XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Amak.- Ondo yagok Baña zure arrebatxoa, zeu ta ni norbaitek gela estu-estu ta ertsi-ertsi baten sartuko ba'giñuz, andik iñoiz bez urten eziñik, ¿zer zenegike?.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Andik lastertxo norbaitek taun-taun atea yo ta zirautsen: zabaldu, ene kutunok; zeuon ama nozue ta guztioi dakatsuet zeozer.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Otsoak norbaiteri iruzur egin gure yautsek ba, susmau eban errotariak eta ezeutsan urunik zabaldu gure.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 - ¿Zer dok au? esan eban lapur batak; norbaiten berbea entzun yoadala deritxat.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0042 Guztiz egoki jantzi ta apainduak ibilten dira gaurko Ikasle, Gudari, Beronika, Zirineo ta osterantzekoak, orretarako norbaitek iasa ta itxura onean egiñiko soñekoak daukiez orain da; baña ez nik diñotan urtean.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Jaungoikoa'ri eskiñita dagon zerbait edo norbait deungaro erabiltea, da donaustea.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Norbait biozkoiago datzakonez Jaungoikoa'ri, ta Jauna'gazko gogotsuago ta jareiago agertzen danez, are jareiago ta eskuzabalago izango dau Jauna beragazko, ta Jauna'ren eskar ta arnari bereziak artzeko gertuago ta adiñonago izango dau bere burua, diño Iñaki deunak.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 2. Norbait itzaltsuago ta berorren aurrka diran obenak astunago ta errudunago izan doaz.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 3. Norbaiti dagiogun kaltearen neurrikoa izango da obenaren erru ta gaiztakeria be.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 b) Obendi edo pekatari aldetik, norbait buruz arrgiago edo obena egikeran oarrmentsuago, ta obenaren errudunago izango da.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Aunela, norbaitek ziderrezkoa dalakoan urrezko ontzia Eleizarako eskañiko ba'leu, eskain ori utsa izango litzake.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Guizonen batec gaiztaqueria lotsarizcoren bat eguiten dabenean, jazo oi da bere senide eta adisquideac ez ezagun eguitea, eta azturic ichitea, eta nor bait aurquituten bada ain adisquide cintzo edo gurazo antzecoa bere mecedez pausoren batzuc emon guraco dabezana, asten da beti gauza ori guztiz gaizqui eguiña dala esaten eta garrotauten, eta bere burua ataric gordetan eta garbituten.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 -3.ampdeg; Guei biarra dala, norbait eldu ezin bada erraz pecatu-laguna ezauna echacon autor-entzuliagana: batzuc diñue aguertu biar dala; beste batsuc ichi leitela eta ichi biar dala, pecatu-laguna ezautu-eragiten daben pecatuaren zerzelatasuna, beste autor-entzule bat aurquitu daiten arte (Busembau, Baller. P. etc.); orregaitic, ba, erechi bijoc daukezanezquero euren aldecor eta eusliac, olango pecatua nai esan nai ichi leite.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Iru igidin oneik itz bikoitzetan arrtu daroezan aldakuntzak, guztien arrtean ezaunenak dira, ta euskalari geyenak aitatu dabez; baña aldakuntza oneitzaz orain arrte esan ez dan zertxubait esan daikedala dirudit, eta neure gogora etorri yatan ori zuzen ala oker dagoan, nik baño geyago dakian norbaitek ikusi, azterrtu ta erabagi dagian, neure eretxia azaltzera noa: Esango dodana edonoentzat argiago izan dadin, autu dodazan gayak bana-banan eta urrengorik-urrengora azalduko dodaz.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Getari aldera ziarka doyan bidian norbait eguraztuten Zuloaga'ren etxe aurreko ondartzan gaztetxu bi agiri ziran.

16. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0596 Gatseme au (u)gatz + seme dala-ta, aitaturiko beste gotseme ori be gatseme-ren aldakuntza baño besterik ez dala norbaitek uste izan daike.

17. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0596 - Izan daiteke; baña ezetz terik ez dala norbaitek uste izan daike.

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 And. - Ai, ai, ai! Amatxooo! (Norbaitek barrutik ojuka: Katalin!) Ai ene! Nere billa datoz! (Ezkutatzen laisterka eskuitik).

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Atraka. - Norbaitek esango zikan da.

20. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0143 Andic bost minutura atean aguertu zan trenzaitzallea galdetuaz ¿zuetaco norbaitec chartelic galdu al du?.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bildurrez ote norbaitek andik kendu ta eraman zezan, ango jabe-nagusiak etzuten utzitzen, Jesusen Biotzaren euskal-kondairatxo ori, edozeiñen eskuetara; baña baimen berexia norbaiti emanezkeroz irakurleak bear zuen gela artan bertan geratu, bere aurrian liburutegiko morroi bat zaukala begira eta zai.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Baña nik esan ezkero, euskalduna goratzeagatik bakarrik esaten ditudala uste izango luke norrbaitek.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 Endok, noizipeiñ baso alderutz begirataldi luzeak egiten zituan norpaiten zai balego bezela.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Aunela ere norbaiten menpean egongo zera, zuk baño geyago agintzen duanaren bat zure gain eukiko dezu.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0020 -¿Aragia gutxitan jaten degula?, gaineratu zuen beste norbaitek: ikusi izan ditugu ¡alegia! Ameriketatik itzulitako gizon aragijaleok ¿baina zer? oyek ere masailezurra, gure antzera, zorrotza daukate.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Onelako gertaerak ikustean, esan dezake norbaitek eztala ondo seme-alaben ezkontzak gurasoen artean egitea, aien berri gabe askotan.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 (Norbaitek: Viva la libertad).

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Bein Plazan zegoala intxaurrak iñausteko norbait eraman nai zuan bat besten batekin ezta-baidan ikusi zuan; zuaitz aundiak eta luzeak zirala ta, etzuan joan nai nonbait.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0145 Munduan bati ustegabeco mayorazqui bat, suertez iristeco esperantza norbaitec ematen badio, pozaren pocez ura nondic baño nondic errezago eta seguruago bereganatuco dun, une batean ere guelditu gabe catazca ibilli ori da, eta nic ez munduco egun batzuetaco besteric ez dan, mayorazqui chiqui eta uts bat, baicican ceruco mayorazqui beticoa, esqueintzen didazuna, orain zugana urbilduric, zure Mai sainduan bazcatutzearequin ¿nola utzi dezaquet mayorazqui gucien mayorazquie ontasun gucien ontasuna nereganatu gabe?.

30. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Suiña bakarrik etxean gelditu zan, etxea zaitzeko ere norbait bear zala-ta.

31. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Noizbait norbaitek gure erriagatik gauza txarren bat esaten badigu biotzean min artzen degu.

32. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Baña entzen detanez, Elizanburu'ren neurtitz ederrak billatu, bildu ta batean azalerazteko arloa artu du norbaitek.

33. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Orrela izanez, norrbaitek bildu ta pixkabat antolatu-ta ¿arrgitarazi ezin ote lezake?.

34. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Norrbaitek ere uste izan du gure aurreskua izango ote zan edo.

35. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 0neraño eldu geran ezkero zuetarik norbaitek, orrenbeste antzerki artean zenbait baliotso, nabarmenik ba'ote diran galdetu lezake.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Norbaitek esango du: Aita Betikoak nola utzi zezaken bere seme gaitzik gabea alakoak eramaten? errugabea errudunagatik?.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Galdetzen al du orain norbaitek ea atsegin ote zaizkion Jaunari santuai egiten dizkiegun eskari, arren otoiak?.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Orain Jesus onak norbaiti esango balio bere jarraizaleai bezela ez diozute gaurdaño nere aitari nere izenean ezer eskatu ¿zer erantzungo lioke?.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Nai duenak nai duena erran beza, baño ortara jo bearko dugu zerbeit onik egiteko eta nai dugun ura erdiesteko Orduan, euskaldun buru andiko bezain biotz oneko norbait sort baledi, orduan ginezke bide erditan.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Hirur orro handi egin zituen untziak, norbeitek nunbeit min handi bat egin balio bezala, eta emeki-emeki abiatu zen Amerikari buruz.

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Oren pare baten buruko, edo menturaz lasterrago, deus etzen berritz ageri zerua eta itsasoa baizik, salbu ur-eremu zabalean han-hemenka gizaurdi (marsouin) andana batzu, jauzi eta jauzi untziari buruz heldu, norbaitek zerbeit besainka igorriko ziotelako inguzinan.

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Handik goiti, harritzeko da zenbat arrain ikusten den: hainitz ttipitto, choriek bezen ongi airean, beren hegal motzekin, ehunbat metra egiten dituztenak, bainan marraso biribil (requin) frango ere bai, ahoa zabalduak, norbeit eroriko delakoan untziari jarraikitzen direnak.

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0661 Argi gehiago zerbeiten beha gaude beraz oraino, bainan iduri du gero-ta gehiago bi mintzaia hoiek emanen dauzkigutela, barnagodanik ikertzera norbeit gogoak helarazten balinbadu, zerbeit berri atzemaitearekin.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Hiru egunez ez bazen hiltzea zilegi, sorginkeriarik gabe, asmatzen ahal duzue, hale gutiago garbi zitakela norbeit tipustapan, nonbeitik zerbeit chorte tzarrez hunkia izan gabe.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Edo norbeitek hala gibeletik, ohart-gabean, ukitzeak, izitu ote zuen, edo, lur azpian ziren ezagun eta ahaiden orhoitzeak, bihotzean zerbeit egin ote zion, chuchen ez dezakegu argitarat eman.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Hau kakolskua zela iduriturik lan hortako, hunen lagunek izkiriatu zioten gibelarat Henri IVeri, galdetuz bertze norbeit hauta zezan.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Emagina bere txarrantxareki etxera itzuli ze ta etxera sartzean ataria ersteko aurpegia itzuli bear zue; ta orduan aitzukaldia norbampauml;itek xaurtiki zako ta arriak atarian zilo andi bat egin zue.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 14.- Eskuiko bearria soñuka ampauml;i bada, norbampauml;itek ongi xardukitzen du; ezkerrekoa txistus ampauml;i denean, gampauml;izki.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0229 Gogo onez bazterrerat uzteko chedearekin haatik, norbeitek eskualdunagorik eskaintzen badauku!.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Norbait hiltzen bada, haren ondokoak bortchatuak dira pagatzerat.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Oñate Gizonak, onezkero norbaitek esango zuan Oñate'n abertzale gustiak gripekin il ote diran, bada beñere idazki bat ere ezta etortzen erri onetatik.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Beste norbait autesteko asmuz barriro batzandu ziranean, iru urteko umetxu batek deadar dagi, esanaz; Jangoikoak gure gotzain autetsi eban Ander, kartujotarren lekaretxean otoizketan dago.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Asko ta gaizki norbaitek.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 ... Norbaitek egin bear dula.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 NORBAIT.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Norbaitek esango du: ¿Zer kasta arraio dizkiagu tolosar oiek?.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Iya sinistu diat oraingo ontan norbait banaukala.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 - Norbaiteri entzun nion kaxkarrena Zarautz'en antolatuko dala.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Norbait.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Eta beroien arteko norbaitek Lendakaritzaz jabetu bearko lukela ere idatzia izaki gero.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Berriz ere, norbaitek jaso bearko ditu, orrelako jardunen ondoren gelditzen diran ainbeste umezurtz eta gurasoak nun dituzten ez dakiten umeak.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Norrbait ezangodan beranzat, idazkuntxu au irakurritendabenen: -¿Ez daude ba egin ori, oraiñ arrten, auteskundetan Batzokijak?

63. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Geien geienak anarkistak, sindikalistak eta paganoak dirala norbaitek badasakizu (estane badizu) siñistu, siñistu, egi aundia bai da.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 - Gure zinegotzietan bada norbait, aurretaz eta oroitzen dena.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Erakuspen ederra emaiten dauku hor gure jaun ministro-nausiak: norbeiten beharra denean, artha ongi eta lausenga; bainan haren beharrik gehiago ez denean, eman kamporat, piltzar bat balitz bezala, deusen acholarik gabe.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Norbeitek galdatu dauku noiz eman behar zakon ogiari superphosphate deithu ongailua.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Norbeiti begiak idekiren ahal diozka agian.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Norbaitek zion joan den aldian, Chikitok huts egin zuela, Camboko partida batean.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hala bada eta ez bada norbeitek erran dauku iragan astezkenean Beskoitze izena duelako herrian, behi bat ikhusi dutela plazaren erdian zoratua, iguzkia ilhuntzearekin; so eskuin, so ezker goiti: zer othe zuen iguzkiak?.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Uste balinbaduzu, etchekoz etcheko, edo kampotiar norbaitekin urthean hiru, lau aldiz pestachka bat egin ez ahantz haricot de Soissons, edo de Gampecirc;nes, delako zuri, larri, eder hartarik eraitea.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Nor mintzatu zen orduan, gu ala bertze norbeit?.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Partida hastetsuan aditu dut norbeit Salinas gatik erraiten ichtantian lehertuko zela; gero ikhusi du haatik Pedro zoin biphil eta zaila den; bertzalde nork ikusi da hura huts bakhar bat egiten?.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Norbaitek Argia'n (Donostikoan) idatzi du, Europa'ko oreka, jakintsuen elkarren arteko artu-emanetatik zinzilika dagoela, ta enderri bakoitzeko jakintzak sorterri-mugak zearturik, beste enderrietara zabaldu bear duela.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0003 Norbait iltzean aren animaren onetan induljentzi osoa eskeñi dezakete ori artu dutenak aitortu ta Jauna artuz eta beraren onetan zerbait otoitz egiñez.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0002 Ori ondo dago dio norbaitek, baña orrek ez dakar apaiztiak zergatikan Aberriko izkera maitatu biar duan.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Gipuzkeraz dago, baña Bizkayeraz be norbaitek eginda daukala baidakigu, irarkolara nok eroango begira.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Gauzaren bat lortuteko edo-ta norbaiten aurka zerbait egiteko langilleak alkar artzen ba'dabe, asarreazalbena (boy-cott) erakusten dabe, esaterako lantegian iñori lanik egiten itxi ez, langilleari eskatzen dabena ugazabak emon arte.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Norbait adizkideon jaube ba-da, bere ondorenak onak baizen jarraigarriak izan bear.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Norbaitegaz biok yaubetu badira, barriz, igalirik umotu ta ederrenak ekarriko dabez euren garayan.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Mixiño-errietakuak barriro illunpera jausi eztaitezan norbaiten laguntza bear dabe; mixiolariak be bardin, euren lan izugarrian jarraitu dagien.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Mendian, garo belarrak elduta daudenean, suak ertz baten artu orduko danak sutan jarrtzen diran letz, Gipuzkoa guzia piztu zan, zeñ baño zeñ beruago, jaialdi orrtan, Luistarrak dan erritatik norbaitzuek beren bandera edo estandarteak arturik, donostiarrekiñ batera, gazteen santu maite oni agurr egin naian.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Ez ikaratu iñoiz norbaitek atzera eragiñ nai badizute.

83. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0025 GANICH - Zer da norbait mintzo? predikari haundi zoimbait?.

84. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0022 Guzurrezko lekuko edo testigu izan al naz? Guzurrik esan al dot? Txarto esanez iñoren izena baltzitu? Besterentzat txarto esanak pozik entzun? Ixil gordeak zabaldu edo guzurrezkoak asmau? Eritxi txar ariñik edo zaio txarrik egin al dot neure buruan? Norbaiten eskutitzik irakurri jaubearen baimen barik?.

85. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0181 29. Zugazko ardureaz iñor bere biotzean arazotuterik ez egizu gura-izan, eta zeu be norbaitegazko maitasunaz etzaite arazotu; baña bai zugan, bai gizon on guztietan Josu izan bedi.

86. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 Anai naiz arrebarentzat billoisik eta eguneko janari baga egon ba'ledi, zuetariko norbaitek zoaz bakean, berotu ta asetu zaitez esan ba'legio, gorputzak bear dauana emon ez ba'legio, ori zetarako litzakio on?.

87. 1940-1968 bizkaiera poesia ker agur 0011 Bere onduan norbait...
Gotzon bat letz garbija,
Itxas-axia arnasa,
Goxak baxen gastia
.

88. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0098 Behin batean, kamioiarekin nijoala, bidean norbaitek gizon bat zapaldu eban eta iges egin.

89. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0098 Orko sei edo zortzi peseta mokordo gaitik, zeñek ukatu? Eta, gañera, norbait juaten bazan jerenziara esanaz, alako edo olako aundikiren bati ez zetsala sartzen laga?.

90. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0088 Beste onek be badau bere baba-lekia, norbaitek ezarri nai badautso.

91. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Baña Errupertaneko beste norbait ez egoan orraitiño otoitzean asteko!.

92. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0148 - Zer dok Joxe Martin, norbaiti zain ago ala? - Bai, gizon bati.

93. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Zergaitik? Ona: Ziñez diñotzuet areitako norbaiti orrela uts egiten zeuntsen bakoitzean Neroni egiten zeusten.

94. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0251 Eta egun aretan bertan, berbizkunderik ez dala uste daben sadukeotar batzuk urreraturik, itandu eutsoen, esanaz: Irakasle, Moiges'ek auxe itzi euskun idatzita: Semerik bagako anai ezkondua norbaiti il ba'dakio, aren anaiak beretzat alarguna artu ta anai zanari ordorengoa sortu begio

95. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Profeta, komunidade-barruan eginkizun bat daukan norbait da.

96. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 Norbaitek eskumako matraillan matraillako bat emoten ba'dautsu, erakutsi egiozu ezkerrekoa be, ta zindo-zindoa izango zara.

97. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 Norbaitek milla baten bidean beragaz joateko beartzen ba'zaitu, lagun egiozu alakoari milla bi egiten.

98. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 Norbaitek soin-gaiñekoa kentzen ba'dautsu, barruko jantzia be emon egiozu.

99. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 Norbaitek zeurea dana kentzen ba'dautsu, ez egiozu barriro eskatu: ezin egin daikezu-ta.

100. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0023 Eta norbaitek beste bati iraiñik egin ba'dautso, ez begio iñok alakoari berbarik egin, ezta zuetariko iñogandik be ez dagiala alakoak berbarik entzun, garbatu daiten arte.

101. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0157 Ez izatetik izatera norbaitek erakarri bear ditu.

102. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0323 Jaungoikoa'ren Seme... gizon-egiña, aragiz gurutzatua, Bere gogoz gugaitik nekeak artu ta obiratua izan zana, irugarren egunean biztu zala, Guraso Deunak diñoenez, norbaitek autortzen ez ba'dau, gaiztetsia izan bedi.

103. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0499 Ez dautzuet Kepa'k eta Paul'ek legez agindu egiten: areik Apostolu ziran, ni eriotzaz zigortu bat; areik jarei, ni jopu norbaiten menpeko ziran antxiñako morroiak; baiña martiri izatera eltzen ba'naz, Jesukristo'ren jarei izango naz ta Beragaz berbiztuko naz egizko jareitasunaz.

104. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0018 Norbaitek ba'diño: Nik neure Jauna maite dot, ta bere geideari gorroto ba'dautso, ori guzurrti utsa da.

105. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Kasilda - Ba goaz. Beste norbait ba datorkizu-ta.

106. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0084 URDASPAL:
Zer dezuten zer-ikusi?
Norbaitek aurtxo baten odola ixuri...

107. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri. - (Atean beste norbait dala oarturik) Sartu aurrera, sartu!

108. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0028 ¿Loikerizko pekaturik egin al dezu? ¿Bakarrik? ¿Beste norbaitekin? ¿Zeñekin: gizon, emakume, ezkongai edo ezkonduakin, edo persona ez danakin?

109. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0029 ¿Norbaiteri pekatu egiten erakutsi diozu?

110. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0029 ¿Norbaiteri ajolazko zerbait ostutzeko gogapena eduki edo nai izan al dezu?

111. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0029 ¿Norbaiteri bere ogasunetan kalte egiteko gogoa euki edo besteri ontzat eman diozu ori egitea?

112. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Ala ere, guk erasiak norbaitek entzun bitza: onatx ain zuzen, Palemon.

113. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0024 Baño, ezautzen diat nik norbait ire naia bete leizakakena.

114. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Begi aundi aiek bai argi, norbaiteri zerbait adierazi naiean bezela!.

115. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0090 Liburu txarrak irakurri eta norbait'i utzi? Gauza zikiñak begiratu ote ditut?

116. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 5) Nere biotzean norbaiten kontra gorrotorik bai-al det? Kalte egin al diot itzez edo egitez?

117. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 Norbait ill al det? Geiegi jan edo edan?

118. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 Norbaitekin kopet-illun ta mutur nago itzik eman gabe?

119. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Biotza zerbaiti edo norbaiti lotua baldin baneukan edo karidadearen kontra utsegiteren bat egiña banintzan, etzegoan Jainkoaren aurrean azaltzerik arik eta makur oiek zearo zuzendu arte.

120. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Badakit norbaitek errian nere aurka jardun zuala bazkaririk eman ez nualako; or konpon ditezela.

121. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0128 Bazijoan da, alako batean, bide-bazterrean norbait bazala iduritu zitzayon.

122. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0283 ¿Ez al-dek barrundatu iñoiz norbaiten begiratu zorrotzik? - geitu zion Agerre'k kiñuka.

123. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0283 Baña, norbaitekin ezkondu bear ba'nintz ¿bai al-dakik norekin ezkonduko nitzaken?

124. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Iñolaz, ba, Ilo antxiñako erri agure aipu aundiko norbait izan zan.

125. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Ordun Entel Zarrari itz auek irten zitzaizkion barnetik: Eta zer gertako, Erkul beraren saski ta iskilluak, itxas-ertz ontako zanpa-zanpa zorigabeak norbaitek ikusiko ba'litu?

126. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Norbaitek burua berotuta... gure gazteari etzion begi-onez begiratzen.

127. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0236 Ara: itxu bat, arakiña izandakoa, izenez Sebero, ua ere antxe zan; eta siñismenez, norbaitek laguntzen ziola nunbait, martirien ezurrak zeramazkiten kutxara urreratu zan, eta aiek estaltzen zitun zapiaz bere begiak ikutu zitun... berbertan ikusten zula arkitu zan.

128. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Erlijiokoetan nazio berezia dala Espaiñi-a, esan dezake norbaitek.

129. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Joskera, sintasis-a, edo itzurrena, norbaitek esan zuan bezela, orra gure utsik nabarmenena.

130. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Adimenez, sakon ta zorrotz, ta, gogoz, zindo ta aitorseme izan zan: Parmenide bezela bizi izan da esaten zan eladetarren artean, norbait goraipatzeko.

131. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Dun atzizkia gabe atzizkiaren kontrakoa da: bizardun, dirudun, etxadun, ezpatadun, norbait besteengandik bereizteko esaten dira.

132. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0171 Norbaitek esan lezake elendarrek ere orain F oguzten dudela, ta aiek bezela egitea elegokela gaizki.

133. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0027 Benetan, ezin dezakegu guregan ezer nabaitu, norbaitekortara mugituarazten ez bagaitu.

134. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Aralar-en Mikel Doneak il omen zun, Kristoren zelaixan Arrasateko norbaitek, eta Orduñako Arkaitzean aingeru batek.

135. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0143 Eta norbaitek baldin ba'du arrazoirik Llorente'n albizteaz ez fiatzeko Santandertar idazlariak du noski...

136. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0089 Or jarri dituzte Mogel-en liburu argitaratu batzuek eta norbaitek ikusi nai baldin baditu ikusteko daude.

137. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0089 Deskantsua bukatuta itzaldi onezaz norbaitek ezer esan nai baldin badu aldia eskatu eta esan dezake.

138. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 22.- Kakotx bikuna: Norbaiten itzak aipatzean erabilten da. Adibidez: Iesukristok au esan zun: zin ziñez esan: aberatsa nekez sartuko da zeru-errian.

139. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0186 Orainarte ontako eginkizun batean bere erresumatik oste norbaitek ekin nai ba'zuan eragozpide luzeak arkitu ere arkitzen zituan.

140. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Kapitalisgoaren aurka dagonak alderantziz jokatuko du, uste ariñ izan lezake norbaitek.

141. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0027 Beraz, dio, arrazoiez itxu bearko luke egon, izakiak ugariak direla norbaitek balio, ez bai-dira uztarri batean lotzekoak mugadun eta mugabe gogaiak (Diels B 3).

142. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0204 Egun batean norbaitekin topo egin ta onek esan zion: - Kaixo, Txirrita! Zer modu aspaldi ontan?.

143. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Illoba mukizuren bat ondoren izango diñat, seme-ordez: ta gure elizako santuak ere, norbaitek jazteko premi ederra ba-diñate.

144. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0028 Esatea erreza izan balitz, aspaldi jakingo zenitun, baña norbaiti esatea, ta zuri esatea batez ere, oso zail egiten zait.

145. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Arrezkero, erriaren on-gaitzak egiten du norbait on eta gaizto, aren ustean.

146. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Norbait gaxotu orduko, Jesus'en izenean bere Alabei dien maitasunak an darama gure Ama, gaxoaren ondora; eta egiñalean antxe diardu, ari nekea arintzeko on zaiona inguratzen.

147. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Geiegizko baderitza norbaitek esan dudanari, irakur beza astiro Lahovary jaunak gure artean, Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País 14 (1958), 227-257 (eta leenago, II (1955), 249 eta urrengoak), argitara zuen artikulua.

148. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Eztu aserrea atertuko iakinean nago, egon ere, oinaztarriak norbait io dezan arte.

149. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Norbaitek erri bateko itz-txorta, esaera... besterik ez ba'litz ere, oiexek denak bildu naiko ba'litu, amar urte igaro-ta ere oraindik zerbait berri entzutea ba-liteke.

150. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0305 Norbaitek Euskal-Literaturaren Urrezko Aldia agertzen asi ote zaigun esan du....

151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0484 Lantxo ontako lerroak luza bearrez, Olabide'ren 1931-garreneko ITUN BERRIA ondorengo idazti guziak arakatzea dordo bait-nuke, norbaitek gazteiztar yayoari orpoz-orpo yarrai izan ba'dio, zorionak alakoari!.

152. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Laguntasun: Ba-dio norbaitek (Arturo Campion'ek, oker ezpanago) Aita José Arana jesuita, bertso-berri papelak biltzen ibillia zala, ta beraz, naiko pilla aundia inguratua; baño ez dala bertso oien arrastorik gelditu, or nunbait bazterren baten egongo dirala galduta.

153. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Ordurako bañan, elkarren berri gabe, beste norbait ba-zebillen pizkor lan berean, ni baño aurreratuagorik gañera, bere gazte-sasoiaren abaroan.

154. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Alare izenak eman dizkigu eta ez da gutxi, bada beste norbaitek ixildu egingo zitun bildurrez.

155. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Ez dala oben larria esango du norbaitek... Nik berriz emen aipatzen diran olerkari (?) eta olerki asko, ez nitun ainzat artuko ezta bilduman ezarriko.

156. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Ala, Euskaltzaindiak Bordele'tik norbaiten deitzea ez zan bidegabekoa.

157. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Norbait ezaguratzen det, euskera zarra eta oraingoa ere oso maite duena.

158. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Ez al zan irakurri lenengoa, bereala altxa zan norbait, galdera bat egiñaz: Ez ote-litzaken obe, alegia, erri bakoitzeko euskerari-buruzko monographiak alde batera utzi-ta, Euskera bakar bat eratzeko, sortzeko, indartzeko lanari eskuak lotzea.

159. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Bañan norbaitek jaso bear izan zuan, zenbaitzuen aopean-edo zebillen aien aurkako mar-marra.

160. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0520 Aldez-beste, neri Ebangelioetan zor omen didana ori ere esan baitu norbaitek askoz gutiago da.

161. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Agian norbaitek gustokoak izango ditu nik emen aitatutako zenbait bertso.

162. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0043 MAIDER.- Zuk emaiten diozun jakiaren gatik, norbaitek fornitu behar dio!.

163. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 - Ha, zakurra!... Zakurra saingaz... Norbait bada (Behatzen du leihotik)....

164. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 - Ekazu othoi zerbait edateko...(Ohartzen da Egiaphalek utzirikako botoila eta basoari)... Norbait izan duzu hemen?.

165. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 ENGRAZI.- Norbait?... Ez... Nihor.

166. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 SEME.- Aita!... Ama!... Norbaitek jauzi egin du gure ganbarako leihotik....

167. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 Alako batez, atean jo du norbaitek.

168. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0085 Eta ba dakizu, egiak geyenetan min ematen dio norbaiti.

169. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0010 6- Nor da Jesus? Jesus, denak dakizkan norbeit da, eta apezak berak baino maiteago gaitu.

170. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0011 Lurpean: harriak, etche egiteko... burdina, machina egiteko... ikatza, su egiteko, eta, eta bertze zenbat gauza! 3- Zeruko Aitak ematen dauzkunak, ematen ahal dauzku bertze norbeitek?.

171. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0042 Familiako bilkura izaki-eta, norbeitek espres egiten badu ez etortzea, erakusterat ematen du, familia ez duela maite eta ez dela bere buruaz baizik orroitzen.

172. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Ez, norbait ahanzten dut ahatik; lupiek ez zuten ikusia.

173. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Norbaitek, sekulan hatcheman balitu bidean!.

174. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia othoizlari 1967 0053 Mundu huntako ontasunak izanki-eta norbeitek bere haurridea ikusten badu beharrean eta bihotza hesten BADIO, nolaz dagoke haren baitan Jainkoaren amo-DIOA?.

175. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0372 Andere Uliren iduriko,
Bazter guzietan jende asko,
Dena lan, dena griña, nehon ezin egon,
Orotan sartzeko parada guziak on,
Duphin beltz guzietako zali,
Mokhordo guzietako uli,
Orotan trebe, orotan ausart,
Dena chiliport, dena chalapart;
Norbeitek zion bezala: Leher eta zapart,
Holakoekin hobe dela akort eta apart!.

176. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 Norbeit haundi izen zen Eskual-Herrian...

177. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 II Nafarrotar haur hori zen: Axular Jauna,
Nork ez du izen hori norbeiti entzuna?
Aphez idazle bat zen oso Eskualduna.

178. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Preseski, zeren, acholarik gabe, dagon bethi hein berean du, Ganich Makaiakoak eskarniatzailer irriak sarrarazi ohartu direlarik, ordu zuen, Euskualdun tontoa egiazki norbeit dela, ez dela nor nahi, munduko zoko barneetarainon duela bere omen ona hedatu.

179. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0104 Norbait izan zait oixtion haren berriekin!.

180. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0104 - Ba, jauna, ba: kortxeko oihan hortan orai-orai sartua da, iduri norbaiten ihesi....

181. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Zuhaur eta ez berze norbeit; eta are gutiago erdia hau eta erdia hura den nahastikako zerbeit....

182. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0007 Juduak eta beren zaleak, besterik ba diote ere, libretasunaren eta berdintasunaren alde ez direla esaten daukunean, nor-baitek uste izan dezake Mirande bera ba dela gauza horien alde.

183. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 6. Europatar egiazko-kulturaren liburu goienak euskaraz argitaratu, hala nola (3)Berlin, 1933 (Nor-baitek, ezin-egonaren ezin-egonaz, itzulketaren zai izan gabe irakurri nahi ba du.

184. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0214 Gei horiek oro gogoan eta elhez ongi erabili ondoan, bereziki Ondarrabian egin zen bertze bilkurachka batean, idazki luze bat moldatu zuten onhartu phonduak finkatzen eta zabaltzen zituena eta gainerat lauzpabortz galde zauzkanak: guthun hori Eskual-Herrian norbeit zirener igorri zioten, abendoaren 25-eko Daranatz aphezari zauzkan galder ihardets zezoten.

185. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 Bainan cho! Beharrirat erraren dautzugu, gure iduriko, bigarren zathia, parte segurik, ez dugula batere galdua; itchura askoren ara- bera, Axular-ek ez bide du berak (chaharregiz ala nik dakit-a?) bere liburua argitarat eman: ilobak ala bertze norbaitek hartu dituzke eskuz eginikako gai guziak, lehen partekoak eta bigarrenekoak, elgarretarik berechi gabe, eta nolazpait bildurik ager-arazi.

186. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0029 Den bezala ere, liburu ederra da, joria, aberatsa, jakitate handikoa, eta nahi ginuke lehen-bai-lehen norbaitek berriz ager-araz baleza girichtinoen eta eskualzaleen onetan (1) Hitztegi batean (Biographie générale F Didot MDCCCLXI tome III) hauche erraiten dute Axular handiaren Guero-az:.

187. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Artha berezienak ukan zituzten hargatik bai, etxekoek bai eraikitzailek, haren gogoa gain-gainetik argitu beharrez: iduri-eta muttiko hartarik norbait jalgi nahi zutela ondoko urtheri buruz, beren odolaren omenetan.

188. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0011 Azoletako amu-arrain finak gogora ekarriz, Ibañeta kaskotik arraintzan dabillen norbaiten ari nahasia dirudi bideberriak; eta peko zolan, amu xuri bezala, bazterretxeak.

189. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0104 Errazu hitz laburrez zoin diren bertzeen ontasuna zuzenkontra hartzen dutenak? Norbeiti berea hartzen duten guziak.

190. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0106 11. Norbaitek hiltzeko ustea dianean, frankok diote: ezdut daigun urtheko kukua entzunen.

191. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0216 1. A) Ezkilak drindots luzea edo dolua duenean norbait fite ilen da.

192. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0216 2. A) Sagarako txilintxa eta ezkilarenak batera yotzen badute, norbait fite ilen da.

193. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0216 3. Ume ilari, begiak itxita geldituezkero, zabaldu egin oi dautsez, bestela norbait atzetik eroango leuke.

194. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0283 10. Dendari baten etxean, espos-arropa bat yosten ari delarik, norbaiti orratza sartzen bazako eta bere odolez arropa zikintzen badu, malur handiak izanen ditu esposa hark.

195. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 7. Bein eskribau bat zeruko ateragiño eldu eizan ta norbaitek an fruta nueva esan eieban.

196. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0033 Irigoyen
Ondo jokatu baña
apustua galdu...

Mattin
Asiz geroz ahal dena
norbeitek in biar du,
unek nere aldean
doblea indar du,
nik al dudana eginta
gelditzea berdin du.

197. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0038 Gaur norbeitek ekarri dute
ementxet irabazteko,
gauza pulita da oi segurki
saloi baten beztitzeko;
eztut irrisku aundirik nik
gaur orren irabazteko,
bertzalde ere eztut astirik
ortan exeritzeko.

198. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Efifiak. - Zer izen pollita eman dioten berehala Eskualdunek, nunbeit norbeitek sasipekoak deitzen zituen gudulari gazte biphileri! Efifiak! Bada, Alamanian ere nahi omen lituzkete orai efifiak, Amerikanoen oldarra Berlinerat gabe hausteko. Himmler horri buruz ari da lanean. Bainan ez othe zautzue orori Alamana, pisuegi iduritzen egiazko eta behar bezalako efifiaren egiteko? Efifia, izena bera bezen arina eta zalhua da, egun hemen, bihar nunbeit, etzi debruetan barna joana, harrabotsik gabe, jauzika, irriz... eta ez da holako Alamanik!

199. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Holachet gerthatu balinbada norbait hobenik gabe preso hartzea, orai dei egiten ahalko du Jaun prefetak egin berria duen biltzar berezi bati. Commission de révision erraiten diote. Biltzar horrek ikertuko ditu pleini diren presoneren paperak, eta frogak arinchkoak balinbadira, ala frogarik batere ez bada, presonerak lehen-bai-lehen libratuko dituzte.

200. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 14-18 ko gerl'aitzinian, nurbaitek nurbait khurutchatzen zianin edo harekin buru egiten erraiten zeion: Jinkuak deizula egun hun! Eta bestiak arrapostia: Bai zuri ere pharte hun! Etzen egiten ahal batzarria pollitago.

201. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Arthean ikusi ditugu ere gure muthiko ttipien eskualdun dantza pulitak. Norbeit harizan da ontsachko lanean, gazte horien moldatzen. Eta loteria hura? Segur gira nehor ez dela enoatu barne hartan. Etcherat joan gira denak kontent gochoki iraganik arratsaldea.

202. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Denen buruko, Billotek jakin-arazi du cherka dezaten bertze norbait, Alger-eko alki irriskutsuan nola nahika jarri nahi duenik.

203. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Halere norbeitek egin dezake hautu eta afera ona, Salzeko izanen direnetan...

204. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Plumagaineko nagusi norbeit den bezein norbeit nahiak, Bordachurik preso altcharazi du bere seme Piarres eta Galeretarat kondenarazi, iduriz hobendunez baino gehiago jelosiaz...

205. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Nourbaitek galthatu zeion zertako hain goizik zotukatzen zen?

206. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Norbaitek bilkura ura eredutzat ematen zigun alde untako eskualduneri.

207. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lf 00001 Zuek zer ardietsi duzue, hain minkorki mintzatzeko? Zuek ere norbaitek behar othe zaituzte kendu?

208. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Gañera aditu zuan Jaungoikoak eskatzen ziola Ebanjelioko esan ura betetzeko: Norbaitek nere ondotik etorri nai ba du, bere burua ukatu, bere gurutzea artu ta nere ondotik etorri bedi.

209. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Ola ez diteke erria gobernatu... Norbaitek agintzea bearra da...

210. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 - Begira, Mitxel; norbaitek ordaindu gabe iru illabete igarotzen edo pasatzen ba ditu, gizon zintzoa ez dala uste izaten det.

211. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Sartu zan morroia, bisperan norbaitek katilluan ipurdia yarriaz egin bear opillarekin.

212. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Euskerari ez yakoz orañarte oportunidade orreik emon, eta ezin dogu jakin ziurki euskera derrigorrez ilten dan, edo norbaitek ilten dautsan.

213. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Norbaitek jaso ta agintarietara eramango ba-lu, lan ederra egingo luke, noski.

214. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. ayerdi 00001 Gure errietan eskil-otsa genduen berezi, norbaiten eriotza, su eta ujoldeen kixkal ta irentzi bearra iragartzeko.

215. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Baña, norbaiten iritziz, ez omen da gure gaztediari emateko aolku guzizkoa, euskaldunok lenago ere naikoa uzu ta motz agertzen omen gera gizarteko artu-emanetan, gizalegearen aurka dagon orrelako beste aolkurik gaztediari eman gabe.

216. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gizalegearen aurka ote dago ordea aitatu degun aolku ori? Norbait bide okerretik dijoanean bide zuzeneratzea edo bide zuzena non dagon erakustea ere gizalegezkoa dala uste nik, eta okerreko bidean ikusita une bateko atsekaberik ez ematearren edo okerrera yo dualata ez lotsaraztearren arpegi alaia ipiñi ta bere artan yarraitzen uztea baño gizalegezkoago nere ustez.

217. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Eztala latin-jatorrikoa esango du norbaitek, gure euskera.

218. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Luzaro eztala Donostiako Z-ARGIA' n, 290 gn.zenbakian, norbaitek itaune auxe egiten eban: Noizko Euskal-Biblia? eta ale eder onekin asten eban bere idaz-lana:

219. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 1.951'gnez englanderriko Jaialdiak asi ziranean norbaitzuk begi-aundi geratu ziran: munduari lenengoz bira eman zion gizonaren izena ezagun zitzainak alegia; lenengoko biralari bezela Drake'ren izena ageri bai zan.

220. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Drake ez baina, ez al zan Magallanes izan? , galdegin zun norbaitek.

221. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 FZ. SETIEN: Ni ez naiz hren... redakzioetan behar da norbait ortarako... dagoala or.

222. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Bide osoa zabalik... norbaitek bide-erdia nahi badu....

223. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0063 Berak ez dakiala, beste zerbait dalakuan, errekadu lez norbaiteri emoteko edo eroateko agindu ba dautse? Izan lei ori be.

224. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0072 Sal-gai guztiak nere baitan arkitzen zirala, sartu ta artu nezakela nai nuken guztia, baiña ez zitzaidan olako goserik iriki: NERE BAKARDADEA GOGORATZEN ZITZAIDAN eta NORBAITEN bearra.

225. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0072 Zertarako nezazkean gauza aiek danak, norekin jolasturik ez ba neukan, norbaitekin poz egiterik ere ez?....

226. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 ORDUAN ERE BESTE NORBAIT BEAR IZATEN DUGU.

227. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 Erantzun zeure ingurraztian: Gogora ezazu, ain ondo egin ez zenduan lan bat amaitu zenduanean, norbaiti erakutsi ote zenion Nori ote?, zer esan zizuten?, zergaitik erakutsi zenien?.

228. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0087 2) Alkarrizketea
Edonork ezagutzen dau janariekin lan egiten dauan norbait.

229. 1969-1990 bizkaiera poesia netx 0058 Orain asiko degu
Debako itxu kanta: (bis)
erri ontan badu norbaitek
borondate galanta.
¡Ai, ai, ai!.
Erri ontan badu norbaitek
borondate galanta
.

230. 1969-1990 bizkaiera poesia netx 0058 Debako aurrak ziran
jolasten kantetan:
baña norbaiti gaitz egin
zioten nunbait estetan
.

231. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0150 Parrokoagindik urten ez ete eban be zirikatu eban norbaitek, baiña ori jakin orduko, beretzat danak bardin zirala ta berari baketan lagateko argi adierazi eban parrokoak.

232. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Asmotxak zirala andre areik, esan eutsan norbaitek, bikario areri.

233. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 Lenengoak zaragi bat, norbaitegandik lortuta, urez beterik ebala, ardantegiko bidea artu eban.

234. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 Eta herri-jaietan... Edo kanpoko norbait urira heldu zala eta haren omenez kaleetan eta plazan soinua joten ebenean, eta txistularien txiruliruak entzungarri ziranetan.

235. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Batzuen barrua ikusi gurea sentiduten dogu, norbait nabarigarri danean, baina ez edonorena.

236. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 Au gogoan-da ez da arritzeko Batikanoko Lenengo Batzarrak erabagi ebana; Norbaitek ba'diño Kristok ez ebala egin Pedro apostolu guztietan aurren eta Elizaren buru agiria, edo ez ebala artu Kristogandik egizko almen-eskubidea edo almen au omenezkoa bakarrik dala, birao alakoari.

237. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0029 Gure bizitzako segundu bakoitzean, norbait, mundu zabaleko leku batean, arrazoi bat edo besteagaitik, tristerik dago.

238. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Orrela etxeko norbaiten eriotza, gaixotasuna, lanik eza, bizibideko burukomin edo aldakuntzak, txarkerien bat, kutunen baten ezetza, ikastaroetako ulert-ezin eta etsipenak, bakartadearen sor-erazle lez ezagutzen dira.

239. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Norbaitegaz jardun bearra, agertu bearra, adierazpen premiña, ittoten ez dauan ittotasuna lakoa sentiduten ei da askotan.

240. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Norbaitegaz jardun bearra, ittoten az dauan ittotasuna....

241. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0046 Izan leitekena da norbaitek nire samiñaren atal bat kendu nai izatea; urriñetik begi argiz begira dagoan norbait estu ni ikusmiñez itxaroten egotea be bai, arnasa bete eziñik nire oiñotsa urreratzen dantzunean.

242. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Bein Amerikar gizon bat eldu yatan, norbaitek bidalita, Gernika'ko lerkai-erasoaren barri jakin gura ebalata.

243. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0008 Sudurreko eta aoko zauriak: Norbaitek sudurrean naiz aoan zauriren bat izaten badau, aurrerantz makurtu-azo bear jako bere odola iruntsi ez dagian.

244. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0166 Norbaitek diño ez dala Arana'rena, abandotarrak ez ebalako egundo Aitor'ik bere lanetan aitatu eta.

245. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0011 Bestalde, Liturgia euskeraz egiten hasi zireanean, Lekuona gertatu zan Batzordeko buru, ta Iparraldeko norbaitek, Orduen Liturgia lanetako euskereaz salakuntzea egin eban.

246. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0012 Gaur gabean Mabille'ra joango gara, erabagi eban Lise'k, dantzan egingo dogu eta arrigarri izango da norbait nigaz ez arduratzea.

247. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0030 Barakaldo-aldean, erriak euskeraz egiten eban aldian, norbait hilda....

248. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0279 Izan lei Lekuona berberak batutako bertsuok beste norbaitek orraztuta emotea, onelako gauzak garratzak eta minkorrak izaten diralako.

249. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Lanean hasten ez bagera, norbaitek lekua hartuko digula beldur naiz, jende asko dago han etxeak egin nahirik.

250. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 Altxatzen da ondoren BAT taldeko norbait, afalkideetan zaharrena, eta edalontzia buru parean jarriz, mozkor ahotsaz, zotinka, zenbait hitzetan trabatuz, hizketan hasten da.

251. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0021 Gaurko aztergai hau
ez dateke norbait bakarrarena,
Eta bai historia,
Santagarazi herriarena.

252. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 GEORGES - Ni gordetzeko norbait bila ezan. Bihar hator ni ikustera eta elkarrizketa baten mundu mailako esklusiba emango dinat.

253. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 DOROTHEE - Jende eskolatu guziek jakin behar dute inglesa, Tittu Inglesa, balinbadakizu, nora nahi joaiten ahal zira. Eta denek norbaitentzat hartuko zaituzte! Zeren, gure frantses hunekin ez gira urrun kurritzen ahal. Québec-era doi doia eta oraino... Nahiz, inglesarekin...

254. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 BETTIRI - Bazakinat, bazakinat... Baina halere, etxera heldu bahintz eta Marzel-ekin edo beste norbaitekin ezkontzen... herrian berean edo auzo-herrian, zer atsegina ez litake guretzat...

255. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0089 Galtzagorri-k hori entzun orduko, Axular-en atzetik (gibeletik) beste norbait zetorrelakoan, atzaparrak rau! bota omen zizkionan; baina, besterik ezean, Sara-ko erretore jaunaren itzalarekin gelditu omen zen eskuartean.

256. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00084 Norbaitek hartuko du eta horrela lagunen bat egingo dugu.

257. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0018 Arazo gorrienetakoa eskulana urritu egin duela asko; gizonaren ordez, makinak egiten bait du lana gero eta gehiago, nahiz eta honek beti izan beharko duen norbait aginduak emateko.

258. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0055 Norbaitek esaten bazuen: - Nik oso gogor egiten dut putz.

259. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Norbaitek, noski, berauek txikikeriak direla pentsa dezakeen arren, beste batzuk, ordea, gure haur eta gazte gehienek gure hizkuntza ikasten duten une honetan, ez dugu uste komunikabideek eskaini beharko lieketen eredutasun eta finkatze-laguntza inondik ere baztertzekoa denik, are gutxiago, gainera, telebista, prentsa eta irratietan gaizki edo gutxienez ikastegian edo liburuan ez bezala agertzen diren esaldi arduragabeengatik gero irakasleari etengabeko galderak egiten zaizkionean: ongi erantzuteko txarrak, gainera: Eta orduan, Euskaltzaindiak zuk diozun bezala hori erabakia baldin badu, zergatik ez dute horrela esaten ETBan, irakasle?

260. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 Bigarren adieran, jokatu, zerbaiten edo norbaiten alde agertzea ere ba da, politikan, lagunarteko harremanetan, etab., aukera bati eutsiz.

261. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0009 Norbaitek, galtzen denean, bere bidea aurki dezake, puntu kardinalak non dauden jakinez gero.

262. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Epaileek norbaitek legeak betetzen ez dituenean parte hartzen dute.

263. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 Proba hauek era guztietakoak izan daitezke: matematikako ariketa bat, landare konkretu batzu bilatu, klabean dauden mezuak deszifratu, kirolak, ezkutaturik dagoen norbait bilatu eta hurrengo probaren papertxoa hari eskatu, olerkitxo bat idatzi...

264. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 Baina polinomio batetan zenbait monomio dagoenez, norbait aukeratu beharko da polinomio guztiaren maila adierazteko.

265. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0086 Nagusia konturatu zen norbaitek jaten zituela haren soroko marrubiak.

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Batek etxeko norbaiti edo bere maitaleari gutuna idazten dionean estilo bat erabiltzen du.

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0249 Sorgin-sorginkeriak gaur galduak direla norbaitek pentsa baleza, komeni zaio oker dabilela jakitea, sustoren bat hartu baino lehen.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0291 Ariketa hau ikusi ondoren, denborapasa ezezik test bat ere izan daitekeela esan dezake norbaitek eta, sakonean denborapasa baino gehiago test bat da egiaz.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Gisa honetako gizartean, esklabu bat produzioko tresna da, ez gizaki eta eskubidedun norbait.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0279 Izenda itzazu elementuak, eta ondoren norbaiti kontatuko bazenio bezala idatzi, Martin Zabaletak egiten duen bezalaxe alegia.

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0279 Oraingo honetan zu zeu zaude mendian, bakarrik edo beste norbaitekin.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 Bai autobusetan ezin da erre baina beti dago norbait erretzen.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0091 Kristauek, beraz, gari alea lortu zuten, baina ez zekiten noiz erein; halako batean, norbaitek Basajaun bati entzun zion algaraz esaten: - Ja, Ja, Jai! Balekite hartuko lukete: Orria irtetzean artoa erein.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Enparantza txikia beste mundu batean dagoela dirudi, norbaiten kapritxuz han jarria edo norbaiti ahaztua bezala, haizeak adarrak mugitzen dizkion zuhaitz harekin.

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0040 Ea, bada, zuetariko norbaitek ekartzen didan erantzuna.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0059 Irakasle edo beste norbaitek lagunduko dizue klitxeak jotzen, multikopiagailua erabiltzen etabar.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 Goiz batez, ibai ertzean zebilela, norbaitek deitzen ziola entzun zuen.

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 Norbaitek ere gauzaren bat oker egin edo esan duela eta hara berehalako hitza: asto bat haiz, hik esan duan astakeria! eta horrelako hitz umiliagarri eta zantar.

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 Lehengo batean esan zenidan norbait behar duzula dendako lanetan laguntzeko....

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0126 Norbaitek Buruzagi Handiari erronka botatakoan, txirobarrek egin beharreko erritoa zein zen bazekien: berak ere aizkora jaurti beharra zeukan, eta urrutiago jaurti gainera.

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0632 Nahikoa zaila da hemen norbait sartzea, izan ere eskultore asko dira barruti honetan ibiliak, baina zeharo sartu edo bertan gelditu gabe.

282. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0018 Edo norbaitek irakurri nahi badu, irakur beza; bestela irakasleak irakurriko du.

283. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 (Zuz. Orok.) Norbaiti eskubideren bat emanez edo obligazioren bat kenduz legeak egiten duen salbuespena edo bereizketa.

284. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0082 Presente dago bere indarrez sakramentuetan eta norbaitek bataiatzen duenean, Kristo berak bataiatzen du (Vaticano II, S.C. 17).

285. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0081 Norbait somatzen du inguruan baina ez du begiak irekitzeko adorerik.

286. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0081 Norbaitek dei egiten diola ohartu da, baina ez du begiak irekitzeko ausardiarik.

287. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0081 Norbaitek oihu egin dio, baina begiak irekitzeak ez duela ezertarako balio uste du.

288. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 Horrela erabakitzen baduzue oso garrantzitsua izango zaizue kasu honetan gaian jakituna den norbait gonbidatzea eta aurrez galderak prestatuak edukitzea.

289. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0107 Eta norbaitek zer ari zareten esaten badizue, erantzun: Jaunak behar du eta berehala itzuliko du hona.

290. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0105 Lehenik, ez daukate oso definizio berdinak hitzaren mugatzeaz eta kontzeptua beraz, eta norbaiten ustez hitzaren mugatze egoki bakarra definizio sintaktikoa litzateke, eta beste eratako definizioak arbuiagarriak, hots, psikosemantikoak eta barnedefinizioak.

291. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0033 - Jaten duenarekin, egun gutxi barru gure ganbarak hutsik egongo lirateke...... eta beti dago norbait nahi gabe zapaltzeko arriskua.

292. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0013 Bapatean, atea jo zuen norbaitek: tok, tok, tok....

293. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0059 - Noski ezetz! lehertu zuen emakumeak, amaideak jasan arazitako alditxarra norbaiti leporatu behar bait zion.

294. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 Eta orduan esaten zuen norbaitek: - Baina ez al dakizu, ba, Aurrezki Kutxan tokatu zaiola?.

295. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0079 Norbaitek oraindik ez badaki ere, itsasertzeko herri polit bat da Hondarkabi.

296. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0026 Orduan norbaitek esan zuen: - Untziak motorrak piztu ditu jadanik.

297. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0052 ... beste norbait baizik, ilea lurreraino iristen zitzaion beste norbait arraroa, txikia eta nanoa: Gizonilo bat!.

298. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0122 Gazta kobra hilgarri horietako batek ihes egin du telefonikatik eta pistolero batzuk dabiltza honen atzetik, gas pozoituaren antzeko hatsa bait dauka kobra honek, eta Jones jaunaren etxean dago urberogailuan bilduta, eta hil egin dira denak eta oraindik orain zoora deitu du norbaitek etxera joateko esanez.

299. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0204 - Zeu al zara, Ben? Ba, burutik eginda nagoela usteko duzu, baina dirudienez, semaforoak jan ditu norbaitek.

300. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0084 Keesek bapatean sentitu zuen norbaitek eskutada bat gozoki sartzen ziola patrikan, eta Wieberen ahotsa ezagutu zuen: - Har ezak.

301. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0114 Bukaezinezkoa zirudien proba ilara haren ondoren, norbaitek gogorarazi zuen: - Eta momentu batean ondorioen ehun eta berrogeitamarrak GHA-ra jotzen badu, Gizakiarentzat Hurreko Arriskua, pazientea likidatu eta ZDLI-ren presazko zabalkuntza, Zakurren Deusezketa Lege Internazionala.

302. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0124 Agurea ematen zuen norbait (nahiz eta aurpegian liztor baten antza izan) lurrean zegoen zuhaitz baten kontra, kiribilkaturik eta dardarka hotz handia izango balu bezala.

303. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0245 Eta hirugarren boz batek, oso antzerakoak, erantzun zuen: - Nire ustez, Norbaitek berak etsiko zuen.

304. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0079 - Beste norbait etorriko da, eta zapaten bila datorrela esango dizu.

305. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0106 Baina norbait ba ote zegoen, ba, gomendiorik entzuteko? - Utzi zerbait guretzako ere! - oihukatzen zuten, hala ere.......

306. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 MG botila bat ere ikusi nuen norbaiten eskuetan.

307. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0026 Batzuentzat gizon zuria espiritu txarrak uxaten zituen norbait zen.

308. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0003 Norbait ikusi orduko, hauxe esaten zion: - Egunon, laguntxo. Norekin ari zara hizketan? - Kinkilimarro deabruarekin - erantzun behar zitzaion -. Buztan miragarriaren nagusiarekin.

309. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0034 Besteak: - Nik ez - gaineratu zuen. - Norbait baduk.

310. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0007 - Eee? - Ez... bakarrik ikusten zaitut eta norbaiten bila ibiliko zarela iruditu zait.

311. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0005 - Norbait dator! Goazen ihesi!- oihu egiten die amak, ikara bizitan.

312. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura otsoa eta azeria 0010 Baina aldian behin, burua kanpora ateratzen zuen norbait ote zetorren ikusteko.

313. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0013 Mesedez utz iezadazue pakean eta zoazte beste norbaitengana.

314. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 Norbaiten urtebetetzea edo auskalo zer! Baina Konintxi berean.

315. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Haren bihotzak beste norbait aukeratu bait zuen, eta neska polit eta eder batekin etortzen zen alditan zuhaitz ondora.

316. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0042 Bapatean, ilunpetan dagoen norbaitek zera dioela entzuten du: - Zuk ere pintatu behar al duzu? Ikaratu egiten da; momentuz behintzat ez du esaten diotena ulertzen, bera jan nahi lukeen basapiztia bat datorkio burura.

317. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0074 Eta berak, nolako itxura izango zuen berak? Norbaitek hartuko ote zuen lapurtzat? Seguru ezetz.

318. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0029 Aitorlekuan apaiza zegoen norbait aitortzen.

319. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0046 - Eñaut, Eñaut!- hotsegin zuen norbaitek - Eñaut erori eta amildu egin da. Eñaut amildu da!.

320. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0048 Ezin zuten sinetsi. Ez, hura ez zen Patxi Trumoi aspaldikoa, ezta gutxiago ere: hura beste norbait zen.

321. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0083 - Bada, erasotzen badugu, tiroren bat bota dezake eta finkako norbaitek entzun ere bai.

322. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0023 Norbait barrez ari da iluntasunean, eta ez duzu argirik behar nor den jakiteko: Herr Kruptsch! Nola erori ote zara horrelako tranpan?.

323. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0042 Norbaitek, mukizuren batek, zerbait esana zion, ze zuzen-zuzenean honelaxe hasi bait zen irribarrez: - Ia, Lierni, zer da sorginen historia hori? Konta iezaguzu denoi eta horrela denok izanen dugu barre egiteko aukera.

324. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0079 - Pronto dago, beraz, dena...- norbaitek.

325. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0008 Bere gainean zaldun bat, bularraren kontra zerbait edo norbait zeramala.

326. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 - Ba herri honetan sekula santan ikusi ez dena, isilik egoten dakien norbait duk. To!, hor zegok koxka.

327. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0066 - Begira Tom, hori norbaitek baleki, ez ginateke bi egunetan ere biziko.

328. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0118 - Gehiegi ez bada zuri gertatua errege jauna? esan zion norbaitek. Ikusi gabe ezin da sinets.

329. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0081 Bera bezain isiltsu ibiltzen zen norbait izango zen, aldi berean, bera bezain maltzur eta arretatsua ere izanik.

330. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0026 Hauzoan batzuk, zoratu egin zirela zioten; norbaitek, berriz, burruka beroagoan ere ikusi nahi zituen, eta heuren etxetako gehienek, berriz, ez zuten berri handirik.

331. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0036 Batek, harri xabalkak hautatzen zituen, bestek biribilak, norbaitek erzdunak, zenbaitek konkordunak, harbelkiak nahiz karaizkiak, adreilukiak nahiz teilakiak, denetarik noski...

332. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0028 - Mesedez, une batez geldituko al zinateke? Norbait hartu behar dugu hemen.

333. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0058 - Haruntz iristean salbaturik gauden, Blok edo beste norbaitek ikusiko bagintu ere, ez bait zekiten zakurra geurea dugun ala ez.

334. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0058 Oso lasai aurkitzen ziren Kedaren gelan, han bait zeukaten norbaitek pasabidearen bestaldean atea irekitakoan abisatzen zuen txirrin hura.

335. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0114 Norbait leihotik sartu izan balitz Timek zaunkaka hasi behar zuen nahi eta ez, txakurtegia etxearen bestekaldean zegoela ere egia zen arren.

336. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0114 - Etxean bizi den norbait izan da - esan zuen Gorkak -.

337. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0070 Ikastetxeko ate aurrean, zigarroa ezpainetan zuela, alde batetik bestera zebilen norbait. Theodor panpox zen.

338. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0145 - Baina Astesantuan lehenengo kurtsoko norbaiti klaseak emango dizkiot.

339. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0163 - Zer egiten du zure lagunak? - Martin orain ere ikasgelako hoberena da. Eta norbaitek ongi jokatzen ez duenean sutan jartzen da oraindik.

340. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0163 - Baina norbaiti begiratzen dionean hori lortzen du.

341. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0055 Norbaitek, ama itzulia zela eta zai zeukala albiste eman zion.

342. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0078 Norbait konpontzen ari zen txabola baten ondoan, adreilu hondakin batzu zeuden pilaturik.

343. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0104 Ez da erraza jakiten nola animalia batzuek ezagutzen eta ulertzen duten norbaitek burla egiten dienean, baina nolanahi ere, Letagin Zuri jakinaren gainean zegoen.

344. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0118 - Hortzak! Egia da. Norbaitek hozka egin dio.

345. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0044 Eta zuek ere hortarako untziratu zarete: Balea Zuria lasterkatzeko * Lasterkatu: atzetik norbaiti edo zerbaiti jarraitu harrapatu nahian.

346. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0065 - Txibato zerria!- oihu egin du norbaitek, baina andereñoak ez du jakin zein izan den, (...).

347. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0214 Bere burua ispiluan ikustea joan zenean, beste norbait zela iruditu zitzaion.

348. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0024 Fede hori badugu, mezu pozgarri hau jasotzeko gauza izango gara: Ezagutzen ez dugun Norbait, Kristo Jauna, gurekin dugu, gurekin lan eta neketan bat.

349. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0006 Eta norbaitek, ezer ez izanik, zerbait badela uste baleza, horrelakoak bere burua engainatzen du.

350. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Liturgi elizkizun aldetik badu, ordea, argiak beste zentzu edo balio sakonagorik, elizkizunetan eta bizitzan guretzat garrantzi haundia duen zerbait edo Norbait adierazten bait du.

351. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0010 Norbait berritua atera dadin gaurko festatik.

352. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0040 igandea pasatzen huen ostatu zokoetan gozo
guiness karioak irensten
aldamenean norbaiten behar gorria sumatzen
eguzkipean kuskandel
irlandako lore ubela eskuan.

353. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0093 BAPATEAN, higan norbait izatera helduko haiz.
Ikusiko dun egunero
gauza bera egiten dudala kasik.
Ikusiko dun egun bakoitza egun desberdina dela...
Ikusiko dun beti zerbaiten zai bizi naizela.
Ikusiko dun isiltasunik isilenean
denbora pasa egiten dela, eraman haundiz
berriz ere denbora bila.

354. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0143 Ortzak norbaitek eman zizkidan,
aginak eta betortzak
kariatuak nituen
ordezkoak ipini zizkidaten.

355. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0198 Harentzat norbait ekarri beharra neukan.

356. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0198 Zetzan gelan sartu eta lasaitu nahi nuen: Norbait lortuko dizut, Gatsby.

357. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0198 Fidatu nitaz eta ekarriko dizut norbait...`.

358. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 - Beste norbait estaltzen ari dela uste dut.

359. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 - Eta nor da ba beste norbait hori?.

360. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0177 Noribaiti komeni egingo zitzaion, sartu nintzen.

361. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0137 Batzuetan egunez ere abesten zuen, bere gisara orduan, pasadan pausoa geldiagotzen zuen norbaitek, mutilkozkor zarpazuek edo aurrez-aurreko espaloian garaje aurrean esertzen ziren gizonek lagundu ezean behintzat.

362. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0291 Eskura paper bat eman besterik egingo ez duen norbait.

363. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Ondoren, edo ondorioz, jendeari zertxobait erakutsi beharko nion, idatzitako zerbait, zeina honako lerro aldrebestu hauek izan bait litezke, jendeak edo zeuok pertsonaia hauek geure ondoan, geurekin bizi direla jakin dezazuen, nahiz eta beharbada hau norbaiti harrigarria edo txorakeriren bat iruditu.

364. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Ez dut inoiz honelakorik ezagutu, norbaitek zioen.

365. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Bazirudien ezein nekaldiren aurrean norbaiten erronkari eutsi nahi ziola, proba propio horretarakoxe eskaintzen zitzaiola, bere indarrak neurtzeko.

366. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0069 Denek komentatzen dute bezperako erasoa zein gogorra izan zen, uste baino gogorragoa, eta zein suerte txarra zortzigarren komandoarena, bizirik ateratako bakarraren animoak ikusi besterik ez zegoen, erabat lur jota zirudien mutikoak, fusila arrastaka zeraman kasik, eta norbaitek esan ere esan egin zion ea nahi zuen laguntzaren bat, bainan berak ezetz, berdin zuela, eta haiei bost axola noski.

367. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0129 Norbaiti hori axola zaiola jakiteak, indarra eman dit aldatzeko.

368. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0083 Lehendabiziko aldia huen errosariora faltatzeagatik norbait hire bila bidaltzen ez zuela.

369. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0050 ; (...) badaezpada, hala ere sustorik ez ematera saiatzen nintzelarik, ez bainengoen oso seguru eta bazitekeen ezagutzen ez nuen norbait izatea ere.

370. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Bapatean norbaitek Aitzolen esku ezkerra ikutu du, bera iratzartzeko asmoz edo.

371. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Goizean goiz artzaina ardiak hartuta gorantz zihoanean, norbait ikusi zuen bere txabola inguruan berari begira.

372. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0068 Bilatu duzu Gadafiren inguruan lagundu diezagukeen norbait?.

373. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0068 Norbaitek nahi izango balu Libiatik irten eta Estatu demokratikoren baten bizi, Estatu Batuak barne, gurekin eramango genuke.

374. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 Nik ba dakit ez dudala bigarren ofizialea hil, eta honegatik zilegi zait pentsatzea norbaitek konspirazio antzeko zerbait eraiki duela niri errua botatzeko.

375. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0074 Norbait bilatu behar duzu, edo norbait bilatuko duzu, eta irudituko zaizu egokia dela, zuzena eta jatorra dela.

376. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0053 Norbait hil behar bazuen, hobe ez ezagutzea.

377. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0108 - Eta orduan, nola joan zen Autonomia kalera? Zertan joan zen? Norbaitek deituko zion.

378. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0099 Gaizki nago: oiñak eta eskuak lokarriz trabatuak, ezin lokartuz; nagoen oihalpera urbiltzen zerbait nabaritzen dut; norbait hor dago.

379. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0052 Ez nekien ihes egiten ala norbait pertsegitzen ari nintzen.

380. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0063 Eta ez zegoen argi bedeinkazio keinu hura ez ote zen norbaiten eskuaren eske egindako seinale bat.

381. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0047 Anjelexengana inguratuz hasi zenean, bazekien ondo bietako norbaitek bukatuko zuela begiak zabalik eta Uhetako leizezuloan behera amildua.

382. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0100 Kafesnea edaten ari ginelarik, atean norbaitek jo zuen.

383. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0015 Ohiturak behartzen du egilea, aldez aurretik, aurkezten dituen pertsonaien, adin, gradu, enplegu eta izaeraren ere berri ematera; baina, nola idazle askok beren kontakizunak horrela hasten dituzten, oraingo hau kontatzen duena, besteek bezala ez egiteagatik (eta badaiteke norbaitek esatea, hantuste izugarri batez) bere hala eta buru belarri gaiean sartzera behartuta sentitzen da.

384. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0040 Eta Julenek, zure anaiak edo beste norbaitek ba al zekien testamentuaren berririk? Ez dut uste.

385. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0044 Galdegin gabe ezinegonik zen bati, ezkondu baino lehenxeago, erantzun zion: Herriz herri nenbilen ezkontzeko norbaiten bila.

386. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0139 Abuztuko eguerdi baten, adiskideekin batera bordatzen ari zelarik, norbaitek ateondora egin zuela iruditu zitzaion.

387. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0062 Ez ote da otsoa inoiz ardi larruz jantzi, norbait enganiatzeko?

388. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0053 Ni ez noa hau eztabaidatzera; norbait ados ez balego eta gai honetaz sikologo horrekin iharduki nahi balu esan diezadala; nik emanen nioke zuzenbidea.

389. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0157 Norbaitek hitz egiterakoan, Inmak hartuko du beti aurrea.

390. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0028 GAUAREN ILUNPETATIK nor da hor?, nor da hor? behin eta berriro ari denari berehala bururatzen zaio, beldurraren dardaretatik baldin bada ere, beti dagoela norbait gau horren ilunpetan.

391. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0028 Norbait hori pertxatik zintzilikatutako jantzia besterik ez bada ere.

392. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0028 Pertxa bortxatua edo zerbait harrigarriagoak sortarazia, garbi dago norbait hori ez dela inoiz adiskide suertatzen.

393. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0126 Jo nahi bait genuke norbait gure dardoaz debile principium eta guzti, baina ondoren sortu zirenez zentsurak, tiento eta zutik!

394. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0146 Eta, orduan, norbaitek Gae Aulenti aipatu zuen.

395. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0187 - Ez al hekien artean, Adur baldar horrek, jauntxo hauengan ez dela aski norbait apaxtuntzea, gero behar adina zaintzen ez badira.

396. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0163 Jesusek esan zuen: - Norbaitek ukitu nau, niregandik indar bat atera dela sumatu bait dut.

397. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0120 Petiri larri heldu zen, norbait somatu baitzuen bidean berari jarraiki, illunpetan babesturik, eta Mayi'rengana iritxi orduko bere kezka agertu zion: - Mayi, bildur naiz etxekoren bat neri segika etorri ote den.

398. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0358 Eta, badaezpadaere, nik neuk nahiago diat hitz-egin, hitzkuntza, norbaiti funtsgabeko solasa irudi dakiokeen arren; ez zaidak axolarik, eta hiri?

399. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0093 Alde horretatik, bere burua hiltzen duen edozein zoro sakonengatik esan liteke beste norbait hiltzea nahi zuela, baina bere burua hurbilen duelarik, handixek hasten da, lehenbizi bestearena egin behar duela ohartu gabe.

400. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0177 Hiru urte pasata gero, norbaitek bere aita berriro ikusi eta bizi guztian harekin lehen aldiz benetan hitzegiten badu, ez da, noski baino noskiago, aharrausi egitea gauzarik egokiena.

401. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0277 Noiz edo noiz, jakina, azalduko zen norbait gizalege arauak direla eta ez direla: kale kantari baimena.

402. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 - Benga dantzara! - esan zion norbaitek.

403. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0114 Eta norbaiti iruditu zitzaion brankako sirena-katamaluak Hortensia ederraren aurpegi tankera zuela.

404. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0145 Norbaitek esan balit errege, czar, enperadore, zortearen seme kuttun nintzela, erdeinu harroputzez begiratuko nioke.

405. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0011 Geldirik egon ziren etxearen izkinan, denda bat zena, piztien zarataz eta liskarraren zurrumurruz norbait jeiki zen.

406. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 - Eta, ez duzue inortaz susmatzen? Ez zuen inork norbait gelan sartzen ikusi?.

407. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 Hainbat pertsona ikusi zuen han, batzu irtetzen, beste batzu sartzen eta gainerakoak geldi, zerbaiten edo norbaiten zain, zirudienez.

408. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0123 Edo, eta hau oso problematikoa zen baina itxaropena ez omen da inoiz galdu behar, norbaitek bera liberatu arte....

409. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0015 - Ustekabean goxatu naiz eta zain nengoen bidea norbaitekin egin ahal izateko.

410. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0015 - O, hau zortea! Nire txikia eta ni bakar bakarrik goaz eta lagunduko gaituen norbaiten bila gabiltza.

411. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0052 Urketari gazteak esan zuen: @- Kalean irainak entzuten direnean ez datoz hauek jatorri oneko jendeak eginak, eta norbaitek zerbait eskatu behar duenean, nahikoa zuhurra izan ohi da bere ezpainak irainez ez zikintzeko.

412. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0139 Eta bilduta zegoen jendeak esan zuen: - Esan duzuna egia da. Estepako Lehoia honekin ezkontzea da onena eta zuk beste norbait bilatzea.

413. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0110 - Larrusia! Deskonektatu egin ditu norbaitek traste horiek eta norbait hori lasai asko ibili da telefonoz deika, miss Rosaren kontura.

414. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0125 - Eta? - Norbaitek miss Rosaren gorabeherak oso gaizki doazela sinisterazi nahi digun seinale.

415. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0211 Eta orduan kezka bat nagusitu zitzaion: pertsona egokia jarraitzen ari ote zen? Zeren gizon hura, bijilatzen ari zen gizona, beste norbait izan zitekeen, ez Donard kapitaina... Baina lortutako datu fisikoak harenak ziren....

416. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0006 Horrela, bada, gauero norbait etortzen zitzaion bisitari, ilunaren babesean, eta ostatutza onari dagozkion betebeharrak kunplitu ondoren, hitzik gabe agurtzen zuen.

417. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0063 Otso nagusiak zioenez, bere ordainetan norbait bidali behar zutela, emakumea bisonte barrenkietan bildu eta otsoei utzi behar zietela.

418. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0140 - Norbait etorri zaio bila eta orain dela gutxi irten du.

419. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0191 Ba al daki norbaitek zein den bere benetako izena? Izenak itsu izaki, ez dute izendatzen dutena ikusteko ahalmenik.

420. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0121 Bidaia hura egitea erabakitzen zutenek ez zutela herrian uzten zituzten ondasunak, moble, tresna, animalia eta abar, galtzen; animalia hauen ardura zen handiena, baina norbait geratuko al zen hauek zaintzeko, gozamen truke....

421. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0036 Ahots sakon eta zahar batek honela esan zuen: Non zaude? Eta oinkadak honuntz eta haruntz entzun ziren, zailtasunez dabilen norbaiten oinkada kolokariak bezala.

422. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 Zergatik ez duzu aldegiten eta beste norbaiti galdetzen? - oihu egin zion jabeak.

423. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 Baina Bristoleko norbaiten izena emango dizut eta hark lagunduko dizu beharbada.

424. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0069 - Konforme. Stevens jauna ez zutela diruarengatik hil esan dizut; ezagutzen zuen norbaitek hil zuela, eta gazteren batek hil zuela.

425. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0094 Machesteren dagoen norbait pozik ikusiko nuke berriro.

426. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0094 Bristoletik irten eta berehala, norbait errepide ondoan zegoela ikusi zuten.

427. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0010 Tira, ba, suhiltzaileek eman diguten txostenaren arauera sute hura ez zen berez sortu, norbaitek eragin zuen.

428. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0062 - Lasai, Stewart jauna, ez duzu gehiago ikusiko eta, norbait horretaz arduratu da.

429. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0038 Norbaitek eraman behar die beharrezko gatza mengotsuei; bestela, berauek nola lortu? Eta, noski, garraio neketsu horiek egiten ditugunok ogibide bezala egin beharra daukagu, salerosketaren gain zerbait irabazten ari garelarik.

430. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0069 Han zeuden Norfolkeko sagarrak, biribilkote eta beltxaka, eta pertsonaia muztiotsuak zirelarik, paperezko zorrotan etxera eraman eta afalostean norbaitek jan zitzala erreguka eta otoika, limoin eta laranjen horitasuna nabarmeneraziz.

431. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0111 Norbaiten zain-zain zegoela ikusten zen, gelan zehar gora eta behera baitzebilen, eta zarata bakoitzak dardar eragiten zion, leihotik begiratzen zuen, erlojuari so egiten zion (...).

432. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Beren zazpi krisailutxoak piztu zituzten eta orduan konturatu ziren norbait han egona zela, (...).

433. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0011 Aspertua nengoen ohearen erdia hutsik sentitzen; nekatua, gau erdian iluntasunari begira, loarekin adiskidetu ezinik, mamuak inguruan, bakardadea hausnartzen; gogaitua, mahaikiderik gabe bazkaltzen; galdua nuen dei eta gutun irrikituen zain egoteko ohitura; ez nuen aspaldian argazkirik poltsikoan erabiltzen; ez nintzen norbaiti loreak bidali edo opariren bat egitearren dendaz denda ibiltzen, ezta inori maiteminez poemarik egiten ere.

434. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0044 Edanda omen zeunden; arkupetako bazter ilun batean harrapatu zintuen lizunkerietan norbaitekin.

435. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0055 Eta norbaitek perbertitu baldin bazintuen, ni izan nintzela hori! Nik zintudala galbidean jarri!.

436. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0091 Ilunaren isilak ere ez zekarren zelatari bilaba gordearen abisurik, baina nabarmen zegoen (usmatu ala susmatu?) norbait bizi zela gure mutilak zasta! esku betean atzaman nahian.

437. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0063 Badago idatzita ez dagoen lege bat eta horren kariaz gizona emakumeari jarraitu behar zaio zerbait edo norbaitek bereizten dituen arte.

438. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0089 Iragarki bat jarri zuten geroenean paretan itsatsita, hirian soinekoen tailer bat ireki zela eta neskak behar zituztela idatzita zegoena, norbaiten nahia han lan egitekoa balitz izena emateko eta autobus bat etorriko zela lantokiraino eramateko.

439. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0013 Goizean beldurrez jaiki nintzen, arratsaldean etxera beste norbaitek eramango zintuela pentsatuz, eta bost lagunen txirrindak pintxatu nituen, baina beste seirenetara ez nintzen iritsi.

440. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0041 Auzoko mutxurdin batek esan zuen behin ea ez ote zen zoroetxetik aldegin eta apaizez jantzirik etorritako norbait, baina jende gehienak txolintzat jo zuen andrea.

441. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0055 Polikiago, baina Julian ere zahartu egin zen otarrak egiten, maitasunaren gela ezagutu gabe, eta jadanik janaria prantatzeko edo ohea egiteko ere akiturik eta ebaindurik aurkitu zenean, norbaiten eskuetan jartzea erabaki zuen.

442. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0041 Behin, arratsalde batez, inoiz baino urduriago iritsi zen etxera: lortu berria zuen kontakto batek adierazi zionez handik aste pare batetara beste norbaitekin helduko ziren notizi berriak jasoko zituen, seguru aski berarentzako agindu berri batzuekin.

443. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Beste erronda bat edatera egin omen zien gonbite eta bapatean, ea bitako norbaitek neska errusiar batekin nahi zuen ezkondu diru kopuru baten trukean galdetu omen zien, besterik gabe.

444. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0013 - Bai, baina orain zerbaitek edo norbaitek izua sartu dio gorputzean eta bere izena eta egin zizkidan deklarazioak ez aipatzea eskatu dit.

445. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0071 Katharinaren umorerako, hau saltsa mingarria zen, okerrago oraindik, norbaitek gainean eskuz idatzi zuela: Hauek dira benetako kariziak.

446. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 Eztabaida hori, nork nor bijilatuko duen, zozketa bidez erabaki dezakezue... Ea, norbait gehiago ikusi duzue?.

447. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0042 - Maitasun eterno bat orduan? - Eta hori zer da? -Bizitza osoan maitatzea norbait!.

448. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0123 Karmelo Isastik batzuetan furgoneta bustirik ekartzen zuen, hala ikusia zuen norbaitek, baina inork ez zuen adierazpen hori baieztatzerik izan, bustita heldu izandako kasuan ere, Karmelo kanpora jaisterako lehortzen bait zen, konkistadore hauskararen hatsaz, ura.

449. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0123 - Gaur tximeleta txuria hil ezkero euria egingo du bihar- esan zuen norbaitek tabernan.

450. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0177 - Eta pantanoa?- galdetu zuen beste norbaitek.

451. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0204 - Gauza horiek denak liburuetan daude esaten zuen Pistonusek zuek baino lehenago pentsatu zituen norbaitek.

452. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0033 Neri bernezurrean ostikada bat jo zidan norbaitek eta izar guztiak ikusi nituen.

453. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0033 Ireki zuen orratio azkenik norbaitek ale hori! Asperturik geunden itsu-itsuka ibiltzen eta denak abiatu ginen zalaparta batetan kanpora.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 2. Eredua Ikaslea bakarrik dagoela eta irakaslearen nahiz aholku eman dezakeen norbaiten laguntzarik ez duela suposatzen du eredu honek.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0061 - Ezi, norbaiten nortasuna poliki-poliki bere adinera iritxi-araztea da; nortasun hori okertu dezaketen eragin gaizto ta grin okerretatik babestuaz; bainan gure nortasuna ezarri gabe.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0634 Legea atera ondoan badakit norbait Pedro izenaren lekuan Haitz ipintzekotan zebilela eta ez dakit azkenean zer egin duen, baina alde batera utzirik hori esan nahi dudana da legearen arauera eskubide osoa duela ene ustez (...).

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Pedagogia eta zientziak zerbait eta norbaiten zerbitzurako behar dute egon: gurean argi dago aukera: euskal langile herriaren zerbitzurako.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0098 Nola hori?, galde dezake norbaitek.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0234 Bainan beretu balinbadituzte, behar izan dituzte haatik norbaiten eskuetan ezarri.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Orduan hortako behar zuen urrea, norbaitek eman behar eta... ez ote du, ez eman bainan aintzinatu Ordoño Asturiako erregeak?.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0054 Herrian norbait hil zela hil-kanpaiaren bidez jakiten genuen.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0839 Norbaitek pentsa dezake, ez dela garbi ikusten arreta hori, edo-ta berandu arte ez duela horrelako arretarik izan.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. goñi 0081 a, dominioaren elementu konkretu bat izan daiteke; halaz ere, batentzat betetzen bada egia da norbait dagoela funtzioa betetzen duena.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0009 Egun batez, norbaitek entzun zion, eta Andoaingo ikastolaren aldeko jaialdi batetan parte hartzeko eskatu.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0013 Ea norbait animatzen den.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0010 Eta, zer-nolako erreboluzioa nahi ote dute ezker berriok, edo zein helburu ote dute? - galdetuko zuen norbaitek honezkero.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0041 Norbaitek populistatzat botatzen ahal gaitu honen ondotik; baina esan beharra dago jakina badirudi ere, bigarren urratsaren emateko, lehena eman behar dela, eta horrela hirugarren eta laugarrena ibiltzen hasteko.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0055 Gau batez norbait jin omen zitzaion jazartzerat, puska askoren ebasterat, eta bertsulari xaharrak begi bat galdu zuen borrokan.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0093 Otoitzak, sagara, ez dira zerbait irakurtzea, norbaitekin mintzatzea baizik.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Ikasle batek bigarren hizkuntza turismoa egin ahal izateko menperatu nahiko luke; beste batek bere lanbidearen inguruan ateratzen diren zientziazko liburuak irakurri ahal izateko; izango da norbait atzerriko telebista eta irratiak ikusi edo entzun ahal izateko nahi duena ere.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0073 Eta zerbait hori hizkuntz irakaskuntzaren eremutik kanpo dago: beharkizun bat bete, informazio bat eman ala hartu, asmo bat azaldu, norbaiti zerbait sinestarazi, arazo bat (aska)bideratu... amaigabeko zerrenda.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Ikaslea sarritan beste norbaiten papera egiten askoz ere erosoago sentitzen da.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0040 Zertanik etxauk! Arratiako berbetan!, erranen luke norbaitek.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0040 Baiña, euskalkiak zaindu behar dira! akar egingo dit norbaitek.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Idazleak norbaitentzat idazten du, irakurlearentzat hain zuzen, eta ez aurreko paretarentzat.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0203 Gure kasuan, beraz, hau da Bibliaren itzulpenean zaindu beharreko alderdirik nagusiena: jendaurreko irakurketarako behar duen egokitasuna; batzarrean bildurik, norbaitek agerian irakurri eta, entzunez, denek ulertuko duten itzulpenaren egokitasuna.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0617 Beste norbaitek idatzitako oharra da.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0296 Norbaitek esango du animalia hauen lana traktoreekin eta ongarriekin ordezka daitekeela.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Amaitzera zijoazela, ustekabean, non etxe barrengo norbaiten bertsoak entzuten dituzten.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Ziberoa Euskal-Herriko departamenduan sartu behar dela dudarik ez dugu Abertzaleek, guztiz Ziberokoek: Euskaldunak baigara, norbait izatekotan.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Gainera, noiz esan daiteke norbaitek hizkuntza batean hitz egiten badakiela?.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Esate baterako, noiz esan daiteke norbait bere ezagunekin eguraldiaz mintzatzeko gai dela edota bilera ofizial batean jendaurrean mintzatzeko gai dela?.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0015 Inoiz entzun nion norbaiti, han Suizan, bere apaiz jantziak jantzirik hitz egitera hasten zenean, gure Aita Salbatore hazi egiten zela, orduantxe zegoela bere zentruan.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0301 Norbaitek gaixorik nahiz ezbeharrez lanak atzeratuak dituelarik, igandetan lanera joaten ere ezagutu dut neure sorterrian.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 Gure ustez obrak beren baliakizunez egin behar dituzte nahiz eta hiri hontako norbait enpresa honetan arduratu nahi balitz ez luteken parte hartzen uzteko eragozpenik izango, bainan ez dute inondik ere Lagunarte Izengabea sortzeko asmorik presupostuaren kopurua akziotan betetzeko.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0387 helbide, iz. Norbaiten bizilekuaren adierazpena, zuzenbidea.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0469 Eskabideren bat edo egiteko norbaitengana zuzendu. (-a deklinabide-atzizkiaz).

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0469 Norbaiten etxera joan.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0520 lilura, liluratu, liluratzen, liluratuko, du ad. Buru egin ezin daitekeen eraz norbaiten gogoa menperatu.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0031 Adibidez, norbaitek eztabaida batean ederki! esaten duenean ez du esan nahi entzun duena bikaina iruditu zaionik, baizik eta bestearen argudioa entzun duela eta ondoren bere eritzia azaltzera doala.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0059 Begira adibide (13) adibide: ejemplo hauek: Nik ez dut irakaslea ikusi Nik ez dut irakaslerik ikusi Zein da bien arteko desberdintasuna? Lehen esaldian agertzen den irakaslea norbait (14) norbait: alguien ezaguna (15) ezagun: conocido da.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0023 NEW YORK Norbaitek Marianoren biografia artistika errepasatzen badu, 1980an New York-en topatuko du.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0078 Norbeit senda baneza nik nere eskuz, berehala jaun mediku horiek prozeberbal bat egin lezakedate.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0068 Dudarik gabe Josek ere badauzka eta norbaitek poliz-gizoneri salatu ere.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0035 Norbaitek: .

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0128 Artista, bere kontura pentsatzen eta ari izaten den norbait da, eta nortasun hori babesten eta sustatzen duenaren laguntza onartuko du soilki.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0128 Zernahi esku-sartze (estatuarena, akademikoena, kritiko-estetikoena) egun oroko ogia den haro honetan, argiro frogatzen ari da, artegintzarako pertsona batek, nor izateko, funtzionarioen munduko ez den norbait behar duela izan.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0094 Gaizki aurreratu nahi zion norbaitendako zela uste dut.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0138 - Norbait dator esan zuen Martxelinok.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0272 Esanahi horixe jaso du kristau-teologiak, Elizako * ministeritza, misio edo betekizun bereziren baterako Jainkoak norbaiti zuzenduriko barne-hotsa adierazteko.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 Sagarapena
Orokorki harturik, zerbait edo norbait Jainkoaren gurtza edo zerbitzurako ipintzea da.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 1. Sin.: Opalkuntza; Eskaintza. Adiera zabalean, norbaiti, gauzaren bati, egiteren bati, lekuren bati edo aldiren bati zentzu erlijiozko edo gurtzazko berezia ematea da.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0061 Alegia, bigarren aldiz ezkontzera bazihoan norbait, edo eta ezkontza desusukoa gertatzen bazen, esate baterako, zahar bat gazte batekin, protestanta bat katolika ezkonzale batekin, edo eta bikote harremanetan nolapaiteko eskandala gertatzen ari zela barreiatzen zenean herrian zehar, gaztediak bilduz erabakitzen zuen exenplu bat eman behar zitzaiela, eta koblakari batzuen bitartez prestatzen zituen komeriak, eta hauk ditugu astolasterrak.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0125 Guztionek, etxea ukiezinatzat jo ohi izatea, babes eskubideaz gozatzea, salduezina izatea, eta senitarteko norbaiti zatitu gabe pasa behar izatea eragin du.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0076 Ez gaitezen artistik chauvinismo batetan eror; bere biografoetarik norbaitek esan izan duenez, hots, Regoyos bertako impresionista denik ezin dezakegu esan.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0115 Ksub1 Indarraren nahiz maltzurkeriaren bidez, eskuratzen du lehen-pertsonaiak bilakizun zena
Ksub1 Gauza bera, baina pertsonaiaren batek norbait behartu egiten du bilakizun aurkitua hartzera.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0083 Horregatik, fede hitza ez litzake ezagutza buruzkoarekin bat-batera erabili behar, nahiz eta ezagutza hori ebidentzia zuzenekoan, zientzi-aurretikoan edo zientziazkoan oinarrituta egon, nahiz eta norenbaten itzalari lotuta egon; zuzeneko nahiz zeharkako ebidentziari itsatsita eta lotuta bait daude itzaldun horiek ere.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0213 Norbait azken axolarik gabe izan (edo, zehazkiago, izkutuan izan), eta azken axola hori biztea eta agirira eta oharmenera ekartzea adieraz dezake konbersioak.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0068 Honen hitzaldiaren ondoren, elkarrizketa bat egin zuten euskaltzaindikoek (122) Id. id. 334-346gn. orrialdeetan. Gaztelu, Mitxelena, Irigoien, Loidi, norbait (...) eta Pipliamg'go apezpikuak parte hartu zuten.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0048 - Irakasleak edo beste norbaitek diktatzen dituen marren izenak, lurrean dantzatu edota arbelean edo paperean idatzi.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0139 Norbaitek aspaldi esan zuen, ilunbetako semea argitakoa baino argiagoa dela.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0058 - Nire irakasle eta ikaskideekin:
normalki irakasleekin kontsultatu gabe...... lan egiten dut
- zein asignaturatan?...... zergatik?......
- irakasleei kontsultatu eta lanen berri ematen diet
- bakarrik lan egitea gustatzen zait besteekin harremanik izan gabe
- taldean hobeto lan egiten dut
- bakarrik ez naiz moldatzen eta beti beste norbaitekin egin behar izaten dut.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Bapatean Ane esnatu egin zen: artean gaua zen, baina zerbait edo norbait mugitzen ari zen etxetxoan.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0063 Norbait haien gainean eseriz gero, herrialde zoragarrietara eramaten zutela, alfonbra bakoitzak toki desberdinera.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0116 Aurretiko ezagutzak, adibidez, Etikaren problema sortzen dio: non dago gizonaren askatasuna, geroa erabakirik eta aldez aurretik ezagutu daitekeenik badago, norbaitek oraintxe iragarri liezadakeen eran?.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0050 Azken azkenean Jesusen kezka eta buruhaustea ez da larunbaterako jarria dagoen agindua zintzo betetzea, gaitz egin beharrean on egitea baizik, norbaiten bizitza urratu ordez, bizitza hori salbatzea (Mk 3,1-5).

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0023 Hautatua izan baina herriari hitzegiten hasi zitzaionean, norbaitek tiro batez erahil zuen.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0045 Ez da posible herriko norbait agintari izendatzea, jendea eskolatuen kargu bat denez.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0106 Makur tankera hartzen duenean eta pakafa izutu nahi du norbait.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0049 Haurra zalantzan badago erantzuteko edo eta bera ezin dela txerri izan esaten badigu, hau esan behar diogu: Zuk badakizu, jolasa da; HB edo beste norbait izatera jolasten dugu.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0057 Galdera horri erantzun ondoren, honela galdetzen nion: Eta zuk irudi horretan norbait izan behar bazenu, nor nahiko zenuke izan?.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0139 Zapalketak zerbait izatera reduzitu baditu, NORBAIT izateari ekin beharko diote.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0139 Heziketa askatzailearen jokoak ez du izan behar, lehendabizi zerbait bezala situazio material berri batera jaso eta, goian eta indarraren jabe direnean, NORBAIT izaten irakats.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0052 - Hire aita nongoa duk hik? galdatu zion bazterretik norbaitek, aita hegoaldekoa baitzuen bereak!.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Begira ordea norbaitek eraso!.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0249 Gehienbat norbaiten ateraldiren batek sortuak izaten dira; gero, gauza bera adierazteko, denek erabiltzen ditugula.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0110 Dena den, eta orohar, norbaitek dioen bezala, handitasuna epaitzeko kriterio orokor bat behar litzatekeenez, gaia, estiloa eta hauek erabiltzeko zentzutasuna eta trebezia hartu bide dira gidaritzat, nahiz eta gai eta literatur jenero berezi bakoitzean hoberik ere izan.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0542 KONKLUSIO ANTZEAN OHAR LABURRAK Idazlea gizarte bizitzaren ertzean edo handik at dagoen norbait denik ez du pentsatzen euskal idazleak.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0111 Hara hemen etxebarneko zenbait zorigaiztoko desoreka eta sorgin-agerpen: a) Oilarrak gauez zazpi kukurruku jo ezkero, etxean norbait hilko deneko zantzua omen da, esaten digute Azkuek (19,108) eta Barandiaranek (21,II,361).

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0111 Gauerdi inguruko kukurrukuak sorginen hurrentasuna ematen omen du aditzera, arimak deika datozkizula-edo, etxeko norbait arriskuan dagoela-edo, lapurretan dauzkazula etxean-edo, etab.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0084 Horrela, bada, norbaiti, hitz bat ematen bazaio eta horrekin loturik bururatzen zaizkion guztiak esateko agintzen bazaio, erantzun bezala emandako hitz guztiek hitz-elkargoa osatzen dute.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0084 Esate baterako, norbaitek lapikokoa unitateari jatea erantzuten edota lotzen badio, elkargo sintagmatiko bat gertatu dela esango dugu.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0188 Galdetzailea interrogativo, interrogatif, interrogative 1. Zerbaiti edo norbaiti buruz galderak egiteko erabiltzen diren izenorde, adjektibo eta adberbioak galdetzaileak dira.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0318 Baina, gizatar eta posible ahal da horretan gelditzea? Jator ote litzateke, norbait egiaz maitatu, eta inoiz ere berorrekin ez hitzegitea? Ba ote daiteke, horrela, obedientziazko eta fedezko bizitzari eustea? Bere bizitzako ordu samingarrienean, oharpen hau dagie Jesusek bere dizipuluei: Zaudete erne eta egin otoitz, tentaldira sar ez zaitezten; erne dago, bai, izpiritua; baina gorputza argala da (Mt 26,41).

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0141 Aitzitik, norbaitek kosta berri batekin topo egingo balu, isilik gordeko zuen.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0175 Litekeena bait genuke, norbaiten bidea Orixegana, Unamuno barna pasatzea.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lécluse-ren hiztegia 0100 Hasteko, albo batera utzi nahi izan ditu beharrezko ez ziren mailebuak, zirela frantsesetik hartuak, zirela gazteleratikoak, nahiz horrek norbaiti (3) Ikus honetaz beherago. laburxegi iruditzea ekarri: (4) Mailebu beharrezkoen arazo honek ere eman zion zeresanik Plauto Bascongadoaren egileari, ik. 91-96. or. sardisca hitzaz eta 99-105.ak iritzi orokorragoetarako. L.ren ihardespenak, Plauto Polígloto 13. or. eta hur., ez zuen asetu, noski, Prai Bartolo (...).

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak karmel 1988 0004 Norbaitek, noski, bere adierazpen-askatasuna bidegabeki nire aurka erabiltzen badu, ukatu egiten dit, kendu egiten dit neure askatasuna; eta nik ere nahi dut askatasuna!.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0004 Orain aldizkaria argitaratua dagoelarik, beharbada norbaitek erreparatuko dik euskal literaturaren historiak aipatzen dituela gartzela zigorpean izkiriatutako zenbait testu: D?Etxepare, Iparragirre, Etxahun edota Lauaxetarenak kasu, eta guk ez diegula batere lerrorik eskaini.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0121 Norbaitek izan behar bait du erantzule politika ekonomikoaz.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0076 Eta berdin: Datozela Parlamentura!, eta norbaitek, zertara joan? Instituzio horiek, Trutziosko edo Treviñoko arazotxoak ezin dituzte konpondu demokratikoki Burgosen eta Kantabriaren aurka, eta Euskadiko independentziarena konponduko dute Espainia osoaren aurka!, osteratzen badigu erdeinuz, izan dezake munduko arrazoi guztia, baina orain arazoaren sentidoa ez dela efikaziarena, eutsiko diogu, baina estriktoki morala.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0421 5 6. Eredugintza edo semantikazko kalkoa Euskarazko ûtz, eitzi semantika alor zabalekoa zen, baina okzitanoaren kontaktuan, euskarak kasuekin eta osagarri motekin, norbait, zerbait, norbaiti, zerbaiti ezar zezakean eta ipintzen zuen lekuan hirur aditz mailegatu dira okzitano ta erroman hizkuntzen kategorietan sartuz, utzi zabalaren ordez: abandona-, kita-, pharti-.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. zuazo 0094 Hiru harreman mota bereiz dezakegu: 1. Umea bere lanarekiko: Hemen umea (beste norbait edo zerbaiten eragina uzteko fase bat iragan ondoren) ez dago zalantzatan, badaki zer pintatu, lan hori bere buruarentzat egiten du soilik, beste inoren gustorik, txalorik, interpretaziorik, ez ebaluaketarik hartu gabe kontutan.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0115 SUSA.- Norbaiten eskola nabaritu al da?.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Ama económica-k sendagilearekin egiten zituen ikustaldiak eta gaixo bakoitzaren berri ematen zion, eta norbaitek gaixotasun likatsua balu, alda zezan beste ikulu batetara.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Ez da borondate on ala gaizto kontua, norbaitek horrelaxe hartu nahi badu ere.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Are okerrago, itzulpen-errota bilakatu da, euskalduntzeko eta alfabetatzeko ahaleginik egiten ez duten agintari, politikari, sindikalista, kirolari, artista, irakasle eta abarren jokabide alferra eta zabarra zuritzen eta zarpeatzen duen norbait.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0009 Ideia horietako bat da istripuak nahitaezkoak, halabeharrezkoak, direla; lan egiteagatik norbaitek bidaliko zigukeen zigor bat, edo ogibide bat edukitzearen truke pagatu beharko genukeen ordain bat.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0140 - Negar egiteari uko egiten dio, mintzatzen ari den norbait hurbiltzen zaionean.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0031 Pepe Berruezoren lagunek, bere osasunari buruzko kezka eta zalantzetara ohituak zeudenak norbaitek beste hura gogorarazten zion Le malade imaginaire, ez zuten sekula pentsatu Atso Zaharra hain hurbil zebilkionik.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0489 helbide iz. (1856). 1. Helmena 2. G. er. Norabait heltzeko edo zerbait lortzeko bidea 3. (1970). Norbaiten bizilekuaren adierazpena.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0490 (ipar.): bertakoa ez den norbaiti egiten zaion diosala 1 HEMENDIK nondik adlag. (edo hara) 2. Mintzaldi edo idazlan batean, mintzatzen edo idazten ari dena aurkitzen den puntuan adierazi den puntutik dator.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0333 Norbait ekaitzak arrapatzen badu landan, elorri baten azpian sartu behar du.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0045 Ezagutu nahi dituzun tokiei buruzko informazio zehatza, mapa egokiak eta gidatzeko prest dagoen norbait aurkituz gero, kuadrilan egun politak igarotzeko aukera izango duzu.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0015 Aurreko astean ere bitan deitu nuen horra eta ez dakit zurekin edo beste norbaitekin hitz egin nuen.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0159 Dena dela, paleontologoek Antartidako jelaren azpian haien hezurtzak badaudela diote, norbaitek aurkitu zain.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0465 BERTZE ONDORIOAK, oraino gaitzagoak: Sozial mail gora batetako norbaitek baizik ez dezake 2. bizitzarik ukan.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Norbaitek persona bat bere etxean edo familian sartzea nahi zuenean, famili-kide eginik (ezkontzaz edo serbitzurako), bere etxera erakartzen eta sutegiaren edo ta su gaineko lagatzaren inguruan bira batzuk eman arazten aleginduko zen.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0299 Gai hau aipatzen duten historioen arabera, norbaitek gauez argi egiteko lastargi bezela erabiltzen du ezur hori, eta batzuetan, nunbait lapurreta bat egin nahi duenean, etxe artakoak lokarrazteko.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0372 Dorrao-n bai omen zen honoko hitz hauek ots aundian esan da harri-jasa uxaten zuen norbait: Zaindu Dorrao eta nere anaiaren baratza, eta gainerakoak kirrisk eta karrask.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0191 Norbaitek esango dit erderaz ere gauza bera gertatzen dela.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0051 Norbaitek, uste gabean, jasotzen duen kaskarreko baten aurrean ohi duen erreflejoaren erreflejozko erantzunaren pareko ageri zaigu orduko Herriak lehen menperakuntza osoari emandako ihardespena.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0013 2. Segurtatu bide egokiak ezagutzen dituztela, hala hizkuntzari nola kulturari dagokienean, norbaiten arreta bereganatu eta nor diren eta zer nahi duten azaltzeko.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0031 Norbaitek idatz ditzala harbelean edo orri handi batean.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0103 Ikasleak norbaiten arreta bereganatzeko, beren buruak aurkezteko eta zertan ari diren azaltzeko bideak asmatzen saiatuko dira.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0049 Azpikerietan ibiliak edo norbait gogaitu edo gozagaiztu dutenen hilotzak, ito ondoren, zorro baten sartu, eta serrailoko mintzulek itsasora botatzea gerta daiteke.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0055 Baina beste espresio batzuk oinarrizko esanahi bera badute ere, ezin ditugu literalki itzuli: euskaraz gorriak ikusi esaten dugu, baina espainieraz ; ingelesez (bederatzi bizitza eduki), espainieraz , errusieraz (bi bizitza dituena); euskaraz adarra jo, espainieraz , eta ingelesez (norbaiti hanketik tira egin).

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0055 Jainkoak ez die pozbiderik ematen, ezta Norbaitengan oinarriturik eta Norbaitek onartuak daudela sentitzeko argirik ere.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0055 Galdera gogor egin dezagun: norbaitek Jainkorik ez dela sinestaraziko balie, dolumin luzea eta penagarria gertatuko al litzaieke delako Jainko horren heriotzagatik?.

570. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0069 Negartiari parrakin erantzun ta iñoiz norbait atximur egin naian baletorkik, jo ta eratx zak.

571. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0071 - Begi onez ikusten ez duan norbaitek, ikusi du sobrare, ta euskaldunen aurka jaiki zaigu erri osoa!.

572. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0133 Ta ur-bedeinkatu ontziaren ondaan geldituko da norbaiten zai.

573. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0218 JUSTO - Toki txarrera! Auzi-maisu ta letraduak sartu oi geranean, beleak sarraskira, norbait galdua da....

574. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0219 - Beste norbaiten laguntza bear luke.

575. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0011 BAIÑA ORAINDIK PALTA ZAIZU NORBAIT: NI ZUEKIN EGONGO NAIZ BETI ESATEN DIZU NORBAIT.

576. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0011 Norbait ori JESUKRISTO duzu, Jangoikoa`ren Semea, zure antzera sendi batean jaio zana, zuk bezala bere ume-egunak eman zituana, ta, zeu bezala, apurka-apurka azi zana.

577. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0080 3- Denda sartzen zera, ta bertan norbaiten biran dagoan jende mordoa ikusten duzu: jendea aurrenengo jarri naita dabil alkarren leain, elkarri bultzaka.

578. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0080 Zertara dei egiten dizu, zuk ezagutu ez, baiña inportantea izan bear duan norbaiten biran pillatzen dan lagun-pilla orrek?.

579. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0058 71- Zer da gaizbidea? Norbait pekatura bukatu dezaken itz, egite edo ez-egite, da gaizbidea.

580. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0033 Lenengoak zagi bat, norbaitengandik lortuta, urez beterik zuala, ardandegiko bidea artu zuan.

581. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 - Lurrera izkillu oiek!! - esan zuen norbaitek, etsai bien atzean.

582. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Or al zerate laurok? Bi bakarrik ikusten zaituet!!! - eta gero berekiko -: Neronek ere zerbait egingo nikek, oraintxe, norbaitekin egiterik ba`nu...

583. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0168 Pizkunde onen asieran, euskera-laneri bultzada kementsua eman zionik, norbait izendatu bear izan ezkero, bi izen nai ta naiez aipatu bear: Arana ta Goiri`tar Sabin eta Azkue`tar apaiz jauna.

584. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Goazen, bada, beste norbait ere ba bait`dago, an.

585. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0009 Askotan, ama edo beste norbait gora zetorrela nabaitzean, laxterka oiera sartzen giñan.

586. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0072 Baña lagunen artean bazebillen naiko kezka: bazutela norbait kontrabando-bidean ixpi egiten ziena, ta eziñean zebiltzanak garbitzen zituena, Basajaunaren aginduz noski.

587. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Gelaren zoko batean sedazko kapel bat, kopazko kapela zegoen; norbait buruan jota, kolpez ara jaurtia izan zala zirudian.

588. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Larritu da Mister Todhounter norbait bere yayotasunak eta bere joku ez-ezagunak ikustera eta ikastera etorri zaiolakoan eta, leiora etorrita karraxika uxatu du begiralle lotsagabea.

589. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0110 Gurutze au ekustean, lan oetan adituak direnak, esan izan dute mirariturik ¡bada norbait alderdi geyago gabe, arripisu ori chuti jarri duana!.

590. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0015 Ixildu soñua, gelditu dantza-soka ta norbaitek Exker zanaren alde Aita gure, otoitza errezatu omen zuan, begirune aundiz gure aita zanaren alde, zeruan ikusi dezagula esanaz.

591. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0124 Pipertuek zebiltzan aro artan ziralazko muga-zaiñek, norbait larrutu bear bailuketean.

592. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0175 Alegia, zeurea zenuean ezkero, zitekeana zela arren ezjakiñean norbaiti eskeintzea.

593. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa zait 0061 Beste onetara baizik: aitari buruz galde egingo balute, aita den aita norbaiten, ala, inoren aita ote denentz, ederki erantzun nai izango bazenu, onetara esango zenidake: aita seme baten edo alaba baten aita delakoxe dela izan ere.

594. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa zait 0061 - Ain zuzen, esango banizu anaia, den orixe denez gero, norbaiten anaia izango ote litzateke, ala ez?.

595. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa zait 0142 - Gizonek onoimenaren zatiotatik batzuk bata ta besteek bestea artzen ote dute, ala, noraezean norbaitek bat ar badeza, guziak ote dauzka?, esan nion nik.

596. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa zait 0227 Eta benetan enituzke beste gauzak erabat izpidearen aldera baieztuko: norbaitek eztakiena bilatu egin bear duela iritzi izan dugu ta, obe, gizontsuago ta alfer-ezago izango ginateke, eztakiguna ediren-ezina dela, ezta eztugula bilatu bearrik ere uste izango bagenu baino: orren alde burruka egingo nuke erabat, itzez eta egitez gauza izan ninteken bestean egin ere.

597. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa zait 0227 Sokrate-k. Norbaitek eztakienari buruz bila ibili bear duela esatean gogaide garenez gero, biok batera onoimena zer den bilatzeari ekin diezagun nai ote duzu?.

598. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0058 Norbaitekin alkar artuta, jakiña.

599. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0025 Bazirudiken jantzi orri usaia artzen ziotela, edo norbaitek aginduta an batzar bat egitera elkartzen zirala.

600. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0089 Maiz aipatu zuten aiek billera artan Nagusia esaten zioten norbait.

601. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 - Bi izan ziran ordea ezpairik gabe, norbaitek Sir Solomon Newfork injinieruari sartu zizkion balak, - Watson sendalariak tinkotu zuan.

602. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0138 Norbaitek zemai egin zidak, bai, bidean zai edukiko detala, arrapatu ta iltzeko.

603. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0169 - Atze-atzeko leiotik norbaitek jauzi ta iges egin du.

604. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0202 - Beti berearekin atera bear duen oietakoa dala entzun izan diot norbaiti.

605. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0202 - Joxepa kaskagorra zala esan zidan norbaitek.

606. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0122 Beste onoko txiste au ere entzun izan diot nik norbaiti ere.

607. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0077 Askotan, ez dituzte palankariak berak egiten desapioak, beste norbaitek baizik.

608. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0010 Esan du norbaitek, bakartasuna gure gizadiaren estu-larria gerta zaigula.

609. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0091 Neronek irakurri izan det bein baño geiagotan, emengo egunerokoetan, Dn. Ramonentzat norbaitek esaten zuana: El cura erudito de San Vicente.

610. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0016 Largos en facellas y cortos en contallas esan zuan gugatik norbaitek.

611. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0108 Giro baten morroi ez izateko, norbait gerala adierazteko, ohiturak ito egin gaitularen aitzakiaz, orain arteko guzia irauli nahi izan dugu, on edo txar zan begiratu gabe, eta ona edo txarra aukeratzen genun ajolatu gabe.

612. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0228 Hori bera agertzen digu Markox doneak bere ebanjelioan (XI,25), esatean: Otoitzean ari zeralarik gogoratuko bazinake norbaiten aurka zer-edo-zer baduzula, barkatu ezaiozu, zeruan dagon zure Aitak ere barkatu ditzan zure hutsak.

613. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0029 Izan ere, norbaitek uste lezake, aur-kanta, xinplekeri bat dala, nolanai egin litekean bertso-xorta, ezer sustantzizko gauzarik esaten ez duana, eta, orregatik, ez aztertzerik, ezta jaramonik egiterik ere merezi ez duan ximplekeri bat....

614. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0030 Ume-kantaen garrantzia esan degunean, norbaitek pentsa bait lezake garrantzi pedagogikoa aipatzen degula; pedagogikoa, ots! memori-oroimena edo berdin ritmoaren sena ere umeetan bizkorrerazteko zerbait, alegia.

615. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0026 Ez, noski, zeruetan egin eta aingeruak ekarria, irudipenak artuta norbaitek esan zuan bezela.

616. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0026 norbaitek, gorde asmoz, ara eraman bazuan, nola zegon arantzatik exegita?.

617. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0043 Ori orrela dala, norbaitek, Jaungoikoagan sinisten duala la esaten badu, gero, orrek dakarzkin ondoren guztiak bere gain artu bearko ditu.

618. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0092 Norbaitek esango dit oso atzerakoi naizela, gibelean gelditurik nagola, buruz gogor eta legor; (...).

619. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Anaiak dirala baiezten du norbaitek.

620. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0157 Izan ere, askoren arteko norgeiagoka batetik norbaitek garaille gertatu bearko duan alderantziz, baiez dezakegu, noski, galtzaillerik ez dala aterako.

621. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0086 Norbaitek eusko-prehistoria ta etnografia ezezik, eusko-toponimia ta historia sakonki ezagutu nai baditu, D. Jose Migelek, kostata, egindako bildumara jo bearko du.

622. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0188 Bazekian noski Ane Boleyn`ekin ezkontzeko ere Aitasantuaren edo norbaiten baimena bearko zuala, mundu guztiak bait zekian Ana`ren aizpa aldi luzean bere maitale izana zuala.

623. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0041 Giza-itxura duan norbaiten irudia buruan artzeko bidea emango digun izenik ere ez bai-du.

624. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Norbaitek, ez naiz oroitzen orain nork, Penna ori Bena eta Beña'ren aldakuntza dala esanik dauka.

625. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0356 Gero preso egon duk eta galeretan ere, norbait arrobatu eta hilik.

626. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0029 Baina txo, norbait ba dator... (orduan Maider erdi lasterka agertzen da).

627. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0043 Apeza - Hobe! Norbaitek bederen.

628. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0151 LANGILEA: Norbeit baduk kanpoan?
XABIER: Ez! (Kanpoan aditzen dira haur batzu kantuz).

629. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0066 Norbaiten ganik urruntzea aski da haren hutsaren senditzeko bihotzean.

630. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0067 Hantxet norbait heldu ikusi nuen. Emaztekia segur. Begiak itzatu nituen. Makil bat bazuen eskuan.

631. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0018 Bainan, denbora berean badaki bere buruari gezurka ari dela eta zinez nahi baldin badu, taxi bat dei dezakeela edo norbaiti bidea galdetu; nahi luke bere burua galdu. Desagertu.

632. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0034 Norbait gordetzen delarik eta besteak xerkatzen duelarik jokoetan senditzen zuen beldur irringarriak bete pinturekin bere gogoeta osatzen zuela, Janeta, mutur egin eta, bideari jarraiki zen.

633. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0041 Orroit naiz ikaran hurbiltzen nintzala, norbaitek oraino ez nakien otoitz zonbait galdegin beldurrez!.

634. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0107 Norbaitek sinetsarazi behar guri bi misionestak aintzinetik hitzartuak zirela!.

635. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0107 Predikatzen ari zen batez, galerietan aditu omen zuen norbait goraki murmurikan, eta gizon debrua ez ixiltzen!.

636. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0192 Maite dugun norbait uztean, hitzak nekez jalgitzen....

637. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0192 Beraz, gehiagokorik gabe, agurtzen zaituztet herri eta herritar maitatuak; eta haietan bereziki hain goxoki errezebitu ninduen auzapez anderea, herriko kusi maiteak, eta norbait ahantz beldurrez izendatuko ez ditudan eskolako eta komunioneko lagun paregabeak.

638. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0030 Ebanjelioa, guretzat, ez da bakarrik liburu bat, erakaspen baliosez betea, bainan norbait da: Jesus Jauna.

639. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0030 Maite gaituen eta maite dugun norbaitekin goxo zaiku solasean egoitea.

640. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0012 Zuetarik norbeit eri ote da? dei egin diezotela Elizako apezeri; eta otoitz egin dezatela haren gainean, olioz gantzuten dutelarik Jaunaren izenean.

641. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0023 Bizkitartean, Aita Abadeak meza hastean ziona, norbeit eskas ginuen: Aita Mauro Elizondo, Beneditanoen Abade lehenkari berria, han baitzen Erroman.

642. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Hori beti bezala egin zuen ene anaiak, ez bakarrik den gutieneko orhoitzapen gaixtorik gabe, bainan norbaiten biltzeko behar diren manera ezti eta zuzen guziekin.

643. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0075 Gure etxetako emazteak norbait dira...

644. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0293 NAFARROA
1) Nafarroa Nafarroa
zuri kantatzera noa
norbaitek etorri eta
ixten ez badit ahoa.

645. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Orain arte ere, bertsolari eta bertsozaleen egun suertatu izan da Joxe Salaberria zenaren eraginez norbaiten omenez egin izan den urteroko bilera hau.

646. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Omendu ere bertsolari bat edo bertsolaritzaren alde lan egin duen beste norbait omenduko da, 1990etik aurrera, behintzat.

647. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Ezaguera osoz eta ondo konturatuz hauts, huts eta ezerez izango garela azkenik etorkizun beltz horren mehatxupean bizi izan ondoren, Norbaiten argi berritan itxitasun itogarri hori menperaturik normal-normala dirudi, etorkizun ederraren aurrean arnasberriturik, bihotza izugarrizko pozez gainezka edukitzea.

648. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Norbaitek udaldiko geldialdi honen arrazoiak argitu beharko lituzke, inork ez bait du sinetsiko ETBko langileek hiru hilabeteko oporrak dituztenik.

649. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Norbaitek argitu beharko luke ze preziotan erosten dituzten bideo-klip hauek, ala dohainezkoak diren.

650. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Honela izango ez balitz, eta gainera garesti ordaintzen badituzte, atzetik eskupekorik dagoen galdetu beharko genioke beste norbaiti. J. J. IRIBAR.

651. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Hau da, dudarik gabe, egunkarietako atal horren mirari nagusia eta horrexegatik, aspaldian norbaitek asmatu izan ez balitu luzapenik gabe asmatu beharko genituzke, hauxe delako bestela adierazpen faltan geldituko liratekeen ideak edo jakinduriak zabaltzeko modu bakarra.

652. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Etzan, zenbait bezela beti zirikatzen ari bear zuan oietakoa, baiña norbaitek tentatzean edo beartzean, bazekian erantzuten.

653. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Basakarra berak ala beste norbaitek erantzun zion, ez dago argi.

654. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Langileak du egiazko balioa: gizon bat delakoz, ez tresna bat; norbait delakoz, ez zerbait.

655. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Bukatzera noa bi hitzez: langilea gizon eta lanetik bizia, ez bakarrik lanari esker irabazten duelakoz gizonak bere ogia; baita ere lanak ematen diolakoz gizonari bihotz barneko gozo bat: zerbaiterako balio duelako, zerbait on eta eder moldatzen duelarik bere eskuz, besteri zerbitzu egin diotela ohartzen delarik, sentitzen du norbait dela, zerbaitetarako on dela, zerbait balio duela haren biziak.

656. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Jende askoren iritziz, amezketarra etzan guk ezagutzen degun Tolosa, ura beste norbait zan.

657. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak xarb 0001 Norbaitek proposatu du, bakotzak izen zerrenda bat egin dezan, Pariseko Irrati Telebista eta egunkarietan nor ezagutzen duen, eta honekin denekin Euskal Herriaren alderako lobby bat egin behar litzatekeela.

658. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Hala ere, norbaiti gaia deigarri ez bazaio ere, euskarak badu, inondik ere, asenahiaren sendagarririk.

659. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Semaforo Gorriak pozik jarriko lituzke hortzak beste norbaitek aurretik deskoipatzekotan.

660. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Barruko batek hori esateko, kanpokoek zer esango ote dute? Baina hor dago lekukotasun hori, norbaitek semaforo eroei sinetsi nahi ez baldin badie.

661. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Eta, noski, herri askotan erdiak bizkaitarrak dira, norbait giputxa eta beste batek ama Errezilgoa eta aita zuberotarra.

662. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 LARRABETZU (EGlN).- Larrabetzuko Herri Batasunak, ez du onartzen Madrilgo injerentziarik Udal arazoetan, azken finean Udal arazoetan norbaitek erabakitzekotan Udalak berak edota herriak Udaletxean aritzeko aukeratutakoek erabaki behar baitute.

663. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. antiguedad 0001 Norbait gobernuautonomoa ez da gai urteetan zehar gertatu beharrekoak diren hondamen hauetaz oharteraz eta beharrezkoa litzatekeen oinestruktura egokia gorpuztuz joateko.

664. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Bai, norbaitek ezango du ehiztarien artean ere jende finik badagoela; behar bada bai, bainan ez pentsa hauek bezteak baino erru gutxiago dutenik.

665. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Programa bat besterik ez Birusa norbaitek nahita egiten duen programa bat baino ez da, azaldu digu informatikan aditua den Simeon Barrosok.

666. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0002 KIUB-OMIC-en lan egiten duen Antton Fernandezek azaldu digunez, kaldera legeztatzeagatik kaldera instalatzaileek 30.000 pezeta inguru kobratzen dute eta arrasatearrek diru kopuru hori ez ordaintzearren, baimenik ez duen norbaiti eskatzen diote kaldera jartzeko.

667. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 Horrek gogora erazi zizkidan norbaitek bertsolaritzak haurrengan eta irakaskuntzan izan zezakeen eraginaz eta balioaz esandako kontuak.

668. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Gero aurreko balkoiko emakumea loreak ureztatu dituenean, begira geratu zaidala konturatu Ohartu, jabetu naiz, eta orduan erlojuari begiratu diot, ea, horrela ba, norbaiten zai nagoela ulertzen ote zuen.

669. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Izan dut egia erran, Ameriketan Euskaldunen apez nintzalarik galdeera frango, norbait atxeman beharrez, bainan holakorik guti!.

670. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Orduan hango artzain nagusi xahar bati eskatu nion (hau Gaston Carricaburu, sortzez Bankarra) eta erran zautan: Bazen ba hemen gaindi, naski izen hortako norbait, bainan badu 30 urte bederen ez dutala ikusi ez entzun zer bilakatu den.

671. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Mixel Inchausperi manatuko dio eta ohartzen ahalko da burua Euskalduna delarik, hegoaldekoa, ez dela batere Tolosako edo Bordaleko norbait baino gaixtoagoa.

672. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Norbaitek errana zautak noizbait gatuen begiek beren baitarik argitzen dutela, bainan ez diat hori sekulan segurtatu ahal izan, liburu batean edo bestela.

673. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0002 Behar dute berek entseatu idaztea norbaiten ondotik ibili gabe denboran Larzabal bat edo hurranago Daniel Landart-en ondotik ibili den bezala.

674. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Itz oriei erantzunaz, S.Pinckaers domekatarraren Le Chapelet olerkia biali zidan norbaitek urrutietatik.

675. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ori al dan Ezi maitasunean maitasunerako eraso dezaidake norbaitek.

676. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Gure artean norbaitekin alderatzekotan Arturo Campion, R. M. Azkue-edo berdindu bearko genduke, xeetasunak bereziaz.

677. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Garai batetako fraideek eta apezek ez zuten hitz gutti alferrik galdu, akats hori euskaldunen bihotz kristauetatik behin betirako kentzeko! Berrikí, berriz, euskaldunaren joko grina hori, akats bezala ez baina bere politikarako beharrezko duen alderdi on bat bezala ikusi eta onhartu beharra dagoela zioen norbaitek!.

678. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 (...) Hautesleek Gehiengo argia, itxuraz argiro zehaztua, medio horrexetatik sortutako norbait aukeratzea da nire betebeharra.

679. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Ikastola bat jasotzeko laguntza eske norbait dijoakienean, itz jario galanta bota ondoren, amar duro ematen dute karidade gisa, biotz zabalez.

680. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Norbait paltatzea elitzake arrigarri izango, larogei urte ingurukoak askotxo dira ta.

681. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Eztakit baiña, uste dut zuk ere neronek ez-ezik artuko zenduala Añoberos jaunari egurra emateko asmoz norbaitek zabaldu duan gutun bat.

682. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. zabaleta 0001 Inguruan pauso hotsek entzuten diren bitartean, norbait zerbaitetan badabilen seinale.

683. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Agian norbaitek esango du bertsolariek jan eta edan besterik ez dutela egiten.

684. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Funtsean bertze norbaitek etsenplua eman zauzun tenplotik haizatu zituelarik saltzale ohoinak.

685. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1972 0001 15 bat langile ari ziren hor eta erran daukate, norbaitekin elgar lagunduz, lanaren aintzina segitzeko manera badutela.

686. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Bere lanaren eta bizi-moldearen araberako katixima ere bazuen: familian ikasten zuen hura, eta oroz gainetik otoitza, Jainkoa Norbait baitzen gure etxetan; elizan entzuten zuena: apezaren predikuari kasu egiten baitzen, kaseta, radio eta telebixtarik ez zen denboretan.

687. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Ondotik, pesta herrikoi bat bazen muntatua, pesta alegera gainerat, norbaitek erran duena ez baitziren euskararen ehortzketak bainan ba euskararen alde fedezko eta esperantzazko akta bat...

688. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Donibane Garazin, gauaz, larunbat arratsean, Bordales baten autoa dena funditua izan da, norbaitek barneko alderat lehergailu zerbait botarik.

689. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Min hori bera, hain segur, beste ainitzek ere bazerabilaten beren baitan gorderik: gaztek, zuzen den bezala, beren bizia eskuetan hartu nahi, norbait zirela eta zerbaitetako on zirela frogatu nahi, bainan apezen larderiak eta arrazoinamenduek tapatzen eta itotzen.

690. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Fededunek min dute, etxeko norbait ikusten dutelarik Elizatik urrundua.

691. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Itsasun, sua azkarki lotu da Biper-Berria izeneko lantegian eta besteak beste paper gehienak erre dira... Baina bat bazen hautsia, norbaitek du tzaikeriaz suaz hiztu.

692. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Bai norbaitek kondatu ere!

693. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1976 0001 Haurkeria, esango du norbaitek.

694. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Nere lerdoan Joaquín Sabinak ikusteko gutxi eta entzuteko asko zuela pentsatu nuen harik eta norbaitek asuntoa argitu zidan artean.

695. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. atxutegi 0001 Australiako gizon zuriak oso aurreratuak izango dira, edo olan pentsa lei norbaitek euren bizi-modu aberatza ikusiaz, baña niretzat beintzat, telebistan esandakoa egia ba-da, gizontasunean abereak baño malla beeragokoan ikusten dodaz.

696. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. atxutegi 0001 Beste norbaitek ez dagiala bier etzian esan.

697. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. goenaga 0001 (Norbaitek konklusio denen berri jakin nahi balu, liburutegietan arkitzen da liburu eder bat, bilduma eran osatua).

698. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Aspertzea, iltzea dela esan du norbaitek.

699. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Baiña definizio horren ertzak egiari egokitu nahiz, beste norbaitek ere esan zuen Pla kúlak izatezkero oso marka berezi batekoa litzakeela: Europa osoan zehar sarritan ibilitako gizona (iraultzaren ondorengo urtetan Errusian ere bai); Grezia eta Erroma klasikoetako kulturen maitale eta literaturen irakurle; Montaignen eskola mutil; zeruan eta lurrean dauden paper inprimatuak irentsitako intelektual mutur oker bat... etabar.

700. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Hegotik, UZEI delakoaren ordezkaritzak Iparrean arazo hortan ardura dedin norbait hartzea erabakitzen du.

701. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Bera da arrotza, bera da ez euskalduna, orduan, beste nonbaiteko eta norbaiten mundua defenditzen ditu.

702. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0002 Eta nolako beroa... Egun guztian ez genuen inor ikusi... Ordu pare bat egin eta gero aurreneko aldiz gelditu ginen eta norbaitek hamarretakoa hartzeko ordua zela oihu egin zuen.

703. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Atzetik norbaitek, lepoa hatzez kolpatuz: - Barkatu, baztertuko zara une batez? - Japoniar bat besterik ez zen, Nikon kamara soinean zuela, bere hainako objektibo batez ornitua.

704. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Eta orain ere......... xomorro... esango banu trapu horiek bizirik badutela, horien bizia kixoterena bezain erreala dela erantzungo luke norbaitek.

705. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Bihar edo etzi, beharbada, berriz hasiko du ibilaldia beste norbaitekin, Zerbantesen heroiak.

706. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Ni poeta kaxkar bat naiz eta kolore urdinez eskribitzen dut gauero... esan zuen behin norbaitek, eta zenbaiti gaueko inspirazioa topiko hutsa iruditu zitzaion.

707. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Mu`nes-ek jarraitzen du: - Nire aitak, itsua eta frantsesa ikasten hasi berria bait zen, lagunduko eta irakurriko zion norbait behar zuen.

708. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0001 Rilke`ren aburuz, bear-izan orrek norbaiten biotzean sustraiak bota ba`ditu, idazle bat daukagu or, eta doakabe litzateke idaztea iñok galazoko ba`leuskio: eriotzarako bidean legoke.

709. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 Gure ustez norbait baino gehiago moskeatuko da honekin.

710. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Surrealismo honetaz mozkorturik, norbaiti partidu bat sortaraztea bururatu zitzaionean, problema larriago bat planteiatu egin zen.

711. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. erzibengoa 0001 Ziur naiz, nitaz aparte, beste norbaitek ere izango zuela zer erantsi, zer zehaztu.

712. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Jokalariak eros dezake egokitu zaion laukia (orube, geltoki edo dena dela); baina dagoeneko beste norbaitek erosia badu, honi alogera ordaindu beharko dio.

713. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0002 Jokalari bat (bai datoak botaz bai txartela jasoz) norbaitek erosia duen laukian geratzen denean alogera ordaindu behar dio jabeari.

714. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa eszaar 0059 451. Barritan, galbaian be ura; zarretan, barriz, galdaran b'ez
452. Barrutiko zaldiek zintzarri ixilla, gero eta lodiago elurraren mailla
453. Barur egonez norbait noiz zaitzu arraildu?
454. Basa-porruak loratzera, artantzuak larratzera
455. Basarri txarrak, errota urruti
456. Basa-txitoak basora larra-bide.

715. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0116 Gaur... domekea. Honek e, gogoko jakon neskaren bat... beste norbaitegaz ikusi dau.

716. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0027
Ezta, desapentki, hola,
Sekûla nurbait bahitzen,
Ezpeita jûjatû gabe,
Ihur, ihuiz, kundenatzen!

717. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0020 Egûn ikhertûrik gei hau
ez dateke nurbaitena,
Bena bai ixtoriua
Santa Grazi herriana.

718. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0136 LUKI.- Ez dozue esan norbaitek bere burua uretara jaurti dauala?

719. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0136 LIBE.- Onezkero norbaitek zerbait esan bear eiban.

720. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00021 Poema bakoitzeko berbetan hasten dira nire larriak tristuren osinetik urteten, norbaitek han barruan kristalezko eskailerea jarri baleu lez.

721. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00020 Lagundu entzun eban Unaik. Beheragotik etorren zarata zan. Norbait zuloan egoan. Morraletik soka atara eta gizonari bota eutson, baina ataratzeko tiratu aurretik, - Nor zaran eta zertan ibili zaran hemen esan arte ez haut atarako, -esan eutson Unaik.

722. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0024 Iluntzean, solotik etorritako norbaitek txakurra bere loturatik askatu eban eta bere askatzailearen inguruan pozez saltoka ibili ondoren, makur makur eginda etxosteruntz abiatu zan.

723. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00081 Argi ikusi bear dogu gaur gure EUSKALERRIAN, itz onen esaera aldetik nai ta sarituak izanda, zeozer geiago egin bear dogula, ainbeste arazo eta ostopo basterrean alboratzeko, gure NORTASUNA Argi eta Dirditsu agertu daiten; orrela bakarrik ikusi gaituelako gure inguruko erriak, eta konturatuko dira, Eguzkiaren azpian, beste Norbaiten errañu edo gerizpea dagoela, uts edo uko ezin-jakona egin.

724. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak in: oi, hondarrezko emakaitz! garraitzetako itsas urak aitorturiko poemak, 3-5 00005 Haatik, emakume hori gai da bere berbaz adierazteko ala beste norbaiten premia dau horretarako?

725. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0106 Urteetan zehar ideia hori onartua izan zan, norbaitek hondakinen gainean indusitzea pentsatu eban arte, bertan eraikitzeko.

726. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0067 Nik banekien honek ez zuela goretsi ahal izango, gure zoriona baizik ez baitu nahi, baina norbait maite dugunean makina bat zorakeria esan beharra izaten dugu (A Esk., 52ampsupa;-52ampsupi;).

727. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00090 Beharrezkoa zait norbaiti kondatzea.

728. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00090 Norbaiti kondatzeak nire barrena lasaitu egingo du.

729. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0074 Léon, norbait haiz, orena jin zaik, kalifa egiten ahal duk kalifaren orde, ona baihaiz.

730. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0074 (Sartzen da norbait burua kaxkotiz estalia, pistola eskuan, Pilutsen galtza marratuekin).

731. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0081 KIKILI.- Adibidez, norbaitek ohe bat nahi badu, ohea enkargatzen dio zurginari.

732. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0012 Ordenadorea erabiltzen dakien norbait behar du.

733. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0176 Ixo! Bazetorrek norbait!

734. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0190 AMA - Nereak baldin badira, nik irakurtzeko idatzi ditu norbaitek; eta horrela izanda, derrigorrezkoa zait nork idatzi dituen jakitea!

735. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0236 Badirudi grazia gutxi egiten diela zure etxean aita norbaitekin dabilela jakiteak... baina, beno, neri bost axola!

736. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00502 1.- Ezarrita dauden legebideak erabiltzearen kaltetan gabe, Eusko Jaurlaritzak, ofizioz edo norbaitek hala eskatuta, engainabide izan daitekeen publizitate horren debekua edo ez egitea xedetzat duten prozedimenduei hasiera eman ahal izango die, alegazio, ohar edo publizitate-zerbitzuak justifika ditzaten elemento guztiak Jaurlaritzari eskain diezazkiola iragargileari edo geroagoko iragargileari aurrez eskatuko dizkiola.

737. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00080 Su-armak erabiltzea azken neurritzat joko da, eta armatua dagoen norbaitek kontra egiten duenean edo poliziaren nahiz beste norbaiten bizia nola edo hala arriskuan jartzen denean bakarrik erabili ahal izango dira, bestelako neurriak erabiliz atxilotzea edo menderatzea lortzen ez bada.

738. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00080 35. atala.- Norbait atxilotzen dutenean, behar bezala egiaztatu beharko dute Euskal Herriko Poliziako kide direla eta lege-antolakuntzak eskatzen dituen izapide, epe eta eskakizunak arretaz beteko dituzte.

739. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00080 2. Ezingo dute hildurazko edo bestelako tratu anker, giza duintasunaren aurkako edo lotsagarririk eman, eman erazi edo onartu, ez eta aitzakiatzat jarri gaineko norbaiten agindurik edo gerra sortzeko nahiz Estatuko segurtasunarentzako arriskua bezalako egoera berezirik.

740. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00164 Euskalki gehienetan forma indartua erabiltzen da, baina halakoetan ere bera izenordainak perpausetik kanpo dagoen norbaiti erreferentzia egin diezaioke.

741. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00011 - Zer egingo zenuke gorra eta mutua den norbaitekin komunikatzeko?

742. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Banaka batzuk erlijiozkoak ditu (Jainkoazko Neurtitzak) eta beste zenbait norbaiten omenez edo norbaiti zuzenduak.

743. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Arazoak aztertzean ezagupen zabala eta sakona eman ditzaketen informazioak eta datuak erabili ditugu, agian gehiegi, esan lezake norbaitek.

744. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00049 Hori horrela, imajina ezazu unibertsoaren hasiera markatu zuen Big Bang deritzon leherketa handian norbait egon, eta une hartan bere eskuetan 12 gramo karbono izan zituela, eta oso pintza finen laguntzaz, karbono-atomo guztiak bereizten hasi zela banan-banan, hau da, 6,023 - 1023 atomo bereizten hasi zela.

745. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0028
1. Zerbaitetarako unea, egokiera, aukera, besterik adierazten ez bada, ona.
2. Pertsonen artean sortu ohi den elkarren aurkako erasoketa edo burruka.
3. Jipoia eman edo berotu.
4. Goragalea zein gaitzespena sortzen duen zentzazio ezatsegina.
5. Makina bat hondatu.
6. Ahotik behera limurtzen, isurtzen den txu jarioa.
7. Objektu argitsu batek bidaltzen duen dirdira, argi izpia.
8. Norbaiti maitasunezko zirriak edo igurzketa leunak egin.
9. Zerbaiti aurpegia emateko adorea.
10. Denbora oso laburra, txikia.
11. Joera eta seinaleak ikusiz ateratzen den ustea edo suposaketa.
12. Ordain gabe eta borondatez, norbaitek beste bati ematen diona.
13. Gogortasuna edo sendotasuna duena.
14. Berba, mintzoa.
15. Norbaiten aginduetara dagoen pertsona.
16. Zenbait landareren, batez ere laboreen fruitua eta hazia.
17. Tresna zorrotzez egindako moztura.
18. Hotzera jotzen duen eguraldia.
19. Edari biziek burua nahasi.
20. Gauzak elkarren gainean zein ondoan multzoa eginez bildu.
21. Ugazabaren esanera lan egiteagatik jasotzen den honenbestekoa.
22. Erakunde baten ohizko etxea.
23. Zerbaiti eusten dion azpiko sostengu trinkoa.
24. Gauza edo pertsonaren bat toki batera bidali.
25. Duen izaera makalaren zioz oso erraz min hartzen duen pertsona.

746. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0002 4. Norbait mindu, kaltetu.

747. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0002 18. Norbait edo zerbait dituen loturetatik askatu.

748. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0026 2. Pertsonaiek zerbait edo norbait gogoan dutela edo ahaztu zaiela galdetu behar dute.

749. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0026 3. Pertsonaiek zerbait edo norbait gogoan dutela edo ahaztu egin zaiela aitortu behar dute.

750. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0091 Madarikazio: zerbaiten edo norbaiten aurka biraoak esan (zer egiten duen)

751. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0091 Erakarmen: zerbait edo norbait beste batengana ekartzen edo tiratzen duen indarra (zer egiten duen)

752. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0118 Zer arraio egiten ote du jende horrek guztiak hor? - pentsatu zuen - norbaiti galdetuko diot.

753. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0170 5. Autobusean sartzera nindoanean, norbaitek ukitu ... atzetik, baina jiratu nintzenean ez nuen inor ikusi.

754. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0045 Soldaduari jarraika norbait datorrela dirudi.

755. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0072 C - Seinale normal bat da, baina norbaitek orein bat marraztu dio erdian.

756. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0015 Arkitektoek (eskuaz konta daitezke HALAKO ETXEAK egiten ausartzen direnak) eta ingeniariek elkar lanean aritu behar dute, beti ere etxe horren kostua ordaintzeko prest dagoen norbait aurkitzen badute jakina.

757. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0069 Hirikoek ez-si eta ez-no hartuko dute aparatoa, bakarrik daudela norbaitekin hitzegin nahi dutelako, eguraldi goibel horrekin zinemara joateko adiskideren baten faltan daudelako, biharamunerako planak egiteko...

758. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0074 1- Lekua ezagutzen duen norbaiti edo kaleko jendeari galdetuz joan.

759. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0031 - Ondo disolbatu ondoren, eskatu gelako norbaiti, zuk ikusi gabe edalontziak tokiz aldatzeko.

760. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0031 Ondoren, gelako norbait harrapatzen saiatuko da eta nor den asmatu beharko du burua ukituz.

761. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0015 Informazioa aurkitzeko modu desberdinak daude: liburuetan kontsultatu, gurasoei galdetu, gai hauetan jakituna den norbait gelara ekartzeko eskatu irakasleari, irakaslearen esplikazioak arretaz entzun...

762. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0129 Norbaitek uler ez gaitzan nahi dugunean, gauzei bestela deitzeko modu bat asmatzen dugu.

763. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0328 Itaulean da norbait arean edo goldean dabilenean, soroan ganaduen aurrean norbaitek joan behar du, ganaduak beren bidetik, beren marratik ez gora eta ez behera mugitu ez daitezen, zuzen joateko.

764. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0041 ZURE HERRIAN EDO HURBILEAN ERE IZANGO DA, NOSKI, KALE EDO ESTATUAREN BAT NORBAITEN OMENEZ.
BAT AUKERATU ETA INFORMAZIOA BILATU: NOR ZEN, ZER EGIN ZUEN...

765. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0030
1- Araua nahiz erregela iraunkor eta aldagaitza.
2- Landara bat.
3- Norbait bere ohiko lanetik aske geratzen den denboraldia.
4- Edukitzearen goseak eraginik aberastasunak pilatzeari ekiten dion pertsonaz esaten dugu.
5- Zerbait ikusi edo dakielako, horren berri eman dezakeen pertsona.
6- Arineketan, lasterka.
7- Kontu edo arazo nahasi eta itsusia.

766. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0143 Norbaitek pizten duen bakoitzean, beste gela batera joan eta liburu bat irakurtzeari ekiten diot.

767. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0077 Norbaitek Salomonen erara jokatu duela esaten denean, badakizu zer esan nahi den?

768. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0041 Handitzen naizenean, arabiera irakasten lan egitea, ikastea gogoko duen norbaitekin ezkontzea eta ume bakarra izatea gustatuko litzaidake.

769. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0063 Denak batera egoten dira egongelan jateko orduan, eta horrenbeste ume daudenez, gurasoak ez dira beti ohartzen norbait kanpoan gelditu ote den jolasten.

770. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0029 Horrez gain, norbaiti opari bereziren bat egin nahi badiozu hona hemen aproposa: Tori zure urtebetetze egun honetan neronek idatzitako nobela bat oparituko dizut, eta bere mahai gainean folio mordoa uzten diozunean jartzen duen aurpegia ikustekoa izanen da, jendea txundituta geratzen baita.

771. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0029 Ondorengo adibide hau irakurtzen hasi aurretik gogoan izan zure adin berbera (gutxi gora-behera) duen norbaitek idatzitakoa dela.

772. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0068 Norbaitek egia esaten duen irudietan E bat marraz ezazu.

773. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0068 Eta norbaitek gezurra esaten duenetan G bat.

774. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0046 11. Ospetsua den norbaiti, esaterako kantari edo futbolariren bati, oparirik egingo zenioke?

775. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0058 A) Norbaitek bidegabekeriaren bat egiten digunean haiengana joez gero, lagun diezaguketen kargu publikoak.

776. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0008 Bere pentsamentu sakonetan sarturik zegoen eta ez zen konturatu bere ondoan bazegoela maitekiro begiratzen zion norbait.

777. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez las heras 00056 Guztiak serio-serio zeuden. Lagunetako batek, norbait ote zetorren begiratzen zuen bitartean.

778. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. lakunza 00171 - Horrek esan nahi du norbaitek bota duela... baina etxeko jauna lotan dago. Beraz...

779. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. garmendia 00012 Ez nintzen, beraz, batere harrituko orain norbaitek Johnson jauna lapurtu izan balu.

780. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00096 - Txio, txio! -deitu nuen berriz ere, ea norbaitek entzuten zuen nire deia.

781. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00096 Norbait hurbildu zela konturatu nintzen. Zerbait esan zuen:

782. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00158 Bigarrenari, hirugarrenari... oratu eta gauza bera gertatzen zen: barrualdetik norbaitek ea ordua zen galdetzen zuen, eta morroiak guztiei gauza bera erantzuten zien: ezetz, oraindik ez zela ordua iritsi.

783. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00081 Eta norbait laguntza-mezua ezabatzen saiatu da, ia irakurtezin bihurtzeraino! Aldameneko paretako atea, gainera, zabalik zegoen, guztiz hutsik ematen zuen gela baten zatia erakutsiz, baina, ez dakit zein arrazoirengatik, mehatxu ilunen bat gordetzen zuela iruditu zait.

784. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00010 - Izebarekin deus ere ez. Zera. ..gu asko garela eta, Egurrolan, berriz, lanetarako eta norbait behar eta...

785. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00010 Norbaitek, gauero, hormetako adreiluak errotik atera eta eraman egiten ditu.

786. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00031 Mertxek dantzalekutik espiatzen gintuen, azkenik norbaitekin ligatu nuela sinetsi ezinik, Santi motel hori, berak deitzen zion bezala, izan arren.

787. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00055 - Zuk telesaila ikusten duzu? -galdetzen zuen. Azkenean, norbaitek ezetz erantzun zuen.

788. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00127 Beharbada proba bat egin nezakeen: norbaiti istorioa kontatzen saiatu interesa pizten zuenez ikusteko eta, emaitzen arabera, serioski idazten hasi, kapituluetan banatuz, izenburua jarriz, eta idazten dutenek egiten dituzten gauza horiek eginez (irakurri ditudan ale apurrak idazten dituztenek, behintzat).

789. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00022 Nire aitaren gomendioa duk, porrot egindako negozioetan aditua baituk. Ni ez nauk hik beharreko sozioa, bila ezak hiri bezala haluzinatzea gogoko zaion norbait.

790. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0036 - Jakina, norbaitek sortu behar ditu.

791. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0050 Orain ulertzen dut dena, zurrunbiloa bukatu da, ni ez naiz unibertsoaren gunea, iritsi da ni ez naizen beste norbaitengan pentsatzeko garaia.

792. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0067 Amaren hilobian norbait zegoela ohartu nintzen, eta zuhaitz baten atzean kokatu nintzen.

793. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0024 Izan ere, zergatik aukeratu zuten Sergio eta ez beste norbait?

794. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0065 Han askoz ere aukera gehiago izango zituen nabarmendu gabe bizitzeko eta norbaitek data jakinean ezarria zion patuari aurre egiteko.(...)

795. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0030 - Zaude lasai, aita, etorriko da norbait ni salbatzera esan zion printzesak aitari honek, negarrez, zorigaiztoko albistearen berri eman zionean.

796. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0023 Baina gero Egiptora Axtarte erreginaren hilobia bilatzera zihoala esan zion norbaiti.

797. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0023 Garbi zegoen bere asmoaren berri eman ziola norbaiti.

798. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0023 Norbaitek entzuna omen zuen Farrowk drogak erabiltzen zituela.

799. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0072 - Irratiren batekin dabil norbait esan zuen txoferrak.

800. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0072 Norbait zegoen irratiaren aurrean eserita, bizkarrez Salahadinen aldera.

801. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0033 Xoana negarrez ari zen, kuxkurtuta, eta Mario bere zapiaz saiatzen ari zen norbaitek beren mahaietan pintatutakoa ezabatzen: IJITORIK EZ! PORTUGESAK, AFRIKARA!.

802. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0068 Lehen, grazia santurik ez zeukan kontuak; pixka bat pentsatuta, gauza batzuekin ez zara konturatzen harik eta kanpoko norbaitek etorri eta esaten dizun arte betiko gauzak beste era batera izan daitezkeela.

803. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0117 Barruan sentipen bitxia neukan, denbora bat-batean gelditu izan balitz bezala, eta nonbaitetik norbait begira neukalako ziurtasuna.

804. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0018 Norbaitek pentsa lezake zaletasun hartatik suhiltzaile izatera ere hel zitekeela, baina ez:

805. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0018 horregatik izan zela, halaber, ume-umetatik, ehiztari amorratua, eskopetaren tiro-hots bakoitzak norbait zela sentiarazten ziolako, eta beraz, lanbide hartarako bokazioa zuela.

806. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0061 Orduan tximista bezala atera zen norbait haurren artetik.

807. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0049 Memento hartan norbaitek sukaldeko leihoa ireki zuen, eta Julek barrezka egin zuen oihu: Pottoka al da hori?

808. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0059 - Ez nago arduraturik esan zien, baina batzuetan irudipena daukat ez dugula geuk erabakitzen, norbaitek gidatzen gaituela.

809. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0199 Sinetsirik zegoen, bere baitan ere sentitzen baitzuen, norbaitek behar izanez gero, bere bizitza hari eskaintzeko joera.

810. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0065 Bazkalorduan gurasoekin egon nauk, norbaitekin hustu beharra nian barrena.

811. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0099 - Zuetako norbait al da Janfri? galdetu zuen neskak.

812. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0074 - Norbaiti abisua pasako diogu.

813. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0102 - Demagun kargamendu hori toki jakin batera doala, norbaitengana, bertan aritzeko lanean.

814. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0102 - Norbaitek aurkitu balu,(...)

815. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0090 Egun batean, norbaitek erretilu bat ekarri zuen esnegainez beteta.

816. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0060 - ...benetan beldurgarria den norbaiten kontra... esan zuen Arthurrek.

817. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Norbaitentzat inoiz ez ikustea gustatuko litzaiokeen bizkarroi bat baino gehiago al nauk?

818. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0024 Berriro Espainiara abiatzen zelarik, Kolon'ek bere aurkikuntzen berri idatzi, kupela batetan sartu eta uretara bota zuen, bera itsasoan hilez gero norbaitek topatuko zuelakoan.

819. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0016 - Norbait badago barruan esan zuen Sheilak - .

820. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0016 Norbaitek atea zabaldu zuen barrutik.

821. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0042 Norbaitek, katuek gizakion gaixotasunak bereganatzen dituztela esan dio.

822. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0058 Garai hartan norbait galtzontzilotan kalean barna ikustea ez zen oso gauza korrientea gaur egun bezala.

823. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0058 Lotsatzeko lotsa behar zuen, eta hark zerbait, nonbait, norbaiti entzuna bai; baina jakin, jakin, ezta arrastorik ere lotsa delako hori zer zen.

824. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0084 Azkenean, inguruan norbait izango zela pentsatuz, hasi nintzen alde guztietara begira, eta kamino ondoko gerezi arbolan hor ikusten dut lagun bat gerezi jaten lasai arraio.

825. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0006 Askok auzo-lotsa hartuko dute, norbaitek pentsatuko du arrazoia duela baina ez dela hau horrelakoak egiteko momenturik egokiena, eta sindikalista zaharrek ere Metxa kaskarin xamarra dela esango dute, indibidualista bat.

826. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0066 Eta ni eskaileretan gelditu naiz norbait etorriko ote zen (...)

827. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0007 - Itxura guztien arabera -erantzun zuen koronelak-, norbaitek bide berri eta akatsik gabekoa aurkitu du.

828. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0033 Barreak ugaldu egin ziren, norbaitek esku eta oinetako loturak askatzen zizkion bitartean.

829. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0101 Norbaitek eman behar zion merezitakoa.

830. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0123 - Ba, norbaitekin hitzegin.

831. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0036 SORGINA: Badaezpada ere erratz handia hartu dut, bidean norbait topatzen banuen ekartzeko, eta hementxe gaude.

832. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0033 Norbait ari zen oihanean zehar paseoan eta kantatzen:

833. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0065 - Egia da! - moztu zuen norbaitek -.

834. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0030 Amatxok kalean behera begiratzen du, norbait dator urrunean, zakur batekin, eta Laila zaunkaka hasten da.

835. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0037 Pentsa, uharteko ostatuetan norbaitek kexatu nahi duenean halaxe esaten du: Lotsagarria da, kakalardo batik ere ez zegoen nere gelan: esaiozu gelazainari berehalaxe lau ekartzeko!.

836. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0027 Osaba Martinek norbait al dakar?

837. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0125 Azkar-azkar, bere ingurura begiratu zuen, ea norbait konturatu ote zen.

838. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0019 - Egun on, adiskidea -esan zuen norbaitek nire atzean.

839. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0063 Norbaiti egotzi behar al zaizkio erantzunkizunak?

840. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0075 Bera ere, neurri handi batean, beraiek bezalakoa zela, eta zenbait momentutan norbaiten beharra zuela bere tristuran kontsolatzeko ikusteak.

841. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0007 Norbait aurkezten bazioten, hasieran atsegingarria gertatzen zitzaion, baina gero guztiz bestelakoak ziren azkenerako, eta bera zen konturatzen zen azkena.

842. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0007 Inoiz norbaitek eskatu zion, bai, baina haren interes hutsagatik.

843. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0030 Arropa garbitu, diru eske norbaitengana joan beharra zuenean bakarrik garbituko zuen.

844. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0112 Norbait atzetik hurbiltzen zitzaiola ohartu zen; aldamenean jarri zitzaion azkenik.

845. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00050 43 Izpiritu gaixtoa, norbaitenganik atera denean, leku idorretan ibiltzen da pausu bila; bainan, aurkitzen ez duelarik, 44 erraiten du: Atera naizen neure etxerat itzuliko naiz.

846. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00250 34 Eta Jesusek: - Zure baitarik erraiten duzu hori ala beste norbaitek erran dautzu nitaz?

847. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00250 39 Bainan zuen ohidura da Bazkokari norbait libra dezautzuetan. Nahi duzue juduen erregea libratzea?

848. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0108 Norbaitek esango du: Nola biztuko dira hilak?

849. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0125 Norbaitek aitortzen badu Jesus Jaungoikoaren Semea dela, Jaungoikoa harekin dago, eta bera Jaungoikoarekin.

850. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0127 Norbaitek nire mintzoa aditzen badu eta atea irekitzen badit, harengana sartuko naiz eta elkarrekin afalduko dugu.

851. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00056 Handik hamabost egunen buruan, norbait bazuela erran zidan, pozarekin batera ene bizia mila puskatan apurtuz.

852. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00051 Horri ere baietz erantzun nion, neu ere izenez Nikolas bainaiz eta grazia egiten baitu ustez norberarentzat bakarrik asmatutakoa den izena, beste norbaiti ere badagokiola jakiteak.

853. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00012 Basurdea zela iparrorratzik fidagarriena sartu zion norbaitek kapitainari buruan, basurdeak ez duela inolaz ere iparrik galtzen eta, nork jakin, itsasoaren erdian ez ote zitzaien hura gainerantzeko tresnak baino baliagarriago gertatuko.

854. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00124 Ilunaren gainean norbaitek zippo bat pizten du.

855. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00144 Norbaitek pentsatzen edo sentitzen duen kontrakoa agertzeari deitzen diote tolesa; baina baita oihalaren bi zati, bata-bestearen gainean jartzeari ere.

856. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00054 Ez erretzeko eskatu zuen norbaitek eztulketan, zabaltzeko leihoak.

857. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00193 Hainbeste bira egin zuten, hain bizkor, ze, azkenerako, musikak eragindako zurrunbilo hartan zorabioak hartu, norbaitek estropozo egin eta bertan behera etorri ziren ia batera.

858. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00195 Ohore bat, norbait bazarela adierazten duelako.

859. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00248 (...) gu eskaini eta emateko prest gauden guztia bat-batean beste pertsona batengan dakusagu; adibidez, norbaiti eskutik heltzeko unea iritsi dela adierazten digu.

860. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00353 Biharamunean, jaiki zenean, neska adi-adi jarri zen gizonezkoei begira; norbaitek izan behar zuen ikatzaren aztarna gorputzean, eskuetan edo aurpegian.

861. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00043 Egunotan, gainera, behar du norbait maitatzeko, urrutitik bada ere, ixiltasunean eta itzalpean bada ere, baina bere bihotzeko berotasuna guztiarekin.

862. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00043 Azkenean, honek buelta eman, eta argi-itzaletan zerbait edo norbait somatuz amultsuki esan zuen: Arratsaldeon Nekanek, urrats bat aintzina, eta berdin Arratsaldeon eta segidan bat-bateko galdera ergela: Zer ari zarete, pintatzen?.

863. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00045 Ezin dut nahi izan ere dagoeneko, baina bada norbait nire ordez nahi duena, eta nik obeditu egiten diot.

864. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00045 Norbait nire arimaren jabe da eta gobernatu egiten du!

865. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00045 Norbaitek nire egintza guztiak, nire mugimendu guztiak, nire pentsamendu guztiak manatzen ditu.

866. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00041 Izan ere, proiektua sendotasunez gauzatzeko ezinbestekoa zen norbaitek gayentzako sexuaren ardura hartzea, arlo hartako eskaria oso handia izan zitekeela uste baikenuen.

867. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00086 Nahi al duzu, espero al duzu zure gorputzak azkenean zerbait esatea, zerbait egitera behartzea, norbaiti noizbait nolabaiteko zerbait eskatzera bultzatzea.

868. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00114 larru-jotze on bat bezalakorik, norbaitengandik zintzilik geratzeko. Halere.

869. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00017 Hasieran Tom zur eta lur geratu zen etxearen lohitasuna ikusita, zur eta lur gisa hartan bizi zen norbait ezagutze hutsaz, baina bazekien ez zela han oso luzaro biziko.

870. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00017 Sentsazioren bat gorroto bazuen, norbait, edonor, berari segika sentitzea zen.

871. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00017 Astiro, jaka erantzi eta gorbata askatu zuen, bere mugimendu bakoitza beste norbaitena balitz bezala zainduz.

872. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0035 Jureria plazara heltzerakoan, mutiko koadrila bat agure zahar batzuk zirikatzen ikusi zuten eta haietako norbaiten ama garrasika hasi zitzaion, errieta botatzen, ondotik nor pasatzen zen jakin gabe.

873. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0036 Askotan lantokian gertatzen zaiguna: zerbait esateko duen norbaitekin elkarrizketa egiten ari, eta kolpetik konturatzen zara ordueroko berriak iristear daudela eta fundamentuzko agurrik egin gabe, bada hori, akabo elkarrizketa eta akabo protokoloa.

874. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0082 Postu horretatik norbaitentzat berezia zarela adierazten duen postutik erretiratzea, latza da.

875. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0078 Sabaiko bonbilak pendularki mugitzen ziren pasiloan norbait oinez ibiltzen zen bakoitzean.

876. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0144 Ea zorterik izaten zuen hildakoa beste norbaiti egotzita.

877. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0059 Bere behatz indizeak beste norbaiten behatz indizea ukitu zuen bete-betean, bera izutuz noski, zeren eta ustegabea izugarria izaten baita estraineko unean.

878. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0124 Norbaitek autobusaren argi orokorra piztu zuen.

879. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0195 Norbaitek aurkitu egin behar nau.

880. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0035 Halako pasarte arrunt batzuk daude, norbait izan zela iradokitzen dutenak, ez da egia, ez zen inor izan.

881. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0138 Norbaitek oihukatu zuen Oi, bedeinkatua bedi Jainkoa!, eta malkoek bete zituzten Gabrielen begiak.

882. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0206 Norbait dendara sartzean egun on edo arratsalde on esaten zionean ia begirada jaso gabe esaten zuen, eta ia-ia lotsagabekeriara iristen zen ezaxola erakutsiz.

883. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0008 Norbaitek esan zuen familia aristokraziakoa zuela, oraindik ere hemengo aldean baserri piloa dutenetakoa.

884. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0326 - Etsitzean sinesmenak edo norbaiten aginteak bestek ezin digu ziurtasuna ekarri, norbaitekiko menpekotasuna bilatzen ari baikara...

885. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0051 Orduantxe, norbait seinalearen zain egon izan balitz bezala, hiru tiroren danbatekoak aditu ziren etxe barruan.

886. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0171 Hori diru mordo polita da, baina Regan halakoxea omen da, dirua aldean eraman eta norbait berari begira dagoenean dirua atera eta diruari begiratzen dioten horietakoa.

887. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0171 - Halaxe ba, aurren-aurrena pentsatzen duzun gauza zera da, sosengatik norbaitek bizkarra berotu diola eta baita gehiegitxo berotu ere, hainbeste ze nahitaez basamortura eraman behar izan baitute eta han kaktusen artean aldatu.

888. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0290 - Zuk uste baduzu badagoela norbait detektibetzan holako gauzak eginez bizimodua ateratzen duena, ez dituzu txakurrak ondo ezagutzen.

889. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0379 Ivan Gusevek ahopetik oihukatu zion norbaiti:

890. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0028 - Norbaiti esan al diozu?

891. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0028 - Pastela? Ez dakit... baina hemen izan beharko litzateke... eta norbait badator... deitzen badidate ...

892. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0087 Noraezean, orbeltarteak aztertzen zebilela norbait somatu zuen handik gertu.

893. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0051 Beti uste izan dut norbaitek Jauna ikusi ahal izateko gorputza gaisorik, hilzorian izan behar zuela.

894. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Bertsoa errepikatu zuen, behin eta berriz, ameslari-keinuz, baina ausarki eta ozenki; norbaitek neskatilari bertsoa goraki bi mila aldiz gelditu gabe errepikatu ezetz apostu egin ziola iruditu zitzaion gazteari.

895. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0053 Norbait bere ibilgailuan joan zen farmaziara eta berehala itzuli zen, eskuan narkotikoz beteriko ogi bi zituela.

896. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0146 Norbaitek zirrikitu hartatik petardo bat sartzea, horixe lortu zuen.

897. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0168 Guztiarekin, baietz pentsatzen nuen, biziko zela norbait, soroak eta baratzak zaindurik ikusten zirela.

898. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0008 Are gehiago, gutun batetan dioenez, ez du berak musika asmatzen, beste norbaitek jotzen du bera den musika tresnan: Zeren ni beste bat da.

899. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0017 Eta honetaz norbaitekin mintzatu eta...

900. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0107 Arrotza bere buruari galdezka zebilen ea hura ere ez ote zebilen, bere antzera, norbaiti trankart egin nahirik.

901. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0091 Baina norbait nuen zain etxe aurrean eta atea jo aurretik ireki zidan.

902. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0061 - Zuetako norbaitek ba al daki erantzuna?

903. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0030 Ez zeraman denbora asko norbait hurbiltzen nabaritu zuenean.

904. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0094 Ez nago seguru paranoia izena duen, baina hori ez al da beti norbait atzetik daukazula pentsarazten dizun gaitz edo dena delako hori?

905. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0023 Norbaitek eramateko agindu beharko dut, pentsatu zuen; eta ze dibertigarria dirudien nork bere oinei erregaluak bidaltzea!

906. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0065 Eskaiozu norbaiti hau zurekin dantzatzeko.

907. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0104 Yvetteren gogoak erraztasun erdi-mingarri erdi-aringarri bat zuen bere baitatik irten eta, norabait, irudimenera etorri zitzaion norbaitengana ihes egitekoa.

908. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0104 Yvetteren izakeraren parte zen, gogoaren indarrez, ezagutzen zuen lekuren batera joatea, leku jakinen batean egotea, beretzat etxea adierazten zuen norbaitekin.

909. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Horixe egingo zuen norbaitek nire edariekin Eguberri aurreko jai hartan.

910. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0093 Gorpu abandonatu bat, gizon hark behar zuen norbait izan aldamenean gaztigua emateko, harrotzeko (...).

911. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0058 Nik berriz... pentsatzen det... jo, ba egun batian mutil guapo bat nirekin gustatuko dela, eta ni harekin, eta oso ondo ibiliko gerala... behin baino gehiagotan amets egin det norbaitekin pasiatzen detala, musuka eta mimoka... hain gauza ederra izango da enamoratzia!

912. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0451 Lennoxek bere emaztea hil zuen pistola jaso zian eta bazekian norbaitek harekin tiro egin zuela.

913. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 - Norbait bizi al da hor? -galdetu zuen Krassyk.

914. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0176 Gero norbaitek jo zuen atea.

915. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0297 Inolako txakarrik gabekoa zirudien haize fina zebilen, eta bai herriko argiek eta bai ingurukoek karreterako autoenak, urbanizaziokoak, hotelekoak distira egiten zuten, norbaitek igurtzi egin izan balitu bezala.

916. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0032 Aldaketa gero etorri zen; eta etorri zenean, beste norbaiti gertatu izan balitzaio bezala izan zen, ez guri gerta zekigukeen ezer.

917. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0054 Bera autoan geratu zen, handik egun batzuetara norbaitek aurkitu zuen arte.

918. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0170 Beste norbaitez arduratu.

919. 1991> euskara batua saiakera-liburuak donostiako orfeoia 00008 Liburu honetan, azken batean, Orfeoiaren eskaerari lehenengo erantzun dioten pertsonen ekarpenak jasotzen dira. Norbait liburu honen barnean edo kanpoan geratzeak, beraz, ez digu ezertxo ere adierazi behar. Gera bitez, bada, hemen jasota Donostiako Orfeoiaren eta Kutxa Fundazioaren eskerrik beroenak den-denei, hau da, liburu honetan parte hartu duten eta gustura parte hartuko zuketen hainbat eta hainbat pertsonari zuzenduta.

920. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00004 Egia esan, ez zen batere erraza 1950.eko hamarkadan, non eta Bilbon, norbaitek bere kontutik euskara ikastea inolako gidaritzarik izan gabe. Alde batetik, gure literatur hizkuntza oraindik euskalkitan zatikaturik zegoen, bizkaiera eta gipuzkera nagusiak izanik. Bestalde, frankismoak euskararen inguruko arazoak askatasunez eztabaidatzeko inolako aukerarik uzten ez zuenez, gerra aurreko garbizalekeria-giroak nagusi zirauen oraindik, irtenbide egokiagorik ezagutu gabe. Eta euskara latinetik ez zetorrenez gero, garbizalekeria tentazio nabaria izaten zuten orduko euskaldun berri guztiek.

921. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00080 Lehendabizi, norbaitek hala uste ez badu ere, tolerantzia eta axolagabetasunaren artean bereizketa egin behar da. Tolerante izateak ez du esan nahi besteen aurrean, onerako edo txarrerako pasiboa zarenik besteek dituzten desberdintasunak aitortu egiten dituzula, besteek desberdinak izateko duten eskubidea onartu egiten duzula eta desberdinak izaten jarraitu nahi baldin badute, beren alde GOGOTSU egingo duzula esan nahi du.

922. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00077 Beste batzutan beste norbaitekin elkarbanatu beharrak konpromezu batzuk zalantzan jarri edo beste aldeak betebeharrak bertan behera uztea ekartzen zuen. Hau 1798an Rafaeli gertatutakotik datorkigu.

923. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00017 ZERBAIT EDO NORBAIT ZAINTZEN DUTENAK lauki urdinean.

924. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00104 Norbaitek eman beharko du urratsa eta gurpilaren jarduna, gaztelerarako inertzia, apurtu egin behar da. Eredu berriak sortu behar ditugu, euskararen aldeko eredu argiak.

925. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00087 Beraz, barne-irudien maila-aldaketak gerta daitezkeen era berdinera, (X errepresentazioa nigan biltzen dudalarik Y errepresentazioaren ordez) alda daitezke sentipenak ere, eta horrela, inpresio jakin baten aurrean, X sentimendua izan daiteke norbaiten erreakzioa, nahiz eta, kasu horretan, Y sentimendua litzatekeen aproposena nahiz normalena.

926. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00053 Berriz isilarazi zuten zirikatzailea, baina Martini jarioa katigatu zion ordurako. Querido Martin, estoy enamorado contigo, hasi zen hirugarrenez, norbaitek lehor, berandutu egingo zitzaiela, uzteko txorakeriak, abiatu egin behar zutela, esan zuen arte.

927. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00086 Argazkia estreinako mozkorraldiaren biharamun pisuan aterea da. San Joanetan harrapatu nuen, Abaltzisketan, gehienak bezala gizon plantak egin nahian, sol y sombrarekin. Anixtasunaren ondorio, pentsatuko du norbaitek.

928. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00185 - Hori duk arrazoia! -ezkontzara gonbidaturiko beste norbaitek.

929. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 00022 Eta hirugarrena: gogoetok gure eliza zaharretako pulpitu kutsua dutela ezin ukatu. Hala da, bai. Eta idatzi dituenak kutsu hori onartu egiten du eta norbaitek noizbait lantxo hau estimatu egingo duela ere apalki uste du.

930. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00058 Jakuek aholkatu zien bere erronka aurrera eramateko batzuekin zein besteekin zer ikusirik ez zuen norbait behar zutela, batetik arauak behar bezala aplikatzeko, eta bestetik, eztabaidak eta garraxiak amaitzeko. Han azaldu zuen epaile izateko bokazioa.

931. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00015 Hondartza promozionatu nahi zuen norbaiten asmazioa delakoan nago. Eta egingo nuke asmatzaile hori erdalduna izan zela, udatiar bat seguruenik. Izan ere, kontxa esan behar ote zion, itsas-karakolari erdaraz ere karrakela esateko adina adore daukan herri batek, bere hondartza nagusiari?

932. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00079 Jesus bidera irtetean, norbait hurbildu zitzaion korrika, belaunikatu zen, eta honako galdera hau egin zion: -Maisu ona, zer egin behar dut nik betiko bizitza izan dezadan?

933. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00019 Borondatezko altak. Norberaren baimenaz edota horretarako haizututako norbaitenaz emandako altak.

934. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00131 Baina zer izango naiz ni, behin suposatu dudanez gero badela norbait ahalguztiduna dena eta horrela esan badezaket maltzurra eta engainatzailea ere, eta bere ahalegin guztiak egiten dituena ni nahasteko? Baiezta al dezaket gorputzaren naturaren ezaugarritzat jo ditudan horietatik bakarra ere dudala?

935. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00090 Frai Eustakioren betarteak, bere aldetik, norbaiterekin solasean dagoela ematen dik, ilunabarrean konpletak errezatzen zitueneko espresio gozoa baitik... -Frai Eustakio, non habil orain? Hemen tirokatuen artean ni neu bakarra nauk bizirik jarraitzen, eta ez nikek gura oraindik zuek zaudeten aldera joan.

936. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00045 Edo bestela, norbaitek onar baleza substantzia bat sortu dela, onar lezake orobat ideia makur bat zuzena bilakatu dela; baina zentzugabekeria handiagorik ez daiteke asma.

937. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00291 Besteak Poztasunez edo Tristuraz hunkitzen dituela irudikatzen duena poztasunez edo Tristuraz hunkitua izanen da, horrenbestez (27. Prop. arab.). Baina nola gizakia (2. Zat., 19. eta 23. Prop. arab.) bere buruari ohartzen den ihardutera determinatzen duten afekzioen bitartez, orduan, norbaitek zerbait egin badu, beste guztiak Poztasunez hunkitzen dituela irudikatzen duena, Poztasunez hunkitua izanen da halakoa, horren kausa bera dela ohartzearekin, hots, Poztasunez kontenplatuko du bere burua, eta alderantziz. H.B.D.B.

938. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00291 Bestalde (2. Zat., 17. Prop. Korol. arab.) gerta baitaiteke norbaitek besteak hunkitzen omen dituen Poztasuna irudipen hutsa izatea, eta (25. Prop. arab.) norbera saiatzen baita Poztasunez hunkitzen duela irudikatzen duen guztia bere buruaz irudikatzen, erraz gerta daiteke bere buruaz loriatzen dena harro izatea, eta bere burua denei maitagarri zaiela uste duelarik, denei gogaikarri izatea.

939. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00168 Jakitunen egungo inbertsio gehienen helburu pribatua, berez, aurrea hartzea da, iparramerikarrek dioten moduan, hau da, besteak baino azkarragoak izatea, eta moneta faltsua, edo balioa galtzen ari dena, beste norbaiti sartzea.

940. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00087 Dirua ere bazuen gizonak! Estuasunetan beti izan dut ondoan norbait laguntzeko prest, hau aitortu behar dut...

941. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00126 Bi zerrendak irakurri ondoren, lehenengo zerrendatik sei hautesle izendatzen ziren: zerrendako izen guztiak txanbil edo txapel batean sartu, nahastu eta norbaitek gehienetan haur batek sei txartel ateratzen zituen.

942. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. elosegi 00229 Beren bizi iraupenagatik ere ezagunak dira hunzatarrak, ia herri bakoitzean bai baitago mendea bete duen norbait Pakistanen bataz besteko bizi iraupena 56 urtekoa den bitartean, 80 urtetik gorakoa da Hunzan.

943. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Estatu txiki batek beti edukiko du botere handiagoa menpeko eskualde autonomo handi batek baino: Andorra hogeita hamar mila biztanlerekin norbait da Nazio Batuetan; Espainiapeko Katalunia sei milioi biztanlerekin inor ere ez.

944. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00011 Subjektuak Presidentea edo Presidenteordea direnean, impeachment edo zentsura gauzatzeko jarraitu behar den prozedurari Ordezkarien Kamerak edo haren kideren batek hasiera emango dio berez (ofizioz) edo beste norbaitek (subjektu edo erakunde, v. gr., Jurado Nagusiak edo estatuko Parlamentu batek) emandako informazioaren bitartez zentsuragarri omen den jokaera detektatzen dutenean 45. Epaile federalen kasuan, impeachment prozedurak aldaera nabariak daramatza, vid., Judicial Councils Reform and Judicial Conduct and Disability Act. 28 U.S.C. 331, 332, 372, 604 (1980), eta, 28 U.S.C. 372 (c) (1) (1993). Organu berri eta berezi batzuk sortzen dira prozedura bultzatzeko, Batzorde Judiziala/Judicial Council, EEBBetako Kontseilu Judiziala/Judicial Conference of the United States. Prozedura honen zehaztasunak ezagutzeko, vid., SMITH, A.J., Federal Judicial Impeachment: Defining Process Due, op. cit., 9-12 bitarteko orr..

945. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00071 Pareta horretan irekitako leihatilatik, bulegariaren burua ageri zela, pasaporteko argazkien itxurako norbait zuten ikasleek.

946. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00100 Inoiz nitaz baliatu ziren etxean norbait gordetzea, nire telefonoaz baliatzea, Iparraldera paketeren bat eramatea... baina ezjakinarena egiten nuen.

947. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00015 1996ko maiatzeko azken errolda-berriztapena arte, norbaitek bere egoitza-udalerria aldatzen zuenean, jatorrizko udalerrian erroldatik kentzea eskatu behar zuen, helburuko udalerrian erroldan sartzea eskatzeko; araubide berriarekin, aldiz, erroldan sartzea eskatu beharko du helburuko udalerrian, eta horrek izapidetuko du erroldatik kentzea.

948. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00090 Ezin baldin badugu sartu Noriega ateratzeko, barruan dagoen norbaitek atera beharko digu...

949. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00015 Beharbada, barne-kritika nire denboran esaten zitzaion bezala zaila delako-edo, kontua da, noizean behin, euskal kulturaren munduko norbaitek atea danbatekoz itxi eta alde egiten duela.

950. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00020 Ados egonda ere, norbaiti arinkeria irudituko zitzaion hori publikoki onartzea, era horretako aitorpenek testu ofizialak eta gainerakoak erdara hutsean eta bake santua argitaratzearen tesia defendatzea ekarriko lukeelako.

951. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00050 baina amorru handiagoa ematen dit denboraldi luze batean amari ikasi nion bezala arrazoi duzu ezin esan izana, norbaitek, autoritas batek, erdarakada zela esan zuelako, eta, hara nondik, orain, Iboni esker enteratzen naizen esaera jatorra dela.

952. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00098 Eta baietz erantzun! Gaur gauean gaueko 11k aldera joan zaitezte portura eta han hartuko zaituzte norbaitek.

953. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00045 Bere jatorria kontuan hartuta, Churchillek ezer gutxi zekien langileriaren bizimoduaz, eta horren berri emango zion norbait aurkitu zuen Ogasun ministroarengan.

954. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00049 Filtrazioa PSE-EEren aldetik datorrela dirudi, eta filtratzeak berak adierazten du norbaitek ez duela interesik akordioan.

955. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00025 Hutsegitea litzateke, gerra-estatuaz gizarte-estatuaz baino lehenago hitz egiten denean, norbaitek zentzu hobbestarrean hartuko balu, aurretiko erantzukizun eta betebeharrik ez balitz bezala, konturatu gabe gerra giza natura ustelduaren eta zigorrik ezaren ondorioa dela.

956. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00085 Zigorrak leundu ahala, espetxeetako zikinkeria eta gosea kendu ahala, errukiak eta gizatasunak burdinazko ateak zeharkatu eta justiziaren ministroen bihotz estu eta gogorretan gobernatu ahala, legea aztarna ahulagoz baliatu ahal izango da norbait atxilotzeko orduan.

957. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00143 Eskolako segregazioaren ez-legaltasuna aurkitu zutela baldin badio norbaitek, zera uste du benetan: ez-legala dela dioen erabakia baino lehen ere ez-legala zela, nahiz eta inongo gortek ez zuen hala jo lehenagotik.

958. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. eskibel 0290 Baina aspaldian ixilik zabiltza eta norbaitek dio malkoak ixurtzen direla Gaztelu errekan behera.

959. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. eskibel 0290 Eta baliteke, norbaiti, haize bortitzak eta paraje hotz eta lainotsuek Patagonia ekartzea gogora; baina, pareta falta; hau pena.

960. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1221 Erlatibozkoa dela norbaitek dudatan jarriko balu, hortxe dugu frantsesezko testua dudak haizatzeko.

961. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0294 Eta hori gogoratzeko kanpai hotsaz baliatzen ziren, norbaitentzat molestu bazen ere.

962. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0008 Norbaitek zera esan arte: tontuarena egiten ari zarete, zuek behar duzuena barnetegia da.

963. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0211 Norbaitek idatzi du, alajainetan!

964. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0017 Ni neu ere Fr. Bartolomeren lan osoen argitarapen serio eta ziur bat harekin eta beste norbaitekin elkarlanean laster hastekotan nintzen...

965. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0826 Irakurketa Ohiturei Buruzko Inkesta deitu genion honen helburua ertainetako euskal ikaslegoaren literatur gustuak eta irakurketa ohiturak argitzea zelarik, azterkizun zena ezagutzen zuen norbait eta, bestalde, ikerketa nola burutu zekiena behar genituen.

966. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0082 Honekin, beraz, ez dugu ukatzen bigarren abiapuntu honetatik hasten den norbait hizkuntzaz jabetuko denik, baina hau ezagutzaren arlo guztiak landu ondoren lortuko luke.

967. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0053 Izan ere, beste norbaitek lehenago egin duen bidai baten kronika idatziaren berridazketa baino ez baita hirugarren partea.

968. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0787 Bi hitz elkartuz adierazle berri bat sortzeko bidea dela esan ohi da hitz-elkarketa: buruan zituen arratoi eta txakur hitzak egoki konbinatuz sortu zuen norbaitek, horrela, txakur-mota jakin bat adierazten duen arratoi-txakur hitz-elkartea.

969. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0828 1.2. Koordinazio-elkarteak: B-A moduko koordinazio-elkarteotan, aldiz, honako eredu-molde hau ageri da: norbait (zerbait) B da eta A da: makina-erreminta, konde-duke, errege-profeta, erretor-bikario, bidazti-olerkari, Lasarte-Oria, Markina-Xemein.

970. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: atzekoz aurrera. hitz-bukaeren hiztegia, 7 0007 Errimek ere modak jasaten dituzte eta garai batean inork erabiltzen ez zuen halako hitz hura gero denok erabiltzen dugu, norbaiti, behin, bururatu zitzaiolako.

971. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0483 Nolanahi ere, arimek ez dute oinaze handirik jasaten, salbu norbait hil dutenak.

972. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0022 Sikiera norbaitek.

973. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0021 Latinetiko etimologiaz, erromes hitzak (peregrinus) bidaiari esan nahi du; hortik datorkio atzerritar esanahia ere, norbait ibiliz doan lurraldekoa ez izatearena alegia.

974. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0075 Baina, subjetiboki, norbait gauza bat egiteko kapaza dela adierazteko, ahal era erabili behar da.

975. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0204 Beste norbaitzuk egin ohi duten sailkapenari begiratuz, zera esan beharko litzateke: hementxe sartuko liratekela sujetu edo osagarri diren esaldi osagarri guztiak 1 Argi dago galderazkoak ere bertan sartzen direna. Ik Villasante, SINTAXIS DE LA ORACION COMPUESTA, 61. orr. eta jarr.

976. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0058 Donostian, bai Urgull gazteluan eta bai Santa Mariaren dorrean, beti egoten zen norbait katalejuz zaintzen; kanoikada baten kea antzeman bezain laster, beren kanpaiak ahalik eta gogorren jotzea zen haien lana, kaleetan zebilen jendea etxeetan babes zedin.

977. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0040 Etxe batean norbait hilzorian zenean auzoa deitzen zen lehenbizi, kasu honetan elizarako bidean eskuineko lehenbiziko etxekoa lehen auzoa / leenatea / kurutzeketaria hain zuzen.

978. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0040 Hil ondoren lehen auzoak senideak deitzen zituen eta berak ala etxeko norbaitek animaliei ere berria ematen zien, erleei bereziki (ikus 15).

979. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0040 Halaxe bidetik zebilenak, auzoko etxean norbait hil zelako berria ikasirik, haren arimaren alde otoitz egin ohi zuen.

980. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0198 Norbaitek teknika berri bat eskaini edo beste planteamendu bati heltzeko eskatzen didan guztietan, zera pentsatuko dut:

981. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0077 Norbaitek bakar-jokoak egiten urduritasun-sentimendu lanbrotsu batek eraginda ihardun dezake eta egiten ari den ihardueraren funtzio ezkutua, hots, etorkizuna igartzea, analisiak soilik desestal dezake.

982. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0058 Beste horrenbeste erran dezakegu Millagatez, non ere, itxura guztien arabera, 4. tumulu-harrespila leku hautetsi batean baitago: Orhiko tontorrari begira, bakarrik, sendoki eta ongi landurik eraikia eta daukan hezur metaren bidez, hilari buruzko harrera bereziaren lekukotasuna agertzen duelarik (Gizarte sailean goiko norbait ote?)

983. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Bai nola erabili lezake herrian, Zuberoan, norbaitek goiharririk (harri preziosik), bai, diamante, jazinto, esmeralda, safiro, karbundo, bezoar, pantaura ta beste, jakinik ere faltsuak merkeago direla.

984. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0019 Borondatezko altak.- Norberaren baimenaz edota horretarako haizututako norbaitenaz emandako altak.

985. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0009 Etxebizitzatzat jotzen dira egituraz bereizita eta isolatuta dauden barruti guztiak, baldin eta pertsonak bizitzeko eraiki, berreraiki, eraldatu edo egokitu badira, edo horrela ez bada ere, zentsua egiten den datan benetan bertan norbait bizi bada.

986. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0010 Etxebizitza familiar hutsetan ez da egoiliarrik egongo, eta erreferentzi datan norbait badago horietan, pasadizokoak izango dira.

987. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0013 Badakit norbaiti gehiegizkoa dirudiokeela lehenengo puntuko beti hori.

988. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0069 Norbaitek tokatu zaion gaia ez duela ongi burutu?

989. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0047 Administrazioak egiten dituen gauza guztien atzean baten bat dago: izena eta kargua duen norbait, alegia.

990. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0047 Administrazioan nor edo nork egiten ditu egin beharrekoak, baina beti norbaitentzat.

991. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0172 Jakinekoa zen, halaber, sorginketa desegiteko zer egin behar zen: norbaitek, nazka eta beldurra uxatuz, emakume baten esne-tanta batzuk munstroaren ahoan isuri, eta horren ondoren, aizto berri batez, buruan odola ateratzeko moduko zauri bat egin.

992. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0119 Baigorrin esate baterako, sozialki gaizki ikusia zegoen ezkontza batean (gizon zahar eta neska gazte baten artekoa) edota inguruko norbaitek egindako beste edozein zentzugabekeriaren aurrean (izan zitekeen gazteek ezkontza zela eta eskatutako ardoa ez emateagatik ere), hori salatzeko, alde batetik broma eta burlaz (trufatzeko) osaturiko eta bestetik serio, mingarri eta salagarriak ziren Toberak izeneko antzezpen moduko ekintza publikoak antolatzen zituzten.

993. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0141 Sistema politiko jakin batzuk etorri dira behera, esan dezake norbaitek, ez komunismoaren ideia.

994. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0141 Nola ezetz?, esango du norbaitek, askatasun eta berdintasunaren utopia sinistu egin behar dugu.

995. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0195 Jende guztiak eufemismoz jositako berriketa inozoa dauka: norbait hiltzeari, noski, baimenik gabeko bizitzaren amaiera esaten zaio.

996. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0016 Ez legoke batere gaizki norbait bere berri gehiago aurkitzen saiatuko balitz.

997. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0033 Garmendiak kontatzen duenez (1977: 166 hh.) paperak 1909 edo 1910ean erreak izan ziren; liburuak, ordea, Lasa familiaren Zelaa baserrian utziak, baina gerra baino pixkat lehenago, ikusteko aitzakiarekin norbaitek eraman omen zituen, gaur ez dakigularik non diren 73 Badirudi Testamentuaren eskuizkribua, bera bakarrik iritsi zela Azkueren eskuetara: gutxienez, ez dago oraingo Bibliotekan Lardizabalena zela suposatu beharko genukeen Larregiren alea, inoiz Norbert Tauer-ena izan zena (eta bakarrik 2. liburukia) baizik..

998. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0303 Norbait hartu behar eta, mende honetan Leitzako bertsolarien guraso izan den Kristobal Bordaberriren aita zena Joxemiel huraxe har liteke ondoreko guzien buru.

999. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0388 Mundu guziak dakien gauza da, baina oraindik gaizki igoal idurituko zaio norbaiti txintxerri kontu hori berritzea.

1000. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0073 Beraz, gai honi buruzko ohizko ikuspegiaren haritik, lehorte hau neurri batean konpontzeko norbaiti gure kaleei filosofoen izenak ipintzea bururatu zaio eta proposamen hori egin da Euskal Herriko Unibertsitateko Udako Ikastaroetan, egiazko euskal pentsamendua sustatu ordez.

1001. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0256 Norbaiten zain gelditu eta gero, espero zena agertzen ez denean gelditzen da bat lasto jaten.

1002. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0041 (...) ageri da Euskal Herria ongi ezagutzen zuen norbaitek egina ziola mintzaldia.

1003. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0041 Norbeitek erraten zukeen ordukotzat Paris gutaz baliatzen zela!

1004. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0273 Norbait prest da ote 8 urtez 300.000 hil egiteko Euskal Herrian (25.000 Iparraldean) gure askatasuna lortzeko: urtean 38.000 hil (3.000 Iparraldeari doakionaz, egunean 9 hil!!! Ez dela horrelako GAL-ik!).

1005. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0016 Beraz, behin-behinekotasunaren zigiluarekin kaleratzen dut, beste norbaitek hobetuko duen esperantzarekin.

1006. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 adei. iz. (*1905, 1920). 1. Norbaitenganako begirune edo onginahia; jendetasuna, adeitasuna.

1007. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 adeitasun. iz. (1932). Norbaiti adierazten zaion begikotasun edo adeia, adibidez, bat etorri gabe ere haren iritziari kontra egiten ez zaionean edo bat bederak duen eskubidea eskaintzen zaionean.

1008. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 adia. iz. (*1745, 1761; cf. adiagile). Gip. Auhena edo deitorea, berezk. norbaiten heriotzak eragina.

1009. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 3. (1883). Beste norbaiten nahia, sentimena... aditzera ematen duen pertsona.

1010. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0003 abala(tu). du ad. Norbaiti abala eman.

1011. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00028 Agian norbaitek bere buruari galdetuko dio nola bereizten den etnografoaren eta, adibidez, historialariaren lana, batez ere egungo gizartea ikertzen ari denean.

1012. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00060 Oposaketak erkidegoetan antolatuz gero, euskara (edo galegoa, edo katalana) jakitea balora daiteke (20. artikulua - 54. art. Bigarren Arau Gehigarrian agertzen diren baldintzetan), eta behin Estatuaren Sail horren barruan egonez gero, lekualdaketarako lehiaketetan ere kontuan har daiteke, baina, kontuz, euskara (edo galegoa, edo katalana) ez jakitea ezin da inoiz norbait kanpoan uzteko arrazoibide izan.

1013. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00060 Beste aukera batzuk ere kontuan hartu beharrekoak dira: funtzionario hauen betebeharrak oso zehaztuta daude, eta nik, epaile moduan, euskaraz dakien norbait jendaurrera eraman nahi badut, ezinezkoa gertatzen zait, horretarako denekin hitz egin ondoren oso baldintza zehatzak gertatzen ez badira.

1014. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00056 Norbaiten interesa beraz hori ere. Zeren hemen baita mina: nolaz den jende hori euskal kulturaren harrobi bizia hain urte nasaiez agertu zaigun etxeaz edo ahantzia edo axolagabetua, halabeharrak joa bezala! eta zerbait pentsatzeko gogoa etortzen bazaio, zernahiren irensterat emana.

1015. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0121 Defini beza norbaitek kausa bat, beronen efektuarekiko beharrezko konexio bat barne eman gabe definizioaren zatitzat, eta azal beza argiro definizioak adierazitako ideiaren sorrera: prest naukazue orduan eztabaida guztia amaitutzat uzteko.

1016. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0025 - Ziur ez bazaude, norbaiti galdetu, zure gurasoei, edota jostailu-dendan lanean ari direnei.

1017. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0101 XXXI. Jarrai dezagun, hortaz; norbaitek gaindegitik behatuko balu bere ingurua, poetek esan ohi dutenez Jupiterrek egiten duen antzera, ongi ikusiko luke zenbat lazeriaren arriskutan dagoen gizakien bizitza, zein nekoso eta likitsa den euren jaiotza, zein neketsua hazkuntza, zenbat laido-arrisku dituen haurtzaroak, zenbat izerdi botatzera bideratuta gazteria, zein astuna den zahartzaroa, zein gogorra hil beharra, zenbat triskantza egiten duen eritasun-andanak, zenbat mehatxatzen duten zorteek (...).

1018. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0044 Dena den, norbaiten presentzia aldamenean izatea, gogoz desiratzen dute.

1019. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0059 Zerbait edo norbait bazterturik, bertan behera utzi:

1020. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0059 abantail 1. Zerbait edo norbait beste gauza zein pertsona bat edo batzuekin konparatuz gero, edozein aldetatik duen nagusitasuna:

1021. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0231 2. Norbait ernalmenik gabe utzi, antzu bihurtu.

1022. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0581 Norbaitek pentsatuko du guri bakarrik bururatu zaigula horrelako galdera bat egitea.

1023. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1001 Leturia egiazko gizon euskalduna baino gehiago, asmatutakoa dela uste du, norbaiti kopiatua.

1024. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0535 XIX. mendean, Iztuetaren obra batean hau idatzi zuen eskuz norbaitek, Aita Donostiak publikatu duenez el pueblo quipuzcoano carece, en verdad, de las grandes ventajas de la prensa; lo uno porque en su lengua apenas hay mas escritos que los necesarios para enseñar los principios de la religión (...).

1025. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0209 diosal. iz. Norbait agurtzean egiten zaion gizalegezko adierazgarria. ik. agur.

1026. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0362 Oharra: Norbait ukitu baino lehen katea apurtzen bada, zaplakada has daiteke eta harrapatzaileek babeslekura itzuli behar dute.

1027. 1991> euskara batua saiakera-liburuak soziologia 0035 Norbait adiskide, etsai edo arrotz izatea ez da pertsonaren ezaugarri bat; pertsona hura nik hartaz izaki gisa somatzen dudana da niretzat, neure irizpidea aldatzen ez dudan bitartean behintzat.

1028. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0619 1. Zerbaiten edo norbaiten izaera osatzen duten ezaugarri-multzoa.

1029. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0619 kalte. iz. Norbaiti edo zerbaiti beste norbaitek edo zerbaitek eragiten dion edozein eratako galera edo hondamena.

1030. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. peña 0185 ...umm ...balukek ...bai ...nik people mordoa ezaguna diat beste zientzietan, parazientzietan ...agian norbaitek ...hala ere, zaila duk ...zaila duk haiek benetan ezagutzea, ez baduk berebiziko sensibilitatea...

1031. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0564 c) Eguneroko lanean oinarriturik eta ustez aplikazio egoki bati begira, honako bereizketa ere proposatu du norbaitek:

1032. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0154 MI: Inguruko etxe abetan ez ote da norbait...

1033. 1991> gipuzkera bertsoak usarraga 0128 Beste eun urte bete itzazu
naiz ez naizen egongo ni
beste norbaitek kantatuko du
BEJONDEIZULA BIDANI!

1034. 1991> gipuzkera bertsoak m. zapirain 0022 Baserrian izan da
diru eskasia,
norbaitek kentzen dio
sortzen dun guzia.
Kaletarren eskuan
dago justizia,
zuk piztu zenezake
baserrin bizia.

1035. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0445 Eta ez litzaioke egia izan daitekealako antzaren apurtxo bat beintzat faltako, era berean egia ba'litz, gure aldi auetan norbaitek esan duan bezala, VI, V, eta agian IV mendean Araba'ko gure Goba eta Gobietako eremita bakartasunean-bizi-zaleak priszilikeriz kutsatutako lekaide-lekaimeak izan zirala egia ba'litz.

1036. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0059 - Eziñean geratzen banaiz, norbait azalduko da, batez ere erraiña.

1037. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. zatarain 0050 Nere aita zana euskaltzain batzuekin Lapurdi'ko erriren batean: mutil koskor bat ogi aundi batzuekin; norbaitek galde:

1038. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak x. azurmendi 0179 Bakarren batek ankan bat ebai eo norbeit arbolati eroitzen bazan etzikon ezer ordaintzen.

1039. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0017 Gu zortzi senide giñan guztira, Frankin jaio ta azi giñanak; eta ni nintzan zortzietatik gazteena, ala bearrez norbaitek bear zuen-da.

1040. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0037 Ori, ongi probatu zuen norbaitek esana dala dirudi.

1041. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0023 Esaerak: Kakazarra! (gogokoa ez dan zerbaiteri) / Kaka balio ez-ta... (norbait utsera botzeko) / Kaka iretzat! (erantzun petrala)

1042. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00193 Ankaz ta besoz egonagatik
nagia edo baldarra,
besterik ez dan tokian beti
bada norbaiten bearra.
Bart arratsean ez naiz entzuna
lenengo ume-negarra,
gazte ergela baiño obea
ez al da aitona zarra?

1043. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak t. mujika 0013 Bertsotarako deia zuenean, askotan beste norbaitek joan bear izaten omen zuen bere ordez.

1044. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0212 MANTXUT: Norbeit.

1045. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0212 XELET: Bai norbeit bada, jauregiaren atean.

1046. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Behean, norbaitek bilatzen du.

1047. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Norbait dabil ta mendiz mendi, sudurra airean eta nekaezin, ugatzaren hegada mirestu nahian.

1048. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Hantxe goian, bixtan da, gure ugatza laster ohartu dela norbait zegoela behean, ekia krudelki isladatzen duten bi begi dirdaitsudun norbait.

1049. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Xoriaren dantzak liluraturik, Florian ez da ezertaz ohartzen... norbait ari zaio gibeletik hurbiltzen.

1050. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00066 Ta baduka etxean norbait? - Bada, gizon erdi bat eta zaldi buru bat, dena salatzeko...

1051. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. hirigoyen 00119 Norbaiti entzunak ala berak bilduak ote dira? Huna hemen zenbait adibide, A letran bilduak :

1052. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak e. larre 0463 Nihauk ere, ez izanez bakarrik bulego gizona edo erakasle ere, baizik beste lan askotan nabilana, nere apaiz lanetarik eta kasetalaritzara, beste batzuetan barna, nahiago izan dut norbaiten laguntza eskatu, zerrenda honen osatzeko, Belokeko komentu iturri onean, egiaren salatzeko.

1053. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Baziren ere ordukotz norbait zirenak edo bilakatuko zirenak denborarekin.

1054. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Halere ordukotzat Xalbador norbait bazen.

1055. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0072 Eta gehiago segurtasunentzat, norbeit berme izan beharko da sari biltzailearen izenean.

1056. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0072 Norbeitek barrika bat hasten balu kontrabandan, barrika osoaren saria pagatu beharko du, erdia herriarentzat, beste erdia herriko pobreentzat.

1057. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0052
Beraz aldegin behar al degu
guk erreka bazterretik?
Aizu gaztetxo labana atera
orain zuk zaku zaharretik,
lata galanta eman behar det
orain bidali aurretik,
ta norbaitek min egiten badik
pagatuko dik larrutik.

1058. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15592 Norbait interesatua egonez gero, Udal honetako Bulego Orokorrean aurkeztu ahal izango dira dagozkion erreklamazioak, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo 15 eguneko epean.

1059. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15592 Norbait interesatua egonez gero, Udal honetako Bulego Orokorrean aurkeztu ahal izango dira dagozkion erreklamazioak, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo 15 eguneko epean.

1060. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00036 Norbaitek deitu zion Espirituari ezezagun ospetsua, eta ez zitzaion arrazoirik falta. Ez horixe!

1061. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Jolas gisa, norbait bahitzen, lehergaiak egiten eta abarretan ikasleak jartzeak, xalotasunaz edo gaiztakeriaz jarri, ondorio berdina du.

1062. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00003 Begira, kanpoko norbaitek nongoa zaren galdetzen badizu, bilbotarra esango duzu seguruenik, eta gehiago jakin gura izanez gero Begoñakoa, Txurdinagakoa, Santutxukoa, Boluetakoa, Otxarkoagakoa, Arabellakoa edo beste auzo batekoa esango duzu, zeurea.

1063. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00005 D.: Norbait sakrifikatu behar orduan, ez?

1064. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.b. etxarren 00085 Ez dea atsegin haudia olerkari batentzat bere bertsuak beste norbaiten ahotik entzutea? Badea goraipamen goraipamen ederragorik?

1065. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00022 Bihotz Bi-ren protagonistak hiztegiak (entziklopedikoak) saltzen baditu, lehenago norbaitek idatzi zituelako da.

1066. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00022 Hitz askoren definizioak buruz dakizki, lehenago norbaitek hartu zuelako hitzak zehatz, labur eta trinko adierazteko nekea.

1067. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00043 Irakurzaletasunarekin topo egiteko leku naturala eskola da, gazte sasoian elementu erabakigarria. Nire garaian liburu bat irakurri eta horri buruzko fitxa betetzea zen eginbeharra. Prestijio handiagoa zuen hori egiteak baino norbaiten lana kopiatzeak, edo irakaslea engainatzea lortzeak.

1068. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Apropos sortu da liskarra Azpeitian, Federazioak eta beste norbaitzuek kosta-ahala-kosta beren ikastola pribatua nahi zutelako.

1069. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1995 0002 Barne Sailburua den Juan Maria Atutxak egunkari hau seinalatu eta bost egunera, norbaitek, bere haserrea gure lankide baten kontra zuzentzeko beharrean aurkitu eta, gaua aprobetxatuz, su eman dio honen autoari.

1070. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0017 Gaur egun, drogari lotutako arazoetan baino ezin da Polizia norbaiten etxean sartu, arratseko 21:00ak eta goizeko 06:00ak bitartean, eta prokuradoreak baizik ezin du agindua eman.

1071. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0017 Hain zuzen, testuak Polizia Judizialari norbaiten etxean gauez sartzeko eskubidea emango dio atentatu bat prestatzen ari den susmoak baldin badaude, eta frogak desagertarazteko arriskuak egonez gero edo atentatu bat gertatu eta berehala flagrantzia moduan ekiteko.

1072. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pa. zabaleta 0054 Bi mila eta bostehungarren urtean Iruñean biziko den ustezko nornaiti halako mezua utz niezaion saiatzen hasi beharko nuen.

1073. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0006 Horri, lehendakariaren gainetik norbaitek agintzea dela irizten dio Errezilgo erretoreak.

1074. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Euskararekiko zor guztiak kitatuak eta eginbehar guztiak beteak dituela uste izan lezake norbaitek, besterik gabe, urteko txekorra saltzen zuen hark bezalaxe.

1075. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Baina norbaitek egia horren arabera moldatu nahiko balitu araudiak, alderditik kanpora botako lukete, abertzalea ez delako.

1076. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0049 Horrela, adibidez, partehartzaileek zinta dantza korapilatu gabe egin beharko dute; norbaitetaz mozorrotu edo behia jaitsi.

1077. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 0050 Norbaiten laguntza bear

1078. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Poema honi, norbaitek Gabriel Aresti zenaren poemaren baten kutsua ere hartu izandu dio.

1079. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. arrizabalaga 0038 Amazona guztiak ez baitira Talestris, eta aitagai guziak ere, Alejandro Haundia ez direnez gero ulert daiteke, akaso, norbaitek ama izan nahi eta enbrioi saltzaile batengana jotzea.

1080. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0057 Norbaitek esan lezake: aiek berea eta guk geurea.

1081. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0048 Norbait omendu edo jendearen aotan dabillenean, bere liburuak irakurtzeko oitura det (baldin badu beintzat).

1082. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Dena den, hitzarmenak funtzionatzen jarraitu behar duela ziurtatzen du, norbaitek bere kontra egiteko asmoa duela ikusiz gero, joateko aukera eta arriskua onartu behar dugu.

1083. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Azkeneko erabakia momentu horretan hartuko duela zioen, ordezko norbait egoteak eragingo duelako hartuko duten erabakia.

1084. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0009 Norbaitek zerbait nahi badu, etor dadila eskatzera, badakite non naizen, esaten dute erdeinu punttu batez, ahaztuz beraiek ere beren bultzada emateko daudela hor jarriak.

1085. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1993 0040 Hasi ginen gitarra jotzen, baina etxean, eta behin Asierrek galdetu zion Josuri bateria jotzen zuen norbait ezagutzen ote zuen, orduan Josuk berak jo zezakeela esan zuen.

1086. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0028 Nik beintzat orixe erabaki det: urtearen amaierako alaitasun pixka bat zabaltzearren, ondoren datozen bertso auek eskeintzea, norbaitek irakurri edo kanta nai baditu.

1087. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0007 Baso Administrazioak, mendiak eta mendien ekoizpenak egoki kudeatzeko behar diren azpiegiturak, ekipamenduak eta instalazioak jartzea edo egitea herri onurakotzat jotzeko espedienteak tramitatuko ditu, bere edo beste norbaiten ekimenez.

1088. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Baina giro lasaiegia zen Madrilgo jenerala hil aurretik, GALen antzeko norbait izateko.

1089. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0007 Ez naiz, noski, aberri berari buruzko etorkizunaz izan ditzakeen iritzi desberdinaz ari, aberri horrek bakarrik ala beste norbaitekin elkarturik behar duen izan, alegia.

1090. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0050 Erran bezala ibilaldia haundia eta aski interesgarria zen eta norbaitek ezpaleki nondik barna ibiliak diren, huna hemen itzuliaren izenak:

1091. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 0042 Gure izaera, sentimentuak, kutiziak, larrialdiak, eziñak, arazoak... norbaiti kontatzea aren kontsejuak aditzeko eta onartzeko prest gaudela adieraztea da.

1092. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m.j. telleria 0038 Lehenengo saria Jose Ramoni eman zion epaimahaiak, baina bere atzetik sailkatutako norbaitek atzera bota zuen erabakia, eibartarra adinez nagusia zela eta.

1093. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00004 Zerbait gertatzen bada, norbaitek mina hartu edo bertze zerbait, modu honetara elkar laguntzeko modua izanen dugu.

1094. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00005 Egun batez biltzar bat egin ginuen, zerbait behar zelakoz pentsatu noizbait norbaitek mina hartzen baginuen.

1095. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Gure aspaldiko alienazioak eragiten duke norbaiti edo talde bati itsutuki segitzeko jaidura hori. Eta, erran dezagun, adinean joanago eta gutiago gustatzen zaigula.

1096. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Diote aise sobera arrain hartu dela, nola nahika, ttipi eta handi, azken bospasei urte horietan, geroaz biziki orroitu gabe, eta orai ezazolkeria horren ondorioak norbaitek behar dituela pekatu.

1097. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00007 Gure ustez norbaitek azaldu beharko dio nafar gizarteari zergatik izanen den UPNko txontxongilo batek gobernatua zonalde aurrerakoienetako bat.

1098. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Egia esan, nik ez dut sekulan aditu norbaitek usotan dagoela beste norbaiti tiro eman dionik.

1099. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Dena den, nere ustez hori ez da soluzioa. Norbait erokeri bat egiten ikusten badute orduan harengana joan daitezela, baina gainerakoan...

1100. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Horrela, amiak norbait ikusten zuenean bere izena esaten zuen potea astinduz.

1101. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0010 Baldintzak oso teknikoak direnean joaten gara normalean, norbait galdu denean esaterako.

1102. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Itxura guzien arabera norbaitek ebatsiak !

1103. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Barne batean ageri norbaitek odola bazuela galdua...

1104. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0027 Kontu egizu gehienetan norbaiten atzetik joaten garela, bere iruzurraren frogak aurkitzeko, eta ez zaigula komeni bera horretaz jabetzea.

1105. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0028 Batez ere zorrak dituen norbait kikiltzerakoan.

1106. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1992 0006 ARANTXA ITURBE.- Norbaitek esan zidan, gainera, hondartzarako zela esan nuenetik, eguraldi on bat bakarra ez zuela egin denbora-puskatean.

1107. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1992 0006 Baina, liburu honen haritik jendea egiten ari zaizkidan galderak ikusita, garbi dago ez dagoela ondo ikusia eta norbaitek gaizki hartu duela hondartzarako zela esatea.

1108. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1992 0008 Niri asko gustatzen zait, esate baterako, edozein tabernatan eseri beti norbaitekin eta jendeari begira egotea, elkarrizketa-zati bat entzun...

1109. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 - Angelun, herriko irratia norbaitek deitu du bozeri buruzko elkar-hizketa bati plantatuak zirelarik, igande goizean, baizik eta lehergailu bat bazela etxe hortan pausatua.

1110. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0006 Errealitatetik hurbil doa filma, bereziki erakusten duelarik polizien arteko guduka eta ere nola aitorarazten zaion norbaiti behar dena.

1111. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Rosa Arruabarrenaren esanetan, paperean gaztelerara itzulitakoa ez zen hitzez hitz antzezten, hori dela eta beti izaten genuen beldurra, norbaitek entzun eta salatu ote zezakeen.

1112. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0010 Zuetako norbaitek, ea zergatik jarraitzen duten galdetuko dio bere buruari.

1113. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Ezin da norbait kaleratua sentitu, izan baldin badu bere mahai gainean kontratua nahi izan duen guztietan sinatzeko.

1114. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. beristain 0016 Norbaitek jainko-errege ere deitu dio.

1115. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. beristain 0016 Eta hau esaten duena ez da egun osoa espirituaren barru-lanetan dabilen norbait.

1116. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0044 Zilegi bekit, bide batez, saioaren inguruko anekdotatxo bat kontatzea norbaitek holakoetan egin izan ori diren tranpatxoen berri ez baleki ere.

1117. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bertsolari 1992 0009 Norbaitek Sebastiani botua ematean, Umorez dagoenean umore oneko agertzen delako eta haserre dagoenean haserre esaten du.

1118. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bertsolari 1992 0009 Norbaitek bertute eta alderdi onak neurtzeko egin dugun bezalaxe, bertsolarion alderdi makurrak neurtzeko ere beste inkesta bat egiteko premia aipatzen du eta izan dira, gutxi badira ere, parre piska bat egite aldera planteatu dugun inkesta topiko honetan usai txarreko jarrera matxistak ikusi dituztenak.

1119. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. jimenez 0021 Baliteke poetak huria norbaiti erakutsi beharra izanik, egunero egin izaten dituen osteratxo eta oin-galtze horiekin gogoetan sartu beharrean ikustea bere burua.

1119 emaitza

Datu-estatistikoak: