XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 (...) baña zer-edo-zer esan biar eban ta, eskatu eutson Erregiña'ri mesedez ibilli eitela alde batera ta bestera areto artan; ibilli zan ba, ta Peruk esan eutson Errege'ri: - Jauna, gauza zalla da igarten... enago ziur; aruntza doyanian mutilla iruditzen yat, onuntzakuan ostera neskea.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 - Matasa bat azkatutea baizen gatxa edo zailla izaten da auska edo burruka bat adierazotea, batez bere tartean emakumarik badabil.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Aspaldi ontan egunero natorrkizu, eta geyago ta geyago zu ezagutzen zaitudan bezela, zallago arkitzen det zu ikusi gabe egotea.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Luisachok ill berri au jakitera irichi zanian, senarrari adierazi ziyon guztiz xamurkiro, zor aundiya ziyola emakume gaixo ari, zeñari ordaindu nai ziyon ordaintzen zalla zerizkiyon mesede aztezkor ura.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Alabaiña, euskaldun maitiak, badakizute munduan dan izkuntza guzietatik zaillena dala gure euskara.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Gertaera ta jazopen oneik adierazo ondoren, len aitatu dodan Sal Terrae'k auxe diño: Edozein errik bere izkuntza galdu ezkero, bere sineste ta oiturak be errez aldatu ta galtzen ditu; izkuntzari sendoroago eutsi ta bere asabakandiko sineste ta ekanduai be luzaroago eutsiten dautse; baña ori egia ba-da; edozein errik bere izkuntzari sendoroago eutsi ta asabakandiko siñeskintza ta oiturai be zallago, gogorrago, Iuzaroago eutsiten ba-dautse, Euskalerrian euskereari eutsitea, gure erri onek asabakandik daukazan siñeste ta ekandu onai eutsitea dala autorrtu bearr dogu: euskerearen alde lan egitea, gure siñeskintza ta oitura garbien alde lan egitea dala bere senean dagoan gizonek ezin ukatu daike.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Gogoz eta buruz eta zaiñez indartsua, zailla, gogorra.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Arotzarekiko eleketak bere ustea sendotu zioten, bere jakintasunaz txinistu ta Einstein-en ustari zallak ikasten asi zan.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Santa Kruzen berri ematen dun liburua ikusi ezkero, erriak gogotik elduko diola nago, ta euskeraz irakurtzea zaila ba da ere, erdia asmatuz eta beste erdia alegintxo bat egiñez, oituko al dira euskaldunak irakurtzen.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Gai zail ta ulerkaitza atzaltzen badute, aldi ta neke asko aurreratuko dizkitzute ere.

11. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0021 Mesede asko zor diozkagu Humboldt'eri baña aleman bik dioten bezela, euskerak ere mesede andia egin zion berari, pixkat zabalegia zalako bere lanetan eta artan lanean zegoala bururatu zitzaiolako izketa asko eta asko bata bestea parean jartzea, Filologia comparada erderaz deitzen den gai xarmanta eta sakonaren lan zallenak gertaturik.

12. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Orañtxe, nik nai ez nukeana, iñoren musu illunik, ukitu ditudalako uts bi oek, gere itzkera ederraren onetan, aiñ lan aundi eta zaillak egin eta egiten dituan Nagusi bikañaren liburuan.

13. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0006 Nekazarien tresnak erreskadan jartzea zalla bada, darabilzkian gañerako gauz guzien izen eta zertarakoak bear bezela eratzea ez da askoz errazago, mota askotakoak diralako.

14. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Aren eskaerari ezetz erantzutea, ukatzea, zailla gaitza bai zan ta luzapena eman nion; gerora zerbait egingo nuala aginduaz.

15. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Poltsa edo kabiak egiñak daudenean askoz zallagoa izaten da arrak iltzea, bada barrenen sartu bear izaten da ta arrak busti.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Zañetik ateratzia zalla izan arren, Jaunaren laguntzez eta konpesiyo onez oitura charra animatik atera diteke ¡obia litzake alasse aterako balitz! Zenbaitek ordia asmogabeko konpesiyoz zañak oraindik geyago indartzen dizkiyo; konpesatuta, urrengo konpesiyorako pekatu berak dakazki, zazpi urte zituala egindako pekatuak irurogei dituanian dakazki, oiturako pekatuak berak aña urte ditu iya; ¡au bai dala negargarriya!.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Oi, Oi, Katalin, zer dira hauk? Zain handia bezain zailak iduri dute; hertze luzea bezambat luzatzen ere dira.......

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 - Janzkitzu, etchek'andrea; beharrez, iretskitzu, zailak iduritzen balimbazaizkitzu.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 - Oi, oi, aski, aski hola!...... Ezin jan dezazket; ezin trenka; iretsi behar, zailaren zailez.......

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Dena dela, deusek ez du astokeriak baino zailago bizia eta oraiko egunean ere huna zer den ikusten, Ostibarreko aldean, han sortu eta handitu den jaun aphez batek erran daukunaz.

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0030 Ikastea lan bat da, lan gogor eta zaila; asti ausarki eskatzen duen lana, urratska eremaitekoa, arta bezenbat gogoetarekin.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Gaur baño zailtxego zan euskera alde arpegia azaltzea.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Motel samarrak gera eta sail izango da guk antz ematia, bañan asmatzen ba'degu, eta saririk etortzen ba da esango degu El Dia eta EUZKADI'ko irakurliai.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ez al zaizu iruditzen zuri irakurle, ori egin zuan baserritarrak euskeraz askoz obeto egingo zuala? Bai noski nai ta naiez, ez da zail eta.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Ezin beraz jauzka zallik egin...

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aita Santuaren idazkaritako batek emandako paper agiriak zer dion: bere zatitxo bat dijoakizute: Izan diteken gauzik gaitz eta zallenetakoa da, gaur egunez alderdi edo leku askotan nabaitzen dan jokerarekiñ pakerik izatea.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 - Um ! ! Ez da errax ! ! Zailla da !

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ama, une zailla igarota, an dago oe garbi garbian.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Zalla zaye noski! Samiña da gertatzen dana.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Partida hastetsuan aditu dut norbeit Salinas gatik erraiten ichtantian lehertuko zela; gero ikhusi du haatik Pedro zoin biphil eta zaila den; bertzalde nork ikusi da hura huts bakhar bat egiten?.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Zallen zallenak garrbitasuna egiteko, solairu eta beste txokoetako zirrikituak garrbitzea izaten da.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Bai, benik-beiñ gauza zailla ez zan eta. Bekokipean begi bi izatea naikoa da ortarako-ta.

33. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0258 6. Au edo a gura izatera gogo onak ala gaiztoak, ala zure eritxiak zaroazan zuzen ebaztea zailla da.

34. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0240 Ain zuzen be, auxe da Edesti-jakintzaren korapillorik zaillena: gizarteko jazopenetan Jaungoikoa'ren eskua oartu.

35. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Au eginda exeri zan berriro eta semeari esan zion:
- Dirua geitutzia ez dek aiñ gauza sailla; lenengo egin bear dekan gauza dek, alperrik ezer ez galtzea, eta argi batekiñ igaro al izan ezkero, bigarren argirik ez piztutzea.

36. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Mesedez, ez asarretu; egun zaillak dira, aberria arriskuan dago, eta bakoitzak bere egin-bearra txintxo bete bear du.

37. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0148 Baña nekezagoa ta zaillagoa zan andik aurrerato ibillia.

38. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0052 XIII'garrena zailla da latinez ere, ta zail gelditzen da besterik ezin euskeraz ere.

39. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Izu-ikaraz so zeudenak oro: txit zaillak bait-ziran, berunez ta burniz eioak, zazpi idiren lepo-larru eskergak.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Zenon'en garaian, ordea, giza-gogoari biurriki kuku-egiten dizkion benetako korapillo zaillak edo, zimardika utsak, gazte azkar aren itzetan eze sortzen ziran.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Bederatzi puntuko bertsoak eskeintzen dizkio; bertsolari artean erabiltzen dan neurririk zallen eta gaiztoenean.

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 - Yaurlari yauna ori egidun dugu yardetsi osalariak ta orregatik nire ustea da yauna orrek ez yatea an dauden untxi sukalduta aek, yaki zailla dugu ta; txal ura, erre ta ongitua ezpalitz, oraindik txestatu liteken, baña ez dago zetarako.

43. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Azkenez, txadonatik ateratakoan, auzitegiko aulkira eraman ta ezarri zuten, eta dukearen yauregi-zayak esan zion: Aspaldiko oitura dugu, yaurlari yauna, ospetzu ugarte onen yabetza artzera datorrena, nastatu ta zail-samar dan galde bati erantzuteko bear dala, ta erantzun ontan erriak yaurlari berriaren asmamenaren mailla neurtu ta ukitzen du: ta onela, bere etorreraz poztu ala illuntzen da.

44. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Baiña auxe zailla, erreza ta era berean garbia izatea.

45. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Baiña ain zailla izan erdi bidea nun dagoen asmatzen.

46. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Zailla, ordea, kalean erdi-erditik, ez eskubi ez ezker, erditik joatea; lendabizi erdi ori nun dagoen jakin bear baida.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0087 Ori zaillagoa da.

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 Ainbeste ikasi ta alako lagunak zeuzkan gizonarentzat, Gipuzkoa'ko beste geienen aurretik jartzea etzan gauza zalla izango, baña Iturriaga apala zan berez, buruan etzeukan arrokeririk.

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0028 Esatea erreza izan balitz, aspaldi jakingo zenitun, baña norbaiti esatea, ta zuri esatea batez ere, oso zail egiten zait.

50. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Aren bertsoetako berezko iturria, aren edozein gaietaz eta itz-neurtu zaillenez mintzatzeko erreztasun arrigarria, geroztik ere bertsolari gutxigan arkitu izan ditugun doai bereziak dira.

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0032 Eta Xenpelar'ek berriz:
Ziri bat sartu dit neri
orain bestea berari:
abillidade gutxi dedala
ez esan iñori:
azala daukak ik lori
mamirik ez duk ageri,
ezur igarrak austen zailla duk,
ba-zekiat ori.

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0135 Idatzitako literaturaren aberastasunak igartzen ez da ain zalla, ta idazle bakoitza garatu dan malla errez-xamar usmatu oi-degu.

53. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Gañean, belar txar edo garoa jarri liteke, gañekoa bear bezela gordetzen zalla da'ta.

54. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Era ontan ere, mikrobio txar danak iltzen dira eta esnea zoratzea zalla izaten da.

55. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Zalla iritziagatik, Nik iragartzen dizudanik egin gabe ez utzi; bañan, betiere nere ordezkoaren mende ibilli.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0151 Kritika egitea, urratzea, ez da zailla: argin-peoiak ere ba-daki arri landu, bikain eta ederrezko Eliza Nagusia urratzeko pikotxa dantzatzen.

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0043 Zailla al-da?....

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Asi nadin, zaillenez aurrera.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Egia, bai, zuk ere goxoago egin zenezaken Antigone'n bezala naiz artikuluetan bezala, oinbeste itz zail elkarren ondo samarrean metatu gabe, itzulkizuna berez zailla danean.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 IRATZEDER.
Eskuararen batasunari buruz lan egitea, eskual-idazlentzat egitekorik ederrena eta zailena...

61. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Bizkaitarra zan etorkiz, Zalla-aldekoa, etxe-famili ura, eta ala ez gaitu arritu bear itzok bizkaieraz badaude.

62. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Ezta ba zailla delako izango?.

63. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0173 Alderdi zaillak eta lana nolabait nasten dutenak ere ba-ditu arlo onek.

64. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Gañera, euskera zarrez egiñak diranak zallak dira irakurtzeko.

65. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Liburu zaillen artean or dauzkazu Dabid'en Eresiak.

66. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Eta izkuntza zaillera baldin ba'goaz, or daukazu Lebi'tarren Liburua, dena korapilloz betea.

67. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0520 Adierazpena, Iainko-itzaren adierazpena bera zailla baldin ba'da, izkera ere ez da errez erreza batzuetan.

68. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Bainan hautatu zuten lan-geia zaila eta nekhea zelakotz, orthografarik ez zuten, ez chuchendu ez berdindu aratsaldean, goizean baino gehiago; beldur gintazke asko phondutan ez ziren ere soberarik akort, eta pochi zonbeit hizkatu zirela.

69. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0026 Erakusten du lehenik zertako ez den luzamendutan ibili behar, eta gero zoin diren bekatu zailenak eta errotik athera gaichtoenak.

70. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0027 B. BEKATURIK ZAILENAK

71. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0029 Bekatu zailenak eman dauzku eskutan dugun liburu ederrean; bainan ez bíde zen lau bekatu hoitan gelditzekoa: ohointzaz bederen bazukeen kapitulu-alde on baten gaia.

72. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Bizkitartean askok diote Eskualduna, zuhurra dela, etchekoekin aita edo senhar serios, seme amultsu, lagunekin josta gura, arrotzekin gorde ta hots, hastean segurik, auzoentzat aise bekhaizti, laneko edo gerlako zaila, bethi bortchaz ekale, etsai mendekios eta herratsu, adichkide hiltzekoa.

73. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Gero Frantzesak eremu galdu ba zuen ere, XIV-garren mendetik landa Engelandar guztiek Engelesa hartu baitzuten hizkuntza kommuntzat (halaz ere gune zembaitetan ba ziran oraindik XIV-garren ehunurthekoan Frantzesez mintzatzen zirenak), hambatez indartsuago egon da Engelesa Irlandan, bera baitzen orain garhaitzaileen mintzara bakharra; eta Irlandara garhaituen mintzara izaiki, ez da zail igartea zein izanen zen azkenekotz bertzearen buruzagi.

74. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Aski zaila balitz arbola erro pozi kanteiletik loth, ala hosto bazterretik har, den dena jalgi litake bere oso guzian.

75. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gudu handi bat galdurik ere, ez da errana geldituko direla. Aski zail eta thematsu dira mendi-oihanetan berduratzeko, eta handik ahal bezen luzaz buru atchikitzeko, gure F.F.I. suharrak ari izan diren bezala.

76. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Muthiko bat seriosa, zaila, xarmanta, sinplea.

77. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Senarrak baña, emaztearen esanari entzun da gor eginda, bidean barriro be aurrera egin eban, atsuen esanak zietz egitea gauza zalla zala ta.

78. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Geienetan ordea ori aitzeki utsa, alegin pitin bat egitera yarri nai eza besterik ez Itz egiten dakinarentzat euskera idaztea ez da gauza zalla; bere idazkera izan diteken errezena da, esaten dan bezelaxe idazten data.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ara galdera zalla benetan.

80. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 ETXAN: Ez dut esan... eskandalorik sortuko danik... baizik gauza zaila dala.

81. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Jainko Aitak berak, bidaltzen du Jesus mundura, arazo zaill batera, ta....

82. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0116 Zerbait zaillagoak dira gurpillak.

83. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0041 Udabarri aldera ez jatzu zaila egingo herri inguruko putzu edo urmahel batetatik apaburu batzuk ekartea.

84. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Gaiñera, ez zan arazo zaillik, bidean ondo itsasia egoan berebillaren usaiñagaitik, eta olan uts egin barik niñoan.

85. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0414 Guk egin genduan gudaketea, iñoz izan danik zallena ta samiñena izan zan, etsaiaren aurrean bakar-bakarrik itxirik, geuri lagunduenean, zetan giarduan ez ekienak, guretzako otza ta ezespena baño besterik ezeben izanda.

86. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Eziketa-lana askoz zaillagoa biurtzen da urteetan aureratuta gizarteratzen diranean, izkuntzak ikasteko aurrak erreztasun geiago ta elduak zailtasun geiago izaten daben era berean.

87. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0053 Baina oso zaila da zein gairen barruan sartzen dan olako ikerketa bat erabakitzea.

88. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0055 1. Estilo zailetik estilo errez eta argirantza jo.

89. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Tolla arrain sailla da iltzeko eta origaitik jo bear izaten dalako.

90. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Metalgintza hasbarria be (topinki ta brontzea), ez da lar erakargarri Bizkaiko bizilagunen arduran, ta hori ez da harrigarri artzain-gizartean, eurenera lotuak eta batera bestera ebiltzanez, barrikuntza edo aldaketarako zalago izatea, oin geldiko dan gizarte nekazariaz bestera.

91. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0044 LURDES.- Andregaia zenuen orduan... Formala? PEDRO.- Beharko... Ezkondu ere egin ginen... penaltiz... orduan askotan gertatzen zen... zailena maitasuna egitea zen, baina lortzen bazenuen, ai!...

92. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0091 Xabier - Hi Koldo, kale-beltzeko egitamu hori ezin diat burutik kendu, zaila iruditzen zaidak.

93. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0015 6. Eskualde mailako Hezkuntz Zerbitzu lagungarriak martxan jarri dira, kasu bakoitzean gai eta metodologiarik zailenak edo Euskal Autonomi Elkarteko ikastetxeetan tradizio txikienekoak ezarri, sendotu eta esperimentatu ahal izateko, eskualdeko beste zenbait hezkuntz arazok eska dezaten laguntza teknikoa eskaintzeaz gain.

94. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Gaur egun funtzionatzen duten Diagnostiko zentruak ez dira behar guztiei erantzutera iristen, jarraipen, harreman eta ebaluaketak finkatzea zaila gertatzen delarik.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00025 Beste erantzun zailago bat izan daiteke: Bi jantzi ditut eta bietan ez dago zuririk ez gorririk (adibidez, bat horia eta bestea berdea).

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00158 Bigarren kasua berriz, matematikoki zertxobait zailagoa denez, oraingoz behintzat alde batera utziko dugu.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00175 Beraz, oinarrizko softwarerik gabe erabiltzaileak bere beharrak ebazten dituzten programak egiteaz gain, konputagailuaren funtzionamendurako eginkizun asko programatu beharko lituzke, konputagailuaren explotazioa oso zaila eta garestia gertatuz.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00117 Askotan azpimarratu da, nahiz eta edukinaren edo edukin lexikoaren deskribapena posible dela onartu (ikusi dugunez, badira posibilitate hori ukatzen dutenak), itxuratze horren deskribapen sistematikoa, homogenoa eta kontraesanik gabekoa oso zaila dela, ezinezkoa ez esateagatik.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00117 Mintzaira eta errealitatea berezteak erraza dirudi teorian; ikusi dugunez ordea, praktikan zaila gertatzen da maiz, funtzio lexiko eta lexemek izendaturiko errealitatearen hurbiltasunagatik. Erne egon beharra dago beraz erlazio linguistikoak eta errealitatekoak berezteko. Arazoak hainbat barrutitan nabarmentzen dira.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Horrela, goiko hiru espresioek gauza bera izendatzen dute; zentzua ere izendapenarena bera da. Askotan ordea, hizkuntz espresio baten izendapena bat da, eta beste bat zentzua; horrela, gora eta gora-ren izendapena eta itzulpena arriba y arriba da, printzipioz; zentzua ordea besterik da, euskaldunontzat hori himno ofiziala da eta: eta espresio hori, hain zuzen ere izendapen eta zentzuaren arteko desfasearengatik, itzulezina da. Beherago ikusiko dugunez, halako desfaserik literaturan eta lirikan batez ere, oso maiz gertatzen da: horregatik zenbat eta literarioagoa izan testua, orduan eta zailago da itzultzen; batzuetan, erabat itzulezina ere bada. Halakotan, itzultzailea aukera bat egin beharrean aurkitzen da: edo eta izendapena itzultzen du (arriba y arriba), zentzua galtzen delarik (ohar bat ipiniz agian, adierazpenaren zentzua azalduz); edo zentzua itzultzen du (himno erdaldunen bat ipiniz adib.), eta izendapena galdu egingo litzateke. Azkenik, dagoen-dagoenean utz lezake, itzuli gabe: hemen hori litzateke noski aukera egoki bakarra (berriz ere, oharren bat erantsiz). Askotan ordea, nola edo hala izendapena edo zentzua aukeratuz itzuli egin beharko da.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0005 Hizkuntzaren txirotasunetik datorren komunikazio eragozpenak eta gizartearen baitan jasan behar duen baztertzeak geratzen oso zaila den gurpil loka batetara garamatza.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Sisley, Monet eta Pissarroren bidetik piktorik gaien berrikuntza etorriko da eta beren arteko adiskidetasuna kontuan izanik, argia, formak eta gaien deskubrimentuan bakoitzaren partaidetasuna finkatzea zaila egiten zaigu.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0113 Dena den, eta guzti hori zailegi gerta ez dakizun, ondoren adierazten dizkizugun oharrak jarraituko dituzu.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0099 Gizon aberatsak zoriona lortzea beretzat lan zail samarra zela ikusi zuen.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0016 Bi eremuok elkar ukitzen eta gurutzelarkatzen dira arte-obran, bien arteko banaketa zaila gertatuz.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0062 Arratoiak ez dira bat ere tentelak eta zaila izaten da askotan pozoiarekin engainatzea.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0063 Irakurketa errazagoa bada ere, neurriaren esanahia ulertzea zailagoa da.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0243 Kontatu gabe, nola jakin? Ez da zaila! Has daitezela dantzan bikoteak eginda.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0100 7.3. Gastuak Zaila da etxebizitza bateko gastuak zeintzu diren esatea.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Nola lortu helburu hau? Galdera hauxe egin genuen bi hizkuntzetako gure hiztegi pilen artean guztiz garrantzitsua zen bat falta zela ohartu ginenean: jadanik irakurtzen badakien baina irakurtzea oraindik zaila gertatzen zaion haurrari zuzendua da berau.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0088 Problema batetan erabili behar diren datuak asko edo anizkunak (egituratuak) badira, edo deskribatu behar diren tratamenduak zailak badira, egokia izaten da beheranzko eraikuntza deritzon metodologiaz baliatzea.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0088 Problemaren zati zailak, ondo definitzen dira azpiproblemak bezala, eta problema nagusirako algoritmo osoa eraikita dagoenean, orduan ebatziko dira azpiproblemak.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0135 Horregatik, hain zuzen ere, lakainak zenbatzea zaila edo ezinezkoa izaten da kanpo-egiturari begiratzen badiogu.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0107 Iturburu batzuren jokabidea aztertuz gero, batez ere Aramotzeko 6. iturburua (Orue) non baldintza egokiak dauden neurketak egiteko, multzo akuifero hauen erantzuna oso arina dela esan dezakegu (euria egin eta berehalaxe hasten da ura iturburuetatik irteten, karstifikazio-gradua handia baita) eta horrexegatik, akuifero hauk erregulatzeko zailak gertatzen direla esan behar dugu.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0132 Kareharri-akuiferoen arau orokor bezala zera esan dezakegu: akuifero hauen erantzun arina, euri gogorren aurrean; hau da, euria egin eta berehala hasten da ura irteten iturburuetatik; honek akuifero hauen karstifikazio-gradua handia dela suposatzen du, eta bai berauk erregulatzeko zailak gertatzen direla ere.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0281 Mugaketak eta sailkapenak egiten zailak direla argi ikus daiteke, musikalari berek estilo desberdinak ukitzen bait dituzte.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Ahal den errazena egin arren, badugu zaila egin dugun beldurra.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0138 Itsasadarretik zehar nabigatzea oso zaila eta arriskutsua zen.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Hala ere, zaila gertatu da bata edo bestea ziurtasunez frogatzea eta kritika ugari ere jasan dute.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Beraz, nolabaiteko ikaste prozesua izaten du bertsolariak, ariera zail horretarako teknika egokia ematen diona.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0362 Historiari dagozkion kontuekin ari gara baina zail egingo litzaiguke historiako gertaeretan lekutu gabe euskal kulturaren berpizkundea ulertzen.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Ez da zaila pastoralen deskribaketa egitea, pastoralak deitutako multzo dramatiko hauek ezertan aldatu gabe gorde bait dute Erdi Aroko misterioen teknika.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0010 Hala eta guztiz ere, giro horretan gabiltza, ahalik eta hobekien, euskarari eutsi nahian, lan zaila eta eskerga benetan.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Zaila benetan, baina hori gerta dadin sustraiak bota behar ditugu, honen oinarriak eskoletan sortarazi behar ditugu.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0271 - Hala ere zaila gertatuko zaigu guk nahi genituzkeen mota guztiak biltzea.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0060 Asko behar da, jakintza erudizio mailara jasotzeko, eta oraindik lan zailagoa da ezagutza ematea eta izakeraren moldaketa konbinatzea.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Horregatik ere (bakoitzak bere gisara bait darabil hitza), zaila da oso Feudalismoa non eta zein mendetan hedatu zen zehaztea.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0198 Teorian, langile guztiek maisuaren gradua lortzerik bazeukaten ere, egitez geroz eta zailago bihurtu zen haraino iristea.

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Hango lur aldapatsuetan zaila da nekazaritza errentagarrian aritzea.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 Ez da hain zaila hamar minututan ez erretzea.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0011 Horregatik askotan zaila izaten da egia noraino den eta asmatutakoa zenbateraino den bereiztea.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0013 Beraz, bere kualitateengatik onartuena den dirua, diru merkantzia da: pisu gutxitan balio handia eduki dezake: garraiatzeko erraza da; munduko merkatuan balio egonkorra du; suntsitzeko zaila da, etab.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Baso hauetako baldintza klimatiko gogorren ondorioz, bizitza oso zaila da batez ere neguan.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0059 - Nola inprimatu, izanen zaizue zailenetarikoa.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0038 Arrazionalki hasiko dugu mugimendu bakoitzaren ikasketa; hau da, errazenetik zailenera.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Zalantzarik gabe, hizkuntz irakaskuntzaren alderdirik inportante eta zailenetako bat dugu hau.

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 Ondorioz, lehian ari diren espezie diferenteen populazioak oreka zailean bizi dira eta edozein faktoreen aldaketa txiki batek oreka hori apur dezake.

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0069 Baina deskonposiziozko erreakzioak esplikatzea nahiz Lindemannen hipotesia erabilita ere zaila da.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0069 - Erreakzio trimolekularrak esplikatzea zaila da teoria hau erabiliz zeren estadistikoki bi molekula ezberdinen arteko talkaren probabilitatea txikia baita; zalantzarik gabe, talka hirukoitzarena oraindik txikiagoa da eta erreakzioa ezinezkoa izango da.

140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0099 Zergatik? Ba, likido-fasean partizio-funtzioan kalkulua oso zaila delako.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0257 Mila moneta-mota zeuden, herri bakoitzak berea zuen, eta zaila izaten zen bakoitzaren egiazko balioa ezagutzea.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Berez, eskemaren teknika menderatzea zail dela ohartuko zara.

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Amaierak egokia behar du izan, beraz, eta hau zehaztea zaila bada ere, bai finka daiteke, ordea, zeintzuk ez diren amaiera egokiak.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Baina jendetzaren ugaritzeagatik eta burokraziaren indartzeagatik, bururatzea ere zaila gertatzen zaigu garai bateko herri-biltzarreen bideak urratzea.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0632 Nahikoa zaila da hemen norbait sartzea, izan ere eskultore asko dira barruti honetan ibiliak, baina zeharo sartu edo bertan gelditu gabe.

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0666 Lehena eta urratsik zailena zera da: Dagoeneko eskuratuta dugun zientzia guztia, ditugun gaitzak gainditzeko erabiltzea.

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0236 6.- Lehen esandakoagatik, zail da egunkari hau euskalduntzat jotzea, baina egin da hemen eta hemengo jendeak egin zuela eta azken finean Euskal Herriko Kazetagintzan zedarri bat jarri zuen, lehenengo hasieretan behintzat.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Hemen hiru baliabide berezi erabili ditugu honetarako: a) Irakurgaietan hitz zail samarrak izartxo batez seinalatuak doaz eta orrialdearen oinean azaltzen dira hitz horiek bere esanahiarekin.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0082 Oharrak: - Ez da komeni abiadura handiegirik ematea, bestela zaila gertatzen baita puxtarriaren posizioa zehazki neurtzea.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 Alor honetan muga zehatzik ezartzea nahiko zaila gertatzen da.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Bestalde, zatirik zailena eta gehien balioko duena San Ignazio eta Plaza Berria lotuko dituena izango da.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 15. Ongi aterako zaigu, neska, zaude lasai; ez da horren zaila.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0173 9. Perpaus honen egitura nahiko zaila dela esan daiteke.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0233 Lizardi, liriko on guztiak bezala, zail da ulertzen; hala ere, behin baino gehiagotan irakurriz hasierako oztopo hori gainditu ondoren, biziki dastatzen dira haren olerkiak, beraietara heltzeko idazleak ere biderik zailena hartu bait zuen: hitz gutxiz barne-mundua poemetara isurtzearena, bihotzetik, sentipenetatik eta bizipenetatik harako mezua jalgitzearena.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Zaila da, beraz, garai batean horrela gerta ez zitekeenik pentsatzea.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0199 Esan beharra da garai hauek oso zailak zirela kristauentzat Asiako inguru haietan, guztiak ere gupida gabe pertsegituak baitziren.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Ez dut uste ulertzen bat ere zaila denik.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Gaur egun Fisika eta Kimika bereiztea nahikoa zaila gertatzen da.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0270 Hori dela eta bere azterketa matematikoa nahikoa zaila gertatu ohi da.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0116 - Eztabaidatu zein gorputz diren berotzen errazak eta zein zailak.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Gainera, lanaren mekanizazioa zailago izaten da eta askotan bufaloak erabiltzen dira lur horiek lantzeko.

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0093 3. Zaila da ulertzea Lurraren manto bezelako materialak, solido kontsideratuak, isur daitekeela.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0051 Ez da zaila langileen joera hau azaltzea, euskal kulturarenganako inolako harremanik, ez jatorrizkorik, ez zirrarazkorik gabe, munduko langileen arteko elkartasuna aintzakotzat hartzen zuten, arraza, herrialde edo pertsonen arteko beste edozein sailkapen moeta eragiten zuen guztiari ihes eginik.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0026 Konpresiorako sekzio txikia duten barren kasuan, zail samarra da baldintza hau betetzea eta zutoin luze eta meheek (zutabe eta pilareek) azterketa berezia eskatzen dutenez, aurrerago ikasiko dira.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0038 - Odolaren beste osagaiak ikustea oso zaila da, horrek tindaketa-prozesu oso berezia eta maila hauetan ezagutu beharrik ez dauden teknika batzuk eskatzen ditu eta.

166. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0073 Idazlana egiteko ere, ez dirudi balia zitekeenik gehiegi aipatu ditugun liburuez, gehienak aurkitzen zailak eta batzu argitaragabe zeudenez gero, ezta Bela xuberotarrak bere Tablettes deitu enziklopedian aipatzen duen hiztegiaz eta gramatikaz: (...).

167. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0131 Bigarrenak lehena kritikatzen du Larramendiri jarraikiz egiten dituen etimologiak direla eta, baina bakoitza bere garaiko emaitza da, hala nola Bouda eta Baumgartl-en lana, ezen hauek ere Kaukasoko hizkuntzen eta euskararen ahaidetasunaren aurre-iritziaz egiten dituzte gonbarazio anitz, bestela aski zaila hurbiltzen ikusten ditugunak.

168. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0362 Arazo zaila, jakina, labaina; aldez aurretik azentu horren araubideak erabaki behar baitira.

169. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0163 Hiltzori honetan kontzientziatu da, hain zuzen, gure herria gertaera honetaz, egoera sozio-politiko ezin zailagoan suertatu izan arren.

170. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0025 Eztabaida teorikoetan sartu nahi ez izanak ez du, ordea, esan nahi, beste puntaraino joatea komeni denik: itsu-itsuan edo iritzira, gabiltzan bidearen nondik norako nagusiaren berri izan gabe, zail da horrelako langintza batean ari izatea.

171. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0077 IX. ATRIBUTU EDO KOORDINAZIOZKO ELKARTEAK Beste elkarte-multzo batzuk baino definitzen zailagoa da honako hau.

172. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0020 Erabili zuen hiztegia (gregoriar kantutik mailegatua) oso zaila da; eta atzeratu egiten du irakurlea.

173. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0048 Konponbide zailagoa eskaintzen dute ordea, gaur-gaurkoz, berrikitan gureganaturiko zenbait extranjerismo (gehienetan anglizismo) eta, oro har, irentsi gabeko maileguk: stop, sprint, standar, (boy-)scut, spin, ski, (brain) storming, snack bar, spaguetti, streaking, streap-tease, snob erabili behar den (oraingoz gainerako ortografi arazoak alde batera utziaz) alaestop, esprin(t), estandar(d), (boy-)escaut, espin, eski, (brain) estorming... etc. formetara pasa erabakizun dago, gure artean ere, neurri handi batez.

174. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0014 - Ni faltatzen naizen bakoitzean, hor deitzen diozu zure adiskide poeta kaxkarrari eta gau guztia pasatzen duzue tontolaba edo bixigu bezalako hitz zailen errimak aurkitzen (1) Ikus Paris de la France-ko pateen kasua nobelako Poeta kaxkarraren kasua eta Bixentiko kaikua izeneko kapitulua, eta primeran ulertuko du irakurleak Madamek semeari bota diona.

175. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0021 Ez da ikusten zenbat pisu dituen oso zaila delako kontatzen baina alkateak esan du 101, Nueva Yorkeko handiena baino bat gehiago ehun pisu udaletxearentzat eta ofizinentzat eta etxebizitzentzat, eta azkena diskotekarako.

176. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0015 Hori ez da orain hain zaila.

177. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0009 Etxerako lanak ohi baino zailagoak iruditzen zaizkio.

178. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0009 Ez dira hain zailak.

179. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0046 Gehiegi luzatu zen hura. Amari nahiko zaila gertatu zitzaion Leibel jauna lasaieraztea.

180. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0050 Munstro hark egunero gizonak, emakumeak eta umeak jaten zituela... ez zen zaila horretan sinestea!.

181. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0102 - Bandersnateh bat gelditzea bezain zaila da!.

182. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 Izan ere, nahikoa zaila izan zitzaion bere tokian irautea mintzaldia botatzen ari zen bitartean: hainbeste bultzatzen zuten bi Erreginek, alde banatatik, ia-ia igo bait zuten airean: - Eskerrak itzultzeko altxatzen naiz... - hasi zen Alice; eta benetan altxatzen zen hitz egiten ari zela, hazbete batzu; baina mahaiaren ertzari eutsi zion eta berriro lurrera jaistea lortu zuen.

183. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0060 Bereziki, kokots azpiko bizarra ilez kontra kentzeko zeukan trebetasuna zaila zen gainditzen.

184. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0097 - Bakarrik ezezagun jarraitzea dugun bitartean gure negozioa egin ahal izango dinagu negozio zaila, gizonari denbora orduka, minutuka, segunduka ohostea zeren aurrezten duten denbora guzia galtzen bait dute guk gureganatzen dinagu biltzen dinagu behar dinagu desiratzen dinagu.

185. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0056 Dudarik gabe, lehenengoa zen zailena.

186. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0052 - Aberastu esan duk? Bai zera! Bizimodua egunetik egunera zailago zegok.

187. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0081 - Zeren odolak gizonaren zainetan irakiten zuen egoera larri hartan oso zaila baitzen tartean gelditzen, hots, gorriak eta zuriak bidenabar arbuiatzen.

188. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0309 Ahotsaren irispidetik kanpo ia egon zirenean, Atreyuk esan zuen: - Orain zurekin bakarrik berba egitea zail suertatzen zen.

189. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0006 Baina lan zaila duteke hau eta neketsua; zeren beren tresnak, atzeratuak direnez, oso sinpleak dira.

190. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0006 Ez zen oraindik gertatzen zenaz ohartu; zaila da oso zoriona ezagutzen, eta LU, beste alimaleek bezala, ez zen inoiz lehenago zoriontsu sentitu.

191. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0083 - Ez diogu tirorik botatzeko astirik emango. - Hori zail samarra izango da, Sandokan. - Ez dut uste hain zaila izango denik. Ikusiko duzu....

192. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0079 - Gure olako auspoa eta mailua, ordea, Matusalenen garaietatik geldi daude eta...! - Zuek biok, Jexus eta Antton, arituak zarete muntaketa zailagoetan eta ardura zaitezkete, noski, hortaz ere.

193. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0042 Zaila da, beraz, ganbusiar bat harrapatzea.

194. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 - Zenbat lan - esan zuen -, zenbat izerdi eta neke pasatu behar dudan eguneroko janaria ekartzeko! Basurdeak eta oreinak basoetan izkutatzen dira eta egunetik egunera zailago egiten zait harrapatzea.

195. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0042 Bide batez, emakume potola haren adina asmatzea gauza zaila izango litzateke, hain pintatua bait zegoen...

196. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0072 Guk hemen erabaki hori hartu arren kasta * guztiak betetzeko zaila iduritzen zait.

197. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0016 Eguneko nekeak maindire zurietan utziaz, buruak askatasun osoa zuen ideia berriak mamitzeko eta gauzarik zailena ere egina eta eraikia ikusteko.

198. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0092 - Julenek nahiko zail egiten zitzaion buruketa bat ulertzea lortu du azkenik.

199. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0027 Denak bildu ondoren, bi artzain, igandetako soinekoak jantzirik, alpargata txuriak, mendimakila eder bana eskuetan, gatz zorrotxo polit bat ondo zaindurik (27) Zuberoeraz: lanturik. Hitz honek ordea, nahiz landurik, nahiz zaindurik esan gura du eta kasu hontan zail da jakiten zer aditzera eman gura duen. eta gerrikoari loturik, zatoa bizkarretik txintxilik... badoaz ardi sailaren aintzinean.

200. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0163 - Idazten dakizun esango nizuke, baina zaila da bihar edo etzi idazle izango zaren edo ez iragartzea. Hori geroak erabakiko du.

201. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0056 ITZULI aditza aipatzean autorretratoa kamerinoko ispilua berriro errekorritzen hasten da
perpausa diot unhatuki
poltsa zabaltzen dut eta
desordena zehatzean zeuden argazki batzuei erreparatzen diet
bai, argazki batzuetan
izan nahi dudanaren luzapena naizateke
desorekan dagoen sokaren bigarren zatia
nire balizko bahiketari buruz galdetzen diet begiei
baina hauek laino-mordoak zamatzen dituzte
aduanei buruz galdetzen diet ezpainei
baina hauek kopa debekatuetakoak direnaren irrifarrea egiten didate
behatzak parke-ertzak gogoratzen ditutzen malenkoniaz mugitzen dira
ihes egite artegatsuan
jantziak desegokiak zaizkit eta
zaila zait aurkitzen neurriko zapatarik
bisita-aretoetako apaindura artean
non gauzen atzekaldeak desafiorako gonbidagarri diren
naufragio experimental baten gisara
.

202. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0137 Zaila da hori ulerteraztea.

203. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0027 Nik zazpi urte inguru nituenean, esaterako, zaila zen inguru honetan animarik ikustea, eta aldian behin etortzen zen kartazalea kenduta ez genuen beste inor ikusten; euri haunditako urteak izan ziren gainera, eta parajea erabat tristetu zen.

204. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Lehen bezala, bide-txiur zailetatik abiatu ginen, azkarrago joateko.

205. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0069 Zergatik ezarri nuen nik neure idealen zati haundi bat Garbinen baitan? Gauzarik xinpleenak dira zailenak azaltzen.

206. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0012 Eta begirada sorgin hau atsegin zaidalako, harengandik hurbilago senti erazten nauelako, adierazten zail egiten zaidan plazerra ematen didalako, elkarrekin topo egiteko aukera bilatzen ari naiz, untzian maiz agertzen ez dudan lan nahia erakutsiz eta joan etorriak ugaltzen ditudalarik.

207. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0110 - Nahi bai. Baina esamina zaila da, ez da erraza.

208. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0054 Elizako enparantzan Erroibarreko bidea hartu behar zen gero, bide berria Etxeberriraino eta, aldatz goran, bideska malkar eta zail bat Erro alderaino.

209. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Ingelesa oso zaila da, zergatio bakarrik bi edo hiru hitz diferente esan bait ditzaket: , eta hauxe pelikula batean ikasi nuen.

210. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0025 Momentu zail horietan nik etxera joan nahi dut berehalaxe baina amak ez dit kasorik egiten eta aitak ez dit ezer entzuten, zergatio orduak eta orduak luzatzen baita herriko jende guztiari agur egiten, eta eskua luzatzen eta aspertugabe hizketan eta ni han, tonto moduan, plaza erdian zai, zutik, nora begiratu jakin eta asmatu gabe.

211. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Esdras izan zen, hain zuzen ere, zaila bezain garrantzizko eginkizuna betetzeko Jainkoak aukeratu zuen gizona.

212. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Moise-ren legea zabalduerazi zuen, pasarterik zailenak edo eztabaidatuenak herriak uler zezan eran azalduz.

213. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0101 Ene adiskideok, Inoiz-inoiz zail egiten zaigu geure otoitzak esatea.

214. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0065 Horri erantzutea are zailago duk.

215. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 Askatasunak zailago izan behar dik, zeren denen ahotan zebilek, esaten zuen.

216. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0032 Oreka zaila zegok alderdi hauetan... Alde batera, Indonesia eta hauek, Singapur eta Malasia, amerikanoek aldebat harrapatuak.

217. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0078 Lan zaila, hura, mendikume haiekin, baina Hamisi akabailaz solastatzen zen: - Ni xatan naz eta yi're bai xitan yaz eneki.

218. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0010 - Bai, oso zaila izan behar du inondik ere! dena dela duela zenbait urte etar batek ihes egin zuen, ez zara akordatzen?, haroztegi batetara joan ziren zulo baten bila eta aurkitu ere aurkitu zuten, eta hainbesteraino poztu omen ziren goardia zibilak ezen denek zulora jauzi egin baitzuten, Olentzerok zapatatxo berriak ekarritako umetxoak bailiran eta anartean, ez bat ez bi, zast!, haize!, mendian zehar alde egin zien.

219. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0069 Neure bizitzako unerik zailenak hauetxek dira, goizean jaiki beharra dagoenekoak, biziki kostatzen zait jaikitzea, baina gero dutxa hartu eta berehala konpontzen da dena.

220. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0122 Baina oso zaila omen da honela ezer argitzea, hainbeste denbora pasata gainera.

221. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0107 - Ez, ez - pentsakorra begiak apaltzen zituen Juantxikik -, aspaldi zaharrean gauzak halatsu ziren baina egun imajinatzea ere zaila duzu.

222. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0097 Baina hobe da bazkal ondoren ez pentsa, ezer ez pentsa, eta lokuluska bat egin, Aitaren eta Semearen... eta era honetan, zailago izanen zaio Luziferri biztutzea.

223. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0157 Hainbeste gramo kolesterol, hainbeste hemoglobina, albuminatik hainbat gramo eta beste hainbat gramo zailagoak eta ezezagunagoak gertatzen zaizkigun protronbina, mioglobina eta ezdakit-zer-globina moetetatik, eta horra hor edozein gauza neurtzeko beti prest dauden amerikarren zenbakiak: 169.834 dolare 70 bat kilotako gorputzeko.

224. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0157 Amerikarrek galdu ez dituzten birtuteak dira hirurak, bururatu egin behar bait zaio bati gure gorputzak omen dituen elementu guzti horiek gramotan neurtzea, elementu horiek laborategitako merkatuan duten salneurriaz jabetzea eta, ondoren, horko batuketa, biderketa eta munduko keta guztiak egitea: errentako paper zuri-mingotsak betetzea baino zailagoa, adiskide!

225. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0389 Zuengatik esan ditut gauza hauek, Apolori eta niri buruz, guregandik ikas dezazuen esana dagoen harako hura esana dagoen harako hura: Textua zaila da; seguraski, esaera zaharren bat da, eta esanahia ez dugu ezagutzen; zenbait autorek uste du kopistaren baten oharra dela, lerro-ertzean ezarria, eta gerora textu barruan sartua: Ez jo idatzita dagoenetik urrutirago, eta inor ez dadin batengatik harro besteren bizkar.

226. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0093 Zorotasunaren eremuak mugagabeak eta mugagabeki askotarikoak direnez gero, zaila da zehaztasun osoko azterkuntzarik eta pronostikorik egitea.

227. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0038 Irekita ote zegoen, itxirik bazen hau nire atsekabea, baina nolanahi ere botako nukeen behera, nahiz eta zaila izan, ezerk ez ninduen gera araziko pasa nuena pasa eta gero.

228. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0089 Laguntzarik gabe zaila izan zitekeen, agian ezinezkoa.

229. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0165 Gau hartan, Itziar-i ezezik Juleneri ere, asko kostatu zitzaion lo hartzea eta oraindik zailago egingo zitzaion etxeko sarrerako ate haundiaren zarata entzun zuen unetik.

230. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Bata katolikoa eta bestea kalbinista, Bixentek askotan aipatzen du zaila dela bi otso elkarrekin ondo konpontzea.

231. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0121 Gorabehera handiak izan genituen hurrengo egun arte gauzak erabakitzeko; zaila zen bapateko hura!.

232. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0149 Txostenean adierazten zutenez, zaila gertatu zitzaien jaun hartaz informazioa biltzea.

233. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0183 Gero nola bandatu eta beranduago zailena, punteria lor zezatela.

234. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0183 Suarmen zarata entzun zezaketen Tisunbok eta beronen aldekoek; are txarragoa, portugaldarrek, zaila izanda ere, nahiko urrun baitzeuden armak entzuteko.

235. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0032 Horrela, bada, entzumen eta usaimenaren bidez aurkitzea posible zen, ikustea, ordea, oso zaila zen eta hau, non ezkutatu ziren bazenekien igarri al zen soilik.

236. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0011 Oso zaila iruditu zitzaien tartean zebiltzan poliziei Blumek bi arma eduki zitzakeenik.

237. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Andrea pozez beterik agertzen zen: - O, zein zoriontsu egiten nauzun!. Nik uste nuen hori lortzea zaila zela.

238. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0015 Uste dut hura ordezkatzea ez zaidala zaila gertatuko.

239. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0121 Ordurarte patxadatsu iraun zuen publikoa, urduritzen hasia zen, eta Partrerekiko lilura, hitza ateratzen zuen bakoitzean deihadar eta kurrixka ozenez adierazten hasi zen, honek zail samarra bilakatzen zuen testuaren ulermena.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00197 Egun, asko aurreratu dute estadistikek eta oso zaila da ondorio okerrak ateratzea, bainan hala ere atera ditezke.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00208 Zailena talde berdina mantentzea izaten da: batzuk hiltzen direlako, beste leku batetara bizitzera joaten direlako, aspertzen direlako edo beste mila arrazoirengatik.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. setien 0126 Bi gauza hauek nola josten diren jakitea zail samarra da; baina problematika honek sor dezazkeen planteamentu teorikoez aparte, hau esan dezakegu garbiro: sakonkiro fededun eta tradizioari lotua eta, gainera, gaurkotasun historiko berebizikoa duen gizon baten aurrean gaudela.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0147 Kasualitatez, beti zailena.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0164 Beharbada, liburuak ikaslearengan alaitasun-giroa eta konfidantza sortzeko bide emango digu, hizkuntzaren ikasprozesu luze eta zailean jardunbide ez-defentsiboak sortuz.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0190 Lan luze eta zaila izango da.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0074 2.- Gizarte batetan eginbehar garrantzizkoak eta zailak betetzeko behar den buruko gaitasuna gizakide gutxi batzuek bakarrik dute.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Baina kateak ez dira beti linealak izango: abarketak, zirkuituak eta hauen arteko interrelazioak, batzuk erraztaileak eta besteak inhibidoreak; hoiek dira sistema nerbiotsuaren ulerpena hain zaila izatearen kausa.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0306 Komunitatearen hasera zaila eta behartsua izanda ere, arras usu ugaritzen da.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0493 Lan luze eta zaila denez, beharko dugu eten gabeko lanean jarrai.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak maileg 0019 Hortik sortzen zaio Euskaltzaindiari bat-batean eta erabat konpontzeko zaila ikusten duen auzi korapilatsua, eta premia.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0044 Beraz, eta esan diren gauzak medio, ez da batere zail honako hau ulertzea, halegia, tekniken eta produkzio gaien stoka eman batentzat, guztiz mugagabe gelditzen dela, ekilibrioan, errenten banaketa.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Izan ere, zalantzarik gabe, mugimendu sozial horiek aspalditik erakunde publikoak bete behar zituen esparruak betetzera beharturik egon dira, eta haiek lanari ekin nahi izan diotenean, inor zapaldu gabe ihardutea zail zaiela ikusten dute.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0060 Olako sinisdunak gure artean bilatzea zaila omen da oso, ain kristauak gera guztiok...

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0196 Gaurko eliza dagoen egoera zail honetan, eta bide berrien bila dabilelarik, orri hauek asko erakutsiko digute.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0069 Testu juridikoetan ageri ohi diren esamolde teknikoen itzulgaiztasuna gainditzen zaila da euskaraz era horretako testuak gutxi direnean, hizkera hori finkatu gabe dagoenean.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Baina nola ikasi egiazko hizkerak edo mintzamoldeak? Orain arteko metodoek mintzamolde horiek baztertu egin dituzte, gramatikalak ez zirelako edota zailak zirelako.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 Gehiegi luzatu gabe, hona hemen nire galdera: ez ote dugu zerbait irakasteko, irakasten ari garen edukia baino bitarteko zailagorik sarriegi erabiltzen?.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Oso zaila da kritika ezkorra nagusi den giroaren barnean garatu eta aurreratzea.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0056 Azken erreflexio bat datorkit gogora, ikusle inplizituaren eta errealaren arteko bereizketa horretatik abiaturik: zenbat eta handiagoa den ikusle inplizituarengandiko urruntzea, hainbat eta zailago gertatzen zaio ikusle errealari ulertzea.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0170 Baina horrelaxe jokatzekotan, hain zuzen, iruditzen zait zaila, une historiko batetan behintzat San Martinek jokatu zuen papera ez aintzakotzat hartzea, poeta bezala (Otsalar) zein kritiko bezala, nahiz itzultzaile bezala, edo animatzaile bezala ere (Xanti Onaindia, etc., berdintsu).

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0171 Azterketa monografiko zehatzik ez dagoen artean, oso zaila izango da behialako saiotik egiazko historigintzara salto egitea.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Egia da Sor eta Itzul saileko liburu batzuk irakur daitezkeela bederatzi urtetik aurrera (Norena da basoa, esaterako) edo Ziripot bildumakoak irakurgai interesgarriak izan daitezkeela, baina hala ere, Antxon, nire ustez, adin honetan goiko eta ondorengo bildumetako zailenak eta sinpleenak hartu beharko dituzue.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Horregatixe dirudi, printzipio hutsetako demokrazia batean hain erraza izan beharko lukeenak, hain zaila hor beheko demokrazia zabal horretan, eta hemen goiko baso itxian.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Beste independentzi sakonago eta zailago bat falta zaigu.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0037 Zaila zen benetan erbestetuarentzat mugaz honutz etortzeko baimena lortzea eta Aita Donostiak ezin izan zuen baimen hori lortu hurrengo egunerarte; baina ama bizirik ez bazuen ikusi ere, hiletetarako heldu zitzaion semea.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Idaztea errealitatea kondatzeko bide zailena da, askoz errezago da zinea, pintura erabiltzea, imprimeriaren lekuneak, bateratasuna ezinezkoa egiten baitugu eta konotazioek irakurtuz asmatzen diren irudiak aldatzenago.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0246 Lan errepikatuak badira bestalde, errazagoa da antzematea, langilea berea ez den erritmo naturalean noiz ari ez den, zeren eta kasu horretan, zaila bait da zikloetako denborak erregulatzea, hots, segidako zikloetan aldaketa nabariak ematen dira.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. irabien 0401 Baina, kasu praktiko gehienetan aurreko bi puntako fenomenoak bereiztea oso zaila da.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. irabien 0401 Beste aldetik, kontutan hartu behar da, oso zaila dela erauzketa-erregimena zehaztea erauzketa-abiadura konposizio kimikoz edoeta kontzentrazioa denboraz koerlazionatzen duten datu esperimentalekin.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. irabien 0401 Metodo honen zailtasun nagusiak hauexek dira: lehen eta behin bero-transmisioaren koefizienteen neurketak oso zailak direla eta bigarrenean sistema multikonponente batzutan oso zaila dela interesatzen zaizkigun espezieen B. T. koefizienteak beste espezie kimikoetatikoak bereiztea.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0027 Aldaketa konformazional hauek oso agudo gertatzen dira eta oso zaila da beren baitan gertatzen den mekanismoa zein den zehaztea.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0118 Alderantziz ere pentsa liteke, pentsatzen da: bide zail hori zailagotu besterik ez dutela harmek egiten...

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Baina zailago gertatzen da hori elkarrizketa bestek hasi duenean edota ikaslearen jardunari bestek erantzuten dionean.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Hizkuntzak ikasterakoan, ondo markatutako bidea egin behar zen orientazio tradizionalean: egitura xumeetatik kategoria zailago eta konplexuagotara joanez poliki-poliki.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0072 Hau guztia arazo konplexua da hitzez ulerterazteko: zaila da guretzat, hemen gabiltzanontzat, eta askoz zailagoa eta ulergaitzagoa europarrentzat.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0116 Atzeraka goazela, beraz, eta euskararen aldeko ekintza bortitz bat, kanpaina bat, geroz eta zailagoa izango dela.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Ondotik heldu zaigu elkarrizketa-andana bat aski zaila eta bihurria.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0194 Zaila da mugatzea, noski, musika arloan beste gure kulturaren arloetan bezala gertatzen baita: kanpotik herriratutako berriak geureganatu, egokitu egiten ditugu.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0024 20. mendeko teologo protestanteari zail egiten zitzaion oinarri horretatik hasita Jainkoa predikatzea...

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Batzuetan tresnagintza hau zailagoa zen, eta nagusien laguntza behar zen horretarako: goitiberak, kometak, ballestak, kolunpioak... egiteko.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Ahalegindua zen Webster dantzetan jatorrizko edukin batzuk bilatzen hala nola animali dantzak, gerra-dantzak, ofizio-dantzak etab., baina dantzen gaurko egoeran oso zaila da holakorik lortzea.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0010 Gaia aukeratu ondoan, ordea, ORDENATU egin behar da, ardatz gisa gramatika hartzen bada batez ere (situazioei edo funtzioei dagokienez, ordenak ez du hainbateko garrantziarik), ikasleak sinpletik beteagora eta errazetik zailera igaro daitezen.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0015 Beste hizkuntzak baino zailagoa eta arkaikoagoa omen zen.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0048 Benetan ahalegin zaila da berau, rezesio sakoneko ekonomi kinka batetan eta inflazio eta langabezia egoeran.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0048 Honek, alde batetik, industri toxikologia arlo zail eta zabalean sartzea suposatu du, eta bestetik, arriskuen neurketan orain arteko subjektibitatearen nagusitasuna gainditzea.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Euskal Herriak autonomi erregimen bat laster lortzen duenean, aro zail batetan gure Ikastegi ezestatalak bete nahi izan dituzten hutsuneak gaindituak izango direla uste dugu.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0082 Gogora ditzagun zein momentu zailetan aurkitzen zen korala, postuaren kargu egin zenean.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0408 Zenbakiok ezagunak noiztik diren esatea oso zaila da: gizonaren lehenengo kontzeptuetan toki funtsezko bat betetzen dute kontaketa eta ordenamendu direlakoek: gizonekin batera azaldu zirela esateraino hel daiteke, bildurrik gabe.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0410 Definizio hau onartzean pauso handi bat egin zen Matematikaren garapenean: alde batetik zenbakiaren irudi fisikoa gainditu zen, muga hori imajinatzen zaila den errealitate bat denez eta bere existentziak definizio batean daukanez iturburua; bestetik, hor frogatzen bait da izaki matematiko berezi hauekin posible dela betiko eragiketak egitea, eta gainera eragiketak egiteko ahalmen honetan datzala hain zuzen, izaki bat zenbakia izatearen benetako arrazoia.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0014 XABIER LIZARDI EDO POESIA GAILEN Hamaseigarren mendean Detxeparek bere poema erotiko bikainak idatzi zituelarik (erotikoak, erlijiozko eta euskarari buruzkoen artetik hartzearren), gauza garrantzitsu bat egin zuen: era pertsonal batetan eta ikuspegi berezi batetatik, gai zail, arantzadun eta sakon bat erabili zigun.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0021 Eta alde horretatik begiratuta, haren poesia zail da.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0021 Zail da, hizkuntza sintetizatu, landu, osatu, berritxuratu baten bitartez espresatzen delako; batez ere aberastasuna, eta xehetasun guztien parekotasun plastikoa aurkitzen saiatzen zelako.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0021 Beraz, batzuek gaur egun, zoritxarrez eta intentzio desberdinez, hainbestetan aipatzen diguten herrikoitasun horren ikuspegitik begiratuta, Lizardiren poesia zail da.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0021 Egia esan, Lizardiren poesia, batez ere hasiera batetan, irakurle saiatu eta ikasiarentzat ere nahiko zail da.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0014 Oso erraza da izaki txiki hori janariz jostea, zailagoa da hala ere, maitasun, samurtasun eta laztanez betetzea.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0114 Parlamenduz kanpoko oposizioa (APO) Parlamenduz kanpoko oposizioa (Ausserparlamentarische oposition) deritzan fenomenoa aztertzea, industriar gizarte modernoko beste edozein gertaera ikertzea baino askozaz zailagoa da, zientzibidez ez bait dago oposizio honen zio eta bultzagarri guztietaz jabetzerik.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0148 Interpretazio zaileko sinbolismoa.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0149 Botuak libre emateko garaian zail, eta beste alderdietan hainbeste balioko eskubidea dutenak hori ezertan ez edukitzea.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0015 Ez baitezpada buruan ixtorioak asmatzea (errezena da azkenean), baina paperrean jartzea, arras zaila agertzen zaigu.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0202 Liftatu. Pilotari ondorio bihurriak eragitea, nolarebait sake zailak eman eraziz.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0202 Ongi eginez gero, ia ezin bihurtuzko gertatzen da, guztiz zaila bait zaio arerikoari.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Hots: ariketaren ariketaz, ihardunaren ihardunaz, sistimakiro azaltzen dena, solasean eta idazkian konbinatu behar da eta ondorioz artikulazio zail eta konplexuak menderatzen joan.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0034 Eta kondizio hauetan zaila da, oso zaila, nobela bat taxuz burutzea.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0045 Puntu zaila da poetak zein espresio bidez balia behar duen erabakitzea.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0006 Adibidez: Tuberkuloso baten berreskuratzea eta berrabiltzea zaila izango da: - eritasunaren tratamendua oso luzea eta garestia da, kalte ekonomiko haundiz.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0030 Erlijioa zerako zera DA moldeko esaera absolutuek, orokorrek, gero eta zailago dirudite, eta funts gutiagokoak halaber.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0067 Inpotentzia eta frigideza maitasunik ez dagoenean ugaritzen dira: hain zuzen, partaidea geure satisfazio hutserako hartzen dugunean, satisfazioa ere zailago eta gutiago da.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0157 - Letra nagusitan zailago da askoz ere! Aldameneko kale batetan, Joampeuml;lleren etxeko lumeroa den 6-a aurkitu dugu.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0234 Negua hurbil egoteak batetik eta beren aberritik oso urrun ibiltzeak bestetik tropa alemandarrak behar zutenaz hornitzea oso zaila bihurtzen zuen.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0092 Ifernu hari antzematea ez da biziki zaila gertatzen.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0109 Hizkera oso orijinala du, eta zail gertatzen da beste euskalki edo hizkuntzetara itzultzea.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0051 Etapa honetan gelditzen dira markatuak ere izaera psikotikozko arazoak, bizitzaren lehenengo sasoi honen anabasarekiko finkapen edo erregresioarengatik mugatuak, non barne-errealitatea kanpokotik bereiztea zaila gertatzen bait da.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0121 Oso zaila daude horietako asko irakurtzen.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0134 Soluzioak? Espezie batzuk gurgilarik gabe harrapatzen zailak dira.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0044 Arte-soziologiak, egia da, oraindik metodoaren problema zailak daduzka, baina zenbait zozokeria behin betiko uzteko lain batik-bat iadanik aurreratu du.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0082 Hau ez dugu gehiegi landuko, eta ulermen mailan baino askoz gehiago ez genuke egin behar, nahiko zail gertatzen baitzaie.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0034 Irakurtzea erraza denez gero, segur da idaztea ez dela zailago (10 ir.).

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0014 Sarrera gero aurkezten den materiala baino zailagoa gerta daiteke, hizkuntzaren aldetik.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Nire esperientziak erakutsi dit oso zaila dela hizkuntza arrotz batean iritziari antz ematea, batez ere arreta ahozko mezuan soilik jarria dagoenean, gauza hori oso-osorik ulertzera eramango gintuzketen ikusizko elementuak maiz aski baztertu egiten ditugu eta.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Orobat, mugak modu zehatz batez adieraztea zaila izaten da: batzuetan, deserrirapen-areak daude, marjinalak direnak, non espezieko aleak aurki bait daitezke, bertan ugaldu ez arren; beste batzuetan, area nagusitik deslotuta dauden area periferikoak existitzen dira, iraunkorki okupatuak.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0145 Egungo erresumetako indarrak ikusi ondoan, oso zaila egiten zaigu Europa sozialismora biratuko ote den denbora asko barru pentsatzea, bertan dauden langileriaren indar guztiak sistiman integraturik aurkitzen baitira; gainera, proletalgoa lozorroan sartuta daukate beren terminologi iraultzaleen bidez eta beren parlamentukeriarekin; nahiz jakinik egon kapitalismoaren legepetik sozialismora itzultzea utopia bat besterik ez dela; ikus bestela Txile eta Espainiako etsenpluak.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0145 Gauzak horrela daudelarik, oso zaila iruditzen zaigu egungo Europako egoera barruan, Erresumetako Europan, Euskal Herria sozialista altxatzea (berdin Espainia sozialista altxatzea); sozialismoaren uharterik ez baita posible eta gutxiago une hontan, Kubaren experientzia ikusi ondoan.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 Eta guzti hau, interpretazio zaileko zeinu-multzo handi batekin batera.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0149 Zail hitz bat bakarra kentzen.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0116 Zaila baita hau ongi erabiltzea plastik artearen sail honetan.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0056 Ipuinaren beratasun horrek, halere, buruhauste aski emango dizkigu, mitoetan gordinik azaldutako aurkatasunak, estalita eta zomorroekin bezala agertuko bait zaizkigu ipuinetan, horrela bere aurkikundea zailagoa eginaz.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0171 Gorgots, adierazpen zailekoa dugu; baina duen esanahiaz balio haundia ematen dio zerrenda honi.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Sumeriar gudu gurdiek, hasiera batean, lau gurpil zituzten eta nahiz gurpil bakoitza independienteki biratu oso zailak ziren gidatzen kurba eta biraguneetan batez ere.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0035 Fitopatologian diagnostiko azkarrak zailak badira, are zailagoak dira bakterioen kasuan, agente gaitz-sortzailea mikroskopikoa delako eta ondorioak oso konkretuak izaten ez direlako.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0046 Baina bereizkuntza hori gure tradizio guztien eta pentsatzeko olde eta molde guztien barne-barneraino sartua bait dago, benetan zaila da hura superatzea.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0063 Hizkuntza estruktura logiko bat denez, badu beregan errazetik zailera doan mailaketa natural bat.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0077 Horrela zaila egiten zitzaigun batzutan eduki bat liburuan aurkitzea; agertu agertzen zen metodoan, baina ez zen garbi ikusten bereziki zein ikasgaitan lantzen zen.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0097 Ebaluazioa:
Ikasleentzat zail izaten da semantikoaz aparte beste loturarik egiten.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Ikasleek erraz uler ditzaketen testuak bakarrik irakurri beharko lukete, edo material zailagoekin egin beharko lukete lan?.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0027 1.3. Fedea ala aurrerapena?
Harremanik zailenak ez dira, haatik, horiek.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0221 Horregatik esan daiteke merkatuaren egoerei dagozkien arazoak baino orokorragoak direla oraindik ere, eta horretaz baita konplexuagoak eta ikusten zailagoak ere.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0148 Kudeatzailearen lana oso zaila da hemen, historioaren haria eta ritmua zuzentzea bere kontura bait dago gehienbat.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0058 - Lanak bateratzean:
urduri jartzen naiz
- dena ahazten zait
- dakidana adieraztea zaila gertatzen zait
- esaten ez badidate ixilik geratzen naiz
- zabartu egiten naiz
- normalki ongi parte hartzen dut
- espresatzea erraza gertatzen zait eta biziki parte hartzen dut
- nire partaidetza irakasle eta gaiaren arabera dago.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0018 Haurrei zaila gertatzen zaie ulertzea nola sartzen eta irteten diren gure etxeetan ura eta elektrizitatea.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0036 - Batzutan zaila gertatzen da frogatzen dugun arropa hautatzea.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0036 Dependienteen egiteko zaila da bezero guztiak pozik geratzea erosi dutenarekin.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Marrazki honekin haur nagusiak has daitezke ulertzen gure asmakari modernoek alde on eta txarrak dituztelako ideia zaila.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0097 Jumbo egazkin batentzako erabilkera eta zaingo-liburuak izan beharko lituzkeen neurriak nolakoak liratekeen pentsatzea ez da zaila.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0018 Zaila izango da XIX gizaldi osoan 1848 bezelako urte zalapartsu bat arkitzea.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0033 Haurrak askoz hobeto ulertuko du meategiko lan zaila meatzarien sentimenduak aztertzen irakasten badiezue.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Ura lurretik ateratzearen ideia soila aski zaila da haurrentzat eta seguraski ez dute ulertzen nola funtzionatzen duen punpak.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0183 Alde batetik frantziar gobernuaren faxistatzea daukagu (Inglaterra eta batez ere Alemaniako gobernua ere bai) eta euskal politik babestuaren mugimenduak eta Ipar Euskadiko erakunde abertzaleen mugimendua askosaz zailago egiten du.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0209 Baina Ipar Euskadiko errealitatea eta burrukarako posibilitateak Hego aldekoak baino askoz zailagoak dira.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0023 Ez da zaila asmatzen.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0023 Baina zaila litzateke, orain arte bezala jarraitzea ere.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0023 Irteera zaila, NATO oso-osorik onartu nahi ez badute....

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0072 Lan zaila eta arriskutsua hori.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0126 Aztertu, nazionalismoa zer den edo zeri esaten zaion, aztertuz gero, oso zaila gertatzen bait da kondena hain absolutorik....

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0126 Eta ez dago, intelektualki jokatu nahi bada, borroka zailagorik, higuinez eta sentimentuz kargaturiko topikoen kontrakoa baino, higuinok eta sentimentuok intelektualitate itxuraz disimulatzea konsegitu denean batez ere.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0023 Lur hauek handikien ardiak eta ganaduak bazkatzeko larreak zirenez gero, oso zaila bilakatzen zen baserri berriak jasotzea.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0083 Nire ikerlanerako materiale egokia lehen urteko bigarren semestreko haurren azterketak ematen zidan, baina zaila zen hain adin laburreko haurren materialea biltzea.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0080 Eta horra berriz ere galdera zail arriskugarria.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0088 Horrelako zerbait egiten ez bada, eta marrazkiaren zati bakoitzean ez baldin bada behatza biltzen, etengabeko marrazki bat egiten ari dela ulertuko da, eta hori benetan oso zaila izango litzateke interpretatzeko.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0088 Gai eta ariketa hauek nahiko zailak dira hasiera batean ulertzeko, eta Eskolaurrean proba bezala bakarrik sartuko dira, baina emaitzen mailan gehiegi eskatu gabe ordea.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0081 Zail egiten da bere zigor-saria delitu arrunten zigor saria baño kopuru aundiagoan edo txikiagoan izan bear duan erabakitzea.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0081 Zailla bada politikazko delitua mugatu eta balioztatzea, ez da errexagoa (agian zaillagoa) terrorismoa mugatu eta balioztatzea.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0047 Eta, baita ere, nahiko garbi ikusten dugu zenbaitearaino zail den sortu den eta sortzen ari den pentsaera berri batean Jainkoa nola aurkeztu behar den zehatzea, edo ta garai berrietan zenbaiteraino zail den Jainkoagan sinistea.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0165 Horregatik da hain zaila sustraietara itzultzea diogunean iheskerian ez erortzea.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Ez da zaila izan ohi behiak elkarren kontra axatzea, eta irabazlea taldeko erregin izendatzen da.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Zail da konprenitzen nola lortu duten indioek etekinik batere eta idor dirudien landare horretatik - lehen begi-kolpean bederen.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0076 Gerizabide hori honetan datza orduan: txit hosto bereziak ematea, alegia, hosto zailak eta hosto txiki-txikiak.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0076 Horrelako hosto zailak ematen ditu erroizak; eta hosto txiki-txikiak pinuetan edo lerretan, eta izaietan, aurki daitezke.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0016 Bere lan gehienak gai konkretu batetan bilakatu bazituen ere, merezi du Anizeto Zugasti apaizak euskaldunon esker ona, urterik zailenetan ere etsi gabe euskarari bere bizitza eskaini zion euskaldun zintzo honek.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0206 Eta hori, baserritarra, ganaduzale aparta denik, ofizioa ondo dakiena, alegia; zail da, berak bezain ongi lan egingo duen ordezkarik topatzea, eta horrexegatik, noski, sortzen da, hainbeste esne eta haragi gure artean.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Honela ematen digu bere iritzia: Tombuctu-n sartzerakoan, Europa-ko nazio zibilizatuek irrikatzen duten hirian alegia, adierazten zaila zaitan atseginezko sentipen bat nuen barruan.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0055 Balada honen bost aldaera, nafarrak denak, ezagutzen ditugu; gai hau apartekoa da, zeren eta, herri kanta ez izanez gero, zaila bait da euskalki bakar batean dagoen gai bat aurkitzea; oraingo honetan gertatzen den bezala.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0197 Eta aldaketaruntz hurbiltzerakoan zaila gertatzen da Prehistoria, Protohistoria eta Historia munduak taula bakar batean zehazki banatzea.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0292 Linguistika eta matematika Txillardegi Gero eta maizago gertatzen da gaur, linguistikari buruzko liburu bat eskuetan hartu, eta... ekuazioak, matrize erako ikur-zutabeak, multzo-ebaketak, ulerkuntza zaila duten eskemak eta irudiak, eta abar, aurkitzea.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0230 Harritzen nauena, formaren arintasuna da: bertsorik itxuraz sinpleenean, anekdotatxo banal batzuren azpian, sakontasun hondogabea; arimaren purifikazio historia zail eta luzea... (...).

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0282 Baina une batez eta bietako batek bakarrik, eta truko batez gainera: elkarren aldamenera orduko, gazte bien artean berriro altxatuko bait da, bion isilaldiak testimoniatzen duen barrera zaila.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0282 Horrekin ere bertsolarien bezalako zerbait hura dakarkigu poemak, zaila zer den esaten.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0455 Sarri askotan zaila zen garbiketa egitea eta bide errazetik jo dute denek.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Zaila da jakitea zein erizpideren arabera banatu behar den dirua, baina argi dago denentzat egon behar duela, amateurrak ere beren premiak dituelako, eta hori ezin da ahaztu.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0015 Guzti honen ondorioak argi daude: batetik, zenbat eta helburu zailagoak, orduan eta porrot gehiago; bestetik, eskola-porrotaren indikadoreak ez dira erabatekoak, denbora eta espazio koordenatuen arabera aldakorrak baizik.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0051 Nahiz eta zailtasunak ugari izan, astiro baino etengabe emaitzak lortzen ari dira alor honetan, batez ere beste era batzurekin oso zailak edo ezinezkoak diren produktuak ekoizteko, azkenean, proportzio handi batean behintzat, kide bakoitzaren etorkizuna, balantze ekonomikoak erabakitzen badu ere.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0054 Aldiz, zaila eta neketsua izango da oraindik teknika hauek ohizko praktikan ezartzea; hala ere, beren martxa jarraitzen dute eta, dirudienez, etorkizun agingarriarekin.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0020 Horregatik K.o.ko 348an Damaso Aita Santuak Itun Berria latinera itzultzeko eskatu zionean Hieronimori, aski lanbide zaila sortu zitzaion (...).

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0084 Gudaloste batek zein besteak baserrietan egiten zituzten lapurreten ondorioz zaila gertatzen zitzaien herritarrei eguneroko beharrak asetzea, Muñagorriren kantan ondotxo azaltzen zaigun bezala.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0214 Bestalde, aitortu behar da zaila dela aurkitzen linguistikazko liburuen artean Chomsky-ren ondorengo fonologiaren proposamenak zehatz eta ongi jasotzen dituen sarrerarik.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0118 Amerikar testu konstituzionala konpromezu zail baten fruitua da: konfederalak eta unitarioak batetik, liberalak eta esklabistak, kontserbadoreak eta progresistak... Estatu federal moduan antolatzen da, Federazioari botere orokor eta zehaztuak emanez.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0015 - Eta zer iruditu zaizu? zailagoa al da idaztea baino? Bai, dudarik gabe, askoz ere zailagoa da itzultzea idaztea baino (hiru aldiz errepikatzen du).

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0019 Nik uste dut prolema hau soluzio xamurrekoa dela, ez da hain zaila hau soluzionatzea, baina behar du komunitate bat, eta behar du kontzientzia bat, oso bide batez esana oso gutxi ikusten dena.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Legetasmo mailan ere zaila dirudi hurbilketa egotea, are gehiago PSOEren zirriborroa eta Ikastolen Federakuntzak osatutako proiektuaren arteko diferentziak aztertuz gero.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0078 Zaila ote da aluditutako pertsonaiak, arazoak, fikzioak, jokamoldeak izen-deitura konkretuz imaginatzea?.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Baina behar sozialak aise beteko direla pentsatzen duenari, argi ibiltzeko dei egiten dio Krivotxeievek berak: Ez da izkutatu behar transizio urteak zailak izango direla, bizi maila gelditzeko arriskua ere badagoela.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 f) Ez da zaila honen antzeko egoerak asmatzea.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 i) Ez da batere zaila eskuarteko horien bitartez elizitazioa lortzea eta ereduak gogoan hartzea.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 Egitura edo esponente baten esanahia bestela azaltzea zaila denean da egokia item berriak aurkezteko egoerara jotzea.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 Garrantzi handia du eredu on eta argiak, ikasleei hizketaren zorrotenetik hots zailak bereizteko bide emango dienak.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 Ikasleari zail egin ohi zaio hitz-katea ulertzea, bereziki ahozko euskara jatorra denean.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0009 Zaila da, oso zaila, Mitxelenaren gisako gizon baten literatur meritua mugatzea, neurtzea.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0008 Gainera balio handiko beste dokumentu batzuk ere erabili zituen hau egiteko, Gypsy Lore Journal (1.888-1.892) adibidez, argitalpen urria izan zuelako eskuratzea zaila den liburua berau, edota bere bizitza osoa Alemania, Austria, Frantzia, Italia, Iran, Asia Txikia eta Indiako ijitoen artean eman zuen sendagile errusiar baten testigantzak.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0175 Ortografi alorrean, aurreko urteetako isuri berari jarraituz, ez zirudien oso zail adostasuna lortzea, baina Ipar eta Hegoaldeko euskaldunak bereizten zituen H-aren auzia eta bustien erabilera, beste zenbait gauza txikiagorekin batera jakina, sekulako istilu-iturri bilakatuko ziren aurrerantzean.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0229 Hura, dirudienez, zailago date eta urrutiago legoke, azken helburu bezala agertzen zaigunez gero; hau, itxuraz, errazago eta lehenago erdiets dezakegu.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0271 Tarte-bilaketa zail eta neketsu batean sartzen da Agirre.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0279 Bai. Zaila zen produktu berri honi leku egiten: prosa idatziak ezaguera alorren batean jantziago egiten zuen zuzen-zuzenean, hemen itzulika-itzulika besterik ez; (...).

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.e. laboa 0089 Programaketa bat bestearekiko irabazle irteteko prozesu luze eta zail bat jarraitu besterik ez dago.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0208 Horrela gertatu izanaren zergatikoa bera ez da asmatzen hain zaila: iruzkin-gai dudan txostenean bertan (8. orrialdeko 4. pasartean) argi asko esaten denez, eskuartean dugun eginbeharrak corpus-aren lantzea (...) eta status-arena elkarlotzea eskatzen du.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0135 Gantzei dagokienez, ama-esneak 150 gantz-azido desberdin ditu, eta konplexutasun hau lortuko lukeen esne artifizial bat sortzea oso zaila da.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ubillos, juan antonio: christau doctriñ berri-ecarlea, v-xxiv 0019 OHARRAK Oharrak deriztet honako hauei eta ez zuzenketak, maiz zaila baita, arriskutsua bederen, honako forma hau edo horrako hori hutsegitea edo makurra dela esatea.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0031 Euzko Gogoa-ren garaian, hango idazleek euskara zaila erabiltzen zutelako kritika eta erantzukiei egin zien ihardespen ozenean (), ematen du gainera, erraztasunak edo zailtasunak hizkuntzaren biziarekin duten lotura edo loturarik ezari buruzko bere iritzi biribila: .

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 e) Testu mota guztiek ez diote irakurleari zailtasun bera eskaintzen; horrela, badirudi, esposizioa narrazioa baino zailagoa dela (Graesser, Hauft-Smith, Cohen eta Pyles, 1980, Alonsok aipatuak, 1985).

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0119 2) Bere errakuntzak lokalizatzeko gai izan: Erdiko Zikloko haurrentzat nahiko lan zaila bada ere, talde lanean eta tresna egokiak eskainiz gero haurrak gai dira beren errakuntzak aurkitzeko.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0119 Testuak bisualizatzea baliabide nahiko zaila iruditu zaigu, nahiz eta zenbait kasutan eraginkorra izan.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0119 Talde-lana: Aurreko puntuetan esan bezala, lan zailak burutzeko erabili dugu estrategia hau.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Nolanahi ere, ikasleari testu-mota eraikitzean ez bazaio bestelako laguntzarik ematen, zaila izango zaio testua idazten, antzeko testuak idazteko esperientziarik ez badu behintzat.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0107 Arte-arloan irakasketa-sistema jakin bat ezartzea zaila da.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Bestalde, pertsona batzurekiko harremanetan eta giro edo une konkretuetan gaztelera erabiltzeko ohitura du eta zaila gertatzen zaio joera horiek baztertzea eta aldatzea.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Ustez, ezberdintze-erizpide klasikoen arauera, goi mailako landareak eta animaliak elkarren artean bereizteak bat ere zaila ez dirudien arren, behe mailako organismoei behatzen diegunean, ezberdintasunak maiz desagertu egiten dira, askotan, gainera, bakoitzaren ezaugarriak alderantziz agertuz.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Honetara, zaila da, aditua....

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0072 Laukiekin egin daitekeen esperimentua baino zailagoa gertatuko litzateke kolore ultramorea ikusteko gauza diren frogatzea, baina hala da.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Bestetik, azpimarratu beharrekoa da, gotikoa erromanikoan ezagututako aldaketa baten ondorioz sortua bada ere, oso zaila dela biek bereizten dituen lerroa markatzea.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Bestalde kontutan harturik horman bertan egin diren irudi batzuk berez zirriborro bezala ageri direla, kontutan harturik baita ere obretan bertan egiten diren zuzenketak eta irudi askoren bukaera maila desberdina, agindu ritualez esplikatzen zailak direnak guztiak, badirudi pentsatzen uzten dutela horiek guztiek irudigintzaren lana saindutegiko paretan hasi eta bertan amaitzen zela.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0400 Zail da pentsatzen honelako bereizketarik egiteko biderik ez duen hizkuntza bat (hau da, 2a, b eta d bezalako perpausak ezin berezi lituzkeen hizkuntza bat), horrelako hizkuntzan komunikazioa ezinezkoa bihurtuko bailitzateke.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Gorputzak duen superfizie txikiari esker, ur-galera oso txikia da, eta gainera, tegumentuak oso zaila egiten du ur-galera hau.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0336 Kortinarioen azken talde handia Hydrocybe Telamonia da, talde hau oso handia da eta zaila bereizten, beren karpoforoak ez dira, ez liskatsu, ez felpatu, ez ezkatadunak, beren txapelak azal leunekoak dira eta bere ezaugarri nabarmengarriena, atalari izena ematen diona, higrofanoak izatea da, hau da, eguraldi hezetan mamiak ur asko hartzen du eta beraz bere kolorapena iluntzen da, lehortzean, ordez, kolorea argitzen da.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0372 urbeltz gorritzaile. Deskribapena Coprinus generoaren onddo taldea, bereizteko ezaugarriena da, bainan espezieak bereizteko zailagoak bihurtzen dira.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0020 Herriko eskolan ibili nintzen eta Batxillerra berandu samar egin nuen, orduan oso zaila zelako, ez zegoen gaurko aukerarik.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0082 Oraindik ehiza eta biltze aurreratu hau aztertzeke dago eta beraren populazio-dentsitatearen euste-ahalmena, gaur egun ezagutzen diren ehiztari eta biltzaileekin konparatzea, zaila da.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0077 Urjauzi eta harresiez inguratuak eta putrez populatuak daude (txango zaila, 3 or., desnib. 400 m, 6 km).

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0188 7. Ingurunea: Barranco del Caldero, 500 ha Bardeetako basatienen artean, muino eta harri pilaketaz osatuak, bertara iristeko zailak.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0188 Nahiko zaila dirudi Erdialdeko Bardeetaz naturazko erreserba itsurazko eta behar adinako zabala egitea ekologi aldetik benetan interesgarria izan dadin, baldin eta egun ereinda dauden hainbat esparrago soro barne sartzen ez badira.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0071 Irakasleak testua sinpleagotu egin behar badu, hobe da zati zailenak ezabatzea eta beste guztia dagoen bezala uztea, hiztegi arruntagoa eta egitura errazagoak bilatzen ibiltzea baino.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0049 XEDEA: Hiri handi batean zehar ibiltzea zaila eta garestia gerta daiteke, autobusen edo metroaren arierak ondo ezagutzen ez badira.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0067 Hau batez ere trebetasuna zaila denean litzateke egokia.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0063 Bi ibilbide hauek nahiko zailak dira, ziurtasunez eta konfidantzaz igoten jakin beharra dago eta.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0016 Izan ere, testuak beretzat zaila gertatzen den hizkuntza badakar, hau izango litzateke testutik nahi duena ateratzen lagunduko dion bide bakarra.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0024 Zaila da, ondorioz, joan etorria.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0253 Dena den, eta iragarritako eguraldi-mapa ontzat emanik ere, zerbait inportante eta zaila falta da; gizakiaren esperientzia, jakinduria, begi meteorologikoak parte hartzen dueneko zerbait erabakiorra: aipatu maparen interpretazioa.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0028 Zail da gehiago zehaztea, baina gauza segurua da Bruselan egin zuen egonaldian Salís ez zela soilik pintatzera mugatu.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0010 2. ARAZOAK Hitz eta adieren bereizketa zaila.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0001 Baldintza hauek ezin dira laborategietan lortu, noski; honela, datu esperimentalen gabetasuna dela eta, desarroilatzeko nahiz egiaztatzeko oso zailak diren teoriekin lan egin beharra dago.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0129 Antza denez, gure galaxia Sb eta Sc motakoen artean dago, baina hori ere ezin dugu ziurtasun guztiz esan, galaxiaren barnean gaudenez gero oso zaila egiten bait da bere egitura aztertzea.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0220 Metodoak Arartekoaren betekizunean jartzen duen garrantzia eta Ikaskuntz prozesuari ematen dion inportantzia gure Hezkuntz Projektuan (irakaslearen saihetsa, gure hezkuntz iharduerarako presupostuak) oso ezaugarri berdintsuez jasotzen da; paralerrotasun hau kontutan edukirik, zail egiten da zenbait aldaketaren arrazoinaren berri ematea, hala nola: 1. Ikaslearengan: Eskolako materialarekiko joera-aldaketa.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0015 Itzaltzen zailagoak izanik, hektarea ugari kiskaldu ohi dute.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0018 Hori ez dela zaila. Handiagoak egin behar izan ditugula sarritan.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0046 Euskaldun arruntarentzat irakurtzen zailago bihurtu dira euskal liburuak.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0074 Kontzeptu honen itzulpena bi hizkuntzen artean, oso zaila baino gehiago, ezinezkoa da.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0013 Ez da batere erraza Biltzarraren balorazio-balantze orokor bat egitea, egituraz oso konplexua bait da eta efektuak neurtzen zaila, efektu horietako batzuk, beharbada, epe luzera bakarrik atzeman ahal izango direlarik; zentzu horretan, txosten hau berez partziala da, eta aurreragorako uzten du Biltzarraren ospatzetik erator daitezkeen fruituen azterketa, batez ere Zientziaren, Teknikaren eta Pentsamenduaren disziplina desberdinetako ikerketa oinarrizkoa nahiz aplikatua bultzatzeko eta sustatzeko kontutan, lan horrek berebiziko garrantzia bait dauka Herri honen etorkizunaren eraikuntzan.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0421 Argi eta garbi hitzegin dut, beti horrela hitzegitea gustatzen zaidan bezala, eta egoera oso zaila adierazi dut.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0252 Arrautza kosmikoaren egiazko tamaina, bere masa eta desintegratu zuen leherketaren indarra ere ezagutu gabe, zaila da kanporantz egotziak izan ziren zatiek ihes-abiadura hartzea lortu zuten ala ez asmatzea.

447. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0219 - Ori da gauzak oker ateratzea ta zail da alargunak bururik altxatzea.

448. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0264 Diruak jartzen digu
amaika jaleo,
danak esaten degu:
Ai asko balego!;
zuzendutzen zalla da
okertu ezkero,
orrek agiñduko du
oraiñ eta gero,
bide ortatik ez det
gauz onik espero.

449. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 ITZ ZAILLAK Artzaiñora = Perro de pastor: Artzain-ora, arzain-txakurra.

450. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0133 Ori izango da guretzat biotz-gozagarririk bikaiñena, maite genduen N-ren eriotza onartzea zail egiten zaigunontzat, biotz-gozagarririk bikaiñena.

451. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Ez zan zalla gure eginkizuna, etxol ua bere andrea bezain zarra ta erdi-usteldua bait zegoan.

452. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0052 Baita zaillenera, eziña dirudianera bertara, gogor eta gogoz jotzeko, bikaindu ta kemendu ere.

453. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Zuzen-zuzenean nere serbitzura artzen zaitut, kapitan bezala, baiñan izan daiteken eginkizunik zaillenean, arriskutsuenean eta garrantzitsuenean jarri nai zaitut.

454. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0064 Bañan, arreta onena eduki arren, txit zalla-izaten zan, esne-garbi bidaltzeko, eskorta loiztua egoten zan egun ebitsu edo euritsuetan.

455. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0092 Oek ere kalte izugarriak egiten dizkitek, eta leoia bera baño zallagoak dituk arrapatzen.

456. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0157 - Nere gaitza daukanarentzat ez da ori zalla.

457. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0127 Zalla, benetan zalla izango uan beste aldera pasatzea.

458. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0060 - Ezta ain zailla! Dan baño izugarriagoa dirudi. Ikusiko dezu!.

459. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0147 - Nik ere orixe esaten diot; baña arrek erantzuten dit baserrirako andregaia topatzen oso zalla dagoela.

460. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0076 - Iñoiz izan dugun zaillena, bearbada -; erantzun zion, astiro pipa artuz besaulki batean eserita, oldozkor lurrera begira zegoan Sherlock Holmes ikerketalari ospetsuak.

461. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0074 - Bai, noski, zoritxarrez. Itxaso onekin ura bizirik arrapatzen zailla izango da.

462. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0012 Une ontatik aurrera, amilka erortzen da be-beeko maillaraño, eta bere sendakuntza eta gizaberritzea erabat zail biurtzen.

463. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0076 Bizi dan tokian ez-ezaguna izateak oztasuna dakar; zaillago itxasten da bai bizikerari, bai gizarteari, bai tokiari.

464. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0189 Eginkizunaren zailla, ain zailla izanik... egiñ-aal onik egiten ari da idazle-jende berria.

465. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0094 Giza-lanak odoyik eta lanbrorik gabe izatea, gauza zalla da, noski; gizonak berekin daramazki-ta betiko txurriyoko zirpillak.

466. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0029 Auek landetan barrena laisterka ibiltzea baiño gauza zaillago bat nai luteke.

467. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0042 Nuklear probak galerazteko akordua, gaiñera, estrategi izkilluai buruzko gure alkar-izketen osagarri izango litzake, nuklear izkillu mota berriak asmatzea zaillago egingo bait luke.

468. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0043 Izkillu berriak sortzeko eta zabaltzeko teknologia, gaurko indar-oreka ausi eta etorkizunean izkilluen kontrola zaillagoa ta aulagoa egin dezaketen arma oien teknologia, alegia, zainketa-tresnak baiño azkarrago aurreratuko dala dirudi.

469. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. oñatibia 0023 Europa`ko ateak irikiak ba`zeuden ere, gerra-otsak eta Hitler`en ametsak egi biurtzen zijoazten bezela, gero ta zallagoa ta arriskutsuagoa gertatzen zen lurralde aietara joatea.

470. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0008 Eta zailla da, Birjiña Mariari egiazko debozioa izanik, beste eliztar guztiekin elkartuago, eta guztien Buru dan Aita Santuarekin batuago ez egotea.

471. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0112 Mueta onek besteak baiño gutxiago irauten du izotzarekin, bustiarekin edo leortearekin, eta jasota gero ere bestea baiño zaillago baita kontserbatzen, onen ordez gero eta geiago: GOIZEKO BARATXURI GORRIXTA, egiten da.

472. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0088 Orduko koruak normalean elementu gutxikoak izaten ziran toki guztietan ta badakigu Valladolid`ko kapitulora 19 joan zirala abots eta instrumentuen artean, eta 1640 Gazteizera 2 tiple eta beste amabi; bearbada orduko ibillaldiak zein zallak eta luzeak zirala eta Arantzazun bertan bitartean beste batzuk gelditu bearko zutela pentsaturik, oiturako koruan oiek baño geiago izango ziran, baiña ez dakigu ziur zenbat izango ziran.

473. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0072 Esandakoaz aski izango da gaur egunean, Teatro eremuan iritzi argi ta zeatzak tinkatzea zein zailla dan jakin dezazuten.

474. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0100 Gure Don Jose Maria Goienak, egitazko gizon baten itxura du ta apaiz benetakoa...... bainan beste gauza zail bat egin du; Ulzama'ko egoaldean, mutur ontan, inguruetako errietan era bat galdu dan euskarari eustea.

475. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0100 Aurrei euskaraz leitzen zailla egiten zaie.

476. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0387 Onek ez al digu adierazten Monoteismu xoillari (Kristoren osagarria ez duenari) zailla zaiola gizabeteko bere adiña irixtea?.

477. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0274 Gizon bakarrak ziran; beren buruetako asmakizunetaz landa ezertan konfiantzarik ez zuten pertsonak; beren adimenaren utsezintasunean sinismen osoa zuten gizakume bakartiak; ulertzeko zail egiten zaigun arrokeriz beteak.

478. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0350 Eta baita gauza zailla ere Elizaren altzotik bein sartutako gaitzak botatzea!.

479. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0052 Onelako oarkizunak edo antzekoak eskuratzea ezta zailla.

480. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0245 Gobernu guztiak erabilli zuten Alkarte Militarren indarra moztutzeko asmo sendoa, baiña gobernua baiño askoz indartsuagoak ziralarik, ez zitzaien Junta aiei gauza zailla gertatu, atsegin ez zuten Jaurlaritza oro ankaz gora botatzea.

481. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0190 Lebitikoa guretzat zailago da, lege-liburu bat delakotz: opari eta sakrifizioen eskaintzeko moldeak ditu bereziki manatzen, xehetasun askotan sartuz.

482. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0257 HEIKO: Hori zailxea izanen da... ez bait dakit non aurkhit zaitzazkenz.

483. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0041 Zaila zen jakitea zenbat iraun zuen bere agoniak.

484. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0005 Bide saindu eta ederra hartu dute, bainan bide zaila.

485. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0198 Urrats hori urrats zaila izan da, kanpotiarrez hainitz nahasia den herri batean, eta urgullu dugu hori eginik = 19-ak eskualdunak!.

486. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0105 Ezta diffizil gizon batek zenbait egintza ongi egin dezan, berhain bizi osoan egintza onak eta nehoiz ere kalterik ez egitea hau zaila bai bada.

487. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0105 Bethiere gizaoldeen, gazteriaren eta iraultzaren interesseen alde ekhin, dekadetan barna egunoro gathazka gothorrean egoitea, hau gauzetarik zailena da!.

488. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0048 Etorkizuna ikusten dugu
hain zaila eta iluna;
orain zeharo narratsa dago
lehen zegona txukuna.

489. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Orain arte ez dute sormen propioko ezer egin, hainbeste jenderen artean egitea (jende oso gaztea, gainera) oso zaila delako.

490. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Areago, mobilizazio honen frutu materiala Iparraldeko eta Nafarroako Hegoaldeko eremu zailetaraino helaraztea tartean dagoenean.

491. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. agirrebaltzategi 0001 Ikastola hitza Herri honek urte luzetan bere hizkuntza nazionala berreskuratzeko daraman ahaleginaren eta borrokaren sinboloa da: hor du bere indarra eta eraginkortasuna Euskal eskolaren eta eskola herritarraren sinboloa da ikastola, bera izan delako aitzindari eta bultzatzaile urte luze eta zailetan.

492. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Saio batzuk daramaten bizitza mugikorrarekin zaila izango dute ikuslegoa agurtzea ere, gabon ala arratsaldeon esateko orduan asmatuko duten jakin gabe.

493. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Zezenak, filmeak eta eskubaloia aipatu ondoren, zerbait gehiago aipatzea oso zaila egiten da udarako ohizko programazioan dauden telesail mordoen artean zerbait aukeratzea lan astuna egiten bait da.

494. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. azkune 0001 Maila hori hobetzea zaila bait da benetan.

495. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Estatu espainoleko gartzelak ezagutzen dituenari ez zaio zail gertatuko asmatzea zenbatekoa den Euskal Herriko beste gizon eta emakumeekin batera borrokatzeko daukagun gogoa.

496. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Badakigu gurekin gauzatu nahi duten exterminio eta instrumentalizazio politikaren aurrean borroka zaila eta latza izango dela, baina gisa berean argi dakusagu arrazoia eta gizalegeko helburua gure alde dagoela eta gure erresistentziak negoziaketa politikoaren garapena bizkortuko bide duela.

497. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Zaila da datu zehatzik ematea, baina 5.000 elastiko eta 5.000 txapel saldu dira eguerdirako; iazko baino dezente azkarrago.

498. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Eguerdi aldean, hala ere, ordubete inguru itxoin behar izan zen bide hori egiteko eta Dantzarineatik eta beste zenbait mugatatik pasatu zirenek ziotenez, leku horietan oraindik zailagoa izan zen pasatzea.

499. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 San Pedro eta San Juan gainditzea zaila baldin bada ere, bi horien atzean ibili gaitezke.

500. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 EGUNKARIA - Zer gertatu da azken urte hauetan? JOSE LUIS KORTA. - Kanpotik errazago ikusten dira gauzak, etxekoak konpontzea izaten da zailena.

501. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0001 Abertzale hitza beraiek ulertzen ez dute guztia identifikatzeko erabiltzen dute, eta beren ustez gure arazoan tiroak ez beste guztia ulertzen dute, beraz abertzalearen sinonimoak zein datekeen asmatzea ez da zaila.

502. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Telebistak izan ote du iñoiz, lengo igande egoardian baiño ixtimazio aundiagorik? Baliteke, baiña zail dala esango nuke.

503. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 Nere adinean zaila izango litzateke akademia bat sortzea baina konpainia osatzea gustatuko litzaidake.

504. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 DV Gaztea- Zer gomendatuko zenioke balletean hasi nahi duten neske-mutilei? Eta mutilei bereziki? Hasieran zaila da eta gogoz egin behar dutela.

505. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Izakera bereko beste ezein legetan bestelako xede guztiak teknikaren aldetik lortzen zailak izateaz gainera desegokiak gertatzen badira, are gehiago hain naroa, ugaria, oldarkoia eta aunizkuna den kirolaren alorrean, giza-jakintzaren eta ihardunaren askotariko sailak biltzen ditu eta.

506. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Bere ondoan eseri nintzen eta sarea konpontzea ea zaila zen galdetu nion.

507. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Irakasleen elkarteek sindikatuen papera jokatu behar zutenean eta guraso elkarteek nagusiena, zailagoa zen bat egitea.

508. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Bat ere ez zen Bidasoako uretan ikusi, eta askok esan zuen erremedio zaileko galera izango zela berriro ere izokinak Bidasoako uretan gora igotzea.

509. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Uztailaren 10ean itxiko da izokinak hartzeko ematen den epea, eta ordurarte badago ihazko susmo txarrak baztertzeko aukera, nahiz eta zaila izan 1950-tik 1960-rako urteetan hartzen ziren 200 eta 300 arrain kopurua iristea.

510. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Askoz ere zailagoa Bidasoa hibaiaren hertzetik doan trenbidea egiten ari zenean bertako langileek antolatu zuten grebara iristeko, egunero izokina jateagatik protesta bezala egin zen greba.

511. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Dena den, eta gauza zaila izan arren, igande bertatik daude arrantzaleak Bidasoako urei begira, ez baita gutxiago izokin kiloa lau mila pezetatan saltzen ari dela kontutan hartuz.

512. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Zenbaitsuk, zortziko txiki ala nagusian idatzi ditu, baina, beste asko, bederatzikotan, era guztiz zail eta lokarriz betetakoa.

513. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 EUSKARAREN irakaskuntzan eginiko lanak ez du nahi hainbateko emaitzarik eman, euskalduntze prozesoa nekeza eta zaila da, bertan sartutako orduek ez dute nahi hainbateko aurrerakadarik erakusten, irakaskuntza bera, metodologiak, motibazioaren eragina, iraupena, erabilpena bera, azterkizun dira.

514. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Era honetako pribilejioak praktikan jartzea oraindik ere oso zail gertatzen zaio emakumeari.

515. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak xarb 0001 Nahiago dut gehiagokorik erran gabe gelditu, gauza horiek ez baitira nire gain egun, eta beren gain dituztenei ez baitiet lana zailago egin nahi.

516. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -M.K.G.: Galdera zaila da....

517. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -D.: Erantzuna da, behar bada, zaila....

518. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -M.K.G.: Esan nahi dut jeneralizatzea dela zaila.

519. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Ph.O.- Marx autogestioarekin ezkondu nahirik dabiltza, eta ez dut ezkontza zailagorik ikusten.

520. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Espainiak bere etorkizun demokratikoa prestatzeko egin dituen ahaleginak aipatzean, bide hori zaila eta luzea dela esan zuen, zeren eta erakunde politikoak ez baitago antzoki bateko dekorazioa bezala aldatzerik.

521. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Izatez, ez omen da zaila, baina bai garestia, eta hori nahiko zailtasun da beste gabe ere.

522. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Hori izaten da zailena itzaltzen.

523. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Chad-eko gerra esplikatzen zaila da.

524. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. kalzada 0001 Euskararen berreskuratzea, Euskal Herria berreuskalduntzea alegia, lan kolektiboa da eta zaila gainera.

525. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak elexp 0001 Beste kasu batzuetan, zail da jakiten aldizkatasuna edo Herri Batasunaren kasuan, Eraiki HASIrena edo Tierra Vasca ANVrena, noraino diren errepresentatiboenak.

526. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Pare bat mila behintzat baziren, esan zuen Castellsek, Felix Sotok milaka batzuk zirela zioen bitartean, guztiek oso zaila dela kakulatzea seinalatzen bazuten ere.

527. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Baina hau oso zaila izanik, besterik ezean, zepelin, globo, delta, areoplano eta abarrez baliatu behar izan dugu, gaurdaino, airetan geure burua zintzilikaturik ikusi ahal izateko.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Ez da zaila hau egitea, lainotan zeure burua kulunkan ikusteko, gora igo behar da.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 - Baina, nahiko zaila izango da hori ikastea.

530. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Hara, kotxea eramatea zailagoa da, zeren hegazkinaren mugimendu guztiak logikoak baitira.

531. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Hala ere, jaiskera edo aterrizatzea denez mugimendurik zailena, badaezpada kontuz nago, baina ikasleak berak bakarrik egiten du hori ere.

532. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Zaila egiten da eskultura, grabatua eta xerografiak konbinatzen dituen erakusketa honetatik ideia garbiekin ateratzea.

533. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Zailla iruditzen zaio bizkaiera; ez duela ulertzen esango dizu.

534. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Orain lau edo bost urte irakasle euskaldunak bilatzea oso zaila zen, eta problema hori, orain, nahiko gainditua daukagu.

535. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Beerako onen arrazoiak jakitea ere ez da izango oso zailla.

536. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Or dagozte, etsai aundi bezela, ba da zinea eta abar, eta besterik ez da ere gauz bat garbi agertzen dana da, alegia mugimentu aundiagoko gauza dugula zine ori, eta orrekin borrokan aritzea gauza zaila izango duala antzerkiak.

537. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zarautz 0001 Euria zerk egiten duan, eta zergatik urte batzuetan euri geiago eta besteetan askoz ere gutxiago izaten dan jakiten oso zailla da.

538. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0002 Bestalde, oso zaila da DDTari buruzko ikerketa epidemiologikoak egitea, zeren ez baitago munduan pestizida honen eraginpean egon ez den populazio-talderik, eta horrela kontrol-txantiloitzat erabil daitekeenik.

539. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Irriparre egiten badu, zail da antzematen gainera, bere bizar ugarien arteko ezpainak nekez ikusten zaizkio eta.

540. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0002 Eta ordenagailua birusak jota dagoenean nahiko zaila gertatzen da egoerari buelta ematea.

541. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Bakearen izenean gerra odoltsuago bat piztea ez da zaila, elkar hizketen bidez amaitzea ere ez, baina artzainen zakurrek hozka egiten dute, itsutasunean hozkaka bildotsa hil arteraino ari daitezke; artaldea zakurrengandik defendatzen ez dakien artzaina, zer nolako artzain da? Otsoari lana errazten diona, seguraski. XABIER LEKUONA.

542. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 - E.: Irakurtzeko zaila gerta daiteke itzulpena.

543. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 E.- Samurra Erraza erantzuna; dotrinako hartan baziren franko zailagoak.

544. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0001 Gaur egun bere kontura egiten du lan, kartelak, anagramak, logotipoak, ilustrazioak...: honetatik bizi nahi nuke, baina oso zaila da.

545. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0002 Iraultza mentalitate latinoak esportatu duen gauza izan da eta indijena asko diren gizarteetan, Bolivian, Ekuadorren, Perun eta Guatemalan, askoz ere zailagoa da lan politikoa.

546. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ondo eta merke jateko lekua donostian 0001 La Catak badu berezitasunik. Lehenik eta aipagarriena esateko, merkea eta ona da, nahiz eta binomio hori uztartzen zail samarra da.

547. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Jakina, komik eta zineko gidoiak konposatzea oso lan gogorra eta zaila dela azal niezaiekeen.

548. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1972 0001 Benetan zaila dugu gai honi buruz hitz egitea nahiz idaztea.

549. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. idirin 0001 Horren froga bezala esan dezakegu espezialistentzako ere zaila dela maixu eta ikaslearen artean ezberdintasunak igertzea.

550. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0001 Gure atenzioa egiten duten gauzatan ipintzen ba`degu, aipatzen duten lotura ori ikustea ez da batere zailla izango.

551. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Era ortako ekintzetan, ainbeste jende artean, naiko zailla izaten ba-da ere lagunak ikustea, Jose agurtzeko zoria izan nuen.

552. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Leengo garaietan, eragozpenak, baiketak, diru-zigorrak e.a. ziraneko aldi zailletan lan egin zuten idazleek eta zabaltzen zuten irakurleek, orain ere lan bera kementsu egingo duten itxaropenak bultzata gatoz.

553. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Nolanai ere zailla omen da jakitea igoera au serbitzu pribatuetatik datorrena dan ala salerosketako serbitzuetatik, datorrena.

554. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Hortik aurrera beste mobilizazioen eragina zenbatzea zailagoa bihurtu zen.

555. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Baina zaila ikusten da PSOEren gobernuak berriz Olabeagako untzikintza irekitzea.

556. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Oraingoan ere, Euskaldunako langileek ez gogor ekiten ez badiote, zaila izango dute bere xedea lortzea, PSOEren harrokeria eta indarkeria ikusirik.

557. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Ikusten duzuen bezala, borroka zaila, bainan azkenean zaharrak gaina hartu eta, ederki bukatu.

558. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Merezi du euskaldun izateak, gizon serio, langile, eramankor, ixil, bihotz zabal, hetsipen-zail ugari izan ditualako, ta gaur ere bai ditualako.

559. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Helburu zail hau lortzeko bidea aurkitu dut.

560. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Eta orduan, zailena zen garaian egin zinen bertsulari, beharkota, barneko suak nolabait zirikatzen zinduelarik.

561. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Sabrinaren ondasunak hitz bakarrean azaltzen zaila da, edo zail egiten zait behintzat.

562. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Zailagoa da pobrezia administratzea aberastasuna baino.

563. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Eta orixe-gaitik edo, ikusi doguzanak ikusi, irakurri doguzanak gogoratu ondoren, oso sail, gaitx egiten jaku barra-barra aldi onetan dabiltzan ospakizun batzuk siñistuten, guztiz aurkako iduritutzen jakuzalako, Unamuno eta Jugo'tar Miguel'ek (ez dot euzkeraldu nai beren izena) Euzkadi'ganako bere bizi guztian euki daben jokabidea lez.

564. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Jakiña da! zelai zabal artan bildu zan ostetza, zenbatutzen oso sailla edo eziñezkoa zana, baiña, bertaratu ziran berebillak eta berebiltzarrak zenbatu ezketiño, erraz egoan, gitxi gora-bera, igarten, eun da ogeita amar millatik gora izan gintzazala bertaratuak, nai ta zerbait geiago bere orretariko bilkuran ikusten oituta egon aurreko urte batzuetan.

565. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Gero eta zaillago gertatzen zaie gaurko gazteei Jesusen Piztuera siñestea.

566. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Baina politika arazoetan asmatzea zailla da.

567. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Gaurkoz, hori gauza zaila da.

568. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. unanue 0001 Lan zaila, ikuste batera loturarik gabekoa eta teknika aurrerakoiz osatua baizik.

569. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Zail egiten zaigu euskaldunoi euskaraz elkarrekin konpontzea.

570. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Aurtengo urtea, amaituz doakigun urtea, zaila eta neketsua izan da Europari begira eman nahi izan diren pausoak gogoan harturik.

571. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Orduan bere burua ispillu batean bezain argi eta garbi ikusten du (gauza zailla).

572. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Eta oraindik zaillago den beste zerbait egiten du: bere burua den bezela onartu, eta bere buruari irri egin.

573. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sendagile maltzurra eta beste 0001 Baina nork ezdaki, aurrendako egoki liraken ipuinak apailatzea, dela zeregin zail eta gaitz bat, artista aundi batek bakarrik osatu dezakena? Hala bada, umilki, errikoak iduri arras, Lurdes-ek idazten ditu, euskara errikoi batez.

574. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Zenbaiti entzun izan diot, behin 40 urte ezkero oso zailla dala gizonari burua aldatzen; ark, esanak esan eta entzunak entzun, lehengo eran eta tankeran segituko duela.

575. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Horrela, berak ongi daki gauzak sortzea, lantzea, jasotzea, sendotzea zeinen eginkizun zaila den; eta desegitea, urratzea, ankaz gora botatzea, aldiz, zeinen errez.

576. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 Pintatuz ere ardiesten dizu Andrék poesia hori. Courrèges, jostuna ezezik, pintore on bat ere bai baita, emazteki eta honen munduaren pintatzaile. Zaila izango da, ordea, emakumeen munduan agintzea eta lan egitea?

577. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Baina zaila da behin abiatutako trena harrapatzen.

578. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. chavarri 0001 Aitzitik, lortu izan duten errespetua izanda ere, beraien bizimodua zaila da.

579. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Historian zehar lige mota desberdinak egon dira, baina gure garaian gizon eta emakumeen arteko harremanak zailak izaten dira horregatik gida bat zabaltzea erabaki dugu arazo hau argitzeko.

580. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Zaila da egiaren eta ilusio hutsaren arteko muga bereizten.

581. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Baina noizbait, maindire arteko amets epeletan bart sorturiko lirika bikain hura goizeko freskuran gogoratzen saiatu bada ikusiko du zeinen zaila den, nola betirako galduko den.

582. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lankide 1989 0001 Zaillago izaten jake, beraz, beren artean arremanetan sartutea eta, onuragarri izan ezkero, elkartutea.

583. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Gaur egun geroz eta zailagoa ari da bihurtzen adierazpen sistemen aniztasun hori zehazki erakustea: Historia modu bat ebidentzia, eta horrenbestez esijentzia, unibertsala bihurtzeko joera bait dago: bilakaera kronologiko atzeraezina duen historia, printzearen, nazioaren, herriaren, munduaren historia.

584. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 E: Zaila da galdera horri erantzutea gaia ezagutzen dut eta.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0001 Eta au nai ta ez, nabarmendu bearra zan modu bereizian, gurea dan bezelako erakunde batean: geienbat gazteek osotua, beti zaillak izan diran eta gaur erabat arazo eginik agertzen zaizkigun gauza-baliotsuen aukeramena egin bear duten gazteek osotua dan erakunde batean.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0003 Garai zailla.

587. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1978 0001 Eta beste aldetik, komenigarri izango litzake ikustea baita ere nazionalismotik etorritako zenbait posturak errazagotu edo eta gauzak zailago ipini duen Nafarroa beste hiru probintziekin batzerakoan.

588. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0001 Georgieraz hitz egiten genuen, inoiz Nestan, frantsesez, pasarte zailen baten itzultzaile zelarik.

589. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Horrelakorik ez dagoelako, Udako Euskal Unibertsitatean ere zaila izan da Erlijioaren saila sortzea eta eratzea.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Geldi eukitzeko oso zalla da.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Antxudia ene lagun mina da eta sinetsi nahi diot, baina zaila egiten ze garia zer den ere ez baitakit.

592. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Azkenaldian zaila egiten tirada batean lo egitea.

593. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0005 Koskonduentzat beste kantu zailagoak.

594. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Amaiera hau zailegi irudituez gero beste hau egin daiteke, azkenak hamar jauzi egin, soka emaleek ahalik eta bizkorren soka ematen.

595. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00079 Oso zaila izango da giza bizitzearen dimentsino moralik bako gizarte bat aurkitzea.

596. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00113 Adiskidetasuna, beraz, beharrezkoa dan neurri berean da praktikan jarten zaila giza bizitzan. Adiskidetasuna bizitzeak ondoko hau suposatzen dau:

597. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00003 Joseba Imanoli lan zaila iruditu zitzaion, baina Edurnek aurrera egiten zuela ikusirik, bera ere hartara jarri zen buru-belarri.

598. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0049 Teresarentzat ez da izango hain zaila, Jaungoikoa errukia ta maitasuna besterik ez dala sentitzea.

599. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0067 Txoka batentzat lan zaila, horrela asko kosta zitzaion bere hots leuna bere musikako maisuaren hots zoliaren tonura egokitzea.

600. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00033 EATE: Oso lan zaila guk duguna. Klima egitea bihurriegia da: euria, haizea, kazkabarra, elurra, ekaitzak, trumoiak...

601. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0028 Eta gauzak bere lekuan jartzen saiatzen nintzenean... Utzi bada, egingo dut nik, Jesus! hain zaila al da ba?

602. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0179 1.MALTZURRA.- Bai zaila pentsatzea.

603. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00092 Intuitiboki eta kasu konkretuetan hizkuntza zer den eta dialektoa zer den denok ulertzen badugu ere, oso zaila da kontzeptu hauetako bakoitza teorikoki erabat mugatzea. Adibidez, esan ohi da hizkuntza giza talde bateko kideek elkarrekin komunikatzeko duten hitzezko adierazpidea dela, baina bistan dagoenez, definizio horren arabera zaku berean sartuko genituzke hizkuntza eta dialektoa. Behin-behinean honela definituko dugu dialektoa: bizirik dagoen edo galdu den hizkuntza komun batetik aldendu den zeinu sistema, oro har muga geografiko jakin bat duena, baina jatorri komuneko beste sistemen aldean berezitasun edo bestelakotasun nabarmenik ez duena. Hizkuntzak, berriz, dialektoak ez bezala, beharrezko ditu berezitasun edo bestelakotasun nabarmena kanpora begira eta oso altua den berdintze maila barrura begira. Dena dela, hurrengo atalean bihurtuko gara berriro puntu honetara, dialektoa ulertzeko era zaharkitu bat auzipean jartzeko.

604. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00107 Jokoa ezagutu arren, zaila egiten zaie oraindik ondo burutzea.

605. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00120 Bizimodua zaila zen haran hartan urik ez zutelako eta urrunetik ekarri behar zuten.

606. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00012 Orduan, zer da artea? Esan dezakegu gizakiak artetzat daukan oro dela artea, beraz, zaila da gaur egun definizio bat ematea, nahiz eta guztiok argi eduki artea gure gizarterako garrantzitsua dela.

607. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00324 Bestalde, ekuazio barruan zenbat eta aldagai gehiago sartu orduan eta zailagoa izango da emaitzak interpretatzea.

608. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00009 Iazko ereduarekin, zuen erabakiak berberak izan arren emaitzak oso desberdinak izan zitezkeela frogatu zenuten, hauek ere beste lehiakideen portaeraren eraginpean ere baitzeuden. Baina, zeinen zaila zen lehiakideen portaera aurreikustea!!

609. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00151 Grezian. - Gazte greziarren heziketa oratoriaren arte zailean nabarmentzeko bideratzen zen, horixe baitzen bizitza publikoan postu hoberenak lortzeko biderik eraginkorrena.

610. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00102 Baina azalpena zaila da, beste aldagai bat hartu behar baita kontuan karga-motaz gain: distantzia, hain zuzen. Indar elektrikoak ahuldu egiten baitira distantzia handitzean.

611. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00164 Zaila da errekuntzan ura sortzen dela onartzea.

612. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Egitura zail eta bitxi zalea da, eta hiztegian joera garbizalea eta neologismozalea du.

613. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00148 Alde batetik, Euzko Gogoak, atzerrian sortua izanik, hain zaila zuen zabalkundea errazago lor zezakeen eta, gainera, Gipuzkoako Diputazioaren babesa zuenez, diru arazoak gainditurik zeuzkan.

614. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00358 2. Zein dira bereziki zailak zaizkidan gaiak?

615. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00016 Bestalde, kontzeptu berri eta zailak direnean deduktiboki landuko dira gehienetan, irakaslearen informazioa eta azalpenak beharrezkoagoak izango baitira.

616. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Badakigu zaila dela, baina hori lortuko ez bagenu, unitate honek ez luke bere helbururik nagusiena beteko eta motz geratuko ginateke.

617. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00065 Zuk zeuk ere, elementu eta konposatu asko ezagutzen dituzunez, horien arteko erreakzioak lortzea hain zaila ez dela konprobatuko duzu. Ikertzaile handien antzera, zu zeu ere sar zaitezke materiaren transformazioen mundu misteriotsuan.

618. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0017 Edozein kazetarik eta edozein agerkari motak objektibotasunaren gorabehera esku artean darabilen auzirik korapilatsuena du, lortzen zailena ere bera baita, eta aldi berean arreta handienez begiratu eta zaindu beharrekoena.

619. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0018 Uda iristearekin batera, eguraldi ona egiten duenean, zaila da etxe barruan egotea eta beharrezkoa egiten zaigu etxetik kanpora irtetea.

620. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0070 Zailago baina atsegingarriagoa.

621. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0002 Batzuek logura izan arren ez dute lokartzea lortzen eta zenbat eta arduratuago egon lo egin beharraz, hainbat zailago egiten zaie; badira gauero loguraren kontra burrukatzen dutenak ere, loaldiaren eta ameskaitzen beldurrez; beste batzuk goizaldean itzartzen dira astegun berriaren aurrean larri.

622. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0057 Ibil-aparatuan barrena bidaia egitea zailago egingo zaigu, hor ez baitugu inolako ibilbiderik, hezurrak eta giharrak baizik.

623. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0034 - Metal gorrixka, distiratsua, itxura atseginekoa, oso harikorra, xaflakorra, zaila eta gogortasun txikikoa, forjagarria eta ijezgarria (berotan zein hotzetan).

624. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0074 Horrela esanda, ordea, zaila egiten da horren tamaina beldurgarria imajinatzea, horregatik, datu bitxi batzuk emango dizkizuegu harritzar horren handitasunaz hobeto jabe zaitezten.

625. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0059 Askotan zailena lehenengo puntua izaten da: arazoak bilatzea, asmakaria zertarako behar dugun jakitea.

626. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0126 - Zure ustez, zergatik ote zaie landareei hain zaila hondarretan bizi ahal izatea?

627. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0014 Erorketa askea oso azkarra denez, oso zaila da hor denbora neurtzea.

628. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0216 Joan den asteko epaiaren ondoren zailago egin zaio, ordea, lana.

629. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0134 Baina arazo txiki bat dugu: zuek ulertu eta erabiliko dituzuen irakurgaiak luzeegiak eta zailegiak egingo zaizkie, seguraski; beraz, hona hemen gure proposamena:

630. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0129 7. Lan zailaren zain zegoen lur sail handi hura.

631. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0016 B. -Gauzak gero eta okerrago daude, oso zailak; hau besterik ez dut lortu.

632. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0117 Baina istorio honetako bikotearen osaketa zaila da ulertzea.

633. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0096 Baina, ur-emari handia bada, ibaia zeharkatzea zailago izango dugu.

634. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0096 Zaila da azken urjauzia gainditzea, lurrak maila desberdinak dituelako.

635. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0066 Jotzeko zail samarra da, tutua izan ordez tronpeta baten antzera, bi lengueta baititu eta teknika handiko musikajolea izan behar da benetako afinazioa lortu ahal izateko.

636. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0020 Talde bik esan zutenez, denen artean erabaki zuten zein gai aztertu, eta adostasunera iristea zaila izan bazitzaien ere, asko ikasi zutela esan zidaten; nik emandako materialea erabili zuten, eskatzen zietenekin elkar trukatuz, eta elkar animatzen ihardun zuten, denek parte har zezaten, horrela bakoitzak hobekien egiten zekiena egin zezan.

637. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0020 Lana oso zaila izan zen, baina lortutakoa taldeko guztien lankidetzaren eta ahaleginaren ondorioa izan zen.

638. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0341 Dena den, ingurune korrosiboan kloruro ioiak baldin badaude, altzairu herdoilgaitzen pasibazioa askoz zailagoa da, 9.26. irudian adierazi zenez.

639. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0341 Nahiz eta tutua material polimeriko baten bidez babestea posible izan, praktikan prozedura hori oso konplexua da (polimeroa kalte daiteke tutuak erabiltzean eta gainera soldadura-prozedura askoz zailagoa izan daiteke).

640. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0079 Iparraldeko euskaldunentzat, ondorioz, zailagoa da bizitza eta euskal kulturaren izarrak distira galtzen du.

641. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0186 Erantzuna ez zen zaila.

642. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0080 - Zein izan da zailena? Zein errazena?

643. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0119 -Hiru bokal segidan elkartzen direnean zailagoa da h non jarri behar den jakitea, normalean ai, ei, oi diptongoak errespetatzen dira (leiho, lehoi, dohain, oihu, oihal, oihan, oihartzun, saihets, zuhaitz; baina gehiegi eta gehiago, gehi-tik datoz eta).

644. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0009 Zeuk ongi ikus dezakezunez, zail egiten zaigu materia zer den zehaztasunez definitzea.

645. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0108 Seguraski zaila egingo zitzaizun aurreko jardueretako galdera guztiei erantzutea eta energia hitza definitzea.

646. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0066 -Ez, zaila izan da partidua, uste baino gogorragoa.

647. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0066 -Zaila izango zen, baina zu aurretik joan zara beti...

648. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/6 0020 - Nahikoa hitz egin dugu gauza hauetaz; oso interesgarriak dira, baina oraindik zaila gertatzen da zuentzat.

649. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0052 Masturbazioa bezala oso kritikatua eta errefusatua izan da gizarte askotan, eta homosexualek marginazioa jasan izan dute, bizitza zaila izanez gizartean.

650. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0038 Beste batzuetan erditzea zaila egiten da eta emakumeari zesarea operazioa egin behar izaten diote: amaren sabela ireki eta hortik ateratzen da haurra, amari min handiagoa sortzen badio ere.

651. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0059 Badakizu hitz batzuk oso zailak direla ulertzeko.

652. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00005 Lehenik, arestian aipaturiko arrazoiekin lotuta, irakurmena bera lantzea da helburu. Uste dugu beste hiruekin batera, ezinbesteko osagaia dela hizkuntza baten ikasketa. Orrialde hauetan irakurgai errazak eta laburrak daude, luze eta zailagoak; zailtasun maila ezberdinetakoak sartzen ahalegindu gara. Laguntza modura eta irakurgai bakoitzaren amaieran hiztegitxo bat ipini dugu, ikasleei irakurketa bera erraztu nahian.

653. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00052 Eguzkia eta Ilargia erraz bereiz daitezke zeruko gainerako argietatik, baina argi horien artean, askoz zailagoa da izarren artean planetak zein diren bereiztea.

654. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00250 Etsiak hartu zituen oposizioko kideak borroka zail eta latz baten ikuspegiaren aurrean.

655. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00049 Diapasoiaren bibrazioak oso maiztasun zehatzekoak izatean abantaila handiak eskaintzen ditu; denbora eredu gisa erabiltzeko zailtasunak ditu ordea, oso zaila baita bibrazio horiek mantentzea eta bibrazioaren anplitute txiki hori erlojuaren orratzetaraino, hauek higi daitezen, helaraztea.

656. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0161 Honelako baldintzetan, ikasketak amaitu berri dituenari lan-merkatuan sartzea oso zaila suertatzen zaio kasurik gehienetan.

657. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0121 Badirudi zaila gerta daitekeela bat-bateko itzulpenean pareko esaldi bat aurkitzea, itzuli beharreko esaldia epe laburrerako oroimenean (ELO) gordetzen den bitartean (hau da, bai esanahia zein forma edo eitea).

658. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0190 Honen arrazoia, sail honen zailtasun mailan legokela uste dugu; zeren eta kontutan hartu beharrekoa da eginbeharra bera zaila dela batetik eta bestetik, euskarazko froga burututako subjektu euskaldun gehienak (guztiak ez esatearren), euskaraz alfabetatugabeak dira, eta honek zailtasun maila bat gehiago gehitzen dio frogari.

659. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. mendibil 00025 Ez da hainbesterako; nola zaren jakinez ez da hain zaila izan.

660. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00014 Aitatxorik gabe bizitzen ikasi behar dugu. Badakit zaila dela, baina ez zaigu beste irtenbidetik gelditzen.

661. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00068 Ez zen zaila izan Keniako Tximeleta komentzitzea.

662. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00073 Nire aberria zen Inglaterra maitea uzteko erabaki latza hartu nuen egun batetik bestera, gau osoa buruari birak eta birak eman ostean, benetan erabaki zaila bai hartzeko eta bai burutzeko.

663. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00067 Hainbeste handiko eremuak, denak hala harririk gabe izatea, zaila da.

664. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00084 - Arraio! Bizkortu beharra dago! Ray, orain parterik zailena dator: hiru metro kolpe batez. Ausartuko al zara?

665. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00150 Esperientzia gisa oso interesgarria izan da, baina orain badakit sekula gehiago ez dudala elaberri bat idatziko, duintasunez egitea munduko gauzarik zailena baita, eta hobe dut lan hori benetan ongi egiten dakitenei uztea.

666. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0092 Zaila.

667. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0009 -...eta orain proba zailena duzue zuen aurrean, hainbeste denboran prestatzen ihardun duzuen proba.

668. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0009 Eginbide zaila zen, mantsoa, neketsua, nahiz eta Makina Pentsalariek aldez aurretik hautatze eta kokatze lanak egin.

669. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0033 Zaila zitzaidan distantzia jartzea, ez da eroso tristurak menderatutako bizitza batean bizi izatea.

670. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0117 Atea itxita zegoen, baina ez zitzaidan zaila egin krisketari eragin eta bultz egitea.

671. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0008 Irakasleak gelan hauen idazlanak irakurtzen dituenean beti berdin, orri erdi bat zer esan ez dakitela eta gaia zaila dela eta egun horretan ez daudela inspiratuak eta horrelako txorakeriak esateko eta papera betetzeko izaten da.

672. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0080 - Ama, lehengo batean zoriontsuak ginela amestu nuen eta zuk hori oilo zuriak arrautza beltza jartzea baino zailagoa zela esan zenidan...

673. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0080 - Aurrerantzean alderantziz esan beharko diat: oilo beltzak arrautza zuria jartzea baino zailagoa duk hori!

674. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0059 Orokorrean, ez zen zaila landareak zaintzea.

675. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0086 - Ezin esango duzue galdera zailegiak direnik, denak klasean azaldutakoak dira.

676. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0048 Orduan zerura begiratzen zuen kapitainak, haserretuta bezala, eta ez zuen hitzik esaten baina ez da zaila asmatzen zer gogoeta zerabilen: gerratik dominez beteta etorriz gero, emakume haiek guztiak bere besoetan eroriko zirela etsaien moduan errendituta.

677. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0013 Bigarrena Paulo da, mutil jatorra, baina neurotiko samarra: beti pentsatzen du ez duela ezertarako balio eta kaka bat besterik ez dela, eta hori guztia da ikastea zail gertatzen zaiolako.

678. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0036 Liburu bat hartu eta irakurtzeari ekin diot, baina zorte txarra izan dut, anaiak utzi dizkidan hirurak zail samarrak direlako, eta ni zailtasunetarako ez nagoelako.

679. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0078 Ez muturrik sartzeko, aitonaren aholkuari kasu egiteko, ulertzen zuela batzuetan zail gertatzea gurasoek garai txarrean zure beharra dutelako, baina hori ez dela gure arazoa.

680. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. galparsoro 0013 Berez ez zuen zaila izan behar, bederatzi hilabete aurretik bide berbera egina bait zuen nahiz aurkako norantzan izan.

681. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0077 Guzti hau akautu ondoren alai eta lasai bizitzea zen gure itxaropena eta gure lehengo herria ahazten saiatu, zaila izan arren oso.

682. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0058 Apostu hark bi oztopo zituen gainditzeko zail samarrak.

683. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0099 Eta altxa, hori bai izaten zela azken aldera lan zail eta ezinezkoa.

684. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0085 Zein zailak diren batzuetan bizitzako gauzak!

685. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0055 E-ren sarritasuna hain da nabarmena, zaila izan bait daiteke nolabaiteko luzera duen esaldirik bilatzea letra horrek nagusitasun nabaria ez duenik.

686. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0089 Orain zaila egiten zait gure ikasle bizitza ulertzera eraman gintuen bidea oroitzea, izan ere aurkikuntzak bata bestearen ondotik bait zetozen, eta Jurgik zuhurtasunez jokatu arren (...)

687. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0026 Liburuan aurrera egin ahala errezeta zailagoak ikasten zituen eta behin batez, liburukotearen barren aldean, honako hau deskubritu zuen: Sudur handi eta gorriak txiki-polit egiteko modua .

688. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0066 Egiteko zailena burua denez gero, azkenerako utzi nahi izan zuen, baina orduan nire aitak hegazkin istripua izan zuela eta hil egin zela esaten zigun telegrama iritsi zitzaigun.

689. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0011 Nahiz eta efektu berezi eta egokien bidez dena posible izan, zaila izango zen Burbuilak inori beldurra ematea.

690. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0006 (Gauzak daudenean daudela, ez da zaill ulertzen T.-ko idazlearen lanak egun izan dezakeen interesa).

691. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0035 Honek bere amorrua handitu besterik ez zuen egiten, eta zenbat eta amorru handiagoa sumatu erraietan, orduan eta zailagoa zitzaion berarekin hain ondo portatu ziren haiekin jarrera normaltsu bat izatea.

692. 1991> euskara batua liturgia igandea 00025 51. Zenbait egoera eta lekutan zaila gertatzen da, igande eta jai osoetan eukaristi ospakizuna ziurtatzea. Apaizen eskasiak ezinezko egiten du parrokia txikienak eta biztanle gutxiko elizkizun-tokiak behar bezala zaindu ahal izatea.

693. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00167 Kaixo amatxo une ttiki bat
nator zuri lapurtzera
poliki asko etorri zera
denok beti laguntzera
gutaz pentsatzen beti zaudenik
ez noa ni juzgatzera
gauzak zuri kontatzera
burutik ateratzera
erabakia zaila da eta
nator zuri esatera
burutapenak ugari ditut
eta laguntza eskatzera.

694. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00167 Ama laztana albixte txarra
zaila eta serioa
hitzegitea bene benetan
ona bait da usarioa
zutaz entzun dut urte askotan
kredo eta errosarioa
iadanik nago itoa
izaten beti pijoa
kalean beti arrunt bezela
dirudi dut ijitoa
hemen horrela aspertu eta
Amerikara nihoa.

695. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0152
Sasoi makalak benetan, hain makalak ze
baten batek besterik gogoratzen duenean,
Hura bai sasoia hura!, inork ez daki
zer nahi duen esan.
Bihar bizirik jeikiko gara? Zaila da
bizitza bizitzea

696. 1991> euskara batua poesia t. irastortza 0064 BIZITZEN segitzea erabaki orduko
hizkiak, hitzak edo esaldiak elkarlotzea
keinu hutsala da.
Bizitzen segitzea erabaki ondoren
ez daiteke atzera idatzi
poesia,
ez bada bat itsasoaren erdian lo dagoena bezalakoa.
Norberak idatzitakoari etengabe ekitea,
norbere ezerezaz elikatzea posible dela sinistea bezala,
norbere beldurrak konjuratu beharrez idatzi
eta beldurraren zergaitia ahaztea, alegia,
beldurraren xarmari amore ematea da.
Harako hark zionez, hala,
ez da zail bizitzea,
merezi
pena baizik merezi ez duen arren!

697. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00186 Zer da zailago: zaldi bati eustea ala korri egiten uztea, eta geu izaki eutsita daukagun zaldia, zer, mingarriena biotan: eutsia izatea ala gure indarren jolasari amore ematea?.

698. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00070 Orain zailagoa izango zen harrapakina ezustean harrapatzea, hurbildu orduko, bere eskuaren itzala sumatu eta oihuka has baitzitekeen, giza presentzia sumatu bezain prest, piztia ttiki, ilun eta beldurgarri hura.

699. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00424 Ez zait zailagoa izanen doi bat harritu bide zaituen xarma ezezaguna justifikatzea: zeren lehenik ezezaguna izateak ez baitu erran nahi bortitzagoa denik.

700. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00569 Kontzientzia, ekintzak epaitzeko eta aukeratzeko gizakiak duen ahalmena, zalantzazkoa, zaila, trajikoa da beti.

701. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00250 Sarritan zail gertatzen zaigu emakume eta gizonezkoak bereiztea, jite arras iduritsua baitute, gizonezkoek ia ez dute bizarrik eta jazkerak ere tankerakoak dira.

702. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00250 Altueran, yak basatien begirada beldurgarriek eguneko une zailenak pasarazi dizkigute.

703. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00039 Zailagoa gertatzen zitzaion berari Hansi baino, iraultza jokabide bihurtzen zuen bizikera hura.

704. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00082 Nire etxe barruan gaude, zailena egina dago, ondorengoa ume-kontua da; aparatua piztu du, urrutiko agintea hartu eta jirabuelta bat egin du kanal guztietatik, nigana begiratu du zerbait esateko, baina ahozabalik geratu da: larrugorrian nago bere aurrean!

705. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00270 Mogueimeren desio fisiko guztia ziztu batean iraungi zen, bihotza jauzika hasi zitzaion laborri bezalako batean, egoeraren azterketa urrutiagora eramatea zaila da, kontuan hartu behar baita garaiak eta sentimenduak oso primitiboak zirela, anakronismoan erortzeko arriskua dago, burdinazko koroetan diamanteak jartzea, esaterako, edo hasieratik azkar hasiz bukaerara zuzen joatearekin konformatzen diren gorputzetan erotismo finduaren zolitasunak asmatzea.

706. 1991> euskara batua literatur prosa g. aranguren 0019 Bihar hemendik ateratzen ez banaiz, zaila izanen da asteburuan ateratzea, eta astelehenean grabatu behar ditugu hurrengo bi saioak, eta horretarako gidoia idatzi beharra daukat.

707. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0041 Ez zuten ulertzen nolatan dirua izan zitekeen amaierarik gabeko putzu agortezina, beti zuen amaiera bat, lortzen zaila zen lur siku eta mortu hartan.

708. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0082 Ahanzturak bakarrik estal ditzake oinatzak oroimenean, eta dena ahaztea, ondo dakigun bezala, zaila da, arrunt zaila.

709. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0006 Nik sentipen bikoitza izaten dut horren aurrean; batetik, iruditzen zait gure adimenak defentsaz biluztu nahi dituela, eta gero zail izango zaigula adimenok berriro itxi eta intimitatearen jantziaz babestea; baina bestetik ez naiz neure buruarekin bakarrik bizitzeko gai sentitzen ere, askotan arrotzak baitzaizkit (...)

710. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0071 Ingalaterran jokatuko den Eurokoparako sailkapen faseko norgehiagoka da: Letoniak ez du sailkatzeko aukerarik, eta Ipar Irlandak zaila du oso.

711. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0155 - Gerra-ekintzekin moralari eustea erraza dela alegia, eta suetenaren itxaronaldia luzeegia dela presoarentzat, zailagoa dela moralari eustea.

712. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0069 Soil-soilik kontatu diot zeinen zail den jatea, janztea, bizitzea azken finean, amaren soldata hutsetik.

713. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0138 Ez zegoen eroso gizon ministro haiekin -hantxe zegoen koxka-, zaila egiten zitzaiolako fede mailan haiek bera baino zaharrago eta hobetzat hartzea.

714. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0008 Beltranek ezetz esan zuen, berak ez zekiela baserriak non zeuden ere, eta ez zen zaila tipo hari gauzak non zeuden ez zekiela sinestea.

715. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0191 Ez da zaila imajinatzen Panerok Paveseren memorian eginiko bertsoak dituela gogoan; adibidez, Biharamunean Cesare Pavesek ez zuen gosaririk eskatu, gau-mahai gaineko pilula txikiez eta uraren basoaz mintzo diren haiek.

716. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0049 Eta galdera horri tajuzko erantzunik kausitu gaberik ere (zaila baino zailagoa baita, norberaren uzkiaren forma edo neurriei buruzko informazio zehatzik izatea) egunean behin, bi egunean behin edo egunero birritan segitu izan duk kaka egiten, (...).

717. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0010 EHIZA GERO ETA ZAILAGOA ZEN.

718. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0070 EZ ZEN ZAILA IZAN 9 OIN-ALTU, 35 OIN-LUZE ETA 18 OIN-ZABALERAKO ESPETXE-GELA BETETZEA.

719. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0040 Galdera zaila zen egiaz.

720. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0168 Nora? Hori esatea zailagoa zen.

721. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0045 Hau baino lan zailagoak egina zen, baina geroko arrakastarako lan hau bezain garrantzitsurik ez.

722. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0188 Alferrik saiatzen gara ulertzen sentipenaren eta pentsamenduaren hastapena; honek higiduraren menpeko dirudi, baina, hala ere, desberdintzen da berataz nahiz ekaiaz; zaila baita guretzako bururatzea nola ateratzen den higidura horretatik pentsamendua, hala nola, alderantziz, pentsamendutik higidura.

723. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0143 - Hainbeste denbora pasatu da berak alde egin zuenetik ze zaila baita gogoratzen -esan zuen kealdi sakona egotziz

724. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0068 Berriz kopiatzen genituen orduan oharkabean, esaldi hil haien arruntkeriari gure bizimodu zailaren adierazgarriak kutsatu nahirik.

725. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0170 Horretan dabil oker hain zuzen ere eta horregatik zailagoa da hari ulertzea besteei baino.

726. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0036 Gauza zaila da benetan maitatua izatea lortzea; errazagoa da zure meritu propioez espero ez duzuna gure sentimenduen etsipenetik iristea.

727. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kantutik jolasera 00012 - Gero, letra buruz ikasteko zaila bada, musika gabe eta zatika landu. Letraren zatiketa egiterakoan, esanahiaren arabera logikoena dena egingo da. Lan honetan lehenengo irakasleak bakarrik esango du, eta gero ikasleek errepikatu egingo dute. Gero eta zati luzeagoak landuko dira, eta azkenik letra osoa.

728. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00048 Badira oraindik lanean darraiten larrukiaren inguruko artisauak, hala nola zurratzaile, larrukigile, uhalgile, botagile, eskularrugile eta pilotagileak, baina lehenek batez ere larrukiaren industria indartsu eta dinamikoari aurre egin behar diote eta oso zaila gertatzen zaie lehia horri eustea, beraz, lanbide horietako batzuk desagertzeko arriskuan daude, gure lurraldean behintzat.

729. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00031 Zilarra lortzea hain zaila zenez 1908an Athletic taldea Madrilgo sukurtsaleko jokalari batzuekin indartu zen eskualde mailako txapelketan parte hartzeko, baina ofizialki aurkeztu gabe. Berriro itzalak nagusi zirela, lehendakari aldaketa etorri zen: Alberto Zarraoak hartu zuen errelebua.

730. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00004 Euskara ofiziala ez zen eta inolako onespen sozialik ez zuen garai hartan, zaila izaten zen, benetan, maisu egokiak aurkitzea.

731. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garm 00054 Kultur kontuetan, dantza izango dugu mendeetan zehar gutxien aldatu den gauza. Hau ohartu ondoren, esango dugu benetan zaila dela ihauteria, Aratoztea, Aratistea edo Aratuztea dantzarik gabe ulertzea. Bai puska biltzearen ibilia alaitzen, bai kale eta plazan festa giroa sortzen eta, berdin-berdin, karnabala ospatzen duen ohiko etxean, festarako biltoki bihurtua, dantza faltarik ez da izango; dantza lekuko izango da.

732. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00439 - Gorago aipatu den bezala, zuzenbideko hitz tekniko gehienak ez dira bereziak formaren aldetik, adierazlearen aldetik, baizik eta hizkuntza orokorrean erabiltzen diren hitzen espezializaziotik sortuak, eta hortaz, horietatik bereizteko zailak. Horrela, badirudi hizkuntza guztietan 2 Frantsesari buruz Cornu-k ( 1990:63) egindako azterketaren arabera, ez leudeke 400 hitz baino gehiago zuzenbidean bakarrik erabiltzen direnak. Ziurrenik antzeko azterketa eginez gero gaztelania juridikoa oso hurbil ibiliko litzateke. gertatzen dela hizkera juridikoko termino bakun (hitz bakarreko) esklusiboak oso urriak izatea, eta oso ugariak esanahi juridikoaz gainera beste esanahia dutenak. Testuingurua, beraz, askotan izango da beharrezkoa termino juridiko baten aurrean gauden ala ez erabakitzeko.

733. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00448 Euskal segmentuak jasotzeko eta lantzeko lematizatu egin ditugu. Izen-sintagma deklinatuak nor kasu mugagabera bihurtzeko lana baina zailagoa suertatu zaigu maiz. Izen-sintagmara erreduzitzeko aukerarik ez dagoenean gehienbat.

734. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atletismoa 00001 Zaila da pilota jokoak hankaz noiztik praktikatzen diren jakitea. Antzinako joko hauek erritualak ziren, musika eta dantzaz eginak. Halaxe zen Ozeania, Laponia edo Arabian, besteak beste. Maien zibilizazioan galtzaileak ala irabazleak, ez dakigu ziur, Jainkoari opari gisa sakrifikatuak izaten ziren.

735. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atletismoa 00019 Aldaerak: Askozaz zailagoa, izan ere, penalti-jaurtitzaileari gola zein oinez sartu behar duen ere aginduko zaio.

736. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00140 Horren ostean hasitako tiroketak hiru ordu iraun zuen gutxi gorabehera. Eguerdiko ordu biak aldera txartoen zeudenei erretiratzeko agindu zien Chek, berak gainontzeko lagunekin ranger-ei aurre egiten zien bitartean. Dozena bat inguru gerrillari ziren ehun ranger-en kontra. Ez da zaila zer gertatu zen asmatzea. Guri dagokigunean, tiroketan Che zauritu egin zutela nabarmendu behar. Hortik aurrera bere atxiloketaren inguruko bertsio ilun eta lausoak datoz.

737. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 Egia esan, oso zaila da euskal kooperatibisten idatzien artean eta, modu berezian, Arizmendiarrietaren beraren idatzietan Estatuaren Administrazioari edo Arduralaritzari zein politika-arloko ekintzari buruzko aholkuak edo iritziak aurkitzea.

738. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00037 Esan dugunez, Arrasateko Kooperatiben helburuak ez dira politikoak. Beraz, euskal abertzaletasuna helburu politikoak dituen mugimendutzat hartzen badugu, zaila izango zaigu mugimendu bien arteko loturarik aurkitzea.

739. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00075 Hala ere, lan-sozietate gehienak errentagarritasuna lortzea zaila den sektoreetan (fundizioa) daude kokaturik.

740. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00075 Hasierako urteetan mugimendu hau gutxietsi bazen ere, geroan begira jarraipen zaileko behin-behineko mugimendutzat hartuz, Asle eta Anelek lortu duten enpresa-sendotasuna onartu behar da, nahitaez. 86. Lan-sozietateen sendotze honi buruz (La economía social. Una nueva forma de vida para el País Vasco. aip. 1990) ondokoa esaten zen: Lan-Sozietate Anonimoak hazi eta sendotu egiten dira eta, honen ondorioz, beraiek ikusteko modua aldatu egiten da ere; lanpostuak babesteko experientzia bat izatetik enpresa-errealitatea izatera aldatzen da. Ordurarte Sozietate Anonimoak eraldatuz sortzen baziren, enpresa berriak bezala eratzen dira, antolakuntza arrazionalago eta demokratikoagoarekin, ez bakarrik mugagabeko etekina, soldata zuzen baten truke baliabideak sortzearen helburuarekin ere.

741. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00217 Laborategian egindako gainberotze berri batek aurreko egosketatik bertan pilatutako elektroi berriak askatzen ditu. Ezagutuz urteko irradiazio-dosia (eta hori erraz kontrola daiteke datatu beharreko objektua gordetzen duen jalkinean urtebetez kontroleko sonda bat ezarriz), eta azken berotze-alditik pilatutako irradiazio-dosia ezagutuz, ez da zaila izango aztarna horren adina estimatzea.

742. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00019 San Pedron, aldiz, euskaldunen kopurua izugarri jaisten da eta erdaldunena, berriz, izugarri hazi. Honen zergatia azaltzen zailagoa da, orain urte batzuk San Pedro Donibane bezain euskalduna zelako baina Donostiatik hurbilago egote horrek badirudi kalte egin diola eta jaso duen etorkinen kopurua ondoko barrutikoa baino handiagoa izan dela pentsa daiteke.

743. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00093 Zergatik diogun utzi ahal izan duen? Izan ere, aski frogatua eta begibistakoa da toponimian, abizenetan eta horrelakoetan utzi duten arrastoa baina hizkuntza mintzatuaren kasuan eragin hori zenbaterainokoa den gaur egun zaila da esaten eta lan honetan behintzat ez dugu datu nahikoa baieztapen borobilik egiteko.

744. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00044 Euskal Herria gizarte mugimendu ugariren jatorria izan da, batik bat azken hiru hamarkadotan. Askotxo izan dira, garai ilun eta zailetan faktore gehienak bere kontra izan arren, euskal gizartean presentzia nabarmena lortu duten herri ekimenak. 1960ko hamarkadan, adibidez, mamitzen hasi zen ikastolen mugimendua.

745. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Donostiako Hiriaren lehen plano, ikuspegi edo beste zenbait irudi hain berantiar izateak XVI. mendean kokatzeko, nahiko zaila egiten du Hiriko hirigintzaren eboluzioan alderdi garrantzitsuak hararte detektatzea, orain arte aztertu dugunaren gainetik.

746. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00068 Hau da, 1812an hiria kontserbatu zuten guzti haiek, militarki garai zailak izan arren, kualitateko arkitekturan, bereziki urbanoan, figuratiboki oso aberatsa zen garaian.

747. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00043 Gazte hauen ustez euskarak ez du hizkuntza tekniko oso ona, hutsune handia ikusten da espezializazio edo arlo konkretuetan. Honetaz gain, gazte batzuk saiatu arren, jendeari zaila egiten zaio, jendea ez dago ohituta, adibidez, aseguruak, ekonomi hizkuntza aditzera.

748. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00033 Atzo goizean zela dirudi. Hala ere, hamabost urte haundi joan dira, konturatzeke, ustekabean. Eta atzera begira, laburbiltzeko oso zail den mila pasadizo datorkit burura.

749. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00076 Fabriken eremu zabal horretan irtenbidea eman beharreko arazo larri eta zail bat espazioaren artikulazioa zen, artikulazio hori gauzatzeko, askotan, behar-beharrezkoa baitzen benetako urbanizazio-plangintza bategitea. Pabilioiak fatxadak aurrez aurre zituztela antolatu ziren kaleak osatuz.

750. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00103 Foru Aldundiarentzat azpiegiturek zuten garrantzia garbi adierazten dute beronen mantenimenduaz arduratzen ziren kamineroentzat egin ziren etxebizitzek. Etxe hauek errepideen ondoan eraiki ziren eta, nahiz eta egun zirkulazio gutxikoak izan, garai hartan, Gipuzkoako bailara desberdinen arteko komunikazioa, berez zaila, hein handi batean hobetu zuten.

751. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00103 Hasieran, gauzak nahiko zailak izan ziren, azkenean trena Madril-Burgos eta Arabatik pasatuko zela eta muga Irundik gurutzatuko zuela erabaki zen arte. Gipuzkoarentzat, noski, erabaki hau oso onuragarria izan zen. 1858ko uztailaren 22an izan zen Tolosan obren inaugurazioa.

752. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00035 Ilustrazioak Euskalerrian harrera ona izan balu, ulertezina izango zen Bascongadaren lan guztia hain azkar ezabatu izana XIX. mende hasierako une zailetan. Argi dago, esate baterako, tolerantzia izan zela Adiskide zenbaiten ezaugarri intelektuala.

753. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00009 Jakina denez, hizkuntza zerbait bizia eta aldakorra da, eta hartaz, oso zaila da muga linguistikoak ezartzea, eta are gehiago esatea non hasten den eta non bukatzen duen hizkera bat. Esan dezakegu, dialekto baten eta bestearen arteko lerroa ez dela egiazkoa, nahiz eta hau oso erabilgarria zaigun ikuspuntu didaktiko batetik.

754. 1991> euskara batua saiakera-liburuak windows 95 00012 Hasi berria izanda ere, laguntzaile berezien gidak, edozein funtzio zail burutzen laguntzen du.

755. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00009 Aurrekoan agindu nizun bezala, nire lagunak ezagut ditzazun marrazkia bidaltzen dizut. Zergatik den marrazkia eta ez argazkia galdetuko diozu zeure buruari; ba oso zaila delako guztiok batera egotea; beti falta izaten da baten bat.

756. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00065 Dakigunez, Europa mailako elkarte-egituren aurrean EBan dauden mesfidantzak nabariak dira. Horrexegatik izan da horren zaila Europar Zuzenbideko elkarte-mota berriak sortzea eta horrexegatik, ziur aski, orain arte sortu den bakarra EIEE delakoa sortzeko orduan, behar-beharrezkoak ez ziren oztopoak ezarri ziren.

757. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00105 Hala ere, hori guztia legeriaren testuaren arabera dagoena da. Izatez, oso zaila da de faktoko eragina arau hauen bidez mugatzea:

758. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00046 Eta gogoan hartzen badugu hala eta guztiz ere beti izan direla zaintzaile batzuk arduratu direnak jendearen etxeek herriaren apaingarri bezala balio izan dezaten, erraz konturatuko gara zer zaila den gauzak ondo egitea besteen lanen gainean jardutean.

759. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00145 Gernikak Alemanian zuen ordezkariak, aita Jesus Aranak, zehaztasun handiz deskribatu zituen Gernika-Alemania: Gestio zailak izeneko memorietan bi gobernuen jokabide lotsagarria eta ageriko kontraesanak.

760. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 00008 Agian, irakurle, zail gertatuko zaizu hemen ematen diren argibideak eta argudioak hemen agertzen ez diren hitzei aplikatzea. Horrela bada, fida zaitez nitaz eta jakizu ildo beretik doazela denak, izpiritu berak gidaturik, hemengoak eta hangoak.

761. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00275 Era berean, zaila da heriotza-unea zein den erabakitzea. Azken urteotan aldaketa handiak izan dira heriotza iragartzen zuten bihotzaren eta arnasketaren iragarleak alde batera utzi direlako eta nerbio-sistema zentralaren iharduera oinarritzat hartzen delako. Aldaketa horiek direla eta, eztabaidan ideia filosofikoak sartzen dira eta horien barnean ideia erlijiosoak ere bai.

762. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00275 Egia da orain arte erabili diren ohizko metodoak ez zirela erabatekoak, nahiz eta horretara ohiturik gaudelako guri onak (eta baikorrentzat bikainak) direla iruditu. Gogoratu beharra dago, ordea, guk primitibotzat jo ditugun gizarte askotan gizakia hiltzat jotzeko gizarte-zeregineko iragarleak erabili dituztela (eta, irizpide hau ez al da gizatiarragoa, aplikatzen zaila bada ere, batzuetan?)

763. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00545 Ondorio orokorra, bada, behin eta berriro errepikatzen ari garena da: halako sasi-baliokidetasun automatikoei aurre egin, eta euskarak eskatzen duen modu auzoaren bihurrikeriarik gabean eman. Horrela esanik, zaila dirudi, baina sinetsi askoz errazagoa da azken buruan (irakurlearentzat, bereziki, baina baita idazlearentzat ere, berak sinesteko moduko euskara hori hobeto kontrolatuko baitu).

764. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00122 Bestelako arazoak sortzen dituzte partitura jakin batzuek, Euskal Herrian ez dauden interpretariak eskatzen baitituzte. Kasu berezia izan zen Aita Donostiaren La quampecirc;te hèroampiuml;que du Graal lanaren programazioa. Lan hau Ondas Martenoti eman zitzaion, Espainia osoan ez dagoen instrumentu elektroniko bat. Paristik ekarri eta Errenterian estreinatu zen, eta zaila izango da beste inon interpretatzea.

765. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00201 Eta, hirugarrenik, lotura gutxi duelako lege-haustearen edukiarekin, eta, baldintza horietan, zaila gertatzen zaio neurri horretan egindako kaltearen ordainbidea dakarren ezer aurkitzea.

766. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00366 Ziur nago kapitalaren eskaria zentzu batean zorrotz mugatuta dagoela; alegia, ez litzatekeela bere eraginkortasun marjinala oso maila txikira jaitsi arte kapital-stocka gehitzea zaila izango. Honekin ez litzateke ulertu behar kapital-tresnen erabilerak ia ezer kostako ez litzatekeenik, baizik eta bere errendimenduak higadura eta zaharkitzeagatiko ahitzea pixka batean besterik ez lukeela estali beharko, arriskua eta trebetasun nahiz adimenaren jarduna estaltzeko marjina gehituta.

767. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00133 Aurrekoek ez bezalako funtzio bereziak egiten dituztenak, baldin eta zaindu beharrean dagoen talderen bat azaldu bada edo aurreko idazpuruetan sartzen zaila den taldea bada.

768. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00145 Interesguneen malgutasunaz edo, nahi izatera, zehazgabetasunaz aparte, Richards-ek (1970:92) uste du ez dagoela horrelakoak aukeratzeko modu ziurrik aurkitzerik eta zaila dela izen arrunt askoren interesguneak zehaztea: kertena, kola edo zigarroa, esaterako, ez dituzu horrelakoetan erraz sartuko.

769. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00141 Hasiera-hasieratik esan behar dugu elkarrizketa (mota guztiez ari gara), genero modura, oso zaila dela eta, gainera, gutxi ikertua.

770. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00141 Zergatik da hain zaila elkarrizketa on bat egitea?

771. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00141 Zaila du bestela aparteko luzimendurik lortzea kazetagintzaren munduan.

772. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00339 Garapen bidean dauden herrietan egiten diren aurkikuntzek, berriz, zailxeago dute albiste izateko bide hori zeharkatzea.

773. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00138 Niri, zorionez, urtebete barru, familia han nuela ikusirik, zailagoa izango zela nire konpromezu politikoa eta, sarrera eman zidaten!

774. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00025 Ikusita inguruan zein poesia klase egiten ari zen, oso zaila gertatu behar zitzaion Arestiri poesia sozialarekin edo gizakiaren aldeko konpromezu garbi bat oinarrizko baldintza zuenarekin topo ez egitea.

775. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00015 Gaur egun eboluzioaren ideia guztiz onartuta dagoenez gero, garai hartako giroa ulertzea zaila zaigu.

776. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00089 Aldaketa egin du Ezkiagak, bere ohiko moldea ez badu ere zail xamarra litzateke, bestalde guziz hautsi: lehen liburuetan kanpo-ikuspegiak agintzen zuen, oraingoan barne-ikuspegiak garrantzi handiagoa du, aitorpenak taxutuko luke liburuaren joera.

777. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00148 Albiste hauen jatorriari buruzko azterketari esker ikusi ahal izan dugu zein zaila izan zen Gipuzkoako prentsak gerraren eraginez bizi izan zuen egoera.

778. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. antxustegi 00063 Heziketaren arazoa, beraz, oso larria eta zaila izateaz gain, Bizkaian (eta Euskal Herri osoan), hizkuntza propioa izaterakoan, areagotu egiten zen.

779. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00159 Dena den, zaila da banako hauen definizio soziodemografikoa, adina eta egoera zibilari dagokionean ere aniztasun handia ematen baita.

780. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00061 Gure iritziz, Taylor-en bereizketak erabilgarriak dira abstraktuan hartuta, baina praktikan zaila da beroriek era koherente batean aplikatzea, frogatu izan denez.

781. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00091 Ezkutatzen zailak gertatzen zaizkigunean, testuan integratzen ditugu, biluzik eta lotsagabe, irakurleari egin nahi omen diogun keinu baten aitzakiaz; edo baita intertestualitatea deitzen duten baina nik konplizitatea deitu nahiago dudana banderatzat harturik.

782. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00093 Nire erreferentzia eta nire gida moduan erabakitzen ditut, bidaia luzea izango baita, eta neurri guztiak hartuta ere, zaila izaten baita tonuaren batasuna gordetzea obra osoan zehar...

783. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00049 Estatu Federalak, Estatu-Nazioa handiak bezala edo-ta Europar eraikuntzan gertatzen ari den gisan. herri xehearen bizitzatik gero eta urrutiago kokatzen denez, erabakiguneak eta beren kontrola ziurtatzea gero eta zailago suertatzen da.

784. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zubiaga 00106 Zaila da zeinen edo zeren kontra jo behar den arriskustea, identifikatzea, ez baitute antolaketa eta aurpegia agirian uzten.

785. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00106 Hori harrapatzea zaila denez, argazkirik ez.

786. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00090 Prekontzepzio hauetako asko teorietan antolatuak daude, eta aldatzen zailak dira.

787. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00096 Ariketa errazen aurrean ez da diferentzia nabarmenik ikusten erreflexibo eta inpultsiboen artean, baina ariketak zailak direnean bai.

788. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00105 Kontzientziazio linguistikoan oinarrituz euskara ikasten hasi den heldua ordea, ez da hasten oinarrizko kultura batek ondasun batzuk ukatu dizkiolako edota sistema ekonomiko baten ondorio den egoera pertsonal batengatik, baizik eta bera delako, ezinbesteko ulermen zaileko gutxiagotze linguistiko prozesu ezkutu eta luze baten ondorio historikoetariko bat.

789. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00110 Esan liteke helduen euskalduntzearen kasuan arazoa bera dela, euskaraz gaitasun komunikatiboak ikasi eta gero praktikan jartzea zaila izaten baita gizarte diglosiko batean, boluntarista hutsa ez bada 44. Txillardegi-Isasi Soziolinguistika matematikoa. UEU Bilbo, 1994.

790. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00066 Hizkuntza bera zaila iruditu zaio: % 7 ,1

791. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. apalategi 00068 Bi esparrutan jokatzea gauza bat da, eta nahikoa zaila gainera.

792. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. apalategi 00085 Literatur esparru espainiarrean bere tokia egiten joan ahala eta alde horretatik Gizona bere bakardadean eleberriak (polemika eta guzti) esparruko hierarkian gora egiteko balio izan dio, dudarik gabe zailagoak egin dira jatorrizko euskal literatur esparruarekiko harremanak.

793. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. apalategi 00085 Esparruetako bakoitzak bere amoranteari maitasun eta atxekimendu froga etengabeak eskatzen dizkio eta gero eta zailago egiten zaio Atxagaren baitan ikusten dituen bestekotasun zantzuak jasatea.

794. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00046 (Utopia honetatik utopia sozialistara jauzia ez zuen zaila).

795. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1999 00096 Baina zaila egiten zen talde txikietako barne-bizitza seminarioan landa-oharren bitartez seminarioan azterketa gauzatzea, gehienbat hauek simultaneoki gelan lan egiten zutenean.

796. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00008 Egun zail da Murginduetako euskararen izaeraz jabetzea, ez baita ez testurik ez hiztunik, baina Echaideren 1965-7 bitarteko inkesta lexikoetako lanabesak xeheki aztertzen badira, aise ikusten da lexikoaren alderditik bederen, Murgindueta anitzez lotuago dagoela mendiaz bestaldeko Goñerriko hizkerara, bestela esan, Iruñerriko hizkerara, bere ezkerreko Sakanakora baino.

797. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00022 Prosan, hitz lauz, berba laxoan, nagikerian bezala, hilezkortasun-asmorik gabe, hurbileko helburuan, hainbat idazlek utzi dizkigute benetako maisu-lanak genero labur, zail, zehatzezin eta definigaitzean.

798. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00050 Baina ohikoa, adiurrearen aurretiko joera bat edo atalase baxua edo tenperamentu zaila izatea da (gehiegizko negar primarioa).

799. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00086 Gerora Cesareok kontatu zidanez hasiera batean egoera zaila zirudien hark heste norabide bat hartu zuen eta elkarrekiko errespetu bihurtu zen, zuzendariak geuk nahi genuena egiten uzten zigun eta gu ez ginen bere erabakiekin sartzen; baina, noski, horrelakoek denbora laburrez irauten dute.

800. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00042 Hain zuzen ere, kanpo utzi dira, gastu gehigarri ez diren kontzeptuak nahiz eta, maiz askotan, oso zail gertatu den gehigarri izate hori zertan datzan argi eta garbi adieraztea.

801. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00143 Hiru gai horietan garraiatzen zailenak ura eta egurra dira eta Aralarren, Euskal Herriko atlantikoalde guztian bezala, ugariak zirenez, burdinolak bertako erreka eta baso handien inguruan kokatu zituzten.

802. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00015 Beharbada, barne-kritika nire denboran esaten zitzaion bezala zaila delako-edo, kontua da, noizean behin, euskal kulturaren munduko norbaitek atea danbatekoz itxi eta alde egiten duela.

803. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00020 Nik arrazoia eman nion jakina zaila dela fisikari buruz euskaraz hitz egitea, fisikaz jakinda ere, eta ez nion gure fisiko nazionalaren kasua aipatu; miraria zera da, oraindik tabernan garagardo bat eskatzeko balio izatea edo antzeko zerbait uste dut esan nuela;

804. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00050 Zaila gertatuko da, baita ere, ardura duten erakundeek beren ekintzak norabide egokian zuzentzen ez badituzte; hau da, erabaki ahalik eta egokienak garaiz batez ere, garaiz hartzen ez badituzte, garantiaren labelik ez dutenen proposamen desegokiak, besterik ezean, onartu beharrean aurki ez gaitezen.

805. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00073 Halaz ere, elikadura eta higienea izan ziren kopuruan eta intentsitatean ukitu ziren gai nagusiak; gai zailak, lurralde haietako bizi baldintzak kontuan hartzen baditugu.

806. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00045 Dena den, gero eta zailagoa izango da, istorio korapilotsu honetan, batzuk besteengandik bereiztea.

807. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00095 Egoera hari buelta emateak oso zaila zirudien.

808. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00114 egiteko zail bat bete zuen Grezian.

809. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00149 Ez daiteke esan emakumeak publiko den orotik at daudenik, ez eta gizonak halaxe daudela pribatu denetik; bi biak daude leku bietan eta zaila da jakitea non amaitzen den bata eta non bestea hasten.

810. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00300 Izenburu honen baitan, Arartekoak 1998an barrena bideratu dituen jardueren artetik eragindako gaien ezaugarriengatik erakunde honen lana antolatzeko alorretan sartzeko zailak direnak jaso nahi dira.

811. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00040 Zaila da Euskal Herriko paisajera historikoki hurbiltzea.

812. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00376 Zailak dira sailkatzen nekazari-jendearen barruan dauden baldintza material desberdinak.

813. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00100 Zaldiak lehertzeko gai dela, eguzki errukigabeak gogorren jotzen duen orduetan mendi malkartsu eta zailenetan entrenatzen omen da, beti, oinutsik.

814. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0015 - Oso zaila da edozein erreibindikapen, herri-nazio kontzientzia eskasa dela eta (...).

815. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0017 - Hizkuntza eta kultura maien ezagupen maila eskasa; zail da bikulturtasuna betetzen testurik gehienak itzulpen hutsa direnean.

816. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0017 - Irakasleen gertaketa eta kontzientzia eza; ez da zaila irakasle hauek gaztelera hutsean funtzionatzen ikustea.

817. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0017 - Aurrekontu motza; asko dira eskolarik edota irakaslerik ez duten auzoak, eta dutenetan zaila da oinarrizko hezkuntzako hiru maila baino gehiago ikastea

818. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. eskibel 0290 Baina zaila aldiz, bidegurutzetako artzaien aurpegi zaharkituak eta gorputz nekatuak kontatzea.

819. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. eskibel 0290 Zaila baso itxiaren zapaia edo kobazuloetako zirrikituak nolakoak diren adieraztea.

820. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. aizpurua 0011 Esate baterako Euskal Herria zeharkatzen duen borraskak Italiatik ekialderantz jotzen du gehienetan eta zail izango da berriro gure gainetik igarotzea.

821. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0117 Lortu izan diren eta Recife-ko Unibertsitateko Kultur Hedapenerako Zerbitzuaren artxiboetan zeuden berben artean, herriaren Iparrekialdeko eta Hegoaldeko hiri eta nekazal eremuetan, bitxiak ez diren hainbat adibide aurki ditzakegu, hala nola: Zail da urtarrilean Angicos-en bizi izatea - dio Rio Grande do Norte lurraldeko gizon batek -, urtarrila, geuri kalte egitera datorren aker sumindua da-eta.

822. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0013 Azeleradore handia behar delako oso garestia da eta mantentzen zaila.

823. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0008 Herrian bazaude, kalera ateratzean oso zaila da hori mantentzea.

824. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0010 Fermin.- Hori oso-oso zaila da.

825. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0010 Askotan ohartzen naiz erderaz ari naizela pentsatzen eta saiatzen naiz aldatzen baina oso zaila da.

826. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0038 Exkixu fraide batek emandako irakurgai baten bidez hasten da alfabetatzen (euskara neure kasa ikasten); apez batekin solasean jazten da euskarari buruz; hitz zailak apuntatuz eta, aberasten du bere euskara; azken orduko idazle modernoak, Argia astekari eta bertsolariak dira haren elikadura guztia.

827. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0050 Izan ere arlo honetarako dirua lortzea zailagoa da, sarritan egin beharrekoa ez da lan goxoa eta esker onekoa, egiten den lanak askotan, eta hasiera batean gehien bat, ez ditu lortzen finkaturiko helburuak,...

828. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. larrion 0012 Zail da hurrengo urteetan hori nola gorpuztuko den zehaztea, hori guztia etorkizun batean derrigorrez egitura politiko batua bihurtuko al da?

829. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0025 Joera sakon bat da hau eta, zalantzarik gabe, oso zaila erresistentzia jartzea.

830. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0031 Hau eginda, kolore munduan barrena orientatzeko nahikoak ei diren galde diezaiokegu geure buruari eta ikusitakoak gutxietsi gabe, nere aburuz koloreen alde batzu ez dira sartzen, edo zail samar sartuko lirateke, ikuspuntu hauetan.

831. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0042 Erakundetzea berez beharrezkoa bazen eta instituzioen erasoek bere premia areagotu bazuten ere, oso baldintza zailetan burutu zen.

832. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0041 Modernismoak itxura desberdinak hartu baditu ere, Hegoamerika, Iparramerika, Portugal, Espainia, Ingalaterra, Frantzia eta Alemanian, eta beraz guztion kontu ematea zail bada ere, ingelesez, frantsesez eta gazteleraz idatzitako modernismoaren itzala nabaria da Potten eta, geroago ikusiko dugunez, Obabakoak-en.

833. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0320 Aro galdu bat ez, baizik definizio zaileko baina zinez berezgarriko baten aurrean egongo ginateke, bada.

834. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0060 Katalana hitzegiten dutenentzat ere zaila denaren ustea indartzen zuen estilo honek.

835. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. egurbide 0159 Zelula gaiztoen jatorria zelula normaletan dagoenez, batzuetan morfologia zelularrean zaila gerta daiteke eritasuna onbera edo gaiztoa den jakitea, ehunaren arkitekturan edo zelularen jarreran zeinu patognomonikoak ikusten ez baditugu.

836. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0017 Zaila ez da anaien arteko gudu hartako oinaze arrastoak nonnahi aurkitzea.

837. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0019 Enkuadre zailak, inoiz ikusi gabeak ikusten.

838. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0079 Biologia aldatzea ezinezkoa da baina bai rol soziala: hala ere, historiak erakutsi digun bezala badirudi hau oso zaila dela.

839. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Beraz, eta normala denez, hartz piriniarren bizilekuek ezaugarri amankomun garrantzitsua dute, alegia, mendietako bazterrik zail eta izkutukoenak direla, hots, giza iharduera txikiena pairatzen duten azkeneko zokoak.

840. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0068 Guzti honegatik, nolata datu berririk aurkitzen ez den, gauza zaila da Olazaranek teknika hau nola ikasi zuen jakitea, egilea bera izan zela uste izanik behintzat.

841. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0392 Santiguatu-ren aditz izena denez gero, zail da antzematen grafiaren arabera [ge] ala [gue] ulertu behar dugun; honetaz, gainerako testuen lekukotasunek, gainera, ez digute ezertan ere laguntzen: ErDot HualDot EDot santiguatia, A santigeta (baina ziuraski O-ren grafian oinarriturik).

842. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0409 Esan gabe doa zail dela ziurtatzen lehenbizikoak arkaismoak ala erdararen eraginez eratuak diren.

843. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ametseninterp 0033 Aurpegi bat ezagutzea, adibidez, ezkerreko hemisferioarentzat lan zaila litzateke; xehetasunak banan-bana aztertu beharko bailituzke.

844. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ametseninterp 0045 Ametsez oso ongi oroitzen den jendea ere badago, eta gau bereko amets bat baino gehiago gogoratzeko gauza dira, baina gehienentzat ametsez oroitzea zaila da.

845. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0023 Bere adore moral paregabeagatik, balore ziur bat zen guztientzat zalantza eta eztabaida garai zail haietan.

846. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0009 OHARRA, Road-books, Bidea, Xenda, Igoera, bizkarrean, erraza, zaila, oso zaila, Pasu delikatua

847. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0017 3) LIZUNIA-LIZARRIETA: 16km, 2or., desn.470m, Zail. Gutxikoa, gainean joateko gai %100.

848. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0017 Sarako errepidetik Lizuniako lepora iristeko igoera zail bat izango dugu baserrien errepide txiki batean barrena, ondoren bide zabal bat basotik doalarik.

849. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0020 3b) LIZUNIA-ORIZKI: 26km, 3or., desn.700m, Zail. Gutxikoa, gainean joateko gai %100

850. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0028 6) URTSUIAren itzulia: 11km, 1or. 30, desn.400m, Nahi. Zaila, gainean joateko gai %99

851. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0039 11b) HARPEAko jaitsiera: 8km, or.1, desn.-660m, Oso Zaila, gainean joateko gai %97

852. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0039 Jaitsiera sonatu eta zail hau hiru zatitan bana daiteke:

853. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0044 13) PEDROREN TXALETA-IRATI: 26km, 3or., desn.750m, Zaila, gainean joateko gai %100

854. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0044 Jauregizarreko leporako igoera, hala nola Leherrako leporakoa ondoren, malda erregularreko harrizko pista nahikoa zail batetik egiten da.

855. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0057 18) PUXOTEKOGAINA: 38km, 5or., desn.1100m, Nahi. Zaila, gainean joateko gai %95

856. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0074 21) UZTARROTZE-LAZA: 25km, 3or., desn.600m, Nahi. Zaila, gainean joateko gai %100

857. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0074 Zailtasunak Uztarrotzeren inguruan azalduko zaizkigu eta herri erditik egin beharreko zeharkaldia zinez oso zaila da, kaleskak, oso malda gogorrekoak, maila guztiz delikatuez ebakita bait daude.

858. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0094 28) BARDEAK-LOMA NEGRA: 45km, 4or., desn.540m, Nahi. Zaila, gainean joateko gai %98

859. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0106 32b) PORTUTXO URIBARRI: 10km, or.1, desn.300m, Zail. Gutxikoa, gainean joateko gai %100

860. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0118 37) GANEKOGORTAren zeharkaldia: 28km, 3or., desn.830m, Zaila, gainean joateko gai %92

861. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0129 Jaitsierako lehenengo kilometroa zaila da eta maila tekniko egokia izan beharko dugu horretan atsegin izan nahi badugu.

862. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0134 43) OÑATI-LANDARRAITZ: 18km, 2or.30, desn.600m, Zaila, gainean joateko gai %96

863. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0065 Bestalde, zaila egiten da jakitea hiztegi zaharrekoetaz aparte besterik asmatu ote zuen hiztegi berri honetan.

864. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0178 III.B.2.3. Osagarri predikatiboa adjetibo nolakotzaile bat denean zailago da IZAN, EGON edo IBILI aukeratzea.

865. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0048 Gero, eraikuntza hidrauliko zailagoak eginda, putzuak ireki, urtegiak eraiki eta goiko ubideetara ura jasotzeko bitartekoak ipini zituzten.

866. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0088 Bilatzerakoan, batzutan errazago, bestetan zailago, izanik ere, lantokia eta etxebizitza elkarrengandik aldendurik daudelarik, eta lanorduak aurrez aurretik markaturik daudelarik, aiseki antzematen da bitasun hau.

867. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0110 Hor ere zientzi karrerak zail direla badakit, baina hemen egunetik egunera ikasi-irakurri-esaminatu-idatzi egin behar da.

868. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0015 Lan honetan lagun dezan Chomsky baino hoberik ba ote dagoen pentsatzea zaila da, baina denok ipin dezakegu geure hondar-alea aldez edo moldez.

869. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0111 Psikoanalisiak oso-osoan betetzen ez badu ere urte askotan zehar psikologia akademikoaren ideala izana den araua, hots, natur zientzien metodo esperimentaletara hurbiltzea, ezin da ukatu, hala ere, metodo erabat enpirikoa denik, zentzuraz gabeturiko gizabanakoaren pentsamendu, amets eta fantasia indibidualen behaketa zail eta arretatsuan oinarritua.

870. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0025 Egurrezkoak eskasagoak dira eta hauen iraupena oso zaila da, baina La Hoya-n (Biasteri) adibidez, hiriskaren B eta C mailetan ongi dokumentatu dira.

871. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0043 Zaila da irakurketaren bidez, trebetasuna ondo sakondu arte behintzat, (...).

872. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0075 Jolasa bideak errazak direnerako nahi dugu, eta ez gauzak zail jartzen zaizkigunerako; eta beharbada horrelakoetan geneukake jolasaren beharrik handiena, inoiz baino gehiago; jolasak artea esan nahi baitu, bizitzako bihurguneei irtenbidea bilatzen jakitea era zalu eta bizian.

873. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Egoera hori zehaztea eginkizun zaila da, batez ere bi arrazoigatik: lehenengoa gaiaren beraren izaeragatik eta bigarrena dagoen informazioagatik.

874. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Horrekin azaldu nahi da erakuskari sanitarioek erakusten dizkigun gizon eta emakumeen arteko ezberdintasun askorengan eragina dutela faktore biologikoek, zeinak, gizarte, ingurugiro eta statusaren baldintzapenetik bereiztea zaila baldin bada ere, ezin bait daitezke bereizketa diagnostiko gisan erabili, enplegu eta hezkuntza arloetako hainbat erakuskarik erakusten digun era berean.

875. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0005 Egoera horretan laborategi-mailan zailtasuna neurtzea nahikoa zaila izaten da, baldintza berdinetan lortutako emaitzen arteko dispertsioa oso handia izanik.

876. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0037 Kapituluan zehar ikusiko denez, errealitatean banaketa hau egitea oso zaila da.

877. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0037 Esfoliazioaren bitartez hautsitako probetan haustura hauskorraren sorrera aurkitzea oso zaila da askotan.

878. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0071 Mikropitzadura (partikularen hausturaren bidez sortuta) inguratzen duten matrizearen {100} esfoliazio-planoak ez baldin badaude ondo orientaturik, mikropitzadurak muga zeharkatzea askoz zailagoa izango da.

879. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0026 Hau dela eta, oso zaila da gaiaren osotasuna edo, bisio orokor bat eskaintzea.

880. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0061 Baina noski, horiek aldizkaria erostea askoz zailagoa da.

881. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bizi kalitatea 0021 Lan hau zeharo zaila da, normaltasunaz erreferentzia estuak izatea suposatzen baitu, erreferentzia hauek aldatzen direla jabetzen garenean, besteak beste, denbora eta kulturarekin, eta gizarte beraren barruan ere.

882. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bizi kalitatea 0024 Ondorioz, ez da zaila azaltzen arlo honetan sortu diren tresna kuantitatiboen aniztasuna.

883. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bizi kalitatea 0024 Adierazitako saiakera asko EEBBetan burutu dira, sarritan konplexuegiak, maneiatzeko zailak eta denbora luzea eskatzen duten eskalak izan dira.

884. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0011 Haren idatziak hitz-joko zail batez artikulaturik daude.

885. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0150 Hau oso zaila izango da, lehenengo lan bezala jarri dugun hori betetzen ez bada, eta honekin batera, soinutresna hauen garapenerako behar diren giro eta inguru egokiak sortzen ez badira.

886. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0024 Gaur egun orkestra-gizon bihurtuta dago eta zaila da bere eskuek atondutako platerren bat dastatzea, baina horrela izaten da hori behin sukaldariak zerua ukitu duenean.

887. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0057 Kasu zailetan erabilitako sugestioa behin eta birritan deuseztu egiten zela ikusi nuen, eta gaixotasun bera edo bere ordezko beste bat agertzen zela berriro.

888. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0119 Inuitei buruz ari garenean gauzak orokortzea zaila da, talde batetik bestera diferentzia handiak daudelako.

889. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0009 Etxeko toki argitsuenean ere zaila da landare batek bere zikloa osatzea; ez baitu kanpoko argitasunik (ezta gutxiagorik ere!).

890. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0022 (...) zaila bailitzateke onartzea halabeharrak bultzatzen dituela hiru haur euskararen gramatikaren jabekuntza-garapena era berean gauzatzen.

891. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0203 Kontutan izan behar dugu adibide apur batzuk badira ere, zaila dela hain korpus mugatuan adibide ugari biltzea.

892. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0024 Ez dira erabat sinonimoak, baina zaila da haien arteko mugak ezartzea ere.

893. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0024 Zailagoa da oiloei eta erleei aplikatzea, nahiz eta garbizaleen artean animalia oro har esateko erabili izan den.

894. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0128 Bertsio batzuetan faseak daude, gero eta zailagoak, baina jokoaren itxura, funtsa eta metodoa ez da aldatzen: fasetik fasera kosako errusiar bat azaltzen da dantzan, eta beste mirari estetikorik ez dakar jokoak.

895. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0128 Ez da horren zaila, praktika apur batekin edonor izan daiteke luze samar jokatzeko gauza.

896. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0154 Oreka zaileko jokoa da zortzi mutur hauen artekoa, eta hortaz, Mendebaldeak, bere indar militar eta ekonomikoa gorde behar du, besteei aurre egiteko.

897. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0034 Bere hodi horixkak oso motzak dira eta hankako gune zabalean zehar hedatzen dira eta oso zaila da mamitik banatzea.

898. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0034 Oso zaila da beste Boletaceae espezie batzuekin nahastea eta zenbait Polyparus gogorarazten digun itxura du.

899. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0020 Villanueva de San Andres sortu zuten lehen eibartarrentzat edo Eperranian mende hasieran batzen ziren ehiztari haientzat nahiko zaila izango litzateke gaur egungo herria ezagutzea.

900. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0265 Bestalde, Keplerren bigarren legeak dioenez, kumuluak azkarrago higituko dira galaxiaren gunearen ingurutik doazenean, baina handik urrundu eta kanpoaldera ateratzen direnean, alegia, guk hobeto beha dezakegun unean, oso zaila da beraien abiadura neurtzea, hain urruti egotean ortzian ia finko ikusten ditugulako.

901. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0073 Horiek ulertzea zaila izan daiteke jarrera akademiko zurrunaz eta bere aurriritziez hurbiltzen bagara.

902. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0151 Azpikoa puskatu gabe gainekoa kentzen arrunt zaila zegoen, elkar gainka zeharo pilatuak zeuden eta; areago, batzuetan erabat elkarrekin nahasiak zeudenez, gauza bat atera bitartean pilari eusteko halako euskailu-sorta bat egin behar izaten zen.

903. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0016 (...) sorkuntzaren mugak non dauden finkatzea zaila baita.

904. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0226
a) milakodunak, nahiz hauetatik zenbatek zekien jakiten zaila den;
b) klerigoak, Trentoko kontzilioaren ondotik lehen baino jantziagoak;
c) militarrak eta bulegariak, profesional liberalekoak eta merkatariak; (...)

905. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0437 Eta zailtasun-mota hauek gainditzen, besterik dirudien arren, nahikoa zaila da, azken emaitzak baldintzatzen dituena hasierako irizpidean baitatza.

906. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0100 Nabaria da nola aldatu diren gizartearen baloreak mendeetan zehar ezagutza berriak sortu ahala, baina zailagoa izan ohi da pertsona baten baloreak nola aldatzen diren ohartzea, ezagupen berriak lortzen dituenarekin batera.

907. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 Harritzekoa da nola moldatzen den adierazkizunik zailenak hizkera argi, zehatz eta garbi batean adierazten.

908. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0163 Egia esan, desleialtasun-kontzeptua oso zaila da mugarritzen eta lan hau epaile-iritziaren kargu utzi beharko da, baina horren onarpena kongruenteagoa izateaz aparte, aipatu manamenduarekiko simetriari erreferentzia egiten diolako, badu abantaila bat kontzeptu horrek, alegia haizutu egiten duela bananketa, nahiz eta erabateko frogarik egon ez, (...)

909. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0204 Zaila da gizonek sexu-heldutasuna noiz lortzen duten erabakitzea.

910. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0080 Oso zaila da jatorrizko izena zein den jakitea; izen horiek ez dira ezagunak, ez dute ofizialtasunik, eta eskualde horietan ere kasik ez dituzte erabiltzen.

911. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0136 Guztiz euskaldun diren eta sentitzen direnak, baina hainbeste urte Ameriketan egin eta gero gaurko Euskal Herrian lekurik aurkitzea zail samar ikusten dutenak.

912. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0167 Garai zailak ziren, eta ez da aise konturatzea nola pertsona batek gaindi ditzakeen zailtasun guztiak, baina ama New Yorketik Nutes-eraino etorri zen, bi mila eta bostehun miliako (lau mila kilometro) bide luzea trenez eginez.

913. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0229 Zaila da holako gauzetan erantzun eta zenbaki onik ematea.

914. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0229 Lehenengo eta behin, euskalduna izatea zer den esatea ere zaila delako.

915. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0229 Lehenengo pausoa, hori zehaztea, da zailena.

916. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0229 Orduan, zaila da oso Boisen zenbat euskaldun dagoen esatea.

917. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0029 Alde batetik, ahalegin guztiz handia eskatuko zion irakurleari gai zail eta abstraktuari buruzko hiru tomotako estudioa irakurri beharrak.

918. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0107 Nonbait horrelako gauzak esateak jarrera oso zaila hartzea eskatzen du.

919. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0224 Zaila da, beraz, arte objektiboaren eta subjektiboaren, imitazio- eta espresio-artearen arteko bereizkuntza zorrotza markatzea.

920. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0127 Arau komun horretatik bizioengatik ihes egitea bezain zaila da bertuteengatik ihes egitea.

921. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00022 Zer da Antropologia? Non dira bere mugak? Ba al du bere nortasuna? Zer nolako harremanak ditu beste giza zientziekin? Erantzunak zailak eta konplexuak izan arren ikertzaileak saiatu behar du lantzen ari den zientziaren esparruaren kontzeptuak mugatzen eta sailkatzen.

922. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0052 Bestalde, arauean, tradizioan agertzen den idazkera nahaste eta aniztasuna kontuan harturik, badirudi ez dela arrazoirik lehen proposatu zen gomendio korapilatsu eta ikasten zailari eusteko.

923. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0005 Arrain harrapariei zail egiten zaie iluntasun gutxi populatu horretan elikagairik aurkitzea, baina lortzen dutenean, haien hortzei ez die harrapakinak erraz ihes egiten.

924. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0029 Beren ingurugiro naturalean ehizan egitea oso zaila da tamaina ertaineko animalia hauentzat, harrapakinak, maiz, eurak baino handiagoak baitira, bizkorragoak eta, batzuetan, adaje indartsukoak.

925. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0055 Espezialitate zaila da ondo jokatzeko, zehaztasun handia behar baita pilota jotzean.

926. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0031 Zailak direla esan ohi da, izan ere, eta lortezinak neke eta ikasketarik gabe.

927. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0149 Bazekien jakin, erabat ezinezko izanik hau normalki edozein espazio eta denbora-tarte laburrean, guztiz zaila izango zela orduan, nahiz eta norbera hantxe bertan suertatu, kontu eginik gizateriaren zati handi baten fanatismoa, ezjakintasuna, maltzurkeria eta zapokeria.

928. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0031 Australopiteko honen hortzeria aztertuta, zuntz-landareak (murtxikatzen fruta baino zailagoak dira) eta inoiz harrapakin txiki batzuk ere jaten zituela ondorioztatu da.

929. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0069 Gerta daiteke hizkuntza bateko adierazpen batek ez izatea parekoa bestean, edo oso zaila izatea behintzat parekoa den adierazpen bat topatzea.

930. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0008 Ziur aski konturatu zarete, esperientzia zuzenari esker, gu helduoi, oso zaila egiten zaigula gure ohitura txarrak aldatzea, hori dela eta, errezena lortzea ere, nekez egiten dugula.

931. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0008 Momentu hauetan, ditugun ingurugiro-arazoak handiegiak eta zailegiak direlako ustean gure seme-alabak hazten uzteko arriskua izan dezakegu.

932. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0076 Ongi, zaila badirudi ere, honetan ere lagun dezakezu Lurra salbatzen.

933. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0070 Besteentzat zaila dena beretzat erraza bihurtzen du nafarrak.

934. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0062 Kontaktua egitea hain zaila bada, tripulariz bidaia egitea zer esanik ez.

935. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0085 Liburuak argitaratu dituen bati bere talentuaren (edo horren urruntasunaren) adibideak eskatzea absurdoa iruditzen zait, eskura baitaude bere liburuak, nondik epaitu daitekeen guzti hori; bestalde, zaila da oraindik egitera eseri ez zaren proiektu baten idazkera aurreratzea, hain zuzen beken filosofia hori izanda: baietza lortutakoan hasi behar zenuen lan egiten, urtebeteko epean.

936. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0103 Hau ulertzen zaila da hankak ondo dituenarentzat, lanera joan, juerga egin, larrua jo eta hondartzan etzatea gauzarik normalenak dituenarentzat, baina Samuelek pentsatzeko denbora asko zeukan, eta ulertu zuen bizitzak ez duela bizitzea merezi, gutxieneko baldintza batzuen oinarrian ez bada.

937. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0018 Lan zaila eta arriskutsua zen eta, inoiz, alumina eta potasa sulfatoko meatzean zeharkako eta utzitako galeria batean zegoen airetan, itota hiltzeko zorian ibili zen bera ere.

938. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0143 Agerpen farmazeutikoen zerrenda banatuko zaie amaitzeko eta izen ezezagunak edo zailak komentatuko dira.

939. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0071 Atal honetan, besteetan baino gehiago, jarrerak mila eratakoak direla adierazi behar dugu, zaila baita berdin jokatzen duten bi irakasle aurkitzea.

940. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0151 Gure ebaluazioa egiterakoan, beste eredu batzuetan baino zailagoa egiten zaigu aurrerapen kualitatibo eta kuantitatiboak somatzea, eta agian errazago zenbatekoaren aldetik, nolakoaren alderditik baino.

941. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0040 Uraren prezioak altxatzea, maiz politikoki zaila gerta daiteke; halere, jendaurreko informazio kanpaina baten bidez, prezio igoeraren beharra eta uraren erreziboak baxuak mantentzeko kontsumitzaileek egin ditzaketen urratsak azalduko dituen kanpaina izaki preziorik garaienak eragin baikor sendoa izan dezakete.

942. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0040 70eko hamarkadan, ur horniketa egoera zail baten aurrean, Arizonako Tucson udalak, adibidez, uraren tarifak zorrozki altxa zituen, horrela, zerbitzuaren egiazko kastua hobeto islada zezaten.

943. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0160 Ongizate materialaren adierazleekiko hurbilketa hori, adierazle horien esanahi kualitatiboa azaltzea ahalbidetuko duen analisi kritikoarekin osatu nahi da, bizi-maila, (errenta per capitarekin neurtua askotan) eta bizi-kalitatea (zenbatzeko zailak diren alderdiak sartzen ditu: aisialdia, lanak asetzea, ezaguera, eremu fisikoa, ingurugiroko ondasunak, besteak beste) desberdinduz.

944. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0035 Bada, neure solasari jarraikiz, izaera neke honek minbera bilakatzen nau gizonekiko harremanetarako (axolarik handienean bereizi behar ditut) eta zaila bilakatzen ekintza arruntetarako.

945. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0015 Eskumenen banaketa honi dagokionez, LOGSEn proposatutako soluziobide batzuek ez diote gaiari nahi bezalako erantzunik eman, bai praktikan aplikatzen zailak direlako, edo bai anbiguoak izan eta interpretazio desberdinak onartzen dituztelako.

946. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0303 Hizkuntza kategoriak, bada, ezin daitezke filosofia irizpideen bitartez erabaki; irizpide formalen bidez zehaztu ditugun ondoren, guztiz zaila suerta dakiguke haien esanahia deskribatzea.

947. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0044 Errepublikanoentzat oso urte zaila, bai, eta ni, jakina, errepublikanoa izan naiz beti.

948. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0095 -'Batek daki nork irabaziko duen...Pronostikoa zinez zaila da'.

949. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0095 Pronostikoa zinez zaila da'.

950. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0263 elkarbizitza. 'Elkarbizitza zaila da' beharrean, hobe perifrasia erabiltzea: 'Elkarrekin bizitzea zaila da'.

951. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0536 Aitortzen dute lan zaila dela bien elgarri egokitzea, zeren batzutan protestak entzuten dituzte: etxean ez dugu horrela erraiten....

952. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. peña 0185 ...umm ...balukek ...bai ...nik people mordoa ezaguna diat beste zientzietan, parazientzietan ...agian norbaitek ...hala ere, zaila duk ...zaila duk haiek benetan ezagutzea, ez baduk berebiziko sensibilitatea...

953. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. peña 0185 ...um, erabaki zaila hartzen ikusten zaitut geroaldian ...egia esan ala ez esan erabakitzen duzu, jende askoren zoria zure esku dago...

954. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0050 Bestalde, eskolan pilota-ihardueraren kalitatea neurtzea zailagoa da kantitatea neurtzea baino;

955. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 0007 Oso zaila da pastoralak irakurtzean autore baten aurkitzea: iduriko luke denak idazle berak eginak dituela (Oihartzabal, 1985, 86);

956. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0673 Hemen ere ez zen zaila Iturriagak La Fontaineren alegiak ezagutzea: 1787tik gaztelaniara itzulita zeuden eta, hau baino garrantzitsuagoa dena, arrakasta handia izan zuten frogarik behar baldin bada, hor daude Samaniego bera, Iriarte eta gaur ezezagunak egiten zaizkigun beste alegilari asko, denak La Fontainerengandik esku beteka hartu zutenak;

957. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0673 eta ordura arte ez bazuen horretarako betarik izan pentsatzekoa da izango zuela Arkangoitzeko jaunaren etxean Lapurdin alegia, pasatu zituen bost urteetan zuzena bada on Jose Ignacio Lasaren hipotesia, hain zuzen ere bere alegien zati bat behintzat idazten edo orrazten zegoenean hau da 1835etik 1840ra gutxi gora behera 16 Lasalaren hitz hauek Iturriagaren espainiar eta frantziar kultur ereduez orain arte esandakoak berresten dituzte: Compréndese así que D. Agustín Pascual Iturriaga atendiera con pasión á la lireratura española y después siguiese con solícito cuidado el derrotero de la filosofía francesa, uniendo una y otra en proporciones felices á su constante estudio del bascuence... (Una agrupación bascongada..., 13). Ez dut uste froga daitekeenik Iturriagak Bizenta Mogelen liburua ezagutzen zuela: zail da beste arrazoi askoren artean 17. oharrean esaten denagatik alegi genero honetan iturriei buruzko auziak garbitzea. Euscal errico gasteriari zortzikoaren hasierako lerro hauek ezezkoaren alde hitz egiten dutela dirudi: Badirade latiñez, / Badira erderaz, / Ez alditugu bear / Guc ere euscaraz? (9-12); ez da, ezta hurrik eman ere, froga erabakigarria..

958. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0145 Gizon baten barrua ezagutzea ez da ain zailla...

959. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0111 Saia gaitezen, korapillo zail, neketsu eta garrantzitsu onentzat al dugun aska-biderik zintzoena billatzen.

960. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0015 Etzuen azpitik ixuririk, eta benetan zailla ondo garbitzeko.

961. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00017 Orrela urte askoan. Jaxinto Etxeburuak nai izaten zuan etxe bat egin Franzinko Altunaren zailetan.

962. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0007 Orrengatik gaur, gure izkuntzaz oso atzeratuta gagozela ateman bearr-izan dugu, ta bera jasotzeko oso zalla zaigu lan egokia egitea.

963. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0127 Oso zabala da arauen artean dagoen landa, bertan eskubideak erabiltzeko; orrengatik zalla dirudi bere eskubideak erabiltzeko oztoporik aurkitzea; aitzitik, alde guztietatik ori egiteko, mota guziko laguntzak azaldu bearr-izango lirake.

964. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00158 Pekatu dan gauzik nik ez diot eskatzen,
nere asmoetara ez balitz prestatzen.
Alper alperrik nabil burua puskatzen,
korapillo gogorra zailla da askatzen.

965. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Gero, artille oso zaill batekin yosten zittun, aurrin iru yoskuraldi ta aztalaldin beste bat emanez; ala, iñak zeuden ointakuk, bolada on bateko.

966. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. hirigoyen 00115 Egia da, hiztegi baten baliogarritasuna eta ekarpena neurtzea zaila dela, bainan halaere hiztegi hortaz baditeke zer erran eta zer iker.

967. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0013 Zaila da irakurtzea, baina husten du gaia, kuraia behar baita gaurko egunean, gogoan denaren idazteko.

968. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00145 Zu ezkontzea izan dut beti
nere barreneko nahia;
bizimodu hau ezin da izan
inolaz ere alaia,
baina pentsatzen jarri ezkero
ikusten dut nahiko zaila;
ardi zaharrekin denbora lartxo
pasatzen duzu anaia! (bis)

969. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18510 Helburu horiek guztiak lortzea eta zergaketaren printzipio orokorrak (berdintasuna, eraginkortasuna, progresibitatea, nahikotasuna eta sinpletasuna), zaila bada ere, bateratzea izan dira foru arau honetako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga berriaren oinarri nagusiak.

970. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00032 Gaurko Ebanjelioak esaten duenean, Argiak argi egin zuela ilunpetan, baina ilunpeek ez zutela ohartu, ez da ulertzen oso zaila.

971. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00038 Hortik atera kontuak! Jesusen bidea zaila dela esan ohi dugu.

972. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00038 Hark arrazoi duela aitortzen dugu geure barruan, baina oso zaila haren arrazoietara tolestatzea.

973. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00038 Eta galdetzen dut: ez al da zailago eta mingarriagoa zorioneko izan nahi eta ezina?

974. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00078 KRISTAU izatea erro-errotik artzen dugunean, Jaunaren Itza entzun eta gauzatu nai dugunean... kristau izatea oso zailla eta guztiz gogorra dela iruditzen zaigu, Jesus'en antzeko izatea, Hark bezala pobreekin bizitza banatuz, ez da erreza.

975. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00078 Kontua ez da kristau ona izatea edo ez izatea. Benetan zailla eta gogorra pertsona izatea da eta egiaz eta duintasunez bizitzea. Ori da guztia.

976. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00078 Egoera zoriontsu eta pozgarrietan Jaunarekin izketatzea, Jaunari otoitz egitea, elizara joatea, meza entzutea, ona izatea, mesedeak egitea... ez da zailla; eta berez irtetzen zaizkigu ekintza onak.

977. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00008 Irratiak Lesakatik emititzeko lizentzia baimena eskatu egin dio Nafarroako Gobernuari, baina zaila ikusten dute, Miguel Sanz buru duen UPNko gobernuak euskararekiko duen jarrera ikusita.

978. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00003 Erabaki zaila da, inpopularra (Virenque eta beste zenbait frantziar txirrindulari tartean baitzeuden), baina doping-aren aurkako borrokan zezena adarretatik helduz. Antzerako egoera batean, Espainiar Estatuan horrelako erabakia pentsaezina iruditzen zait.

979. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00022 Alavesek Valladoliden aurka jokatuko du bihar Lakuntzan (Nafarroa), orain arteko probarik zailenean.

980. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. erbiti 00086 Emengo pertsona askok euskara ahaztuta duela, edo eta dakitenak mintzatzen ez direla, ulertzea zaila egiten zaiena.

981. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.i. salaberria 00040 Jose Maria San Sebastian Latxaga idazle ospetsuak bere azken liburua, Euskal Sena izenburua daukana, plazaratu digu; lan sakon bezain interesgarria da eta bertan agirian uzten dizkigu euskaldunon akatsak eta birtuteak kristeta bat irikiaz gure nortasun zaill eta izkutu orri.

982. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.i. salaberria 00040 Zerk ekarrio dio euskaldunari izate zaill ori? bera inguratzen dun lurralde berak, zailtasunez beteriko lurra tokatu zaio euskalerritarrari legorrean sekulako mendiak aldapa eta malkorraz josita daudenak eta itxasoan Kantauriko enbatak eta olatu ikaragarriak aurpegia eman bearra, ortik bizimodua atera bear zun emengo gizakiak bizi nai bazun eta onetxek izakeran kalo aundia lagako zion betirako, orduan ezkaitezen arritu bat ere zakarkeri puntu onekin.

983. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 Iparralderako Pays Basque 2.010 proiektu politikoaren erreferentzia zian, eta beraz, Hegoaldera eramateko zaila.

984. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 00024 Pauso hau zaila zen, baina Arrasatek garai hartan 60-70 gizon eduki zituen bigarren prozesu hori egiteko gai zirenak.

985. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00024 Harengana iristea zaila omen dela aipatu diogunean, nire etxetik Esan Ozenki diskoetxera dauden 200 metroak oinez egin ohi ditut erantzun digu Muguruzak.

986. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00024 Zeregin askotxo dudanez, zaila zait talde finko bat izatea. Kantu hauek zirriborratuak nituen, eta batzuk baita Dut-ekin eginiko biran joak ere.

987. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Emakume Langilearen Nazioarteko Eguna ospatzear dugun honetan, zaila da etxeko indarkeriaz hitz egitea, hain zuzen ere emakumea delako indarkeria horren biktimarik behinena, eta oraindik zailagoa da Zuzenbide Penalaren ikuspegitik aritzea.

988. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Agindu penal horrek bi akats planteatzen ditu, eta, ondorioz, oso aplikazio zailekoa da.

989. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Egia da sar litekeela beste figura penal batzuetan, integritate moralaren aurkako delituan esate baterako, baina zaila da frogatzea bai egintza zehatza bai biktimarengan izan dituen ondorioak.

990. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Gaur egun, kritikak egiten zaizkio aplikazio horri, kasu hauetan, gertatutakoak egiaztatzea zaila baita, gogoan izan behar delako gizartea oraindik ez dela behar beste aldatu epai askoren edukia, kontu ez-juridiko batzuengatik, emakume biktimen aurkakoa izan ez dadin; izan ere, kontu horiek agerian uzten dute emakumeak oraindik ere bigarren mailako herritartzat hartzen direla.

991. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0012 Bestela, oso zail da gure herriak dituen arazoak konpontzea eta etorkizuna izatea.

992. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 Hala ere ez du itxaropenik galtzen zailtzat duen partiduari begira.

993. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 Ikusi behar da taldea asko erreforzatu dela, jokalari onak ekarri dituztela eta zaila da aukerak izatea.

994. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 Badakit oso zaila dela jokatzea, baina horra, orain arteko zazpi partiduetan bost aldiz jokatu dut.

995. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 Postu horretan zaila da jokatzea baina itxaron behar da.

996. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 Capellorekin, honek horretan lan asko egiten du... eta ikusten da guri golak sartzea zaila dela.

997. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 Partidu zaila

998. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 E: Partidu zaila izango da.

999. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 Gaur egun partidu guztiak zailak dira, talde guztiak gogoz etortzen dira hona jokatzera eta Reala gainera ondo dago, moral handiz, eta gure aurka beti partidu onak egin ditu.

1000. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Ez dakit kanpotik ekarriko dituzten, baina Pirinioak gizakiaren presio handia jasaten du eta zaila da hartzarendako bizi baldintza egokiak sortzea.

1001. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Honek zailxeago egiten du hautaketa, esan zuen Maribel Belastegik.

1002. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0057 Ez digu merkaturik, dirurik, eta aberastasunik sortzen, baina gure arimari zailik eutsi dio.

1003. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0071 Goiko mailara iristea oso zaila izango da, baiña askoz zaillagoa derizkiot mailla orri eustea.

1004. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. esnaola 0003 Zail izango da EAJ eta EA hizketarako esertzea ETAk borroka armatua praktikatzen duen bitartean; eta ETAk aldiz borroka armatuan jarraituko duela dio autodeterminazio eskubidea onartu artean.

1005. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. esnaola 0003 Puntu honetara iritsita, gainditzen zailak diren bi gai ikusten dira agiri horretan.

1006. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0032 Oraindik oso gaztea naizenez, oso zaila dut Atlantako Joko Olinpikoetara joatea.

1007. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0032 Konpetizioa, familia, lagunak eta ikasketak batera eramatea zaila gertatzen zaio.

1008. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0011 Larrionen hitzetan, garai haietan erakundeen jarrera nolakoa izan zen esatea zaila da.

1009. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Atlantakoa erronka zaila izango dela uste dute: azken urteotan erasan dien ekonomi krisiak kirol mugimendua ere harrapatu du, hain zuzen ere Kubako sozialismoaren lorpenetako bat.

1010. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Era horretan, ez zaie batere zaila egiten Kubako kirol agintariei lesionatutakoak, goi mailako lehiaketak utzi dituzten kirolariak edo desertatu dutenak ordezkatzea.

1011. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0038 Biek, Aingeru Epaltzaren azken eleberrian, hautu zinez zaila egin beharko dute; hain zuzen ere nongotartasunari lotua.

1012. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Konturatzen baldin bazarete, ni hemen behin eta berriz idazten ari naiz pertsona horiek kobratzen dituztela hainbateko kopuruak, izan ere, niri sinesgaitza gertatzen bazait esatea eta pentsatzea pertsona batek irabaz dezakeela hainbeste diru lanarekin urte batean legezko modu batez, eta beste hainbat pertsonak, ordea, askoz diru kopuru txikiagoa, eta beharbada lan zailagoak eginez eta lanaldi luzeagoak gauzatuz.

1013. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Baina, zaila egiten zaie ere ingelesez edo alemanez liburuak zabaltzea.

1014. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0061 Oso zaila da biberoiz hazitako basabereak berriro askatzea, adierazi du Maiztegik.

1015. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0061 Irakasle katalan honen ustetan, une-historiko benetan zaila bizitzen ari gara hizkuntzen iraupenei dagokienez.

1016. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 % 2 besterik ez gara Ipar Amerikan, eta dena merkatuaren indarren menpe utziz gero, hain litzateke gogorra frantsesaren gaineko presioa, non jendeak oso zaila zukeen lanean edo zerbitzuetan frantsesa erabiltzea.

1017. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Botatzen badituzte beste lekuren baten bila ari direla, baina Hernanin baldintza honetan zer edozer bilatzea oso zaila dela uste dute.

1018. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Denetarako dago gauza txungoa, alokatzeko ere oso zaila da.

1019. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Seinale, jeneralean txarra egiten zuela; onik ateratzeko zaila izaten zela; izanez ere, muga guziak izaten bait dira gaitz.

1020. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 EAkoak esan zuen EAJk Gipuzkoan duen egoera zailari irtenbidea asmatzea dela jeltzaleen helburua.

1021. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0003 Zaila da bakezale izaten nazio inbaditzailean, baina are zailagoa gertatzen da hori nazio inbadituan.

1022. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0003 Orduan aurrikusten zailak ziren gogorkeria eta krudeltasun mailatara iritsi den gerra bati eman zitzaion hasiera.

1023. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0009 Ez dugu denborarik edo oso zaila da bezalako kontuak, ulertzekoak badira ere, euskararentzat galgarriak dira.

1024. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0028 Artu zuen paketea
zailla zan eramatea
pentsatu nuen obe ote zan
beregan joatea
ireki nion atea
o gure Jainko maitea
zagi aundi bat ematen zuen
sagardoz betea.

1025. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. oiarbide 0035 Saioa, batez ere, sukaldaritza fisika koantikoa baino zailagoa dela pentsatzen duten horientzako da; arrautza bat frijitzeko komeriatan ibiltzen diren horientzako, hain zuzen ere.

1026. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. oiarbide 0035 Sukaldari euskaldunak sukaldean aritzea hain zaila ez dela erakutsi nahi du saioan.

1027. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0035 EGUNKARIA. - Askotan zaila gertatuko da plater bat nola egiten den erakustea, ezta?

1028. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0035 Batzuetan zaila izaten jakitea zer agertu behar duzun eta zer ez.

1029. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0004 Miguel Sanz lehendakariordeak atzo azaldu zuenez, benetan zaila izango da HBrekin ados jartzea, talde abertzaleak Madrili ordaindu beharreko kupoaren murrizketa proposatzen duelako.

1030. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. egaña 0003 EGUN Iruñean, Udal Etxean zehazki, euskararen auzian gauzak nola dauden ikusita, zail da baikortasunez betetako izkribua idazten.

1031. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0012 Ildo honetatik aurten prozesu hau zaila eta luzea izango dela iragarri zuen Litok, eta enpresariek soldatak apaldu nahi dituztela gogoratu zuen.

1032. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. ugarteburu 0003 Ezin egon, bada, urte zailagoetan ere eskola publikoa herritarrengana hurbildu eta euskalduntzen saiatu baikinen.

1033. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. ugarteburu 0003 Behin pausu hori emanez gero zail ikusten dut atzera pausurik.

1034. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. osa 0039 Oztopoak ugari eta berez zaila bada alde hoietan Ikastola aurrera ateratzea, zer esanik ez, berak esango digun bezala, Administraziotik trabak eta ostikadak baldin badatoz.

1035. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0011 Garai zailak ezagutu ditu gure lehendakariak; Madrilgo lehortea eta gure arteko haserre eta zatiketak.

1036. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. ituarte 0012 Elkarren kontra daudenek, Bosnian eta edonon hemen, Euskal Herrian ere, elkarrizketaren bidez ahaleginak egin beharko dituzte zailak izango diren soluziobideak elkar aurkitzeko.

1037. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0003 a) gero eta gehiago garela rolak gainditzearen alde gaudenok, honen ondorioz zer dagokion amari eta zer aitari esatea gero eta zailagoa delarik;

1038. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00021 Herrian, bertsio ofizialaren sinesgarritasuna zalantzan jarri zuen jende aunitzek, Joxe Mari hirugarren pisu batean bizi dela kontuan hartuz, zaila baita bertatik salto egitea.

1039. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 ELA edo Elkarri bezalako erakunde zintzoen ahaleginak nahitara suntsituz, etsipena hedatzen dute gure artean eta dena berriz hastea beti eta zailago bihurtzen.

1040. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Miarritzeko ohakoa, ditaken ezaugarriena dugu beraz, edozoin mailetan lehen urratsak baitira zailenak: orroit gaiten zer nolako nekeak ukan zituzten lehen ikastolek. Nor nahi izan diten, ohakoan lan egin duten kide guziak eskertzekoak dira.

1041. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Nafarroarekilako lotura Hegoaldean eta instituziorik eza Iparraldean, horra hor bi arazo larri herrestan gelditzen direnak, gure arazoa anitzez zailena delarik.

1042. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Pablo Angulok berriz zailago izango du garaipena eskuratzea mailaz igo baita eta ondorioz aurten junior-etan arituko dalako.

1043. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Julenek dioenez, Bera aulkian ibiltzeko herri zaila da. %8ko maldak baino haundiagoak ezin dira igo eta Bera ez da xelaia. Hor dago Herriko Etxea, eliza, ostatuak, dendak, karriken egoera, zuloak, espaloiak...

1044. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Hor daude, baita ere Plaza Zaharra, aulkiarekin sartzea ezinezkoa da izugarrizko eskailerak eta koxkak baitaude eta liburutegia: Nik ezin dut liburu bat hartzera joan Herriko Etxearen hirugarren pisuan dagoelako baina adineko jendearentzat ere hagitz zaila da

1045. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Bere erranetan, proiektua egiten denean da gauzak ongi egiteko momentua, gero zaila eta garestia suertatzen da

1046. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Eguneroko bizimodua zaila ez ezik, garestia izaten da beraientzat.

1047. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Eraikuntza berrietan, proiektua egiten denean hartu behar dira kontuan ezinduen arazoak, behin eginda gero moldetzea zaila eta garestia baita

1048. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Egiten dituen lan baliosen eta etxearen artatzeak galdatzen dion diruaren biltzea urtetik urterat zailago.

1049. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00028 Hagitz zaila ikusten dut, baina saiatuko gara. Hilabete exkax falta da eta hain ongi gaudenez, egurra emanen diogu fardoari, ea hogeitabigarrena egiten dugun.

1050. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Organo horretarako ordezkariak berezi behar zirenean sortu zen arazoa asanbladan, bai alderdi abertzale eta ez abertzaleen artean, baita herri ezberdinen artean ere. Zaila izan zen ordezkariak bereiztea eta erreklamazio bat ere izan zen, baina arazoa asanbladan bertan konpondu zen, bozketen ondotik zioen Jose Luis Etxegarai Lesakako alkateak.

1051. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0011 K.J.- Beno, gauza guztietan pasa ohi dena, eskatu maizegi eskatzen dizkiate; gero ordaintzeko garaian damutu ere ez badira egiten... zail egiten zaie.

1052. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren e. 0005 Egia da, ordutik, pixka bat ahazturik eduki zaitugula; egia da, halaber, definizio berri baten bila ibili zarela, astekari bati dagokion berezko tokiaren bila argitalpenen mundu zailean.

1053. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren e. 0005 Eta orain, pauso handi bat egin duzu aurrera, beti egin izan duzun moduan gainera: apostu zail bati gogotsu ekinez, zailtasunak ondo neurtuz eta norberaren indarrean konfiantza izanez.

1054. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0017 Irtenbide egokiak bilatzen zaila da eta, maiz, hartzen diren bideak, geroak erakusten duenez, okerrak izaten dira.

1055. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0046 Batetik, ondo idatzia egotea; euskara aldetik zuzena izatea eta definizio zailetan galdu gabe, ulergarria izatea.

1056. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0028 Gero eta zailagoa, gero eta erakargarriagoa.

1057. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0028 Bai, jasotzen ditugu, baina ez da batere zaila ea nor den jakitea.

1058. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. gartzia 0031 - Ez da hain zaila.

1059. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0004 7.6.- Euskal Herriaren lurralde-integrazioaren arazo zail eta konplexua indar nazionalistek betiere aurrrean ukan behar duten helburua behar du izan, ahal diren pausu guztiak emanez joan behar dutelarik integrazio hura errazago eta hurbilago dadin.

1060. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1992 0007 Baina zergatik kontatu behar dira gauzak ahalik eta zailen?

1061. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1992 0007 AHALIK ETA ZAILEN.- Lo mas difmcilmente posible.

1062. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1992 0008 Zaila da.

1063. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Lan zaila da kasetaritza.

1064. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. agirre 0019 Zailena da batzeko.

1065. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 A: - Zaila da kalkulatzea.

1066. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 P: - Ez. Oso zaila da.

1067. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 P: - Mendi zaila da, lehen aldiz joateko, batez ere.

1068. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0006 Programa honetatik kanpo, plan orokorrari dagokionez adibidez oso zaila da hain alderdi desberdinak hiriaren etorkizunaren esparru guztietan bat etortzea.

1069. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0006 ZERGATIK DA DONOSTIA HIRI ZAILA?

1070. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0007 Oso urte zailetan gobernatu zuen, transizio garian.

1071. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Bi udalerrien artean banatuta egoteak zailagoa egiten du antolaketa urbanistiko koherente bat lortzeko lana.

1072. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0011 Batez ere kaskoan nahasketa nahiko handia da, zaila da Usurbilen edo Donostian zauden asmatzea.

1073. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak irutxulo 1994 0020 Dena den, Jose Ramonek dioenez, lan zailagoa izaten da adibidez zubi bat egitea.

1074. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. dorronsoro 0006 Zail samarra da, baina bueno, nork daki.

1075. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. dorronsoro 0007 ACB-koek kotoa hor itxi dute, hor sartzea oso zaila da.

1076. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Garai zailak

1077. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Miren Terese Etxaniz eta Juan Joxe Orkolaga senar-emazteek, batez ere gerra ondorengo lehen urteak, oso garai zailak zirela diote.

1078. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. leunda 00006 Kale Hezitzaileen programa guztiz berria izan arren oso erantzun ona jaso du alde guztietatik. Guk programa eskola eta aisialdietako talde guztietara aurkeztu dugu eta oso erantzun ona jaso dugu. Badakigu haseran arraroa egiten dela zeren orain arte inor ez zegoen kalean. Haseran zaila da ulertzea kalean lanean egote hori baina gure lana guztiz irekia da. Edonor hurbildu daiteke gugana...

1079. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00017 Inguben zaillen jendiek abar batzuk hartu eta suba hiltzen seyetu zien, bonberuei de otsein zakiyuen beya asko gostatu zakiyuen berta eillatzia. Hala de, lur dena busti zubien, bidian bestaldia ez pasatzeko.

1080. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0010 Hutsune hauek egon daitezen, ordea, arras zaila bilakatzen da, horrek, antolatutako gizonen modulotan burutzen denez, arazo anitz sortuko bailituzke, hala nola, emakumeak gizonen moduloetara eraman beharra, gizon emakumeen partehartze bateratua etab. gezurra badirudi ere, barne funtzionamendurako, hau ez da ona, ezta zuzena ere.

1081. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0014 A.: Hau bai galdera zaila ...Mmm...

1082. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0023 - Eta beraz, ene puxka, ez zen hain zaila...

1083. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0010 Horrela bilaketa zailagoa da.

1084. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0012 Ikasle hauen alde egiten duen jendea egon arren, hau guztia aurrera ateratzea zaila gertatzen da bidean oztopoak baino ez daudelako.

1085. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0012 Arestian aipatutakoa kontutan harturik, eta liburu sinple bat espetxeetan sartzea zaila izanik, praktikak aurrera ateratzeko dauden posibilitateak eskasak baino, ezinezkoak direla esan dezakegu.

1086. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Edo hain zaila gertatzen ote da?

1087. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0012 Daukagun gizarte eta inguruagatik agian, hasieran zaila egingo zaizu, baina ez pentsa ezinezko denik, ez eta munduan zehar ibiltzea batzuen esklusibitatea denik.

1088. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. iribar 0015 Hauek izandakoa izatea oso zaila da, baina M.ª Luisak korrikalari ona izateko badu bere sekretoa: entrenamendua bezain inportantea, atsedena da.

1089. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0018 Teoriaz, kontrola daiteke gehiegizko ustiapena politika eta erabaki egokien bitartez, baina egiatan oso da zaila, ze presio demografikoa ez baita hor tartean dagoen faktore bakarra.

1090. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... o. araolaza 0019 Hor gauza bat dago garbi garbi, 26-28 urteko mutil bati baloia gelditzen erakustea oso zaila da.

1091. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... o. araolaza 0019 Zaila da esatea zer izango litzatekeen hobea.

1092. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... o. araolaza 0019 Jendeak nik uste dut ulertzen duela zelako ahalegina egin behar den eta zein gogorra izaten den aurrekontu hauekin segundari eustea, oso zaila da.

1093. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... o. araolaza 0019 Aukeratutako obra zaila eta sakona zen beharbada ostegun gauean Bilboko Etorbidean elkartutako ikuslegoarentzat, neurri handi batean teatroa inoiz ikusi gabeko jendeak osatzen zuen ikuslegoarentzat.

1094. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.j. martinez 0024 Horren ondorioz azala ahulago eta zaurikorragoa egiten da, eta konturatu gabe hartzen den edozein kolpe txikiren bat gero sendatzen oso zaila izango den ultzera baten sortzaile suertatzen da.

1094 emaitza

Datu-estatistikoak: