XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0097 Onartutako estatutu berrietan egon diren aldaketarik nabarmenenak, legezko xedapenetik datozenak, Gizarte-Ekintzetako Batzordea eta Balantzea Berrikusteko Batzordea desagertzea eta Kontrol-Batzordearen zereginak indartzea dira.

2. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 I. kapituluan, xedapen aplikagarri nagusiena izanik, abenduaren 30eko 18/87 Foru Araua, Ondaren Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga arautzen duena jasotzen da.

3. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 Bertan, kontutan hartu beharrekoak diren eta jatorrizko testuan eta jorraturiko gaiarekin loturik dauden xedapenetan izan diren aldaketei buruzko ohar zenbait jasotzen dira orri-oinetan, orientabide gisa erabil daitezen.

4. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 Bestetik, Xedapen hauen izaera, beti ere, iragankorra dela azpimarratu behar da, eta beharrezkoa izango da, beti, higiezinen merkatuaren errealitatera etengabe egokitzen joatea.

5. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0197 AZKEN XEDAPENAK Lehena: Foru Dekretu honetan aurrikusitakoa garatu eta betetzeko beharrezko erizten dituen xedapenak diktatzeko baimena ematen zaio Hazienda, Finantza eta Aurrekontu Departamentuko Foru Diputatuari.

6. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0158 Aipatu 13. artikuluaren 2. atalak esaten du honela hartutako xedapenen berri Batzarre Nagusiei emango zaiela, berretsiak izan daitezen.

7. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0158 AMAIERAKO XEDAPENA Foru Arau hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunean sartuko da indarrean.

8. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0443 Xedapen Derogatzailea Eskumenak Osasun eta Gizarte Ongizate Departamentuko Zerbitzuko buruengan delegatzen zituen 1985eko azaroaren 14eko Foru Agindua (Er. 153) derogatu egiten da.

9. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0500 Azken Xedapena Foru Agindu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

10. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0525 Xedapen Iragankorra. Foru Agindu honetako 3. artikuluan ikusitako jakinerazpen eredua aurkezteko epea baino lehen Uztailaren 14eko 6/1988ko Foru Arauko 4. artikuluan ezarritakoaren arabera hobaria duten ekintza eta kontratuak direla eta Ondare Transmisio eta Ekintza Juridiko Dokumentatuei buruzko Zergagatiko autolikidazioak aurkeztu dituzten Pertsona edo Entitateek, soberakinez sartutako kuoten itzulketa eskatuko dute, aipatutako jakinerazpena aurkezten den datatik kontaturiko gehienezko hilabeteko epean.

11. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0525 Xedapen Derogatzailea. Derogaturik geratzen da abenduaren 1eko 612/1988 (er. 88/134) Foru Agindua, uztailaren 14eko 6/1988 Foru Arauak onartutako hobari fiskaletara bildutako inbertsioen jakinerazpen eredua onartzeari buruzkoa.

12. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0339 GEHIGARRIZKO LEHENENGO XEDAPENA Zerga-sisteman sartutako edo ekonomiak edo salbuespenezko beste zirkunstantziaren batek ekar ditzakeen aldaketak direla eta, banaketa bertikal modeluan eta/edo banaketa horizontalaren koefizienteetan funtsezko aldaketak sartu beharra gerta dadinean, Finantza Publikoetarako Euskal Batzordeak, metodologia eta kalkulu mailako aldaketei buruzko proposamenak egin ahal izango ditu.

13. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0017 Hezkuntz sistema arautzen duten bi xedapen nagusiak honako hauek dira: 1970eko Abuztuaren 4eko Hezkuntzaren eta Hezkuntz Erreformaren Finantzaketarako Lege Orokorra, eta urte bereko Abuztuaren 22koa, aipatutako legean erabakitako Hezkuntz Erreforma aplikatu ahal izateko behar den egutegiari buruzkoa.

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0017 Bi xedapen hauen arabera, hezkuntz sistema ondoko mailaotan sailkatua geratzen da: Eskolaurreko Hezkuntza, Oinarrizko Hezkuntza Orokorra, Batxilergoa, Unibertsitate-Hezkuntza eta Lanbide-Heziketan, Helduen Hezkuntza Iraunkorraz eta Hezkuntza Bereziaz gain.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0244 Horretarako berton ematen dugun eredua, kasurik arruntenari dagokiona da, alegia, senar-emazteenari, seme bat izanik, eta inolako legatu, xedapen edo disposizio berezirik gabekoa.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0063 Aipaturiko erregelamenduaren 1. artikuluak ondoko eran azaltzen du zertan datzan langileen ibiltze askea: Estatu elkartekide baten hiritar orok, zeinnahi delarik ere haren egoitza, beste Estatu elkartekide baten lurraldean alokairuko iharduera iristeko eta egikaritu edo ejerzitzeko eskubidea du, beste Estatu elkartekide horretako langile nazionalen enplegua arautzen duten legezko, erregelamenduzko eta administraziozko xedapenen arabera.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0063 EEETren 48.4 artikuluan aipatzen dena: (langile alokatuen ibiltze askeari buruzko) xedapenak ez dira Administrazio Publikoaren enpleguen kasuan aplikagarri.

18. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0006 Gutxienezko errendimendu taulan finkatutakoak edo hargintza eta marmolgintza gremiorako adierazitako arau berezien arabera zehaztutakoak baino errendimendu txikiagoak, errendimenduaren borondatezko urripen gisa kontsideratuko dira produzitzaileaz besteren arrazoiengatikoak ez direnean, ordainsariaren % 20ko urripena edota legezko xedapenetan aurrikusitako santzioen aplikazioa sor dezaketelarik.

19. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 LEHENENGO TITULUA / Xedapen Orokorrak
1. Artikulua.- Aplikazio Eremua.

20. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 Lege, arautegi orokor eta lerrun handiagoko beste zenbait xedapenekiko beren menpekotasunaren kaltetan izan gabe, Ordenantza hauek errespetatu beharko dituzte Urbanizazio eta Eraikuntza proiektuek.

21. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 I TITULUA Xedapen Orokorrak.

22. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Lege, araudi orokor eta lerrun handiagoko beste zenbait xedapenekiko beren menpekotasunaren kaltetan izan gabe, Arau hauek eta HIRIGINTZ FITXETAN barne hartutako zehaztapenak errespetatu beharko dituzte Plan Orokorrek, Bereziek, Xehekapen Azterlanek, bai eta eraikuntza eta urbanizazio proiektuek ere.

23. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Indarrean dauden xedapenek kasu bakoitzerako exigitutakoez gain, ondorengo dokumentuak gaineratu beharko dira: - Hirigintz justifikazioa: Obren edo erabileren egokitasuna indarrean dauden araudi eta planeamendura.

24. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Prezioen berrikuspena 1.- Kontratua prezioen berrikuspenera loturik geratuko da, eragin horretarako Otsailaren 4eko 2/1964 Lege-Dekretua eta gai honi buruz indarrean dauden gainontzeko xedapenak aplikatuko direlarik.

25. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 ARABA LURRALDE HISTORIKOAREN XEDAPEN OROKORRAK. ARABAKO FORU ALDUNDIA. OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA.

26. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 BESTELAKO XEDAPEN ETA ERABAKIAK FORU ADMINISTRARITZA.

27. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen testu birbatua onetsi zuen apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuaren Testuko 122.1. art. betetzeko, zortzi egunetako epean zehar, adierazi den hornidura kontratatzeko egin den deialdiko Lehiaketa Publikoarentzat aginduzko izango diren Baldintza Teknikoen eta Administrazio Baldintza Berezien Pleguak jendaurrera azaldu dira.

28. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen testu birbatua onetsi zuen apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuaren Testuko 122.1. art. betetzeko, zortzi egunetako epean zehar, adierazi den hornidura kontratatzeko egin den deialdiko lehiaketa publikoarentzat aginduzko izango diren Baldintza Teknikoen eta Administrazio Baldintza Berezien Pleguak jendaurrera azaldu dira.

29. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 AZKEN XEDAPENA Ordenantza hau Udalak behin betirako onartu eta testua Lurraldeko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren 1990ko urtarrilaren 1ean hasiko da aplikatzen eta indarrean segituko da indargabetzea edo aldatzea erabakitzen den arte.

30. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Udal Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen testu birbatua onetsi zuen apirilaren 18ko 1986/781, Legegintzako Erret Dekretuko 122.1. art. betetzeko, zortzi egunetako epean zehar, adierazi den hornidura kontratatzeko egin den deialdiko lehiaketa publikoarentzat aginduzko izango diren Baldintza Teknikoen eta Administrazio Baldintza Berezien Pleguak jendaurrera azaldu dira.

31. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 IRAGARKIA Foru Mildiztegirako pergaminu motako papera 1990. urtean zehar hornitzeko dei egindako lehiaketa publikoa Udal Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen testu birbatua onetsi zuen apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuko 122.1. art. betetzeko, zortzi egunetako epean zehar, adierazi den hornidura kontratatzeko egin den deialdiko lehiaketa publikoarentzat aginduzko izango diren Baldintza Teknikoen eta Administrazio Baldintza Berezien Pleguak jendaurrera azaldu dira.

32. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Honako Foru Dekretu honen Eranskin gisa eta bere Lehenengo Azken Xedapenean agertzen diren Balioztatzeko Arau Teknikoak eta lurzoruaren eta eraikuntzen balioen lauki-markoa onesten dira, hiri higiezinen katastroko balioa zehazteko.

33. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 AZKEN XEDAPENAK.

34. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Udal Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen testu bategina onetsi zuen apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuaren testuko 122 eta hurrengo artikuluak beterazteko, zortzi eguneko epean zehar, egin den deialdiko lehiaketa publikoarentzat aginduzko izango diren Administrazio Klausula Berezien Pleguak jendaurrera azaldu dira.

35. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aldi berean, Udal Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen testu bategina onetsi zuten apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuaren Testuko 122. artikulu horretako 2. lerroaldearen eta hurrengo artikuluen itzalpean, lehiaketa publikoa iragartzen da, beharrezkoa balitz, Administrazio Klausula Berezien Pleguen aurkako erreklamaziorik azaldatzearren, lizitazioa geroratu egingo litzatekeelarik.

36. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0008 Xedapen iragankorrak / 1. XEDAPEN IRAGANKORRA

37. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0008 Azken Xedapenak / 1. AZKEN XEDAPENA.

38. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0008 2. AZKEN XEDAPENA Aurreikusten ez denerako, hauteskunde erregimen orokorreko legeria erabiliko da kidetasunez.

39. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Euskadiko Autonomi Elkartearen 1988.erako Aurrekontu Nagusiak onarturik ez egotearen ondorioz, Eusko Jaurlaritzak berriro jartzen ditu indarrean Abenduaren 3ko 389/1987 Dekretua dela bide (Abenduaren 31ko 246. zenbakidun E.H.A.A. dirulaguntzak araupetu eta 1987.eko ekitaldian zehar garatu ziren hainbat xedapen.

40. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Seigarrena.- Onuradunek, ekainaren 25eko 23/1984 Legea, Itsas hazkuntzez, eta indarreango xedapenak edo gai hortaz geroan eman litezkeenak eta aplikatzeko diren balio orokorrezko beste haik ere bete beharko dituzte.

41. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Zazpigarrena.- Baimen hau emateak ez du esan nahi, eskatzaileak, Itsas Hazkuntzez indarreango xedapenek arautzen dutenaz aparte, administrazio, ogasun, osasun, lan, etab. arloetan jadaneko diren beste arau batzu bete dituenik.

42. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 AZKEN XEDAPENA Dekretu hau, Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitara dadin egun berean, jarriko da indarrean.

43. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 AZKEN XEDAPENAK Lehendabizikoa.- Foru Aldundiek dute Dekretu hontan finkaturikoa garatu eta beterazteko ahalmena.

44. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Irakaskuntza Zentru pribatuei baimenak emateko errejimen juridikoari buruzko ekainaren 7ko 1855/ 1974 Dekretua (uztailaren 10eko E.B.O.), Batxilergoko Ikastetxe pribatuen sailkapena araupetzen duen 1978.eko maiatzaren 8ko M.A. (15eko E.B.O.) eta osagarrizko gainerako xedapenak ikusirik.

45. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bulegoak: Administrazio Klausula Partikularren Plegua, Teknika mailako Xedapenena eta lehiatzaileentzako interesgarriak izan daitezkeen gainontzeko agiriak, Wellingtongo Dukea Hiribidea, 2, Solairuartekoa, Gasteizen dagoen Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusian, Barne Sailean, egongo dira eskuragarri.

46. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko gehigarrizko xedapenetatik zazpigarrenean ezartzen denaren arabera, ehuneko hogeitamar edo gorakogo ezintasuna duten langilez betetzeko gordetzen da ehuneko hirua.

47. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko gehigarrizko xedapenetatik zazpigarrenean ezartzen denaren arabera, ezinduek eta gainontzeko izangaiek baldintza berdinak bete beharko dituzte hautaketa-saioetan, deialdiaren gai diren lanpostuei dagozkien egitekoak ohi den bezala betetzea eta ezintasunak ezbateragarriak izan ez daitezenaren baldintzapean.

48. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0004 VII.- ONARTUTAKOEN ZERRENDA 7.1.- Lehiaketa-oposaketako behin-betiko sailkapenaren hurrenkera, oposaketa eta lehiaketa aldietan lortutako puntuen guztirakoaren arabera finkatuko da, ondorengo apartaduan aipatzen diren xedapenen arabera.

49. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Beste zenbait Xedapen KULTURA ETA TURISMO SAILA

50. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Hirigintza, Arkitektura eta Ingurune Departamentuko Foru Diputatuak, 1990eko urriaren 23eko dataz ondorengo erabakia hartu zuen zeinaren xedapena jarraian argitaratzen baita: Hernaniko 13 Poligonoko Konpentsazio Batzordea Gipuzkoako Hirigintz Entitate Laguntzaileen Erregistroan inskribitzeko agindua ematea.

51. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 20. Hirugarren Xedapen Gehigarrian aipatutako kopurua baino zenbateko txikiagoa duten era guztietako gastuak baimentzea, hala nola muga hau gainditurik ere aldizkako epeguna duten gastu jakinak, Aurrekontuan berariaz aurrikusita daudenak edota Hitzarmenetatik eratorritakoak edo legezko obligazioaren eratzaileak ere, Foru Diputatuen eskumenak salborik.

52. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 21. Ezein motatako kontratuak egitea baimendu eta zinatzea, Foru Diputatuen eskumenak salborik, ahalmen honek barne duelarik Proiektua eta honi dagokion gastua eta, halaber, klausula-pleguak eta kontratuaren adjudikatarioa onartzearena, hala nola Hirugarren Xedapen Gehigarrian aipatutako kopurua baino zenbateko txikiagoz, legeek kontratazio-organoari ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

53. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 AZKEN XEDAPENAK.

54. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00063 3. Xedapenen batean administrazioren bati eskumena aitortzen bazaio, baina eskumen hori zein organok erabili behar duen zehazten ez bada, gaiaren eta lurraldearen arabera eskumena leukaketen beherengo organoek izango dute espedienteen instrukzioa egiteko eta espedienteak ebazteko ahalmena, eta, bat baino gehiago badira, hierarkian komun duten goragokoak.

55. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00161 f) Diskrezio-ahalez baliatuz emandakoak, baita lege edo erregelamenduetako berariazko xedapenen baten ondorioz hala behar dutenak ere.

56. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00175 g) Lege-mailako xedapen batean berariaz ezartzen bada.

57. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0133 Foru Arauaren Bigarren Aldibaterako Erabakiaren 2, txatalean aipatzen diren horniketak, kengarri izango dira Xedapen Gehigarri honen 2. txatalean adierazten den beharkuna bete ostean Elkargoekiko edo Pertsona Fisikoen Errentarekiko Zergaren zioz aurkeztu dadin lehenengo aitorpenean, baldin eta Borondatezko Gizarte-Aurrezaintzarako Erakunde batean sartu ez badira.

58. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0133 5. Foru Dekretu hau argitaratzekoan, 1988.eko Elkargoen gaineko Zergaren aitorpena aurkeztua izan eta Xedapen Gehigarri honetan ohartarazten denari heldu nahi diotenek 1989.eko uztailaren 25erarteko epea izango dute, aurreko 2, txatalean aipatzen den aukera erabili (...)

59. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0171 Foru Arauaren Bigarren Xedapen Iragankorraren 1. txatalak aipatzen duen zerga-erregimena erabilgarri izango da hurrengo bi baldintzok gerta daitezen guztietan:

60. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0244 Azkenik, baldintza batzuk ezartzen dira uztailaren 15eko 7/1988 Foru-Araueko Bigarren Xedapen Iragankorreko 1. apartaduaren babesean egindako akarpenak direla-eta.

61. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0038 2. Uliazpi Fundazioa Foru Erakunde Autonomoak eta Foru Elkarte Publikoek lege indarrez edo beraien ekimenez kontratatuta dauzkaten edo kontratatzen dituzten Urteko Kontuen kanpo-auditoretzetan garbi adierazi beharko da, xedapen erabilgarriek xedatutakoaz gainera, beren Aurrekontuen likidazioari buruzko berrikuspen osoa ere, aurrekontu horiek, Foru Aldundiak aurrekontu, kontabilitate eta finantza erregimenari buruz adierazitako arau eta jarraibideen arabera egin diren adieraziz eta aztertu beharreko ekitaldian egindako eragiketak behar bezela burutu diren esanez.

62. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00020 1. Hona hemen aldi honetako neurrien helburua: Eusko Jaurlaritzak, horretarako aginpidea duenean, xedapen komunitarioak bere araudira ekarriko dituela bermatzea edo, aginpidea Eusko Legebiltzarrarena denean, lege ekimenak burutuko dituela bermatzea.

63. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00020 a) Sailari edo sailei xedapen komunitarioen berri emango zaie, xedapenok sailaren edo sailen konpetentzietakoak diren gaiei eragiten badiete.

64. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00020 b) Delako xedapenari buruz sailak bere iritzia zehaztu beharko du eta, hala dagokionean, Eusko Jaurlaritzak.

65. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00020 c) Delako xedapen komunitarioa barne araudira ekartzeko, barne araua edo, hala dagokionean, lege proiektua onartuko du.

66. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00020 1. Xedapen komunitarioak barne araudira ekartzea Eusko Jaurlaritzaren edo Eusko Legebiltzarraren zeregina denean, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak Europako Gaietarako Zuzendaritzaren bitartez emango die sailei xedapenon berri.

67. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00020 2. Sail bakoitzeko organo arduradunari delako xedapen komunitarioaren berri emateko, III. eranskinean jasotako eredu fitxa erabiliko da.

68. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00021 Xedapen komunitarioa barne araudira ekartzeko, kasuan kasuko legea edo araua onartuko da, horretarako legeak ematen dituen bideak erabiliz.

69. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00123 XEDAPEN GEHIGARRIAK

70. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00123 ALDIBATERAKO XEDAPENAK

71. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00123 Lehenengoa. - Xedapenen atzeraindarrik eza

72. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00058 e) Estatutu araubidearen inguruko alorrei eragiten dien lege aurregitasmo eta xedapen orokorren egitasmoei buruzko txostenak egitea hilabeteko epean.

73. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00051 Batasunaren helburuak itun honetako xedapenen arabera lortuko dira, ezarritako baldintzen eta egutegiaren arabera, eta, Europako Erkidegoa eratzeko Ituneko 5. artikuluan zehaztutako moduan, subsidiariotasun-printzipioari men eginez.

74. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00051 Europako Parlamentuak, Kontseiluak, Batzordeak, Justizia Auzitegiak eta Kontuen Auzitegiak dauzkaten eskumenak, Europako Erkidegoak eratzeko itunetako eta itunok aldatu edo osatu dituzten ondorengo itun eta egintzetako xedapenetan eta itun honetako gainerako xedapenetan aurreikusitako baldintzetan eta helburuetarako erabiliko dituzte.

75. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00150 3.- Erkidegoak, itun honetako beste xedapen batzuen indarrez burututako politiken eta jardueren bidez, 1. idatz-zatian ezarritako helburuak lortzen lagunduko du. Kontseiluak, aho batez, Batzordearen proposamenez, eta Europako Parlamentuari eta Ekonomia eta Gizarte Lantaldeari aholkua eskatu ondoren, neurri bereziak har ditzake, 1. idatz-zatian aipatutako helburuak gauzatzeko Erkidegoko estatuek burututako ekintzei laguntza emateko.

76. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 2- Itun honetako xedapenak Itsasoz haraindiko Frantziako departamenduei, Azore uharteei, Madeirari eta Kanaria uharteei aplikatuko zaizkie.

77. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 4.- Erkidegoko estaturen batek Europako zenbait lurralderen kanpo harremanak bereganatuta badauzka, itun honetako xedapenak aplikatuko zaizkie lurralde horiei ere.

78. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 Itun honetan eta bere aplikaziorako ezarritako xedapenetan aurreikusten diren mugak eta baldintzak kontuan hartuta.

79. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 2. Kontseiluak aurreko atalean jasotako eskubideak gauzatzeko xedapenak ezarri ahal izango ditu.

80. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00153 Esaldi hau Europako Legebiltzarraren 1996ko xedapenetik hartua da. Dokumentu horretan sektak ugaltzen ari direla nonahi ziurtatzen da; Europar Batasuneko Estatu kideei erne ibiltzeko gomendatzen zaie, eta zorroz dezatela fenomeno honi buruzko ardura esaten.

81. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00086 Gai orokor horien garapena faktore ugariren menpe dago; horien artean, aurrekontuei buruzko xedapenak ezezik, ondokoak ere sartzen dira: Biosfera Erreserba kudeatu beharra, ikerketen emaitzak, alderdi interesatuen koordinazio nahiz elkar ulertzearen emaitzak, nazioarteko joerak, etab.

82. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00295 Gizarte babesik gabeko egoeran dauden haur eta nerabeen atentzio erresidentzialaren kalitatea bermatu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzak, Gizarte Zerbitzuen Legeak ezarritakoaren arabera, arauak garatzeko dituen eskumenak bere gain hartu, eta gizarte zerbitzuen zentro eta zerbitzuentzako baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena erregulatzen dituzten xedapenak egin behar ditu.

83. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00295 Izaera horretako xedapenak promulgatzea bide bakarra da atentzio erresidentzialaren prozedura, antolamendua eta funtzionamendua, kalitate irizpide bateratu eta estandarizatuen arabera gauzatzeko.

84. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00295 Dena den, Foru aldundiek atentzio erresidentzialaren, kalitatearen gaineko azkeneko eta zuzeneko erantzunkizuna dutenez gero, beraiei dagokie adin txikiko erabiltzaileen ongizatea bermatzea, eta, kontuan izanik Vitoria-Gasteizko Udalak ere hartu duela bere gain erantzunkizun bera, aldundiek zentroetan aurrera eramaten diren laguntza eta heziketa ekintzak modu sistematikoan kontrolatzeko neurriak hartu beharko lituzkete, ikuskapena erregulatzen duten xedapenen zain egon gabe.

85. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00086 - Hiru Ordezkari Teknikoak Ordezkari Profesional Teknikoak dira. 4/1992 Legea indarrean sartu zenean, Adin Txikikoen Tutoretzako Auzitegietan edo Adin Txikikoen Epaitegietan aritzen ziren lanean. Aipatutako legezko testu horretako azken bostgarren xedapenak, bere bigarren apartatuan, zekarrenez, bertan behera uzten zen langile hauen zerbitzua Justiziako Administrazioan, eta, aldin berean, atxikitzen zituen Adin Txikikoen gaietan eskuduna den Administrazio Publikoari, esan nahi baita, neurrien betearazpenaren erantzunkizuna zuen Administrazioari.

86. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00716 Hori dela eta, xedapen berezirik izan ezean, erruari nahiz kontratu erantzukizunari buruzko manu erkideak aplikatuko dira.

87. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00388 Merkataritza Kodeko 2 eta 57. artikuluak, legalki Merkataritza Kodean azaltzen diren xedapenen bitartez arautu beharreko merkataritza-egintzei dagokienez, eta horrelakorik ez dagoenean, kiroletako produktuen salmentan merkataritzako marjinak aplikatzeari buruz dauden merkataritza-usarioak.

88. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00037 Hemen ere araudi bikoiztasunak zenbait arazo panteatzen ditu: Kode Zibilak enpresariaren diligentzia frogatzea ahalmentzen du, baina, Kode Penalak ez du azken neurri hau onartzen, ondorioz, lehenengo kasuan xedapen zibilak enpresaria erruduntzat jotzen du eta beraz, erantzule zuzena izango da eta araudi penalarentzat, berriz, erantzule ordezkoa eta objektiboa izango da.

89. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00037 Xedapen zibila gogorragoa da enpresaria beste batek eragindako kaltearen erantzule zuzen izendatzen baitu, baina kontrakoa frogatzea onartzen du Zuzenbide Penalak ez bezala, non enpresaria beti ordezko erantzule izango baita.

90. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00159 Estatuak soldatei, gizarte-prestazioei eta horrelakoei buruzko xedapenak erabakitzen dituenez, emakumearen estatusa eta familiaren izaera ere erabakitzen ditu.

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00143 Baina, oro har, epaileek zuzenbidearen xedapen berri hauek zuzenbidea dagoeneko den horretatik ateratako txosten hobetuak bezala aurkezten dituzte.

92. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0007 Duela urte batzuetatik hona, ezaguera zientifikoak sozialduz doaz, eta bide horri jarraituz, kaleko biztanlegoarengandik gertu ez dauden hainbat xedapen legaletako datuak bildu nahi izan ditugu hemen, euren irakurketa komentatua burutzeaz gain.

93. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0060 1970.eko Ehiza-Legearen ondoren, beste zenbait xedapen sortu ziren, hala nola, 7 ugaztun, 44 hegazti eta 3 narrasti-espezie babesten zituen 2573/1973 Dekretua; eta ugaztun, hegazti, narrasti eta anfibio ugari zorrozki babestutako basa-faunaren espezie bezala hartu zituen 3181/1980 Errege-Dekretua.

94. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0181 ebazpen horren arabera oso egokia izango litzateke, errefuxiatuaren estatutua zehazteko, nazio bakoitzaren prozedurak xedapen bereziak izatea, inolako funtsik ez duten eskaerak berehala bideratzeko, aztertze sakona ez baitute merezi eta jasotzen dituzten herrialdeentzat, izapidetze-karga izateaz gain, errefuxiatutzat jotzeko benetako arrazoiak dituztenei kalte egiten diete.

95. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0181 Azkenik, Lege honen 18.3 atalean dagoen xedapena Konstituzio-Auzitegiaren doktrinara egokituko da; (...)

96. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0144 HIRUGARRENA.- Beteta baitzeuden uztailaren 7ko 30/1981 Legeko Seigarren Xedapen Gehigarriko 2, 3 eta 4. puntuetan galdatzen diren ukanbeharrak, tramitera ametitu zen ezkontza-bananketako demanda,

97. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0144 Senar-emazteek elkarren akordioz jokatuz eta ...(e)ko datarekin ezkontza-bananketako demanda bat formulatu zuten Epaitegi honen aurrean, zeinak biltzen baititu uztailaren 7ko 30/1981 Legeko Seigarren Xedapen Gehigarrian manatzen diren ukanbehar eta formalitate guztiak, eta gauza nabaria da kasu honetan ematen dela, Kode Zibileko 81,1 artikuluan aurrikusten den supostua,

98. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0228 HIRUGARRENA.- Beteta baitzeuden uztailaren 7ko 30/1981 Legeko Seigarren Xedapen Gehigarriko 2, 3 eta 4. puntuetan galdatzen diren ukanbeharrak, tramitera ametitu zen ezkontza-bananketako demanda,

99. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0270 IV.- PROZEDURA.- Kode Zibila Aldatzeko Legeko 5. xedapen gehigarriak ezartzen du intzidenteetako prozedura eta, beraz, Judiziamendu Zibilaren Legeko 741. artikulua eta hurrengoak aplikatu behar dira, berezitasun propioekin xedapen horrek ezartzen dituen epe eta gainerakoei dagokienez.

100. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0370 bete beharrekoa dela hautemanez, eta ez dela auzi-ihesean diktatu, bidezkoa da, Kode Zibileko 80. art.aren eta uztailaren 7ko 30/1981 Legeko Bigarren Xedapen Gehigarriaren arabera, iharduketa hauek aipatzen duten epai kanonikoaren efikazia zibila erabakitzea, eta berori betearaztea Kode Zibileko xedapenek deuseztasun eta desegintzako kausei buruz diotena jarraituz.

101. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0370 XEDAPENEZKO PARTEA

102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0203 Era pasiboa ez da hizkuntza arruntean erabiltzen eta era horren gehiegizko erabilerak xedapena ulergaitz bihurtzen du.

103. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0439 Beste eremutan hutsuneak gertatzen dira zeren egoera batek kutsu juridikoa izan dezake erantzun juridiko berezirik izan gabe: badirudi printzipioz zuzenbideak egoera horri buruz zerbait esan beharko lukeela, egoera juridikoki errelebante edo adierazgarria da, baina erantzun juridikoaren bila abiatuz gero konturatzen gara hutsune bat dagoela zuzenbideak (xedapenek) erantzunik ematen ez duelako.

104. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0439 Gauza bat da sistema juridikoa a priori agertzen den bezala (xedapenen multzoaren ezaugarria dei genezakeena) eta beste gauza bat sistema juridikoa a posteriori eraikitzen den bezala (arau juridikoak sistema batean ordenatuak).

105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0439 Baliteke xedapenek juridikoki errelebante edo adierazgarri den ekintza edo egoera bati buruz ezer ez esatea, a priori.

106. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0172 Legitimazioari dagokionez, berriz, orobat konstarazten dugu ezin aplika dakiokeela kasu honi seigarren xedapen gehigarria, (...).

107. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0268 Eta bereberki Kode Zibila aldatzen duen Legeko 3. xedapen gehigarria ere, zera xedatzen duenean:

108. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0268 B) LURRALDETARRA.- Hirugarren xedapen gehigarriaren arabera, Lehen Instantziako Epaitegia Famili Epaitegia izango da eskuduna, txandaz dagokion hura.

109. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0366 118. EPAI KANONIKOAREN EXEKUZIOA. 30/1981 LEGEKO 2. XEDAPEN GEHIGARRIA

110. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0017 Lotespen juridiko honen asmoa berebat ageri da testuan sartu den klausula derogatorio batean ere, aurreneko aldia baita horrelakorik gure historia konstituzionalean; nahiko zabala da klausula hori eta begiztatzen du, ez bakarrik erakundeen oinarrizko erregulazioa, honen lekuan erregulazio konstituzional berria sartu baita zuzenean, baizik eta, orokorki, Konstituzio honen kontra doazen xedapen guztiak ere bai.

111. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15568 XEDAPEN GEHIGARRIAK

112. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15568 Lehenengoa. - Foru Dekretu honetan xedatutakoa burutu eta betetzeko beharrezkotzat jo daitezen xedapenak emateko ahalmena ematen zaio Ingurugiro eta Lurralde Ekintzako Foru Diputatu Andre Txit Argiari.

113. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15568 AZKEN XEDAPENA

114. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18510 Ondoren, eta Ekonomia Itun horretako bigarren xedapen gehigarrian ezarritako prozeduraren bidez, erabaki hori abuztuaren 4ko 38/1997 Legean gauzatu zen.

115. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18511 Foru arau honek 111 artikulu 14 titulutan banaturik, xedapen gehigarriak, iragankorrak, indargabetzaileak eta amaierakoak ditu; zergak ordaintzeko norberak duen betebeharra arautzen du bereziki arau honek, hau da, bertakotzat jotzen direnek lortzen dituzten errentak kargatzeko zerga pertsonala arautzen du.

116. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18511 Horren ondorioz, eta bertan bizi ez direnen zergaketa berritzen ez den bitartean, indarrean dihardute azken subjektu pasibo horien zergaketa arautzen duten xedapenek.

117. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11696 Xedapen Orokorrak

118. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11698 Lege berriak, halaber, kirol-federazioetako xedapenak aldizkari ofizialetan argitaratzeko nahitaezkotasuna jaso du.

119. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11702 I. TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

120. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11704 3. artikulua.- Xedapen orokorrak.

121. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11707 3.- Kirolaren Euskal Kontseiluaren osaera, izendapen-sistema, jarduera-arauak eta egitekoak araudi bidez ezarriko dira. Nolanahi ere, nahitaezkoa izango da kontseiluak esku hartzea kirolarekin lotutako xedapen orokorren proiektuetan.

122. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11707 4.- Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordeak, bere erakuntzari, antolakuntzari eta jardunbideari buruzko gorabehera guztietarako, lege hau eta berau araudi bidez garatzen duten xedapenak izango ditu araubide.

123. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14143 Goian aipatu dugun Lege Organikoaren gehigarrizko lehenengo xedapenean badago zaintza-klausula bat, zenbait autonomia erkidegok, Euskal Herrikoa tartean, pertsona eta ondasunen babesaren arloan dituzten eskurantzak zaintzeko.

124. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14143 Horren arabera, autonomia erkidegook behar beste xedapen eman ahal izango dituzte ondoko hauek arautzeko: euren polizi indarrei eta euren lurraldeetako toki korporazioen menpe dihardutenei bideokamerak erabiltzeko baimena ematea, bideokameren erabilera, grabazioen zainketa, grabazioei ezartzen zaien xedearengatiko erantzukizuna, eta grabazioak eskuratzeko edo baliogabetzeko eskaerak.

125. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14144 Abuztuaren 4ko 4/1997 Lege Organikoak, bestalde, gehigarrizko zortzigarren xedapenean erregimen berezia aurreikusten du trafikoaren eta bide segurtasunaren erregulazio, kontrol eta disziplina lanetan bideokamerak eta irudien grabaketarako beste tresna batzuk erabiltzeko; erregimen hori, ordea, Segurtasuneko Indarrek eta Kidegoek toki publikoetan bideokamerak erabiltzeko printzipioen esparru berean sartu da, kontuan izanik gure Antolamenduaren arabera segurtasun indarren eginkizuna dela trafikoa eta bide segurtasuna zaindu, erregulatu eta kontrolatzea, eta bai bide publikoetan babesa eta laguntza ematea ere.

126. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14144 Aurreikuspen hori dekretu honen gehigarrizko hirugarren xedapenean dago.

127. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14144 I. ATALBURUA. XEDAPEN OROKORRAK

128. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Donostia, 1998ko urtarrilak 23.-Javier Capdevila Mayoral, Idazkari Teknikoak. (449)(724) ERANSKINA I. ATALBURUA XEDAPEN OROKORRAK

129. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Lege, araudi orokor eta maila altuagoko beste xedapen batzuei zor zaien menekotasuna kaltetu gabe, Arau hauek Garapen Plangintzak eta Hirigintza nahiz Eraikuntza Proiektu guztiek errespetatu beharko dituzte. II. ATALBURUA PLANEAMENDUAREN GARAPENA

130. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Bizigarritasun, segurtasun, zerbitzu eta abarretarako baldintzei dagokienean, indarrean dauden Hiri Antolaketako Arauetan eta derrigorrez aplikatzekoak diren legezko xedapenetan aurreikusitakoa beteko da. VI. ATALBURUA HIRIKO LUR EREMUETARAKO ARAU PARTIKULARRAK

131. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Lurzati eraikigarria mugatzea eta lurzati horretan ezarriko den industria generikoki kontrolatu ahal izateko beharrezkoak diren hirigintzako xedapenak finkatzea; batez ere, Tecnomodul S.L. enpresari dagokionean.

132. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Azken xedapenak.

133. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01531 3. Espedientearen izapideei ekitea, indarrean dauden xedapenekin bat etorriz.

134. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05601 Xedapen orokorrak

135. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05602 II. atala. Xedapen erkideak.

136. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05602 Xedapen gehigarria.

137. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05602 Azken xedapenak.

138. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05606 II ATALA. XEDAPEN ERKIDEAK

139. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17549 Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak 1999ko urriaren 13ko bileran hartutako erabakien laburpena, maiatzaren 30eko 3/1984 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Gobernu eta Administrazioari buruzkoak (ekainaren 4ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala) 59. artikuluko 4 zenbakian xedatutakoaren arabera argitaratzen dena, foru arau horrek berak 57 eta 59.3 artikuluetan dioenari jarraituz bestelako xedapen eta erabakiak argitaratzea eragotzi gabe:

140. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 2. Antolamendu xehekatuaren oinarrizko xedapenak.

141. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 - Hala ere, Ingurabidearen Trazaera, E-I.a/70.2 Lotespen Orokorra duen xedapen xehatu gisa hartuko da, Urrakiko Errepidearen hasierako bidezatian E.I.a/70.1 egingo den aldaketa puntuala bezalaxe.

142. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0002 1.14. 2,3 planoetan jasoten diren eraikinen babes-mailei dagozkien xedapenak eta bertan burutzeko partehartzeak, Altxaketen plano bilduma, kudeaketari buruzko Arauetako 5.1 atal eta Sorospidezko Arauetako xedapenekin bateratzea ezarriko da.

143. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0002 1995.eko ekitaldian zehar udalezgaindiko kultura jardueretarako erabiltzeko dirulaguntzen emakidari buruzko arautegia ezartzen duen maiatzaren 2ko 25/95 Foru Dekretuko Bigarren Xedapen Gehigarriko c) Udalak idazatia aldatzea; aipatutako Dekretuan, idazati horretan, 43299,450101,0405 aurrekontu atalarari atxikitako 38.878.900 pztako zenbatekoa finkatzen zen eta orain zenbateko horri 2.757.759 pzta gehiztea planteatzen da, beraz honela idatzita geldituko da:

144. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0002 AZKEN XEDAPENA

145. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0003 AZKEN XEDAPENA

146. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0004 Hirugarrena: Xedapen hau hogeitahamar (30) asteguneko epearen barruan Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratua izan dadila agintzea, eta udal mugarte biei doazkien batzordeetara joan daitezen eta Sail honen ordezkari gisa izendatutako teknikariei jakineraztea.

147. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0001 Hezkuntza-Sistemaren Antolamendu Orokorrerako urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoko seigarren xedapen iragankorrak lehenengo azpiatalean ezartzen duenez, ikastolak eta herri-eskola biltzeko ekainaren 29ko 10/1988 Legean aurrikusitako ihardunbideen arabera Euskal Autonomi Elkarteko Hezkuntza-Administrazioaren menpeko herri-ikastetxeen sarean bildu diren ikastetxeetan diharduten irakasleek irakaskuntzako Funtzio Publikoan sartu ahal izango dute, Hezkuntza-Administrazio horrek deitutako berariazko hautaproben bidez, aurretik Eusko Legebiltzarrak araututakoak.

148. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0001 Horri dagokionez, Euskal Eskola Publikoari buruzko 1/1993 Legearen zazpigarren xedapen gehigarriak ezartzen du, ikastolak eta herri-eskola biltzeko ekainaren 29ko 10/1988 Legean xedaturiko ondorietarako, ikastolek epe bat izango dutela aukera egiteko.

149. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0001 Zazpigarren xedapen gehigarri hori aplikatzeko, aukeratzeko eskubide horretaz baliatzeko ihardunbidea arautzen duen maiatzaren 4ko 123/1993 Dekretua eman zen, eta prozesua herri-ikastetxeak sortzeko dekretuak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz burutu da.

150. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0001 Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen hamairugarren xedapen gehigarriko zazpigarren azpiatalean aurrikusitakoaren arabera, Euskal Autonomi Elkarteko unibertsitateaz kanpoko irakasle-kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen xedapen gehigarrietako bigarrenak bere lehenengo a) azpiatalean ezartzen du, bestalde, aipatzen diren irakasleek dagokien kidegoan karrerako funtzionario irakaslearen izaera lortu ahal izango dutela, horretarako behar diren titulazio-baldintzak betetzen badituzte, hautaproba mugatuak eginez.

151. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0002 XEDAPEN GEHIGARRIA

152. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0002 Otsailaren 19ko 2/1993 Legearen bigarren eta bostgarren xedapen iragankorretan aurrikusitakoaren arabera, hautaketa-prozesuan parte hartzen ez dutenek edota hori gainditzen ez dutenek Administrazioaren zerbitzuan jarraituko dute, ordurarte izan duten lan-erlazio beraz, eta beren lanpostuak iraungitzekotzat joko dira.

153. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0002 AZKEN XEDAPENAK

154. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0003 2.1.3.2. Irakaspostuetarako hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-egunak zehazteko irizpideak finkatzen dituen martxoaren 9ko 47/1993 Errege Dekretuko xedapen gehigarrietatik hirugarrenaz hizkuntza-eskakizun bakoitzerako homologatutako hizkuntzazko egiaztapenen baten jabe izatea, beti ere agiria dekretua indarrean jarri baino lehen emandakoa bada.

155. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0003 2.2.1. Euskal Autonomi Elkarteko Unibertsitateaz kanpoko Irakasleen Kidegoei buruzko 2/1993 Legearen bigarren xedapen iragankorraren arabera, ekainaren 29ko 10/1988 Legean aurrikusitako prozesuaren bidez euskal eskola publikoan sartzen diren ikastetxeetako lan-legepeko langile finkoen izaera duten irakasleek (izaera hori hezkuntza-administrazioak aitortutakoa bada) eta hezkuntza-administrazioa titular deneko ikastetxeen sarean bat egite bidez sartu diren irakasleek karrerako funtzionario irakaslearen izaera lortu ahal izango dute.

156. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0006 Hala ere, proba horiek egitetik salbuetsita egongo dira HE1 edo HE2 hizkuntza-eskakizunen jabe direla egiaztatzen duten lehiatzaileak eta, aipatutako Dekretuko xedapen gehigarrietatik hirugarrenean ohartemandakoarekin bat etorriz, hizkuntza-eskakizun berriekin homologatutako edo parekatutako hizkuntza-egiaztapenen baten jabe direla egiaztatzen duten lehiatzaileak, baldin eta Dekretu hori indarrean jarri aurretik (1993ko apirilaren 3a) lortutakoak badira.

157. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0006 Martxoaren 9ko 47/1993 Dekretuko lehenengo xedapen gehigarriak ezartzen duenez, aipatutako Dekretu hori indarrean jartzean hezkuntza-administrazioa titular deneko ikastetxeen sarean bat egite bidez bitarteko funtzionario gisa sartu diren irakasleek, hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko berariazko probara aurkeztu direlako edo aurretik aurkeztu izan ez direlako, hizkuntza eskakizunik egiaztatzea lortzen ez dutenek, hautaketa-prozesuan segitu ahal izango dute eta ondoren zehazten diren epeak izango dituzte, jatorrizko egoeraren arabera, adierazten diren eskakizunak egiaztatzeko:

158. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0008 Epaimahaiburuen ordezkotza Langilegoaren Kudeaketako Zuzendaritzak baimenduko du; mahaikideena, berriz, ihardun behar duen epaimahaiburuak, ordezko mahaikideak hartu beharko duela kontutan izanik edo halakorik ezean, izendatu dituen xedapenean agertzen den hurrenkeraren arabera ondoren agertzen denak.

159. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0014 10.1.2. Herri-administrazioetako inolako zerbitzutik, diziplinazko espediente baten ondorioz egotzitakoa ez izanari eta herri-iharduerarako gaitasun-gabetua ez egoteari buruzko zinpeko aitorpena edo agintza, hautatutako lehiatzaileen zerrenda argitaratzen den xedapenean eraskin gisa agertzen den ereduaren arabera.

160. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2751 Dekretuaren Lehen Xedapen Gehigarrian agintzen denari atxikita hauxe:

161. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2751 .BUKAERAKO XEDAPENA

162. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1400 Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak 1996ko urriaren 8an hartutako erabakien laburpena, maiatzaren 30eko 3/1984 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Gobernu eta Administrazioari buruzkoak (ekainaren 4ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA), 59. artikuluko 4 zenbakian xedatutakoaren arabera argitaratzen dena, foru arau horrek berak 57 eta 59.3 artikuluetan dioenari jarraituz bestelako xedapen eta erabakiak argitaratzea eragotzi gabe:

163. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 3 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

164. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Euskadiko Autonomi Estatuaren 10.1 artikuluak, 37.3.c) artikuluarekin lotuta, eta, halaber, azaroaren 25eko 27/1983 Legeak, Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko harremanei buruzkoak, 7.a)3 artikuluan, martxoaren 24ko 4/1995 Foru Arauak, Gipuzkoako Udal Barrutiei buruzkoak, lehenengo xedapen iragankorrean, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketari buruzko Foru Arauak, 6.1.j) artikuluan, xedatzen dutenaren arabera,(...)

165. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Xedapen indargabetzailea: Indargabeturik geratzen da irailaren 26ko 10/1994 Foru Araua, Itziar debako udalerritik berizteko eta udalerri berria eratzeko eskaerari buruzkoa.

166. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 Proiektu honetako xedapenak, behin-betiko onespenaren akordioa, Tokiko Arautegiko Oinarrien Legearen 70.2 artikuluak ezarritakoaren arabera eta Ordenantzen testu osoa barne duela, argitaratzen denean sartuko dira indarrean.

167. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 1. Proiektu honetako xedapenak indarrean egongo dira, ezarritako prozeduraren bidez, beste xedapenek aldatzen edo indargabetzen dituzten artean.

168. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 2. Proiektu honetako xedapenen bat deuseztatzeak, indargabetzeak edo aldatzeak ez du gainontzekoen baliogarritasuna ukituko, non eta elkarren arteko erlazioa edo menpekotasuna direla tarteko, aplikaezinak gertatzen ez diren.

169. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 Barne Eraberrikuntzako Plan Berezi honen eremuaren barruan gauzatzen diren eta Lurzoruaren Legeko 242. artikuluan eta Hirigintzako Disziplinako Arautegiaren 1. artikuluan aurrikusitako eraiketak eta lurraren erabilerak honako hauei lotu beharko zaizkie: Plan honetan ezarritako antolaketa-xedapenei, indarrean dauden Hiri Antolaketako Arauetako Eraikuntzako Ordenantza Orokorrei eta, hala balitz, hauen ordez behin-behingotasunez ezartzen diren xedapenei.

170. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0006 Zatizko Plan honetako babespean garatzen diren eraikin eta industriazko ezarkinek, arautegi orokorrak eta aplikagarriak diren eskumendun erakundeen xedapenek eskatzen dituzten funtzionalitate, garbitasun, ziurtasun eta eraikitzeko kalitatezko baldintzak bete egin beharko dituzte.

171. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 12428 (4586)(7867) AITA MENNI OSPITALE PSIKIATRIKORAKO HITZARMEN KOLEKTIBOA - 1997 I. XEDAPEN OROKORRAK

172. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2429 b) Hitzarmeneko xedapenen aplikazioari dagokionean izenpetzen dutenek haren erabakira jarritako gai eta erreklamazioei buruzko behin betiko ebazpen loteslea ematea.

173. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8673 I TITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

174. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8673 Urbanizazio eta eraikuntza proiektuen arau eta ordenantza hauek errespetatu egin behar dituzte, lege, erregelamendu orokor eta lerrun handiagoko beste zenbait xedapenen menpe jartzearen kalterik gabe.

175. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8674 Indarrean dauden xedapenek kasu bakoitzerako galdatutakoez gain, honako dokumentu hauek erantsi beharko dira:

176. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8677 1. Xedapen orokorrak:

177. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8679 30. Art. Xedapen aplikagarriak.

178. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 Zereginak, organoak, arautzeko xedapenak, teknizismoak, liburuak eta xedeak.

179. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 Zereginak, organoak, arautzeko xedapenak, teknizismoak, liburuak eta xedeak.

180. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0009 AZKEN XEDAPENA

181. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0009 XEDAPEN INDARGABETZAILEA

182. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0009 Indargabetu egiten dira honako agindu honetan ezarritakoaren aurkako lerrun bereko nahiz beheragoko xedapen guztiak.

183. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0986 c) Borondatezko epe horren barruan ez itzultzea gertatuz gero, Ogasun eta Finantza Saileko agintedun organuari emango zaio horren berri premimenduzko bideari ekin ahal izateko, indarrean dauden xedapenetan ezartzen denaren arabera.

184. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0987 AZKEN XEDAPENAK

185. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0987 Lehenengoa.- Dekretu hau garatzeko beharrezkoak diren xedapenak emateko esku ematen zaio Ogasun eta Finantza Sailburuari.

186. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1221 Unibertsitate-Erreformarako Abuztuaren 25eko 11/1983 Lege Organikoaren 42. atalean eta berau garatzen duten gainerako xedapenetan ezarririkoaren arauera, eta interesatuak, 13. ataleko 1. puntuan ezarririko epean, irailaren 26ko 1888/1984 Errege Dekretuaren 5. ataleko 2. apartaduan aipaturiko betebeharrak bete ondoren, Euskal Herriko Unibertsitatearen 1990eko abenduaren 13ko (1991ko urtarrilaren 7ko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiaren bidez deialdia eginiko Unibertsitate-Eskolako Katedradunaren plaza bat betetzeko egingo den lehiaketa epaitzeko, Errektoregoaren 1991ko maiatzaren 11ko (1991ko uztailaren 30eko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiak izendaturiko Batzordearen proposamenarekin bat etorriz.

187. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1222 Unibertsitate-Erreformarako Abuztuaren 25eko 11/1983 Lege Organikoaren 42. atalean eta berau garatzen duten gainerako xedapenetan ezarririkoaren arauera, eta interesatuak, 13. ataleko 1. puntuan ezarririko epean, irailaren 26ko 1888/1984 Errege Dekretuaren 5. ataleko 2. apartaduan aipaturiko betebeharrak bete ondoren, Euskal Herriko Unibertsitatearen 1990eko abenduaren 13ko (1991ko urtarrilaren 7ko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiaren bidez deialdia eginiko Unibertsitateko Irakaslearen bi plaza betetzeko egingo den lehiaketa epaitzeko, Errektoregoaren 1991ko maiatzaren 11ko (1991ko uztailaren 30eko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiak izendaturiko Batzordearen proposamenarekin bat etorriz.

188. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1223 AGINDUA, 1992ko urtarrilaren 20koa, Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuarena, SOCIEDAD ANONIMA PARA LA FABRICACION EN ESPAÑA DE NEUMATICOS MICHELIN-en legezko ordezkariak jarritako 448/87 zk.ko errekurtsuari buruz, Euskal Herriko Zuzentza Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzitarako Sailak emandako epaia betetzeko xedapena ematen duena.

189. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1224 AGINDUA, 1992ko urtarrilaren 20koa, Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuarena, Banco Popular Español S.A.-ren legezko ordezkariak jarritako 2246/88 zk.ko Administrazioarekiko Auzitarako Errekurtsoari buruz, Euskal Herriko Zuzentza Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzitarako Sailak emandako epaia betetzeko xedapena ematen duena.

190. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6050 Ikusita: ekainaren 15eko 10/1987 Legea (1987.06.17ko EBO), urriaren 26ko 2913/1973 Dekretuz onartutako Gas Erregarrien Zerbitzu Publikoari buruzko Arautegia (1973.11.21eko EBO), otsailaren 25eko 378/1977 Errege Dekretua (1977.03.16ko EBO) eta uztailaren 22ko 1775/1967 Dekretua (1967.07.25eko EBO), 1983.10.26ko MAz aldatutako Gasdun Erregarrien Sareei eta Estekaketei buruzko Arautegia (1974.11.18ko MA) eta gaiarekin bat datozen gainerako xedapenak.

191. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6052 Bestalde, hauek ere ikusi dira: ekainaren 15eko 10/1987 Legea (1987ko ekainaren 17ko EBO), urriaren 26ko 2913/1 97X Dekretuz (1973ko azaroaren 21eko EBO) onartutako Gas Erregaien Zerbitzu Publikorako Arautegia, otsailaren 25eko 378/1977 Errege Dekretua (1977ko martxoaren 16ko EBO) eta uztailaren 22ko 1775/1967 Dekretua (1967ko uztailaren 25eko EBO), 1983ko urriaren 26ko M. Aginduz aldatutako Gas Erregaien Sare eta Estekaguneen Arautegia (1974eko azaroaren 18ko M. Agindua) eta bat datozen beste xedapen guztiak.

192. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1571 b) Administrazio Orokorraren aurrekontuko Zerbitzuko Ertzaintzaren egitarauetako diru-izendapenen eta izen bereko erakunde autonomoaren aurrekontuko Euskadiko Ertzaingoaren Ikastegiaren egitarauetako diru-izendapenen artean egin ahal izango dira, Ertzaintzaren zabalkunderako benetako premietara aurrekontuzko diru-izendapenak egokitzeko, bigarren hori eraginkorra izan dadinean Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legeko aldi baterako xedapenetatik bigarrenaren arabera.

193. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1572 7.- Euskal Autonomi Elkarteko Diruegitamu Nagusiak onartzen dituen uztailaren 8ko 2/1987 Legeko 7. atalaren ondorioetarako, Euskal Autonomi Elkarteko 1988ko Diruegitamu Nagusiak onartzen dituen maiatzaren 31ko 8/1988 Legeko gehigarrizko xedapenetatik hamargarrenaren eraginez bere indarraldia luzatuta ikusi baitzuen, horren indarraldia 1993rako bakar-bakarrik luzatzen dela aditzera emanez, 221, 244, 246, 247, 250, 251 eta 260 kontzeptuei dagozkien Administrazio Orokorreko Aurrekontuen eta beronen Administraziozko erakunde autonomoen gastuen egoeretan sartzen diren ordainketarako diru-izendapenak kontzeptu legez mugatuak eta behartze-indarrekoak izango dira; beraz, behartze-indar horretatik sortutako diziplinaren menpe gelditzen da eskuraketa eta ordainketa bidez diruegitamuetan egindako aldaketen jaurbidea.

194. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1575 Agiri horiek eskuratu daitezen egunetik hasi eta 15 eguneko epearen barruan, horretarako agintea duteneko txostena emango dute Sail horiek, honako hauek jasoko direla Ogasun eta Finantza Sailari dagozkionetan: gastu publikoan eragina izan dezaketen alde guztiak, Euskal Autonomi Elkarteko Ogasuntza Nagusia Antolatzeko Printzipioei buruz indarrean dauden Xedapenei buruzko maiatzaren 17ko 1/1988 Legegintza-Dekretuko 60. atalean ezartzen den artekaritza kontrolaren kaltetan gabe.

195. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0003 Ibai Arrantzari buruzko 1942.eko otsailaren 20ko Legean, eta berau betearazteko onetsi zen 1943.eko apirilaren 6ko Araudian eta xedapen gehigarrietan ezarritakoarekin bat etorriz, beharrezkotzat jotzen da 1993.eko denboraldirako arrain aprobetxamenduko motak arrantzatzeko epealdi baliogarriak araupetzea, haien biztanleriak babestu eta hobetzeko eta Bizkaiko Herrialdean nahikoa babesik edo nahikoa kiderik ez duten bestelakoen arrantza gebentzeko.

196. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0007 AZKEN XEDAPENA

197. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0007 XEDAPEN INDARGABETZAILEA

198. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0007 Honako foru agindu honetan ezarritakoaren aurkako beheragoko lerrun nahiz lerrun bereko xedapen guztiak indargabetu egiten dira.

199. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0008 Xedapen honen bidez onetsi diren salmentako batez besteko prezioak egiaztabide legez erabili ahal izango dira Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga kudeatueran.

200. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0008 AZKEN XEDAPENA

201. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0012 III. Baterako xedapenak

202. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0012 XEDAPEN GEHIGARRIAK

203. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0013 AZKEN XEDAPENAK

204. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0013 1. Eskuespena ematen zaio Ogasun eta Finantzen foru diputatuari, honako foru dekretu hau garatu eta aplikatzeko behar diren xedapenak eman ditzan.

205. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7753 AZKEN XEDAPENA

206. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0003 XEDAPEN OROKORRAK

207. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0003 1.- Foru arau honek Gipuzkoako Baso Administrazioari egozten dio bere xedapenak betetzeko eginkizuna ondorengo gaietan: mendien, artapen, defentsa eta babesean; berbasotzeetan; baso ustiaketa eta zerbitzuetan; larre, abelbide eta basobideetan; basozaintzaren erregulazio eta kudeaketan; nekazal eta baso lurren artapen eta hobekuntzan; eta auzoz ustiatzen diren mendiei eta probintziaren nahiz udalen jabariko nahiz ondareko gainerako mendiei buruzko araugintzan

208. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0014 XEDAPEN OROKORRAK

209. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0014 47. artikulua.- Xedapen orokorrak

210. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0014 2.- Mendien izaera edozein dela ere, ustiaketa eta erabilera Baso Administrazioaren eskuhartzearen mendean egongo dira, foru arau honetan bertan eta garatzen duten xedapenetan ezarritako baldintzetan.

211. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0002 Jarraian argitaratuko diren administrazio egintzak, zerrenda berean argitaratuko diren zergadunei, ezezagunak izatearren, haien egoitzak ezezagunak izatearren edo beste kari batzuengatik, 1994.11.30era arte ezin jakinarazi izan zaienez gero, Administrazio Publikoen Lege Araubideari eta Administrazio Prozedura Arruntari buruzko Legeko 59.4. artikuluan eta aplika daitezkeen bidezko gainerako xedapenetan xedaturiko betetzeko, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean jendaurrera azalduko da.

212. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2207 AZKEN XEDAPENA

213. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2212 XEDAPEN INDARGABETZAILEA

214. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2212 AMAIERAKO XEDAPENA

215. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2212 Arau honek, 7. artikuluan ezarritakoaz gainera, ahalmena ematen dio Gipuzkoako Foru Aldundiari behar adina xedapen har ditzan arau hau garatu, erabili eta interpretatzeko.

216. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3427 Hirugarrena.- Exekutatzaileak edo legezko arduradun solidarioek edo subsidiarioek parte hartu ahal izango dute enkanteetan eta bai egin daitezen eskaintzak hobetu ere, bigarren xedapenean finkatu den depositoa egin gabe, L.E.C. delako Legeko 1501. atalean xedatzen denaren arabera.

217. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0014 AZKEN XEDAPENA

218. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0014 1. Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak eta Ogasun eta Finantzen foru diputatuak, honako foru dekretu arauemaile honen garapen eta aplikaziorako behar diren xedapen guztiak emango dituzte.

219. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0003 Xedapen batzuk onestea, izan ere, ondokoak araupetuko dituztenak: 1995 eta 1996.eko ekitaldietako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea ezartzeko zeinu, indize eta moduluak; eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide erraztuaren moduluak eta indize zuzentzaileak.

220. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0003 Xedapen batzuk onestea, izan ere, ondokoak araupetuko dituztenak: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea ezartzeko zeinu, indize eta moduluak, baina hiru jarduerari bakarrik dagozkien ginoan, izan ere, oso bereziak direnez, aurreko artikulukoetatik aparte araupetzen dira: abelurgintza, gaur egun landa-turismoa lagun duela; basogintza; eta itsasbazterreko arrantza.

221. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0003 Xedapen batzuk onestea, izan ere, ondokoak araupetuko dituztenak: Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide erraztuaren 1995. urterako moduluak eta indize zuzentzaileak, zerga horren araudiko 37.1.2gn. artikuluko alorretakoak.

222. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0003 XEDAPEN INDARGABETZAILEA

223. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0003 AZKEN XEDAPENA

224. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0003 Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den egun berean jarriko da indarrean, eta ondorenak 1995.eko urtarrilaren 1az gero sortaraziko ditu, baina onetsi diren xedapenetan ezarritako epeetan eta baldintzekin.

225. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0004 I. Ondokoak araupetuko dituzten xedapenak: 1995 eta 1996.eko ekitaldietako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea ezartzeko zeinu, indize edo moduluak; eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide erraztuaren modulu eta indize zuzentzaileak.

226. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0009 Lehenengo eta bigarren xedapenetan ezarritakoa gora-behera, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektibozko metodoaren zeinu, indize edo moduluen modalitatea, eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide erraztu berezia ez dituzte ondoko jarduera edo jarduera-alorrek ezarriko, baldin eta jarraiko neurriak gainditzen badituzte:

227. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0014 Xedapen honetan aipatzen den langileria enplegatua, aurreko urtean jardueran aritutako denboraldiari dagokion batez besteko haztatuaren bitartez zehaztuko da; batez besteko hori, berriz, kalkulatuko da, zelan-eta eraskinean dauden definizio erkideetako erregelen arabera.

228. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0015 Xedapen honetan xedatzen denaren arabera, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektibozko metodoaren zeinu, indize edo moduluen modalitatetik kanpo geratzen diren subjektu pasiboek, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektibozko metodoaren koefizienteen modalitatea ezarriz zehaztuko dute euren etekin garbia, baldin eta Zergari buruzko Araudiko 29. artikuluak ezartzen dituen baldintzak bete eta modalitate honi uko egiten ez badiote.

229. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0015 Aurreko xedapenean aipatu diren zeinu, indize edo moduluak, eta moduluak eta indize zuzentzaileak 1995 eta 1996. urteetan ezarriko dira; baina azkeneko urte honetakoen balioa foru agindu baten bitartez eguneratuko da, eta foru agindu hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da 1995.eko abenduaren 15a baino lehen.

230. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0015 Xedapen honetako lehenengo lerrokadako ukoa edo bigarren lerrokadako ezeztapena egiteko, S-4 eredua erabili beharko da, martxoaren 12ko 569/1992 Foru Aginduak horretarako onetsiriko eredua, alegia.

231. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0016 Xedapen honetako lehenengo lerrokadako ukoa edo bigarren lerrokadako ezeztapena egiteko, S-4 eredua erabili beharko da, martxoaren 12ko 569/1992 Foru Aginduak horretarako onetsiriko eredua, alegia.

232. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0016 Aurreko lerrokadan ezarritakoa gora-behera, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren subjektu pasiboak beharturik egongo dira, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektibozko metodoaren zeinu, indize edo moduluen modalitatea ezartzen badute, araubide erraztuari uko eginez gero, uko hori xedapen honen lehenengo lerrokadan adierazi diren modu eta epeen barruan beren beregi egitera.

233. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Xedapen Orokorrak.

234. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Bertzalde, Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 29ko 15/1995 Foru Legearen hogeita zazpigarren xedapen gehigarriak aditzera ematen du Nafarroako Gobernuak hondakin bereziak kudeatzeko sozietate publikoaren sorrera bultzatuko duela, Hondakin Bereziak Kudeatzeko Foru Legean eta etorkizunean lege hori garatuko duen Kudeaketa Planean zehaztuko diren xedapenetan aurrikusitakoaren arabera;

235. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Xedapen hori betetzeko asmoz, Nafarroako 1996.eko Aurrekontu Orokorren gastu-egoerak Ingurugiroaren kudeaketa programaren barnean Hondakin Bereziak Kudeatzeko Sozietateari egindako kapital ekarpena izeneko 30000-31110-8501-4421 aurrekontuko kontusaileko 12210-4 lerroa 25.000.000 pezetako aurreikuspenarekin finkatzen du.

236. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 XEDAPEN GEHIGARRIA

237. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 AZKEN XEDAPENAK

238. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 -Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariari baimena eman zaio Foru Dekretu hau bete eta garatzeko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzan.

239. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Xedapen Orokorrak.

240. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 AZKEN XEDAPENAK

241. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 - Lehendakaritza kontseilariari ahalmena ematen zaio Foru Dekretu hau garatu eta betetzeko behar diren xedapenak dikta ditzan.

242. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Xedapen Orokorrak.

243. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 AZKEN XEDAPENA

244. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Xedapen Orokorrak.

245. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Xedapen Gehigarrien artean Lehena nabarmentzen da, Fundazioen Erregistroa, izaera publikokoa, sortzen baitu; Foru Lege honetako 1. artikuluak aipatzen dituen entitateek Erregistro horretan eman beharko dute izena.

246. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Xedapen Iragankorrak, orain arte eratutako fundazioei 1996eko abenduaren 31 arteko epea ematen die Foru Lege honetan araututako tributu-araubidean sartzeko.

247. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Xedapen Indargabetzaileak, Foru Diputazioak 1976eko abenduaren 2an hartu zuen Erabakia, interes sozialeko deklaraturiko fundazioak arautzen zituena, ondoriorik gabe uzten du.

248. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Xedapen Orokorrak.

249. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 1. Bazkideen erantzukizuna mugatua edota mugagabea izan daiteke, estatutuek ezartzen dutenaren arabera, baina horren xedapenik ez badago, Sozietateak hirugarrenen aurreko zorrengatik bazkideek duten erantzukizuna mugatua izanen da, hain zuzen ere sozietatearen kapitalean izenpetu dituzten ekarpenei lotua, nahiz eta ekarpen horiek ordaindu gabe ala ordainduta izan.

250. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Bestalde, Autonomia Estatutuaren aldibaterako zazpigarren xedapenean ezarritakoari jarraiki eta arlo hori Eusko Legebiltzarrak arautzen ez duen artean, erabili beharreko legea Elkargoak Arautzen dituen otsailaren 13ko 2/1974 Legea da, abenduaren 26ko 74/1978 Legeak eta apirilaren 14ko 7/1997 Legeak aldatua izan dena.

251. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 ALDIBATERAKO XEDAPENAK

252. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 AZKEN XEDAPENA

253. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Nekazaritzako finantzaketari buruzko legezko lerruneko xedapenen testu birbildua onesten duen apirilaren 4ko 133/1991 Foru Dekretu Legegileko Ureztalurrak ezartzea III. Titulua aldatzen duen Foru Lege Proiektua

254. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Biltzarreko Erregelamenduko 133.6 artikuluan ezarritakoa betez, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Mendi Batzordeak Nekazaritzako finantzaketari buruzko legezko lerruneko xedapenen testu birbildua onesten duen apirilaren 4ko 133/1991 Foru Dekretu Legegileko Ureztalurrak ezartzea III. Titulua aldatzen duen Foru Lege Proiektuari buruz eman duen Irizpena Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agintzen da.

255. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Nekazaritzako finantzaketari buruzko legezko lerruneko xedapenen testu birbildua onesten duen apirilaren 4ko 133/1991 Foru Dekretu Legegileko Ureztalurrak ezartzea III. Titulua aldatzen duen Foru Lege Proiektua

256. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Aldatu egiten da, Nekazaritzako finantzaketari buruzko legezko lerruneko xedapenen testu birbildua onesten duen apirilaren 4ko 133/1991 Foru Dekretu Legegileko Ureztalurrak ezartzea III.

257. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 Xedapen Iragankorra

258. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 Azken Xedapenak

259. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 Ahalmena ematen zaio Nafarroako Gobernuari Foru Lege bete eta garatzeko behar diren xedapenak eman ditzan.

260. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 I. TITULUA. Xedapen Orokorrak

261. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 3. Landa lursail bat zatitu edo banantzeko baimena emanen da eremu horretako gutxieneko labore unitatea baino txikiagoko lurzatirik sortzen ez denean, salbu, elkarren ondoko lursailen jabeen aldeko edozein xedapen denean, baldin eta zatitu edo banantzeagatik gutxieneko labore unitatea baino txikiagoko lurzati gehiago sortzen ez bada.

262. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0025 Arauteria horrek ez du antzeko xedapenik ezartzen zergapekoa bera denean datuak ematen dituena.

263. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0026 Azken Xedapena

263 emaitza

Datu-estatistikoak: