XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 El Rásimoko jauntxo guztiak sakelean, yostailu batzuk lez sartuko leukez Tetek.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Atzenean guztiz ilundu zanean, asarratuta ta sakelak utsik yoan bear izan eben etxera.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Maalen guriak barriz, ez aiztia dodalako baiña biyotza iñok ez lakoxia dauko; ta sakela edo ziskua edo diru-zorrua... ikusi nai neuke zeiñ arpegi ederdun berbaldunek dauken ugariyagua.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Erru. - (Jaramonik egin gabe) Orrelako esku-zabal bati, diot, ongi-etorri bat egin bear zaio, sakela alik eta maizen iriki dezan.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 (Exeri ta eskutitz salostar bat zakeletik aterata irakurtzen du).

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0028 ¿Zenbat agintarik, uts egiten du zuzen bidea, utzirikan lege on zarrak alde batera, eta artutzen du oker bidea, ikusirikan au dala, bere sakela betetzeko, laburr bidea?.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Elizea beartsu geldittu zan, lotsa gutxidun asko aberastu ziran, eta Gobernuari, lenagoko estuasunetatik irten bazuan ere, etzitzayon sakela asko berotu.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Bai, esan zuan beste batek, sakelian (poltxikoan) ere eztute izango pisu andirik eta.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Sakelian izan ba zuten dirurik, etzuten apostu egin ta or barrena igesi lasterka juan bearrik.

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0063 Zuk, nunbait, sakelen batian dirua gordia daukazu.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Ederki eginen zinuteke beti zuen sakelan ibiltzen bazinute pichka bat.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Kirikiño, kukuaren abestirik eztot entzun; emen nabil zakela txindiz beterik.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Lotsa ez da zakelean zaitzekoa, noski; baño badirudi beso edo kolkoak irikitzean, oiexetatik-edo iges egiten duala; beintzat oiek askatzen diranetik oso gutxi irauten du lotsak.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Norbaitzuen sakelak ondo beteko dira, baña... erriarenak....

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Eta ez ahantz beharko ditugula oraino gure aphezak gure sakelatik hazi.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Eta nik sakelan banintu hor jokatu dituzten diruak ez nintazke batere samur.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gure haurrak nahi ditugulakotz giristinoki alchatu, heiein fedea garbi beiratu, gure gostuz egiten ditugu eskola etcheak; bainan ez da aski etchearen ukaitea, behar da nausi bat eskola hortan haurreri erakasteko, eta hura ere behar dugu gure sakelatik hazi, gobernamenduak ez dionaz geroz fitsik emaiten.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Ez gero erresumatik kampo abia sakelak diruz betheak.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Oso asti gutxi bearr da lan oiek guztik egiteko, eta lan txiki oiek iñorr gutxik uste duten baño geiago nekazarien zakela betetzen dute.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Arpegi bizia, bere begi andiak zabalik, uleak babaduta, soñeko zar-zarrak ta esku bata sakelean sartuta daukola, zerbait oldozten dagola dirudi.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Bat-batian txakur txiki bat sakeletik ataraten dau, une baten berari begitatu, ta espanak batuta agur egingo ba'leuskio lez eskekoari emoten dautso.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Bere eskua barriro sakelean sartzen dau, ta apur baten zerbait oldozten lez egonda, beste txakur txiki bat atarata, eskekoaren kapelara botatzen dau.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00100 Eta jaunztura hori soinean, eta holandes pasaporta sakolan, Dominikanoen baitharat sarthu ahal nindakeen.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Bernardetxo be, au ikusiz, bereak sakeletik atara-ta; otoiztu nayan gurutz egiten asi zan; baña... aul, ezeban eskua jasoteko be indarrik; bildurra sartu yakon. Orduan Andra Maria'k berak gurutz-egin eban, eta Bernardetxo'k be, adoreturik, belaunbiko jarri, kristau-zantzu egin eta Agurtza diño.

25. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Tati-eskutitz-dunak engainatzeko jantzi bere arropekin gorputz hil bat, Lopez'en dokumentu ta gauzak sakeletan sarturik, eta itxasondoan utzi zuten, arpegi handitua ikusirik iñork ere, ezta emazteak berak ere, ezagutuko etzualakoan eta Martin desagertu ezkero denek hildakotzat emango zutela pentsatu zuten, gorputz hura berea zalakoan.

26. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Orduan, athera sakeletik pixtola eta ixil-erazle bat eta Poirot'ek: Horra heriotza egiteko erabili zuan pixtolea erran zuan.

27. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0217 Goizeko batzar osoa batzaldu zaneko, an, bazter baten, buru-makur egoan Juda... zidarrezko ogetamar txindiak sakelean... begi ta belarri adi adi....

28. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 - Ona emen! erantzun zion Garaidi'k Pagodiren berri zekarten egunkari aietako batzuk sakeletik atera ta Muñube'ri emanaz.

29. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (35) Eta au esan zien: Sakelarik eta bidezorrorik eta oñetakorik gabe bialdu zinduedanean, zerbait paltatu al zitzaizuen?.

30. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (36) Au erantsi zien: Orain sakela dunak artu dezala; berebat bidezorroa; ta ez dunak, soingañekoa saldu dezala ta erosi dezala ezpata.

31. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0064 Xeetasun gutxi degu andik, baiñan ni bildur naiz sakela ez duela beroegi.

32. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Bere txartelak sakelean sartu ta aurrak jostailluekin baiño pozago itzuli zan etxekoengana, azkenengo gertaketak antolatzera.

33. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0142 Ez: nik dakit nola (Eta txamarrari atzekoaldera bultzaz esku bat galtzen zakelean sartu zun; bestean beatz aundina, berriro txamarra atzeratuz, galtzarbean).

34. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0029 Goiz antzean baserritarren batzuek, sakelean dituten txanponak jokatzeko asmotan Portaleta'ra inguratzen diranean, ikustekoak dira.

35. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 - Badoha armariorat, eta ebatsirik sakelerat sartzen ditu, bri-brau, moltsa, kullida- fortcheta zilarrezko batzu eta holako....

36. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0371 Ez atchik hola besoak sakelan sartuak
Ez atchik, bertzez ezachol, deplauki bilduak.

37. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0057 Sartzen naiz ezkaratz hutsean; sakelatik jaliz ene su-piztekoak.

38. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0106 B) Sakelean dirua daukanak urte guztian dirua eukiko dau.

39. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Jalitzen da. Adiorik ez! Nehori galdatu gabe badakigu denek deus handirik ez duela egin. Ba, arras ederki ebili da, jo harat, jo hunat, Angleterran eta Ameriketan bere burua deskantsatzen zuela. Joan-jin horiek are gure sakelaren gostuz, gure zintzurrerendako probetchu joririk gabe.

40. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ebi egiliak ez erauntsiaren ekhurazteko photererik... Arrestan, egia erraiteko, errandelako ebi egilik etzin zuk eta nik beno haboro ebirik egiten. Bena gizoun abila zen, hari behazaliak eta sos emaliak aldiz sinheskor eta tonto agitu... hori usian aski beita sakola zoumbaiten ountsa bethatzeko!!!

41. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Harria bota, eta eskua sakolan gorde; horra zer egin duen orduan Rusiako gobernuak Leninen legeak ez du fruitu onik ekharri; emaztea lantegian eta haur guziak gobernuari? Bainan gobernuak ez du sekulan aski ikastetche muntatu, lauetarik bat doi doia.

42. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Eskuak sakelan nindabilan, sudurra aireari, ezagun zonbeit kausitzeko ametsean, neure churi chorta hura bakarrik hartzea halako bat baitzautan.

43. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Errazue ez dela hain gaizki! Alokairu horrekin egin ditake nik uste sakelako sos pollita. Ez duzue uste?

44. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Eremu hortan, inguru-minguru hamabi xilo barreatuak ziren: hamar zentimetra barnako ziloxka horieri erraiten zioten sakelak, eta sakela horietan kali ukaldika behar zen pilota sararazi ahalik-eta lasterrena.

45. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 - Sakelak nola nahika hauta zezazketen?

46. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 - Ja! Sakelak ordre batean atzemaitekoak ziren birundan, zoin bere aldi.

47. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Bertzeak bertze, joko-eremuan ez zen haizu lehen kolpetik aintzina pilotaren eskuz hunkitzea; pilota mugetarik kanpo igortzen zuenak tur bat galtzen zuen, bai eta kontrario batek igortzen bazion ere; pilota bat sakela batean zeno, ez zen sartu behar bertze pilotarik sakela hortan, eta holako.

48. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Askotan gertatzen da langilleak bere sakel edo poltsikoari bakarrik begiratzea eta nagusiak beste orrenbeste egitea; eta langilleari lan-alkartasun edo enpresaren onagatik ajolik ez izatea, eta batzutan nagusia bere etsaitzat artzea.

49. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Guzion sakeletik ateratzen bai-ta ortarako dirua, guzion izkuntzak leku izan bear dute Radio ta Teleikuskiñean.

50. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Ez da liburutzar lodi oritakoa bai ordea, argi, giartsu ta zeatza ta gañera idaztiño polita errez irakurri ta sakelean eraman ditekena.

51. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0108 Ume Ixarra urre orizko txinddija artu ta sakelian sartuta, guturirantz zuzendu zan.

52. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Eskuak sakeletan eta buru-makur ibilli ebillen, alako itxura atsekabetua erakusten ebala.

53. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0055 Luzaroan ederrez asetuta gero, sakelearen daroazun Lizardi'ren Biotz begietan edo Orixe'ren Barne muinetan edegi dozu.

54. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Ta Kepa'k, besteko barik, buruz bota eutsozan goizean erositako paperak ekazan gustiak; nai leukazala geyago be, baña txanponik ez sakelean.

55. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0039 (eta hori ehun aldiz behar bada. Maialen xoko batean, bakarrik dago, mokenesa sakelatik jalitzen du eta begietara eremaiten. Tira-birak segi luzaz. Oihuak ere bai).

56. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0095 BALENTIN - (Sakeletik larrutx-idazki bat atereaz). Honetxegatik! (Zamaltzaiña zurbil eta mutu geldi bedi). Nik bezain ongi dakizu larrutx hau nun zijoan. Ez duzu gaizki pentsatu. Zagi baten barruan, jaunok! Bere soiñean ezer ageri ez zenean, zagi barruak arakatzea eman zidan buruak. Eta horra, xagua bertan agertu.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00117 - Tori txanpon hauek, beharrezko izango dituzu eta esan zion Mirenek, sakelean diru apur bat sartuz.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0019 Famarik handienetako bolaratan ere bazekien Erronkari aldera itzultzen, eta herrimin horren emaitza du gaur bere jaioterriak harro erakuts ditzakeen frontoia eta ondoan Gaiarre izenaz dagoen pasealeku ederra, biak ere artistak bere sakeletik ordaindu zituenak.

59. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0059 - Gose bazara erantzun zion Zintzurlehorrek, barre burlati eta maltzurrez, bilatu nire sakelean, eta betekada handi bat egiteko adina gozoki topatuko duzu.

60. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0059 - Jan orduan sakeleko azala.

61. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0050 Sartzen du bere sakelan.

62. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0061 Hannoren jakaren sakelatik begiratzen du eta hodeitxo bat botatzen du airera.

63. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0054 Oraingoan berokiko eskuineko sakeletik koloretako arkatz bat atera zuen.

64. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0069 Eman zioten emakume hari, sakelean zeramaten janari apurra; zuzendu zuten mugarantz eta beraiek, axanpak eta larritasunak eraginik, herrirantz jo zuten lasterka.

65. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 Kontu kontari eta haizto bat sakelean (zernahitarako ere...) izanik, bazihoazen taka-taka.

66. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0051 - Arraioa!- esan zuen Matthiasek -. Zoratu egin al zara? Opil bat jatera noa - eskua sakelean sartu eta berehala murtxikatzen hasi zen -.

67. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 - Berria nauk eta ez diat zorrorik nirekin. Ez nekian hori behar zenik. Zer egin behar dut sakeletan ditudan sosekin?.

68. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 - Dirua diru, sakelan ala zorroan. Bota nahi duan eran.

69. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0106 Biharamunean barrez barrez joan zitzaion morroiari eta hogei duro sakelatik atera ondoren: - Hots! Apostua irabazi duk. Bakoitzari berea.

70. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0006 Horrela ba, sartu nituen alkandora bi nere intzeruzko intzeru: ehun gogor bat. Belak eta, intzeruzkoak ohi dira sakel zaharrean eta Manthatan-dik irten nintzen.

71. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0214 Jantzi orduko, eskuak sakeletan sartzea bururatu zitzaion eta marfilezko diruzorro bat atera zuen, non hitz hauek bait zeuden grabaturik: Ile Urdinetako Maitagarriak berrogei zentaboak itzultzen dizkio Pinotxori bere borondate ona eskertuz.

72. 1969-1990 euskara batua poesia t. irastortza 0024 Gogoratu nahi nukeena
inoiz gertatu ez delako,
sakelean sartuko dut
zitarraren arrotasuna,
eskuen epeltasuna,
eta gaueko isiltasunaren oihartzuna
sakelean sar eta
aurrera jo,
itzultzea ezinezkoa den bidetik,
begiak ireki eta
aurrera jo,
lainoturik dagoen bidetik.

73. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0012 Buztanobi beltz dago eta... sakela hutsik, etxera, bakarrik, abiatzen da.

74. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Neskak beste eskupekoa ere sakelean gorde zuen.

75. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0049 Unibertsitateko iraganbideetan eskuak sakelan sarturik ibiltzen zen, galtzarpean karpeta beltz batekin.

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Anartean, hemen nagoeno ohar dezadan, sakela karnetean idaz dezadan.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Haurrak, atera zioten tea edan zuen, Vasiaren gutuna sakelan sartu, musu asko jaso eta pozik irten zen.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0148 Liluratuta balego bezala, zorabioak emana, sakelatik Star pistola bat atera eta haren muturra Bidartengana zuzendu zuen.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Jon, ebaki - agintzen zuen Xalbat izeneko berrogei-ta-hamar urte inguruko baserritarrak, eta Jon artzai ezti zaharra zutitzen zen, sakelatik kanita ateratzen zuen eta gogoz ekiten zion ebakitzeari besteak beha zituelarik.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0063 Azkenengo norabide hau zehaztu nuen sakeleko iparrorratz baten bidez; gero, kataloxa zuzenduz ahal nuen neurrian berrogeitabat gradutako goierarekin, mantso-mantso mugitu nuen gora eta behera besteak baino handiago agertzen zen zuhaitz tantai baten hostaia tartean zegoen zulo biribil edo begi batek nire arreta piztu zuen arte.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Eskuin eskua sakelean sartu eta giltza sorta atera zuen, haietako bat aukeratuz.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0053 Zarate jaunak paper batzu atera zituen sakeletik: - Gaurtik aurrera zu Fermin Garcia izango zara.

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0023 Gero laban bat atera zuen sakeletik.

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0023 Linterna gabardinaren sakelean gorde zuen.

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0068 Txaketaren barneko sakeletik paperak atera zituen.

86. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 A!. Eta dirua praketako sakeletan gorde zuten.

87. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 Fitxa han zeukan, sakelean, baina bete gabe.

88. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 Eskuin eskua sakelean sartu zuen.

89. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0033 Ondoren errementaria hurbildu zen udaletxeko atera, galtzetako sakeletik giltza astun bat atera eta ireki zuen atea.

90. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0154 Ondoan, metro batzuen luzerako akuario batean, botikariak frogaleku bat prestatua zeukan toberadun sakelentzat, eta han eta hemen zeutzan haietako batzuk, baliogabetuak, beren lau bihotzek taupada motelak ematen zituztelarik.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0447 Sakelarako dirudien liburutxo batean aurkitzen da kopla-zerrenda hau eta, metrika aldetik, oso desberdina da.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0078 Langilearen produktotik langilea mantentzeko (bera ta bere sendia) behar diran gastuak kenduta, beste irabazi guziak ugazaben kolkora dijoaz, ugazaben sakeletan mukurutzen dira.

93. 1969-1990 gipuzkera antzerkia i. begiriztain 0088 - Sakelean zeraman musu-zapi zikiña atera zuen Mike`k.

94. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0046 Diru-kopuru galanta bertan utziarren bein da berriz erakarriko ginduan azoka aundi arek, bein da berriz bideratu ginduzuten amets-lillura darion merkatu artara gure zisku ta sakelak zearo ustu arte.

95. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0224 Andik urte batera Maguntzia`ko Goigotzai aukeratu zuten bertako Eliz-gizon Nagusiak, baña Erroma`ri kargu orrengatik ordaindu bear zitzaizkion amalau milla dukat urreak Alberto`k bere sakeletik ematekotan.

96. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Atera zituan sakeletik betaurrekoak...... eta astiro astiro, kapela aren ikerketa egiten asi zan.

97. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0137 Urrena atera omen zun sakeletik sokatxo bat ta asi omen zan neurtzen bai luzen zenbat zan, bai zabalen ta bai goraka.

98. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0124 Joxe Marik atera zuen sakeletik ordain-dirua, baña Joxe Anjelek aurrea hartu zion eta hitzik ateratzeko betarik ere etzion eman Joxe Mariri.

99. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Ostera, jabeen sakelak azkarrago berotzeko doaia ba-du piñuak.

100. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. pochelu 0210 HORTENZA (Robertoren sakelan emanez billet bat) (Palmirak idekitzen dio eta berriz emaiten) - Ederra dun billet hau.

101. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0150 Behar dela hiritar dudarikan ezta,
bainan lur-langilea beza errespeta;
eduki arren diruz sakelak beteta,
jangairik ez badago, akabo da besta.

102. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0041 Beste batzuek berriz, aintzinetik sakelan ezarriak zituzten sosetarik bat esku petik ahurrera gordeka bezala emaiten, erranez.

103. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0192 Beti Mendiburu eta biak etxerat itzuli gure paperñoa sakelan, eta irabazi liburu ederra beso pean!.

104. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0199 Ez dut erran nahi Azkaingo herriak, urteko diru konduekin, 13 batasun horieri eman duela dirua sakelen bete; ez.

105. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0117 Taberna: Sakela hutsik eta
guztiekin zorrak.

106. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 POZIK eta itxaropentsu itzuli naiz Durangoko azokatik etxera, sakelak zertxobait arindu zaizkidan arren kontentu.

107. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Estatutik 8.500.000 espero da, umeen kuotetatik 4.000.000 inguru eta gainontzekoa herritarren sakeletik atera behar zelan edo halan.

108. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Dantzatu direnean, arbaso zaharrak
Kanporat ilki dira, husturik sakelak;
Plazan arribatzean, bisaiak gorririk,
Mundu guzia zagon irriz zabaldurik.

109. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Ba`leiteke liburu karua izatea, baiña gure sakelak ituntzen diran neurrian gure biotzak poztuko dira, euskaldunak merezi ditugun lako liburu ederretan geure gaiak ikusiaz.

110. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Dakizun bezala, eliza gizonen boterea beheiti ari bada ere, Euskal populuaren parte handiena sakelan daukazuen.

111. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0089 IV- Sasuian entzûn dianian lehen tirua phartitzen
Kartuxaz ditû gerrikua eta xakolak bethatzen
Ez uste ûkhen gure Pierra arhinzki dela plantatzen
Herri gûzian ez da bestebat hori ahal denik partzen.

112. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00118 Aurrera jarraitu aurretik sakelak bete genduzan.

113. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0029 (...) Baldomerok ezkerreko sakelean?.

114. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0029 (Sakela seinalatzen du).

115. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0029 Ezkerreko sakel horretan, lau gozoki dituzu.

116. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0029 Eztabaida inozo hau amaitzeko, bide bakarra dago: Atera iezazkiozue sakeletik gozokiak eta orduan jakingo duzue zenbat dauden, hiru ala lau.

117. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0029 Sakelean eskua sartuko dizut, (...).

118. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0016 F. Txohik bere sakelean bilatu eta kautxuzko haur txupete bat erakusten dio etsirik.

119. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0035 3. beste sakeletik

120. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0035 Tximitxek harmonika gorde zuen sakelean.

121. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0145 - sakel hutsik: edo poltsikoa hutsik; baina hutsik erabiliz bada hainbat esamolde: hanka hutsik, oinutsik, praka hutsik, kamiseta hutsik, larrutsik...

122. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00139 Hiri honetako handitasunak miretsirik, liluraturik, hemendik hara ibilirik izango nintzen ziurren leihorantz zuzentzen du behakoa, urrunera begiratuz, bere hitzen egia baieztatuz Hasieran Brooklyn-eko ostatu merke batean alokatu nintzen, sakeletan bost zentabo baino topatu ez nituen arte.

123. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00062 Hitz horiek entzutean, Alizia printzesa sakelan eskua sartzen hasi zen, arrain-hezur magikoa gordeta zeukan tokian, eta esan zuen:

124. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00080 Ordu txikitan kale ilunetan zebiltzan mozkorrei sakelaren pisua arinduz hasi ninduan. Etxeetako leihoak bortxatuta andereen bitxi eta harribitxiak komodetatik lapurtuz jarraitu ninduan.

125. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0012 Atera zuen gero bere jakako sakelatik kartera bat, eta papera han gorde zuen txukun-txukun, dena sekreter batean sartu eta hura giltzaz itxiz.

126. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0033 Akabo dirua, akabo sakela... Augustin kaketan bela.

127. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0155 Giltza sakelean sartzen du berriro eta esaten dio Elvisi gainerakoa eskolatik irteten direnean jakingo duela.

128. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00033 Rambletara abiatu zinen jaka besoan tolestuta, eskuak sakeletan.

129. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00033 Bizarra erakutsi zizun sakelatik osorik atera barik.

130. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00102 Erretratuari begira segitzen duzu, zutik, eskuak albornoz arrosaren sakeletan.

131. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00139 Analisiaren emaitzak eskuan dauzkazu sakel barrenean, eskuineko sakelean epeltzen eta zimurtzen, tolesdurak trinkotzen atzamarren mugimendu urduri etengabean.

132. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0044 Kuban gelditzen den iraultzaile bakarra ote den edo Fidelek ere, munduko beste agintariek bezala, sakela gizentzen ote duen...

133. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0098 Ez dakizu zer erantzun, izenik ozenena eman nahi diezu, eta laburra, sakelak karakterez bete ez diezazkizuten.

134. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0116 Euskal Herrian jendeak subiztekoei eraginen lieke, baina hemen ez dago subiztekorik, tronpetariak bakarrik atera ahal izan du txiskeroa sakeletik, eta biztu.

135. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0044 -Ea zer dudan sakelean bila ibili ondoren hiru dolarreko txartel zimur eta hamar xentimoko txanpon bat atera zituen.

136. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0044 -Ze, sedazko sakel txikiak, hari batean lotuak izaten diren horiek?

137. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0019 Txiki-txiki birrindu zuen zati bakoitza azukre partikula bilakatzeraino sakelean zeukan zertifikatu konpultsatua, Petersburgon sendagile zen osaba Ivanek itxaropenez sinatu ziona, keari eta hautsari zien alergia adierazten zuen frogagiria.

138. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0050 Errubloak bailiran biltzen ditu balak sakelera, merkatu beltzean etekinik eman dezaketelakoan.

139. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0010 Eta, jakina, akaberako ezkontza ere iragarrita utzi digu Goañarekin gurutzatzen den bakoitzean koloreak gorritzen zaizkiola adierazte hutsarekin 5 Eta zer esanik ez, gerrara abiatu aurretik, honek emandako Lurdesko Amaren medailari musu eman eta sakelean sartzen duenean.

140. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0017 Horregatik, bidaiaren lehenengo egunetan, sakelan diru mordoa neukala, beldur izan nintzen eta mesfidantzaz ibiltzen nintzen nire ostatu apalaren inguruko auzo zaharrean nahiz bestelako lekuetan.

141. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0009 Hala ere, foie erosteko asmotan bazoazte behintzat, astindu ederra emango diozue sakelari.

142. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0018 Helduen hezkuntzarako lehen saio hura (Alemanian sortutako lehen lanbide-eskola) berak ordaindu zuen bere sakeletik.

143. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0040 Oñetako berriak erosteko baño diru geyago bazuen sakelean, baña lantegi berri bat eskuratu arte Caracas'tik ekarritakoekin irautea erabakia zeukan.

144. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0082 Jauntzirik galtza, kapusail eta espartin,
iduri du, zinez, Bidarraiko Patin.
Eskuan makila,
sakelan xirula,
poneta sartua begietan barna.

145. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gte 0005 Hara eta hona hitzaldi egiteko gonbidapenak izango dituzu, zeure sakela diruz ongi berotzeko.

146. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Ezkerrekoek ala eskuinekoek sustatu dituzte, zenbaitek sakelak ongi betez bitartean, inflazioa doi bat bederen menean atxikitzeko aitzakian.

147. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Hemen hau planteatu behar da: Nork agintzen du gisa honetako autobideak egitea? Ez ote da bakarren baten sakela betetzeko?

148. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0036 Bertze pistola baten usainak eragin dit hirugarrena tirokatu izana eta orain dirua sartu nahian eskuineko sakelean.

149. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0046 Haatik, sakola zolan,
sûkre tarrok zonbait, bospesei, goititzen dû.
Ekiak gogorki joko dûanean,
eineren nabaritzen hasiko denean,
horietarik bat, arteka,
busti eta hurean,
hurtzera ûtziko dû ahoan.
Sûkreak emaiten dû igeitarzûna zankoer,
bûhûrtzeko indar zain oroer.

149 emaitza

Datu-estatistikoak: