XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Arren bada, krristau maitea, zerua odei beltzez eta lurra jira-biraka aizeak dekarren orrbel-orriz estalirik dakuskitzunean, Azaro ill onetan batez ere, zere eriotzaz oroitu zaite, eta Purrgatorio'ko anima gaixoen alde Jaun errukitsuari otoitz egiozu.

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 (Oroituaz) A, ta gañera Mendaro'ko gertaera gogoratuko zayo ta ja, ja...! a zer algarak egingo ditun! Neroni ere gogoratu utsez lertzeko zoriyan jartzen naiz... Gertaera ori benetan parregarri da gero... Tomax bultzian edo trenean Bilbao'ra zijoan batean bere aldamenean andaluz bat omen zuan.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Tomax baño len zenbat izan nituen atzetik! Neronek ezagutzen ditudan amaika nexkatx badaude sukalde bazterretik atera gabe mutilIak begiratzen ez diotelako; nik beintzat ez nuen orrelako estuasunik izan,egunero bat edo beste banuen! mutillak... puf! nai aña, ostikoka ... (Beatzakin zenbatuaz) Josetxo, Juanito, Pako, Iñaki, Pello, Benjamin... Moexto, Anastasio, Goiko-errota'ko Patxi, Joxe, Sabin, Mikel... Zubiaurreko Joxe Mari, Mendizabal'eneko Anton... Urbaneta'ko Federiko... Jon indianua (Bat batean) o! au zarra zan, nere aitona izan zitekiena, izketan ere etzekien, Arjentina'ko gariyak gora, Arjentina'ko beyak bera, besterik etzuan asmatzen (Alai oroituaz) besteak......

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Ibon: Ez nintzan oroitzen onera maiz etorrtzen dala.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Lide: Beti zutzaz oroituko gera.

6. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Emen berrtan JESUS'EN BIOTZAREN DEYA'N oroitzen genituen igaz Jesus'ek bere maitatzalle zintzo Alakoke'tarr Marrgarita Mari Doneari esandako itz ayek:.

7. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Ez dakit zerr egin nezakean onen laburr eta gaiztoa zurekin nazala oroitzeak ematen didan nekepetik nere burua ateratzeagatik.

8. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 (...): gogoratu zitzayon, orduban iltzen bazan, zerura baño len neque samiñ negargarrizcoenac eraman bearco zituala; icusi zuan bere buruba bacarric, ta ezer eguin eziñ zezakeala; oroitu zitzayon Jaungoicoac bacarric lagundu zeguiquiyola, ta Jaungoicoagana jaso zituen begiyac laguntasun esque; artu zuan beso biyen artean gurutzea, deitu ziyon biyotz-biyotzetic beste mugaldi batean, deabrubaren contra lagundu ziyon Miguel Goiaingueru santubari... ta icusquera miragarri arc azquen on bat izan zuan.

9. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0286 Oroi, berebat, Jauna, len siñispen argitan bizi ta orain pakeloan dauden N. N., Zure menpekoetzaz.

10. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0027 Dominus vobiscum esateko errirontz itzultzen danean, Jesukristo gure Jaunak bere ikasleai itzegiteko, baita obendunak (1) pecadores ondo artu ta beren obenak barkatzeko izan oi zuan neurrigabeko ondonayaz oroitu.

11. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Orregatikan, Barkatzaillearen (4) Confesor oñetara oben guztiyak garbitzeko uste aundiz joan bear dezute; itz abek esan zitubana zintzu ta egiyati da-ta: Bere oben guztiyak bear bezela aitortzen ditubana biziko da ta ezta ilko; ta orren oben-txarkeriyaz ez naiz geyago oroituko.

12. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0166 ¡Jesus-en Biyotz errukitsu! nizaz kupitu zaite, ta nere eskergabekeriyaz ez oroitu.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 Jauna ala uste det: bada, maite etzindudanean eta Zuzaz oroitzen ez nintzanean utzi ez banazu, Zu maitatu besterik opa ez dedanean ondo artuko nazula ziur egon bear det.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Irakurle maitea; gauza abek irakurri ta berezaz oroitzean, berak eta bezte milloika anima oiek bezela komentu batean sartzeko asmorik artzen ezpadezu ere, beintzat kristau zintzoa, irugarrengo beroa izateko gogo benetakoa, asmo erabakia artu zazu.

15. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0420 Iya berataz iñor
oroitzen etzala
lanean aritzen zan
jaun au bizi zala;
Quijote izkribatzen
erotzat zeguala,
ganbara xar bat bere
lan toki zeukala,
askotan zer janikan
ere etzeukala
.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Ondo arkitzen zan garayan, arlote beartsuari farra egiñ oi ziyon, bañan berari gertatu zitzayonian ala izatia, oroitu zitzayon zer itsuskeri aundiya egiñ oi zuben.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Leena berriz oroituz abaraskaz erleak darakusan ertigintasuna alegia esan genezake: gure gogaien eztitzeko nor gere izkuntza degula abaraskarik oberena; erle gogatiaren eztia nor-bere abaraskan ainbe ezti eztitekela, iñorenaren txuloetan ixuri-ezkero.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Gauza guztien Egille, betiko Jaungoikoa! Oroitu zaite, Zeuk zere antzera egiñak dirala sinistegabeen eta pekatarien animak.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 Oroitu bitez gañera, auen ardura dutenak, zein ajola aundiko bearra dan, ume guztientzat egiten dan kristau-ikasbidearen azalpena entzutera beren umeak joaten ote diran begiratzea, ta au ezin bete al balezakete, eman bezaiote kristau-erakutsia beste eraren batean.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0079 - Beñepein nik eztakit; baña Sandroke pronostikoan ba dago, San Perrokerik ez naiz oroitzen beñere ikusi dedanik.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 Oroitzen naiz: ementxen geunden oien eztaia or zear igaro zanean.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 - Aizan beste gauza bat. Moxolo esanda oroitu zaidan. Egia alden Peru Odolki ire atzetik dabillena?.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Munduaren asieran orain arte zure laguntza eskatu-ta, nai zuena iritxi gabe iñor ere geratu eztala oroi zaitez: zure aurrera atsekabeturik etorri-ta, gozagarririk gabe irten danik ez dagoala gogora zaite.

24. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Nork ez dakizki buruz neurtitz aiek?¿Nork ez ditu bein baño geiagotan erestu?¿Nor ez da neurtitz aiezaz oroitu etxetik urruti gogoa etxe aldera biurtzean?¡Etxea! Izen dontsu-dontsu ta gozoa.

25. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0120 Oroitzen naiz, beiñ, nere eleiza-guttuna irakurrtuz, Jaizkibel'go lepo batean nenbillela, itz oriek topatzearekiñ, nere Mirentxu arrgala idaztea gogoratu zitzaitala.

26. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Zertarako uste dezute oroitzen dizkigula Eliza Ama Santak Mariaren aunditasunak? Egarriyak dagoanari iturri garbiya erakustea bezela da, Elizak gukin eguiten duana Siongo alabaren biotzak daduzkan doayak aguertuaz.

27. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Nere Kristau biotzekuak; bizi-bearrak lanik asko ematen digu; animako etsay zitalak larritzen gaituzte utzik eguin gabe ibilli bear dagun zeruko bidean; ikara ta beldurra datozkigu biotzera, ordu charrian eguinda daduzkagun charkeriyak gogoratuaz beste gabe; animako illuntasun, gorputzeko gaitz, ta beste larritasunak ikutzen gaituztenian, oroitu gaitezen maite-maite gaituan Ama Maria-kin.

28. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Estualdiyak larritzen gaituzten egun nekosuetan, oroitu gaitezen Gurutze Santuaren oñean egon zan Ama naigabetuakin, ta biotzeko arantza guziyak biurtu ditzagun animaren onian.

29. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Ezdago bada zorigaistoko onen egoera baño beldurgarriagorik aizkenengo orduan; zergatikan berak edozeiñ aldetara begiratzen duala, edo oroitzen dala igaro dan demboraz, edo konsideratzen dituala bere begikustan jasotzen dira gauzak, edo gogoratzen duala berari ichadotzen dion betiraundea, gauza guzi oiek agertuko diote berari tristura eta larritasuna.

30. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Ikusten zeratenian beartuak pagatzera Purgatorioko penakin oraiñ gauza guchikin pagatu zeiketzuena, nai izango dezute zuen aide, lagun, ezagun ta senideak zuekin oroitzea, eta induljenziaren bat ematea; baña zuen nayerak ezdute ezer balioko; (...).

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Orhoitzen haiz nola Hazparneko bestarat gaten ginen?.

32. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 PIARRES,- Ean orhoitzen naizen?... To, sekulan ez diat ahantziko nola behin jaten parioa egin-eta, gu biek garhaitu baigintien bi Hazpandar jalerik haundienak.

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Orhoitzen haiz, nola bi mutil tripa haundi hek erhautsi gintien lukainka jaten?.

34. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0026 Nola ez zen bada, bere azpian zaukan beharri luzeaz orhoitu? Ai! Manuelen arno hura! Zerbait debrukeria ez othe zion ostalerak emana? Bertzaldiño batez hatik!.

35. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Piaia bat gostukoa egina dugunean, lakhet zauku guzier hartako chehetasunez orhoitzea, eta gero izkiributan ezartzen baditugu bideko gora-behera guziak, berriz gozatzen dugu piaia hura eta batzuetan piaia-denboran baino gehiago.

36. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0006 Orhoit gaitezen ba Jesus dela bihotzen, familien, zozietateen eta erresumen Erregea.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0010 2 Arratsaldean bi orenetarik laur orenen artean erreberri zazu emaitza bera, orhoituz Jesus tenore hoitan zagola kurutzearen gainean, munduko bekatuen erreparatzen, hirur orenetan hil izan zela, eta lauak arte hartan soldaduak lantza kolpeaz ideki izan zioela Bihotza.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Bainan nola harri serora beltchac hoin khartsu eta hoinberze bertutez aberastuac izaiteaz, orrhoitzen balin bada hogoi eta hamazazpi urthez Aita Garicoitz izan dutela aintzindaritzat!.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Gogoetan gelditurik, bazagon hantchet, heien egileaz, Jainko handiaz orhoitua; orhoitua ere, bera munduratu gabe, gauza hek, toki berean, harek bezala ikusi zituzten Eskualdunez.......

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Orhoitzen da, phedeiku lazgarria bururatu zenean, Jaun Errientak, aintzineko igandean, ithoka, bi jauziz, bi ahapaldiz eman zuela Credo guzia, bururen buru, zintzur idor idor batean.

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Dantzako denboran bekhaturik ez egiteko, san Frantses Salesekoak nahi du gogoeta hauk egin diten: Zu dantzan ari zaren denbora berean, orhoit zaite anhitz arima erretzen daudela ifernuan, balean egin bekhatuentzat, eta zu bezala dantzatu (...).

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0076 ORHOIT zaite.......

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0132 ORHOIT zaite.......

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0258 Bertzerik egin eztezakena dohala etcherat aphurtto harren buruan bainan ahantzi gabe Jainkoak zer grazia handia egin dion; lanean ere hari dadiela grazia hortaz orhoituz ahalik maizena.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0196 Zure zerbitzariak zer duke egiteko, bere bekatuez eta ezdeustasunaz orhoituz zure aitzinean are gehiago aphaltzeaz bertzerik? Alabainan zeru-lurreko ikusgarri guzietan zure idurikorik ez da.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Bai, gu ere orduantche orhoitu ginen Eskual-Herriaz, eta gogorat ethorri zitzaizkun pertsulari famatu baten kantuak:
Herrialde guzietan toki onak badira,
Bainan bihotzak dio; zoaz Eskual-Herrira
.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Ez da orhoitzen untziak hantchet ondoa jotzen balu, zutaz egina litakela: zutaz nihor ez litakela gehiago mintzatzen ahal: untziarekin ezen, zuk ere ondoa jo zinezake, nun eta ondoratu gabe ez zaituen arrain handi tzar zembeitek oso-osoa edo phuskatuz iresten.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Horietaz nihor ez da segurki orhoitzen.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Edo norbeitek hala gibeletik, ohart-gabean, ukitzeak, izitu ote zuen, edo, lur azpian ziren ezagun eta ahaiden orhoitzeak, bihotzean zerbeit egin ote zion, chuchen ez dezakegu argitarat eman.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0207 Oroit euskarak ez dituela den gutienik laket!.

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0030 Atxik hori ontsa gogoan, oroit oraino euskarazko garuna eta frantsesez cerveau deitzen dutena, biak bat direla.

52. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 ANDRE TA JAUNAK: Gure Euskeraren jai oketan zuekeri solasaldi bat egitera elduki, leen leenik zorion sutsu bat jai oken eraldalariekeri, XVIII mendean, gure izkuntzaren omen aundia izan zen Mendiburu Abaz, oroitu zarielako.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Oroitu alaz, gure Sta. Mari elizako aurre aldia, edo ate nagusiko inguruan, eunka egiten zuten beren kabiya ta antxen azitzen zituzten umetxuak.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Oroitzen al aiz, ire anai Gobiernora eraman zutela ta, nola etorri itzanen nigana begi bietatik malkua darionela español guziak Zurriolan bera bota bear genitukela esanaz?.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Baita ere bera orren eder ta maitagarriak ikusirik jopu, otsein dala oroitzeak barru barrutik abesti aberkoiak irten arazten dio: Goazen danok Jel-aldez
Uri, baso, mendi!
Goiko bidetik azke...

56. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bizkitartean, oroitu behar lukete atzotitz hura, ta erran : Espainia-aldeko eskualdunek, guk baino obeki dakite beren etcheko berri ; eztire aur, eztire ero eta giristino on dire; zerbeit arrazoin badukete Espainia-ko fachisten kontra odolaren ichurtzeragino ari izaiteko ; gagozin beraz ichillik ; errespeta dezagun artu duten asmo ta erabakia

57. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Baina, oroit ditzagun bertze espainiar izen-aundiko batek beihala erran itzak :

58. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Oroituko zerate noski, lengo urtean, garai ontan egin gendun ibilaldi zoragarria.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ta ez altzerate oroitzen Erniyo muturra aitatu gendula ia bada gertu, artu makillak, txorrostu idazkortza, ta entzun gure deyari; erabakiya dago eguna, datorren illaren amairua, ta iñori eguna aldatzerik gogoratzen bazayo idatzi dezala lenbailen.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 - Gure zinegotzietan bada norbait, aurretaz eta oroitzen dena.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Erran badugu iraurki biltzea dela negu hasteko lanik beharrena, hola mintzo ginen orhoituz iraurkia dela ongarri egiteko bidea.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Badira gutartean ere ezazolak, geroaz aski orhoitzen ez direnak.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bethi zerbeit ahanzten baita, ez gira orhoitu erraiteaz, ostatu batean ikhusi dugula sua, supazterra, bere khe-bide eta zer guziekin, ez sukalde bazter batean, bainan erdi-erdian; hala non neguko arratsetan jendeak alde orotarik inguruan jar baititazke, zangoz suari.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gizon demuntrea! bethi irriz ari da, bestalde, Zereko zapetaina! Ez jakin, oraikoan; zortzi egun lehenago Pettan bere adichkide ihiztariari egin zion truka batez orhoitu eta, irriz zagonez.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Orotaz orhoitzea on da.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Ejiptoko gabaren berri bazuten, ordukoak ikusi ez bazuten ere, arrezkero asiritarren gudaztiaz oroituko ziran.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Utzi dezagun izketa au, Beste batean egongo gera, Ni beti nere Gayuaz oroitzen naiz.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Gotzai jauna-re gazteri maitagarri onen elizkizunak oso eztituta, asten da izketan sekula bezin bero ta gartsu, oroituaz duan Ebanjelistaren itzak azken afarian, Jesus'en biotzaren ondora etzanda ezagutu zuana aitortzeko:

69. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - (Gaiz aldatuz) Atezai aizpa: elizako kanpaia zuk eta Paxkual'ek txandaka jotzen dezute, ez da ala?
Atezai - Bai Aintzindari Ama. Paxkual'ek egunezko ordutan jotzen ditu; ta nik argizkilla ta gauezkoak. Kalean naspilla dagon artean ez ditezela oroitu guretzaz. Zenbaitzuek, ala bearrez aitzeki billa dabiltz. Aditzen?

70. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0012 Oroitu gaitezen itz oietaz, eta maitasunak ez bagaitu etorrerazi, dena utzirik, iges egin zagun Elizatik.

71. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0195 Gaur oroitzen degu azken aparia
Legez ikasleai Kristok ipiñia;
Arkume ta ogi orantzik eztuna,
Guraso zarren oikuna.

72. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Eliz-alkitan egondua naiz
Oben guztiyak oroitzen,
Egiñ ondoren sayatu nitzan
Biotz-barrendik damutzen.
Zeruko Aita eta Amari
Laguntza diyet eskatzen,
Lagundu bada nere obenak
Bear bezela aitortzen.

73. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 6- Geroen batean
organuak soñuz
FUGA bat asten du,
bai baitakit buruz.
Ez dut aski oroiz,
bear dut adituz;
belarrik narama
barnari lagunduz,
Yauna zentzu guziz
ta gogoz maitatuz.

74. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 Atzo bertan jan bait zituzten alkarrekin, Txitxi-burruntzikoan, arkume-gazta ayek; eta jan-edan bitartean, lengoak oroiturik, euren asmo zitalak berritu.

75. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0078 Ez naiz ongi oroitzen zein tokitan artu nuan karta, bañan, Pamplona-n edo Vitoria-n nintzala, bateonbatek eskribitu zidan, Joxe eta Antonio nere anayak Frantzia-ra joanak izan bear zutela.

76. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0034 Are geiago: egiazki mintzatu ezkero, eta orrela ari naiz, zenbat ikaratzen dira pekatu ezin dutelakoan eta Jainkoaren zigorraz oroituta?

77. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Piztu dezagun gure siñestea, ta geroago ta argiroago ikusiko degu, ludi ontako aberastasunak baño ontasun askoz bikaiñagoa degula, Eliz Amaren besoetan guraso on batzuekandik jaio ta aziak izatea, ta indarrik gabe ta atsegabez beterik aurkitzen geran orduetarako gozamen eta indar-emailletzat, zazpi Sakramentuak ditugula oroitzea.

78. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0049 16. Zer etekin ukan nun orduan gaixo onek, orain oroituz lotsa artzen dutan artatik, batez ere, lapurreta artan ez bainun lapurreta besterik maite ukan, besterik ez, ua ezer etzala; beraz ni ainbat errukarriago.

79. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0254 Soiñuek ez dute elkar iotzen eta nasten begiz sartua oroitzean, an bereiz kokaturik bezala baitaude.

80. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0254 Eta abar beste atzargailuen bidez sartu ta bildu oro, naierara oroi ditut, eta lili zurien usaia bereizten dut ubelenetik batere usnatu gabe; ta ezti leguna naiago dut latza baiño, ez iastatuz edo ukituz, baiñan oroituz.

81. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0254 Emen arkitzen naiz nerau eta oroitzen, noiz, non, nola egin dudan, eta egitean zer egoeran nindagon.

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Negar malko onik ixuriko ditu oraingo ez-yakina oroitzean.

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Filosofian ikasi dugunaz pizka bat oroitu: Stoa-n ere idea berdiña jasotzen dugu: LOGOS gizadi ta gizon bakarrarentzat Indar batzalle ta barnekoia da, guzieri emana.

84. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Zertarako izango zitzaizkion, ba, urte batzu geiago? Zarrtasunak, naiz ta neketsua ez izan Kato'k, oroitzen naiz, il baiño lenagoko urtean nirekin eta Eskipi'rekin zalarik, azaldu zigun au alaz ere, Eskipi'k oraiño ba-zun bizitasun ori belaskatzen du.

85. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0038 Eta jai-aundietan, meza-nagusi aurretik ospatu oi-ziran ibildeunekin, nola ez oroitu?

86. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0025 Bigarren mailla 49. Vivorum memini = Biziak gogora ditut; bizietaz oroitzen naiz.

87. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Iñundik ere orrengatik, Xenpelar'en bertsorik pranko, entzun oi dira gure egunetan ere ainbat bazterretan, eta Xenpelar-izenaz alako oroipen maitekorraz gure agure baserritarrak, oroitzen dira.

88. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0019 Orren urte gutxi bizi, ta arlote beartsu bat besterik bere bizitza osoan ez izan, eta alare Xenpelar'en Bertsoak, baserri ta kalean, oraindik ere askok oroitu ta kantatzen dituztenean, izango dute zerbait, beste bertsolarien bertsouk ez dutena.

89. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0199 Gainera, poemak, epopeiak, tragediak, ditiranboak eta itz-lauz edotariko itzaldi asko onduak eramanki ioan zinala: ta neronek arestian esaten nituen ikaskuntzetan, besteen aldean bestelako iakitun izaki eldu zinala, baita ritmuaz, armoniaz eta elatzen zeaztasunaz ere, ta gainera, beste gauza askozaz, oroitu uste dudanez.

90. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0199 Baldin neronek egia esaten ba`dut, ordea, oroi zaitez gure itzetatik ondorioz datorkigunaz, Ipia.

91. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Lege berriak asmatu-aintzin, orroit ditela Laphitz, Duvoisin eta Diharasarri-ren eskuara klasikoak amaiten ziotela idaz-lan handieneri batasun zerbait.

92. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Orroit ditela ere batasun zahar hori garbiegizalek eta ene xoko-moko-zalek gal arazi daukutela.

93. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Irribarre mikatzez oroitzen naiz orain nolako abegi onez onartzen genituen Frantzia-ko ideiak, Alemania-ko liburuak... atzerritik etortzearen zoramena beste ederrik zuten gehiegi arduratzerake.

94. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 ETCHAHUN.- Zerentako ez? Ala... Ez joaitea gaizki egiten bainuen, oroi berritz joaitea gaizki eginen duta?.

95. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0109 Alkate.- (Legor) Yan Pierre, oroitu zaite, sekretarioak ez duala izan bear Erriko Etxean agintari, serbitzari baizik.

96. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0010 Goizetan eta aratsetan Jesusez orroituz, eginen dut: Aitaren eta Semearen eta Izpiritu Sainduaren izenean.

97. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0023 Milesker errateko, errepika detzogun aingeruaren hitzak berak; atsegin haundia izanen du, zeren aingeruak, Jesusen Ama izanen zelako berria ekarri zion egunaz orroituko baita, aditzearekin:
Agur, Maria, graziaz betea, Jauna da zurekin, Benedikatua zare emazte guzien artean Eta benedikatua da zure sabeleko fruitua Jesus.

98. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0042 Familiako bilkura izaki-eta, norbeitek espres egiten badu ez etortzea, erakusterat ematen du, familia ez duela maite eta ez dela bere buruaz baizik orroitzen.

99. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0030 Eta beraz, Jauna, zure Seme Jesu-Kristo gure Jaunaren pairamen dohatsuaz orhoiturik, bai eta haren ilunbetarik pizteaz eta zerurat igaite miresgarriaz, guk zure zerbitzariek eta zure populu sainduak, zuk emanetarik eskaintzen dugu zure ospe handiari.

100. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0350 Eskualzalen-Biltzarra geroaz orhoitu
Da, gure mintzairea ez dadien galdu.

101. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Orhoit ziezte gerlako oihia, diela bederatzi urthe laster, hedatu zen egun lazgarriaz.

102. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Izendatiak izan diren hameka gizonak gure artian bizi ziren, gerla izan zitakelakorik orhoitu ere gabe.

103. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Atchoak erran zion: Bai, pagatuko ditutzu Orrhoitzen zarenean, aski ditutzu Pater, Ave ta Gloria erratea, eta zure obligazioneak pagatuak izanen ditutzu...

104. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0041 Orroitzen zira Izaik zer ikusi zuen.

105. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0132 Bere gaztaroaz oroit da.

106. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Aldiz, baduztelakotz erthohil, indar eta diru, soldado eta erakasle, nahi balituzte kaliturik ezarri, barazuz harriaren gisa, zure ohidura maiteak: Orhoit zite Eskualdun gaztea, gure landetan, erautsi madarikatuak baino kopeta eta iraupen gehiago ukhan duela laborariak.

107. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Orhoit zaite, Eskualdun gaztea, sorthu zirela laborari.

108. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0026 b) bainan Jainkoa zuzena dela orhoituz (XI);

109. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0027 4.) Usaia horren sendatzeko: kasu mihiari, hizkuntza-orde batzu erabil, orhoit Ifernuaz

110. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 e) orhoit hasarrea-erhokeria bat dela (XXV);

111. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 g) gogoan atchik kristo-ren gorphutzeko menbroek ez dutela elgarren herrarik izan behar, ar lanean edo bertze zerbaitetan koleraren ohiltzeko, adichkide zunar bati galdegin konseilu, orhoit bakea zer ontasun gozoa den (XXVII).

112. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0057 Orhoit zaite, o Birjina Maria, guziz urrikalmendutsua, ez dela egundaino aditu, nehor zure ganat ihes egin duenik, zure arartekotasuna eskatu duenik, izan dela utzia laguntzarik gabe.

113. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Bizkitartean gizona huntaz orhoitzen orai, eta hartaz sarri.

114. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0140 Gizonen orhoitean, filozofariek ibili dituzte hitz bereziak.

115. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0023 Zer eginbide dugu gure Aingeru begiralearen alderat? Behar gare orhoitu Aingeru begiralea gurekin dela bethi.

116. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Orhoit oroz gainetik zer alegrantzia gutaz jabetu den, gaizkiaren aztaparretarik atheratuak ginela ohartu girelarik, hunkitzen baginu bezala begiek ezin ikus zezaketen zerbait, gure indar guziez othoitzean ari ginela....

117. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Orhoit zoin segur ginen Jainkoak laguntzen ginituela.

118. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Orhoit zer esperantza gochoa ginuen bihotzean.

119. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0084 Amar mandamentutik
betetzen ditut bost,
bertze bost badirela
gaiten denak orroit,
eta heyen bethetzera
pozez gaiten gu lot,
ortarako Jaunari nik
erregutzen dakot.

120. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Eta egia da, oraindik oroitzen gera Andaluzira egin genun ibilli aldi batetaz, an tabako rubioa jasotzen da, ta ala zioten: emen tabako beltza obenetakoa egin zitekela, ta orrela da, ba Oria, Urola eta Deva'ko ordeketan ikusi al izan degu.

121. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Bilkura.- Egun hautan komunicht batzuek egin daukute bilkura bat; herra bihotzean ehautsiaka arizan zauzku presuna batzuen kontra, eskola libroen edo heien laguntzaren kontra -Jaunttoak, kasu! Orhoit, dila zombait urtheko etsemplu batez!! Zuen arramantzez eta palabrez ez herritarrak kecharaz! Kestione hortaz oraino mintza gaitezke.

122. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Bakotchak gure herriko colia ukan dugu eta eskermila gutaz oraitu diren-entzat. Orai uste dugu, fitesko gure herri alderat itzultzia; ez baita goizegi izanen, emen denak eneatuak baigira. Zuen berriz laster ikusteko esperantzan, emengo eskualdunen partez gorantzi.

123. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Eta zer estazione sainduak ez ditugu kurritu! On dugu segurki Jesusen oinhazeez orhoitzea, jakiteko zer gosta zaizkon gure bekatuak, eta jakiteko ere ez gaudela elgarretarik berech, ez ongian ez gaizkian!

124. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Bainan ez da lotsatzeko ordua! Orhoitzen da bere ama eta amaso lege beraren pean bizi izan direla, etche berean; hek egin dutena eginen ahal du.

125. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Argentinan eskualdunen ongi egilea izan da, orhoituz eskualdun odola badabilkiola zainetan.

126. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Orobat, lurra erraietaraino bihurdika-zimurdika, ezin jasanak hartzearekin, gizona orhoitzen da bere Nagusi Jaungoikoaz, eta iratzartze berean, bere haurride gizonkiaz.

127. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Orhoit nola azken bi gerletan Angles, Frantses Amerikanoek behar ukan zuten lehen aintzindari bakar bat hautatu, zerbaitetarat heltzeko: 1914-eko gerla Fochek irabazi zuen, 1940-ekoa Eisenhoverek.

128. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Eta hitz hau ere jali du, orhoitzeko on dena: Hanoampiuml;ko buruzagieri ez diotegu galdatzen amor emaiteko. Guk, ez dugu amor emanen!

129. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Agian orroituko zira Eskual-Herriaz.moltsa dolarrez aunpatzen duzularik.

130. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Orhoit biz-pa-hiru asteren buruan hasi beharrak direla Mexikon Olympiko Joko haundiak.

131. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Alemanak juan. - Azken soldadoak juan zaizkun agorrilaren hogoiean eta ondoko bizpahiru egunez, bozkalentziazko orenak ukhan ditugu herri guzian bainan gehienik karriketan. Zer mundua! Leiho guziak banderaz beztituak, khantu, oihu, irrintzina, bazen zorion zokho guzietan. Herriko etchean eta gerlan hilen harriaren aitzinean bildu gira hilez orhoitzeko eta emaiten daizkuten erakaspenez orhoitzeko. Agian galdatzen daukutena obratuko dugu denek, herrakunde guziak bazterturik. P.D.

132. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Idazki asieran: Ene adiskide edo ene aberkide edo orrelako euskerazko itz bat edo beste, ta gero guzia erderaz azkeneraño ta an, berriz ere euskaldun dirala oroituta amaitzeko besarkadak edo ondo izan edo orrelako beste zerbait eta en Jel ta kito.

133. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Auek orrela ikustean, gure asaba zarrak eta bere oiturak oroitzen zaizkit biotzean kili-kili egiñaz.

134. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Gauza auek orrela oroitzen nagoala, otza bururatu ere etzait egin; baña orain... obe sutondora joan...

135. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Zertako berriz ere oroitu gertari deitoragarri aiek?

136. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Euskaldunak politeistak al ziran? Asteko, oroi ditzagun jakingarri batzuk.

137. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Zertako berriz ere oroitu gertari deitoragarri oiek?.

138. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Haurzaroan (haur denboran) ikasiak zaharzaroan orroit
- Haztura txarrak sortzetik hiltzeraino
- Amaren sabeleko kutsua (jaidura)
- Iguzki epelean hazia: gastatua
- Odola: ehun idi pare baino azkarrago
- Hoiek dituzu mailu beraz joak!
- Senide (haurride) urrunekoa baino hobe auzo urkoa (hurbilekoa)
- Bizia laburra da bainan zorigaitzek luzatzen.

139. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0029 Eta nik, nere heldian, galdegin dionat: Maité, zer ari haiz hemen? eta harek: Ez ote duk ikusten? Harritua nintunan... Maité, hola, faire le tapin... Lehen hain ixila eta seriosa zunan... (geldi). Orroituko nun beti zoin polliko kantatzen zuen kominione haundi egunean: Egun eder huntara, goazen oro betan... Eta orain hola...

140. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0095 ZAMALTZAIÑA - Okerkeria haundi bat egiten ari zarete nirekin. Erregeri jakineraziko diot nola zabiltzaten errurik gabeko jendea preso hartzen. Oroitu behar duzue bidegabe hontaz!

141. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0058 BATITA - Eta berrogoi urtez lanean karraskan ari izan ondoan, gure etxaldea azkartzen eta zabaltzen ikusteko partez, gure etxaldea intzirika-intzirika hasi da gero eta gorago; hori entzutean eta ikustean zer gertatzen zitzaigun, beldurrak hartu nau baina ez dut segidan amor eman. Oroit zaitez... hortzez eta haginez lotu gara eta bermatu, egiten ahal genituen guztiak egin ditugu, baina gero eta garbiago senditzen nuen debaldetan zela eta hondatzera gindoazela. Murruak non-nahitik arrailduak eta makurtzen ari, teilatu puska bat lurrera joana eta itaizurak oheraino...Alta anitz urtez, betatxu eta betatxu ezartzetik ez naiz gelditu, baina betatxuekin ez bait da inoiz berririk egiten...

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00007 Zera oroitu behar duzu:

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00026 Planoko bektore finkoetatik, bektore-ekipolentziaren bidez, bektore askeetara (oroitu hauek bi eragiketa mugaturekiko espazio bektorialen egitura dutela) iristen zen, eta haien planoa Vsub2 bidez irudikatzen.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 - Oroitzen zara? Behin zezen bat zetorren neregana, zuzen zuzen; ni ez nintzen, ordea, ikaratu: adarretatik heldu eta lepoa bihurritu nion.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0075 7 M6 6-ren koitza zenbaki arrunt guztien multzoa dela oroi zaitez.

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0107 Lauki zuzen baten azala haren luzera eta zabalera bidertuz aurki dezakezula oroi zaitez.

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0133 - Oroitzen ahal zara zer zuen izena obrak?.......

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Zerbitzuen saila da (oroit penintsula eta periferiaren arteko lurralde dela) zerbait desarroilatzen.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 Oroit esaterako, lehen matxinada (Bilbon, 1718an) eta bigarrena (1766an, Gipuzkoan).

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0445 Oroit gaitezen Grezia klasikoan lan fisikoa behemailako errealitatea zela, esklabuei zegokiena hain zuzen.

151. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0001 F-315ak ez zen bere jaiotzataz oroitzen: - Beno, azken finean ez dut inoiz ezagutu hori oroitzen duenik. Pentsatu zuen.

152. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0034 - Zer esan dizu? Haren hitz guztiez oroitzen al zara?.

153. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0042 Kees bapatean tronpeta eskuratu zuen arratsaldeaz oroitu zen, aita eta biak osaba Hermannen ehorzketara etorri eta elkarren ondoan hormaren gainean eserita, hegaz igarotzen ari ziren basahateei begira egon zireneko udaberriko arratsalde hartaz.

154. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0074 Eta herriko mutiko bihurrien gogorkeriaz oroitzen nintzen edo nire lagunak eraman zituzten gizon haietaz edo eta bide ertzean utzi ninduen odoltxarreko hartaz.

155. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0029 Oroitzen naiz sartu ginenean jendea begira geratu zitzaigula, Alex beti moldatzen bait da begira diezaioten. Badakizu, tantaia da, ederra oso....

156. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0059 - Lu, maitea zioen lur barnetik zetorrela zirudien ahots goxo hark, zurekin oroitzen naizelarik, neure mina ahantzi egiten zait.

157. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0097 - Guk inork bere oroimenean oroi ez gaitzaten dihardunagu.

158. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0006 Piskana hurbiltzen ari zitzaien; ia bere burua azaldu arte, beti izuti eta herabea izan zela oroitu gabe.

159. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0098 Ogi puska bat bota zion muturrera emaztearen esanaz oroiturik, eta harek gogotik jan.

160. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0116 Izan ere, orduantxe, etsipenez oroitzen zen mutikoaz, zeren berarekin bizitzera ohituta bait zegoen eta honek eskola ezezagun batetara joan beharra bait zeukan.

161. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0135 - Gogoratzen al zara nor den? Iban ozta-ozta oroitzen zen.

162. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0150 Kixketa * jo eta honela esan zion: - Gure adiskidego zaharraz oroiturik intxaurrak ekarri dizkiat. Ireki ezak mesedez atea.

163. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0048 - Hori da oroimena gizon deabru horrena, hamazortzi urteren buruan gutaz oroitzeko!.

164. 1969-1990 euskara batua poesia lmuj 0153 ORIXE OROITUZ(1) Uitzi-ko pagadi batean, Orixe-ren omenaldi egun berean, eginiko poema.

165. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0044 etxe inguruko erreka lasaiak euriaz loditzen
oroitzen genituenean
min ikaragarriaz esperantzetan jartzen ginen
ondikoz ala beharrez
gauerdiko treinetan.

166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0167 Ez... Oraintxe oroitu naiz gaur nere eguna dela.

167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0106 Tamalez, andrea, jadanik ez zait denbora askorik geratzen oroitzeko, esan zuen jeneralak.

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0010 Ba, baserri hartatik ezkerreruntz ageri zen bada zuhaiztia, harizti eder bat, zuk esan bait zenidan zergaitik ez ginen joaten hara meriendatzera, amari oihu eginda, eta nik ezetz (futbola botatzen bait zuten zortzitan telebistan), amak ezin izango zuela malda haietatik ibili zapata takoidunez, eta bestalde berandu zela, berehala ilunduko zuela eta gero ezin izango ginela etxera itzuli, eta zuk sekulako seta hartu zenuela (izugarrizko kasketak hartzen dituzu batzutan, pottoka, eta hori ez zaio batere gustatzen aitari!); oroitzen zara guzti hortaz?.

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0043 Sena ertzetik
saminki
oroitu ditu
poetak
Ernio azpiko
ibarrak.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Haize bolada indartsu batek atzera bota ninduen eta... Ez dut gehiago oroitzen... kolpe handia hartuko nuen... ohearen ertzarekin seguraski... handik hogei minutura, espazio bat mugatzearren, ez bait dakit zenbat denbora konorterik gabe egon nintzen, agian bizitza oso bat, apika!, Ekiden, Elizabetxo eta pertsonaia ezezagun batzuen artean, beraien erdi erdian, topa nuen neure burua.

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Baliteke ondorengo ordulaurdenetan gauzak hobetzea, proitu uste du Manuk halako zerbait esan ziola, lehen ordulaurdenean halakorik gertatu ohi dela - horixe esan zuen, zihur dago.

172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0083 Ez haiz gau hartako ezer gehiagoz oroitzen.

173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Gero, erreakzionatu eta artzain itxurako gizon hari prometatutakoaz oroitu zen.

174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0035 - Horrela gordetzen da egiazko bertutea - erantsi zuen Arkadiik, kinka hartan, goizeko egunkarian irakurritako esaldi honetaz oroituz.

175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0010 Ez duzia sumatzen nik dautzudan usaina? Hori duzu erakartzen dauzkitzuna gure etxeko zakurrak oro, ehiztari beltzak xaxaturik; eta haien itsumenean deusetaz oroitu gabe autsikika hilen ninduzukete, ni jan beharrez.

176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0037 Urrutiaren misterioan suntsituriko Jauriaztegi ibiltariaren oroitzapenean; Los Angeles-en bizi eta hildako Domintxeneko seme asekaitz eta ixilaz oroitzen.

177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0080 Iziturik senditzen nintzen, ttipia, arriskuan dagoen kakalardo baten gisa, ez didazue sinetsiko, bainan gisa berean kakalardo nintzen garaiaz oroitzen nintzen, hala bilakaturik senditzen nuen ene burua.

178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0126 - Orduan, ez dizkizut itzuliko - eta Niko Artzaiaren ospaldiaz oroitu zen eta: - zer, ez zintuzten atxilotu e? - Haiek ez! Herioa gertu pasa zaidak ordea: (...).

179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0015 Bixtan da kasu egin behar dugula, bereziki kanpotarrek, nola mintzo giren; orroitu ere haatik Liburu Sainduak zoin bortizki mintzo diren zakur mutu-etaz.

180. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0185 Orroit hogoi urteren buruko zer gertatu den!

181. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0184 - Bai, oroitzen naiz horretaz.

182. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0087 Gero, hasperen luze batekin, honela zerrakien:- Aita nuen nik Gipuzkoakoa... gutxi oroitzen naiz, nik lau urte nituelarik alde egin baitzuen, Ameriketara - luzez mintzo behar denaren tankera hartzen zuen; Joxek eta Mayik jan, edan eta gela ornatzen zuten muebleak eta argazkiak begiratzen zituzten tarteka. -Ataundarra hain zuzen, sortzez ataundarra, ez eta bihotzez, bihotza zabalegia baitzuen sorterriari sekulakoz atxikia gelditzeko, eta etxeko seme nagusia izan arren, hamazazpi urtekin joan zen baserritik ihesi, ene ama gaixoari erranen zionez, gurasoak saminean utzirik, ez baitzien deusik ere erran, tupustean eta esku hutsik joan zen eta gaurdaino, ai, eta gero ikustera joan zitzaienean...!

183. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0087 Arrisku gehiago, baina pasa eta gero urte gutitan aberats bilakatzeko ahala; ez da hautabide erraza, hein batean zenbat gizon ikusi dut gero!, orotaz ezin oroitu... ene aita mutiko odol-beroa baitzen, ez zuen bere burua Ataungo txokoan zerraturik ikusten, eta kontrabandoa hartu zuen bizimoldea.

184. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0041 Ezin nuen eztula menderatu, bizitza, mundua, taberna itotzen ari zitzaizkidan biriketatik eztarrira bitarteko pasadizoan, ez naiz ezertaz oroitzen, hospitaleko maindire zurien artean hogei bat egun, senarrak ez zion inori adierazi nora eraman ninduen, haren bisitaldi aspergarri bezain laburrak bakarrik izan nituen, besterik ez, hogei bat egun eta etxeratu ninduen berriro, itsas ondoko etxera eraman ninduen, (...).

185. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0085 Dena kafetetxeko tertulian gertatu zen orain ongi oroitzen ez bazara ere.

186. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0085 Oroitzen naiz nola zuk eta ahoa oso gutxitan irekitzen duenak oso arrazoi berdintsuak luzatu zenizkidaten sistema filosofiko guztiz desberdinen izenean.

187. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0150 (21) Zeren, enetzat, bizitzea Kristo baita, eta hiltzea irabazi Irabazi, Kristo ene biziarekin bat eginen baitut (123). Bertset hauek irakurtzean orroitu behar da Paulo preso dela eta hiltzera kondenatua izan daitekela (ikus 120;217), Kristoren berriona mezutu duelakotz (113).

188. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Ez al zara oroitzen Otelok dioenaz?

189. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0358 Eta Talgoko bidaia horretan, oroitzen eta sentitzen ez-ezik pentsatzen ere saiatuko haiz.

190. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0055 Ziudade hartan gizonak, bere beste behar guziak eginda gero, emaztearen eskaria oroitu zuen eta, bapatean, hara non erreparatzen duen denda aurrekalde batetan ispilu bat, eta ispiluan ilargia.

191. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0095 Hogeitalau ordu lehenago ordenagailuen aurrean izandako eszenaz oroitu zen.

192. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 Belgika. Dominique. Richard neskaz oroitu zen, halako atsegina sentituz.

193. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 Berriro oroitu zen Dominique-z. Egia zen.

194. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0091 Hamazazpi urterekin, berriz, adiskide batekin pelikula bat ikustera joan ezkero harrigarria da, baina oraintxe oroitu naiz pelikula hartaz fantasia batek bereganatu ninduen osotoro.

195. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0057 Zaldizaina? Asko sentitzen dut, baina ezin oroitu orain.

196. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0057 Ah, Mister Woodworth, nola oroitzen naizen Ingalaterran egiten den azeri ehizaz!.

197. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0014 Elizaren ondoko txoko batean ageri zen momi itxurako gizon ezin argalago hartaz oroitu nintzen... Urriko goiz gogoangarri eta bitxi hartara arte, bertatik ez bata ez bestea sekula bisitatuak.

198. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0059 Eta Martitxipiz oroitu nintzen, eta osaba Jexuxez... Gauza bera? Urduri nengoen, oso.

199. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Zergatik oroitu behar zuen nitaz, bere bizitzan zehar, gainean eta azpian izandako ehundaka haietariko beste bat gehiago ez banintz bezala?.

200. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0042 Nik ihardetsi nuen: Hala Allah zure gainetikan! Ez ezazu hori egin, Atsotitzen maisuak dioenaz oroit zaitez: O zu, gaizkilearenganako urrikalgarri hori!.

201. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0013 - Bai, oroitzen naiz. Eta zer nahi zuen?.

202. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 Oroitu zaitezte Mata Hari-z. Non ikusi duzue neska hori?.

203. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0067 Baina ez zara oroitzen, tonto halakoa, non ikusi genuen aurpegi hori?.

204. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0052 Oraindik nahiko ongi oroitzen naiz piztiarekin, eta gauzak argiago gera daitezen, deskribatuko dizuet nolakoa zen: - Arraio-arraioak!- hotsegin zuen Kurrusko nire osabak.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00208 Oroi, hedadura handiko inkestatan zenbaiterainoko arreta hartzen zen erantzuleak ez zezan erantzun bat lehenagokoaz kutsa.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Maizegi ahanzten baldin baditugu ere, noizean behin bederen orroit gaiten espanol presondegietan francoren poliziak zuzen-kontra sartu dituen euskal herritarretaz, gure anai-arrebetaz.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Azkatasunerako bidean, sail batean nola bestean euskal Erreziztentzian lan egiten dugun guziek, borrokarako gogorik ez dugun egunetan, orroitu behar dugu, Euskal Herriko kurutzerik handiena beren bizia Herritarrentzat eskaini, ixilka guduan ari eta preso direnek deramatela.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0093 Ez dut uste eman zaidan lanetik irtetzen naizenik, ia berrogeitamar urtean zear, gaurko argitalpena arte eman diran oinkadak zeintzuk izan diran oroitzen baditut.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0093 1928-ko urtean, Gazteiz-en ospaturiko Eliz-Musika Batzar Nagusian artu ziren erabakiak oroituz asiko natzaizue.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0096 Frantzia-ko filosofilari eta politikalari aundi Montalanvert Jaunak ziona oroitu bear genduke emen: gure aurrekoeri ezer ez bagenie zor, gaitzets genezazke, bainan duguna beraiengandik jaso dugu, obeagotzeko eta bikaiñagotzeko.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0150 Eta badakit bera ere nitaz sarri oroitu dela, Pragan berriz ere idazleak prozesatzen zituzten artean, eta isil-isilik nirekin hitzegiten zuela, inoiz galdetu ez diodanari erantzunez.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0024 Baina ihesbidean oroitu zen eskuizkribuez, bila joan eta salbatu.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0104 Guhaur oroit gara, horrela entzun geniola, Louis Lavelle handiari, bere azken irakastaldia; hortik egun gutxi barne hil bait zen bapatean.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0098 Gauzak ikusten ari garen bitartean diapositibak egiten ditugu, gero irteeraz oroitzeko eta hiztegia lantzeko, iragana lantzeko oso ona da.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Iruñean lehen aldiz oroitu dira Instituzioak hizkuntza bat badela hor nonbait eta diru moltsa batzuk prestatu dituzte.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Sokrate-ren beraren sinets-aitormena dugu, beraz, hemen entzuten, Faidon-en ahotik: gorputzaren traba guztiez oroituz, ez dio gorputzak egiten dolurik; arimak, aldiz, sentitzen du beste munduko haraindi hartan aurkituko dituela osasuna, Indarra, Egia, * Ongia, Ederra, hots, antzineko bizian ezagutu zituen ontasun egiazko guztiak.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0012 Oroitzen naiz, handik laster, hura Aguilera-n zegoela eta ni Comillas-en, eskutitz bat egin niola eta idazki eder luze batekin erantzun zidala.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0012 Frantzian ere, Bordeleko komentuan hain zuzen, oroitzen naiz uda batez aste batzuk egin genituela biok; ni frantsesean zerbait trebatzera joana nintzen, hura berriz Frantzian barna itzuli bat egitera, eta han ustegabean elkarrekin topo egin genuen.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0014 Oroitzen naiz behin, teologi ikasle ginela, Arantzazutik aurrez aurre dagoen harkaitz hartara joan ginela.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0042 Esistentzialismoaz (hots, izen horrekin bildu ohi diren pentsamendu txit ezberdinez) ez dago luzatu beharrik. Unamunoz oroit.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Alencon-go dukearen heriotzaz gero, 1584ean gertatu zen, katoliko eta protestanteen arteko borroka gaiztotu egin zen, erregeak ez bait zuen Nafarroako Enrike hori baino ahaide hurbilagorik; oroit dezagun errege hau kalbinisten alderdiko buruzagi zela.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0067 Praksiari begira, hain zuzen, eta Marxen tesiak ad Feuerbach oroituaz.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0119 Basarri-k txapelketa galdu zuenean oroitzen zaizue zer gertatu zen?, gehiago ez zuen jendearen aurrean kantatu, maixu bat bait zen eta maixuari min ematen dio ikasleak aurreratzea.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0119 Noizbait oroitu dira lagunak eta kendu diote bizkar gainetik astazama.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0126 Agurra egiterakoan, esan zidan: Behin edo behin nitaz gogoratzen bazara, asko sufritzen duen gizon errukarri bat ezagutu duzula oroi zazu.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0176 Melik calar hitza gogoratzen du egun haiek oroitzen dituenean.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0030 Une honetan, oroi gaitezen, erregetza Jainkoak emandako graziatzat zedukaten eta oligarkiak baino ez zuen agintzen.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0050 Begi aurrean dadukan errealidadeaz oroitzen da, eta batipat nekazariak ditu gogoan.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0034 Menon jeneralak matxinatuekin hitz egin nahi du eta Konbentzioak hura agintetik kendu eta bere lekuan Barras ipintzen du; Barras-ek ez zekien tutik ere militar zientziez eta Napoleonez oroitzen da.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0041 Oroit gaitezen: Nazio guztietako langileen zoria, beren interesak berdinak direlarik, beren etsaiak berdinak direlarik, bat bera denez gero, elkarrekin egin behar dute borroka proletarioek.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0139 Izan ere, oroitu, gauza hilak oroitzen dira.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Oroit zaitez gau eta egun, ene haurra, Jainkoaren hitza hitz egiten dizunaz: errespeta ezazu jauna bezala.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0158 Hau idaztean, bat-batean oroitzen naiz Julian Marias-en liburuetako baten irakurria, La felicidad humana izena daramana, hain zuzen: Ni hitza ezin da ulertu zu hitzik gabe, dio Mariasek.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0159 Eta oroitu, ez ahaztu, gaur kondaira bezala begiratzen ditugun gizonak eta beraien gertakizun gehienak aurrera begira eginak direla.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0011 Eta batez ere, kontenplazioaren ondorio, begian sortuak, entzumenean oroituak eta hitzez jantziak.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0033 Gure Miguel de Unamunok (1864-1936) oroit-deitu zituen zubiok olerki lerro biribil batez: (Bilbo nirea, zubiak dira zure bihotza).

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0075 Oroit zer aurkako oldar eta eraso bortitzak pairatu behar izan zituen euskarak (inkisizionea, sorginkeriaren kontrako auzi eta erasoak, etab.).

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0105 Baserritar jator, garbi eta zintzo izan beharrean, iraultza utsaren baldintzak nonbait (oroitzen hala ginenean beren burjesiaren balioaz ziotena?), edo ulertzeko gisan: jende erakustgarri, bitxi eta atseginak izan beharrean (bidenabar, antropologo eta folklorezaleek non ikas egokia ukan dezaten), euskaldunak beste herriak bezainbat zirelakoan zeuden; akatsak akats besteak bezalaxe, beste herriak bezainbateko eskubidedun.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Luzaroan oroituko da egin duen bidai neketsuaz.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0029 Nik orain etxe dotore bat daukat baina egia esan sarritan oroitzen naiz beti lapiko lurruntsuz josia zegoen sukalde hartaz.

241. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0133 MIKEL - Zure otoitz orretan oroitu al-zera nizaz?.

242. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0133 MIREN - Nere lagun-arteko bat baldin ba-zera zu ere, bai, Mikel, oroitu naiz zutaz....

243. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0075 Bakoitza oroi bedi
bere gurasuan,
lanean lertu dana
bizitza osuan,
denari lagundutzen
etxe ta auzuan;
zartzaroa bear du
era erosuan,
antxe atseden dezan
etxeko gozuan.

244. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0082 Era berean, ez gera oroitzen, otarraiaren maskor arantzadun more-illunaz, edo iskiraren larros antzeko jantziaz.

245. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Nola mintzatzen dira ez zera oroitzen?.

246. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0083 Askoz obea zuten, bai noski, iruetako batek tiroa mutillari botatzea, baiña ez zuten alkarrekin izketan asteko denborarik izan, eta ez zan gaiñera iruetatik iñor mutillaz une artan oroitu.

247. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0064 Alako gertaera oroitzeaz, nere buruak gaur onela galderatzen du?.

248. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0060 A!, Ramon ezta oroitzen bear bada.

249. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa zait 0061 - Begira bada arretaz ori berorixe zeuregan, ortaz oroiturik, esan omen zion Sokrate-k.

250. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa zait 0227 Beraz, adoretu egin bear duzu, orain ez iakinik gertatzen zarena, au da, oroitzen etzarena, bilatzeari ta birroroitzeari ekinalean lotzen.

251. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0220 2T. Oroi zaitez, Jauna, nitaz, erri au maite duzunaz, zatozkida zure salbamenaz: zure autetsien zorionaz poztu nadin, zure erriaren pozez dezadan atsegin, gaillendu nadin zure ondarearekin.

252. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0220 Gurasoek Ejipto-n ez zituzten ezagutu zure mirariak, ez ziren oroitu zure grazi ugariaz, Itxas Gorrian txit Goikoaren aurka jeiki ziran.

253. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0025 Aurreraxeago ere, ez nauk oroitzen non, sartu uan beste gazte bat.

254. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0147 II-gn. Batikano Eliz Batzarrak Andre Mariaz eman digun agiri zoragarria, bai egitan zoragarri!, 67-gn. zenbakian, itzez-itz auxe dio: Oroi bitez, bada, Ama Birjiñaganako egiazko jaiera ez daukagula samurtasun agor ta igarokor batean, kristau sinismenik jatorrenean sustraiturik baizik.

255. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0190 Guri ere, bere antzera, itxaropen bereziz kemendurik, eta emengoetatik jareginda ez zearo atzenduta baño!, Jainkoak itzemandako ondasunez oroi, eta gogo-biotzak Zerura jasorik ditugula bizitzea dagokigu.

256. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0076 Zuk seguruaski oroitzen dituzun bi neskatx xoragarri aiek bereiziki: Maixux eta Maiñaxi (1) Ikusi ezazute, Sherlock Holmes Amezketa'n. Saski Naski, 34'gn. zenbakia. 102 orrialdea.

257. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0042 Ori aurrean ikusi orduko, oroituko baizera.

258. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. begiristain 0029 Bada, inguruko gauzetan batetik bestera gabiltzala, ez gera geuron buruaz oroitzen.

259. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0010 Eta, bere egitez, gutzaz gautegun oroitzen dala adieraziaz, berealaxe etorri oi zaigu laguntzalle.

260. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0010 Guretako bakoitzak, bere bizitzaz oroitu-ta, Jaungoikoaren errukia an zein garbi azaltzen dan ikusirik, milla arrazoibide billatu dezazke, Mariaren seme-alabak gerala aitortzeko.

261. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0236 Amaseigarren gizaldiko asiera ontaz askotan oroitzen naiz.

262. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0169 Oroitzen zan, bera txikia zalarik ikusia zeukelako, Iruña`ko Madalena auzoan, San Lorenzo egunean larrain dantza nola egiten zan.

263. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Norbaitek, ez naiz oroitzen orain nork, Penna ori Bena eta Beña'ren aldakuntza dala esanik dauka.

264. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0036 Eriotza, eta emen batez ere urixkako eriotzaz oroitzen naiz, erri maillan benetan sentitua izan da.

265. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0085 Pertsu hauk bururatzean,
azken finez orroitzean,
emanen naiz otoitzean:
Etxea, noizbait utziko zaitut
aunitz pena bihotzean;
Jaunak, zure babesean,
nola bainintzan sortzean,
naukala heriotzean.

266. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0317 Gaur gutxi orroitzen naiz gertakari hartaz,
ez baitut Gipuzkoa'n maitalea eskas;
probatzen ez duenak ez dezake ikas,
hor zonbat jendek arta hartzen duten nitaz.

267. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0004 Aspaldian nindian, ba hitaz orhoitzen
Denbora, ez hintzala herrirat agertzen.

268. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0215 Baionako biltzarrean gisa hortako solasak entzutearekin, Lafittez orroitzen nintzan berriz ere.

269. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0066 Arima ederra zinuten bada hura zien erdian eta ez diat dudarik egiten: baliatu eta profitatu zieztela guziak harren etsenplu eta bertute ederrez; eta luzez orroituko eta guziz gazte horiek orok.

270. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0066 Gure etxean izanik orhoitu zen, duela hogoi bat urthe, urde baten erosten.

271. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0018 Oroitzen ote zara Segitzen du zuzen. Lehenbiziko kurutzeraino.

272. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0018 Magritte-n margo hura... Nola ote du izena? Beti nekez oroitzen da izenetaz baina ikusten dituen gauzek markaturik uzten dute. Luzaz.

273. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0019 T. oroitzen da uda huntan lagun batek erran dioenaz, Iruñeko medizinako fakultatean biziki kondizione onak dituztela ikasketak egiteko; gorputz bat hamar ikaslentzat.

274. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0024 Orroitzen niz, ni baino, zaharrago apez batek, trufa batekin erranik:

275. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0199 Otoi; orrhoit nere gaurko deiaz.

276. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0075 Emazte gaixo horren heriotzeari pentsatuz, ez nauke orroitu gabe, gure emakume euskaldunek, zer saila harrigarria deramakaten gure askatasun gudukan.

277. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Oroit gaitezen, etsenplu famatu bezain arbitrario batzu hartuz, Vermeer-en margoetan dauden eguneroko gauza xumeen presentzi hartaz, tapiza, pitzar, baso, petenta, oihal eta beste, oroit gaitezen ere Van Gogh-ek pintatuzko kadera hain hunkigarri hartaz, eta gureganik hurbilago, ba margolari, ba zizelkariek nola gure eguneroko errealitatean kokatzen diren kontserba boata, garbitzeko errauts paket, ala auto hilikiei (ikus adibidez Arman zizelkari frantsesaren akumulazioak) erregetza ematen dien.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0048 Musu gorriko aurpegi hura
egin zitzaion zuritu;
lehenengo nintzen harritu
ta berehala oroitu;
bizitzak mugak baditu!
.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0048 Esan zidan behin batean:
seme, joaten naizenean,
oroi zazu zuzenean:
bizitza oso polita da ta
gainera doa airean;
jarraitu bide onean,
betiko era berdinean,
amaren oroimenean
.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0020 24 Zeberio.
Egun honetan pozikan nator
berriro zuen tartea
oroitutzen naiz lendabizikoz
hemen kanta nun urtea;
herritxo honek zabaldu zidan
bersuetako atea
hargatik nai det Idiazabali
gaur eskerrak ematea.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Azkenik, esan, irudi honen azpikaldean Elkanorekin porturatu ziren hemezortzi gizonen izenak oroitzen direla.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Hala kontatzen digu bere bertso batean:
Mendi hortantxe artaldetxo bat
guke izaten genduan
gazte denbora hor pasia naiz
ni aitonaren onduan
leku hoberik zenikan ere
oroitugabe munduan
geroxiore askoz hobe nun
bertan iraun banun
.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Oroi zaitez eman zenigun hitzaz.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Zenbaki hontako bi textorik interesgarrienak, agian, hasieran eta luzaro agertzen den euskal kritika eta ideolojia kulturalei buruzko komentarioa eta, bestalde, T. S. Eliot poetari buruzko orrialdeak dira (Oroitzen dugu, bide batez, Eliot-en obra baten itzulpena, Gabriel Aresti zenak egina, prometitzen zutela Pott-ekoek argitaratzea beren aldizkariaren lehen alean).

285. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Eta amaitzeko, abuztuaren 9an, Guridiren jaiotzarem mendeurrena oroituz, Itsas Soinuak eta Carl Orff-en kontzertuak.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 San Andres inguratzen danean, beren sorterriaz oroitzen diranak dituzu.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarasua 0001 Ez da usadioa, baina Aretxabaletako Udal Txit Gorenak usadio berri baten bultzatzailetzat oroitua izatea lortuko du seguruenik.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 Baditut nik egun seinalatu guztietan nitaz oroitzen diren lagun gazte eta atentoak.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Lot ditela denak gogotik lanean orroituz kontseiluko.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0004 Bi aldiz bozkatu behar izan dugu duda gabe hainitz elgar ikusketa izan dela eta bigarren aldian segurik herriko umeak urrunetik oroitu.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Batek (Cinq Cents) Uztailaren 27-an (27 Messidor) eta bertzeak (Anciens) agorrilaren 24-an (7 fructidor, orroit: Fructidor!) herritik kanpo igortze guziak legez-kendu zituzten eta zin egitea biziki errextu zuten; aski zuten erraitea lege berrien meneko jartzea eta egoitea onartzen zutela, erranez bakarrik: Zin egiten dut Frantziaren errepublikaren meneko egonen naizela.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Ixtorioa maite duenarentzat, orroitu behar da Pesarru hortako beste pare batek 1.984ean finalean Aihertarren kontra galdu zutela.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Ondoko astetan, gehixago erran behar ginuke bainan orroit orain beretik egun horietaz.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak n. de felipe 0001 Txikitan sikeran ba zen zer egiterik, goizetik meza nagusira, handik irtenda, eta gainera Jainkoaren grazian, tia Asunekin pasteleria bapo gosaltzera, kafekoletxe berotxoa, pare bat suizo eta txokolatina (Nestlerena, oroitzen naiz, kromo eta guzti...); geroxeago Plaza Berritik Hareatzeraino eta alderantzizko pare bat buelta guraso eta zenbait anaia-arrebekin (denak ez, batzuk ja ligatzeko garaian ziauden, ba dakik ni etxeko txikia, kuttuna ninduan) txistulariak eta banda munizipala txandakatzen ziren bitartean mosto eta ganbak irunsten genituen ahalik eta bizkorren Ama, honek hiru eta ni bi baino ez... Igandetako bazkaria beti berezia izaten zen, egia esan txiki tontolapikoak ez genuen estimu haundiegitan ukaten, eta bukatuta korrika bizian egiten genuen ihesi lagunengana, agurrik ere ia egiteke.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 Oroi Busca Isusi Plaentziako Allegro elkartean gastronomiaz mintzatu zeneko hartaz, eta zeuek atera kontuak.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Erdiko bidetik ibiliko zira orhoitzen bazira izan zirela zozialixta lehenik eta U.D.R. delako talderat lerratu zirela gero.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Orhoit zite ere Katalana zirela eta Frantzian erabiltzen diren hizkuntzak arras baztertuak direla irrati eta telebixtatik.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Orroitzen da eri egona dela.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Ez dea filma hori Albert Spaggiari-ren ohoretan egina? Oroit zarezte nor den Albert Spaggiari, le casse du síecle deitu bandilkeriaren egilea eta hori duela zortzi urte doi doia.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Duela hogoi ta bost urte gazte batek erranaz, atzokoa balitz bezala orroit naiz.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Segur naiz, apez ainitz egon direla frangotan loriatuak, ohartuz jende apal eta ezjakin batzu Jainkoari zoin hurbil ziren, eta orduan orroitu direla Jesusen hitzaz: zeruko Aitak bere segeretuak jakintsuneri gordetzen diozkatela, eta haur ttipieri agertzen.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Neke da deiaren egitea: apez, fraide eta serora ainitz, bihozminekin orroituz ihardetsi ez dutenetaz edo hartu bidetik baztertu direnetaz, lotsatzerat ekarriak dira: dudan egoki, nehor deitu behar dutenetz; ezin mentura deitzerat edo ez jakin nola egin.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Nola ez orroit, Jesusen ganat metaka biltzen zirela itsu, mutu, maingu, enbalier, eri mota guzietarik?

304. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Ikuspegi horiek gaurregun eztabaidagarri dira menturaz, bainan oroitu behar da noiz agertu ziren eta herri menperatu baten adierazgarri den euskal ikurriñari zahar kutsua kausitzen badiote frantses amorratu batzuek, ez lukete jaun horiek ahantzi behar zer menskeriak atera diren ordu haietan, herri zapaltzaile baten itxura zeraman hiru koloretako bandera frantsesaren itzalean.

305. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Lehengo soinu tresna tradizionala horiez oroituz badute txalaparta eskola bat Hernani herrian, herri hortako musika kontserbatoriak sortua.

306. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Beraz orroit herritarren elgarretaratzea eginen dela azken urte hautan bezala urteko azken aratzean.

307. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Geldotako baserri hartaz oroitu omen zen, bai eta etxeko gizonari Madrilera deitu ere.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Anekdotaz oroitu naiz Imanol Muruak kupoari ezezkoa eman dionean.

309. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0001 Euskal literaturaren urrezko haroaz oroitzean, alemanerak eta ingelesak segitu duen prozesoa azaldu zuen, eta honekin batera, euskarak Estatu batekiko ukan ez zituen loturek egin izango liguketen onuraz aritu zitzaigun.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Eta orroitzen niz, aldeko langile lagun batek erran zautala: Bai, kaxkarota dela, kaxkarota... baitik halere hitz ederrak ere, horrek!.

311. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Orroitzen naiz, hastean, ez ginen kapable bi hitzen erraiteko ere.

312. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. urrutia 0001 Oroitzen naz geure lelengo jokaldiez, erriko plazan, pilotan... ondartzara joan-etorriak.

313. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... pper 0001 Euskalduna, bere burua euskalduntzat duelarik, baserriaz, oihan ederraz, mendiaz eta naturaz oroitzen da, guzi hori betiko paradisu primitibotzat joaz, hau da, arkaikoa, zaharra, eta politika aldetik nola fisikoki hala moralki karlista kutsuko herritzat joaz.

314. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0036 Barkoxtarrak adio, zaharrak eta gaztiak,
Jente praubiari ûrrikaltzen zidienak.
Zien gomendin ûzten tût ene gaxo haurrak,
Lagûnguarik gabe, diren malerusak;
Jinkuk orhit tûke ziek egin hunkiak.

315. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0187 II- Ama nolaxek ez da gozatzen Karesû hun horri phara
Lo-etarik erriz baduago plaseran-handiz ikhara
Amets goxo batetan dua-Afrika bero hortarat
Karesû horrekin orhitûrik han dutian bere haurrak.

316. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0206 Datozen urteetan baietz oroitu ikastolaz!

317. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00093 Dudarik gabe GALDU-IRABAZIEN KONTUAk enpresa batek denboraldi batean zenbat irabazi edo galdu duen esaten duela oroituko zara.

318. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0128 Baina Paulek oso gogoan zeukan Isaiasen profezia, eta berehala oroitu zen txikitako maisu batez, eta nola deitzen zioten hari Euli aireportua, hain buru disdiranta zeukan...

319. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0085 Jesus... hil zen bere ... erakusteko. ... gurutze bat ikusten dutenean oroitzen dira... bertan hil zela gu guztiok...

320. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. mendibil 00024 Ez al zara nitaz oroitzen? Ba... Ez... Orain dela lau urte ezagutu ginen. Benetan nor zara ba?

321. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. mendibil 00024 Aintzane? Oroitzen naizela uste dut.

322. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00138 Ni ez nintzen halako girorako jaioa geldiune laburra egiten du garai urruti horiek oroituz Betidanik gorroto izan dut hiri zikin lanbrotsu hura; orain maitekiro gogoratzen badut ere bertan igarotako denbora.

323. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00040 Lekobide ere ez da horretaz gogoratzen, arimaren gaztetasunak ez baitio uzten besoaren zaharraz oroitzen.

324. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00066 Eguzkiaren argiak ondorio miragarriak dituela egia handia da, zeren orain, lerro hauek idazten ari natzaizunean, ia ez bainaiz oroitzen bart gaueko sustoaz eta faxak helarazi zidan mezuaz.

325. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00077 Ikusi Uztapide bera nola oroitzen den gazte denborako bertsoetaz.

326. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. maiz 00126 Jokatzen genituen pilota-partida bikainak etorri zitzaizkidan burura, txirrinduz eginiko mendiko txango ederrez oroitu nintzen.

327. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0039 Negar egiten zuten haiek txepetxak bezala urtu arte, gertatu zitzaienaz oroitzean.

328. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0013 Antzinako Persiar Inperio garaiko juduen salbakuntza oroitzeko ospatzen da Purim eguna.

329. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0049 Bereziki oroitzen dut Poloniatik etorri zen garraio bat, gutxienez mila haurrekin, 1943ko udan.

330. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Hobe zitzaiake inor hiretaz oroituko ez balitz.

331. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Baina, pentsatu duk, noizbait benetan oroitu al dituk, ba?

332. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0075 Oraintxe dugun zeruaren egoera honetan zegoen behin neure aberrian, oraingo kontuak bailitzan oroitzen dut, aita nahiz ama hiritik iritsi ziren eta kutxa marroixka bat zekarren aitak eskutik helduta ahoan irria zuela, ene eskutan utzi zuen.

333. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0027 Alabari bizia salbatu zion amandre zintzoaz oroitu zen erregea.

334. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0027 Eta horrela, beti sekretupean, iritsi ginen 1481.eko urte gaizto hartara; zu ezin oroitu ttiki-ttikia zinen eta.

335. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0116 Ez zara oroitzen?

336. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0089 Orain zaila egiten zait gure ikasle bizitza ulertzera eraman gintuen bidea oroitzea, izan ere aurkikuntzak bata bestearen ondotik bait zetozen, eta Jurgik zuhurtasunez jokatu arren (...)

337. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0130 Oroitzen ditu hirian zehar aitonarekin ibilia den aldi guztiak.

338. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0130 Zergatik ez da oroitzera ausartzen?

339. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0069 Nik une horretan auzuneko loro ttikiarekin oroitu naizela erantzun diot, edo hobeki esan, desenkusatu naiz.

340. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0080 Hura dena ere zeruari begira oroitu zuen, ilunabar goibelaren koloreak bere begietan islatzen zirelarik.

341. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00173 Eskertzekoa borondatea
pozik dago gurasoa
oroituko naiz esandakoaz
gertatzen bada kasua
izango zera munduan lehen
laguntzen gaitun usoa
gaur emandako pausoa
gero ez bihurtu otsoa
diruz bakarrik ez da sendatzen
guraso zahar gaixua
askotan hobe izaten baita
maitasunezko muxua.

342. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0018 LAUGARREN ZALDIZKOA
infin che'l mar fu sovra noi richiuso DANTE
LAUGARREN zaldizkoa, hondartzaren erdian gelditu eta,
itsaso gorriari begira egon zen, luzaz. Irrikaitz bat
ezpainetan. Denetan hilotzak. Laugarren zaldunaren
zaldi berdastak burua apaldu zuen legarrean usteltzen
ari zen zakur baten hilikiaren usaintzeko.
Nehork etzituen entzun, nehor etzagon haiduru.
Mendien zerumuga gibeletik etorri ziren, nehork
ezagutzen etzituen misteriozko eremu haietatik.
Xaharrak orhoitu ziren orduan nola haien guraso eta
amatxiek kondatzen zieten, lehen, nehork etzakien noiz,
izigarrizko gauzak gertatu zirela han. Etzazuela ahantz,
zioten, etzazuela ahantz.
Bainan bizia zarion. Gauen gibeletik, beti
bazetozen egunak, iduzkia etzen beltzten eta bazakiten
Nurembergen 1503an erori zen odol erauntsia itsas belar
gorri ñimiño batzuengatik izan zela.
Egunak jin, egunak joan, nehork etzuen gehiago
argizagien mugimenduei kasurik ere egiten, nehork
etzuen gehiago iduzkiaren jalgitzea agurtzen eta ja nehor
etzen zuhaitzen hizkuntzaz kexu.
Hain ziren eternitateaz segur.

343. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0035 Marinak haurrik eztu. Haur bat nahi du. Nahi.
Marinak negar egiten gogotik euriak kukutzen baitu.
Marinak ñiniak ikusten dituelarik oihu egin lezake.
Karrasi.
... Bertze argazki bat. Neska ttipi loriagarria. Aingeru
bat. ahoz goiti. Hila. Begiak ez arras hetsiak. Hila...
Hotz du. Eztu Gernikaz orhoitu nahi. Eztitu
Gernikako haur hilak ikusi nahi. Iduritzen zaio erotuko
dela. Laster egiten du hondartzan. Eztezakezue deus
haren kontra. Deus. Fitsik. Laster egiten du.
...Zerutik ere etor daitezke. Zerutik ere. Zerutik etorri
ziren Gernikan. Zeru eragotzia...
Marina ezpondaren bide hertsira ailegatu da. Gaur
ezta iduzkirik ikusiko.Xirimirri. Euri erridaua.
Hezurretaraino sartzen den horietakoa. Gaueko
altzairuzko oihuak, kristalezko karrasiak, nabal
xorroxtatuzko oinazeak egunsentiak eztizkio goxatu.
Euri erridaua. Hondarribiko argidorre distirantak itsaso
iluna argitzen du aldizka. Eguna oraino egun eztenean.
Marinak gatzaren gusto mingarria senditzen du
zintzurrean.
...Apirilaren hogoitaseia zen. Astelehen arratsalde goxo
batez, marrats-lore pikor ubel argista usaintsuak
zabalduak zirelarik. Primaderan...

344. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0051 Nun eta haragia ustelago, uli beltz dirdiratsuak eta
beren haur sortu berriak laketago. Hala iduritu zitzaitan
bederen eni, hango harat-hunat eroak ikusi eta gero.
Dakuskit oraino kabalaren belarri ziloetan metatuak,
haren begi hil urdinduen barnean tirahala jaten.
Erditik idekia, hemeetaz hustua, kosteleta alimaleak
ahoa zabalka. Itsasuntzi baten krosko uzkailia iduri. Uli
berdasta okaztagarrien arroltze mukurretarik, ehunka,
milaka, milioinka, miliarka sortzen, hazten, haunditzen,
gizentzen, loditzen, asetzen ari ziren aztikotetaz, bai,
orhoitzen naiz arras ongi.
Urte andana batzuren buruan, Don Juan Tenoriok
bertze mundutik egin zion keinu bat segitzeagatik, sartu
zen Sevillako Hospital de la Santa Caridadean, eta han,
bat batean, Valdés Lealen Finis Glorie Mundiren izkin
gorde batean zagon lano beltzaren burrunba
apokaliptikoa berriz entzun zen.

345. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0077 Aingeru amorosari zer gertatzen zitzaion ba, orhoitzen?
Haurra bere baitan galdua.
Paper xurian, zaldi bat urdiña, bi hegalekin, jalgitzen
ari. Haurrak dio horrela paperretik hegalda ditaikeela eta
joan menturaz Pekinera edo Borneora. Orain zuhaitzak
sortzen, luzatzen eta haurrak dio hain hainbertze
haundituko direla nun zerua hunkituko duten eta
pintatzen ari den erreka hori zabalduko dela, itsaso
bilakatuko dela eta munduko arrain bitxienak, mola
molak hain beldur egiten dautatenak (haurra xamurki
nitaz trufatzen da), arrain gabargiak, Groenlandeko
himantolofa, bi mila metro beheitietako osinetan soilik
aurki daitezkeen zintzur-handiak, eta oraino beheitiago,
lau mila, bortz mila metrotako hondalezeetan mugitzen
diren lasiognathus saccostomak eta gigantactis
macronemak, eta bertzeak ere, argiz egarri diren arrain
hegaldariak eta ere nik hain maite dituztan
itsasugaztunak, zeri oniegiak, beluga xuriak, delfin
jostakinak, han biziko direla.
Haurrak haur direlarik. Desiraren hegaletan.
Haur direno...

346. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00278 Eta, Donostiako bulebarrean barrena, XIX. mendearen hasieran bezalaxe uniformaturik, Wellington Dukearen tropa-andana ingeles batek nola desfilatu zuen, horretaz ere oroitzen naiz: begira, begira, ze politta, esango genuen seguru asko, edo mira, mira qué bonito, mejor dicho: uniforme gorri kapelu gandordunak, estandarte multikoloreak lau haizetara, eta jarraian, Highland-etako eskoziarrak, beren kilt dotoreekin, beren leopardo edo tigre larruekin, beren gaita puztuekin, ohooo.

347. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00066 (...) eta harlauza horren pisua handiagotu egiten zaidala jauregian utzitako eski makilaz oroitzen naizen bakoitzean.

348. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00098 Eta ikaragarri polita izan delako, doi-doia oroitu naiz erretratua emateaz.

349. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00229 Sarrerako erizainaz oroitu zen.

350. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00196 Zinez penatzen nau bertze uko bat erantsi beharrak dagoeneko kausituak dizkidazun hutsegiteei: baina, arren otoi, entzun nire arrazoiak, eta oroit ezazu, otoi, on iruditu ahal dakizkizun, zure oniritzia gordetzeko esperantza dela zure adiskidantza galdu izanaren atsekabea kontsolatzeko era bakarra.

351. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00160 Ayakoren abisu larriaz oroitu nintzen, eta lasterka jaitsi nintzen Chinatownera, adreilu gorriko etxera.

352. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00199 Egurtegia hutsik zegoen, baina esne plateraz oroitu zen, eta baratzera hurbildu zen.

353. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00027 Jertsea zuzenki eskatzera ausartu gabe, neure desioa uler zezan saiatu nintzen, ez naiz ondo oroitzen nola.

354. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00084 Kaz-kaz, kaz, belarrak... Auskeneko osaba eta izeba zendu zireneko egunak oroitu zituen Patxik.

355. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00032 (Mutil ederra zen, eta galtzontziloen oihal finaren atzean ikusitako paketeaz oroitzen nintzen).

356. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0006 Zenbat aldiz ez naiz busti Josu Triki Head neureganatu eta larruazala bere erasoei ireki nion gauaz oroituz?

357. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0065 Karlosi begira, bi hilabete barru ezkontzekotan zen neska gazteaz oroitu zen Pilar.

358. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0059 Adibide asko zituen, baina amorrazio bereziz oroitzen zen Abel, Ion eta Albertorekin, laurak San Bartolome eta Urbieta arteko gurutzean zeuden hartaz, egun beharbada desagertua den La Vasconia oihal dendaren aurrean.

359. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0053 Baina apur bat lasaitu haizenean, lehenengo uneko negargureari baino beste sentsazio sakonagoak, mingarriagoak jarraitu dio: bizitzaren porrota, nonbait hutsune handia eta konponezina, beste gizaki normalak baino makalago, gutxiago haizelakoa... eta bapatean gainera, duela hiruzpalau urte atzekaldetik izandako zenbait esperientzi bitxiz oroitu haiz, zeintzuetan sekulan ez pentsatzeko agindua aspaldian emana hion heure buruari.

360. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0068 Ba al dakizu zure izena, edo Txanogorritxurena, edo Ali Babarena entzuten dudan bakoitzean txokolatearen usainarekin oroitzen naizela?

361. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0032 Orduantxe, izotz antzeko harri gardenaz oroitu zen eta atzera jo zuen bere bila.

362. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0009 Baldin eta une hartan Gabrielle Noeren istorio hartaz oroitu izan balitz, Noek lur bila bidalitako usoari eskaini zion besoa, berarentzat Samuelena izan zitekeela pentsatuko zukeen.

363. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0009 Halarik ere, Nahiago izan dut horrela, Samuel esan ziola oroitzen zuen, Baina zu azkeneko aldiz ikusiko zaitudalako etorri naiz, ziurtasun hori izan ez banu ez nintzatekeen zugana etorriko....

364. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0022 Ondoeza haren sujet, Nihilurrek urtero-urtero bataz beste ehun gorpu jasotzen zituela oroitu zuen.

365. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0087 Gabrielle emakumearen hilerokoa ilunabarrarekin konparatu zueneko hartaz oroitu zen, gero Hildaren aholkua gogora ekartzeko:

366. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0176 Ez zen oroitzen? Lau urte luzeren ondoko lehenbiziko gaua.

367. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0011 Apika arrazoia izan zezakeen, baina, hala ere, ni mutikoaz oroitzen nintzen.

368. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0161 Azkenean, ideia guzi haiek saihestu egin nituen eta nere baitan erran nuen ez zela deus ere pentsatu bezala gertatuko, eta mutikoaz oroitu nintzen.

369. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0161 Lourekin izandako hondar solasaldiaz ere oroitu nintzen.

370. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0060 Tresenda-ko bidegurutzera heldu naizenean ez naiz oroitu ere egin nere zalantzez eta Bormio aldera hartu dut Aprica gaina eta Valcamonica harana olagizonen lurra alde batera utzita.

371. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0061 Eta iragan haurtzaro edo nerabezaroko unerik zoriontsuenak berreskuratu bailituan, bere baitarekin bat eta oso sentitzen zelarik, aitarekin zeppelinez egindako hegaldi hura oroitu zuen, globo gidagarriak grabitatearen legeak hautsi zituenean... baina han lege fisikoak ziren nagusi, eta orain, berriz, izpirituarenak, eta izpirituaren indarrez, areto hura beste zeppelin bat zela nabari zezakeen, kosmosa zeharkatuz gauaren bestaldera zihoana; begiak itxi eta Hans eta bere ama hilen irudiak entzun zituen, haien ahotsak ikusi, zeruko astroen musikarekin bat eginik, entzumena eta ikusmena, do-gorri, mi-hori, sol-zuri; eta begiak ireki zituen gero eta Violeta ikusi zuen (...).

372. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0202 Oroitu zuen bere iragana, Novalisen hitz eta idazkien haritik heriotza edertzen zuenean, edota Heinrich von Ofterdingenen antzera lore urdinaren bila abiatu zenean, baita aurkitu ere... baina lore hura ez zen, ez, berak orduan uste bezala betiko, hantxe baitzegoen orain bere begien aurrean zimeltzen eta zimeltzen, ahitzen, arnasa gero eta larriagotzen... eta emaztea ostu nahi zion zaldi zuriari amorruz begira, ez zegoela zaldi beltz beltzagorik zaldi zuri hura baino erabaki zuen, eta koadrotik desagertarazi behar zuela, sinboloa ezabatuz ezaba baitzitekeen, ausaz, haren eragina.

373. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0071 Posdata: Zezen kontuak direla eta, umetan kantatzen genuen honetaz oroitu naun bapatean.

374. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0274 Bazegok kezkak uxatzeko modu egokiagorik, oroituko haiz.

375. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0274 - Noski oroitzen naizela.

376. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0036 Nere besoetara zentozkidan garai zoriontsuez oroitzen naiz; plazerez betetzen nauten amets liluragarriek nere amodioaren irudi maitekorra agertzen didate, hura desiatuz galtzen da nere irudimena, haren itxaropenarekin bailakatzen den eran.

377. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00104 Argien mendeak gizateria osoari zuzentzen zizkion bere mezuak; Herder eta Fichte, aldiz, nazioari mintzatzen zaizkio zuzenean (oroit Nazio alemaniarrari hitzaldiak). Giza kultura orokorra herri bakoitzari dagokion kultura bereziarekin berdindu zuten.

378. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00126 Nire irudimenera, berriro, gibelean utziriko bidea, eta itsasoaren estanpak ur oztinen luzaduran euskal marinelak ertaroan eta geroago Irlanda, Ingalaterra joan ohi zireneko bidaiak Islandia eta Ternua irlak ahantzi gabe oroitzen nituela...

379. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00151 Narrastiaren bizitzan oso zeregin eskasa betetzen dute oroitzeak eta ikasteak. Dortoka haginkari eklosionatu berriek, adibidez, senez aurkitzen dute uretarako bidea, eta berehalaxe hasten dira intsektuak eta arrain txikiak harrapatzen, gurasoek irakatsi gabe.

380. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00122 Halaber tristea da egoera limiteak oroitzea, zenbait interpretariri diru-kopuru izugarriak ordaindu behar izan dizkiegun kasuak, beren eskaeren aurrean men egitea baino beste aukerarik ez zegoelako.

381. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00141 Bada, bertan, elkarrizketatzaileak gauza asko batera egin behar dituelako, hala nola, elkarrizketatuari entzun, behatu, ulertu, galderak egin, oroitu, solasaldia bideratu...

382. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00087 Bi minutu barru kotxea agertu zen, ez naiz koloreaz oroitzen, beltzaren susmoa badut ere, sartu ginen biok eta maletak, eta martxa handirik gabe, gizona arreta handiz zihoan bide hutsetik, urduri, isilik.

383. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00242 Oroi Bortsiriak direla eta ez Bostiriak.

384. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak vill 00344 Hartu gaituzu esku zabalekin, oroituko baita luzaz Euskaltzaindia Areatzan ukan duen ongietorri beroaz.

385. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00057 Oroitzen naiz, adibidez, pilotalekuan genbiltzanean ama ikusten nuela leihoan, gaixo zegoenean, guri begira.

386. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00087 Ez naiz oroitzen besterik, bakarrik Ajuriagerrak galdetu zigula ea zer bide ikusten genuen guk alderdiarentzako diru batzuk biltzeko.

387. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00059 ez naiz garbi oroitzen; ondo gogoan daukat, ordea, nola eraman zuen eskua eztarrira eta, zintzurrestea hatz lodiaren eta gainerakoen artean harturik, barrabilak tatar-korapiloan zauzkaat keinu tipikoa egin zidala.

388. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00010 Ongi oroitzen naiz, bestalde, zuzendari mitikoa hil zenean, telebistetako informatiboetan ikusitako artxiboko irudiez: gutxitan gertatzen denez, bere begiak ikusi eta berehala gizon jakintsu baten aurrean geundela genekien, Eduardo Haro Tecglenek John Berger idazleaz hitz egitean esan zuen bezala.

389. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00319 Horrelako nazioetan, zaharrek, iraganeko gauzez oroitzen baitira, aginte handia izan ohi dute; han ez dago nor bere ondasunen arabera bereizterik, besoaren eta aholkuen arabera baizik.

390. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0392 23 Hauxe da, izan ere, erronkariarrek berek zenbait bokalen sudurkaritasuna irudikatzeko maiz erabili duten metodoa. Testuen berrikusketa arina egiten badugu, metodo beronetaz baliatzen bide dira ErDot, GarO eta GarO2 deitu ditudanak behinik behin. HualDot eta HualEb-ek, aldiz, gainean puntu bat duen n darabilte (amplt; n ampgt;), geroago Bonapartek (ik. Astete, 1869) amplt; V ampgt; ohizko diakritikoaren truke aldatuko duena. Mendigacha bidankoztarrak amplt; n ampgt; erabiltzen du, noizik behin txikiagoa eta altuxeago ezarria agertzen delarik ere: amplt; n ampgt; (Irigoienen (1957) edizioaren datuen gainean ari naiz, ez baitut Mendigacharen gutunak ikusterik izan). Zenbaitetan Mendigachak nasal dioen ohar bat eransten du hitzen gainean. Halaber, Azkueri idatzitako bederatzigarren gutunean betiere Irigoienen arabera 1903ko urriaren 29ko data duen hartan alegia, honako hau oharterazten dio: Ene gein ona: Albertencia bat biardaud egin obeki ssakintzan, itz anisstan, nea, pronunciatadigu sudurrez letra isaribage, cainnola, aintza (cabra), artzaina (pastor), lun (lino) eta berze anich; escribitandaudan aldioroz zomait itz sitenbada edo sitenbarimada isarendud antzineko itzetan bikala (Irigoien 1957: 128). Antza denez, asmo horretaz aldizka baino ez zen oroitu, geroko gutunetan bi motatako n-ak arrunta eta txikiagoa eta ohardun zein gabea txandakatu baitzituen.

391. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ametseninterp 0045 Ametsez oso ongi oroitzen den jendea ere badago, eta gau bereko amets bat baino gehiago gogoratzeko gauza dira, baina gehienentzat ametsez oroitzea zaila da.

392. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0168 Beraren eritziz, irudimenezko edo oroitutako gai baten pintura ere sorkuntza-lana da 154.- Bienabe Artiak erantzundako galdekizuna. Ikus El nombre y la obra de Bienabe Artia en su testimonio op. cit..

393. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0099 Dena den pertsona hauek ezin zuten bertsorik oroitu kantan baizik; hau ahozko literaturaren beste adierazgarri bat da: doinuari atxikirik egotea.

394. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.l. antsorena 0139 Jose Inazio oroitzen da 1968ko abuztuaren 2an hartu zuela lehenbizikoz txistua eskuetan, 14 urte zituelarik.

395. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0018 Ez da orhoitu den soldadorik xumeenen bihotz-zimikoez, errabia zizpigarriaz, españolek itsaspeko aleman untzier eman laguntza jakitearekin, ez eta Italiaren, Roumaniaren gure alde jartzeak, amerikanoen emeki-emeki berotzeak gerla-karriketan gaindi hedatzen zuten gozoaz (316. or.).

396. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0121 Burua bihurtzeko gogoa izan zuen, baina txarrantxaz oroitu eta aurrera joan zen.

397. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Baina, haritz haundiaren erorrera ezik, bestelako gertakaririk ere oroitzen du Leitzako jendeak ordukoaz.

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 Oroi zaitez, Jauna, zure errukiaz eta zure adeiaz.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0416 Hamasei ehun eta berrogeita hiru, urte oroitzekoa Baiona inguru.

400. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. kaltzakorta 00146 Lehenaren pasartea ez dugu geuk idazlearen jatorrizko liburutik aldatuko hona, Akesolok dakarren moduan baizik: konsentimendua iru motatakoa izan daiteke: formala, virtuala eta interpretativa. Noiz da azkenengo au? Interpretativa zure nahira bekatua oroitean plazer hartzea eta plazer hura ez gibelatzea; gibela ekidin eta ez egin nahi, konsentitu duzu

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0042 Lehen ikusitako irudiak oroitzen hasi zen, ibilbideak, mendateak, egoerak memorizatzen joan zen.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0021 Denok bat poeman, bere jaiotzako gertakari ezohizkoa oroituz, honela dio berak:

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0043 Berak faxismoa jerarkia, tradizioa, autoritatearekiko begirunearekin identifikatzen du, Erroma eta Aintzinatasuna oroitzen pozten zen eta katolizismoaren nahiz monarkiaren aurka borroka ausartagoa egin beharko lukeen mugimendu batekin.

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0065 Azkenik, oroit gaitezen, gure lehen burasoei Jainkoak eman ziela Baratzearen jabegoa; baina gero kendu ere zien beren bekatuarengatik (Hs 1, 28-30); beraz...

405. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00071 Ama Birjiñak oroitzen zuan
igarleak len esana:
Kristo Mesias izango zala
Belenen jaioko zana.
Baiñan Joseri etzion esan,
zan ixilik zedukana.
Josek galdetu: Zer da nik orain
jokatu bear dedana?.

406. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0182 Ogei ta amaseia
aitatu bearko,
guda bat zalako;
oroitzen naiz, ondoren
latzak ziralako.

407. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0176 Oroi dezagun Garibai edestilari arrasatearra.

408. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0445 Oroi dezagun gnostikeria izan dala Prisziliano'ren aurka salatu izan dan errurik makurrena.

409. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0513 Otxoa'k ordea, gudari izan zala oroituz, eman zien bearrezkoa zuten kemena, eraman zituan danak Berus izeneko opidum artara eta, an, danen buruzagi egin da, gorde aal izan zuan germaniarren erasoetatik babes-leku zar ura, eta, baita bertan bildu zituan jendeen biziak salbatu ere.

410. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0046 Arrezkero, gertakizun arrigarri ura oroituz, azaroaren azkeneko ostegunean, urteko jairik aundiena bezela ospatzen da USA'n bazterrik bazter.

411. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00018 Beste pena bat daukat barrenean oroitzen naizen bakoitzean.

412. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00158 Neskatxa batengana nago txoraturik,
pausorik geienetan artaz oroiturik.
Nik ezin det gabean berriz egin lorik,
neretzat ez da gauza mingarriagorik.

413. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00193 Oraindik ere oroitutzen naiz
ni aitonaren besuan,
iztargaiñetan astintzen nindun
pozez maitasun osuan,
kokotza eta bere bi ezpain
laztanduz nere musuan;
aren bizarra etzan leguna,
zulatu egiten zuan.

414. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0022 Ttikia nitzela, oroitzen naz oillasko gaztik txikiatzen zittula ere, gizentzeko ta audogo azitzeko.

415. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0022 Etzian arrigarrik izain, baño oroitzen naiz eskote koadratuk itten zittula beti.

416. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00041 Bai orroitzen naiz haren erranaz ni xahartuko naiz eta hixtuko.

417. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0161 Urzuari ximiko egin zakon bihotzak, orroitu baitzen Santa Martan utzia zuen adin bertsuko alabaz.

418. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0107 Parise orroitu da ere Heletaz... zergentzat.

419. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00133 Uste dut gisa horretan ezohiko bidetik abia litekeela gure gogoeten itzulia: ezen oroitzen naiz, Klaudio Harluxeten gorputza pausatu dugularik Irisarriko elizaren itzalean, Emile Larre errotorak irakurri digula Klaudiok berak HERRIA astekarian aitzineko Pazkoetan izkiriatu artikuluaren pasarte bat, honelatsu zioena:

420. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00139 Oroit gaitezen de Lubac, Congar, Journet, Chenu eta horrelako historialarien lanen ondotik, Erromatar Elizaren Vatikanoko azken Biltzarrak bide hori hartu zuela eta beraz orai herri bakoitzari dagokiola hortik aitzina joatea.

421. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0119
Mutilak berri on bat eman du
beraren umildadian,
autopistatik atera gera
ez gera etorri zaldian;
hainbeste istilu hemen bazala
oroitzen naiz aspaldian,
Usurbil dana negarrez zegon
Aginagako zubian. (bis)

422. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00078 Orain gure oroitzean ezagutu ditugunak eta bai dantzatu ere hoien mutil-dantzekin eta gainerako soñuekin.

423. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0028 Peter Careyk Booker Prize saria ingelesez idatziriko literaturan urtero ematen den sari garrantzitsuena irabazi zuen 1988an Oskar eta Luzinda eleberriarekin; David Malouf sari horretan bertan finalean izan da Babilonia oroituz lanarekin; eta aurten Tim Witton sari hori irabaz dezaketenen artean da.

424. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0003 Urtero, abenduaren 10ean, egun hura oroituz, mundu osoan Giza Eskubideen Nazioarteko Eguna ospatzen da, eta horrelaxe egin da joan den asteartean ere.

425. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Esaldi honekin, Jon Alonsok txapelketetara aurkeztu eta saririk jasotzen ez dituzten lan guztiak oroitu zituen.

426. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Oroitzen duzu zure lehen trizikloa?

427. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Zein da oroitzen duzun pajara-rik latzena?

428. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0030 Egoki deritzait onako au emen oroitzea: Amabirjiña'k Fatima'ko umeei, Errusi konbertituko zuela iragarri ziela.

429. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. arrizabalaga 0038 Ulertuko didazue zuek ere, agian, ni orain, gauza errazak konplexu bihurtzeko zientziak zenbat aurrreratu duen ikusita, ura nahi eta besterik gabe iturrira joatea zegoen garaietaz etsipen apur batez oroitzea.

430. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Miarritzeko ohakoa, ditaken ezaugarriena dugu beraz, edozoin mailetan lehen urratsak baitira zailenak: orroit gaiten zer nolako nekeak ukan zituzten lehen ikastolek. Nor nahi izan diten, ohakoan lan egin duten kide guziak eskertzekoak dira.

431. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Bai hau gure korrika ditake, orroituz gure mintzaira maite dugula erraiteak ez duela deus baliorik, denbora berean ez badugu biziki erabiltzen.

432. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Diote aise sobera arrain hartu dela, nola nahika, ttipi eta handi, azken bospasei urte horietan, geroaz biziki orroitu gabe, eta orai ezazolkeria horren ondorioak norbaitek behar dituela pekatu.

433. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Ongi oroitzen dira euren herrietaz (eurek joan zirenean utzi zituzten bezala noski).

434. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Uztaila haseran ospatu ohi dute urteko besta nagusia; gure eskualdeko zenbait kirolari eta musikari izanak dira bertan, eta aunitzetaz oroitzen dira oraindik.

435. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Egia erran, afera hortan, Donibane ederki jokatu da, ez denak bere ganat bilduz beharrez, bainan auzoez ere orroituz.

436. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Oroitzen bagara gainera Agaramonteko dukearen gizona eta liburuzaina zela Arlande Oihenart bere denboran, ikusiko dugu errazki zein interesgarria izan den, Baionako Erakustokiko zuzendariak, Ribeton jaunak, Bidaxuneko jauregian, hots duke ospetsuaren eremuan, eginarazi digun itzulia.

437. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00033 Ant.- Benetan aberatsa zen gure etxe ingurua gu haurrak ginelarik. Orduan bazen han, eta nonahi, gaztaina, akazia, sagarra... Ni oroitzen naiz kea egiteko behi-gorotza erabiltzen zela. Behien taloak biltzea nire eginkizuna izan ohi zen, eta askotan oinutsik ibiltzen nintzen behi-talo lehorrak biltzen. Hausporik ez genuen, padera zaharrean (zartagia) sua egiten zen. Halako zorro bat burutik behera jantzi eta beste gabe aritzen ginen erleekin lanean.

438. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0026 Bere amaren sabelean iragan zuen denboraz oroitzen zen.

439. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0010 Antziñetako aldi gogorrak
oroituz ordu onetan,
indar barriak sartu nai neukez
nire anai biotzetan;
gora ta gora euskal gizonak
poztu biotz begietan,
zuen bizia euzkotar legez
zintzoa da-ta, benetan.

440. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0010 Guda orduan elkartu giñan
Euzkadi'ko mendietan,
gaztedi ura, zoragarria,
ez zan bardiñik lurrretan;
egi egitan, esan bear dot
aundiak ziñen, benetan,
ordu ezkero, zuek oroitzen,
bizi naiz zoramenetan.

441. 1991> zuberera saiakera-liburuak d. landart 0108 bai eta Altzumartan XIRRIXTI MIRRIXTI GERRENIAN PLAT eskaini zigutelarik, beti oroituko naiz, haren irri zabal maltsoaz eta haren eskuzarta beroez.

442. 1991> zuberera saiakera-liburuak d. landart 0109 ixilka, keinuka, zeiharka doan orga bideaz oroituz, bai eta presuner ohiak gogoan;

442 emaitza

Datu-estatistikoak: