XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0016 Emoiguzu gaurr geure eguneroko ogia, parkatu eiguzu geure zorrak geuk gure zorrdunai parkatzen dautseguzan lez, eta ez eiguzu itxi tentaziñoan jausten baña gatxetik jagon gaizuz. Amen.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia gmant 0006 France, Belgique, eta England'en,
Amerika urriñetan,
sakabanaurik, biotz-urratuz,
ogi mingotza txastean!...

3. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0056 Orduban orain baño donoki-urriñago
egongo az. Adi, ba: ire gogo zindua
galtzori larrijetan ixango dokanetan,
sutondotik urruti, gogo-otz ta bijotz-jua
ixango azanetan, ez aiztu iñoz-ez-iñoz
Etxezarra'n maitasun bi bakarr zuazala;
Jaun-Goiko maitasuna ta Aberri-maitasuna.
Eurek ixan bai-dozak gure biztaldijaren
ogija egosi dan laba gori gorija
.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Uruna eralgiten asi zarenezkero, ekin arloari arik eta ogia eginarte.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 Ezkara gu iñoiz ogi ta jaki ixango.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Ta Maipak ogi gogorra eskeñi eutsan.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Yan eben, ba, biak ogi gogorra ta esan eutsan Kalistrok: Maipatxo, ¿ta etxea ondo itxi ete-dozu urten dozunean?.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0045 Jaun Jaungoico-au da arimiaren oguiya, ta beste janariyac gorputzian eguiten dabiena, auxe berau eguiten dau ariman, biar dan guertutasunagaz artu esquero, beragaz bat eguiten da, berac daucana leguez esanda; da sua leguez, atarateco biyozetic, araguiyaren su ta berotasunac amatauco dabezan su garrac.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Au dala-ta, Ogi au jan eta Jauna'ren Odola deungaro edan daroana, Jauna'ren Gorputz ta Odolaren errudun dala, diño Paul deunak.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0177 Ogia Jesukisto'ren Gorrputz ta ardaua Jesukisto'ren Odol biurtzeko almen izugarria emon daroatse Jauna'k.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 7. Beste alatz asko be egin ebazan Jesus'ek: itsuai ikusmena emon, gorrai entzumena, gexoak bapatera sendatu, itxaso asarretua baretu, ogiak ugaritu ta illak biztu.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Artzañak, txiruak ixan-arren, bai-eutsaen emon, gogo onez, ogija; sabairik ez, baña.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Itxasua amurruz egongo danetan edo negubak bere ekaitz gogorrakaz itxasora urteten galazoko daunetan, arrantzale gaxuak jan-edatekorik eztabela eukiko, Bazkunak berak emongo dautse ogija.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0594 Ogi: otordu, otorde, otamen, otarra, otarre, otil, otondo.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Arrañak ontziratuten diranian gixon esi ayek agertuten daben poza ezta ixaten txikerra, ez, baña sarri umientzat ogi barik egon biar ixaten dira itxasuaren zabelak sarratuta edo egoten diralako.

16. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0003 Eta... enetxua! merkiak daude ba oraintxe arraultzak nolanai alperrik galtzeko, lau peseta t'erdi dozena! lau peseta t'erdi... ezin diteke bizi! guziya goitik dabil, oso goitik... ia ba: dozena arraultz lau peseta t'erdi, libra xerra amabi errial, esnia lau txakur aundi litrua, porru-perrejil txorta txiki bat lau txakur aundi, aza-burua erriala, olioa iru peseta litrua, ogia ogei xentimo opilla, legatza iru peseta libra, bixigua, atuna, baratxuri, tipula, azanayo, azukre, piper, irin, babarrun, urdai, ardo, cafe... o...!

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Baña utskeri oyek alde batera utziaz nere Tomax oso ona da; zakar xamarra, batzutan, ori bai, baña ona... O! gatzik gabeko ogiya baño obia.

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Pipax. - Ire andriak aña ogi ez diagu bada zor, zuek bezin lotsagabiak ez geralako.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Atraka. - Ogiya? Ire amak obe zikan ire tokiyan sei librako ogi aundi bat egin balu.

20. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 *223. G. Zer eskatzen degu, emaiguzu gaur gure eguneroko ogia esatean? E. Gorputzarentzat berari dagokion janaria ta animarentzat grazia ta Sakramentuak eman dizazkigula, eskatzen degu, emaiguzu gaur gure eguneroko ogia esatean.

21. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0020 Zer eskeintzen da Mezan? Mezan Jesukristoren gorputza eta odola ogi-ardoaren irudi edo antz-pean eskeintzen da.

22. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Ostia artuaz: Zeruko ogia artu ta Jainkoaren izenari ots egingo diot.

23. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0216 Ogia ta ardoa, noiz biurtzen dira Jesukristoren gorputz eta odol? Apaizak Mezerdiko itzak esanaz batean, biurtzen dira ogia ta ardoa Jesukristoren gorputz eta odol.

24. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Ogia ta ardoa Jesukristoren gorputz eta odol biurturik.

25. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Ogia ta ardoa, noiz biurtzen dira Jesukristoren gorputz eta odol? Apaizak Mezerdiko itzak esanaz batean, biurtzen dira ogia ta ardoa Jesukristoren gorputz eta odol.

26. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Eta Mezerdiazkero bai al da ostian ogirik eta kalizan ardorik? Ez jauna, Mezerdiazkero ez da, ez ostian ogirik, ez kalizan ardorik; ogi ta ardo usaia, gozoa ta gañerako eraskiak baizik.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 oartu, geixo itzeetik zaletutzen direnak ta gizartek ere, ekin aldietako moteltzen direla ta bizitza (gaur beñepein) dakizute ez da adimen arrazoi utsez bizitzen, gero ta geigo naimen bizigoa bear da; lana pen betik bere izardiekin irabazi bearra izan badu gizakumek ogia, oraingo izardia minkor aitukorragoa da, zaiñ biziña da ta.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 Judasen enda zorigaitsua etsayen errietan banakaturik, atsegez ta lotsez ill zorian atzerriko ogi samiñez igoituta bizi da.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 (...), Uzkurtz gaietan jakin bear duana da, norberari dagokion argitasunez, bere burua olentzatzeko (salbatzeko) bide bearrez bearak diran Erlijio'ko mirariak (jakitea) eta gañera Eukaristi'ko Ogia egunerokotik eta gorputzaren ogitik bereztea, era onetan Eukaristi donera urreratu dedin bere adiñari dagokion jaieraz.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Prantziskok ordea, ezagutzen etzutenentzako ezer gutxi bai-zan, kaxkarra ta itxura txarrekoa zalako, etzituan ogi koskorr legorr batzuek besterik bildu; bestela Masseo anaiak, galanta, liraña ta dotorea zalarik, puska aundiak eta ogi osoak bildu zituan.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Beren ibilketak bukatu ondoan uri atarian iturri bat zegoan leku bakarti batean alkar jo zuten: iturri aurrean arri zabal bat arkitzen zan, ta arri onen gañean atera zituzten bakoitzak bildutako ogiak.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Prantziskok Masseo anaiaren ogiak berak bilduak baño aundiagoak eta ederragoak ikusirik atsegin aundia artu zuan, ta lagunari begiratuta esan zion: -¡O anai Masseo ez degu onelako ondasunik merezi! Itz auek berriz eta berriz esaten ari zala Masseok erantzun zion: - Aita, nola deitu dezakezu ondasuna gabetasun gorri au, bearr degunik ere ez degu-ta? Emen ez dago mampacirc;izapirik, ez labanik, ez azpillik, ez etxerik, ez mampacirc;irik, ez morroi ta miraberik.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0014 Sacramentuac utziaz zuazen bezela, dijoaz gueitnaz utseguiteac, guelditzen zeralaco bizitzaco ogui gabe, izanic au Antioquiaco San Ignazioc esqueintzen ziena lenengo eundi edo sigloco cristauai, pecatuaren contraco erremediotzat eta eriotzatic libratzeco prenda bezela.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Goizean etzidaten arako ogi beltz puska ura besterik eman izan, eta gaiñerako atxilloak baru utsik zeuden.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Gorriek berriz; aurreko gauean egin zuten betekadaz gaiñera, jateko ugari zeramatzaten: ezti, aragi, ogi, azukare, patata egosi ta abar gizon zuur, erneak izaki aiek.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 (...) eta eriotza urreratzen datorrkidala ezagutzen dedalako, goi-gauzetara oso emana eta nere pekatuetzaz negar egiñaz, bakar-bakarrik egon nai nuke; augatik anai Leonek ondo dirizkionean ogi pixka bat eta ura ekarriko dizkit bai, eta iñori nigana ezergatik ere urreratzen ez diozute utzi bearr, nerekikoa nere orrdez zeok egingo dezute.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Goizean goiz oneraspen aundiaz meza santua entzunda, Erromatik amarr amabi kilometro zegoan baso batera joaten zan, eta egurr-zamak eginda, ogi ta gañerako beste jan gauzen orrdañez saltzen zituan.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Azkenean Adani esan zion: Lurra madarikatua izango zaizu lanegin arren: jana nekez aterako diozu zure bizi osoan: arantza ta larrak emango dizkitzu, ta lurrako belarra jango dezu: jan bear dezun ogia zure izerdiz irabaziko dezu.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Meza edo elizkizun barruan, arretarikan gabe egoten dira, beti izketan, alde guztietara begiraka, ogia jaten, josta-gaiak alkarri erakusten....

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0062 Jesu-Kristo dala apaiz au, probatuko det San Juan Krisostomo'ren itz auekin: Apaizak dira serbitzari utsak: Jesu-Kristo da Ogia ta Ardoa Gorputz eta Odol biurtu, eta eskeintzen dan Sakrifizioa Santu egiten dituana.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0062 Azkeneko aparian Konsagratu zituan ogia ta ardoa, eta orain ere badirau milagro ori egiten.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0063 Erakasle Santu onek erakusten du itz auekin, Jesu-Kristo berbera dala Mezan gauzarik bearren-bearrenak egiten dituana, eta zerutik jeisten dala, ogia ta ardoa bere Gorputz eta Odol biurtzen dituala, eta bera eskeintzen zaiola Jaungoikoari, mundua salbatzeko, eta bitarteko leial bezela, erregutzen duala, erria erredimitzeko.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 Badira zortzi egun, esku ezkutuko batek jartzen dizkidala aurrean ogi bat eta neurri bat ardo.

44. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 - Jauna ¿legamiña badaki zer dan? Urunari, ogixa egiteko, nastaten dotsagun orampeuml;a? Lamia be (re) auxe dala esan leike.

45. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0120 Landu, anaya, ta ikerr ire erri onen lurra, ta sorrtuko dizkik uzta aberatsak, ogiaren mamiaz beteak.

46. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Arrailladora. - Ogia austutzeko tresna.

47. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Gure Jesus onak, ogiaren ondotik edo zeruko ta lurreko bizigarriaren ondotik zorren barkazioa eskatzen erakutsi digu.

48. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Argatik eguneroko zeruko ta lurreko ogiaren ondotik eskatzen degu Jaunak gure zorrak barkatu dezazkigun.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Behinere ogiak etzion huts egin Micheriari.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Landa batzu, dena lore edo lili; guk hemen arthoa eta ogia bezala, han gaindi lorea dute uzta handienetarik, hoietarik egiten baitituzte ur-usain mota guziak.

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Jesusek manatu zioten orduan, desmezua eman zezoten langileeri, ogiak joko zituztela harek eta haren lagunak.

52. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Hor, menturatzen da nausia gamberan sarturik erraitera: haimbertze ogi izanki jotzeko eta ez zirenez bada ohartzen: argia zela aspaldi hartan?.

53. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Jeiki ziren beraz orduan Jon Doni Petri intzire eta intzire eta, ogiak meta batean ezarririk su eman zioten.

54. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Eta nola ez baitzakiten deuseren gordetzen, Jesusek suarekin bihitu zituela ogiak heienganik jakinik, auzo batzuek su eman zioten, hek ere beren ogieri, eta... beren ogi guziak erre.

55. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 I. Gorphutz-Saindua da Sacramendu bat JesuCristo gure Jaunaren Gorphutza, Odola, Arima eta Jaincotasuna dauzcana, Ogiaren eta Arnoaren idurien edo itchuren azpian.

56. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0014 Tentatzailea hurbildu zitzaion, erranez: Jainkoaren Semea balinbazira, errozute harri hauieri ogi bilhaka diten.

57. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0015 Jesusek ihardetsi zion: Izkiriatua da: gizona ez da bakharrik ogiz bizi, bainan Jainkoaren ahotik atheratzen den hitz oroz.

58. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0421 Gaizki bildu ogiak ezti uduri, bena ahoa uzten hariñaz betherik.

59. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0088 Bainan nork sinhetsiko zuen berak ezpalauku erran, gizon egitea ez aski, nahi zela gure amodioz jarri ogiaren itchuretan, nahi zela bilhakatu gure arimen janhari?.

60. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0206 Ogi kharmin horren altchagarria zer eta nun zen?.

61. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Badakigu-eta zenbeit sathor, sagu eta arratoin garbitzen badu, ogi eta arthoetan sarraski handienak egiten dituela! Egun erain ogia eta ohart dadiela bele bat, bihar han da andana ikaragarria.

62. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Ogietan erdoilak kalte handiak egiten ditu: guziek badakite hori.

63. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Hainitzek ez dakitena hau da: hamarretarik bederatzietan arbasta hunen hostoetarik haizeak eremana dela ogirat!.

64. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Lurrak chukhatu bezain laster, erain ogia, olhua, garragarra, taakua, zekalea.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ¿Eta ogija irabaste-lekua galdu? esango leukie eurak.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ogija irabazi leike beste era askotara be, zintzotasuna zapaldu barik, erantzungo geunskijoe.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 OGIJAREN GORA-BERAK.- Aspaldijan ogija urri dabil erri onetan, eta larri dabiltzaz or topatu eziñik.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Onen ganian emengo Udala'k azkenengo batzarrian erabagija artu eban jakiñen ganera ipintia Perea (gobernadoria) ekarri dayala Durangora garija, uruna edo ogija, errija larri-larri dagola-ta; jaramonik ezpadau eiten... ¡or konpon!! esanagaz etxera duazala kontzejal gustijak, dana bertan-bera itxita (1) Bizkai'rako dakarren garijaz egindako ogijak Santander'era bialtzen dabez Bilbao'ko ogi-ola jabiak, itxuraz gobernadorian baimenaz. Atzo orixe agertu eben emengo txinelak Basortu'ko geldokijan. ¡Joko ederra orixe! Arrayetan ba, ogijak uts egin ba`bai, geniño polita parau beiyakuk.- KIRIKIÑO.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Euzkel-ikastola barrijak edegi, ikaslak geitu, ta euzko-abixendun ta enparauko Euzkadi'n ogija janda bixi diran gustijak euzkeldundu'ta txaidiak-ziar euzkeraz bakarrik entzuten oituretu.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Baña ez txindija eta ogija bakarrik.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Txakur-goseak, ogiya amets bezela, socialista abek ere beren opilla baizik ezdute gogoko, eta berenaren aldez, edo beren-artekuen ogasunen aldez itxuan leyatuko dira, egintza itxuski onek beren labetik at aurkitzen diran langille ta beartsuen eskubide ta ogasunei egin dezayoten oker edo gaizkintza aundiyaren begirapenik gabe.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Baña berak ezango dabena neuri txakur geitu ta ogi emon.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ardura ikhusi den gauza da uri anhitz eman duten neguetarik lekhora ogia chuhur heldu dela; hotz gehiagorekin eta heze gutiagorekin hobeki emaiten ohi baitu.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horren arabera iduri luke ez lukela uri anhitz galdatzen ogiak; anhitzekin ez doanaz geroz ongi.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Nola bada bidegabe egiten othe dako uri soberakinak ogiari, eta zer egin dezokegu nun haren sendatzeko edo bederen bai arintzeko.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Urak hartzen ditu eta baderamatza berekin gain behera; bidea baldin halako hatzemaiten badu, jauts arazten ditu ogiaren erroen hel mena baino beherago.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Galduak baitira ordutik ogiarentzat.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ikhusten dugu beraz uriak hein batetarik harat nola dakon aiphu ditugun lurretan ogiari kalte egiten; khentzen baitazko menetik bere hazkurriak.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ogiaren erroek, luzatzen hastearekin, hatzemaiten dute ur hura eta hartan hotzak, aire eskasak laster gal arazten ditu, edo bederen khentzen deie beren indarra.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Norbeitek galdatu dauku noiz eman behar zakon ogiari superphosphate deithu ongailua.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Noiz behar zako eman erran dugun ongailua ogiari, ala eraitean, ala negutik lekhora, ogiaren galtzaratzean.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Badira bi ongailu mota ogiari emaiten ohi zazkonak; ez Eskual-herrian, bainan hemen baino ogi gehiago biltzen duten lekhuetan.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ongailu horietarik bata, superphosphate deithua, emaiten ohi da ogiaren eraitean, bertzea aldiz, nitrate, deitzen baita, emaiten zako negutik lekhora, hotzak joanik, jauztera doalarik.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bertze alde bigarren ongailu hau ez ohi zeie emaiten ogi chuhur edo ahuler baizik; izan diten chuhur eta ahul aro gaichtoaren ondorioz, ala lurra bera hotza delakotz eta zain gutitakoa.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Lehen ongailua aldiz eman diteke edo zoin ogi lurretan, nolako heldu den ogia ikusi, ez eta ere hazia aurdiki gabetarik.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Orok dakigun gauza da aldiz, negua iragan artean, ez duela ogiak alde joan dadien belharretan; hobe duela anhitzez erro onak eginek.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bertze alde, arthora etche ongarri ausarki ukhan duten lurrek badute nitrate horrek deraukan gozotik aski bederen ogiaren hel arazteko neguaz haindira.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Orduan ogiak berak erakutsiko du baduen haren beharrik ala ez.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Hauche dela ageri da hortarik ogiak negu aitzinean galdatzen duen ongailua.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ez duelarik neguaz handira artean ogiak belharretan joaiterik, halere jan behar du bethi bizitzeko eta hotzari ihardokitzeko.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta ezin jan ogiak, bertzeek baino gehiago, jatekorik ez duenean bere hel menean.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Neguan hazkurri eskasez ahuldu ogiak nekez du gero ondorio onik eginen.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ahultzea baiño gaichtoagorik hel dakioke neguan hazkurria eskas duen ogiari; osoki galtzen ohi da, hotz eta heze soberakinari ihardokitzeko indarrik aski ez ukhanez.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Horra zertako nahi duen ogiak neguaren azkar iragaiteko hazkurria: ez lurretik gora athera araziko duena; bainan bai erroak azkarturen dazkona.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Huni esker, ez da galduko neguan ogia, ez da ahulduko, bainan bai azkar egonen bereziki erroz.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Halako ogiak ez duke negutik lekhora bertze ongailu beharrik, nun ez den lurra aitzineko bihira etche ongarria chuhurregi ukhan dutenetarik.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta ez uste ukhan ongailu hau ez zakola neguan baizik ari ogiari.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Aiphu dugun ongailuak bururadino jarraikitzen dako bere indarra ogiari.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zombat aldiz ez zauku heltzen ogiak lastoz eder jin eta, bai bederen luze, etzaten baitzauzku, bihiaren egiten ari direlarik; chimur gelditzen baitzeie bihi hura, ezin hazi dutelakotz behar bezala, lurrerat eroriz geroz.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Handizki alde du beraz ogiak lastoa azkartzen dakon ongailua.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ahanztera nindoan erraiteko hobe bada, eta badakigu orai zertako, ongailu hau ogiari emanik eraiterakoan, halere orduan eman ez dakonak ongi eginen duela negutik lekhora emaiten badako; bainan ahalik eta lasterrena.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Baditeke orduan emanik ez duela eginen bere indar guzia: bainan nola, erran bezala, ongailu hau ez baita lurreraz geroz galtzen, huntarik ogiak hartu ez dukena bilduren du ogiaren ondotik eginen den haziak.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ogia (80 kil.)...... 16 fr. 50
Artoa (75 kil.)...... 12
Oloa (50 kil.)...... 10
Belharra (100 kil.)...... 6
Lastoa (100 kil.)...... 4
Lur sagarra (50 kil.)...... 8
Ilharra (80 kil.)...... 31
Gaztaina (100 kil.)...... 13
Arroltzeak (dotzena)...... 1... 35
.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ogiez ere ez da espanturik: gure eskualdean izan da aski ederki: bertze batzuetan ez hala: badira oraino Frantzia iphar aldean bildu ez dituztenak, langile eskasez.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Parise inguru eta handik goiti hemen baino berantago zohitzen dira ogiak; bertze alde, iduri ez lukelarik, eskuz ebakitzen ohi dituzte.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Aurthen bertze alde eroriak dira hango ogiak, ezin baititezke beraz eskuz baizik ebak.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ohikoaz biga emanik ere ezin hatzeman eta ogiak galtzen ari.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez da hori ogiaren merkerat ekhar arazteko bidea.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 - Ogia urthetik urthera gutizen ari zaukula diote.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0077 Inazio,
Palazio,
Jan ta eran despacio;
Ogiya purra-purra
Inazio
lapurra
.

111. 1940-1968 bizkaiera bertsoak benb 0092 Jaungoikoaren ezkutapena
Sakona eta aundia,
Tomas jaunagaz egin dabena
Benetan miragarria:
Ardau ta ogian biurtu arazo
Jaunan izate guztia,
Oben guztiak parkatuteko
Damotso eskubidia.
Guk uste baiño aundiago da
Eleiz gizon izatia
.

112. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0006 Danak:
Artu, Aita Zerukoa,
Jainko, beti-betikoa,
Artu gure oparia;
Ogia eta ardaua
.

113. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0006 Batzuk
Ona Ogia, guztiz-garbia;
Arren, daneri emon grazia,
Eta illeri, zure bizia
.

114. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0008 Danak:
Emoiguzu gaur geure eguneroko ogia
parkatu eiguzuz geure zorrak
guk geure zordunai parkatzen
dautseguzan lez eta ez eiguzu
itxi tentaziñoan jausten, baña
gatxetik jagon gaizuz
.

115. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0016 OGI ZERUTIK

116. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0016 Ogi zerutik etorria
Zu zara gure poz guztia
.

117. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Zuzendu zure oiñak
zutik egon ezinda dagozan orma-zaar oneitara
arerioak jauretxea guztiz ondatuta itxi dau
Zeure bizitokitik bustiten dozuz mendiak,
eta lurra zeure ekintza eginkorrez beteten da;
abereentzat bedarra erneten dozu,
eta landarea gizonaren morroientzat;
berak ataraten dau soloetatik ogia,
eta biotza pozten dautsan ardaoa,
eta arpegiari diz-diz eragiten dautsan orioa,
eta indarrak emoten dautsazan janaria
.

118. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0069 Danok dakigu zer dan mundua
oñaze ta atsegiña,
billosik jayo, billosik bizi
ta eriotza bardiña,
lanaren trukez geure ogia
irabazten alegiña,
alegin ortan sarri askotan
alkar ikusi eziña
.

119. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 11. Igo zan barriro, ogia artu ta jan eban; eta eguna argitu arte itz ugari eginda, joan zan andik.

120. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0199 Maria Carreirak gordetan eban dirua sakuto baten ta emoten eutsoezan ogi, patata, arto, baba ta beste gauzak saldu egiten bazan.

121. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 4. Noz ete dabe - itxiko gaizki - egitea, noz nire erria,- ogi balitz lez,- irunstea?.

122. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 7. (Gorpuztiz)
Ona Ogia,
ogi bizia;
beti betiko
gaitu biztuko
.

123. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0183 Jesus'ek esan eutsen: Otoi egitean, esan egizue: Aita, donetsia bedi zure izena; betor zure erreiñua; emon egiguzu gaur gure eguneroko ogia; parkatu egiguzuz gure pekatuak, geuk bere geure zordunai parkatzen dautseguzanez; ta ez gagizuz zirikaldian sartu.

124. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0183 Gero, esan eutsen: Zuetariko batek adiskide bat dau, ta aregana gaberdian doa, ta dirautso: adiskide, emon egidazak ordezko iru ogi: nire adiskide bat, bidez doala, etxera etorri yatak eta, ari zer eskeiñi ez yaukat.

125. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0183 Baiña besteak barrukaldetik erantzuten dautso: Ez akit gogaikarri; atea itxita dak, eta nire semeak ogean nire ondoan dozak: ezin jagi naitekek iri ogiak emoteko.

126. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0183 Baiña arek atea joten ekin ba'dagio, ba-dirautsuet: adiskidetzat eskatutakoa emoteko jagi ez ba'dadi be, nekegarri ez dakion beintzat, jagiko da, ta bear dagizan ogi guztiak emongo dautsaz.

127. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0183 Zuetariko batek bere aitari ogia eskatu ba'dagio, onek arri bat emongo ete-dautso? Edo-ta arraiña eskatu ba'dagio, arraiñaren ordez suge bat emongo ete-dautso? Edo arrautza bat eskatu ba'dagio, arrubi bat emongo ete-dautso?.

128. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0153 Ogi au jaten dauanik ez da ilgo, agindu eban Jesukristo'k.

129. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0195 Aingeruen jana, giza-jan egin da;
Iduriak alde! egizko ogia au da;
Au arrigarria! Mirabe txiroa,
Jaki dezu Jaungoikoa.

130. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Maiond. Mai santu ondoko Postcommunio Ogi ta ardo zerutar oetaz aserik, egizu, arren, Jauna, Donibane'ren oroipenean artu baititugu (...).

131. 1940-1968 gipuzkera poesia x. lazkoz 0919 Bi etxe-xori atera dire
gain sabaie'ko leio'tik,
bat dabilla artaren bille,
bestiak non den ogirik.

132. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0022 OTEIZA irudigille
ta sermolari onari
esker milla ta bizitza luze gure klonletx-utsunean
txapela ezkerrean
eta nere esker-erakutsiaren ogi samur au eskuinean

133. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0059 OGIA

134. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Etzuan lenengo esan-aldian ezer ulertzen, iru edo lau bider polliki-polliki esanda gero bai:
- Ona emen ogia, ardoa, aza goxo ta beroak.

135. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0038 Bere estutasunian eskatu zion Aita San Antoniori adimentuko argia, ta lagun zegiola arren bere estutasunean, aginduaz emango zituala bi pezeta beartsuen ogitarako.

136. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0162 Ogi, aragi, esne edo beste edozer banaketako lana nik nai nuen arkitu uri artan, baña dena alperrik.

137. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0020 54- berez (bere izatez)
zeruko ogi zana...
gotzonen ogia
egin zan giz-jana...
.

138. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0024 66- artu ogia, bere
esku mungarrietan,
onetsi, zatitu,
ipiñi eskuetan

139. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0028 81- eskein zioneko
Jaungoikozko ogia,
odol-aragizko
janari-edaria...
.

140. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0032 95- ardo-ogi-irudipez
egi-egiz dagola...
ikaraz SAN PEDROK
erakusten diola...
.

141. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Ogi bat izan ezkero, soin bat ere baikera guziok; ogi berberaz azita, bat egin geralako (I Kor., X, 16-17).

142. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Orregatik Jesusek berak ots egiten digu, uskeriak uxatuaz betiko bizia damaigun janariaren billa: Etzaitezte nekatu aitzen dan ogiaren atzetik, ekin ordea betiko bizitzaraiño dirauken ogi billa (Jon VI,27).

143. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Zerutik jetxi ta gizakiar bizia damaiona, Jainkoaren ogia da (Jon VI,33).

144. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0121 9.- Ogi-ardoak bezela.

145. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0121 Eta zergatik ogiz egiña, misterio au? Ez dezagun esan geure buruz ezertxo ere.

146. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0121 Entzuiogun, baizik, Apostoluari, ontaz ari danean diona: Gu guztiok, asko geralarik ere, gorputz bat gera, ogi bat.

147. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0121 Batasuna, jaiera, goi-maitasuna! Ogi bakarra, eta zer da ogi bakar au? Askok osotutako gorputz bakarra.

148. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0121 Oartu zaitezte, ale bakarrak ez du ogirik egiten, ale askok baizik.

149. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0484 6. Negarrezko ogiaz janaritu nagizu, Jauna; ta negarmalkoak neurtuta edateko emon egidazuz (Len. Id. 21,26].

150. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Otoitza bukatzean, ogia, ardoa eta ura ekartzen dira... (ib. 73 or).

151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Orretxegatik egun ondo berezia, Kristau-erria Eukaristi ogiarekin batera gogo-janari dan jainkozko Itzaren erreinu santura sar dedin.

152. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0011 Gure inguruan: iturriak eta ur-errekak, guk ura izateko... landetan ogia, mahastietan mahatsa, guk ogia eta arnoa izateko... arbolak, guk fruituak eta egurra ala zura izateko... alimaleak, guri haragia emateko.

153. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 Apezak, mezan, ogia eta arnoa pausatuak izaten ditu, aldarea erraten zaion mahainaren gainean.

154. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 Ogi churi, mehe, biribil bat izaten da.

155. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 Jesusek apezeri errana du, ogia hartzeko eta errateko: Hau da nere gorputza, gero arnoa hartzeko eta errateko: Hau da nere odola.

156. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 Orduan ogia, Jesus bilakatzen da; arnoa berdin, Jesus bilakatzen da.

157. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 Iduri du oraino ogia dela, bainan Jesus da.

158. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0006 BATEK.- Ni naiz zerutik jautsi ogia.

159. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0006 - Ogi hortarik jaten duenak badu bethiko bizia.

160. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0007 II. OFERTORIOA Ogiaren ofreitzea.

161. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0018 ADORA=zLo=NEZKO AKTA.- Ene Jesus, adoratzen zaitut hemen, ogiaren itchuraz gordea.

162. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0008 BATEK.- Ni naiz zerutik jautsi ogia.

163. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0008 - Ogi hortarik jaten duenak badu bethiko bizia.

164. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0019 BATEK.- Iguzu egun gure eguneko ogia;
DENEK.- Barka zagutzu gure zorrak, guk gure ganat zordun direneri barkatzen dioztegun bezela;
BATEK.- Eta ez gaitzatzula utz tentamendutan erortzerat;
DENEK.- Bainan begira gaitzatzu gaitzetik.

165. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0026 ADORAZIONEZKO AKTA.- Ene Jesus, adoratzen zaitut hemen, ogiaren itchuraz gordea.

166. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0030 Ostia + garbi, Ostia + saindu, Ostia + churi hau, bethiereko biziaren Ogi + Sakratua eta bethiereko salbamenduaren Kalitza.

167. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0031 iguzu egun gure eguneko ogia;
barka zagutzu gure zorrak
guk gure ganat zordun direneri
barkatzen dioztegun bezala,
eta ez gaitzazula utz
tentamendutan erortzerat,
bainan begira gaitzazu gaitzetik.

168. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0031 OGIAREN PUSKATZEA

169. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0057 1. Huna ogia
Ogi garbia
Gure indarren azia:
Gure bizia
Dadin guzia
Goiti abia!.

170. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0057 1. Huna Ogia guziz garbia
Othoi deneri eman grazia
Eta hileri zure-bizia.

171. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0058 2. Ogia harturik mintzo da Jainkoa Hau da ene Gorputz gurutzerakoa.

172. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0061 2. Zerutikako ogi bizia, Gizon flakoen altchagarria, Senda nazazu, azkar nezazu Ukan dezadan sarri loria.

173. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0012 OGI ZERUTIK

174. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0012 OGI ZERUTIK ETORRIA,
ZU ZERA GURE POZ GUZIA.

175. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0013 3.- Ogia arturik mintzo da Jainkoa:
Au da ene gorputz gurutzerakoa

176. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0013 4. Ogi eta arno itxurez iduri,
itxuretan Jesus itzaltzen da guri;
izatez, argatik, ez arno ez ogi:
Jesus berbera da sakramendu ori.

177. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0017 1.- Oi mirakuilu guziz espantagarria:
ogiaren iduriz Jesus estalia!
Ura dut adoratzen aldare gainean,
ura bera dut jaten komunionean

178. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0071 Dizipuluek ihardetsi zioten: Nork nundik ogiz asetzen ahalko di-TU, HEMEN bazter le-KU HUNTAN? Galdegin ZIOTEN: Zonbat ogi di-TUTZUE? 1. Iharde-tsi Zl-O-TEN: Zaz-pi.

179. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0071 Orduan manatu zioten jenderi lurrean JARTZEKO, eta zazpi ogiak harturik, eskerrak bihurtuz, puskatu ZITUEN eta dizipulueri eman banaka zitzaten, eta banakatu ziozkaten jen-DEARI.

180. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Azken afarian Iesusek orori
erran digu berdin: Ea, ogi ori
ar zazue ta ian, nere gorputza da.

181. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0406 Bethune-ko hirian sartu gindelarik,
Erdi hilak, zikinak, eta bethi preso,
Bazen andereño bat, karrika-hegitik,
Ogi bat eskietan, eni so eta so...
Jauzika neskatoa da gure lerrotan,
Irriz, ta esku batez sispak bazterturik,
Bere ogiarekin pott bat eman zautan,
Alemanak zanpaka, ken zadin bidetik.

182. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 Flandres-eko alaba, lanaren artetik,
Zure beso azkarrek ekartzen zituzten
Ogi ta esne zopa, zaintzailen ixilik,
Preso ziren gizonek zerbait jan zezaten.

183. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia x. lazkoz 0042 Eguneroko ogia
lurrak ematen du:
ari zaizte lanian
erein eta bildu.

184. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0099 Ogi saindua hartu zuen Luzik, arimaren hazkurria, lur huntan egon beharra zelakotz urthe luzeak.

185. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Barazuza-harriak, lana erretch... oren laurden bat ez behar, larritu ogiaren, etzan-lasto-ez deus, lurrean edatzeko.

186. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 5. Kultura bereziak ere azi, han, nagusien morala-ren ogiaren bidez.

187. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Jainkoak orduan azkarrago joiten du: gaitza aberetan sartzen da; harriak urtheko ogi eta beste uzta guziak chehatzen ditu.

188. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Bere aitaren atelerian, lanean ariz pasatu urte horiek, Jesus'en gizontasuna finkatzen bezala dute: gizonen kondizionea osoki hartu izan du, bizitzeko heien arrangurak sendituz, bere izerdiaz irabazi ogia partekatuz bere etxekoekin, oren goxoak pasatuz bere sor-herriko lagunekin, etxez-etxe lanean ibiliz....

189. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0011 Ogia balin bada eskas Españian, Frantzian baditake irina.

190. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0030 B) Diman Urkiolati ogi ta ur bedinkatua ekarri, arkalegaz busti ta ganaduari emoten ddako.

191. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0149 Udalak ogi ta zaragi, bear dan beste eraman-arazten du, ta gutxi edo gei Segurar guziak zerbait an artzen dute.

192. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Ogia churitu zauku; gaineratikoak, diren tokitik higitzeko, lan handien beha daude, dela untzi, dela zubi, dela bide: Frantzia barne hortan gaindi dabilanak badaki zer ikusi behar den jendearen hemendik harat eremaiteko.

193. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Bainan ez da segurtamenik. Aldiz sal-erospenez ez dute hoinbertze dada-mudarik izan. Ameriketarik ikatza, ogia, tresnak eta bertze gauza frango igorriko dituzte Frantziarat. Agorrilean 722.000 tona hel-arazi baituzte, emendatuz jinen zaizku erosgeiak, eta abendoan miliun bat tona gauza igorriko dauzkute.

194. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Laborarientzat ere lana, ez dako gure eskualdetan huts eginen, bainan lana ongi pagatua, ez dezan ogia alcha galzetan, esnia sal galzetan, bizi dadien haren lan baitezpadako borthitzak emaiten daizkion dretchuen arabera. Salzekoa badu bainan zombat gauza falta, bestigailu arnes; egoitza trichte eta zikhin, argi eskasa, ura urrun, bideak tzarrak, sosa ere chuhur; gaztek nahi familia bat moldatu, etche bati lothu eta memento huntan ezin asma ere hori egiten ahalko dutela, orai miliuna hurbil behar delakotz, etche bati has eta has lotzeko.

195. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Batere gogoetatzen delarik, gizonak arrangura berak ditu: bizitzeko ogia bezen baitezpadako du egia. Egia hori nahi du galde handi batzuen gainean. Zer ari gira eta norat ari? Zerk geramatza?...

196. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Mihikua eta osagarria urritik? Zertako ez? Bainan ogia.

197. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Ezagutzen ditut eriak, geroko ogiaren ezbaiez, ez baitzaiote sendatzea opagarri.

198. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Aho hortzdunari laket ogia. Maira aberats duenak aldiz maiz eskas osagarria.

199. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Jan aitzineko otoitzik ederrena zait: Jauna, gose direneri emozute ogia, ogi duteneri emozute gosea.

200. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Martin Electronic Company izenekoan, 11 milla langillek irabazten dabe euren ogia, coheterentzat indargaiak egiten.

201. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Laborarier. - Buruzagi mota guziek galdatzen dute laborari eta jateko gauzak eskuetan dituztener, ahal bezen laster helaraz dezaten biltzalen, artho, ogi, lursagar, esne, ilhar, hots jateko gauza, saltzeko dituzten guziak, hiritarrek ez dezaten goserik ukhan. Frantses on gisa, nahiko dugu denek eginbide hertsi hori bethe.

202. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Batetik ondo bizitzera oitu gera, ta, geure eguneroko ogia zerbait geiago ere bai, al bada lortzera amorratuta gabiz.

203. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Askok, ogia irabazteko, atzerrira joan bear izan dabe.

204. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Eta senarrari, garrazika, esan eutson: - ¿Gure umiai emoteko beste ogi eztaukogu, ta iñorenari emon biarko ete-dautsogu?.

205. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0112 Txiruai ogija ta billoxik egozanai gorputza berotzeko biar ebezan janzkijak emoten eutsezan.

206. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0035 Hasi eban sermoia ta... - Kristau bihotzekook: Jesukristok ogi bi ta bost arrainez bost mila lagun bete ebazan.

207. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0050 Bere bizitzan zehar Jainkoa zala erakutsi eban, Jainkoak bakarrik egin daikezan ekintzak eginez, hau da mirariak: gaisoak sendatu, hildakoak berbiztu, ogiak eta arrainak ugaritu ebazan.

208. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0008 Boltsatik ogia eta menta eta almendrazko txokolatea atara ebazan eta dana jan eragin eustan.

209. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0025 Niri dagokidanez, Erramon, oso lodi nago (zelako zoritxarra) Paulina izekoak hainbeste ogi eta txokolate jan eragiten deust eta.

210. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0049 SANTXEZ
Zarrentzat bigarren bizi
ogia ta ardaoa
ba'dira, dirua aldean
ta gertu beukat zatoa
.

211. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 Nik ogia ekarriko joat (dot).

212. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0030 Erriko etxekoandra guztiak ogi bat eroaten eben altzoan.

213. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0030 Etxekoandra txiki bat zan bein eta ogi txiki bat ekarren olatatzat.

214. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Jaki-zain agurgarriak ogia ekarri eutson, baita edu askotako janariak be, mairatu eutsozan, gorderik eukozanak ain zuzen.

215. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0087 Ogiarekin bakarrik ez gara bizi, ezta politikaz bakar-bakarrik ere.

216. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0087 Gisa geiago ez aipatzeko, or talde bi beiñik-bein, ots, langilleak ogia eskuratuz eta politikuak ortan ari dira eusko lurra obeagotu ta euskal jendea nolabait kulturatzen.

217. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Ez eban zuzen ibiltea lortu, ogia ta ura baiño beste janaririk ez eban artzen, eguzkiaren argia ezin eban jazan eta usaiñak be kaltegarri jakozan.

218. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0037 Onelan adiskidetu ezkero, jaunartzeko ondo be ondo gertauta gagoz, eta adiskidetza ori sendotu ta indartu une onetantxe egingo da, Ogi ori janaz, bake-ekarle dogun Kristogaz alkartzen gara-ta.

219. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0037 Zerutiko Ogi au ez dogu dongaro artu bear (1 Cor. 11,27).

220. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Oiñ ogixe izeten dan lez, artue, se esuan ogirik eoten ta ogixe artzen basan be, ba, garixe artzen basan be saldu ein biar diru pixkat artzeko ta artue jan biar etxien.

221. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Ainitz dakit, bizitzen badakit
- Iñor (nehor) ez da ikasia jaiotzen (sortzen)
- Jakitateak ez ogirik jaten
- Baleki gazteak, baleza zaharrak
- Deus ez dakienaren jakitatea, ixilik egoitea
- Guti ikusi, guti ikasi
- Nahi duenak erakutsi, lehenik behar du ikasi
.

222. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0013 - Galtzak ere salduko luzke zurrutaren truke
- Nexka zaharraren etxean, haize hotza goizean
- Harri koropilatua ez da sekulan oso
- Bakardadea, oitura txar guzien iturria
- Baserritar kalezale, etxe ondatzaile
- Bataren gaitza bertzearen ona
- Batari harriaz, bertzeari ogiaz
- Batek mila balio eta milek berdin bat ere ez
- Beldurra itsu
- Beldurrak mahastia zaintzen.

223. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Yone - Baina ogia ziur.

224. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0053 Salaber.
Aitzinatik, Basa Jaunak
ogia eta aleak uztatzen
zigun guri irakatsi,
eta basabereak hezten.

225. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 Perratokitik ateratakoarekin eguneroko ogia jan degu, eta txistuaren soñuetatik aterako urre eta zillar guztiak ongi gorderik daduzkat etxeko kutxa fuerte batean, lapur guzietatik hurruti, zu ezkonduko ziñan egunaren zai. Dote eder horrekin oso gauza erreza izango degu behar bezelako senar egoki bat aurkitzea. Ez zaitez orregatik arduratu, alaba. Aitak asko maite zaitu eta arkituko dizu mutill egoki bat.

226. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0095 Egun batetan amak esan zien: - Lana lehenengo bukatzen duena, gora igoko da, ogi eta eztia jatera.

227. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0002 Ogia ugaritzean, zioten: ZEIN ESKU ZABALA DEN!.

228. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0015 OGI ON IZAN GAITEZEN!

229. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0015 1. OGI BATEK SORTUTAKO EXPERIENTZIA.

230. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0015 3. OGIAREN ESANAHIA NORBEREGANATZEKO ELKARRIZKETA.

231. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0015 a/ Ogi onak bezala, zer egiten dute pertsona ezkuzabalekoak?
b/ Ogi gogorrak bezala, zer egiten dute pertsona egoistak?

232. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0015 4. Berri onean, JESUSEK OGIAREKIN EGIN ZUENA:

233. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0015 Jesusen jarrera hauetatik, nik hartzen ditut egiteko (ogian idatzi): (laguntza eman) (bizia eman) (barkatu) (besteak alaitu) (pobre izan) (aitaren nahia egin) (aitari otoitz egin)....

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0062 Leku zikinetan janari asko edukitzen dute eta horregatik pozoiarekin gauza gozoak ematen dizkiete: ogia azukrea,...

235. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0064 Jesusek Azken Afarian egin zuena, horixe bera egiten du apaizak Eukaristia egitean: hartzen du ogia eskuetan, gero kaliza ardoarekin, eta Aita Jaungoikoari eskerrak eman eta hauxe esaten du: Hau nere Gorputza da. Hau nere Odola da.

236. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 68 Zer egin zuen Jesusek Azken Afarian? Jesusek, Azken afarian ogia hartu eta esan zuen: Har ezazue eta jan; hau nere Gorputza da eta; gero, kaliza ardoz beterik hartuta, esan zuen: Har ezazue eta edan; hau nere Odola da eta.

237. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 70 Zer da Eukaristia? Jesukristoren Gorputz-Odolen Sakramentua da Eukaristia, ogi-ardoen irudipean.

238. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0097 INDUSTRIATUA NATURALA - Ogia .........= Garia .

239. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0070 Etxe nagusiaren alboan, beste eraiketa batzuk agertzen dira: zakurraren txabola, ogia egiteko labea, gurdientzako teilapea, untxitegia, erlauntzak...

240. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Bazkotan, arkume bat; jaraile moztean sei txanpon; garia moztean, bazkari bat eta olo-neurri bat; mahatsa biltzean hamabi denario, hiru ogi eta ardoa; Garizuma iristean, kapoi bat; Garizuma erdian sei txanpon.

241. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0267 Midas erregeak, jendea poztearren, esaten zioten guztia egiten zuen baina jateko ogia hartu zuenean, hau ere urrezko bihurtu zen eta bere gosea asetzeko erreginak ahora eman behar izan zion janaria.

242. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0015 1.- Zer egin duzu ogiaz? Bota ala jan? Jan egin dut.

243. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0174 Produktu horiek ogia, esnea, jantziak, etxebizitzak, eta abar dira.

244. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Ezkurrezko ogiz elikatzen ziren ia urte osoan.

245. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Lizarrari dagokionez, oso ondo hitz egiten du: ogia ona eta ugari duela, ardoa oso ona, haragi eta arrain eta edozelako zoriontasunez beterik dagoela.

246. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Aurrerago: Lurralde honetako hizkuntza basatia da; baso ugari ditu eta menditsua da; ez dauka ogirik, ez ardorik, ez janaririk, sagar, sagardo eta esnea izan ezik.

247. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Jainkoari Urcia deitzen diote, Jainkoaren amari Andrea Maria, ogiari orgui, ardoari ardun okelari aragi, arrainari araing elizari elicera, gariari gari, urari uric, erregeari eregia, Santiagori Jaona domine Jacue.

248. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 Egun batean amak deitu eta hauxe esan zion: - Txanogorritxo, hartu ogia eta gazta duen saskia eta eramaiozu amonari, gaixorik dago eta.

249. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Erantzuna Paulo apostoluak ematen digu: Zeren, Jaunarengandik harturik daukat, nik, zuei eman dizuedan hau: Jesus Jaunak, saltzekoa zen gauean, ogia hartu eta, esker-otoitza egin ondoren, zatitu zuela eta esan: Hau nire gorputza da, zuentzat ematen dena.

250. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Beraz, ogi honetatik jaten eta kaliza honetatik edaten duzuen bakoitzean, Jaunaren heriotzea iragartzen duzue, bera etorri arte.

251. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Horregatik, behar ez bezala ogi honetatik jaten eta Jaunaren kalizatik edaten duena, Jaunaren gorputz-odolek errudun salatuko dute. (1 Kor 11, 23-27).

252. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 1. Harriak ogia bihurtzea.

253. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0028 Hain zuzen ere ogi bat zeharretara ebakitzen ari da.

254. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0028 Ogia egunekoa al den galdetzen du.

255. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0102 Batzuek eman zieten ogi zuria, beste batzuek ogi beltza;
beste batzuek pastela eman zieten eta danborrez hiritik bota zituzten
.

256. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0102 Hatta, beste Mezularia, te-kikara bat esku batean eta ogi gurinaz bestean liskarra ikusten ari zen lekuan kokatu ziren.

257. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0102 Hattak inguruari begiratu eta burua mugitu zuen, eta ogi gurinduari ekin zion berriro.

258. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0018 Etxean ogi bat bakarrik zegoen baina Enekok bihotz handi bat zuen lez, erditik ebaki zuen eta erromesari eman zion.

259. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0032 Aitak, hil zenean, ogi bat baino ez zien utzi laurei.

260. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0032 Konturatu ziren beren ogia irabaztera joan behar zutela.

261. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0032 Irten beren etxetik eta bidegurutze batetara iritsi zirenean, elkarri esan zioten: - Ogi hau lau zati egin eta hementxe banatu behar gaituk lau lekutara: hemendik zazpigarren urtean gaurko egunez ordubietarako honaxe etorri behar diagu.

262. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0032 - Ba, lau anaia izan gara eta umerzurtz geraturik, aitak ogi bat baino ez zigun utzi, eta hementxe gabiltza, bakoitza geure ogia bilatzen.

263. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0059 15- Nik emanda garia Okinak goizero ogia egiten duenean garia behar izaten du.

264. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0059 Gero orea labe haundi batetan sartzen du eta, piskabat zai egon ondoren, ogi eder goxoa irtetzen da labetik.

265. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0027 Pasa ogia, bera ere ez zegok txarrena eta.

266. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0075 Beheko jakigelara ere joan behar diagu ogi eta opil bila.

267. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0082 - Bai usain gozoa duela ogi honek e?- esan zuen Dik-ek beti bezala goseturik -. Jango al dugu zatitxo bat?.

268. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 Ogiak zapi batetan bildu zituen eta toki freskoenean utzi zituen.

269. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 Bikuak eta ogia jan zituzten eta gero sagar bana.

270. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0009 - Ez dik axola. Jaki zorro ederra prestatuko diat: ogia eta urdaia, arraultze gogor pare bat eta gazta zati bat.

271. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0094 Begi onez ikus, Jauna,
Zuk Elizari eman diozun Opari au;
egizu, Ogi ontatik jango, eta Kaliza ontatik edango dutenak,
Espiritu Santuak, gorputz berean bat-egiñik,
Jesukristo`gan opari biziak izan ditezela,
zure Aintzaren goresgarri.

272. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0104 Sinesten dut, Jauna, munduari bizia ematen dion zerutikako ogia zerala.

273. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0105 Ogi batetik jatean, haiekin bat naizelako ustea izan dezadala.

274. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0086 Ez Jauna!
Ez zidaten erakutsi
burdinaren herdoila dastatzen
ogi batetarako mahai bi
ziratekeenik
ezpatak bi aho zukeenik.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0154 Begiraleetako bat etorri zen janari erratilu batekin: ogi beltza, saltxitxak eta entsalada berdea.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0074 12) Sar zaitezte! Anaitasunaren ogia eta arnoa eskaintzen dizkizuegu.

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0044 - Karraspio, ia haundia zara, eta etxerako ogia irabazi behar duzu.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0044 Nik ez dut ogia atean aurkitzen, eta zuk apetitu ona duzu.

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0026 Lanik ez beraz harentzat handik aurrerakoan, eta familia hura ogia nondik aterako.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0160 Eta maittia ere hotsegiten zidan eta orduan buelta eman sukaldeko zintzailuaren kontra-kontra jarrita ipurdiz beregana eta bi eskuz hartzen zizkidan ogia egiteko orea amasatuko balu eta orduan zotza ezkerrarekin hartu zuen, ordurako praketa irekitik kanporatzen zitzaiolako gogor, eta ipurdiko txulotxoan sartzen saiatu zen muturra, baina mina ematen zidan haundia eta ez sartzeko eta ez sartzeko hasi nintzaion negarrez; nere aieskak adituta nonbait atzera egin zuen eztizut penatu nahi, ohittuko zea, lasai maitia eta orduan bere erreberoa bizkar gainean isuri zuen xuri eta ugari.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0036 Abrahan etxolan sartu zen eta ogia erretzeko agindu zion Sara bere emazteari.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0101 Emaguzu egunean eguneko ogia, barka gure gaiztakeriak, egiten dizkiguten gaizkiak geuk ere besteei barkatzen dizkiegun bezala, eta lagun egiguzu proban gaudenean.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0117 Hoin apal izaki-eta populu horiek, lanik aski eguneko ogia lurretik ezin ateratuz, eta arma erosten ari dira: arma, kanoi, aireko, hil-tresna.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0016 Neskatxa ogitan marmelada-gurinak igurtzi eta geldiro jaten ari zen, serio eta muker.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0224 Haiek ere zure oztekoak al ziren, gauezko asunak domekako ogi airisaren zuritan galtzen zitzaizkizunak oro?

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0224 Hara ze zintoak denaiek, hantxe Onazarok Indianoz ukatzen zien garia apezez ogi eskainiaren txerkan, menguaz, jateko baino aboro edoskitzeko, zure ugatzetako ditiz eroritako hortzen ezaz.

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Gure gurasoek basamortuan mana jan zuten; zeruko ogia eman zien jateko idatzirik dagoen bezala.

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Jesusek erantzun zien: - Egi-egiaz diotsuet: Ez zizuen Moisesek eman zeruko ogia; nire Aitak ematen dizue zeruko egiazko ogia; Jaungoikoaren ogia bait da zerutik jaisten dena eta munduari bizia ematen diona.

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Orduan haiek: - Jauna, emaguzu beti ogi horretatik!

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Jesusek erantzun: - Ni naiz biziaren ogia; Niregana datorrena, ez da gosetuko; eta Niregan sinesten duena, ez da behinere egarrituko; baina Nik esan bezala, ikusi nauzue, eta ez duzue sinesten.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Judutarrak Jesusentzat marmarrean ari ziren, Ni naiz zerutik jaitsitako ogia esan zuelako.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Ni naiz biziaren ogia.

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0093 Maindirerik izan al da, bada? Frantziskok, ogi gogor borobilari puska bat eskuz erauzten ziolarik.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0115 Guztia, binaka, ogia ezik.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0115 Ogia eta garagardoaren laguntzarekin.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Aintzinako greziarren janaria zen: ogia, gaztaia, olibak, ortuariak eta garaiko udareak.

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0080 Ogia ondo busti, behatza eta ogiaren artean barrunbe pare bat harrapatu eta ahora eraman zuen.

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0009 Han ez ziren Nafarroako ardo beltza eta ogi gozoa inoiz faltan izaten.

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Edurne Zurik, hain goseturik zegoenez, eltzeko eta ogi pittin bat jan zuen platertxo bakoitzetik, eta ardo ttantta bat edan zuen kopatxo bakoitzetik, dena bati bakarrik ez bait zion kendu nahi.

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0103 Ez haragirik, ez ogirik, ez beste ezer.

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Dilistak ziren, lentejak. Gero, ogia eta ura. Hori zen dena.

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0089 Gurean opila eta ogia aurkituko duzue, baina ez larrurik.

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0115 Oraintxe nindoan dendaraino, ogia ahaztu zait eta - alde batera egin zuen Gerryri sartzen uzteko.

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0115 Ogia ahaztea ere! Normalki, Peteri eskatuko nion joateko Peter bere senarra zuen, baina bilarean jolastera joan da.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0259 Esanai sakon ta mamitsuko itza; eukaristi giroan erabili oi zuan garaiko liturgiak; Ogi Santua artu zuanari, ondoren Odol Santua ematea, eukaristia sendotzea esaten zioten; Odol Santua artzean, eukaristia bere osotasunera iritxi zala, adieraziaz.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Errex da ikustea zein diren beti fermuki dauden prezioak: artoa, ogia, beteraba, preseski laborari haundien produzioa.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0089 Dena dela, erritoaren barruan eta ez kanpoan izateko dira berez: agian, erritoaren beste elementuekin loturik eta haiei dagozkiela agertzen dira gehienetan: esate baterako:
- gauzak: eskainaldi eta sagaraldiko ogia eta ardoa,
- keinuak: gurutz-zeinuak, agurrak, bakea ematea,
- jarrerak, eta abar.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0038 Euskara BATUAri buruz, alde edo aurka izan diren eta oraindikan diren eztabaidak, alderdikeriz, taldekeriz garraztuak izan direla, nik uste, eta saldu nahi diguten ogia ez dela irin utsazkoa, baizik alderantziz, patata eta bertze bihi txar batzuekaz nahasia.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0038 Ezkerretik nahiz eskumatik saldu nahi digute ogi aizuna, sarri askotan.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0045 Baina hau ere bizitzako eguneroko ogia dugu!.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Orduan, oso erregimen puru eta garbia agertzen da, ogi zerutik etorria ez batzuen artean beste erregimen bat, zuzen bakarra baino munduan, eta demokraziaren printzipioak aduzituz, zuzentasun posible bakarra ebokatzen da, hots, mito baten anparoan aritzen gara argudiatzen, soluzionatu beharreko errealitate soilen ildoan ibili ordez.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0126 Fruita eta barazkiak izan ezik beste guztiak dira elikagai kontzentratuak: esnekiak, arraultzeak, laboreak, patata, ogia, fruitu sikuak...

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0307 Afaltzerakoan ogi zuria atera zioten, eta afaria bukatutakoan mahai gainean zegoena mantalaren poltsikoan gorde zuen emakumeak.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0307 - Horregatik baldin bada ogi oso bat emango dizugu - esan zioten jentilek.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0307 Eta ogi handi bat eman, atea ireki eta baserriraino eraman zuten.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0035 Klaseak emateko asunto hau, errana den bezala, ogia ateratzeko bidea zen, biharko artistak ulertzen ez diren, eta beraz, erosten ez diren garai hontan.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Ereiten du laborariak garia, eta ba da munduan nork ogia jan.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Baina euskaldun poetak ogia eta nork ogia jan erein behar ditu.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0137 Alde zaharraruntz goaz, Los Jardines okindendara, nik, bazkaltzerako, ogi bat erosi nahi dut eta.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0128 Zernahi esku-sartze (estatuarena, akademikoena, kritiko-estetikoena) egun oroko ogia den haro honetan, argiro frogatzen ari da, artegintzarako pertsona batek, nor izateko, funtzionarioen munduko ez den norbait behar duela izan.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0044 Eta horrela gizonaren bizian kotxea eguneroko ogia eta behar gorria bihurtu artean, ez dira garraiobide zahar atzeratuak arras bazterturik geldituko.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0074 Ataundarrek ez zuten garirik eta ezin zuten ogirik jan.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0074 Jentilek, ordea, garia ugari zuten eta ogia jaten zuten.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0074 Han bapo gosaldu zuten eta Martin Txikik ogi gozoa jan zuen.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 3. Sin.: Sagara; Mezerdikoa. Horrela deritza bereziki eukaristiaren edo * mezaren ospakuntzaren erdiguneko erritoa, ogia eta ardoa Kristoren gorputz eta odol bihurtzen direnekoa, fede eta teologia katolikoaren arabera.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0139 Alegia, sorginak (emakume eta gizonak) aidean akelarrera joaten zirela; bertara ailegatzean deabrua (aker baten itxuran) isaspean (buztanpean) emandako musu batekin agurtzen zutela; meza beltza ospatzen zutela; deabruak meza eman, sermoia egin eta jaunartzea (ogi eta kaliz beltz eta mingots bat banatzen zuelarik) zuzendatzen zuela.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 A, B, C, D bitaminak
Mineraleak
kaltzioa 700 mg
burdina 13 mg
Energi beharra 2.400 kaloria (9.600 julio)
Isurkaia 1,7 litro
karbon hidratoak 400 gr.
Proteinak 60 gr.
Gantza 70 gr.
Gurina 56 gr.
esnea 0,5 litro
Patatak eta beste tuberkuloak 112-224 gr.
Ogia 168 gr.
Azukrea eta beste gozoki batzu
Arrautza
Okela, arraikia edo gazta 84 gr
Barazkiak eta entsalada 112-168 gr
Fruta ale bat
.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Horregatik, batez ere almidoiez osatzen den ogia mastekatzen dugun adinean, gero eta gozoago iruditzen zaigu.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0204 IRADOKITAKO AKTIBITATEETARIKO BATEN GARAPENA
MIKROORGANISMO BEREZI BATZUREN BEHAKETA
Materiala:
Idoiura edo infusioa
Legamia edo legami-esegidura
Yogourta
Ogi lizundua
Metileno-urdina
Mikroskopioa
Girtendun orratza
Tanta-kontailua
Matxardak
.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0114 4. Aitamena
Badugu guk ere bazkaldar bat, Jesus, bere ogitik, bere gorputzetik, bere bizitza zoriontsutik eskaintzen diguna.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0114 Haiek erantzun:
- Ez bait dugu hemen, bost ogi eta bi arrai besterik.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0114 Jendea belar gainean eser erazi ondoren, hartu zituen bost ogiak eta bi arraiak; eta, begiak zerura jasorik, bedeinkapen-otoitza egin zuen, zatitu zituen ogiak, eta ikasleei eman zizkien; eta ikasleek jendeari.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0146 Bigarren personako eskariek (santifikatua zure izena; etor bedi zure erreinua...) Jainkoa, jaun gisa agert dadila eskatzen dute; gure ogia, geure zorrak eta guk pluralok, berriz, mundu-egoeraren kontsumazioa orain bertatik, gaur bertan, eskatzera ausartzen dira.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0058 Zenbait animalia begetalak janez eta beste batzu haragiaz elikatzen den bitartean, gizonak eta zenbait animaliak jan ugariagoa behar du eta egunoro koipekia behar gainera (olio, gurin, animalia koipe, etab), proteinak(haragi, arraultz, arrain, etab), eta karbono hidratoak(azukre, fruta, ogi, etab).

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0311 Ogia izan oi da suspertzallerik onena.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0307 Gau baketsua beltzak ebokatua da, konposizioaren hondo hartan eguzki sinboloak eta bizitzaren kopak marrazten dira: ogia eta ardoa, janaria eta edaria, maitarazi eta gozarazten duen afaria.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Diotenez, gaixoei ematen zaien trataera ardurazkoa da, elikadura zatia osatzen zuten: hiru laurden ogi zuri, liberdi bat haragi, eta laurdentxo bat ardo.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0068 Baina hark maisuari promesa egiten ziola: Hau agintzen dizut, esan zion, ez naizela behin ere bi urte hauetan zuri entzun gabe geldituko, Barcelonan mantentzeko ogi eta ur aurkitzen dudan bitartean.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0077 Aketegin asteazkenez egiten du bere lixuba eta ostiralez egosten ogia: leize harren sarreran azaltzen den lainotxo batek adierazten ditu horrelako lanak.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Mesede batzuk eskatzen zaizkio; haurren bigarren ortzaldia, pozoituak ote dauden susmo txarra daukaten janariak garbitzea ogi, ur, kafe, persona eta abere arrotzak sagaratzea eta etxeko egitea.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0096 Hau da, mugatzen duten bi zerrak (sandwicharen ogia) 1.000 mb-eko azal isobarikoa behetik eta 500 mb-ekoa goitik izango dira.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0018 Esate baterako, bost mila arrain eta zazpi mila ogiren hura.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0018 Bai, gure Jesus maiteak multiplikatu egin zituen arrainak eta ogiak, bost mila arrain eta zazpi mila ogirekin bost laguni eman zien jaten.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0018 Bost mila arrain eta zazpi mila ogirekin bost laguni eman ziela jaten gure Jesukristok esan nuen.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0018 Hori ez, baina bost arrain eta zazpi ogirekin bost mila laguni eman ziela esan behar nuen.

346. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0048 Espetxera zijoanean patrikak dana beteta eramaten zituan tabakoz eta ogiz, frutaz eta abarrez beteta eraman ere.

347. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0041 Ogia bide gera irixten
gure gorputzak lotzera,
zugaitz gerria adarrarekin
bat egiten dan antzera.

348. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0071 Azken Aparian, Ikasleekin maiean zegoela, Josu-k: Ogia artu, Aita Jainkoa-ri eskerrak eman, zatitu eta ikasleeri eman zien esanaz: Ar zazute ta jan guziok ontatik au nere Gorputza da ta zuentzat emango dana.

349. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0071 Azken Aparian Josu-k, ogia artu-ta, au esan zun: Artu-ta jan zazute, au nere gorputza da.

350. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0025 A. Santu zera, bai, Jauna, eta santutasun guztiaren iturri; santu egizkizu, bada, ogi ta ardo auek, zure Espiritua ixuriaz, Jesukristo gure Jaunaren Gorputz eta Odol guretzat egin ditezen.

351. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0025 Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz Gurutzera zijoala, ogia artu, eta eskerrak emanaz, zatitu zuan, eta bere Ikasleai eman esanaz: ARTZAZUTE TA JAN GUZTIOK ONTATIK: AU, NERE GORPUTZA DA-TA, ZUENTZAT EMANGO DANA.

352. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0013 Gorputz ori, bizi zelarik Bataioko urez garbitua izana, Olio santuz igurtzia, Eukaristiako ogi-ardoz janaritua, salbamen-ezaugarriz ziñatua, esku-ezartzez babestua, gero ildakoan, Eliza Amak arduraz eta maitasunez darabil.

353. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0098 - Iñoren katilluan ogia bustitzen ari zera Randall!!!.

354. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Eskatu zian ogia, ta andre ori, ogia eskutan artuta, abadea-rengana joan zan ematera.

355. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 Munduko jakirik onena baiño gustorago jan nuan ogi beltza, eta ardorik onena baiño lei aundiagoz edan txarroko ura.

356. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0094 Bai, Josepa; elizkoya zan bera eta elizkoya emaztea ere, orregatik etzaitezte arritu, esaten ba dizutet eguneroko ogia ainbat eskatzen ziotela biak ala biak aur bat Jaunari.

357. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0021 Bi senar-emazte-aldi haiek alkarrekin ondo ez bazetorzen, orduan bietatik bat: edo bikote gazteak etxetik irten beharko zuen hainbesteko bat hartuta, edo, guraso zaharrak irtengo ziren eguneroko ogiari zegokion ordaiña bizi osorako semearen eskutik jasotzekotan.

358. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0036 Artu zuen apalondoan Martolok eskuan liburu zartxo bat, eta irakurri zuen: Biotz garbi eta sinismen biziaz eska zaiozu Jaungoikoari eguneroko ogia, eta lo egizu ardura gabe.

359. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0036 - Au da, Don Kaskar, gure bizitzaren erdia, beiñ baiño geiagotan oeratu gera, urrengo goizeko gosaria non izango degun jakiñ gabe, baiño ez eskatu gabe eguneroko ogia; eta ala, gosea zer dan oraindik eztakigu, bada nunbaitik ere beti, zor edo lor, inguratu degu.

360. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tiro tartean bertsotan 0020 Kafe pixka bana eta ogi barra bana, ogi beltz bat, ematen ziguten.

361. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tiro tartean bertsotan 0020 Ematen zuten: kantinplora batean laurentzat ardoa; gero, platera batean potajea; gañetik beste zerbait baldin bazan, ura beste plateran; eta laugarrenak ogia.

362. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0087 Ogia kentzen ziguteken.

363. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0087 Ogia uan zerbait balio zuana.

364. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0071 Gorakoan, urdaia eta tomate-potoak eta ogia artu nituan.

365. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0215 Gero, inbutura olioa iritxi baiño len ontzia jiratzearekin, Jesukristok ogiak eta arraiak bezela, Karmelok olioa ugaritu zuan. Orra gure milagroa.

366. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. begiristain 0029 Ala ere, galdu zituen gauzak bururatzen asi zenean, ara zer esanerazten dion Idazteunak: Bereganatu zenean, esan zuen: zenbat langille nere aitarenean, ogia nai ezik!.

367. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0014 Ta Erdoizta`ko zakur batek, Txitxi zeritzaionak, zulo batetik barrena sartu ta ogia jan zien.

368. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0014 Orduan txabol berria egin zuten, ogia ez paltatzeagatik.

369. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0014 Etortzen bazak Erdoizta`ko Txitxi, berriz ere izango dek ogi gutxi!.

370. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0030 Orain, Meza onetan sagaratu dugun ogia toki berezi batera eramango dugu, biar jaunartu aal dezagun.

371. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0041 Kristok eman zigun bizi berria adierazten digu su berri onek; su ori bedeinkatu egingo dugu, munduko gauza guztiak Aitaren aintzarako eta gizon-emakumeen salbamenerako jarri bait dizkigu Kristoren piztuerak; denak Jainkoaren salbamen-ekintzarako bide dira: sua, ura, olioa, ogia, ardoa, izadi osoa....

372. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0119 Mutil gaztetxoenak ogitako zorroa zeraman, besteak, koipe ta lukainkarentzat erratillua, ta irugarrenak berriz, arrautz-saskia.

373. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0165 Lukainka, urdaie, arrautz eta ogi biltzen zuten.

374. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0165 Arrautz-jasotzeko, saskia zeramaten; urdai ta txistorra alanbretik ixikita, ta ogiak zakutoan.

375. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0137 Lagundi edo bizibide bakoitzak bazuen, bere gurdia, bere ikur eta guzti; esne-zaleek, beiak, lan-tresnak, langilleak zeramazkiten... berdiñ burgiñek, ardo-saltzailleek, okiñek Vienako ogiak, zerbezalariek zerbeza-upel aundia ta Gambrinus erregea bere gurdiaren nagusi.

376. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0105 Gaur eguneko kristau-aroan zeintzuk izan diran badakigu: argia, aragia (abereak, egaztiak, arraiñak...), ogia eta dirua...

377. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0025 Benefiziadoek, berez, amarrenetatik bizi ziran (arto, gari, sagar, bildots, txala) eta aldara-oiñetan eskeintzen ziran ofrendetatik (ogi, argizari eta abar).

378. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0016 Festaldetik, etxeko neskak ogia jartzen zuten, eta esnea, kanpokoak.

379. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0028 Eguberri eguneko oparia edo ofrendatik eres-maixuak, koruko tenoreak, abots-lodidunak eta sakristauak, launa ogi artzen zituzten, eta beste aipatutako festetan, erdiarekin gelditzen, biña ogikin.

380. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0355 Zuhauk pika, behar duzun ogia... Huna trago bat arno....

381. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0025 Berak hazten zuen; eta handitzen ari zitzaion bere etxean, bere haurren artean, haren ogitik janez, haren kopatik edanez, haren gerruntzean lo eginez.

382. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0012 Etor dadila: hura agertu aintzin, ez dugu ogirik hartuko.

383. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0147 AMA: Nahi duka baso bat arno? Zorigaitzez, ogia ez duk oraino arras erria.

384. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0150 Egun batez haragi, arraina bertzean,
ogia harmairuan, ilarrak eltzean:
guziak diru truke dituzu etxean;
non bila zinezazke, guk sortu ezean?.

385. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia maiatz 1989 0066 ogi' ta gariz,
hori' ta zohiz,
zer uzta!.

386. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0139 Ordu arte enetzat koska hitzak hiru gauza erran nahi zituen: ogi gaizki errea; aharien arteko balkada, eta jende bortitz tematsu erroska bat.

387. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0027 Izpiritu Sainduak du, Elizaren deiari ihardetsiz, ogia Gorputz egiten eta arnoa Odol.

388. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0009 Ogia harturik, eskerrak bihurtu-eta, zatitu zuen eta eman zioten, erranez: Hau ene gorputza da, zuentzat emana.

389. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0010 Judueri erran zioten Jesusek: Egiaz egiaz derautzuet: ez dautzue Moisek eman zerutikako ogia.

390. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0010 Jainkoaren ogia zerutik jausten da, eta munduari bizia emaiten diona.

391. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0010 Heiek orduan: Jauna, emaguzu beti ogi hortarik.

392. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0010 Jesusek ihardetsi: Ni naiz biziaren ogia.

393. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0017 Botatzen ze bi pezta eta ogia, orduan.

394. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0014 Goxo goxoa, duen sinestearen ogia bertzekilan puskatzeko.

395. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0134 Emanak bi erredolatxo: hunek hiur ogi, harek hiru arrain.

396. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0057 J. M. Argiñarena: Zoragarria izan behar du
ireki dugun bidia
ta zihur nago gure emaitza
izango dala argia
geroko zuzen bete dezagun
abertzalien legia
bularra goxo eman zuk eta
gero euskera garbia
ta nik etxera ekarriko det
hirurontzako ogia.

397. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0019 Enb.:
Dudarik bada nik gura neuke
ateratzea bertatik,
enaiz etorri ni bizitzeko
Ugazabaren lepotik;
kontzentzi bat det ta ez dit ixten
jaten besteren ogitik,
lana emaidazu, bizi nai det ta
nik neronen izerditik.

398. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Eta gatza eukala gertaerak kontatu eta eguneroko ogi lez erriari atsegiñez sartzeko.

399. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Bukatzera noa bi hitzez: langilea gizon eta lanetik bizia, ez bakarrik lanari esker irabazten duelakoz gizonak bere ogia; baita ere lanak ematen diolakoz gizonari bihotz barneko gozo bat: zerbaiterako balio duelako, zerbait on eta eder moldatzen duelarik bere eskuz, besteri zerbitzu egin diotela ohartzen delarik, sentitzen du norbait dela, zerbaitetarako on dela, zerbait balio duela haren biziak.

400. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Nekazariek 15,11 pezeta eskatzen dute kilo gariarentzat, gari hori hirugarren tipokoa denean, hau da ogia egiteko.

401. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Eta bitartean zer egiten du erregeak? ogia jan eta burua hazi.

402. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Esan liteke, eguneroko ogi bihurtu direla horko iskanbilak.

403. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Gaur bezalako egun tentelean, besapeko bokadiloa imajinatzeari ekin diot: periodiko-paperean bildua eta letrak ogi koipetsuari itsatsita; ezpainetan ere bai.

404. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Meriendatzeko, txorizoa edo urdaiazpikoa moldeko ogian edo petit suisse-pare bat.

405. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 HIRU
Ogi zuria, ogi beroa
labean egon berria
afal aurretik, afal ondoren
ezin harturik neurria,
edozerekin ongi sartzen da
gauza estimagarria
Ogi pixka bat osasuna da,
ezak sortzen du larria

406. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Errekontru izigarria zinez Uztaritzen gertatu den hori: Donibane Garazirat zoan treinak jo du eta xehatu Larresoroko bollanderarentzat ogia etxetarat heltzen zuen gizon baten autoa.

407. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Euskal idazleok (eta erdi idazleok) ez dogu ogi askorik jan al izan, orain arte beintzat, gure izkuntza lantze eta erabiltzeatik.

408. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Triku-arriak, dolmenak, egin zituztenen semeak dozuz gaurko artzaiak, lengo mendietan bizi dira gaur ere eta lengo bizibidetik jaten dabe gaur ere ogia.

409. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Jar dadila behartsuen mahaian langilearen ogi lehorra eta urria janaz.

410. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Ostatuan bazkaria biltzen zituzten puskekin, arroltze, txistorra, zingar, ogia eta ematen zuten guziekin.

411. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 1961ean finkatu nintzen neure kontura eta 1965a arte atsegin zitzaidana egin ohi nuen, publikoaren gustoak kontutan hartu gabe. Orain ere ez dut bide hori utzi, bainan ene kolekzioek hiru alderdi dute: atsegin zaidana, garaiak eskatzen duena eta... agirikoa. Zaindu beharra baitut nere posizioa, 500 pertsona dut, ukan ere, nere etxen eta beste 1.200-i lana ematen diot. Ez naiz bakarra. Ezin jolas egin besteen ogiaz.

412. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Ez da bardiñ iñoren fabrikan ogia irabazi ala antxiñako zaarrak landutako lurretan norberak be lana egin.

413. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0161 es, ogixe betik erosi, au saldu, saldu ona Iralara, Harino Panadera, burdixegas eraten gixen, gero juntetan sien, burdixen, burdixen sakuetan.

414. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0111 Ogiak eukazan mutilaren pasartea kontatu eizu.

415. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0111 Mutilak bere ogiak partekatzea onartu ez baleu lez, beste amaiera bat asmatu eta marraztu.

416. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0111 Ogiak eukazan mutilak egin ebanaren antzeko egoerea marraztu eizu, baina gaur egun gertatzen dana eta zuk zeuk ikusia.

417. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0072 -Andoni, joan zaitez mesedez okindegira eta ekarri ogi bi.

418. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0072 Baina gogoratuazo Tereri, ogi zuriak eta mamitsuak gustatzen jatazala.

419. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0017 Orduan gure auzoetan ogi gitxi jaten zan, ez zan egoten da.

420. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00152 Bo, bedeinkasiñua, ba, atzenian, akabatze giñuanian, e, ardo-sopia einda ... bo, gue aittitta(k) pa, erresau be aek eitte otzan, a isete san jefioi tta ... oixe erresau aek! Erresaixua be igual, bertan, aek, e, eunik esaban laatzen erresaixua erresau barik, e? ... atzenian, ba, ogixa tostau, e, an ataka, seian, losa gaiñian, da sopak eiñ kasuelara, lurresko kasuelara, ta ardaua bota ta an, e, irakiñ da egosi, da asukarra bota ari dda gero ardo-sopia.

421. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00081 Ori izango leiteke eguneroko ogi sariduna Euskalerrian bizi-garanentzat, eta ez JAINKOAgandik urbil, eskuaren luzetara egotea bakarrik.

422. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0136 Lanean 385.000 urrezko ogi erabili ziran eta 2.500 zilarrezkoak.

423. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0126 - Ogie ta gaztaia.

424. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0301 Egiazko ogia

425. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0301 Melkisedekek ogia ta ardoa eskeini zituan.

426. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0301 Ogi onetatik jaten eta kaliz onetatik edaten dozuen bakotxean, Jaunaren eriotzea iragarten dozue.

427. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00117 Sodio bikarbonatoa bihotzerrearen kontra eta hortzorea egiteko erabiltzen da, eta ogi eta opilgintzan orea harrotzeko.

428. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00077 Hona hemen, adibide gisa, nekazari batek ordaindu beharreko bezala jotzen zena: Bazkotan arkume bat, belarra moztean bazkaria eta olo neurri bat, mahatsa biltzean hamabi denario, hiru ogi eta ardoa, garizuma iristean kapoi bat, garizuma erdian sei txanpon

429. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00191 Emakumeak etxeko lanez arduratzen ziren, adibidez, gakorratz lanez eta ogia, garagardoa eta kontserbak egiteaz.

430. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00191 Nekazariek ogia, lekariak eta haragia jaten zituzten eta ardoa edo garagardoa edaten zuten.

431. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00037 Beraz, ondoko sinboloak erabiltzen dituzte: ogia, bildotsa, usoa, arraina...

432. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0034 Ogia! Lagundu!

433. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0074 Lehen, baserrietan ogia egiten zenean, ogia egiteko beharrezko gauza guztiak baserrikoak ziren: egurra irina, altxagarria, ... gaur egun, oraindik, baserri batzuetan ogia egiten da, baina lehen baino gutxiago.

434. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0074 Ogia, irinaz, uraz, altxagarriz eta gatzez egiten da.

435. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0074 Baserriko ogiak arrakasta handia izaten du, egurrez erretako ogia gaseko labean egindakoa baino askoz gozoagoa izaten da eta.

436. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0074 Baserritean egiten den ogia etxerako eta eguneroko bezero ezagun batzurentzat izaten da, eta kopuru aldetik ezin dezake ogi-industriekin konpetentziarik egin.

437. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0074 Prezioak ere ogi industrialarenak baino garestitxoagoak dira kasurik gehienetan, baina, jakina, baserrietan dauden labe horietako batetan 40 kg. ogi egiteko, bost ordu behar izaten dira eta hori ordaindu beharra dago.

438. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0008 - Haritz, joan zaitez ogia erostera.

439. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0091 Pedrok ez du inoiz ahaztuko Jesusek egindakoa: guztiei oinak garbitu zizkien, bere ogia eman zien jateko eta ontzitik edateko.

440. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0180 - Zeinuak: Ogi bat eta edalontzi bat ardo mahai baten gainean.

441. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0180 - Gure ogia da kantaren errepika denek kantatuko dute (ikaslearen liburuko 94. or.).

442. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0180 Jesus da niretzat / Jesus da zuretzat / ardoa eta ogi bizia

443. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0129 4. ardotan/ogitan

444. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 Dena dela, ez dugu ogirik jan edo antzekoak esaten ditugunean, badirudi halako masa edo antzeko zerbaiti buruz ari garela:

445. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 Ez dugu ogia deitzen den horrelako ezer jan.

446. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 (a) Ez dugu ogirik hartu

447. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 (b) Ez dugu ogia hartu

448. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 Bigarren kasuan, ogi zehatz bati buruz mintzo gara.

449. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 (a) Behar dugu ogirik?

450. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 (a) Nork erosi du inoiz ogirik liburudenda batean?

451. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 (a) Inork ez du erosi inoiz ogirik liburudenda batean

452. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0077 Damper ogia

453. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0111 Ogiak zeuzkan mutilaren pasartea konta ezazu.

454. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0111 Mutilak bere ogiak partekatzea onartu ez balu bezala, beste amaiera bat asmatu eta marraztu.

455. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0111 Ogiak zeuzkan mutilak egin zuenaren antzeko egoera marraz ezazu, baina gaur egun gertatzen dena eta zuk zeuk ikusia.

456. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0115 Kristok damaigun janari hontan
anaiok elkartzen gera,
gure lan eta kezka guztiak
ogia ta ardoan biltzera.
Zugana gatoz, Jauna, guztiok
indar berriak hartzera.
Atoz mundura, behartsueri,
zure ogia ematera.

457. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0123 2. iharduera: Zeinuaren aurkezpena ogia

458. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0123 - Noiz jaten dugu ogia?

459. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0123 Ba al dago beste herrietan beste motatako ogirik?

460. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0123 - Ogirik ez bagenu...

461. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0123 - Ezer gehiago esaten al digu ogiak? (adiskidetasuna, elkarbanatzea, elikagaia...)

462. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0123 - Ogi inguruan dauden gauzek zer ematen digute aditzera?

463. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0123 Ogien ugalketa eta irainen barkamena, izan daitezke, esaterako.

464. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0123 Ogia zatitu, banatu.

465. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0123 - Irakasleak ogia bi pusketetan zatitu eta bi haurrei pusketa bana emango die.

466. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0123 Zatoz adiskidea
kantatzera elkarrekin
ogia zatitzera

467. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0123 Ogia zeukaten haurrek zatitu eta denen artean banatuko dute.

468. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00070 I-24.- Zer tresna erabiltzen dira labean? Ba al dago ogia egiteko laberik?

469. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00070 Baserri gehienetan dute oraindik labea, baina oso gutxitan erretzen dute ogia; eta erretzen dutenetan ere, urtean oso gutxitan erre ohi dute, apetak emandakoan, kalean bizi diren seme-alabentzat eta horrela.

470. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0013 Literatura idatziari kontrajarririk, beraz, ahozko literatura dugu, herri literatura: Azkuek jasotako ohitura, siniskera, ipuin, atsotitz, esakera, igarkizun, jolas, kanta eta abarrek bezalaxe, Toribio Iriondo (1848-1922) bezalakoek eginiko zein jasotako eliz-kantek ere (Ogi Zerutik, kasu) osatuko lukete herri literatura.

471. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. mendizabal 00001 Janariak: barazkiak, ogia, fruta, gazta

472. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00056 Hartu ogi oso bat eta behatzak sartu zizkioten behin eta berriz, zuloz beterik utzi arte; gero, ontzi bat urez bete zuten eta azukre eta ezti-ugari nahastu zioten; lastotxo batzuk hartu eta ezti-ura xurgatzen zuten, eta ondoren ogiaren zuloetan isurtzen, ondo bustirik utzi zuten arte.

473. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00056 Plater batean dozenerdi bat arrautza txirtxilatu zituzten, eta gorringo kraskatsuaz estali zuten ogi bustia. Azken platera prest zegoen.

474. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0121 Xuc jaiki zen aurrena, eta orain Knox eta biak sukaldean ari ziren, atzera eta aurrera, guztientzat kafesneak egin eta ogia txigortzen.

475. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0014 - Eskatu ogia guretzat! - esan zion emakume batek, agurtzerakoan -.

476. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0027 - Nik eskariak ekarri dizkizut: negua motza izan dadila, haurrentzat laranjak, gizon eta emakumeentzat ogia, beroa eta laguntasuna...

477. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0075 Gauean amak utzitako dirua hartu eta tximista bera baino azkarrago, ogi xamurra erostera atera nintzen kalera.

478. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0075 Harro-harro nindoan ogiarekin, etxera bueltatzean, denak begira egotea (..).

479. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura gurutzadetara 0015 Ogia eta ura urdindurik edo usteldurik zeuden askotan.

480. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0029 HASTEKO, MERMERLADA HARTU BEHAR DA, OGI GAINEAN JARTZEKO BEZALA; BAINA OGI GAINEAN JARRI ORDEZ, BASURDEAREN GAINEAN JAR...

481. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0005 Ahazten zaionari ogia egunkarian bilduta ematen zaio.

482. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0043 Zer, kremazko pastelaren ordez ogia jan zezan, eta ardoaren ordez ura edan zezan?

483. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0009 Lehenengo sagu talde goseti hark makina bat estuasun eta larritasun paseak zituen bere bizitza labarrean; beraz, hango gaileta kutsua, hango gazta apurrak eta ogi egin berriaren pusketak paradisukoak iruditu zitzaizkien sagu ibiltari haiei.

484. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0028 Ez izan axolagabeak,
ez izan alfer-gorotz:
ogi gogorrari hortzak zorrotz

485. 1991> euskara batua liturgia igandea 00094 Jainko Jauna,
ogi eta kaliza beretik hartzea eman diguzu;
egizu, Kristorengan bat eginik bizi gaitezela
eta fruitu ugari ekar dezagula
munduaren salbamenerako.
Jesukristo.

486. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00322 Horregatik, Aita guztiz santu,
zure Seme Jesukristo gure Salbatzailearen
oroigarria ospatzen dugu;
nekaldiaren eta gurutzeko heriotzaren bidez
bizi berrira pizturik
zeure eskuin aldean jarri duzula gogoratzen dugu
eta hori zure maitasunaren egintza dela aitortzen,
Bera etorri arte;
eta biziaren ogia eta esker onezko kaliza
eskaintzen dizkizugu.

487. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0079 Orduan bere baitara itzuli, eta esan zuen: Hamaika morroi bada nire aitarenean, nahiko ogi duela, eta ni hemen goseak hiltzen.

488. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0083 Haiekin mahaian zegoela, ogia hartu, bedeinkapen-otoitza egin, zatitu eta eman zien.

489. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0089 Judutarrak Jesusentzat marmarrean ari ziren, Ni naiz zerutik jaitsitako ogia esan zuelako.

490. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0089 Ni naiz biziaren ogia.

491. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0089 Zuen gurasoek basamortuan mana jan zuten eta hil egin ziren; hau da zerutik jaitsitako ogia, gizonak horretatik jan dezan eta hil ez dadin.

492. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0089 Ni naiz ogi bizia zerutik jaitsia.

493. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0089 Ogi honetatik jaten duena betirako biziko da; (...)

494. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0102 Zintzo irauten zuten apostoluen erakutsietan eta elkartebizitzan, ogia zatitzean eta otoitzetan.

495. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0148 egun osoan zehar hitz bat, ahots ahalik eta neutroenaz, haserre puntu bat mantenduz, puntu bat besterik ez, zerbait, edozer gauza, non da latak irekitzekoa edo ogiaren labana esateko.

496. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0025 Nik erosiko dut ogia.

497. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0053 Norbait bere ibilgailuan joan zen farmaziara eta berehala itzuli zen, eskuan narkotikoz beteriko ogi bi zituela.

498. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0053 Kortara bota zituzten ogiak, trebeki eta ezkutuki, baina Jazinto asmoaz ohartu zen.

499. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0053 Orduan txerrikume larri baten kurrinkada imitatu zuen eta ama haserretua itzuli-mitzuli hasi zen, ogiak erabat zapalduz.

500. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0039 Bideetan, neguko gauetan zehar, aterperik gabe, erroparik gabe, ogirik gabe, ahots batek estutzen zidan nire bihotz izoztua: (...).

501. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0137 Sadek zentzutu omen da; anaiari laguntzen dio azokan ogiak saltzen; lelotu egin dela dirudi.

502. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0136 Lehengo batean ogia erostera jaitsi nintzen.

503. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0136 Ogirik ez dit ekartzen.

504. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0136 Pixua ez zaidala komeni esan zien behin medikuak, eta orduz geroztik ogirik gabe bizitzera kondenatu naute.

505. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0136 Baina ni, kostata, astean behin sikiera, ogiaren bila jaisten naiz.

506. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0073 - Bai, baina ogi apurren bat izango zuen tartean kexu agertu zen Sonbrailugilea; ez zenukeen ogitarako labanaz jarri beharko.

507. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0114 Ez zirudien horrek lekukoa batere animatu zuenik; oin batetik bestera mugitzen segitu zuen, Erreginari urduri begiratuz, eta nahastuta zegoela te kikarari zati handi bat kendu zion haginkada batez, gurindutako ogiari kendu beharrean.

508. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0042 Erraizko mendi gailurrean labea zuten ogia egiteko eta honetarako Nafarroako Sakanatik ekartzen zuten irina.

509. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00031 Bazen, ordea, mutiko bat. Mutiko honek berekin zeuzkan bost ogi eta bi arrain. Jendea eseri zedila agindu zuen Jesusek.

510. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00065 Eta bost ogiak eta bi arrainak harturik, zerura begira jarri eta bedeinkatu zituen, bedeinkatu eta zatitu zituen ogiok, eta bere ikasleei eman zien, eta haien aurrean jarri zituzten. Denek jan zuten eta ase ziren. Eta hondakinekin hamabi saski eta otzara bete ziren.

511. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00065 Eta igo zen haiek zeuden txalupara, eta baretu zen haizea. Eta gero eta gehiago harriturik zeuden, ez baitzuten ogiena ulertu; aitzitik, itsuturik zegoen haien bihotza.

512. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00095 Afaltzean, berriz, Jesusek ogia hartu, bedeinkatu, puskatu eta eskaini egin zien. Eta hain zuzen, orduantxe zabaldu zitzaizkien begiak eta ezagutu zuten Jesus zela; baina Jesus haien begietatik ostendu egin zen.

513. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00095 Eta ordu hartan bertan altxatu eta Jerusalenera itzuli ziren eta kristauen batzarra bildurik aurkitu zuten. Han zeuden bildurik hamaika Apostoluak eta beste, esanez: Egiazki biztu da Jauna eta Simoni agertu zaio. Besteak, berriz, bidean gertatutakoak kontatzen zituzten eta nola ogia zatitzean ezagutu zuen Jesus.

514. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00021 Datozen urteetan eguneroko ogia izango da gizarte aurreikuspeneko sistemaren etengabeko zalantzan jartzea, eta gizarte zerbitzuak ere zaku berean sartuko dira. Gastuaren razionaltzeari eta baliabideak premien arabera banatzeari buruzko mezuak erabakiorrak izango dira epe ertaineko kudeaketa plan bat prestatzeko unean.

515. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00104 Horrela, gertatzen da black (beltza) hitzak berehala white (zuria) ekarri ohi duela, man-ek (gizona) woman) duela segituan berekin, edo bread-ek (ogia) butter (gurina) gogorarazten duela.

516. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00219 Herririk herri ogiaren bola..., ezin dudan pisu eta karga astuna eraman eta jaso beharrez..., nire ahuleriaren kontrako burruka batean... (Aresti 10, 1986: 85)

517. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00069 Herri guztia zegoen kamioiz beteta, janariz beteta, edariz beteta, hango suministroa eta... Nafarroako ogi zuria, zer ogi gozoa!

518. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00049 Eguna argitzen zenean, etxeko zeregin guztiez arduratzen zen: ogia erre, behiak jetzi, gazta eta gurina egin eta usategiaz zein oilategiaz arduratu.

519. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00149 Askarian ogia eta gazta edo fruta jaten zuten, urtaroaren arabera, eta afaltzeko, aza, erbia, babarruna edo zalke freskoa eta laurden bat haragi gazitu eta, guztiarekin, ogia; hiru libra ogi jaten zuten eta ardo pixka bat, batzuetan urarekin nahastuta.

520. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00149 Bergarako maizter baten etxean, goizean eta gauean esnea edo baratxuri edo tipula-salda hartzen zuten; esnea hartzen zutenean ez zuten ogirik jaten, baina saldarekin kalitate gutxiagoko edo zekalearekin nahastutako gari-ogia edo artoa legamiarekin jaten zuten.

521. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00149 Eguerdian, baba edo aza urdai edo gantzarekin eta, horren aurretik, aza edo baba-salda ogi edo arto-zopekin eta gauean, gaztainak zeudenean esnearen ordez horixe jaten zuten.

522. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00149 1803an Euskal Herriko Adiskideen Elkarteak jasotako dieta guztietan ogiaren edo taloaren garrantzi handia nabarmenduko da eta baserriko uztatik kanpoko produktuen eskasia ere bai: jaten zen haragia zezina zen, urdaia etxeko txerriarena etab.

523. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0052 17. Ikus ene aipaturiko lan Euskarazko izen sintagma mugatzailerik gabekoez, non erraiten baita: Ez da hala, ordea, jokabide nagusi modura, hurrengo kasuetan: frasea ezezkoa denean, baiezko edo ezezko galdera adierazten duenean, baiezko edo ezezko duda erantzunik espero ez dela agertzen duenean, baiezko edo ezezko baldintza adierazten duenean, eta abar, ... baldintzako baiezkoak: ogia jan baldin badu ez da gose izango, eta berezirik, ogirik jan baldin badu ez da gose izango, ezezkoak: ogia jan ez baldin badu gose izango da, eta berezirik, ogirik jan ez baldin badu gose izango da, ikus Leiç, S Lvc., III, 11: eta iatecoric duenac halaber eguin beça Vulg.: et qui habet escas, similiter faciat, baiezko frase nominalizatua bere balioz baldintzazkoari hurreratzen zaiola.

524. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0024 Bada bazterretan nahigabeza, ogirik-eza, lanik-eza, baina senidetasunezko eta zuzentasunezko eskurik?

525. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0052 Irinarekin ogia egitearekin batera eta hartzidurarekin, fermentazioarekin, Bihi ardoa asmatu zuen gizakiak.

526. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0080 Zezina egiten zen mendian solte bizi ziren larrabehi edo betizuen okelarekin, egunean bospasei bider berakatza zopa jaten zen eta ogia ere bertakoa zuten (...)

527. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0092 XIIgarren mendean, Aimerid Picaud izeneko bidaiari txilipristo frantziar batek, basatitzat hartu gintuen, hizkuntza ulertezina erabiltzen dute, mendi itxietan bizi dira eta ohitura arraroak dituzte, ez dute ogirik, ez ardorik eta ia ez dute janaririk, sagarretik ateratzen duten sagardo izeneko edari bat baizik.

528. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0148 Horregatik opari ederrak egiten dizkiete (ogiak, bananak, ardoa, arroza, tekila, etab.), beste mundutik babestuko dituztelakoan.

529. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0133 Jendeak jaunartu egingo zuen Ogi zerutik..., Hor zaude Jesus..., Hostian bizi zara... eta horrelako abesti herrikoiak kantatuz.

530. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0075 Ogia, haragia eta sukrea kartan ziren: bakotxak honenbeste bazuen hilabetean eta ez gehiago.

531. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0099 Gero etxekandereak gosaria prestatzen du: arrautzak, urdaia edo urdaiazpikoa, ogia eta ardoa.

532. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0162 (Adierazia dudanez, goia orratzek esferan dituzten higidurarekin lotuta dago usadiozko errotazio guztietan: ogi bedeinkatuarenean eta artzainen joan-etorrietan).

533. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0065 Aurretik jandako ogiaren antzeko kolore eta sendotasuneko gorputz bat azalduko baligute, ez genuke esperimentua berregiteko koskarik izango, eta segurki antzeko elikua eta euskarria somatuko genioke.

534. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0065 Arestian jan dudan, elikatu nauen ogia, hots, halako kualitatedun gorputz bat, une hartan halako ahalmen ezkutuz horniturik zegoen.

535. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0216 Gari harekin apaizaren etxekoandereak garai batean irina egiten zuen, Eukaristiarako legamiarik gabeko ogia egitearren.

536. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0065 Eta oraino, San Agustinek dio, ez duela bekatoreak jaten duen ogia merezi.

537. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0065 Ezen ikusi behar da zer lanetan litzatekeen gizon bat bekatu mortalean izanez, baitezpada ogia jateko beharretan gerta baledi: (...).

538. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0576 Araua betetzeak, bertzalde, arazoak sortzen dizkigu itzulpenak hartaratuak izenlagunak elkarren ondoan pilatu behar ditugunean (eguneroko ogia, guk erabiltzen ditugun testuetan ohi den hizkera bihurriaren ondorioz).

539. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00071 Artu zituan ogia, fruta,
arrai batzuek jateko,
bost eguneko bidea zeuken
Belen errira juateko.
Ama Birjiñak argiz au zion:
Guaz nekez etortzeko,
ta enkargatu zuen etxea
etorri arte zaitzeko.

540. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00111 Igerri zuan Jesus basuan
janik gabe zeguala,
esana zion Jainko-Semea bazan
agertu zezala;
arri aieri esateko ta
ogi izango zirala.
Galdera au zan Jauna ote zan
ezagutu nai zuala.

541. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00111 Salbatzailleak erantzun zion
diabruari orduan:
Ogia janda bakarrik ez da
gizona bizi munduan;
baita Jainkoan itzak emanda
bizitza biotz barruan.
Jesus etsaiak ezagutzea
merezi izan etzuan.

542. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00191 Eldu ziraden lurrera eta
urreratu beregana,
maitasuna dan Maixuak leukan
jarria berentzat jana.
Brasetan arrai erre bat zeukan
ta ogia bear zana.
Ekarri ortik arrai geiago
ta Pedro zan eramana.

543. 1991> gipuzkera bertsoak k. ibarguren 00154 Komentu batera sartzen ez zirenak
neskame ta morroi pardelarekin.
Bai, bai, egia da.
Ta gero mutilak derrigortu eta
Patxi serbitzera militarrekin.
Bai, bai, egia da.
Jatekoa ere urte mordo baten
razionamentuan ogi beltzakin.
Bai, bai, egia da.
Garai baten nola bizituak geran
kontatzen dut, nahi badezute jakin.
Bai, bai, egia da.
Euskal Herrietan gertatzen zena...

544. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00093 Bazeuzkan azeitunak, ogia eta ardoa.

545. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. zatarain 0050 Nere aita zana euskaltzain batzuekin Lapurdi'ko erriren batean: mutil koskor bat ogi aundi batzuekin; norbaitek galde:

546. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. zatarain 0050 -¿Ogi guzti ori yan bear duka?

547. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0009 Arta-txiki edo izkiri-beltzekin (mijo) egindako ogia jaten omen zuten gure aurrekoek Erromatar historiagilleek diotenez.

548. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0009 Maiza etorri danean, maiza ogi biurtzean, lengo ogiaren izena erantsi diote.

549. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0009 Orra bi ogi, bi arto; berria obea, eta maizak zaarragoa zan arta-txikia baztertu du gure nekazaritzatik.

550. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0009 Izan ere bada grekotarren izkerean artos itza, ogia esan nai duena.

551. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0009 Bear ba'da Artos ori artuko zuten arta-txikiakin egindako ogia izendatzeko.

552. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0009 Dana dala, arto izena maiza da eta maizakin egindako ogia.

553. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0009 Oraindik ere ikusten degu ogi ori errietako azoketan.

554. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00072 Garia ereiteari ere utzi zitzaion. Bai garijotzeari ere, zori onean. Etzan lan ederra. Urtearen barruan ogi pixkabat jango baldin bazan, autsa pranko jan bear izaten zan lenengo.

555. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00094 Epaille, lege gizon, oien idazkari, gizon armadun eta abarren erdiak ez luteke lanik izango. Eta zenbat luzatu ote liteke gai au, ariari tira egiten asi ezkero? Ea, penizilina arkitzeko pulmonia bezela, lapurrak ere bearrekoak diran batzuek ogia jan dezaten? Polita izango litzake...

556. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1995 0050 Erriarentxat ulertzeko errex egiten zaio; goizeko ogi beroa jaten den bezala, maiz irakurriko dituzte, Idatz Deunaren antzera, galerarik gabe.

557. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak t. mujika 0075 Beraz, bertako baserrietako garia Pelloren errotan egorik egiten zuen Baltasar Mendizabalek benetako ogi gozoa.

558. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0055 - Jainkoak begira gure etxe hau sal!
Badakit, aspaldidanik,
ene aitasok erranik,
eltzurre bat badela gordea gure lurretan.
Zorigaitzez, ez baitakit nik ere, xuxen, zointan!
Bainan, apur bat bermatuz,
eta, beharrez, nekatuz,
segur, han edo hemen duzue kausituko!
Harro beraz lurra, ogia bildu orduko.
Iraul zazue ere, barna!
Eman haitzur-aldi bat ona!
Aldi bat baino, bietan hobe!
Ez utz zehe(5) bat ikertu gabe! -

559. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0091 Jin zelarik kalarnuaren uztaroa:
- Laster heldu dela, laster, hazi gaixtoa! -
zioten erran, berriz, ainara zaharrak.
Lanjerean zirezte, gaixo xori txarrak!
Orai arte ez nuzue sinetsi batere!
Kasu! Kasu! dautzuet erraiten berriz ere!
Ikusiko ditutzuelarik ogiak epaiten
eta gizonak, gu, xoriei, gerla emaiten,
zuek ondo hauietarat ez ager.
Edo, hemendik, ihes zoazte laster!
Jarraik lertsun, ahate edo pekadari!
Bai bainan ez zirezte aski hegaldari
itsas edo bortuetan barna joaiteko
eta haindiko leihorretarat heltzeko!
Gauza bat duzue egiteko bakarrik:
pareta-ziloetan zaudezte gorderik!

560. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00115 Ogia fite erosten den gauza da.

561. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0136 Ogi ala artoz beteak? (I.80b).

562. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0136 Garat, Bizkai, Eiheraborda, Irigoin eta Hegiagaraiek eman zuten bihia 600 gizonentzat 591 ogi egiteko, pasaian ziren soldado batzuentzat segurrenik ere. (I.81b)

563. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0178 Zer odol hustea izan zen soldado altxatze hori Kontseiluari galdetu zioten zonbat eremu arto, ogi, liho, olo edo lur sagar zen.

564. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0165
Nere ustetan zuzen zuzena
daramakit nik bidia,
lapurtu gabe esketik nola
lortzen duten nik ogia,
zu bezain garbi bizi naiz hemen
esaten dizut egia,
muturra daukat zikina bainan
kontzientzia garbia.

565. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00078 Gaisotasunean, ezbearrean, langabezian edota gure semealabentzako ogia egunero irabazteko zailtasunak ditugunean, bizitzako aso eta idea guztiak ankaz gora joaten zaizkigunean... olakoetan ikusten da nor den eldua, nor den pertsona, nor den fededuna, nor den nor...

566. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00086 Maiatza fardo erearo klaro, orduan bilduko da ogie ta arto franko

567. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Dirua ateratzeko ere, tailerrak montatu dituzte, beste batzuen artean ogia egiteko bat dagoelarik.

568. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0005 Ogi, gozoki, konfite eta antzekoen, baita esne eta esnekien txikizkako merkataritza

569. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0005 Ogi, ogi berezi eta opilen salmentak

570. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0007 Ogi, gozoki, konfite eta antzekoen, baita esne eta esnekien txikizkako merkataritza

571. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0007 Ogi, ogi berezi eta opilen salmentak

572. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0011 Ogi, gozoki, konfite eta antzekoen, baita esne eta esnekien txikizkako merkataritza

573. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0011 Ogi, ogi berezi eta opilen salmentak

574. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0008 Beraientzako astebeteko jana zena, guri afaltzeko eskaintzen ziguten: dromedario eta ahuntz haragia, entsalada, ogia... denetik.

575. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00034 Ant.- Bai, erruz. Eztiarekin hazitako umeak gara gu. Meriendatzeko beti ogi gainean eztia izaten zen gure etxean. Gauza bat esan behar dizuet. Eztia hain da janari indargarria, ahogozatu egin behar da, listuz ongi busti, eta ahoan lasai-lasai erabili ondoan, jan behar da. Ez du balio bestela.

576. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0010 Jendea ogia erostera, kafesnea hartzera etortzen da eta eguneko erosketak egiten ditu.

577. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Etxekoandra barriak bere amaginarrebearengandik ogia eta argizaia artzen ebazan.

578. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Kaletarrak ere akordatu behar du, dendako apaletan edo okindegitik eskura etorri zaion ogi berri horretan eskulan askotxo eta izerdi-tanto dezente, bere kideenak, daudela gordeta...

579. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0009 Bestetako azken dantzaren ondotik ogi eta gasna eta arno pittat izanen dugu kontsola gaitezen.

580. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0051 Taula batetan ogi biribil lodi bat, arraultzeak, pattakoak.
Horik oro bortako gaintian ageri.
- Joaiteko pûntûa dit orai.
- Builta bat goxoa igaran dizûgû, dio artzainak.
- Bai botzik nûzû, zû ikusirik; bazizûn aspaldi!
Ailande jeikitzen da eta badoa bere bidean,
gogoan erabilten dûalarik
artzainen bizitze gogorra
bena ere zoin ederra.

580 emaitza

Datu-estatistikoak: