XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia euzko enda 1939 0009 Ene gogoko puzka.........
nire dana zu,
amak abestuko-ta...
lolo egizu
.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Puxkabaten icherain da, asaben katilluetako arroza erdiotzitu danian, igerten dabe asabak atsetu diriala.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0129 Gogoratu daigun puzca baten, ta escatu, jaritzi gura dogun graziya.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0185 Gogartu daigun puzca baten, ta escatu jaritzi gura dogun graziya.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 MIKEL: Ba... lengo illeko ekaitzak etxe gañeko tella zar guztiak zatitu zituen, ta euriya danian zapaitik bera parra-parra ura etortzen da, ta... nai genduke tellatua puxka bat berrizkatzea.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 (Gorgonio'ri) Ba... besterik... zukalde ondoko gelatxua nai genduke puxka bat txukundu, eskonberriaren bizitegia izango da ta....

7. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0052 (...): eragotzi zayozu, Antonio, al badezu, milla pusca ez eguitea.

8. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Eta Mezerdiazkero kalizan dagona edo ostia, puskatzen bada, puskatzen al da Jesukristo? Ez jauna, Mezerdiazkero kalizan dagona edo ostia puskatu arren, Jesukristo bera ez da puskatzen; puska guztietan eta bakoitzean osorik gelditzen da.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 Orren agudo juaten badek beti, arrikoxkor bat jotzia naikua izango dik, zazpi milla puska egiteko automoillea ta bera.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 Or dauzkat illobituak !lurrtutzen! Juanito, Elisabeth, Aita eta Ama!, baita ere nere biotzeko beste asko pushka, zuekin nik inguratu nai det, eldutzen danian, nere azkeneko eguna.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Prantziskok ordea, ezagutzen etzutenentzako ezer gutxi bai-zan, kaxkarra ta itxura txarrekoa zalako, etzituan ogi koskorr legorr batzuek besterik bildu; bestela Masseo anaiak, galanta, liraña ta dotorea zalarik, puska aundiak eta ogi osoak bildu zituan.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 Bil ditzagun emen dituzun puskak eta gaberako goazen Leaburura.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Goizean etzidaten arako ogi beltz puska ura besterik eman izan, eta gaiñerako atxilloak baru utsik zeuden.

14. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Jaso bai ta entzun... Txingurriya, gauza txiki ta maxkala izanarren, puska galantaren zale izaten da: etxe-ingurutan dabiltzan galtxori edo burrioyak, berak bezanbateko ogi pusketa, mokuan isegi nai luteke.

15. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Neri beste ainbat gertatzen zait: txingurri, ta puska galantaren zale:.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 3) JAUNGOIKUAREN BA-IZATIA ZERU-LURREN EGOKITASUNETATlK = Uri alaitsuak, erri politak, eliz bikañak, eche lirañak, ol fabrika ederrak, makina egokiyak eta liburu aitatuak, badaude munduan: oyek ikusitakuan, ez degu esaten berak egiñ diranik, oyen puskak berak alkartu diranik, edo utsetik atera diranik, baizik egille burutsu ta trebia dutela aitortzen degu; askoz aundiyaguak, egokiyaguak, eta bikañaguak diran zeru-lurrak ikusita, egille obiagua ta burutsuagua badutela aitortu biarrian arkitzen gera; ¿nor ote da ori? Jaungoikuaren ordekoren bat edo Jaungoikua bera; bi aldietatik Jaungoikuaren baizatia datorkigu beraz.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Egia erran, ez dut nehor ikusi sendagailu horri jarraikitzen, bainan ba frangotan segidako huni: Sagar bat pikatzen duzu izari bertsuko lau pusketan.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Ona nola. Aurrenekua jaurti nion erreka-ondoan ikusi nuan ur-arratoi bati, eta arkaitz-opoa joaz, bi puzka egin zitzaitan.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Nik uste dot ankak puska bat jaso biarko dituela au ain laster egiteko. (2) Zenbat killimetro dagoz ba?- Kirikiño.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Langileak legundu ziren putchka bat, Irujo jaunaren zuhurtazun eta kuraia ikusi zutenean, eta erretiratu ziren, egun hartan deus makurrik egin gabe.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Datorren urtean, J. l. gure agintariak guk izendaturikoak baldin ba'dira: araudia edo zor zaigun askatasunaren puxka bat bederik zure bitartez biurtzen ba'digute, orduan, euskaldun guziak batera oiu egin al izatea nai genuke zintzurra larrutu arte: ¡GORA GIL ROBLES!!.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Joanden ortziralean, arratseko zazpi orenetan, trein batek lehertu du tramway batetako puska handi bat, Lyongo hirian.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Han ziren puska tzarrekin, suak hartu du drunda batean bezala.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Poukak oro beren gatz eta phiperrekin dira.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bazuen aski eta sobera Leroy Beaulieu horrek, zeren bertzetan puskaz nausi baitzen.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Batzu bihiturik jaten dire, bertzeak leketan, bihitu gabe; leka osoak hala-hala, edo bi hiru pusketan.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Negoziant ala industriariak baitira izanen azkarkienik joak, heiek kariotuko dituzte beren puskak; laborariak, nahi eta ez, emendatuko ditu beriak; hirietako langilek, ezin helduz, jornal gehiago galdeginen dute; emplegatu mota guziak hasiko zauzkigu, beren aldetik orroaz, paga goiti dezotegun.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Horietarik eskastearekin lothu ginen; tourteau de coprah delakoari: harekin aitse egina da alabainan bazka pochi bat; zahia baino puskaz bazka gei hobea da; hartakotz laster hedatu zen gure erresuman; denak hari lothu ziren; nehor ere etzen ohartzen bazkarik hoberenak Frantziaz kamporat zoatzila.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Aldi atan Jesus'ek esan eutsen bere ikaslai: Emetik puskatera enozue ikusiko, eta puskatxo bat geroago barriro ikusiko nozue, Aitagana noalako.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Orduan ikaslak asi ziran bata-bestiari ittaunka: ¿Zer diño... emetik puskatera enozue ikusiko, ta puskatxo bat geroago barriro ikusiko nozue, eta ori Aitagana doalako?

31. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Or zabiltze alkarri itaunka zer esan nai ete dodan emetik puskatera enozu ikusiko, ta puskatxo bat geroago barriro ikusiko nozue diñodanean.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Azken apal ostean iñotsen Jesusek ikaslai emetik puskatera enozue ikusiko... eta intziri ta negar egingo dozue, ta alege ixango zare.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Houna noun erretor bat heltzen da, gara alde barnetik, bere phousken karga handiska bat eskutik chilinchao.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Langile batek erraiten deio lagun bati : Ikhousten duka ihize beltz bori. Hamar soseko bat gu bezalako bati irabazerazi nahi gabez, berak eramaiten ditik bere phouskak. Fuera aphezak!

35. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Gaiza hori ikhousten dieia bai, gorago aiphatu langilek batek erraiten dere laguner: Sogizie, sogizie, noula bere phouskak besteri kharreiaerazten dutian. Den bezalako aoherra!

36. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 Huntan behar diaguk sanjatu, hasten ahal gituk phusken biltzen....

37. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0050 Gero, izar-islatan, zerura begira:
Bizi! Erio! Zuen puskak onek dira!
Ezin ak lokia aska... Ta bide mukerrez
Doa pentsati... Ene! oin-lokak top larrez!
.

38. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 LUIXA - Bai, ua aguro. Ni bitartean, lanak utzita gorputzak ikustera joango naun. Itxaso madarikatua! Ogi puxkabaten truk zenbat mixeri eta zenbat oñaze dakarkiguk gure etxetara! (Erten bedi illotzak gozen alderdira).

39. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 - Bazetorrek puskaterako elurra, zion beñola Ibaneta'ko Auria'k egualdiari begira.

40. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Gure aita-amak gau batean, uste gabe Kapitan sukaldean utzi zuten atea itxita; lotara joan ziran, ta urrengo goizean, sukaldeko atea iriki zutelarik, sukalde artan zeuden gauz geienak, Kapitanek puska-puska egiñik utzi zizkien.

41. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Auzo artako ozte edo jendeak, ordaindu gabe eramaten zituzten gauzak, liburu aundi batean urratzen edo anotatzen zutena ere, zakurrak milla puska egin zien.

42. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 Bestela, or igo bearko zenduten arnaska ta puska, gixaixuok!

43. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 Izket-orpoa beren buruen arriskua izan zan puska batean.

44. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Eta besterik gabe ba-zuten puska baterako alkar-izketa.

45. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0078 Eta bapore batean sartu eta Frantzia-ra joan omen ziran, eta anai Saturninoren etxean egon ziran denbora puxka batean morroi bezela, gero berriz andik Españi-ra etortzeko gerra bukatu zanean.

46. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0136 Pamplona-ra etorri eta andik denbora puska batera, egun batez pozez txoraturik zebiltzala ikusten giñun ospitaleko medikuak, pratikanteak, monjak eta gañerako danak.

47. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0050 Bañan osorik edo puska falta dutela, gogoan ditudanak esango ditut.

48. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 Ikatz gorituak gorputz-zati bigunenetan erabilli zizkioten mingaña eta aoa surtako ikatzak aoan sartuta erre zizkioten; ezten gorituaz gorputz osoan dana zulatu; buruko larrua bizi-bizirik kendu, oñak moztu eta ankak, ezurrak ikusteraño larrutu... aragi zati puzkak nun-nai ebaki, erre eta jan zizkioten...

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 Rodríguez Méndez jaunaren itzalditik onoko puskak artzen ditut: .

50. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0086 Zer esainik ez dago puska ondratuena lantegi indartsuenetara, aberatsenetara lijoakela.

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Obeto gordetzeko, gure baserritarrak gatz puska bat botatzen diote eta erbestean berriz, bear bezela azkar gazitzeko, milla kiloko 30 kilo melaza nasten diote.

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0074 Eliza txikia zala, edo ostatuak gutxitxo zirala, edo galtzara zabaldu bear zala, edo komentuari puska bat eta bestea erantsi bear zitzaiola, edo suak dana erre ta txigortu zuala... Arantzazuko elizagintzak ez du izan atsedenik, ez lanik gabeko tarterik, udaberriko osto-loraketa miragarria an etengabekoa ezagutu izan dute gizaldi guziak, ezagutu eta aurrera eraman, aurrera alegin guzian nekerik barkatu gabe, beti geiagora, arkaitzak autsi-bearraren bildurragatik edo amildegiaren arriskuagatik beñere kukildu-gabe, bi besoak ditun fedearentzat ezinezkorik ez ba'litza legez, Birjiñaren ermitatxo bat eidazu ua ta urrengo nerea izango zera zu ua gure aurreko bakoitzari esana ba'litza legez, etxegite bati bukaera eman orduko beste eginkizunari asiera emanaz.

53. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0479 Geroagoko batean, OLABIDE'k itzulitako zenbait puxka ere nere begien aurrera agertu zitzaizkidan.

54. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 - Diru-puchka bat banion prest emana duela bi urthe, etche berri baten altchatzeko....

55. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0071 Jan zuten eta a-SE ZIREN; eta gelditu pusketarik bildu zituzten zaz-PI SASKI.

56. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Orduan ohoinak on ziren etcheko puska eta diru guziak bildu-eta, denak ekarri zituen beheiti, atearen barneko alderat.

57. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Jeiki zaizte eta ikus zatzue diru eta on zien etcheko puska guziak non dituen ekarriak ate-gibelerat.

58. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Harritu ziren eta argitu zuenean eman zituzten beren tokietan beren puska guziak.

59. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Gizon horiek izan ziren puska bat burua hartua eta jarri ziren lo, posta hartako guardianoak.

60. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0041 Eskolarat johan zelarik bere arreba handiaren eskutik, beti gelditzen zen salgei ziren pusken aintzinean, bainan sekulan ez zuen ikusten behar zuen etxea.

61. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0041 Arratsalde ilhun batez, Pakin-en aita ethorri zen etxerat frango alegera eta irri maltzur batekin erran zuen bere emazteari: Pusken biltzen has zaite lehen bai lehen, laster joan beharrak gira, han denak prest dira et gure beha egonki.

62. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0104 - Alportxa pare bat puska!.

63. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Manua ukan bezen laster, puska guziak pruntki moldaturik badoa aiphatu hirira.

64. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0172 Nola Teodosio zan Erregue guizona, igaro bear izan zuan dembora pusca bat bere echetic campora bere eguitecoetan.

65. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Galtzerdi eta dantela.- Aniera Salegui hiri-zainen etcherat ereman dute: 94 mila liberaren puska bazakarran, galtzerdi eta dantela. Galdeka ari izan zaizko aski luzaz, chehetasun beharrez; bainan ichtant baten bakea eman diote.

66. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Duela zonbait egun, mundua, hisiaz hartua, batetarik biga egina zagon, puska bat aiher bertzearen gainerat saskitara chimichten ichurtzeko.

67. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Partitu da oraino Kaliforniarat Pierre Uharriet, Hitutenekoa, bere aurridek bezala sos puska bat egin nahi.

68. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Lore - (Puska). Ezer ez.

69. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 (Horrela segi dezake puska batean, baina laister elkarri oihuka bukatuko dute).

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0109 IKERKETA (2) Proba ezazu, ea honako irudi hauek egitea posible den lehenengo ariketan erabilitako metodoarekin, eta horretarako, hurrengo orriaren puxkak erabil itzazu.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0139 Eta eman dezagun 10 pundu gorri markatzen ditugula rekta-atal edo puska horretan.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0027 Idiak, eskuinera pittin bat mugitu izan bazen, bada, ez zeukan errekara bitartean geratzerik, eta mila puska egingo ziren idia eta gurdia.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0114 Portugaleko ekonomiaren puska handi bat arrantzak osatzen du.

74. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 Hala zebilela, leihoko lorontzi bat bota zuen eta mila puska eginda geratu zen espaloi grisaren gainean.

75. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0015 Mila puska egin ziren... edo hamar.

76. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0042 Handik puska batera ezpainek min egiten zioten eta jotzeari utzi egin zion.

77. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0100 Iñaki, jatetxeko nagusia, gizon puska zen.

78. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0025 Jaki batzuk hartuta gora eta behera, behera eta gora eta berriz ere behera, denbora puxka baten buruan bisonteak goxo-goxo bazkatzen ziren larre zabal batera ailegatu zen Lur.

79. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0121 Aizkoraz sagarrondoa jo du eta kirtena bi puska.

80. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0156 Fama puxkat hartzen du eta hara non ateratzen zaion lantxo bat Donostian.

81. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0201 Hain bere lekutik aterea zegoen amona, batera eta bestera eragiten ziola bastoiari, eta bat-batean, txarro altu eder bat astindu eta lurrera bota zuen, mila puskatan birrinduz.

82. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0084 Zeta profesorea bafaka *bafaka: puzka hasi zen, hamaika imentzio egin zituen, baina begietan ezagun zuen ez zela bera inorekin ostikoka hasteko gai.

83. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0006 Kanoagintzan beste era hau ere erabili ohi dute: Azal lodia eta askatzen erraza duen zuhaitz handi bat bilatu, zuhaitzari bueltan bospatsei metroko andamiaia bat jaso eta arraultza formako puska bat kentzen diote oso osorik.

84. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0022 Eta hango etxekoandre bizi izan omen zen puska batetan.

85. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0017 Bere egurrezko karrotxoa mila puska eginik.

86. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Ijitoaren hortzagin zorrotzek ez dutela puska lehor hura apurtuko.

87. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Zer? Jainkoaren haragia esaten duzu? Ba, gehienez ere niri suertatu zaidan puska gogor hau Jainkoaren hezurren bat izango da.

88. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0031 Estatua hamaikatxo puskatan apurtu zen eta barrutik txanpon mordo bat irten zen.

89. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0098 - Jakia emaiozu puskatik eta ikusiko duzu txakurra bezain prestu zure ondotik.

90. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0036 Puska batez, inork ez zuen jikararik jotzen eta nahiko txarrak zirela pentsatzera ere heldu ziren.

91. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00091 Buruarekin atea jo eta mila puska egiten du.

92. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0075 Ashe isilik geratu zen puska batean.

93. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0018 San Fermin eta Larrungo akelarreren izena! orokorrean ez dut, buruzagien kaskogainean jarria den puska borobil eta urreztatu hortaz axolarik, are gutiago printzeak biltzen eta haien ametsak kartzelatzen dituen maiestate katoliko eta krixtauaz.

94. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0031 Lehenik egon nintzen zer arrain bitxi, zer ur gaineko puska erakuts ote ziezazkidakeen.

95. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0037 Aldizkari baten puska bat zekarren.

96. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0080 Handik puska baterat ez nuke erranen denbora luze ala laburra izan zenetz, indar pixka bat sumatu nuen eta galdegin nioten: eta zu edo zuek nor zarete?

97. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0111 Gibela, aurreko aldean zituen bi zulo haundiez ia bi puska eginik zegoen.

98. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Jarridazue hango puxka bat eta saltsa ere, nahiko da, tira gehixeago, zuek ez duzue hemendik nahi?, ez gutxi jango diat gaurkoan, hik gutxi jan bai zera ez diat uste, ez, atzo beste afari bat izan genian eta kristorena sartu, lehertu zorian ibili nauk gauean, amets txarrak izango hituen, ez zeren burua ametsik kozkorrena egiteko ere ez baitzegoen, hamar ordu lo eta logurez jeiki naiz, ez zegok gaizki, zenbat eta gehiago ohean orduan eta ohezaleago legea duk, baina ona ez, zertaz ari zarete?, jateaz.

99. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0050 Ontzien eta koilaretxoen soinua entzun zen puska batean, eta te-ontzi georgiar haren txistua ere.

100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0159 Zuk ordea, tragedia jakobeoren bateko puska beldurgarri eta estrainoa balitz bezalaxe, Webster-en eszena liluragarri bat bezala, edo Dord-ena, edo Cyril Tourneur-ena, pentsatu behar zenuke jazteko gela barregarri hartan gertatutako heriotz bakarti hartaz.

101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0436 Zorte on, Harrestein opatu diot kapitain sinpatikoari, neure artean; sinpatikoa, bai, zeren alemana izateak ez bait du derrigorrez nazia denik esan nahi: hura ere soldaduzka egitera bortxatua izaki, aizu, beste hainbat eta hainbat bezala..., zorte on; gure gaztelu-inguruko itsaspeak ikertzen jarraitu beharko duzu puska batean; kontuz ibili mina-barrutiekin, edo barrutiko minekin, gura dozun lez; amaituko da halako batean ditxosozko gerla hau ere, eta orduan denok joango gaituk nahi duan tokira sekulako juerga botatzera (nora diok, Harrestein?, Hanburgoko Sankt Paulis auzora?, ai ene, alproja, halako alproja hori...), agur, bur(u)kide.

102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0087 Hango bazter batean puxkak utzi belarridorpean eta, berriketarik gabe, aurki ziren hirurak sukaldean.

103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0093 Maindirerik izan al da, bada? Frantziskok, ogi gogor borobilari puska bat eskuz erauzten ziolarik.

104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0096 Puskak pasa eta puskak ekarri egin ondoren, agertu ziren behingoan horratio koadrilakoak etxera, hartu zuten zerbait bero bana eta denak ere neka-neka, leher-leher eginak, oheratu ere egin ziren halakoren batean.

105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0066 Baina egun batean, ohi bezala, goizean zure patrikara eskua sartu bezain bizkor, zuk bileteak hartu eta zati-zati eginda erabat asaldaturik, lurrera bota zenituen puskak, onetik aterata.

106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0109 Pegar bat erortzean puska ez dadin harrigarria bada, heriotz honetaz ihes egitea ez da gutxiago izango.

107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0091 Haiek beuden (41) beren lanetan ari diren bitartian, badakizia (42) ba al dakizue bi-hirunaka sakabana gaitezen gu eta oextetik zeharka, hangoxe itsas kontratik, tontor honen gibelera ateratzeko Zuatxipiko kalara puxkak erretiratzera.

108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Handik puska batera, gizon errusiar horrekin ezkontzea lortu omen zuen eta biak Finlandiara bueltatu omen ziren, Helsinkira.

109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Horregatik, puska baten ondoren nire aitaginarrebak eskatu zidan joan nendila beste aldera begiratzera ea abere hori aurki goian genuen ala ez.

110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Baina oraindik puska eder bat falta zen goraino.

111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0126 Puska batetan denok isilik geratu ginen biltzarre aretoan.

112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0077 Puska batean ez nuen Jordan Baker ikusi eta udaren erdi aldera berriro topo egin nuen harekin.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0026 Orok maite zutelakotz, handik eta hemendik asko puxka ukaiten zuen.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0026 Puxkarik hoberenak pobrentzat zagozkan, txarrenak beretzat.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0055 Gau batez norbait jin omen zitzaion jazartzerat, puska askoren ebasterat, eta bertsulari xaharrak begi bat galdu zuen borrokan.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Moralistak baigara Euskaldunok, hemen morala puska baten egiteko gutizia banuke.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Ez liteke aldiz euskalduna departamendu berria, guztiz Landes-etako puska haundi batekin, Ziberoa gabe.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0128 Garaudy ados dago arrazoiketa honen puska handi batekin: hau da, itxaropenak gizonagan duen eraginarekin, eta gizonak amestu duen absolutu horrekin.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0170 Segurki baino segurkiago egunoroko bizitze arruntetik hartutako puskak dira pintura hoiek.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0126 Frantses haurrak, Italiar haurrak, motoreren bat miatzeko eta puskatan ateratzeko aukera izaten dute, teknika-tresnaz inguraturik bizi dira.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Itxaropenez betea zijoan, eta hala ere...... une batean mila puska egin zen bere itxaropen osoa.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0159 Normalean, animalia ehizatu ondoren oreina, elur-oreina, etab. leku berean larrua kendu eta zatitu egiten zuten eta bizilekura haitzulora animaliaren puskarik preziatuenak bakarrik eramaten zituzten (zatirik mamitsuenak, etab.).

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0038 Zernahi moduz, puska handia dagokio Goiherriri Gipuzkoako geografi zabaleroan.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0080 Zer litzateke gutaz gure aire paratxoke honek ez balitu deuseztatuko puska horik!.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0181 Mugaren erdian, gorputz bat zazpi puskatan: Hiru Frantzialdean, lau Espainaldean.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0158 Sarritan ikusten da erregeek, zerbitzu zein mesede batzuren ordainetan, beste batzurengan lagatzen dituztela etekin horiek, edo etekin horien puska batzuk: kontzejuengan, burgesen batengan, probestuengan... Donostiako Probestuak, adibidez, Done Miliagako Artxibategian kausitutako dokumentu batek dioenez, Getariako lehen bale erdia jasotzeko eskubidea zuen.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0095 Hilobia harripila borobil batek inguratu ohi du, eta estali ere bai osorik edo puska bat behintzat, eta batzutan kromlech edo harrespila moduko harri zerrenda batek inguratu ohi du.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Historiaurreko meatokietan, maskorrekin zerikusia duten puska ugari ageri dira: Orratzak, eraztunak, belarritakoa, karraskailuak, etabar, orokorrean, Oliba, Strobus, Cypraea, Haliotis, Glycymeris, Trivia, eta antzeko generoekin harremanaturik daudenak.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0139 Aise xilatzen ahal da, beraz, baso eta oihanak ez daitezkeela halakoikala erauzi eta bota, neurri egokia gorde behar dela haien egitekoen artean; eta hau, puska haundi batean, mundu mailako eta lekuan lekuko afera da.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0057 Soliman sultana Edirna-n luzaroan egon zenean, jenizaroak uste izan zuten ez zela izango guda egintzarik puska batean eta, amorroz, haundizki batzuen jauretxeak eta judutarren auzotekia saskildu zituzten.

131. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0398 Oraintxe, sala txukundu ta puskak baztartzea egin degu ozta-ozta.

132. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0398 (Azken puskak eramanez barnera bijoaz mirabe biak).

133. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0192 Iñor baldin badago
ezkontzeko zale,
mutill zar ori nor dan
egin zazu galde;
etzera geldituko
senargayik gabe,
eta egingo zera
puska onan jabe.

134. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0133 Bi autoak atera eta puska guztiak ipintzen ari dira.

135. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0130 Etxeko semea balitz bezela zebilleken Txori, bear zanean lagunduz, batez ere puska astunak ziranean.

136. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0074 - Ez bada beste kairen batera sartu, txiki milla puska egiña izango da.

137. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0286 Fedea eta batasuna, zer oberik nai eta eska genezake mundu osoarentzat, eta bereziki, Europa deritzan puska autatu eta ospetsu onentzat.

138. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0133 Gure mintzaera ainbat puskatan zatitua aurkitu zuela dio; baita ere gutxi landua, baina ez batere landugabea.

139. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0012 Berak, idatzita zeuzkan gañontzeko puskak nere eskuetan jarri zituan.

140. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0179 FESTA-BIARAMUNA Ikustagun beste eredu bat, neurri arrunt oietatik puska bat baztartzen dana; eta baztartu, musikaren indarrez; musikaren indarra ritmo-kontuan oso gogoan euki bearreko gauza bait da musika, musikaren konpasa, naiz-ta bere izaeraz, musikaren kunpasa ta bertsoaren ritmoa, beti-beti ta oso-oso alkarrekin ados ez ibilli -.

141. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0011 Bilbao`ko Atxuri`ko estazioa berak egin zuan; baita tren-bideko puska bat ere.

142. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0011 Tolosa`tik Azpeitia`rako kamioaren puska bat, berak egin zuan, kontratan artuta.

143. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0075 Puskarik zabalenak Oñati, Bergara ta Leniz-ko Ibarra ditu.

144. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0019 Asko dakiñaren aurrean, kontuz ibilli; ez diozu puska aundirik kenduko.

145. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0031 Makina aundi bat eratu bear zuten, len egindako puskakin.

146. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0031 Langilleak, banan banan, puska guztiai begiratu zien, lenengo, bakoitzak barruan zeuzkan puska txiki ugariak ondo zeuden.

147. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0038 Larreko zorro au zurezko puxka bakarrez osatua da, gaztaiñekoa bereziki, ezkoan naiz igarrean naierara landua.

148. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0038 Eskulan oni asiera emateko, ogeitabost zentimetro gorako enborra ebaki, zatitu lau puska egin aizkoraz, eta ondoren, erreminta berberaz, egurra melarragotzen du, gero tresna lirain izango denari, oraingoz, itxura zakarra emanaz.

149. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0075 Bere lanari jarraiki, puxka artu eta estokara edo tornura darama.

150. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0253 1567 urte artean, Errenteriako artziprestazgoak Baionako obispaduaren puska bat osatzen zuen.

151. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Puska batean Lizarza'ko lurretan sartu giñan.

152. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0100 Puska batean gurekin etorri zan.

153. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0236 Orduan Naparroan gertatutakoa zillarezko bi puxka txikietan ageri zan.

154. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0060 Eta jakin bearreko gauza da dindillak ez dirala nolanai ebaki ta botatzeko puxkak.

155. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0100 . Emakundez, Huiziko neska-mutillek puska-biltzea irtentzen ziren.

156. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0356 AITAK - Ez urrun. Pasatzean Bidartean sartu duk puska zerbaiten erosteko....

157. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. pochelu 0240 (Eta eztiturik, hitz bat gabe, beztitzen da eta bere puskak elgarretaratzen ditu).

158. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0005 Esperantxa puxkabat emaiten-e dute
Tranpan harrapatzia, beldurra baitute.

159. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0040 Puskak desagertzen ziren.

160. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0006 Kurutze hori porroskatua izan da; eta puska batzu joan dire aldare-nausiaren aintzineko apez-alkietaraino.

161. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 - Hori ez da gertatuko puska batean.

162. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Arrunt nekatuta bukatu zuen galtzaileak, eta puxka bat lasaiago irabazleak.

163. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Armak salduz, dirua irabaziko dute zenbaitek, bainan hortako laborariak behar ote dira bota, trebeska diren puska tzar batzu bezala?

164. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Hauxe da, gainera, martxa honetan puska batean iraungo duen ohitura.

165. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Eta hor dabiltza arrano indartsuak sarraskiaren puskarik onenak eta handienak etxeratzen.

166. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Goizean Meza, gero karriketan barna eta txistulariekin etxez etxe puskak biltzen, gero aur guziak bildurik bazkari on bat egiteko.

167. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Igande goizean eta Meza entzun eta ondoan herriko gazteek beren soiñulariekin karriketan eta hauzoetan etxez etxe ibiliaz puskak biltzen zituzten gero ostatuan otordu ederra egiteko.

168. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Astelenean berriz puskak biltzen, txistulariek soiñu alaiekin eta gazteak harro.

169. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Ostatuan bazkaria biltzen zituzten puskekin, arroltze, txistorra, zingar, ogia eta ematen zuten guziekin.

170. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. aulestia 0001 Gainera, eta politiko mailan, frankismoaren esentzia ez da hain erraza puskatzen.

171. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00062 Agia sartu goitti beraiño ... aga luse bat egurra, da an, an gora ixotzen dau ya puntaa, bestela egurra bota ta bota ta bota da sua beien, beien, beien kosta eitten da artu eraittia baiña aga lusia sartzen bara arekin ixotzen dau gora aguro; beoi ixotzen dabenien ba, bete dana egurrakin sulo ori dana, len esan dona suetxe ori, da ondo-ondo bete da artzen, artzen, artzen a eoten da, da atzea eskatu eitten dau arek, atzea bajau eitten da, esta? bajauria, bea puntia, atzea sabaldu, da atzea sartu egurra; olaxe euki biada, e, aik eta puxkat, e, seoi suetxioi ori beeti gora eoten danoi bete arte.

172. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0042 Bereziki egun hartan estatu txarrean, zainak puxka bat airean baldin baditutzu?

173. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0003 Unitate osoaren puskak adierazi nahi direnean zatikien beharra begien bistako gauza da, eta gertaera hori ez da kasu bitxi bat, ez horixe!

174. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0003 ... Ongi dakizuenez zatiki horien bidez unitatea hainbat puskatan zatitu ondoren parte bakar bat hartzen da.

175. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0023 Osatu beheko dibujo honetan adierazten diren pusken bilkura, horretarako eta laguntza moduan hurrengo orrian dauden irudiak errekorta ditzakezue.

176. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0023 Osatu beheko dibujo honetan adierazten diren pusken bilkura, horretarako eta laguntza moduan hurrengo orrian dauden irudiak errekorta ditzakezue.

177. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0057 izendatzaileak berdinak badira (hau da, puskak berdinak badira) erraza da puska horiek biltzea; bilkuraren izendatzailea beste bien berdina da, eta zenbakitzailea beste bien arteko batura: .

178. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0074 Zur biguin batetik bi puska hartzen dute; horietako bat ohol zapala da eta bestea 20-25 zentimetro inguruko makila biribil, punta zorrotz bat.

179. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0111 - Burdinazko puska berdin batek baino gehiago pisatzen du.

180. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0014 Puska batean lo egon nintzen, ez dakit zenbat denbora, eta Manolito eskopetarekin atzetik zetorkidala ametsetan ari nintzela esnatu nintzen.

181. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00060 Puska batean ez genuen deus adierazi. Garazi mintzatu zen, azkenik.

182. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00111 Gertatutakoa ikertzera joan ziren poliziek altzarien eta bestelako tresnen hondakinak aurkitu zituzten etxe barruan, erabat kiskalita, hala nola koadro eta liburu askoren puskak.

183. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0096 Ez nauzu beste puska batean ikusiko.

184. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0059 Mila puskatako puzzle bat aurkitu balute bezala.

185. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0110 Tankera horretan aritu zen puska batean oraindik, egia-erdiak eta gezur osoak nahastuz, eta gu bitartean han, (...)

186. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0134 Oihal beltzez pankarta bat egin genuen, puskak elkarri erantsi eta anagramak pintatuta.

187. 1991> euskara batua poesia t. irastortza 0025 ILUNDU zen eta, erreginaren gelan (atezaina
zabarturik), sartu zen hats gabea;
haragiak ore gera ziren: puskak; betirako.
Maskaltzen utzi dut gorputza sekulako.
Zabartasuna bakarrik, orro zakar haiek gabe,
errekardaritu gabe.
Lats agortu honen errekan ez da berriz non zer zulaturik.

188. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00056 Handik hamabost egunen buruan, norbait bazuela erran zidan, pozarekin batera ene bizia mila puskatan apurtuz.

189. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00159 Puxka bat zorabiatuta sentitzen nintzen, eta ez txakolinagatik bakarrik.

190. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00186 Puska batean ez zidan hitzik egin.

191. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00051 Ondorean puxka batez segitu eta ondoren etxeratuko da.

192. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00031 Txema bitartean puskak poltsatik ateratzen ari zen eta aulki eta pertxetan jartzen:

193. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00082 Irri egin dit, eta nik nire telebista ez dabilela kontatu diot, bera harritu egin da puxka bat; bata hutsean nago, berezi samarra naizela pentsatuko du. Bost axola niri!

194. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00082 Barregura puxkat eman dit jarri duen inozo aurpegiak, baina haren kirol-praken azpian antzematen den handituak ondo goazela adierazten dit.

195. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0048 (...) hura hartu, eta balkoitik behera botako zuen zortzigarren pisutik, Carrer de Sant Lluis bere kaleko lurraren kontra mila puska egiteko.

196. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0225 Ai, zenbat kandela moztu ziren, eta zenbat puska moztu lurrera jaurtiki!

197. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0051 Pasabidera itzuli eta hura oso-osorik eta ezpel hesiaren puska bat hartuta sorbaldaz gogor eman nion sarrerako ateari.

198. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0139 Sukaldera joan zen, eta puska batean hara-hona aritu ondoren, bat-batean hantxe hil bailitzan haren hotsak itzali zirenean, amak, belarria isiltasunera jarrita, marmarka esan zion Andreiri:

199. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0139 - Eta orain, enetxoa, zoaz ohera; ni irakurtzen geratuko naiz puska batean oraindik...

200. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0259 Bazirudien hegaz ibiltzen zela bizitzaren gainean, itzulbira zabaletan; eta noizean behin nebarengana inguratzen zen puska batez, haren etxebizitza bere kemenaz eta musikaz betetzeko.

201. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0006 - Indiarrok gure puskak lotzen, gure haragia, bihotza eta adimena berreraikitzen ari gara eta gure historia kontatu behar dugu.

202. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0079 Generala, hire harresi hondakinetan kainoi zaharren bat geratzen bazaik, bonbardea iezaguk buztin lehor puskekin.

203. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0045 Dinamita -bi zatitan banatu zuena- segurutzat zeukan, eta han zuen puska ez zen ia batere arriskutsua (erabiltzeko ohitura duen pertsona batendako), ezta lehertu ezkero ere.

204. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0079 Belaunen gainean eduki dut puxka batez, baina txoriñoak ez dit esaterik izan zer duen.

205. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0111 Nere ustez, Gershwinen musikan ez dago jatorrizko puskarik ere.

206. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0009 Puska ederra urteari geratzen zitzaiona. Eta zer.

207. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0451 Ohlsek zigarro bat bi puska egin eta erdi bat murtxikatzen hasi zen.

208. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0015 Izanez ere, gure jainkoak gauza bakarra eman zionan nahikoan jendeari: arrazoia; beti nork berak duela pentsatzen puskarik haundiena.

209. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0211 Zera esaten didan, Luisito edo delako senorito horretaz maitemindu hintzenanez geroztik jesus batean ere ezin eraman dunala hire senar gizajoa, ez dunala begien bistan ikusi ere egin nahi, eta gauez laztanka eta lausenguka hasten zainanean ohean, gaur probatu beharko dugu aspaldiko partez, Venusen edari gozo horretatik, Maria? jota bertan akatzeko moduko amorrazioa ematen dinala, eta biderik errazena beleno puska bat izanen ez ote litzaken, eta horrelako kontuak...

210. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garm 00054 Kultur kontuetan, dantza izango dugu mendeetan zehar gutxien aldatu den gauza. Hau ohartu ondoren, esango dugu benetan zaila dela ihauteria, Aratoztea, Aratistea edo Aratuztea dantzarik gabe ulertzea. Bai puska biltzearen ibilia alaitzen, bai kale eta plazan festa giroa sortzen eta, berdin-berdin, karnabala ospatzen duen ohiko etxean, festarako biltoki bihurtua, dantza faltarik ez da izango; dantza lekuko izango da.

211. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00015 Istorio hauek galdu ezkero, guhauen puska bat ere galduko genuke.

212. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00069 Hautatu gabe, ikus ditzagun Por robar un congrio idazkiaren puska batzuk.

213. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. gil bera 0128 Salbuespena izatea normala izan beharko zen herri honetan, deusen eskasean ere ez egoteagatik, inon baino puskaz ere salbuespen akatzaile sutsu gehiago badugu.

214. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. gil bera 0132 Adimena baino puskaz ere gehiago ametsa preziatzen duen laguna, arimaren baitako sineslea; gauza segurua da Mirandek ez zuela irri ezta negar egiten bertze euskaldunen maneran, arrotza moduan ibiltzen zen.

215. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0015 Nik, harako hartan, eta nerezko kobardiari aurre eginda, bidea bakarrik egitera deliberatu nintzen, eta, puskak bizkarrean hartuta, behiala amaren eskutik helduta, arreta gabe, egindako bidea, bakarrik deskubritzen hasi nintzen.

216. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0099 Bilduma hauetan sortutakoaren puska bat bakarrik jaso ahal izan da, alde batetik, gizaldiz-gizaldi, galtzen delako zati bat eta bestetik eremu zabaletako Euskararen suntsipenak berarekin eramango zuen altxorra betiko galdurik bait daukagu.

217. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0073 Momia eta erret heresearen sarkofagoa, hileta-tresneriaren zati txiki-txiki bat, eta bere ama Tiyren hilobiaren puskak zeuden leku ezkutu horretan.

218. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0250 Gorputzaz ez oso handi, bere bigarren bizitetxe bilakatu zen Eggesford eta bertako nagusi zen Lady Portsmouth-ek haren gaztaroan bete zuten eginkizunari esker izan ez balitz, nekez pentsa zitekeen Lord Carnarvonek bizitzaren puska hura ere kontsumitu zukeenik.

219. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0012 Bostgarren Abenidako Trump Tower dotorea bezain New York edo menturaz New Yorkago diren sagarraren beste puska hauek ikusi gabe, ordea, ezin esan New Yorkeko irudi osatua hartzen ahal denik.

220. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0082 Haurrek labore-soroetara joan nahi dutenean, ale buruak hartzera edo nabar-loreak biltzera, halakorik ez egiteko esaten zaie, zeren eta zakur handia laborean baitago, edo otsoa labore artean eserita dago, eta puskatan zatituko zaitu, otsoak jan egingo zaitu.

221. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00055 Anartean, lehen hor ziren puska eta ondare zainketa lan eta gaineratikoek jarraitzen dute Champacirc;teau Neuf edo Gaztelu Berri izen galantez deitu kaserna zaharberrituko bazter batean.

222. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0119 Badira izen handiko batzuk, lerro finituak puska-kopuru infinituan zatika daitezkeela sostengatzeaz nahikotu barik, urrunago joan direnak zera mantenduz, infinitesimal horietako bakoitza ere mugagabeko puska edo bigarren mailako infinitesimal kopuruan dela azpizatikagarria eta horrela ad infinitum.

223. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0223 1513. urtean Piri Reisek eginiko karta geografiko baten puska bat dugu aurreko orrialdean.

224. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0079 Bangldeh, India, Pakistan eta Azpi-Saharako Afrikako, nahiz Latin-Amerikao puska handi batean, esaterako, jabegoen esku-aldaketa aitaren errotikakoa izaki, bertako kultura askotxotan euren senar edo semeen bitartez baino ez dezakete eskura lurra emakumezkoek.

225. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0378 Bien bitartean, mendiaren gailur zorrotzari puska bat kendurik lekua egiten saiatu da.

226. 1991> gipuzkera ahozkoak oiartzungo hizkera 0176 Ua zea lorittu itten da, x patsa ro zea bat gelditzen da, sar puxka rola, ta ua an eoten da eze-ezia.

227. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00155 Joan, labanarekin puxka bat kendu, poltsatxo batean sartu eta lepotik zintzilik erabili. Ori egiñik, aurra ez omen zan geiago leku illunetan izutu eta negarrez asten.

228. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00251 Gaitza juan zen txartzen, eta il zan seigarren illean, eta debalde da esatea nolako asistentziya eta laguntza izandu zuen denbora onetan; alako moduan non, gastaturik zuen guztiya, saldu zituen etxeko puska guztiyak, gelditzen zala bera bestia biziyan izandu zen beziñ pobrea.

229. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0040 Bere aita baño puska bat aundiagoa.

230. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0169 Zenbat puska egiten zan, ainbeste urte alkarrekin.

231. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0169 Orduan bide gogorrean botatzen zutela, ta al zan goraena bota, puska asko egin zedin, beren bizitza alkarrekin pasa nairik.

232. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0009 Pakea egin ta gero ere aren oiartzunak puska batean jarraituko zuan noski.

233. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00105 Arrazoi osoa ez dute edukiko bearbada, baiña puskabat badutela ez dago ukatzerik. Ainbeste gazte ikasketak eginda asko eta asko al duten baiño diru geiago gastatuta irtenbiderik gabe ikustea, bada ikaratzeko lain.

234. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Gure attak etzun urte guzin esnia, potajia ta arraultzik besteik yaten; ta potajin eosia urdai gizen puska bat aundia; onek aitz zuria biar zun izan; etzun nai izaten erdin giñarrik zunik.

235. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Urdaia koxtakin yaten zun, mukadu aldiro ui puska bat sartuz, bere labanakin ebakita.

236. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Eta bai, bixtan da, lur harritsua jotzean mila pusketan hautsi diren hezurrak daitezke.

237. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Hargatik hurbilagotik behatuz horri, xikanatu du hor ere puxka bat, ez da gaizki: zortzietarik bat.

238. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00085 Lehenagoko denboretan aunitz aldiz gertatzen baitzen, etxeko puska gaziak bildu eta orgetan edo leran berdin behi parea uzterrian loturik, etxe berriari buruz abiatuko ziren.

239. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0018 Eguraldiarekin dago gora-bera puska bat; Tolosa'ko peri-plaza estalia da, baiña Lekunberri'n ez det uste orralakorik daukatenik.

240. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 EAJ, batasunetik kanpo dago oraino; bizkitartean, eta den bezalakoa izanagatik, hura gabe puska handi bat eskas dugu, alderdi horrek erdiko eta eskuineko jendea bil baitezake Hegoaldean egiten duen bezalaxe eta hori egin behar bailitzateke Iparraldean ere.

241. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Etxe hortako puska batzu, gehienak balio handikoak, inkantean saltzekoak dituzte aste huntan.

242. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Gainera, mendira joatean puxke eder bat eramaten duenak ardo trago bat egitea ez da bertze munduko gauza, nere ustez.

243. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0010 Egia da badituela elementuak: pertsonaia batzuk daude, istorio bat kontatzen da, baina errealitateko puskak dira denak.

244. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Barnean, puska guziak itzulipurdikatuak ziren.

245. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0018 - Esaidazu zer gertatzen den, ene puxka...

246. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0023 - Eta beraz, ene puxka, ez zen hain zaila...

247. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0051 Huruntzi bat xali bateki,
zartagiña bat, bi kaxot,
zorzea bere gaztanaxalareki.
Jateko xûhûr zonbait:
Txilintxau xahakoa
bai eta txinkor puxka bat, tipula eta baratxuriak.

248. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0051 Ez dezaen ikus, ejerki hûilantzen da.
Bospasei, arakeihiltin bati, lotûrik da,
tiraka eta tiraka,
puxka baten ûrratû beharrean.
Beste hainbeste, gibelean,
beren aldiaren haidûrû.
Arteka ari dira moskoka.
Ikusten dûelarik, hegalak zabal,
hartzen dûe hapataka, (...)

248 emaitza

Datu-estatistikoak: