XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0005 E. Ez guizonaren obraz, eta bai Espiritu Santuaren eguiqueraz ta graziyaz.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0051 I. Cegaitic esaten da obra aundi au eguin ebala Espiritu Santuac, iru Personac eguin ba-eben?.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0051 E. Cegaitic dan amodiozco eguitada edo obrea, ta amodioa ezarten yaco Espiritu Santuari, Aitari poderea, ta Semeari jaquituria leguez.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0362 O nere Jesusen ezquer escuco zauri chit saindua, adoratzen zaitut nere biotz gucitic, ¿eta orretan eraman cenduen oñaceacgatic, aitortu ondorean Dabidequin: nere gaiztaqueriac igo ciraden nere buruz gañetic eta carga pisua becela astundu ciraden neregan, erregutzen dizut nere Salbatzallea, iracequi ondorean ni caridade eguiazcorequiñ, barca zaizquidatzula oraindañoco nere itz, pensamentu eta obra debecatu guciac.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Bada San Pabloc guztiz arguiró eta garbiró esaten digu: obraric gabeco fedea dala illa.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Santiagoc dió, animaric gabeco gorputza illa dagoan becela, ala ala obraic gabeco fedea, dala gorputz igartu bat, gorputz illa.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Eta Senaco Bernardino sainduac dió, gorputz ill batec ez daucan becela, ecertaraco quemenic, ez ibilltzeco, ez sentitzeco, eta ez mugitzeco, era berean arquitzen dala, fede bicia ez daucana: eta fede bicia dagoala, aguertzea biotzean, mingañean, eta escuetan; au da, pensamentuetan, itzetan, eta obretan.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0062 Bera da, kristauen Sakrifizioa Jaungoikozko obren berdiñera jasotzen duana.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 Zaitzalleak esan zion Erregeri gertatu zana, ta onek, deiturik bere aurrera itxas-gizonari, esan zion; Juramentu egiten badidazu Jaungoikoaren izenian, biurtuko zerala onera, utziko dizut zure etxera juaten jakin dezazun zer obra on egin diran zure onerako.

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0082 Eguneroco Meza ta Errosarioa, sermoiac eta liburu deboziozcoac (1) Oec dira, Cristau Escu-liburu on bat, Dotriña catolicoaren azaldute edo Explicazioa, Pecatarien Zuzendaria, Urteco Santuen bizitzetaco Liburua; misericordiazco obrac eta penitentzia; contzientziaco examiña gabero; eta guziac batean sartzen dituana da, Sacramentuac sarritan artzea, Billera edo Congregazio on batean sarturic, confesore jaquintsu, prudente eta birtutetsu baten mendean jartzen dala.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0024 1ampdeg; Ehun egunen indulientzia edo zein othoitz edo obra onari eratchikia eskaintzen direlarik ilhabete hartan markatua den chedera; 2ampdeg; Ehun egunena, Jesusen Bihotz Sakratuaren imaya, oyal batean pintatua edo brodatua, bere bulharren gainean garraiatzen delarik, ezpainez edo bederen bihotzez debotki erranez, imaya harren gainean ezarria den othoitztto hau: Adveniat regnum tuum! Etor bedi zure erresuma!.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Elizaco saindu eta yakintsun handienen arabera, herrietaco aphezec arimeri buruz egiten duten arduraco lanaz canpo, deusec ez diote diosesa bati, giristino escualde bati hainbertze on ekhartzen nola misionec; erran daiteke misionec osatzen eta fincatzen dutela herrietaco aphezen lana, bai macurrac chuchentzeco, bai egiazco debozionearen arimetan phizteco eta begiratzeco, bai salbamenduzco obra guzien hedatzeco eta fincatzeco, gehiago dena, hainitz arima ez da salbatzen misioneri esker baizic.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Serora beltchec non nahi eman dute umiltasunaren, eztitasunaren, mortificazionearen etsenplua; nihorc ala Biarnoan, ala Escual-Herrian ez ditu aphezac eta misionestac hobeki lagundu Yaincoren obran, eta segurki, heyeri esker hainitz eta hainitz herritan hain laster yaincozco bidetarat ziren itzuli arimac, eta dute geroztic bide beretan iraun.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 I. Ez, ez da aski; egin behar dire oraino bertce zonbait obra saindu, nola baitire Othoitza, Amoina, Barura eta gaineraco Mortificazioneac.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 I. Bai, laguntcen gaitu bereciki asco Othoitz edo obra onentzat Indulientciac emanez.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0076 Ene haurra, diote Liburu Sainduec, izan zaite beti eta zernahitan ezti, eta obraric handienac, gauzaric miresgarrienac egiten bazinitu baino maitatuago izanen zare jenden artean.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0042 4n Aita amer zor duzun amorioari, errespetiari, obedientziari huts egin duzunez; obraz; hitzez; gogoz; beren beharrunetan sokhorritu dutuzunez; buruzagien pian bazira, noula zerbutchia egin duzun.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 6n eta 9n Chahutarzunaren kontre egin denez bekhaturik, gogoz, nahiz, elhez, khantuz, behatuz, sogitez, obraz; libru edo kaseta tzar irakourriz; bilkhura lanjerousetan ebiliz; amorio nahasi bihotzian artzera utziz eta begiratuz; besteri okasione gaistorik eman denez; ihouren gaizkialat biltzeko chederik ukhen denez; ezkountiek deus egin dienez ezkountzeko chediaren, santutarzunaren eta obligazionen kontre.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Ordian egin zen lau mila ourthez Jinkoak anontzatu eta justoek eguruki obra miragarria: Jinko Semia zelutik jaitsi zen, eta majestate dibinoa gouregatik ezdeustu, Maria Birjinaren sabelian khorpitz baten hartzez.

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0050 Chedeak har goizean eta zer egin duzun iker arratsean, iker nolakoak izan diren zure elheak, obrak eta gogoak, hoietan baititutzu segur Jainkoa eta laguna maizenik laidoztatu.

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Gehienak haro handi batzu ziren, espantua zariotela, ahoz obraz baino lan gehiago zeramatelarik.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0039 Es dator gisonetatik
Es gisonaren obratik;
Elejidurik eguan
Eternidadetik,
Maria, Yose etab.

23. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0039 Ortarako, ordea, baldintza batzuk bete bear dira: 60 urte, bein bakarrik ezkonduta izan, eta egite onak, errukizko obrak egin.

24. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Berak idatzitako obra galanta Mistica Ciudad de Dios ere erakusten dizute, zortzi liburutan banatua, dena burutik burura bere eskuz idatzia.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Bestelakoz, literatura lanak egilleen atsegiña eta asebetetzea bakarra, atsegin narcisismus antzekoa, erriak irakurtzen ez ditun obrak, ta ikustera joango ez dan antzertilanak izango diralako.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 La Muralla antzerki ori, obra nagusietakoa edo eguneroko komedi oietakoa danik ere ez, eztet esango.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Gero, ordea, pratikatzeko ordua eldu zitzaienean, obrak itzeri jarrai zekizkiela eskatzen zien populoak.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Nik neuk, egia aitortzeko, azkeneko artista askoren obrak ez ditut oraingoz senditzen, ez dute nere barnea iñarrosten, eta txapeltxikitzat daukat nere burua.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0124 Saia gaitezen, itzetan baño obretan otsegin zigun Erromatik (1554), ermitagintzara deika.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0080 Itzaurre luzexko onen urren dator Eguiateguy'ren obraren irugarren liburua (), zenbait buru edo berecita-n banatua.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Obra aundi hori burutu du Elizak Konzilioan.

32. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Laiko xahar bat, dio obraren titulo txikiak, egungo aldiaz galdetzen da.

33. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 F. Biot-entzat, Maritain-ek katoliko munduan duen ospe ta izena eskatzen zuen, bere adiskideek ez zezaiotela utzi liburu hau argitaratzen, bestalde Maritain-en obra konsagratuari deus berririk ezarritzen ez diolarik.

34. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Jean de Fabrégues-entzat, ostera, mundu guztiak irakurri behar luke obra hau, izpirituaren bazka eta animaren argi.

35. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Hona emen Maritain-en eta berak pentsaera katolikoan eta europearren gainditutako obraren argazki egiati bat.

36. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Ta hontan, Maritain-ek zintzo jokatzen du bere buruarekin eta bere obra osoaren funtsezko oiñarriekin.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Alaz ere, Euskeldunak, ikastegietan orain diranak edo luzaroan izan diranak, ezagutzen ez badituzte Euskeldun idazle aundiak eta aen obra ederrak, zailki sinisten dute, edo ez dute sinisten, euskeraz gai aundi eta gorarik esan ditekela.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Bañan irakurtu badituzte euskerazko obra eder batzuek, adituko dute euskeraren ezagutzea gogoaren aberasgarria izan ditekela.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Ondikotz, obra eder oen ardiestea ez da orain erreza.

40. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0349 Bihotz onarekin
Obra onak egin
Eta erresumin.

41. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0336 Herritar maitiak, Huna nun giren azkenekotz bildiak, bakian, Jeanne d'Arc saindiaren'egunarekin, gerlan hilen ohoretan egina dugun harrizko obra ederraren aitzinian.

42. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0336 Eskerrak dauzkitziet orori erakutsi duzien bihotz onaz, bai zien emaitzez, bai zien hunat elgarrekin jitiaz; eskerrak, beren atchikimendia eta gure herritar hilen alderako orhoitzapena agertu nahi ukan daukuten arrotzer; eskerrak obraren egile, Danglade jaunari.

43. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Jaun merak, oixtian erran dautzie nik orai baino hobeki, hurbilago danik ikusia dielakotz eta bere gostuz jasana gerla tokietako bizitze ikaragarria, errana dautzie Chabagnok nolakoak eta nun izan ziren gure herritar hilen urrats eta obrak.

44. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0026 Obrak alabainan bi parte ditu Axular-en gogoan: lehen bizikoan emaiten da aditzera zenbat kalte egiten duen luzamendutan ibiltzeak, egitekoen geroko uzteak; bigarrenean kidatzen da eta aitzinatzen luzamenduak utzirik berehala bere eginbideari lothu nahi zaikana.

45. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0027 d) obra onen merechimendua suntsitua da (XVI);

46. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0027 - Bide nabar Axular-ek bi hitz erraiten dauzku justiziazko eta miserikordiazko obrez (XVII, XVIII)

47. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0068 Baitugu aski aiphaturik Chirritaz beraz, bi hitz orai haren obraz.

48. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0068 Bainan orai Harrieten obraren argitaratzeko mentura galdua da eta zuen lanak ez dio gisa guziz kalterik egiten ahal.

49. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Beste obra berri bati lotzeko, jin da tenorea... Jesus behexi da hoin maite zituen etxekoetarik eta hartu bidearen lehen bihurgunean ikusi duke bere etxea emekino gordatzen, bihotzean halako latz batekin....

50. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Bere obrak ere igorri izan duenarenak dira:(5,36; 9,4;10,37-38).

51. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Bere Aitaren ganat joaiteko tenorea etorri denean (13,1), Jesus'ek badaki bere Aitaren obra bururatua duela, eta untsa bururatua: ... Oro eginik daude... (19,30), gizonen salbatzea eta Jainko Aitaren gorestea.

52. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 2 APOSTOLUAK JESU-KRISTO'K MUNDUAN BARNA IGORRIAK BERE OBRAREN SEGITZEKO

53. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 451-garren urthean zuen Zelestin aitasainduak Palladius misionesta Hiberniarat igorri; eta hartarik landa laster, Patricius hospetsuak harrigarriko obra egin zuen erlisione berriaren hedatzeari buruz, hala non erran baitaiteke Irlandarrik gutiz gehienak khristiar zirela 500-garren urthearen inguruan.

54. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0008 Kofesatzen nitzaio Jainko Aita botere guzia duenari; Maria bethi Birjina dohatsuari; Mikael Arkanjelu dohatsuari: Joanes Batista dohatsuari; Petri eta Paulo Apostolu Sainduei, Saindu guziei (eta zuri, ene Aita), zeren egin baitut sobera bekatu gogoz, hitzez eta obraz; ene faltaz, ene faltaz, ene falta handiaz.

55. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0011 5. Nehor obraz hilen ez duzu, Ez nahikundez gaichtoki.

56. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0011 6. Lohikeria eginen ez duzu, Obraz ez gogoz likhiski.

57. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Elizan, Lartigau, Baionan gu Katolikoentzat on den kaseta bat ager-arazi nahiz ari denak, aiphatu du gure zoriona joan zirelarik, menturaz alegeratu gintuena azken bitoria egun hotan jakiteak laino gehiago. Bainan Frantzia aphal dela, kraskatua bezala. Zer dugun egin behar altchatzeko. Egitekoetarik bat Jainkoari emaitea zor zaion ohorea, Jainkoa gabe egin obrak zimendu ahulak baitituzke.

58. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Phesta pollita zinez.- Saint-Etiennen zuten igandean herriko obra onentzat, Saint-Fiacre baratzezainen patroinaren egunean. Jaun Aphezpikua han zuten Elizan laborantzako tresna mota guzietarik. Arratsaldean orga andana biek itzulia zoinek ederrago beztiturik lorez eta chingolaz. Pollitenentzat baziren primak. Baratzezain, lore eta landare saltzaile, erle arthatzaile, eiherazain, etc., ofizio bakhotchak bazuen bere karroa.

59. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Eskolen eguna.- Elduden igandean izan behar dugu, gure herrian, eskola girichtinoen eguna. Okasione hortan, meza nagusia kantatuko da, haundianean, Schola Cantorum-eko kantariekilan, hameketan. Pensatzen dugu girichtino guziek konprenituko dutela, beren eginbidea obra eder horren alderat.

60. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Eskasia deno, merkhatu beltza izanen da. Ez dute ez elhek, ez obrek ere khenduko, nehork ez baitugu goseak hil nahi!

61. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Igande goizean jaun Misionesten kaperako aldi. Kolejioarekin betan, urkhaitarrek hor zuten Ama onaren ikhustea. Beren jaun erretor maitea buru, hor zien gutiz gehienak. Aratsaldean, bezperako jende ostea hurbil berriz bildua zen Ama onari gorthe egiteko Lekhumeko juntarat. Besoak airean, gogotichko khantuz ari ginen denak, gure erdian ginintuela. Bordarrampe, katedraleko jaun aphez nagusia eta Narbaitz jaun kalonjea, diosesako obren buruzagia.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Plaza gehienak arrastatuak dire; galde zonbeit egin nahi lukeenak, ichkriba dezala Pentsioneko superiorari. Erran dezakeguna da esku onetan emana dela obra hori eta denek begiak zerraturik, konfientzia osoena ematen ahalko dutela eskola horren buru izanen den Tolosako gobernioko eskola handienetan, lehenetarik iragan izan den serorari.

63. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ez da batere erretchago Erreboluzionearen obra lantzea, ez delarik oraino egiazko gudua agerian hasia eta jendek ez dutelarik oraino desiratzen gudu borthitz batez saltatzea. (Lénine: La maladie infantile du Communisme).

64. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Erran gabe doa, ez ditakela luzazago igurika arau edo estatuto baten emaiteko Algeriari. Lacostek dio, azken chehetasunak ez emanik ere, larrieneko ponduak bederen nahi lituzkela urri-erditsutan argitaratu, eta obretan jarri. Jendea asea da elhez eta agintzez!

65. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Beren fama ona atchiki nahiz, aurten ere emanen dute, beren berrian, ikusgarri bat ez nola nahikoa... Bordachuri Larzabal jaun aphezaren obretarik.

66. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Hori da hori eder eletan baino hobeki obretan jende beardunari laguntza ekarri nahi duten guzientzat!

67. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 28 urte bazituen hemen zela, eta zer lanak ez ditu egin gure herrian: eliza freskatu, eskola girichtino berriak muntatu, Oilandoiko kapera chutik eman, Centre Ménager berri bat egin, gero Bill Etchea, eta bertze zonbat obra!

68. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Durquet andereak, buruzagi ordainak, frango xehetasun eman ditu batasunaren laguntzaz han hemenka beharretan diren obrentzat, hala nola Alzietako eta Haranbeltzeko kaperentzat, Donazaharren erromano mendixkan hasiak diren lanentzat.

69. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Literatura kontuan Nobel'en naia etzan izan besterik obrarik positibona, bikañena, idealik altuenak dauzkazana saritutia baño.

70. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Ez da erreza obra negatiboaurik aurkitzea.

71. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Eta obra honen argitalpena, SUTONDOAN bildumako guztiena legez, Bizkaiko Aurrezki Kutxaren Kultur Ekintzagaz lankidetzan egin da.

72. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Aurtengo udabarrian, Kultur Kontseilaritzan arteari buruz egin behar izan neban lehen lanetariko bat, gerra ondoren Bermioko Batzokitik hango Ertzilla-torrera eroan eben Uzelayren obra handi bat berriz Batzokira itzultzeko jestioak egitea izan zan.

73. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0050 Bere obra hor dogu, libertade zentzuaren seinalagarri.

74. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0055 Obra onak goizez egiten dira... Hor, irteeran....

75. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0012 Lehendabiziko forma, ene irudiko, politago da obraren titulagarri, baina bigarrena gardenago, hots, klaruago, zeren Markesaren alaba bi modutara interpreta baititeke: la hija del marqués edo la hija de la marquesa.

76. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0009 Hainbat libururen egile dugu, bestalde, eta horien artean Cursos de Muestreo y Aplicaciones obraren aita, eta orobat aldizkari espezializatutan argitaraturiko artikulu eta lan ugariren autore ere.

77. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0024 Lizitazio ofizialeko zifrek igoera substantzial bat erregistratu zuten obra publikoetan, % 75,7ko igoerarekin, 1984eko % 13,3koa baino askoz ere handiagoarekin alegia.

78. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0017 Jakin bilduma Joanak Joan obraz gehitua izan da; Etxahun poetaren bizitzan oinarritzen den eta Euskaltzaindiak 1955.ean antolatu zuen Nobela-lehiaketan lehen saria irabazi zuen Yon Etxaideren obra haren bigarren argitalpen zabaldua eta hobetua da.

79. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0017 Irun Hiri Literatur Sariak bilduma-barruan Olerkiak, Poesía,Nobela eta Saiakera sailetan 1979.ean lehen saria irabazi zuten obrak argitaratu dira: Peio Zabaletaren Zurubi Luzea, Alfredo Buxán-en Acumulada numerosa herrumbre, Leopoldo O`Shanahanen La derrota del chivo eta Francisco Rodríguez de Coro-ren Guipúzcoa en la democracia revolucionaria.

80. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0443 a) Obra zertifikatu eta aurrez baimenemandako konturako beste ordainketen onespen eta ordainketa.

81. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0594 Ezin izango da urteko berriaren aurrerakinik eskatu, lehen eskatu izan zen aurrerakinari dagozkion obrak eginak izan ez badira.

82. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0594 4. Obrak osoan edo partzialki burutuak izan ondoren edo eta zerbitzuaren prestazioari hasiera emandakoan, subjektu pasiboak, oinarria eta behinbetiko kuota banakatuak seinalatzera joko da, dagozkien likidazioak igorpenduz eta eginak izan diren ordainketa aurreratuak konturako emate gisa konpentsatuz.

83. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0594 Behinbetiko seinaleztapen hori Entitate ezartzailearen Organo eskudunek egingo dute, izan deneko obra edo zerbitzurako tributuaren antolamendu-erabaki konkretuaren arauei lotuko zaielarik.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00013 Askotan pertsonak izadiaren aurka jokatzen du : eskaintzen dizkion hainbat eta hainbat aukera alferrik galduz , inguru guztia zikinduz eta milioika urtetan zehar osatutako obra betirako galduz.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Horretarako, greziar klasikoen obrak aztertu eta honela eratzen da piskanaka greziar gramatika, Aristarkoren ikasle izan zen Dionisio Traziok J.K.a. I mendean burutuko duena.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0016 Artearen historiari gainbegiratu bat emanez gero obra guztietan aurkituko genuke ezagutzaren eta kalitatearen bide bikoitza.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0189 Lan originalenak eskultura exentuaren arlokoak dira eta obra bikainak heldu zaizkigu: Alpirsbach-eko ebanjelariak, Kristo maiestatetsua Wolfram-eko gazteluko brontzezko lehoi ospatsua, Erfurt-eko Wolfram irudia 1,50 metro handikoa edo Liege-ko San Bartolome elizako brontzezko ponte-harria.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0073 Obra asko sortu zituen eta batzutan zortzikoaren erritmoa ere erabili zuen.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 - Jabeen Batzarraren bitartez, komunitatearen ordezkariak izendatzean, gastu eta diru-sarrera posibleen baieztapenean, ohizkanpoko eta hobetzeko obren baieztapenean eta interes orokorreko beste arazoetan erabakiak hartzean partaide izateko eskubidea.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Garaiko ezagumenduen sintesi handi bat eman zuen Etymologiae deituriko obran.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Irudiak, marra errazagoak izanik, kopiatzeko modukoak dira; honela, haurrari marrazteko berezkoa duen joera piztu egingo zaio, eta obra honen irakasteko helburua ere beteta geldituko da.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Gero etortzen ziren atzetik kritika-gizonak eta haren obra berrikusi eta lekutzen zuten.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Orain, ordea, horrekiko haustura gertatzen da: artistak berak nahiko du ideologia egin, bere obra teorikoki aztertu.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0133 Hara, Jesukristo baino bost mende lehenagotik ere baziren obra ederrak griego eta erromatarren artean.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0133 1) Ikusi ahal duzu inoiz teatroko obra on bat?..........

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0133 - Oroitzen ahal zara zer zuen izena obrak?.......

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Gobernuen eragina ona izan zela esan behar da: Soldata hobeak, Kreditu publiko merkeak eta obra publiko berriak eginez.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0256 Beste ikasgaietan Ahozko literaturaren teatro eta poesia sailetako obrak ikasi eta aztertu ditugun bezala, ikasgai honetan ahozko prosaren emaitzarik behinenak landuko ditugu: ipuinak eta kondairak.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0046 Gogoan ditugu, adibide gisa Pestalozzi (1746-1827) eta bere eleberri pedagogikoak, oso garrantzitsuak hezkuntzaren inguruko giroa aldatzeko; Hegel-en ekarpenak Nurenberg-eko Instituto zuzendaria izan zenean (1808-1816); Kant-en Kô*ningsber-go Unibertsitatean Pedagogiari buruz botatakoak (1803) eta bere ikasle zen Rink-ek argitaratua (1804); Fichte-ren (1762-1814) obrak (nitasuna eta bilakaera) izan zuen arrakasta, eta abar.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 Hori horrela, 1794an Aginte Batzarrearen frantses gerlan (konbentzio gerlan alegia), Gipuzkoa Espainiarengandik at, Frantziari atxikitzeak eta errepublika koxkor bilakatzeak, ez zuen beste zentzurik, liberalismoaren eta merkatal burgesiaren obra izan bait zen.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 Zatiak baldin badira, aurrez, sarrera bat beharko dute, zatia obra osoaren barruan lekutzeko.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0084 Obraren mamiarengatik ezezik aurrekari guztien ondorio bada ere, orduan sortzen ari zen irakurlego berriarengan izan zuen arrakastatik ere badatozkio Harri eta Harri-ri bere balioa eta garrantzia.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Iturriei dagokienez, Hego Ameriketako nobelagintzaren zantzuak nabari-nabariak dira Irigoienen obra honetan.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0335 Honen bidez antzerkiarekiko berriak, gaiak, lanak hedatu eta obra berriak argitara eman ziren.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0335 Hego Ameriketan eta Europan sakabanaturik, obra klasikoak itzultzeari ekin zioten gure idazleek, garaiko aldizkarietan argitaratzen zirelarik mendearen erdi aldera.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0335 1950-1951n hasi ziren obra itzuliak nahiz euskal antzerkigileen originalak argitaratzen.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0335 Ezin konta ahal obraren sortzaile, hona zenbait: Bordaxuri (1962), galeretan hil zen bertsolariaren bizitzaz; Hiru ziren (1962), emigrazioaz; Herriko bozak (1962), hauteskundeez; Urriki Latza edo Senperen gertatua(1964); Orreaga pastorala (1964); Matalas (1968), bere lanik garrantzitsuena, XVII. mendeko apaiz zuberotar baten borrokak kontatzen dituena, frantses zentralismoaren aurka.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0092 Montesquiu-k bere L`Esprit des Lois obran emandako Estatu-botereen banaketa klasikoa (legislatibo-judiziala eta exekutiboa) lehenagotik Locke-rengan aurkitzen dugu.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0126 Egiaz jakinak interpretatzeko ez ezik, egia berriak aurkitzeko ere balioko lukeen tresnaren bila ikusten dugu bere De Arte Combinatoria obran.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0147 Obra ugaria aberatsa utzi zuten, Katalunia-n, Andaluzia-n, Gaztela-n.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0356 1817.ean, hamaika urte zituela, eman zuen Bilbon bere lehen kontzertua; oso gazterik eskaini zuen lehen obra konposatua ere: Nada y mucho (1819), korda-orkestarakoa, kitarra, tronpa eta pianorakoa.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0356 LOS ESCLAVOS FELICES Arriaga euskal musikagilearen obra.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0356 Musikagile bilbotar honek, bizitza laburrean obra gogoangarria utzi zuen.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0356 Mutil koskorra zela hasitakoa da obra hau.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0595 ERICH MENDELSOHN (1857-1953): Einstein Dorrea (Potsdam, 1920). 1919tik ezaguna zen Mendelsohn, erakutsiak bait zituen irudimenezko bere arkitektur marrazkiak: gerora egikarituko zituenen aurrerapen teoriko orokorrak ziren. Eta hemengo hauxe da haren lehenengo obra egina.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0632 Izen handikoak gertatu dira, esate baterako, A. Giacometti (1901-1966), A. Calder (1398-1976), H. Arp (1888-1966), A.Sánchez, etab. Surrealista bezala aipatuak daude, baina haien produkzioan obraren bat edo beste da halakoa.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0632 Surrealismoak eskulturan duen obra definituena, agian, R. Magritte-k (1898-1967) egindakoa da: Mme. Recamier (Daviden koadroa) eskultura bihurtu zuen; baina, andrearen ordez sarkofago bat jarriz.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0089 Gauza bera arkitektur obra edo hondarren argazkiei dagokienez.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Azkenez, badirudi, Metroaren obrak, hainbeste itxaron ditugunak hain zuzen, aurten hasiko direla Erandion.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Obra hauek 1.734 milioi pezeta balioko dute eta 1.990.eko apirilean amaituko direlako ustea dago.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Metroaren obra hauetan, zati bat lurrazpitik joango da, beste bat lurgainetik eta hirugarrena urazpitik.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0120 12. MUSIKA SERIALA Musika serialean hamabi nota kromatikoek ordena berria hartzen dute, zeinak egiturazko oinarria ematen bait dio obra musikalari.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0120 Obraren oinarrian serie bat baldin badago ez dago arau tonalei jarraitzerik.

124. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0328 Aita Larramendi-ren obraren bitartez egin daitekeen gipuzkera zaharraren deskribaketa, ezinbestean ahula eta zalantzaz betea bada ere (besteak beste, orduan ere, gaur bezala, gipuzkerak azpi-euskalki desberdinak zituelako), euskalari ospatsuaren lana aztertzea bidezko iruditzen zaigu; batez ere, aldez edo moldez, bere jaiotza-hizkeraren azentu-ikerketa sistematikoa egiten lehendabiziko euskal hizkuntzalaria izan delako.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0163 - Baina nik obrak bakarrik azter ditzaket, talentua ez.

126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Ikus lan horren agergarritzat bere Die Balearen in Wort und Bild geschildert (Baleareak hitz-irudiz agertuak) obra paregabea.

127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0087 Obretan ari dira eta oholez beterik dago espaloia; ohol labanak eta auto bozinak.

128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0087 Edifizio handi bat obretan, eta trenbidea ere berriztatzen han behean.

129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0062 Ez zen, egia esateko, artezko obra bat, baina inork ez zion kontuan hartu N haren lerro okerra aldrebes jarria zegoela honetan guztiek hark bezanbateko eskola zutela adieraziz eta mundu guztiak pozez gainezka hartu zuen hura.

130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0146 Halako artistak eskainitako obrak Giacometti-rekin antza nabaria duela, halakoenari Bacon-en usain hedatua asmatzen omen zaiola, halakoari, berriz...

131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0159 Bere azken obra antzestu du oraingoan.

132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0370 Luzaroan egon nintzen obraren tajuak elkarrizketen tankerakoa izan beharko lukeela pentsatuz, bertan garaiko ahots guztiei hizpidea utzi beharko niekeela-edo hausnartuz.

133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0049 Eta zer egin zuten haurrek? Haurrek jende helduarentzako liburuak hartzen zituzten gurasoen liburutegitik, hauxe izan zen literatura infantil txarraren aurkako haurren bengantza, haurrentzat izkiriatu ez ziren liburuak haur literaturako obra nagusi bihurtu arte.

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0096 Orduan esan zien Joakinek, arazoa gehiegi inportako ez balitzaio bezala: - Orduan bukatu duzue dorre horretako obra? Ongi geratuko zen?.

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0148 Guk geldituko ditugu pantanuko obrak.

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0148 Papera mehatxu bat zen, biharamunean obrak gelditzen ez baziren makinen kontra atentatuko zutela esanez, eta hala ere jarraituko balute taldearen hurrengo helburua enpresako goi karguren bat izango zela abisatuz.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0281 Inoiz inori kalterik egin gabea zen, ez obraz eta ez pentsamenduz.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0119 Bere gogoa bete zuenez, bederatzi alditan parte hartu zuen Milán-eko Scala famatuan Toscanini, Elmendorff eta Sigfrido, Wagner-en obra guziak kantatuaz eta Robbiani-ren Ana Karenina eta Pizzeti-ren Arrotza lehen aldiz emanez.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0119 Scala-ko orkestarekin Columbia-k grabatu zizkion Wagner-en obrarik berezienak, Parsifal, Tannhauser, eta abar, eta Hirukoitzaren parterik berezienak.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0325 Hitz batean esateko, euskararen salbamenduko obra nahi dugu bulkatu, sustatu eta aitzina eraman.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0325 Akademia, bera bakarrik, ez da gai obra handi hau bururatzeko.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0325 Benetan eta zinez euskaldunok nahi baldin badugu, ordea, eta hortan lan egiten baldin badugu gogotik, egin daitekeen obra dela uste dugu.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0113 Hiru maila horiek bait dira, gure ustez, aipagarrienak Julio Cortázar-en obran, ohizko ditiranboen errosariotik ihesi.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0114 Luza genezake errosarioa misterio gehiagotan: hala nola, bat Cortázar-ek itzulpenari eskaini zion ardura, eta euskaldunontzat ere baliagarria litzatekeena: (itzultzaile-mota zenbaitez ari zaigu) ; beste bat, humorearen papera Cortázar-en obran; beste bat... eta honela aipatuko genituzke intelektualismoa, anbiguitatea, errealitatearen eta irrealitatearen arteko muga difuminatu, lainotsua.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0445 Eduki aldetik, kristau mezuari dagozkion gaiak erabiltzen ditu beti Lizarragak kopletan, bere gainerako obra guztian bezala.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0445 Gai hauen herrenkadari jarraituz, lau ataletan sailkatzen dut obra guztia; eta atal bakoitzak egileak berak ipinitako titulua darama.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0034 Azkenik Baxenabarren guk ezagutu edo ezagutzen ditugunak izenda ditzagula: horra Meltxor hegoaldetik etorria zena, Zubikoa-Ibarra Bankako baztandarra, dena izpiritu eta zirto, Manex Hiriart Ezterentzubitarra eta Xalbador haundia zenduetan, azken honen obrak eta Odola beti mintzo bait dira oraino, bai eta ere Jean B. Bide bertsuzale eta egile ere zena.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0030 Marxen obretan ez dugu transizioaldiaren deskriziorik aurkituko.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0195 Eliza eta Udaletxea, gaur egun herrian ditugun obrarik handienak Nicolas MURGIA Pascuala Antonia AZCONOBIETArekin ezkondu zen garaiakoak dira.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0025 Eskolak uzten zion denbora, otoitzean iragaiten zuen edo obra onetan, lagunaren alderat beti amultsu, bere alderat beti garratz.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0292 (Aldo grasso-ren azterketa) Liburu antolojiko hontan Eisenstein errusiar zinegile sonatuaren obra osoari buruzko monografi kronolojiko eta analitiko zabal bat jasotzen da.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0292 Material oso diferenteak biltzen ditu liburuak, baina, hala ere, oro harturik, erakarketa bikaina da hain polemikoa izan den pertsonaia hau eta bere obra behar bezala aztertzeko.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0170 Alde batetik poetak eta hauen obra dago, bestetik historia, desarroiloa: biok kointziditzen ez dutenean, uste dut, Landak azkenean egilez-egile diharduela, desarroilo baten eta haren baldintzapenen historigile gisa baino gehiago.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0171 Datuak, esaten dut, eta poetikoak, ez dut esaten asmoak edo projektuak; eta historikoak, esaten dut, fruitu determinatu bat utzi dutenak, ez autore bestela inportante batentzako biografikoak (agian harentzat ere gehiago erreferentzia biografiko edo anekdotiko bat, obra batetan egiaz plasmatu den errealitaterik baino).

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Aurrera egin dutenek literaturgintzan dihardute, obra erabat pertsonala eraikitzen, maiztasun desberdinez beren lana irakurlegoari eskaintzen: baina gehiengoak bertan behera utzi du hasitako lana.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0613 Labayruren obra 1969an birargitaratzean jabetu nintzen hortaz eta Egan aldizkarian ohar batzu egin ere bai, lanok galduak ote ziren galdezka (ikus, Egan, II Epoca, Vol. XXIX, Uztaila-Abendua, 1969. 4-6 zenb. 99 orr.).

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0304 Larramendi eta Astarloaren obrei esker, maitemindu zen, bada, Zavala euskarakin.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0394 Nork pentsa Espartero eta Zumalakarregi elkarrekin paseatu zitezkenik? (4) Ramón Solis, aipatutako obra, 110. orr..

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Hizkuntza batetik bestera itzultzera saiatu den bakoitzak badaki obra bat ezin dela sekulan zehatzki bihurtzen, beraz itzulpen errealitatea ez dela jatorrizkoaren berdina izango.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0104 Adierazgarri zaizkigu F. de Lamenais eta Marc Sangnier batzuen biografien ondoan, Raymond Saint-Jean Uztaritzeko ikasle-ohiaren tesia, Blondel-ez idatzia eta Maritain, Mounier, Gilson, Teilhard de Chardin, Tresmontant edo Karl Rahner-en obra sakonenak.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0107 Irakasle hori ezagutu ez dutenek badute irakurgai, apezpiku zenaren obretan, hitzaldi bat bederen, Tolosako San Cernin-en elizan eman zuena, 1937ko martxoaren 8an, San Tomas-en ohoretan.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0045 Hor dira azken honen lekuko lan honetan zehar behin baino gehiago agertuko diren Marijesiak; inor ez bide da konturatu Mendebaleko hainbat herritan, eta Gernika aldean bereiziki, oraindik ahoz aho bizirik dirauten balada erlijioso honen aldaerek Hegoaldeko literatur zaharra, teatroa batez ere, aztertzean izan dezaketen garrantziaz (3) Beste leku batetan () aritu naiz euskal teatro zahar edota klasikoa deitu ohi denaren Arestiz geroztik, bereiziki deitura hain desegokiaz; propioki teatrotzat har dezakeguna Barrutiaren obra dugu, besteak gabon kantak edota operak dira. Alabaina, eta Azpiazuk (vide ) argitaratu gogo zuen baino ez zuen obra ezagutzen ez dugun bitartean, bertan markatzen den bezala, bada beste biderik egiazko teatro zahar hori zer izan zitekeen nolabait antzemateko Marijesien azterketa sakon batez hain zuzen ere. Ikus hurrengo oharra.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0160 Orduan, nola ez dakigun bertsolaria obraren aldetik definitzen, produktuaren aldetik (lehenengo obra bera definitzen jakin beharko bait genuke), subjetuaren aldetik definitzen dugu.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0091 Mitxelenaren kritika (linguistiko) guztia hortik doa oraingoan, baina, haren obra piska bat ezagututa, bidezkoa ote da zenbait jende iritsi den konklusio moduetara iristea?.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0954 Beste alde batetatik, berriz, textu itzuli kontzeptuaren mugak aski lausoak direlarik (Catford-ek lau sail egiten ditu: full, partial, total eta restricted), ez da erraza gertatzen obra jakin bat noiz irteten den itzuliaren mugetatik moldatua edo laburtuaren eremuan sartzeko ere.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Obra baliosa eginen du lagunduz bereziki euskal antzerkia, lokarri hertsiak jarririk iparraldearekin.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Joxe Azurmendi HIZKUNTZA ETNIA ETA MARXISMOA. Azken hamarkadetan, inoiz ez bezalako obra gotorrak ezagutu ditu euskarazko saiakerak.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Obrarik gehienak urte horietan (1937-43 artean) eginak (edo hasiak) ditu.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Min hau, obra bat idatzi behar duanean, handiagotu egiten zaio.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0007 Pena da, obra horientantxe, nere ustez, azaltzen bait da gure benetako Salbatore.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 Hauxe esan nahi dut: hitz lauz idatzirik dagoen obra egileak eman bezala, ezer aldatu gabe, kendu nahiz erantsi gabe, eta hitzak laburtu gabe irakur daiteke eta irakurri behar da, noski, irakurlearen euskalkia desberdina izan arren; harako obra hartan idazkera eta ahoskera, baita egilearena berarena ere, bat dira irakurlearena zer esanik ez eta irakurleari ez zaio zilegi irakurri ahala testuaren hitzak aldatzea.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Obra honen beste atal batzutan ere zientziaren eta teknikaren zenbait ikuspegik tratamendu egokia duela jakiteak, bestalde, lasaitasun apur bat ematen digu hautespen hau egiteko.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Curt Sachs-ek eman zuen araubide eder bat bere Dantzaren Historia Unibertsala izeneko obran, Mendebaldeko Europan dantzak duen agertzeko moduaz.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0284 Batez ere kontu egiten badugu, aldi honetan egiaz filosofo gisa aipagarrienak direnak ezin daitezkeela, besterik gabe, osotoro ilustratutzat har, beren obra nagusietan, hain zuzen.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Kontutan har ditzagun, adibidez era guzietako hondakinak, satsudura, obra publiko handiak, monokultiboak, hiriguneen hedapena, oihan-eskualdeen explotazioa, hirigintza e.a.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0024 Dena dela komenigarria da, agian, horietatik hain ezagunak ez diren eta aurkezten ari naizen obran agertzen diren zenbait aipatzea.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0053 Erantzunkizuna pozik hartu zuen Abesbatzak eta entsaioak egiteari ekin zioten jo eta ke, programak aztertzeari, obra berriak ikasteari.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0082 Beharrezko guztia eskuratzen da, baita zenbait obra interpretatzeak autoreen aldetik sortzen dituzten arazoak superatzea ere.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 1937ko ekainean hasi ziren obrak, John Russel Pope zelarik arkitektoa, eta 1941ko martxoaren 17an, gerrate mundialean bete betean, Roosvelt-ek inauguratu zuen Galeria Nazionala bederatzi mila gonbidatu etorri zirelarik.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Edifizio bakoitzean pintura eta eskulturako obra nagusi guztien kopiak exibituko ziren, bat bederaren garaia eta estiloaren arabera.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 Laister, instituzio honen itzalak ekarririk, urteetan zehar pintura saila bereganatu dituzten kolezionista askok beren obra nagusiak eman izan dizkiote National Galleryari.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 1948an bigarren gerrate mundiala amaitua zelarik, erakusketa aparta bat egin zen, Berlingo Museoetako Obra Nagusiei eskainia.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0012 Mitxelenaren obra bera hobekiago konprenitzeko lagun dezakeela, alegia.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0012 Haren obran nabari diren zenbait gauza beharbada arraro, bitxi eta egozkaitz iruditzen zaizkigun gauzak bera zer moduzkoa zen jakinik argitzen dira, neurri batean behintzat.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0014 Haren obretan ere, pixka bat sakonki aztertuz, badira horren aztarnak.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0015 Azken batean, Salbatore zen bezalakoa ezagutzeak harenganako eta haren obrenganako estimazioa ez gutitu, baina gehitu egingo duelakoan nago.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 1884ko Otsailaren 15ean El Urumeak Trevijano jaunaren alde zegoen Elkargoaren sorrera publikatu zuen:Gure berrien arabera, Donostiatik Pasaiarako Tranbiaren Elkargoa honako jaun hauek osatzen dute: D. Donato Gómez Trevijano, Obras Públicaseko laguntzaile eta Irungo Aduanako obren kontratista, eta D. Saturnino Ulargi eta Logroñoko bankeroak diren Giménez Anaiak.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 Gure ustez obrak beren baliakizunez egin behar dituzte nahiz eta hiri hontako norbait enpresa honetan arduratu nahi balitz ez luteken parte hartzen uzteko eragozpenik izango, bainan ez dute inondik ere Lagunarte Izengabea sortzeko asmorik presupostuaren kopurua akziotan betetzeko.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0021 6) ; Durango 1881. Hau da, noski, Mogelen obrarik famatuena.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0021 Lehen tokian aipatu dugun obraren segida (tomo bat behintzat) esku idatzirik dago (edo zen) Bizkaiko Diputazioaren liburutegian.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0021 Zerrenda honetatik ikusten denez, Juan Antonioren obrarik famatuena, Peru Abarka, egilea hil eta ia larogei urte geroago argitaratu zen.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0148 2) Harri eta Herri obraren ondoren sozial poesia egiten du.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0055 Miguel Rodriguez Ferrer, idazle prestuaren Los Vascongados obran irakurri dugunez, berau izan da linguistika estudiotan grinaturik, euskal mintzaira sakonki landu duena eta beraren aintzinatasuna, garrantzia eta egitura berezia aditzera eman dituena.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0063 Agidenez, erretaula amaiturik ere, ondasun multzoa sobera gelditu zen, eta haiekin Gurutze Sainduaren eta Arrosarioko Ama Birjinaren aldareak ziren egin (1) Aldare biok tailatu zituen artista, segurarra bera ere: Antonio Arsuaga da. Erretaula nagusian, neurri desberdineko 42 irudi ezarri ziren, biziki ederrak denak ere, eta Luis Salvador Carmona, balentziar artistaren obrak.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0063 Halaber, dokumentuetan datzanez, elizaren sabaiko ganga egin zeneko obrak, 1690an burutuak, eta ojibal moldeko azken hondarretakoak hain xuxen, Martin Lardizabalen emaitzez kosteatuak izan ziren hein handi batetan, horretarako espreski 17.000 erreal utzi zituelarik.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0015 Teknika mailara pasatzean, lumarekin edo idatz-makinarekin, pentsamena (astraktoa) eskuarekin juntatzen dugu, obra baten (konkretoa) sortzeko.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0025 Ordea, orain arte, irakurtu ditugun emakumeen obretan zerbait berezitasun marka nabaritu dugu, eta saiatuko gara ahal bezain argiki pundu horien aztertzera.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0106 Rodriguez Bornaetxea-k arinegi aterarazi dion konklusioa ondorioztatzea permititzen, ez eta, nik dakidalarik, Lacan-en obra osoak ere.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0302 Txillardegi eta Leturiaren egunkari ezkutua gizaldi berri baten eta gizaldi horren obren aitzindari gisa agertzen zaizkit.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0016 Txillardegiren obra egoera honen aurkako erreakzio bat (baina batera, halabeharrez egoerak berak markatzen zuen erreakzio bat) izan zen.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0053 Hori ematen digute aditzera, besteak beste, obraren izenburuak berak eta eskaintzak.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0067 Are gehiago, obrak dituen bi planoetatik bat historia profesore berritsu baten ihardukiaz osatzen da.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0067 2.1.2. Mamiaren zentzuari buruzko ikuspegi berri honek ondorioz dakarren eraberritze formala da, Saizarbitoriaren obrak duen alderik garrantzitsuena, lan honetan hartu dugun ikusmoldetik, noski.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0082 Kritika hau Saizarbitoriaren nobelari egokitzen zaion ala ez eztabaidatzen hasi gabe, (7) Aipatu dugu gorago, nahiz bidenabar, Saizarbitoriaren obraren inportantzia mamiaren aldetik. Ez bagara gehiago hedatu puntu honetan, arrazoi metodolojikoakgatik izan da komenigarri dateke honi buruz zerbait esatea.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0002 Urari eusteko obra haundiak egin zituzten enperadoreek-eta, baina, ia dena alferrik.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0059 Bere obra garrantzitsu guztiak gaztelaniaz idatzita daude.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0059 Autore honek obra zabala utzi digu euskaraz eta gainera planteamendu teorikoetan ere maite zuela ongi erakutsi zuen.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0059 Obra hauek aurkeztu zizkion argitaratzeko Biltzarrari hain zuzen.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0059 Beste obra bat, apologetikoa berau, Escuararen Hatsapenak izenekoa da.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0059 Obra honetan euskararen edertasunak goiaipatzen dira, gramatikaren dotoretasuna, edertasuna, etab.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0060 Zerrenda honetan sartu beharreko da Pablo Pedro de Astarloa (1752-1806) zeren eta bere obrak XIX. mendean argitaratu baziren ere, gehienetan mendearen hasiera hasieran argitaratu ziren, autorea bera praktikan XVIII. mendean bizi izan zen eta Larramendiren antzeko apologista bat izan zen.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0060 Larramendiren kasuan bezala Astarloaren obra osoa gaztelaniaz idatzita dago.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Ikus, bestela, Mitxelenaren obra osoa zear, bere persona unibersaltzeko ta era berean Herria personalizatzeko joera agiria.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Lurra landu eta eguzkia ekarri, euskaldun poetak obra eta irakurlea sortu bear ditu.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Bere obraren eta irakulearen hilezkortasuna aseguratu behar dituena, beraz.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Obra berritzaile hori burutzen laguntza handiena eman zuten handizki zenbaitzuek, hala nola Maximiliano de Bethume, Sully-ko duke zena, zentzu praktikoa zuen gizona eta administratzaile trebea.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0120 Marx teorilari jakintsua eta, ororen gainetik, iraultzailea izan zela esan zuen, honako hitzokin amaituz: Beraren izena eta obra menderen mendetan biziko dira.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0020 Baita uholdeak eta goseak ere, obra publiko programa arin baten bidez.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0281 Berrikuntza honetan Donostiako Jarrai taldeak lan handia egin zuen, bai euskal antzerkian molde berriak sortzen, bai, batez ere, Europa mendebaleko eta Ipar Amerikako zenbait autoreren obrak itzuli eta errepresentatzen.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0072 Beste obra batetan, Roheimek (1974) haurtzaroko traumena proposatzen du Gizateriaren jatorriaren eredutzat.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0072 Liburu honetan, Freuden Tótem y Tabú obran (1968, II. bol.) hestuki oinarritua, analisi kultural eta psikologikoaren mailak nahastearen joera hau nabarmena da.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0736 Eta bere fabrika ere hain da tolestura onekoa, non jatorrizko obrari dagokion guztiak patina ezinobe bat gordetzen duen.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0020 . Beraz, irakurleria ezagutzeak ez du asko laguntzen, obra baten juzgatzerakoan eta esplikatzerakoan.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0056 Halako bat iruditzen zait, klase arazoa literaturan erabiltzen dugun guzietan, lehen-lehenengotik bi klase nagusien eskemarekin, eta azterkatu nahi dugun obra biotako zeinetakoa zen, galdezka hasten bagara.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0010 Artegintzaren funtsa Heidegger-ek, Sendas perdidas (2) Ikus lehenengo entseiua, delako bere liburuan dio, makur bat badela, halako obra artelan, artista batek egina delako dela diogunean, eta definizio honek ez duela sobera frogatzen, ez eta esaldia alderantziz itzultzen badugu ere.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0057 Faktore bi hauen gaizki erabiltzea nabarmentzen da artelan txar eta poto eginikoetan, baina artista onen obra heldu, borobil edo ongi eraikietan (gorengoak ez izan arren) ez dira kasik agertzen.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0094 Dena den, gertatzen da, artistak nahi eta ez joko bat egiten duela eta jarrera bat hartzen, zuzenean eta zeharka, argitara ematen duen obra bakoitzean.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0094 Beraren obrak izan dira ikaspiderik hoberena gu gidatzeko, (...).

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0086 Era hortara, eta Kontzilio haren bultzadari eskerrak, dugu euskal literatura zaharra, ia oso-osorik Elizaren obra dena.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0136 Pasarte guti batzuk aipatzen ditu berak Fr. Luisen obretarik atereak eta Axularren liburuan beren ordezkoa dutenak.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0136 Fr. Luis de Granadaren obrak izugarri zabaldu ziren Europa guztian.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0136 Aita Justo Cuervok egina du Fr. Luis de Granadaren obra guztien edizio kritikoa, (...).

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0118 Alegia, Sarako herrian 1884 urte inguruan Arroltze Ohoina, Jean Etxeberri apezak idatzitakoa antzeztu zutela eskolako neskek eskolaren atarian, eta uste duenez frantses obra baten itzulpena edo moldaketa dela.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0137 Limoge-ko eskola frantsesaren obra ote den pentsatu izan da, XII. mendearen azkenean (beste batzuek 1028.ekoa bezala ipintzen dute).

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0030 (...); beren teoriaren aplikazio unibertsalaren posibletasuna erakusteko, biderik llaburrena egin zuten, hots: jakitearen objekto guztiei aplikatu zieten ausartki Encyclopédie delakoan, entziklopedista izena emanen ziekéen obra jigant hartan.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Giza-askatasuna eta gizonak bere aukera pertsonal edo kolektiboetatik sortzen duen obraren aurpegia bezain bizia den zerbait gogoaren elaborazio batean sintetizatu nahi izatearen arriskua da.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0201 Edo bestela: Autorea talde haietakoa denean, haren obra ere proletariotzat edukitzen da.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0198 Testu zaharrak haintzat ez hartzearen adibide ederra dugu idazle nafar honen obra, gehiena esku-izkribuz zenbait liburu eta liburuxkatan Iruñako Mintegian gordeta.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0006 Memento berean gai beretaz ari ziren obretarik, bi baizik ez dira aipagarriak: Victor Hugo-ren Napoleon le petit eta Proudhon-en Coup d'Etat.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0006 Obra honen birlantze batek bere ezagugarri berezia kenduko lioke.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0015 Baina, Miranderen obran dato guti genukeela aparte, nire irudian, krisi hura ez zen izan Mirandek bere pertsonalitatea desarroilatzeko presupostua, libertate irabaztea, besterik.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0015 Esan beharrik ez dago, hemen ez zaigula batere axola Miranderen pertsona, psikologia; haren obra baino.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0015 Eta Miranderen obra bere baitan konsistente da, krisi hartatik independiente.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0015 Ez-kristau baten obra da: ez, ordea, kristau izandako baten obra.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0015 (Beti ere, pertsona ez zaigula interesatzen, mugapen askorekin ulertu behar; pertsona baten obra guziz pertsonal batez eta alderdi are pertsonalagoz enplegatzen bait gara: erlijio gorabeheraz).

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0097 Hirigintza aldetik Damian Lizaur arkitekto oñatiarraren lantxo bat dugu soilki: XIX. mendean plaza nagusian egin ziren obrei buruz.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0008 Jainkoak ere buztinetik jalgi zuen bere obrarik ederrena, gizona!.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0060 Hori egiten dutenek, Barojaren obrari buruz eta haren kezka nagusietaz ez dakite benetan gauza haundirik.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0175 Haren obrak, literatur jeneroei begiratuz sailkatu ditugu.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0165 Pio Barojaren obra guzia irakurtzen baldin bada, ba direla jatorristek ez bezala lehengora itzuli nahi dutenak ikus daiteke.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Mixiolari ibilkariak har bitez, bai, baina beren hitz eta obretarik izango dira ezagunak.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0200 b) beste batzuek pertsonalak ziren: herriaren zerbitzuko obretan, hauzolan gisako edo, emakizunak: kaminoak, zubiak, etab. egitea, edo laborantzako zenbait lan errege edo nagusiaren alde.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0169 Jondone Jakue Santiago epistola honetan ikusalde praktiko batetan kokatzen da, hots: obrak behar direla, fruituak, eta ez hitzaren onarpen soila; fede hila izango litzateke hori.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0111 Leninek esaten zuen, argitalpen merke-merkeak egin eta Tolstoiren obrak ehundaka milaka zabaldu behar zirela hiri eta herrisketan, langile eta laborari artean.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0175 Orixeren obra guztiak egiztatzen duen asmoa.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0175 Badirudi gerra ondokoan ez zuela beste grinarik, erlijiozko obra bikain bat, bere lanaren erpina, chef d oeuvre bat, burutzea baino.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. urkidi 0472 Bere erantzuna esan aurretik, azaldu behar dut biltzar osoan bai hemengo ponenteek bai kanpokoek oso garbi utzi zigutela edozein obra, bi komunitate autonomoei baldin badagokie, Estatu zentralaren konpetentzietan sartzen dela.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0022 Kolektibitate batek produktu edota obra literario bat sortzea ez da ohizkoa; normalean, gure euskal kultura eta gizartean kreazio-lanak bakoitzak bakarka egin izan ohi ditu, eta ez taldeka, nahiz eta Taller Literarioak egon izan diren.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0022 Obsesioari buruz, honakoa zioen Francisco Solanok Reseña aldizkarian, Héctor Bianciotti-ren Sin la misericordia de Cristo obra aztertzerakoan: (2).

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Zentralismoa Frantziako monarkiak hasi eta hedatu zuen; Iraultzan, berriz, herri-iniziatiba asko deszentralizazio eta federalismoaren aldekoa zen; finean, gaur egun arte iraun duen zentralizazio orokorraren sistema, Iraultza ehortzi zuen Napoleon enperadorearen obra da.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0023 Horregatik abiaburu hauek zeregin nagusia izan zuten Tyndalen obra gerora ingelesera egin ziren Itun Berriaren oinarritzat onartua izan zedin.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0023 Badirudi Platonen obretan agertzen den elkarrizketetako bat gaizki itzuli zuelako, heresetzat salatu eta ateismoaren aldeko bezala agertzen omen zelako hilezkortasuna auzitan jarriz, torturatu eta estrangulatu egin zuten sutan erre aurretik.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0025 Les belles infidèles Idatzi Sakratuen itzultzaileek, oro har, erakutsi zuten ardurarekiko kontraste nabarmenean, obra profanoak itzultzen ari zirenek askatasun mugarik gabea azaldu zuten XVII eta VIII mendeetan zehar.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0129 Euskararen Lekukoak zerrendatik kanpo ere badugu lan ederrik: Gogora heldu zaizkit bederen: Piarres Lafitte zenak berak, 1972an agertu zuen Salvat Moho-ren obra, haren biziko xehetasun hainitzekin: Póemes Basques de Salvat Monho (1749-1821), Bayonne, Ikas, 1972; Arabako Aldundiak, 1975an Julio de Urquijo Mintegiko gordagitik atera zuen J. Paulo Ulibarri-ren Gutun Liburua: Patri Urkizuk 1987an argitaratu duen Baionako Erakustokiko Bertso zahar ta berri zenbaiten bilduma, 1798; eta Jon Kortazar ta Miren Billelabeitiak prestatu J. A. Uriarte-ren Poesia Bascongada Dialecto Vizcaino deitu loretegia, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo, 1987.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0129 Ez ditugu bada ahantzi behar ere Aita Zavalak, bere Auspoa-ko 200 liburuen artetik argitaratu dituen aintzineko bertsolari batzuen bertso bildumak hala nola herri literaturako beste obra askoz bestalde; bainan non da zuzen herri literaturaren eta bestearen arteko muga? Bilintx-en bertso ta lan guziak, 12. Pello Errota-ren bizitza ta bertsoak, 32. ampamp; 33.; Bordel Bertsolaria, J. M. Satrustegik prestatua, 45-46.; Mañex Etxamendi bertsularia, P. Lafittek prestatua, 109-110.; eta A. Zavalak berak prestaturik, ja aipatuez bestalde, Udarregi, 56., Lexo, 79-80-81., Xenpelar, 88-89-90., Txirrita, 101-102-103-104., Balendin Enbeita, 117-118., Zapirain anaiak, 123-124-125., Patxi Erauskin, 130-131-132.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0135 Beste ohar bat oraino egin genezake gure idazle batzuei buruz, hala nola, J. I. Tellechea Idigoras, Patxi Altuna eta J. A. Lakarra-ren lanei esker askoz hobeki ezagutzen dugu gaur, duela zenbait urte baino Aita Manuel Larramendiren nortasuna, haren obra eta haren eragina: ikus, Larramendi Manuel (1690-1766), J. I. T. I. ren artikulua, bere erreferentzia guziekin, Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Diccionario Enciclopédico Vasco, delakoan.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Gauza jakina den bezala, euskal kulturako funtsezko obren egilea dugu bera, horietako zenbait Aurrezki-Kutxa Munizipalaren Argitaldariak publikatuak izan dira Obras del P. Larramendi izeneko bilduman, bere figura eta obraren ezagutzaile handi J. Ignazio Telletxea Idigoras irakaslearen zuzendaritzapeko edizio kritiko garrantzitsu batzuetan: .

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0074 Azterketa semiotikoak zeinu-sistemaren barruan sartzen du literatur obra eta honen zeinuak aztertzen saiatzen da, etab.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0076 Liburu moduan aurkitu ditugunak askoz ere gutxiago izan dira, esan bezala, garai honetatik landako obrez aritzen diren liburuak kanpoan utzi ondoren.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0079 Kritika-mota honetaz, gauza bat gehiago esan nahiko nuke; hau da, askotan esan da kritika-mota honek besteen aurrean daukan ezaugarria baloraziorik ez egitea dela, alegia, obra literarioaren mekanismoak eta abar agerian jartzera mugatzen dela bere eginkizuna, eta horregatik zientifikotzat jotzen du bere burua.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0022 - Eskerrak ez duzun zure obra guztia hurbiltasunezko estilo horretan idatzi....

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0287 Alabaina, artistak mistikoaren obraren aurrean sentitu duena, eta guri helarazi nahi diguna, ebokazio ireki, libre, pertsonal eta espontaneoa dugu.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zabaleta 0066 Hauetako zenbaitek gehienek ez zuten ezagutuko beren obra argitaraturik.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0103 Alabaina, on litzateke, eta hala egingo dut hitzaldi honetan, filologia berbari bere adierarik zabalena gordeaz, testukritikaz baliatzea bigarren zentzu hertsiago hau aditzera emateko, hots, obra zahar eta berrien testua beren benetazko forman eraikitzen diharduen zientzia saila izendatzeko, testuok egileen asmoari atxikiaz eta bertatik denboraren joanetorriak eta ondorengoen buru eta eskuek gaineratu huts, akats eta ulerkuntza gaiztoak ezabatzen saiatzen dena, alegia.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0121 Gonbara bitez beren etorkiekin: honako honetan ezberdintasunen errua ez nuke I.ren memoria eskasean jarriko eta bai E.ren obraren zati batek izandako ahoz ahozko igorpenean.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0029 Baditu, ordea, Orixek bere obretarik zenbait, erdibide alegiazko horretarik saihesturik, delako herri ez ikasiagana begira idatziak, hala nola Santa Cruz apaiza, Ebanjelioen itzulpena edo, trataturiko gaien aldetik hemen argitaratzen dugun testuaren ahaide hurbil den Jainkoaren billa liburua.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0169 Historia eta literatura administratiboek serie ezberdinen unitate kantitateen zehaztapenak fidagarriak direla konprobatzen laguntzen gaitu; bulegoen sorpena eta garapenari buruzko datuak, hauen desagerpenari edo bestetan gehitzeari buruzkoak, arduratzen zituen pertsonalari eta betetzen zuten gestioari buruzkoak, hauen lanaren legegintzari buruzkoak eta denboraren gestio-eskuliburuak bertan konprobatzen bait dira kopuruaren arabera (17) Gaztelako Kontseilurako Antonio Martinez Salazar eta Pedro Escolano de Arrietaren obrak klasikoak dira, biak Kontseiluaren funtzionari dira XVIII. mendean (gehiago ikasi behar ditugu).

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0169 Hau azpimarratu nahi dugu, pergamu, paper sorta eta liburu serieak omen dituzten artxiboak oraindik baditugulako (18) ACA-ren eta E. González Hurtebse-ren obrak ikus daitezke.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0159 AGUSTIN XAHO pastorala antzeztuko da; obra hori Urdiñarbeko errementariak, Jean Michel Bedaxagarrek, idatzitako obra da.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0159 Obra UZTAILAREN 31an eta ABUZTUAREN 7an eta 8an antzeztuko da, baliteke udan ere Zuberoako beste herriren batean antzeztea.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0015 Herritarra (E2)- Etxe parean obrak egiten ari dira eta ez dakit nik zer makina duten, baina goizeko 7etan jartzen dute martxan.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0015 Arazoa zera da: obrak ditugula etxe parean eta konpresorea goizeko 7etan jartzen dutela martxan.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0071 Orduko obretan beti alboko tonuetara modulatzen da, beti ere lehen Do-Fa, Sol-etik abiatuz.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0107 Hiru elementu hartu behar dira kontutan: interpretatu behar den obra / interpretatzailea / instrumentua.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0107 Maisuak, ikasleak interpretatzerakoan dituen arazo tekniko edo musikalak uler ditzan zatiak nahiz obra osoak joko dizkio.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0107 Ikasle bakoitza, bere-bereak dituen nortasun eta gaitasunen jabe da, eta horren arabera maisuak ikaslearen maila eta gaitasunei egokitzen zaizkien ariketa tekniko eta obrak aukeratzen jakin behar luke.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0017 Angeles Sorazuren obra guztiek iturri bat bera dute, hots: berak bizitu izan duen barne-bizia edo, hobeki esan, Jainkoarekin eta kristau fedearen munduarekin izan dituen harremanak eta gora-beherak.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0017 Ama Sorazuk ildoa urratu du, bada, bai bere saindutasunaren entzuteagatik eta bai haren obrek iritsi duten itzalagatik ere.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Donostiako Barianteko obra guztiz inportantea, bete-betean zegoen garai horretan.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Jaso dugu hemen Federico Silva herrilanetako ministrariak egindako bisita (1968ko Irailean), Errepideetako zuzendari orokor Areitio Jn.ak lagunduta (hauei atenditu zienak Obra horretako injineru desberdinak izan ziren, hots, Orbegozo, Iartza, Petit, Ruiz Feliú, De los Mozos, Delgado eta Guijo Jn.ak); eta jaso dugu, orobat, 1969ko-IX-11ko inspekzio berria ere, zeinaren ondoren obra eta berdin autopistako lanak ere, Francok bisitatu bait zituen (1969-IX-19an).

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Azken finean, Gonzalo Fernández de la Mora herrilanetako titular berriak, Barianteko obrek dituzten zortzi kilometroetako bidea egin zuen 1970-IX-19an.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0041 Basamentua. 1. Eraikin baten beheko aldea, obra osoa bere gain bermatua egoteko itxura ematen duena.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0057 Eraiki. Behar diren elementuak erabiliz eta plan bati jarraituz makina, etxe, obra bat, etab. egin.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0057 Eraikina. 1. Oro har, eraikitako obra, eraikitzearen ondorioa. 2. Ik. Edifizioa.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0057 Eraikitzailea. Lanbide bezala arkitektura edo injinerutzako obrak egitera dedikatzen den pertsona.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0097 Janba. Sin.: Leihozangoa; Atezangoa. Leiho edo ate baten dintel edo arkuari eusten dioten egurrezko, harrizko edo obrazko elementu bertikaletako bakoitza.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0032 17. Eta Montserratera doan bidean abiatu zen, Jainko maiteagatik egingo zituen obra haundiez pentsatzen, beti ohi zuenez.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0015 Obra honetan autore eta gai kopuru zabala aipatu nahi dut bakarrik, gaurregun, orokorrean, Euskal Herriko ikerketa-lan etnoantropologikoak aberasten dutenak.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0030 (*)Nere eskerrik beroena obra hau osotzera lagundu didaten autore guztiei, baita Derioko Euskal Bibliotekari, Eusko Ikaskuntzari eta bilduma honen zuzendari den Joxemartin Apalategiri. Laburdurari buruz bereiztu egin ditut etnoantropologia arloko argitarapenak eta orokorrak. Jon Bilbok Eusko Bibliographia-n laburdura erabiltzen duen kasuetan berridatzi egin dut eritziak bateratzeko.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0021 Esan nahi da, aise samar topa gaitezkeela beren euskarritzako material bezala pintura, argazkia edo are eskultura (baxuerliebean) daukaten obrekin.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0021 Etiketak etiketa, ZARRABEITIAk berak aitortzen du Euskal Herrian garatzen diren elkarbizitzako kondizio sozial, ekonomiko eta kulturalek badutela nolabaiteko eragin bat produzitutako obran, paisajea bera ahaztu gabe, noski.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Beharbada, aldi horretako Isturitzeko obrek erakusten duten marra soilasunerako eta adierazkortasunerako joerak lagundu lezake, agian, zertxobait; kasu bakanen batek, bi zaldi protomo seriez apainduta dagoen ziriak, onargarri eta esanguratsutzat eman litekeen antza bait dute Altxerriko V multzoko zaldi protomoarekin, bultza lezake saindutegi honetako irudi bakanen bat Goi Magdalen aldikotzat ematera, baina grabalarien tailerra paralelismo horretatik kanpora geratuko litzateke, hala ere.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Kontsiderazio laburrok aski behar genituzke pentsarazteko haitzuloetako saindutegiok bertan bizi izan ziren pertsonen obra izan zirela, edo saindutegia kokaturik dagoen haitzuloarekin zerikusirik izan zutenen pertsonena behintzat, eta kalitate estetikozko irizpidea nahiz eta kasu askotan nagusia izan, ez zen bakarra ez eta besteren ukatzailea ere izan.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Irudi haien egileak ez dirudi, ezta ere, ikuspegi artistikotik erabat burututako eta akabatutako obrak uzteko interesa izan zutenik, kontutan hartzen baldin badira behintzat haietako askori egin zizkioten zuzenketak, eta zuzenketak bukatu gabe utzi zirenak.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Kalitate estetikoa duten obra handien urritasuna, saindutegien dekoratzaileek beren lanerako izan zituzten zirkunstantziak eta arauak kontutan hartuz esplikatuko litzateke.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Ez saindutegien zoruan ez jendea bizi izan zeneko aztarnategietan kalitate oneko obren zirriborrorik kontserbatu ez izanaren esplikazioa ez da aurkitzen erraza.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Ekaingo zaldiak bezalako kalitate handiko obrak aurrez berorien estudiorik egin gabe burutu izana nekez esplika liteke, baina egia da baita ere irudi horien konplexutasuna ez dela lehen ikusian dirudiena bezain aberatsa.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Bestalde kontutan harturik horman bertan egin diren irudi batzuk berez zirriborro bezala ageri direla, kontutan harturik baita ere obretan bertan egiten diren zuzenketak eta irudi askoren bukaera maila desberdina, agindu ritualez esplikatzen zailak direnak guztiak, badirudi pentsatzen uzten dutela horiek guztiek irudigintzaren lana saindutegiko paretan hasi eta bertan amaitzen zela.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Obra alabastroz egina dago eta bertan eskultura singularki nabarmentzen da, bai erregeena, aurpegi oso errealista eta apaingarri dotoreekin, nola ploranteena, hauetariko anitzek, karakterizazio zehatzez pertsonaia garaikideak erretratatzen dituztelarik.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak etxde 16 seme-2 0243 8) Obra argitaragabeak. .

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Arkitektoen arteko erantzun eta kontraerantzunak, Obretako Junta, Udala, Madril eta jabeen artekoak..., etengabe gurutzatu ziren, bata bestearen ondoren, tarte luze hartan... Jabeen interesak garaile atereaz, azkenean.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Kaleak galgatu, oinegiturazko obra zenbait aurrera atera... horretan geratu zen ia guztia.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0058 Garai honetan burutu ziren obrarik nagusienak ondoko hauek izan ziren: - Galzaur errekako Anibar eta Bentatxoko zubien konponketa, eta beraietan eskuleku berriak jartzea.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0102 Chavarri-k (100) CHAVARRI, Raúl. José Salís. Madril 1974, V. 38 alea, 37 bete-betean asmatzen du bere metodoaren giltzarriarekin, ondorengo hitzekin bere doitasuna aitatzerakoan: ... erizpide kritikoz, eranste urduriak eta inprobisatuak ekiditen zioten sosegu eta pazientziaz horniturik, bere obra guztiaren zama eta doitasuna paraleloak eta antzekoak dira lagun izan zituen maisu handien obrekiko: Regoyos eta Sorolla (101) Riancho izena gaineratzen du gutaz gainera, familiak eta Gaspar Montes Iturriozek pintorearekiko inolako loturarik izan zuenik ezagutzen ez dugularik. Ikus CHAVARRI. R.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0102 Obra bukatura hiru bide ezberdinetatik heltzen zen maisua: aire ageriko lana, estudioan naturaleko apunteen gainekoa eta buruzkoa.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0118 5. LAUKIA. PAISAIAREN ETA BESTE GENERO BATZUREN ARTEKO PROPORTZIOA SALIS-EN ETA GUIARD-EN OBRETAN.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0118
Generoak
Autoreak
Paisaia obra piktorikoan
Paisaia obra grafikoan
Beste generoak obra piktorikoan
Beste generoak obra grafikoan
KATALOGATUTAKO OBRA
% paisaia
% beste generoak
GUZTIRA
.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0118 Ez da gauza bera gertatzen pintore bilbotarraren obran, zeinean paisaia protagonismo guztia ematen zaien irudien hondoa baino ez den, hori bai, hondo adierazkor eta bizia.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0118 Gogora ditzagun gai honi lotuz, Guiard-ek 1887 eta 1903 bitartean pintatutako obrak: edo , bezala ere ezagutzen dena.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0118 Ohiturismoaren zama nabaria da Guiard-en obran, eta González de Durana-k haren arraza lehenereduak ortodoxia abertzaleari mugatzen ahalegin guztiak egiten baditu ere, pintoreak Sabino Aranarekin izan zituen harremanak azaltzen dituzten bere liburuaren orrialdeek berek laguntzen digute ulertzen zergatik zuen horren gogoko bere herriko tipo etnikoa eta betiko ohiturak irudiztatzea.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0118 Eta ezin da hori ukatu, Salís-ek bere obrarekin, Naturaren estudioan sakontzean, Espainian euskal pintoreek ordurarte burututako paisajismoari aurrerakada eman ziola uste badugu ere.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0078 Hauxe da HaurBesoetakoa-n erakusten zaiguna (12) AZURMENDI, J. Mirande eta kristautasuna, 1978. 39. HB euskal pentsamendu tradizionalari sekula botatako desafiorik arradikalena zen seguruenik (euskaraz behintzat). Arradikalegia, euskaldungo arruntak orduan, eta gaur oraindik itxura duenez kritikoek alegia, ulertu ezezen, igarri ere egin ahal izan ziezaion, ezta barne-barnean zertaz ari zitzaionik ere zinez Mirande. Ezin erabaki-asmatu izaten da, horrela, obra hori zehazki nola juzkatu eta baloratu, perla literario eta eskandalotxo moral arteko zalantzan. Arestik berak, eta nobelak izan duen irakurlerik adienetakoa izan liteke, , idazten zuen (Anaitasuna 195, 1970, 10), . (Pederastak eta, ez zituela bereziki gogokoak, aspaldikoa zuen Arestik hori kontua). Baina geroxeago amaituko da. Laster berriro autozuzenduz: , ordea. Problema gutxiago izan zuen zentsura frankistak: (Exp. 12073/69, J. M. Torrealdaik pasatako informazioa).

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0078 Planteamendu hau Miranderen obran xeheki nola desarroilatzen den, ez dugu hemen azalduko, Mirande eta Kristautasuna saioan egina dago eta gehienbat.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0139 Hemen bai, bere lehen obra honetan, arras geroago ez bezalako interpretazio eta balorazio bat egiten dio Erreformari, Luterori: Hosin horretatik (jeinu alemanaren barne-barneko indar ezkutuen hondotik alegia) erne da Erreforma alemana: haren koralean soinugin zuen lehen aldiz musika alemanaren etorkizuneko aireak.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0025 HIRIGINTZA ETA OBRAK Zerbitzu honetako langileek urte asko daramate elkarrekin lanean Udal honetan eta oso ondo moldatzen dira beraien artean.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 A taldeak obra txikiak egiteko baimena eskatzeko instantzia diseinatuko du eta B taldeak, aldiz, kalean saltzeko baimena eskatzekoa.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 2. Obra-mota eta obraren kokalekua.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0123 Printzipio horiek errealitate bihurtu nahi ditugu, ekintza eta iharduera hauetatik: 4.1. Informatika-gelaren ezagutza Haren kokapena, oinarrizko obra (eraikuntza, ateak, leihoak, energi harguneak, argiuneak...).

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0007 Gidaliburu honetan sartzen diren 64 familien deskripzioan eta azalpenean datza obraren egitura.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0007 Azken unitate taxonomiko hau da, nahiz eta batzuetan subespezieraino jaitsi, obra honetako informazio-unitate oinarrizkoa, eta horregatixe ematen zaio leku gehien.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0331 San Martzialerako bidearen ondoan zimenduak ateratzen hasi ziren, baina obraren ezaugarriak ez ziren jendearen gustokoak gertatu eta esamesa franko zabaldu zen Tuteran.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0429 Zurezko plaza biribil hartan obrak egin zituzten, palkotaraino harrizko hormak eraikiz.

333. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0081 1903`ko San Juanetan inauguratu zan, iru urteko obrak amaitu ondoren.

334. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Eskarrik asko: naiago det egiñ obra miserikordiazko bat, eztakianari irakutsiaz.

335. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0054 Zer izango da, bada, oez, jaietan iges egiten badue Meza Nagusi, Errosario, Bezpera, Dotrina eta obra onetatik?.

336. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0088 Ta Arantzazuko beertako musikalarien obrak begiraturik, koru preparatu baten bearra somatzen degu beaietan.

337. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0350 Obra onak egiñarazteko egiaz gai dana, baiña gai izate utsean geldituko dana, bere gaitasuna ekintza on batean mamituko ez dalako.

338. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0350 Besteari Gratia efficax, Obra onen egikorra, egillea, bere gaitasuna fruitu emateraiño, ekintza ona egiteraiño, eramango duana.

339. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0002 Ez da, ez, gauza errexa, ez da nolanai egin diteken gauza, ezkerreko eskuz egin diteken obra bat; (...).

340. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0165 Elgar behar dugu errespetatu; elgar sustatu obra oneri buruz, Jainkoaren bidean.

341. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0290 Harek zuen beila bururatzean jakin-arazi, Frantziako apezpiku-buruek deliberatua zutela, obra berri bat ezarriko zutela xutik: Laguntza Katolikoa, pobreenen alderat Kristoren amodioaren seinale izanen zena.

342. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0434 Bereziki Etxahun Barkoxe ospatu du gain-gainetik, kasik piztu du, haren koblak bilduz eta Larrasquet-ekin publikatuz eta horrela bidea idekiz Haritschelar jaunaren obra handiari.

343. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0034 Baziren parrastaka margolariak, obra ederrak lantzen zituztenak.

344. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0114 Idazleen artean Francisque MICHEL aipatzen du, baina hau etzen euskal izkiriazaile izan, kanten eta obren biltzailea baizik.

345. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0117 Baina horiek ttipikeriak dira; eta aditzera eman nai dugu, obran aipatu Autoreen ugaritasun eta zehaztasuna.

346. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Eta, dudarik gabe, Jainkoaren probidentzia berezi baten nahitara, Jainkoaren aintzinerat agertzea hain hurbil zuen denbora hortan, bi urrikalmenduzko obra horien egiteko okasionea ukan zuen, horiek baitira Ebanjelioan Jainkoaren hautuko marka batzu, hil beharko zuenean ukan zezan berehala karitatezko bi egintza horietan bere bekatuak Jainkoak barkaturen zazkolako lekukotasuna, eta emanen ziola harentzat zaukan erreinua, egiten zionaz geroz besten bekatuen barkatzeko eta heien beharrean hoin errexki laguntzeko grazia.

347. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0165 Osoki dibinoa da juduen erlijionea, bere larderian, irautean, betiko-izaitean, eginbiden erakustean, bere dotrinan eta ondorioetan (7) Horiek oro xeheki erakutsi gogo zituen Pascal-ek... gehiago bizi izan balitz bere obraren osatzeko.

348. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Clara Gangutia-k, agorrilaren 5a arte erakusten zituen bere obrak, margo, marrazki eta ur fuerte, San Telmo erakustokian.

349. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Aintzinetik erranen dut gehienik gustatu zaizkidan obrak ur fuerteak izan direla eta bereziki azken urteetakoak.

350. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Arkitekturak leku handia hartzen du margolari honen obran, alabainan, margo gehienetan arkitekturako elementu bat, dekorazio xehetasun bat, Concha-ko barandillak bezala (1986) oihalaren espazio osoaz jabetuko dira.

351. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Clara-ren obra, emazte baten obra ere.

352. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0110 Kasik erran, ditake bizi guzia iragan duela jende apalen goraltxatzen, hots Magnificat-aren mezua obretan ezartzen.

353. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0068 10) Munduan famatua
Hostal Emperatriz
hasita bertan bera
obrak hainbat aldiz.

354. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 GIPUZKOAKO ERAIKUNTZA ETA OBRA PUBLIKOETAKO HITZARMEN KOLEKTIBOA - 1989-1990.

355. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Hitzarmen honek Gipuzkoako probintzian, bere jarduera eraikuntzari eta obra publikoei dedikatzen dieten enpresak eta bere zerbitzura lan egiten duen pertsonal oro behartzen ditu, zuzendaritza garaiko edo kontseilu garaiko karguak betetzen dituen pertsonala salbu.

356. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 Pertsonal ebentualari, bitartekoari, obra zehatzetako finkoari eta plantilako pertsonal finkoari dagokion guztian, eta kontratazio, uzte, amaiera, jarraipen, etendura, baldintza deuseztasun, dokumentazio eta zerbitzuen ziurtagiriari dagokionean, Ordenantzan erregulatutakora eta hitzarmen honetan eta indarrean dagoen legezko arautegian paktatutakora egongo da.

357. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 Obrako pertsonal finkoak lanari utziko dio bere zerbitzuak eskaintzen zituen obran bere espezialitateko lanak amaitzen direnean, 7 egunetako aurreabisuarekin eta Ordenantzaren 44 artikuluan aurrikusitako sortutako alokairuaren guztizkoaren % 4,5eko indemnizazioaren ordainketarekin, aparteko pagak barne, eta hitzarmen honen 31 artikuluan ezarritako lehentasun eskubidea errespetatuz.

358. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 10. Artikulua - Kontratazioa Eraikuntza eta Obra Publikoetako enpresek, fabrika eta tailerrak salbu, ezingo dituzte denbora ziurreko kontratuak itundu ondoren aipatzen den obrako pertsonalarekin: 1. eta 2. mailako ofizialak, igeltseroak eta moldeztatzaileak, peoiak eta laguntzaileak.

359. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 Pertsonal honekin obra edo obra zehatzen kontratu finkoak itunduko dira, honako partaidetza hauekin: - beren kontratua indarrean dagoen bitartean, hasiera batean kontratatutako obra ez bezalako obra edo obretara desplazatu ahal izango dituzte gehienezko 30 lanegunetako denboraldi batez, horregatik obrako finkoaren izaera galdu gabe.

360. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 Aipatu desplazamenduek honako arrazoi hauei erantzungo diete: - Obra batek edo obra batzuek langile kopuruaren gehikuntza kojunturala behar izateagatik, bere bukaera edo obraren erritmoa bizkortzeko helburuarekin.

361. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 - obraren erritmoaren birplanteamenduagatik Zuzendaritza Teknikoaren eritziz.

362. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 - jabetzak edo organismo eskudunek erabakitako obraren gelditze edo etenduragatik.

363. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 - langilea desplazatzen den obra edo obretan, hasiera batean kontratatua izan zen kategoriari dagozkion lanak burutuko ditu langile honek.

364. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 - kontratu hauen amaiera: hasiera batean kontratatua izan zen obran lanak amaitzen direnean, arian-arian nahiz guztiz.

365. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 Salbuespena: Beste obra batera desplazatu bada eta bertan elkarren segidako 30 lanegun baino gehiago betetzen baditu, iraupenik luzeeneko obran bere espezialitateko lanak arian-arian nahiz guztiz amaitzen direnean amaituko da kontratua.

366. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 - kasu guztietan plantilako finkoaren izaera eskuratuko du enpresa berean kontratu bakarrarekin lantoki bat baino gehiagora desplazatu eta bi urte igaro ondoren hitzarmenaren artikulu honek adierazten duen moduan likidaziorik egin ez dioten obrako langile finkoak.

367. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0010 Lantokia aldakorra izango den hedadura luzeko obretarako ituntzen diren kontratuetan, trenbide, autopista eta Eraikuntzaren Ordenantzaren 148-2. artikuluak aipatzen dituen beste zenbait komunikabideren eraikuntzen kasuetan esate baterako, bai kontratatua izan zenerako lanak hasten diren puntu kilometrikotik, bai bere etxetik 10 kilometro baino urrutirago desplazatzen badute, dagokion dieta edo dieta erdia jasoko du.

368. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0010 Lan-jarduna obran edo langilea destinatua izan den lantokian hasiko da.

369. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0012 Obraren amaieragatiko lan uzteetan, lekualdaketa espedienteetan, eta lan harremanen ezinbesteko edo arrazoi ekonomiko edo teknologikoengatiko etendura eta iraungipen kasuetan ere, enpresan iraupen lehenespena izango dute langileen ordezkariek, espezialitate bakoitzaren barruan, gainontzeko langileei dagokienean enpresan duen antzinatasuna errespetatuz lehentasun ordena bakar bezala.

370. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0008 B) Obra zibila leherketa, korrosio, sedimentazio eta antzeko arriskuetatik babestea.

371. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0011 Obra Publikoetako Ministraritzaren Ur Hornidurarako Hoditeriarentzako Preskripzio Tekniko Orokorren Plegua beteko du.

372. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Lurzoruaren Legearen 178 artikuluak eta Hirigintz Disziplinaren Arautegiaren 1.ak zerrendatutakoez gain, honako hauek ere lizentziari loturik daude: a) Etxebizitza, lokal eta eraikinen barne-banaketa edo konfigurazioa aldatzen duten obrak, haien erabilera edozein izanik ere.

373. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 b) Obra txikiak deritzenak, hala nola, finka, orube eta lurren itxiturak; obretan babeserako hesiak edo langak jartzea; estalkien konponketa; eraikuntzako elementu auxiliarren instalazioa; letrero, iragarki, errotulu eta olanak jartzea; eta oro har, eraikinetatik kanpo edo bide publiko eta espazio libreetan exekutatzen diren guztiak.

374. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Indarrean dauden xedapenek kasu bakoitzerako exigitutakoez gain, ondorengo dokumentuak gaineratu beharko dira: - Hirigintz justifikazioa: Obren edo erabileren egokitasuna indarrean dauden araudi eta planeamendura.

375. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 - Lurzoruaren Legearen 178 artikuluak eta Ordenantza hauen 9 artikuluak aurrikusitako lizentzia oro deklarazio espresuaren beharrik gabe iraungiko da, betiere lizentzia ematen denetik sei hilabeteen barruan, edo bera ematen duen erabakiak espresuki zehazten duen epean, ez badira obrak exekutatu proiektu osoaren aurrekontuaren %15a gainditzen ez duen balioan.

376. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Lizentziaren titularrak, geroago obrak hasi edo jarraitu nahi baditu, edo iraungitako baimenaren gai diren erabilerak burutu edo jarraitu, lizentzia berria eskatu beharko du.

377. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Obra lizentzietan, Udal Korporazioak finkatuko du obren amaiera epea.

378. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Obrak jarraitzeko, beharrezko izango da oraindik exekutatzeke dauden obretarako lizentzia eskatzea.

379. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Ordenamendu juridikoaren arabera jarraitu behar diren Iharduerei buruzko espedienteen kaltetan izan gabe, eraikin eta instalazioen lehen erabilpen edo okupaziorako lizentzia eskabideari honako dokumentu hauek gaineratu beharko zaizkio: - Obraren amaiera ziurtagiria, bertako Zuzendariak baimendua.

380. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 - Obraren behin-betiko egoeraren planoak, bere burutzapenean zehar behar bezala baimendutako aldaketarik sartu izan balitz.

381. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 - Eraikinen edo instalazioen kanpoaldearen argazkiak, atzekaldean lizentziaren titularrak edo obrako zuzendariak sinatuak, errealitatearekin bat datozela adieraziz.

382. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 - Altueren neurketa: Altuera lurraren sestraren puntu bakoitzean neurtuko da, bere seinalamenduaren egintzan finkatua, obrari hasiera eman aurretik.

383. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Jabetzaren ikuspuntutik, separaezinak izango dira, eranskin gisa, eraikin bereko etxebizitzetatik lehen kasuan, eta jabekideen komunitatetik bigarrenean, hala jasota geratu behar delarik obra berriaren notari deklarazioan, eraikinaren jabekidetza arauetan, salerosketa eskrituretan eta Jabetza Erregistroko inskripzioetan.

384. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 Adunako EN-1etik Gipuzkoako mugaraino Leitzan Nafarroarekin lotura Autobidea Proiektuaren obren kontrataziorako lehiaketaren deialdia.

385. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 Deialdia eta helburua Adunako EN-1etik Gipuzkoako mugaraino Leitzan Nafarroarekin lotura Autobidea Proiektuaren obren kontrataziorako lizitazio publikoa deitzen da.

386. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 Kontratua, Proiektuaren 1+093, 217 eta 2+685 p.k.en artean barne hartutako obren exekuzioaren eteneraztearekin burutuko da.

387. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Berastegiko lotura berria, 1990eko Martxoko datarekin Euroestudios, S.A. enpresak idatzia eta teknikoki eta behin-behineko izaeraz 1990eko Apirilaren 3ko aipatu bilkuran Diputatu Kontseiluak onetsia - adjudikazio unean behin-betikoz onetsia balego, Administrazioak aipatu Proiektu Aldatuaren arabera adjudikatuko lituzke obrak, adjudikazio aurrekontua birregokituz baina eskaintzen adjudikazio koefizienteak mantenduz.

388. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 2.- Obrak lau urtekotan finantzatuko dira, ondorengo eran banaturik: 1990... 500.000.000 pta. 1991... 1.600.000.000 pta. 1992... 1.600.000.000 pta. 1993... 286.316.590 pta.

389. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Exekuzio epea 1.- Epea laburtuz egin daitezkeen proposamen alternatiboen kaltetan izan gabe, eta aurrikusi diren urtekoekin bat etorriz, obren exekuziorako gehienezko epea hogeitamar (30) hilabetetakoa izango da.

390. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 2.- Kontratuaren helburu diren obren berezitasunak ikusirik, enpresa lizitatzaileei eskatuko zaien gutxiengo sailkapena ondorengoa izango da: A taldea, 2 azpitaldea, e kategoria (Lauketak).

391. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Sailkapen horien jabe ez diren eta Europako Komunitate Ekonomikoko kide diren beste Estatuetako enpresek obren lizitazioan sartzeko aukera izango dute, baina Klausula Administratiboen Pleguko 9 Klausulan adierazten denaren arabera behar bezala kreditatu beharko dute badutela aipatu sailkapenak lortzeko enpresa sailkatuei eskatu zaien antzerako kaudimen tekniko, finantzario eta ekonomikoa.

392. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 3.- Euskadirentzat Kontzertu Ekonomikoa onartu zuen Maiatzaren 13ko 12/1981 Legeak bere 44.2.C artikuluan xedatzen duenaren arabera, lizitazioan sartu ahal izateko ez da eskatuko enpresa lizitatzailea Gipuzkoako Lurraldean zergapeko industriari bezala matrikulaturik egon dadin, baina, obren adjudikaziodun suertatuz gero, Lurralde honetan matrikulatu beharko da eta bertan eraturik dagoen erregimen fiskalaren arabera.

393. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Exekutatu diren edo exekutatzen ari diren obren zerrenda barne hartu beharko da.

394. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Bertan, era laburtuaz baina aski esplizitu eta zehatzez zerrendatu eta deskribatu beharko dira aipatu obrak eta, bereziki, lehiaketaren xedea eratzen dutenen antzekoenak.

395. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Obren zerrendan, konkretuki, beren burutzapen data eta aurrekontuaren edo azken likidazioaren zenbatekoa espezifikatuko dira.

396. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 b) Obraren exekuzio azterlanari buruzko Txosten Teknikoa.

397. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Bertan, obra honen zailtasun nabarmenenak eta irtenbide posibleak aztertu eta bere exekuzio zuzena garantizatzeko lizitatzaileak kasuan-kasuan hartzen dituen konpromezuak zehaztuko dira.

398. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Txostenak, Plegu honetan eta Preskripzio Teknikoenean oharterazitako arazo desberdinak aztertu beharko ditu bereziki eta era espresuan, obraren egingarritasuna eta eskainiriko Lan Programa baldintza eta eragin dezakeen alderdi orotan sakonduz.

399. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 c) Obren exekuziorako lan programa, non lanen burutzapenerako egindako azterketan oinarrituz eta eskaintzan konprometatu diren baliabide material eta giza baliabideekin bat etorriz, dokumentuz eta arrazionalki zehaztuko bait dira ihardueren sekuentzia eta berauetarako epe desberdinak.

400. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Programaren garapen teknika, bide kritikoak eta burutzapen erraztasunak nabarmentzea, bai eta obren kontrol eskalonatuarentzako epe partzial adierazgarrienak konkretatzea ere ahalbide ditzan modukoa izango da.

401. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Garai bakoitzeko lanak argi eta garbi zehaztu ahal izateko, obrak 1990eko Urrian hasten direla kontsideratuko da.

402. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 d) Obren burutzapenean esku hartuko duela aurrikusten den langilego teknikoaren izen zerrenda, bere koalifikazioaren eta esperientzia profesionalaren dokumentazio kreditatzailea gaineratuz eta Proiektuari dedikazio osoa, zatikakoa edo aholkularitzako dedikazioa eskainiko dion konstaraziz, eta halaber, haren exekuzio garaian zein egoitza izango duen.

403. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Era guztietara, obran kontratistaren Ordezkari gisa ihardungo duen pertsona izendatu beharko da.

404. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Obra-Ordezkariak nahitaez Bide, Kanal eta Portuetako Injineru izan beharko du eta obrak berak duen garrantziaren araberako esperientzia izan beharko du.

405. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 e) Obren exekuziorako erabiliko den makineriaren, baliabide laguntzaileen, instalazioen eta ekipoen zerrenda, bakoitzaren marka, eredua, potentzia eta edukiera adieraziz eta gaur egun daukatena eta adjudikaziodun suertatuz gero eskuratzea edo kontratatzea aurrikusten dutena seinalatuz.

406. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Ekipoaren ezaugarrietatik eta aurkezturiko Lan Programarekin bat etorriz, asteko batezbesteko errendimenduak eta obraren eskueran egongo diren egunen aurrikuspena deduzitu beharko da.

407. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 4.- Bereziki gomendatzen da, Administrazioarentzat aurrikusitako urtekoak aldatu gabe, obren exekuzio epea murriz dezaten alternatiben aurkezpena.

408. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 2.- Gutunazalak itxirik aurkeztuko dira eta bertan lizitazioan parte hartzen duten enpresa edo enpresen izena eta Adunako EN-1etik Gipuzkoako mugaraino Leitzan Nafarroarekin lotura Autobidea Proiektuaren obren kontrataziorako lehiaketa. I Tarteunea. Eldua-Gipuzkoako muga. Lehen fasea (3-V-42/ 90 Klabea) inskripzioa eramango dute.

409. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 2.- Proposamen ekonomikoen kontestuaren barne adjudikazioa egiteko orduan kontutan hartuko diren oinarrizko erizpideak, ezarritako baldintza eta epetan obraren burutzapen egokiena segurtatzen dituzten garantiei dagozkienak izango dira.

410. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Eragin hauetarako, obraren azterketa xehekatuaren eta langilego eta eskainitako baliabideekin koherentzian Lan Programaren garrantzia azpimarratzen da.

411. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Proposamen ekonomikoari dagokionean, lehiaketatik obrarentzat eskainitako baldintza espezifikoetan deduzitu daitekeen balioari arrazoigarrien egokitutako eskaintzak hautatzeko joera edukiko da.

412. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Era guztietara eta aurrekontuaren aldaketa suposatzen duten proposamen alternatiboetan bereziki, kontutan hartuko da proposamenaren eskaintza ekonomikoak ez duela adierazten obren burutzapenagatik jaso beharreko zenbatekoa, proposamen jakin horri dagokion aurrekontuari aplikatu behar zaion adjudikazio koefizienteak zehaztuko duen kontratuaren aurrekontuarekiko kozientezko zenbatekoa baizik.

413. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Bigarren.- Enpresak obrak burutzeko ahalmen juridikoa eta behar hainbat baliabide baduela eta eskatutako baldintza espezifikoak biltzen dituela eta indarrean dagoen legerian adierazitako debeku kasuetan sarturik ez dagoela bere ardurapean deklaratzen duela.

414. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Laugarren.- Adjudikaziodun suertatuz gero, obrak eskaintzan bilduriko dokumentazioaren arabera, eta edozein kasuan, onarturiko Proiektu eta Pleguetako eginbehar eta baldintzei hertsiki loturik egingo dituela.

415. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Bostgarren.- Esandako guztiaren arabera, ondoren adierazten diren zenbateko eta epeen barne obrak burutzearen konpromezua hartzen duela, ondorengo alternatiben arabera: Alternatiba / Eskaintza Ekonomikoa / Epea guztira / Letretan / Zenbakitan.

416. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 5. Obrak burutzeko konpromezua hartzen duela, agirioi eta, bereziki, Preskripzio Teknikoen eta Administrazio Klausula Berezien Pleguei, Proiektuari eta aipatutako arauei zehatz-mehatz jarraiturik (letra eta zenbakitan jarri) pezetako kopuruan.

417. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Donostiako Orain taldea atzo itzuli zen Bilbora, Ramon del Vallé-Inclán-en Divinas palabras antzeztera, iazko martxoan Arriaga antzokian obra hori aurkeztu ondoren.

418. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Datorren 16 kunplituko da urtea, lehen aldiz obra hori antzeztu zutenetik gaurdainoko urtebetea.

419. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Horixe omen zen taldearen xedea, Valle Inclan-en obra hau eszenara eramatean.

420. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 120 bat obra, haundi eta txiki, luze eta labur idatzi zituela kontatzen zuen.

421. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Nere azken obren bilketa murritz bat da, espazio faltak asko baldintzatu du erakusketa.

422. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Ekarri ditudan obra guztiak 1`70 baino txikiagoak dira, baina hala ere azkenaldi honetan lantzen ari naizenaren adibide argiak dira.

423. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Urtero obra bat baino gehiago muntatu izan dituzte, elkarrekin eginiko aukeraketa eta lanaren ondoren; beti ere zuzendaria den Juan Ortegaren gidaren pean.

424. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 15 urte hauetan Ionesco, Buero Vallejo edo Alfonso Sastreren obrak antzestu dituzte, beste askoren artean; eta hainbat eta hainbat jendek interpretatu izan ditu.

425. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 86an Alfonso Sastre-ren La Taberna Fantástica obrarekin Antzerki Sari Nazionala jaso zuena.

426. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Zein obra antzestuko den erabakitzeko, jendeak irakurri izan ditu, aukeraketan pisu nabarmeneko arrazoietako bat obrak eszenografia gutxi edo sinplea izatearen beharra delarik.

427. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Baina Narruzko Zezenen lana ez da bakarrik zenbait obra muntatu eta antzestera murrizten.

428. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Aurten Ignacio Garcia eta May-ren (Autore gazte hau) Bululu y Medio obra estrenatu dute oraintsu bukatutako ihardunaldietan eta berarekin, bai Euskadin eta estatuan zehar antzespen gehiago egitekotan daude.

429. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Obra berriak ere idatzi ditu, 1986. 1988 eta 1989an lehenengo sariak irabaziz Tolosa eta Igualadako musika obra berrien lehiaketetan.

430. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gauean, gaueko 10etan herriko frontoi berrian Iparraldeko Xirristi Mirristi taldearen antzerkia Herriko Bozak (alkatea nor?) obrarekin.

431. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Gazteluk Orixeren obra hurbiletik ezagutzen zuen eta hark honen poema batzuk irakurri zituen bisita horretan.

432. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. bujanda 0001 Obretarako lizentziarik ez die eman udalbatzar, baina ekimena burutu dute.

433. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0001 LARRAINEN XALBADOR GOGOAN Hala eta guztiz, jakin dugunez, Harisperen bizitzaren zati horrek ez du pastoralaren gutiengo bat baizik osatuko eta obrak gehiago aipatuko du gizon hau izan zela bi aldiz Zuberoako diputatu eta Baxe Nafarroako Lakarra herrian jauregi bat eraikiarazi zuela.

434. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0001 Ofizialki, Berzaitz kantariak idatzitako Harispe da datorren urtean emana izanen den pastorala bakarra nahiz eta aipatzen den Larraineko herriak ere pastorala bat muntatzeko nahia duela, Roger Idiart apezak idatzi duen Xalbador obrarekin.

435. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0001 Ibar Eskuineko erretoraz mintzo gireno, erran dezagun beste obra bat ere prestik badaukala oraindik, Santa Cruz apaiz borrokalariaren bizia kondatzen duena.

436. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ibai-ertz 0001 Beste lurraldeetako berririk ez degu emango baiñan bai esan, euskaldunok, jate kontu ortan apartekoak izan eta gerala. Obrak dira lekuko.

437. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 DV Gaztea- Zein da gehien gustatzen zaizun obra? Norekin gustatuko litzaizuke dantzatzea? Gehien atsegin dudan obra Quijote-a da eta norekin ez dakit; gaur egun famatuak direnak ez dira nere adinekoak.

438. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Udal honetako Pleno Batzarreak 1989.eko ekainaren 6ko bilkuran onarturik, Perkaiztegi kaleko lehen zatiaren hobekuntzari buruzko herrilanen proiektua delako obrak egiteko enkantea zuzenduko duten baldintza administratiboen Plegua, jendaurrera ematen da 8 egunetan zehar Estatuaren Aldizkari Ofizialean, iragartzen den hurrengo egunetik hasita murtziloak aurkez daitezen.

439. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Helburua: Perkaiztegi Kaleko lehen zatiaren hobekuntzari buruzko herrilanen proiektua delakoaren obrak.

440. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Proposamenen Eredua: Lizitatzaileek aurkeztuko dituzten proposamenak ondoko eredu honi egokituko zaizkio:... Jaunak/Andereak... egokitza duenak eta... N. A. N. duenak, gaitasun juridiko eta ihardutekoaren jabe delarik, bere izenean (edo...(r)en izenean......-ren bidez egiaztatzen dudanez)......ren...(e)ko... Aldizkari Ofizialaren... zenbakian argitaratuta jakinik... datarekin... eta bertan parte hartzen du hitzematen duelarik Proiektu Teknikoan...ko obrak administratiboen plegua.

441. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 OSASUN ETA KONTSUMO SAILA (Osakidetza) LEHIAKETA PUBLIKOA, Gasteizko Ntra. Sra. de Estibalitz Anbulategiko berrikuntza Obrak kontratatzeko dena.

442. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Kontratuaren xedea: Gasteizko Ntra. Sra. de Estibalitz Anbulategiko berrikuntza Obrak.

443. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 ERABAKIA, 1989.eko abenduaren 1ekoa, Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomi Garapenerako Sailburuarena, Bilboko Zuzentza Jauregirako Aurreproiektuak eta, hala izanez gero, obrak egiteratzeko proiektuaren idazketa Kontratatzeko Lehiaketaren ebazpena argitaratzen duena.

444. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bilboko Zuzentza Jauregirako Aurreproiektuak eta, hala izanez gero, obrak egiteratzeko proiektuaren idazketa Kontratatzeko Lehiaketarako deia egiten zuen 1989.eko martxoaren 2ko Aginduan (1989.eko martxoaren 10eko EHAAko 48. zk.) xedatutakoaz bat etorriz, gero 1989.eko maiatzaren 30eko Aginduz aldatua izan zena (1989.eko ekainaren 2ko EHAAko 104. zk.), deialdiko Bostgarren Oinarri-arauan ohartemandako Epaimahaiak, ezarritako prozedurari jarraituz, bukatu du Aurreproiektu sarituen hautaketa.

445. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bigarrena.- Erabaki honen datatik hasita 15 egunetako epean, Kontratazio Batzorde Nagusiari bidaliko zaio txosten teknikoa eta Lehen Saria irabazi duen Roberto Ercilla Abaitua Jauna proposatuko zaio obrak egiteratzeko proiektuaren idazketa berari esleitu diezaion.

446. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 OGASUN ETA FINANTZA SAILA IRAGARPENA, Kontratazio Batzorde Nagusiarena, Herrizaingo Sailak burutu behar dituen hainbat obretan zundaketak eta entsaiuak egiteko zerbitzuen esleipena egin dela argitara ematen duena. (KBN 30/90 Esp.).

447. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ildo honetan, Herrizaingo Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiak, honako hau erabaki du 1990.eko apirilaren 26an: Herrizaingo Sailak burutu behar dituen hainbat obretan zundaketak eta entsaiuak egiteko zerbitzuen kontratazioaren esleipena, CINSA-EP enpresari ematea, enpresa honek egin duen eskaintzan azaltzen diren banan-banako zenbatekoetan.

448. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 OGASUN ETA FINANTZA SAILA IRAGARPENA, Kontratazio Batzorde Nagusiarena, Azpeitian Basozabal Jauregiaren lehengoratze obrak (I. fasea) kontratatzeko esleipenari publizitatea emateko dena. (30/89 KBN Esp.).

449. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 BARAKALDOKO UDALA LEHIAKETA, Barakaldoko León, Landeta eta La Florida Kaleetan egoiliarren ibilgailuntzako aparkaleku baten ustiaketa, dagokion eraikitze Proiektua eta obraren bidez, esleitzeko.

450. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Hamazortzi (18) hilabeteko gehienezko epea obra burutzeko.

451. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Obraren Zuinketaren Akta egin dadin egunetik hasita kontatuko da epe hori eta esleipendunari obretarako udal lizentzia eman dakion egunetik hasita hamar (10) egunetik gora gabeko epean egin beharko da zuinketa.

452. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 - Bere ekonomi, finantza eta teknika gaitasunaren zuriztagiriak aurkeztu behar izango dituzte lehiatzaileek edo, hala badagokio, eraikuntza egin behar duen enpresak obra kontratisten sailkapenean erabilgarri den araupidetzari jarraituz ondoren aipatzen diren Talde eta Azpitaldeetan sailkapena lortu izanaren zuriztagiria.

453. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 6.- Espedientea eta eskaintzak aurkeztea.- Obra eta Zerbitzuen Kontrataziorako Sekzioan aztertu ahal izango da espedientea, bulego orduetan eta eskaintzak aurkezteko epea dirauen artean.

454. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Lehen aipatutako Obra eta Zerbitzuen Kontratazioarako Sekzioan aurkeztu behar izango dira eskaintzak, espedientea aztertzeko adierazitako orduetan.

455. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0003 1.- Obraren aurrekontu orokorra.

456. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Iragarpenak Obra eta Zerbitzuen Enkante eta Lehiaketak

457. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Iragarpenak Obra eta Zerbitzuen Enkante eta Lehiaketak

458. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 IRAGARPENA, Kontratuetarako Batzorde Nagusiarena, Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritzako Idazkaritzaren Egoitza hartuko duen eraikuntza egiteko obren kontratazioa emateke uzten duena. (KBN 448/90 Esp.).

459. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ildo horretatik, Jaurlaritzaren Lehendakaritzako Sailburu-Idazkari Jn. T. Gorenak, 1990.eko abenduaren 13an, honako hau erabaki zuen: Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritzako Idazkaritzaren Egoitza hartuko duen eraikuntza egiteko obren kontratazioa, emateke uztea.

460. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 IRAGARPENA, Garraio eta Herrilan Sailarena, Bermeoko Portuan Artzaren dragaketa obren esleipena egiten duena.

461. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Garraio eta Herrilan Sailak, 1990.eko azaroaren 28an, honako erabaki hau hartu du: Lehenengoa.- Bermeoko Portuan Artzaren dragaketa obren egiteratzea Hijos de Juan José Mancisidor S.A. Erakundeari esleitzea zuzenean, dagokion BEZ barne, hogeitasei milioi, zazpiehun mila eta zortziehun pezetatan (26.700.800 PTA), Sail honen 1990.eko aurrekontuen pentzutan.

462. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Hirugarrena.- Industri Zergaren Lizentzi Fiskalari dagokion ondorioetarako, esleipendun kontratistak obrak gauzatu behar direneko Lurraldean egon beharko du matrikulatuta.

463. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Bosgarrena.- Obra hauek burutzeko epea 1990.eko abenduaren 31rartekoa izango da.

464. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Seigarrena.- Obrak gauzatzeak sortzen dituen ondorio guztietarako, esleipendun Enpresak, jakinarazpen egunetik kontatzen hasi eta 15 eguneko epearen barruan, bere erresidentzia edo bere ordezkoarena jakinaraziko dio Administrazioari, eta erresidentzia horrek obretan edo bere kokagunetik hurbileko herri batetan egon beharko du.

465. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 IRAGARPENA, Santurtziko Cabieces Auzoko Xc Arloko M-115 C delakoan sustapen publikopeko 51 etxebizitza Eraikitzea proiektuaren obrak esleitzeko dena.

466. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Sail honek, honako erabaki hau hartu du gaur, bere xedatze zatia honako hau dela: 1.- Santurtziko Cabieces Auzoko Xc Arloko M-115 C delakoan sustapen publikopeko 51 etxebizitza Eraikitzea proiektuaren obrak Tecsa, Empresa Constructora, S.A. enpresari, hirurehun eta hirurogeitamaika milioi, seiehun eta hogeitabat mila, ehun eta hirurogeitabederatzi (371.621.169 PTA) pezetatan esleitzea, BEZa barne.

467. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 4.- Obrak gauzatzeak sortzen dituen ondorio guztietarako, esleipendun Enpresak, jakinarazpen egunetik kontatzen hasi eta hamabost eguneko epearen barruan, bere erresidentzia edo bere ordezkoarena jakinaraziko dio Administrazioari, erresidentzia horrek, obretan edo beroien kokagunetik hurbileko herri batetan egon behar duela.

468. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Une aproposa izan daiteke, era berean, orain arte idazle honen obrari hurbildu ez zaiona Atxagaren aurreko lanetaz ardura dadin.

469. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Eta, mundu guztiarentzat, Bi anai nobela edo eta Atxagaren haur eta gazteei zuzendutako obra paregabeak.

470. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Breakfast at Tiffany's nobela laburrean isladatzen dira Capote idazlearen meritorik gehienak, berak landu zituen jeneroak eta idatzi zituen obrak zinemak ezaguna egin duen nobelatxo honetan amaitzen ez badira ere.

471. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Bestalde, euskal hiztegigintzaren historian ezagutu den katalogo dotore eta disdiratsuena prestatu du obra ezagutzera emateko, el acontecimiento editorial más importante de Euskadi edo eta edo eta oraindik una obra imprescindible para el estudio del euskera bezalako esaldi erakargarriz lagundua.

472. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Manu de la Sota, Pierre Laffite, Gabriel Manterola, Damaso Inza, Koldo Mitxelena, Polikarpo Iraizozek eta abarrek ezin izango dute obra kalean ikusi.

473. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Zaharren Egoitzaren inaugurazioa atzeratu egin da apirilaren 10era, sarrerako bidea konpontzeko obrak luzatu direlako.

474. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Joxe Ansorena, Jesus Guridi eta aita Donostiaren obrez gainera Raimundo Sarriegi Eusebio Basurko eta Etxahunen obrak joko dituzte.

475. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Euskal musikari berri edo gazteen obrak entzunaraziko ditu Radio Nacional delakoaren bigarren kateak datorren irailean.

476. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Irailaren 4ean, Iruñeako Taldea osatzen duten musikagileen obrak entzungo dira.

477. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Grupo de Cámara de Pamplona Quinteto Donosti eta Cuarteto Arriaga izango dira aurreko zerrenda hartan aipatutako musikarien obren interpreteak.

478. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Interprete berberak eskainiko du Rafael Castro-ren Sonata para violoncello y piano, hau ere igaran Musikasten entzuna eta Torreren aipatutako obra hark bezala gorengo kritikak izan zituena.

479. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Urriaren 6an, Fermin Barnetxea pianistak M. Balboa, Remacha, Prokofiev eta Iruñeako Taldearen obrak eskainiko ditu.

480. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Erakusketak, Koldo Mitxelenaren bizitza, pentsamoldea eta obra isladatzen duen atal berria bildu du Durangon, aurrerantzean Euskal Hitzekin batera ibiliko den atala, hain zuzen.

481. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Euskal Hitzen barnean kokatzen den aipatu sail berrian, Errenterian jaiotako linguistaren obra, bizitza eta pentsamoldea agertarazten dira, orohar, panel batean.

482. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Guztira 40 bat obra daude erakusgai, Amable, basterretxea, Mendiburu, Oteiza, Sistiaga eta Zumetarenak, Gaur taldearen izenean, eta Emenen aldetik, Barcelo, Carrera, Dapena, Garcia Erguin, Larrea eta Ramos Urangarenak.

483. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Lan berri hau ez da obra teorikoa.

484. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Sistema deszentralizatuaren arabera Ministeritzako Delegazioen obra berriak egiteari ekiten diote, 30 milioi pezetaren topea jarriz.

485. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Gipuzkoan, 1978an bukatu diren obren zerrenda hau da: Eskolaurreko Hezketarako edifizioetan, 1.720 eskolapostu guztira, 111.052.473 milioiren inbertsioaz.

486. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Hogeita hemezortzi milioitik gora aprobatu ziren, zenbait herritako obrak egiteko.

487. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Zenbaki hontako bi textorik interesgarrienak, agian, hasieran eta luzaro agertzen den euskal kritika eta ideolojia kulturalei buruzko komentarioa eta, bestalde, T. S. Eliot poetari buruzko orrialdeak dira (Oroitzen dugu, bide batez, Eliot-en obra baten itzulpena, Gabriel Aresti zenak egina, prometitzen zutela Pott-ekoek argitaratzea beren aldizkariaren lehen alean).

488. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Bi eskultoren obrak Irungo Lankide Aurrezki Kutxan.

489. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Lertxundik egurrean, marmolean eta beste zenbait materialekin lan egiten du eta azken obra batzuk eramango ditu Irun aldera.

490. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Itsua izaki, eta begiekin egin eta sentitzen ditu obrak.

491. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Horrela bada, arras ikuspuntu diferentea du obrak moldatzerakoan.

492. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Bi parte ditu kontzertuak: lehendabizikoan, Agur Jaunak eta hiru musikari atzerritarren obrak joko dituzte; bigarrenean, F. Escudero-ren Fantasia Geosinfonikoa.

493. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f. larrea 0001 Legazpiar talde batek egina da obra mardul hau.

494. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Alemanera ere Luteroren obra gainean eraiki zen.

495. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Mikel Mendizabalek, hasieran pastelak erabiltzen zituen, baina expresibitate lantzeko oso ahula da, eta gainera obra haundiak ezin dira egin.

496. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Benetan, asmatu dutela deritzogu, lehenago ere Madril eta Bartzelonan izandako hamabost eskultore modernuen hogeita hamar obra hauen erakusketarekin.

497. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Atzo Atxukarrok pianoa kontzertua eman zuen Ravel, Aita Donostia, Liszt eta besteren obrekin.

498. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Els Joglars-ek Zaragozan eskaini zuen Virtuosos de Fontineblau deitu obraren emanaldiak ez zuen istilurik sortu, nahiz eta aldez aurretik kritika eta eraso gogorrak ezagutu zituen obra horrek.

499. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Hiriburu horretako artzapezpikuaren kritikei erantzunez, obra ikustera etortzeko gonbita egin zioten Els Joglars-ekoek, horrela bere kabuz ez ziotela ez erlijioari eta ez Pilar-eko Ama birjinari inolako irainik egiten ikus zezan.

500. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Artzapezpikuaren kritika horretan eliz gizon horrek bere harridura agertzen zuen Udalak obrari eman dion diru-laguntzagatik, emanaldia udarako prestaturiko egitarau baten barruan eman baitzen.

501. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Covadonga talde integristak orrialdeak banatu zituen hirian zehar obraren kontrako esames gogorrenak barriatuz.

502. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Obra berriaren esplikazio gisa, bizi izan duen azken etapa horri buruzko pista batzuk eskaintzen ditu: Ni inposizio guztiei alerjia diet eta kreazioa gauza erabat librea izan behar du edo bestela ez du zentzurik.

503. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Berrogeita hamar obra inguru egin ditu eta beste dozena erdi bat musikologiari buruzko liburu.

504. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Hitzaldia izan ondoren, kontzertuari ekingo diote Josep Colom pianolariak eta Goncal Comellas txirribitariak, Ravelek egindako Obra Integral para violin y piano delako obra izango dugu kontzertu honetan: Sonata en un movimiento, Sonata, Berceuse sobre el nombre de Fauré eta Tzigane.

505. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Musika, dantza, zarata, marrazkiak eta jolasak dira obra honen osagarriak.

506. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Maskarada'k bere obrari buruz egiten duen laburpena hau da: Pistolaren begi zuri beltzak Dario Fo'ren lehen garaiko lanetariko bat da, bere lehen antzezpena 1960an izan zelarik.

507. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Abentura zaitez oihanean brujularik gabe! Aurre asmorik gabe eta obrari buruzko ezagupideak ere apenas ekin nion baita ere El Palacio de la Luna nobelari.

508. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Kriterioen artean, kalitatea eta komertzialtasuna uztartu behar ziren, hain aukera mugatuak bidera dezakeen kultur abaniko ahal zen zabalena aintzakotzat hartuko zen (espainolez idatzitakoak baino gehiago dituela kontutan hartuz) eta, jeneroan dagokionez, sailkapen garaian inolako eragozpenik izango ez zuketen obrak hautatu behar ziren: nobelak.

509. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Eta momentu horretan, argi gorria noiz agertuko zain nengoela, orain dela zortzi-bederatzi urtetako burutazioak etorri zitzaizkidan gogotara eta harro asko pentsatu nuen ahaleginak merezi izan zuela orai dela zortzi urte nekez, pentsatu nezakeela, Arrasateko Udal Euskaltegiaren obrak miatzen ari nintzela, hainbat urte gutxi geroago Laino Guztien Azpitik... ikasle talde bat izango zenik.

510. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Proiektua Mikel Garai arkitektuak egin du, eta obrak Donostiako Construcciones Guires S. A.ren esku daude.

511. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Oraindik zazpi taldek bere azken obrak aurkeztu behar dituzte.

512. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Jadanik zazpi taldek beren azken obren berri eman dute, baina oraindik beste horrenbeste talde faltatzen dira.

513. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Valladolid-etik, Bertrolt Brecht-en obra batekin, La quimera de plástico taldea ere izango da egunotan.

514. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Flaminio, Pergolesi-ren azken obra ez da antzeztua izan 1736. urtean lehen aldiz aurkeztu zenez geroztik.

515. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Tanttaka orain dela zazpi urte sortu zen, eta epe honetan zazpi obra aurkeztu ditu, bakarrizketak, haurrentzako antzerkia eta abar.

516. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Gaspar Book Ia hamabi urte daramatza Tarima taldeak antzerki munduan, eta jadanik hamalau obra antzeztu ditu.

517. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Gaspar Book obraren pertsonaia nagusia da.

518. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Ama, begira zazu Ama, begira zazu taldearen eta aurkezten duten obraren izena da, talde hau obra hau antzesteko jaio bait zen.

519. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 La quimera de plástico Talde valladolidar honek Bertolt Brecht-en Santa Juana de los mataderos obra eskainiko du martxoaren 21ean.

520. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 La quimeraren proposamenean ekintza etorkizun hipotetiko eta lorioso batetan garatzen da, eta ez Bertolt Brecht-ek bere obra kokatzen zuen New York-eko Ekonomi Depresioaren garaian.

521. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Penagarria iruditzen zait obra honen kontra erasotzea, nahiz eta itxarotekoa izan proiektua behin betirako onartu ondoren ETAk erantzunen bat emango zuela.

522. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Asteartez, diputatuen Kontseiluak aurrikusitako planen haritik, obren lizitazioa onartu zuen, lehiaketarako klausula administratiboen plegu eta guzti.

523. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Enpresei mehatxu ezkutuak Imanol Muruak uste du, ETAk obra horren kontra egin ditzakeen atentatuen helburua bertan lan egin behar dutenei beldurra eta ikara sartzea dela.

524. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Nik dakidanez, ez da beldur handirik, obrak aurrera doaz eta.

525. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0001 Solasaldi hura laburbildu nahirik Xabier Mendiguren Bereziartu, García Márquez-en obraren euskaratzailearekin mintzatu da EGUNA.

526. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0001 - E.: Zuk zein bidetatik jo duzu? - X.M.: Nire ustez bi muturrei ihes egin behar zaie, baina autoreak bere jatorrizko bora mamitzeko erabili dituen edukinak eta formak batasun hutsezina eratzen dute eta bere horretan eusten ahalegindu beharra dago.

527. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 - E.: Gai al da euskara edozein obra Europako hizkuntza garatuetan bezala itzultzeko?.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 Euskaratzeko obrak ongi aukeratu beharra - E.: Obrak ere izango du, noski, zerikusirik.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 - X.M.: Kontutan hartu beharrekoa da zer obra aukeratzen den euskaratzeko.

530. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 Esaterako XIX eta XX mendeko zenbait narratzaile klasikoren obrak lehenbailehen itzuli behar ditugu, kataluniarrek bere garaian egin zuten bezala eta baita aintzinateko zenbait klasikorena, besterik ez bada antologiak eratuz.

531. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Jose Miguel de Barandiaran Fundazioak Entzia Urbasako prehistoria garaiko giza taldeak obra aurkeztu du.

532. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Entzia-Urbasako prehistoria garaiko giza taldeak obrak arkeologia saileko 1982/1983ko Jose Miguel Barandiaran ikerketa bekaren dirulaguntza jaso du.

533. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Obraren egilearen eritziz, aurretik argitaratutako erreferentzi guztiak berrikusi dira, argitaratu gabeko berri guztiak kontrolatu dira eta aztarnategi berrietarako bide berri bat urratu da, lehengo zaharrak berriro interpretaturik.

534. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Denbora berean lan berri horrek egin lezake, Euskal-Herrian Akitaniako Union Regionalak egiten duen obra.

535. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Zaharkitua da filma, pixka bat zaharkitua, bainan balio du holako filmen ikustea, Giono-ren obratik hartua eta Pagnol hori ez baitzen nornahi.

536. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Obra ederra, zinelari haundi baten azken filma. J. H.

537. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 c) Era guztietako obrak euskarara itzul daitezen ahalegintzea.

538. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Duela bost urte, Monzon saria eskuraturik bere lehen obrarekin, primadera guziz ikusgarri berri bat eskaini dauku Guillaume Irigoyen Aniztar antzerki idazle gazteak.

539. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Bazko zaharrez, Garaziko zinema gelan, bere azken obra, Poluzione Pullozione ikusteko parada daukagu Hiruak Bat taldeak emanik.

540. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0002 H.H.: Igandean emanen duzuen antzerkira jin aintzin, hitz laburrez erraiten ahal daukuzia zoin izan diren zure orain arteko obrak?.

541. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Epaimahaiak batez ere obra hauen interesgarritasunari erreparatuko dio, berauen gaia, idaztankera eta onarpen-ospea kontutan harturik.

542. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 A) Curriculum vitae, akademiko eta profesionala, gaur arte euskaraturik dituzkeen obren izenburuak zehazki aipatuz.

543. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 B) Erakuskari edo lagin gisa, 5 foliotatik 10era bitarteko lan bat, itzuli asmo duen obraren edozein zatiren euskaralbena eginda.

544. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. idirin 0001 Interpreteetaz mintzatu baino lehen, obrari buruz hitz batzu esanen ditugu.

545. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. idirin 0001 Zernahi gisaz musikako obra eder baten aurrean gaudela esan behar dugu eta horrela sentitu genuen Baionako katedralean ginen jende andanak.

546. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. idirin 0001 Izan ere autore baten obraren ispiritua publikoari pasa arazteko interpretazio on bat behar da.

547. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. idirin 0001 Eta nahiz eta ez zen izan oso berdina partaide guzien ekarria, Requiem`a, batez ere, koraleko obra bat delarik, Irungo Ametsa koralak benetan publikoa hunkitzera heldu zela esan behar dugu.

548. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 - Gero orain direla iru urte ugoldeak zirela eta laguntza bat eskeintzearren Bilbo`n Campos antzokian El Caserio Astarloa idazleak, euskeratuta jarri gendun, eta aurten negu aldean obra au bera Madril`en emango dugu.

549. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Pio Barojaren obran beste elementu bat ageri da nabarmen: protesta.

550. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1981 0001 Abenduaren 5ean. Jon Kortazar jaunak Sarrera-hitzaldia egingo du, Mogel euskal idazlearen obrari buruz.

551. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1981 0001 Urteurren hau ospatuz, Gerediagak obra horren argitalpen berri bat egingo du, faksimil eran, Anjel Zelaietaren hitzaurre batekin.

552. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Jose Mari Satrustegik hitzegingo du gaur arratsaldeko bilera horretan Damaso Intzaren biografia eta obraz; Frantzisko Ondarra mintzatuko da Oieregiz eta Jose Antonio Arana-Martija Aita Donostiaz, hirugarren honek atzerrian eginiko lanaz bereziki, gutxi ezagutzen baita bere obraren atal hori.

553. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 Adibidez, egunero lanera Plazentziara joaten zen eibartarrarena, zubiko obrak geldiro ari zirelako, edo harremanezko hizketarako gogoa zuelako, zubiaz ekin zion: - Zubi hau geldirik zegok.

554. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Planu sekuentzia berri bat zabalduz, akademiako 3.400 kideren ustetan Allenek, Ivoryk, Joffek, Lynchek eta Stonek burutu dituzte ihazko obrarik itxurosoenak.

555. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 CASTRO-REN OBRA, KAJOI ZAHAR BATETIK ESKENATOKIRA. Atzo estreinatu zuen Sinfonikak Mañana de primavera

556. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Juan Crisóstomo de Arriaga abesbatza eta Fernando Belaza solistaren laguntzarekin, Rafael Castrok orain 25 urte konposaturiko Mañana de primavera obra estreinatu zuen atzo Bilboko Orkesta Sinfonikoak Enrique García Asensioren zuzendaritzapean Campos Eliseos antzokian.

557. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Rafael Castro konposagileak oso gertutik jarraitu zuen kontzertua, berak buruturiko obrarik interesgarrienatzat jotzen baitu egileak berak.

558. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Esan behar da, partitura hauek kajoi zahar batetan egon zirela galdurik eta Rafael bera ere ez zela gogoratzen obra honetaz handik eta azaldu zenerarte.

559. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Orain hogeita bost urte idatzia izan zen arren, atzo estreinatu zuen Rafael Castro konposagilearen Mañana de primavera obra Bilboko Orkesta Sinfonikoak Enrique Garcia Asensioren zuzendaritzapean.

560. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Rafael Castrok oso gertutik bizi izan du obra honen adaptazioa eta ea zergatik galdetzerakoan zera erantzuten du konposagile honek: nik idatzi dudan obrarik interesgarriena delako.

561. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Kajoi zahar bat izan da urte luzez obra honen esistentziaren lekuko bakarra eta aurkitua izan zenerarte egilea bera ere ez zen bere faltaz ohartu.

562. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Gainera, 20 urterekin idatzi zuen obra hau berreskuratu zuenean, Rafael ez omen zen irakurtzera ausartu handik eta bi hilabete pasa ziren arte.

563. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Horrela azaltzen du Castrok bere gaztaroko obra berrirakurtzerakoan sentitutako inpresioa.

564. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Bi adjetibo erabiltzen ditu bereziki Rafaelek Mañana de primavera obraren ezaugarriak azal ditzala eskatzean, lirikoa eta espontaneoa alegia.

565. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Obra hau Canciones de la Concordiaren garaikidea da, Blas de Otero-ren testu batean oinarrituz idatzi nuen beste obra bat bezalaxe.

566. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Gaur galdurik dauden beste zenbait obra ere idatzi omen zituela aitortzen du Rafaelek.

567. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Udaberrirako bukatu nahi duen obra berri bat du eskuartean orain, Abenduaren lauean izenekoa eta Resurrección Maria de Azkuek bildutako testu zahar batzutan oinarritua.

568. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Pinturaren alor estuagoan bereziki obra zenbaiten ikerketa lanak burutu dira.

569. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Biba Uztaritze holako obrak eginez berriz ere gora atxikiko duzue pilota eta Eskual-Herria.

570. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Maiatz huntan hasten dira obrak, Bilboko aldetik.

571. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Obra horien akulatzeak ainhitz gisetarat abantail ainhitz ekarriko du Eskual-Herri guziari.

572. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Itzuli, lehenik Jesusi buruz: luzaz eta luzaz, harekin behar ditu ezagutzak egin, jadanik Elizan barne direnek laguntzen dutela, Ebanjelioak emaiten diola haren erranen eta obren berri, eta Izpiritu Sainduak barnez argitzen diola gogoa.

573. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Azkaraten, errebidean obran ari diren tokian, auto bat zeiharka joan da eta Errobi-ko urerat ixkuli.

574. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Denbora laburrik barne, hala nola onjoak sasoinean, horko lurretan jalgi dire asko obra berri: pizina, trinket eta ezker pareta, teniz plaza eta kanpotiarrentzat gaitzeko bakantzetako egoitza.

575. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Badira pertsonak, edozein zientzia motatan, beren erudizioaren zabaltasunagatik, kriterioen egokitasunagatik, garaian garaiko benetako arazo intelektualak formulatzen asmatzeagatik, informazio zehatza eta honen testuinguru historikoa uztartzeagatik, beren ikerketen eta sentsibilitateen ondorioak klartasunez eta pretentsio faltsurik gabe pausoz pauso azaltzeagatik, beren obran liburutegietan ikasia eta bizitzea tokatu zaien esperientzia elkar argitzeagatik, badira gizonak nahitaezko erreferentzia puntu bihurtzen direnak jakintza mota horiek aurrera egin dezaten.

576. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Bere obra osoaren zentzua zalantzan jartzen du; antropologia ote da, historia ote da ala zer ote da?, galdetzen du.

577. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Halaz ere, ez du berak bigarren taldekoen aurrean jarrera defentsiborik hartu beharrik, zeren ondotik gatozenok guztiz errespetatzen ditugu ere " aulki apala "ren maisutza, eta gure saiakera zalantzakorrari ematen ez diogun sendotasuna bere obrari emateko prest bait gaude.

578. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Eta eskerrak horretarako Julio Caro Barojaren obra paregabea daukagun.

579. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1986 0001 Haren Haizeaz bestaldetik obrako pasarte bat sartu dute antologian.

580. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Egintzak, obrak, nahi ditu langileak.

581. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 COURREGES.- Ilargiko nekazari bat nauzu. Beti nere idurimenean aztarrika ari naiz. Ez dut deus ere jakiten ez zait besten eritzia axola. Nere obra zait axola eta ez nitzaz esan dezaketena. Miloika urtetan dabil mundua itzulika. Bizitza bat ez da ezer asko. Jendea joan egiten da. Loreak zaizkik gustatzen, zelaian behin hartu genituenak batikbat.

582. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Maite Rungis-en obra osoa bost hitzaldik osatzen du.

583. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarrionandia 0001 B) Joxe Azurmendik bere aurreko idazlan guztietan bezala bere obra hau Euskal Herriari begira dagoela dio, hau obligatorioa balitz bezala.

584. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Jakituri honetaz baliaturik, ibilia zen beste museo ttikiagoetan lapurretan, garrantzi gutxiko obrak ohostuz, baino aski izan zen behin susmagarrien zerrendan egotea museotik kanpora bidalia izateko.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Irudi hegalariak, ez ikusi eta ezin entzun, jo ta ke zebilen errenazimenduko artisten obra ezagunenen artean.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 PAUL CARTLEDGE, historialari britainiarra, Cambridgeko Unibertsitateko (Britainia Handia) antzinako historia irakaslea. Beste zenbaiten artean, 1300-362rainoko Esparta eta Lakoniari buruzko obra bat idatzi du (1979).

587. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 GIZON honi buruz, berak idatzi zuen obra bakar bukatu gabeak dakarren apurtxoa besterik ez dugu ezagutzen.

588. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Historiagileak ez datoz bat Tuzididen birsorketa hauen leialtasun historikoaz edo obraren egituran berak izendatzen dien lekuaz.

589. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Harria buztina balitz bezalaxe lantzen du, eta materiale berriak erabiliz aberasten da: zeramika polikromatuak, burdin forjatua, altzairua agerian, bidrierak irudi futurista bitxiz margotuak, hori guztia askotan obra berean, altzari edo etxe, ustekabeko konbinaketa modutan elkarturik.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Palau de la Música-ko entzutegiaren sabai-leihoa, Lluis Demènec i Montaner-en obra, Bartzelona 1905-1908.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Izaera oso-osoan hungariarra dutenarren, eragin eta hartueman ugariren ondorioa dira aldi berean obra horiek, eta hedatu Europako herrialdeetan barrena ez ezik beste kontinenteetan barrena ere hedatu zen mugimendu indartsu horren lekuko.

592. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Beste bat, berriz, Henry van de Veide, Hermann Obrist, Otto Wagner, Eliei Saarinen eta beste arkitekto handi askoren obrarekiko interes orokorraren berpizkundea.

593. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Jean-Pierre Frimboisen (Filme historikoko 100 obra nagusiak)- liburuan (Marabout, Belgika, 1989) esaten denez: filme ereduzkoa da bere orijinaltasunagatik, baina publikoaren baitan ez zuen arrakastarik izan.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Bigarrenik, gure irakurle lagunei Epicuroren lorategia (1895) obratik hartutako Anatole Franceren pentsamendu hau ezagutarazi nahi diet: Giza bizitzaz zenbat eta gehiago pentsatu, orduan eta seguruago nago Ironia eta Errukia jarri behar zaizkiola testigu eta epaile (...) Ironia eta Errukia kontseilari onak dira; hark, farre egitean bizitza eramangarriagoa egiten du; honek, negar egiten duenak, sakratua egiten du bizitza.

595. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1988 0001 Lehendabiziko urteetan azpimarkatzekoak dira Bizkaiko Foru Aldundiaren Bibliotekak zein Labayru Ikastegiaren Euskal Bibliotekak egin zituzten obra bikoiztuen emaitzak, eta era berean 1984ean Francisco de Abrisqueta jaunaren bibliotekaren parte haundi baten emaitza.

596. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Baina ikasle taldea euskal poesiazko azken obrez eta autorez interesatua zelarik, honako muga hauetan izan da joka-eremua: azken bost urte hauetan olerki obrarik argitaratu eta lehendik ere poesia obrarik emana zuena.

597. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 OBRA BARRIAK: Kontzeju barria egiten ekin dira, Echave contratista dala.

598. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0056 Obra horren idazlea
nor ote den ez dakigû,
Gûtartean balin bada
otoi presenta bekigû.

599. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0017 KADET -
MARTI

Biarnesek holako zerbait die,
Bena espaiñul artzaiñak
Franko espantotxe dûtûtzû,
Handi elhik eta obrak!

600. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0055 Popûlia lagûntû zin,
Izkibûz, obraz ta elhez.
Etzen segûr auher egon,
Herria salbatû beharrez.

601. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0009 Bere obra bûrûtûrik
Pette Beretter zen ûtzûli
Bere Nabarra maitiala
Ezpata saintiareki.

602. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0036 MERA
Estonatzen naik hanitx
Obra horrez, Etxahun.
Orano holakorik
Etzian izan Xiberun.

603. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0056 Bilboko erdara albora utzita, gizaldi honen haserako beste lekuko bat dugu Azkue handia, berau Deustu eta Begoñako euskaldunakaz ibili zen beharrean eta beronen obra handietan behar horien testigantzak topa daitezke.

604. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0111 1852.ean Matias Gonzalezek errematatu ebazan obrak egin jakozan.

605. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Baseliza horreek guztiak osotzen dabe, zalantza barik, udalerriko multzo gotikoa: garai ona izan zan harako ha, baseliza askori joakonean XVI. gizaldiko obra gotikoak dirala ahaztu barik.

606. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0020 - Eraikuntzen, Instalazioen eta Lanen gaineko Zerga: Zergaren zerga oinarriari ezarri beharreko zergapetze tasa (%2 eta %5 bitartean) ematen du, eraikuntzaren, instalazioaren edo obraren kostu erreala eta efektiboaren arabera osatua.

607. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0020 Obraren zenbatekoa, izaera, egoera eta abarren arabera, udalek tasa ezberdinak erabaki dituztenerako, lan honetako portzentaiak batezbesteko haztapenean batu ditu.

608. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00107 Vivaldiren obra bat entzungo dugu berriz ere. Oraingo honetan arrabita eta organorako kontzertu bat izango da.

609. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00012 Orain egiten den artearen historia ez da lehen egiten zena. Adibidez, arte garaikidean garrantzitsuena ez da forma, obra bera, artista eta bere ideia baizik, edukia, beraz, artearen subjektibotasunaz ari gara.

610. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00111 Antxietak bere obran gauzatu zituen Migel Anjelen formak eta indarra, baina oinarrizkoa baino ez zuen hartu honengandik, taxu jasoa eta apokaliptikoa; maisuaren humanitate eta hutsalkeria klasikoak, ostera, desagertu egin ziren Antxietaren lanetan. [...] post-tridentinoa zen. Elizak mundua agindu izpiritualen arabera modelatzeko asmoa zuen garaian bizi izan zen.

611. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00158 Estilo berri honen lehendabiziko adibidea Frantzian daukagu: Parisko Sainte-Genevieve eliza, J.G. SOUFFLOTen (1713-1780) obra.

612. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00106 Orain entzun duzun obra Barrokoaren hasierakoa da, Veneziako San Markos elizatik musika instrumentala hasi zuen egileetariko batena hain zuzen: Giovanni Gabrielli. Urrun gelditzen dira Erdi Aroko eta Errenazimentuko musika instrumentalak.

613. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00072 miresgarria da Etxepareren obraren kalitatea, ezohikoa.

614. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00072 1545ean Bordelen argitaratu zen obra honetan errealismoa da nagusi ez da ahantzi behar Trentoko Kontzilio aurreko apaiza zela egilea; poeta ez zebilen edertasun ideaiaren atzetik, baizik eta munduko plazerrak eta gizakiaren ahultasuna aintzat harturik, berak sinesten duen haraindiko bizitza goresten zuen, gai erlijiosoak eta erotikoak naturaltasunez nahasirik

615. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00072 Etxepareren obran herri poesiarekiko, hau da, bertsolaritzarekiko lotura eta atxekimendua nabari daitezke hala gaietan (erlijioa, maitasuna, euskara, gartzela), nola hizkeran, nola bertsogintzan.

616. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00072 8. Zein joera da nagusi Etxepareren obran?

617. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Euskarazko idazlanei dagokienean, bi obra utzi zizkigun, biak 1657an Parisen obra batean argitaratuak: Atsotitzak eta Oten gaztaroa neurtitzetan.

618. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Obra honen tituluan egilearen izena dago ezkutuan, hots, O(ihernart)en gaztaroa neurtitzetan.

619. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0014 Haietariko eraikin askok, hondatuta ere, Sixtoren garairaino iraun zuten eta Berpizkundeko artista eta arkitektoentzat, Erromako lehengo loriaren aztarnen eta euren obra oinarritzeko ereduen bila zeudelarik, inspirazio iturri bilakatu ziren.

620. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0014 Hala ere, ez ziren mugatu Erromako eraikin zaharrak kopiatzera bakarrik, haietatik, ordea, ideia eta teknikak atera zutabe, arku eta kupulak eraikitzeko, adibidez eta obra berrietan erabili zituzten.

621. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0020 Obra hau gure eskuetara heldu da eta, beraren bitartez, haren garaikideek nola ikusten zuten barrunta dezakegu: ez du zerbitzari xumearen antzik bat ere; aitzitik, bere buruaz seguru dagoen agintari boteretsu eta jakintsua ematen du, errealitatean zen bezalakoxea.

622. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0027 Hiru pintatzaile hauek ezaugarri bat zuten amankomunean, euren obretan aintzinako Erromako elementuak uztartzeko gaitasuna alegia.

623. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0031 Niccolò Machiavello Florentziako idazle eta politikariak (1469-1527) zirt edo zarteko gizon saiatsu legez definitu zuen Sixto IV Aita Santua, hau da, nahi zuen emaitza beti lortuko ez bazuen ere, obra handiak egiten ahalegindu zen pertsona indartsu eta bipil legez.

624. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0009 Bera da euskarazko lehen liburuaren egilea eta mende honetan ezagutzen dugun poeta bakarra, nahiz eta gehiago ere izan ziren: hurrengo mendeko Oihenart idazle zuberotarrak Logras eta Etxegarai poetak aipatzen ditu bere obra batean baina, zoritxarrez, Etxepareren obra baino ez da iritsi gure egunetara.

625. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0009 Linguae Vasconum Primitiae da liburuaren izenburua, hau da, Euskaldunen hizkuntzaren hastapenak, egileak bere obra hau euskal letretako lehena dela aldarrikatzen duelarik.

626. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0064 Bereizketa erraz bat eginez, esan liteke epikak hitz lauz idatzirikoak barnehartzen dituela, lirikak hitz neurtuz onduak eta dramatikak elkarrizketa nagusi duten obrak.

627. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0064 Obra bateko pertsonaiek esandakoa jasotzen denean, modu zuzenean nahiz zeharka.

628. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0239 Baztertua bera, pertsona bezala, bere jokabidea eta ideologiagatik; baztertua, baita, bere obra argitaratzeko eta aintzat hartua izateko oztopoengatik.

629. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0239 Eresi kantari umorezko ipuin beltza da eta, nolabait, metaliteraturazkoa, beste obra baten errekreazio estetiko-ironikoa bait da.

630. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0309 Bere lanaren nazioarteko oihartzun horretan Obabakoak izeneko obra zinez landua izan da arrazoi nagusia, lan horrekin onako sariak lortuz: Espainiako Literatur Sari Nazionala eta Euskadi Saria; Europa sarirako finalisten artean kokatzea ere lortu zuen.

631. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00148 Almirallek Centre Catala delakoa sortu zuen, katalanista guztien topagunea izan zedin eta Lo catalanisme obra argitaratu zuen bere ideologia zabaltzearren.

632. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00008 Hala ere, batzuetan tonu lazgarriz eta bestetan umorez beteriko bere obran, beti edo gehienetan, azaltzen du haurtzaroarekiko atxikimendua eta miresmena.

633. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00008 Argi dago, baita ere, bere liburu askotan mutil gazteak direla protagonista eta, gainera, badirudi obra horiek gazteei zuzenduta daudela, ziur aski gaztetako bizipenek berarengan zuten eragin sakonagatik.

634. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00150 Hitzez hitz irakurri zuen nire obra, hiztegian zenbait berba aurkituz, astero ematen nizkion orrialdeetan ehundaka kolore gorriko ohar eginez, guztia perfektu geldituko zela kezkatuz eta idazten nuenarekin zintzo eta zuhurra izaten behartuz.

635. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. nuñez 0044 OBRA HONEN ERAIKITZAILEA: UDAL KONTZEJUA

636. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0107 Teatro batek egunen batean obra hau antzeztea edo ez, hori besterik da.

637. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0106 Eta horrela, moteldurik, ez dute bere arimen osasunerako eta espirituaren onerako obrak egiteko ardurarik izaten.

638. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0106 [368]16. araua. Berebat, ohar hau egin behar da, sinismenaz argibide eta esplikazioren bat eman gabe asko eta oso bizi hitzegiteak, ez diezaiola herriari, nahiz sinismena maitasunak informatu baino lehen, nahiz informatu ondoren, obrak egiten motel eta nagi izateko biderik eman.

639. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00072 Datuek, honainoko datuok, badute beren garrantzia Lutrecen obra bere testuinguruan kokatzeko.

640. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00186 Benetan giro berezia sortzen omen zen Salonaren inguruan: azken unean obra ematera joaten ziren margolari presatuak, ikusle eta begiluzeen ikusmina, mesede eta entxufatuen zerrenda diskretuki errepasatzen aritzen ziren epaimahaikideak:.. Ikusgarri aparta bide zen.

641. 1991> euskara batua literatur prosa lasa 0315 Eta obra baten edukia xehetasunen memoriarik gabe ez da ezertan gelditzen.

642. 1991> euskara batua literatur prosa lasa 0315 Argi dago, eta ez da zertan denbora galdu beharrik, literatura ez dela zientzia; ez du mundu objetiboa kuantifikatzen edo neurtzen, ez du balio operatiborik errealitatea aldatzeko, ez da metatuz doan ezagupena, obra batek ez du baliogabetzen aurreko ezein obra...

643. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0008 DBI objektu musikal bat den neurrian plazerra hutsezko irakurketa egin ondoren, J. Keats-en bertsoetako azken ahapaldiak dion bezala, mezuaren bila joan beharra dago bihar, ziurki, azalduko den mezua goiz edo beranduago enigma argituko dugulakoaren esperantzan, zeren obra poetiko bati, diskurtso razionala ez izan arren, zentzua funtsezkoa zaio, gaur egun ahaztuxea dagoen arazoa,(...).

644. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0008 Lawrenceren obra osoa maitasun falikoaren gorespena da, unibertsoarekin elkartasun mistikoa lortzeko bide den aldetik.

645. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0006 Gailurretik begiratzean, berriz, alde batetik txori ikuspegitikako postalea erretratatzen delarik, eta bestetik murrutik harantz hiria urrutian galtzen, azken pentsamentua bere lankide gotikoarentzat da, aurrez zekarren ustean sendoturik: ez, halako obra egiteko kapaz zen arkitektoak ezin zezakeen hain huts handirik egin, garai hartako kalkulu baliapide eskasagoekin ere...

646. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0021 Hortik haren Christopher Wren arkitekto handiaren aurkako borroka, honen obra jenialenaren gaitziritzia, Londresko San Paul eliza, osoki gotikoa zeritzona, hitz honek bere garaikideentzat bezala harentzat edozer gauza barbaro gustugabeko esanahi baitzuen.

647. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0008 Ez zaitut ezagutzen, baina bai estimatzen, ordea, zure aburu, hausnarketa eta ondorioek harriduraz bete bainaute: hain datoz bat neure ikerketen emaitzekin non arras ikaraturik gelditu naizen, eta jarraian, nire obraren bikaintasunaren aldeko laudorio soil batez geroztik, eskaera bat zetorren: "Arte plastikoen pentsamendua" aldizkarirako haren artikuluari buruzko txostena, balorapena, ez ote nuen idatziko, zeren aldizkari horretakoek urte erdi baino gehiago errefusatu baitzioten artikulua, batere estimatu gabe.

648. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0095 Goizean goiz jaikia nauzu eta lehenik azken hogeitabost urteotan egin dudana egin dut, hau da nere obra bisitatzera joan nauzu.

649. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00007 Ordukoxea da, gainera, Agustin Ibarrola eskultorearekin eta Martin Arrizubieta euskaldun apaizarekin beti izan zuen adiskidetasun handia. Gehienak, guztiak ez esatearren, ezkertiarrak ziren baina euskal mundutik erabat aparte bizi ziren. Horien ezagutzari esker Gabrielek Blas de Otero, Gabriel Zelaia eta Curros Enríquez poeta sozialekin egin zuen topo, eta horien eragina nabarmen ageri da haren harrezkeroko obretan. Garai berean hasi zen marxismoaz interesatzen.

650. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00007 Arestik, aldiz, bere nortasun dialektiko eta obra baliotsuekin argi erakutsi zien euskara gai zela goi mailako literatura egiteko, berak elebidun argitaratzen zituen liburuek ederki frogatzen zutenez. Ordudanik Euskal Herriko sozialista eta komunisten aldetik euskal erreibindikazioak bestelako begiekin ikusten eta bestelako tolerantziaz onartzen hasi ziren, lehenbizikoek azken aldion, berriz ere, ahantzi samar dituzten arren.

651. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00290 Gaiari zuzen heldu aurretik, Antoine d'Abbadie bizi izan zen garaian kokatu beharrean aurkitzen naiz, larriki bada ere, eta abiatuko gara garaiko gizona izan zela esanez. Baieztapen hori egin ondoren azaldu beharko genuke zer adierazi nahi dugun horren bidez. Izan ere, ez ote gara denok, gure garaiko gizon-emakumeak, hau da, bizitzea egokitu zaigun garaikoak eta ez bestetakoak? Antoine d'Abbadie, hain bizitza eta obra bereziko gizon hura, bere garaiko gizonaren paradigma gisa aurkez daiteke gure begien aurrean?

652. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00290 Bada, halaber, garaiko izipirituari dagokion Abbadieren beste alderdi bat ere: mezenas izan zen. Bere espedizioek, bidaiek eta gainerako ikerketek eragindako gastuak ordaintzeaz gain, diru kopuru handiak xahutu zituen bultzatu beharra garrantzitsua iruditzen zitzaizkion jarduerak finantzatuz, funtsean, bere obra handia izan ziren Lore Jokoetan, baina horiek, jakina, geroago ukitu ditugu.

653. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00296 Pertsonaia erakargarri eta enigmatiko hau ikerketa askoren gaia izan da eta hala izaten jarraituko du, zeren eta bere alderdi anitzek haren pentsamenduaren eta obraren interpretazio askotarako bide ematen baitute. Chaho, besteak beste, masoi, akrata, errepublikano, abenturazale, gogargitu, eta argikusletzat hartua izan da. Vinsonek bere Essai d'une Bibliographie de la Langue Basque (Paris 1891) dioenez, hileta elizkizunik gabe ehortzitako lehen euskalduna izan zen, hau da, harena euskaldun baten lehen hileta zibila izan zela.

654. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00296 Chahok era askotako obrak idatzi zituen, kazetak sortu zituen, politikan esku hartu zuen, baina literatura foruzalearen abiatzailearean ikuspegitik haren Voyage en Navarre pendant l'insurrection des Basques (1830-1835) azpimarratu beharra dago batez ere, Parisen 1836an argitaratua, bai eta hain asmakari emankorra izan den Aitorren elezaharra, Baionako L'Ariel kazetan argitaratua.

655. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00010 Hona haren hitzak: Ekialdea exotikotasun, emetasun eta misterioaren sinbolo bilakatu zen, sakontasunaren eta seminaltasunaren sinbolo dozenaka eta dozenaka sortzaileren obretan, haien artean Goethe, Victor Hugo, Lamartine, Nerval, Disraeli, Delacroix, Flaubert, Friedrich Schlegel. Ekialdea eta ekialdekotasuna are gehiago orientalizatuz, amildegi sakon bat ireki zen Mendebaldeko eta Ekialdeko ustezko kultur nortasunen artean, eta aldi berean sendotu egin zen kultur nortasun propioaren kontzientzia, haren esentzia erauziz halako neurrian, non Ekialdea, eta harekin batera haren despotismo, sentsualitate eta emankortasun miresgarria, Beste nagusi bihurtu baitzituen.

656. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00026 Garai horretan seguraski Toledon zebilen Miguel, Villarrubia de Santiagoko obraren manufaktura egiten, zeren eta bost urte beranduago arte ez baitugu artistaren berririk aurkitu. Hala ere, azaroaren 10ean dei bat jaso zuen harako eraikin-arkitektotzat baino gehiago erretaula-arkitetotzat baitzeukaten 61 PRADOS Jose Maria: Los Tomé: una familia de artistas españoles del siglo XVIII. Madrileko unibertsilale complutensea, erreprografiaturik, 1992, 270 eta ondorengoak 1725eko akta kapitularrak (T.K.A.K.).

657. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00208 Iruñeko Eliz Auzitegiak erabaki zuen auzia, eta Ceberiori eman zion arrazoia, parrokoa eta kofradeak zorra ordaintzera behartuz gainera. Hala ere, hauek errekurtsoa jarri zuten kapituluetako batean zortziren bateko beherapena jasotzen zela argudiatuz, eta dagoeneko ordainduak zituztela 7.272 E. eta 9 mr., zorra kitatuz; halaber, Ceberiok eskatuta fabrikan lanean ari ziren ofizial bat eta peritu bat ere beren kontura ordaindu zituztela esaten zuten, hauen bien mantenurako gastuak bezalaxe. Bestalde, esaten zutenaren arabera, Ceberiok ez zituen eskatutako erremateak zein obraren hobekuntza-lanak egin.

658. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00208 Arkitektura berdin-berdineko obra hauek osatzen dituen eskultura ere eskasa da. Arrosariokoaren aldarean aurreko erretaula bateko Ama Birjinaren irudia aprobetxatuko zuten (95. lamina), proportziogabea baita hormakonkaren neurriekiko, eta goiko aldean urrezko azpildurak dituen abade-abitu beltzez jantzitako santu bat jarri zuten.

659. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pottoka 00067 Nikolas Ormaetxea Orixeren Euskaldunak obran, egileak aparteko kontua (Eultzia) eskaintzen digu. Atal hori irakurtzeko aurkerarik izan ez duzuenentzat, esango dugu ezen...

660. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00150 Beste hainbat legenda, ipuin edo kondaira, baina askoz ere berriagoak hauek, bildu zituen Barandiaranek, AXULAR idazleari buruzkoak, eta horien arabera deabruaren ikaslea izan omen zen gure erretorea, Sarako Harpeetan. Legenda hori gogorarazten digu, 1994. urtetik, Oteizaren ikasle izandako Jon Iturrarte eskultore gipuzkoarraren obra artistikoak, Leizeen sarreran kokatua dagoenak. Ba ote beste lekurik, duela hainbat milaka urtetik hona, gizakia harpeak edo leizeak adina liluratzen dutenik?

661. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00150 Sarako Leizeek jakinmina ere sortzen zuten garai haietan erromantikoentzako, autore edo idazle desberdinek beren obretan aipatu ondoren. Horrela sortzen da honek bisitatzeko grina, eta XIX. mendean bertan hasten da Leizeen ospe edo entzute-unerik handiena, Gorte inperialak 1858 eta 1866. urteetan harpeetara egindako bi bisitaldien ondotik.

662. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00128 Antzerki antxietarra taula gainetik kristau mezua, akzio eta poesia irudian alkimizatuz, ikuslegoaren anima xaloen barru-barruraino sartzen zen. Antzerki mota honi gehienetan autoa deitura eman diote, baina garai hartan Portugalgo antzerki erlijiosoari beste izen hauek ere ematen zizkioten: praktika, dialogo, obra eta pronto.

663. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00015 Kanalearen itxiera ere Bokale zaharraren aldera errepresentaturik dago, harriztaturiko barradera baten antzera, oholesi baten gain, horrekin Aturriren urak bideratzeko, lurralde injineritzako obrek zuten garrantzia berretsiz, Hiribilduarentzat funtsezkoak direnak eta 34 urte lehenago arrakastaz koroatu obrak.

664. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Bilboren irudia, 1750-1850 bitarteko ehunurte horretakoa, osatu ahal izateko, derrigorreko gertatzen zaigu J.A. Zamakolaren testua, bere Historia de las naciones Bascas de 1818 obra Irakurtzea. Guk geuk pasarte bat hautatu dugu, bestenaz luzeegiren berri ematea, nahiz guztiz interesgarri litzatekeen. Dena den, asko lagun gaitzake eta berebat argigarri lirateke aurrez komentatu ditugun hirigintzari buruzko zenbait gogoeta ulertzeko. Hona zer dioen hiriaren deskribapena eta irudikapen grafikoaren arteko erlazioari dagokionean:

665. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00082 Ibaiak kalte handiak eragin zizkion zubiari 1592an, eta berriro obraren erantzukizunari buruzko gatazka sortu zen, bi herriek, hiru burdinolek ateratzen dutela onurarik handiena uste baitute.

666. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00142 Beren urrezko ezteiak zirela-eta, 1916ko ekainaren 13 eta 14an ospatu baitziren, Gasteizko Apellaniz etxeak eraikitako aldare eder-eder bat inauguratu zen. 1970 aldera obra handiak egin ziren hura birmoldatzeko.

667. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00180 Erbestera joan beharra izan zuen gerra zibilaren ondoren; hala ere honek ez zion galarazi zaletasun handi batekin ziento bat obra baino gehiago konposatzea txistu, kantu, piano, ballet, organo eta baita orkesta, koru eta organoarentzat ere. 1946koa da Oleskari Zarra izeneko opera saritua.

668. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00103 Hasieran, gauzak nahiko zailak izan ziren, azkenean trena Madril-Burgos eta Arabatik pasatuko zela eta muga Irundik gurutzatuko zuela erabaki zen arte. Gipuzkoarentzat, noski, erabaki hau oso onuragarria izan zen. 1858ko uztailaren 22an izan zen Tolosan obren inaugurazioa.

669. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00103 Trenbide honi buruzko azterketak C. A. Letourneur-ek egin zituen, eta obra edo lan haiek ere honexek berak zuzendu zituen. Azkenean, Madril-Paris linea 1864ko abuztuaren 15ean inauguratu zen.

670. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00017 Escherren obrarik gehiena, aipatu dugunez, espazio-sugestio hori sortarazteko eginahalez beterik ageri zaigu. Alabaina, ez zen sugestioa bere buruari proposaturiko helmuga izan. Espazio-errealitatea gainazal lauaren gainean emateko saioaldiek sortarazten duten tentsioa areago azaltzen dute bere obrek.

671. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00017 Inork ezin du Escherrek zehaztasun logiko handiz sortarazten duen espejismoa baztertzerik izan. Marrazkiaren eta konposaketaren bitartez frogatzen du Escherrek benetakoa dela bere obrak sortzen duen sugestioa.

672. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00176 Beraz, Escher hainbatetan saiatzen da, bere obran, baliabide desberdinak erabiliz, mundu heterogeneoak elkartzen, bat etorrarazten eta aldibereko izaten.

673. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00228 Lehen ezaugarri hau Escherrek Moebioren zinta I, 1961ekoa (222. irud.), obran erakutsi zuen, eta bigarrena, aldiz, lehenari hertsiki lotua, 1963ko Moebioren zinta II delakoan (226. irud.).

674. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00020 Heziketa liberal egokiak ordea arrisku hauei aurre egiteko gaitu beharko gintuzke. Eta filosofia politikoaren historia, hau da, gizartearen antolaketaz sakonkien hausnartu dutenen obrak irakurtzea funtsezkoa izango da heziketa liberal horretarako.

675. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00020 Filosofia klasikoan, Platon eta Aristotelesen obretan, errejimenik onenaren inguruan biraka zebilen hausnarketa hau. Errejimena politeia-ren zentzuan, hau da, ez gaur ikustera ohituta gauden era zatikatuan baizik eta aldi berean, gizarte baten forma, bere estiloa, bere gustu morala, bere forma soziala, bere forma politikoa, bere antolakuntza eta bere legeen izpiritua biltzen dituen errejimena.

676. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00049 Cosimo ezmorala eta erlijiogabea zela esan zen. Makiavelok salaketa berdinak jaso ditzake, bere obra erlijioa eta moraltasunaren kritikan oinarritzen baita.

677. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00065 Komentatzen ari garen urtealdi honetako fenomenorik harrigarriena Donibane-Ziburu inguruan sortzen den loraldia da. Garai honetan euskaraz egiten den liburuetatik hirutik bat eskola honetakoa da. Arrakastaren termometro gisa berrargitalpena hartzen badugu, berrargitaratu direnen lautik hiru dira hauen obrak.

678. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00065 Harrigarri gertatzen da Axular eta lagunen obra, nekazarien herri pobre eta analfabetoa baitzen gehienbat artean euskal gizartea. Axular-ek eta kultuagoentzat idazten dute eta aipatu dugunez liburu horiek irakurri egin ohi ziren gainera, berrargitalpenak ere berauenak baitira nagusi.

679. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00349 - Hasitako etxebizitzak: babestuen kasuan, babesa onartua izanik, obren teknikari zuzendariak luzatutako obren hasierako ziurtagiria Administrazioaren aldetik hartu izan denekoak dira.

680. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00349 - Bukatutako etxebizitzak: obren teknikari zuzendariak luzatutako obren amaierako ziurtagiria aurkezten dutenak.

681. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00716 Hori dela bide, kontratu berezi batzuk nahitaez sartu behar dira merkataritzako kontratazioaren barruan, kontratu horien bidez enpresarioak obra zehatz bat egiteko betebeharra hartu eta horretarako antolaketa berezia duenean.

682. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00025 Birplanteaketa honen ondorioz, fama gehien eman dioten obrak burutu zituen bigarren etapa batetan, hala nola Harri eta Herri, Euskal Harria, Harrizko Herri Hau, eta bere azken produkzioa bildu nahi zuen Azken Harria. (1976: 84)

683. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00492 Akats hauek obra guztia jarri dute aurritzeko arriskuan, eta hori konponduko bada, konponketa hauek egin beharko dira: ...zehaztu konponketak...

684. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00216 Ondorioz, esleipen aurrekontuan sartu ez ziren obra batzuk gehiago egin behar izan ziren eta eraikuntza garestitu egin zen.

685. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00441 Bere obraren azkenaldera bodegoi batzuk ere margotu zituen.

686. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00081 Halaber, erretorikaren edergarri klasikoenak aholkatuko dira beti ohiko prezeptiba liburuetan haien guztien erreferentzia egokienak Eskritura Sainduetan eta Elizako Gurasoen obretan zeudela adieraziz.

687. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00095 Sinonimoen erabilera oparoak, esaterako, hizkuntza normalizatuetako idazlanetan ez bezalako garrantzia hartu bide du Axularren obran, baina zenbaitetan erraz pentsa daiteke autore ezberdinek egotzitako asmoak baino ez direla urdazubiarraren liburuan ikusten bide dituzten funtzioak.

688. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. arzalluz 00101 Bai, eslabiarrak Balkanetan sartu zirenetik bi herri horiek gaur arte izan duten liskarraren ia aldi-muga guztiak aurki daitezke Kadareren obran.

689. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00091 Baina nor naiz ni poema bakar batek eragin didan inpresioa extrapolatu eta poeta baten artegintza eta obra osoa juzkatzeko, bigarren mailakoa dela esanez?

690. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00091 Gure obrako joan-etorri asko kontzienteak dira, baina, sarri, ezkutatu eta mozorrotu egiten ditugu badezpada eta inork ezer esan ez dezan.

691. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00093 Nire erreferentzia eta nire gida moduan erabakitzen ditut, bidaia luzea izango baita, eta neurri guztiak hartuta ere, zaila izaten baita tonuaren batasuna gordetzea obra osoan zehar...

692. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00046 Siglo XXI, bestalde, obra osoa gazteleratu du, gehien batetan Hegoameriketako irakurleari begira.

693. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00216 Hala dakar J. Goñi Gaztanbidek Historia de los Obispos de Pamplona (1985) deritzan obraren IV. liburukiko 390. orrialdean.

694. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00216 Nafarroan 1584ko Pastoral bisitek erakusten dutenez, Allingo Eulz herrixkakoek euskararik ez zekien abatea jarri zitzaiela eta sortu zituzten eztabaidak hor daude J. Goñi Gaztanbideren obra horretan, 479-480. orrialdeetan.

695. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. apalategi 00068 Laburtuz eta zorroztuz: ez dute obrek egiten Literatura, alderantziz gertatzen da.

696. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. eguzkitza 00055 ARESTIREN OBRAREN BERRIKUSKETA

697. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. eguzkitza 00055 Hona hainbeste urtetan Gabriel lagun izan zuelako etorri zaio mintzatzera, eta zalantzarik gabe Gabrielen obraren ezagutzaile zorrotza dugulako.

698. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00065 Baina badira obrak itzulpenaren bidaian hobetu egiten direnak.

699. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00065 gehienetan, eta gehienoi, obra horiek ulerterrazagoak gertatzen zaizkigula jatorrizko hizkuntzan, edo gaztelerara nahiz frantsesera itzuliak.

700. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00026 Garai hartan kabuki izeneko antzerki obren filmazioak baino ez ziren Japonian egindako zinemalanak.

701. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00066 Beraz, aditu honen ustez, Mizoguchiren obran edertasuna eta miseria, apaltasuna eta dotorezia nahasten dira bortizkeriaren eta alde ilunaren aurka; baina hori ez da guztiz egia, Mizoguchirengan irudiak ez baitira kontrajartzen; aitzitik, batu egiten dira.

702. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00066 Bitasun hori komunio batean bukatzeak ez du batere errazten zinemagilearen obraren azterketa, Losillak dioenez.

703. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00061 Bertoko eskulangileek egindako obrekiko gutxiespenak beren esku arruntetatik atereak izaki, baliteke irudion sorkuntza leku askotan atzeratu izana.

704. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00150 Estilistikari bagagozkio, berriz, obra honek badu nolabaiteko zerikusia Herediako Familia Sakratuaren triptikoaren erdiko taularekin.

705. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00150 Grossinger-en ustez bi obra horiek Coecke-ren tailerrean oinarrituta Pieter Aertsen-en eragineko estiloa dute eta 1550 ingurukoak dira.

706. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00197 Gasteizko Sortzez Garbiaren katedraleko girolako kaperetan ikusgai dauden zilarrezko obren bilduma, Elizbarrutiko Museo izaki, erlijio-gaietako obrek eta liturgietako piezek osatzen dute.

707. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00197 Jada aurkeztu ditugu Museo hau osatzen duten ataletako obrak: Harria Arkitektura, Egurra Eskultura, eta Mihisea Pintura.

708. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00197 Hemen pieza liturgikoak aurkeztuko ditugu, bestela esan, urregintzako obrak, oro har metal nobleetan, urrean zein zilarrean, egindakoak (Gaur egun urregintza eta zilargintza esanahi berarekin erabiltzen dira).

709. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00197 Dena dela, tamaina txikikoak izaki behar hainbat baloratu ez diren obra hauek, erakusketa honetan ikusi ahal izango dugunez, garrantzi handikoak dira, izan ere, aurrerago aipatutako hiru arteetan hartzen dute parte: arkitekturan, eskulturan eta pinturan, hain zuzen ere.

710. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00125 Heriotza beldurgarri bihurtzeko giza adimenak asmatu dituen oinaze finek gehiago dirudite tiraniaren obra, justiziarena baino.

711. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00284 Hornbrook kapitainaren obra osotik akuarela eta marrazki koaderno bat bada bildumagile pribatu baten eskuetan; koaderno honetako lanak 1836-1837 bitartean egin zituen, eta agiri balio handiko eta arte kalitate aipagarriko paisaje eta eraikin apunteak daude bertan, Donostiari eta Pasaiari buruz.

712. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00284 Liburu hau egitean, Wilkinsonek gogoan izan zituen gerra bietan parte hartutako militarrak: Egileak espero du obrak dituen marrazkiak ongi hartuak izatea Espainian zerbitzuan aritu ziren ofizialen liburutegietan, bai Wellingtongo Dukearen gudarostean arituenetan bai gaur egun Bizkaiko Itsasoko kostaldean finkatutako indarrean arituenetan (...)

713. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. iñarra 0214 Obra honetan azaltzen den errealitate arerioak gizarteak eta pertsonaiak eginikoa bakardadea, gaixotasuna desamorioa, heriotza, suizidioa, erahilketa sortzen ditu errealitate hori eldarniagarri bihurtuz.

714. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0208 Obraren azken partean adibide praktiko bat baino gehiago dator azaldutako teoriaren argigarri.

715. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0209 Obra hiru atal nagusitan banaturik dago: lehena ereduari buruzkoa da eta itzulpen ikuspegiak eta prozesuaren modulazioaz ari da.

716. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 Areago, XVIII. eta XIX. mendeak, grafiaren zenbait punturi gagozkiola behintzat, garbiki bereizten badira literatur lapurteraz, Goyhetche euskalkiaren beraren bilakaera zabal eta orokorrari muzin eginez lapurtera klasikoaren moldeetara itzuliko da 3 Lan honetan aipatzen diren berezitasunak guztiz nabarmenak izanagatik Goyhetcheren obran, ez du honek esan nahi haren Baraiko kostaldeko lapurteraren ezaugarriak gordeko ez dituenik, bai ordea askoz gutxiagotan agertuko..

717. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 Esan daiteke XVII. eta XVIII. mende erdirarteko obrak irakurriz arras hedaturik ageri zaigun palatalizazioa, handik harat 1775etik edo aurrera esango genuke guk askozaz ere gutxiagotan izango dela gauzatua, XIX. gizaldian ia osoki desagertuz.

718. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 Hurrengoan gailen ilkiko bada lehen urteetan batipat bustiduraren gauzatzea lapurtarren obretan 9 Chouriok, esate baterako, noizik edo behin zalantzak azalduagatik bustidura erakutsiko du ia beti: baiño, siñhestean, zareiño, bagiñe, Jaiñkoarekiñ, ea.

719. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0656 Uste izateko ere da, era berean, ez dela hutsala Goyhetchek oretu obrak atzizki galdekariaren auzian agertuko duen ekialdekoen idazkerarako isuria.

720. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0656 Gure eritziz XIX. mendeko lapurtarren obretan galde markaren ikustea behe-nafarrerari zor zaio, ezin uler liteke ezperen kostaldekoengan Arbelbide, Laphitz eta Hiriart-Urruty nafar-lapurtarren lanetan ez bezala agertu ez izana.

721. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0656 Beraz, badakika, badaitekea, dea, ezduia, ea. irakurri ahal izango ditugu Goyhetcheren obran, Elissanburu, Hiribarren, Duvoisin eta, are, Duhalde eta Joannategirenean ediren ez ditugularik.

722. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0014 Lafitte apezaz mintzo naiz eta nahi nituzke aipatu idatzi dituen bi obra.

723. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0014 Hor ditugu lekuko Aitzolen, Julio de Urkijoren, Van Eys-en eta Lafitte beraren iritziak Detxeparen obraz:.

724. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0211 Besteak beste, bost liburuki mardulean datorren Orixe-ren obra oso honek badu tamainaz, eta kalitatez ere berezitasunik franko, hemen, RIEV/RIEBn alegia, lehenbaitlehen ohar bat bederen eskain diezaiogun.

725. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0211 Lehenik, Orixe-k, noski, baina baita haren obraren gain lan egin dutenek ere.

726. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0211 Orixe-ren beraren obra lehenengo hiru liburukietan bildu da: I. Sorkuntzazkoak. II. Itzulpenak. III. Artikulu eta saiakerak.

727. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0212 Hirugarrenean lankidego zabala bildu da: 20 ikertzaileren lumetatik 27 lan bildu ahal izan dira, denak ere Orixeren obra eta pertsonaren inguruan dihardutenak.

728. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0212 Argitalpena babestu duten Erakundeetako ahotsarekin batera (J. Arregi, I. Murua), Orixe-ren bizitza aztertzen dutenak datoz (P. Iztueta, P. Altuna; J. M. Aranalde), zegokion lekumen historikoa eman diotenak (L. Otaegi, P. Charritton), nahiz pentsamendua (L. Akesolo, X. Andonegi, I. Aldekoa) edo obra orijinala aztertu dituztenak (J. Garmendia: etnologia; J. Kortazar, S. Onaindia, J. A. Arrieta: estilistika; L. M. Mujika, J. Azurmendi: literatur baliabideak; J. M. Lekuona, J. Otaegi: olertia; L. Villasante, P. Iztueta: fede-bizipenak); eta ez da falta itzulpen-lanei eta hizkuntzazkoei begiratu dionik (X. Mendiguren; P. Goenaga, J. M. Etxeberria).

729. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0212 Iker-bilduma eder honi esker, Orixe-k, bere belaunaldiko lagunekin batera amestu zuen Unibertsitate-zereginetara iristen da euskara, eta Orixe beraren obra aztertuz, hain zuzen.

730. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0212 Idazlearen obraren inguruko gure ezagumenduak jaso eta eguneratzeko liburu bazterrezina gertatuko da, gaur gero, laugarren liburukia.

731. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0212 Bildu diren albisteengatik, metodologiaz eta euskal ikazkeraz obra zinez heldua da hau.

732. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak egan 1994 0263 Ahozko literatura: Bi obra ditugu soilik.

733. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. arrizabalaga 0075 Eta gero, dena konposatuta genuenean, ikusi genuen obra hori bidai txiki bat bezala egin behar zela, eta horretarako gidari bat behar genuela.

734. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0040 Hasiera batean, Albino Maria eta muskerrarena, istorio ezagunak, eta ez horren ezagunak, kontatu eta birkontatzeko egokiera baizik ez zena, lagunaren galbidea ekarri du: aitzakia zena mami bilakatu zaigu... Alegia idazle modernoarentzat idatziaren helburua baino areago, idazketaren abentura bera garrantzitsuagoa da. Proust-en antzera azken hitza, edo obra, burutzeko luzamendutan dabil, premiazkoagoa baita bilaketa bera. Bilatzea bera helburu bilakatu da Azken hitzik ez dago, obraren beraren ingurua gordetzen duen heriotzaren pareko isiltasuna izan ezik. (Op. cit. 17)

735. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0319 Aurkezpen honetan hiru kapitulu nagusitara bilduko nuke hemen esanda utzi nahiko nukeena: 1) Edukinen muga eta presentaera. 2) Obraren balio didaktiko-historiografikoak. 3) Edizioaren euskararekiko aldeak.

736. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0319 Bi alde hauei buruz esan nahi nuke zerbait, aurretik obraren edizioaren historiaurrea gogoratuz.

737. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0319 Proiektu haren urrats bat izango litzateke eskuartean dugun obra hau.

738. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0320 Liburuan edukinari ezarri zaizkion mugek zerikusi zuzena dute, noski, proiektu osoko histori epekapenarekin, eta, horren arabera, obra honi zegokion barruti espazio-tenporalarekin.

739. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0320 Baina baita korronte historiografiko baten ubidetik letorkeen histori ulerpen batekin ere: hau da, VI-X. mendeetako tarte horri ezaugarri eta datu berezgarri orokor propioak ikusi izan dizkiotenen artean egongo litzateke biltzaile-autorea, eta, ondorioz, obra honen kezka ardatza.

740. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0023 Eraikuntz bideko edifizioen kasuan, epealdian egindako obraren balioa hartu da kontutan.

741. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0027 Ikaslegoari buruzko zifrak, Euskal Herriko Komunitate Autonomoko Irakaskuntzaren Estatistika/Estadistica de la Enseñanza. 1988-89 obrak eskaintzen dituen datuetatik hartu dira.

742. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0009 Nahiz eta badagoen bere koadroetan Turner-en argi bat, intermitentea, eta eromenaldiak, Dadd-enak bezala, eta bestelako teknika batetik ere, Ruskinek Millais eta Holman Hunt-en gaztaroko obretan hain gartsuki defenditzen zuen ikusgarritasun gardena;

743. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0277 Hainbat geroagokoak diren Peru Abarca edo Confesino Ona lako obretako eta sermoi hauetako hizkeraren artean alde handia dago, nahiz eta gaurkoz alde horiek aztertuko ez ditugun.

744. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0054 - Hipnosi-egoerak, estrainiamenduak ikuslea bere onetik atera edo egiten baitu ez dio errepresentatzen denarekiko urruntasunik hartzen uzten, juzka dezan: bere kontzientzia dramarekin batera datza, identifikatuta, eta obrakoa fatalidade gisa antzezten zaio, destinuaren kontzeptuarekin ahaidekotzen duela.

745. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0054 - Pertsonaien arteko estratifikazioa desager dadila, bakoitzarekin maila bereko harreman-azaua osa dezan obrak: pertsonaiak ez dira generikoak, arketipikoak izango, pluralak, kontradiktorioak, gainerako pertsonaiekiko harremanen arabera definituak baizik.

746. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0055 Ikuslegoa izan behar da bere buruaren maisu, obraren interpretari, bertan bere mailako erlazioak, giza erlazioak eta ez beste, gizaki denez gero, ezagutzeko gai da eta.

747. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0068 Perusini-k estudiatu Friuli-ko aldareetan, diferentea da brokatuentzat jartzen den prestakina obraren gainerako guztian erbiltzen denetik, eta hura osatzen da, oleo lehorgarriz, erretxinez eta minioz.

748. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0068 Bidaurretan prestakina obrako beste guztian bezalakoxea da, eta ez da inolako lausodurarik ikusten eta tradiziozkoa ez den prestakin arrotzik ere ez.

749. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0068 Brokatu aplikatuaren dekorazioa, erretaularen hainbat piezatan ageri dena, salbuespen bat de Gipuzkoan dauden garai honetako obren artean.

750. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0068 Lurralde historiko honetan kontserbatu diren garai bereko obren artean, beste kasu bat aurkitu da, orain arte, Zumaiako parroki elizako San Antonen triptikoan, eta inportazioko obra da berau.

751. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0068 Ez da horren eskuko beste obrarik aurkitu, egilearen estudio kritiko bat egiteko bide emango lukeenik.

752. 1991> euskara batua saiakera-liburuak meatzaritza goierrin 0104 Injinerutzako obra honek, aireko tranbearen bidez Kataberatik Udanara ekarritako mea gordetzen zuen labeetara pasa aurretik.

753. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0375 Edukiari dagokionean, koadernoak dotrinaren zati batzu soilik biltzen ditu: galde-erantzunen hasiera, hots, kristau izenari eta gurutze santuari buruzkoa (1-70. lerroak); zeinatzearen otoitza (71-83); Aitagurea (84-105); Agur Maria (106-123); Kredoa (124-183); Salbea (184-224); Hamar Mandamenduak (225-283); Artikulo Fedezkoak (284-369); Elizaren Mandamenduak (370-397); Obra Miserikordiazkoak (398-446); Sakramentuak (447-465); Ni becataria (466-517) eta Aylatu dela (518-528).

754. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0018 Haren urteurreneko urtea (1992) ospatzeko antolatu diren erakusketek aukera eskaini dute ezaguna zen dokumentazioa luze-zabalean berraztertzeko, ekarpen eta gogoeta berriez berori aberastuz, eta artista honen katalogoak ere birhausnarketa arduratsua ezagutu du, bibliografia tradizionaletik herrestan zetozen hainbat iritzi oker ezabatu eta galdutako edo, sarritan modu ulertezinean, baztertutako obra ugari berreskuratu direlarik.

755. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0018 Oraingo honetan, eta haren arte-lanaren sintesi mamitsu bat, gehienbat Pradoko Museoko hainbat oihalek osatua, Donostian aurkezteko egokieraren lagungarri, baliagarria iruditu zaigu irakurleari pintore valentziar-napolitar handi honen bizitza eta obraren laburbilpen bat aurkeztea kronologia iruzkindu erara, haren hizitzako zenbait jazoera, urteen joairaren haritik, ezagutzen edota gogoratzen eta, era berean, haren obraren eraldaketei eta estiloaren aberaskuntzei antzematen lagunduko diguna.

756. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0070 Urte honetan ordezkatzen dute Medina de las Torres Dukea Erretordetzatik, haren lekuan Castillako Almirantea, Don Alfonso Enríquez de Cabrera jarriz, berau ere pintorearen mezenas eta enkargugilea izango dena, beraren obren multzo oso garrantzitsua biltzeraino.

757. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0091 Bere bilakaerak, hasierako bere caravaggismotik azken obretako piktorizisko zeharo barrokoraino, Venezia eta Flandesko oparotasun zentzukoi guztia biltzen du, bere-berezko fintasun-akordeak lortuz hala ere.

758. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0176 Ez du azterlarien artean zorion handirik izan, orain arte, Jusepe Riberaren grabatu-lanak; izan ere, 1968an F. Baldinuzzik jasotzen du lehenengo aldiz bere Notizie dei profesori del disegno da Cimabue in qua liburuan grabatzailearen akuaforte-lana, baina Palominoren Museo Pictórico y Escala Optica (Madrid, 1724) obra etorri zen arte ez baita haren obra grabatuaren berri zehatzik ematen: Eta Bakoren estanpan, Espainoletok akuafortez irekitako horretan, sinadura hau azaltzen da harri baten gainean: Ioseph à Ribera Hisp. Valent. Setabens F. Partenope, an. 1628.

759. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0176 Domeniciren Vite dei pittori, scultori e architetti napoletani obran (1742-1745), sei estanpa aipatzen dira Riberak egindakotzat bezala.

760. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 0129 Obra honen bitartez Oteizak geometria proposamen xumea aurkezten digu, argia baina, aldi berean, bere ikuspuntu ugarietan aberatsa.

761. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0026 1926 urtean aurkeztu zen estrainekoz Arte Ederren Erakusketa Nazionalera, bi obrarekin aurkeztu ere: El Aitona Maritxu eta De vuelta de la pesca. El Regreso, pintorearen bi obrarik onenetakoak, lehendabizikoa gaur egun Donostiako San Telmo Udal-Museoan onartua izan zelarik, bigarrena, aldiz, ezin ulertuzko eran, arbuiatua zen bitartean, bazterketa honek artistarengan nahigabe handia sortuz.

762. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0026 Koadro honek berak, bederatzi urte beranduago Donostiako Turismo Ekintzetxean erakutsi zuenean, Ignacio Zuloagaren goraipamenak jaso zituen, baita Gipuzkoako Foru-Aldundi Txit Gorenak erosi ere 21.- Bienabe kexatu egin zen Ignacio Zuloagaren aurrean, Koadro hau onartu ez ziotelako Madrilgo Nazionalean, baita Zumaiako maisuak animatu ere esanaz berari berdin gertatua zitzaiola beste obra batekin, gerora Bruselako museo batek erosiko zion batekin hain zuzen. Bienabe Artiaren dokumentuen artean, On José de Artecheren gutun bat aurkitu dut, 1950eko Abenduaren 16an datatua zeinean Gipuzkoako Aldundiko artxibari eta bibliotekariak aditzera ematen bait dio pintoreari azaldu dela koadro hau ordura arte desagertua jauregi probintzialeko ganbaran. Gutunaren barrenaldera Bienabek zera idatzi zuen gerora: Koadro horrek badu beste ohore bat, lehenago Nazionalean arbuiatua izan izanarena: Bunker Epaimahaia. Ironia honekin mendekatzen zen artista bere obrarik kutunetariko bati egindako bidegabekeriaren oinazeaz.

763. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0026 Lehenik egonaldi labur bat, zeinean dirudienez bere obra piktorikoaren erakusketa egitera ere iritsi bait zen.

764. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0136 Ondorio gisa esan genezake ezen Bienabe Artiak bi era nagusiz ohi darabilela kolorea: edo jabaldu eta tankeraren menpeko bihurtzen du gelditasuna nagusi den konposaketetan (hemen kokatuko genuke beronen expresionismo, sintetismo eta errealismoaren parte bat), edota, aitzitik, balio ezin nabariagoa ematen dio fauvismoan edo inpresionismoan oinarrituriko bere obraren beste parte garrantzitsu batean batez ere paisaigintzan, non koloreak azpimarratu egiten bait ditu tankeraren adierazkortasunak.

765. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0168 Irudimenezko pinturaren pisua Bienaberen obra osoaren barruan garrantzi handi samarrekoa da, nahiz eta beraren atzean ikusmenezko oroimena egon, euskal natura hain bikainki bereganatua izanik beronen argi eta kolorezko inpresioak samur atxekitzen laguntzen ziona.

766. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0086 (...) arauak ugaltzea -Arabarentzat Landazuriren obran ikus daitezke; Gipuzkoarentzat Gorosabelenean, eta Bizkaiarentzat Labairurenean-; eta sarri ermandadeak eratzea bakeratze ordenantzak betearazteko; adibiderik gogoangarriena Gonzalo Moro doktoreak XIV. mendearen azken aldera zuzendutakoak dira; hortik etorri zen Bizkaiko 1394.eko ermandade-koadernoak, urte berbereko Enkarterrietakoak eta 1397.eko Gipuzkoakoak idaztea.

767. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0219 Itzulitako obra baten hitzaurrean azaldu zuten.

768. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0219 Naturaren zientzilarien obrek, greziarrenek eta arabeenek, greziar eta arabiar filosofiak Aristotelesengandik Avicenaganaino, bide hori jarraitu zuten.

769. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0053 Hotako bat euskararen aintzinatasuna errebeindikatzean zetzan eta obra honek ematen dio parada; ez dabil txantxetan eta sekula baino sutsuago saiatuko da bere horri eutsiz.

770. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0065 1754. urte aldera amaitzen du Larramendik obra atsegin hau.

771. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0065 Berehala, ordea, argitaratako bidean jartzerakoan luzarorako geldialdia egin beharra gertatuko zaio: garaiko obra oro bezala, eskuizkribua zentsoreen eskuetatik iragaten da, baina oraingoan, bere horretan Loiolako artxibategiko hautsetara kondenatzen dute.

772. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0065 Ondorioz, zuhurtasunak bultzaturik, argitarako ateak ixten dizkio Larramendiren obra honi.

773. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0065 Hala, 1876. urtera iritsi arte itxaron beharko du obra honek artxibategietako paper zaharren artetik atera eta plazaratua izango bada A. Fitaren eskutik.

774. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0108 Aita Manuelen ikuspuntutik ezjakituri nabarmen horrek erantzun egoki bat merezi zuen, batez ere beste atalen batean aipatu den Aita Murillok Geografia Histórica obran euskal lurraldeetako izen propioekin sortzen zituen nahaste-borrasteei zegokionez.

775. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0068 Oletako emaitzak Herrian erabili ez ezik, atzerrira eramaten ziren, fama handia lortuz Europa osoan; Shakespearek berak goraipatu egiten du Bilboko (B) burdina bere obran.

776. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0011 Sadismoa eta masokismoa giza oinarri beretik abiatzen dira: alde batetik, dena aurredeterminaturik dagoen eta nia baino handiagoa den zerbaiten izenean obra behar den sinestetik, eta bestetik, ezintasun indibidualaren sentimendu ikaragarri batetik.

777. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0006 1970eko hamarkadan, beste askok bezala, bere utopiak errealitate bihurtzeko obrei lotu zitzaien.

778. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0010 Axular har nezake babes, huts eta faltengatik eskuzabaltasuna eskatzeko unean: haur edireiten dut nik neure alde eta fabore, zeren enseiukarrean bezala egiten diren lehenbiziko obrek eta entseiuek, zenbait huts eta falta izanagatik ere, badirudi ezen, zeren lehenak diren, barkhakizun direla.

779. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: unamuno, migel: kristautasunaren agonia, 17-18 0017 Unamunoren obra hau, jatorriz gaztelaniaz idatzia izan arren, lehenbiziko aldiz frantsesez argitaratu zen Parisen 1925.ean, bilbotar filosofoa Frantziako hiriburuan erbesteraturik zegoenean.

780. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0011 Nia idazkuntzan sartzeak ezbaian jartzen du idazkuntza, Prousten obraren kasuan bezala; Barthes bi pertsonen konbinazio bat egitera iritsiko da: Roland Barthes, Maitasun-diskurtso baten zatiak.

781. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0014 Berrogeita hamar eta hirurogeigarren hamarkadetan, Barthes-ek erreminta legez hartu zuen analisi estrukturala gizarte-kritika bat burutzeko, Modaren sistema (1967) obran egin zuenez jantzi idatziarekin.

782. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0014 Urte horietan beretan, literaturari aplikatzen hasten da Racine-z (1963) obran, non raciniar tragedia hondo batean: historian, narrazioan gertatzen den unitate (figura)-sistema batera murrizten duen.

783. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0014 Kritika berri hori jeinu nazional frantsesaren ordezkarietako baten analisiari aplikatzean, Raymond Picard-ek ordezkaturiko kritika akademikoaren arbuioa eragin zuen Kritika berria ala iruzur berria? obran.

784. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0014 Barthes-en erantzunak Kritika eta egia (1966) obran nouvelle critiquearen printzipio teorikoak argitzen ditu: lengoaiaren izaera sinbolikoa literaturaren zientzia orokorrean nagusi; subjetua hutsarte edo ausentzia bat da, zeinaren inguruan zentzua zabaltzen den; kritika idazkuntza bihurtzen da, eta irakurleak zeregin aktiboa hartzen du.

785. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: freud, sigmund: psikoanalisiaren aurkezpena, 7-18 0008 Freuden obran harrimen handiena sortzen duten gauzen artean horren emankortasuna dago.

786. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: freud, sigmund: psikoanalisiaren aurkezpena, 7-18 0008 Bere obrak, Ch. Darwin edo A. Einsteinenak eta beste batzuenak bezala Gizateriaren ondarea osatzen du.

787. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: freud, sigmund: psikoanalisiaren aurkezpena, 7-18 0008 Desira hori eskuratzeko Sigmund Freuden obra erabakigarria da.

788. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: freud, sigmund: psikoanalisiaren aurkezpena, 7-18 0008 Beraz ez dago inolako zalantzarik Freuden obraren garrantziaz gizaki garaikideaz kontzientzia hartzeko.

789. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: freud, sigmund: psikoanalisiaren aurkezpena, 7-18 0011 Behar bada Freuden obra XX. mendearen azkenetan inoiz baino egungoagoa da, baldin eta Habermasek baieztatzen duenez: psikoanalisiak begirada trebatzen badu amildegikoa atzemateko; amildegiaren ertzean bizi garela azaltzen digu.

790. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: freud, sigmund: psikoanalisiaren aurkezpena, 7-18 0014 Lehen hitzaldian metodo berriaren jatorria aurkeztu zuen, asoziazio askearena, Berta Papenheim neska gazte histeriko baten tratamenduan lehen aldiz erabiliarena, zeinaren historiala bilduta ageri den Dr. J. Breuer eta S. Freudek elkarrekin argitara eman zuten Histeriari buruzko azterlanak (1895) obran.

791. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0098 Irungoan Basterretxea, Oteiza eta Larruquertek egin zuten topo, Donostiakoan Querejeta eta Ezeizak... 80 Zineklubei buruzko datuak Koldo Larrañagak Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco obrarako eginiko Cinematografía ataletik hartuak daude.

792. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0103 Antzerki saria Aitzpea Goenagak eraman zuen Zu(T) gabe obrarekin.

793. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0103 11. Besteren artean literatur sarietan saritutako obrak ezagutzera emateko ideaz, Felix Maraña, Felipe Juaristi, Carlos Aurtenetxe eta Jorge Arangurenek Bermingham argitaletxea sortu zuten.

794. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0017 Corpusa aukeratzeko, tradizioaren ondarea jasotzen duten obra klasikoak izan ziren gogoan alde batetik, eta, bestetik, gaur egunean gai honen inguruan sortu den materiala, gehien bat administrazioaren arlokoa.

795. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0020 3. Nekazaritzari buruzko obrak euskaraz.

796. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0022 - Egileorren Bedar-solo iraspena (1921): Obra teknikoa. Zaindua, baina askatasunez ari dena: azido posporiko, pospatodun sats, bedar goiztar, ektarea, azi-klase, endakibikoitz, ganadu, zurtoña (25 or.).

797. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0022 Mende honen erdialderantz, badira Gipuzkoan zenbait obra, klasikotzat jo genitzakeenak, Munita delarik denen artean gorena.

798. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0022 - Gipuzkoako Diputazioaren Nekazaritzako ardurak (1936): Obra teknikoa.

799. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0027 Beraz, zergatik gereziondo japoniar bai eta ez Japoniako gereziondoa galderari erantzuteko, esango genuke, aipatu obra horretako izendapenak hartu ditugula abiaburu gisa eta ez dugula izen guztien egokitasuna sistematikoki aztertu.

800. 1991> euskara batua saiakera-liburuak barojatarrak 0058 Zenbait obratan aitortzen duenez, J von Uexkûll biologoak ematen dio jarraitu beharreko teoriaren gida haria.

801. 1991> euskara batua saiakera-liburuak barojatarrak 0108 Bere lehen obran bertan 1900. urtean argitaraturiko Vidas sombrias kontakizun bilduman, bada itsas giroko edo gaiko zenbait ipuin: Playa de otoño, Angelus eta Grito en el mar izenburukoak adibidez, edo arrantzaleen bizimodua irudikatzen duen beste labur bat, A la pesca izenburukoa, Hojas sueltas 7 Hojas sueltas, I. Madril, Caro-Raggio, 1972, 330-333. orr. delakoan argitaratu zena.

802. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0023 Hau bere obraren garapen esperimentalak duen koherentzia guztiz handiaren emaitza da eta bukaera ondoriozko hutsa zein eskulturagintzari uztea du.

803. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0023 Oteizaren obraren esanahiak, abangoardien amaieran maisu gisa izan duen zereginean du funtsa; espazio hutsaren (ezkutuaren) maisu eta gizakiaren ikuspegi estetiko-izpiritual berriaren iragarle (ahoa itxi dioten iragarle) izan baita.

804. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0048 Egia da bere obraren izaera analitikoa (ildo artistikoan) denbora igaro ahala nabarmenagoa dela, testuek eskulturen lekua hartzen dutelako, baina ideia horien kimua hasieraz gero dago eta garapenerako logika naturalari jarraitzen zaio.

805. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0073 Horregatik izan du praktikan erakarpen txikia Oteizaren obrak, nahiz eta J. Zulaikaren eta beste batzuen salbuespenak bikainak izan.

806. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0172 Bizitzaren hondarrean begirada Jainkoarengana bihurtu eta bere obra ukatu egin zuen.

807. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0289 Barrutiaren Gabonetako ikuskizuna obran Beltranek, Jesusen jaiotza aldarrikatzen zuten aingeruen kantu eztiak entzuten ari delarik, berri onaren albiste ematen dio Graziosori.

808. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0207 Afixetan dirua igor orde, ene ustez hobe litake; obrak afixak baino gehiago emaiten du, ene gostuko 1. Jean Pierre Curutchet, Gazte bat preso (Daniel Landart-i errepostua), Herria, 1965.X.65

809. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0022 Bitartean, XVIII. mende hasiera bitarte eta gurean bezalako nekazari eremuetan hurrengo mende barrenera arte, zubien trazagileek ez zituzten obraren kontzeptzioaren eta obrak eduki litzakeen ondorio hidraulikoen arteko erlazioak atzematen.

810. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0022 Esperientziak, behaketa enpirikoak eta zenbait eraikuntza-formularen transmisioak arautzen zituzten obrak.

811. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0022 L.B. Alberti (De re aedificatoria, 1452), A. Palladio (Quatro Libri dell'Architectura, 1570), P. J. de Lanastosa (Los 21 libros de los ingenios y las máquinas), Fray Lorenzo de San Nicolás (Arte y uso de la Arquitectura, 1633/1667) autoreen obrek gutxi batzuk aipatzearren eragina izan zuten, zalantzarik gabe, munta handiko obra enblematiko batzuen diseinuan baina argibide gutxi eskaintzen digute nekazari edo landa-giroko zubiak aztertzerakoan eta hori da gure eremuan kopuru handi batean daukaguna.

812. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0022 Ingeniaritza guztiz sendotu arte, eraikuntzaren historia entzute handiko porrotez beterik dago: Arabako adibide batzuetan ikus daitekeen bezala, obra batzuk hainbat aldiz berreraiki behar izan ziren mende bakar batean zehar.

813. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0235 1757. urte hasieran guztiz beharrezkoa zen Zuhatzu Donemiliagako zubiaren karelak erabat berritzea eta, obra honetarako idatzi ziren baldintzetan zehazten den bezala, Gurzubiko zubiko karelak izango ziren obra hartan jarraitu beharreko eredua.

814. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0235 Martin de Errastiri esleitu zitzaion obra 19,5 dukat-beiloitan.

815. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0235 Egin beharreko obraren mugak eta hartarako baldintzen laburra kontuan harturik, dokumentuak ez du zubiaren morfologiari buruzko xehetasunik ematen.

816. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0235 Egia esan, deklarazio hau 1797ko urtean arkuaren ingurura egin ziren bisita eta jaso ziren lekukotasun batzuen artekoa da, eta Domingo Garcia de Medinabeitiak eta Eduardo Fernandez de Bengoetxeak, zuhatzuarrak biak, egin beharreko obraren azterketaz bukatu zen prozesu hura.

817. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0235 4.272 errealetan zehaztu zen obraren kostua, horma, murru eta karelen eraikuntza barne.

818. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0100 Amerikan hain berandu ezagutu izanaren arrazoia, partez, haren lehen obra gehienak frantsesez idatzita egotea dateke.

819. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0100 Hala ere, Piaget-en Hizkuntza eta pentsaera haurrarengan 1926.ean argitaratu zen ingelesez, eta beste obra garrantzitsu batzuk hurrengo bost urteetan.

820. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0100 Hala eta guztiz, Piaget-en obra ez da irakurtzen erraza, teoria, behaketa eta deskribapen logikoak nahasten baititu.

821. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0169 Alderdi positiboa jadanik aipatu dugu: denboragabetasunaren galera, hau da, obra objektutasun abstraktutik aske geratu ondoren, eta bere gertaera den denboran kokatua geratzen denez gero, indartu eta aberastu egiten da.

822. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0169 Obraren desakralizazioak berez, artearen eremura soilik mugatzen ez dena, eta, aitzitik, historia unibertsal berriaren lerro nagusietako bat bezala aurkezten den prozesua dena (Weber) arazo larriak sortzen ditu artearekin batera kritikak izango lukeen zeregina ulertzeko orduan.

823. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0169 Lehen ikusten genuen hondakin estetikak obraren baitako balio bihurtu nahi zuen higapena, merkatuari begira ekoizpenaren behar bat sinatu besterik ez zuela egiten.

824. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0245 Britainia Handiak, eklektizismotik Modernismorako igarobidea Eskoziako taldearen obrak eta distirapenak adierazten ditu;

825. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0321 Pinturako obra baten ertzen trataera lauso, desdibujatu edo xuabeari ezar dakiokeen deitura, era honetan bera kokaturik dagoen inguru espazialean bat egiten ahalegintzen delarik.

826. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0321 Soft-edge kontzeptua all-over painting kontzeptuarekin uztartzen da (han tentsio eta interes bisualeko guneak oihalaren gainean uniformeki zabaldurik daude, ikuspegi ilusionistan eta erdiko gunea duten obretan ez bezala).

827. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0321 Horregatik artelana sortu eta dastatzeko baldintza objektiboen ingurura bildu zen batik bat ikerketa: mandatu-emaileak eta erosleak, obren destinoa, merkatua, artisten lan profesionaleko baldintzak, eta abar.

828. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0321 Bestalde, oinarritzat obren azterketa zuzena hartu ordez iturburu literarioak hartzen direnez gero, ikerketa, orohar, denek onartzen dituzten balioetara mugatzen da, (...)

829. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0148 Leokide eta Onintza obran aitona baten eta bere hilobatxo neskatoaren eszena jasotzen zen.

830. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0148 Goupil galeristak erosi zuen obra hori, eta horrek ere diru-sarrera ederrak ekarri zizkion.

831. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0148 Goupilek gainera, beste obra batzuk ere erosi zizkion, oraingo hauek Etxenak hain ederki menderatzen zituen literatur gaiei buruzkoak.

832. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0148 Odaliska (86. zk.) eta Mendian (87. zk.) obrak aurkeztu zituen.

833. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0292 Tuillerietako Aretora joan ondoren honako iruzkin hau egin zuen: hemen gauzak dezente edo asko estranbotizatzen dira; 2.000 inguru obra;

834. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0434 Modelatua zoragarria, formak luzangak eta gozoak, birtuosismo akabatu batekin erabilitako teknika ikusten zaio Mogrobejori, lau obra hauek egiten zituen bitartean jasan behar izan zituen sufrimentu gorriak gorabehera.

835. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0015 Stani delakoan ez bezala ola korporazio iraunkorra da, nolabaiteko ezkontidetza 2. Alpeetako ezkontide eskubidedun izenekoarekin du antza eta, honetaz, besteak beste, Frield-ek dihardu geroago aipatzen den Kippel-i buruzko obran, gizartean nortasuna eta antolaketa formala dituena.

836. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0012 UNESCOk adibidez, arazo batzuei buruzko albisteak besterik gabe ez onartzea gomendatzen du;piramideen, esfingearen edo antzinateko beste hainbat obraren sekretuari buruzko albisteak...liburu eta eskuizkribu zaharretan aurkitutako zeinuen deszifratzeari buruzkoak... Atlantida eta antzera desagertutako kontinenteei buruzkoak... (1955. urteko nazioarteko konferentziaren arabera oso kontuz tratatu beharreko 78 gaien zerrendatik hartu dira hauek).

837. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0140 Geratzen den haren obra bakarra Atenasko Akropolian aurkitutako Prokne eta Itis taldea da.

838. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0276 Bere obrak (ez zituen argitaratu nahi izan) anaiarenekin batera, honen seme Gabriel Leonardok argitaratu zituen (Errimak, 1634).

839. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0029 Liburu hau idaztera ene adiskide ingelesek eta iparramerikarrek bultzatu ninduten aurrenik; horiek ibili zitzaizkidan eske eta eske, behin eta berriro, neure Philosophie der symbolischen Formen obraren itzulpen ingelesa egin nezan.

840. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0029 Baina autore honentzat ere, duela hogeita bost urte baino gehiago programatu eta idatziriko obraren argitalpen berria egitea nekeza eta bideragaitza zen; ez zirudien, beraz, gauza egokia.

841. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0224 Artista bakanen baten bitxikeria eta erokeria besterik ez balitz artezko obra, ez luke komunikaziorako gaitasun unibertsal hori edukiko.

842. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0224 Iraunkor bihurtu zaigu argi hori artezko obrari esker.

843. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0224 Poeta liriko handien obrak Goethe edo Hô*lderlin-enak, Wordsworth edo Shelley-enak ez dizkigute disjecti membra poetae ematen, hau da, poetaren bizitzaren zati sakabanatu eta inkoherenteak.

844. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0224 Obra horiek ez dira sentimendu beroaren une bateko lehertzapen hutsa; (...)

845. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0302 Horiek sorturiko obrak horien sinbolozko unibertsoa ulertuko badugu, kontuan izan behar dugu beti eragin hori.

846. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0302 Historialariaren obra jakin batean ez dugu bi ikuspegi horien arteko kontraesanik aurkitzen; guztiz bat eginda daude horiek.

847. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0028 Guinearen obra txiki hauetan era garbian zehazten da preziosismo fortunianoa, eszenak errepresentatzean erakusten duen zehaztasunean eta luxuan agerikoa denez, argia eta kolorea oraindik era errealistagoan biltzen dituelarik.

848. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0066 Hemezortzigarren mendeko gustuen barruan, Madrazotarrek zehaztutakoan, obra honek gustu horri erantzuten diolarik, Ugartek ardura berezia erakusten du Erreginaren jantzi aberatsa ondo zehazteko, soinekoaren bolumen zabal eta argiak orduan eta garrantzia handiagoa hartzen duelarik gelako atzeko aldea iluna den aldetik.

849. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0104 1903. urtean datatutako obra hau Ramón de Zubiaurre gazteak margogintzan egindako lehenbiziko lanetakoa da, mendearen amaierako hamarkadan Madrilen egin izan zuen ikastaldiaren ondorengoa.

850. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0123 (...) egin zuen osteraren bat edo beste, interes handiko obrak eginez, besteak beste aipagarrienetarikoa Las Planchadoras izenekoa, 1895.eko Arte Ederretako Erakusketa Nazionalean Brontzezko domina jaso zuena.

851. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0123 Parte hartu zuen beste obren izenak La vuelta de la romería (1904), Estirando la ropa (1906), Murmuración y castigo (1910), El amor en el bosque (1912), La siesta (1915) eta, azkenik, Hilanderas y tejedores (1917).

852. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0081 Gaztaroko obretan jadanik ikusten zitzaion bizkortasuna eta segurtasuna pintzelarekin.

853. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0081 Rembrandt 1631n hasi zen lanean Amsterdamen; han sormen handiko denboraldia bizi izan zuen eta geroz eta izen handiagoa lortu zuen, batipat, Nicolaes Tulp Doktorearen Anatomi Ikasgaia obrarekin, non medikua gorpua disekatzen agertzen baita.

854. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0081 Bizitzako azken urteetan, Rembrandten obrak geroz eta bisionarioagoak dira, eta teknika librea eta argilun dramatikoa azken muturreraino eraman zituen.

855. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0009 Eta hementxe, Newporten konkretuki, idatziko du jendartean arrakastarik handiena lortuko duen obretariko bat, Alciphron, librepentsalarien aurkako eraso bat dena.

856. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0009 1744n Siris publikatuko du, arrakasta ikusgarria izango duen eta zenbait hizkuntzatara itzuliko den obra berau.

857. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0009 a) Obra honek letren errepublika izan zuen harrera

858. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0009 Berkeleyren obrarik garrantzitsuena eta haren pentsamendua ongien isladatzen duena, ezbairik gabe, jarraian itzulita eskaintzen den Giza Ezagutzaren Printzipioei buruzko Tratatua da.

859. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0009 Obra hau 1710eko Maiatzean argitaratu zen Dublinen, beronen autoreak hogeita zortzi urte besterik ez zituela.

860. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0009 Handik bost urtera Eliza Katolikoak zalantza gutxiago izan du, liburu debekatuen Indexean sartzeko haren obra guztiak.

861. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0014 Izaera utopiko bera nabari da Rousseauk bere obran beti presente daukan Genebako kantoiaren moduko Estatu txikien idealizazioan.

862. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0021 Roussoniar berrinterpretazio hori Umberto Cerroni eta Galvano della Volpe italiarrekiko oso zorduna dena da Jean-Jacquesen obra berreguneratzen duten arrazoietariko beste bat.

863. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0140 John Stuart Millen obran badu eraginik positibismo frantsesak, zehazki Comterenak, 1853an itzuli baitzuen honen obra E. Martineauk The Positive Philosophy of A Comte izenarekin; hala ere, badirudi gehiago hartzen duela Benthamen etika utilitaristatik, Baconen logika induktibotik eta bere aitak hasitako psikologia asoziazionistatik.

864. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0140 Honen obra orokorraren barruan, zeharka bakarrik agertzen dira hezkuntzari buruzko pasarteak.

865. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0030 Bidasoako Beraraino obra asko eta haundiak egin zituzten defentsarako, gotorleku nagusia Irunen zelarik.

866. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0059 167 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra: Ez sartu, obrakoa izan ezik

867. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0085 Listilloaren plagioa egin dutenak: obra bukatuta edo ia amaituta zeukatenek egindakoa.

868. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0094 Itzulerako partidu infantil eta jubeniletan, Anoetako Alkartasunan, Beotibar obratan egoki, Tolosak berdindu eta aurretik jarri zen, Urretxuko pilotarien erretiratzea medio, markagailuak Tolosaren aldeko 12-4 seinalatzen zuela.

869. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0104 Erremonteari dagokionean, irailaren azkenaldera ekin zieten Huarteko Euskal Jai Berriko obrei, Euskal Jai historikoaren lekua beteko zuen frontoia berau, Iruinearen bihotz-bihotzean kokatua egoki.

870. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0023 Zorionez belaunaldi berri batek gertakari horiek beste ikuspegi hobe batetik hartu ahal izan ditu, dokumentuak eta obrak beste begirada batekin baloratu nahiean, burutzapenei eta proiektuei arreta gehiago eskaintzen dien begirada alegia.

871. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0023 Belaunaldi honek obrei zuzendu die bere begirada, eta penduluaren inertziaren eraginez, ikertzen dituen objektuen inplikazio politikoak ahaztera jotzen du.

872. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0035 Aurreko beste modernoek ez bezala, manifestuak ez du obra azaltzen arkano modernoa irekitzeko zentzuan edo bere ezaugarririk izkutuenak komentatzekoan.

873. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0051 Lozorro hamarkadak igaro ondoren, baita sortzaileen zirkuloa deritzon taldearen lanari buruzko ikerketa puntualen ondoren ere, batez ere Boccioni-ri eta Severini-ri dagozkionak, azken urte hauetan futurismoari buruzko lanak areagotu dira, orain arte alde batera utzitako esparruei buruzko zenbait hondeaketei ekin zaielarik, adibidez, Pinturaren eta Eskulturaren gainezkada eta normalean Bigarren Futurismoa izenaren pean elkartutako mugimendu marinettiarraren belaunaldi gazteenen obra zabalari buruzkoa, orain arte ezezaguna izan dena.

874. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0112 Radegundis Stolzek bere Grundlagen der Textûbersetzung obran, 1982an Heidelbergeko Neuphilologische Fakultampauml;te-n disertazio gisa aurkeztu zuen eta testologia eta itzulpenaren arteko loturak ezartzeko lan sistematikoa den horretan, definizio-mota desberdinak aipatzetik hasten da:

875. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0535 XIX. mendean, Iztuetaren obra batean hau idatzi zuen eskuz norbaitek, Aita Donostiak publikatu duenez el pueblo quipuzcoano carece, en verdad, de las grandes ventajas de la prensa; lo uno porque en su lengua apenas hay mas escritos que los necesarios para enseñar los principios de la religión (...).

876. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0110 Klabizenbaloaren teknika hobetu zuen, eta obra ugari egin zituen musika tresna horretarako.

877. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0110 Obra nagusiak: Odalisque (Odaliska, 1840), Courbet au chien noir (Coubert zakur beltzarekin, 1842), Les Amants dans la campagne (Maitaleak landan, 1844), etab.

878. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Dena dela MILLA EUSKAL-OLERKI EDER bilduma bada ere, hauxe da Santi Onaindiaren obra osoaren gailurra.

879. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00131 Ameriketatik etorri eta gero, Esparza Donostiako kontratista sonatuaren deia izan omen zuan Bernardok obran enkargatuaren eginkizuna betetzera ea joango zan, eta baietz erantzun omen zion.

880. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. hirigoyen 00119 Bertzalde, Harrietek berak ere zenbait hiztegi baliatu ditu; Larramendi, Pouvreau eta Sallaberry hiztegigileen obren aztarnak ikusten ahal dira hiztegi osoan barna.

881. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 San Martinek erraiten du biziki poliki behar luke bere obraren antologia bat egin.

882. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0011 Azken obra honek Xalbador Saria ukan duenak, badu neretzat hasteko gustu asko eta izigarri maite ditut.

883. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0190 Elizan egin obrak: 120 libera.

884. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00139 Lehenbizikorik Julen Urkizak prestatzen digu taldelan bat ederra, Santa Teresa Lisieux-koaren obra osoa euskaraz emana. Ene ustez hor agertuko zaigun fedezko ikuspegia zinez berria da:

885. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15592 1953ko urtarrilaren 9ko Kontratazio Araudiaren 88,1 artikulua beteaz, honako hau jakinarazten da: Mondo Ibérica, S. A. enpresak aipaturiko obra bermatzeko jarri zuen 199.823 pezetako behin-betiko fiantza itzultzeko espedienteari hasiera eman zaio.

886. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15592 Fiantza itzulpenak, honako obrei dagokienak:

887. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15592 1953ko urtarrilaren 9ko Kontratazio Araudiaren 88,1 artikulua beteaz, honako hau jakinarazten da: Construcciones Urasa, S.A. enpresak aipaturiko obrak bermatzeko jarri zituen behin-betiko fiantzak itzultzeko espedienteari hasiera eman zaio.

888. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15571 Ordainketak: Elkarteak obren guztizkoa ordainduko du 1998ko ekitaldiko aurrekontuen kontura.

889. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15571 Udal Etxebizitzak, Akziokako Elkarte Komanditarioak 19....(e)ko ........aren ........(e)ko ........ zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta Pedro Astigarragaren kaleko 4ko aurrealdeko terraza iragaizteko obren 2. fasea kontratatzeko enkanterako deialdiari buruzko iragarkiaren berri duela. Konpromisoa hartzen duela lanok ........ pezetan egiteko (idatzi zenbakiz eta hizkiz), BEZ barne, Teknikariaren baldintzak eta ekonomia eta administraziozkoak eta Proiektu teknikoa zorrotz betez.

890. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00001 Sanferminak iritsi aurretik mundua bukatzera doala dirudi, bulegoetan, Administrazioan, lantegietan eta urte osoan obratan egon diren kaleetan askoz ere azkarrago lan egiten da, erlojuaren kontra txupinazoak markatuko duen dimentsio berrian modu txukunean sartzeko.

891. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00001 Hala uste nuen nik ere, baina azken aldi honetan Sanferminak eta orokorrean uda behin eta berriro errepikatzen den antzezlan bat dela bururatu zait, taulen gainean urte asko daramatzan obra bat, eta beti aktore eta pertsonaia berberak aurkezten dituena.

892. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00024 Belgikan, Ganteko Txotxongilo Jaialdian, Luc Vincents saria eman zioten bulgariarren obrari.

893. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 ALDUNDIA - OBRA HIDRAULIKOAK

894. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 OBRA HIDRAULIKO ETA HIRIGINTZA DEPARTAMENTUA Hirigintza eta Arkitekturako Zuzendaritza Nagusia Idiazabalgo Iñausti Erriberako Eremuari dagokion Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa. (GHI-177/97-P05-A).

895. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Ondorioz, eta tramitatzerakoan hirigintzako legerian aurreikusitako jardunbidea segitu denez, Diputatuen Kontseiluak, aplikagarri den legeria ikusirik, Obra Hidraulikoetako eta Hirigintzako foru diputatuaren proposamenez eta eztabaidatu ondoren, ERABAKI DU

896. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03770 ALDUNDIA - OBRA HIDRAULIKOAK

897. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03770 OBRA HIDRAULIKO ETA HIRIGINTZA DEPARTAMENTUA

898. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 Ikusirik Trintxerpeko Udal Azokako lanpostu betegabeen enkanterako hasitako espedientea eta joan den 1997ko abenduaren 18ko Obra eta Zerbitzuen Udal Batzorde Informatzailearen irizpena, Udal Bilkurak erabaki du

899. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1999 00009 Bilboko Aste Nagusian egin zuen erakusketa bati esker eman zuen bere obra ezagutzera eta geroztik han-hemenka lan garrantzizkoak egin ditu.

900. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 -Ikusi diagu obra bat freskotasun handiz emana. Jokalariek testuaren indarra doblatu ditek beren jokoaz, erran nahi baita, zentzua ongi beretu dutela eta interpetatu.

901. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 Amateurrak izateak ematen ziok obrari naturaltasun bat, plazako naturaltasuna.

902. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 Publiko osoa obran sartu duk, eta ongi jarraiki dik lana. Gela mukurru betea zian. Oztibarretik bertatik jinak, eta jende gazte asko gainera.

903. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 Hamabi aktoretatik zortzik lehen aldikotz eman ditek obra bat taula gainean.

904. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 Funtsean, nik obran eman kolorea aktoreengana eraman dik, eta gazte horien espresabidea agertarazi ere.

905. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 -Obra honen aintzinetik Bi mila hamaseia izeneko hire obra eman zian Lekuineko antzerki talde gazteak. Zer zen hura? Ez zen Hegoaldean jokatu, hau jokatua izanen ote duk?

906. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 -Obra hura satira bat zian.

907. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 Hegoaldeko publikoa erraz identifikatuko duk obrarekin. Euskara ez da estakurua ene ustez; ene eta gure desafioa hori duk preseski.

908. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 -Obran agertzen diren data eta gako batzuk historia liburuetan irakurtu ditiat, baina ez diat ikerketa sakonik egin, ez diat historikotasunik bilatu.

909. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 Pertsonaiak denak asmatuak dituk, eta horiek mugitzen ditek obra. Izura herri inportantea zian garai hartan, merkatal gunea.

910. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00022 Gure hedabideek, nahiz gure kultur agintari gorenek, Madrilgo iritzi fabriken bermea behar izaten dute euskal idazleen obretan erreparatzeko.

911. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00022 Maitasunaren gerrari eta gerra maitatuei ez ezik, bere obrari, bere idazkerari eta ikuspuntuari ere egiten dio Saizarbitoriak gerra, ironiaren bolboraz, zorrotz eta, aldiberean, samur.

912. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00022 Saizarbitoriaren orain arteko obraren erreferentziarik gabe, irakurle erdaldunak zein irakurketa egingo duen jakin guraz nago.

913. 1991> sailkatu gabeak egunkariak l. fourcade 00046 Bordeleko opera taldeak Rossiniren obra famatua aurkeztuko du arrats honetan Miarritzen.

914. 1991> sailkatu gabeak egunkariak l. fourcade 00046 Varsoviako operaren bi ikusgarriren ondotik otsail hasieran, Bordeleko operak antzeztuko du gaur Il Barbiere di Siviglia Rossiniren obra arrakastatsua.

915. 1991> sailkatu gabeak egunkariak l. fourcade 00046 Rossiniren obra hori maiz antzeztua izan da mundu osoan.

916. 1991> sailkatu gabeak egunkariak l. fourcade 00046 Lehen aldia da antzerki gizon horrek kudeatu duela obra lirikoa, eta benetako desafioa izan zela gehitu zuen.

917. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Ingurumenean halako eragina duen obra batean lege baldintza guztiak behar bezala bete daitezen eskatzea gutxienekoa da, are gehiago erakunde publikoek erantzukizuna duten proiektu batean.

918. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16477 14-RF-49/99 zenbakidun espedienteko obrak kontratatzeko lehiaketarako deialdia.

919. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16477 Obren proiektua Planitec, C.B., kopiategian dago (Urdaneta, 4 behea - telefonoa: 943.464.645) eta baldintza administratiboen orria Garraio eta Errepide Departamentuko Idazkaritza Teknikoaren bulegoetan egongo da ikusgai.

920. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA. ALDUNDIA - OBRA HIDRAULIKOAK. Azpeitiko hiri antolamenduko arauen elementu aldaketa, Antzibarrena alderdiari buruzkoa

921. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 OBRA HIDRAULIKOETAKO ETA HIRIGINTZAKO DEPARTAMENTUA

922. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 Era berean, Foru Aldundiko Garraio eta Bide Azpiegitura Departamentuak espedienteari buruzko txostena egin du, biraguneei eta obra batzuen kostuen kargua hartzeari buruzko ohar batzuk egin ditu, erabaki honen zati xedatzailean zehaztuko direnak.

923. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Udan egin behar zen obrak hasi dira egiten Amara Berri eskolaren ondo-ondoan.

924. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Baina obra gelditzerik ez badago, baldintza txar horietan eskola hasi beste erremediorik ez dute izango, zoritxarrez.

925. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Belastegiren esanetan, antzezlanak edukin politiko handia du, obraren bitartez, pertsona batek gertakarien aitzinean izan dezakeen bilakaera erakusten baita.

926. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0028 Aurten, besteak beste, zentsurak komikigintzan izan duen eragina, Eskandinaviako literatura, pertsonaia homosexualek nobela beltzetan duten presentzia, Latinoamerikako estatu krimena eta James Crunley eta James =mCc=lure idazleen obra izan dute aztergai nagusi gisa.

927. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2750 GI-627 Gasteiz-Eibar (Maltzaga) errepideko 36 eta 43 k.p.en artean eta GI-631 Zumarraga-Zumaia errepidean bihurgunetako panelak jartzeko proiektuko (3-SV-10/96) obrak kontratatzeko deialdia.

928. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2750 Kontratatuko diren obren proiektua eta Baldintza Administratiboen Orria Errepideetako Zuzendaritza Nagusiak Gipuzkoako Foru Aldundian dituen bulegoetan egongo dira ikusgai gaurtik hasita lehiaketa epea bukatu arte.

929. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 - Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

930. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

931. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

932. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

933. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2792
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

934. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2794
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

935. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2795
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

936. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2796
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

937. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

938. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

939. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 - Eraikuntza, Instalakuntza eta Obren gaineko Zerga.

940. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA OBRA HIDRAULIKO ETA HIRIGINTZA DEPARTAMENTUA Hirigintza eta Arkitekturako Zuzendaritza Nagusia Iragarkia

941. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 Adierazitakoa kontuan hartuz, Diputatuen Kontseiluak, aplikagarri den legeria ikusirik, Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentuko foru diputatuaren proposamenez, eta aztabaidatu ondoren ERABAKI DU

942. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Itoizko urtegia egiten segituko du, eta gainera pozik agertu da ez dutelako behartu obrak bertan behera uztera.

943. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Eta, beste behin ere, demokraziaren garaipentzat hitz egingo dute obra bukatutakoan egingo duten prentsaurrekoan.

944. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Alferrik izango da erruduna bilatzea, eta, beste behin ere, kartzelara joango dira bakarrik obrak bederatzi hilabetez geldiarazi zituzten haiek.

945. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8674 a) Eraikinen barne banaketa edo konfigurazioa alda ditzaten obrak, beren erabilera edozein izanik ere.

946. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8674 b) Obra xehe deritzanak, hala nola finka, orube eta lur itxierak; obretan babes hesi edo langak ezartzea; estalki konponketa; eraikuntzaren elementu laguntzaileak instalatzea; letrero, iragarki eta errotuluak ezartzea; eta oro har, eraikinen kanpokaldean exekuta daitezen guztiak.

947. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8674 - Proiektatutako obraren eta ezarri beharreko erabileren ezaugarriak deskribatuko dituen txostena eta iharduketaren hirigintza justifikazioa, interbentzioa indarrean dauden araudi eta planeamenduei egokitzen zaiela arrazoituz.

948. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8674 - Kokaleku-planoa, 1:2.000 gutxieneko eskalan egina, obraren kokagunearen inguru hurbileko topografiko orokor eguneratuaren gainean adierazia, kokagunea eta indarrean dagoen planeamenduaren xehetasun grafikoak adieraziz.

949. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8675 - Obretan zehar behar bezala baimendutako aldaketak sartuz gero, obraren behin betirako kokaeraren planoak.

950. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8675 - Eraikinen kanpoaldearen edo instalazioen argazkiak, gutxienez 13 x 18 cmkoak, atzekaldean lizentziaren titularrak edo obrako zuzendariak sinatuak, errealitatearekin bat datozela adieraziz.

951. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 29: Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga (15/89 F.A.)

952. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0034 Orain da garaia pretil hau kendu eta gainerako ibiltoki guztian zehar bezala, pretil berbera egiteko inguru horietan egiten ari diren obrak aprobetxatuz.

953. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1322 Obra eta Zerbitzuen Enkante eta Lehiaketak. Vitoria-Gasteizko Udala

954. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1323 f) Obrak burutzeko epea

955. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6050 Obrak burutzeko beharrezkoak diren udal eta herrialde mailako baimen, lizentzia eta haizugoen kaltetan gabe eta horiekiko atxekimendurik gabe ematen da baimen hau; eskegileak derrigorrez izan beharko dituela baimen horiek.

956. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6050 Obrak martxan jarri aurretik, Obra Zuzendaritzaren Ziurtagiriak, frogak eta eragindako erakundeen haizugoak aurkeztu beharko dira Lurralde Ordezkaritza honetan.

957. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6052 Euskadiko Gas Baltzua, A.B.ri bidali zitzaizkion galdapen horiek eta horrek banan-banan egindako idazkien bidez erantzun zien; espedientean jasota daude eta horietan azaldu egin zen ezin zirela onartu eskatutako aldaketak, gasodiaren segurtasun eta egonkortasunagatik, lurren orografiagatik, elektra instalakuntzak daudelako, obraren interes orokorra interes partikularren gainetik egon behar delako eta, azkenik, aipatutako aldaketak egingo balira beste jabe batzurengan izango luketelako eragina.

958. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6053 E) - Obrak egiteko premiaren eraginez, partzeletako planoetan funts bakoitzarentzat eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda zehatz eta banan-banakoan adierazten diren lurrez aldi baterako jabetzea, honako iharduera hauek egiteko beharrezko izan dadin denborarako, traba guztiak kenduko direlarik:

959. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6053 Obrak egiteko beharrezko izan daitezen udalen eta probintzien eskuduntzazko baimen, lizentzia edo aizugoez aparte edo beste erakunde batzuetakoez aparte eta horien aurka joan gabe ematen da baimen hau; eskegileari ez dio kentzen horiek lortzeko beharrizanik.

960. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6041 IRAGARPENA, Leioako Udalerrian Osasun Zentru bat egiteko obrak esleitzeari buruzkoa: 6059

961. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6363 ERABAKIA, Bilbo Handiko Eskualdeko Uren Partzuergoa, Hornidura eta Osasunbidearena, hainbat obra, zerbitzu eta hornidura esleitu direla argitara emateko dena.

962. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6364 XEDEA; ESLEIPENDUNA; ZENBATEKOA
- ICP-Plasma Espektometroa; Fisson; 14.000.000
- A.T. Hornidura Proiektuak; Trazos. O.T.; 50.795.250
- A.T. Saneamendua; Topobask; 61.070.000
- A. Ustiaketa Hornidura; Tecuni; 34.000.000
- Hornidura Obra Txikiak; C. Fhimasa; 78.000.000
- Alumina Sulfatoa; A. Papelería; 38.376.000
- Hidroxido Sodikoa; Elf Atochem; 27.579.000
- Cloro 1 000; Acideka; 21.080.000
- Clor 500; C. Merálicos; 7.289.360
- W.A.C; Elf Atochem; 31.150.000
- Azido hexafluosilizikoa; D. del Fluor; 10.218.500
- Ustiaketa Periferikoak; Masa; 21.175.000
- Galindo Ustiaketa; Masa; 50.400.000
- Instalazioak Mantentzea; I. Funcionamiento; 32.400.000
- Jardinzaintza; V. Perica; 26.550.000
- Pinturaren Mantenimendua; F. Torvisco; 11.680.000
- Zainketa; Prosetecnic; 6.536.604/hil
- Garbiketak; Eseasa; 2.225.730/hil
- A.T.D.O. Retuert-Cadagua/Cadagua-El Parque eta Zuazo-Retuerto; Tecnos; 138.447.476
- Irakurketak; Iberconta A; 61-H.L. (29.170.000)
Norteak B; 59,5 H.L.
- Basoselai Depositoa; C Moraga; 196.170.989

963. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1072 d) Estilo eta garai desberdinetakoak diren eta maila honen araberako zailtasuna duten obrez osatutako oinarrizko errepertorioa interpretatzea.

964. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1072 Obra edo fragmentu sinpleak bistaz irakurtzea.

965. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1072 Ikaslearen ahalmen musikal eta teknikoaren garapen bateraturako egokitzat hartzen diren hari-instrumentuen errepertorioko ariketa, estudio eta obren zailtasun-mailari dagokion hautaketa progresiboa.

966. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1073 d) Estilo eta garai desberdinetakoak diren eta maila honen araberako zailtasuna duten obrez osatutako oinarrizko errepertorioa interpretatzea.

967. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1073 Ikaslearen ahalmen musikal eta teknikoaren garapen bateraturako egokitzat hartzen diren zi-instrumentuen errepertorioko ariketa, estudio eta obren zailtasun-mailari dagokion hautaketa progresiboa.

968. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1074 h) Estilo eta garai desberdineko eta maila honen araberako zailtasuna duten obrez osatutako errepertorioa interpretatzea.

969. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1074 Obra edo fragmentu sinpleak bistaz irakurtzea.

970. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1074 Ikaslearen ahalmen musikal eta teknikoaren garapen bateraturako egokitzat hartzen diren zurezko haize-instrumentuen errepertorioko ariketa, estudio eta obren zailtasun-mailari dagokion hautaketa progresiboa.

971. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1074 e) Maila honekin bat datorren zailtasuneko eta estilo desberdinetako obra adierazgarriz osatuta dagoen oinarrizko errepertorioa interpretatzea.

972. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1075 Obra edo fragmentu errazak bistaz irakurtzea.

973. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1075 Ikaslearen ahalmen musikal eta teknikoa batera garatzeko egokitzat kontsideratzen diren errepertorioko ariketa, estudio eta obren zailtasun-mailaren araberako aukeraketa mailakatua.

974. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1075 Instrumentu-sorta handi eta anitza biltzen duten perkusio-taldeentzako oinarrizko mailako obrak ikastea, taldea osatzen duten instrumentu desberdinak sistematikoki trukatuz.

975. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1137 c) Soinu-aukera zabala eta ugaria erabiltzea, soinu-doiketa taldeko beste instrumentuen eta obraren estilo eta interpretazio-beharren arabera egin dadin.

976. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1634 Obra eta Zerbitzuen Enkante eta Lehiaketak

977. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0017 Izan ere, eskupekoak eman dituzten enpresek, obra publikoa egiterakoan eginiko aurrekontuetan sartzen zituzten eskupeko horiek.

978. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 Orobat, Gipuzkoako Herri Onurako Mendien Katalogoa erregulatzen da eta bereziki aipatzen dira mugaketak egiteko eta mugarriak jartzeko prozedurak, mendiek dituzten kargak eta mendiak instalazio, obra edo zerbitzuetarako hartzeko baldintzak.

979. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0006 Hartara, lehentasunezkotzat jotzen diren herri onurako obra, erabilera edo afekzioetarako bakarrik desjabetu ahal izango dira Katalogoko mendiak.

980. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2206 Azalera erabilgarriko metro karratu bakoitzari dagozkion moduluak, aurreko atalean zehaztutako 1 eta 2 eremu geografiko homogeneoetarako direnak, Obra Publikoen eta Garraioen Ministeritzak 1 eta 2 eremu geografikoentzat agindu bidez urtero finkatu ditzanak izango dira.

981. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2206 Obra Publikoen eta Garraioen Ministeritzak urtero ezarri dezana izango da moduluen ponderazioa.

982. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0024 Hirugarren zatian, Entre dos aguas flamenko-jazzean sartzen den obra da ikusgai.

983. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0024 Horien ustez, Mazedonia eta Taiwango obrek erakutsi dituzte aurtengo ekitaldiak emandako gauza txukun bakarrak.

984. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0009 Entseiurako gelan obrak egin zituzten insonorizatzeko eta kontzertuen gelan gauza bera egiteko prest agertu ziren.

985. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m.j. telleria 0038 Ramonek hiru bider abestu zuen Il Trovatore eta bertako ganbara abesbatzarekin Toskana ezagutu zuen goitik behera, El último Amante de Giovanni obrako tenore.

986. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0004 501.1 eta 2: Eraikuntza eta obra zibilen eraikintza oso, konponketa eta artapena

987. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0004 Eraikuntza eta obra zibiletako egitura eta estalpenen prestaketa eta muntaia, bai eta estalketak ere.

988. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0004 Garraio, portu, obra hidrauliko, zubi, zutoin eta dorre metaliko, errei etabarretarako diren metalezko egituren muntaia eta ezarketa

989. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0005 Mota guztietako obren eraikintza, konponketa eta artapena

990. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0010 Eraikuntza eta obra zibilen eraikintza oso, konponketa eta artapena

991. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0010 Eraikuntza eta obra zibiletako egitura eta estalpenen prestaketa eta muntaia, bai eta estalketak ere.

992. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0010 Garraio, portu, obra hidrauliko, zubi, zutoin eta dorre metaliko, errei etabarretarako diren metalezko egituren muntaia eta ezarketa

993. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0010 Mota guztietako obren eraikintza, konponketa eta artapena

994. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00004 Aipatu diren obrak egiteko dirulaguntza ederrak hartuko dituzte, Ehunentzak hogeita hamar inguruan (% 30), eta diru hori, gero itzuli behar ez den dirua da.

995. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Jean-Louis Maitia, zure obrak jarraikiak dira artoski eta zintzo Elkarlanean.

996. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Etxean nolabait moldatzen dira, gehienek aulki gurpildunari egokituz obrak egin baitituzte.

997. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Pakinko Igarzabal lesakarrak etxez aldatu behar izan du eta bere neurrira egin (pasabide zabala, komunean buelta emateko lekua...), baina ez du obra egiteko laguntzarik izan. Trabak bai, baimenak lortzeko eta...

998. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Julenen etxean ere obra dexente egin behar izan dituzte: Bigarren pisu batean bizi naiz eta garajetik zuzenean igogailua jarri genuen. Autoari ere zenbait moldaketa egin genizkion

999. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Obra berriak egiterakoan erakunde publikoak hasi dira ezinduak kontuan hartzen, hipermerkatu haundiek ez dute oztopo arkitektonikorik...

1000. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00001 Hirugarren xedea duxu, kantu berrien egitea; idazle edo musika egile berri baldin bada haien sustatzea, emaitea parada beren obren ezagutarazteko.

1001. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Alain Bougis-Otheguy, denek ardurago Abo deitzen dutena eta Uharte-Garazin kokatua dena, mintzatu zauku erakusketa hortaz, azpimarratuz 23 margolari ta xixelkari elgarretaratuko direla beraz Donibane Garazin, beren obrak agertuz, bai karrikan berean, bai eta beste asko tokitan, hala nola saltegi askotan, herriko etxean, edo berdin Apezpikuen presondegia deitzen denean: Holako zerbaiten muntatzerat Michel Inchauspé deputatuak gitu pusatu, dio beraz Abo-k. Behin solasean ginauden. Erran zaukun Mendekoste-kari jende ainitz heldu zela Donibanerat bainan deus arrarorik etzela egiten heientzat, kultura-mailean bereziki zerbait egiten ahal litakeelarik. Hain xuxen, ene arrangura, eta aspaldikoa, erakusketa bat ez ote zen egiten ahal, ondo hotako artixtak elgarretaratuz. Horra abiapuntua zoin izan den.

1002. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Obrak zalu zalua akulatu ondoan ateak zabaldu ditu joan den ostegunean EXTRAPOLE kultur guneak, lehenagoko PRISUNIC hazkurritegiaren lekuetan.

1003. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00015 1. Jarduketaren zein fasetan daude Leitzarango eta Sakanako autobietako obrek kalteturiko ibaiertz eta ubideak bertako espezieekin leheneratzeko lanak? Garatzen ari al dira aipatu obretako Ingurugiro Eragineko Aitorpenetan ezarri ziren neurriak? Jarduketaren zein fasetan daude ibaian eta haren inguruan (zubiak eta iraganbideak) eraikitako egiturek sorturiko kalteak zuzentzeko lanak? Kasu bakoitzerako ezarri zen Begiratze eta Kontrol Plana aplikatzetik sorturiko zein jarduketa egin dira? Noizko aurreikusi da lan horiek bukatzea?

1004. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00015 Lehenengo galderari erantzunez, eta Leitzarango eta Sakanako autobiek kaltetutako ertzak eta ubideak berreskuratzeaz arduratutako Herri-lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren Zainketa eta Kudeaketa Teknologikoaren Zerbitzuak egindako txostenaren arabera, adieraz diezazuket, obra bakoitzeko Ingurugiro Eragineko Aitorpenean jasotako neurriak aurreikusitakoaren arabera ari direla betetzen.

1005. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00015 Ingurugiro Eragineko Aitorpenean agertutako begiratze- eta kontrol-plana, obra bukatu eta hiru urtez egonen da indarrean; epe hau Leitzarango Autobiarako eta Sakanakoaren zati baterako bete da.

1006. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00015 Hala ere, Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren iritziz, ingurugiroaren begiratze orokorrak ez du preskribitzen eta urtero bi obrak Nafarroako errepideetako Atsedenguneen eta Ingurugiroaren Kontserbazioa delako planean sartuko dira.

1007. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00015 Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuaren laguntza ekonomikoarekin amaitu zen obra.

1008. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Halere, horrelako obra handia egitea erabakitzen badute, guk ezin izanen dugu gauza handirik erran, seguraski.

1009. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5852 Hezkuntza Sailak onetsi egin du Arian-Arian. Bakegintzarako Hezkuntza izena daraman obra hori, hirutik hamabi urtera bitarteko haurrentzako egina dagoena eta federazioak batzen dituen ikastola guztiek erabiliko dutena.

1010. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5852
1.- Zehazki zertan datza Hezkuntza Sailak aipatu den obrari emandako onespena?
2.- Zure sailak laguntza tekniko edo ekonomikorik eman al du Arian-Arian. Bakegintzarako Hezkuntza gertatzeko?
Erantzuna baiezkoa bada, nola eta zein kopururekin?
3.- Kontuan harturik Elkarri-k orain arte egindako bidea, uste al duzu talde hori dela egokiena euskal gazteriari bake, tolerantzia eta elkarbizitzako baloreak irakasteko?
4.- Pentsatu al du zure sailak modulu horiek oinarrizko curriculum gisa sartzea gure Elkarteko gainerako zentroetan?

1011. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0011 K.J.- Obra bat jartzeko garaian gauza askori begiratu beharra zegok.

1012. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Baionan aldiz, Grand-Hôtel delakoa zagon zerraturik, bainan herriko etxearen manuz, obra batzu akulatu eskasean, segurtasun neurrien aldetik bazela zerbait falta, eta zerbait baino gehiago ere...

1013. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Berriz idekitzeko baimena ukan dute, obra zenbait presaka eginik eta hitzemanez gaineratikoak laster eginen dituztela...

1014. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 BELLEVUE kazinoa obretan izanen dugu laster.

1015. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Bi obra gai hoien irudiak ikus ditazke herriko etxeko sartzean, eguneroz lan orenetan.

1016. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Ez da harritzeko beraz margolaritzaren poesia bereganatu balin badu berak ere, Euskal Herriko bazterren edertasuna erakutsiz, baita ere urrunagoko xoragarritasunak miretsaraziz: Amerikak, Asia, Afrika, India, Italia edo Grezia... bere obrek munduan gaindi ibilaraziko gaituzte.

1017. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Bost artixten obrak ikus ditazke agorrilaren 31 arte.

1018. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Obra finak eta koloretsuak egiten zituen, hortarik bildu du fama handia.

1019. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0007 Lanen adjudikazioa urtea amaitu baino lehen egingo da eta obrak bederatzi hilabeteren buruan bukatuta egotea espero da.

1020. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0007 Eusko Jaurlaritzaren eta Bergarako Udalaren arteko hitzarmena sinatzeko ekitaldian, obraren garrantzia azpimarratu zuen Jose Antonio Maturana Garraio eta Herrilan sailburuak.

1021. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0007 Obra honekin inguru horretan errekak gainditu behar dituen oztopoak (zubiak, etxeak...) kendu egingo dira eta erreka bideratuko da.

1022. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0046 Arazoa izan da leku-izenak eta batez ere pertsona-izenak euskaraz ematea, horretarako erizpideak ezartzea: errege izenak eta izengoitiak, atzeritarren euskal abizenak nola eman (Etxeberria gobernuburu mexikarra adibide), eskultore baten obraren izenburua, eta abar.

1023. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 - Victoria Eugenia teatroa, bere obra haundietarik bat dauka Donostiako hiriak, Gipuzkoako kapitalean.

1024. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Aintzina ere ez du txarragoa izan beharko: zazpi miliar pezetaren obra bada berriz ere hor egitera doana, Odon Elorza alkateak jakin arazi duenaz.

1025. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Besteak beste, ilabetean teatro obra haundi bat bederen ematen bide da hor.

1026. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 - Zeanuri, makearrek ongi ezagutzen duten herria, zen Andredena Mari besta hauetan arras gorenerat igana genuen herria: Iparragirre kantari famatu zenaren bizia zuten taulen gainean erakusten, herritar guziek obra horren muntatzen parte hartuz errateko maneran, Xuberoko pastorala batean ikusten den bezala nolazbait.

1027. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Nola ez aipa haatik, Maulen igande aratsean, 800 lagunek prezatu dugun Muskildiarren Ikusgarri xarmanta, horko pertsu eta kantuak, Bertzaiz anaiek ontuak, dantzari gazteen itzul-inguruak, soinulari ta argilarien talendua, hots obra guzia, laster Donostiarrek ikusten ahalko dutena eta beste batzuek ere, hala nola Lapurtar zenbaitek, entzun ta ikusi behar luketena, Muskildiko artzainen axuriak sortzen hasi baino lehen.

1028. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Atsotitz eta neurtitz, obra osoa eskuan geneukan, J. B. Orpustan-ek atera digun argitalpen berri ederrari esker.

1029. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Kuadro eta pinturak dira hor erakutsiak, holako obren prezatzeko gogoa ematekotan, eta gostuarekin batean giltza edo gako batzu ere bai, gai horien mezuan bakotxa bera ere barnago sartzeko.

1030. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Aurten ditu artixta haien lanak argitzan ezarri: haien 84 obra erakutsiak izan dira Ciudadelako Arma Aretoen (Roberto Barbero, Susana de Santiago eta Koldo Sebastian ziren hiru artista sarituak), eta beraz hor txalotzen diren obren autoreak.

1031. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0012 Daniel Adrianen zuzendaritzapean 14 obratako egitaraua eskainiko du Lasarteko abesbatza honek: Of love, Odi et Amo, Rosmarín, Von Alten Liebesliedern, Waldesnacht, Deep River, Libera Me, Ave Maria , Txoriñua nurat hua, Jeiki jeiki, Lili Polit bat, No llores Ne, El eco de una Habanera, Soule, Melodi Gorria eta Pagotako Auzoan.

1032. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak irutxulo 1994 0020 Groseko hondartzaren obrek aurrera darraite, garabia edo grua handiak alde egin duen arren.

1033. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Obrak gazteleraz idazten ziren, Gobernu Zibilera aurkeztu eta hango baimena ondoren lan horiek euskaraz antzezten ziren.

1034. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Haatik, behar diren obren finantzaketari dagokionez, Foru Lege horrek interes orokorrekotzat jotzen diren obren finantzaketa besterik ez du ezartzen.

1035. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Nekazaritza interes pribatukotzat jotzen diren obren finantzaketa Nekazaritzako Finantzaketari buruzko Foru Dekretu Legegileko III. Titulura igortzen da.

1036. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Horrela gehiago nabarmentzen da ureztalur bihurtzeko edo horiek hobetzeko obren finantzaketa, horiek interes orokorrekotzat jotzen baitira eta, berez, eremuaren baldintzei on egiten dieten eta ustiategietatik kanpo azpiegitura lanak osatzen dituzten obrak baitira, nekazaritza interes pribatukoenekiko aldea.

1037. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Hori dela eta, bidezko da III. Tituluari adierazirikoarekin bat datorren idazketa ematea, non Nekazaritzako azpiegituren erreformari buruzko Foru Legean ezarririko nekazaritza interes pribatuko obren finantzaketa jasoko baita.

1038. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Lehenbizi, esan bezala, Nekazaritzako azpiegituren erreformari buruzko Foru Legean ezarririko nekazaritza interes pribatuko obren finantzaketa besterik ez duelako jasotzen.

1039. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Hori dela eta, Lurraldeko Obra eta Hobekuntza Plan batean aipatzen diren obrak soilki finantzatzen ahal dira Foru Lege honen babesean eta egokitzen zaio ureztalurraren azalera oinarrizkoa ureztapen ustiategiaren azalera oinarrizkoaren gutieneko mugari.

1040. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 1. Nekazaritzako azpiegituren erreformari buruzko Foru Legearen babesean onetsiriko Lurraldeko Obra eta Hobekuntza Planetan nekazaritza interes pribatutzat jotzen diren obretan ureztalur bihurtzeko edo badauden ureztalurrak hobetzeko inbertsioak sartzen dira Kapitulu honetan, Plan bakoitzean horretarako ezartzen den epean burutzen badira eta lehenengo instalazioak badira.

1041. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0002 Halaber, Foru Lege honek nahitaez egin beharreko interes orokorreko obren finantzamendua dakar, lurzati kontzentrazioaz edo ezarritako beste prozeduretako baten bitartez egin beharreko erreformena alegia, zeinak horretarako onetsitako Lurraldeko Obra eta Hobekuntza Plan batean sartuko baitira.

1042. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0002 Hori dela eta, Nekazaritzaren Finantzaketari buruzko Foru Dekretu Legegilearen III. Titulura jo beharko da, soil-soilik lurzatiko instalazioen finantziaketa denean, hau da, Lurraldeko Obra eta Hobekuntza Planean sartuta egonik, nekazaritzako interes pribatukotzat jotako obrak direnean.

1043. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0023 1. Mendietan eginiko lanen arteko ezberdintasunak egindako kontratazioak era ezberdinetan kalifikatu ahal izatea dakar (obren kontratua, laguntza teknikokoa ...), aztertu diren kontratuek zein motatakoak diren argi eta garbi adierazten ez dutelarik.

1044. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0023 Obra horien ezaugarriek, teknika aldetiko zailtasunik eza sarri askotan, eta baita aurrekontuen kopuru urriak ere, betebehar hori ez eskatzea aholka dezakete.

1045. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0023 Kontratuei buruzko legeriak esleitze sistema hau erabiltzeko bide ematen du obrak premia handikoak direnean edo horien kopuruaren arabera, besteak beste.

1046. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0024 5. Gure azterketa burutu dugunean obra guztiak buruturik gabe zirenez, ezin izan dugu horien egikaritzea egiaztatu.

1047. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. leunda 00008 Gutxi gora behera, urtean zehar 20 edo 30 erakusketa egiten dira. Zarautzen egiten diren erakusketa garrantzitsuenak hemen egiten dira horretarako gela hauek eskeintzen dituzten baldintzak egokiak baitira: gelak handiak dira, argitsuak eta batez ere neutroak, hau da, ikuslearen arreta ez da desbideratzen gelen apainketara baizik eta erakusgai dagoen irudi edo obretara.

1048. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Gaurrarte Alde Zaharrean Udalak egin dauzen lanen antzera, Bastarreko Plazan egindako obrak behar den besteko azpiegitura edo infraestrukturaz osoturik dagoz.

1049. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0008 Orain gitxira arte hiru-lau bider konpondu izan da errepide hau; baina Hirigintza Saileko txostenak adierazten dauenez 1.500 metro horietarik lautik hiru zati obretako hondakinez osotuta egon da.

1050. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0008 Bidearen egoera txarra ikusirik, San Juaneko hainbat eleizkoi edo debotok obretako hondakinez betezen joan izan dira uneotan ermitarako bidea erabilgarri egon dagien, eta, badaezpada, bidertzean obretako hondakinak pilatzen, behar denerako.

1051. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0008 Ordenean adierazita, egingo diron obrak ondoren azaltzen direnak dira: Lehengo todo-uno kaja egingo da bidea apurtuta dagoen leku guztietan.

1052. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0008 Orain urte beteko proiektuan azaltzen denez, obra osoaren balioa 10'1 milioi pezetatakoa da, bizitzaren igoerak zerozer gehiago izatea derrigortzen badau gaurregun.

1053. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0008 Obrak hile biko epean egitekoak dira; baina gauregun MOPT lanak Gaztelugatxeko istmoan egiten dabilenez, lanok amaitzean hasiko da Udala bidea konpontzen.

1054. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0041 Horretara dator orain dela gutxi irakurtzeko zoria izan dudan liburu zoragarri eta estrafalarioa, Luis Mateo Díez idazle liluragarriaren libururik ezagunena agian: EDADEAREN ITURRIA, 1987an Kritika eta Literatur Sari Nazionalak lortu zituen obra.

1055. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... o. araolaza 0019 Emankor Antzerki Taldeak Anton Chejoven El Canto del Cisne obra antzeztu du oraintsu Ryder-en.

1056. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... o. araolaza 0019 Aukeratutako obra zaila eta sakona zen beharbada ostegun gauean Bilboko Etorbidean elkartutako ikuslegoarentzat, neurri handi batean teatroa inoiz ikusi gabeko jendeak osatzen zuen ikuslegoarentzat.

1057. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... o. araolaza 0019 Obra bere osotasunean barneratzeko zailtasuna alde batera utzirik, ikusmin eta txundidura handiz jarraitu zuten ikusleek anzerkia.

1058. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... o. araolaza 0019 Obraren laburtasunak eta antzezle bakarraren dinamikotasunak irensten erraza egin zuen, hasiera batean astuna espero zitekeen bakarrizketa.

1059. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0005 Obra honen ardura Francisco Cubaskoa arkitektoarengan iminten da.

1060. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berba 1993 0004 Hainbat autoreren artean (L.L. Guerra, E. Espín, J.G. Morillo, P.P. Tremps eta M. Satrustegik) egindako obra da, eta Donostiako Zuzenbide-Fakultatean testu-liburutzat daukatena.

1061. 1991> zuberera saiakera-artikuluak i. borda 00012 Uztaro arte atelierrak bi gertakarien biltzea proposatu zuen, ikastolaren obren alde ABADIAREN IZARRAK izeneko ikusgarria plantatuz.

1062. 1991> zuberera saiakera-artikuluak j-l. davant 0062 Obra nasaiak ûtzi zûtian, frantzesez haboroenik.

1062 emaitza

Datu-estatistikoak: