XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Erri bakoitzaren nortasuna aupatzea nai dabe ta ez zapaltzea.

2. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0041 Au biribildu duenak ba-daki nundik nora dabillen; ba-du sena eta nortasuna.

3. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 BILINTXEN NORTASUNA

4. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Problema au zorrotza da: izan ere, nazioak ez lukete Europa Alkartuaren alde lan egingo, Superestadu orrek geroago bere nortasuna ondatuko duela balekite.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0137 Beraz, Peñaflorida eta gaiñerako zalduntxoen nortasuna sakonki ezagutu nai dezanak, bearrezko du eusko lagunartearen asmo ta lanak ezagutzea, Azkoiti'ko zalduntxoak eta batez ere Peñaflorida izan baigenitun Lagunarte onen arnasemalleak.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Soiñetik landa bizi dana oroimen uts omen da, ezagumen ta naimenik gabe, itz batez, nortasunik gabe.

7. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 2- Beryakintza-petiko gorena (beryakintza-gaindikoa esan genezaioke), oso bestelakoa, gure benetako nortasuna da-ta, gure egiazko ni'a; au dugu bizi soiña il ondoan... baita soiña yaio aurrean ere, Geley'ren gardiz.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Bizialdien ingurua bururatzean, izaki bakoitza Lengo Batasunera biurtzen da - bizialdiz bizialdi irabazi duen nortasuna zainduz aatik: orduon bera eta oro da, batean.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Gure egiazko nortasuna, gure gogo edo arima ez da ilko gure burmuñarekin batean.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Burmuña ta onen oroimenarekin (bi oroimen mota bai dira, Bergson'ek erakusten duen bezela, bata soñerekikoa, bestea gogoarekikoa) ilko dana gure azaleko nortasuna, gure ni lurtarra da.

11. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Bañan urrutiago yoan gaitezke bide ortatik: esan dezakegu edonor, medium ez izanik ere, bere soiñaz eta azaleko nortasunaz ezaxoltzen dalarik, bere egiazko nortasunera biurtzen dala, gogo utsezko izanean: alanola, lo dagolarik.

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Erriaz, au da bere nortasunaz, bere izaeraz, bere kulturaz, bere doai ta akatsetaz, ots, bere etorkizunaz, sinisten ez dutenak desertuan ari dira predikutan.

13. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Binbitartean guk, militarren makilkada menpean gerebatitaratuz, nortasun azia mardultzen ari diagu; are ta tenkorrago, are ta kijoteago, dezteratzen ari gaituk.

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Askatasun utsa, batasun gabe, naaspilloa litzake, anarkia; Batasun solla, askatasun gabe, nortasun oron eraille oi dugu; Maitasun utsa, beste bi aizpa oiek gabe, lorreziña duguke, utopi.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Ona emen bada, egitekoa, gaurko egunetako Euskalerri'an batez ere, Euskal-Erri'aren nortasuna eusteko, eta orrelaz egiten baldin ba dugu, euri-tantoa arkaitz gogorrenetan sartzen dan bezelaxe euskal-kultura ere tinko-tinko sartuko da, ta Euskal-Erri'aren nortasuna gotor bizi-izango da orduantxe.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Beraz, euskaldun geranok euskeraren zoria ta bere etorkizuna aintzakotzat artu bear dugu, gure zori ber-bera dala-ta Euskerara io bear dugu, beraz, Euskal-Erri'aren nortasuna alderuntz dijoan bidea iritxi nai ba'dugu eta gure izkuntza dan euskerak berak eta ez beste inork gure Erri'ari bere nortasuna biurtuko dio.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Augatik saia oi gera guztiok, zerbaiti ekiñik, eta geure nortasuna erakutsiz, izena gaillendu ta erpin jarten.

18. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Hola ibiliz, beren nortasuna ttipitzen dute ala handitzen?

19. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Zergaitik? Jakitun gara Sartre'n nortasuna literatura kontuan aundia dala; bere estiloak jarri dautzo gure egunetako kultura gallurrean.

20. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Eta berdin idaztean, orrela bakarrik agertzen baita gizon baten nortasuna.

21. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Ara nun dauden bide-ertzetara dijoaztenak.Komeni litzake, lenen bere emakumezko eginkizunak betetzen baditu, bere emakumezko nortasuna galdu gabe.

22. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Au dana emakumearen nortasuna ta askatasuna zapaltzen dituzten korapillo batzuk besterik ez dira; eta emakumeak korapilloen bearrik ez du, guztietatik askea izan bear du.

23. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0126 Bear ba da, zure nortasunaren, zure nortasun bildurtiaren jostallu lez jokatu zendun.

24. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Zahar ta gazte, esker eta eskuin;
Eskualdun gare ala ez?
Bakoitza bere nortasunean
Goazen denok batasunez!!
.

25. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Santi poz-pozik joaten zan egunoro Ateneora, burua beti txapelaz estalduta, bere nortasuna agertzeko.

26. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0129 NORTASUNeko OSKITEGIan egon ez zaralako, oiñetakoak emoten daben nortasuna zer dan ez dakizulako.

27. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0129 Baiña nora joan gaur nortasun barik? Iñora ere ez.

28. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Batzuek nortasun bedegar, nabarmen eta indartsua agertzen dabe.

29. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0054 Zer bat da ikusle soil izatea ta bestea antzezle lez, bere nortasuna iñorenean aldatuz, izatea.

30. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Eskola hau hain diskutigarria bihurtu bazan be, inork ezin lei ukatu bere nortasuna eta bere egitekoa.

31. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0049 Honegatik, lehen batian fauvismoaren joeratik abiatu ziranak be, oinarri horretatik hasita bere bidea jarraitu eban, bakotzak bere nortasuna landuaz eta zainduaz, eta hemen dare Eskola horren balioak.

32. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0013 Aren nortasunean, izan be, errez ezagutzen dira jaio zan aberriaren bereizgarriak: ezpirituzko kemena, sentipenen sakontasuna, arima zintzoa, Eleizearekiko maitasuna.

33. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0167 Bide batez, beste gorabera batzuk esan badoguz, profetaren nortasun, enda, asaba ta Aberriaren edesti edo ezaguntza batzuk jakitearren izan dira.

34. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Azkue`k olatu sakon, andiari emoten dautsa izen onen nortasuna.

35. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0028 Egi-egiaz London aurkako gizona izan zan, eta ezta errez bere izaera ta pentsekerari buruz, eritxi batekoa be, ez bere nortasunarena argi ta garbia osotzea, ez or-orren eta ez bere idatzien balioarena be.

36. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0009 Erriaren nortasuna, izena, deitura, gurea da.

37. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0039 Mendeja'n or dagoz oraindik zutik, nai eta antxiñako anda bidetzako nortasuna kotxeen eta bide barrien erreztasun eta egokitasunaren mesedean laga.

38. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Don Tello Bizkai'ko Jaunak 1.355 urteko Maiatzaren 6'an Markiña'ri uri izateko nortasuna emon eutsanean, garbi zeaztuten zan ortako agirian, Markiña uri barria, Aspiltza deitzen dan lautadan jasoko zala, eta Alzobi eta Alzelai deiturako lurraldetan, bai eta Zuminaga'koan, eta Darretai deiturako solo bitan, eta Barrenda'ko beste bitan, eta Olaegi'n eta Murua'n.

39. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Etxebarria Markiña'ko merindadean sartuta egoteak be, deitura ori erabiltera oitu zitun, au da Markiña merindadeko Etxebarria, beste ainbat erriren antzera, nortasun eta jaubetasun osoko erria dala eta ala izaten jarraitu nai dauala.

40. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Probintzi osoa, gorputz bat eginik, bere lurrari ta nortasunari eusten saiatuko zan.

41. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0089 Ordezkorik agertuko ete? Ba leiteke ezetz, urteetan Nortasun bete-beteko gizasema genduan Onaindia, eta euskal kondairan, aspaldiko urteetan, gitxi Mañarikua lakorik.

42. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0011 PEDRO (OFF).- Zuk ere ez duzu trago bat nahi noski? Jakina... Lanean ari zara... nortasun txartela... ez, ez daukat....

43. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0079 ALLAN - Astakeriaren bat egingo du!... Dick oso pertsona sentibera da! Akatu egingo du bere burua. (Tartea)... Hiri zer egingo ote dian pasa al zaik burutik? Ez al duk sekula Mandamentuen berri entzun?: Inoren andrerik ez duk desiratuko... Oso nortasun bizikoa da Dick, eta uste dut amaren aldetiko birraitona, italiarra zuela.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0003 Gogotik mintzatu ohi zen herriko gora-behera eta arazoetaz ere, baina ez dirudi Euskal Herriaren nortasunaz jabetzera benetan iritsi zenik.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0091 Nortasun handia daukazu eta ez duzu tranpetan ibili behar.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0007 Hezketa horrela harturik, matematika oso probetxugarri izanen dugu, batez ere kalkulo hutsetan ez bagara gelditzen eta matematika guztiaren osotasuna haurraren nortasuna osatzeko erabiltzen badugu.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0281 Oraindik ere nortasun handirik gabeko musika berau; teknikaren menpe erortzen dela sarritan ikusten da eta benetazko rockaren izaerari jarraitu baino, interes komertzialaren arabera sortutako zerbait dela ere esaten da.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Burruka joko hau, esan gabe doa, ezinbesteko froga izan zela geure nortasunarentzat eta herri bezala geure askatasuna finkatzeko ere: garai honetako godo errege orok ET DOMUIT VASCONES esaldiarekin amaitzen zuen bere kronika.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0220 Alderdi hauetariko batzuk edo besteak aukeratuko ditu idazleak xehatzen ari den pertsonaiari ezarri nahi dion nortasun bereziaren arauera.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0256 Gure ipuinak, beren nortasuna eta euskal kutsua izan arren, askotan Europar herrietako ipuinen kideko ditugu, behinolako kultur altxor amankomunaren isladagarri.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0043 Politika mailan, berriz, fueroen azken aztarnak galtzearekin, historian zehar hain gartsuki gorde eta defenditu zuen bere nortasuna galdu zuen.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0043 Euskal Herriak bere herri izatearen nortasuna nahiko galdurik ikusi zuen.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0009 Arrantzarako oso tradizio handia du, baina zerbitzu eta turismo-hiriaren nortasunak harrapaketa bolumena jaitsierazi du, nonbait.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0025 Haurra adin honetararte gehienbat bere gelara mugatua egon denez, besteen gelak ezagutzen hasiko da eskolaren nortasun fisikoa ikuspegi zabalago batez beregana dezan.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0060 Ikaslearen nortasuna eta arrakasta.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0060 Hala ere, arrakastaren maila, hein handi batean, ikaslearen nortasunaren menpean dago.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0070 - Buztingintza trebeak: hontan lortzen nortasuna, eta gero, untzigintza eta nabigazioan ospe handia.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0169 Batasun politikoak iraupen laburra ezagutu bazuen ere, desarroilo berdintsuak eta kultura bakar batek eman diete nortasuna Arabiatik kanpo islamdutako herriei.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 Garrantzitsuena: haurraren nortasuna.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Ahalegin guztiak gutxi izango dira ahozko espresioa hobetzeko, kontuan izanik ahozko espresioa norberaren nortasunarekin loturik dagoela eta metodo edo era zuzen baten bidez ezin dela garatu, baizik eta zeharkako medioz.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0012 Horrela, konturatu gabe onartu dugun biziera berri bat sortu dute: gure banku-kontuak kontrolatzen dituzte, gure nortasunari buruzko zehaztasun guztiak gorde eta bulegoetako lana arindu eta errazten dute eta baita martzianoak hiltzeko jostailu edota ikastolarako kalkulagailu ere izan daitezke.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0557 Bere berezko nortasunarengatik bi eratan bakarrik adieraz daitekeen aldagaiari aldagai dikotomikoa deritzogu.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0179 Gizona osoki aske da, ez bait da natur moralarik haren nortasuna eritziko duenik, ez eta goragoko baliorik zerutik eroriko zaionik.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0299 Psikoanalisiak, nortasunaren teoria denez, kontzientzian zuzenean agertzen zaizkigunetan baino sakonago eta zehazkiago ulertzen ditu giza ekintzak.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0066 Borbondarrak Espainiako koroa hartu zutenetik, Hegoaldean ere XVIII. mendean nahiko lan zuten euskaldunek beren nortasun politikoa defendatzen.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0112 Ezer gutxi dakigu inprimatzaile honen nortasunaz, ezta bizitza pribatuaz, bere eginkizun profesional arloan izan ezik.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0103 Euskara oso zaharra da (Europako hizkuntzarik zaharrena) eta arriskuan dago baina bizirik dago eta gure nortasunaren marka da.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0137 Beste era batera esanik, eremu edo lurralde batean erabiltzen den hizkuntza bateko hizketa mota berezi eta nortasunezkoa.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 gainera herri eta nazio desberdinetan itxura eta nortasun propioak hartu zituzten.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0008 Euskal abertzaletasuna: Euskal Herriak bizi dituen aldaketa sozialek sortua, bere nortasuna galdu erazten diotelako.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0055 Mugimendu honek euskal naziotasuna, arraza, hizkuntza, gobernua, legeak, izaera, ohiturak, nortasun historikoa eta abarren bidez aldarrikatu zuen.

72. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Inork ez beza, gero, aipatu igelak bezela ahoa puztuta gizonaren nortasunik, gizona ludiko erregea ta abereen eta ihizen ugazaba litzakelakoan.

73. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Lehendabizi, izkutatu izan zaion egia ezagutu behar du, eta gero berak jakingo du nola jokatu: Irlandarren erara, inglesaren askatasun batez ados, inperioaren hizkuntzaz bat; finlandiarren erara, Suediaren aurka beren nortasun linguistikoa eskatuz; Algeriaren erara, kolonialismo linguistiko eta ekonomikotik irtenez; edo israeldarren erara.

74. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0089 Baina... badu... zerbait. Nortasuna izango da agian.

75. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0135 Lurrean arrastaka noa Sssss! Sssssssssss! Suge bat ote naiz? Ipurtargi bat? Irrintzi berezi batek definitzen du nire nortasuna: INDIO APATXE bat naiz! Eta arkua eta geziak daramatzat.

76. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0135 Oraindik ere marratxo bakoitzak eusten dio bere biziari eta nortasunari.

77. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0011 Horrela, gizakiak nortasun bat ez-ezik, erantzupide bat ere izan dezake: hots, bizitzari erantzun bat eman dezaioke.

78. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0011 Horrela, gizona, nortasun batekin, erantzupide batekin eta salbamen esperantza batekin bizi diteke.

79. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Nork bere askatasuna eta salbamena lortzeko era bakarra, bere nortasun osoa, bere ogibidea, bere lana, bere egin-ahal guztiak, bere asmoak e.a. gizonen serbitzuan ipintzea dela.

80. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0031 Aihertzen naiz
ikusirik
ximeletak argitan erretzen diren lez,
nola neskatilek
erretzen dituzten hegoak,
gizonen desamodioetan;
nahi gabe
nortasunaren hegada sendoa
beren buruei ukaturik
sekulorun sekulakotz.

81. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0038 Eredurik ez eta
nigan nitasuna moldaturik
haizeak berak ere
mugituko ez duen nortasuna.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0105 Haren errege izena eta Eliz Ama Santu Katoliko Apostoliko eta Romanoak, zeinaren kondiziogabeko zerbitzailea bait zen... izena eta Elizak, beraz, segur eta irmoki eusten zioten haren nortasunari.

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0048 Bide batez ene nortasunaz aldakuntza nabaria gertatu zen.

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 FUNTSEZKO LANA Ohitura zaharrak, Israel herriaren nortasun berezia mendeetan zehar moldatu izan zuten haik berpiztea beharrezko eginkizun bilakatu zen.

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0120 Bere nortasuna ezagutzea, gero ahalik ongien laguntzeko.

86. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0028 Begiak eta ezpainak dira haren aurpegiari nortasuna ematen diotenak.

87. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0092 Ez genuen bakoitzaren nortasun jatorra deuseztu beharrik.

88. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0053 Zer nolatan egin zen apez Don Estebe, sarritan eztabaidatua izan da, haren nortasunari zegozkion puntu guztiak eztabaidatuak izan ziren bezala.

89. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0097 Zopa, babarrunak urdai puska batekin, zezina, sagar errea, edota agian, garbantzoak, ilarra eta patata, azak eta odolkia, eta gazta (edo gereziak, edo udareak edo-ta tokatzen dena); udazkenean garoa bildu, garo metak egin, eta behientzat bazka prestatu; oiloek arraultzerik errun ahal dute, zerriari jatekorik eman ahal diozu...; hobe izanen litzaizueke Taranteneko Joxepe Lepamotzen santutasuna edukiko bazenute, edo-ta Don Justo Gramatikalariaren jakinduria, edo-ta Don Esteberen nortasun bortitza, edo-ta Don Kosmeren trebetasuna, edo-ta...

90. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0015 Nortasunik gabeko gau ordu lokartu batek isuria zuen hazia.

91. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0102 Moniqueren nortasuna salbu, Izeba Emilik aurresanda bezala gertatu da dena.

92. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0033 Orain ikasia dut maitasun-harremanak ere, neurri handi batean, botere-erlazio direla, norgehiagoketa hutsa, nork bere nortasuna finkatzeko ingurukoak menperatu behar izaten dituela, hurkoa norberari begira jarri, zuzen edo zeharka, gure balioa aitor diezagun.

93. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0024 - Lurrak beti irauten dik txikitxo, argizariaren moduan bere nortasuna gordetzen zekik nahiz eta horretarako forma ugariak hartu behar dituen.

94. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0047 Trajearen eraginez haren nortasuna ere aldatu egin zen.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0061 - Ezi, norbaiten nortasuna poliki-poliki bere adinera iritxi-araztea da; nortasun hori okertu dezaketen eragin gaizto ta grin okerretatik babestuaz; bainan gure nortasuna ezarri gabe.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0119 Isidoro, Bidasoako Beran sortua zen 1895eko apirilaren 4an; operako tenor bezala ta saiolari bezala agertu zuen bere nortasuna; bere lanetan ez ezik, Martin Ugalderen Hablando con los vascos liburuan ere argi lagatzen du bere nortasun handi hori.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1975 0036 Gaurko egunean, herri batzuek bere nortasunagatik borroka egiten dute eta puntu batzuetan, marxistek aldatu dituzte beren planteamoldeak nazional arazoari buruz.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1975 0036 Sozialismoa da eta izango da erantzun bakarra nazional zapalketaren aurka borroka egiteko, herriek aurki dezaten arte gaur zapalduta dagoen beren nortasuna.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1975 0036 Nazional iraultzak askatzaile izan nahi badu, erantzun beharko die herri langilearen problemei, zeren herri langilea baita nortasuna benetan daukana.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0059 Bretoi kulturaren nortasun hori lantzeko sortu diren bi talde nagusi aipatu behar ditugu: Blenn Brug, 1905ean sorturiko mugimendu katolikoa; eta Ar Falz, 1933an sortutako mugimendu laiko eta sozialista.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0061 Gerraostean, nortasuna galduz eta desintegratuz joan da Bretainia.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Hizkuntzak, gure kasuan euskarak, berarekin baitarama munduaren eta gizarte arazoen analizatze nota bat, nortasun bat.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0060 Aukeratutako gaiak oso zabalak izan ziran: Islam-eko gora beherak kondairaren zehar, Sinismena, aszetika, sozial-ekonomi arazoak, Mahoma eta bere ondorengo zuzendarien nortasuna.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Komunikatzen ikasiz, beraz, jokabidea aldatu egiten da eta nortasuna ere bai.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Hiztun berriak bere nortasuna osatzen du, beste kultura batez jabetuz.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Zehaztasunetan sartu gabe, hona hemen funtzio batzu: nortasuna ezagutaraztea, eskatzea eta eskaintzea, ekintzak edo gertakariak kontatzea, iritzien eta hunkipenen azalpena.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Mintza-jokabiderik arruntenetatik hasi dira hizkuntzalariak, eta gero nozio bereziak zerrendatu dituzte: nortasuna, etxea, salerosketak, etab.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Ikasleen nortasunak eta motibazioek ezarriko diote neurria ikasgaien aukerari eta ikaskuntzaren lastertasunari.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Inoiz ere ez, bere eritzi pertsonalez edo bere nortasunez besteak menperatzea.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Lotura estua dago hitzegiteko moduaren eta mundua hautemateko eta norberaren nortasunaren artean.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0040 Euskal Herria BAT ez zela izanen? Gure Herriaren Nortasuna, kulturaz bederen, ONUN bertan ere ezagutua eta onartua izanen zen, dudarik gabe!.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 Honekin ez dugu esan nahi estamentu bakoitzak bere nortasuna izan behar ez duenik.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Arin baino arinago ibili beharko dugu, bada, zein bere nortasunean ezagutu eta jaso nahi baditugu.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Hotsek badute, bada, nahiz izkutuagoko zerbaiten ezaugarri izan, beren nortasuna, askori dirudienez maldagora egiten zaiona.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0484 Jon Etxaide euskaltzain urgazle eta omenduaren semeak agertu du bere aitaren nortasuna, eta aztertu ditu haren sineste integrista, Gipuzkoan telefonoa galtzeak sortu zizkion nahigabe eta kezkak, hala nola euskal liburu eta izkribuak.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0033 Donostiako Jose Antonio zenaren biografiaz saiatukeran, musika ikuspegitik aritu izan dira gehien bat biografoak eta mendeurreneko urtean zehar musikuaren nortasuna baizik ez da aztertu; egia esan, musikegile trebea izan genuen Aita Donostia eta musikaz ikerle eta hizlari fina.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0306 Baina gutxienez egin ditzagun ahaleginak hizkuntzaren nortasuna ere zaintzeko.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0306 Nola guzti hori egin, alde batetik euskararen nortasuna eta identitatea zainduz, eta, bestetik, gaurko kultura adierazteko behar diren hitzak bilatuz edo moldatuz? Hor da auzi honen gorabehera guztia.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0261 Hark Nafarroatik ihes egin behar izan zuen elizaren eraberritzea zaintzearren, honek beti Nafarroaren alde jo zuen eta Erromaraino joan omen zen bertako nortasuna zaindu nahiz.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0140 Ez da aldizkarian zehazten; dena dela, herrialde bakoitzari bere nortasuna aitortzen dio Jakin-ek: explizitoki Ipar Euskal Herriari dagokionez, eta inplizitoki beste herrialdeei dagokienez, bakoitzari zenbaki berezi bana eskaintzen dienez.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Hala ere, elkarte horren ekintzak betidanik bereziak izan dira, zeren eta ez bait du nortasun ofizialik.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Horregatik, bada, Herrikoa elkartearen estatutuak finkatu beharko dira behin-betiko, nortasun ofizial batek ematen duen konfidantza sor dezan.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0014 Etxe hauek Frantziskotar Ordenaren barnean aparteko nortasuna zuten, beren arau eta erregela bereziak, etab.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0044 Hiri hauetan euskaldunak besteek nahi ez zuten lan nekagarriak egin behar izan zituzten beren nortasunean zapalduak izanik.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0072 Herriko bertsolariek Iztuetaren nortasuna goraipatu zuten, eta Pilotaleku Munizipalean Gizon Dantza edo aurreskua dantzatu ondoren, Agur Jaunak abestuz eman zitzaion amaiera Zaldibiako ospakizunari.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 2.1. Laguntzako pedagogia bat (Autonomia) Montessori-k dionez, haurrak, independentea izan daitekeela eta bere kabuz zenbait gauza egin dezakeela konturatzen denean balorizatzen du bere nortasuna.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0011 Garrantzitsuenak direla uste dugun batzuk jartzen ditugu jarraian: 1) Ikuspegi psikologikoa Guztiek dakite haurtzaroak nortasunaren eraiketan daukan garrantzia.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0011 Haurtzaroko urteak, izan ere, erabatekoak dira gizontzen doan haurraren eraketan, benetan garrantzi haundikoak direlako urteok nortasun heldu baten eraketa bideratuko duten jarreren, jakintzaren eta bizi tankeraren mailaz-mailako lorpenerako.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Quebec eta Ontario, britaniar kolonizazio garaiko Kanada direlakoei gaurko Kanada Zentrala deitzen zaie, baina badute nortasun aski beren izen propioz deituak izateko.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0077 Funes-eren nortasunari ahalik eta egiantza handiena ematearren, kronika gisa edo, hobeto esan, oroitzapen gisa emanik dago ipuia.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 Petrarkak, Errenazimenduko korronteari bultzada handia emango zionak, bitariko nortasuna du, humanista bezala eta poeta bezala.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0044 Autorearen nortasuna ikusten da horietan.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0109 Etxahun, ideien aberastasunean, sentipenean, nortasunean, irudimenean, etorri bizian, hizkuntza-jabetasunean da nagusi.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0009 Gaiak herrien psikologia ukitzen du eta, testuinguru soziokulturalari dagokionez batik bat, gizabanakoaren izaera eta nortasuna moldatzen duten fenomeno eta indar haien ikasketa barne ematen du.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0031 Hau nortasunaren ikasketan estima daiteke, non psikologiaren teknika metrikoak eta faktorialak geroz eta maiztasun eta sofistikapen gehiagoz erabili bait dira.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0092 Besteritzi hau gainditzeko kontzeptu alternatiboak laboratu zituzten, oinarrizko nortasuna, nortasun normatiboa eta nortasun eredua (moduzkoa) bezalakoak, hain zuzen ere.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0113 Wallace Wallacek (1967), sozialkuntzazko esperientziak beti nortasun helduari lotuak daudelaren funtsezko tesia zalantzan jarriko luke, ordurarte landuriko hipotesiaren konplexutasun gutiegi baten posibilitatea onartuz.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0113 Modu berean, determinismo mekanizistaren eta determinismo probabilistaren artean bereizten du (Wallace,1962:750), nortasun eta kulturaren definizio kuasi-estatistiko bat laboratuz, non maiztasuna bi aspekturen osagaien elementu mugatzailean bihurtzen bait da, bai kulturaren eta bai pertsonaltasunaren ikasketan kontzeptu esentzial gisa, uniformetasun nozioaren orde jarriaz.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0126 Izan ere, interesatzen zaigun gaiaren txerkaketan usa daitezkeen froga objektibo eta projektiboren repertorium zabal bat badago; ikertzapen antropologikoan nasaiki erabilitakoak edo kulturaren barneko nortasunaren gaiarekin harremanduriko aspektu garrantzitsu bat hartzen dutenak barne eman ditut hemen.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0126 Ondoren, kulturazko testuinguruan tratatua izateko nortasunaren aurkezpen eskematikoa ikus dezagun.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0126 22. irudia.Nortasunaren piramidea / NIaren Ideala / Super-nia / Alter nia / KONTZIENTEA NIA / PREKONTZIENTEA / INKONTZIENTEA.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0148 Segidan, ikertzapenezko kontzeptu, teknika eta estrategia guztiak, hala nola kulturaren barneko nortasunaren estudioan integratutako errealitate maila ezberdinak antolatzen dituen eskema bat aurkezten dut.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0148 Eskema hau, kulturaren barneko nortasunaren eredu estatistiko batetarako oinarri gisa erabil daiteke.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0074 Herriaren aurpegia irudikatzen du, beronen nortasuna eta historia espresatzen ditu.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0128 Artista, bere kontura pentsatzen eta ari izaten den norbait da, eta nortasun hori babesten eta sustatzen duenaren laguntza onartuko du soilki.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Hots, hauek akuilatzaile bikainak dira nortasunaren eta izaeraren emari (hein batez bederen) den marrazkia sortzekotan eta besteri agertzekotan.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0313 Makilaria
AURITZ (Naf.)
Dantza hauek nahiko modernoak diren arren, eta majoreten mugimenduak gogoratzen dizkiguten, beren nortasun propioa dute.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0076 Kromatismoz berezia impresionista erakoa baina nortasun haundiz bereganatua.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0154 Jose ilustratzailea eta karikaturista da; Ramiro nortasun haundiko pintatzailea eta eszenografoa eta Rikardo zeramista, maisu bezala Caracasen bizi dena.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0184 Une honetatik Alemania, Historian nortasun propio batez parte hartzen duten nazioen kontzertutik, hiru mendez desagertu egiten da.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Bere arimaren arima definitu nahi izan bazuen, posibilista modura jokatu behar izan zuen bere osotasunaren kaltegarri izan litezkeen gehiegizko aurkaketarik gabe bere nortasun propioari eutsiko bazion.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Haren nortasuna definitu da: baditu bere aurpegi, gorputz, arima eta gizon propioak....

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Ezin pentsa liteke, lehenengo gorputza osatzen dela, eta gero hasten dela nortasunaren osapena: bi desarroilo diferente, bata bestearen ondoren, bata bestearen gainean.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Eta, bestalde, ezin pentsa liteke, umekia sortu orduko, nortasuna funtsean eginik, jarririk dagoenik ere, bukatzea bakarrik falta zaiolarik.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Eta harremanok segun nolakoak izan, halakoxea da gizonaren desarroiloa: nortasunaren osapena.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Inguruneak ere egiten du fruitua: ez du nortasunaren, izpirituaren desarroiloa moldatzen bakarrik, organismoaren beraren egiturari eragiten dio.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0038 Kontsignak:
Aukera ezazue zuen lagunaren nortasunari dagokion eta atsegin izango zaion opariren bat.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0010 1) Ikuspegi psikologikoa
Guztiek dakite haurtzaroak nortasunaren eraiketan daukan garrantzia.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0010 Haurtzaroko urteak, izan ere, erabatekoak dira gizontzen doan haurraren eraketan, benetan garrantzi haundikoak direlako urteok nortasun heldu baten eraketa bideratuko duten jarreren, jakintzaren eta bizi tankeraren mailaz-mailako lorpenerako.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0162 Eta Auts kutxa kultura honen barruan kelta erriak izango dute nortasunik andiena.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0148 Nazioek beren nortasuna eta autonomia gorde eta aurrera bidean ikusteko, aginte maila ezberdinak behar izaten dituzte historian zehar.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0203 Halare, aurrerakoan, gizaseme irudiko hori ez zen gehiago sentzu kolektiboan interpretatu, nortasun indibiduo bati aplikatu zitzaion beti.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0153 Ondasun-mota horiek ez dituena, berriz, nahitaez zoritxarreko gizaki bihurtzen da, nahiz eta gizarteko araudi nagusiek gizonaren nortasun uka ezina lege mailarik goienekoan guztiengan berdina dela oihukatzen duten (J.M. Castillo).

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0023 Honek Azpileri nortasun berezia eman dio, bere biztanleak ez bait diote deabruari beldurrik.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0067 Gizartearen aldaketa bat bilatzen du: Herria kontzientziarazi nahi du, galdu duen nortasuna berreskuratzeko.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0104 Pertsonaia bakoitzean bere nortasunaren alderdi bat jarri du eta gertakizun bakoitzean bere oroitzapen bat edo amets bat.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0125 Azkenik esan genezake herria itxaropenean bizi dela, noizbait beren nortasuna berreskuratuko dutelakoan daude (...).

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0139 Zapalketak gauza bat, bizigabe bat izatera reduzitu duenari, NORTASUNIK ematen ez diolako.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0016 Dudarik ez dago, uste horri darioketela neska-mutilen etorkizuna, jitea eta nortasun ariurria.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0036 Nortasunari ekiten bazaio, egiten den guztia honetarako izanen da, eta horretarako beharko liratekeen tresna edo gailuak, erabili egin beharko dira.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0056 Bere nortasuna agerian ipintzeko parada.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0060 Hala ere, nere ustez Barojaren nortasuna bere onera ekartzeko, bere berezitasun eta iritzi nagusietan ezagutzeko (Euskal Herriari buruz, batez ere), Abiranetaren saila irakurri beharra dago.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0025 Artistaren nortasunak eta taldeak bizi duen une historikoak dute lehentasuna ahozko literaturaren osagaietan.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0158 Baina horren aurretik, elkar-ekintza solidarioaren bidez, nortasuna itsusten dion kaka (Marx-ek halaxe dionez) guztietatik garbituko du proletargoak bere burua.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0116 Alegia, gure nortasuna oinarritzerakoan animaliak izan zaizkigula identifikazioak eta kontrastasunak eskaini dizkiguten gauza primordialak.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0116 Bizibide eta teknologia aldaketekin batera, imajina hauek galtzean geure nortasuna definitzeko erabilten genituen ohizko estrategiak galtzea da.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0018 Jarrera hau mesedegarria izan daiteke aurrekoarekin konparatuz, baina gurasoen eta irakasleen eritziak eta baloreak bakoitzak bere eritzi propioez ordezkatzeko nortasuna urteekin lortzen da; eta baldintza horiek ez dira ematen oinarrizko irakaskuntzaren garaian, geroago baizik.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0034 Hasiera, Michelet-en lanetan aurkitu behar zaio (1) Historia erromantikoa da, frantses populuaren epopeia idatzi nahi duena: herria da protagonista, herri frantsesa, bere nortasun nazionalarekin; eta herri honek sortzen ditu, Iraultzaren bidez, libertate eta justiziaren erresuma erdiesteko baldintzak.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Frantzian, gaur egun ere, zentralismoa eta frantses hizkuntzaren leku aparta, gauza natural bezala jotzen dira, Iraultzak ekarritako libertatearen parte erauztezinak balira bezala; progresista orok onartu behar dituen baloreak dira, eta lekuan lekuko hizkuntzen eta nortasun politikoen aldeko deiak jarrera paseistak, erreakzionarioak, errepublikaren kontrakoak omen dira.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0135 Beste ohar bat oraino egin genezake gure idazle batzuei buruz, hala nola, J. I. Tellechea Idigoras, Patxi Altuna eta J. A. Lakarra-ren lanei esker askoz hobeki ezagutzen dugu gaur, duela zenbait urte baino Aita Manuel Larramendiren nortasuna, haren obra eta haren eragina: ikus, Larramendi Manuel (1690-1766), J. I. T. I. ren artikulua, bere erreferentzia guziekin, Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Diccionario Enciclopédico Vasco, delakoan.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. zuazo 0094 Honela umeek, beste umeekin batera, beraien nortasuna eta gizarteratzea lantzen dituzte modu orekatu batez, konpetentziarik gabeko erlazioetan heziz.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0050 Rorschach, bestalde, edozeini estimulu ezbaiezko edo anbiguoak aurkeztuz gero, pertsonek erantzun guztiz ezberdinak ematen zituztela ohartu zen; gainera, erantzunetan edo pertzeptzioan gure nortasuna ezarri eta aienatu (proiektatu) egiten dugula konturatu zen; horrela, erantzunen arabera, pertsonen sentipenak, pentsakerak eta subjetibitatearen nortasuna azter zitezkeela.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0050 Freud-ek, identitatea (nor naiz?) eta identifikazioa (nor bezelakoa nahi dut izan?) bereiziz, pertsonek euren nortasuna besteen eredua bereganatuz osa.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0064 Hala ere 1980. urtea aurretik, ikastolek nortasun nahikoa hartzen zuten neurrian, administraritzak emaniko lehenengo subentzioak lortu zituzten, nolabaiteko legeztatze juridikoaz hornitzen zirelarik.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0277 Izan ere, Agirrek ez zuen bilatu bizitza errepresentatzea, gizabanako konkretuaren abentura singularra adieraztea; baizik eta gizatalde baten nortasunak izan beharko lukeena azaltzea.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Euskalduntasunaren ikerleen artean gauza onartua da euskal literatura beste ezein herriko bezain aberatsa eta ugaria dela, exotismoa eta nortasunagatik oso estimatuak diren beste kultur lurraldetako literatur agertaldi ugari gure artean ere ematen dela, eta ahozko literaturak azalarazten duela gure kultur balio sakonena.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0107 Ikasle bakoitza, bere-bereak dituen nortasun eta gaitasunen jabe da, eta horren arabera maisuak ikaslearen maila eta gaitasunei egokitzen zaizkien ariketa tekniko eta obrak aukeratzen jakin behar luke.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0021 Nik uste dut Euskal Herriak bere nortasuna baiezteko daukan hil ala biziko premia horrengatik dela, bere herri-nortasuna kulturaren errorik sakonenetan bilatuz.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0087 Izkuntza eta erri baten egoera eta nortasunaren adierazgarriak bat baño geiago izaten dira, euretariko bat eta garrantzi aundikoa adierazbide edo komunikabideak: irrati, telebista, egunkari, astekari, aldizkariak eta abar....

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0039 Oso osasun onekoa zen, eta oso nortasun egonkorra zuela eta harrituta utzi zuen elkarrizketatzailea.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0063 Ormek, ubideek eta harritzek definitzen dute mendi honen nortasuna, magikotasuna harrobiek ilun dezaketen arren.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0078 Mirandek gizabanako/gizarte oposizioaren moduan planteatuko bait du moralaren auzia: morala eta nortasun pertsonala, berezitua, konflikto askaezin batean aurkitzen dira, soluziorik ez dago, zart ala zirt hautsi beharra dago nondibait.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0078 Nortasunaren heriotza da.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0210 Fenomenologo bezala analista trebea zenez, bere barruko egoera eta joera guztiak argi eta garbi ikusi beharrak; pentsalariaren fidakaiztasunak; bere nortasuna erabat entregatu beharrean beldurrak; protestanteen edota katolikoen elizara, nora jo behar zuen oraindik argi ez ikusteak etabar: honelako arazoek oztopo egiten zioten.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0021 Gaur bada tentazioa haurrak ondasun beharrenez gabetuak uzteko, beren nortasuna errespetatu behar delako aitzakiaz.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0046 Hizkuntzaren nortasuna eta identitatea zaindu, gehiegizko nahaste eta aldaketatik hizkuntza gorde.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0083 Eta hori denori egin ahal izan du euskarak bere nortasunari uko egin gabe eta bizibeharrak galdegiten zionari erantzunez (28) Ikus .

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0421 Gure lehengo nortasuna birreskuratzeaz gainera, zera nahi dugu: gure etorkizuneko nortasuna sortaraztea, gure biharko lekutxoa eta datozen urteetako gure bidea sortaraztea, Herri izanik jarraitzeko.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0194 Mendelaurden batez nano zuritzat izan da kontsideratua, ondoren beste nortasun bitxiagoa egotzi zaiolarik.

200. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0112 Bai eta gubiakin tximurrak atara ere, zure irudimenak agindu-ala, mamueri nortasun geiago emateko.

201. 1969-1990 gipuzkera poesia s. muniategi 0013 Alere, gugandik, barren-mintzozko
negar-zinkurin minkatzez,
ixilpe bildurgarrian
zerbaitek, bai, zerbaitek iges dagi,
illunduz, aulduz, ostikoperatuz,
bai, iges dagi bai zerbaitek,
iges dagi bere gogo, izatearen
nortasun ederra utziz:
pago mardul, aritz lerden,
zumar eze, arte zindoak ziranak,
iges dagite bai piñudiz-piñudi,
erdel-otsezko aiurri zeken,
aize zakarraren eragin beltzez...
zerbaitek iges, iges dagi bai,
gure mendi, gure ibar ta itxaso,
gure baso eder ta oianetatik
zerbaitek iges dagi bai, zerbaitek,
gure landa, zelai ta ibaietatik,
iges dagi bai zerbaitek
gure artean, alako
gorputz ustu, arima galduaren
ildura triste bat utziz.

202. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0036 Ai! haren egiazko nortasuna non zegoen, eta zer eskatzen zuen, baleki, edonori gogor egiteko lain izango litzake noski, edozer gertaturik ere, ezen hark ere siñesten zuen obe dala seaskan dagoen iñut-aurrari lepoa tinkatzea norberaren biotzeko naikari bakar bat itotzea baino, oraindik ez zekien ordea zer nai zuen haren biotzak, bildur latz bat zeukan haren irriki zoroa, arimaren egarria kentzalle izan bear zitzaion ur garden ozpilla, itur-buruan agortuko zitzaiola, aistheta baten solas alperra baizik izan ez zelako asieran.

203. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0103 Nortasunik eta gizatasunik aski ba-du, erdi-zoroaren itxurak egin ba`ditu ere.

204. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0045 Ori guztia egia izateak ez dio ezeren illuntasunik itsasten gizakiari bere aunditasun eta nortasun ederrean.

205. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0006 Giza-iduriaren nortasuna ageriago egiteko baizik ez dira erabilli bear: orrela esaten zuen bere adiskide margolariekin biltzen zanetan.

206. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0013 Guziok, baña, irakasle ta azleak batez ere, aurraren nortasunaren aurrean, begiramenez beterik ari bear beti, arenganako maitasarre bizi ta sakonenean, bere bigarren gurasoak izango bailiran.

207. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0107 Au guztia onela burutzekoan, ezin ukatu, Krutwig eta beste zenbaiten jokabidearen zearo alderantzizkoa artu zuala asiera-asieratik Euskeratzaille-taldeak: Aiek, tamalez, BATASUNAREN izenean euskaldunon arteko zatiketari eragin ba`zioten, Liturji-itzultzailleen taldeak euskalki bakoitzaren nortasunari begirunerik aski gordeaz batera, euskalki ta euskaldun banatuon baterapena lortzearen billa jokatuz.

208. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0068 Gizakiari gogoratuaraziko dio Jainkoaren urrengo dala, bere irudi eta ixpillu; bañan ezin ahantziko du, gaur, gizaki hori zapaldua dagola, ez dala nortasun eta dintasunik onhartzen.

209. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0108 Giroak ez du nortasunik.

210. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0108 Bainan, kontuz! Aspaldi hontan jokaera ugari ikusi ditugu nortasunaren izenean eginak!.

211. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0228 Nola uztarritu genezazke, beraz, behar-beharrezko barkazioa eta gure nortasunari zor diogun begirunea?.

212. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0028 e) Edozein eratako politika ez da ordea, gizakien nortasunari dagokiona; gizakia morrontzapean eukitzea, diruaren nagusitasuna, batzuen erreztasun berezi edo pribilejioak, mendekoei zupaketa egitea eta abar gaitzesten dituan politika baizik, eta oien aurka burrukatzen dana bakarrik.

213. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0236 (...) Simankas`en, baita Amayur`en erortzen diran gizonak guretzat esanai aundia daukate ta Naparroa`ri agertzen diote beti, daukan nortasuna ezin dula ez trukatu, gutxiago oraindik saldu.

214. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0236 Pedro Nabarroren iduria ikusten dugula, orduko ta oraingo gizaldiari mintzatu zaigu, erri baten nortasuna ez dala txantxetan ibiltzeko jostallua esanez.

215. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0237 Nere osabaren nortasunak badu beste bereizgarri bat: lan-zaletasuna.

216. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0209 Bere nortasuna iñoiz ere utzi gabe.

217. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0017 Eta orrela ari-izatez bere izakera bereizia eraturik geratzen da, bere nortasuna egiña dugu.

218. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0203 Geyenetan, naiz gogo naiz gorputzarekiko, bere nortasuna bakoitzaren sendian barna eratzen ari da, eta bakoitzaren sendian diñogunez, eskierki, orren erri ta enderriaren eguratsean ulertzekoa da.

219. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0020 Eskola onek zearo zapaltzen du gizonaren nortasuna.

220. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0036 Mendez-mende, oitura batzuek gure egunetaraiño iraun dute, eta azken urte auetan izan da erri bakoitzak bere nortasuna galduaz, batere aurrerakoia ez den aspergarrizko berdintasun baten sartzea.

221. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0036 Baiña, errepikatuko det, nortasuna galtzea ez dela, beiñere, benetako aurrerakoiaren bidean jartzea. Au ez aaztu.

222. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0018 Nortasunez aldatu. Amnesia probokatu. Bizi berri bat asmatu iragana efazatuz.

223. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0055 Nere iritziz, gaurko asko Euskaldunen nahia edo bederen nahikundea da, beren nortasuna zaintzea eta azkartzea, eta ere, Euskadiren agintaritza beren eskuetan ukaitea.

224. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0075 Euskaldun emazteen nortasuna aipatuz, Jesus sortu aintzintxoan, Estrabon idazlariak zion: Kantabren emazteek ez dute nehun parerik...

225. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0087 Hura da gutarterat hainiz arrotz igortzea gure nortasuna zikintzeko eta ahultzeko...

226. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0020 Asko zor dautzu zuri gure nortasunak.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0020 Beha! pilota bati jo ta jo bi talde,
denak beren nortasun osoaren jabe
.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0056 Gogo bihotzen pausatzailea, akiduren eztitzaile,
lan artetako lasaigarria, buru minen goxatzaile,
irri luzeen asmatzailea, bozkarioa emaile,
gure eskualdun nortasunaren laguntza ta hedatzaile,
hasarrearen aztaparretik gizonaren libratzaile.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0054 67 Horrek sortu dizkigu
bajinat oztopo
hau esanagatikan
ez naute joko
hori Xenpelarrek bein
esan zuelako
geroztik hari kaso
egin behar zako
maltzurkeriz bapo
nortasunez plako
gerra zertarako
ondamenerako
lagun urkoa maite
ez degulako.

230. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 2.- Proposamenak bi gutunazaletan aurkeztuko dira, berauetan ondoren xehekatzen diren agiriak bilduko direlarik: - 1 zkia. gutunazala: Nortasuna eta Sailkapena.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Espainian sailkaturik ez dauden Europako Ekonomi Elkarteko beste Estatuetako kontratisten kasuan, beharrezko izango da, Maiatzaren 2ko 931/1986 Errege Dekretu Legezkoan eta Azaroaren 28ko 2528/1986 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, beren nortasuna eta kaudimen tekniko, finantzario eta ekonomikoa kredita dezaten.

232. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Gutunazal bakoitzean gainera, bere edukina adieraziko da adierazpen hauekin: 1 zkia. gutunazala: Nortasuna eta sailkapena.

233. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Gizonak badu ontasun bat baliosa: bere nortasuna; Euskaldunak: bere euskalduntasuna.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Hezkuntz soziologikoan baieztapen onartua da gizarte baldintzek norberaren nortasunean garrantzi nabaria dutela, eta zentzu honetan esan behar da Orixek istoria nekazal gizarterik gordinenean, Larrauneko aranean, kokatu zuela, eta hango bizimoduaren arabera itxuratua geratu zela.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Honekin batera Orixeren nortasun irmoa azpimarratu zuen Iztuetak Orixeren pentsamenduak zenbait korrenteri jasoa daukan ikusmoldearekin uko borobil egiten dio....

236. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Autodidakta Aita Zumarragak patxadan hitzegiten du, oroitzapenak banan banan jaulgiz eta poetaren nortasunaz galdegiten diodanean, Ni bera baino bi urte gazteago nintzen eta ez genuen elkarrekin ikasketa urteetan asko koinziditu, baina ikasketetan ondo ibili zela entzun dut.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Hartzaileen betebeharrak Interesaturik dauden kultur eta kirol taldeek ondorengo dokumentazioa bidali beharko dute udaleko Kultura, Hezkuntza eta Kirol Departamendura: Gasteizko Elkarte eta Entitate Erregistroan izena emanda egotearen ziurtagiria, nortasun identifikazio fiskalaren fotokopia, oinarri hauekin batera doan subentzio eskaera eredua betetzea, eta aurreko urtean jasotako subentzioari eman zaion erabileraren justifikazioa.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Ezaugarri horiekin eta nortasun horrekin, ikastolek, gizarte-erakunde bezala, baliagarriak direla frogatu dute beren hezkuntz eta kultur lanean, eta ordainetan gizartearen aldetik ere laguntza eta begirune handia jaso dute.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Baina horretarako beren nortasuna galdu gabe.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Eta bere dirua, gainera, nortasuna, askatasuna eta indarra izan ditzan.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Musikaz izan arren bertsoek ez dute beren nortasuna galtzen, musika bertsoen zerbitzari bait da.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Yurretako herriak, bere autonomia galdurik, 51 urte hauetan hamaika joanetorri eta ahalegin egin du bere nortasun galdua berriro eskuratzeko.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 - Alde batetik, koordinakundearen nortasuna kontutan hartzea eskatu zen.

244. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Kafkiano izan nahi lukeen baina Haranburu Altuniano honek duen merezimendu guztiarekin, nortasun bat agertzen baitu den ipuin honek gure literato prolifikoenenetako baten lanen haria ezagutzeko aukera ematen digu.

245. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Halere, pentsatzen dugu honelako proba batek ez duela zergatik beste baten prestakuntzazko gisako ezer izan behar, berez nortasunik nahikoa badauka eta.

246. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Barañaingo umeei beste umeekin egotea eta mota guztietako estimuluak jasoz beren nortasuna aberasteko aukera ukatzen zaizkielarik.

247. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Abertzaleontzat, Naziotasuna, gure nortasunarekin loturik eta uztarturik jartzen badugu, jakina da eskolak eta irakaskuntza sistemak, hortan betetzen duen papera edo funzioa, izugarri garrantziskoa dela.

248. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Herriaren nortasuna garatu eta sendotzen duena.

249. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Nobel Sariei dagokienez, gaurkoan Martin Luther King leader karismatikoaren nortasunaz hau eta beste ezagutzeko aukera izango da.

250. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Dana-dala, Picasso izena erti-mail goienetara igoa dala agiri-agirian dagoenez, bere nortasun nabaria uka-eziña zaigu.

251. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m.e. matxinandiarena 0001 Beraz lehen jolasa, lujozko eta aisiazko aktibitate edo ekintza bat bezala ikusten zena: gaur egunekoek, nortasunaren eta pentsamenduaren garapenaren barnean saltzen dute jolasa.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.m. v. de mendizabal 0001 Euskaldunen arteko bizimodu normala ezinezko bihurtzen duten eragozpen guztiak (agian, Setien gotzaiaren azken idazkia irakurri beharko zenukete); gau eta egun hainbat eta hainbat senditara oinazea dakarren droga; aurreko horren eragilerik zuzenenetakoa den langabezia; gure gizarteak bere osotasunean dituen arazoei aurre egiteko dagoen sentsibilitaterik eza; moral eta etika-baloreen galera jarraia; diruaren gero eta erakarpen handiagoa; utopien deskalifikapena; nortasunaren ahulezia; dogmatismoa;....

253. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Bere alderdi txarra gehiegi edateak nortasuna aldarazten duela da.

254. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Musikarien lanak ez du estali bakarlaria, guztien artean kantak edertu dituzte eta halaber Bergaretxek bere nortasuna isladatu ahal izan du.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0001 Nortasuna Izaera, personalidad indartzeko edo, besteren kontra agertzeko premia sentituko duzu. Dena aldatzeko gogoa Nahia, gura.

256. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Ipar eta ego aldeko euskaldunok daukagun alkarte bakarra ei-da... Banan-banan, bakoitzaren nortasuna azaldu al izango dogunaren itxaropenean, emon daigun ontzat olantxe dala... naizta goragokoren bat aztu.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Hala ere, albaniarrek ez dute beren nortasuna galdu.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Eta emengotar izango dan Eliz orren, Erri onen salbamen eta Erri onek osotu bear duan egiazko nortasunaren alde, fede-maillatik, benetan lan egingo duten erlijioso ta monja talde gure-guretuak izango ditugula, sinesten asita gaude.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Nortasun pribatuko pertsona fisiko edo juridikoek sortutakoak izango dira pribatuak.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0001 Nik dakitana hauxe da: jendetze batek zinez burutan hartzen badu bere nortasunaren begiratzea, nahi horren indarrak bentzutzen ahal duela traba mota frango.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Baldintza haietarik bat, nazione ttipiendako: haien nortasuna, berezitasuna, izan dadin zaindua, errespetatua, osoki ezagutua, beren giderrak beren esku, hala-nola sozial eta kultura mailetan.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Pozik ematen dugu berri hau eta bizi luze bat opa diogu euskal kulturagintzan bere nortasun berezia ongi irabazirik daukan aldizkariari.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. portugal 0001 Baina kasu honetan, eta pertsonaien nortasuna ahuldua azaldu arren, filme baten aurrean gaudela esan beharra dago.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. portugal 0001 Aitonaren gogoetek alde batetik, semea eta alabaren nortasun desberdinek bestetik, eta eguneroko sentimendu eta xehetasunek azkenik osatzen dute filme eder hau.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Kapitalismoak sortu dauan lantegi onetan, langilleak ez dauke zor jaken nortasunik, ez eskubiderik eta ateraten diran ondasunen bañaketea be ezin izan zuzena, edo izanda be, ezin agertu bere zuzentasun ori.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Gizonaren nortasuna zaintzeko ez da agiri bide egoki lez lantegi guztiak laterriratzea, marxismoak ezkatzen dauan lez, baiña lantegi indartsuenak laterrizatzea bearrezkoa izan leiteke demokrazia ta sozialismoa aurrera atera bear ba'dira.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Opera-munduan nortasunik aundiena berak dauko.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Musikak erriaren gogoa agertzen dau. Erriaren berezitasuna. Erriaren izakera. Erriaren nortasuna.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Jean Luc Godardek, esate baterako, aitormen parekoa den A bout de soufle egin zuen, eta bide batez, beste nortasun bateko zinea egin zezakeala eta zine berriaren premia adierazi.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Eta zer sozialismo da errien nortasuna gogoan artzen ez duen sozialismoa? Gogoan, ipini dut, izan ere, Frantziako Alderdi sozialistaren batzarkide denek errien eskubideak onartzen dituztelakoz.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. unanue 0001 Gaia erraza izan arren, garbi agertzen du Fellini-k nortasuna.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Errespetarazi gizon eta herri bakoitzaren nortasuna.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Baiña nortasun aundiko bertsolari bat, eta hortan datza bere garrantziaren kakoa.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Bertsolariak bere bizitzaren biurgune eta kontradiziotatik atera behar du gai, bere nortasun osoa adierazi behar digu; eta horretarako, sortzea beharrezko da, sortzen saiatzea, eta ez da aski teknika eta molde soil batekin agindutakoaren menpeko gelditzea.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Aipatu det, bada, nortasunik gabeko hitz hori! Gauza bat da vasco izatea eta bestea euskalduna izatea.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Orain dela urte asko aurretik argitaratu, eta gaur berriz osatuago birrargitaratzen den liburu hori Josep Pla-ren lan osoen hogeitabosgarren zenbakia denez gero, oso ongi letorkiguke bai eta idazle horren nortasunari begirada bat botatzeko ere.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Eta morroi izate horretan herritasuna eta nortasuna galtzeko arriskua du zenbait herrik.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Herri bakoitzaren herritasunaz eta nortasunaz apainduriko herriartea izan behar du munduak.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Bere kultura, hizkuntza, izaera, erakundeak eta nortasun guztia zapaltzen diote jaun haundiek.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Aspaldiko denbora haietan Baztango herri guzietan baziren txistulariak, gure dantza jatorrak bazuten indarra eta aintziñako denboretako ohiturari jarraikiz Iñauteak ongi moldatzen zituzten, herriko festetan bezala DANBOLIN-NAUSI eta DANBOLIN-ETXEKOANDRE beren lagunekin aritzen zirela iñauteriari nortasun eta ohore haundia ematen ziotelarik.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Arretaz irakurri genituen Salamancan eratu ziren ihardunaldietan rejioari buruz esan zituen hitzak (Eskozia, Katalunya, Euskal Herri eta Europako beste hainbat herriren berezko nortasun eta berezitasunak adiaraziz...), eta horra orain, esan ondoren, egin duen lege proposamendua: .

282. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Beraz, antza denez, bada oraindik Euskaltzaindiari zor zaion nortasun eta ofizialtasuna ematen dionik.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Europan bizi gara, baina ez beste erresumak bezala nortasun osoaz.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Eta autore honen olertigintza berezi eta nortasun handikoa berak esanaren kontra (?) ere hor agertzen da: (Hiriaren melankolia, 58. or.).

285. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 Bai, bazirudien Txinaren joera berria mendebalderatzea izango zela: jabego pribatua onartu zuten, jendea aberastera bultzatu... apurka apurka pentsatu dugu Txinak bere nortasun komunista galduko zuela.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Txingoteak edo karikaturak egiterakoan, marrazkilari onak bear dira irudietan agertzen dauskuezanak, euren nortasuna galdu barik, ezagunak izan daitezen.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0002 Buru-ezikeran dala, Fedeari buruzko gogoetan dala, Fedearen espresio-bide ta jokabideak dirala, gizartean artu-emanak izateko moldeak dirala, gauza-baliotsueri diogun minberatasuna dala, edo ta gizatasun, erlijio ta apaizgintzaren aldetik nortasuna eratzea dala: gauza auetan guzietan, naiz munduaren ta naiz Elizaren aldetik, billa gabiltza; eraberritzeak eta aldaketak ditugu.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0004 Birtute auek, eta berdin Jesukristoren nortasun miragarriaren beste milla doaiek, gure gazteetako, askok, ezarian ta indartsu, erakarriko dituzte apaiz egitera.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Bakoitza bere nortasunarekin, baina denok elkarri loturik, bateraturik, denona den izan beharko lukeen eginkizun batetan baturik.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. erzibengoa 0001 Anaia hauen izenaz baliatuz hiru garai edo sasoiko ispiluak azaldu zizkigun, eta honekin batera, hiru tankera liferenteon nortasuna.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Nortasuna eta interesak: lau urteko umea bostekoa baiño berezkoagoa.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Bestela, nortasuna eukiteko almena kenduko diogu.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Baiña edozein anormalidade bere nortasun eta jakintzaren aurka joango da.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0002 Ez zuela nirekiko ezer sentitzen erran zidan, nire nortasuna ez zela erakargarria, zerbait desberdina bilatzen saiatu nahi zuela...

295. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Nahiz eta tarjetaren bat atera, arbitroak ez zuen hango hura konpontzeko adina nortasun.

296. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0189 Pagadi leial hori bakarrik dau bere indar eta nortasunaren testigu.

297. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00105 Gizatasun arloan, nortasun handikoa zan eta bihotz zabalekoa. Herria maite ez eze, bihotzean barruan eukan. Gernikako arbola, aldean eroiala zirudien.

298. 1991> bizkaiera literatur prosa zubk 0088 Edo ta txapelari nortasuna emonaz: Txapelak ez dau buru utsik beteten.

299. 1991> bizkaiera literatur prosa zubk 0093 Eta orrek nortasun bat berez dakar.

300. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00080 ¡EUSKALDUNAREN NORTASUNA DA ZAPALTZEN DABENA !

301. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00081 Argi ikusi bear dogu gaur gure EUSKALERRIAN, itz onen esaera aldetik nai ta sarituak izanda, zeozer geiago egin bear dogula, ainbeste arazo eta ostopo basterrean alboratzeko, gure NORTASUNA Argi eta Dirditsu agertu daiten; orrela bakarrik ikusi gaituelako gure inguruko erriak, eta konturatuko dira, Eguzkiaren azpian, beste Norbaiten errañu edo gerizpea dagoela, uts edo uko ezin-jakona egin.

302. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00081 Gure ERRIAREN NORTASUNEZKO BIDEAN BERBEA ITZA ez da edozein gauza ez, BAKOTXAREN ARIMA, ERRIAREN ARIMA BIURTZEN DALAKO !!.

303. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0200 Euskerea eta Nortasuna

304. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0006 Umeak eukanik eta bereena, bere izaera, bere nortasuna goitik behera zapalduak ziran.

305. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0006 Euskaldun eta abertzale izatearen ederra txikien bihotzean txertatu nahiak, euren nortasuna ederresten ikasi egien harei hainbat gauza esan nahiak, egoezina sortu eban gero KILI-KILI izango zanaren aitagan eta amets politak eragin.

306. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0006 KILI-KILIk bere nortasun berezia dau, bai kanpoko itxurari dagokionez eta bai barruko izaerari dagokionez.

307. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0026 - 1421. - Zeztua'ri erri izatea ezagutu ta ortako nortasuna emon Juan I Erregeak.

308. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Kofradia horrek nortasun handia dauka gaur egun be, eta XIX. gizaldian birritan egin ebazan ahaleginak (1824. eta 1864. urtean) baselizea parrokia bilakatu eiten.

309. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0413 - Narruaren koloreak ez deutso gizakiari nortasuna emoten, bihotzaren ederrak baino.

310. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0040
Ezpain mardulen hotzikara da
aurpegi osoan galdu
fereka goxo eta eztiak
hainbeste garrantzi al du?
Hanka zuztarrek doi-doi naukate
amets loritan ahuldu
bion gorputzak bipildu,
batek besteari heldu,
dena zuregatik saldu.
Zure begien dirdira hori
ene buruan itzaldu
maitasun honen nahi ta ezinak
nere nortasuna hil du.

311. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00037 a) Establezimenduaren titularraren nortasunaren ziurtagiria.

312. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00044 Jolasean dabiltzanean, dituzten gaitasun eta trebetasunak erakusten dizkigute, eta helduen laguntza profesionalari esker garatzen joaten dira, nortasuna eratzeko lagungarri zaien heldutasun afektiboa eskuratzen, alegia.

313. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00502 c) Iragargilearen naturaleza, zernolakoak eta eskubideak, adibidez, bere nortasuna eta ondasunak, bere kualifikapenak eta industria, merkataritza edo adimen mailako jabetasun-eskubideak, edo jaso dituen sari edo ohorezko aipamenak.

314. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00092 Aurrera baino lehen, bi uste oker salatu nahi ditugu. Hizkuntzen eta estatu politikoen eremuak sarritan bat etortzen dira, baina bat etortze hori bilakaera sozio-politikoaren ondorioz azal daiteke eta ez da inola ere ezinbestekoa, asko baitira munduan estaturik gabeko hizkuntzak (euskara, katalanera eta galiziera Espainiako Estatukoak baizik ez aipatzearren) eta asko dira, orobat, hizkuntza berezirik gabeko estatuak (Suitza, esaterako). Bada gero, dialekto terminoaren erabilera ideologizatu bat eta horren arabera ofizialtasunik gabeko mintzairak erdeinuz dialekto terminoaz izendatzen dira mintzaira horien nortasun linguistikoari erreparatu gabe: dialekto terminoaren erabilera hau onartezina da hizkuntzalaritzaren ikuspegitik.

315. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00096 - Inprobisazioan parte hartzen dutenak: taldeko gainontzeko partaideen nortasuna asmatzea.

316. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00096 - Talde bakoitzak bestearen aurrean egingo du inprobisazioa aurretik prestatu gabe. Pertsonaia bakoitza besteekin harremanetan jarri eta pertsonaien nortasuna asmatzen saiatu (norberaren izena ezin daiteke esan, ezta besteei galdetu ere).

317. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00060 Erliebea oro har oso aberatsa da adierazkortasunari dagokionez eta erretratuetan ere pertsonaia bakoitzaren nortasuna irudikatzeaz ez dira ahaztu. Aipatzekoak dira, era berean, Trajanoren koloman espiralean dauden erliebeak eta Titoren arkuan daudenak.

318. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00077 Espezieak moldaera berriak asmatzen jarraitzen dute, beren gunea bilatzearren, ingurunearekin eta gainontzeko espezieekin materia nahiz energia trukatzeko nortasun berezia adierazten dutelarik.

319. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00037 Aniztasun hau testuinguru historiko eta kultural desberdinei, garai bakoitzeko Jesusen nortasuna ulertzeko era bereziari eta artista bakoitzaren inspirazio pertsonalari zor zaie.

320. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00109 Larramendiren apologiazko idazlanek hiztegiak, gramatikak eta bere nortasunak berak ere eragin haundia izan zuten ondorengo idazleengan, berauek euskaraz idaztera bultzatu baitzituen; hasiera batean katekesi liburuak eta itzulpenak, eta geroago sormen haundiagoko lanak.

321. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00143 Egia da; gure nortasunari eusteko bide gisa, euskara arlo guztietan lantzea hartu zuten xedetzat Iparraldeko nahiz Hegoaldeko hainbatek.

322. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0064 Dena dela, sailkapen hau zerbait zaharkitua gertatzen zaigu gaur eguneko testuei ezartzerakoan; izan ere, urteen joanean azpijeneroek garrantzi eta nortasun handiagoa hartu dute, denak lehenengo hiru jenero zaharretatik eratorriak badira ere.

323. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0173 Larramendiren apologiazko idazlanek, hiztegiak, gramatikak eta bere nortasunak berak ere eragin handia izan zuten ondorengo idazleengan, berauek euskaraz idaztera bultzatu bait zituen; hasiera batean katekesi liburuak eta itzulpenak, eta geroago sormen handiagoko lanak.

324. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0022 Horregatik, hemen jartzen diren bost blokeak norbera eta... erakoak izango dira eta beti kontutan eduki beharko dugu ez diogula bakoitzari nortasun propiorik eman nahi eta elkarren artean zerikusiak eta harremanak ugariak direla.

325. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00148 Haren idatzietan, El regionalismo liburuan bereziki, Kataluniaren nortasun historiko berezia defendatu zuen Mañek eta Espainiako gobernuak nortasun hori sistema deszentralizatu baten bitartez babestu behar zuela argudiatu zuen.

326. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00136 Eta mami hori guzia Manuel Uztapideren nortasunean bat egin eta oratua, aparteko etorri batekin ez da makala hizketan!-, bere kondaira dardaratia ematen digula.

327. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0073 Nahiko jatorra zen gainera, eta nortasun handikoa, Txintxetarekiko arazoan erakutsi zuenez; izan ere, erraza da azterketen aurrean greba egitea gainditzeko aukera gutxi duzunean, baina beti 9-10 ateratzen ohituta bazaude...

328. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0049 Ni eta nire beste nortasun hura harriz jota ia akabatuta ginenean, itzarri egin naiz.

329. 1991> euskara batua liturgia igandea 00245 - Jesusen gurutzearen bidez, eman diezazkiela herri guztiei elkarren arteko adiskidetasuna eta bakea, gizaki guztiak beren nortasun eta askatasunaren jabe izan daitezen, eska diezaiogun Jaunari.

330. 1991> euskara batua liturgia igandea 00026 - Munduko eta gure herriko emakume guztientzat: Elizan eta gizartean, beraien nortasun eta duintasun osoa onartua eta zaindua izan dadila, eska diezaiogun Jaunari.

331. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00077 Bere menpean, nortasun oro berdintzen da beste guztienarekin: lehendabizi atseginaren baltsamoa ekartzen daki, ondoren min guztiak ernetzeko, baita zahar eta ezkutuenak ere; eta azkenik, indargabetu egiten ditu zentzu guztiak, edozein bazterretan gizonik handiena ere balantzen ostean lurrera bota eta lotaratuz.

332. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00243 - Ez dut alferrik pasatu hainbeste denbora munduan, eta ez dut alferr ik ikusi hainbeste gauza, jendearen nortasuna ezagutu behar ez badut.

333. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00138 Ideia ona zen aldika berriro bere nortasuna hartzea, noizbait gerta baitzitekeen une batetik bestera bere burua horretara behartuta ikustea, eta bitxia zen zein erraz ahazten zen Tom Ripleyren ahotsaren tinbre zehatza.

334. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0326 - Orduan gure nortasunaren oharpena bera bilatzeko premia somatzen dugu; ala bestela etsi.

335. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0022 GU INDIARRONTZAKO, LURRA NORTASUNA DA.

336. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0056 Fedea banakoaren garrantzian, nortasunaren esanahian, gizakume berri bakoitzean berriro hedatzen den horretan, ezin da aski sakon bizia izan gugan, gure nia itotzea mehatxatzen digunean iraganak, irenstea orainaldiak.

337. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oñederra 00141 Istorio bakoitza, oinohar bakoitza, galdera bakoitza, ispiluaren zati bat: gure nortasun hautsiaren zatiak. Sacksek aurrean jartzen dizkigu bere gaixoenganako erakusten duen begirunezko maitasunaz, plazerraz irakurri eta eroso hausnar ditzagun.

338. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00007 Arestik, aldiz, bere nortasun dialektiko eta obra baliotsuekin argi erakutsi zien euskara gai zela goi mailako literatura egiteko, berak elebidun argitaratzen zituen liburuek ederki frogatzen zutenez. Ordudanik Euskal Herriko sozialista eta komunisten aldetik euskal erreibindikazioak bestelako begiekin ikusten eta bestelako tolerantziaz onartzen hasi ziren, lehenbizikoek azken aldion, berriz ere, ahantzi samar dituzten arren.

339. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00078 Arrazionalismo frogak eskatu zizkiguten, informazio pittinen bat duen edonork arrazionalismo unibertsala frogatuta dagoen okerra dela baina, ordea, gizabanakook gizaki arrazionalak garen ziurtasuna izateaz gain, norberaren nortasun etniko-kulturalaren ziurtasuna ere izan behar dugula jakin arren. Duela gutxi, 96ko hauteskunde-kanpainaren zurrunbiloan geundela, lehen inolako lotsarik gabe beranduko frankismoa defendatu zutenek edozer gauzaren gainetik demokratak izan gaitezela eskatzen ziguten behin eta berriro 5 AZNAR, JOSE MARIA. El Correo, 1996ko otsailak 19. Antza denez, orain denok daukagu tolerante garela guztien aurrean agertu beharra.

340. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00081 Tolerantziak ezin du saihestu bizi dugun egoera. Herriaren nortasunaren alde borrokatzen baduzu, bidezkoa da herri zehatz batekoa izateagatik harro sentitzea, baina era berean, egoerak hala eskatzen badu, lotsatu ere egin behar zara.

341. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00290 Antoine d'Abbadierena den bezalako nortasun anitz eta aberatsak bideratu du gaur haren inguruan jakintzaren hainbat adarretako jakinzale eta ikertzaile biltzea Kongresu honetara, eta horrek ezaugarri bereziak ematen dizkio Kongresuari. Aitortu beharra dut orain artean ez nuela inoiz esku hartu euskaralariak, Etiopiako hizkuntzetan adituak, fisikariak eta astronomoak, besteak beste, hartzen dituen inongo Kongresutan.

342. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00068 Ezjakintasuna edo avidya delakoa eragozpen gertatzen da nia izatearen benetako nortasuna ulertzeko, hau da, bere existentzia eza ulertzeko, alegia.

343. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00087 07.02 Euskal Telebistak udako programazioa hasi zuen eta saio berriak ematen hasi zen, besteak beste: Nortasuna Agerian eta Kirolaz Blai" ETB1en eta ETB2n El Revisor, Todavía Ayer eta Agustín Herranzen Noche de Ronda magazina.

344. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00114 Hiztunen jarrera hizkuntzarekiko ere ez da berdina, batzuek beren hizkuntzan komunikatzeko bide bat besterik ez dutelako ikusten; gainerakoentzat, ordea, hizkuntza eskualde edo herrialde batekin identifikatzeko modua da. Hauez gain, beren hizkera mespresatzen duten batzuek ere badaude; beste batzuentzat, ordea, hau nortasun linguistikoaren indartzaile bihurtzen da.

345. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00255 Azken urteotan, Nafarroako Erribera guztian berpizten ari dira adierazpen folkloriko horiek nortasuna azpimarratu nahi delako. Euskal Herriko Dantza Agerketan gure laguntza eman nahi izan diegu, une oro, daukaten aberastasun kulturala suspertzeko ahaleginetan edo datu historikoetan oinarrituta birsortzeak egin dituztenean, eta, horrexegatik, euren lana erakusteko aukera eman nahi izan diegu.

346. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00092 Baina, hala ere, XVIII.aren azken aldera arte inor ez zen arduratuko bestelako bereizkuntzekin, Humboldt agertu zen arte. Hark baliatu zuen hizkuntzaren egitura, ospe handia emanaz, eta horrez gainera kanta-zahar, ohitura eta bizitzaren erak ikertu zituen. XIX.ean etorri zen arraza bezala estudiatzea, hizkuntzan eta ohituretan hainbeste gauza berezi zela ikusi zutenean. Guztiok zetozen etniazko nortasunaren inguru bati lotzera.

347. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00026 Irudigintzarako balioa erakutsi arren, nondik edo handik hartutako hizkuntzaren erabilpena ez dago bere nortasunari ondo moldaturik, gerora egingo dituen lanen aldean bederen. Hasierako urrats baldresak baino ez dira izango.

348. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00225 Erantzunkizun-juzku hori pertsonen nortasun moralari lotuta dago, eta, horrenbestez, aukerako jokabideen eta norberarekiko sentipenaren arteko adostasunarekin zerikusia du. Kohlbergen lanaren dimentsio horrek garrantzia irabazi zuen seguraski orientazio moral desberdinei buruz Gilliganek plazaratu zuen tesiarekiko lehiaren ondorioz (ikus 9. kapitulua).

349. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00032 Azkenik, lege-aldaketek adingabearen eskubideei aplikatutako ikuspegiaren proiekzio berria eskaintzen dutela adierazi behar da, haren, txikiaren nortasunaren erabateko onarpena baitakarte. Azken batean, adingabearen kontzeptzio berri bateranzko urratsak egin dira, eta ez soilik babeste lanaren gaitzat, baizik eta baita komunitateko partaide aktibotzat ere.

350. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00109 Enpresek edo langileen legezko ordezkariek, arrazoi ekonomiko, teknologiko edo ezinbestekoengatik, edota kontratatzailearen nortasun juridikoa iraungitzeagatik, laneko harremanen etendura edo iraungipena edo lanegunak murriztea eskatzeko aurkeztuak izan eta laneko agintaritza eskudunak ebatzitako haiek dira.

351. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 5) Jose Lorenzo Gonzalez-entzat, nortasunaren psikologia gizabanakoaz arduratzen da, osotasun bezala hartuta eta beste gizabanakoekiko diferentzien ikuspegitik hartuta.

352. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 Nortasunaren elementu osatzaileak nola egituratzen diren esaten digute nortasunaren teoria ezberdinek.

353. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 Nortasunaren egitura elementuz edo unitatez osatua dagoela suposatzen da.

354. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 Nortasunaren oinarrizko unitateak, erasokortasuna, fanatismoa eta gizartekoitasuna bezalako berezitasunak dira.

355. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 Beste batzuentzat, tipoak dira nortasunaren elementu egituratzaileak.

356. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 Baina, berezitasun eta tipoetatik aparte, badira beste kontzeptu batzuk ere, nortasunaren egiturazko unitate bezala kontsideratuak izan direnak: motiboak, ezagutz estiloak...

357. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 Nortasuna, hala ere, berezitasun isolatu eta egonkorren katalogo bat baino zerbait gehiago da.

358. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 Nortasuna ez da entitate egonkor bat, antzaldaketak jasaten dituena baizik.

359. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 Nortasunaren aldakuntzok muga batzuen barnean egiten dira: faktore biologikoek, ikaskuntzak eta zirkunstantzi soziokulturalek ezarritako mugen barnean.

360. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 Nortasuna, zati batean aldatu egiten da eta beste zati batean mantendu egiten da.

361. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 Ikus dezagun orain, Gonzalez-ek ematen duen nortasunaren definizioa: Gizabanakoaren autoeskema bat da nortasuna, haren ezaugarri psikofisikoak biltzen dituena, eta inguruneko situazio desberdinen aurrean jokaera eta ezagutz estilo bereziak agertzera eramaten duena.

362. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 Bestalde, nortasuna, jokaeraren antolatzailea da, jarduera sortzaile baino gehiago.

363. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00085 Nortasunaren azterketetan erabil daitezke diagnosi teknikak helburu honekin: datuen operazionalizazioa eta bilketa.

364. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00085 Nortasunaren psikologiako aldagai garrantzitsuek bereizgarri sail bat dituzte, metodo zientifiko orokorra egokitzera eta partikularizatzera daramatenak, nahiz eta une batean edo bestean ia ikerketa estrategi guztiak erabiltzen diren.

365. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00085 Nortasunaren aldagaien ezagugarri nabarmenenetako bat, arartekoak izatearena da, hau da zuzenki behagarriak ez izatearena; hori dela ta, arlo honetan, kontrol eta manipulazio zailtasunarengatik, metodo diferentzialak eta korrelazionalak nagusitu dira, laborategiko metodo esperimentalen erabilera eta behaketa naturalaren metodoen erabilera oso mugatuak izanik.

366. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00085 Nabaria da, nortasunaren ezagugarriak aldatzekotan, epe luzera bakarrik alda daitezkeela, heldutasunaren edo garapenaren aldaketa makalak ekartzen dituzten terapia edo eboluzio prozesuen bidez.

367. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00085 Ikerketa baten testuinguruan, nortasunaren aldagaien manipulazio posible bakarra, balioen hautespena bezala ezaguturiko estrategia da, hau da, testuinguru naturalean gertatzen diren gertakariek maila diferentzialak dituzte beren ezagugarrietan.

368. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00150 - Nortasunaren heldutasun eta antolamenduan aldaketak: frustrazioa toleratzeko gaitasun gehiago lortzen dute, erreaktibitate autonomiko gutxiago, eta situazio frustratzaileak berehala gainditzen dituzte terapiaren ondoren.

369. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00280 Kontrol kognitiboek, beraz, psikoanalisiaren defentsa mekanismoen eta egungo nortasunaren teorien estilo kognitiboen arteko zubia eraikitzen dute.

370. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00280 Hala ere, prozesua ez zen posible izango nortasunaren beste teorien lankidetzarik gabe.

371. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00280 Ikus dezagun orain zein izan den teoriarik garrantzitsuenetako batzuen ekarpena, nortasunaren psikologia kognitiboa ulertzeko.

372. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00280 9.5. NORTASUNAREN PSIKOLOGIA KOGNITIBOAN IKUSPEGI FENOMENOLOGIKOA

373. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00280 Giza nortasuna, elementu ezberdinen integrazio joeragatik eratzen da, gatazkagatik edo desintegrazioagatik baino gehiago; azken hauek, eremu klinikotik datozen elementuak izango lirateke, nortasun normalaren eremutik datozenak baino gehiago.

374. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00441 Mendeko lehen urteetan Zuloagak bere nortasun artistikoa lantzen jarraitu zuen.

375. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00084 Gure bezero-ikasleen nortasuna dela eta

376. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00077 Faktoreok konplexuak dira eta elkarren arteko harremanetan daude, hizkuntza ez delako komunikazioa kodetzeko sistema bat beste barik; aitzitik, gizabanakoaren nortasunaren parte bat ere bada, bai eta antolamendu sozialaren kanalik garrantzisuena ere, berori erabiltzen duen komunitatearen kulturan txertaturik dagoena.

377. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00080 Ez atzera begiratzeko, balore mitiko batzuei lotuz, baizik eta nortasun indibidual eta kolektibo berritu baten bizitzeko asmoz.

378. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zubiaga 00106 Banakako, talde edota herrien nortasuna, autonomia, autodeterminazioa lortzeko Ezberdinatasuna zaintzea, babestea, beharrezkoa da.

379. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00096 Kanpoko arauekiko gehiegizko begirunea azpimarratzen denean, besteengandik bereizia den nortasunik ez da garatuko.

380. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00022 Eta bestelako politikaz, ezkutuan eta alderdiaren aginduz pertsonalki egin beharrekoetan ere bazuen esperientziarik, besteak beste, gutxi egon ohi direlako alderdietan, oro har, Teresforo Monzon bezalako nortasun landu eta non-nola dakitenak.

381. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00026 Ez zen filma kontatzera eta edukia azaltzera mugatzen, harantzago joaten zen, eta pertsonaia bakoitzari ahots desberdina eta nortasun bat ematen zizkien, filma kanpotik ikusi beharrean, barneratu egiten zuen, eta istorioaren parte bilakatzen zen.

382. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00015 Pasadizo honek Churchillen burugogorkeriaren eta nortasun setatiaren berri ematen du.

383. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00148 Emandako erantzunetatik abiatuz, pertsonaren nortasuna edo adorearen maila interpreta daiteke, subkontzientearen bidez ohartu gabe adierazi duen egian oinarrituta.

384. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00196 Udalerriaren sorrera eta nortasuna

385. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0017 Programa hau martxan dagoen arren, eskolan, gehiengoak aurkitzen duen mundua zeharo arrotza eta bere nortasunaren aurkakoa da.

386. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1993 0051 Hala ere, lehendabiziko lau galdera (3. irudia) bete ezkero jakin zitekeela galdetuaren nortasuna onartu behar dugun kritika da.

387. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0044 Elkarteak bere izaera eta nortasuna bilatu eta finkatu egin behar du: ez izatetik zerbait izatera pasa behar du; zerbait izate horretatik, ezaguna, eragilea eta erreferentzia-puntu izatera iritsi behar du.

388. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.c. etxebeste 0079 Beraz, gaskoi kristauentzat, akitaniarrak izaki, San Martzial santu maitagarria zen eta tenplu berri baten sorkuntzan kontuan izatea ez zaigu batere arraroa iruditzen, alderantziz, giza-talde baten nortasuna baieztatzeko balio zezakeen eta seguraski honela erabilia izan zen.

389. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0023 Azken ondorioa, Motorreko Mutilak dakarkigu: ez dago azalpen beharrik, droga hartzeak nortasuna suntsitzen du eta zigortuta dago gazteen pentsamenduan ere.

390. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren e. 0007 Zertarako balio du abentura miragarriak kontatzen dituen ipuin batek, Euskal Herriak nortasuna ukatuta, gero eta pobreago jarraitzen badu?

391. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0068 Testu baten zentzu sakonera ailegatzeko idazlearen nortasuna ezagutzeak pentsa baino garrantzi gehiago duela uste izanarren, produzitutakora mugatuko naiz ondoko lerrootan, nahiz eta ezin dudan seinalatu gabe utzi, kazetaritzaren instrumentalizazioa hain modu sutsuan salatu ondoren, injustuki zapaldutako kideak kriminalizatu eta likidatzeko asmo zuzenez aurten bertan prentsa bere kasa konbokatu eta publikoki batere lotsarik gabe erabili duen bat baino gehiago badela sinatzaileen artean.

392. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0038 IX. eta X. mendeetan islamaren barruan pertsiarren nortasunak indar hartu zuen.

393. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0218 0.2 Genio y lengua-tik datorren eta hain arrakastatsua izan den Larramendiren ariketa eta nortasunaren irudi zaharkituari (ikus Lakarra 1985a) 3 Harrigarri da L-ren azterketen interesa haren halaholako etimologiekiko sentiberatasunean eta antzeko azaleko kontuetan oinarritu izana. Euskara idatziaren historian 150 urtez izan duen eragina nekez azal daiteke bide agor horiek zehar. eutsi nahi dionik gelditzen bada ere, badirudi azken bospasei urteotan Larramendirekikoak aldatuaz doazela (cf. Lakarra 1985a, 1985b, 199lb, 1991f, Mitxelena 1983,1984, Sarasola 1986, Urgell 1985), egungo hurbilketa ohizkoena edo hedatuena besterik delarik.

394. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0019 Ez da bat ere erraza talde, gizarte edo komunitate baten nortasun kolektiboaz erabateko iritziak ematea, talde sena edo komunitate bateko edo besteko partaide izateko sena, neurri handi batean, uste edo sentimendu subjetiboen pean dagoelako, izpirituari loturik.

395. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urgell 0396 Gizon horiek ireki bideetatik etorri zenaren nortasuna zerbaitetan badatza, proposamen eta kontraproposamen ezberdinen alde edo aurkako idazki ugarietan datza, hain zuzen: ordutik aurrera tradiziozko usadioak bakoitzean indar eskasagoekin eta euskalariek proposatzen zituzten berrikuntzak elkarrekin bizi, usu gurutzatu eta azkenik sistima bakar baterantz abiatzen dira, egungo grafi-sistima (hots, 3. garai hura) sustraituaz.

396. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0011 Asmo honen eragileek uste zuten autonomia kultural eta politikoa aldarrikatzeko Euskal Herriaren nortasuna indartzea izango zela argudiorik onena.

397. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0018 José de Riberaren nortasuna zehaztasun handiagoa bereganatuz joan da azken urteotan, bai biografiaren aldetik bai kritikarenetik.

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0091 Italia dudarik gabe ingurune atsegina zen, erosoagoa eta askeagoa espainiarra baino, eta historiak lo Spagnoletto gaitzizena egotzia badio ere, bere abertzaletasun hisiakorra, edota bere goi-behe txikia, edo, agian, bere burua ezagutarazten hasi zenean zuen adin hain gaztea gogoan harturik, egia zera da, Italian ahal izan zuela bere nortasuna askatasun osoz garatu, eta Italiatik datozkiola bere ezaugarririk sakonenak, marrazkigintzako bere maisutasuna, oreka eta monumentalismoarekiko bere esespena, iturri klasikoetatik edana noski, mitologiarekiko bere nabastarrea, bere kontzepzio irudikorraren zabaltasuna, eta grabatugintzarako bere iaiotasuna.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0091 Eta tipoen eta hedadura guztiz zabaleko konposizioen sortzaile bezala erakusten duen ahalmenak bere mendeko nortasunik azkarrenetako bat bihurtzen du, baita, bere pintura eta estanpen bidez lortu zuen zabalpen handiari esker, eragingarrienetako bat ere.

400. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0013 Norberaren nortasuna da autonomia

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 Norberaren nortasuna eta autonomia (N.N.A.)

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0057 Norberaren nortasuna autonomia

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 Norberaren nortasuna eta autonomia (N.N.A.)

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0053 Estatuaren (eta edozein fede dogmatikoren) gero eta botere handiagoaz egiten duen salaketan giza eskubide bat dago oinarrian: lan sortzailearen eta pentsamendu askearen bitartez norberak nortasuna garatzeko duen eskubidea, hain zuzen.

405. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0026 Eremu horretan edozer gauza egiteko gai da haurra, heldua izatera iristearen zain egon gabe; erresuma horretan bere nortasuna eta independentzia bete-betean ezartzen ditu, (...)

406. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0144 Zernahi gisaz, bizimodu latza da haurrentzat, haien nortasuna erabat ukitzen duena, (...).

407. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0058 Kapitulu hau bururatuko dugu erranez, errauspen-erritoak arau orokor batzuk jarraitzen baditu ere, miaketetan zehar ikustatu den bezala, egiketaren xehetasunetan erabilitako ezberdintasun ugariek artzain talde ttipi batzuen nortasuna islada dezaketela, udako larreetan askatasun zerbait adierazten dutelarik.

408. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Bai, geu ere joku hortan sartzen gara: askotan geure nortasuna nabarmendu beharrez, batzutan ez jakinean: hala, bereiziak ez diren ohitura, bizi molde, gogo-bideak goraipatuz geuk benetan ekarri duguna ikusi gabe gure benetako baloreez konturatu barik.

409. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. arteaga 0009 Emakundek Euskal Autonomi Elkarteko Emakumeentzako Ekintza Positiborako Planetan jasotzen duen oinarrizko helburua da benetako eskola hezkidetzaileak lortzea, aniztasunetik eta banakotasunetik abiatuta nortasun pertsonalak bultzatzen dituzten ereduak darabiltzaten eskolak.

410. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0050 Pasadizu batek haren nortasuna azaltzen du ongi:

411. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0050 Norberaren nortasuna finkatzeko gogoa zegoen nonnahi orduan, eta zentzu horretan aski nabaria zen emakumeen kezka eremu guztietan parte hartzeko.

412. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.l. antsorena 0070 Joxe, herrian edonork zekienez, nortasun handiko gizona genuen, azterlan berezia merezi duen pertsona eta noizbait egitekotan uzten dudan zeregina ikusten dut.

413. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0031 Arrunta zen buru-ehiza, haien ustez, garezurraren barruan gordetzen zen gizakiaren nortasunak bertan zirauelako, heriotzaren ondoren.

414. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0019 Bitarteko mekanikoek urrundu egiten dute posibilitate artistikoa; alabaina egia da gizakiaren nortasuna txertatzen ahal dela bitarteko mekaniko hauetan, eta honela, emeki, bitartekook azkartu14 ¿Hay un arte cinematográfico posible? Adolfo Salazar. HERMES 9-10, 1917..

415. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0155 1980an, aurrenekoz, nortasun etnikoari buruzko galdera ageri zuen EEBBetako errolda-orriak.

416. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0030 Nortasunarekin bezala, desberdintasun azpimarragarriak antzematen dira hiru lurraldeen artean, euskara sustatzeko neurriei dagokienez.

417. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0222 Babeserako eta Oteizak beti adierazi duen berezko nortasuna sendotzeko zeregina izan du.

418. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0024 Gizonaz gizon-duintasunera iritsi baldin bazen eta, gizaki zen aldetik, haren nortasunaz, deus ez dakigu.

419. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0019 Gaur egun oraino, Euskaldun nortasunaren kontzientziak indar handia dauka hemen.

420. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0019 Frantses nortasunaren sentimendua hamalaueko gerlaren ondotik zabaldu da Iparraldean.

421. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0015 Stani delakoan ez bezala ola korporazio iraunkorra da, nolabaiteko ezkontidetza 2. Alpeetako ezkontide eskubidedun izenekoarekin du antza eta, honetaz, besteak beste, Frield-ek dihardu geroago aipatzen den Kippel-i buruzko obran, gizartean nortasuna eta antolaketa formala dituena.

422. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0060 Erredakziora heltzen diren gutunek izenpea, nortasun agiri zenbakia eta telefonoa behar dute, eta jatorria egiaztatu egin behar da argitaratu aurretik.

423. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0060 Talde sinadurak onartuko dira, egileen nortasunaz zalantzarik ez badago.

424. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0020 Hortik datorkio, hain zuzen ere, komunikabide izateaz gain duen nortasuna.

425. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0264 Funtzio judizialak duen izaera gizatiarrak epailearen nortasunari buruzko edozeri garrantzia ematen dio.

426. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. angulo 00109 Alde batetik, badirudi aspektu historiko hauen garrantzia Euskal Herriko nortasunarekin betidanik loturik agertu zaigula, herri baten berezko ezaugarri bat izango balitz bezala; baina azken hiru hamarkadetan eginiko ikerketak azaletik begiratu ondoren, guk badakigu Europako herri gehienetan (guztietan ez esateko) etxe, familia, senitartekoen harreman eta komunitateen partaidetza ezinbestekoa izan dela gizartearen eraikitze prozesuan.

427. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00022 Zer da Antropologia? Non dira bere mugak? Ba al du bere nortasuna? Zer nolako harremanak ditu beste giza zientziekin? Erantzunak zailak eta konplexuak izan arren ikertzaileak saiatu behar du lantzen ari den zientziaren esparruaren kontzeptuak mugatzen eta sailkatzen.

428. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00132 Mogel eta Fr. Bartolomeren artean, bakoitzaren estilo eta nortasunari zegozkionak alde batera utzirik, euskaran bertan, alde handirik ez den bitartean, Fr. Migelen eta beste bien artean bada alderik.

429. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0105 Koherentzia falta horren ondorioa da errege gobernamenduaren aldakortasuna eta jarraikitasunik eza, batzuetan egitarau baten, eta, besteetan, beste baten arabera aritzen baita, noiz nola, eta nolakoa den, karguak eskutan dituen erregearen, edo haren orde errege lanetan dabiltzan jendeen nortasuna; gisa horretan, gobernamendu horrek ezin atxiki dezake luzaz xede finkorik eta jokabide segidazkorik.

430. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0046 Herri batean hizkuntza bat baino gehiago bizi direnean, herri horretan kultura zein hizkuntzetan egiten den markatuko du nagusitasun/menpekotasun harremana eta azken finean herri baten nortasun eta iraupena.

431. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0046 - Nortasunaren garapenean elebiduntasunaren eragina txarra da.

432. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jugoslavia 0054 Txekiako lurrak Bohemia eta Moraviako Protektoratu bihurtu ziren eta Eslovakia elizgizon faxistek gidatutako nortasunik gabeko estatu izan zen.

433. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0104 Arautegia lehengoan geratu zen ia erabat, partaideen nortasunari buruzko artikuluaz eztabaida sortu bazen ere.

434. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0112 Beraz, itzulpenean hizkuntzekiko sortzen den harremana ez da zerbait klitxe egina baizik eta nortasun aktiboak konpetentzia produktibo gisa xede-hizkuntzarekiko garatzen duen iharduera baizik.

435. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0151 Hala eta guztiz ere, parte hartze hau irakaslearen beraren nortasun eta izakerak asko baldintzatzen du.

436. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 Berrikuntza, sormena, aisia, kirola, eta oro har, bizimodu zoriontsua eramateko eta nortasun pertsonal orekatua garatzeko heziketa desagertzeko arriskuan daude.

437. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0239 Kultura garatzea, bereziki nortasuna garatzea, ia modu natural kolektibitate guztiaren kezka gisa agertzen den hezkuntza-sistemen helburua da.

438. 1991> euskara batua saiakera-liburuak soziologia 0035 Ikuspegi elkarrekintzaileak asko sakontzen lagundu du nortasunaren garapenean eta giza jokabidean.

439. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 Akzioak eta beste partaidetzak errubrikak (F.60), nortasun juridikoa duten sozietateen, nortasun juridikoa ematen dien estatutu batez zuzkitutako enpresa publikoen eta kuasisozietateen mozkin posibleetan, eta likidazioko kasuan aktibo garbietan parte hartzeko eskubidea ematen duten aktibo finantzarioak biltzen ditu.

440. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. gatti 0094 Nahikoa izango da aurrean daukaguna berba polisemikoa dela esatea, eta berdin har daiteke izakeratzat (errealitate ia-metafisikoa, denboran aldaezina dena, eta subjektuaren nortasunaren osotasuna hartzen duena), edo subjektu batek bera kide izateko hauta ditzakeen identitateetako bat bailitz.

441. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0318 Eta alde batetik natura baldin bada, bestetik ezer gizakiaren duinik ez dago askatasunik gabe, eta haren nortasun guztia hantxe datzan hura gutxien-gutxiena:

442. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0111 (...) merezimendurik aundiena bait da, naiz ainbeste eta ain naroki eta ain sakonki erromartua izan, bere NORTASUN ARRIGARRIA GALDU EZ IZATEA.

443. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j-l. davant 00006 Dena dela, nortasun handiko emakume horrek orjinaltasun handia eman zien bere hiru semeei, eta partikulazki gure Antoine handiari.

444. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11699 VI.- V. tituluak kirol-sistema guztien euskarrietako batez dihardu: eskola-kirolaz. Kirola garrantzitsua da eskolako ikasleen heziketa osorako, nortasunaren garapen harmonikorako eta baldintza fisiko eta prestakuntza egokiak lortzeko, gerora begira ere kirola egiten jarraitu ahal izan dadin.

445. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05603 PYMEtzat hartuko da nortasun fisiko nahiz juridikoa duen unitatea ekonomikoa, beti ere, ondoko baldintzak betetzen badituzte:

446. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05604 4. Behin enpresa sortzeko proiektuak garatutakoan, enpresa berria 12 hilabeteko epean eratu eta martxan jarri beharko da, delako enpresak nortasun juridikodun Sozietatearen era juridikoa izanik, hurrengo beharkizunok bete beharko dituelarik:

447. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05604 - Enpresa sortu berriok nortasun juridikodun merkataritza-sozietatearen edo kooperatibaren era juridikoa izan beharko dute.

448. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05605 - Enpresa sortu berriok nortasun juridikodun merkataritza-sozietatearen edo kooperatibaren era juridikoa izan beharko dute.

449. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00085 Ludi zabalean erein dute elburu oiek, beren nortasunarren zimperri bezala.

450. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.i. salaberria 00040 Jose Maria San Sebastian Latxaga idazle ospetsuak bere azken liburua, Euskal Sena izenburua daukana, plazaratu digu; lan sakon bezain interesgarria da eta bertan agirian uzten dizkigu euskaldunon akatsak eta birtuteak kristeta bat irikiaz gure nortasun zaill eta izkutu orri.

451. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.i. salaberria 00040 Iturri oparoa aspaldiko liburu eta idaztietan euki du, bañan berriemallerik garrantzitsuena erri xea izan du, erriarekin bizituaz bearrezkoa zun guztia lortu du liburako; oraiñ dala gutxi aditzen nion; Orexan nengola zerbait ganorazkoa, esaldi jatorren bat, entzuten niotenean baserritarrai paper mutur batean apuntatzen nun, eta egunero billatzen nun zerbait balio zuna nortasunaren konturako.

452. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16479 Gutunazal itxi horren barruan, eskaintzarekin batera, lizitatzailearen nortasun agiri nazionalaren fotokopia sartuko da, edo, atzerritarra izanez gero, pasaportearena, bidai tituluarena edota lizitatzailearen nortasuna erakusten duen beste dokumenturen batena, hori guztia uztailaren 1 eko 7/85 Lege Organikoaren 12. eta 22. artikuluek arautzen dutenaren arabera.

453. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1995 0013 Nortasun berrian murgildu nahi eta elkartasun oihua zabaldu genuen han eta hemen.

454. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0010 7.1.4. Epaimahaikideek edozein unetan eskatu ahal izango diete lehiatzaileei beren nortasuna egiazta dezaten.

455. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. lasarte 0071 Orixe da pertsonarentzat nortasun jatorra eta ixtimagarria.

456. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0009 Azkenik, PP Nafarroan UPNren menpe dagoela azpimarratu nahi izan zuen Aznarrek: Nafarroan UPNren esanetara dagoen militante apal bat besterik ez naiz, UPN baita nire alderdia Nafarroan, azaldu eta PPk Nafarroaren nortasuna eta foruak errespetatuko dituela gehitu zuen.

457. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Hala ere, nortasun, gai eta izaera ezberdinetako saioak izan arren, Euskal herriko jende arrunta izango da udako gauetako protagonista, eta horretan Hau da marka eta Aire aire saioek bat egiten dute, izarrek eta jende famatuak ez baitute lekurik izango.

458. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0028 Herri honek bere nortasun propioa lortzeko ekinbidean urrats oso motelak eman dira, jasaten duen deseuskalduntze prozesuak argi frogatzen duenez.

459. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0049 Laugarren froga, galdera bidez pertsonaia sorpresa baten nortasuna asmatzean datza.

460. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Bai nortasunari

461. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Helmugak ez dira beti nire eritziz posmodernismoaren ikerleek salatu duten arabera (Baudrillard gehienbat) erabakigile direlakoengandik onartzen; baizik eta ni neuk inoren baimenik, inoren koakziorik gabe nire nortasuna konformatzen hartzen dut.

462. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Bai, folklorea, ze arraio gertatzen da folklorearekin, ze erru ote du legezko flamenko andaluziarrak, zergatik, berriz, gure koblalari lokalak baztertzen ditugun?; zergatik, zerrendari ekiterakoan, ia oparoz euskaltegietan ni bezelaxe inmigrante helduok euskalduntzen gaituzten irakasleak ikastoletan datorren belaunaldiarekin bere lan oinarriagoaz nortasuna bermatzen digutela ez aipatzeko eskala sozialaren sestran mespretxatzen ditugun?

463. 1991> sailkatu gabeak egunkariak n. azurmendi 0012 Orain arte, pribilejio horiek izateko isurien froga gainditu behar zen: familiaren nortasun biolojikoa bermatzen duen odolarena, edo eta ohekidetzaren inguruan isurtzen direnena.

464. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. zabaleta 0014 Gero, Euskal Herriko sasi-intelektual eta sasi-progresista batzuk, nortasun zindo gabeko unibertsitate irakasle batzuk galtzarbean eramango dute El País, serioa bailitzan, eta euskal prentsa mespretxatu egingo dute.

465. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. añaga 0030 Gizakion nortasuna ta etorkizuna ere, Jainkoak adierazi ezik, ez ditzakegu beren osoan ez ulertu ta ez usmatu, gure aalmen utsez bakarrik beintzat.

466. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Etorkizunaren patua da, inongo herririk ez egotea nortasunik eta askatasunik gabe, eta ez daitezela konformatu anexionatutako lurraldeak izatearekin soilik.

467. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Lituania, Letonia eta Estoniak berrogetamaika urte behar izan dituzte 1940ean, gerra garaian, alemaniar eta errusiarren arteko paktu deitoragarrian galdu zutena eskuratzeko: beraien nortasuna eta askatasuna.

468. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Antzekotasuna herriok beren nortasuna gordetzeko duten eskubidean datza azaldu zuen.

469. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Jose Antonio Ardanzaren hitzetan, nortasunezko erregioa (erregio administratibotik bereizteko) lurralde baten kudeaketari lotu behar zaio.

470. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4780 a) Lizitatzailearen nortasunaren egiaztagiriak.

471. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4780 Nortasuna honela egiaztatuko da:

472. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4783 1. Kontratistaren nortasunaren egiaztagiriak.

473. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4783 Nortasuna honela egiaztatuko da:

474. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4783 Urriaren 14eko 223/86 Dekretuak, Euskadiko Autonomi Elkarteko Kontratuen eta Kontratisten Erregistroak onartzeari buruzkoak, arautzen duen Kontratisten Erregistroan inskribatuta dauden eskaintzaileek Erregistroaren ardura duen legelariak emandako ziurtagiriaren kopia aurkez dezakete nortasuna egiaztatzeko eskatu diren agirien ordez.

475. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Gure herrian, zoritxarrez, euskaltzaleok frogatu behar izan dugu kanpotik ezarri zaizkigun hizkuntza, kultura, nortasuna eta eskola ereduari aurre egiteko gai garela.

476. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Orain inork ez du zalantzan jartzen ikastetxearen nortasun eta autonomia erabakiorrak direla kalitatezko garapen propio hori lortzeko eta berrikuntzak bultzatzeko.

477. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Gorputz dozenteen legeak eta Eskola Publikoaren Legeak ez dute garatzen kalitatezko Eskola Publiko Euskaldun Berria, jadanik gure gizartea exijitzen ari dena eta etorkizuneko apostuei aurre egin ahal izateko: administrazioaren babesa duena baino iniziatiba eta eritzi propioak gauzatzeko aukera duena bai banaka bai talde bezala, berrikuntzetara egokitzeko malgutasuna duena; karga ez baizik motore bihurtzen den eskola, Euskal Herriaren nortasuna babestu eta garatuko duena.

478. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7161 1. - Izangaiak lanposturako eskatzen diren nortasuneko ezaugarriei egokitzen diren aztertzeko testa eta elkarrizketa osagarria egitean datza saio honek.

479. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7155 1. - Izangaiak lanposturako eskatzen diren nortasuneko ezaugarriei egokitzen diren aztertzeko testa eta elkarrizketa osagarria egitean datza saio honek.

480. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0007 Fede, egitasmo eta interes desberdinak dituztenek neurri bateraino ederki egin dezakete elkarrekin lan: hizkuntzari buruz, nortasunari buruz, garapenerako eta etorkizunerako norbere herriak behar dituen baliabideei buruz eta abarrez.

481. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2211 2.- Ondorengoak ere tasen subjektu pasibotzat joko lirateke: jaraunspen banatugabeak, ondasunen elkarteak eta nortasun juridikorik ez badute ere tasak ezar dakizkion unitate ekonomiko bat edo ondare bereizi bat osatzen duten gainontzeko entitateak.

482. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Baina onartu beharrean gaude, asko populu menperatuk, nortasun handiz, burua guk baino hotzago atxekitzen jakin dutela eta ez direla erori ahuleziaren markak baizik ez diren hilketa desohore egingarri horietara.

483. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Aldi honetan, hoinbertze urtez Euskal-Iparraldeari nortasun bat eskuratzeko tenorean, hanbat urtez gogoeta eta projektu asko aintzinarazi ondoan, batasuna lehertaraztea ezin onartua zaigu.

484. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 XARETA gure eskualde maiteak bere muga harri, ohargarriekin du bere nortasuna finkatzen.

485. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00007 Ez dira argitaratuko beren nortasuna agertzen ez digutenen iritzirik.

486. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Nortasun juridikoa.

487. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Sozietate kooperatiboa eratua geldituko da eta nortasun juridikoa bereganatuko du, berau eratzeko eskritura publikoa Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Kooperatiben Erregistroan idatzia gelditzen den unean berean.

488. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 2. Eraketa batzarraren aktan bilduko dira hartutako erabaki guztiak eta bertan sartuko sustatzaile guztien izenak, bakoitzaren nortasunaren gaineko datu zehatzekin, ongi zehaztuz kooperatiban zein modu, baldintza eta izaerarekin sartzen diren.

489. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Euskadiko Podologoen Elkargoa sortzen da, zuzenbide publikoko korporazio gisa, bere nortasun juridikoa duela, bai eta berezkoak dituen helburuak eta eginkizunak betetzeko gaitasun osoa ere.

490. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Gero, 6. artikuluan, esaten du: Gizaki guztiek eskubidea dute beren nortasun juridikoa ezagutu dakien.

491. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 8.1 artikuluak, gainera, ondorengo betebeharra jartzen du: Estatu kideek beren hitza
ematen dute errespetatu egingo dutela haurrak
bere nortasuna gordetzeko duen eskubidea,
nazionalitatea, izena eta familiako harremanak
barne
.

492. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0045 Bata zein bestea Euskal Herriaren ikuspegitik daude prestatuta, hots, mundu zabaleko edozein gai hartuta, berorren berri eman ondoren, Euskal Herriarekiko loturak adierazten saiatzen dira, gainontzeko herrietako entziklopedigileen modura, guk ere geure nortasuna ematen diogu gure lanari -diosku Mujikak-;

493. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0001 Lerro hauetan mendeetan zehar gizon eta emakume askoren ametsa izan den Europari buruz hitzegitera natorkizue: Carlomagnok Pirineoak zeharkatzerakoan amestu zuen Europa, Napoleonek Austerlitzeko zelaietan amestu zuen Europa, Hitlerrek bere bunkerreko iluntasunean amestu zuen Europa eta hainbat euskaldunek gure herriaren nortasuna berrindartzeko bide bezala amestu genuen Europa.

494. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00008 Hona, azkenik, galde-erantzunetan argitu ziren beste puntu interesgarri batzuk: bertako ekotipoaren nortasuna, erlezaintza Europan ganaderitza ttipia delako sailean sartzeak dakarkeen etorkizuna, gure erlea salbatzeak eta sustatzeko lanak duen garrantzia, besteren artean.

495. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bertsolari 1992 0004 Haren jestoak, nortasuna edo planta aipatzen dituzte, edo, Ondo dago, besterik gabe, diote.

496. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. iribar 0015 Seulgoa pasa ondoren, nire nortasuna bizpahiru urtez aldatu egin zen.

497. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0004 Ikasle talde batetan, elkar konfrontazio eta kooperazioan, heldu konpetenteekin, esparru egoki batetan, ikasleen esperientzietatik abiatuz eta nortasunaren dimentsio guztiak erabiliz, burutzen da lan hau.

498. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0005 Haurraren garapenean, eta gero helduaren nortasunean, gurasoek eta zaintzaileek, lehenengo bizipenek eta esperientziek duten eragina inork ez du zalantzan jartzen.

498 emaitza

Datu-estatistikoak: