XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia ea 0296 Aren aztarnik ez ta gaztelu
zar ordez arripilloak,
zati sutuen kea dario
lapur gautien zuloak.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Arangoitik, sutu ta zutundu ta gorputz-erdia zabalera atarata, al eban zolien deadarrez Que calle el intérprete esan eban.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0011 Zuc, neure Jaungoicua, daucazu esanda, ez deutzazula ezerbere ucatuco zeure Amari: jardun edo ejerziyo onec dira zerubetaco Erreguin iragarri zenduan Birgina orren ondra edo gloriyaraco, eta Mariya laco ama bat ta ain Ama ereguiyaren ondran eguiten dan guztiya, dana leguez zure semiaren ondra gueiyagoraco, arguitu eguiguzu, Jauna, gure adiña, ta sutu gure guramena amodiyozco suaz, gure erregua eldu dedin, jarriric zagozan jargoi ereguirano.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Baña icusi ebanean Sacerdote nagusiac, bere asmu guztiac deseguiten jacazala, eta bere usteaz urteten ezebala, eta teztiguac bere condenetaco guei ez ocasiñoric emoten ez eutseela; gura eban berac Salbaguillea bere berbeetatic artu; eta orre gaitic egoan suturic eta bere barruac artu ezinic, icusiaz ce sendo eta oso ixillic irauten eban; eta onan bere barruco artegatasuna escutadu eziñic supitoan jagui zan ain mereci baga jarriric egoan jarlecutic, eta asserrez eta icioturic esan eutsan Salbaguilleari; ¿Celan zagoz ixillic?¿Cer gaitic berba eguiten ez dozu?¿Ce andiuste, estaldute edo erechi gura da ori?¿Celan zeure descarguan ezer emoten ez dozu?¿Cer gaitic berbaren bat zeure contra eguin direan salaquisun eta testigantzetara esaten ez dozu?.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 ¿Cer izango zan beste bere amodioaren ezaupide andiagoren bat emon baleutse? Eta eguin eban orrec, gaiztoeenac euren senetic atera eta itsuturic leguez ichi beebazan arguiaren indarrez ¿Cer sentidu eta eguin bearco dabee, amodio au sinistu eta ezagutu dabeen semeac eta adisquideac? Beronec bada urten eraguiten deutse euraccanic eta jarten ditu mirarituac eta surtuac, alaco euren barruan eta gogoan darabiltzezala, Jaungoicoac gauza escutu oneec aguertu, edo misterio andi orreec ezanerazo edo sentierazoten deutseezanean.

6. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Asi ziran lekaimiak, lasterr sartu ziran neskatillok, alako garr ta subakin, bero nenguan nerau be, sutu nintzan, eta aorr danok abo eta bijotz batez Iñaki deunaren ereserrkija abestuten.

7. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0028 Gerra soñuarekin
Suturik gaztiak
Ez gaitu ikaratzen
Inpernu guztiak,
Ez da etsai gogorren
Bala ta burniak:
Il bear baldiñ bada,
Ara emen biziak
.

8. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0035 Jaiki dira mendera nayan
Griña makurra suturik,
Eraso digu baita mundubak
Inpernubakiñ baturik:
Ez gera bildur! gugana dator
Ama Birjiña zerutik,
Etsai arruak oñperatubak
Lertutzen daki gogotik
.

9. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Fedian sendoturic
Amorioz suturic
Guerraraco bezela
Beti benetan,
Etsayac bildurturic
Icaraz larrituric
Beguira gaitzatela
Zure oñetan.
Mariaquiñ, euscaldunac,
Mariaquiñ danac batera, ¡¡¡Aurrera!!!
.

10. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0040 Maitezco labe
Goritua
Caridadean
Su-gartua,
Sutu ezazu
Gaur mundua,
Guizonen biotz
Izoztua.
Oh Biotz gozo...
.

11. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0033 Gurutzea besoetan zuala guelditu zan bere benetaco gogo sutubarequin Jaunari esquerrac ematen, ta luzaroan guelditu zitzayon gorputza batere adore gabe.

12. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 Aldareko Sakramentuban guganako maitetasun barru-barrutikakoz irazekiya, bere indarr-laguntzak gure biyotzetara ixurtzeko zaletuba, guri bere buruba eman eta Jaun'artzean gure biyotzetan sartzeko gur bizitan dagoan Biyotz Jainkozkoaren ondonai sutubak ¿orrenbesteko eskergabekeri ta zintzoez irabazi al du?.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 ¡Nere Jaun-Jaungoiko! Zure ezaupide bereziya, su erretzaille izatea da, ta su ortatikan Serafiñai besteai baño geyago eman ziyezun; orrela zure izatea argiyago ikusita, Zuganako maitetasunean sutu-suturikan egoteko.

14. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 - ¡Jesús!... zer du su onek!
¡onelakorikan!...
noiz ta presa geyago
daukatanetikan,
¡eztu, eztu egiñ nai
egurrak surikan,
ala odol guziyak
dauzkat suturikan!-
.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0184 Betoz, ba, etsaiak orruka,
betor inpernua suturik;
Antonio gurekin dala,
eztago, eztago bildurrik.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Ta nik gogatzen nuen: ¡Ona nola emen agertzen dan euskaldunen itsutasun da ergelkeria! ¡Emen inglesak gure euskerazko liburuak biltzen eta aiñ egoki gordetzen, ta gu Euskalerrian, aiñ ajolik gabe eta otz gure izkuntza maitearentzat! ¡Kanpotar urrutiarrak, atzerrietakoak, gu baño sutuago gure odol, bizitza ta izkuntzari dagozkienentzat!.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Oriek danak zueri ezagutueraztea da nik gaur dakardan xede edo gaia, Jaungoikuak ta bere ama gaitzitzalik gabiak laguntzen nauela bear bezela itzegiten, eta zuen biotzak sututzen, Beraren eta euskeraren maitetasunaz.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Bere emazte eta umeac, icaraturic, erregutzen diote, utzi deguiola gueldiric; baña alperric; bada guero baño guero sutuago eguiñic, josten du paretian, azotatzen gogor, eta zauritzen du lantza batequiñ.

19. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 Eta... Aita Aizpuru`ren itz sutuak entzun; biotz biotzetik !¡gora!! batzuek bota... Iñazio gure Patroi aundia sarreran bezela abestu ondoren, bere biziko burrundararekin....

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Kardaberazi, Yosun Biotzari zeukan maitetasunak, ez zion iñola edo ezela ere kendu, Euskelerriari, zorr zion, eta Euskerari zeukon maitetasun eta zaletasuna: kendu ez utsa, ken bearrean, sutu, garrtu, garbitu, gorendu, ortzezkotu, Yainkozkotu egin zion....

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Orduan, Jesus-en amak erdoy gabeko eskuchu garbiyak bularraren onduan tolesturik, beguiyak goruntz jaso-ta, biotza Jaungoikoz sutua zenkalarik, irekitzen ditu bere españ gorriyak, eta Zerutarrik bikañenak beretzat nai lukian mingañik dontsuenakin ekiten diyo Jaunaren ondasunak aguertziari: Magnificat anima mea Dominum Luc I 46.

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Oilarrak ordu berean kantatu zue ta eilalamiak, aserre gorritan suturik, erran zue: Madarikatuko altzaio oilar orri mia, orrengatik galdu bampauml;itut estudiante bilagorria.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Kistarrak, euskaldunak batez ere, zeruratzeko gogo biziaz, sutu-goritua zagon bere biotza.

24. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0101 Itzaldian aintzinat zidoan bezala, sutu ta sutuaz, ondarrerako berorreri ere izu-ikara bat sartzeraño, oro irazeki omen zituen.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 GAIZKIÑAK.- Bart gabean norbaitzuk sutu zituzten Leaburu erriko Otazu baserrin bi zugaz meta belar ondoz pillatutakoak.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¡Zuen bearra bazegoen batzoki ontan pizka bat sutuko bazan, bai! Batzoki aldera ere ekarri bazkide berriak, geuren aldetik lan piska bat jarriaz.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Laterriaren Araudi nagusiak eta garagarrillaren 13'garreneko legeak diotenez, Jaurlaritzaren aurka auzia sutzea erabitzen da; erabaki ori, Araudi-nagusiaren auslea dalako.

28. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta aiñ jatorra ikusten ebala, sututzen jakon barrua, eta begixegaz eta arnasa luzeka, ari aitzen emon gurarik ibiltzen zan beregaittik erebixan sua.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 Ain zoli ta zorrotz zelo santuan suturik, pulpituan itz egin, eta pekatariak Jainkoagana mugitzen bazituan, konfesonarioan jarririk bere lan santua bete ta osatzen zuan; pekatari gaixoen animako eritasunac prudentzi, jakinduri ta somakera zerukoaz an osoro sendatzen zituan.

30. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0016 Ara Jesusen Biotz gozoa amoriyuan suturik, Su ta gar beti erretzen dago txingar bizi bat eginik.

31. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Ordua dugu, euzkotarrak, gure biotzak abertzaletasun gartsu batekin sututzeko, gure gogoak azkartzeko, gure eskuak pizkortzeko.

32. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0121 Eztakit zek sutu naben.

33. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0156 - Burua makur, erdi negarti, brixak urtenda... eskutatu zan Madalen nai ta lenengotan sututa madarikatzen asiko ete zan itxura erakutsi.

34. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0414 Guda-orniolak eta ontzitegiak darabillen abiadeaz batera ipar-amerikarren gogapetan gudarako kemena sutu, nekeak artzeko gogoa indartu, ta gurenda-naia biztu egin dira.

35. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 225 Orrela itz-egin eban, Atene, gerrariak sutzen dituana ezagutu eban arren.

36. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0033 Zergaitik sutzen zara, bada?.

37. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Marrazoaren ondoan urak gorritzen asi ziran, eta odolaren erakarpenak sututako marrazoak, gero-ta basatiago sarraskiari ematen zion.

38. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0030 MOUTON - Txantxetan zen. Baina zera esan behar dizut, nere kideko batzuk Soir à Paris lokartzen ari dela adierazi didate. Egunkariaren itxura ezin hobea da, baina orain ez du lehengo eztenkada pozointsurik, irakurlegoa sututa jartzen zuen joera zinkatzaile hura ere ez.

39. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0013 1425'etik 35'erako bitartean agramontesak eta Lukuzetarrok, Joanes de Foix bitarteko genuela, egin geniken hamar urteko bake-aldia ere etziken errespetatu. Noiz-nahi, bere gizataldeek nire jendea hiltzen, bazterrak sakailtzen, etxeak sutzen, emakumeak galtzen ziarduten. Bake-ituna amaituz gero, gure etsaigoa biziago eta gordiñago billakatu duk, eta elkarrenganako gorrotoa eta odol-egarria duk gutarteko bizilege bakarra.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0111 Sutzea 9. irudian ikus daitekeenez, balbula txapalak itxita aurkitzen dira.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Negarrez urtzen zoan neskatilaren gorputza, eta maitasun garretan sutzen maitasuna.

42. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0075 - Eternitatea nire interesak bete ahal izateko balio zaidan irudipen bat da -azaldu zuen Lizenhuzek suturik.

43. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 Usai egin eta azeriari begira gelditu zen: - Simaurra * da!! zioen suturik hartzak.

44. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0066 Surik ere ez, baina batzuren sinisgorkeriaren aurrean, zuhaitz adaska eta hostoak katalaiuaren lenteaz sutu zituen Paganel-ek.

45. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0254 - Rikardo tronoan berriz ez esertzeko, zerbait egin beharra dago - oihukatzen zuen Bellamek suturik -.

46. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0049 Biltzarretan suturik salatzen zuen gizartearen ustela, etorkizun berria eraikitzeko, zutik dauden egituren lehertarazi beharra aldarrikatuz.

47. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0070 Txapliguak sutu zituen Bayardo San Román-ek, jendeak luzatu zion pattarretik urrupatu zuen, eta autotik jaitsi Angela Vicariorekin cumbiamba-ren ingurutxoan parte hartzera.

48. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0119 Hemen... hauetxek denak bizkarrez bizkar erantsirik, giltzaz giltza suturik agertzen zirela, agertuko hurrengoan ere, eta orduan besteak banan banan gainera esertzen, guk zeruari gordetzen diogun begia elkarri - heuk asmatzen ari duk, Adur arrakero horrek!

49. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0067 Sutu egiten ninduen era horretara hitzegiten entzuteak, baina balditu ere bai piska bat.

50. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0083 Behe aldean, mendebaldean, eguzkia sartzerakoan, une batez basamortu hura argituz marra gorri sutu bat uzten zuen, begi zimurtua bailitzen, gero eta beherago, beherago, beherago oraindik, gau beltzaren ilunpe itsuan sakon galdu arte.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0324 Ez da mirestekoa hainbeste idazle euskararen amodioan sutuak atera baditu.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Idazleen esanez sutu beharrean, desordenua erein nahi omen dugula-ta guri eraso beharrean (dagoena eta datorrena azaldu eta iragarri baizik ez baitute idazleek egiten), hobe litzateke esandako hori arreta handiagoaz aditzea, eta aldez aurretik oharrak eta iragarpenak zinezago hartzea.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0257 Jesusen jarrerak, noski, nabarmentasun haundiagoa eta esanahi sakonagoa hartzen du, bere inguruko gizarte-giroa zer-nolako gogorkeri giroz sutua zegoen begiratzen badugu.

54. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0338 (Guziok batera sutzen asiaz)
- Hori ez! Ordago botako diogu! Jota ke! Egin zaiogun lepo!.

55. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0108 San Agustin, erlijioso, apaiz eta gotzai bezala, Jainkoarenganako maitasunean suturik bizi izan zen.

56. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0088 Aal zuten guztia artu eta sutu egin zuten etxea.

57. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0028 Beren gizonak iges egin ziela konturatu ziranean, aren erri-lagunengandik artu zuten apena: ardiak il eta bordak sutu egin zizkieten.

58. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 - Eta mozkorturik zijoalako, erori egin zan, eta erortzean, bera oartzeke, sutu egin zitzaion pistola, eta tiro aren bala, eskerreko saietsetik sartu zitzaion.

59. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0169 - Eta nor dan ezagutu gabe sutu dizkiozute orrenbeste tiro?
- Alto eman diogu, ta ez da geratu.

60. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0002 Gizonak bere ikus-moldean gogortzen, tematzen, sutzen direnean, ez daiteke izan ez batetaratzerik, ez eta argi osorat heltzerik.

61. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. izagirre 0001 Eta ahantzi duzu, nolatan ordea, Aguirre duela abizena, eta Carlos ez baina haren abizena irakurrian sutuko zela errazago polizia eta aztoratuko jueza.

62. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00010 Aita, orduan, sutu egiten zaio, ahotsa altxatzen dio eta matrakan hasten dira halabeharrez.

63. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0014 Ni sutu egin nintzen pixka bat, aitak esandakoa, guztiz egia ere ez zelako; eta egia izanda ere, ez zegoen horrela, baldar eta modu txarrean, esateko beharrik.

64. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0075 - Ez sutu, gizona, hura joan zen eta, zuretzat hobe.

65. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00215 biztanlerik ez bada nire egoitzetan
zein kaletara
zein aberritan eraman hezurrak
zorion zahagi zuriak hortik zehar hustuz
larrutuz jainkorik aingeru-ezpata sutuekin
bekatu sailean
zeinetan bilduko nituzkeen
jibaro kaskezur harroak
semaforo itsasoaz maiteminduak
kafesne katilu pozoiz beteekin

66. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00248 Txirria sutu eta zupada sakon bat eman dio: haxixaren abisua biriketan, mezularia burura abia dadin.

67. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0116 Habanarrek bakarrik dakite sutu gabe edaten.

68. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0046 IKATZA BEZALA SUTUTAKO BEGI ETA HORTZ HANDIZ HORNITUTAKO ZAKUR HEZIGAITZEZ, BATZUK BAITA METAL BITXIZ EGINDAKO MASKARA ETA OSKOLEZ ESTALITA ERE.

69. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00070 Zein zen epaimahaiak Iraolaren bertsoez zuen eritzia? Polita da amaikagarrena; baiña berba bat edo beste daukaz izkindeari eztagokion erara. Onezaz ganera ezta aiñ euskaltasunez betea, eztoa euskaldunen biotzak euren erriarentzako maitetasuna sutu ta biztutera.

70. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00001 Hitzaldi hauen berri ematen zuten kronikarien arabera, Jaungoikoa eta Lege Zaharra, JELenganako maitasunean jendea sutzen eta gartzen aparta zen.

71. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0327 Baina su-jaietako sutzarrak eta zuziak, beste ezeren aurretik, sorginen kontra zuzendutako armatzat hartu behar badira, litekeena da azalpen berorrek balio izatea, bai airera jaurtitzen diren disko gartuentzat eta bai abagune horietan mendian behera botatzen diren gurpil sutuentzat ere;

72. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0175 - Bai; bazterren batetik sutuko ziok eta bigarrena ere garbituko dik.

73. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0042 Eta bizi zelarik itzalitzat jo genuen txingarra indartsu sutuko da hil eta gero ere.

74. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0009 Eta atzo arte inor baino abertzaleagoa izan zena gaizkiesaka hasteak sutzen du bat.

74 emaitza

Datu-estatistikoak: