XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0017 Agurr Maria, graziaz betea, Jauna da zugaz, bedeinkatua zara zu andra guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua. Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren Ama, erregutu egizu gu pekatarioen alde, orain eta geure eriotzako orduan. Amen.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0018 Ea bada gure bitarteko andrea, zeure begi errukitsu orreik gugana biurrtu egizuz, eta errbeste onen ondoren erakuskuzu Jesus, zure zabeleko Seme onetsi ori.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 Eta sabela ondo beteta, zumarr baten azpijan etzan zan eta luak artu eban.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0106 Sinistu ta autortuten dot, Araguintza edo Encarnaziñoco escutapen edo misteriyo gorengua, au da, irutasun edo trinidadeco bigarren personia, Semia guizon eguin zala Espiritu santuaren eguitez, Mariyaren sabel garbiyan.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Amaren sabel barruan, urteteko erea dagoneraño, ezin iñor ugutzau ledike.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0005 E. Mariya Birgiña guztiz Santiarea sabel santuan, Jauna.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0005 I.¿Zelan sortu zan Birgiña Mariyaren sabel santuan?.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0006 Eta erbeste au irago eta, eracutsi eguiguzu Jesus ceure sabeleco frutu bedeincatua.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0050 E. Trinidade gustiz Santaco bigarren Personea, edo Aita Eternoaren Seme Jaungoicoa, guizon eguitean Ama Birgiñaren sabel garbian, ez guizonaren bidez, ezpada Espiritu Santuaren bitartez ta birtutez; Ama beti gueratuten zala Birgiña garbi, Semea jayo baño lenago, jayoqueran eta jayo ezquero.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0063 Sinistuten dot Jaungoicoaren Seme bigarren Personea Ama Birgiñearen sabel garbian Espiritu Santuaren graciaz guizon eguin zala; jayo, ta gu salbeteagaitic Curutzean ill, biztu, ta Cerura igon ebala. Amén. Jesus, Maria ta Jose. Aita guria ta Abe Mariya.

11. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Arrañak ontziratuten diranian gixon esi ayek agertuten daben poza ezta ixaten txikerra, ez, baña sarri umientzat ogi barik egon biar ixaten dira itxasuaren zabelak sarratuta edo egoten diralako.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0033 Shalto ta shalto egiñez, arrapatu eziñian, esan suben onela: Berdetxuak oraindik daude, sartseko nere sabelian.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Eta nundik etorri zait nere Jaunaren Ama nere etxean sartzea? Bada zure abotsa nere belarrietara etorri orduko, nere sabeleko umea pozarren ikaratu egin da.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Mariaren agurra Isabelen belarrietara iritxi orduko, Isabelek igarri zion Mariak bere sabelean zeramala Jaungoikoaren Semea gizon egiñik.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Baña bildurturik erantzuten zuten: Guk alako aldaketa egiten badegu, zer esango dute beste guziak? eta nundik aterako ditugu jan edanetarako bear ditugunak? Sabela ase naiak Jaungoikoagandik atzeratzen ditu.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Zortzirak aldean gexotegira joan zan, sabeleko aztuna arintzeko zerbaiten eske.

17. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 - Eta ¿non uste dezute daukala sugeak indarra? Idiak eta kopetan dute; zaldi, mandoak berriz anketan; leoiak, kata motzak eta atzaparretan, miruak, arranoak eta mokoan; eta sugeak? -¿Mizto zorrotzean? -@!¡Ez!! gorputz guzian; eta orregatik sugeak gorputza goma antzekoa dauka ta-bere urdail sabelean piztien bat sartu nai duenean gorputzakin inguratu ta estutu egiten dio; ta piztia arnasa ezin arturik dagola il egiten du.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Ordian egin zen lau mila ourthez Jinkoak anontzatu eta justoek eguruki obra miragarria: Jinko Semia zelutik jaitsi zen, eta majestate dibinoa gouregatik ezdeustu, Maria Birjinaren sabelian khorpitz baten hartzez.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Alabainan horietarik frango sabeletik minez daude.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Gudaketa gogor baten, sabela zupin-jaurtiki (bala) batek zatituta gudari-buru bat lurrera jausi zan.

21. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Ama bat aztu ete-daiteke bere umetxoaz, eta ez ete-da errukituko bere sabeleko semeaz? Eta a aztu ba'ledi be, Ni ez nintzake zutzaz aztuko, diño Jaun alguztidunak.

22. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 A ta ni ginduzuzan Zuk maitez estutu,
Sendian biziteko biok zoriontsu.
Ta, aren sabelean, Zuk ez zendun gatzatu
Bion maitezko suak ondutako kimu?
.

23. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0088 Baita urten be, patxadaz, sabelganean taparrata, ta ezpanean txokor andia kea dariola, eroala.

24. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Amaren sabelean iñor barriro sartu ta jaio al-daiteke?.

25. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 ¡Ene odolaren odol deuna!
¡Ene begijen betseña!
¡Ene bijotzaren bijotzuba!
¡Ene sabelaren Seña!
.

26. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0011 Ez dozu semerik aren amaren sabelean ilgo, ezta sein barriari bizitzarik kenduko be.

27. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Bertso talde oiek ez dute, ordea, olerkian toki yakiñik; asieran, amaian edo olerki muiñetan berdin dioazte irudi berezi oiek sabelean dituzten apaldiak.

28. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 LETRADUA - (Estu ta larri sabelean eskuak jarriaz) Alare! Libratu naiz! Ai ene! Nere tripako miña!. (Bere gorputza eserleku gañean etzanik) Iltzera nijoala uste izan dut.

29. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 ABESLARI-TALDEKO BURUAK - Baina zure sabelak sortua ilteko biotzik izango al duzu, emakume?

30. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Begira Puljentzi, leen ere esan izan dizut ni ez nazula partero, emagin edo sabela ustu arazten duten oietakoa. Ori zuretzako. Nik beste gaitz geienak sendatzen ditut, eta batik bat ezurrak konpontzen ditut, ezur zarrak noski. Baiñan ezur berriekin ez det sartu nai. Arazo ori ez da beti salda garbia izaten, beraz ¡or konpon! ta zoaz emendik...

31. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Berak erne-indartu beza, Bere grazi ezkutua naastuaz, gizonak jaio-berritzeko eratu degun ur au, santutasunean sorturik, jaungoikozko Iturri onen sabel garbitik, jaio-berrituta eta zerutar eginda atera ditezen, eta, gizon ta emakume, zaar ta gazte, izaerak bereizten dituan arren, guztion ama dan graziak berdindu ditzan guztiok aurtzaro berean.

32. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0708 Begira, sabelean aurra erneko duzu ta erdiko, ta izena Jesus emango diozu.

33. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0708 Esk. Agur, Mari, eskertsu, Jauna Zurekin: doatsu Zu emakumeetan, eta doatsu Zure sabeleko Semea.

34. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Zu erruki utsa zera, ta zure Ama on-onaren sabeletik ondasun eta erruki ugariak ekarri dituzu mundura; izazu nitzaz erruki eta barkatu neri nere eskergaizto beltz guztiak.

35. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0012 Meakezurrean finkaturik daramakin saski sabeletik eskukada artuta, ara nola dijoakien oloai, txingorr-alea bai'litz, artoa lurr-ganean jauzika.

36. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0142 (Sabel aundi arren gañean kateak aundigoa zirudin).

37. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0142 Eta ala nola agertzen zan une artan Joañixio: mutil bikaña, sabel txikixeagoakin palankari izan leikiana, bere begi orlegikin, bizardun, bizarra kentzeko lan ori pampan lan txarra zalako, bizkar zabala, ankak pitiñenbat okertuk zaldigañean asko ibilita.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Aurkako zaizkion ostopoak gerra biziz gaintzea da beraren lana; mundu ontan, gaindu eran, garaille egi osozko sabelean poztasun-kima erne dezan.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Aurrak, amaren sabelean gorpuzki dan ezkeroztik azi ta edukatzeko eskubide osoak dakarzki.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Ona, zure sabelean erne, eta seme bat egingo dezu eta Jesus izena emango diozu.

41. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0023 Milesker errateko, errepika detzogun aingeruaren hitzak berak; atsegin haundia izanen du, zeren aingeruak, Jesusen Ama izanen zelako berria ekarri zion egunaz orroituko baita, aditzearekin:
Agur, Maria, graziaz betea, Jauna da zurekin, Benedikatua zare emazte guzien artean Eta benedikatua da zure sabeleko fruitua Jesus.

42. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0078 Benedikatua zare emazte guzien artean Eta benedikatua da zure sabeleko fruitua Jesus.

43. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0018 Ene Ama dela
Eta ni haren Haurra
Haren sabeletik sortu umea
Haren haragitik moldatu haragia
Haren odoletik hazi odola.

44. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0159 - Eta hola?- Ez, ez batere!
- Oraikoan haatik?- Ez eta hurbiltzen ere!
Igel tcharra hantu zen, hampatu hainbertze
Non zartatu baitzen, sabel eta hertze.

45. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 Garbiki erraiteko, sabeletik minez zagon.

46. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0008 (...) eta benedikatua da zure sabeleko fruitua, Jesus.

47. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0023 G. Jainkoaren Semeak non hartu ditu gorputz hura eta arima hura? I. Birjina Maria dohatsuaren sabelean.

48. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Pierre Larrue Elizabidekoaren suhia, mediku gisa Frantzia barneko armadan sarturik heriotzea atzeman du Riberac hiriko inguruan. Alemanak frantses jauntzian bide gainean kausitu: tiroz sabelean kolpaturik hil da ospitalean. Haren koinata, Pierre Larrue Elizabidekoaren semea ere kolpatu zuten, bainan hunen berriak hobeak dira. Sendatzeko bidean dago. Galtze handia, holako bi gizon ezin baliosagoak eta maitatuak.

49. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Erran gabe doa, senhar emazten arteko batasuna zangopetan emana izan dela. Emaztea laneko tresna bat baizik ez bada, akabo familia, akabo emazteak senharrari zor dion atchikimendua; komunichten balentria zen, emazteari libertate osoaren emaitea, nor nahikin, nahi zuelarik juntatu, haurra sorth'arau bere sabelean hil araziz.

50. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 - Stoltz, papo gorriak dio: Orai artio, senhar emazten behechteak onhartzen eta sustengatzen gintuen: hemendik harat, beharko dute aita amek elgarrekin bizi, haurren altchatzeko... Zer kambiamendua! 1935-eko urthean, Moskou hirian, baziren 70.000 sortze, eta dembora berean 155.000 haur hiltzen ziren sorthu aintzin, bere amen sabelean.

51. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Goizeko bostak aldean, etorri da Lopez poliz-nausia. Asi zaut joka lehenik liburu batekin, gero ostikoz. Jotzen baininduen tripan ere, erran diot, tratamendutan nintzala sabelean nuen auses batentzat. Bainan, ez zaukan hortaz axolarik.

52. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Elizan sartu orduko, amak sabela bethe, ta patxada handiaz zegoan amabitxiren besoetan.

53. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0017 Ugalketa
Umeak bizirik amaren sabeletik jaiotzen dira.
Arrautzetatik.
Arrautzetatik
.

54. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0078 Baiña Bildots jaunak ez deutso jaramonik egiten, ta aurrera doa ostopoka, ez dau ezer ikusten eta; aurrera doa neguaren sabelean.

55. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0113 Baina sabela haundituaz joian eta izorra ezin ezkutatu eban ezkero ezkenean kontatu egin eutsan guztia.

56. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0065 Danok euki dogu ama bat, eta jaio aurretik amaren sabelean egonak gara.

57. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0253 Onela diño lenengo sailleko irugarren aapaldiak:
Eta... ba-goaz
erakaitz, illun altzotik,
sabel azpiko
erra gainditu eziñik,
oraindiño be
etsai dogula orpotik;
ba-goaz bidez,
nora ezean, tristerik
.

58. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Haurzaroan (haur denboran) ikasiak zaharzaroan orroit
- Haztura txarrak sortzetik hiltzeraino
- Amaren sabeleko kutsua (jaidura)
- Iguzki epelean hazia: gastatua
- Odola: ehun idi pare baino azkarrago
- Hoiek dituzu mailu beraz joak!
- Senide (haurride) urrunekoa baino hobe auzo urkoa (hurbilekoa)
- Bizia laburra da bainan zorigaitzek luzatzen.

59. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 JAN-EDANAK
- Arno gozoak lau begi eta oinik ez
- Kafea berorik, jarririk eta urririk
- Edaleak maizago bere basoa betetzen eginbideak baino
- Ostatuko sehiak gau laburrak, egun luzeak
- Pitar ukanak gozo hobea, ezenetz arno erosizkoak
- Ozpin gaixtoena arno eztitik egina
- Mozkor gaixtoak badira bainan ez da gose onik
- Nehork ez daki zoin iturritik edan beharko duen
- Egarri denarentzat pegarra ez sekulan zikina
- Barrika txarretik arno on guti
- Ardo purua ta baratxuri gordina, heiek egiten ditek mutil arina
- Ura ez solasgura
- Jan gabeko edanak kalte egiten
- Zintzurra patar eta sabela ordoki ditu horrek.

60. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 - Sabel goseak beharririk ez
- Guti jatetik eta guti mintzatzetik ez heldu gaitzik
- Sabelak egitean gurgur, bardako afariak agur
- Gose dagoenean astoak arrantza
- Gose dagonak begiak erne, aztarrapak garbi
- Jose, beti jan ta beti gose
- Goseak ez pentsamendu onik
- Duenak, eltzari gatz; ez duenak, ipurdiari hatz
- Nahi baduk bizi minik gabe, ez hadila alha gose gabe
- Betiri gosea herrian, bere puñala gerrian
- Agina dabilenean, sabela poz
- Gosea berez etorri bainan ez berez joan
- Baratzetik (gelditzetik) gosea; baratzetik asea
- Goseak zakutik edo zorrotik behar
- Gosearekin eta lotsarekin lo guti
- Gosea janari guzien saltsa eta jakia (AXULAR)
- Horrek oraino Pettiri Sans (gosea) ikusiko dik
- Jakiz ez da nehor asetzen.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00002 Nere sabela zulatuz erraietan gordetzen ditudan azken erreserbak kentzen dizkidate.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 Bestean, eta sabela astinduz, zortzi baten irudia imitatzen du.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0098 Orduan ahuntzaren sabeletik berehala irten ziren ama eta bi alabak.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0017 AGUR MARIA
- Agur, Maria, graziaz betea: Jauna da zurekin; bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0017 Ea, bada, gure Bitarteko on horrek, itzuli itzazu gugana zure begi errukitsu hoiek; eta erbeste honen ondoren, erakuts zaiguzu Jesus, zure sabeleko Seme bedeinkatu hori O biozbera, O errukior! O Maria Birjin gozoa! Otoitz egizu gure alde, Jaungoikoaren Ama done orrek; Jesukristo gure Jaunaren aginduak irabaz ditzagun Amen.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0023 Beste batzuk, negu osoa lozorroan igarotzeko, udazkenean bapo betetzen dute beren sabela.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0030 Behekaldean bada sabelaren euskarri den hezur-multzoa.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0247 Sabela zuriska du.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 - Pansart (sabela), tripontzikeria irudikatzen duena.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0081 Beraz, esku-oinek, sabela alde batera uztea erabaki zuten.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0081 Laga zuten sabela egun batzuetan janik eta edanik gabe; sabelari hil zitzaion barruko berotasuna, lehortu eta ihartu zen mingaina egarriz.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0081 Sabelaren lan-ezaz argaldu eta indargabetu ziren esku eta oinak.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0081 Hasi ziren berriro jan-edanak sabelari ematen, baina berandu zen: hil zen sabela, eta hil ziren esku-oinak ere.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0487 Bizkar aldeko kaska gogorraz etzanda zegoen, eta burua pixka bat altxatzean, bere sabel ilun irtena ikusi zuen maskor borobilez aseta; bai, oso irtenak, ohe gainekoa nekez sostengatzen baitzen han eta behera linburtzen zen gutika.

75. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0011 - Itsasuntziaren sabela ote da hau? pentsatu zuen.

76. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0013 - Bai, janari eskasak sortuko zion sabeleko hutsunea - esan zuen barrezka Benantzio beltzak, guztien algara sortaraziz.

77. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Hamar oin luzeraz eta harri grisez eginda zirudien erraldoi bat, sabel gainean etzanda zegoen.

78. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0004 irentsi: tragatu
tripa-zorro: hausnarlariek sabelean duten atal bat
xare: beste atal bat
heste gorri: ahotik urdailera doan bidea
urdaila: estomagoa
eho-gurin:urdailean duten sustantzia
liburu: hausnarlarien beste atal bat
.

79. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0125 Sabela lodia
ahoa handia,
ipurdian zulorik gabea
bi belarriren jabea
.

80. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0006 Txiki-txikitan, jaio aurretik, eta amaren sabelean nengoelarik, nire kezka eta zalantzak eduki nituen; ez nekien zer egin, edo han gelditu ahalik eta gehien, edo bestela mundu honetara etorri.

81. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0027 Amaren sabelean haur bat ari zen hazten.

82. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0008 Zaldiak bere sabel ederretik odola zeriola lur jo zuen.

83. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0108 - Nire amatxorengana noa - esan zidan Alzestek, eta han joan zen sabelari eskuekin eutsiz.

84. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0048 Hodeiaren sabelak
elur malutak
erditzen dituenean
oi, zein errugabea
bedartza negu
erdian.

85. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0079 Izarrak erori zaizkie ta eguzkia
udako parrillan kixkaliz sabeleko ileak.

86. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0149 Jainkoaren eskuak bedeinka dezala...
- eta frailearen ahoak jan
eta sabela gizendu

87. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0025 Sabela hustutzen denean
eta
burua betetzen denean
besoak zabaldurik
haurrak lurrera erortzen zaizkio.
panpin
marama
kopin
haur guztiak
esnetan lehertzen zaizkio.

88. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0025 Emakumearen burua bete
eta
sabela hustutzen denean.

89. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Gizona honen erdian kokatzen da, buruz behera, eta emakumearen sabelean sostengatu neke handirik eman gabe.

90. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Gizonak, bere ondoan kokaturik, besarkatu ahala sabela eta bularrak ferekatzen dizkio.

91. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Esku batez bularra besarkatzen dio eta, besteaz, sabela.

92. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0062 Metrailgailuaren zenbait koska sabelean iltzekatu zaizkik, eta oinazeari ihes egitearren ahal izan ahala gorputza lurretik bakandu duk.

93. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0041 Han, hotzaren eragina sentitu dut nire sabelean, ttua hortzen kontra, balsamo efekto egiten minduta eta garraxika dudan ahozko nerbioetan.

94. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0026 Ezarri zuten haurra sutondoan, erantzi zizkioten larruzko soinekoak eta agerian gelditu ziren kalteak: sabeleko etena eta orkatilako zaintiratua.

95. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0027 Ur-eritasunak itsusitutako andere batek, gaiso-etxeko gorputz hilen gordeguan ikusi nuena bera, bere aurpegi borobil eta atabal larrua bezain legunaz begiratzen zidan; irripar zegidan batzutan, eta berehala, bere behatz ur handituekin, sabelean zeuzkan mantxa berde batzu erakusten zizkidan.

96. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0092 Hozteko zai, gur-gur egiten zion sabelak erremediorik gabe.

97. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0056 (...), eta errepika penosoa isilarazteko ezin bestean, sabel hori, biguin, epel eta hezea azpihezurraren kontra hestutu beharrean ikusten naiz, haren horitasun biguina eta epeltasun heze nardagarria neure azalean sentitzera.

98. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0115 Erresonantzia metaliko horrek lagundu zuen nire amaren ihardun guztia bere hitzak mailukatuz bezala, mailukatu nahiz bezala, haren sabel heze biguin epel errepelentearen barnean preso gertatzen nintzen bitartean.

99. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0115 Sabel hori biguin epel eta hezearen kontra bere biguintasun epeltasun eta hezetasun errepelenteak sentituz, eskuak zain urdinez jositako bular horistatuen leuntasun koipetsuan irriztatuz, xilbor korapiloak hersten duen, eta itzal beltz horretan galtzen den masa biguin horren misterio iheskorraz jabetu nahirik, itsas haserrearen burrunbadak, mendebalaren xistu zorrotzarekin nahasturik apenas estaltzen duten maldizio betikoa isilarazi nahiean.

100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0073 Sabeleko eremu eztia distirant zitzaion xoko doi-doi itzaltsuraino, izter gainean argiak arku arina marratzen zion...

101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0089 Igande oroz, palmazko teilatua baizik falta ez zuen elizan, igande oroz bai, ematen ohi zen mezaren ondotik eta hobendunak lerrokatzen zituen, sabelak koroa mugatzen zuen zerrailuaren kontra.

102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0063 Gabon aurreko egun haietan sentitu zuen lehenengo aldiz sabeleko larridura hura.

103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0091 Hantxe, tapizeruak berriz loretutako sabel hartan sentitu zuen Maria Luisak etxean zegoela: gaztelua itxita eta zubiak gora.

104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0148 Bat batean, aldamenera isil isilik hurbildu zitzaien SEAT 127 baten sabeletik gizonezko bat irten eta berariengana etortzen ikusi zuten lagun biek.

105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0095 Ezin bizi nintzateke haren ezpain puztuak bortxatu gabe, haren sabela urratu gabe, Inesen esku beroak neureetan herstutu gabe.

106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0034 Barran sortzen diren korronteek noiznahi jo zezaketen txalupa, ibaian gora ur plasten higidurak beti adierazten du nondik dagoen kanala eta txalupak ere kanalean aurrera gidatzen dira, neguoroko urjauziek kanala aldatu egiten dute eta beti praktikatu behar da urgaineko plastaden irakurkera txalupak hondorik jo ez dezan, baina barrarena desberdina da, kontrolezina bizitza guztia bertatik igaroz daramanarentzat ere, San Nikolas itsasuntzia barran hondoratu zenean bezala, ezusteko olatu haundi batek sabela kraskatu ondoren.

107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0056 Hogei urte botatakoa zen herrian eta hain denbora luzean lortutako begiramen guztia gau bakar batek desegin behar ziola pentsatze hutsak berritu zizkiola sarjentoaren sabelari gurutzatzen zitzaion jendeak entzuteko moduko kurruxkada gero eta saminagoak.

108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Haurra erdaintzeko zortziurrena bete zenean, Jesus ezarri zioten izen, sabelean sortu baino lehenago aingeruak esan zuen izen bera.

109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0035 Neure sorrera bera zen nabari nuena, lurraren sabeleko inguru zuzitsu eta durunditsu hartan.

110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Haur haurretatik neukan haitzulo honen sabelean zerbait izateko gogoa.

111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0007 Eta Huancavelica, Huancayo, Abancay... eta Cuzco, inca lurraldearen hiriburua, eguzkiaren sabeletik sortutako lurra: nola ez gogoratu Andesetako mendi mazelez osatutako Jose Maria Arguedasen poliedro itxurako gorputz hautsiaz eta haren jadanik sufrimendua inon kabitzen ez zitzaioneko suizidioaz, indiarragotzat zuen bihotz hura ezpata zuriak iragana, Limako espazio goibel hertsian kondorearen hegalada mugagabea berraurkitu nahi eta ezinean, Tupac Amaru-ren hilobitik sortzen ziren dei erdiragarrietatik ezinezko ametsak gorpuztu nahian, zumbaylluaren antzera, ezerezaren inguruan etengabeko zirkuluak osatu nahiz jirabira desesperatutan ibili zena.

112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0069 Nikolaxak bere sabelaren haragizko enborretik bi adar luzatzen nabaritu zuen.

113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0069 Kaxildak sabelaren kontra jarri zuen sudurra.

114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Sabelari behatu gabe irribarre egin zion Teodorok.

115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Bederatzigarren hilabetea konplitu zenean hain zuen Benitak handitua sabela non gerritik beherako aldea umontzi huts bilakatu zela esan bait zitekeen.

116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Handik gutxira, sabeleko aire beroak gora bultzata, eskuak zango eginik, azpikoz gora egin zion gorputzak.

117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0179 Hemen, Gaskuña-ko kolko sabel-sabelean, Kantauri itsasoak sakontasun handia dizu; kosta arrokatsu da eta ur-lasterrak indartsuak dira.

118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0051 Amak anaia ongi zegoela esaten zidan eta belarria, azkenaldi hartan etengabe handitzen aritu zen bere sabelaren gainean jarri eta asko harritzen ninduen tan-tan... bat entzun eta astinalditxo bat sentitu ondoren, asko lasaitzen nintzen.

119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0051 Bai, azkenaldi hartan amaren sabela handitzen ari zen, Errealeko jokalari guztiek sinaturiko larruzko baloia baino puztuagoa zegoelarik.

120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Gosearen edo ur zikina edateren erruz, sabel hantuegiak erakusten zituzten.

121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0155 Sabela nahasia sentitzen zuen, goragaleka, gehiegi edan ondorengo aje erreminetan bezalaxe.

122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0063 Hantxe zegoen, durduri-dardari, hotz-beroan, izerditan... hantxe, nora zihoan ez zekien bidaria... erbesteruntz... han, tren hartan sartuta dardari-durduri... sabel azpian... bere istapean sumatzen zuela eztenka zorrotz hura... dardari-durduri aurrera... beti aurrera... tren batek narama... ez dakigu nora baina aurrera... beti aurrera... zeru-mugak haustera... durduri-dardari trenaren barrenean....

123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0017 Sabela nahasi eta bihotza txiki zeukaten biek.

124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0023 LAPURRETA Bakarrik dago, askotan gertatzen zaion legez; orain, argi berotan gozo-gozo; bi edifizioren tartetik udazkeneko arratsaldetan eguzkiak aurkitzen du aulki honetarainoko bidea, eta Benitatxo bere amaren sabelean bezain gozatsu sentitzen da, loak hartu ez hartu, kuluskan.

125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0023 Gizon iharrak ate aldera bihurtzeko astia izan zuen sardeak sabela zeharkatzen ziola sentitu aurretik.

126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0081 Ez zuten urrezko kaiolan bezalako janari oparo eta gozorik sabelera eramateko, ez marka hoberenetako edaririk edateko.

127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0071 Ni, gau batzutan katakera ziren eme haien marroek esnatzen ninduten eta hantxe, gure etxeko kantoian, ume koxkor bati sabela irekitzen ziotela, imajinatzen nuen.

128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0007 Jeremyk eta Bobbyk bakarrik zuten leku pixka bat sabelean gehiago sartzeko.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0044 Zientziak mitologiaren eta filosofiaren sabeletik jaio dira.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0071 Eguneroko errealitatean ba dakigu, eta segurantzaz esan dezakegu, kasu, animalia bat ba den ala ez; baina, gauzá are ardura handiagoaz arakaturik, batzuetan problema hau izugarriki nahaspilatzen dela konturatzen gara, eta berau oso ederki dakite juristek, zeinek amaren sabelean dagoen haur baten hiltzea zein muga edo neurri arrazonatutatik aurrera asesinatu bat bezala kontsideratu behar den topatu nahirik hainbat pentsu eta gogoeta alferrik erabili baitute; eta ez da, halaber, bat ere erraza heriotzearen mementoa zein den zehazki determinatzea, fisiologiák heriotzea ez dela une bateko fenomeno bat, prozeso luze bat baizik, mostratu duenez gero.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0006 Arnasketa, zirkulazio eta liseri sistemak osatzen dituzten organo minberak ondo babestuta eta gordeta aurkitzen dira sabel eta BULARRALDE gordetzen da garezur barnean.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Umeki edo fetoak amaren sabelean sortuz gero egiten duen desarroiloa ez da bere kontura eta lege determinatu batzuen arabera desarroilatzen den organismo batena, baizik inguruarekin elkarrekintza konplikatuen sare batetan gertatzen dena.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0084 Nazional frente bateratuaren sabelean Harmada gorriaren eta Komunista Alderdiaren papera zuzendari izatea da.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0273 Behin kanpo aldea txukundu denean, bildur gabe, barrengo sabelera sartu behar da, han, enbarazuan direnak kendu edo ebakiaz.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0013 JAIOTZA
Legezko kontzeptuak ez bezala (Kode Zibileko 30.Art.) honek amaren sabeletik osotoro banantzen den unetik 24 ordutan bizirik irautera baldintzatzen bait du, eta gaur egun jaiotzen estatistiketan erabilitakoaren bestelako honek bizirik jaiotakoarekin identifikatzen du eta termino hau bere zentzu soil-soilik biologikoan erabiltzen dugu guk hots 180 egun baino gehiagoko ernarialdiko sorkuntz produktu bizi ala hil ororen amaren gorputzetiko erabateko iraizpena edo aterakuntza bezala alegia.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0038 Bizirik jaiotakoak Kode Zibilak dioenez giza itxurako eta amaren sabeletik guztiz kanpora gutxienez hogeitalau ordu bizi izandako fetua soilik hartuko da jaiotakotzat, baina bizirik jaiotako kontzeptua hilda jaiotzen ez diren guztiei dagokienez, 1975etik aurrera jaiotzen estatistikan sartzen dira inskripziorako erabiltzen den erizpide hertsiagatik lehen bertan sartzen ez zirenak (24 orduak baino lehen hildakoak eta benetan hilda jaio ez direnak).

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0001 Edo hobe: Mariak bere sabeletik ematen digun Jainkoaren Seme jaio-berria.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0001 Izan ere, Maria beti salbazioa sortzen ari da Elizaren sabelean.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0082 Eta Mariaren sabelak zeruak betetzen dituen Jauna hartuko du.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0018 Lokatzako sabeletik sortu irudi diren etxeak ikusiko dituzte.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0007 Zoratu egin zan bere sabelean bolatxoa handitzen hasi jakonetik.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0020 Gehienetan, bekain, betazal, matrail, sama, bular eta sabeleko tximurrak kentzen dira.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0061 Birika-dozimasia Hilik jaiotako ume baten biriketan airerik badagoen ala ez determinatzea, amaren sabeletik kanpora arnastu ote duen (eta bide batez bizi ote den) jakin ahal izateko.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0125 Sabeleko organoren baten (normalean urdaila edo kolonaren) etena, sortzetikoa edo traumatismo baten ondorioz hartua, diafragman zehar gertatua.

145. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0028 Bizkar gorrizka ta sabel txuriakin, benetan pollita da!.

146. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0314 Orregatik, gure salbamenerako misterio au, betidanik erabakia, ez zan irudimenez osatzen; artean Gogo Gurena Birjiñagana jetxi ez zalako, ezta Jainkoaren indarrak itzalpena artu ere; orrela Itza aragi egin zedin sabel guztiz garbi batean, Jakinduriak egoitza egin ondoren; eta Jainkoaren ta morroiaren izakiak persona batean bat egiñik, aldi guzien Egillea aldian jaio zan; gauza guzien Egillea beste guzien artean sortu zan.

147. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0057 Amak sabelean oker sortu zuena, Pedrok bere mintzoaz zuzendu zuen; eta Zesar-en iduria txanponean ezin eman zionari, Kristoren iduria gizonean lengoratu zion.

148. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 - Sabela ireki? Zergaitik?.

149. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 - Etsaia dago bere sabelean eta ori atera bear da, sabela irekiaz.

150. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Illotzik izango da biarko, sabela ireki, etsaia dagoen este-muturra moztu eta jaurtitzen ez ba`dugu.

151. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0071 Kontxo-kontxo, Nikaxio, sabel itsusi aundi ori ez dek ase oindiño?.

152. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0147 Zorionekoa ZU ekarri zinduan sabela eta edoski zenitun bularrak (Jo. XII, 27), emakume batek esan zion.

153. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0091 - Ez dakizu, bein, nolako bi masailleko eman zizkidan aurrena, eta nolako ostikoa sabelean gero lurrera jausi nintzanean, nik zure aitarentzat errukia eskatu niolako.

154. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Eta geroxeago, beltzarana zutituta bestea oiñaz zanpatzen asi zala ikusi zuanean: - Ori dun Lolette! Sabelean ez, neska.

155. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0245 Behin batean Andra Marik bere sabelean eraman zuen Kristo, berbera, agurtu dugu aldare gañean.

156. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0133 Baserritarrak jo ta ke lanean ari bitartean, herri agintariak sabela bapo betetzen....

157. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 - Sabel-aldeko oñazeak arintzeko batez ere emakumeen illeroko-oñazeetan jinebra edaria edatea ona dala diote; ez da ala; askoz obea da, arin xamarreko soinketa edo sabel-aldiko soinketak ejerzizioak egitea.

158. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa iratz 0003 Bainan Jainkoak nere amaren sabela danik berexia ninduen eta bere graziaz deitua:... haren Ebanjelioa pagano-herrietan zabal nezan (Gal. 1,14-15).

159. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0012 Ez duk estonatzeko horrelako sabel lodia bildu baituk! Komunean jendea, geure barrukuan ulitxa bezala; zer dira beraz horik? eramaten dute basakeria jantokiraino.

160. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0151 Beraz, aitari plazer egiteko, demendreneko beldurrik gabe, muturra sabelari kontra finkatuz, harmaren garbitzen hasi zen.

161. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0151 Tiroak sabela eta hertzeak zintzilikatu zizkion.

162. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0264 Doinua: Moritxu nora zoaz Murua.
Arratsaldeon lenen
hemen zaudetenai,
burua minez daukat
sabela ere bai,
zuek utzi ezkero
pozik eta alai,
lenbailen bukatzea
besterik ez det nai.

163. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Onek, erabakitako akzio gogorra bete egin bear, eta, Urteberri egunarekin, illunabarrean, Egia`ko Ttonttorre tabernan bertso-kantari ari zala kanpora deitu eta labana sartu zion sabelean.

164. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Sabela ustu ezkero, bromak bukatzen dira.

165. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Eta gu bitartean hemen garagardo edanaz sabela asetzen, beltzaranzten ere, paseiatzen eta gero... eta pastis batzu zurrutatzen be, eta gero...

166. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Atea ixten denean, bertan dagoena zulatu egingo dute, bihotz, sabel eta begietan.

167. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Buruko bien jarraiean, tropel hestua osatuz: Woody Allen zinegile kamalehoiaren Hannah and her sisters, zeinak komedia sozialaren sabela tajuz ireki ondoren, 1978an bezala New York-eko Michael's Jazz Club-ean igaroko baitu 30aren iluntzea, klarinetea joaz.

168. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Aquilino Hernandezek iltze batzu irentsi egin zituen joan den astean eta sabelean zauri zorrotzak jasatzen zituen.

169. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Larzac-eko ardia itxuretan, Lip muntra bat sabelean: artzain eta langilen griñak elgarretaratuz...

170. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Ez du ezpainik ukitu, ez doinurik hartu; argirik ikusi ez duen amaren sabeleko haurra bezala, betiko iraunen duen misterio izkutuan, zeurekin eraman duzu.

171. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. juaristi 0001 Gizartea aldatu baino hobe zela, gizartearen sabelean sartzea, dena jaiotzatik bezala egiteko.

172. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Jaiera orrek, lenengoaren gaiñetik, beste eliza aundiagoko bat jaso eban, txikia aundiaren sabelean kokaturik.

173. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Hor dantzatuko dituzte: Muxikoak, Tellerinek Xoxoarena, Añarxume, Txoriarena, Ardoarena, Mando-Zarrarena, Añar-aundi, Zahar-Dantza (Hau ere plazan dantzatua) eta dantza hoien artean irri-dantzak; Zurrume-Dantza, Esku-Dantza, Zartain-Dantza, Isats-Dantza, Katadera-Dantza, Xaxkito-Dantza, Ipurdi-Dantza eta gehiago ere denak irriz urretuak eta sabelak ongi hornituak.

174. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Sarrerara hurbildu zenean ezin izan zuen sinistu ikusitakoa: hantxe zegoen Venus gaixoa, bere oinarrian eserita, malkoak sabel gainean ixuriaz.

175. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Baina gorputzaren desioak pizturik dirau,
sugarra hemen barnean nabari dut,
sabelean,
erraietan,
ondolean;
maitasuna egin genuenean gau hartan,
gauzarik ederrenetakoa ikasi genuelako,
ondo igaro genuelako,
elkar desiatu genuelako...
ohe biguinaren maindira zurien artean
elkar musuka, elkarri laztantzen
desioan murgildu ginenean.

176. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0072 ARÑOREN EMAZTEA
Holakorik ezin daite
hain lûzaz egar eta
Sabeleko frûtia ûtz,
oi ama baten potreta!

177. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00081 - Maria, zorionekoa zaitut, zu zeu erregearen alabea bazara, sabelean daroazun semearen aita-parteko odola ez dozu gitxiago.

178. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0015 Ez gozak bestien modukoak, guk larria jekuk hamen, sabelean, da bijotzean be, da Zubialdera bagoazak, errekea, basoa, mendi usaina ta... barrure sartu ta bijotza kuzkurtu ta sabela larri eiten jakuzak eta...

179. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0053 Baina Eli zure sabel gainean zegoenean eta begiratu zidanean ordurarteko guztia ahaztu egin nuen kolpetik eta beste dimentsio batean sartu nintzen.

180. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00011 - Gizakiak ugaztunak dira: Bost sentimen dituztelako. Amaren sabeletik jaiotzen direlako eta amaren esneaz elikatzen direlako bizitzaren lehen hiletan. Uretan bizi ez direlako.

181. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00011 - Gizakiak pentsamendu konplexuak osatzeko gai dira: Amaren sabeletik jaiotzen direlako; Burmuina garaturik dutelako; Eskolara joaten direlako.

182. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0057 - Arnasa hartu eta bota sabel eta bularreko muskuluak aztertzeko.

183. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0060 Umeak amaren sabeletik jaiotzen dira.

184. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0060 - Lehen ariketaren abiapuntua, Izpi eta beronek sabelean duen motxala dira.

185. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0074 Jaio aurretik amaren sabelean bederatzi hilabete ematen dute garatzen.

186. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0074 Hausnartzaileek urdaila lau zatitan banatuta izaten dute: sabela, saretxoa, isurtegi-zuloa eta piltzoa.

187. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0074 Hausnartzaileen urdaila lau zatitan banatzen da: sabela, saretxoa, isurtegizuloa eta piltzoa.

188. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0074 Ahotik sartzen duen jatekoa sabelera doa, hemendik saretxora pasatzen da eta berriz ere ahora bueltatzen da.

189. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0038 Beste batzuetan erditzea zaila egiten da eta emakumeari zesarea operazioa egin behar izaten diote: amaren sabela ireki eta hortik ateratzen da haurra, amari min handiagoa sortzen badio ere.

190. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0157 Elefante kumeak 610-760 egun pasatzen ditu amaren sabelean jaio aurretik.

191. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00070 Baina ez al zenekien behiok txutxu-mutxuka eta inori sabela betetzeko munduratuak izan garela??? Eta ez dugula beste zereginik, behin eta berriz jaten jardutea edo elkarrekin solasaldian aritzea baino!? - Klaudik asaldaturik.

192. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00070 Ez da urte gehegi igaro hau gertatu zenetik, dagoeneko, agian lau edo bost urte izango dira Inglaterran hain ohizkoak diren arrats lainotsu eta giro txarreko batean ene amaren sabela utzi nuenetik; sarritan kontatu dizkit ni sortu ninduenak, beretako hain ahaztezinak izan ziren momentu haiei buruzko gora-beherak.

193. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00074 Haiek kontaturikoa ulergaitza iruditu bazitzaidan ere, sinestea baino beste erremediorik ez nuen; material gogorrez eginik dauden monstruo horien sabelean sartzeko aholkatu zidaten txori ahaztezin haiek, bertako zama izango banintz bezala pasatuz.

194. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00074 - Tira, tira!! Utz diezaiogun hitz egiteari eta joan gaitezen ihintzak gozotutako belar orlegia jatera, sabelak eztanda egin arteraino... -Estefanik agintari bezala.

195. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00081 Lokailu gisa hartzen ditu amak. Ez dakit buruko mina kenduko ote didaten, baina ondotxo dakit abilak direla sabela zulatzen.

196. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00009 - Sabela hutsik izatea baino gauza hobea da hori -hasperen egin zuen, jakitoki hutsari berriz ere begiratu bat ematen ziola.

197. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00009 Narraski-Saski andrearen sabela gogoz ari zen burrunbaka.

198. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0076 Sabela oso hanpatua zeukan eta seguraski laster izango zuen haurra, eta pozik zegoenez gero, nahi zuena lortuko zuen seguraski.

199. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0075 Aurrera ekin nuen irekitzearekin, papera kenduta zegoen eta azken estalkia kendu behar nuenean sabelean korapilo batek listuali bidea galerazi zion, geldiune horren ondoren, irekia nuen kutxa eta hara!

200. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0066 Galduta zeuden: basati haien sabeletan izango zuten amaiera denek!

201. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0014 Alde-alde banekien nola zen haur bat sabelean hazte hori, eta nola ateratzen den ere bai.

202. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0025 Niri sabelean eman, eta min egin zidan!

203. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0083 Sabel gainean balantzaka bizi da animalia hau: aurrekaldea eta atzekaldea orekan dauzka, eta hala hasten da geldiro-geldiro kulunkatzen.

204. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0045 Sator hori sabelean sentitzen dut, jostatzen balebil bezala, aurrera eta atzera, gora eta behera...

205. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00158 Zure erruki handiz salbatu nauzu,
ni noiz eroriko zain daudenetatik,
ni hil nahiz dabiltzan indartsuetatik;
arrisku askotatik atera nauzu;
inguratzen ninduten su-garretatik,
garrik egiten ez zuen sutatik,
urik gabeko itsasoaren sabeletik,
ezpain gezurti maltzurretatik,
mihi saltzailearen gezietatik.

206. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00102 Ant. Goiz-eguzkia bezala sortuko da munduaren Salbatzailea; eta euriak lurra asetzen duen bezala, hala jaitsiko da Birjinaren sabelera.

207. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00050 40 Zeren, Jonasek arrain handiaren sabelean hiru egun eta hiru gau egin zituen bezala, berdin eginen ditu Gizonaren Semeak hiru egun eta hiru gau lurraren barnean.

208. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0079 Txerriek jaten zuten ezkurrez sabela bete nahi izaten zuen, baina inork ez zion ematen.

209. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0079 (...) Elisabetek Espiritu Santuz beterik oihuka honela esan zuen: bedeinkatua zu emakumeen artean eta bedeinkatua zure sabeleko frutua.

210. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0079 2garrena. Haren izena Jesus da, sabelean sortua izan baino lehen, aingeruak eman ziona.

211. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00055 zuek sorturiko sugarretan
ene mihia goritu zen
sugar gorrietan
zuek eginiko eremuetan
ene tua da lehortu
hemen zuen eskuak harren sehaska
hemen zuen buruak hondakin
hemen zuen sabelak igitai
belar berdea ez da urdin
ez da itsasoa berritsu
oraindik
gizaki askoren arnasa
ez dut maite ez dut aski

212. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00090 ohean
zure ahoko ateak
haize mehe batez eta
abarrotsik gabe poliki
zabaltzen direnean
kalean
egunen sabela
burdinezko zangoetan eta
hezurrezko kaiola argalez
arakatzen dugunean
gauetan
ilargiaren malkoak
babes arrosa urratuz eta
lili baltzetan malkoz malko
banatzen ditugunean
besteengan
arnets-kumea
ninien erditzeaz eta
hegirik gabe apalki
atzematen dugunean
gorputzean
barne errekak
bakardade hits batez eta
kanpairik gabe banaka
ezagutzen direnean
maitasuna ez da lakio bat

213. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00179 zuhaitzek txoriak sorginak gordetzen dituzte euren
sabelean
gerrian poemak
labana ahoek marinel joanei
hiri umogabeez pentsatzen jarriak

214. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0027 HARTU zinuen pintzel bat, tinda bluiean trenpatu eta
kolore dirdiratsuarekin hasi zinizkion emazteari izterrak
tindatzen, sexoa, sabela, bularrak. Zure marka osoki eman
arte. Inprimatu zen haren gorputz bluia mihisean. Haragi
tindatua ongi zapatu zen tokietan, larruaren zimurrak
pakidermo batenak bezala agertu ziren izara garbian
geografi fantastiko bat sortuz. Bluibluia.
Eta ni, zure bluian sartu nintzan aspaldidanik
igurikatzen nuen kontinente ezezagun ezagun batean
bezala.
Kolore arraro hori jastatua nuen jadanik Giottoren
zeruetan, Kandinskyren zaldizko bluiean, tatamietan,
erreka bazterretako zenbait orhoit-lilietan. Bainan zurekin
bluiak kuadrotik ihes egin nahi zuen, mugak puskatu.
Haur sortu berri sartu nintzan zure itsasoan.
Belogi blui harekin, itsas-zolan ebatsi izaki borobil
bitxi harekin, pintatu nuen ene gorputza. Idetsi nuen
kolore bluia zainetan ixuri zitzaitan. Sumatzen nuen edari
lodia zariola ene barnean. Itsas-zerumugan edan zintudan.

215. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0049 MAGRITTEN ORHOIMENA
SEGITZEN du zuzen. Lehendabiziko gurutzeraino. Zain
gorri zabalen poltsua suma dezake gorputz ikaragarri
baten sabelean izan baledi bezala. Ibilbideetako farolek
eta autoen argiek izarren dirdira itzaltzen. Zerua eztakusa
ongi. Eta dena bapatean ilun baledi?
Marbre xurizko aurpegi ezti hura, begiak hetsiak,
barneko nirvanan galdua. Odola poltsuaren lekuan. Lau
erreka ñimiño matel xurian beheiti ixurtzen. Ondoan,
haizeak laster eramanen duen hostoa eta borobil xuria.
Erdian marra.
Karrika bakarretan, zikinuntzi berdilunak ateraiak.
Gatu baten miaua. Auto geldi hustuen lerrokada.
Parkearen bila dabila. Gauaz.
Ohartu gabe, ailegatzen da bilatzen zuen plaza ttipi
hartara. Plazaren erdiko lorategiñoa alegeratzen du
kristalezko xurxurak. Lehoin buru gastatutik ixurtzen
ura. Alki berdearen bizkar hotzaren kontra itzulirik
borobilkatu . . .
Eta lokartu iturri xaharraren gerizan...
Goizeko iduzki-sortze arrosindioaren dirdirak
idetzarri artio.

216. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00278 Edo munduko herririk inozoena gara, egiten dizkiguten izugarrikeriak tonto-tonto berehalaxe ahazten ditugulako, edota listoenak bestela, sufrimendua festa modura sublimatzen inon denik abilenak garelako: bestetan ez bezela, hemen gazteriya, beti, amaren sabeletik dator ikasiya, trulalai etabar.

217. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00064 Leihotik begira, ziega eta sabela hutsik dituela, txapa zulodunaren artetik ikusi du ilargia.

218. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00210 Tirriki-tarraka aurrera zihoan bitartean ohartu zen gerrikoak sabel puztua estutzen ziola.

219. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0023 Sabelean halako hutsune bat.

220. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0009 Ez zen munduko ikuskizunik gogokoena, baina Normanek begiak txitxildu zituenean, kasik ikusi zuen eszena: gerlariak tropelean, pintaturik eta biluzik, denak batera bihurka-mihurka eta zibu-zabuka, eguzkiaz, bainaturiko basa-zeruaren azpian, eta sorgin zaharra haien aurrean kukubilkaturik, etengabe doinua joaz gorpuaren sabel handi-hanpatuan.

221. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0009 Sabelean jo, barnezulo txikituetan gora joan, trakea atrofiatuan barrena behartu eta azkenean indar betean eta anplifikaturik irtengo zen eztarri hil hartatik.

222. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0249 Bueltako bidean formazioa desegin genuen, eta tresnak mututu ere bai, barrenetatik lehertu zitzaigun karkara ozena oztopo genuen-eta eskuak sabel eta hankatartera eramatea ez zen beste ezertarako.

223. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0218 Elementu asko ziren, beraz, leihoa, zentzu zabalean, irtenbide natural eta egokia bihurtzen zutenak, eta, bestalde, esan beharra dago ez nuela neure burua gai ikusten eztarritik hartu eta itotzeko, edo ganibet handi bat sabeletik sast, barneraino sartzeko.

224. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0051 - Sabela erretzen daukat.

225. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0042 Hil eta amaren sabelera itzultzen dira, berriro jaiotzeko.

226. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Arinago sartuko da sabela hutsik betea izanda baino, horregatik hobe da zerbait jatea edan baino lehen.

227. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0049 sabelak aitzinetik

228. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0025 Kokodriloak ordea, zerabiltzan zirurika zakar haietako batean, tigrearen begi-bistan utzi zuen bere sabel guria.

229. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0025 Eta honek, orroa ikaragarri bat joaz gainera oldartu berriro eta, hurrena sabela agerian utzi zuen unea aprobetxatuz, egin jauzi tximista bezala, eta atzaparrak eta ia orobat burua sartu zizkion bertan.

230. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0060 Eta bizkarrezurra daukagula taxutua hezurra eta kurruxka, hezur bat beste kurruxka bat, horrela, bestela ez ginateke sabelaren barruan sartuko, kiribil bat egina egon ahal izateko.

231. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0060 Sabela luzeagoa izatekotan zutik kabituko ginatekeela, eta bizkarrezurraren hezurra erratz baten kirtenaren modukoa edukiko genukeela.

232. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0210 Ez zitzaidan deus ere gustatzen: ez denda, ez sabel ilunaren antza zuen pasabidea, ez estoldatik arratoi ateratze kontu hura.

233. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00185 - Ez sabela berdindu arte -Xebastianek, noski.

234. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00067 Sabel laxoaren kontra zilborra gatzez bete eta tirita batekin estaltzea aholkatzen da.

235. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00067 Diabetesentzat beste sendagai tradizional bat arbasoengandik datorkigu: estraza edo kazeta papera berotzen da labean; gero, paper beroarekin sabela estali, norberaren arropekin edota pijamarekin eutsiz eta biharamuna arte mantenduz. Sendabide honen eraginkortasuna belaunaldietan zehar frogatu da.

236. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00067 Haur batek sabel laxoa duenean, gehiegi pentsatu gabe, sendagilengana joan beharra dugu.

237. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00067 Bidaietan, sabela laxatzen da zeren, ohizko etxebizitzaz aldatzean, beste tokiko germenen kontrako defentsak ez baitira prest. Germen horiek eragiten dute heste lodiko bakterien orekan eta orduan sabela laxatzen da. Kasurik gehienetan, sabel laxoa konpontzen da berez eta erabat egun gutxiren buruan.

238. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00067 Azitraia berez mendi hegietan eta eskualde idor eta harritsuetan sortzen da, gehienetan eguraldi epeletan. Oso belar aromatikoa da, udan eta udazkenean loratzen dena. Bere loreak eta hostoak erabiltzen dira, itzaleko tokietan, aire zabalean, lehortuta. Bere bereiztasun askoren artean sabel laxoaren kontrako eraginkortasuna nabarmentzen da, oso astringentea delako.

239. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 Gehienetan, pertsonak bere birika ahalmenaren herena bakarrik darabil. Arnasa hartzen ikasi behar du organismoak dauzkan ahalmen guztiekin. Arnasa hartze egokiak lau aldi ditu: hartzea, atxikitzea, botatzea, atxikitzea. Gainera, hartu eta bota artean, sabela eta biriketako erdiko eta goiko zatiak erabiltzen dira.

240. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 2. Esku zabalak sabel gainean ipini gorputz osoaren mugimendua sentitzeko.

241. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 3. Arnasa hartu aztiro, sudurretik, biriketako beheko zatian airez betetzen dela ohartuz (sabela gorantz doa), segi arnasa hartzen biriketako erdiko zatia bete artean (bularra zabaltzen da).

242. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 SABELEKO ARNAS HARTZEA

243. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 Arnas hartze ariketa bat egiteko, hiru zikloak egiten ikasi behar da: hartu, atxiki sabelean eta bota biriketatik airea pasatzen, egunak joan eta praktika hartu ahala denborak aldatuz.

244. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 Ariketa hau praktikatzeko, airea sabelerantz zuzendu eta frogatu eskuarekin, nola haizatzen den.

245. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00151 Salikaria Europatik dator eta eskualde heze eta hotzetan aurkitzen da. Udaberri amaieran eta uda hasieran biltzen da, osoki loratu baino lehenago. Itzalean eta airean lehortzen da eta ontzi itxietan gordetzen. Salikaria astringentea da; beraz, ona sabel laxoak sendatzeko.

246. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00215 Zurrumurruka dabiltzenen hezurrak fosforoa bailuten arimaren begiekin irribarrez eta argitan susmatu bide dituk. Frai Eustakioren esnezko arima, berriz, aingeruekin hegaka zebilek. Lehen Dororoteo, Timoteo eta Jerbasio Saratxoren sabelean asunak hazten zituan, orain, aldiz, mendiatarron arrosa-usain bera hedatzen ditek euren hezurrek, eta gustora hago.

247. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00125 Ingalaterran, lesa maiestateko traizioa gertatzen zenean, egotzitakoari sabela ireki, bihotza atera eta berarekin ezpainak igurzten zitzaizkion; gero sutara botatzen zen.

248. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00396 Munduan zehar, egunero, goseak eta parasitoek handitutako sabelen jabe diren milioika haurren begi ederrak hutsaren ortzean galduta daudela jakiteak adierazten dit mundu honetan bidegabekeria eta injustizia gehiegi dagoela, eta ziurtatzen dit, horrek baduela azalpenik, ez dela patu txarren ondorioa, mundu osoan nagusi den sistema baten eragina eta ondorioa baizik.

249. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0162 Oraindik goseak ixekaz puztutako sabel gehiegi dagoela munduan, badakigu.

250. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0075 Baina gure jan beharra, adibidez, ez ote da ahoaren eta sabelaren arteko eguneroko jolasa?

251. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0045 Zernahi gisaz, irudikapen plastikoek ez dituzte artean ere gizarte haietako pertsonaia lodirik isladatzen, gehienez ere gizonezkoak sabel hantu samarrekin eta emakumezkoak ipurmasail eta izter ederrekin, goiko aldea urriagoa zutelarik.

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0086 Oso hedatua dago hartzak sabelean hildakoen arimak daramatzala dioen ustea.

253. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 Salto txiki bat egin, hegalak luzatu eta, sabelarekin lurra laztanduz, guk oraindik ikusi ez dugun zomorro edo mamarruren baten bila abiatu da.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 Arra oso erraz ezagutu dezakegu, beste txori batek ere ez du eta buztanzuri arruntaren jantzi bera: buru, bizkar eta sabel grisak eta aurpegi, hanka eta hegoetan kolore beltza.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0029 Otso europarrak (Canis lupus lupus) ilaje sendo horixka edota arrea du, eta sabela zuria.

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0017 Bihotza, birikak eta gainerako erraiak toraxaren eta sabelaren barruan zintzilikatzeko era, primateengan eta zenbait kuadrupedorengan oso bestelakoa da.

257. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0135 Beste hari, edan zuen pozoinak sabela garbitu dio, erremedio bihurtuz baina ez heriotzerako, joko honetan lana eta diruak galdu dituen emaztea pozegi geratu ez delarik.

258. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. kortajarena 0018 Izkirimiri bezala, esan dezakegu janariak neurtuta banatzen zituzten urte aietan, olioa ta koipe gauzak urri zeudenean, bati baiño geiagori sabela berdindu zitzaiola, eta baita urdailleko-miñez ibiltzen ziranei gaitza sendatu ere.

259. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0057 Bearko, sabela beteko bazan.

260. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0028 Igel txarra hantu zen, hanpatu! Hainbertze
non 5 hain non .. bait konparatiboan egitura hirukoitza erabili ohi zuen zartatu bait 5 hain non .. bait konparatiboan egitura hirukoitza erabili ohi zuen zen, sabel eta hertze.

261. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. lartategi 00003 Eta mutilaren sabel puztua ere patetikoa da, eta botatzen dituen puzkerrak eta korroskadak nazkagarriak.

262. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Heriotzaren sabel beltzetik bizitzaren kimu zuriak sortzen direneko miraia.

263. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Heien sabeleko mina da, berentzat sobera dituzten mozkinak errexkiago sal ditzaten kanporat, bereziki Europako herri aberatseri, eta denbora berean berek sobera dituzten mozkin horietarik kanpotik ez diten sar merkeago direlakotz.

264. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Etxetik atera ginenetik jakia nola hondatzen zuten ikusi genuen; Elkon aldiz Euskal sukaldaritzaren gorentasunaz jabetu ziren gure sabelak.

265. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00007 Hitlerrek Rauschning-i aitortu zionez, Gure zibilizazioaren dekadentziak, neurri handi batean, sabelean du jatorria; idorreria kronikoa, humoreen pozoinketa, alkoholismoaren ondorioak.

266. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0036 Arin, buelta erdia eman eta sabela zulatu diot ene atzeko guardari.

267. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0026 Bere amaren sabelean iragan zuen denboraz oroitzen zen.

268. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0026 Amaren sabelean, ezer ez zen grisa...

269. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0027 - Nire bi begiek beste kolore batzuk ikusi zituzten amaren sabelean zioen Alamuk.

270. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0027 - Ongi entzun sabelaren garaia konta dezakeena, eta eskaiozu Azinbo elefantea ikustera joan dadin.

271. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0027 - Amaren sabelaren koloreen bila nabil.

272. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0029 Azinbo eta Alamu Lurraren sabelera jautsi ziren.

273. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0029 Lurraren sabelean, amaren sabelean bezal-bezalaxe sentitu ziren.

274. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0029 - Lurraren sabelean, bizkiak gara erantzun zien Azinbok.

274 emaitza

Datu-estatistikoak: