XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0022 Jaungoikoaren legean debekatuta dagoan zerbait, norbere guraz esan, egin, gogoratu, edo nai-izatea, naiz aginduta dagoana ez egitea, da oben edo pekatua.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0031 Oben astun guztiak, penitentzi edo oben-nekea betetako asmoz, guzurr eta naste barik, norberak dakizan lez, autorr-entzuleari esatea, da aozko autorrkuntzea.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 Norberen ugazabari bijotzez men egittiaren ni legez ibilli dabillena, ezta iñoiz nekatuten; baña norberen gogoz ugazabari men egitten eztautsona, nekatu egitten da, naiz-ta astiro ibilli eta batta bape igittu ezarren be, gogua eta gurarija nagi ta neke dittuzalako ak bidian asi orduko.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Norbere lurretik kanpoan billatu ezkero, naiz da errian agurrik egiñ ez, arpegi ona ipinten jako erritar bati, ta alan, Mañasik eta Indianoak, guztizko arrera ona egieutsien alkarri, ta biak, bata itaunga ta erantzuten bestea, Arranondoko gauzen gañeko jardun luze batean asi zirean.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 Onela, norbere buru aurka diran obenak, astunenak dira; gero, guraso, senarr-emazte, anai nagosi... maitasunaren mallaz.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 - Eskaña norberaren olde osoz egin bearr ete da?.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 - Eskaña norberaren olde osoz egin bearr da.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 4. Norberaren errian zabal dabilen utseitea beste toki baten jakin eragiñarren, ez da ospe ona austen, batzuk bestiekaz arrtu-emonik ez dauken lekaretxeren bat edo (konbentuen bat) ez-pada.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Norbera gexo izan edo eri-etxeetan jarduna izan bearr da, ariguri oneik zeinbat etsiten dituen gexoak jakiteko.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0134 - Baiña atsegiñak parrastan dauzkate, ia norberaren naitara dabiltza; ta, arrezkero beren lorrak gutxi oarrtzen dituzte.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Bai, egon ardura barik! Yuatia baiño eztago Doratio mandazaiñenera ardautan, surra ederra daukala norberak-eta.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Norberenik arean be ez dauanak ezin emon legio ezer iñori.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Baña jaquin bedi: a) Eztirala olango caltiac beguitandu biar erraz, batez be autor-entzuliari jagocon aldetic, lendic norberen buruan icusi ezpada gach ori; eta olango aldijetan, al izanezquero, beste autor entsule bat billatu biar dala, berari guztija aguertu daguijogun.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 Zer ba, ¿ez ete da aguertu biar, pecatu-laguna ezautuerazo baric, esan ezin leiquian pecatua? -1.ampdeg; Norberen erru ariña, edo lendic esan da daucagun astuna azaldutiarren ezin leique iñoren erru astuna aguertu on ugarijen bat norberari ezpajatorco, esateraco, baque guztiz andija.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0052 Norberaren iritzi, nai ta onura zalegiak ez bitez izan; Jaungoikoaren aintzarako eta Laguntaldearen onerako izango dana bakarrik begi aurrean euki bezate.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Orain norberari garbi izatek dakarkiyon onuratik, begirada zabaltzen badegu gizarten dakarren gentz, garbitasun onek, bereetik zuzenen datorren eskontza garbi ta zintzoagatik? Ez da ez eskontza zital askok nai duten eran artu, egoki izate bat, gizartek somatutako eraketa, beren gentz izan dein, ez baizik, sortzesko lege antzera, gizartek gorde beartuak daudeena, ainbeste giza seme aiñ, izanik ludiñ gaiñ.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0260 24. Nor berak artu zezakean janari zerbait eskeko batentzat utzi.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 (...), Uzkurtz gaietan jakin bear duana da, norberari dagokion argitasunez, bere burua olentzatzeko (salbatzeko) bide bearrez bearak diran Erlijio'ko mirariak (jakitea) eta gañera Eukaristi'ko Ogia egunerokotik eta gorputzaren ogitik bereztea, era onetan Eukaristi donera urreratu dedin bere adiñari dagokion jaieraz.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Bidaldi ontan erakatsi zion Leon anaiari, egiazko alaitasuna ez dagola ez miragillea izaten, ez onbidetsu ta ona izaten, norberak bere burua ukatuta, Kristogatik miñak, ezezpenak, laidoak eta bearrik gorrienak alaiki eramaten baizik. (1)Loratxuak, 22-25 orrialdeetan.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Nor berak ere jardun bear du azterkatze onetan; amabi urteko umeak, geienean, zertarako zaletasuna duan, zertan duan nekerik gutxiena, zein ikastetan errazena aurreratzen dau, zer lankizunetan argitasun ta trebetasun geiago arkitzen duan igartzeko ainbat gogargi izaten du.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 Ik eta beste askok, aoan Euskalerria, Euskalerria; biotzean norbera, norbera! Ta norbera esatean, dirua esaten diat iri.

22. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Ispillu . - Norberaren arpegia ikusteko tresna.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Len, gure buruaren jabe giñan, len gure legeak geok egiten giñuzen guretzat; eta zeñek egingo du bere legea norberak baño obetogo?.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gure Ikurritzaren lenengo itza, beñena be bai Jaungoikua da, ta berau su ta gar aldeztu biar dogu, baña beronek irakasten dauskunez bakotxari beria emon da, norberaren Aberrijaganako jaokuzan biarkunak beteta.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Uskurrtzarik eztaukonak, bere barruban gorrotua eruatia, argi dagon gauza da; baña uskurrtzale arrtian uskurrtzalientzako dagon gorrotua norberen arrtekuak ezpadira, ixilik egoteko gauza ez-ta.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bakoitzak daki norbere etcheko berri : eroak bere etchean, zuhurrak neorenean baino gehiago omen daki ; hori dio atzotitz edo erran zaharrak.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Libertatea! Munduan den eta ditaken gauzarik hoberena, beharrena, lakhetena; zer nahitan truk nor bera denak sal ez lezakena.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Kabaletan ere gauza berea gerthatzen da; aldizkatu behar zaiote heieri ere bazka, betaraba, lursagarra, artho irin, zahi eta bertze holako emanez, nork berak ikhusiz zer duen emaiten ahal.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Orrengatik dabiltza beti elkarrenganako susmo edo goganbearrez beterik, auzoari ziria sartu nairik, baño nor-berari sartuko dioten bildurrak.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 ¿Zerr da errukiorra izatia? Norrberan biotza samurrtuta iñori, zorigatxak urrindurik, ondizatiak jadestia.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Norberentzat lan egitea, norberentzako irabazia izanda aldatz-gora egiten ba'yaku.

32. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Zure morroi au areik arduraz gordeten
zain-zain dagoanarren,
nok ezagutzen dauz norberaren utsak?
Garbitu nagizu ezkutuan gelditzen yatanetik,
arrokeritik gorde egizu zure morroi au,
menperatu ez nagian:
pekatu aunditik
askatuta eta errubage geldituko naz.
Izan dakizuzala atsegingarri nire agoko berbak,
eta eldu daitela zure aurrera nire biotzeko ausnartzea,
Jauna, nire arkaitz, nire erosle!.

33. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0008 Norberarengaitik ardurarik artu
ez eta besteak aolkatu-naia
astakeri dala, itz-neurtu gitxitan
erakutsi bear dogu. Ara gaia:

34. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0124 Barruan hartutako zauria ezta sendatzen asperkundeaz, zigorrak nobera mintzen duanean, ez ta asperkundearen orduan zigortuari bere zigortzailea nor dan jakinerazo ezik.

35. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Norbere izatetik aparte, norbere gogoz kontra be, teatrorako gertuten garianetan, txalo eske urten biar dogu, guretzat izan ez da be, egillientzat, lanarentzat.

36. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Baña ele-gaiz, la razon noberen adimenaren bidez egiztatu biar-da, ez zenbakiztija lez: bi ta bi lau dira.

37. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Leun-leun, norberak igarri-bage ill, edo obeto esateko, erailteari deritxoe osalari orrek eriotz ona.

38. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Jabea agertu-ezik, norberarena da.

39. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Zorionaren galdutzailliak
dira inbustero faltsuak,
norbere lagun erabiltzeko
ez dira traste gozuak,
konfiantzia artu ezkero
ain dira peligrosuak;
aspalditiko izena dute:
ardi jantziko otsuak.

40. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0021 Danak kaxuelaruntz luzaka ari diran garaian jakiaren tankera norbere begiz juzgatzeko, Pernando'k atera du bere kristalezko begia ta kaxka!, kaxuelaren erdi-erdian erortzen utzi.

41. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Ta norbere odolaz gorritutako lur gañian ustelduten dok, eta egazti okelajaliak emakumiak baño geyago ibilten dozak aren ondoan.

42. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Baña, burruka naaste artian bulartsuen eta adoretsuenak gogor irauki biar dabela, naiz ukaldiz norbera atemana ixan, naiz beste batzuek ateman.

43. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Antxe baita edontzi eder landu bat ere aurki zun, iñoiz bertatik iñork ere egundaño ardo baltzik edan ez zuna, norberak ez ezen; eta urtziekiko iñori, Tzeu aitasoari baizik, ixurketarik egin ez-ziona.

44. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0226 Ez al-da au, iñoren kalterik gabe, norberak bere burua lurreraño makurtzea?

45. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0292 Bizia ematea, ordea, ez dago beti nor-beraren esku.

46. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 Baiñan egia esan, norbere atsegintasunik gabeko maitasunari garratz derizkiot.

47. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 - Egiazko maitetasunak eztu norbere atsegiñik billatzen, Oneka, urkoarena baizik.

48. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 - Dena ematea norbere aurragatik.

49. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Eskubide honen ondorea da erlijioz naiz sinistez aldatzeko-ahalmena, eta norberaren erlijioa edo sinistea adieraztekoa ere, bakarka ala alkarturik, agirian ala ezkutuan, irakaskuntzaz, egikuntzaz, kultoaren eta erlijio-eginkizunen bidez.

50. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Lendabizi norberetu, norbere mami biurtu eta orduan idea oiek lagun bati adieraziko bagenizkio bezela eman, euskera-euskeraz eman.

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Albokoa lurrera jaurti bai, baiña norberak ezer egin ez.

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Arrezkero, norberaren gogoa ez deritzagu aldagarri danik, erabateko gizadiaren gogoa baizik.

53. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Geienez ere, norbere burua askatzearren alegin desesperagarri bat da.

54. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Kriterio oiek buru azkartasunari baño, estudianteen karakterrari geiago begiratu bear die; karakterrak esan nai du, beste nazioetako lagunekin tratatzeko kualidadeak; norberaren iritzi motzak aldatzeko eta bertzerenak artzeko kapazidadea, mundura irikia izatea, alegia.

55. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Baiña beti ere norbere gogoko beste lanak bazterreratu gabe.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Norberaren gaitzaz atsegabetzea, ordea, ez da adiskidea maitatzea, beraren burua baizik.

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Giza-gogoak bi alde ba-dauzka emen bear dugu Sigmund Freud Irakasleari zor diogun beryakintzapetiko'aren adigai berria lagun artu; batetik burmuñari darraikio; ori dugu beryakintza, norberak bere gogoaren gaiñean bet-betan ikasten ditun berriak.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Bai ikasbide ederra berea, beren buruak kutuntzat ospatzen dituztenentzat, itxurati ta otsandiz bular jotzen dutenentzako, besteen gañetik agertu nai dutenentzat, norberen izenaren oso zaletsu diranentzako.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0164 Bestelako kontratuetan erabakitakoa laterriaren eskuetan geratzen da ta kontratua betetzeko ere norberak ikusi bear du, ez bai dute iñor bere alguztitasunaren gain jarri.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Maitasun betea ere ba-da, au da, nortzuen arteko maitasunaren era apartekoa, beronen bitartez senar-emazteak dana baidute gogo onez erdi-banatzen, bear eztiran ixilgordeak ebaki ta norbere onerako bakarrik diran aukerapenak uxaturik.

61. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Ez da bearrezko norberak bañu-jantzia eramatea, ez dunari bertan ematen diote.

62. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Nork ordea lortu, nortxok berebaitaratu, irutasun gurena uztarri batean, norbera bakoitzagan?.

63. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Zuzenbidea zertan dagoen, erririk bikainena zein litekean, norberaren gogoaren azterketa nola daitekean, benetako iakintzalea nor datekean, erritarren arteko aldaketak zein legetara ta bideetara gertatzen diran eta abar.

64. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0176 Egoismoa batzuk besteen behar gorri dugun gizarte huntan, espezializazioa (teknikan eta intelektual bizitzan) nahi-ta-ezkoa dan gizarte huntan, eziña ta txorakeria da norberak bere baitan itxirik bizi nahi izatea ta bere osakuntza bakardadezko bidetik iritxi ahal izanen duela ustea.

65. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0047 Oñatiko kondeak, ordea, bestelako asmoak gordetzen zitun (1) Arantzazun betikoa izan da auzi ori: nun bear zukean elizak, alegia, ¿agerlekuan bertan ala, santuario ia danetan izan oi danez, beste toki erosoagoren batean?. Aurrekoen sentierari ta elezarrai jarraituz, kondearen bizkar botatzen det emen bigarren irizpidea, kondairak ere berebat diolako. Baña jakin bear da e'tzala kondea bakarrik irizpide ortakoa. Jendearen eta prailleen artean, gerora, beti izandu dira iritzi bat eta bestekoak, Irudiaren aldaketetan ederki somatzen diranez. Aita Lizarraldek alde bat eta bestekoai ezagutzen dizkienean norberen arrazoiak, badirudi batean batekoakin dagola ta bestean bestekoakin. Ikus 92'ko orrialdean: . Eta 102'ko orrialdean, berriz, lenbiziko ermitatxoan Irudia nai zutenen alde luzeki esaten du: .

66. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0032 Bearrezkoa da, egi ziur au jakitea: Norberaren Zuzendari ta Ontziburu makala da norbera, grazi-bizitzaren zurrunbillo, ekaitz, eraso ta eragozpenen artean anima zuzentzeko.

67. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Norbera ere konturatu gabe gaitzaren eztena polito sakoneratzea, ori da, ori.

68. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Beste batzuk, berriz, lendik euskerara itzulitakoak baño, nor-berak asmatu nayago izan dituzte Itun Berria aipatu bear zutenean ere.

69. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0203 Jateko eta edateko bada tira, edo nor berak eremana, edo han kausitua.

70. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Horien izkiriatzalek manua ukana zuketen nor-beraren ontasuneri kalterik ez egiteko.

71. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Iñoren ama, ona dok. Baiña... norberarena baizen ona ez.

72. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Literatura ezta besterik, Sartre'k berak diño lez, norberaren ebanjelioa zabaltzeko modu bat baño, gizonari norberak irakasten dabena eroateko irakatsi ori bizi eta ausnartu daien.

73. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Bere bizi osoa kezka, eziñ egon batek menperatzen du: norberaren illezkortasuna.Orra or erlijio guztia.

74. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 3. Zer debekatzen dau bostgarren aginduak? Norbere bizitzeari edo bestearenari, hitzez, egitez edo gogoz kalte-egitea, debekatzen dau bostgarren aginduak.

75. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 7. Ondasunetan, inori kalte egin deutsienak, zertara dagoz behartuta? Ondasunetan inori kalte egin deutsienak, ostutakoa barriz jabeari bihurtu eta norberaren erruz egindako kalte guztiak lehenbailehen ordaintzera behartuta dagoz.

76. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0135 Apur-apurka egiten da bat, ikasiz, ikusiz eta norberezko naimen, gogo biziz....

77. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Baiña askok esan eben, orrelako bat, beti be, norbere eskintza bat egiteko zala, eta orretarako ordua etorriko zala.

78. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Eta ori, askotan, norberegan dago.

79. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Eztakizue ondo norbere gogoz aukeratu dan bakartadearen gozoa; itxaron gura eztauan arimaren zoriona.

80. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Guda anker atan ibilli izan giñanok, ba-dakigu zelango bildur-ikarea ezarten daben egazkiñak norbere ganean osteraka ta urrumaka lerkai-urtika diarduenean eta esan bearrik ez dago Gernika'n zelango esturea, ixuikerea, urduritasuna, larritasuna ta egon-eziña ibilli izan zan egontziak joan-etorrian guztia apurtzen, guztia erretan eta al ebezan guztiak ilten ekin eutsenean: Angoa arrapaladea ta ezkutaubearra, eriotzearen sorbatz zorrotzari igesi-guraz.

81. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0160 Ikusiz gauzen egia sartu jatzu barruan eta poema bat liriku kemenez egiterakoan, egiari, ludiko gauzetan naiz norbere barruan daroagun egiari, itz-eragin bear jako, txilio bat, irrintzi bat atera-azo.

82. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 Egiazko poeta danak, edo ortan alegintzen danak, naiz aingeru-geziz naiz norbere barne-eragiñez, giroa sortu bear dau ingurumari, garraxi ta intziri bipilak jaurti al izateko.

83. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0014 Norberekeria, atseginnaikeria, norberagango uste larregia, ikusi-eziña, zapalkuntza, indarkeria, gorrotoa....

84. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0051 Onelaxe jokatu:
a) Norbere berebilla ondo baztertu leenengo ta bat.

85. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0051 d) Ezbearra gabaz izan bada, norbere berebillaren argiak bidetik kanpora, baiña berebil apurtua argitzen dabela jarri.

86. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Norberaganago eta gaitzago ikusten zan bola ha, argitsua ere argitsua zan eta.

87. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Norberaren izakera loturak dira nagusi, ta ez lurralde taiukoak, asmoa geroetararte ez da gainduko.

88. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 FAMILIA-BIZIA
- Amaren alderako zorra ezin ordaindua
- Bertzeen ama ona, norberea ainitzez hobea
- Aita ama hoberenak, bakoitxarenak.

89. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1799 150/1988 DEKRETUA, Ekainaren 21ekoa, Norbere kabuzko Lana suztatzeko neurriei buruz.

90. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0500 2. Itzultzeko eskubidea duten aitorpenak norberak eskura aurkeztuko ditu Sozietateen gaineko Zergaren Sekzioan edota posta zertifikatu bidez Sekzio horri zuzendurik, edota baimendutako Erakunde Laguntzaileen bitartez.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0012 1. NORBERE OHARMENEZ JABETZEKO JOLASA.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0016 1. NORBERE BURUAREN IZATEARI BEGIRATUZ, AZTERKETA.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Kontu izan ARIKETAK sailak zerbaitetarako balio duela, baldin eta norberak burutzen baditu bertan agertzen diren lantxoak.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Matematika ikasteko ezinbestekoa da lan indibidual hau, gehiago ikasten bait da norberak egindako okerrak zuzentzen, beste edozein bidetik baino.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Ba dugu, azkenik, beste hitz bat ere, bizilekua, erdarazko domicilio-ren antzera, norbera bizi den etxe, egoitza edo tokia adierazteko ondo datorrena.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 Jokatu, hain zuzen ere, horixe da, apostu egitea, posturan aritzea, edo jatorragoek esango luketenez, trabesean ibiltzea, norbera ihardunaldi edo deman partaidea izanik.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Ahalegin guztiak gutxi izango dira ahozko espresioa hobetzeko, kontuan izanik ahozko espresioa norberaren nortasunarekin loturik dagoela eta metodo edo era zuzen baten bidez ezin dela garatu, baizik eta zeharkako medioz.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Lehen esan dugu ahozko espresioa norberekikoa dela eta garatzeko eskeintzen duen zailtasuna.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Haurra bularretik eranstea; norberaren begiak bere begietan, orduan a...

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Hau da, izaki guztiok, nolabait, batzuek besteek baino gehiago edukitzen ditugun gogoak, norberaren beharrak dira.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Beharrizanak mota desberdinetakoak izan daitezke: Norberak, bakarka sentitzen dituenak; (jakia, jantzia, etxea...).

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0114 Zotz eta zirien ahalmenak erabili eta esperimentatzean datza gakoa; erabiliaren erabiliz zurezko ziriok norbere hatzak bezain ongi erabiltzera ikas dezakegu, bai eta bakoitzaren izaera ezagutuz, bakoitzarekin zer nolako ondorioak atera daitezkeen berehalaxe nabaritzera ere.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0058 Zenbat eta konbinaketa gehiago ikusi errazago ikasi, hots, errazago norberak sortzea.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0162 Sintesi hau ez da pertsonari berez ematen zaion ahalmena, hezieraren bidez eta norberaren lanaren bidez bizitzan zehar garapenarekin batera lortzen den ahalmena baizik.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Horregatik, ez da harritzekoa gure egintza moralak benetako moralitatetik hain urrun gerta daitezen; orobat, lege moral orokorraren erreflexu izan beharrean, norberaren mementuko interesen funtzio bihur daitezen.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0120 Indarrean oinarritutako harrokeria, mugagabeko jarrera, beraien jokabidearen euforia, norbereganako fedea, harremanekiko gogorkeriak, erruki eta sinpatiarekiko sortasuna dagozkio haien moralari.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0484 Norberaren kultura beraurkitzea ez da hori deskubritzea, hori erradikalizatzea baizik: Beltz bakoitzak dauka zer edo zer egin behar egoera aldatzeko eta zibilizazio berri bat sortzeko.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0118 Hala ere zenbaitetan beste pertsona bati, hirugarrenari edo norberari zuzenduriko aginte eta erreguak ere egin ditzakegu: - Bekite guztiek zer den beharrezkoa!.

109. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0179 Ostenaren edo Misterioaren ikaskizunik ez du norberaren ertzean ipini behar, ez norberaren alboan, erdian baizik.

110. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0179 Norbera osatzen duten soin-anima atalen joskunetara begira Korapiloa askatzeko ez, baina, norbere burua jakiteko lainean ihardun beharra du.

111. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0060 Baina, ba dira mementuak non norbera guzti honez ahantzi egiten bait da.

112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Mutil bi hoiengandik asko eta asko esan izan da; nere ustetan, ordea, sarrienik behintzat, bekaitzak eta norberak menderatu ezinak eraginda sortu da hainbat eta hainbat murmurio zital.

113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0070 (...), eta biharamunean gosalaurretik norberarenak jaso, motxila egin, izarak bazter batean pilatu, tapakiak ondo tolestaturik ohe gainean utzi eta... dena prest eduki behar genuela autobusera zuzenean eramateko.

114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0016 Norberak egin behar ditu saioak eta ikerketak nahi dituen material guztiekin, gaia menperatzera eta bertan gustora egotera iritsi arte.

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0014 - Karidadea norberarengandik hasten zela uste nuen nik...

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 Norbere esku dago frogak eta frogak egitea hutsegiteak ere bai, noski.

117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 Ipuin honen inguruan bada, relaxamendu giroa eta mugimendu giroak kontrajarriaz, norberaren gorputzeko soinu-iturriak bibentziatzen dira (arnasketa, bihotz-taupadak, ukimeneko bibrazio-sentipenak, erresonantziak, oihartzunak, etab.), barneko entzumen-ahalmena potentziatuz.

118. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0053 Matxin, senidetarteko adiskidetasun hontaz aldenduxeago zegoen, besteak baino norbereago eta bakarzaleago baitzen eta besteri amodioa edo laguntasuna eskeintzeko hotza eta axolakabea.

119. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0150 Intxaurrak ez baino, norberaren ekintza onek ireki behar diate zeruko atea.

120. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Ilunaren eta argiaren aukeran datza epaia; norberak bere buruari damaio epaia.

121. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0144 Asfaltoz, espaloiz, isuri oparoz,
gizona, jendea, multzoa osatuz,
multzoan bere esku higituz bat bana, bat bera,
banaka, taldea burutu arteo
ta artean osorik, osoko osagarri bere kabutako,
bere egia berez, norberez, bereizi, bakoitza
hitz-buru poeman,
bilduma osoari eskainiz edonork
irakur-hasera ta esan nahi bestek ez halako berebizikoa!

122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Norberaren autosufizientziara (irrifarrea eragiten dio orain hitz honek) ohiturik zegoenarentzat iharrausia gehiegizkoa izan du, ez zukeen esango besterik gabe baztertua izatea hain anker izango zitzaiokeenik.

123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0049 Eta kukuerlojuak ordubatak, ordubiak, hirurak... markatzen zituen, eta horrela pasatzen zen gaua, norbera bere etxean pentsatzen, bere hauzoari gertatzen zitzaiona kontatzen ausartu gabe.

124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0018 Baina... Zer egin Barullo! Destinuak gure sorbaldetan ohorezko eta karguzko manta plomatu bat ezartzen du, norbera behaztopatzeko, bide bihurgune batean hartaz desbestitzeko deretxotik gabe.

125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0043 Geuk, kuadrilako lagun guztiek daukagu gure ajenda sekretua, horregatik ezin zaio besteari erakutsi norberak bertan idatzitakoa.

126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0027 Mundu guztia berotzen zen hitzegiteko deihadar edo garraisiaren doinu ozen eta oguzkeraz bezala, kabu bateko antitarrak beste kabuko antitarren aurka; han ez baitzegoen elkarri ezer ulertzeko modurik; denak bat batera mintzatzen ziren eta inork ez norbererik ulertzen zuen, eta noski, hainbat gutxiago besteenik.

127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0094 Sekula inoiz bestetan pertsonari ezer opa izateko baino borondate hobez eskertzen zen jende hura, eta bertantxe egiten zen galdera bat norbere baitan, ea alegia hispanutarren la envidia está flaca y muerde hura non sortzen zen, ala bai landa triste hartan pobrea zelako edo hiriko gizon poderetsuaren bihotz ustelduan jaio eta gero bere abusoz patria oro pozointzen zuelako, eta batipat, bere herrietako señoritoen medioz gizon landatarra.

128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0044 Hainbeste entzunda nengoen etxean, eta orduan konturatu nintzen zergatik, Erandioko osaba Felipegatik, nahiz eta ez gutiago etxekoek abertzaleen artean zeuzkaten hartueman eta lagunengatik, alderdi nazionalistaren paperak saltzen zizkietenak edo beraiekin Santurtzin bertan edo Bilbon, hau dela edo bestea dela egoten zirenak, ikastola, edo elkartea, edo gudariren eguna (aitagaz Areatzeko Jondone Nikola elizara joan nintzen egokiera hura ez baitzait inoiz ahaztu, etxerantz beldurretan itzulita polizia jendea jotzen ikusten nuen lehen abagadunea izateagatik), edo ardotan ibiltzeko, erdaraz egin arren azkenean gogoz eta ahots goraz agur esan ahal izateko, norbera, hain zuzen, abertzale zelako marka.

129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0325 Mihiak Mingaiñak, berriz, nekez gordetzen dizu ixilpekorik, zentzuak norbere jabetasuna galdu duenean eta Etxahunia'ko koplariari hitzak burrustan Upelka, uhaldeka zihoazkion, jan-edanaren zaporeari berebiziko atsegiña hartzen zion artean.

130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0126 Mariek puntuekiko idatz sistema korapilotsu bat sortu zuen: norberaren fitxa zokoratua izan edo besterena zokoraerazi, horren arabera puntuak lortzen zituen bakoitzak eta horrekin taula interesgarri bat osatzen zuen; lau koloreko arkatza erosi nion, honela balio pasiboak eta balio aktiboak, berak zioen bezala, hobekiago marka ahal izango bait zituen.

131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0017 Eta ez Eliza Sainduak onesten dituen hilketa bategatik norberaren burua defendatzeko edo gerran gertatutakoak, haragiaren apetitu desordenatuengatik baiño.

132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0037 Eta baita zenbana izango den sarrera ere: hogei duro ordaindu beharko du bakoitzak eta norberak etxetik aulkia ekarri ezkero hamarna duro izango dela.

133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0095 Autoritarioa iruditzen zitzaion eta aspalditik ikasia zuen Madamek autoritarismoa dela norberaren ahuldadeak izkutatzeko bidea.

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0112 Ispiluan iltzaturiko itzal biluzi baten moduan norberak bere burua gaitzestea, galde eginez, begiradari beti galdetuz, (...).

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0033 Orain ikasia dut maitasun-harremanak ere, neurri handi batean, botere-erlazio direla, norgehiagoketa hutsa, nork bere nortasuna finkatzeko ingurukoak menperatu behar izaten dituela, hurkoa norberari begira jarri, zuzen edo zeharka, gure balioa aitor diezagun.

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0025 Begiak gehixeago makilatu eta apainduz atentzioa desbideratzea lortuko zuela pentsatu zuen Gerryk, eta behin Patsieren moda-aldizkari batean irakurritako artikulua gogoratu zuen, alegia, norberaren alderdi onenak azpimarratzea txarrak hain deigarriak izan ez zitezen.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0091 ORDAIN GABEKO BAIMENA / GIZARTE-SEGURANTZA SARIA / OSASUNKETA-SOROZPIDETZA / BEREZITASUN GEHIGARRIA / ARDURAGATIK OSAGARRIA / ESKURA EGOTEAGATIKAKO GEHIGARRIA / OPORREGUNEN KONTU-GARBIKETA / EUSKARA JAKITEAGATIKAKO GEHIGARRIA / ARDURAGATIKAKO OSAGARRIA / GAUEKOTASUN GEHIGARRIA / KIDEKATZE GEHIGARRI BAITARAGARRIA / HAURTZAINDEGIA / EKONOMATOA / HITZARMENEKO FAMILI LAGUNTZA / GAIPEN GEHIGARRIA / BERMATUTAKO GUTXIENEZKO SOLDATA / ISUNA / BRIGADA MUGIKORRA / BRIGADA MUGIKOR BEREZIA / BIDEZAINGO ERTZAINTZA / KOMISALDEGI ARGIKETAK / SOS-DEIAK / JOKOA ETA IKUSKIZUNAK / IKASTEGI IRAKASLEA / TRAFIKO-MOTORISTA / LEHERGAILU-EZABAPENA / E.J. AKORDIOA / DEKRETUAREN OSAGARRIA / ALDIBATERAKO NORBERAREN OSAGARRIA / MUFACE-ALG. KENTZEKOA / ZERBITZUENGATIKAKO BITARTEKO GEHIGARRI BAITARAGARRIA / TUTORETZAGATIKAKO GEHIGARRIA / IRAKASKUNTZAKO LANGILEGOARI BURUZKO AKORDIOKO OSAGARRIA / SARI BEREZI GEHIGARRIA / EZKONDUEN GEHIGARRIA / SEME-ALABEN GEHIGARRIA / ANTZINATASUNAGATIKAKO GEHIGARRI BAITARAGARRIA / BEHIN-BEHINGO GEHIGARRIA / GREBATIKAKO KENTZEKOA / GREBATIKAKO KENTZEKOAREN ITZULPENA

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Arazo larri hau nolabait konpontzeko edo arintzeko behintzat, nik bide hauk proposatuko nituzke: 1) Euskarazko eskoletan, norberaren herriko euskalkiaren berri labur bat eman, funtsezko xehetasun egoki batzuk adieraziz.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0103 Norberaren bizitzak, onak ala txarrak, ez du halako inportantziarik.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0053 (Grezian, norberaren garbitasuna bakarrik hartzen bait zen kontutan).

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0008 Sexu heziketa, bizitzako ohiturei buruzkoa, norberaren higieneari buruzkoa, famili plangintza, etab., osasunaren aurrerapenerako ekintzak dira, eta indibiduoaren integrapen osoa lortzeko lehen urratsa.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0041 Bestalde, alfabetatzea kultur lan bat dela diogu, baina kultura ez da norberak bakarrik egin dezaken zerbait, bere lagun urkoekin baizik.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 Esango nuke pedagogi zentzu haundia eta aparteko sena behar dela gaurko euskaldungoa behar bezala tratatzeko (hizkuntza mailan ari naiz): alde batetik, euskalkiak estimatzen irakatsi behar zaio (norberarenetik hasita) eta gero euskara batuaren ildoan sartzen lagundu behar zaio, baina etenik eta traumarik gabe.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Lotura estua dago hitzegiteko moduaren eta mundua hautemateko eta norberaren nortasunaren artean.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Jarrera hori ezkorra baldin bada, behaztopa galantak egon daitezke norberaren barnean hizkuntza hori ikasteko; behartuta ikasten bada, kanpotikako eskakizunak betetzeko, gutxiengoaren mailetaraino bakarrik iritsiko da ikaslea.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Motibazio instrumentala Bere onerako edo norberaren bideari jarraitzeko, lanpostua hobetzeko, ingurukoen estimu handiago bereganatzeko ikasten duenak du motibazio instrumentala (Shumman,1975,214.or.).

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Thornton-en, ordea, ikasleek arrakasta akademikoari eta adimenaren hazkuntzari balioa ematen, besteren aurrerapenekin harrotzen eta norberaren babeserako erabili ohi diren jokaerak alde batera uzten ikasten dute.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Hautaketa naturala, norberaren ahalbide eta gaitasunaren araberakoa? Edota beste hainbat arrazoik ezarritako desagertzea?.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0220 Norberak esanen luke sistema ez dela oraindik sendotu, eta Bizkaiera dela nonbait azkeneko helburua, hots, aditz modalen suntsiketa, horrelako terminu teleologikoetan berba egin badezakegu behintzat.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0484 Horretarako, antolakizun batzordea alde batetik eta epai-mahaikoak bestetik, nor-beraren eginkizunetan bakarrik sartuko dira.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0270 Baina erlijioso edo lekaide izatea norberaren gauza denez asko eta asko saiatu ziren beren biziera ahal zuten eran eramaten.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0270 Norberak bere kapellau edukitzeko ohitura, asko zabaldu zen garai hartan haundizkien artean eta baita ere bere kaperatxoa.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0911 Beraz, norberaren behe-kontzientziaren ur sakonetan egositako amets-mundu jori eta eroa estetikan ere isladatzen ahaleginduko da edergintza berria.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Ingles inperialismaren gatz monopolioaren hausteko, norberak itsasotik gatza lortzea eskatu zuen.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Ingles telaren monopolioaren hausteko, norberak aitzinako eskuzko tresnekin kotoina etxean egiten jarri zituen (gero tela eskuz egin zezaten) t.a.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0225 Askotan norberaren hizkuntza eta kulturako lagunak aukeratzen dira; hizkuntza eta kultura maioritarioak leku berezia du bizitza publikoan.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0133 Horrekin batera, artikulu gehienetan gehiago nabarmentzen da norberaren pentsaera, eta ez Eliz hierarkiaren oihartzuna.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0142 Araba / Bilbo Handi inguruan (% 50) eta Nafarroan (% 62,5) eritzi honetakoak dira (Ik. 1.24.); agian norberaren eskarmentuaren isladapen.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0237 Gobernu zentraleen aldetik (Madrilen eta Parisen), euskara erabiltzeko eskubidea gauza pertsonal bat da, norberaren baitan edo eremu txikietan kokatzen den bitartean tolerablea, baina erdaldunentzat beharkizuna bihurtu nahi izatekotan demokraziaren aurkako eraso jasangaitza bihurtzen delarik.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0237 Norberaren lana, eta kulturan murgilduta daudenean ere, hizkuntzaren gaitasun propioa emendatzea, guztien artean komunikabide egokia izatearen gain (beraz, euskara batua behar dugu), literaturan, teknikan eta gizarte kudeatzean baliosa izan dadin.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0569 E.H.-KO LURRERRIEN ETNOGRAFIA ETA ANTROPOLOGIA SOZIOKULTURALA Zergatik, ordea, lehen lehenik Ondarrura eta Ataunera jo dut Euskal Herriko Herrien etnografia eta antropologia soziokulturala bilduma hasterakoan? Nahi gabe jo dut herri desberdin hauetara, eta hala ere arrazoi bat eta berberagatik horrela jokatu dudala gero ohartu naiz, honexegatik: berriemailearen kulturan murgiltzeko era errexena eta zihurrena norbera baita ere kultura berekoa izatea da, eta Ondarrun bost urtez ikastolako irakasle egon nintzen eta Ataunen nire jaiotokia dago.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Euskara ezartzearen arrazoirik nagusienak, norberaren identitatea gordetzeko, gure aurrekoek utzi digutenari jarraia emateko, t. a. dira.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Honek ere, badu norberarekiko, bai aurrekoekiko barru-barruko lokera: 66. galderak juxtu juxtu gainditu du erdia, ikasle hauei tradizioa baino aurrekoen ondarea eta norberaren nortasun agiria gehiago axola zaizkie euskararen euskarri bezela.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Erritozko burruka baten antzekoa da, beratan intuizioa eta espazioaren kalkulua eta garaitza (zapaltzea) edo galtze ezaugarri bat (inork norbera zapaltzea) elkartzen dituena.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0009 Aukera hori, noski, erizpide diferenteen arabera egin daiteke: gramatika atalak aukeratuz, hiztegiak mugatuz, situazioak zerrendatuz (eskolan, etxean, tabernan, deportean etabarrean mintzatzeko behar dena) edota funtzioak deskribituz (norberaren aurkezpena; gustoen, gogoen, haserrearen etabarren adierazpena; informazio eskea...).

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0301 Norbera joaterik ez zuenak mutil bat bidali behar zuen.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0312 Prozezu honen ondoren, berriz, haurrak pixkanaka pixkanaka hain norberaren mailakoak ez diren trebetasunak lortu eta jokuetan sartuz doaz, (...).

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0092 Oi, munduarentzako sendabidea! Hiregan zegok gizarte gaixo honentzako bizitze mardula! Hiregan egiten duk batasunik gozoena! Eta norberak, maiteari, dena eta duena, (bizitze ere) ematen ziok.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0202 Besagain. Norbere zelaian sakea egin aurretik pilotari emandako kolpea.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0007 Azkenean, urteak joan -ala, egia ximplenaz jabetzen dira, hots, bere bizia debekaturik gertatzen zaien lasaitasun eta atsedena horien bilakuntza izan dena eta izanen dena, haiek nahiko luketen bizitza ez dutela urrun bilatu behar, baizik eta egia hori aurkitu duten toki berean kokatu eta hortik bukaerarik ez duen bidea jarraitu, inora joaten ez dena, norberaren arteren bidea, arnasa hartzeko baliogarri dadin errealitatea sortzen saiatuz.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0008 Norberaren askatasuna nahi eta erdiesteko ahalegintzen denak ongi jakin behar du hitzaz baliatzen.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0030 Eta jadanik ez zaigu iruditzen, norberaz gora tranzendentziara jotzeak, besterik gabe, gizona menosten duenik.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0067 Fenomenu orokor hori norbera tranzenditzea da.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0067 Gizonak mundua, lagunak partaide sexuala, esaterako ez ditu inola ere norbere satisfaziorako objetu bezala kontsideratzen: bere xedetarako helpide antzean.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0067 Gizonaren norbera tranzenditzea konpreni arazteko Franklek begiaren gonbarazioa dakar.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0034 Judu arazoaz textu antisemita da, nolabait esateko (6) Gure arteko bi intelektual ezagun bat datoz iritzi honetan. Gotzon Garatek dio: ik. Marx eta Nazioa Gero Bilbo. 1972, 40 or, Joxe Azurmendik: Hizkuntza Etnia eta Marxismoa Euskal Elkargoa, Baiona. 1971, 69 or. Bada lan luze bat Marxen antisemitismoa eta norberegorroto patologikoa frogatzeko propio egina: . Beronengan oinarritu bide da G. Garate berea idazteko, halare, puntu hau oso eztabaidatua da: iritzi desberdinak azaltzen dira eta arazo
honetaz frantsesez ondoko bi liburuok gomendatuko nizkioke irakurle interesatuari eta.
.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0081 Besteentzat bat eta norberarentzat, beste bat, azken finean.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0037 Norberaren nahiz taldearen pobretasun testigutza ta behartsuekin dugun alkartasuna, desberdintasunaren aurka ta konsumo gizarteak sortu dituen bidegabekerien kontra hartu dugun kompromisoaren adierazpide dira.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0043 Horra ba zergatik jartzen dugun Memorialaren ospatzea norberaren eta komunidadearen bizi muinean.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0075 Liturgian, alkar arteko otoitza danez, norberaren otoitza pizteko iturria ta bizitza otoitz bihurtzeko indarra aurkituko ditugu.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 - Norbere komunitatearen eta beste talde sozialenen kultur baloreekiko irekitasun jarrerak garatu.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 - Norbere hizkuntzaren garapena erdiesteko konpromezua hartu.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0124 - Haur-sail bat ikasgelan zehar banaturik dago, norbere lekuan.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0054 - Norberaren irudiak urteetan zehar jasaten dituen aldaketa fisikoak behatu.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0054 - Buztinez, norberak urteetan zehar jasan dituen aldaketa fisikoak egingo ditu: jaio berria, lau hankatan, zutik, jolas desberdinetan e.a.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0125 Beraz, Teologiak menderakuntzarako agresio eredurik eskeintzen ez duelako, eta gizon orok duintasun eta moraltasun maila haundi berberak heltzen dituztelako, agintearen expresioa euskal mitologian burujabetza da, norbere buruaren jabe izatea.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0057 Sainduarekiko kezka jainkozkoa norberegan izatearen kezka da, hau da, gure azken axolaren mamiaz kezkatzea.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0083 Norbere osoaren osoaz norbere axolagaian partzuer izatea bait da fedea.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0161 Baina holakorik esaten duena zera hontaz ahazten da: historiazko lan jatorrenean ere, fisikazko edo biologiazko bilakaerak begiztatzean eta miatzean haina barruntatu ohi direla gertakariak, norbera berauetatik aldenduaz eta berauek eskuperatuaz eta kontrolpetuaz.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0213 Hona hemen galdera: norbere fedeak beste fede bat aurkitzen duenean, beste horri buruz eritzirik emateko erizpiderik gabe eta igarozale izan behar ahal dugu ala norbere fedea kritikatu gabe besteari buruz igaroestu izan behar?.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0217 Ezinbestekoa da hau, fedea beste fenomenoen albokoa izan ezik, norbere bizitzako fenomenu erdikoa denez gero: agiria eta izkutua une berean.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0106 Printzeek norberari komeni zitzaion legedia emanen zien konterri eta dukerriei.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0231 Gainera, norbera aski da Eskritura arnastu eta ausnartzeko.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0172 - Bakoitzak norbere odol-taldea eta Rh faktorea ezagutzeak duen garrantziari buruzko mintzaldia.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0136 2.5.2. Tailatu.
Zura
- Motibo geometriko eta organikoak tailatu.
- Norberak sortutako motibo dekoratiboak landu.
- Taila ditzakegun egur-mota guztiak erabili: makilak, oholak, enborrak, ...

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0008 Ahotsa hor dago, norberarena eta besterena; landuagoa bilaka daiteke: esaldi ondo josia, aukera-aukerakoa....

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0008 Norberaren adierazpen izanik, irudimenaren alor zabaletara heda daiteke, edo, alderantziz, formulazio zehatz eta neurtuagoaren zerbitzutan geldi, abestian, poeman, ipuinean....

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 Helburuak:
1) Psikopedagogikoak:
- Norberaren irudiaz kontzientziatu.
- Irudimena landu.
- Taldeko kideak diren bezala, euren izateko moduan etiketarik ezarri gabe, onartzen ohitu erazi.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0023 Bertako irakasle-taldearen lana da, estrategia egokiena finkaturik, ama-hizkuntza errealetik euskara standard-idatzirako zubia egitea, norberaren fonetika jakituria inpresionistaren anarkian utzi gabe.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0090 Guzti horrengatik ematen duenez, bada, irakurketa antzeztuak oso baliabide aproposa gertatzen dira konposizio idatzia lantzeko, bai iharduera zuzendua bezala eta baita norbere kasako iharduera bezala ere.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0368 2. Norberaren pentsamentua ordenatu, arlo zehatz bati buruz jarraitu beharreko urratsak egituratuz.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0097 Etxetan, norberarentzako konputailua etengabe hedatzen ari da.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0150 Bestela esanda, norberez bertan egotea beharrezkoa izan ez dezaten izapide guztiak telefonoz egin ahal izango dira.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0150 Mediku-ikerketak etxetik ateratzeke egin ahal izango dira, eta bai norbere etxea eletronika-bidez zaintzea eta nolanahiko galdera eta itaunketei erantzutea ere.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0078 Ricardok ere norbera jabe izateko (pribatpropiedadea) gauza normaltzat jotzen zuen.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0146 Norberak hartu duen Jainkoaren barkamena, atoan eta laster besteei trasmetitu beharra da.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0153 Berekoikeriazko ondasun-jabegoan oinarrituta dagoen gizarte baten aurrean, norberaren izate jatorrean eta elkarrekiko lotura jatorrean oinarritutako gizartea aukeratzera dei egiten digu Jainko-erreinuaren deiak .

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0148 Harreman espazioan keinuek, hitzek eta objektuek esanahia hartzen dute: norberarentzat eta besteentzat adierazle bihurtzen dira.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0099 Izan ere, norberak pentsatzen duena esatea lujo haundiegia da, ezin daiteke permiti.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0099 Norberak pentsatzen duena ez baina, bestek irakasten dutena esatea da normala.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0056 Taldea makina dela, eta norbera makinaren atal inportantea dela.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0056 Norberaren eritziek entzulerik izanen dute.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0175 Uste dugu zerrenda horrekin irakurleak erreferentzia xuxen samarra eduki lezakeela Barojaren lanetaz, eta norberak bere gustoaren arauera aukera ditzakeela interesgarrien zaizkionak.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0018 Jantzien margo-ikusketa egin ondoren, interesgarri litzateke gelan dauden margoak ere aztertzea, nolarebait norberaren gorputzetik at dauden margoak ikusteko eta egunero ikusten ditugunez jabetzeko.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0273 Beti, norberak ikusiaz eta kalkulatuaz, zabalean irikitzen diren adar hoiek, sendoak eta lodiak izan daitezela, hartzen duten frutuei eusteko adina.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0121 Ta gauza dan ala ez zergatik ezin du norberak epaitu Leger Arzobispoak egin dun bezela?.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0183 Baita lurretan, teilatupetan, ganaduetan, makinerietan eta ezarri agirietan daukan kapitala alde batetik eta luzarorako prestamuak eta norbere kapitala bestetik ere, oreka batean egon behar dute.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0317 Zer da nazioa, aberria, Ho Tschi Minh-entzat? Aurren-aurrenik, norberaren familia da nazioa.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0150 2.- Fabrikatzen duten produktoari buruz eta norberaren produzioari buruz, hona zein irizpide duten, oro har: - produktoari buruz, ustetsu dira, zuhurkiro ordea: %55en batek, bere produktoa zabaltzen ari dela uste du, eta 37ren bat, aldiz, mermatu egingo delakoan dago; - norberaren produzioari buruz, zuhurrago dira oraino; enpresarioetarik %23k bakarrik uste du bere produzioa urtean %8tan haziko dela; %38k, urteko handitze koxkorren bat (%8 baino gutxiago) izango dela uste du; gaineratikoak (%39), aldiz, bere produzioa geldialdian sartuko dela uste du.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0150 Produzio oso edo urteko fakturaketaz mintzo garela kontutan hartuz gero, norberaren enpresaren etorkizunari buruz hainbat enpresario pesimista agertzea, ez da noski seinale ona, enpresarioa kanpokoekin hitzegitean beti ere pesimistago ohi dela kontutan harturik ere.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Zortzigarren Kapitulua / FEDEA ELIZAREN GALTZARREAN (ikus 1 orr.) Gauza guztiz pertsonala da fedea: norberak Kristorekin egiten duen topo egite bat, alegia.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0437 Kontzilioak ez dio inori ezarri nahi jokamolde hori; baizik, norberari bere iritzira erabaki dezan uzten dio.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0437 Izan ere, Estatu agintariak, nor beraren erresumako guztien onaren eta, denbora berean, on orokorraren eragile direnak, arras daude gizartearen irizpidearen eta sentikeraren baitan.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0018 Hori horrela balitz norberak hala nahi duelako, edo horrela ez izaten ahalegindu ez delako, gaitz-erdi, nahiz eta ikaragarri gogorra izan irteeratik beretik zama astun horrekin hastea.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0033 Norberaren zaletasunak gauzatzeko modu bat zen hura, eta lasai zebiltzan.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0066 Filosofoen iturriko ura edan zutela ez da dudarik, euskal Foruetan eta instituzioetan topatzen ez zituzten kontzeptu berri batzuk zabalduz: norberaren (indibidualismoaren) garapena (libertatea?), liberalismo ekonomikoa eta liberalismoak eskatzen zuen Frantziako merkatuan integratzea, fisiokraten (lurjabe argiztuen) bultzada baserritarra.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0072 Norbere buruaren sakrifizioari.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0425 Norberak ikusiko du bere aldetik arduradunekin mintzatu ala ez.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Norberaren baitan oinarritzen da ekonomia hau, eta bakoitzari bere lanaren arabera dauka lematzat.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Pertsonaren identitatea, beraz, aktorearena denez, murgildurik bizi den talde guzti horietatik, aktiboki eta sintesi dialektikoan, nork berak sortzen duen autoirudia da identitatea.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0015 - Eta norberarena izanda? Norberarena izanda, are eta gehiago.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0028 Eta, hutsegitearen aurrean, beren buruak erruduntzat jo zituzten lehen une batez: ezetza eta gorrotoa norberaren kontra itzuli ziren, jarrera burgesak alderdien barnean bilatzeko sektarismo itsuenean eroriz.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0028 Baina 1968tik sortutako mugimenduak norberaren libertatea eta egunerokotasunaren garrantzia azpimarratzen zituen.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Hara hor ideologiaren beldurrak hau da, norberaren pentsamenduari ematen dion beldurrak dakartzan ondorioak; eta hara nola Sarrionandia erortzen den postmodernitateari iratxekitzen dizkion berberetan, nahiz eta esan beharrean gauden, postmodernoek eta Literaturak betidanik, erabiltzen dituzten ironiaren eta humorearen alerik ere ez dugula Sarrionandiaren prosan somatzen.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0009 Beste ideia oker bat, oso zabalduta dagoena hau ere, enpresari eta agintariek ereiten dutena da: norberaren osasunaren jabe norbera da, eta norberaren esku dago osasun ona edukitzea eta istripurik ez izatea.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 (...): sakrifizioa norbere barruan ordez kanpoan egiten da; jasan ordez, espektakuloan kontenplatu egiten da; norberaren lekuan, toreroak iharduten du (eta garaitu) ikuslearen ordezkari: baina haren garaipena ikuslearena da; norbere barneko grinen lekuan, azkenik, zezen gotor elegante bat da gaizki erabiltzen, penatzen, zigortzen, hildumatzen, zangoperatzen eta finean sakailatzen dena, beti ere zinez nagusi hemen zein den garbi utziz.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Ildo horretan, norberaren ondorio estetikoak abiapuntutzat hartuz eta norberaren egia kulturalaren arabera berezitasunean oinarrituz unibertsaltasunera abiatzen den sorkuntza estetiko berri batetan murgiltzen da idazlea.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0055 Norberaren jatorrizko lurraldean ez du inongo gasturik estaltzen.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0077 Garrantzitsua da beti norberarekin eramatea eta ez inoiz maleta edo motxilan uztea.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0091 IRABAZIAK / LANSARIA / AINTZINATASUNA / LAN-MAILA / BERARIZKO ORDAINKETAK / ARAUPEKO HOBARIA / LANTOKI-OSAGARRIA / BEREZKO GEHIGARRIA / LANBIDE BAKARRA / NORBERAREN OSAGARRIA / NORBERAREN ALDIBATERAKO OSAGARRIA / FAMILIA-OSAGARRIA / SARI BEREZIA / BERARIZKO ZERBITZUEGATIKAKO SARIA / HOBARI BEREZIA / NEKE-HOBARIA / LANALDIA LUZATZEAGATIKAKO HOBARIA / AINTZINATASUN GEHIGARRIA / LANSARI OSAGARRIA / LANSARI ATZERAPENAK / OINARRIZKO ALDEA / BARNE-ZERBITZUEN AITORMENA / ARRANTZA GEHIGARRIA / EGOITZAGATIKAKO GEHIGARRIA / ARRISKUGARRITASUN OSAGARRIA / HILEKO OSAGARRIA / ARDURA-OSAGARRIA / IHARDUN BEREZIAGATIKAKO OSAGARRIA / IKASTURTE-ARDURADUNEN OSAGARRIA / TEKNIKAZKO GAITASUN BEREZIA / IRAKASKUNTZA-IHARDUNAREN (ALF. X) SARI BEREZIA / TXANDAGATIKAKO GEHIGARRIA / LANORDU BEREZIAK / BEHIN-BEHINGO ERIA / JOANETORRIAK / ALDIBATERAKO LAN-GAIEZTASUNA / ZERBITZU-LUZAPENA / PRESTAZIO ZAHARRAKATIK / PRESTAZIO BERRIAKATIK / FAMILIA-LAGUNTZA OSAGARRIA / GOZAMEN-SARIDUNAK / ETENGABEKO ZERBITZU OSAGARRIA / TALDE-JANTZI OSAGARRIA / ZERBITZU BEREZIA / IKURRAK / IHARDUN BEREZIA

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 Eraentza Lokalerako Oinarrien Legeak, norbera bizi den udalean erroldatuta egoteko obligazioa ezartzen du.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0107 Norbera egiteko gauza ez dena ez dago irakasterik.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0065 Liburuska horren muina behar zela norbereganatu, ondo ikasi eta praktikara eraman, hori bihotzean ondo sartua zuen.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0065 Norberak bere bizitzea kristau dotrinaren eskakizunen arabera behar duela taiutu: horri etxea Jesukristogan finkatzea deritzo berak, edo, berdin dena, etxea arroka sendo baten gainean eraikitzea.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0236 NORBERAREN JABEGOA

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0028 Oinarrian, hiru zerrenda mota daude: - zerrenda lexikoak, ikasleei hitz multzoak aukeratzea eskatzen zaielarik, hala nola sukaldean aurkitu ohi ditugun gauzak, bidaiatzearekin zerikusia duten aditzak, eta koloreak edo jantziak; - zerrenda funtzionalak, zeregina esaldiak apuntatzea delarik, hala nola norberaren gustokoak direnak eta ez direnak adieraztea, kunplitua izateko erak, adostasuna adieraztea edo jendea zerbait egiteko konbentzitzea; - zerrenda gramatikalak, ikasleek loturazko hitzak, orainaldi burutugabearen adibideak, erlatibozkoak, e. a. atzematen dituztelarik.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0075 Ez dago oso hedatua baina egoki-egokia da biblioteka eta norbere kasa iharduteko zentruetan programa asko biltzen eta metatzen direnean.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0018 Norbera ahal duen lekuan sartu.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0005 Ez al da alferra Sistiaga pintore bezala aurkezten hastea? Aldiz, esan behar da desafio moduan hartu zuela enkargua, zeren, erraz asko ikus daitekeenez, artista eta pertsona bezala ez bait dago beste jarrerarik norberaren herriko arbasoengandiko siniskerak bezalako gai nagusi bati aurre egitean.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 Bainan hortarako norberaren jabetasun eta ahalmena beharrezkoak dira, ezinbestean.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 Izadiaren zaintzea norberaren buruaren zaintzetik asten bait da, bakarka eta gizarte mailan; bizi oinarri eta eginkizunak (ekonomiazkoak, kulturazkoak, izkuntzazkoak eta beste) naturari dagozkion gisan erabiliz eta desarrollatuz.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0031 XEDEA: Kultura arrotzeko ingurunean aritzea errazagoa gerta daiteke, norberari ageri zaizkion mezu idatziak ulertuz gero.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0103 Kultura jakin bati buruzko ikuspegia ematen du, eta eguraldi polita gaur baino zerbait gehiago esateko aukera eskaintzen dio norberari jendartean.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0078 Bakoitza norbere gisako, berezi, izatea, ostera, horixe da barka ez ditekeen bekatu bakarra.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0187 5. Gogoetak esperientziatik Gazte-moeta honekin egiten den lanaren balioztaketa orokorra zeharo positiboa dela esan dezakegu, Heziketa Fisikoaren alorretik: Oso iharduera motibatzailea da, norberaren gaitasunen araberaz, denen integrazioa bideratzen bait du.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0519 Ze gauza bat da norberaren maitasuna eta beste bat norberekeria.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0275 Prezio eta tarifa energetikoen gardentasun eta egiazkotasunean (gaur egun, kontabilitateko arauterietan, konpainia energetikoen jabetzako eraentzetan, norberaren eta inoren baliabideetara jotze-baldintzetan, eta abarretan dauden ezberdintasunek eragotzia).

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Hasieran norberaren edo familiaren erabilerarako bakarrik izanik ere, uste izatekoa da berehala bihurtzen direla kulturako biltoki fundus-ean enplegaturiko kristau-langileentzat eta, kasuren batean Martres-Tolosanne-n bezala (915) toki horretako hilerri izateko ere balio dute.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0148 Batzutan eta mistikoen bizitza ikustea besterik ez dago, gau ilunak urteak irauten ditu; beti argia berriro etorriko dela itxaroten, eta sinesmena zalantzak, batzutan itzelak, eramateko gaitasuna delako esperientzia norberarengan nozitzen.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0207 Orain, pertzepzioa alderdi askotan norbere burua asetzeko dela onartu beharra dugu.

261. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0061 b) Jarrera berezituaren esan-naia adierazten duten testiguntza edo egoera batzuk billatu: izparringi edo kondairetan, naiz norbearen experientzian.

262. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0072 Gurutzea artzea, besteai on-egiten bizi izatea da, besteengatik nekeak pozik artuaz, eta, bearrezko balitz, norbere bizia ematea, Jesus`ek egin duan antzera.

263. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0022 (...) pertsona norbera bezala eta elkarteko bezala artzen duten gure jokaerak aldatzea; onek esan nai:
- gizarteko egia norberak bakarrik daukan uste osoan oiñarritzen den bakoitzaren eta taldearen ustekeria kentzea;
- benetako solidaritate eta egiazko anaitasuna billatzeko, giza biotzaren eta taldeko interesen egoismoa erauztea.

264. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0022 - Norberaren ejenploaren garrantzia.

265. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0022 Bakoitzak norberaren jokaerak berriz aztertuaz eta zertan aldatu bearra daukagun ezagutuaz.

266. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0036 Ai! haren egiazko nortasuna non zegoen, eta zer eskatzen zuen, baleki, edonori gogor egiteko lain izango litzake noski, edozer gertaturik ere, ezen hark ere siñesten zuen obe dala seaskan dagoen iñut-aurrari lepoa tinkatzea norberaren biotzeko naikari bakar bat itotzea baino, oraindik ez zekien ordea zer nai zuen haren biotzak, bildur latz bat zeukan haren irriki zoroa, arimaren egarria kentzalle izan bear zitzaion ur garden ozpilla, itur-buruan agortuko zitzaiola, aistheta baten solas alperra baizik izan ez zelako asieran.

267. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0012 Norbere burua lagun gabe somatzen duten askok uste izan oi dute, edariak askatasuna emango diela, eta bai lagundu ere, bestela egitera ausartuko ez liraken zenbait gauza burutzen.

268. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1970 0012 Beraz, Aresti, lenengo-lenengo Aita, Sortzallea, ta norbera euskaldun eta internazional.

269. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0076 Errezago irtetzen da norbere girotik, Gaurko gizakia ibilkaria da.

270. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0182 Eta nik emen baserriko sutondoa aipaturik... barne-izkeraz diodana, balio lezake, oro-ar, olagizonen eta arraintzaleen izkeraz: Etxe barrengo eta batez-ere norberekiko mintzairua, izkera, euskera, aberatsa dugu.

271. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0182 Baserri-aroari dagokionez (sutondoko bizikerari begiratuaz batikbat berdintsu olagizonak eta antzeko arraintzaleak) euskeraren tasun au nekarke noski: barne-izkera aberatsa naiz etxebarrengo, naiz norbere barrengo... mintzagaietaz.

272. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0045 Nor berak iritxi dezaken anima-garbitua ez bai-da mistikarako aski, areagokoa Jainkoak eman ezik.

273. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0079 Norberak jantzi bear du bere burua.

274. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0023 Beraz, Etxahunia`ko nagusiak, apika eskeiñi etziotelako eta apika lur gogorrarekin anaituago zegoelako ohe biguiñarekin baiño, etzuen norbere etxean ohiaren goxorik eta berorik ezagutu, heriotzeko ordua heldu zitzaionean ere.

275. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0157 Jokolari auek ez dira abiatzen, beraz, norbere buruak gaintzeko asmoz ez erlojuaren aurka borrokatzeko leiaz, aurkaria azpiratu ta apustuko diruak bereganatzeko griñaz baizik.

276. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0406 Ala ere, iñoren begian laster samarra ikusten, eta noberenean agarik ere ez.

277. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0017 Ezin gizonik, ezin Erri`rik ere bizi-izan, norberaren gogorik gabe.

278. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0017 Erri-bizia, alakotz, esanda bezela, norberaren bizi-izatea dugu; ulerkaitza beste bidetik ibiltzea; eta orrela gertatzen dala argi-argi ikus dezakegu nunai.

279. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0017 Azke izateko, norberaren gogoaren jabea izan bearr, bai gizon, bai Erria.

280. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0054 Agiri-agirian dago; euzkerak bere baitan zeukan elertirako almena, bera erabiltzeko norberaren zai edo zegoen; auxe eldu ta bereala, almen ori azaldu zaigu bere indarr guziaz.

281. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0165 Ta ordua dugu gizonak aintzakotzat artzeko, bai ta itzalez eta adeiez beterik gizon guztiengan, norberak berarengan ikusi nai duena begiratzeko ere.

282. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0022 Eta denetan txarrena, gaur maiztxo ikusten den onako jokera au: ezaguera objetivuaren legeak arbuiatzea, egiari zor zaion menpetasunik ez aitortzea, norbere burua neurri eta zilbor bezala jartzea.

283. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0075 Jainkoaren aldetik oso-osokoa da Bataioko doaia, baiña gizakiaren aldetik bearrezkoak dira erantzuna ta on-biurtzea: au da, norberak benetan sinistea.

284. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0015 Zergatik? Morala osatzen duten legeak, norberak bere buruari ipiñiak diralako.

285. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0067 Nor bera bere populuari lotua dago.

286. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0075 Izan gaiten nor-bera gure buruaren jabe eta denak elkarri anaitasunez lotuak.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0145 Hor dabiz gora ta bera
jango leukie norbera
laster sartuko jatzuz kolkora
edo platerera.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0356 Atzetik eman eta
hau duk hau adarra
norberak barkamena
eskatu beharra.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Beti ziran batzuk gizon ondraduak, nai ta gertaera askotan, ontasun ori, norbere aldez, baiña besteen kaltez erabili.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Lehiaketara hiru kopia bidaliko dira, izengoitiz izkutaturik norbere egiazko izen-deiturak, helbidea eta abar.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Barru-barruan hor ezkutuan askotan norbera ere gehiegi konturatzen ez dela, urrutirako eta sakonerako bideak erabat galdurik, noraezean, pairuan bezala, neke-mindurik aurkitzen denak, etorkizun ederraren aire gozoa somatzean, poz haundia hartu behar nahitanahiez.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. campos 0001 Beti ere bestearen errua, norberarena baina handiago izaten delako.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Bestalde, ez zait elegantea iruditzen norberaren taldearen goraipamenak norberak aldarrikatzea.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Irakaskuntzan aritu zen garaia nabaritu zuen Onaindiak, hizkuntza ikertzeko eta gaiak ikasteko momenturik ederrena zen, norberak ikasi egiten du besteei erakutsiaz.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Hezkuntz soziologikoan baieztapen onartua da gizarte baldintzek norberaren nortasunean garrantzi nabaria dutela, eta zentzu honetan esan behar da Orixek istoria nekazal gizarterik gordinenean, Larrauneko aranean, kokatu zuela, eta hango bizimoduaren arabera itxuratua geratu zela.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Norberari zegokiona laguneri banatu? Ezta Pentsatu ere olakorik!.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. aizpuru 0001 Auzokoari kalterik egin gabe, nor berak nahi duena egitea litzateke gauzarik zoragarriena, baina hori ia ia ezinezkoa dela begibistakoa da.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Eta alde horretatik, gure Euskal Herrian bertako herritarrek kirolerako eta soin-kulturarako duten eskubide hori bermatzeko eta egiteratzeko eginbeharra erabat norbere gain hartzen denaren lekuko izatea du xede Lege hau emateak.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 3. Diru-ezarpenak gutxienez %30ean norbere eskuarteez dirubidetako behar dira, enpresaren dirubide-egiturak eskatzen ez duenetan izan ezik.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Lursailen titularrak bat baino gehiago badira, norberaren partehartzearen arabera banatuko da zenbatekoa, beti ere aurreko atalean ezarritako baldintza guztiak eta bakoitza betetzen badituzte.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Edozein ordenetan irakur omen daiteke lanok, norberak bere liburua osa dezan, kasualitateak edo eta borondateak proposatzen dizkion hariak nahi dituen eran lotzeko duen aukerari esker.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Baina norberak idazten duena aintzakotzat hartzen dela jakiteak baino askoz garrantzi gehiago duen beste gauza ikasi dut.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Argitaratzen diren Manuel Urbietaren 20 bat kantek, Xabier Leteren 10 bat kantek, gaurko zenbait abeslariren kantek... eta atzoko bertsolarien bertsoek merezi zuten izenen eta norberaren ekintzen aipamenik.

304. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Bi pieza jo beharko ditu txistulari bakoitzak, norberak aukeraturik.

305. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Hala ere, abioi haundi batetan sar, aulkian eseri, gerrikoa lotu eta bidaiari ekitea gauza bat da; besterik, ordea, norberak har delta edo abioia, eta, berari eraginez, goruntz igo, lurrerantz jaitsi, lainotan sar, haizearen besoetan mugitu, eta lurretik at ibil edo hegan egitea.

306. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Honela texturaren aberastasuna transmititzea errezagoa izanez, kolore eta formaren adostasunak, norberaren irudimena martxan jartzen du.

307. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Zenbait liburu erraldoi ageri dira Teilatupe-n barruan izkirik gabe eta hutsune bitxi batzuk eskainiz, norbere pentsamenduak zulaturik edo ez dakigu zer erosinaturik bezala.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Norbere txokoak tiratzen ez dionik ez da izango.

309. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Denon inguruetako kutsadurarekin bukatzeko norbere/geure buruetatik hasi beharra dago: ondokoa errespetatu barik nekez errespetatzeko eska daitekeelarik.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0001 J.A.A.- Aintzin solasa delako lehen zatian, hitz poetikoaren betiko bilaketa, norberaren barrunbeetara bueltatze bat gauzatzen da; ixiltasunetik hitz poetikoaren sorreraren fenomenologia txiki bat egiten da.

311. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 - Errebelatzeko gogoa aipatu, duzunez, zure eritziz borrokatzea merezi duen zerbait, ba al dago? - Nire eritziz, norberaren alde borrokatzea zilegi da.

312. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Hau da norberak dena bakarrik egin dezakeela uste izatea, norberak dena lor dezakeela uste izatea.

313. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0002 Beraz, KIUB-OMICen azaldu digutenez, horrelako egoeratan aurki ez gaitezen norberak legezta dezake kaldera, beti ere kaldera jartzen digunak baimena duen instalatzailea izan behar duela kontutan izanik.

314. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ta, gaur egunean, norberaren etxetxutik ez urtetzea ta an zarratuta egon, norberarentzat be kaltegarria izan bear.

315. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Norbera konturatu orduko, barriz, ondo sendatzeko beranduegi askotan.

316. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Eta ez norberaren edo bakoitzaren bizia, erri guztiarena baizik.

317. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. letamendia 0001 Euskeraz, barriz, ez dago horrelakorik, eta idazle bakoitzak bere euskerea taxututen dau, norberak bere irudimenaren arabera (A Hovelacque La Linguistique Paris 1877).

318. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 - Euskaraz asaba esaten jake norbere jatorriko aintzinako aitita zaharrei.

319. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0001 Argitzeko bide bat izan diteke, HASItarrek zer dioten abertzaletasunari buruz, norbera espekulazioetan ibilli baiño:

320. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Alabaina, antropologoen artean, orain 60 bat urte arte nagusi zen eta gaurko antropologia bereizteko, banaketa hau egin ohi da: aulkiko antropologoak, liburutegietan eta artxiboetan beren materialeak arakatzen dituztenak eta lekuko lanetan murgildurik, norbera gizataldearen baitan galduaz, bizikera desberdinen logikak eta deskribapena azaltzera saiatzen direnak.

321. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Beste mendeetan bezala gure mendean ere bai erakunde eta bai pentsamoldeetan aldakuntza oinarrizkoak ematen ari garen garai hauetan, norberaren denbora laburra bizitza intelektualari eskaintzea ausardia esplikagaitza gertatzen da.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 a norberaren txunditze mailaren arabera nahi adina luzatuz.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Baiña eder egin bear doguzan gauzen artean, bear bada, masokismoa be egongo da, au da, norbere buruan miñ artuaz atsegintasuna artzea.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Eta sakonean, geienetan, norbereari eustea, bestien ardura barik.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Norbereari eutsiz besteari ten eragin, bestea izorratu.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Gizarteak norberea baiño ez dau ezagutzen.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Norberaren onura bakarrik billatu oi da.

328. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Ona politikaren okerra: norberagan eta gaurko egunean bakarrik pentsatzea (La Bruyere).

329. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Horra hor benetako filosofia bat, norberaren bizitzari buruzko filosofia ukakorra.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Gauza hau ez baita norberaren nahimenaren mende izaten.

331. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Ulea ebagitea danean edo jantziak erostea danean, jende geinak egiten dabena norberak be egitea eztago txarto.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Abadeak berari itaundu eutson, ia bardin dan bazkari eder bat jaten telebisiñoitik ikustea ala norberak bazkari eder orretan esku artzea.

333. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0002 Hemen aitortu duzu txirotasunaren ikuspegi zabala: norberaren maila, sine propio moldatzea; elkartekoa, jabegoaren elkarbanatzea; gogo-maila, besteekiko irekia izateko jarrera espirituala; giza-politiko maila, ez edukitzea pobreekin elkartzeko, solidarizatzeko, denok elkarrekin abiatuz gizarte anaikorrago eta zuzenagorantz.

334. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0001 Bai Juanjo Otañok, Zentroko Zuzendaria, eta bai Jesus M. Garmendiak, Erreziklai sailburuak, gogoan dute nolakoak izan ziren, direla hamar urte edo, hasierako kurtsiloak: oporretan beti, norberak ordainduak gehienetan eta, larriena, Eskolarekiko loturarik gabekoak.

335. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0001 Helburua ez da, orain, norberak bere burua aberastea; baizik eta ikasten duena eskolara eramatea, honen berrikuntza didaktikoa bait da, azken finean nahi dena.

336. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Nire aldetik, era honetan ulertuko nuke: estatu eratuek ez dute sekula jokatzen haiek osatzen dituzten taldeek betetzen dituzten agindu moralen arabera, segurtasuna, ospea eta interes ekonomikoak oinarritzat dituen norberekoikeria kolektibo mota batek bultzaturik baizik.

337. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 Mintegiko partaideoi halako gustu gozoa utzi digun harreman honek ziurrenik izango du jarraipena norberaren irakurkera patxadatsu, geldi eta arretatsuan.

338. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0001 Gauzak, eta bizitz-urratsak batez be, nundik nora ibilliak izan diran, noberak jakin oi ditu ondoen.

339. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Norberen borondatea ta askatasuna asten dira denboriaz esku artzen ta izan leike gurasoengandik txikitan artutako bide ona itxi ta beste bat artzean.

340. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Ez da bardiñ iñoren fabrikan ogia irabazi ala antxiñako zaarrak landutako lurretan norberak be lana egin.

341. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Han ez egoan bide txartelik, norberak egin behar noratzakoa; hau don askatasuna, ninotsan neure buruari, holan ikusiko jonat nire ahalmen eta gurariok norainokoak dozanan.

342. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... pper 0001 Zergatik ez, norberaren ahotsa oso ahula eta eskasa denean, indarra eta pisua irabaz balezate, behintzat.

343. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0002 Irten zaitez espetxetik txartela norberak gordeko du premian gertatzen denerako.

344. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0197 Ezagutu ez balu ez zuen sekulan sentimentu hori zer den ulertuko: itsasoak egiten duen erakarpen indarra norbere biziaren babesle izatea da.

345. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0118 Eta zer da norbereagaz egin bear dana, familia osotu nai ba da?

346. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0137 Norberaren iritzia emotea norberak gai edo egoera bati buruz pentsatzen dauana adieraztea da.

347. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0211 Len iru urtean etorri barik eta dirurik bialdu barik, norberen soldatagaz egoten giñan; eta oraindik ez gendun esaten txarto gagozanik.

348. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0211 Munduan norberak atara bear dau bizitzarako.

349. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00071 Matarrasan, ba, danak saillian botatzia, da ostian, e, igual pagari bat basan, ba, iñausi esate akon, adarrak kontau, senbat adar ero ser daen, ba, tantora, aixe, egurra erosi tta geo noberak, e, preparau ta noberak eiñ (...).

350. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00074 ... lenengo osteko eitte ako ba, lurra, gaiñian daukan lurra dana kendu da konponduta ipiñi, da geo an lur-sikua dana bota gaiñian danea, danian, da geo abar batekin igurtzi, eskoba batekin igurtzia moruan, igurtzi tta gero sulo dana beteta geatzen da, da sela arnasaik estaben artzen, sua dana ametau eitten da, da geo etaatzerakuan ba, txingar batzuk urtetzen dabe, esta?, da geo aek, e, nobera, nobera espadabill e, begira ero serian, iketzian ba, aguro sabaltzen da a, txingarra seiruan artzen dau indarra, da noberak ibili biar argi (...).

351. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00081 Zer esan gura dau merezimenduaren itzak? Nor-bera gai, duin, saridun edo zigortua izatea gure zeregiñetan!.

352. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00253 Hemen norbere ahultasunen erakusketa oso bisitatua da, baina besteakazko desadeia ez dautsue pasiboki onartuko.

353. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0008 Norbere hizkuntz gaitasuna eta trebezia hor ikusten da, gauza gatxak samur esatean, ez esaldi konplikatuak egitean.

354. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0197 Norberen barru zikina ezagutzen emoteak gizakia lotsaz mingostuten dau; une hori, une gorri egiten jako edozeineri.

355. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0023 Norberari gertatu arte ez zara konturatzen zein gogorra den hain ondo ezagutzen duzun lekua, eraiki duzun kabia uztea, urteetan eta urteetan jarri eta pilatu eta gorde dituzun gauzak beren lekutik atera eta mugitu behar izatea... gauza askok eta askok ez dute gehiago beren lekurik izango, jakingo bazenu zenbat eta zenbat gauza bota ditudan zakarretara.

356. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00074 -Norberak bere kasa eratzen duen prozesua da ikaskuntza.

357. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 e) lanpostua dela eta, ezagutu daitezen gaiekiko duen lanbide-mailako isiltasun-obligazioa ez betetzea, Administrazioarentzako kalteko izan edo norbere onerako erabili daitezenean,

358. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0033 d) Aurrea hartzeko eta norberaren burua babesteko politika eta egitarauak garatzea eta koordinatzea, Jaurlaritzak emandako norabideak kontutan hartuta.

359. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00063 e) Beren jarduera alkoholdun edarien eraginpean aurrera eramanez gero, norberaren edo beste pertsona batzuen bizitza nahiz osotasun fisikoa arriskuan jar lezaketen guztiek, orokorrean.

360. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00083 c) Drogamenpekoei lan-munduan sartzen laguntzeko, pertsona horiek lanen bat aurkitzeko duten aukera areagotzeko programak aurrera eramatea. Bereziki era honetako jarduerak bultzatuko dira: enplegua lortzeko plan pertsonalak, lan egiteko norberaren ezaugarriak garatzea, lanbideei buruzko informazioa ematea enplegua lortu ahal izateko, eta lana lehiatsu bilatzeko teknikak. Era berean, drogamenpekoak trebatzeko eta lan-munduan errazago sartzeko heziketa-planak ezarriko dira.

361. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00140 3. Funtzionariek, lanpostu bateko behin-behineko ihardunean dauden bitartean, lanpostu horri dagozkion lansari osagarriak eta, beti ere, norbere graduari dagokion lan-izendapenagatiko osagarria jasoko dituzte.

362. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00493 Kapitalismoaren globalizazioarekin, sistemaren barnean hartutako edozein neurrik razional eta bideragarri kontsideratu ahal izateko produktibitatea eta lehiakortasuna hobetu behar ditu. Norbere produktuak merkatuan saltzeko ahalmena hobetzen ez duen ezer ez da bideragarria, noski. Horregatik, gizarteko edo gizakien arazoak konpondu nahi direnean nahitaez beti bete behar da kapitalaren irabaziak areagotzeari oztopoak ez ipintzeko baldintza.

363. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00196 Baldintza horietan aliantzetan, itun sekretuetan, espioitzan eta beste hainbat elementutan oinarritutako politika nagusitu zen, hala, aldekoak norberaren taldean sarrarazi eta etorkizunean etsai izan zitzaketenak ahultzeko asmoz.

364. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00366 Abstraktuak garrantzi handia izango du eta eraikuntza eskultorikoaren arazo teknikoak eta material berriak lehen mailakoak izango dira. Horrek ez du esan nahi eskultoreek ez dutela giza irudia landuko; askok landuko dute, baina ez ikuspuntu errealistatik, baizik eta subjektibotasunez eta norberak ikusten duen moduan.

365. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00051 Hizkuntza dugu ikasgai arlo honetan. Hau da, beraz, ezer baino lehen, definitu beharko duguna: zer da hizkuntza? Erantzun posible guztietatik, hau da gure lana bideratu duena: Hizkuntza, norberak besteekiko harremanetan eraikitzen duen ezaguera da. Hizkuntzaren lorpena, hizkuntzaren jabe direnen kolaborazioaren bidez egiten da: komunikazioan.

366. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00079 Hortaz, gerta liteke Matematika ikasten aritu eta ahalegin hau dela bide norberaren arrazoitzeko gaitasuna bereziki ez garatzea. Bestetik Matematika ez da arrazoiketaren garapena bultzatzeko gauza den arlo bakarra, beste edozein arlok, ondo planteatuz gero, eginkizun berdina bete dezake. Zehazpenak zehaztapen, dudarik ez dago Matematika arloa egokiera ezin hobea dela arrazoitzeko gaitasuna garatzeko eta eginkizun honetarako erabiltzea zilegia eta zuhurra dela.

367. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00096 - Talde bakoitzak bestearen aurrean egingo du inprobisazioa aurretik prestatu gabe. Pertsonaia bakoitza besteekin harremanetan jarri eta pertsonaien nortasuna asmatzen saiatu (norberaren izena ezin daiteke esan, ezta besteei galdetu ere).

368. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00012 Kartulinazko zirkulu gorriak eta urdinak, bloke logikoak... esku artean erabili norberaren gustura.

369. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00065 Horretarako, premiazko dira norberaren otoitza eta elkartearekiko elkarlana.

370. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00282 Besteren edo norbere konturako lanarekin bateraezina.

371. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00029 Banakako lan bat burutzea, norbere kulturatik hurbilago zein urrunago den kultura batez.

372. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00029 Norberea ez den kultura eta gizarteekiko bizimodu, sineste eta jarrerak onartu, errespetatu eta horiei buruzko iritzi kritikoak eman.

373. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00035 Atal edo apal hauek direktorioak edo karpetak dira; eta hauei esker, fitxategiak sailkatu egingo dira, norberak nahi duen eran (gaika, kronologikoki, etab.).

374. 1991> euskara batua ikasliburuak e. genua 0088 Gero, borobil handi batean eserita, banan-banan aurrekoek esan dutena errepikatu eta gero, norberak asmatutakoa esan behar du.

375. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0050 - Norberak ikaslearen liburuko 28-29 orrialdeetako istorioak irakurri.

376. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0022 Horregatik, hemen jartzen diren bost blokeak norbera eta... erakoak izango dira eta beti kontutan eduki beharko dugu ez diogula bakoitzari nortasun propiorik eman nahi eta elkarren artean zerikusiak eta harremanak ugariak direla.

377. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0022 - Norbera eta ingurune biologikoa. Osasuna.

378. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0022 - Norbera eta ingurune fisiko-geografikoa eta gizakiaren eragina.

379. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0022 - Norbera eta ingurune fisiko-materiala eta teknologikoa.

380. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0022 - Norbera eta inguruko gizartea. Komunikabideak.

381. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0022 - Norbera antzina eta geroaren artean.

382. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0099 Beharbada arlo honetan, norberaren dimentsioaren garrantzia, jatorrizkotasuna, sormena, eta abarrengatik nabarmentzen den arlo bat izanik, zailtasun handiagoak egongo dira irizpide onargarriak eta objetibotasunezkoak ezartzeko garaian.

383. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0161 Bideak eta paisaia norberaren irudimenaren arauz egingo dira.

384. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0069 Baina hori ez dago jatorriaren baitan, norberaren berritsukeriarako joeraren baitan baizik.

385. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0082 Egunkari pertsonala edo norberaren egunerokoa

386. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0082 Egunkari pertsonala edo norberaren egunerokoa koaderno bat da, non pertsona batek egunero gertatzen zaizkion gauzak, bere pentsamenduak... idazten dituen.

387. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0139 Izendatzaile bera daukaten zatikien batuketa eta kenketaren algoritmoek esku hartzen duteneko kalkulu-estrategiak garatu eta berorretarako norberaren gaitasunetan konfidantza edukitzea.

388. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0139 Datuak jaso eta antolatzeko norberaren estrategiak garatu, maiztasun erlatibo eta absolutuaren taulak egin eta interpretatzea, eguneroko egoerak zehaztasun handiagoz jakinarazi ahal izateko.

389. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0080 5.- Norberaren lana baloratzen:

390. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0272 c) Norberak nahi izanez gero, zilegi da erdal abizena euskal ortografiaz idaztea: Kintana, Bakero, Kastañares, Billoria...

391. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0024 f Mintzaldian azaltzen den telebistaren erabilera egokia eta, norberak egiten duena alderatu eta desberdintasunak bilatu.

392. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0098 i Egitasmo imajinario batean oinarrituz, etorkizunean norberak nahi izango lukeen herria / auzoa deskribatu.

393. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0230 a Norberarenean telebista ikusten ematen duten ordu kopuruaren arabera, ondorioak eta atereaz, iritziak azaldu.

394. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0230 b Norberarenean erosten den egunkaria, entzuten den irratia, ikusten den telebista katea eta abarrekoei buruzko informazioan oinarrituz, iritziak azaldu.

395. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0111 - Norberaren buruaren, besteen eta beren inguruaren ezagutza.

396. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0211 Sarrerako ihardueren bidez ikasleak zer dakien arakatu dugu, iharduera nagusien helburua ikasleari norbere ezagutza eraikitzen joateko esperientzia multzo ordenatua ematea izan da; zikloa ixteko, berriz, bukaerako iharduerak datoz.

397. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0328 11 .- Idazketa prozesuaren pausoak barneratzen joan: planifikazioa-idazketa-berrikusketa-zuzenketa-berridazketa, norberaren lanaren zuzentasun eta aberastasunerako interesa agertuz.

398. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0053 Aurrekoa bera, baina irakasleak agindutakoan edo norberak nahi duenean, segundo batzuetan sokari utziz.

399. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0052 Besteei kalterik egin gabe norberaren sexualitatea asetzeko beste portaera ezagunenak masturbazioa eta homosexualitatea dira.

400. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0032 Beti dago presente asmo hori igorlearengan: sentimenduak (etsipen, haserre, harridura..) adieraztea, zerbait eskatu edo ukatzea (baimena, mesedea...), gertatutakoa kontatzea, proposamenak egitea, norbera aurkeztea, entzulea zerbaitetaz komentzitzea...

401. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0112 Norbera, bakoitza, nor bere

402. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0112 Norberaren arazoak ezer ez balira...

403. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0189 Sistema edo zirkuitu konplexua diseinatzeko asmoa edukiz gero, eta katalogoetan dauden MSI bloke integratuak oso ugariak direnez, hobe da halako zirkuituez baliatzea norberak ate soilez eraikitzea baino.

404. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0109 Partekatzea norberak dauzkan gauzak eman edo uztea da.

405. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0128 Inkesta bakarka bete eta gero, taldeka bildu eta norberaren erantzunak oinarri dituzuela, ikaskideekin guzti honi buruz nolako iritzia duzuen komenta ezazue.

406. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0037 Entzundako hitzen kokaleku honen hondamen edo eraldaketak, hauteman afasia eragiten duela proposatu zuen eta eremu honetan jazotako kalteak, norberaren hizkuntzaren entzundakoaren kontrola galtzerakoan, adierazpenaren koherentzi eza dakarrela zioen.

407. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00020 Rousseauren esaldia dut buruan, Berriau jaunak goizean irakurri diguna: Ez dago lur gainean zoriontsu izaterik, gauzetatik urrundu eta norberaren baitara hurbildu ezean.

408. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00031 Baina zenbat eta hizkuntza gehiago ikasi, hobe dela azpimarratzen didate. Norberarentzat aberasgarri ez ezik, munduan ibiltzeko ere garrantzitsua ei delako. Eta izango da, zeren Frantzian egon ginenean, nork ulertu hangoen berba-jario ulertezina?

409. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0024 Ametsetan norberak erabakitzen du zer gertatu behar den; errealitatea, berriz, ezin da hain erraz maneiatu.

410. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0040 Hans-Joakinek norberak trufak egiteko errezeta du! atera zitzaion Tobiri.

411. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0040 Norberak egin al ditzake trufak?

412. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0040 Norberak eginiko trufen ikuspegiak, antza, eragozpen guztiak txit uxatu zizkion!

413. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0134 Norberak zuen bere esan edo egitekoa.

414. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0036 Bingok egundoko errespetua zion ihardesteke hitzari, zeren hura ikusi edo entzun orduko, nahiz eta zer esan nahi zuen ez jakin, norberak bai baitzekien ez zuela halakorik gertatzerik nahi.

415. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0026 Etorkizuneko merkatuak horrelakoxeak izango dira: norberak joan eta hartu.

416. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0120 Eta aukera alde batera ala bestera egiteak erabat muga dezake norbere etorkizuna.

417. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0057 - Norberak ez dauka gurasoek egiten dutenaren errurik.

418. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0125 Gustora ikusiko zuen filme hura; horra bere filme bakoitzaren froga: hura ikustearren, norbera ordaintzeko prest egotea.

419. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0070 Ez naiz, ordea, aitzakiatan hasiko; norberak bere gurutzea bizkarreratu behar du, duin, negarrik gabe.

420. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00301 Gotzaina aukeratzeko, Kontzilioa nahiz Sinodoa denean, Apaizentzat, Apaizak norberarentzat, Eliz zerbitzarientzat edota Gogarte nahiz pastoral batzarra denean ematen diren Mezetan.

421. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00650 (T.Z.) Ordaina saria edo gaztigua norberaren egintzen ondorioa da (Jb 8,3- 7; Es 22,8).

422. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0102 Hots hura entzun zenean, jendetza haundia bildu zen eta harriturik gelditu, norberaren hizkuntzan mintzo zirela entzunda.

423. 1991> euskara batua poesia t. irastortza 0057 ITZULPENA,
baina lehengo xarma hura ezin itzuli da.
Liburuak,
besteen liburuetan norbera aurkitu ezin,
aztoramenturik sortzen ez duten liburu hilgarriak.
Idatzi,
eta norentzako ezean idaztea
itxaropen gabe aritzea,
iraganaren putzuan edanagatik ito ezina.

424. 1991> euskara batua poesia t. irastortza 0064 BIZITZEN segitzea erabaki orduko
hizkiak, hitzak edo esaldiak elkarlotzea
keinu hutsala da.
Bizitzen segitzea erabaki ondoren
ez daiteke atzera idatzi
poesia,
ez bada bat itsasoaren erdian lo dagoena bezalakoa.
Norberak idatzitakoari etengabe ekitea,
norbere ezerezaz elikatzea posible dela sinistea bezala,
norbere beldurrak konjuratu beharrez idatzi
eta beldurraren zergaitia ahaztea, alegia,
beldurraren xarmari amore ematea da.
Harako hark zionez, hala,
ez da zail bizitzea,
merezi
pena baizik merezi ez duen arren!

425. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00054 - Taumara bezala norbere buruaren harrokerian erortzen direnak zigortzen ditu beti Tlalok Jainkoak, baina sukarra jotakoak sendatzen ere badaki noiz edo noiz, gaiztakeriak beti baitakar onbidearen aurpegia berarekin batera.

426. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00051 Horri ere baietz erantzun nion, neu ere izenez Nikolas bainaiz eta grazia egiten baitu ustez norberarentzat bakarrik asmatutakoa den izena, beste norbaiti ere badagokiola jakiteak.

427. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00569 Besteen gaiztakeria eta sarraskiak, benetakoak edo ustezkoak, norbere burua ederresteko eta harrotzeko erabiltzearena, kontzientzia ona mantentzeko teknika unibertsala bihurtu da.

428. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 00034 Aukera bat da. Norberak egin beharrekoa.

429. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0049 Eta galdera horri tajuzko erantzunik kausitu gaberik ere (zaila baino zailagoa baita, norberaren uzkiaren forma edo neurriei buruzko informazio zehatzik izatea) egunean behin, bi egunean behin edo egunero birritan segitu izan duk kaka egiten, (...).

430. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0023 HIPOKONDRIA, neurriz kanpoko antsietatea norberaren osasunaren inguruan.

431. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0130 Orain hasi dira medikuak konturatzen langabeziak hondamen eta tristura sentipenak eta norbere buruaz beste egiteko ahaleginak (lanik gabe daudenetan bederatzi aldiz handiagoa omen da arriskua) ezezik, arazo fisikoak ere badakartzala, bihotzeko eta birikietako gaitzak adibidez.

432. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0017 Norberak egiaztatu beharrekoa, maitasunaren esperientzia transferiezina izaki.

433. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0043 Zubeldiak arreba bisitatu zuen azken aldiko gogoetak berritzen harrapatu du bere burua, norberaren buruari min egitearen garratza gozatzen.

434. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0223 Rieuxek bazekien nigar-malkotan zegoen gizon hura minutu hartan bertan zertan pentsatzen ari zen, eta hark bezala, berak ere pentsatzen zuen mundu hau maitasunik gabe mundu hila litzatekeela eta etorri ohi dela ordu bat non aspertu egiten bait da norbera espetxeekin, lanarekin eta adorearekin, izaki baten aurpegia eta samurtasunaren bihotz liluragarria eskatzeko.

435. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0274 Edozein gauza duk on, norberaren hileten lekuko izan baino lehenago, Pillardit...

436. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00078 Arrazionalismo frogak eskatu zizkiguten, informazio pittinen bat duen edonork arrazionalismo unibertsala frogatuta dagoen okerra dela baina, ordea, gizabanakook gizaki arrazionalak garen ziurtasuna izateaz gain, norberaren nortasun etniko-kulturalaren ziurtasuna ere izan behar dugula jakin arren. Duela gutxi, 96ko hauteskunde-kanpainaren zurrunbiloan geundela, lehen inolako lotsarik gabe beranduko frankismoa defendatu zutenek edozer gauzaren gainetik demokratak izan gaitezela eskatzen ziguten behin eta berriro 5 AZNAR, JOSE MARIA. El Correo, 1996ko otsailak 19. Antza denez, orain denok daukagu tolerante garela guztien aurrean agertu beharra.

437. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00081 Tolerantzia eta etsipena ere ez ditugu nahastu behar. Etsitzea, beste aukerarik eza dagoenarekin konformatzea da, baina tolerantea izatea, ulerkorra izatea eta gauzak atseginez onartzea da, norberarentzat aukera hobeak eta komenigarriagoak egon arren.

438. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00081 Tolerante izateko ausarta izan behar da. Gauza ez da neutraltasunean estalitako orrik izaera akritikoan oinarritu guztia onartzea. Norberaren banakotasuna eta talde bateko kideak garela onartzen baldin badugu, tolerantziak baditu bere mugak, legezkoa izan nahi baldin badu behintzat. Gainontzeko herritarrei biolentzia erabiliz berena ezarri nahi dieten banako edo taldeak bezain intoleranteak dira axolagabeak, koldarrak, beldur izateagatik edo beste arrazoiren bategatik, eratu den sistemaren injustizien aurrean edo demokraziak izan ditzakeen gabezien aurrean isildu egiten direnak, hori, intoleranteekin bat etortzea dela aitzakitzat jarriz.

439. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00081 Tolerantziak ez daki elitea zer den eta ez da kultura handien atzaparretan erortzen. Are gehiago, garaiotan ez dago zibilizazio handirik edo txikirik. Zenbat eta berdintsuagoak izan munduko egoerak, handiagoa da norberaren berezitasunei eusteko sentitzen den beharra.

440. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00082 Azkenik, gogorarazi nahi dizuet tolerantzia prozesu luzea dela eta kontzeptu aldetik multzoaren kulturaren guztiz kontrakoa dela. Beste hainbat gauza bezalaxe, norberaren jokaeraren, egunero egin behar den lan bukaezinaren ondorioa da. Gainera, hori lortzea, norberaren esku dago. Gauza ez da baloiak kanpora botatzea edo errua besteari leporatzea.

441. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00082 Tolerantzia aurkitu nahian norberak egin beharreko lan bukaezin horretan, sorterik onena opa dizuet.

442. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00010 I. 1. Arrazoirik gabe du gizakiak bete izaetaren arrenkura, ahula eta iraupen laburrekoa izanik zoriak gidatzen duelakoan norbere zintzotasunak baino gehiago ampsup1; Politikagintza utzi eta idazle eginkizunean iharduteko dituen arrazoiak agertu nahi ditu Salustiok, giza izaera eta giza ihardunbideari buruzko gogoeta honekin. Sarrera gisako honek (I-IV) badu parekoa Katilinaren zimarkua-n ere (Catil., I-IV), bizitza hain laburra izateak sortzen duen larritasuna ordea, hemen aipatzen du lehenbizikoz..

443. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00065 Izan ere, biolentzia politikoaren fenomenoarekin norberak daukan jarrerak ez du zertan izan behar gure langintzan patuak hartzera ia derrigortzen gaituen berbera, bakerako eta entendimendurako asko egin baitaiteke informazio objektibotasuna mantentzeko konpromezuaren aldetik, areago baldin eta kazetariak eman behar duena informazioa bada, aburua eta posizionamendua elkarrekin baitoaz subjektibotasunaren itsasotik barrena.

444. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00011 - Norberak komunikatzeko duen gaitasunarekin konfiantza izatea.

445. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00120 XX. mendearen hasieran herri industrializatuetan, industrian emakumeen enplegua garrantzitsua zen eta, harrezkero, jaitsi zen. Izan ere, garai hartan herriko emakumeek baino ez zuten lan egiten. Orduan etxekoandrearen eredua norberak lortu nahi zuen ideal bihurtu zen.

446. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00068 Gogoeta-ariketak egitean skandha kategoria ezberdinen esperientzia jasotzen da eta gainditzeko bidean jartzen norbera. Pentsamendua desagertzean, nia ideia ere-desagertu egiten da.

447. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00009 Zentzu honetan, eta Lord Kelvin parafraseatuz, mintzagaia neurtu ahal denean eta zenbakien bidez adieraz daitekeenean, orduan horretaz zerbait jakingo dugu, zera esan nahi dugu, Kimika soilik ikasten da ariketak norberak ebazten dituenean. Norberaren lana funtsezkoa da.

448. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00127 Bere iritzian, honelako abertzaletasunak ez dio norberaren identitateari uko egiten. Printzipio unibertsalisten sustraipenerako, beharrezkoa da identitate jakin bat edukitzea. Hori, ordea, identitate posnazionala izango da nolabait, Zuzenbide Estatuaren eta demokraziaren printzipio unibertsalisten inguruan mamitutakoa.

449. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00050 Aldi berean, ordea, garapen bat ere erakutsi izan du, sentipena bera gero eta finago, garbiago eta argiago egin izan duena. Aipatu sentimena, azkenik, sorkariaren dardar baketsu apala bihur daiteke, norbera isiltzera behartzen duena.

450. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00195 Izan ere, gauden kasu honetan eta beste antzekoetan ere, psikologo naturalistek ez dute kontutan hartu (edota hartu nahi izan), bere-berez nahikoa interesgarria den datu psikologiazko bat, ikertzaile finak bere baitan aise aurki dezakeena: erlijio-ideien aitorpen berezkoa norberaren gogamenean.

451. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00119 Gutunetako batean, mendebalean sakratua gainditutzat daukagula diok. Ez bete-betean. Txikitatik ikasi diat, Manolori esker, badela gauza bat sakratua, denok behar duguna gutxi-gehiago, norberak egin beharrekoa, ametsen atari eta kanpoko erasotzaileekiko gotorleku: loa.

452. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00119 Norbere itzala duk maitearen eta zalearen ezaugarriak biltzen dituen hori.

453. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00067 Diabetesentzat beste sendagai tradizional bat arbasoengandik datorkigu: estraza edo kazeta papera berotzen da labean; gero, paper beroarekin sabela estali, norberaren arropekin edota pijamarekin eutsiz eta biharamuna arte mantenduz. Sendabide honen eraginkortasuna belaunaldietan zehar frogatu da.

454. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00071 Funtsezkoa da, norbera nekaturik sentitzen denean, jarreraz aldatzea eta giharrak luzatzea.

455. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00095 Norbere burua zaintzeko limoi prestaketa asko daude. Hona batzuk.

456. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00151 Emakumeen genitaletan edota zati intimoetan agertuko balira, garatxuak kentzeko norbere listua erabili daiteke modu honetantxe: goizean jaikitzean, ahoa ondo garbitu eta buzti. Ondoren, norbere listua hartu hatzamarrekin eta garatxuetan ezarri, bai kanpoko zein barneko alu ezpainetan ere.

457. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00011 Hogeitabat urte nituen eta inoiz ez zen berandu norbere gizarte hurbilenaren aurrean bertako seme jatorraren jarrera hartzeko. Geroztik, arretaz, etengabe jarraitu diot, besteak ukatu gabe, norbere jatorrizkoari lehentasuna emanaz.

458. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00098 Oro har, lanen tamaina handiagoa dela esan daiteke. Publikoa ugaritu egin da eta lehen norberarentzat, senarrarentzat edo lagunentzat egin ohi zituen lan pribatuak hagitz urrituko dira. Teknika gero eta hobeto menperatzen du, eta ehundurari eta formari dagokienez, irudiaren errealismoa zehatzagoa bihurtuko da. Gaztetako xarma gero eta motelagoa da, baina sinbolismoa, landuaren landuaz, finagoa.

459. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00070 Norbere herria dela, jatorria edo hizkuntza dela eta, zenbat etsaitasun, gerra, istilu eta elkarrengandik urruntzeak eta gorrotoak ez dira sortzen gizonen artean! Guztien kaltetan, noski. Hala zen Jesusen garaian eta bai orain ere.

460. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00019 Borondatezko altak. Norberaren baimenaz edota horretarako haizututako norbaitenaz emandako altak.

461. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00051 Dudarik ez da halaber finezia hori eskuarki axalekoa izaten dela, eta ez duela eramaten aukerako beste bizimoduez benetan interesatzera. Hala ere, izugarriki zabalduriko bidaiatzeko ahalbideak, dela soinez dela irudimenaren bidez, ondorioz dakar potentzialki bederen ohartzea norberaren kultura, bere oinarrizko baloreak barne, erlatiboa dela espazioan eta denboran.

462. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00051 Erlatibotasun sentsazioa ateratzen dugu, beraz, eta ondorioz dator joera norberaren mundu ikuskera edo Weltanschauung osoa aldatzekoa.

463. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00051 Baina ez genuke eman nahi inpresioa erlatibotasun sentsazio hori eta norberaren mundu ikuskera osoa aldatzekoa, heldugabetasun intelektualaren edo emozionalaren adierazpen direnik. Egia da batek ez lituzkeela sobera benetan hartu behar eredu horren ordezkari batzuk.

464. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00111 Norberaren baloreak zein diren, horrek kezkatu edo lasaitu egiten du. Guri interesatzen zaiguna, ordea, ez da errebelamenduak luzera begira historian zehar izan duen ahultasuna, baizik eta errebelamendua gertatu ahal izateko posibilitatea bera.

465. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00141 Batzuetan kasik esan liteke fokatze modu demokratikoa duela hurbilketa soziologikoak: gizakiak diren eta egiten duten guztia, ez du inporta zein arrunta izan daitekeen, garrantzitsua izan daiteke azterketa soziologikoa egiteko. Beste balore horietako bat, besteei entzun egiteko beharrizanarekin loturikoa da, hots, norberaren iritziak eta usteak tartean sartu gabe entzuteari dagokiona.

466. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00141 Hori bereziki deigarria egiten zaigu konparatzen direnean honako bi zer hauek: batetik, soziologoak munduari entzuteko duen kezka, eta hori berehalaxe hasi gabe bere ustez zer den ongi eta zer gaizki oihuka, eta bestetik, diziplina normatiboen prozedurak, hala nola teologia edo jurisprudentzia, zeinetan etengabean aurkitzen garen behartuak errealitatea sartzera norberaren balore-iritzien marko estuan.

467. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00226 Besteak, berriz, partzializatu egin dute bere borroka, adibidez, euskararen aldeko borrokan sartu dira buru belarri, baina, azkenean taktikoak izan dira, hots, guretzako tranpa haundiena izan dena, praktikan, norberak muga bat jarri eta horretara joan da.

468. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00226 Hori gureganatu behar dugun kritika bat da. Dena dela, galdera bat sortzen da: guk lortu nahi duguna bide horretatik lor daiteke? Galdera hori pisutsua da, norberak bere modura erantzun beharko dio.

469. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00291 Bestela erranik, barneko kausa baten ideiak lagun daraman Poztasuna Norberarekiko kontentua deituko dut, eta horren kontrako Tristura Damua.

470. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00291 Bestalde (2. Zat., 17. Prop. Korol. arab.) gerta baitaiteke norbaitek besteak hunkitzen omen dituen Poztasuna irudipen hutsa izatea, eta (25. Prop. arab.) norbera saiatzen baita Poztasunez hunkitzen duela irudikatzen duen guztia bere buruaz irudikatzen, erraz gerta daiteke bere buruaz loriatzen dena harro izatea, eta bere burua denei maitagarri zaiela uste duelarik, denei gogaikarri izatea.

471. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00016 Robinson Crusoe gizakiaren aldeko liburua da, norberaren buruan konfidantza izateko eta bizitzen laguntzeko tresna aproposa. Irlara iristean Robinsonek laban bat, pipa eta tabakoa besterik ez zuen; hondarretik milia laurden batera zegoen untzian zeuden janari eta tresnak. Baina Robinson bere lanari esker hogeitazortzi urtez bizi izan zen irlan, bakarrik hasieran, Ostiralekin bukaeran.

472. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00237 HILTZEA ETA NORBERA HILTZEA

473. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00237 Ondoren garatzen den arazoa ezin da behar bezala ulertu lehenbizi hiltzearen eta norbera hiltzearen artean bereizketa egiten ez bada.

474. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00237 Hiltzea organismoari (giza organismoari) jaiotzen denez gero gauzatzen zaion gertaera biologikoa da, baina horretaz subjektuak agian esperientzia izango du, edo agian ez. Hiltzeko esperientziarik ez badu, subjektua hil egiten da, baina norbera hil gabe. Lehen kasuan berriz, subjektuak esperientzia duenean, norbera hilez hiltzen da.

475. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00237 Informazioak norberari erreferentzia egiteko gaitasun hori ez du oraindik protosubjektu edo jaio berriak.

476. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00225 Kohlbergek azpimarratu zuenez, Kanten ikuspegitik ekintza asmoagatik (edo beraren atzean dagoen printzipioagatik) soilik epai daiteke, ez aurreikusten diren ondorioengatik. Printzipio unibertsalek asmoak neur ditzakete, baina ez norberak bere ekintzen ondorioak ondo baloratzeko izan dezakeen gaitasuna.

477. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00225 Erantzunkizun-juzku hori pertsonen nortasun moralari lotuta dago, eta, horrenbestez, aukerako jokabideen eta norberarekiko sentipenaren arteko adostasunarekin zerikusia du. Kohlbergen lanaren dimentsio horrek garrantzia irabazi zuen seguraski orientazio moral desberdinei buruz Gilliganek plazaratu zuen tesiarekiko lehiaren ondorioz (ikus 9. kapitulua).

478. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00347 Norberaren bizipenen bidez ikastearen printzipioa, haatik, ikaskuntza-material bizidun horretaz baliatzean datza. Zaharra da printzipio hori. Izan ere, pedagogo erreformista guztiek horrelako zerbait postulatu dute, modu batean edo bestean. Piaget, berriz, psikologiaz baliatu zen printzipio hori sakontzeko.

479. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00468 Balio-adierazle horiek, adibidez, norberaren xede, interes, nahi, iritzi, sentimendu eta beldur zein arazoei buruzko adierazpenak izan daitezke (berdin, 46.-49. eta 84.-92. orr.).

480. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 Autoeskema esatean, autoirudia, autoerrepresentazioa, norberaren kontzeptua eta autoperzepzioa adierazi nahi ditu Gonzalez-ek.

481. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 Norberari buruzko informazioa maila kontzientean nahiz maila prekontzientean prozesatzearen ondorena da.

482. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 Oroimenak koherentzia ematen die gizakiaren esperientzia anizkoitzei: autoeskemaren ezagutz elementu ezberdinen arteko kontraesanak agerian uzten ditu, norbereburuaren kontzeptua osatzen duten perzepzio guztien kongruentzia lortzeko.

483. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 Jokaera berezia esatean, norbereburuari eta esperientziari buruzko perzepzio eta errepresentazio multzoa pertsona guztiengan ez dela berdina, ez eta lan beraren edo estimulu konfigurazio beraren aurrean ere, adierazi nahi du.

484. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00150 Bakunetik konplexura doan prozesu bat da, beraz, subjektua norbera bihurtzen den bitartean; horretatik abiatuta sor ditzake beste gauzak bere ingurunean.

485. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00013 Erlijioari bezala zientziari norbere burua kontzientzia fidatzen zaio.

486. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00242 Inork ez zekiagu denetik. Horregatik, ez uste izan norberarena dela euskararik hoberena.

487. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00084 Eskola orduak eta erritmoa libreak izango dira, norberaren gogoaren eta aukeren araberakoak, eta ikaslearekin hitzartuko da denbora horretan zer egingo den, ikasiko duena eta zer nolako emaitzak atera daitezkeen ikastaro honetatik.

488. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak garapen etiko-morala 00033 Bestek norberari egin diezaiola gustatuko litzaiokeena egin behar dio norberak besteri izango litzateke jokatzeko arau nagusienetako bat.

489. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak garapen etiko-morala 00033 Gizarte zabalago bateko kide dela onartzen du norberak.

490. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak garapen etiko-morala 00033 Gizarte horren onura da bilatu behar dena, norberaren adiskideenaren gainetik; adiskideena bila daiteke, baina gizartearentzat kalterik sortzen ez den neurrian bakarrik.

491. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak garapen etiko-morala 00033 Norberaren interesak ere gizartearenetara makurtu behar dira bien artean inolako gatazkarik sor dadinean.

492. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak garapen etiko-morala 00037 Eta zentzu honetan, hortaraxe bideraturik egon dira Kohlberg-en ezagupen-garapenezko ereduari eginiko kritikarik nagusienak (Medrano, 1986): garapen morala argitzeko kontestuzko edukiei edo norberaren egoerei eskaini izan zaien arreta eskasa nagusuki.

493. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00013 Zertarako nahiko dute indiarrek beren hizkuntzan alfabetatu, jakinik goi-irakaskuntzan, administrazioan eta Estatuko beste edozein arlotan sartzeko gaztelania dela balioko dien bakarra? Norbere hizkuntza gorde baina marginaturik egon, edo hizkuntza arrotza hartu baina sozialki hobetu: hor ez dago libreki aukeratzerik.

494. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00029 Lehenengo komenigarria da erantzukizun terminoaren esanahia zehaztea: erantzukizuna norberaren edo beste baten (beste hau norberaren ardurapean dagoen pertsona izan daiteke, adibidez adin-txikiko bat) ekintzetatik edo portaeretatik eratortzen den egitatearekiko sortzen den lotura edo obligazioa izango da, legez edo hitzarmen baten bitartez ezarriko dena.

495. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00105 Konstzientzia bera-norberarentzat binomio marxiar lukasiarrean oinarrituta dago batez ere, oso erreferentzia ekonomizistak eta generalistak dituena, eta gutxiengo etniko-nazionalen erreibindikazio eta bizipenak ulertu ahal izateko zailtasun teoriko haundiak izan dituena.

496. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1999 00112 Batzuetan bidaia bat imajinatzen eta abenturazko izpiritua libre uzten, irakasleak beraien errealitatea besteenarekin kontrastatu eta norberak berea arrazoitzeko beta ematen die.

497. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00017 Hil zelarik, El País-eko zuzendaria zen Cebrián jaunak Espainiako sozialisten iritzi sasi ofiziala eman zuen: HB oker ulertze ideologiko erraldoi baten erakunde politikoa da, non norberak auzoa engainatu uste duen, eta Telesforo Monzon bezalako figura erretorikoek bakarrik eutsi zezaketen ezinegoneko orekan.

498. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00012 alde batetik, biztanleen udal-errolda eta hautesle-zentsuaren arteko zerikusia pisu handiko arrazoia da norbera bizi den lekuan erroldatzearen alde;

499. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00015 Norberaren gozamen merkea dugu hau.

500. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00010 Norberak ez baitaki norberak ez daki ezer, azken finean, hoberena ez ote den literato ofizioa, idaztetik ahalik eta urrutien dagoen beste ofizio batekin konbinatzea.

501. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00030 Renan-ek dio norberaren historia gaizki interpretatzea nazio izatearen partea dela.

502. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00040 Edozein kasutan, inkestetan euskararen alde egotea epigrafepean azaltzen den jarrera aski abstraktua izan ohi da, eta norberak ez daki, egiaz, zer iritzi mota biltzen duen.

503. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00045 Normaltasunean normal da norberari erabilgarriena gertatzen zaion hizkuntza erabiltzea, eta desiragarria ere bai, mila arrazoirengatik, tabu linguistikoen gainditzea; mugak haustea kreatzailea da, baina, jakina, beste batzuetan kaosa dakar ondorio.

504. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00200 Gatazka gainditzeko edozein demokratek defendatu beharreko gutxiengo demokratikoak (Autodeterminazioa eta Lurraldetasuna) finkatu dira, egoera demokratikoa eskuratuz gero, norberak bere proiektua garatzeko baldintza berdintsuagotan aritzeko aukera zabalduz.

505. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00025 Ia unibertsala den intzestu-debekua bikotekidea norbere leinu edo familiatik kanpo bilatzearen ohituratik sortu zela dirudi (ikus 194-201. orr.).

506. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00122 XIII. mendean Farid al Din Attar-ek ere norbere izatea izaki maitatuan nola urtzen den deskribatu zuen.

507. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00148 Mendebaldeko gizarteak scientia sexualis garatu du, non aitortza egiara iristeko bitartekoa baita: Aitortzan egia eta sexua elkartu egiten dira, norberaren sekretua derrigorrean eta zehatz-mehatz azalduta.

508. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00148 Norberaren ezagutza horri esker aitortza-teknika berriak, gero eta landuagoak, gara daitezke.

509. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00148 Norberak orbanak iradokitzen edo gogorarazten diona deskribatu behar du.

510. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00219 Liu Hsang jakintsuak K.a. 76. urtean ohe-liburuen helburua azaldu zuen: Arte honetako helburua norberak bere potentzia ez galtzea da, bizi-indarra gordez eta gizonezkoaren funtsa indartuz.

511. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. uribarri 00160 Norbere buruaren kontzientzia barneko hautemapenean enpirikoa baino ez da gure egoeraren determinazioari dagokionez, beti aldakorra da, ezin daiteke ezein Norbera egonkor edo geldikorrik egon barneko agerpenen isuri horretan, eta barneko sentsua deitzen zaio eskuarki, edo apertzepzio enpirikoa.

512. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00204 Ai! Zein gauza zoragarria den norberaren borondatez gorputzari izerdia ateraraztea!

513. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0015 - norbere udaleko hizkera besterik ez dute onartzen, ingurukoetan hizkuntza bera izan arren zeharo ezberdintzat joz, estandarizaziorako bidea asko zailduz.

514. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. uriarte 0214 Bilduma lortzeko orduan, aldakuntza ugari suertatu daiteke, zaletasunaren eta norberaren arauera.

515. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. etxeberria 0085 Nahastu egin ditu Uribeetxebarriak zerbitzu publikoak eta norberaren gela.

516. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. etxeberria 0085 Indarkeriaren kontra nago esan behar al da norberaren lanaren balioa erreklamatzeko?

517. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0082 - prozesua norberak kontrolatzeko bideak;

518. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. gonzalez 0043 - Norbere hausnarketa eta talde hausnarketa sistematiko eta zorrotza lagunduko duten ohiturak eta jarrerak sortzea.

519. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. gonzalez 0043 - Norberaren praktika ulertzea, arrazoitzea, hobetzea eta denon ikuspuntuak egitasmo batu batean integratzea.

520. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. gonzalez 0045 Bereziki azpimarratu behar da taldeak norbere hobekuntzarako bere burua begiratzea eta lankide baten behaketa langungarria izan daitekela kontsideratzeak duen balioa.

521. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0047 Hitzarmena ez da inposaketa, norberak sinatzen duen borondatezko ekintza baizik

522. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. aizpurua 0120 Azterketaren arabera faktore sozioestrukturalak (norberaren hizkuntza harremanen sarea eta zona soziolinguistikoa) eta norberaren hizkuntza gaitasuna, are gehiago, euskaraz hitz egiteko erraztasuna dira euskararen erabileran gehien eragiten duten arrazoiak.

523. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0135 Baina, Eremutik Independentziak, inguruneko kontzepzioenganako independentzia ekartzen duen bezalaxe, joera handiagoa ematen du norberaren teoria pertsonaletan zentratzeko.

524. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0762 II.1.5. Hitz elkartuak idazteko norbere irizpideak

525. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0762 Gerta liteke aitzitik, eta itxuraz gertatzen da, oinarrizko irizpideren bat bederen aski errotua izatea norberak.

526. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlajazioa 0140 2) Erlajazioaren sentsazioa saioak bukatuta norberak erregistratzen zuen, bestetik galdetegi bat prestatu eta programak iraun zuen bitartean hiru aldiz egin genuen.

527. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlajazioa 0140 3) Lawton: 7,9-8,9-9,29. Norberaren erregistroan 6,5/10-7,8/10.

528. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0483 Bi otoitz-mota bereizten dizkigu: bata norberaren ahaleginez lortzen dena eta hau, mistikan, lortua, betegingabea eta naturala deitzen da; eta bestea Jainkoak emandako ezohizko graziaren isuriaz erdiesten dena eta hau, intrintsekoki; naturaz gaindikoa da.

529. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0015 Hala ere, zuzi handi horien ondoan, gizarte guztiari dagozkion zuzi horien ondoan badira distira une batzuk norberanen bizitzan kandela ttiki su ahulekoak badira ere, gizakiaren bizibidea argitzen dutenak, eta gure oroitzapen barru-barrukoenak gar gozoz berotzen dutenak.

530. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0015 Oroitzapena ez baita norbere bizikizunez bakarrik osatzen, badira kandela urrutiko batzuk ahoz ahoko bidean itxuraldatuxeak hainbat besoz osatutako argi-mutilen aniztasunaren aniztasunez, hala ere hotziltzen ez direnak.

531. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0019 Hori ametsen mundura igarotzea dela esan diot nik ametsak norberarenak direla eta sarri askotan ez dutela zer ikusi handirik gehiengoaren ametsekin.

532. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0019 Eta norberak bere Donostia osatzeko ahalegin horretan trebatu nahi duenaretzat, lagungarri izango zaio Schommer-en begi arretatsua.

533. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xuxen 0014 Hala ere, gai berezituetako terminologia norberak sartzeko aukera izango du bere hiztegi pertsonalean.

534. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xuxen 0023 Zuzenketa baita da, baina hau ez da proposamenetan agertuko eta norberak zuzenduko balu, bait-en ordez baita idatziz, baita da geldituko litzateke, testua gaizki utziz.

535. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0168 Pintura-mota honetan modeloak parterik hartzen ez duenez gero, norberaren adiurreak eragin handiagoa du koloreztapena hautatzerakoan, berezko kolorea baztertuz adierazmenaren zerbitzutan, Hondarribiko Euskal Jaien egitarauetarako Bienaberen ilustrazioetan gertatzen den bezala.

536. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0088 Gainerako denbora norberak gustatu, hautatu, nahi edo ahal izaten dituen ariketetan iharduteko erabiltzen da.

537. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0156 Beraz, begiak hertsi eta norberaren utopian pentsatze hutsak pinpilinpausaren hegaldiaren efektua du: ekaitz politikoa Bush-land-en.

538. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0013 Norberaren nortasuna da autonomia

539. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 Norberaren nortasuna eta autonomia (N.N.A.)

540. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0057 Norberaren nortasuna autonomia

541. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 Norberaren nortasuna eta autonomia (N.N.A.)

542. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0053 Estatuaren (eta edozein fede dogmatikoren) gero eta botere handiagoaz egiten duen salaketan giza eskubide bat dago oinarrian: lan sortzailearen eta pentsamendu askearen bitartez norberak nortasuna garatzeko duen eskubidea, hain zuzen.

543. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0014 Norberari buruzko adierazpen guztiekin bezala, erne egon behar dugu elkarrizketatuek egin diezazkiguten iruzur txikien aurrean.

544. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0063 Hirugarren bat, parafraseatzeko praktika: norberaren hitzetan irakurritakoa edo entzundakoaren edukina ematea.

545. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0011 Masokismoak norbere buruari ematen dio tratu txarra.

546. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0011 Sistema horen barruan, esango du Frommek, norberak uste du badakiela zer nahi duen, baina, izatez, ustez desiratu beharrekoa bakarrik desiratzen du.

547. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0077 Mota honetako ahalegin eta iharduera ez da barne-indarraren eta norberaren buruarenganako fidantzaren ondorio; aitzitik, esturari ihes egiteko modu desesperatu bat da.

548. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0077 Ahalegin konpultsibo honen irrazionaltasuna da ezen, iharduerak, eskuratu nahi den xedea lortzera zuzendu beharrean, norberaren iharduera edo kontrolpearekin inolako zerikusirik gabe predestinatua izan den zerbait jazoko denentz adierazteko balio duela.

549. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0143 Suposatu zuen baita ere azken hau sexu-energiarekin nahas daitekeela eta orduan norberaren niaren edo kanpoko objektuen aurka jo zezakeela.

550. 1991> euskara batua saiakera-liburuak osasunihard 1995 0122 Erabilitako zapatak egokiak zirenentz, norberarentzat egindako plantila baten bidez baloratu zen.

551. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0019 Borondatezko altak.- Norberaren baimenaz edota horretarako haizututako norbaitenaz emandako altak.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0050 Norberaren nortasuna finkatzeko gogoa zegoen nonnahi orduan, eta zentzu horretan aski nabaria zen emakumeen kezka eremu guztietan parte hartzeko.

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0041 Testuak gizabanako eta talde desberdinek irakurtzen edo interpretatzen dituzte, bakoitzaren baliabide sozial eta kulturalen, boterearekiko esperientzien eta norberaren biografiaren arabera.

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0079 Nabarmenenak jarraian aipatuko direnak badira ere, badago etengabe egiten den lana, egoitzan zein ordezkaritzetan, telefonoz zein zuzenean: ponte-izen eta deituren ziurtagiriena, egunoroko bizitzan nabari handikoa, norberaren ponte-izena izaten delako pertsona baten lehen ezaugarria.

555. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0057 Ez hori, ezta terminoak norberaren jakinduria agertzeko edo irakurleak gutxiesteko erabili ere.

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0079 Ehiza dela eta, iharduera jakin batzuei amaiera ematea izango litzateke onena, hala nola, norberaren interesen alde egitearren ehizan probetxugarri diren hainbat espezieren haragijale depredatzaile hiltzea.

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0009 Eginda erosten bada, oso erraza da gero prestatzen, nahikoa baitu labean edo zartaginean berotze hutsarekin eta norberak bere gustoko laguntza eta piper-hautsa jartzearekin.

558. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0036 Norberak bildutakoarekin adi ibili beharra dago, izan ere, gaitzak kutsatzeko halako dohaina baitaukate berroek.

559. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0071 Beraien sartzea hiltzailea izanik, halakoa da kultura arrotzaren nagusigoa ere (bertzelako iduriak, bertzelako gustuak, bertzelako usadioak, bertzelako bizimodua, hitz batean, bertzelako zibilizazioa), norberaren kulturaren tresna bezala erabiltzen ez baldin badira. 57 Ibar. Genio y Lengua. Tolosa, 1935.

560. 1991> euskara batua saiakera-liburuak c programazio-lengoaia 0043 Parentesiak erabiltzea komenigarria da, ebaluaketaren ordena argitzeko, bai norberari, baita programa irakurriko duen edonori ere.

561. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0122 Orain arte, odola, organoak, esnea, zelulak... emateko beharrezkoa da, baina beste zenbait kasutan norberak nahi badu egiten da.

562. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0020 Dena dela, azken kirol hauetan kanpoko informazioak garrantzi gehiegirik ez badu ere, hartzaile kinestesikoen bidez golgiren organu tendinosoaz, kapsula artikularraz... etengabe jasotzen ari garen barne informazioa (norberaren oreka, hanken posizio eta angulazio egoera...) ondo analizatu eta kontrolatu beharra dago.

563. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0040 Taktika, berriz, norberak edo/eta taldeak, jokuan bertan aurrera eramaten dituen erabakien bilduma da.

564. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0165 Pilota jokatzeko aukera besteak duenean, bere asmoez ahalik eta azkarren konturatzen ahalegindu beharko dugu, eta pilota norberak duenean, bestearen kokapen eta mugimenduen arabera, jokaldi bat edo bestea burutzen ahalegindu beharko dugu.

565. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0167 Hizkuntzaren eta pentsamenduaren arteko loturarena Benjamin Whorf hizkuntzalariak eraman zuen azken muturreraino: mundua ikusteko, sentitzeko eta ulertzeko era, norberaren hizkuntzaren kategoriek baldintzatzen dute.

566. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0203 Gero norberaren gogara gelditzen da, zenbateraino sakondu nahi duen bakoitzak bere azterketa, behin erakutsi zaionean, zein diren oraindik egiteko moduan dauden azterketak;

567. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0203 ba hauxe da zerarengandik bidezki espero izan daitekeena, zeinak bere asmotzat hartu baitu alor hau guztia mugatzea, gero alorra landu eta norberaren gogara partitzeko ardura beste batzuen eskutan uzteko.

568. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0175 Iraganean, zoriontsu iharduten genuen lanean, norberak interes handia erakutsiz, baina besteengandik ez genuen espero jendetasun apur bat baizik.

569. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0016 Horrelako lan batean, zailtasunak norberaren mugen gainetik metatzen dira.

570. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0015 Artzainak biltzen direnean norberak gogoz goratzen ditu bere elkarteko merituak, eta ni neu behin baino gehiagotan izan nintzen horren lekuko: Zein olak du ikuskizun ederrena?

571. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0012 Askotan norbere izenean eginak dira, eta ezin zaizkio, beraz, bere erakundeari egotzi.

572. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0149 Bazekien jakin, erabat ezinezko izanik hau normalki edozein espazio eta denbora-tarte laburrean, guztiz zaila izango zela orduan, nahiz eta norbera hantxe bertan suertatu, kontu eginik gizateriaren zati handi baten fanatismoa, ezjakintasuna, maltzurkeria eta zapokeria.

573. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0014 Jean-Jacquesen pentsamendua zoritzen denean naturako egoeran dagoen gizakiaren bertutea ontasun negatibo gisako zerbait, ongia eta gaizkia ez ezagutzean oinarriturikoa delako ondoriora iristen dela; egoera zibilera gizarte-itunaren bitartez pasatzean ontasun eta justizia positiboak sortzen dira, zeinean tarteko diren besteen askatasuna eta ondasunak errespetatzera obligatua sentitzearen kontzientzia eta norberarena ere errespetatuak izatea.

574. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0140 Hezkuntzak hiru ezaugarri hauek bete behar ditu osatua izan dadin: a) jakintza praktikoa eman behar du izakeraren zientziaz diharduen etologiatik eratorritako printzipio orokorrak zirkunstantzia jakin eta partikular bakoitzean egokitasunez, bakoitzaren izateko eta obratzeko moduari dagokionez, alegia, aplikatu ahal izateko (Sistema de la lógica, 2 vols., Madrid, 1917); b) sentimentu altruista eta sozialak garatzeko tresna izan behar du, norberaren zoriona eta besteena lor dadin, eta horixe da utilitarismoari ematen dion esanahia (El Utilitarismo, Buenos Aires, Aguilar, 1980); c) norberarekiko nahiz besteekiko obligazioak betetzeko gaitasuna eman behar du, askatasunean jokatuz, eta honen ardura familiari dagokio, eta subsidiarioki bakarrik Estatuari (Sobre la libertad, Madrid, Alianza, 1970).

575. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0167 Noizbehinka gainera antagonista bat bilatzen dute, haren lehiakidetasunarekin norbere ospea gehi dadin.

576. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0073 Lagun asko ezagutzen ditut, gurasoek esandakoaren kontrakoa egin zutelako zoriontsuak direnak, beren buruarekin gustura daudenak; noski, bestela gurasoen buruarekin egongo ziren gustura, eta bizi norbera egiten da, ez besteak bere partez.

577. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0119 Baina norberaren arropa zaharretan agertzen direnek norberaren bizitzak izan zituen une on eta txarren oroitzapena jartzen dute martxan.

578. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0086 Baina norberaren balioztatzeak, norbera goraipatzeak, hurkoa zapaltzea esan nahi duenean ...

579. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1281 Hemen ikusi behar dena da kristauen bizitza borroka bat bailitzan hartu behar dela eta borroka honek ez duela izan behar indibidualista, baizik eta eliztarra, ez norberarentzat, baizik eta guztientzat.

580. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0071 Beraz, eta beti ere era guztietako banakako kasuak ditugula ahaztu gabe, orokorrean arlo desberdinetan jaso duten aberastasunak (hainbat esperientzia berri bizi izatea, autonomiaren garapena, garbitasun ohiturak, lagunekiko elkarbizitza, norbera bere kabuz baliatu behar izatea...) aise konpentsatzen du une jakinetan bizitako hutsunea, honek berak ere, zalantzarik gabe, bere aberastasuna duelarik.

581. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0333 - norberaren gobernuan parte hartzeko eskubidea eta funtzionari izateko eskubidea norberaren estatuan.

582. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lisp progrlengoaia 0165 Norbera bere buruaren ondokoa dela eman.

583. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 0085 Adibidez: ideia-jasa egitea irudiez baliatuz, mimika eginez, norberaren esperientzia erabiliz, eredu-ataza baten grabazioaz edo testu labur batez baliatuz.

584. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0068 Gero, Nazio Curriculumaren etorrerarekin, aldaketak izan dira eta norbere alorreko asignatura edo irakasgaiak Nazio Curriculumeko irakasgaien arteko bat izan behar du (ikus azpian).

585. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0050 Norberaren ezaugarri eta gaitasunen araberako iharduerak aukeratzeko gune aproposa beraz.

586. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. gatti 0094 Ildo honetan eta ikuspegi kontzeptualean batik bat hizkuntz arloan euskal kontzeptuaren esanahia behatzeko hiru aukera definitzen ditugu: esentzialista (euskal jitea = maska aldaezinen konbinazioaz sortutakoa); kulturalista (euskal jitea = subjektu batek prozesu sozial eta historiko baten ondorioz daukan oinarrizko identitatea); eta hirugarrena, mikroidentitatezkoa (euskal jitea = norberaren identitatearen erreferentzia bat, besteak beste, eta ez halabeharrez oinarrizkoa edo garrantzitsuena).

587. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak emakumeen osasuna 0019 Forma berri hauetariko batzuetan, besteen garrantzia norberarenganako dedikazioaz orekatuago aurkezten da, feminista askoren kasuan argi eta garbi agertzen delarik.

588. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak emakumeen osasuna 0019 Gure ikuspuntutik, eta norberak nahi dituen kontsumo eta ohiturak jarraitzeko eskubide osoa daukala pentsatuz, ez dugu uste aditu eta osasun-langileen lana jarrera epaitzaile eta ezkorrak erakustea denik.

589. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0037 Ardi-narruzko jantzi ordez, beso-motzeko soineko bat ekarriko dute auek, eta bere eskualdeko ikurra, norberak, bere soiñekoan.

590. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0137 Kastigua ez al da norbere etxean besteen mende supritzen bizi bearra?

591. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak y. lekuona 0055 Pertsona eta norbera izateari eta bizitzari uko egitea esan nai du drogatzeak.

592. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0127 Berezkoak diran arauen artean, legeak zedarritzen dituen mugaen barnean, gizarte erakundeak jarritako bideetan barna edo ekanduzko eduetatik irten gabe, norberak, gizon bakoitzak ari-izateko duen almena; gizon guztiek eta bakoitzak erabili dezaketen almena, ororena dana.

593. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18511 Foru arau honek 111 artikulu 14 titulutan banaturik, xedapen gehigarriak, iragankorrak, indargabetzaileak eta amaierakoak ditu; zergak ordaintzeko norberak duen betebeharra arautzen du bereziki arau honek, hau da, bertakotzat jotzen direnek lortzen dituzten errentak kargatzeko zerga pertsonala arautzen du.

594. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18511 Norberaren lanaren ondoriozko etekinen tratamendua hobetzen da hori ere zerga berrituaren helburuetakoa baita, eta hobaria gehitzen; horren zenbatekoa alderantziz proportzionala gertatzen da etekinen zenbatekoarekin.

595. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18512 Higikorren kapitalen etekinei dagokienez, honakoak azpimarratu behar dira alderdirik berritzailenetzat: bata, norbere kapitalak hirugarrenei uztearen bidezko aktibo nabarmenenak inorengatzeagatik sortzen diren irabaziak iturri honetako etekintzat jotzea; bestea, aurrezkiaren zergaketa hobetzea eta aseguruak kontratatzetik eratorritako etekinen tratamendua bateratzea.

596. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00032 Norberak garrantzizko ikusten ez dituenak adierazten ibiltzea baino askoz errazagoa da jostailu bat eskuetan ipintzea.

597. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11702 2.- Pertsona guztien funtsezko eskubidea da kirola askatasunez eta norbere borondatez egitea.

598. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14146 Batzordeak pribatutasuna babestu behar du eta herritarrek norberaren irudia, intimitatea eta duintasuna zaintzeko daukaten eskubidearen bermea sendotu behar du, Euskal Herriko Poliziak toki publikoetan bideokamerak erabiltzeari dagokionez.

599. 1991> sailkatu gabeak egunkariak u. apalategi 00003 Ondorioa: mezua igorlea bera da. Norberaren familia politikokoek esan edo egiten duten edozein astakeria onartzeko dugun gaitasun ukaezina ez al da frogarik hoberena?

600. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05607 Sustatzaileen gaitasuna baloratuko da, giza gaitasunak, etab... Sustatzaileen taldearen esperientzia ere baloratuko da, eta norberaren konpromezua, bai eta proiektuaren gainontzeko bazkideen eta laguntzaileena ere.

601. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00086 Norbere iritzia eta kultura eta pentsakera ezartzeko erabilli dute Jesus'en Ebanjelioa.

602. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. gurrutxaga 00002 Bakearen beharra norberaren komentzimenduaren ondorio denean, biolentziaren gaitzespena ez da antzutasun edo eraginkortasun kontu bat, norberari eta besteei zor diegun leialtasuna baizik.

603. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00027 Ingurugiro-Osasun Zentroaren zuzendariarengana bueltatuz, klima aldaketa honi aurre egiteko norberak ezer gutxi egin dezakela onartu zuen.

604. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Baina norbere gutiziak eta setak sortutako liskarrak denon diruaz konpondu nahi izatea ez da bidezkoa.

605. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0012 Norberak uste zuena gertatu ez delako, ez dago dena gaizki.

606. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0012 Norberak espero eta nahi zuena gertatu ez delako, dena gaizki dagoela esatea harrokeriaren etsipena da: Oteizitis.

607. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 Pentsatu eta egin, sail bakoitza independentea da bai kirol bai ekonomi arloan eta norberak atera behar ditu babak eltzetik.

608. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 Neurri eta eremu handiagoa ala txikiagoan, norberak erabakitzeko aukera izatea eta etorkizuna nondik doan zehazteko eskuak libre izatea.

609. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0016 Norberaren ikasketa-egiaztagiria bidaltzen ez den kasuetan eta, halakorik ezean, tituluaren erkatutako fotokopia edo horren luzapen-eskubideak ordaindu izanaren egiaztagiriarena aurkezten denean, 1988ko uztailaren 8ko Aginduaren arabera (13ko BOE), lehiatzaileak nahikoa batezbesteko nota lortu zuela eritziko da.

610. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0002 Hau dena ez ikustea eta erasotzaileak Jose Ramon eta lagunak konsideratzeak adierazten digu nola batzutan norberaren burua demokratatzat, tolerantetzat, gizalegetzat hartzeak begiak lausotzen dituen errealitatea aldrebes ikusteko.

611. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0003 Justizia, lankidetza, elkartasuna, konpromezua, norberaren eta taldearen burujabetasuna, besteak errespetatzea... horiexek dira Deklarazio honek oinarri hartu dituen baloreak.

612. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. iturbe 0054 Ametsak betetzea ez dago norberaren esku.

613. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0055 Horrek arrisku bat izaten du: besteren bertsoak jasotzen hasi ezkero, gero norberak haiek ere kantatzekoa, usterik gutxienean.

614. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Izan ere, gaixotasun horrek futbolzaleei eragiten die baloia norbere arean dagoela kontrako taldearen penaltiak ikusten dituztenean.

615. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Guri, ostera, ez, afizio hutsagatik egiten dugu, materiala ordaintzen digute eta hortik aurrera ia dena norbere kontura doa.

616. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2439 c) Norberaren garbitasun eza.

617. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. zabaleta 0014 Adibideak barra barra aurki daitezke, egunetik egunera pilatzen doaz, eta azkenean norberak pentsatzen duena zera da, Espainiako eta batez ere Madrileko Komunikabideen informazioa, Euskal Herriari dagokiona behin behin, kontrastatu gabea eta oreka/objetibitate minimorik gabea dela, apropos eta konszienteki manipulatuta dagoela helburu politiko eta partidistak lortzeko.

618. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. gereño 0010 Norberaren arazoak eta sufrimenduak besteengana zabaltzea, beste horiek ere sufritu zezaten?

619. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. gereño 0010 Uste du inork sufrimenduak zabaltzen, norberaren sufrimenduak bigundu daitezkeenik?

620. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. gereño 0010 Bidezkoa da, oso zuzena eta egin beharrekoa, norberaren lanpostua defendatzea, baina zentzuz, portaera erratuek besteen lanpostuak kolokan jarri ditzaketelako.

621. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1135 Norberaren errepertorioa erabiltzea, sistema fonetiko-fonologikoa ikasteko eta automatismoa lortzeko.

622. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1136 Era berean, ganbara-musika praktikatzeak, musikariarentzat ezinbestekoa den gaitasuna eragiten du: norbera jotzen ari den bitartean besteen instrumentuak entzuteko eta talde-sonoritatearen sena garatzeko gaitasuna.

623. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1136 Ganbara-musikak, oso onuragarri den zenbait ohitura garatzera behartzen du horretan diharduen musikaria, hala nola artikulazio-homogenotasunera, harizko instrumentuetako arku-kolpeak planifikatzera edo haizezkoetan arnasketa planifikatzera, etab.etara, eta aldi berean, norberaren instrumentua, bestelako beste batzuekin kontrastatzeko bide eskaintzen du.

624. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1137 b) Une oro, entzunaldi polifonikoa, norbera jotzen ari dela zati desberdinak batera entzuteko aplikatzea.

625. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. tobar-arbulu 0003 Ezin konkista daitekeen boterea murriztu behar da, norberagandik boterea aldendurik mantendu behar da.

626. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. tobar-arbulu 0003 Arazoa, hortaz, norberaren burua gizarte alternatibotzat baieztapenean datza.

627. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0009 Ikastea norberarengandik hasi behar den eginkizuna da eta ez lantokian horretarako orduak ematen dituztelako, nahiz eta eskubide hori erreibindikatu beharrekoa den.

628. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0009 Hizkuntza bat, euskara, mintzatzen den bitartean dago bizirik, eta mintzatu, norberak dakien hizkuntzaz mintzatzen da, ez maitatzen den hizkuntzaz.

629. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Helburu nagusiak ikasleak makinaria eta material ezberdinen erabileran trebatzea, norbere gaitasunak garatu ahal izateko oinarrizko prestakuntza ematea eta giza harremanak hobetzen laguntzea dira.

630. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7161 - Sufritzeko/norbere garaipenerako gaitasuna.

631. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7161 - Norbere kontrola.

632. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7155 - Monotoniari aurre egiteko gaitasuna.
- Estresari aurre egiteko gaitasuna.
- Sufritzeko / norbere garaipenerako gaitasuna.
- Norbere kontrola.
- Egonkortasun emozionala.
- Ekintzarako joera / higikortasuna.
- Artezpideen betetze-maila.
- Taldean lanegiteko gaitasuna.
- Diskreziotasunaren zentzua.

633. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 Baso suteei dagokienez, behar diren eremuak arriskugunetzat joko direla esaten da eta suteei aurrea hartzeko eta suteak itzaltzeko moduak arautzen dira, suteak eragozteko administrazioak, titularrek, kontzesiodunek eta partikularrek, norbere eskumenen eta ihardueren barruan, hartu behar dituzten neurriak ezartzen dira.

634. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0007 Norbere herria maitatzea eta norbere herriaren alde ahal duen guztia egitea.

635. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0007 Fede, egitasmo eta interes desberdinak dituztenek neurri bateraino ederki egin dezakete elkarrekin lan: hizkuntzari buruz, nortasunari buruz, garapenerako eta etorkizunerako norbere herriak behar dituen baliabideei buruz eta abarrez.

636. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0007 Norbere herria, hizkuntza, kultura, norbere herriaren etorkizuna eta abar maitatzea eta aurrera atera nahi izatea da abertzaletasunarentzat ezinbestekoa.

637. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0009 Norbere herria maitatzea eta norbere herriaren alde ahal duen guztia egitea da abertzaletasuna.

638. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Gehiegizko ideologizazioak, elkarren arrotz geratuak, norberak sortutako mundu artifizialean bizi izanak eta noraezak barreiatutako abertzaletasun hori bildu eta adoretu beharra dago.

639. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0011 Norberak ahalegindu behar du bere esparruan, bere inguruan, bere lagunartean.

640. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. gorostiaga 0003 Etorkizunari begira, Ipar eta Hegoaldeko euskaldun oro, (abertzaleak izan edo nazionalista espainol-frantsesatzat eduki norberaren burua) hiru lapiko ezberdinetan banatuta egonen gara gure baitan biziarazten digun vasco-español eta basque-français eskizofreniak hor diraueno.

641. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0008 652.2 eta 3: Drogagintza, lurringintza eta kosmetika, garbiketako gaien, pintura, berniz, disolbakari, paper eta dekoraziorako beste ekoizkin batzuen eta kimikako ekoizkinen, eta norbere higiene eta garbiketarako gaien txikizkako merkataritza

642. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0012 Drogagintza, lurringintza eta kosmetika, garbiketako gaien, pintura, berniz, disolbakari, paper eta dekoraziorako beste ekoizkin batzuen eta kimikako ekoizkinen, eta norbere higiene eta garbiketarako gaien txikizkako merkataritza

643. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00029 Mediku gehienen artean onartua den joera eta, dirudienez, zentzuzkoena, honako hau da: norberak fluorra duten ore eta ura hortzak garbitzerakoan erabili dezala.

644. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00003 Ikusten denez aldea dago eta Aldundiko arduradunen iritziz, jeitsiera honek herritarren sensibilitatea gero eta handiago dela erakusten du, hau da norberaren etxebizitzak zaintzeaz gain, ingurugiroa ere gero eta gehiago zaintzen dutela biztanleek isladatzen du.

645. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Orduan norberak bere burua amia izatetik libratzea gura bazuen, dorreraino joan behar izaten zuen takarraran, amia baino azkarrago heldu eta bere izena altuan esan.

646. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0010 Bertan, orientazioa, sokak nola erabili, kamila, norbere erreskatea, hormetako erreskatea, helikopteroz erreskatea... ikasi genituen.

647. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0011 Prestakuntza fisiko egoki batek, norbere indarraren mugak non dauden eta noraino iristeko gai garen jakiteak, elikagai egoki batekin batera mendiaz disfrutatzen lagunduko du.

648. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0011 Badugu mendiaz gozatzeko aukerarik baina norberaren indarraren mugak noraino heltzen diren kontutan izanik ibili beharko dugu.

649. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Bezeroak hotel batean baino tratu gehiago du gurekin eta aldi berean independentzia haundiagoa ere badago, norberak bere etxea du eta.

650. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0007 Eskualdeko berri, Tolosako kontuak eta batez ere neuk gehien eskertu dudana, norberak bere zaletasunak, bistaz ezagutzen nuen jende askoren nondik norakoak jakin ahal izan ditut.

651. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0008 Rampamp;B-ko editoreak nahiago izan du Elkarren argitaratu norbere etxean baino, lotsagatik batez ere, uste baitut distantzia gehiago dagoela egiten duzun produkzioaren eta argitaratutakoaren artean.

652. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren e. 0005 Eta orain, pauso handi bat egin duzu aurrera, beti egin izan duzun moduan gainera: apostu zail bati gogotsu ekinez, zailtasunak ondo neurtuz eta norberaren indarrean konfiantza izanez.

653. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. gartzia 0031 Norberari balio badio, ona da.

654. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arexolaleiba 0082 Norberak eutsi eta erantzun diezaiola, beraz, momentu honetan daukan erantzukizunari.

655. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. eguren 0028 Aste osoan zehar era guztietako kirol eta lehiaketak egingo dira, eta larunbat arratsaldean merienda herrikoi eder bat: arratsaldeko 7-retan bakailo-jatearekin ekingo zaio, zortzirak aldera norberak ekarritako tortila eta kaxuelekin jarraitzeko, azkenik, ilunabar aldera haur eta gaztetxoentzako diskoteka modukoa eta karaokea ere izango dira.

656. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0011 Norberaren poltsikotik

657. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0011 Antzezle bakoitzak zituen behar asko eta asko norberak bere poltsikotik ordaintzen zituen.

658. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0025 Espainiako Konstituzioak, 18. artikuluan, norberaren eta familiaren intimitatearen oinarrizko eskubidea aitortzen du.

659. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0005 Norberak jakingo du bere buruarekin zer egiten duen.

660. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00028 Gainera, janari artifiziala norberak prestatu nahi izanez gero, beste elementu batzuk ere erabil daitezke, azukreaz gain, gorago aipatu polenaren ordainez. Izan ere, azukre urtua izan daiteke neurri batean eztiaren ordain, baina nola osatu polenaz urri dabilen erlearen eskasia, proteina alegia? Esne hautsa, garagar legamia, soja irina eta horrelakoak erabiltzen dira horretarako.

661. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0010 Norberak bere etxea egiten du eta argi eta urik gabekoak ere badaude; eta eremu indigenan hori ere ez.

662. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0010 Norberak egun-erdiari dagozkion 12 laukitxoak hartzen ditu.

663. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0010 Euzko Aberri zar ta zindoa
zapaldu eban etsaiak,
geroztik, beti, kendu nai zitun
gure bizitza sustraiak;
euzko semeak, egiz, minduta,
zaindu nai eskubidiak,
norbere lurra lortzeko asmoz
artu zituan bidiak.

664. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0011 Ekintza osagarriak = kalitatea = gurasook + irakasleak mezua beti mantendu behar dugu Eskola Publikoan, baina bakoitzaren partehartzea norberari dagokiona izan behar da eta gurasoena ez litzateke dirua jartzearena izan beharko.

665. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0004 Jolasaren jatorri bikoitz honek, kognitibo-afektiboa, bihurtzen du iharduera ludikoa norberaren garapen psikologikorako lehentasunezko esparrua (R. Ortega).

666. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0014 Iharduera hauek ezagutzaren esparru ezberdinetakoak izan daitezke, sarritan intererlazionatuta daudelarik: ezagutza fisikoa, naturala, soziala, kulturala eta norbere buruaren ezagutza.

667. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zehar 1993 0027 Han, 1968ko inguru hartan, Estatu Batuetan eta Europan estilo nagusi bezala jarria zegoen errealismo fotografiko edo hiperrealismo deitutakoaren hainbat modalitatetan, errealitatearen erreprodukzioa ez da norberaren perspektiba optiko indibidualean oinarritzen, irudiaren bozetoa egiteko balio izaten duen kamara-objektiboaren jartzeko moduan baizik.

668. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 - Autoistimu positiboa eta norbera bere jatorriaz harro egotea.

669. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diez 0005 Neurriko errotarri bateri norberak eskuz eragitea sano nekosoa danez, uraren jausteak paletadun errubeda bat buelta bueltaka iminita, errekaren indarrak aprobetxatuz egitea akorda akon maina handiko bururen bateri.

669 emaitza

Datu-estatistikoak: