XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Eta arima oneec ain azco eta mereciquisun andietacoac izanic, cer gaitic cirean Erregueac, Aitalenac, Igarlac, Beragan sinistu, Bera opa izan, Bera iruditu eta Bera predicadu ebeenac; eta ain beste guizalditan Jaungoicoac aguindu eutsen ascatasun ain osagarriaren fede eta icharopena munduan euqui eta eracutsi ebeenac; baita cirean bere adisquide laztan eta bere gracia eta berbac gorde ebeezanac, eta euren artean baita bere aitac edo asaba araguizcoac izan cireanac; egozan azquenez bertan baturic lenagoco denporetan bere Pasiñoac emon ebazan frutu guztiac; errazoezco gauzea zan euren Erredentzalla eta Salbaguilla izan zanac bere pertsonaz icusi eta eurai alaco ascatasun miragarriaren barri emotea.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ainbat blasfemia Sacerdoteen aoz entzuten egoanean, borondate onaz artu eban Jaunac lapur baten autorquisun au; lapur zorioneco onec barriz ezagutu eban ezquero Jaun ori, erriaren, guizon guztien eta guizaldi guztietaco erregue eguiazcoa zala, ordu atan escutaturic eta eztalduric begoan bere; asartu zan, Erregue bateri leguez, berari mesedeac escatutera; eta icusiric Jaunac celan bera predicatu eban, eta Erregueri leguez mesedeac escatu eutsazan, alan Berac bere, Erregueac leguez eguin eutsazan, eta mesede andiagoac, escatu eutzazanac baño.

3. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Bainan diosesaco biarno aldean, bethi bizi bizia dago Aita Chirou, Larrouy, Perguilhem, Carrerot, Casau, Vignau, Vignolle, Higúere eta bertze ascoren orrhoitzapena eta yendec badakite erraiten zenbat lehiarekin seculan akitzen ez balire bezala, bazabiltzan herriz herri predicatzen, cofesatzen, hitz batez arimen zeruco bidean ezartzen edo aintzinarazten.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Ebanyelioan iracurtzen dagu hola hola zuela egiten Yesus Yaunac, predicatzera birazca igortzen zituen hiruretan hogoi-ta hamabi dizipuluekin.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Gizon batentzat aski izan ez balitz bezala Semenario handi batetaco buruzagi izaitea; hainbertze beilatiar bethidanic ibili den Betharrameco caperaco zerbitzuaren egitea, egunetic egunera emendatzen hari zen misionest familia baten aintzindari izaitea, Aita Garicoitzi eman zioten oraino Igonen den serora beltchen comentu nausian cofesatzeco eta predicatzeco cargua eta carga.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Fraideak arras nausituak direla herrietako elizetan, hainbertzetaraino non hango bereko aphezak arras esku pean baitauzkate, eliza hetan predikatuz eta kofesatuz nahi duten guzian.

7. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0085 Mayi.- Izeba: apaizak ez du predikatu bear atsegin dana, egia dana baizik.

8. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Apezek elizetan predikatzen zituzten han irakurtu zathi osoak.

9. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0086 Ama Birjina Jesus pedeikatzen ari den demboran

10. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0086 Ikhus dezagun Ama Birjina Jesus pedeikatzen dabilan urthetan.

11. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Maura-ren tehenta.- Maura komunichten misionesta da. Herriz-herri dabila hemen predika eta han predika, eta bethi orroaz. Kazeta huni biziki aiher zen joan den larunbatean. Gizagaizoak ez dauku irakurle hainiz khenduko bere oihu hutsekin! Egia erran, uste dugu berdin zaion, bere mintzatzale saria emaiten dioten ber. On dakiola!

12. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Chede hortarat odo despendio horien kukutzeko, eskola hortako buruzagia, Charriton apheza, eske dabila, paropia zombaitetan. Igandean, Donibaneko aldi zuen. Hiru mezetan ederki predikatu dauku eta guk ere bihotz ona erakutsi.

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0120 - Elizaren hiztegia: parrokia, eliza, gurutze, paradisu, zeru, infernu, aingeru, kristau, saindu (sanctu) , mirakulu, izpiritu, bekatu, bake, dohain, bertute, bizio, arnegatu, predikatu, bedeinkatu, madarikatu, barkatu....

14. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0286 Ikus dezagun orain predikatuari dagokion banaketa: A: Gizon oro ugaztuna da.

15. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0286 Beraz, Orokor eta Baiezko diren proposizioetan, Predikatua ez dago banatuta.

16. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0286 Beraz, Orokor eta Baiezko proposizioetan, Predikatua banatuta dago.

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0241 Horietariko batzu izanen dira nik partikularrak kolore-makula txikiak bezalako gauzak edo soinuak, gauza iheskorrak eta bapatekoak deitzen ditudanak, beste batzu predikatuak edo erlazioak izanen dira eta estilo horretakoak.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Hasteko eta hau, zoritxarrez, maiz ahazten den kontua izaten da liburua bera predikatzen denaren eredua dugu, hizkuntza onarena, alegia, adibideak eta testuaren sintaxia beti ere ongi zaintzen baitira.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0036 Normalean, judutarrei sinagogetan predikatzen zieten.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0036 Orduan jentilei predikatzea erabakitzen dute. Elkarteak sortzen hasten dira.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0071 Jesusentzat garrantzitsuena Jainkoaren Erreinua predikatzea da: - Bere denbora, indarrak... Jainkoaren Erreinuari eman zizkion.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0912 2.4. Protestantismoaren aurrerapenak. Alemanian Luterok predikatzen zuen doktrinak izugarrizko arrakasta lortu zuen.

23. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0021 - Ai! nik predikatu ahal izan banu orain Elizak erakusten duen dotrina esperantzagarria salbazioari buruz!.

24. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 - Baina orain txoriek isatsa dutela predikatzen hasi beharko al dut nik?.

25. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0082 9) Eta, Izarotik, Euskadiko zazpi leinuen arduradunei peredikatzen dizuet hizkuntzaren bizikortasunean fedea gal ez dezazuten.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0011 Nietzsche-k bezalaxe (ez bezalakoxe), moral berriko, baliogo ta araubide berriko gizartea predikatzen du M.-k ere.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Bi ideia nagusi predikatzen zituen.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0623 EUSKAL NOMINALIZAZIOARI BURUZ ZENBAIT OHAR: ZAIL DA, ERRAZ DA PREDIKATUEN ERREJIMENA. Gasteiz, 1982-II-26

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0024 20. mendeko teologo protestanteari zail egiten zitzaion oinarri horretatik hasita Jainkoa predikatzea...

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0408 Platon zenbakiak jainkoen inspirazioz sorturik daudela esatera iritsiko da, eta geometria zientzia guztietan lehena dela predikatzera.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0014 Eginbide berariazko bati buruz eraikitzen ziren: herrietan mixioak predikatzeko, jendea kristautasunean barnetikago hezi eta eskolatzeko.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0049 Liberalismoaren kontrako anatema tradizionalak jaurtiki ahal ukan zituen, gobernamendu errepresentatzailearen kontra, burjes konkurrentziaren kontra; herri masei ez zutela deusik ere irabaziko eta, aitzitik, burjes mugimendu horretan, den dena galduko zuketela predikatu ahal ukan ziezakeen.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0023 Baina esakuntza bakoitzak baditu bi atal nagusi: sujetua ta predikatua.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0023 Esakuntzaren, mitemaren, muina beraz, sujetuaren eta predikatuaren arteko harremana, erlazioa izango litzake.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0011 Mirakuilu hau egiteko, jainkoaren omnipotentziaren babesa hartzen zuen, hau da, teologiá bera materialismoa predikatzera bortxatzen zuen.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0011 Anaxagoras, predikatzen zitúen homoiomeriekin, eta Demokrito, atomoak eta guzti, dira berak maizenik aipatzen dauzkigun maisu jakintsuak.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0120 Nik ez dakit San Bizente Ferrer-ek bere garaian zer predikatuko zuen Arrasaten, bost mende igaro ondorean aipagarria izateko; baina, dena dela, orduko mondragoarreri kostako zitzaien hamabosgarren mendean ezagutu ziren emakume ereslari haiek bezalakoen abots eztia eta egoki agertutako esaldiak entzutea.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0036 Beraz, Mirandek odola eta gogorkeria predikatzen ditu: Sort-herriaren etsaiak denal eho ditzagun.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0043 Jesusek, Satan, bere heriotz-biztueran menderatu zuela predikatzen bait zuten lehen kristauok.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Ibilkari horiek Jainkoaren hitza predikatzen dute, ez daude toki jakin batean egotez.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0080 Sistemaren barruan, biolentziaren aurka predikatzea, sisteman sinesmena predikatzea da.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0080 Zenbat ahulagoa sinesmena (dudagarriagoa legitimitatea: nolatan da demokratikoa polizia hori? Edo Fraga? etab.), gogorrago predikatu beharko da.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0080 Biolentziari buruz kasik predikatu bakarrik egiten bait da (biolentzia guztiak, edonondik datorrela...), ez arrazoitu.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Teatro hutsa diren deskamisatuen elemeleak predikatzen dira, ukabila jasota ospatzen dira mitinak, etab.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0491 a) naiz ad. 2 zait ad. (Zah.) b) du ad. (G. g. er.). 2. Izond. edo pred. Lotsak, nagitasunak, beldurrak edo gogaitasunak eraginik, zerbaitetarako edo orohar, gogorik edo adorerik agertzen ez duena (da ad.) 3. Herabetasuna nola adlag. (*XVII ea., 1657). Herabetasunez.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0083 Gure adibideetan hiztunak ez dio ama hil duela, baina zendua duela soil-soilik, hila, kasu horretan, predikatu osagarriaren paperean dagoelarik.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0087 Guk oraindik ere Jesukristo gurutziltzatua predikatzen jarraitzen dugu, uste osoa daukagulako Beronengan aurkituko dugula " Jaungoikoaren indarra eta Jaungoikoaren jakinduria ", eta sinesturik gaudelako " Jaungoikoaren zorakeria gizon-emakumeak baino jakintsuagoa dela, eta Jaungoikoaren ahuleria, gizon-emakumeak baino indartsuagoa " (1 Kor 22-25).

48. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1970 0011 Oietako batzuk,(ezkerti ta demokrata omen dira), onakoak predikatzen ere asiak dira, ots: euskaldun, fededun au ez datorrela onezkero egoki; badirala gaur egunean fede gabeko euskaldun jatorrak.

49. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0107 Predikatzen ari zen batez, galerietan aditu omen zuen norbait goraki murmurikan, eta gizon debrua ez ixiltzen!.

50. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0435 Bigarren sail bati lotu zen Aita Lhande: Radioz predikatzieari, ordu arte Frantzian segurik nehor ez baitzen atrebitu lan hortara.

51. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Herria eta nagusiaren arteko lokarri: ironikoa apeza dugu. Antzerkian aspaldiko apezek zuten papera betetzen du: hala nola otoitz egitea - jainkoari konfiantza egitea - beregan sinestea (eta besterik EZ EGITEA) predikatzen du: Denok dugu interes berdinak: zuek, langileek eta nagusiek eta Mattin-i, kalean lana gaberik dagoanari: Gaur egun iluna duzu, bainan bihar izanen duzu hobea!; eta nagusiarekin apeza whisky-a eratera joaten da.

52. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0091 Jerusalen osoan predikatzen ibili ziren.

53. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0077 Lehen adibidean soineko bakar batez ari gara; bigarrenean, aldiz, bi soineko dira eta bi horien arteko erabateko antza, berdintasuna predikatzen dugu.

54. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0164 Predikatuaren ardatz edo aditzak perpausaren esanahia zabaltzen duten hitzak eduki ditzake inguruan.

55. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0164 Subjektua/Predikatua

56. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0137 Ez dugu, hortaz, sekula predikatu edo ASn ikusiko.

57. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0137 Subjektuan nahiz predikatuan ager daiteke.

58. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0137 Subjektua Nork bada, Nor hau predikatuan aurkituko dugu inguratzaile zuzen gisa.

59. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0137 Nori izen sintagma, -i erlazio atzizkia eramaki, beti predikatuan ikusiko dugu eta zehar inguratzailea da.

60. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0057 - Nahiz eta erabateko lelokeria deritzodan berdintasunaz predikatzen duzuen horri, gustura samar geratuko nintzateke zuen artean -denboraldi baterako.

61. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00150 Jesusek nagusitasunez predikatzen eta sendatzen (4,31-5,16)

62. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0346 Saulo Damaskoko ikasleekin gelditu zen zenbait egunez; 20 gero, sinagogetan predikatzen hasi zen, Jesus Jainkoaren Semea dela hotseginez.

63. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0138 Predikatzen hain luzaro ibili ondoren, Jainkoaren aurrean ez ziren jadanik dardarka jartzen.

64. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00023 Ororbia (1758) delako hori ez zuela ororbiar batek idatzi, eta Ororbian predikatu zela baizik ez dakigula?

65. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00022 Belar-gurdi bat ekartzeko asmoz ateratuak ginen etxetik. Eta horra: gurdia basan sartu. Gaua etorri zitzaigun eta, idiketara joan beharrean, hasi ginen predikatzen: bide hobeak behar omen ziren munduan egin! Hogei urte igaroak dira geroztik. Bideak ez dituzte antolatu. Eta gure belar-gurdia hantxe dago beti: lokatzetan sartua.

66. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00122 XII. mendeko Ahmad al Gazali mistiko sufiak jainkoa edertasuna dela predikatu zuen eta edertasuna berez maitatu beharrekoa dela.

67. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. uribarri 00309 Pentsatzen duen nia, edo Bera, edo Zera (gauza bat) horren bitartez ez da pentsamenduen subjektu transzendentala baino errepresentatzen = X, bere predikatuak diren pentsamenduen bitartez besterik ezagutzen ez dena, eta hortaz, honetaz inoiz ezin dugu ezein adigai bereizturik ere izan;

68. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0037 Edifizio edo ikastetxe hau Margarita de Austria erreginaren oparia zen, eta jakingarri modura esan, erregina fundatzaile honen oroimenez urtero egiten zen ospakizunean, hileta-errezo hitzaldia latinez goi-goieneko ikasle batek predikatzen zuela; bada behin, Larramendi izan genuen hautatua; halaxe diote behinepein eskolako artxibategiko dokumentuek.

69. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0011 Izan ere, nazionalsozialismoak gizabanakoaren ezabapena predikatzen baitzuen nazioaren ahalmen nagusian, gizabanakoa guztiaren menpe jartzea.

70. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00130 Aita Migelek berak dioskunez, 1778ko martxoaren 15ean Markinan sermoi bat idatzi eta bertan predikatzen du. Honela diosku: Fr. Miguel de S[a]n Fran[cis]co año de 1778, compuso en Marquina, y lo Predico en la Parroquia de d[ic]ha villa a 15 de Marzo de dicho año

71. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0168 Giristinotasunak menekotasuna eta dependentzia baizik ez du predikatzen.

72. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0233 Eta horrela, jainkoaren borondatearen interpretatzaile bere burua eginik, apostoluak lantza, balezta, habaila eta bonbardaz horniturik bidaltzen ditu gurutzeratuaren alde predikatzera.

73. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0173 9. Haizu ote litzatekeen barbaroak Espainolen menpera biltzea, kristau erlisionearen hedatzeagatik, eta giristinoek badutela barbaroen probintzietan predikatzeko eta ebanjelioa iragartzeko eskubidea.

74. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0173 10. Aita Sainduak, Espainol soilen gain utzi ahal izan du Indio barbaro guzien konbertitzeko eginbidea, eta beste kristau guziei debekatu ez bakarrik haiei predikatzea, baina ere bai haiekin salerospenik izatea, kristau erlisionearen hedapenak hori eskatzen baldin bazuen.

75. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0173 11. Barbaroak ez dira behar ez gerlabidez menperatu ez beren ontasunez gabetu, Espainolak uzten baldin badituzte libreki eta eragozpenik gabe, ebanjelioaren predikatzera, barbaroek berek onets dezaten edo ez kristau fedea.

76. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0173 Eta zer erran, predikatzera utzi ondoan, Kristori buruz itzultzen direnak zigortuz edo erhaitez edo izituz, nehor konbertitzera uzten ez delarik?

77. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Urtarrilaren 8an eman zuan Taikosamak azken epaia: Aginduta neukanez lehendik Jainkoaren lege hau ez predikatzeko eta fraide hauek Luzondik mandatari bezala etorrita predikatu egin baidute, agintzen det gurutziltzatu egin ditzatela Nagasakin erlijio bereko japoniar hauekin.

78. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... vill 0004 Baina ogeitamar urte edo zituenean, Nazaret utzi eta hasten da herriz-herriz predikatzen, batez ere Kafarnaun-en eta inguruko herrietan; Kinneret lakuaren inguruko herrietan, alegia.

78 emaitza

Datu-estatistikoak: