XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 Zeuben eche edo familiyaren jan edana ta soñecua billatu ta zeuben ondasunai beguiratu dayozuen, ta oitura char guztiyen iturburu ta sustraya dan alperreriyatic, iguez eguin daizuen, zereguin garbi ta onetan arozotuco zara.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0017 Beguiratu eguizu arduraz euretan utsic eguiten ete dozun, eta cegaitic: eguizu aleguiña, ezagututeco ondo zure pecatuen sustraiya, aterateco.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0041 E. Emoten yaque capitalen icena cegaitic dirian beste bicioen buru, iturri ta sustrayac leguez; ez yatorque barriz ain ondo mortalen icena, bada ascotan benialac baño ez dira.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Probentza'ko Omero ixentautu eben gixon ospetsu onek aberrijaren sustrayak idoro ebazan, eta bat egiñik errittarren ixate, siñizte eta beste gauza gustijakin, idaztirik ederrenak agertu ebazan.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Lateran sustraya daukijen izkuntzetako idazlarijak ezeze doixtarr minnesiger ayek be Rose aldeko izneurlarijekandik neurtitz bijurkera eta ereskera ikasi ebezan.

6. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Zuzenbide utsak be gizarteko lazka ta burruka onen erro ta sustraya ayenatu dagikez; baña zeatzen bete arren be ezin daikez biotzak batu ta gogoak alkartu.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Gazte garbi onek bezela esan litzakezueke zuek ere beste zital aien ostera, bai, baña itz antzekoakiñ t'abots aundigoakiñ, guk ere atsegin maitatzeko eskubidea nai degu, bana ez iñolaz abereki guramen ori, zerekoitasun besterik ez dana, lazkeri ta gaiztakeri besten iturburu dana, ez baizik, gizatasunezko maitetasun eskubidea, bere oikor edertasun t'ondorengo espalpen jakiñ argitsu pen; ez zentsu utseetik sortutako maitakerie, ez baizik, bi bizi garbi elkartutakoetik (bi lañu elkar tximistatuetik txinparta argia sortzen dan erara) sortzen dan biozkada iturria, ez oldarka itxua, legun, xamurtua, adimen ta naimen zuzen bide pen argitua ta dena sustrai ezeriz, bien berekoitz ukaldi osoen, guraso gazte oen jasoi sendo ziurrena bere aurguntz sengie altxatzeko.

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0172 Bilbo'tik atera ziran Berrtendona eta Rekalde, au andrre tolosarrarekin ezkondua, eta izan liteke jatorriz Berrgara'n sustrraia zuena.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Bara-k diño, baratzan egozan bedar ta zugatz txikijenetik andijena giñoko guztien sustrai ta oiña lez izango zala, nundik atera leikian bara-k (vegetal) adierazoten ebala, ta ortik datozela barazuri...

10. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Bara esan geinke baratzako gauza batzuen sustraia dala, guztiena baleite es izatia, mallukija, madarija... baratzan artuten dira, baña bara eztabe eukiko ointzat, bestela esan bierko dogu b biurtu dala m itz orretan.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ukulluko lurr, majaera eta orrma baztarr guztietako garrbitasuna egin dun nekazariak esan lezake, bearr bada abere bat, bi edo iru gaxotu gabe edo il gabe negu arrtan gelditu zaizkala, bada abereai, naiz zaldi ta naiz abelgorriai sorrtzen zaizkaten gaitzen sustraiak, zikin tarrtean egoten dira.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Zegatik ete? Len aitatu dodazan bearrezko gauza biak, Maitasun eta Zuzentasun berbera danaren Ordezlariari dagokionez, bere biotzean sustrairik sakonenak daukiezalako.

13. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0069 Gorroto onek bere sustraiak
sendian ditu nik uste,
guraso onak dauzan etxean
ezta asarrerik ez naste
.

14. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 idazti Deunean murgildu bearko da, textoak ondo aztertu, sustrai-sustraietara joan....

15. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Xatur - Neska! Ori den errimiña! Aguro aspertu aiz emen. Orrek esan nai din ire biotzak sustraiak an utzi dizkiñala.

16. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0020 Ezker-eskubi, beso biak sustrai,
aizea astinduz, bizia edaten.
Zuaitz bat dirudik zerutik jaten
ipurdiz gora... Goian ote-dek jaia?

17. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0148 Asiera artan zuentzaz deten eskertasun aundiak zekarkien gauz bat ote zan uste izan nuen, bañan arras sakonagoa dala laxter ikusi det, barren-barreneraño, biziaren sustraietaraño, sartua daukat, nere buruak baño indar geiago du eta oso bere mendean arkitzen naiz...

18. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0022 Jainkoaren Ama izateko autetsia baitzan, amatasun aintzagarri auxe da gaiñerako bere ontasun guztien sustrai, neurri ta elburu.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Zein dira inhumanitas orren sustraiak?

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Siñismenaren sustraiak zean ezartzen ditu, antziñako gezurrezko jainkoen elesti edo mitoloji, ta grekotar filosofi zaarrean.

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Bonum est faciendum malumque vitandum sustraia, denok naturaz dakigu.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Gaia bere sustraietan mamitu dezadan.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0201 Lenago esan detanez gai onek bi zati dauzka, alde batetik politika theoria ta bestetik theori oien sustraia ta istoria.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0020 Gertaera Nagusi artan dago, kondaira osoa ez ba'da ere beintzat, geroko gertakizunen sustraia ta asiera.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Ze idazle izan dituan euskerak, beren liburuak, beren ideiak, menderik mende idazteko moldean izan diran goraberak: guzti ori jakitea, gure mintzoa sustraitik menderatzeko eta berari ospea emateko ere bide on bat izan ditekela errez ikusi leike.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0173 Au ez al da euskera sustrairaño ezagutzeko arrobi joria?.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0034 Joandako aldiak bai baitu bere ondoko eta jarioa: bere sustraiko altxuma du etorkizuna.

28. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Zure baratzean landare azkaia
aldatu ninduzun, Iauna, lur gozoan;
bai lur ori ondu ta arrotu ondoan,
barnago ta aisago sar nezan sustraia.

29. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Zer ederragorik? Begi ta belarrietatik sartzen zaiguna, bi aldiz itsatsia gelditzen da gure gogoan; eta txikitan entzun ditugunak, betiko sustraia uzten digute gure animan.

30. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Baño okerragoak gertatzen dira langilleak, eta langille ez diranak, bere leñuetako sustraiak atera ta erbestera jotzen dutenean.

31. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Baña sustraitik erren geratzen dira oien erabakitzak, erlijioaren oñarri ta mamia bear baitira gizonen gogoak paketsu asetzeko.

32. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Orren ondorea ustegabe azaltzen da, sustrai txikiak bereala erretzen baitira bizitza onetan.

33. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Gaurko bearrizanerako gaztediak sinismen kementsu ta sustrai aundiduna bear du.

34. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0126 Ez gara sustraitik asi.

35. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0126 KAPI.- Zu eta ni zimelegi gara sustrai barriak botateko.