XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0043 Berarizko pozaldia emoten dautsogu aingeruaren itz onekaz agurrtu dogunian.

2. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0137 Erabat argitzen dira
zelai, erpin, areztia;
t'Auñamendi-magaleko
basauntz arin, bildurtia,
biziro laster jauzika urbil zait
¡Nigaz bere pozaldia!
.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 (...); pozaldiak jaitzeko erriak asmatu ditun dantzak; jazkera; makillean, kutxan, argizai olan erabilli izan duan zur-apainkera; bizi tokiari, etxeari, urteak eta mendeak zear, azaletik eta barrendik itsatsi dion tankera....

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Lan ertitsu erritar dituzu, adibidez: noiz ala nork egiña eztakigun abesti zaarra; olerkari auen, erri-olerkarien neurtitz edo bertsoak; pozaldiak yaitzeko erriak asmatu ditun dantzak; yazkera; makillan, kutxan, argizai-olan erabilli izan dun zur-apainkera; bizi-tokiari, etxeari, urteak eta mendeak zear, azaletik eta barrendik itsatsi dion tankera....

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0045 Alako pozaldirik eztu ez nere ez besteren gogok, Leaburuarrenek beintzat, egundo izan.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0195 - Eskerrik asko, andrea, emon daustazun pozaldi onegaitik.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0331 Galdetu zioten, ia nundik zetorkion pozaldi miragarri ura (...).

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Gure Jauna artzeak, Meza entzuteak edo beste eginkizun on edozeiñek ba-du indarra zeruraño iritxirik an atsegin eta poza berriz sortzeko; pozaldi orren ondotik Garbitokia alaittasunez betetzeko zerutik dakarren Jaunaren barkazioak eta oraindik lurreraño jetxirik gure edo bearrean dagoan edozeiñen animaren zorrak ateratzeko.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Danok lagundu daigun ba, al dogun bestian, ta Gotzain maiteari pozaldi galanta emongo dautsogu.

10. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0045 baiña zure gaztelu orren
lorategitik
ibili dan
aizeak
esan deuste
zure barruko
ezkutua:
bein be ez ei-dozu euki
atsegiñik eta pozaldirik
.

11. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (10) Ez ikaratu, esan zien Aingeruak, pozaldi aundi baten berri dakartzuet erri guziarentzat.

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Ezta, ba, berezko senaren edo sentipenaren oldar utsa; baita ere ba-da, ta oroz gaiñetik, naimen azkearen egintza, eguneroko bizitz-arloari dagozkion neke-pozaldiakin iraun ezezik, geitu ere egiten dana; senar-emazteak orrela, biotz bat eta arima bat egiñik, beren giza-osotasuna alkarrekin iritxi dezaten.

13. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Erdi Aroko bizkaitar semeen goraberak, alderdikerien burruka ta eztabaidak, itxasgizon, lugin, baserritar, artzain eta enparau guztiak ortxe, Begoña'ko Amaren oiñetan auspeztu ziran; ezbear eta zoritxarretan lez, pozaldi ta egun oparotsuetan be, Andra Maria'gana zuzentzen ziran, seme-alabak ustetsu amagana jo oi dabenez.

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0027 egonzale alperren edo quietisten uste okerrak; Jainkoa otoitzean gertatzea" eta gertaraztea, eta Eliasen Horeb mendiko hasiberri sasoia; arimaren gainezkaldi, hegaldi, harrialdi, zentzu-adimenen korde-galtze eta itzalialdien gainbegiratu eta azterketa; Eliasen Karmel mendiko argialdia edo Jainkoa begiz bezala ikustea, eta pozaldi honi darraizkion bihotz-eragin, malko, kometen eta izar iheskorren antzerako zirrara, eta heriotza bera desiratzerainoko ito-nahi goxoak, bere denbora kontu jakina eta guzti; Eliasek ikusi zuen Tabor mendiko gaineneko lerroa, azkenik: gorputza ilaun bezala eginik Jainkoarekin elkartzea eta Hitzaren ukitu leunaren atseginezko gaindidura eta beteginzarrea.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 00063 Gertakizun onek sortzen duan pozaldian...

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0027 Haiek maizenik jorraturiko puntuak dituzte mintzagai: otoitz bikain edo Jainkoazko oroitze soil maitetsuan ahalik luzaroen irauteko bidea; begitar eta belarritarren arteko auzia, edo belarriak begiaren aldean dituen alderdi on eta abantailak bikaintasun irautetsuenak erdiesteko; Jainkoa laztantzera daraman otoitz-bidean maiz gertatzen diren sogorraldiek kristau zintzoei, eta batipat hasiberriei, sortzen dizkieten kezkak arintzea, zentzu bakoitzari dagokion ernai-egotea zertan datzan adieraziz eta sogorraldi horiek ardurenik irudipen hutsezkoak direla argiratuz; lehorraldiak aienatzea eta pozaldiak ez deabruagandikoak eta guritasunak iristea;

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0236 Gure haserreak, tristurak, pozaldiak... zergatik diren jakiten dutenean, eurek ere indartsu bihurtzen dira eta gauza dira arazoei aurre egiteko eta euren indarretan konfidantza handia hartzeko, hots, euren buruen jabe izateko.

18. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0094 Biotz-min auen artean, orraitio, ba zitun pozaldi txikiak ere: urte ortan, 1899`an, Bizkai`ko Aldundegiko aulkietan jarri al izan zuen; 4.500 bizkaitarrek bere alde eman zuten autarkia.

19. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Ea ba datorren udazkenean zar aueri berebiziko pozaldi bat ematen diegun.

20. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Bere ta bere erriaren garaipenak eta pozaldiak musikaren bidez agertu izan dauz.

21. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0002 Geroztik, urte auek zuekin batera igaro ondoren, ezin ukatu Seminarioak pozaldi ta esperantzak ezezik, kezka ta illuntasunak ere izan ditula guretzat; eta gora-beera auek nolabait denok bizi izan ditugula.

22. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0005 Herriak ondo jakin du bereizten poz aldia eta negar aldia, jolas aldia eta eskola aldia, kantuok direla aldikada hauen erakusle.

23. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0122 Or ikusten ditugu Jainkoagan euren gozotasun eta pozaldiak billatzen, euren buruak txit maite dabezala, baiña ez Kristoren mingotzaldi eta eriotzarik, Kristo maiteago izanik.

24. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 00019 Horregatik liburuxka honek gure nekazarien sukalde eta ogibide, pozaldi eta aiene, kezka eta elkarrizketa, elizkizun eta mundualdi, ezintasun eta bizipenak gogoratzen ditu.

25. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0106 Olerkaria memoriaren golkoan galdua zuen pozaldi berreskuratuak jarri du kantari goiz eder haren ohoretan:

25 emaitza

Datu-estatistikoak: