinen Aitorkizun-en itzulpenetan edo, gure solasaldi hauek barne direla, Euzko Gogoa-n agerturiko idazlanetan erabili zuen hizkuntza ikasi eta landuagora.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0014 Neurtitzon segeretua tradizioan datza.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 Beraz, Elorriren neurtitzek, funtsean ohizko moldeak erabiltzeaz gainera, beste alderdi hauek ere azpimarratzen dizkigute: arintasuna, grazia eta modernotasuna.

79. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0206 Azken neurtitzeko Primak sekulako naspilla sortarazten digu.

80. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0206 Baiñan, orain eta seigarren neurtitzean nori deitzen dio prima?.

81. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0206 Dakiogun orain lendabiziko neurtitzeko primari.

82. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0348 Laugarren neurtitean : nuzû = naiz, alokutivo eran emanik.

83. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0348 Azkeneko neurtitz hau nahi dezanak honela alda dezake; Etorritako bidez ba-noa etxera.

84. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Euskarazko idazlanei dagokienean, bi obra utzi zizkigun, biak 1657an Parisen obra batean argitaratuak: Atsotitzak eta Oten gaztaroa neurtitzetan.

85. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Bigarrena poema edo neurtitzek betetzen dute.

86. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Obra honen tituluan egilearen izena dago ezkutuan, hots, O(ihernart)en gaztaroa neurtitzetan.

87. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Oten gaztaroa neurtitzetan

88. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Bere poemak edo neurtitzak hala bataiatu zituen berak, herri poesigintzatik nahita bereizi gura ditu, eite ikasia, goi mailakoa emanez.

89. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Bere neurtitz gehienak amodiozkoak dira, hainbat emakumeren izenak agertzen direlarik poemen inspirazio gai.

90. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Banaka batzuk erlijiozkoak ditu (Jainkoazko Neurtitzak) eta beste zenbait norbaiten omenez edo norbaiti zuzenduak.

91. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0656 Ezduta pontu horren gaiñean kontzientziako ausiki zenbait sentitzeko? Eta nik baderrat: Badea gramatikarik gure lenguaiaren mintzoa osoki fixatu duenik? Ez duia zuberotarrak berea? (...) Eta neurthitzen erregela guziez errezibitu eta berdiñ pratikaturik badea? Eta izañ ere badaitekea? (Gy XI)

92. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0059 Urte bat lehenago, 1656-an, Notitia-ren bigarren argitaraldiko XIV-garren kapituluan, erakutsirik zein ziren hitz eta neurtitz emeak eta arrak euskaran (faemininos masculinos), doi doietarik ezpazuen jadanik Etxepare izendatua: Solent vulgares versificatores, ut versus masculinos, quos vocant, faciant, syllabas finales, naturampacirc; breues, producere, ut in hoc exemplo:

93. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0059 Author horum versuum ambas syllabas, te, finales, naturampacirc; suampacirc; breues, longas fecit; quod vitium est in carmine non feredum, edo nahi bada euskaraz: Ohi dute neuritzlari jendetarrek, arrak deitzen dituzten neurtitzen egiteko, azkeneko silaba bere baitarik laburren emaitea, adibide huntan bezala (...) Neurtitz hauen egileak te bi azken silabak, bere baitarik laburrak, luze egiten ditu: hau baita olerkian ezarri behar ezten hutsa.

94. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0059 Hau baitio: Ie collige tant de la qualitté de sa rime, qui est foible et imparfaicte, que du ton et de lair auquel il faisoit chanter ses Vers qu'il a Creu les faire masculins ...; eta aipatzen ditu hutsak: erriman beraz, eta ere neurtitzaren hauste 'ta gelditzetan (Les Cesures et les repos de ses Vers sont aussy Irreguliers, en plusieurs Endroits), erranez nola Etxeparek derabilan (ez beti, baina gehienetan) (...).

95. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 2. Neurtitzaren luzetasunean, Oihenartek eztu aipatu Etxeparek erabili duen hamabortzeko neurtitz luzea baizik, ikusi den bezala.

96. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Egia da Garaztarraren olerkia gehienetan horrela moldatua baldin bada, azken olerkietan badirela ere zenbait neurtitz laburragoetan: hirueko ezberdina edo kopla zaharra bi neurtitz laburrekin (n.9, 14) eta bereziki hamekakoa (n.10, 11); guti nahi bada, aski olerkigintzan hamabortzeko moldatzen baino zerbait gehiago bazakiela erakusteko.

97. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Urrundu bai, osoki berexi ez: hirueko ezberdinaren neurtitz luzeak baditu hamalau silaba (bi neurtitz-erdiak berdin 7+7), bat gutiago bakarrik; hobeki, behin baino gehioagotan (IX, XI, XIV, XX, XXI, XXV) nahasi ditu, molde ezberdinetan, zortzi eta zazpiko neurtitzak, erran nahi baita Etxepareren hamabortzeko luzea erditik hautsi duela, oharturik errimaren beha bezala zagola hemiztikioa, eta ainitzetan bazirela han barneko errima edo asonanzak: molde iduriz erdi-bethegin hori, badiduri betheginerat ereman nahi izan duela.

98. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Bainan, orokorki behatuz, Oihenarten neurtitzaren luzetasun zuzena guti gurutzatzen da Etxeparerenarekin (hunen Kontrapas-eko) laueko iduria dudazkoa baita: errepikatuz, zortzikoa!), laburrenetik hasiz: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 eta 14, hau bakarrik kopla zaharrean, nahiz Oihenartek zion, huts eginez aldi huntan, errima bageko neurtitza zela hirugarren neurtitza, beraz zazpi silabako biga, hamalaueko baten orde!

99. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Nahia, gogo-argikoa, neurtitz labur egitera emana zuen, dudarik gutiena gabe.

100. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Eta ere Oihenartek baititu laueko zenbait (VI, VIII, XVI, XXVII) nahiz neurtitzetan beti ezberdinak, beti errimak aldizkatuz, eta beti zuzenak, bortzeko, seiko eta zazpikorik nahasi gabe Etxeparek bezala (kantatzeko nola egin behar zen?).

101. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Balaiteke menturaz hemen ere lehen begi ukaldiak ezterakutsan berdintasun edo bederen iduripen bat: Oihenartek, nahi izan ditu kantu molde zenbait bertsutan itxuratu, bere errepika ageriekin (I, XXV), edo bi neurtitz berex emanez (VII, XXIII), bainan bertsu guzietan.

102. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0066 Neurtitzean, aldaketa osoa errana da: erditik egin du Oihenartek hamabortzeko luzea zortzikorat ttipituz; bainan ere berdintasuna ezberdindu du: laueko bertsu zuzena lehenean, bi neurtitzeko erranaldiak bi, hirur, laur, bederatzi eta hamargarrenean, eta neurtitz bakar bat arteko bortz, sei, zazpi eta zortzigarrenetan.

103. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0066 Erre itzazue, beraz, edozein bazterretan Arrotzarena eta Neurtitz neurgabeak, kiskali Bertso-paper printzatuak, erraustu Mintzoen mintzak.

104. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Atsotitz eta neurtitz, obra osoa eskuan geneukan, J. B. Orpustan-ek atera digun argitalpen berri ederrari esker.

104 emaitza

Datu-estatistikoak: