XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0068 Locabetua Mariya jatorrizco pecatutic ta aren ondorengo negargarritic, euqui ebazan, gure gurazoac atseguinezco ortuan artu ebezan graziyac nun euren errubaguetasunian euquezan arimaco almenac batzanduta Jaungoicuagaz, ta sentzunac oso arimiaren mempian.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Sentzun-edo asmen -bidez gauzak ulertu, ta sentzun bidez erabilli oi ditu gizonak gogo-almenak.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0024 G. le Bon jakintsuk diyona, azikaspen au dala artezi edo trebetasun, ikasi ta adimen gogapen dauzkagun gogai edo ezagutzek, oituran alde barrun, len ikusi degun gure asaba gurasoetik ondoretze ditugun zentzu ta griña kaskezur leku barru berezi orreta aldatzea, igarotzea, errez ordun nekerik gabe, berez bezela jakin edo ekiteko t'orrela'azikaspen ona, osoa, izango da, oitura onak artzea eta nola jakiña, aur edo gaztaroan dagon bai adimen ta beste bere kaskezur barruko muñ oarkor gai minbera ori, xamur, errex eran irarri azteko bear bezela bidezko ikasbidekin, kilika ernaraziz; azikaspen au da ba gerorako garrantzi txit aundikoa ta beren bitartez azaldu ta zuzenduko dira izakera, opa edo gura ta gogaikik t'elburuk ere.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Gazte garbi onek bezela esan litzakezueke zuek ere beste zital aien ostera, bai, baña itz antzekoakiñ t'abots aundigoakiñ, guk ere atsegin maitatzeko eskubidea nai degu, bana ez iñolaz abereki guramen ori, zerekoitasun besterik ez dana, lazkeri ta gaiztakeri besten iturburu dana, ez baizik, gizatasunezko maitetasun eskubidea, bere oikor edertasun t'ondorengo espalpen jakiñ argitsu pen; ez zentsu utseetik sortutako maitakerie, ez baizik, bi bizi garbi elkartutakoetik (bi lañu elkar tximistatuetik txinparta argia sortzen dan erara) sortzen dan biozkada iturria, ez oldarka itxua, legun, xamurtua, adimen ta naimen zuzen bide pen argitua ta dena sustrai ezeriz, bien berekoitz ukaldi osoen, guraso gazte oen jasoi sendo ziurrena bere aurguntz sengie altxatzeko.

5. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Sentzuna-ete? Ba, nire sentzunak niri euzko ta Euzkadi ondo dagozala diraust, ta euska ta Euskalerria baño egokijaguak dirala uste-dot.

6. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Baña Alderditarrak sentzunik ez al-dabe?.

7. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Lenengo ta bein, an ez da sentzunez sortutako irudikirik, Jaungoikoa ez da, ba, sentzukizun, gogo uts-utsa baño.

8. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Gure jakintza oro, emen lurrean, naizta gorengo ta gogokoien izanda bere, sentzunez artzen doguzan gauzetan datza.

9. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Sentzunez dakusguna dau oiñarri.

10. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Ez daiteke gure adimenean ezertxo bere izan, sentzuna iturribide ez dauanik; sentzunez sartzen ez danik.

11. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Beragan gogo uts da gure adimena, baña bere almen eta indarrak ezin erabilli legikez sentzunez artu ta bereganatzen dituan gauzetan baño.

12. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Geroko bizitzan ez gara sentzun bear izango.

13. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0123 Sentzun oneik ez eben iadetsi al izango bakoitzak bere elburua.

14. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0123 Giza-soñari, ta giza-soñaren sentzun bakoitzari bere egikizuna ezarri, ta egikizun ori betetako indar ta almenez ornitu ebazan legez, baita giza-gogo edo arimari bere, egikizun eta elburua ezarri, ta elburu ori iadesteko indarrez ornitu eban.

15. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Geienetan ezin geinkeo zentzunik ukatu, baiña ba-ditu bere ipi-apa ta goraberak.

16. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA - Ez da orrenbesteraño. Zentzu pixka bat ba dudala, ori da guzia.

17. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 MATILDE - Utz koplari; berriz ez, gizona. Badirudi burutik egin zaitzula. Gezurra dirudi zu bezalako gizon ezkondu eta guraso bat holako txantzakerietan eta haurkerietan ibiltzea. Noiz etorriko zaitzu zentzua? Noiz zentzatuko zara? Egun batean eskarmentu galanta hartuko duzu, kanore gabe horrek.

18. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0019 Mañaxi - ¡Gizona orren astua izatia! Lau ankekuak badira ori baño zentzu geyagokuak. Nere onetatik atera nau.

19. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1125 Goretsi bezate erriek santuen zentzua, ta batzarreak iragar beza aien aipua; aien izenak menderen mende iraungo dute.

20. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0019 Maite-galdaz sortu itunan
amaika olatu nastu.
Ur-mendietan iraulka beti,
galdu niñan nere zentzu.

21. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 6- Geroen batean
organuak soñuz
FUGA bat asten du,
bai baitakit buruz.
Ez dut aski oroiz,
bear dut adituz;
belarrik narama
barnari lagunduz,
Yauna zentzu guziz
ta gogoz maitatuz.

22. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0146 Nun dute zuzen jokatzeko bear dan sentzua?

23. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0254 Oek nola edutu diran, nork esan? zein zentzuk eratu ta barnean gorde ditun ageririk ere?

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0027 Zentzuak ditugu gure irudimen ekartzailleak.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Buru, naimen, zentzuak eginkizun oiean urtutzen dijoazkie.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Etxe, eliz eta illerri arteko bide santuek ere, argi asko erakusten digute zeiñen elkarturik dauden iru tokiok zentzu mistiku batean bilduta; bide oriei elizbide, gorputzbide, ilbide, kutzebide, errebide, andabide t.a. deritzate, erri bakoitzaren ariora.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Askoz obe litzake zentzu onekin eresi zabaltzea, abesti eta abestu asmatzen ibilli gabe, baiñan gure erriak auek ezagunagoak ditu ura baiño. Ontaz, zer dagikegu?

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Lana lanarengatik egin dula esateak ez du zentzurik.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Eta lanak berak bai al du adimenik edo zentzurik asmo ori ezagutzeko ta gizonari eskerrak emateko?

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Lana lanarengatik egiten dun gizona, lan orren mendeko jartzen da, zentzurik eta adimenik ez dun gauzaren mendeko.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Ene ustez, esaldiak zentzu egokia eukitzeko nûndian (ninduen) bear luke erabilli.

32. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Dakizun bezala, sorthû-k bi zentzu ditu: bat transitivua, dar a luz; bestea intransitivua, nacer (zuen jaio, guk erabiltzen ez duguna).

33. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Emen zentzu transitivuan darabil Etxahunek: amak bost etxetako primû sorthû ninduen; gero -rik atzizkia aditz-izenaren ondotik emanez, egoera adierazten duen adizkera sorthûrik moldatzen du eta, jakina, delako adizkerek izan aditz laguntzallea nai dute (adibidez: ikusten dut, bainan: ikusirik naiz; meza entzun dut, bainan: meza entzunik naiz).

34. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Onela, pentsatu nuen diztatzû ez ote zen deiztatzû (dizkidazu) aldatzailleek oker emana eta lojika onek eraginda, lenen neurtitzeko ninak aditz-jokoa zentzu onekin ezin baitzen egokitu uste izan nuen nina=gros enfant (niño hermoso) izan zitekeala.

35. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0067 Erriarekin gertatu zaiguna berdin gertatu lezaiguke, dio Abelardo-k, zentzuak ikutu ez dezaken zer-izanarekin ere.

36. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0067 Gure adimenak; zentzuen bidez kanpora egin bear du zerbait jakin naibadu.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0056 (...); zentzun bakoitzarekin eta izate guztiarekin pekatu egin zuten bezela, alaxe, zentzun bakoitzean eta izate guztian izango dute, pekatu bakoitzari dagokion zigortze ta ordain samiña.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0056 Begiratze lasai eta gaiztoetan ibilli izan diran begiak, ikaratuko dira guztiz, inpernu eta inpernutarrak ikusiz; izketa txarretan atsegin artu izan duten belarriak, ez dute entzungo karraxia, zotiña eta etsipen-antsia besterik; eta alaxe gañerako zentzunak ere.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0072 Eta Zugana, nere Jaungoiko biotz-bera ta samur orrengana itzulirik, asmo sendo bat artzen det, eta bein betiko erabakitzen det, zu Jaungoiko on ori maitatzea eta zure agindupean beti-beti ibiltzea; eta ala izan dedin, eskeintzen eta ematen dizkizut nere adimena eta nere anima bere almen eta indar guztiekin, nere biotza bere maitetasun guztiarekin, eta nere gorputza bere zentzu guztiekin; agintzen ere dizut, bene-benetan, nere izate ta egiteetan ez naizela batere, batetxo ere, zure legepetik aterako.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0055 Lagun bat konturatu zan zurrunga egiten zuela arek eta orduan libratu zuten Txirritaren atzaparretatik, bañan estutua gogotik ta zentzua galduta.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0055 Zentzura ekartzen aritu ziran gero.

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Azalez soil-soillik, ordea, ezpaita ageri biok zentzuz berdintzeko biderik.

43. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Hiru Probintzietako Junta Nagusiak araudi-Junta ziren, Deretxo modernoan hitz hunek duen zentzura, hots: nahi zutenean alda zezazketen Fueroak hortarako Fuero hauek jartzen zituzten baldintzak bete ezkero.

44. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Zer egin? Bihotzak dio bai, zentzuak dio ez.

45. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0125 Irigoien txikerra
Iñaki laguna
Ire pentsamentuan
Bajagok zentzuna
Esplikaduten ñoak
Preguntau doana
Zergaitik gura barik
Nasan euskalduna.

46. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 a) zentzua itsutzen eta erhotzen du (XXXI);

47. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Ez baitugu baa gazter zentzu ondarraren galarazteko aski josteta, arenes kursetako bar ean behar zuten gero dantza gau gehiena. Ez da bakharrik Baionakoa. Hor muntatzeaz geroz, iduritzen zaiote bal bat ondotik gabe ez dohakela.

48. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Komunichten ideiek iduri dute zentzu handiko chedeak; bainan urbil danik behatuz, izigarri lanjerosak dira.

49. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Aietan dituzten eskubideak gureganatu ditzagun zentzuz jokatuaz.

50. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Kalte aundiak egitera utzi ditu ordea, esan delako liberazio hartan, bere adiskide ta aldezleak: orduan 100.000 baino geiago gizakik bizia galdu dute, Alemaniaren edo Vichy'ko gobernuaren alde izan zirelakoan, naiz komunistek sarraskituz, naiz Zuzentzaren iñakin bat ziren Cours de justice izeneko auzitegi alderdikorren epai baten ondorioz: egiazko errizalea izan ba litz eta egiazko zentzu politikorik izan ba lu, bere alegiñak oro egingo zituen De Gaulle'k horrelako erri gudu bat baztertzeko, bainan naiago izan du izu-jaurkera bat izatea Frantzian komunistei gogor egitea baino.

51. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Zorionez baña, euskal-idazle guztiak eztatoz bat alako iritxi-extremistekin, eta oraindik badira klasikoen denduna ta zentzuna aintzat ditutenak.

52. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Eta ortan irrista egin eta erortzen da Ugalde'k argi ta garbi ta beti zentzuz erakusten digunez.

53. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0126 IZAR.- Diruz?
KAPI.- Anka bidun animalien sentzunez eta buruz jokatu neban.

54. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0112 Ikusi daigun geure sentzunez
zein dogun bide lenen-lenena,
mundu ontatik igarotzeko
zein bide egokiena
.

55. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0005 1. KANPOAREKIKO HARTUEMONAK ZENTZUEN BITARTEZ IZATEN DIRA.

56. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 Ara; gizonari (zeuri, zuetako bakoitzari), oraiñartean esan ditugun gauzegatik, eta bere zentzunak ainbeste azi ta luzatu diralako, izen berri au jarri genezaioke: RADAR-GIZONA.

57. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 Orain artean auxe ikusi dugu: gure zentzunak gero ta geiago azi ta luzatu dirala, eta gugandik urrun dauden gauza ta pertsonekin gero ta errazago jarri gindezkela artu-emanetan.

58. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0035 Zure mosuan zentzuna
ain daukat josia, itxiko
neuskio Gotzaigoari
ere zugaz ezkontzeko
.

59. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Sentzunak diñosku ori.

60. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0008 Txakur arek iñostana, zentzunez betea zan, eta arazoari ekin ondoren, auxe esan neutsan:
- Tira ba... Gerturik nozu edesti ori entzuteko, baiña asi baiño len esan bear dautsut, zure gora-beerak oso gain-gaiñekoak izan bear dirala, osterantzean ez dodaz argitara emongo.

61. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0014 Errespetu aundikoa zan, eta zentzun apartekoduna.

62. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0075 Egunen joan-etorria errukigabea iruditzen jakon sasoi latz hareetan, zentzunik gabekoa izarren isiltasuna.

63. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0046 Neuk buruan dodana, axe berak be; nire zentzunak bereak, nire samiñak bardin, nire pozaz alaitu, bere soiña nireaz batu, bere gogoa nirean sartu, ta daukan guztia eskeintzen daust, baita izango dauana ta nigandik artu daikean guztia be.

64. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0061 Eta OITUREA zer ete da? Entzun Kintilen agurgarriari. Sentzuna bear da, ta lenen-lenengoz oiturea zer dan eta zetan dagon jakin bear dogu; geyenak egiten dabela-ta oitura-ixena emoten ba'dautsagu galtzurre ta arrisku aundiko lagia jartzen dogu ez izkera-bidietan bakarrik, bai ta txarrago dana, BIZITZA-BIDEAN BE.

65. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0053 Guk barneko zentzunak, indarrak, adimenarenak eta naimenarenak, baita kanpotikoak be, erabilli oi doguz, onaren edo txarraren, ederraren edo motzaren eritxia eratu ta emoteko.

66. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0009 Larregikeri bat eskatzea ete da gero laster itxaropentsu baten, gure Euskalerriko zuzendari, lege-gizon, osagille, kultur emaille ta zabaltzaille izango diran gaurko gaztetxuei, euskal sen ta zentzunez beteturiko ta jakituriz ornituriko eziketa garbi, errez, sakon ta aberrikoi bat opatu ta eskeintzea?.

67. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0172 (Ez da bakarrik berben zentzunakaz jokatzen).

68. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0172 (Berben zentzunak, kasu honetan, euren lekuraketa sintaktiko eta metrikoagaitik indartu edo azpimarratu egiten dira).

69. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Zentzunai begiratu ezkero, illunetan bizi izan zanak illunetan ikusteko almen berezia dauka, baiña ez dau bereizten sakontasuna dauken eta leunak diran ikusgaien artean.

70. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0013 Oiñazean egiztatutako Eleizeaz bat-sentidutze onek, indarrak sakabanatuta ikusirik, bere gaztelar ezpirituaren sendotasun guztiagaz, Jainko-erria jaso ta zabaldu nai bizitan, gaitz orri arpegiz arpegi jarri ta gogor egitera eroan eban; inguruan eukon munduaren barreneraiño sartzea erabagi eban, begiratu barriztatzaille bategaz, sartu be, mundu orri zentzun bat, gozotasun bat, kristau arima bat emotearren.

71. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0059 Batzuetan izadi horrek (izar, ilargi, mendi, egunsenti, laino...) zentzun zuzena izango dau; beste batzuetan, ostera, sentipen baten agerpen izango da: .

72. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0160 Bat-batean ederrez ase jatzuz zentzunak, begi-belarriak.

73. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0046 Izan be, prozoziñuaren oiñarrizko zentzua Oñatiko herri guztiak, bere patroi San Migel Goi Aingeruan ordezkatuta, Sakramentu Santua adoraittia eta goraipaketia da.

74. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0037 Bai oinarrirako, bai oharretarako hartu diran testuak iturrietan dagozan legez jaso dira, batere aldaketa barik, kasuren baten izan ezik: irakurketa argia ez dan guztietan ohar baten bitartez adierazi da arazoa eta hitz batzuen zentzua argitzeko ere oharrak erabili dira.

75. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 (...): zentzu honetan hizkerak, ur arrazoieran, hil eta biztu egiten dau (urtu eta gatzatu) errealidadea, alde guztietarako hartuemontasun barria emonez.

76. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Haurrari xuxent lehenik zentzua, gero bete burua
- Etxeko andrea nolako, etxeko aldea halako
- Ama: geroaren orratzailea
- Aitatxik sagardoia landa, semetxiak sagarrak bil
- Alaba ezkont-ezak nahi duenean, semea ordu denean
- Haurrak hazi, nekeak hasi
- Alabaduna beti artzain
- Haurrak ez badu nigarrik, ez dik edanen titirik.

77. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Kanpoan uso, etxean otso
- Etxean ikusia, umeak ikasia
- Umearen zentzuna, etxean entzuna
- Senar duenak jaun badu
- Gaztekin ez dabilana, goizik zahartzen
- Ezkont-eguna aise izanaren biharamuna.

78. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0029 MAIALEN - Zendako debru lotu da ofizio zikin horri? Zer dio, diruak, zentzua galarazi?

79. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0014 Zentzu honetan, eta xehetasun handiegietan sartu gabe, honako hauek adierazi behar dira:
1. Autogobernua sakondu hezkuntz alorrean.
2. Hezkuntz Antolamendurako Politika inguruaren beharrei egokitu.
3. Euskal Hezkuntz Sistemaren euskalduntze politika jarraitu.
4. Aukera berdintasunak sustatu, eskola ukapen eta porrotaren kontra borrokatu eta gazteen okupazio osoa bilatu.
5. Irakaskuntza Publikoa kualifikatu, beharrezko giza baliabide eta baliabide materialez hornituz, bai kalitatez eta bai kantitatez.
6. Irakaskuntzaren dohaintasunean aurrera pausoak eman.
7. Ikastolen eta Ikastetxe Publikoen baterakuntza etorkizuneko Euskal Eskola Publikoan.
8. Euskal Hezkuntz Sistemako Administrazioaren hobekuntza.

80. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 Zentzu honetan hiru hauek azpimarra daitezke: 1. Metodologiak gaurkotzen ahalegintzen diren esperientzia partzialak martxan jarri, disziplinartekotasuna bultzatu eta programak benetako beharrei egokitu.

81. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Hain zuzen ere, Kutxa, bere ordezkari maximoen bidez, askotan agertu da bere gizartearen aurrean, egiten duen lanaren eta beronen zentzuaren berri emateko.

82. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Kutxak lehentasuna ematen dio informatzeko bokazio eta konpromisuari eta, zentzu honetan, komunikabideek eskatu izan dioten guztietan beti irekia agertu izan da.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00099 2) Planoan koordenatu polarretako sistema definitzeko zera egingo dugu: Polo esango diogun edozein 0 puntu finkatu, 0E zuzenerdia finkatu ardatz polarra izendatuz, eta biraketa-zentzua erabaki: zentzu hori, positiboa edo zuzena da 0E ardatzerdiak erloju-ardatzen mugimenduaren kontra biratzen badu (2. irud.)

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 Ezkerretarakoa edo eskuinetarakoa izan daiteke biraketa eta logikoa bakarrik hartuko dugu kontutan, biraketa aritmetikoak ez bait du zentzu handirik.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00153 Mundu modernoan ikusmena zentzuak duen influentzia eta garrantzia ezin uka dezakegu; beste animalia moeta batzu beste zentzumen batzutan oinarritzen dira, baina gizonak, ikusmena garrantzitsuenentzat jo duela esan genezake.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 beraz, alde batetik, langue mailan, hizkuntz esanahiak daude; eta bestetik, edukin testualean, izendapena eta zentzua. Sarritan, izendapena eta zentzua bat datoz; ez beti ordea, eta halakoetan sortzen zaizkio arazorik larrienak itzultzaileari. Horregatik interesgarria eta argigarria derizkiogu azken berezkuntza horri.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Horrela, goiko hiru espresioek gauza bera izendatzen dute; zentzua ere izendapenarena bera da. Askotan ordea, hizkuntz espresio baten izendapena bat da, eta beste bat zentzua; horrela, gora eta gora-ren izendapena eta itzulpena arriba y arriba da, printzipioz; zentzua ordea besterik da, euskaldunontzat hori himno ofiziala da eta: eta espresio hori, hain zuzen ere izendapen eta zentzuaren arteko desfasearengatik, itzulezina da. Beherago ikusiko dugunez, halako desfaserik literaturan eta lirikan batez ere, oso maiz gertatzen da: horregatik zenbat eta literarioagoa izan testua, orduan eta zailago da itzultzen; batzuetan, erabat itzulezina ere bada. Halakotan, itzultzailea aukera bat egin beharrean aurkitzen da: edo eta izendapena itzultzen du (arriba y arriba), zentzua galtzen delarik (ohar bat ipiniz agian, adierazpenaren zentzua azalduz); edo zentzua itzultzen du (himno erdaldunen bat ipiniz adib.), eta izendapena galdu egingo litzateke. Azkenik, dagoen-dagoenean utz lezake, itzuli gabe: hemen hori litzateke noski aukera egoki bakarra (berriz ere, oharren bat erantsiz). Askotan ordea, nola edo hala izendapena edo zentzua aukeratuz itzuli egin beharko da.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Jakintza estralinguistikoak izendapena mugatzen du (horrela, eguzkia, ilargia, izendapen indibidualak dira, gure ingurune naturalean eguzki eta ilargi bakarrak ezagutzen ditugu eta); baina zentzuarekin du zerikusi nagusia. Ipuin baten hasieran honelakorik irakurriko bagenu: Bigarren eguzkia zeruan zen jadanik. Bangek bost begiak ireki eta..., jakintza unibertsala dela medio, badakigu ipuin fantastikoa dela hori.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00137 BALDIN 3 + 4 adierazpen honek ez du zentzurik

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 Bijekzio hau isomorfismo bat da, eta zentzu honetan a = AC esango dugu.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0004 Halere, orokorki esan genezake bakoitzaren baitan ezinak sortzen dituela zentzu oker honek, lorpenetarako iraganbideak urritu, kanpotiko ziriketak murriztu eta adimen funtzio berezien ariketak aldatzen dituen neurrian.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0001 Zuk, hiru zentzu hoietatik, arreta beharrik haundiena duzula eta hobeto saia nahi duzula adierazteko, zere burua nola marraztuko zenuke?

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0022 Bere lehengo baloreak aldatzerakoan, eta hain azkar gainera, krisis sentimentu bat zabaltzen da, artearen zentzua eta artea bera krisis honetan sartzen da eta gizartearekin batera aldatu behar izango du.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0028 Egiaren eta ohorearen eta... zentzu hertsia ere bazuen.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0205 Leonardo edo Raffaello-ren konposizioan osagaiak gozagarriak dira oraindik banaka ere; Rubens edo Rembrandt-en pinturan, ordea, xehetasun batek ere ez du zentzurik bere baitan.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0027 Usaimenaren zentzua Usaimenaren bitartez usainak antzematen ditugu.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0027 Dastamenaren zentzua Dastamenaren bitartez zaporeak hartzen ditugu.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0027 Ukimenaren zentzua Ukimenaren zentzuaren bitartez bereizten dugu gauza bat hotz ala bero ote dagoen, gogorra ala biguna, zimurtsu ala leuna ote den, eta abar.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0103 Hasera batetan, nahi zuena lortzeko, gizona bere ahalmen soilez (eskuez, zentzuez, eta abarrez) baliatzen zen soilik.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Eraikitzen dituen makinekin makinaren beraren zentzuari buruzko ironia egiten du.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Bisigodoek, aitzitik, konkista eskubidean oinarritzen zuten propietatea, eta zentzu honekin jokatzen zuten lurralde bat okupatzean nahiz hango gizonetaz, esklabu harturik, jabetzen zirenean.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Hona bada hemen feudal sistema sartzearekin batera Europa guztian barna hedatuko den deretxoaren zentzu edo oinarria.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0184 - Ordena logikoari, espazio eta denborazko logikari, ez dio garrantzi gehiegirik ematen, edo hobeto esanik, logika berezi bat du, amets giroko logika bat; esaterako, erdaratu gero jarriko dugun kopla zahar bat, eta emaiozue erdal lagun bati; zihur ez diola zentzurik aurkitzen, edo beste forma batean ulertzen duela.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0021 Puntu bakar batetan aplikaturik baino ez dute zentzurik.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0158 Izatez mikroskopikoki hitz horrek ez baitu zentzurik.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0005 Zaharra berriz, Hezkuntzaren praktika giza bizitzan aurkitzen dela esatea, baina berari buruz sortutako teoriak, zentzu zientifikoan, noski, mende eskasa besterik ez du.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0005 Liburuxka honek hortik abiatu nahi du, arazoari zentzu orokorrean heltzeko.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0120 Mundu berri bati dagokion hiztegi teknikoa ekarri dio, eta zentzu honetan, harrigarria ere bada latinaren emaitza euskarak bereganatzea, nahiz-eta ez jakin zer gertatuko ote zen erromatarren inperio boteretsuak bizirik denbora gehiagoan iraun bazuen.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0025 Ondorioz, BASKOIN hitzak erromatarren garaiko adierazpen mugatu hura galtzen du eta hartzen zentzu osoagoa eta hedaduraz handiagoa dena.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 Hori horrela, 1794an Aginte Batzarrearen frantses gerlan (konbentzio gerlan alegia), Gipuzkoa Espainiarengandik at, Frantziari atxikitzeak eta errepublika koxkor bilakatzeak, ez zuen beste zentzurik, liberalismoaren eta merkatal burgesiaren obra izan bait zen.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Bestalde, hilei ere kulto handia egiten zaie, eraikuntza izugarrien garai da, Konzentrazio handiena; uniformeari ere eman nahi zaio halako zentzu berezi bat.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0063 Puntuazio ikur batek zentzu bat ala beste eman diezaioke testu bati.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 - Testuak egokiak izan behar dira; aztertzeko erabili behar baditugu, motzak hobe, eta zentzu osoa dutenak.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0049 Zentzu honetan, obligaziozko eskubideak eta eskubide errealak guztiz kontrakoak dira.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0158 Akzioaren zentzu ekonomikoari begiratuz, akzioak hiru balio desberdin ditu: 1.- Balio izendatua.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Zentzu arrunt batean, pertsona baten aberastasunari, ondarea esaten zaio.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Baina, hau ez da zentzu zehatza.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0052 Orain arte, inbentarioari (ondare zehaztuari) edo balantzeari dagokien ikuspegi estatikoa aztertu dugu; Enpresariak egiten dituen eragiketen ondorioz, ondarean sortzen diren aldaketak ikusiko ditugu ikasgai honetan, ondareari zentzu dinamikoa emanez, ondarearen ezaugarririk nabarmenena etengabeko aldaketa bait da.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 8. Ekologistarentzat zer irudikatzen du puzzleak? Zein zentzutan dira bizidunak puzzle baten piezaren antzekoak?.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0007 Abiadura beraz: -dc / dt, ez baitu zentzurik abiadura negatiboak definitzeak.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0117 Zentzu horretan, plan sobietarren helburu ekonomikoak aurrikuspen zifratuz elaboratzen dira, ekonomiaren sektore desberdinetako garapen orekatua dagokion eremuan eta denboran lortzen delarik.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0487 Beraz badago elkhar ekhintza, a-priorizko ezagupenen eta a-posteriorizko praktikaren bidez; bainan elkhar-ekhintza hunen zentzua eredu determinatuan dihoa; a-priorizko ekhintzaren ondorioa oso handiagoa a-posteriorizkoak hereditatearen gainean eduk dezakena baino, hau ia ezin-nabarizkoa.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 Lehen idaztiek eta idaztien aurretikako aztarnek dioskutenez, gizonak hasiera-hasieratik gogoematen dio bere existentziaren zentzuari; batez ere, heriotzetik harantzako ikuspegitik begiraturik.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 Hortaz, giza-existentzia eta bere agerpen guztiak aldian aldiko zentzuz horniturik daude eta aldian aldiko zentzua edukitzera behartuak ageri dira.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 Zergati eta zentzu horietaz hornitu gabeko giza-bizitza zentzugabekeritzat jotzen dugu.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 Hemen, ordea, aldian aldiko zentzu horiek ez dira gure ardura.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0569 Planteamendu eboluzionistatik abiatzen da Teilhard Errealitatearen aurreranzko garapenari batez ere giza-errealiteari azalpena eman nahirik dabilela, eboluzioaren zentzu teleologikoa arrazoitu beharrean aurkitzen da.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0080 Higiduraz egindako azterketa horietan, Natura sakonki ulertzeko, zer-nolako eratan teorizatu eta experimentatu behar den adierazten zuen eta, zentzu honetan, Zientzia modernoaren sortzaile bihurtzen da.

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Historiak berak ere lege moral praktikora hurbilduz hartzen du zentzua.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0241 Nire logika atomista dela diodanean, zera adierazi nahi dut: guztiz bat natorrela zentzuaren sinesmenarekin, gauza desberdin ainitz badagoela alegia.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0299 Antzeko zentzuz erabiliak zituen lehenago ere metodo katartikoa eta azterketa psikikoa esamoldeak.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0299 Geroago, hitz honen zentzua zabalduz joan zen eta gaurregun esamolde honek hiru esanahi berezi ditu: - Hastapenetan, psikoanalisia, nerbioetako gaisotasun- edo neurosi-mota batzu, batik bat histeria, sendatzeko metodoa zen.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0299 - Psikoanalisiaren bigarren zentzua zuzenki lotzen zaio terapiaren interpretazio honi.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0299 Izan ere, bere burua zientifikotzat duen metodo sendagarria denez, psikoanalisia patologiazko sintoma mugatuez eta zentzua emateko gai diren ikerketarako tresna teorikoez horniturik dago.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0547 Hala ere, zentzu zabalago batetan hartuta, atmosfera-hidrosfera-litosferako gaiak (ura, elikagaiak, metaleak, erregaiak...) ezezik, inguru fisikoak eta beronen aldaketek gure osasunean eta intelektoan daukaten zeregina ere sartu beharko genuke kontzeptu honetan.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0666 Eta, era berean, zentzu positiboan, gauza, material berriak eta prozesu berriak aurkitu behar ditugu eta batez ere ekintza sozialerako erakuntzaren oinarri berri eta eragileak.

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0165 Haien mintzaerak desberdintasun batzu ditu gaztelaniaz: hizki batzuren ebakieran, hitz batzuren zentzu edo esanahian eta dituen hitz berezietan (arabiar edo hitz zaharrak).

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0039 Hau guztia gure opari bezala ematen diogu, berak eta bere ondorengoek zentzurik eta oztoporik gabe eduki dezaten, guri eta gure semeari leial izaten segitzen duten bitartean.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 (Zuz. Proz.) 1. Zentzu zabalean, edozein dokumentu publiko nahiz pribatutan (testamentu, kontratu, erregistroko dokumentu, etab.etan) beronen edukinaren osagarri, zehazgarri eta argigarri gisa eransten diren ataltxoak.

140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Gaia estudiatu baino lehen, zatiketa handi bat egin behar da, geroxeago ikusiko dena: gaitasun juridikoa eta iharduteko gaitasuna, zentzu ezberdina bait daukate Zuzenbidean.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0149 Ba al dakizu zer esanahi duen hitz horrek, hau da, zer zentzu ematen dio atzizki horrek hitzari?.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0319 Ondorengo esaldiak zentzu ironikoan erabil daitezkeen egoerak asmatu.

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0037 Teori atalean ere, ikusi da nola transformazio-failek (plaka mugimenduaren zentzua definitzen dutenak) euliano paraleloak izango liratekeen.

144. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0131 Aziendak sendatzeko, bizkortzeko eta pozointzeko, sukarra, loa, odola, zentzua eta maitasuna kendu eta emateko, ehun birtute baino gehiago zituzten belarrak.

145. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Zentzu mailan diharduen gizona hautaera gabeko lozorroan dauntza.

146. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0237 2) Hiketako aditzak, hala ere, ez du alderdi haietan beste lekuetan izan dezakeen zentzu txar edo peioratiborik.

147. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0011 B) Kardiopatia iskemikoa eta HSEAHA agertzen duten gaisoetan, koronari sareko eraginaren zentzua aztertu.

148. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0081 Eta zentzu honetan, probable izanen litzateke eragileren batzuk egotea; adibidez, arterietako hipertentsioa, artesi fibratsuko arteria ttipien eragina eta hauk ezin ditzake koronariografi ikerketak beregana, edo HSEAHA justifika dezakeen lehenagoko miokardioko prozesu baten urritzea, guttitzea.

149. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0411 Zentzu mugagabean, ordea, dirudienez ez; adibidez, ondoko bi esaldiotan bigarrena lehenbizikoaren parafrasitzat jo daiteke, aspektuari dagokionez behintzat:
(26) a. zure anaia ezagutzen dut
b. badut zure anaiaren berri.

150. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0056 Ez dakit dakizuen nik ez dakit zakur guztiona den seigarren zentzu bat dudala, lehenengo begiradan jakin erazten didana gizon bat bihotz onekoa den ala gaiztoa.

151. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0134 Horregatik, etorkizunerako egitamu guztiak zentzu honetan egin ditzagun erregutzen dizuet.

152. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0052 Eroak (hala behar-ta), eroturik dabiltza eta beren zentzura ezin ekarri dituzte.

153. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0106 Beste batzuk, zentzu onez, azaleraren goiko partea jaten hasi ziren.

154. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0046 Neretzat hura, bezperakoa egiazkoa zenaren agiri nabarmena zen, batipat; nere lagunentzat, ordea, gehixeago ere bai, antza, ze hirurak ere berriketara aise emanak izaki eta ez bait zitzaien hiru hitz, elkarren ondoko, zentzu betez ateratzen.

155. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0026 Une berean, zorabiatu egin zen eta zentzua galdu.

156. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0164 - Ez daude hemen. Zentzuz joka ezazu, oraindik zerbait gelditzen bazaizu behintzat - zioen Stik andreak -.

157. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0148 - Blok zentzurik ez duen kontu batekin etorri zait.

158. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 - Egia! erantzun zioten lapurrek. Zentzu oneko gizasemea haiz. Ez dituk denak hain prestuak.

159. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0002 Eta hau baita talde txiki edo berezietako ospakizunetan ere: izan ere, talde txiki eta tankera berdinekoak direlako, hain zuzen ere, hauetan beharrezkoago gerta daiteke ageriko zenbait ezaugarri erabiltzea, gogoan izan dezaten ez direla bere baitan itxitako talde edo egiten ari diren ospakizunaren jabe, baizik eta egiten dutenak Eliza osoaren batasunean hartzen duela bere zentzua eta indarra; eta buru egiten duen apaiz hori ez dela horretan ari beraien lagun edo adiskide delako, elkarte osoaren eta Elizaren zerbitzari delako baizik.

160. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0002 Fede bizitzaren barruan zentzu eta eragin berezia duen une nagusi bat da liturgi ekintza.

161. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Baina, electrargia nagusitu den garai hauetan, ba al du zentzurik kandela edo argizagi bat pizteak?

162. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Gauzak ikusten laguntzeko bakarrik balitz, garbi dago ez lukeela zentzurik.

163. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Liturgi elizkizun aldetik badu, ordea, argiak beste zentzu edo balio sakonagorik, elizkizunetan eta bizitzan guretzat garrantzi haundia duen zerbait edo Norbait adierazten bait du.

164. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Gaur, ideolojia eta pentsakera guztiei adi-adi dagoen batek, honoko hau ikusten du: ez dela gauza bere bizitzari batasun bat eta zentzu argi bat emateko.

165. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Bere buruarekin zintzo jokatu nahi badu eta bere taldetxoan esiturik bizi ordez, gainerako ideolojiekin elkar-hizketan jokatu nahi badu, burubide hontara dator azkenean: egunetik egunera nekezago dela gure bizitzaz zentzu argi bat aurkitzea.

166. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0011 Kristau-sinesduna, giza-izateari zentzu bat aurkitu diolakoan dago.

167. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0011 Eman dezagun laburki, kristau jarrera zein den bizitzaren aurrean: 3.- KRISTAUTASUNA BIZITZAREN ARGI (ZENTZU) Kristau fedea bizitzaren zentzu bezala hartuaz, bere alderdi nagusien bilduma bat emango dut: (...).

168. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Egiazko fededun bat uste hontan bizi da: bere bizitzari zentzua eman dezaioken gauza bakarra, egiazko salbamena lortzeko bide bakarra, gizonen askatze eta salbamen lanari erabat ekitea dela; bizitzan egiaz asmatzeko era bakarra, besterentzat bizitzea dela.

169. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Kristauak lehen eta azken eginkizun bezala mundu eta gizarte hobego bat lantzea jotzen du: hau da, nork bere burua sakonago ezagutzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, bizitzaren azken misterioaz gehiago jabetzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nor bere jomugaz jaun eta jabeago izateko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nork bere bizitzaren zentzua erantzukizun helduagoz planteatzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, gizonaren egiazko zoriontasuna egian, maitasunean, zuzentasunean bakarrik datzala ikusteko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, gizonaren azken helburu den Jainkoagana irikitzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nork bere bizitza pertsonala, familiakoa, ogibidezkoa, kulturazkoa, ekonomiazkoa, soziala, politikazkoa itxaropenean bizi ahal izateko laguntza emango dion gizarte bat lantzea.

170. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0161 Nire eta hire artean soilik
hartzen din zentzua Kantuak,
zifrak ulertu egiten ditun
metal bihurtzen ditun
astroak izanen balira bezala.

171. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0014 Nahasdura-banakadura
bizitzadun ederra
trumilka datorkit zentzutara.
Begiak, belarriak, bularra,
dena utzi diot
zer-gauzen hurbiltasun
inguru guztitako
atsegingarriari.

172. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0056 Erruz nau jotzen jendeak arlote zorotzat
edo inadaptadu zentzuzkontrakotzat,
ez baita hemendik inolaz ere ikusten
euskal arazorik,
ez eta gertuagoko ezer aldatu beharrik.
Bestela nola erantzun
idazten dudanak baduela zentzurik?

173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0109 - Esaten dute agurearen begiak argitu egin ziren Kimen hitzak entzutean, agerian jarri dela orain nire horoskopoaren zentzua, eta hona etorri naizenez gero, nahiz eta zuk badakizun jakinminez etorri naizela, bai jende honengana eta bai beren Zezen Gorriarengana, madrissahera joan behar dudala eta sahib bihurtu.

174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0063 Farre egiteari utzi zion arnasari eutsiz, entzun zuen kriseiluaren tanta-hots ahula eta zartagian haragiak egiten zuen zarata, sutegian kafeontziak egiten zuena eta ahotsak, etxeko arrek egiten zituzten zentzurik gabeko zarata latz, gogorrak.

175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0062 Zentzu guztiak joku horretan jarri nahiez edo, ia inork ez du galoidunaren agindurik entzuten.

176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0020 Horrek ez dik zentzurik bat ere.

177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0020 ... ekintza iraultzaile, guztietan, hitzaren zentzurik zabalenean, Harrobi Berriko lan bortxatuetara kondenatuak izanen dirateke bizitza guztirako, eta sedizioaren buruzagiak, ordea, biziaren penapera kondenatuko.

178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0170 Holakotan, neuk egotzi diot pasarteari bere ondoa, hala-nola Honela ari ohi da Jainkoa, beronen zentzua aditzaileei egokitzea maisuen eta hezitzaileen gain utzirik.

179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0056 Zentzu horretan lehengo ohituretara igorri naiz.

180. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0009 Ordulariak zentzurik ez duen egun horietako bat zen.

181. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0169 Baina non geratzen da orain ohorearen zentzua, nori eman beharko ote dio belarrondokoa edo non sartu beharko ote du labana bere emaztea auskalo noren espermarekin flirteatzen ikusten duen senarrak?

182. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0177 Hitzok, berauk hartu zitueneko istorioak berak (beronek ez zuen harentzat bat ere zentzurik, baina hala ere miragarri, miragarria zen) Popéri gorrotoa ukateko motibo bat ematen zioten; harenganako gorrotoa egiazkoago bihurtzen zuten; Popé bera errealago egiten zuten.

183. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0274 Arima zentzuen bidez sendatu, eta zentzuak arimaren bidez!.

184. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0274 Egia ote zen zentzuek senda zezaketena?

185. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0325 Mihiak Mingaiñak, berriz, nekez gordetzen dizu ixilpekorik, zentzuak norbere jabetasuna galdu duenean eta Etxahunia'ko koplariari hitzak burrustan Upelka, uhaldeka zihoazkion, jan-edanaren zaporeari berebiziko atsegiña hartzen zion artean.

186. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0024 Honelakotan, gazteak zaharrak baino zentzu hobekoak izan ohi dira, zeren sentipena bakarrik baitute gidari.

187. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0066 Harriturik nago. Guzti honeri ez diot zentzurik aurkitzen.

188. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0211 Ahal zuen sakontasun guztiz arazo hura aztertu ondoren ez zion hari zentzurik aurkitu.

189. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0094 Orain zentzua baduk, eta hire anaiak atsegin handiz eseriko zaizkik korroan hire bidaiatik ekarri dituan pipetan erretzeko.

190. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0112 Gainera, zertarako lan egin sinesten ez duzun gizarte batetarako? zertarako lan egin ahalik eta diru gehiena irabazteaz soilik arduratzen den mundu batetarako, lan pertsonalari buruz hala nola mantentzen ari den gizarteari buruzko inolako kritikarik bere buruari planteatzen ez dion mundu batetarako? zein zentzu ote dauka zortzi orduz segidan lan egiteak bizitzen zareneko haitzuloaren errenta ordaindu ahal izateko?.

191. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0022 Eta lehen kontatu dudanetik aparte, neu hemen egotearen zentzuaz ere galdetu diot neure buruari, eta sarritan zentzugabeko aurkitzen dut Afrikako Antropologiazko irakasle batek horren bidai luze eta deserosoa egitea, pertsona ezjakin batzuk sortutako mitoak ikertzeko.

192. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0067 Nik bakarrik uste diat zentzuz arrazoitzen hasi litekeela.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0027 egonzale alperren edo quietisten uste okerrak; Jainkoa otoitzean gertatzea" eta gertaraztea, eta Eliasen Horeb mendiko hasiberri sasoia; arimaren gainezkaldi, hegaldi, harrialdi, zentzu-adimenen korde-galtze eta itzalialdien gainbegiratu eta azterketa; Eliasen Karmel mendiko argialdia edo Jainkoa begiz bezala ikustea, eta pozaldi honi darraizkion bihotz-eragin, malko, kometen eta izar iheskorren antzerako zirrara, eta heriotza bera desiratzerainoko ito-nahi goxoak, bere denbora kontu jakina eta guzti; Eliasek ikusi zuen Tabor mendiko gaineneko lerroa, azkenik: gorputza ilaun bezala eginik Jainkoarekin elkartzea eta Hitzaren ukitu leunaren atseginezko gaindidura eta beteginzarrea.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0061 Aurra, jaio orduko, bere zentzu guzien bidez ikasten ari da; garrantzia aundia aurraren eziketarako, etxe-barneko ordenak, txukuntasunak, ingurukoen ezin-egon edo urduritasunak, etxean alkarrekin iskanbillaka ibiltzeak... maitasun giroak.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 (...), gero basapizti ezaguna adierazteko ere erabili zela, Bellus / Belli(us) eder, euskaldunen artean Bellu /(...), Beltxa - hau beltza kolore izenaren diminutiboa ere izan zitekeen - / Beltxe / Beltxi (Meltxi)/ eta abar, alde batetik, eta (H)ederra / (H)ederro, bestetik, Vita, euskaldunen artean Bitako alderdi batetik, eta bestetik Biziko / Bitxia - balio adierazkorraren bidez zentzu berezi bat hartu duena - / Bitxio / Bixio / Bizinai / Bizinaia azkenengo biok esan nahi mugatuago bat dutela jatorriz.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Hizkuntzan eta kulturan soluziogabe diren antinomia hoien konprensioa bilatzen du poetak; gizonen ekintzari itxitura estetiko bat ezarriaz, ulermenerako zentzu bat apuntatzen du.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Kontestu honetan uler dezakegu: Euskara - Aurrerapen. Erdara - Reakzio. bi kontrakoen zentzu osoa eta Ikastolen fenomenoa.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0147 Zentzu honetan, kazetari-munduan gure urritasuna larria da, profesionalei dagokienez.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Laiko / apaiz dikotomiak ez du zentzurik oraingo aldizkarian, ez planteamendu mailan eta ez lankidetzarenean.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0040 Senda-medikuntza beharrezkoa da dudarik gabe, baina garestia eta neurri batetan behintzat zentzurik gabea: hobe bait da, ahal den neurrian bederen, ez eritzen irakastea, eritu ondoren sendatzen denbora pasatzea baino.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0047 Zergatik? Ba, medikuntza hori sistema zapaltzailearen kontra doakeelako; zer da, bestela, lanaren zentzua eta honen kondizio eta erlazio sozialak aldatzea?, satsudurarekin amaitzea eta heziketa jator bat berrantolatzea?.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0125 Hildo honetan ikusten dugu bost urtez euskal hiztegi arauemaile bat tankeratzen egingo ditugun ahaleginen zentzua.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0010 Ekintzak, irizpide klasikuen arabera, besterik aholkatzen zuen unerik kritikoenetan ere, Paris-en agertu zanez: amerikarrak multibersidadea deritzatenaren zentzunari tinko eutsi dio.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0011 Orain arteko kondaira guztia tabula rasa egin, eta orobat kondaira horrek (edo kondaira hortan Eros-en errepresioak sortutako baliogo-xistimak) bizkarreratu digun moraltasun guztia (araubideren zentzunik zabalenean) ezabatu: hori izango da kalitatezko aldakuntza.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Botatzen dugun ideia hau da: Euskal Herriaren min haundiena, zinez haundiena da, bizi ekonomiaren hilikiarena; abertzaleok ez baldin badiegu problema ekonomikoeri erantzun bat ematen eta lan hori ez baldin badugu geure arranguren lehen mailean ezartzen lehen bai lehen eta ahal bezain laster, geure Borroka (eta honen izenean egiten diren ekintza guziak) zentzuz husten dira.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0038 Bilakaera hau, ANAITASUNA baitan, bi zentzutan eman dela uste dut, artikuluegileen mailan lehenengo eta kazetaren beraren egitura mailan bigarren.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0004 Guztien kaltetan litekela, zentzu on izpi batek erakutsi behar liguke.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0004 Baina, Descartes famatuak zioena egia baldin bada munduko gauzetan partekatuena dela zentzu ona aitortu behar da biziki labur gelditzen dela gauza hori, bereiziki emazteri dagokionez, Euskaldunen artean, eta sudurra ez errateko beste zerbait adimena baino luzeago dutenetan ez garela zoritxarrez bakarrik Euskaldunak.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Beraz; Leninek dioen hitzez esanik, berari dagokion zentzu zehatzean, Estatuaren eskutatze baten aurrean gaude, eta bere ordez, klase nagusi gisa proletalgoaren eraketaren finkapenean.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Zorigaiztoz, Mendebal honetan, eta ez ahantz gero gu ere hor gaudela, diktadura hitza zentzu berdinean erabiltzen da, eta berdina ez bada; berdintsuan.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Arrazoin bide hontatik dabilena, jakina, hitz baten esanahia erabat beti zentzu batetan soilik erabiliar sarrienik burgesia da, hala komeni zaionez gero.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0057 Zentzu honetan, pentsa liteke badagoela hierarkia modu bat kontzeptuen artean, eremu semantikoaren hedadurari dagokionez, batzuk besteak baino jeneralizazio maila altuagoan ala beheragokoan jartzen dituena.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0057 Eta zentzu horretan dira konparagarriak ere.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0069 Mehatxuaren zentzu lauso hori euskarazko testuan gaztelaniazkoan baino mehatxatzaileagoa izatea tristea izango litzateke gauza.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Eta aurreko ZUTABEn, 5. alean alegia, Saltarelli-ri eginiko elkarrizketan irakurritako hitzak errepikatzeak zentzurik baduelakoan nago: .

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0073 Ez dauka zentzurik klase osoarekin eztabaida tekniko, irekia egiteak; ikasleak 20-30 baldin badira, eta denek hitzegingo badute, bakoitzari minutu bat, gehienez bi, tokatuko zaio; aurrez eta ondoren entzule isil pasibo geratu beharko du.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0051 Teatroaren konplexutasun horri koherentzia eta zentzu errigoretsuren bat ematerakoan, bereizketa nagusi bat har dezakegu abiapuntutzat: testua eta antzezpena.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0051 Kasu honetan, testuaren itzulpen teatrala baizik ez litzateke izango antzezpena: aldez aurretik testuan bertan osaturik eta erabat dagoen zentzua emango litzateke antzezpenaren bitartez.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0051 Testua bere xehetasun eta fidelitate osoz gorde eta errespetatu behar da, testuan bertan argi eta garbi bait legoke teatroaren edo antzeztearen zentzu osoa.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0051 Badute beren zentzua, testuaz bestalde, antzezpenaren bidez praktikan jartzen diren zeinu-sistema ez-linguistikoek.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0098 Indartsuagoa bere indarraren arauketa (Konstituzioa) inposatuz hasi denean, ordea, ez dauka zentzurik, arauketa haren edo handik deribaturiko formulen izenean, legitimitate-arazoak planteatzeak.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Honako honen gisako esaldiak egunoro irakur daitezke aspalditxoan: Hizkuntza dugu, zeharbidez bederen, zentzuaren mundutik hotsen mundura joan eta itzuli bitarteko dabilen mandataria.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0108 Zentzu honetan orrialdez orrialde begiratu ez badut ere Jakin-en lehenengo urteak (1956-64) askoz eliztarrago agertzen zaizkigu, eta badut susmorik, alde horretatik, Egan-en paretsuan geratzen zitzaigula urte haietan Euzko-Gogoa.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Izan ere, apenas duen zentzu handirik edozein hizkuntza mintzatzen jakiteak, aldi berean hiztuna hizkuntza hori ulertzeko gauza ez bada.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0028 Historiaren zentzua gurekin zebilen, eta, minoria klandestino zapalduaren egoera latzean, etorkizunaren hazia zen ernetzen ari.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0072 Zentzu honetan, test bat da Europarentzat Ertamerikako krisia.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0080 Zentzu honetan, benetan bitxia eta kontutan hartzekoa da Elizaren doktrina sozialaren ikuspegi-aldaketa.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0038 Etengabeko bilakaeraz, bere itzulinguru eta atzera-aurrerekin, mamituz eta ehotuz doan zentzu historikoa mitoa da.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0038 Progresismoak historia ebolutibo hipotetikoaren zentzuan idoro nahi du bere oinarria.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0052 3. Sujetua, gauzei, historiari eta abarri zentzua emateko gai litzatekeen printzipioa.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0161 Pertsona hauentzat ez du inolako zentzurik euskararen superbizipenaren alde eta gaztelaniaren superpotentziaren kontra iharduteak.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0169 Esan daiteke gauza bera kontrako zentzuan ere, hots, eritzi desberdin horiek jadanik seinalatu ditugun beste hainbat jarrerek baldintzapetuak daudela ematen duela.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0142 Entzulerik gabe ez dela bertsorik, esan dezakegu, irakurlerik gabe ez dela libururik esan ohi den zentzuan.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0946 Beraz, textu bat ongi ulertzeko beharrezkoa da nagusiki zer funtzio duen igartzea: botaniko edo meteorologo begiz poesia lirikoa irakurtzeak ez luke zentzurik.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0946 E. Sapir-ek ere burutu zuen hitzen zentzu afektiboari buruzko estudio bat, ondorio negatibo samarrak ateraz.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0954 Azkenik, esan beharrik ez dago, zentzu bietan agertzen diren itzulpenak gogoan hartu ditudala: SH hizkuntzatzat erdara dutenak (gaztelania, frantsesa, ingelesa, alemana, latina, grekoa etab.) eta euskara dutenak ere bai (gerraurreko poesiazko liburuen argitalpenetatik hasi eta azken aldi honetan ugalduz joan den joera berau), bai eta euskalki batetatik beste batetara egin diren egokipenak ere.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0332 Hurbilketak dira orain arte egindako lanak, ez baita oraindik aipaturiko zentzuan behintzat, jarrerak zehazki bereziko dituen konzepturik, oso oker ez banago.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0033 Barthen erantzuna: bonba teologia bat egiteak ez daduka zentzurik.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0078 Kondairak ba du zentzu bat.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0078 Gizonak hauteman dezake zentzu hori.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0078 Zentzua: kondaira amairik gabeko aurrerapen bat da.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Zirkuluango dantzak bi sail handitan bana daitezke, nahiz eta denek zerbait komunik eduki, erloju-orratzen zentzuaren kontrara egiten direla alegia, euskal dantzarik gehienak bezala.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0148 Ikusmena bat eta unibokoa da, honen zentzu zabalenean.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0082 Baina koralisten baitan ez dago profesionalitaterik, hitzaren zentzu materialistan.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0408 Zenbakia Matematikaren eremua hitz gutxitan definitu behar bada, eremu horrek zenbakiak eta espazioa besarkatzen dituela esango genuke; gaur egun horrelako asmo batek zentzu handirik ez badu ere Matematikaren garapen ikaragarriak definizio guztiak apurtzen bait ditu interesgarria gertatzen da Matematikaren oinarrizko idea bat finkatzeko eta bere nondik-norakoa nolabait antzemateko.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0328 Gudaldiek zentzu zabal batean bederen lagundu egiten zieten olei (Th. Lefèvre).

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0123 Hori omen zen eguneroko borroka: industria kapitalistetan ez zegoen sozial zentzuzko lanbide eta erak lortzea; lehenago esan dudanez, ahal zenik eta justizia gehienez jantzia, baina batez ere kapitala gizonaren morroi bihurturik, ez bestalde.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0028 Inpresionismoa ez da, ordea, naturalismo soila, ez eta, sozial arloan, kostunbrismo ere, errealitate nagusitik abiatuz arte integratzaile eta era berean norberetu bat sortzeko moldea baizik (nahiz eta zentzurik txarrenean jasotako azalezko inpresioek errealitatearen interpretatze eskas batetara eraman ahal izan, bai pintura-literaturan, bai eta pentsamenduaren arloan ere).

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0139 Estatal jabegoak ez darama derrigorrez berekin jabego sozial baten zentzurik.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0161 Bi aldagairen arteko korrelazioa, besteak kontutan izan gabe, korrelazio totala deitzen da, baina, korrelazio honek ez du zentzu handirik aldagai horietatik bat menpekotzat kontsideratzen ez bada, eta bestea, menpeko edo dependente horretan eraginik nabariena duten bakarretako bat ez bada.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0009 Gainera liburu hitza bere zentzu hertsian hartu dugu: 48 plamaz gorako publikazio ez periodikoa (2) Hau da, bestalde, liburu hitzaren definizioa UNESCO-ren gomendioen arauera.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0009 Idazlegoa aztertzeko idazle hitzaren zentzua ia dramatikoki hertsi behar izan dugu.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0074 Eman hau ados dator gerra ondoko garai honetarako lehenago aurkeztu ditugunekin eta aipatu ditugun zentzu bereko ezagugarriei gehitzen da.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 a) Euskaraz alfabetatzea, gure zentzu honetara mugatuz, ez da beste munduko xedetan, goi gailurretan, helburuak jartzea.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0040 Intzestuaren debekua, beraz, arauaren eta unibertsalitatearen erizpideak betetzen dituen fenomeno sozial dugu, eta sozial hori azpimarkatu beharra dago, bera baita egiazko fenomeno sozial lehena, sozialaren (balio zentzu neutro batez esana) oinarria baita, kulturaren oinharria, ezinago aproposa.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0067 2.1.2. Mamiaren zentzuari buruzko ikuspegi berri honek ondorioz dakarren eraberritze formala da, Saizarbitoriaren obrak duen alderik garrantzitsuena, lan honetan hartu dugun ikusmoldetik, noski.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Obra berritzaile hori burutzen laguntza handiena eman zuten handizki zenbaitzuek, hala nola Maximiliano de Bethume, Sully-ko duke zena, zentzu praktikoa zuen gizona eta administratzaile trebea.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0034 Askotan bi zentzu edo adiera desberdinetan erabilia izan den izkribu inportante honi dagokionez, zera azpimarra daiteke konklusio modura.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0148 (...); azken zentzu honetan, triangulu edipikoa irabazizko dermiotan analisa genezake, etekinak optimizatzeko ahalbideetan desorekazko krozkak ebazteko batasunekiko joera bat bait dago.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0112 Altxerri Koba Kaletik sartu naizenez gero, alde honi bat ezarriz, eskubiko zentzuan joaz datozenei 2, 3 eta 4 gaineratuz.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0038 Jolasa, dohaintasunaren zentzua duelako.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Historian ezagutu ditugun Herri gehienetan kargudun publikoek, bereziki gorenek (erregeek, enperadoreek, faraoiek, etab.ek) boterea hartzeak erlijiozko zentzua eduki ohi du, eta erlijiozko * zeremoniez inguraturik egoten da: e.b., * tronurapena, zin egitea, etab.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 1. Sin.: Opalkuntza; Eskaintza. Adiera zabalean, norbaiti, gauzaren bati, egiteren bati, lekuren bati edo aldiren bati zentzu erlijiozko edo gurtzazko berezia ematea da.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 Sagarra
Bi gauzen sinboloa da: a) tankera esferikoa duenez, unibertsoa eta osotasuna adierazten ditu; Jesus haurra eskuan sagarra duela irudikaturik agertzen da sarritan; b) bestalde, gizakiaren irrika lurtiarren eta * grinei jareitearen sinboloa da; horiek menperatzeko zentzua du sagarra ez jateko aginduak.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0238 Antonio Etxebarriak arkitektur sintesia ederra lortu zuen bere proiektuan: kapera erizpidea, salle de Seancesenarekin batu zuen; hau, ordea, ez du egin frantsesen erara, goi-jarritako podiumean mahaiburutza jarriz, Euskal Herriko ohiturei jarraikiz baizik: Batzarre Nagusien tokiaren zentzu arkitektoniko osoa bildu zuen, harrizko aulki eta guzti, nahiz eta zureztaturik eman, eta nahiz Galeria ezarri zuen, jende ikus-entzulearen tokitzat.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0238 Aipatu dugun arkitekturaren zentzu hau haunditurik gertatu da eraikinaz kanpoko korintoar lehorpearekin; bikain argitzen bait du tokiaren zentzu sinbolikoa, pabeiloi gisako bere arkitektura bereiziz, Neoklasikoak, batez ere erromantikoaren isurikoak, hain berea duen arkitekturaz alegia.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0030 Hori bai, esanahiaren orokortasun horrek bazuen muga bat: zentzuarena; izatasunaren, egintzaren edo eta ukatzearen zentzuak mugatzen zituen fonema garrantzitsu horien ariarloak.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0031 Alderantziz, indartu egin dutela uste dut; aurrerago esan dugun bezela, gizakia, millaka urteetan zehar, mailarik maila ahoski berriak sortzen joan bada (etorri bada, hobeto) zentzu berriko zerbait sortzean, ahoski berri baten beharretan izango zan.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0031 Hirukoiztasun hori azaldu eta aztertu ondoren, beste arazo bat agertzen da: izatasun, getasun eta egintza zentzudun fonemaekin multsoak osatzea; hiru zentzu horiek beren baitan dituzten hiru multso.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0031 Hiru zentzuetan hirukoiztasun nabari bat dugularik, ezinbestezkoa dugu kidetasunezko multsoak atontzea eta adierazpen egoki bat eman dagiguken arrazoia billatzea.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0104 Baina arakatu ordea, beste zentzu batekoa dugu (ar-a-ka-tu, -ka: haciendo).

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0104 Bestetik uz: us (ur) usain zentzuaren jabe eta adierazgile dugu: usain (us-a-in), zalantzarik bage, aditza izana dugu, oler zentzuarekin.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0105 Arlota (ar-lo-t-a) lo ahoskiaren zentzuz ageri zaigu; lo: dormir, inmóvil; lotu: quedarse, pararse, inmovilizar; loka (lo-ge) móvil.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0171 Gona, gorantz, goatz, gosna, gorgara, goleta, koleto eta kopera, izen asko ditugu halabeharrez sortuak izateko; go(gor) ahoskitikoak eta gorputz zentzutikoak izango direla (gehienak behintzat), uste dut.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0171 Gordin hitzean ere gor horren zentzua ez da erraza nabaritzea; din badakigu bezelako zentzuduna dugula, baina hemengo gor hau, ez da erraza nondikoa izan daiteken antzematea; bere sorbidetzat, hitz asko aurkeztu daiteke: gorputz, gogor, gordura, e.a.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0171 Ohartu behar dugu, gogor hitzak, osasun, gotortasun, gogortasun (beharrez) eta beste zenbait zentzu badituela.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0207 Hitzetan ere badugu zerbait; arren (ruego, suplica) dugu; urren día de oración zentzuduna dugu (bederatziurren = novenario, irurren = triduo); araki, mendian sua egiteko egur mota dugu, eta aragi okelari ematen zaion izena.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0011 Haren teoriaren arauez, zentzuak engainaezinak dirateke eta ezagutza guztien iturria osotzen dukete.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0011 Zientzia guztia esperientzian oinharritzen da eta zentzuek emandakoari aztertze-metodo arrazonatzaile bat aplikatzean duke bere funtsa.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Vitoria-Gasteiz gure herriaz idaztera goaz, eta nahi dugu gure hitzek liburu desberdina eta, zentzu horretan, berria osa dezatela.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 ANAIARTEEN ATARIKOA
Oraindik ilun agertzen zaigu espainiar Errenazimenduaren zentzua eta are existentzia ere.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0044 Bizitza zikloaren batazbesteko hauek ahaztu gabe, edadeko jende asko 80 urteak pasa arte bizimodu aktiboa, zentzu osoan, eramateko gauza izaten da.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0300 3. Zentzuen eta nerbio-sistemaren gaisotasun berezienak ezagutu, baita beroriek ekiditeko bete behar diren arauak ere.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0300 HELBURU ESPEZIFIKOAK
1. Zentzuak kanpoko munduarekin harremana izateko modutzat jo.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0300 2. Zentzuak beren funtzioen arabera sailkatu, eta bakoitzaren parte garrantzitsuenak deskribatu.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0300 3. Zentzuetatik nerbio-sistemara sentipenak transmititzeko modua ulertu.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0300 12. Zentzuen eta nerbio-sistemaren gaisotasun berezienak ezagutu, baita zerk eragindakoak diren ere.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0300 13. Nerbio-sistemaren eta zentzuen funtzionamendu egokirako higiene-arauak praktikatu.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0020 Bi gizabanakok egintza bati halako zentzu jakin bat ematen diotenean eta egintza hori komunikatzeko asmotan egiten dutenean, lengoaia sortzen da.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0017 2) Hizkuntz alorrekoak:
- Joko hau zentzuei dagokien hiztegia zehaztu eta zabaltzeko oso aproposa da.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0050 Hein batean, gutxienez, geure zentzuen mezua hartzeko era (ikusmen, entzumen, eta abar) geure giza-multzoaren hizkuntza-ohiturek horretaratua da.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0123 Programaren oinarri honek esanahia azpimarratzen du, bere zentzu zabalean.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0105 Arazo honen zioa honela adieraziko nuke, esplikatzen jarraian saiatuz: iraultzaren proiektoa, handiuste eta anbizio ikaragarrizkoa da, alegia, arrazoimenaren indarretan fidaturik gizona eta gizartea aldatzea, bateko; eta besteko, aldakuntza hortantxe eta horren bidez giza-bizitzaren eta gizadiaren zentzua eta funtsa bilatzea.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0018 - Eskola bizitzara irekia: ikaslea bizi den ingurugiroarekin konektatu; ez eman, berak berez aurki dezakeena; liburua, behaketa eta esperientzia zuzenez (bixita, esperimentu, etab.) ordezkatu; zentzu karitikoa garatu.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0063 Zentzua duten esaldietan erabiltzea da hitz hauek ikasteko biderik hoberena.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0094 A. Machado batek, adibidez, trebetasun handia du Gaztelako paisajeak biltzen duen zentzu bisemikoa jasotzeko.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0094 Edozein poeman atxikibera gertatzen da eremuek duten bigarren semia edo zentzuzko karga emozional-animiko hori.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0095 Sintagma; hauen azpian bigarren zentzua duten intuizio biziak sortzen dira!.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0095 Negro cipresal horrek arrats-behera osoa heriotz-girozko sentsazioan biltzen du, hitz fisikoen gain beste zentzu bat lortuaz (bi-semia), ebokazio eta sugestio nagusi baten mesedetan.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0022 Gure zentzuen objetoa ez da kanpokoa bakarrik, nitasuna (el yo) ere bai....

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0022 Pentsamenduak, izpirituak eta adimenak ematen didatena zentzuen barrukoaren diferentea ez da; bakarrik, haiek loturik ekartzen didate hauek banatu eta bereizturik ematen didatena.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0022 Errealitate den oro zentzuentzat somagarri da eta zentzuentzat somagarri dena bakarrik da errealitate printzipio hauek egia badira, egiazko trazendentzi batentzako, izatearen arrazoina bere baitan duen Izaki batentzat ez dago tokirik.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0011 Eta langilea mundu guztian zehar langile bait da, langileriak ez du aberririk bere zentzu hertsian.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Istorioak zentzurik ez duenean, eten eta aldatu egingo du.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0203 Halare, aurrerakoan, gizaseme irudiko hori ez zen gehiago sentzu kolektiboan interpretatu, nortasun indibiduo bati aplikatu zitzaion beti.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0090 Irakurleak badaki, nola, Euskal Herrian, Leninen irakaspenok: independentziaren arazoa proletalgoaren interesen ikusaldetik erabaki behar dela, etab., kasi Leninen zentzu kontrariora bihurtu izan diren.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0067 Zahartzaroan bere heriotzak zentzu bat izan zedin, agintarien eskultura baten gainera botako du bere burua.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0013 Aditzaren funtzioaren garrantzi larriak jabetzeko, edozein irakurgaitatik ezaba ditzagun: irakurketak ez du zentzu logikorik.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0034 LORA hitza idatziz adibidez, L, O, R, eta A, letrak ditugu orden berezi batean: beste era batera ordenatzen baditugu letra hauek, esannahi desberdineko hitzak sortuko ditugu, ALOR, ARLO, ORLA, bezala, eta zentzurik gabeko multzoak ere bai: Alro, loar, etabar....

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0010 Zentzun horretan, interpretazio lanak begi aurrean dugunetik izkutuan dagoenera jotzen du.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0022 Askiko duzu zuhaurek egitea hiztegiño bat, ingurumenak argituko baitizu emeki emeki hitz horien sentsua.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0060 Oso gauza lanbrotsuak esaten dira honen literaturgintzaren zentzuaz.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0044 Esan nahi bait da, margo egokiaren aukera geroago egiten dutela, eta askotan esan daiteke haurrek ez dutela margoa zentzu logiko batekin erabiltzen, harik eta zirriborro eta eskematikaurreko aroak iragaten dituzten arte.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0121 Legeek, bere esangura zabalduenean, gauzen izaeratik deribatzen diren beharrezko erlazioak dira, eta zentzu hontan, izandun guziek dute bere legea.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0141 Razionalismo liberal honen zentzuan dijoazte Spinozaren joerak bere pentsamendu politikoan.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0136 Bainan kapitalismoak normalki bizitzen jarraitzen badu, eta langileen bizimodu-maila altxatzen badu, gerta daiteke hauek sistima kapitalistaren elementu bat izatea, bainan honentzat positibua izan daitekean zentzu batean.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0197 Halata guztiz, bilakatze edo eboluzio prozesuaren zentzu oso osoa ulertzeko gai garen galdetu beharko genuke.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0476 Zentzu honetan kultura politizatzea ez zaut komenigarri.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0476 Zentzu batetan, benetako kulturak politizatua izan behar lukeela uste dut.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0476 Baina politizazioa zentzu zabalean ulertu behar da, eta ez talde edo partidu politizazio bezala.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0545 Etniaren ikuspegitik behatuta, eta alderdi honi lotu nahi litzaioke batipat lan hau, ez luke inongo zentzurik izanen katalan arazoa espainiar Estatuko lau probintzia ezagunen herrialde geografikora murriztuko bagenu, eta are guttiago ofizialki onhartua izan zaion 1833ko probintzi eraketaren araura hartuko bagenu.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0556 Mirariaren aurrean, gizakia zur eta lur geratzen da; izan ere, honen bidez, munduak bere zentzurik sakonen eta misteriotsuena agertzen bait dio: munduan gertatzen da, Jesusek, gure Salbatzaileak, ekarri eta agertu duen giza bekatariaren erospen eta berrikuntza.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0015 Zentzu zabalagoan, partikula txikiak pilatzea oinarri natural edo artifizial baten gainean (kaltzioa adibidez hezurrean).

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0115 Zentzu honetan, Ekaingo zaldi margotzailetik gaurko ehiztari eta baserritarrarenganaino, animaliak izan dira gizonarentzat imajina iturri eta konportaera modeluen izpilu.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0116 Zentzu horretan ikerketa honek bide berri prometagarri bat eraikitzen du eta lehen urrats garrantzizkoa da bera. Zarautz, 1987ko Urtarrila Joseba Zulaika.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. arrigain 0041 Eskubide hau beteko ote den kezkak badu bere zentzua.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0076 Gehiengoak honela erabaki du, esaten da, etab.: biolentzia zuzengabekoa da hortaz (inmorala eta ilegala, biak izatearen zentzuan).

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0076 Zuek zer deritzozue? Eta berriz ere tranparik ez dugu onartuko: bizitza sakratua da bezalako eskapabiderik alegia ez dugu ametituko testuinguru honetan: tesiaren zentzua sinplea da, biolentzia erabiltzerik ez dago demokrazian (bizitza, ordea, sakratua bada, edozein sistematan eta zirkunstantziatan izango da).

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0084 Are, bere burua hobeto aseguratzeko, sistemak, zentzu kritikoaren lekuan, fedea indartzen eta indartzen du, azkenean sistema osoa legitimatzen duena (teokrazia batean bezalaxe), fedea izateraino, ez arrazoiketa.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0072 Beraz, hitzaren zentzu osoko manipulazio genetikoa da.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0025 Drydenentzat hiru itzulpen mota zeuden: metafrasea edo hitzez-hitzezkoa edo lerroz-lerrokoa; parafrasea edo autoreak esana arretaz kontutan hartzen duena baina ez hitzez-hitz zentzuz baizik eta imitazioa edo itzultzaileak hitzak ezezik zentzua bera ere aldatzeko askatasuna bere gain hartzen duenekoa.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0029 Metroa edo neurria desberdina izan daiteke, baina oro har efektuak baliokidea izan behar du inolako zentzurik izatea nahi bada.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0029 Biblia itzultzeko orduan prozedurak eta printzipioak ezartzeko orduan sortutako gatazkei dagokienez, honako hiru zentzu hauetan sortuak direla esan behar da: batzu filologia eta inspirazioaren artean gertaturiko kontrajartzearen ildotik, beste batzu tradizioa eta aldian aldiko autoritatearen kontrajartzearen bidetik (...).

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0421 6. Euskal izenen eta hitzen gaskointzea Gaskoin formen nagusitasuna aspaldikoa da zentzuak okzitanoz egiten zirelakoz eta azken urte horretaraino euskarazko izena ez baitzen legezko baina okzitanoek eman itxurapean herrien sarreretan.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. loizate 0062 Zentzu honetan, esate baterako insulinoma bategatik (insulina ekoizten duen tumoreagatik) pazientearengan aurkituko genukeen gehiegizko insulina -kopurua, nahiz eta zentzu orokor batean eta hasierako definizioari jarraituz Tumore-Markatzaile bat izan, ez genioke insulinemia (odoleko insulina-kopurua) altu horri T. M. izena emango.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. loizate 0062 Bestalde, insulinomaren adierazgarri den insulina-mota berezia edo beste substantzia berezi bat aurkituko bagenu (detektagarria edo/eta neurgarria) zentzu zehatzagoan (klinikan erabiltzen den horretan) izango litzateke T. M.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Zentzu estrikto batetan, beraz, Konstituzioa Estatu modernoarekin sortuko da, liberalismoaren garaipenarekin.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Baina honek ez du esan nahi zentzu zabal batetan antzinago konstituziorik ez zenik.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Esan nahi duguna zera da, Konstituzio bat indarrean jartzen denetik prozesu politikoak dinamika propioa duela eta honek testu nagusiko atal batzu zentzu batetan aplika ditzake, (...).

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Konstituzioa, dena den, zentzu estriktu batetan, Estatu liberalarekin sortuko da.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Lehen esan bezala, zentzu formal batetan bederen, eredu demoliberala edo komunista erabili dituzte testu konstituzionalak egiteko orduan.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 Baina zeintzu dira berritasun horiek? Hitza hartzea, bi zentzutan, ahoz eta idatzi grafitiak, kartelak....

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0022 Zentzu horretan, nire literatura nire teorien plasmazioa dela, etsenpluak, hasi puntu eta komaren erabilera horretatik eta bizitzaren ikuspegiraino, teknikatik filosofiaraino... Jose Franciscorenak, hala ere, beste arrazoi teoriko bat du: barru-barrutiko erregistro horietan egindako literaturak bide laburra du, berehala agortzen da.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zabaleta 0053 Zentzu horretan, eta muga horien barruan hartu behar da beraz artikulu hau, eta beti eduki kontutan, ahaztu gabe, itzultzailearen irizpideak gezurta litzakeela, eta oso maiz gezurtatzen dituela gezurtatu ere, itzulpenak berak.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0103 Alabaina, on litzateke, eta hala egingo dut hitzaldi honetan, filologia berbari bere adierarik zabalena gordeaz, testukritikaz baliatzea bigarren zentzu hertsiago hau aditzera emateko, hots, obra zahar eta berrien testua beren benetazko forman eraikitzen diharduen zientzia saila izendatzeko, testuok egileen asmoari atxikiaz eta bertatik denboraren joanetorriak eta ondorengoen buru eta eskuek gaineratu huts, akats eta ulerkuntza gaiztoak ezabatzen saiatzen dena, alegia.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0271 Planteamendu honen bidez, Agirreren eleberrigintza sortzen deneko lur horretan kokatuz eta bere lehenaldiaren argitan planteatuz, zentzuzkoa eta baliozkoa dirudi honelako erlazio-sistema baten barnean aurkeztea: Agirrek testu-tipo bati, eleberriari hain zuzen ere, leku egitea bilatzen du euskal literaturaren har bedi zentzu zabalean sistemaren barnean.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0281 Balizko olaz hitz egiteak ez du zentzurik, baina ausartuko ginateke esatera, agian, eleberrien eta harrera-moduen estratifikazio batek ekar ziezaiokeela zori hoberik testu-tipo honi.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.e. laboa 0089 Zentzu honetan liberalagoa dugu Lakathosen ideia.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0129 B) Giza harremanen mogimendua. Lantegiaren funtzio sozialaren garrantzia azpimarratzen da, lan egiten dutenen beharrak ulertzearen zentzuan, behintzat LAZ-aren exigentzia eta antolakuntz eta teknika-beharrizanekin batera.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0017 Gipuzkoako Artxibo Orokorrarekiko erabateko eranspena Aldundiak 1907ko maiatzaren 14ean burutzen duen erabakiaren ondorioz gertatzen da, Carmelo Echegarayk bi urte lehenago zentzu honetan eginiko proposamena berronesten zuena.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0013 JAIOTZA
Legezko kontzeptuak ez bezala (Kode Zibileko 30.Art.) honek amaren sabeletik osotoro banantzen den unetik 24 ordutan bizirik irautera baldintzatzen bait du, eta gaur egun jaiotzen estatistiketan erabilitakoaren bestelako honek bizirik jaiotakoarekin identifikatzen du eta termino hau bere zentzu soil-soilik biologikoan erabiltzen dugu guk hots 180 egun baino gehiagoko ernarialdiko sorkuntz produktu bizi ala hil ororen amaren gorputzetiko erabateko iraizpena edo aterakuntza bezala alegia.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0027 Haiek maizenik jorraturiko puntuak dituzte mintzagai: otoitz bikain edo Jainkoazko oroitze soil maitetsuan ahalik luzaroen irauteko bidea; begitar eta belarritarren arteko auzia, edo belarriak begiaren aldean dituen alderdi on eta abantailak bikaintasun irautetsuenak erdiesteko; Jainkoa laztantzera daraman otoitz-bidean maiz gertatzen diren sogorraldiek kristau zintzoei, eta batipat hasiberriei, sortzen dizkieten kezkak arintzea, zentzu bakoitzari dagokion ernai-egotea zertan datzan adieraziz eta sogorraldi horiek ardurenik irudipen hutsezkoak direla argiratuz; lehorraldiak aienatzea eta pozaldiak ez deabruagandikoak eta guritasunak iristea;

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0030 Zentzu berbera du epealdi bakoitzeko batezbesteko iraupenak ere, baina bere ugalkortasun legitimoa epealdiko EUTi-en arabera banatuta izango luketen ezkontza-promozio itxurazko bati erreferituta ordea.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0013 Lehenengo, makromagnitude industrialen kuantifikazioaz hitz egin behar da, zifra absolutuak kalkulatu behar diren zentzuan.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0021 Zentzu honetan, garrantzi handiagoa eman zaio identifikatutako partearen informazio-leialtasun eta -homogenotasunari ustezko eshaustibotasun erabatekoari baino.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0009 Biologiak zera erakusten digu: materialismoak biziaren esentzia modu osoan nola agerterazten digun eta natura menderatzea, kotzienteki desiraturiko zentzuan aldaraztea eta komunismoa eraikitzen ari diren gizakien onurarako transformatzea nola baimentzen digun.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 Berotegi efektua Industriak, kalefakzioek eta automobilen motoreek sortzen duten anhidrido karbonikoa ez da kutsatzailetzat hartzen zentzu hertsian, landareetan eta animalietan duen eragina ez bait da kaltegarria; are gehiago, CO2 delakoa arnasketaren produktu naturala da.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0077 Gilbortu. Luzera dezente eta sekzio txiki samarra izaki beren luzeko ardatzaren zentzuan konprimituta egoteagatik erditik konbatu eta deformatu, huts egin eta hausteko joera azalduz.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0341 Zentzu honetan, giza-mugikortasuna nahiko nabaria izan zen, eta ordurarte ondasunetatik urrun zeuden batzuei gora egiteko aukerak eman zizkion.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0033 Intsektuen portamoldea heuren zentzuetako organoen bidez kanpotik jasotzen dituzten estimuluen ondorioa da.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0105 Haatik, gezurra dirudielarik egungo egunetan ere euskara (euskaldun eta bere helburuak) atzerakoia eta burjesa dela itzak dira aldatu, zentzua ez jo eta auts derabilate.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0027 Argibideak zentzu zabalago batez ere uler daitezke, ikaslearen arreta, formara baino, edukinera zuzentzeko froga ezarleak egiten dituen moldaketa guztiak adierazten dituelarik.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0049 Behar adina prestatu ondoren testua hitz-multzotan zatitu behar da eta hobe da multzo hauek zentzu bat badute (normalean sei-hamar hitzen sekuentzia bat edo esaldi labur oso bat).

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0087 Behin zentzu honetako erantzunak lortuz gero, plantea zitekeen desanexioaren posibilitatea, baina inoiz ez lehenago, Astigarraga ez zela gauza izango uste bait zuten gisa horretako enpresa bati berak bakarrik ekiteko.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0084 Errusieraz, klass hitza bigarren zentzuan bakarrik erabil daiteke.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0222 Neofitoak ur askara mendebaldetik iristen ziren eta ekialdetik ateratzen ziren, haiek ere israeldarrek askatasunaren bila Itsaso Gorria zeharkatu zuten zentzu berean ibiltzeko: (...).

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0013 Ez da batere erraza Biltzarraren balorazio-balantze orokor bat egitea, egituraz oso konplexua bait da eta efektuak neurtzen zaila, efektu horietako batzuk, beharbada, epe luzera bakarrik atzeman ahal izango direlarik; zentzu horretan, txosten hau berez partziala da, eta aurreragorako uzten du Biltzarraren ospatzetik erator daitezkeen fruituen azterketa, batez ere Zientziaren, Teknikaren eta Pentsamenduaren disziplina desberdinetako ikerketa oinarrizkoa nahiz aplikatua bultzatzeko eta sustatzeko kontutan, lan horrek berebiziko garrantzia bait dauka Herri honen etorkizunaren eraikuntzan.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0013 Espero dut emaitzen arteko lehen fruitu heldua Erakunde berri baten sorketa izango dela, horren bitartez gaur egun zentzu horretan egiten ari diren ahalegin guztiak integratuz, beroien aprobetxamendu hobea ahalbidetzeko eta beste iharduera berriak bultzatzeko organo izan dadin, beti helburua jarriz euskal gizartearen ongizate sozialaren eta ekonomikoaren hobekuntzan.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0291 Egitasmoaren aurrerakinean esaten zen bezala, Euskal Lehen Sektorea XXI. mendean izeneko Biltzarrak gogoeta-bide eta pizgarri izan nahi zuen euskal enpresaren bilbearentzat, EEEan hobeto egokitzeko modua eskainiz; zentzu honetan, eta oraindik ponentziak argitaratzeko eta zabaltzeko dauden arren, Batzorde Antolatzaileak pentsatzen du goitik bete direla asmotan hartutako helburu guztiak.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0171 Bere bizitzan zehar bere baitan iraultza jasan ez badu behintzat, zientzilari aktiboaren edo edozein testuliburu-irakurle profanoren zentzu historikoa arloko iraultzen emaitza berrienetara soilik hedatuko da.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0171 Beraz, testuliburuak bere disziplinaren historiari buruz zientzilarien zentzua mozten hasten dira eta jarraian baztertu dutenarentzat ordezkoa eskaintzen dute.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0054 Betazal-konjuntiba Mintz mehea, betazalen atzeko aurpegia tapizatzen duena (betazal-konjuntiba, zentzu hertsian) eta begi-globoaren aurreko aurpegia tapizatzen duena (konjuntiba bulbarra).

373. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0028 Marrek, beren eraren bidez, beren zentzu eta joeraren bidez, agerbide eta ikusera ezberdiñak sortzen dituzte.

374. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0134 Entzun al-dezu iñoiz
ixiltasunaren... otsa?
Iñoiz entzutera
eldutzen bazera
aundik dituzu
gogo ta biotza!
Ezin elestu alako
otz-epel zirrara;
oñetik burura nabaitu,
zentzu almen gogo
apaltasun oro,
loisin gozoetan
erdi-erdika lo artu!.

375. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Katuak botatzen dizkin orrek! Zentzu guztiak galduak zeuzkan orrek!.

376. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 Ba-zuan oraindik Hook doktoreak parragarrikeriaren zentzua, eta apaiz arlote arri ederki adarra jotzea erabaki zuan.

377. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0024 Baña bien elburua berbera da: gizona ta gizadi osoa irabaztea; lenengoaren xedea Yainkoa`ri ororen gogoak eskeintzeko ta gizon guziak Bera`rengana eramateko; bigarrenarena, ezta orren argi agertzen, eta bayezkoaren zentzunaz baño ezezkoarenaz berezikiagoa ikus dezakegula esango genuke.

378. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0029 Orrengatik azieran dago garrantzi aundiena, gizonarengan bere bizi guzirako eraginkor aundiena izan ditekelako; ta kristautasuna ortarako bere aziera berezia darabil zentzunez beterik.

379. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1976 0025 Irakaskintza ortan eta gero urrengoetan ere, erabiltzeko diran itzen zentzuna tinkotu egin bear da, euzkeraz eta euzkal-zentzunez ertsiki tinkotean, ots, itz bakoitzaren esan-naia euzkeraz emateko.

380. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0012 Enurarik ez, gizona izatea; ortarako azi bear da aurra, bere egunean gizona izan dedin, baña gizona goyenetako zentzunaz; ez gizonkerietan ari-izateko neurrian, gizontasun beteenean baizik; orra, aur guzientzat jarri dezakegun elburu bikain eta berezia.

381. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0060 Zori onez gazteak - zaarrak premiñarik ez ote?- Bizkaian eta Euskalerrian, zentzunera biurtuz doaz, geienak beiñik-bein.

382. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0060 Au ere aitortu bear, guraso askoren illeta da-ta: neke ta izerdi guztiak emateko gertu daude bizkaitar gurasoak, seme-alabak eskolaz ta kulturaz jabetu ditezen; gazteen aldetik, ordea, zentzunik ezpada arrisku ikaragarria dago gurasoak lan neketsu ta jarraikoz irabazitako txanponak alperrik txautu ta aien bizkar par-egiteko.

383. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0030 Gaurko arratsalde onetatik Pazko-igandera zuzen pasatzeak ez du zentzurik.

384. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0309 Bigarren saila, euskera ta euskal bertso-gintza ederki ezagutzen dituzten gizon batzuez osatua dago; gizon buru landuak, ikasiak, ez dira apika, akademiku izango gaurko euskal-irakasleek itz horri ematen dioten zentzuan, bainan halere akademiku dira, izan.

385. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0096 Zentzu onelako indarrarekiko mirespen berezi bat betidanik azaldu dugu euskaldunok.

386. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0091 Ona emen zein dan: Guzien aburuz, geron ustez, egunero darabilgun zu izenordea ta berari dagozkion aditzerak ere, len, bi ta geyago, askoren zentzuna adierazten zan oien bidez; orduan, i ta zu, bat eta geyagokoaren zentzunak adierazteko genituen.

387. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0091 Zer zala-ta, igaro zan zu bakarraren zentzunaz erabiltzeko?; apika beste azalpenaren bat emango ligukete jakitunek, baña guk gaur ez dugu ikusten bat baño, auxe: gugandik iparraldean bizi dan izkuntzan vous erabilli zuten eta ba-darabilte egun ere, asko ta bakarraren zentzunak adierazteko; ta gugandik egoaldean bizi dan beste izkuntzan vos erabilli zan era berean.

388. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0091 Eta bi izkuntza oien jokera bera onartu zuten euzkaldunek, askorena zan zu bakarrarena adierazteko arturik; eta utzik geratu zan askoren zentzuna adierazteko, zuren ordez zuek eratu zuten, eta aren aditzerak oñarriz arturik, -te atzizkiaren bidez beste berri batzuetan biurturik geratu ziran: zera ta zerate, duzu ta duzute, ta abar.

389. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0062 KRISTAU-ARGITASUNA
- Jesus aurkitzen duanak, auxe ikusten du argiro: ezerk ez duala zentzurik eta baliorik, Jesus gabe.

390. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0020 Cronos ALDI edo denbora da eta dia aurre-izkiak zentzu auek izan dezazke: batzutan ALDEBANATZE, bestetan ZEAR (mendi zear, aldi-zear), bestetan ARTEAN (gizonen artean, atsekabe artean), eta bestetan -KIN (nagusiarekin, langilleekin).

391. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0019 Aita Larramendi'k, bere Corografian jarritako itzen argira, garbiro ikusten deguna, auxen da: Euskalerria'n, gure eliz-musika tankera edo estilo aldetik beintzat oso egoki ta ondo zetorrela, Elizak elizkizunetarako bear zuan garbitasunaren zentzuarentzat.

392. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0002 Aho mingainetan entzuten den ele Zentzurikan gabe
Banago ez ote den hobe
Ixilik egoite.

393. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0166 Harentzat, zutzat eta biontzat bezala, euskal gathazkak ez ledukake ezein ere zentzurik, baldin eta apobainontan Eirelandan bezala egon behar ba genu, ezen euskal Statu bat edukitzeaz herria gehiago euskaldun ez lizatekela.

394. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0166 Zentzu huntan harekin akort nago, bainan niri iruditzen zaitanez Heiko Mendigurutarrak hairesiaren pneuma daduka.

395. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0166 Haren aburuz populuaren gathazka, zentzu vô*lkisch batetan hau da herrikoi batetan, agitzea egiazko gathazka nazional authentikoaren hendekatzea lizateke.

396. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0166 Bainan baldin eta mementu hauietan gathazka politikoa uzten ba dugu, nahiz eta gathazka politikoan ekhin behar dezagunarren, eta hau zentzu batetan kultur-gatahazka ahanzteaz, bertzenaz euskal kultur batetaz paragignatuko ginateke, bainan euskal kultura hori, bere egar-zola naturaletik bereizita egonen lizateke.

397. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0124 Ezen orduko izkiriazale guztiek diote gizon ikasia eta argitu bat zela Axular (viro magni nominis in nostra Cantabria dio Dissanechek); eta haren liburutik, funtsean, bere zentzua eta adimena nehurtzen ahal ditugu irakurleek.

398. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0019 Elemento inquirido delakoak duen garrantzia ere nabarmena da, aditz aurretik joanki esaldi baten zentzu eta esan-nahia finkatzen dituena baida.

399. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0165 Beti gizonen artean iraun duen jakitate bakarra: zentzuaren eta gizon naturalezaren kontra dena.

400. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0029 Sumerkarazko textu hunek' guztiekin gerthatzen den bezala, zentzu askotako diermampecirc;neutzeak, exotampecirc;rikoak bezala esôterikoak ere zituen.

401. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0123 28 Enbeita.
Gizon ta andrak sentzun batean
izaten dira ezagun
ezin gindezke borrokan izan
gu biok gau eta egun
bide berria belu orduko
oraintxe hartu dezagun
ta aurrerantzean izan gaitezen
biok alkarreren lagun.

402. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0010 Zentzu honetan, ingurugiro atmosferikoaren babesari buruzko Abenduaren 22ko 38/1972 Legea garatzen duen Otsailaren 6ko 833/975 Dekretuaren IV Eranskina eta Industri Ministraritzaren 1976ko Urriaren 18ko Agindua beteko dira.

403. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. agirrebaltzategi 0001 Dena dela, argi dago kanpaina honetan ikastola ez dela beraren zentzu hertsi eta instituzionalez hartzen.

404. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Zentzu honetan mahai inguru sutsua baino hitzaldi aberatsa izan zen gelan.

405. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Hezkuntz soziologikoan baieztapen onartua da gizarte baldintzek norberaren nortasunean garrantzi nabaria dutela, eta zentzu honetan esan behar da Orixek istoria nekazal gizarterik gordinenean, Larrauneko aranean, kokatu zuela, eta hango bizimoduaren arabera itxuratua geratu zela.

406. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Esan liteke emen norbaitzuk galdu dutela zentzuna; danon artean zaindu dezagun gure aberastasuna.

407. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Horren edukiaren adierazpena egiteari ekin baino lehen, ordea, zera esatea komeni da: Soin-hezkuntza eta kirola, bere izakera dela eta, herri-agintariek suztatu beharreko ekintzapide direla ere, horietarako arioa ezin zaie herritarrei eskuetatik kendu eta, horretan nolanahiko gehiegizko eskuhartzeak eta ihardutze-arau zorrotzak eta zehatzak jartzezko joera guztiak zentzurik gabekoak lirateke.

408. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Zentzu honetan, erabilgarria gerta dakioke hiztegi hau euskararekin zerikusirik duen edonori, batez ere, gure lexikoaren aberastasunaz jabetu eta, gaurkoarekin parekatuz, eguneroko euskara aberastu eta borobiltzen saiatu nahi duenari.

409. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Zentzu kritikorik gabeko betidaniko esterotipoak azaldu nahi izan dira.

410. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Zentzu honetan, hizkuntzaren eguneroko erabilerak zein garrantzi haundia duen azpimarratu zuen Fishman irakasleak eta, are-zehatzago, euskararentzat zein premiazko den lan-munduan sartuz joatea.

411. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren b. 0001 AZKEN aldi honetan euskarazko komunikabideak direla-eta iritzi kritiko bat baino gehiago entzun da eta kritikatze hutsetik irten eta zentzu positiboagoan zer egin ote zitekeen galdetzen zidan adiskide batek.

412. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak azurm 0001 Zentzurik ez omen zuen....

413. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Orain arte badirudi kontsumoa produkzioarena baino atzeago dabilela, ez noski Sayk esaten zuen zentzuan.

414. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Obra berriaren esplikazio gisa, bizi izan duen azken etapa horri buruzko pista batzuk eskaintzen ditu: Ni inposizio guztiei alerjia diet eta kreazioa gauza erabat librea izan behar du edo bestela ez du zentzurik.

415. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Zentzu honetan, urrats positiboa eman da, datorren 19rako Ikastoletako Federazioek egin duten deialdia plazaratzerakoan.

416. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Ez du esaten poltsak zabaldu, askatu baino; honek zentzu historiko apur bat dakarkio saiakera.

417. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Eta linea hortan nolabait sentzua galduta.

418. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Beti zerbait egiten eta bizitzari zentzu nagusi eta sakon baten joskera eman eziñik.

419. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarasua 0001 Gazte hauek zakur jantzita, zarpail eta aurpegia beltzez zikinduta dutela doaz bi lerrotan, zentzu haundirik gabeko kanta bat kantatuz eta mugimendu berezi batzu eginez.

420. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Psikiatria, zentzuak ukatzen dituen sistema bat da, zentzuen nolabaiteko desagerketa ontzat ematen du eta era horretan tortura alegalizatzen du.

421. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Psikoanalisia ondo ikusten dut, zentzurik ez dagoen tokian zentzua aurkitzen saiatzen bait da.

422. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0002 Lurrak dituen arrazoi sendoz osaturikan zentzuna Euskal Herrian hamaika aldiz gustora asko entzuna.

423. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Zentzu honetan gure eragina ez da kalean nabaritzen.

424. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gmant 0001 Ori gauzeak berak eskatzen dabena dala igarteko, zentzunak berak eskatzen dabela esan bearrik ez dago.

425. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Izkuntza arazo ta izketa-naaskerietan teoriak baztarrean utzi ta zentzuz erriko iturri garbitik edaten zekiena.

426. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Bai, eta? P.I.- Zentzu horretan EIKEk fase berri bat ezagutzen du.

427. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 - Zentzu horretan bai, pribilejiatzen du sektore bat baina ez sektore guztiak.

428. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 - Gure elburu nagusiena Euskal izaera (Buru jabetza) berreskuratzea gizarte arremanetan, elkarrekiko ZORRA`ren zentzua erabiliz.

429. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lizarralde 0001 Sintaxiaren legeak aintzakotzat hartu beharra dago, baldin eta hizkuntzaren kateak zentzurik izango badu.

430. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 BIZITZAREN ZENTZUA AZTERTU ZUEN

431. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Honekin batera, zientziaren ardatza eta bizitzaren zentzua aztertzen ditu.

432. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 La lucha por la vida trilogian zera agertzen digu: bizitzaren zentzua leialtasunean, egian, hipokresia-ezean aurkitu behar dugula.

433. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Bizitzaren zentzuaren bilakera suposatzen du borroka horrek.

434. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1981 0001 Zentzu honetan, Nikolas Alzola azterlariak orduko argitaletxeez txosten bat burutu du eta azoka egunetan jendaurrean azalduko.

435. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Bere obra osoaren zentzua zalantzan jartzen du; antropologia ote da, historia ote da ala zer ote da?, galdetzen du.

436. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Giza-historiaren zentzu aurrerakoia, ideien egokitasuna eta bizibide onenaren aurrekondizioak beste edozeren gain inporta zaion edonorentzat, pentsalari hauen lana da inspirazio iturri nagusia.

437. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Ekintzaz, eta ekintza bilutsaren balore nagusia aipamen melodramatikoak maiz irakurtzen ditugun garai hontan, politika eta kulturaren zentzu iraunkor eta zuhurrago batetaz zerbait esan lezateken izkribuez jardutea on deritzat, eta horretarako, Josep Pla katalandar idazleak Barcelonako Edicions Destino argitaldariaren bitartez argitara eman berri duen Francesc Cambó liburua pixka bat aztertu nahi nuke.

438. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Nere ustez, Cambôren azterketa horrek aspalditik galdurik dadukagun joko politikoaren zentzu zabal eta biurria piztu-erazten lagun bailezaiguke.

439. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Lehenengoa, euskal molde jatorren errespeta beharra eta areago izkuntzaren berezko zentzu bereziaren arakatu beharra, ez nituen euskaldun berri baten ahotik itxoiten.

440. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. aulestia 0001 Alde batetik Estatu espainola monarkikotzat hartzeak, konstituzio beraren zentzua apurtzen du; konstituzioak sistema politikoaren lerro jeneral batetan finkatu behar litzateke, sartu gabe sistema politikoaren forma konkretoak aztertzen (demokrazia monarkiarekin lotzea).

441. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0002 Auxe dozu Erkiaga olerkaria, sakon, goi zale, zentzun zabaleko. AITA ONAINDIA .

442. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0001 Gainera Andaluziak ere badu bertsoetarako tradizioa eta, zentzu honetan, bi herri zaharren tradizioak uztartuko dira.

443. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Esan dudanez, ordea, proposamen hau adabaki bat da, inola ere ez konponbidea, zeren datorren urtean berdin berdin jazoko bait da; traspasu horiek, futbol ekipoetan izan ezik, ez dute batere zentzurik.

444. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Zentzunen eziketa: Zentzunak bear dan bezela azi eta ezitzen ez ba'dira, berak onartzen dutena ez da gai egokia izango umearen konzetuak sortzeko.

445. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... pper 0001 Eta honek idealaren eta praktikaren arteko dibergentzia erakusten du, eta hauxe da herri honen drama gaitza, zentzurik gabeko drama.

446. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0132 Ikuskai itzai ori, beste sentzunentzako ezeta, ikusmenak bakarrik oartutekoa eta az?

447. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0132 Edo beste zentzunen yostallu, edo beste guztiak batera añako dira nire begiak; oraindik be ba-akust, bai eu, bai ire ago ta kirteneko odol-tantakadak be, baña len ez oneik.

448. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0172 (...) gau-gedarrik entzunazkero sentzunak otziturik geldituten yatazana; eta iñori zer itzalik entzunazkero, buru-narrua yagi ta ikaratu egiten yatan, bizia an ba'legoan lez; zer ikaragarriz narruak artu-alean anditurik nago orain; eriotza- gogaiak egunean-eguneango dodaz-eta, zerik itzalenak be ikara bat bera be ezin emon dauste.

449. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0090 Bada olako arimarik, bere burua Jainkoaren mende itxi eta laguntza ori artu bearrean, oztopoak ipinten deutsoenik, sentzunik barik jardunez, edo jarki bearrez, arako umeen antzera, amak besoetan eroan nai, eta eurak lurrari ostikoka eta negarrez, ezetz eta ezetz, oiñez joan gura, eta olan ibilterik ez, eta ibiltekotan, umearen takatakatxoan.

450. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0209 Modu esanguradunean ikastea, ikasgaiari zentzuna topatzea.

451. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Irea eta otea, abereen azpigarri eta ongarri legez erabiltzen ziran, eta zentzun horretan ezinbestekoak.

452. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0199 Horrezkero, baserria goratuko euken apaindurarik ezarteak ez eukan zentzunik.

453. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0070 Hampauml;ring-en irakatsiak jakituriaz eta zentzun handiz jantzirik etozan, eta oihartzun eta arrakasta handia izan eben giza maila guztietan.

454. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0327 Bai hitzez bai egitez, Jaungoikoatzaz mintzatzean, beti ezaguera eta zentzun handiz egin behar ditugu gauzak, Jesukristok iragarritako Jaungoikoaren ordez, geuk geure kasketean ikusi eta asmautako Jaungoiko antzeko bat iragarri ez dagigun.

455. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0368 Gaur egun taldekidetasun hau behar-beharrezko da fedea zentzunez eta adorez bizi gura dauanentzat.

456. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00029 Zentzu horretan, inguruneak izan beharreko ezaugarriak nabarmendu behar dira: ahalik eta normalizatuena izan behar du inguruneak, gizarteko estimulu aberasgarriak eskaini behar ditu eta elkarreraginak ahalbidetu.

457. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Zentzu horretan, argitalpenaren irakurleei arren eskatu nahi diegu egoki iritzitako iradokizunak nahiz lanean topatzen dituzten akatsen zuzenketak Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritzara bidal ditzatela;

458. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Zentzu horretan, lanean erabili diren aurrekontuen likidazioen datuetan homogenizazio doiketak, atal honetan agertzen direnak, egin behar izan ditugu.

459. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Zentzu horretan Gipuzkoako Udalen Aurrekontuari buruzko 4/1991 Foru Arauak ADOP teknikaren ezarpenerako muga-datatzat, bost mila biztanle baino gutxiagoko udalerrietan, 1993ko data xedatu du, eta, gainerako udaletan, 1994ko ekitaldia.

460. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 1984tik 1992ra bitartean, urtero izandako aldaketen metatze emaitza izango da urte bakoitzeko finantza-pasiboen zenbatekoa; zentzu horretan, kontzeptu horiei buruz hiru ohar egin behar ditugu:

461. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 Horrela bada, azaldutako taularen bitartez egindako aldagai honen bilakaeraren azterketa osotasun baten barruan zentzua duen gerturatze moduan ulertu behar da; aldiz, udal bakar bat kontuan hartzen dugunean azterketa hori kontu handirekin ikusi behar da.

462. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 Informazioan, zentzua eta zenbatekoa dira bereiztu behar direnak. Badira zentzua duten informazioak izanagatik inongo informaziorik helarazten ez dutenak, hartzaileari komunikazio-egintzan adierazi den guztia aldez aurretik ezaguna zitzaiolako. Horrela adibidez, Euskara hizkuntza bat da edo Elurra zuria eta hotza da bezalako mezuek esanahia badute, baina ziurrenik ez diote ezer berririk jakinaraziko entzuleari. Kasu honetan, informazio kantitatea hutsa izango da.

463. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00119 JOHANN GOTTFRIED HERDER (1744-1803). Ilustrazioak zuen zentzu historiko mugatuaren aurka bere burua azaldu zuen. Konkretua eta indibiduala zen guztia grinaz maite izan zuen, eta herri berezituen bizitza, ohitura eta hizkuntzez arduratu zen. Horren ondorioz munduko historia bat burutzen saiatu zen. Aztertutako herrien artean Txina, Tibet, Babilonia, Asiria, Cartago, Etruria,... eta geurea, Euskal Herria, aurkitzen ziren. Bere ustez zibilizazio europarraren arrakasta herri desberdinez osatutako unibertsoa delako gertatzen da.

464. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00079 Azken urteotan aurrerapen teknologikoak oso handiak izan dira, aurrerapen horiek direla bide gaur egun kalkulu aritmetikoa automatizaturik aurkitzen da. Eskolaren bidez kalkulu horiek burutzeko potentziatu den gaitasunaren garrantzia dudan jarri ere egiten da. Zertarako ordu piloa pasa gaur egun edozeinen esku dagoen makina batek jesus eta amen batean egiten duena egiten ikasteko? Zer zentzu dauka makina horiekin norgehiagoka aritu nahi izateak?

465. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00117 Bestalde eta irakaskuntzaren bakoiztapenari erantzun nahi dion Hezkuntza Erreformaren filosofia kontuan izanik, gure proposamenak garapen maila ezberdinei erantzun nahi die. Zentzu honetan, talde bakoitzaren barruan haur guztien eta bakoitzaren indibidualitateari, baina batez ere Hezketa behar bereziak dituzten haurrei, laguntza emateko iharduera planteamendu ezberdinetarako oinarrizko jarraibideak eskaintzen ditu. Hauek, eskolan integratzeari erantzun bat eman nahi diote, ziur baikaude, komunikaziorako eta taldearekiko harremanetarako, fisiko-jolas iharduerekin gara ditzakeela haurrak bere trebetasunak.

466. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00020 Magnitude esponentzialen erabilera erraztu nahian, pH kontzeptua ezarri da. pH-a zeinua aldatua duen H+ ioien kontzentrazioaren (zentzu hertsian, aktibitatearen) berretzailea da edo, bestela, hidrogeno-ioien kontzentrazioaren logaritmoa zeinua aldatuta.

467. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00020 Honen azterketak, zentzu komunaren metodologia gainditzeko eta ezagutza zientifikoaren ikasketa esanguratsua lor dezaten ezinbestekoa den aldaketa metodologikoa ikasleengan bultzatzeko aukera ezin hobea suposatzen du.

468. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00013 Mateoren ebanjelioan ere agertzen dira zorionbideak, baina zentzu desberdina dute.

469. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0001 Lanen antolakuntza: burutsua, zentzuz, ordenaz eta pentsatuta dagoen begiratu.

470. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0064 Ez da, beraz, zentzu hertsian hartu beharreko bereizketa.

471. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0064 Beste azpijenero batzuk, berriz, amankomunak dituzte: ipuina edo bertsoa bere zentzu zabalean, nahiz eta gauzapen txit desberdinak izan batean eta bestean.

472. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0153 Gaia finkatzeak lagun diezaguke testuaren benetako zentzuaz jabetzen; halaber, gai bat baino gehiago ere suerta daitezke, interesgune desberdinak.

473. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0153 Eta, azkenik, testuari darion zentzu edo arnasa orokorra tonuan labur daiteke.

474. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0194 Testuko ideia guztiekin erabat ados agertzeak zentzu kritikorik eza adieraz dezake eta, alderantziz, guztizko desadostasunak itxikeria, besteren ikuspuntuak ulertzen eta onartzen ez jakitea.

475. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0194 Beraz, zentzu kritikoa baina jarrera irekia.

476. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0022 - Lehen ere aipatu dugu haurreskolatik datorren ikasleak izan ohi duela oraindik ere ikasketaren zentzu globala.

477. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0023 5. Ahoskatze ona izateaz gain, zentzua gorde eta adierazi nahian, erritmo eta intonazio aproposa ematen dio testu bakoitzari.

478. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0041 Beraz, ariketen egitura eta zentzua ulertzea da lehen betebeharra.

479. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0095 - Olerkitxoa buruz ikasteak badu bere garrantzia: esanahi eta zentzu argi bati loturik, zenbait aditz forma gogoan gordetzeko bidea dugu hau.

480. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0042 Baina konturatu zarete zuek ipuinetatik joaten bazarete, ipuinak desagertu egingo direla eta zentzurik ez dutela?

481. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0055 Bion zentzu ezberdina testuingurutik atera behar da.

482. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0031 Kontutan hartu, gure zentzuek zentzazioen kalitatea somatzeaz gainera hauen neurriaz eta intentsitateaz ere informatzen gaituztela.

483. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0122 Sudurrean bi zentzu garrantzitsu ditu: usaimena eta ukimena.

484. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0141 - Bai, urruti askotik etorriko zen hau! -esan zuen jantziago *jantzi: dakiena, ilustratua, jakituna (zentzu metaforikoan) batek.

485. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0208 a) Bizkunde Garaia, zentzu hertsian.

486. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0341 Unitatea bertsoa dela esan dezakegu, bertsolaritzan hitz horri ematen zaion zentzuan, zortziko txiki ezagunaren metrika jarraitzen baitute:

487. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0021 Garbiago agertuz, eta aurreko zikloetakoa gogoratuz: Haur Hezkuntzan globalizazio maila ia erabatekoa izan zen, Lehen zikloan zentzu horri maila handian eutsi genion proposatutako curriculumean eta Bigarren zikloan ere bide berdinetik jarraitu nahi izan genuen, nahiz eta aurrez jakin globalizazio maila gero eta txikiagoa izango zela eta arlo bakoitzak gero eta autonomia handiagoa hartuko zuela.

488. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0021 Beraz, Hirugarren ziklo honetan zentzu global horren izpirituari eusten badiogu ere, jakin badakigu gero eta maila apalagoan izango dela eta arlo bakoitzak bere autonomia eskatuko duela.

489. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0111 - Azken batean pertsona errezeptiboa, sentibera, kritikoa, sortzailea, hitzaren zentzu zabalenean, bere adierazpide osoa eta besteekiko komunikazioa erraztuko dien tekniken ezagutzailea heztea nahi da.

490. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0143
kantatu gabe,
zentzu guztia emanez,
ondo eta argi ahoskatuta,
hizketa normala baino astiroago eta ozenago, publikoak ongi entzun eta uler dezan,
dagozkion keinuez lagunduta.

491. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0056 Gehitze zentzua damaiote perpaus edo testu pasarteari.

492. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0092 Hiztunak zentzua emateaz gain, jarrera bat hartzen du perpausak osatzerakoan.

493. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0102 dastamena: zentzu honen bidez zaporeak hartzen ditugu. (9. or.)

494. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00315 Etikaren azken azalpenaren bila ibiltzeko inongo beharrik ez duen ikuspegi praktikoa. Nahikoa da zentzu pixka bat izatea.

495. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00148 Hartan azaldu zituen ideien arabera, sakon aldatu behar ziren Kataluniako egitura guztiak, zentzu moderno, positibista eta laikoan, eta mugimendu haren arrimuan sakon aldatuko ziren Espainiako gainerako lurraldeak ere.

496. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00116 - Izenaren zentzu geografikoan mendikateak ez badira ere, Ozeano Bareko mendebaldeko (Japonia eta Filipinak) edo Atlantikoko (Antillak) arku-irlak oraindik zati batean ozeanoan urperatuta dauden eta sismikotasun eta bolkanismo bizia duten orogenoak dira.

497. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0064 Etnia, izate objektiboa da, eta nazio izateak herri etniko horren subjektibotasun maila altu bat eskatzen du, ez baita ezberdintasunaren zentzu soila etniak nazio gisa osatzeko behar duena.

498. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0064 Euskarak berak adierazten duen bezalaxe, euskaldunek ezberdintasunaren zentzu hori izan dute historian zehar: euskalduna versus erdalduna.

499. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0064 Zentzu hau nazioa osatzeko ezinbestekoa den arren, ez da nahikoa, eta haruntzago joan beharra dago: izate amankomunaz ohartu, eta elkarrekiko etorkizunaz jabetu nahi izateraino alegia.

500. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00073 Baina oroitzapenak albo batean utzi eta errealitate gordinari aurre egiteko ordua iritsi zenez, animaliok dugun seigarren zentzuaz baliatu eta ibiltzeari, besterik gabe, ekin nion; karrika, bidezidor, malda, muino eta errekak zeharkatu behar izan nituen, egundoko gose eta egarria jasan, euri, eguzki-gori, haize eta ekaitzen astinduak pairatu

501. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0050 Baina jadanik bukatu da zurrunbiloa, aurkitu diot bizitzari zentzua, larrosa gazte honi ez dizkiot arantzak moztuko, utzi egingo diot, utzi kolpatzen, utzi zapaltzen, utzi gainditzen.

502. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0051 Bai, hainbese gizaki irentsi zituen munstro hark irabazi behar zuen lehia, baina, azkenean, zorionez, norabide egokia aurkitu dut, zentzu berri bat eman diot nire bizitzari, eta aurrera jarraitzea pentsatzen dut nire beta berriekin, nahiz eta horretarako bizia eman behar izan.

503. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. larrañaga 0094 Bizitza da ibai bat, lardaskatuta eta kutsatuta egon arren, ilusio eta amets emaria daraman bitartean, zentzuren bat duena eta inoiz lehortzen ez dena.

504. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0071 Zein zentzutan?

505. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0142 Arrazoitzen entzuten diodanean iruditzen zait zentzua eta bere buruarengan konfidantza itzela bereganatu dituela eta bere ondoan barregarri sentitzen naiz ni.

506. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0036 Nonbait, gizakiarentzat bizitzak ez du zentzurik maitasun barik...

507. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0189 Zentzu kritikoa ezeztatuko dio horrek.

508. 1991> euskara batua liturgia igandea 00074 Arimaren janari honek aserik,
otoitzean gatozkizu, Jauna:
erakuts iezaguzu, sakramentu honetan parte hartu dugunoi,
lurreko gauzak zentzuz erabiltzen
eta zerukoei jarraitzen.
Jesukristo.

509. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00052 Egia erran, zentzu guzietan galdua naiz.

510. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00012 Denboraren zentzua gainontzekoongandik ezberdina baitauka Horaziok, beste gauza asko bezala.

511. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00077 Bere menpean, nortasun oro berdintzen da beste guztienarekin: lehendabizi atseginaren baltsamoa ekartzen daki, ondoren min guztiak ernetzeko, baita zahar eta ezkutuenak ere; eta azkenik, indargabetu egiten ditu zentzu guztiak, edozein bazterretan gizonik handiena ere balantzen ostean lurrera bota eta lotaratuz.

512. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00067 Zeure zentzu guztiak jarri ebakitzerakoan eta, baita, jartzerakoan ere, horretantxe antzematen baitzaio jostunaren trebeziari.

513. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00015 Halako egia hain agerikoa eta begibistakoa denean, hura zalantzan jartzea ere ez-beharrezkoa edo zentzurik gabea iruditzen zaigunean, sakonago ikertuez gero, egia hori igual irrazional samarra izango da.

514. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00746 Benetakoak nahi zituen zentzu sakonagoan, bere bizitzarekiko fidelak.

515. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00168 Haren harako gau hartako haserrealdia gogoratu zuen, eta inoiz baino zentzu zorrotzagoan interpretatu zuen.

516. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00032 Panpinen eta aingeruen fantasia horrek guztiak ez du asetzen, ez kontsolatzen; aingeru bati edo Jainkoari errua botata ere, ezin dio aurkitu amaren heriotzari inolako zentzurik, ezin du asmatu non egon daitekeen hura une honetan.

517. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00051 Ongi merezia neukan gertatutakoa baina, hala ere, une batez zentzu guztiak galduta geratu nintzen.

518. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0274 Gerora tamalez, adinean aurrera joan ahala, diziplinaren zentzua nireganatu nuen irakurtze kontuetan, eta, ume-koskorretan ez bezala, gustuko ez nituen gauzak egiten hasi ere, ustez onuragarriak eta aberasgarriak zirelakoan.

519. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0014 Arrazakeria nagusitu zitzaion Dannyren zentzuari.

520. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0218 Elementu asko ziren, beraz, leihoa, zentzu zabalean, irtenbide natural eta egokia bihurtzen zutenak, eta, bestalde, esan beharra dago ez nuela neure burua gai ikusten eztarritik hartu eta itotzeko, edo ganibet handi bat sabeletik sast, barneraino sartzeko.

521. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0124 - Irrati bat eduki beharra daukatela etxean, derrigorrez -lagundu zidan La Vachek, Antiaju Berderen hitz haiei batere zentzurik ez ziela ikusten keinuz adieraziz.

522. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0124 Baina nik bai, nik aurkitzen nien zentzurik.

523. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0008 DBI objektu musikal bat den neurrian plazerra hutsezko irakurketa egin ondoren, J. Keats-en bertsoetako azken ahapaldiak dion bezala, mezuaren bila joan beharra dago bihar, ziurki, azalduko den mezua goiz edo beranduago enigma argituko dugulakoaren esperantzan, zeren obra poetiko bati, diskurtso razionala ez izan arren, zentzua funtsezkoa zaio, gaur egun ahaztuxea dagoen arazoa,(...).

524. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0039 Santu batek baino indar haundiagoa zuen, bidaiari batek baino zentzu gehiago -eta bera, bera bakarrik! bere arrazoin eta aintzaren lekuko.

525. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0064 Teknikari dagokionez, berriz, garbi utzi beharra dago teknika hitzaren zentzurik fisikoenean ez dela ageri ustez egin ziren garaian ezagun ez zen prozedurarik batere, ez soporteetan eta ez pintatzeko gai nahiz tresnetan.

526. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0021 Zentzuak limurtzea, garrazki debekatzen dio.

527. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0155 Zeren ezingo baita proposizio gaizto hau baieztu natura gezurtatu gabe, eta natur historiaren, egiteen eta gauzen ihardueraren aldetik nabarmena dena kontraesan gabe, nahiz eta saiatu garen berari zentzu jasangarria ematen.

528. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0068 Asteak eta asteak pasa, idazki bera behin eta berriz hastera behartuak egon ginen, ohar berak behin eta berriz kopiatzera, nahiz eta, denboraren poderioz, gure bihotzetatik odol mintzoaz irtendako hitzek zentzua galtzen bazuten ere.

529. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0232 Hitzok tupustean egiazkoak eman zuten eta ez zegoen argi zuzendariak berekin konfesatu ala bizitzaren zentzuari buruzko eztabaida ideologiko igurikia hasi nahi ote zuen; Eduardek erabaki zuen hobe zuela hitz horiek beren intimotasunean ulertzea, eta horregatik galdetu zuen ahots soil eta isilez:

530. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oñederra 00141 Istorioan harrapatuta, ohartzen gara nola azken batean geure buruaz ari garen irakurtzen: gure oharmenak nola funtzionatzen duen, nola amets eta memoriaz eginda gauden, gure irudimena zertazkoa den. Esaten digu ametsa nola den zentzuen daturik gabeko kontzientzia eta kontzientzia errealitatearekiko ametsa. Gure irudimena nola den adimenaren egoera eta memoria gure irudimenaren biltegia.

531. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. bolinaga 00081 Ezer baino lehen begibistan dagoen zerbait esan behar dut: emakumeok ez gara beste gizakiak ez bezalakoak, eta horregatik, gizonei interesatzen zaizkien gai berberak interesatzen zaizkigu guri ere. Gero eta zentzu gutxiago du honelako esaerek: emakumeak ez daki deus ere ekonomiaz, politikak ez dio axola, kirolak berriz gorrotatzen ditu eta mundua urrunegi dauka.

532. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00031 Ez dakigu, jakina, zein den aldaketaren arrazoia, baina kontu bitxia da benetan. Ulergarriagoa litzateke aldaketa beste zentzuan gertatu izan balitz, baina ez da erraz ulertzen zergatik jarri duen hika bertsolerro hori. Bego horretan, beraz, aipamen hau.

533. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00050 29. Gainera laidorik izan ezik ez litzateke laguntza beharrik sarri izango ampsup123; Era askotara ulertu izan da auxilium hitzak hemen duen zentzua. Ziurrenik tribunoak plebeari eskain diezaiokeen laguntzaz ari da..

534. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00105 AEI sinatu eta gero, gai honek garrantzi handia izaten jarraitzen du. Baina, beste egunkarietan gertatu den bezala, errepikatzen den leloa zera da: lehenengo armak utzi eta gero hitz egingo da. Zentzu horretan, ETAk legitimazio politikorik ez duela aldarrikatzen da behin eta berriz. 1988az geroztik, AEI erreferente etengabea da.

535. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00015 Zentzu honetan ezinbestekoa da XII. mendeaz geroztik funtzionatzen duen Societas Navium Bionensium txit zaharra ulertzea, baionarren nabigazioa antolatu eta defendatzen duen erakundea, XV. mendean lanean hasi zen Itsasoko Kontsulatua eta kontratazio etxe bilbotarraren aintzindari garrantzitsua.

536. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Bilboko hiri-garapenaren 1850 urtea bitarteko terminoak planteatuz, atergabeko dependentziaren baitan baitan ikusiko dugu dena, nola hiriaren eitea hala hiribildu izateari eta bertako bizikera nahiz itsasadarren aldakuntzei dagokienean. Urte horretatik hasita, gertaera zenbaiten ondorioz, eten egiten da eta norabidez aldatu harartean eginiko aldaketa nahiz zabalpenen zentzu kontzeptuala.

537. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Lehenengoa ez bada ere, zentzu modernoan dagoen hiriko atlas osoena da. Georg Braun eta Franz Hogemberg-ek argitaratu zuten CIVITATIS ORBIS TERRARUM izenburu ezagunarekin eta Joris (Georg) Hoefnagel-ek diseinatu zuen.

538. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00015 Beraz, a/ Batak, gizakien jokaera berezien bitartez gizartean orokortu dena aztertzen du azalpen mailan, hau da gizarte praktikak ikertzen ditu; b/ Besteak, gizarte taldeen jokaeren zentzua ulermen mailan, hau da, praktiken logika bereziak.

539. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00009 Egileek arrazonamendu kimikoa egiterakoan zentzuaren erabilmenduari ekiten diote behin eta berriro, formuletan baloreen ordezkapen arruntaren ordez. Horregatik, problemen ebatzietara daramaten ideia eta arrazonamenduak ahalik eta era errazen eta zuzenean aurkeztu dira, noizbehinka ahozko erlazioak ere erabiliz.

540. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00009 Zentzu honetan, eta Lord Kelvin parafraseatuz, mintzagaia neurtu ahal denean eta zenbakien bidez adieraz daitekeenean, orduan horretaz zerbait jakingo dugu, zera esan nahi dugu, Kimika soilik ikasten da ariketak norberak ebazten dituenean. Norberaren lana funtsezkoa da.

541. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00113 Lotuta dauden bi atomok elektronegatibitate desberdina dutenean, (eta hau, zentzu hertsi batean beti gertatzen da, lotuta dauden atomoak desberdinak badira), beraien artean eratzen den lotura beti polarra da. Elektronegatibitate desberdina dela eta, lotura kobalentea osatzen duen bikote elektronikoa, beti atomo elektronegatiboenerantz desplazatuta egongo da.

542. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00095 5) Azkenaldi honetan, multietniko zentzua bilatu nahi zaie euskal jaiei. Kultura desberdinen arteko topagune bihurtu zaizkigu. Begira bestela 1997.eko Donostiako Euskal Asteari, Abbadiaren omenez antolatu zen Musika Hamabostaldiko kontzertuari, etab... Kultura aniztasuna da gaur kontutan hartzen hasi garena.

543. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00022 a) Alde batetik, nahiz eta legezko doktrinak oso zentzu zabalean erabili, zuzenbidetik kanpo hitz honek duen esanahia askoz estuago da eta, askotan, enpresen artean sorturiko loturak benetan sakonak direnean baino ez da onartzen. Beraz, batasun hitza baino hobeto, batzuen ustez, elkarketa edo agrupazio hitza egokiago izango litzateke, lotura sendoak adierazten ez dituzten enpresen arteko itun iraunkorrak adierazteko.

544. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00011 Eibarren, kaleko giroa, eta neurri handi batean etxean bertan ere bai, zentzu abstraktu batean, mundua hizkuntza bakar batera eramatearen aldekoa zen eta ordurarte nik neuk ere hala pentsatzen nuen. Teoriaz, esperanto sarri aipatzen zen sozialista ideietako jende artean, baina gaztelera horretara iristeko bide aukerakoa zen uste osoan.

545. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00020 Eta soilik zentzu horretan, lotura horren bidez, egin daiteke filosofia politikoaren historia. Horrela hurbildu nahi du Straussek klasikoengana, beraiek beren burua nola interpretatzen zuten ulertzen saiatuz, ez gure aurreiritzi edo gure galderetatik, baizik eta beraien galderetatik abiatuz; eta filosofia politiko klasiko horren egia-asmoa serioski kontutan hartuz, eta ez ikuspuntu positibista eta historizistaz gauza gainditutzat joz.

546. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00020 Filosofia klasikoan, Platon eta Aristotelesen obretan, errejimenik onenaren inguruan biraka zebilen hausnarketa hau. Errejimena politeia-ren zentzuan, hau da, ez gaur ikustera ohituta gauden era zatikatuan baizik eta aldi berean, gizarte baten forma, bere estiloa, bere gustu morala, bere forma soziala, bere forma politikoa, bere antolakuntza eta bere legeen izpiritua biltzen dituen errejimena.

547. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00299 Heziketari garrantzia ematen zaio oro har, nahiz eta profesionalek oso argi ez ikusi egoiliarrek zentzu horretan eduki ditzaketen etorkizuneko aukerak, haietako asko atzeratuta daudelako eskola-mailari dagokionez.

548. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00313 Sailkapen horretatik modu negatiboan atera daiteke landa lurzorua dela lurzoru urbanizaezin izenekoa; landa lurren destinoa, beraz, ondoko helburuetarik bat bakarrik izan daiteke: nekazaritza, baso, abeltzaintza zein ehizarako edo, orokorrean, izadiaren baliabideak zentzunez aprobetxatzeko (15. art.).

549. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00260 Ekologia, familiaren egoera, askatasuna... bezalako gai errealistak, eguneroko errealitateari lotutako gaiak, fantasi ukitu baten bidez azaltzen zaizkigu askotan. M. Ende idazlearen Momo (1988) idazlanean denboraren kontrola, gaur egungo gizartearen nahi aseezina, ekologia bere zentzu zabalenean dugu nobelaren gai nagusiena.

550. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00347 Hezkuntzaren ikuspegitik, hortaz, ezinbestekoa da tentsio moralez eta sozialez konturatzea ahalbidetzen duen sentiberatasuna izatea. Sentiberatasun horrek, gainera, indarrean dauden arau-sistemak eta juzgatze-irizpideak zalantzan jartzera eraman behar gaitu, eta, horrez gain, harremanak iluntzen eta sistemaren bizitza arriskuan jartzen edo, behintzat, esklerosi funtzional baten zentzuan zurruntzen duten gatazka subliminalak atzematera.

551. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00550 Gogora dezagun, zentzu horretan, juzgatze eta jokabide moralen arteko lotura, ikerkuntzak oraindik argitu ez duen arazo bat baita: praktikariak ezin egon daitezke erantzun egokiak eskaini behar dituzten liburu dotoreak noiz argitaratuko zain; ihardun egin behar dute, nork bere testuinguruan eta dakien bezain ongi -beraien jarduera, gainera, zientziak eskuratu duen mailaren gainetik egoten da maiz.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00366 Ziur nago kapitalaren eskaria zentzu batean zorrotz mugatuta dagoela; alegia, ez litzatekeela bere eraginkortasun marjinala oso maila txikira jaitsi arte kapital-stocka gehitzea zaila izango. Honekin ez litzateke ulertu behar kapital-tresnen erabilerak ia ezer kostako ez litzatekeenik, baizik eta bere errendimenduak higadura eta zaharkitzeagatiko ahitzea pixka batean besterik ez lukeela estali beharko, arriskua eta trebetasun nahiz adimenaren jarduna estaltzeko marjina gehituta.

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00366 Muga horretarako arrazoi intrintseko bat, interes moduko sari-eskaintzak baino sorraraz ez lezakeen jatorrizko sakrifizioaren zentzuan, kontsumitzeko joera indibiduala mota batekoa izanik, luzera eta enplegu beteko egoeran, aurrezki netoa kapitala nahikoa ugaria izatera heldu baino lehen bukatuko litzatekeenean besterik ez litzateke egongo.

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00088 Zirkulu itsua, beraz: edo nik edozein egoeratan askatasuna dut sonanteak sortzen dituen azentoa nire nahitara ezar ahal izateko, eta orduan ez dago inolako arrazoirik sonantikoa baino hobe silabikoa deitzeko; edo, azento silabikoak zentzuren bat balin badu, izateko arrazoia du azalean behintzat, silabaren legeetan hartzen duelako zentzu hori. Baina, lege horiek ez adierazteaz gain, kualitate sonantiko honi silbenbildend esaten zaio gainera, silabaren eraketa azentu honen eraginpean bailitzan.

555. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00144 Ziur asko bigarren modura izango da, baina lehen irizpideari ere eutsi diezaiokegu. ces gants son bon marché perpausean bon marché izenondoa al da? Logikaren aldetik, zentzu hori du, baina ez dago hain garbi hala dela gramatikaren aldetik ere, zeren bon marché-k ez baitu izenondoek bezala jokatzen (aldaezina da, inoiz ez da izenaren aurrean ezartzen eta abar); gainera, bi hitzez dago osatua.

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00025 Maldan beheraren frakasoaren ondorioz (poema noski ez zen ulertua izan, ez zentzuz, ez literatur balioez), Arestik bere poemagintza birplanteatzen du, bere poesia produkzioaren lehen etapa hertsiz.

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00138 Hori da bata. Bestea da, gorago jada aipatua utzi dudana: Azurmendik esaten duenarekin ados egonda ere, ez zait iruditzen nahikoa esaten duenik; konplexuagoa baita, zentzu tradizionala ez ezik, esentzialista ere baden ikuspegi hori ezin baita bereizi ikuspegi historikotik, alegia, etorkizunaren ispiluak islan dakarkion geroko gizarte eta aberriarekin.

558. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00138 Eta defentsa sutsu horretan, iragana etorkizunarekin nahastuko zaio, eta zentzu historikoa esentzialismo tradizionalistarekin.

559. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00085 Zentzu honetan, hautetsitako balio desberdinek aldagai independentearen mailak bezala funtzionatuko dute.

560. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00150 Zentzun honetan, gizakiarekiko baikorra da.

561. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00150 Terapian, beren duintasun propioaren zentzun gehiago dute eta besteak ere positibokiago ebaluatzen dituzte.

562. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00013 Edozein galdera erantzun dezakezu zientzien bidez eta bakarren batzurentzat erantzunik ez badago, seinalea inolako zentzurik gabeko galderak direla azkeneko hauek.

563. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak garapen etiko-morala 00033 Taldeko gehiengoaren iritzi komunak hartzen du indarra eta zentzua, eta erabaki ere gehiengotasunez erabakitzen dira irizpide moralak.

564. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak garapen etiko-morala 00037 Eta zentzu honetan, hortaraxe bideraturik egon dira Kohlberg-en ezagupen-garapenezko ereduari eginiko kritikarik nagusienak (Medrano, 1986): garapen morala argitzeko kontestuzko edukiei edo norberaren egoerei eskaini izan zaien arreta eskasa nagusuki.

565. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 00075 Ez du zentzurik zartaginean arrautzak olioa baino lehenago jartzeak.

566. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 00075 Gramatika-hurrenkera errepikakor batzuk eta idatzizko ariketa batzuk soil-soilik dituen saio bat prestatzeak ere ez du zentzu handirik.

567. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zubiaga 00110 Banaka desobedizitzea ongi dago, baina desobedientzia kolektiboak irauliko du benetan Sistema eta orduan hartuko du Erresistentzia Zibilaren zentzua, alegia, telebista itzalitakoan sentitzen duzunean milaka lagunek gauza bera egin dutela.

568. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. rekalde 00103 Politikariek zentzu handiz jokatu bazuten legea apurtu gabe, era baketsuan eta kontsentsuak bilatuz, gizarteak hala eskatzen zuelako izan zen. (Miguel Herrero de Miñón, ELKARRI aldizkaria 45. zenb.).

569. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00008 Eta urte beteko prozedura garatu ondoren, ekonomia aldetik benetan garestia eta zentzu guzietan kostu handikoa, Senatuak absoluzio adierazpen bat eman du 1999ko otsailan 26. Kongresuaren jarrera, nahiz eta errepublikanoa izan gehiengoa (Clinton Presidentea demokrata partiduaren burua dugu), zuhurra eta oso neurtua izan da, eta ez bakarrik kasu honetan. Enpirikoki frogatu daiteke azken urteotan izan den egoera edo posizio berdina impeachmentaren inguruan. Vid., GERHARDT, M.J., The federal impeachment process. A constitutional and historical analysis, op. cit., 55 eta ondorengo orr..

570. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00008 Egoera kontuan hartuz, ez da harrigarria izango operatzaile juridikoen iritzia impeachmentari buruz (behintzat orain artekoa), hau da, erlikia historiko bat, prozedura astun eta, zentzu guzietan, neketsuegia dela 27. Vid., LABOVITZ, J.R., Presidential Impeachment, op. cit. Baita, vid., =mCc=ONNELL M. Reflections on the Senate's Role in the Judicial Impeachment Process and Proposals for Change, op. cit., 19 or. Azkenez, zenbait Senadoreren iritzia adieraziz, S. J. Res. 113, 100th Cong., 1st Sess. (1987)..

571. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00105 Hala ere, helduen euskal alfabetatzera aplikatutako Freireren heziketa teorietatik eratorritako ekarpenak aurrerapausoa direla uste dut zenbait zentzutan, horrek Freireren teoria praktikoaren zenbait atal garatzeko aukera ematen digu, kontuan hartu ez zituenak edo sakondu ezin izan zituenak.

572. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00025 Ondorioz, errazago da Donostiako euskalduna erregistro linguistikoz aldatu beharrean aurkitzea, egoera frustragarria benetan, eta deserosoa batzuetan, aldaketa eskatu/exijitzen duen pertsonaren heziera, sinpatia eta zentzu onaren arabera.

573. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00054 Egia da, gure aparatu politiko-instituzionalak orain, eta lehenago berau eraikitzea helburu zuen mugimendu politiko-sozialak halabeharrez, beharbada ondoko estatuen eredua hartuz erreproduzitzen dituela bere erakunde kulturalak, kultural hitzaren zentzurik zabalenean, eta hauei dagozkien molde eta portaerak erreproduzitze hori, sarritan beti ez bada, eskala berean gertatzen dela.

574. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00025 Hutsegitea litzateke, gerra-estatuaz gizarte-estatuaz baino lehenago hitz egiten denean, norbaitek zentzu hobbestarrean hartuko balu, aurretiko erantzukizun eta betebeharrik ez balitz bezala, konturatu gabe gerra giza natura ustelduaren eta zigorrik ezaren ondorioa dela.

575. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00105 Baina zentzuneko gizonak ulertuko du lekuak, mendeak eta gaiak ez didatela uzten honelako delitu baten izaera aztertzen.

576. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00018 Zentzu horretan, meategi horietako mineralaren erauzketa bertan kantonatutako goarnizioaren menpeko funtzionari inperialen esku zegoen administrazio zuzenaz burutu bide zen.

577. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00372 Batzuk bere barne-egoeratik datoz zuzenean, beste batzuk kanpotik datozkio, nahiz eta zentzu batean edo bestean portuaren bidegarritasunean eragina izan.

578. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00149 Dena den, patriarkatuaren gaineko kontzeptualizazioak garrantzizko elementua eransten zuen eta elementu hau ez da alde batera utzi behar: sistema hau boterea erabiltzean oinarritzen dela eta zentzu honetan erakunde politikoa dela dioen baieztapena, alegia.

579. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00052 Zentzu honetan, botere kontzeptua eta aginpidearen kontzeptua nahiko antzekoak dira, honen ezaugarria zera baita: obedientzia eskatzen zaien haiek berehala onartzen dutela, derrigortze edo limurtze beharrik gabe.

580. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00085 Alderdi honetan, ez dago ezer argiagorik iraultza baino, hitzaren zentzu modernoan, hau da, gerra iraultzailearen zentzuan.

581. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00085 Zentzu horretan egin ohi da maiz gerraren apologia.

582. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00113 Garai jakin batean, Estatu-forma hauetaz zer pentsatu ote den itauntzean, jada zein zentzurekin edo zein joerarekin pentsatu zen bereizteko froga objektiboak aplika baditzakegu ere, lehenengo gure ustearen arabera pentsatu zen ala ez ziurtatu behar dugu.

583. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00143 Azaleko zentzuan, epaileek lege berri bat osatzen dute garrantzizko kasu bat erabakitzen duten bakoitzean.

584. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00427 Nahiz eta oso lodia izan Maiaren beloak estaltzen duen gaiztoaren zentzua, h. d. nahiz eta oso finko egon principium individuationis-ean harrapaturik, horren arabera bere pertsona beste edozeinengandik absolutuki desberdintzat jotzen du eta amildegi zabal batez bereizirik ikusten du,

585. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. iñarra 0216 XABIER LETE.- Zentzu antzaldatuen poemategia. Edit. Euskaltzaindia/Bilbao Bizkaia Kutxa. 1992.

586. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0117 Ikerketa hau, alfabetatu beharreko eremuko biztanleekin egindako elkarraldi ezformalez burutuko da eta berauetan barrena, zentzu existentzialdun berbak, hau da, edukin sentikorragodunak ez ezik, herriaren berezkoak, beraren esaera jatorrak, profesionaria partaide duten taldeen esperientziari loturiko berbak ere lortuko dira.

587. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0020 Arnaut Oihenartek proposaturiko bideak eta berak O.ten gastaroa neurthizetan zabaldu nahi izan zuen ildoak porrot egin zuen, honako zentzu honetan behintzat: bere prezeptiba euskal bertsoak behar zuena izan ala ez, paratu zituen poemak goi-mailakoak izan ala ez, azpi-azpian banakako irakurketara zuzenduriko hitz-neurtua aldarrikatu eta paratu nahi izan zuen Oihenartek eta jasotzeko modu horretara bideratutako hitz-neurtua ez zen landu ia euskaraz bi mende luzeren buruan.

588. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Letra ahozko munduaren zerbitzutan jartzea ez da zentzu absolutuan guztiz berria euskal literaturan, jadanik azaldu dugunez.

589. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1992 0027 Iñaki Alberdi: Euskal kultura, zentzu zabalean, Euskal Herriaren bizimoduarekin loturiko oro litzateke.

590. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1992 0027 Beraz, euskara-klaseetan euskal kulturari zor zaion tokia eskaini nahi izanez gero, zentzu zabal batean hartu beharko litzateke, hots, herri honengandik sortu diren ideiak, ohiturak, sinismenak, artea, folklorea eta abar; eta, honekin batera, historia eta geografia gutxienez.

591. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0049 11. Horrek ezerekin zer ikusirik izaitekotan syntaxiarekin du zer ikusi, eta syntaxirik elementalenarekin gainera, hala gertatzen da zentzu bizidun edo bizigabeko izen-syntagma syntaxiaren aldetik asymmetria dakartenen kontuan ere, eta jakina, goragoko nota baten aipaturiko oposizioetan, perfil delakoaren kausaz, kasu baten, konparazio baterako, ezeri balioa eman nahi bazitzaion syntaxiari zen, nahiz-eta gero syntaxi delakoaren aitzakiaz arrisku nabarmena izan beste arlo guztietarako ere inor legezko jakitun ignorantzian oinarrituriko bilaka ledin. Tribunalekoren bat ignorantzian bizi baldin bada, eta horrezaz gainera baziren han euskararik ez zekiten hiru gomitatu harrizko, zer balio epistemoniko egiazko datekeenik erakusten du halako botok, jakituriari dagokiola legearen aurrean alferreko paper bustia eragiteko arrisku bizia baldin badu, inor gizentzeko bide zabaleko izanik ere?

592. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0052 Leiçarraga-k badu gehiago ere halakorik: Orduan erran ciecén, Ençuteco beharririk duenaç, ençun beça, S. Marc, IIII, 9, grekoz: , begiak, artikulurik gabeko pluralean baitago, baina, hala-ere, Leizarraga euskarak berez duen mugagabe absolutu ez singular eta ez plural ez denaz baliatu zen itzulpenerako, grekozko zentzua batere arbuiatu gabe.

593. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0052 Izan-ere ençuteco beharririk duenac konstrukzioa, euskaraz baldintzazko zentzura makurtzen baita, baiezkoa izanik ere inolako oztoporik gabe eman daiteke mugagabe absolutuan.

594. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0236 Belarriarekin, alegia, zentzu guzien buru den entzumenarekin.

595. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0236 Beste zentzu guziak lotan daudela, belarria dizu guzien zaindari, jainkozko musika eta hitz jario goxoa bitarteko.

596. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak testuzient 0140 Zentzu honetan, hezkuntza arloan, helburu oinarrizkoenetako bat, testu desberdinen prozesamenduan lagunduko duten ikasteknika eta estrategien garapenean datza.

597. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0064 Zentzu orokorrean Europako estatuak gero eta barnesartze prozesu sarkorrago batean daude.

598. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0072 Baina Alemania berria, lehen ikusi dugun lez, zentzu askotan ez da estatu tradizional bat.

599. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0854 Zentzu honetan, nahiko harrigarri suertatzen da ezagutza falta hori, baldin eta haur-gazte literaturaren zatirik handiena itzulpen lanek osatzen badute (1991ean haur eta gazte literaturaren %62a itzulpenak ziren).

600. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. eizagirre 0028 Zentzu honetan kultur proposamen eta herri-erreibindikazio bizi eta anitzen epea da.

601. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. eizagirre 0028 Zentzu honetan isiltasuneko kultura batetik euskal identitatearen ezaugarrien erreibindikazio publikora igaroko litzateke.

602. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0030 Era berean, narrazio hauek heroiak munduarekin duen gatazka errealistakiro azaldu nahi dute.(20) Zalduneri elaberriak ere, hein batean, gizabanako baten eta munduaren arteko guduen narrazioak baziren ere, heroi zaldunaren eta munduaren artean ez zegoen gatazka esistentzialik. Zalduneriazko guduak Erdi Aroko munduaren ordenaren barnean zentzu betea zuten kultur jokaerak ziren. Aitzitik, Kixotea bezalako narrazio modernoek hain zuzen ordena-galera honetatik abiatuta, heroiak munduarekin galduberri duen erlazioaren berri ematen dute, nostalgiaz eta ironiaz. Munduarekiko alienaturik suertatzen den heroi gatazkatiaren berri ematen digute narrazio modernoek. Gatazka beraz ez da soilik gudu bat baizik eta gatazka esistentziala: munduarekin nola gudukatu ez jakitearen eta ikasi beharraren kronika.

603. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0031 Literatura hauek progresu baten, norantza bakar baten, zentzua galtzen dute, izan ere osotasunak progresio bakar eta lineal baten ideia deuseztatzen baitu.

604. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0041 Zentzu honetan, euskal modernismotzat definitzen saiatzen ari naizena modernismo garaiaren seme litzateke.

605. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0052 Genealogia hori kontutan hartuta, onartu beharra dago modernismoaren eta postmodernismoaren kronologia jarrai eta kontsekutiboak ez duela zentzurik Atxagaren lanean ere.

606. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0052 Konstante hau alegoria espazial bat da, hain zuzen euskarak sortarazten duen komunitate imaginarioaren muga markatu eta aztertu nahi duen alegoria.(41) Komunitate imaginario terminoa Benedict Anderson-ek azaldutako zentzuan darabilt. Ikus bere Imagined communities. Reflections on the origins and spread of nationalism, London eta New York, 1984 (4. arg.).

607. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0808 Artez, zuzena, justua zentzuan.

608. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0005 Bigarrena, buru jakinmin honetan dagoeneko irten beharrean pilatzen ari dena, baina geroagorako uzten dudana, denboraz kanpoko izateari buruz da, garaiz kanpoko izateari buruz (Unzeitgemampauml;ss, Nietzscheren zentzuan, denboraz kanpokoa, are garaiz kanpokoa ere, filosofilari alemanak bere buruaz ari zela zioenean bezala, entusiasmoak, deskontentuak eta deitoreak agintzen duten jarrera bat alegia).

609. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0009 Baina gaztelaniazko grotesco-ren etimologia, barregarri zentzuan, italianozko grottesco-ren grotto-ri atxiki beharko litzaioke, lehendabiziko erromantikoen irudimen pseudo-basatian hainbestetan ageri diren fantasiazko leizeetan harkaitzaren laztasuna irudikatzen duten arkitekturazko apaingarriak hain zuzen.

610. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0009 Bigarren zentzu honetan hartzen badugu, berehalatik ageri dira koadroetan trompe-l'oeil efektuak Ameztoyrenean elkarren kontrako elementuak elementuak ondoz-ondokatuz ageri direla (1) André Bretonek, automatismo psikikoaren bideetan, elkarren kontrako diren errealitateak bateratzeko ahaleginen burruka gogora ekarriz errepikazio horrek pentsaraz lezake aurpegi surrealistak dituela Ameztoyk. Nik neuk ez dut horrelakorik uste. Bere yustaposizioen arimak surrealismoaz avant la lettre du bizia, eta ez Ameztoy bretondarren dogmatik urruti dagoelako bakarrik, bistan denez. Bretonen bere Lehen Manifestuan deskribatzen duen bezala, hondar erromantikoen eta maniki modernoen elkargunean zoramenezko edertasuna bilatzeak zerikusik ez du margolari honen elkarren kontrako zeinuen arteko ordena aproposko eta sistematikoarekin..

611. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0475 Zentzu honetan, zeharkako hurbilketak aurkitu ezinik ez dago Isidor Baztarrikaren 1. Orixe Jainko-billari purrukatua, in: Orixe, Omenaldi, Euskaltzaindia, Donostia, 1965, 165-189or. eta Joxe Azurmendiren 2. Zer dugu Orixeren kontra, Jakin, Oñati, 1976; Zer dugu Orixeren alde, Jakin, Oñati, 1977. lanetan.

612. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0487 Ez zuen egin nahi mistikazko tratatu soil bat, zentzu batean Jainkoaren billa izan daitekeen bezala.

613. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0248 Dialektologiari dagokionez, benetako dialektologiarik ez zen inon egiten, hitz honi egun ematen diogun zentzuan behinik-behin.

614. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0052 Orduan zuen zentzua, trantsizio bide bat sortzen baitzen leku batetik bestera, hiritik antzokira, jaiaren bitartez.

615. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0068 Testu baten zentzu sakonera ailegatzeko idazlearen nortasuna ezagutzeak pentsa baino garrantzi gehiago duela uste izanarren, produzitutakora mugatuko naiz ondoko lerrootan, nahiz eta ezin dudan seinalatu gabe utzi, kazetaritzaren instrumentalizazioa hain modu sutsuan salatu ondoren, injustuki zapaldutako kideak kriminalizatu eta likidatzeko asmo zuzenez aurten bertan prentsa bere kasa konbokatu eta publikoki batere lotsarik gabe erabili duen bat baino gehiago badela sinatzaileen artean.

616. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0078 Justiziaren zentzua ere eduki behar da, eta justizia ez dago nahitaez kontsentsuan, ezta adostasunean ere (...).

617. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ametseninterp 0021 Ezagutzea ez da erraza, gure zentzuetatik ezkutuan mantentzen delako.

618. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0011 Mende honen hasieran, kultura tradizionala bere zentzurik literalenean aldarrikatzen zuen sentimendu erromantiko kementsu bat errotu zen, hau da, Kataluinian garatzen ari zenaren oso antzekoa.

619. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0116 Egia da zenbaitetan tristura azaleratzen dela haren begitartera, familiatik urrun eta mila arriskuren pean eraman behar duen bizimoduaren zentzu tragikoaren ondorioz:

620. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0118 Igoeran gaindituko ditugun pasu delikatuak askozez interesgarriagoak izango dira jaitsierako zentzuan (ikus b eta d).

621. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0012 Hortaz, behar-beharrezkoa da aldez aurretik bertsolariak erritmoaren zentzua oso landua izatea.

622. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0053 Esate baterako, ez baitu zentzu bera kopetabeltza edo iztapebeltza esatean darabilgun beltzak.

623. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0137 Eta, esaten duten bezala, hemengo mendibehirik ugariena gorrantza bazen, haren usteak baluke zentzurik; izan ere, beilegiak, gorrantza esan nahi baitu, gorri ilunantza.

624. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0032 3 Hemen halabeharrezko deritzogu, Osaren (1989) hitzak errepikatzeari, zentzu batean gure baieztapenaren kontra baitoaz: Beharrezko nuen seinalatzea. halaber, informazio berriaren jabe izate horrek definitzen duela fokua, eta ez posizio sintaktikoak. Beste modu batera esateko, funtzio hori eta posizio hau ez datozela hautsezinezko loturaz. Hala ere, Altuberen legearen erregulazio-indarra deuseztatu gabe. Garbi dago hitz horiek beren testuinguruaren barnean kontsideratu behar direla, eta idatzia izan ohi den eta zehaztasun-mailarik altuena eskatzen duen hizkuntza tekniko/zientifikorako Altuberen legearen erregulazio-indarra behar dugula.

625. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0019 Halaber, kultura hitzak, antropologiak txertatzen dion zentzuari jarraikiz, gizarteko arau, agindu, balore eta betebeharren multzoa izendatzen du.

626. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0108 Ideia hauxe indartu nahi zuen kontakizun bat entzun nuen Alkizako baserritar baten gora-beheretaz, plaza-baserria erabilera zentzu honetan irakaskari jakinarazi nahi zuena.

627. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0134 Amerikarrek normalean ez dute lehenaldiaren zentzurik.

628. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0063 Irakasleari nire boligrafoa gorria da esatea ez da komunikatiboa zentzu horretan, baldin eta irakaslea boligrafoari begira badago.

629. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0063 Zentzu honetan, komunikazioak ikaslearengan esanahien kalitatea eta bizitasuna zabaltzeko joera dauka.

630. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0063 Hiru iharduera hauetatik, bigarrena soilik da komunikatiboa argi eta garbi, deskribatu dudan zentzuan.

631. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0011 Autoritarismoak bakarrik ez ditu deusezten, hitzaren zentzu osoenean, zapaltzaile eta zapalduak; demokrazia bera ere sail aproposa da gizabanakoaren kaskartasuna eta ezintasuna garatzeko.

632. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0011 Horrela, tragikoaren zentzua galdu ez ezik, ez dago pentsamendu orijinala loratzeko modurik.

633. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0044 Baina pertsona zentzu modernoan aske ez zen arren, ez zegoen ez bakarrik ez isolaturik.

634. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0075 Ikuspegi estutik, jolasa benetan egiten ez den ekintza izango litzateke; baina haurrek bene-benetan egiten dute jolas, gorputz eta arima (eta helduek ere badirudi baietz, maiz behintzat); zentzu zabalean, ekintza oro jolas baita.

635. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0075 Ordea, jolasa zentzu estuan hartzen badugu, simulakro edo faltsukeria huts bilakatzen zaigu, jokuizunean murgiltzen gara; ikuspegi estu horretatik jolasa ozio eta alfer-lan hutsa da, eta egoera horren bila abiatzen da gizaki asko; egoera horretan pozik dago, (...).

636. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0107 Hizkuntza biziaren, senezko hizkuntzaren oinarrian, beraz, funtzio poetikoa ikusiko genuke (oso zentzu zabalean hartuz; ez, noski, era espezifikoan).

637. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0058 Baratz hitza hemen hilobi zentzura hartu behar da eta ez ortu bat bezala.

638. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0033 Aurreko atalean ikusi ahal izan dugunez bertsolaritzak testuinguru bat du, hori ahaztu ezinezkoa da, eta testuinguru horretan du bere zentzua.

639. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. arteaga 0009 Zentzu horretan, hezkidetzak hezkuntzako eragin-esparrua izan behar du, hain zuzen, curriculum eta irakaslan osoaren bidez balioen irakaskuntzari ekiten diona, gizarte zuzena, solidario, partehartzailea eta arduraduna lortzeko.

640. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0007 Baina Newtonen fisikaren erlatibitate arauak aplikatuz, behatzailearen perspektiba izaten da munduari zentzua ematen diona, bere munduari noski, (...)

641. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0014 Gizarte-gertakari guztiak integraturik daude hizkuntz artikulazioan eta beren gain hartzen dute beren zentzuaren zama guztia;

642. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0014 Barthes-en erantzunak Kritika eta egia (1966) obran nouvelle critiquearen printzipio teorikoak argitzen ditu: lengoaiaren izaera sinbolikoa literaturaren zientzia orokorrean nagusi; subjetua hutsarte edo ausentzia bat da, zeinaren inguruan zentzua zabaltzen den; kritika idazkuntza bihurtzen da, eta irakurleak zeregin aktiboa hartzen du.

643. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: freud, sigmund: psikoanalisiaren aurkezpena, 7-18 0008 Freudek auzitan jartzen ditu Descartesengan fundaturiko paradigma zientifiko eta epistemologikoak, zeinak gauzak zalantzazkoak direla eta agertzen diren modukoak ez direla onartzen duen arren; aldiz, ez du ezbaian jartzen kontzientzia bere buruari agertzen zaiona bezalakoa denik; horretan bat datoz zentzua eta zentzuaren kontzientzia.

644. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0050 Norberaren nortasuna finkatzeko gogoa zegoen nonnahi orduan, eta zentzu horretan aski nabaria zen emakumeen kezka eremu guztietan parte hartzeko.

645. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0041 Jane Martinek gonbitea luzatzen digu generoaren sentsibilizazioan bestelako ikuspegi bat sar dezagun: generoa kontuan hartuko dugu, hori egiteak zentzu adierazkorra duenean.

646. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.c. larronde 0005 Ez gara, ezta ere, gizonaren kalitate aberatsak oroitarazteko egokienak; ez dugu ez eta gogorik horretarako behar bezalako urruntasuna edo distantzia gure laguna zenari buruzko iritzi objektiboa (zentzurik ote du hitz honek?) emateko.

647. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0014 Benetako diglosia egoera gauzatu zen Bizkaian eta diglosia hitza Jean Psicharik bere aspaldiko Un pays qui ne veut pas de sa langue (Mercure de France 1928-urriak 1, 63-121) lanean tajutu zuen zentzu berberean darabilt, (...)

648. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0092 Horrelatsuko sentipen kritikoak alde batera utziz gogora datorkion guztia adierazi behar du, baita desegokia iruditzen bazaio ere, edo kontura ez datorrena eta zentzurik gabea dela, eta datorkion ideiaz pentsatzea desatsegin gertatzen zaiola suma dezanean bereziki.

649. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0197 Hasieran zuretzat ere beretzat bezain zentzu gutxi duen zerbait esaten dizu.

650. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0046 Baina hau ia ezer ez da XIX. mendearen erdialderako jadanik tradizioa eta ez inondik ere berrikuntza, ez hitz berri zentzu hertsian, DT-koa izanda ere zenaren handitasunaren aldean:

651. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0023 Artistak beti inguratzen gaituenaren zentzua eta esanahia ezkututik ateratzen ekiten du, gure mugak eta beldurrak sendatuz;

652. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0172 Maitasun-sonetoak dira, kutsu neoplatonikoa dutenak, eta azken garaiko beste batzuk erlijio-kutsukoak; Oteizaren poesiaren zentzuarekin harreman nabarmena dutenak.

653. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0366 Zentzu horretan, antzerkiak eskaintzen zuen, eta du, jendearekin zuzenean harremanetan jartzeko aukera, agian beste edozein literatur generok ez bezalakoa.

654. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0036 Alde batera utziko dugu, artikulu honetan barrena, soziologia terminoa, zeinak ez baitu oraindik lortu, mende honen hasieradanik, zientzia sozialen osoko corpus-aren zentzua, Durkheimek eta Simiandek hala amestu izan bazuten ere.

655. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0036 Definizio hauei jarraiki, etnografiak zentzu bera hartzen du herrialde guztietan; eta etnologia, herrialde anglo-saxoietan (haietan etnologia terminoa bazterturik geratzen ari baita) antropologia sozialaz eta kulturalaz ulertzen denari dagokio gutxi gora-behera (antropologia soziala batik bat instituzioak ordezkapen-sistema gisa kontsideraturik).

656. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0098 Baina beste zentzu batean, mintzaira kulturaren parte bat da; besteak beste, haren elementuetariko bat osatzen du.

657. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0223 Eta berbazko adierakin horretara iragaitea da (aldi berean bidea ematen duelarik forma ordenatu eta ulergarri batean bizitzeko, hori gabe anarkikoa eta esanezinekoa litzatekeen, egungo esperientzia bat) prozesu fisiologikoaren desblokeoa eragiten duena, hau da, gaixoa nozitzen ari den sekuentziaren birmoldaketa, zentzu faboragarri batean.

658. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0285 baliteke haien gaiek, haien esanahia gaur egun galdua delarik, antzina zentzu errealista edota gutxienik sinbolikoa eduki izana.

659. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0092 Ideologia, egoera konkretu bati egokitutako zentzu amankomuna delako ezagutzaren tresnen birprodukzio eta aktibazioa da eta ekintza sozialaren ikuspen estrategikoa du.

660. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 Non zen nire zentzua, nora adi nengoen?

661. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 Haiek letraren azala ematen dute, baina zuk zentzua adierazten duzu.

662. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0176 - beren zentzu instrumentalagatik: subjektuak bere garapen kognitiborako erabili ahal izango ditu;

663. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0176 - beren zentzu logikoagatik: arlo horretako nozio desberdinak haien inguruan egituratzeko.

664. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0163 Kz.eko 82-1 artikuluan esaten den bidegabeko abandonuak, zehatz eta mehatz, bizitetxea begiztatzen du, hau da, ezkontzako elkarbizitza egitateaz gauzatzeko erabiltzen den leku fisikoa 3 Hala ere, autoreren batek, Doralek, badirudi oraindik ere ulertzen duela, ezen abandonu-kontzeptuak besarkatzen duen supostua areago dela asistentziako betebehar esentzialak bete gabe uzten direnekoa, seinalatzen baitu aipatuz doktrina jurisprudentzial bat, linea beretik zebilena eta ezkontzako bizileku-kontzeptua, bai zentzu fisikoan eta bai zentzu moralean, kontsideratzen zuena (1974ko azaroaren 18ko Epaia), ezen autu honetan egon daitekeela ezkontzako bizilekuaren abandonua baita arau-urratzailea bizilekuan egonda ere, baldin eta etxea bera abandonatu gabe ere sutondoa (hogar) abandonatzen badu. Oraingoko beste Epai batek, 1983ko otsailaren 10ekoak, intzidentalki begiztatzen du ezkontideen bizilekutik urruntzearen kontzeptu zabal bat, hau da, ezkontzako helburuak betetzeko beharrezkoa den elkarbizitza hausten ez duena.

665. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0311 Diru-kopuru horiek ordaintzea ez da komunitatearen karga 1.362 art.aren zentzuan, eta horregatik itzuli behar ditu gero zordunak eduki sozialera, handik atera ziren eta:

666. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0017 Zentzu horretan, lehen abangoardia 1874an sortu zen Inpresionismoaren aldeko taldea Parisen eratu zenean (Societé Anonyme).

667. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0092 Inkontzienteen keinuei besterik gabe, irteera emate soila balitz, ohiko espresionismo baten aurrean egongo ginateke, subjektibotasunaren proiekzioaren zentzuan.

668. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0092 Bi zentzutan, pintura ez-irudizkoak Pollock-en berrikuntza teknikoei ateak irekitzen dizkie.

669. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0092 Zentzu estuan, argi dago dripping teknika ezinezkoa litzatekeela irudikatzeari eusten dion lana izanez gero.

670. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0092 Bigarren zentzuan, irudikatu beharrik ez izatean kontzientzia, irudikapenak egiteko ezinbestekoa dena (historian zehar gutxienez irudikatzea manipulazio deitu dugun iharduera moduari loturik egon da), bigarren mailara pasatzen da, eta pintatzaileak beste maila batzuetan bila dezake inspirazioa, eta ihardueran ere kontzientziaren salatze lana ere txikiagoa da.

671. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0169 Simón Marchánek zentzu horretan zaharkitze planifikatuaz hitz egin du (Objektu artetik kontzeptu-artera, 1960-1972, Simón Marchín, Comunicación, Serie B).

672. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0169 Zeren, produktu izaerara mugaturik, arte lana ekoizpenaren interesen mendean jartzen baita, eta, zentzu batean, babesgabe gelditzen baita haren aurrean, kritika egiteko ezindurik, areago oraindik, neurri batean, eginkizun hori gaitzetsi ere egiten duelarik.

673. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0063 Era berean, gizon-emakumezko bi ageri badira argazkian, ez du zentzu handirik zera idazteak:

674. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0067 Beste batek esanahia beste alde batetik hartzen dio; hirugarrenak bide berri batetik eramaten du berekin; eta arbitro komunik ez dagoenez, ezta epaimahai iraunkorrik ere, hitzaren zentzua behin-betiko finkatuko duenik, hau batetik bestera ibiltzen da.

675. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0067 Nik nahiago nuke hizkuntza hitz txinatar, tatariar edo huroiez betetzea, hitz frantsesen zentzua zalantzazko bihurtzea baino.

676. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0020 Bi zentzu horiei buruz bigarren eta hirugarren puntuetan hitz egingo dugu.

677. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0203 Horregatik hobe da horrela eta horretara esatea, zentzu horretan esatea baino; ba hobe, balizko kasuan baino.

678. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. angulo 00109 Adibidez, Xosé Estévez-ek gizarteaz hitz egitean ez digu proposamen berririk ezkaintzen; guztiz kontrakoa, berari gizarte hartan sorturiko gatazkak eta istiluak besterik ez zaizkio axola, zeren eta berak hasieratik proposatutako planteamendu historiografikoan egite historiko askoren baloreak zentzurik gabekoak direla erakusten digu.

679. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00024 Dena den antropologia hitza batzuetan zentzu zabalean agertuko da: hau da, bere baitan antropologiaren, etnologiaren eta etnografiaren ofizioa bilduko ditu. Honen arrazoia diskurtsoa eta irakurmena erraztea izango da akats logiko batean erori arren.

680. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00028 Zentzu zabalean ulertu beharko genuke kontzeptu hau.

681. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00054 Baina historiaren zentzu guztiarekin, eta barnetik!, jakinik historian gure iragana hari askotan bildua dela eta ez bakarrik Euskal Herrikoetan...

682. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0031 11. Aztertzera noa abstrakzioaren doktrinaren alde argumenta daitekeena, ea aurkitu ahal dudan zerk makurtzen duen espekulazioaren inguruko jendea zentzutik hain urrun dirudien eritzi hori besarkatzera.

683. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0031 Zentzuak dauzkatela bezain ebidente dela uste dut arrazoimenaz baliatzen direla haietariko batzuk zenbait kasutan, baina soil-soilik ideia partikularrei dagokienez, beren zentzuen bidez jasotzen dituztenez, hain zuzen.

684. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0075 Hertsiki hitzeginda, bere baitan kontraesan bat daraman edo zentzurik ez duen zerbaitetan sinestea ezinezkoa da; eta irakurlearen azterketa inpartzialera uzten dut aurreko esakuneak mota honetakoak direnentz ikustea.

685. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0075 Egia da, zentzu batean esan daitekeela gizakiek sinesten dutela materia existitzen dela, hots, uneoro eragiten eta hain aurrean duten euren zentzazioen kausa, izaki sentigabe eta ez-pentsatzailea balitz bezala jokatzen dutela.

686. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0177 (...) geure zentzuak eurak ere ezbaian jarri dituena, eta bizitza arrunteko printzipioak ere zalantza horren mende dautza, metafisika eta teologiazko printzipio edo konklusio sakonenak dauden bezalaxe.

687. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0177 Ez dut ihardun beharrik eszeptikoek garaiz-garai zentzu ebidentziaren aurka erabilitako ohizko topikoez, gure organoen sarriaskotako inperfekzioan eta engainagarritasunean oinarritutakoak adibidez, arraun baten irudi hautsia uretan, objektuen itxura anitza distantzia ezberdinen arabera, begi bat hertsiz ateratzen diren irudi bikoitzak, eta mota honetako beste antzirudi asko.

688. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0177 Eszeptikoen topiko hauek egiatan frogatzen duten gauza bakarra zera da, zentzu soilak bere hartan ez ditugula nahikoa haien esanera jar gaitezen, baizik zuzendu egin behar dugula beraien ebidentzia arrazoiaren bidez eta inguruaren izaeratik, objektuarekiko distantziatik eta organoaren ezarreratik datozkeen gogoeten bidez, egiaren eta faltsutasunaren benetako kriterioak itzultzeko haiei, euren esfera-barnean.

689. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0177 Badira zentzuen kontrako beste argumentu sakonagorik ere, hain soluzio errazik ametitzen ez dutenak.

690. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0177 118. Bistakoa dirudi berezko instintu edo aurretiko jarreraren batek eramaten dituela gizakumeak beren zentzuez fido izatera, eta batere arrazoirik gabe, eta ia ezaguerara heldu aurretik ere, ematen dugula suposatutzat beti kanpoko unibertso bat, gure hautematearen mende ez dagoena, baizik hortxe existituko litzatekeena gu geu eta beste ezein kreatura sentigarri ez egon arren edo suntsituak izan arren.

691. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0105 Zentzuz betea zen Denis gaztearen hitz hau, aitak egitate ahalke egingarri zenbaitengatik erasian galdatu ziolarik: Horrelako eredurik erakutsi diata?, ihardetsi baitzion: A, zure aita ez zen errege!

692. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0065 Izan ere, eragin hori ez da sentitzen gurasoek edo irakasleek kontzienteki, eta zentzu hertsian gogoemandako irakaskintzaren bidez, beren esperientziaren emaitzak atzetik datozkienei komunikatzen dizkieten une labur-laburretan zehar bakarrik.

693. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0052 Jakina, ez zuen jabetasuna ulertzen zentzu pribatuan edo perfektoan, iraultzaileek defenditu legez, gizamaila jakin bati berez dagozkion eskubideen halabeharrezko ondorio gisa baizik, berak duenaren tankerara, alegia.

694. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0009 Guztiak hasten dira Sarrera batekin; bertan, berari dagokion epistemologi edo kultur tokia eta Batxilergoan duen zentzu hezgarria azaltzen dira.

695. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0181 Zelularen banaketa aztertzerakoan, Batxilergoko lehen kurtsoari dagokion Biologia-Geologian dagoeneko ikusitako organismoen ugalketarekin erlazionatu beharko litzateke, zentzua izan dezan.

696. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0043 Zentzu tradizionalean, maitasunak ez du irekitasun handirik erakusten.

697. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0023 Zentzu honetan, egitura sexistak pertsonalitatean bertan errotzen eta kokatzen dira, eta hasiera batetan ikasi egin dena, maizegi gero, instintuarekin nahasten da.

698. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0044 Desberdinak dira, horrenbestez, erregularitatearen plazerra eta betebehar elementuaz osatutako jokabideak, zeren azken hauei, soilik, deituko die erregela zentzu zehatzean.

699. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0044 Zentzu honetan, Piaget-ek dioskunez, haurra berehala jabetzen da helduon lengoaiaz, kontzeptu orokor eta abstraktuez.

700. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0044 3.- Kooperazioa: kultura, zentzu zabalean.

701. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0086 Adituek azaldu dutenez, zentzu honetan, desberdinketa-prozesu hau edozein pertsona-taldetan gertatzen dela baiezta daiteke, talde txikienean ere betetzen den prozesua izaki, hau da, banakoen artean desberdinketaren fenomenoa ezinbestez agitzen dela.

702. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0021 2 Damas Catequistas izeneko Kongrazioan sartu zen 34 urterekin. Amerikan 47 urte egin ondoren, Loiolako komentura erretiratu zen zahartzaroan eta bertan hil 1979-VI-26an 90 urterekin, Institutuan 56 urte eginda gero. Komentuan esan didatenez (Elkarrizketa Loiolako Damas Catequistaseko Ama Nagusiarekin, 1897-II-13), erlijiosa oso jarraibidezkoa omen zen, santa fama zeukana. Baina, bide batez, sinestezinezko beste gauza harrigarri hau ere jakin dut Jose Mari Aranalderengandik: alegia, euskara erabat ahaztu zuela, hitz solte batzu ezik (Elkarrizketa J.M. Aranalderekin, Donostia, 1987-I-22). Zentzu batean, konprenitzekoa ere bada, Amerikan 47 urte egin bait zituen, eta horietatik hainbat Quito-n. Horregatik jarri zion, hain zuzen, Quito'n arrebarekin izena idazlan honi..

703. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0861 a) Euskal Herria, hitzaren zentzu hertsian, euskararen herria da eta izen horrek, beste adierarik izan dezakeenaz gain, garai batean euskaraz mintzatzen zen eta den herria adierazten du, batipat;

704. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0027 Ikuspuntu estetikotik ikusita, gerra - Marinettiren iritziz - zentzuentzako festa bat da, energia erabilera oparoa eta prozedura higieniko bat, ez prebentziozko zentzuan, aktibo eta (...) bezala.

705. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0035 Aurreko beste modernoek ez bezala, manifestuak ez du obra azaltzen arkano modernoa irekitzeko zentzuan edo bere ezaugarririk izkutuenak komentatzekoan.

706. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0035 Manifestu futuristak elkarrizketa ekiditen du, zentzu bakarreko generoa bait da, erantzunik gabekoa.

707. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0051 Zentzu honetan, 1986an Veneziako Grassi Jauregian aurkeztutako Futurismo Futurismi erakusketak, artisten hautaketaren eta komisarioek erabakitako muga kronologikoen inguruko polemikak alde batera utziz, funtzio garrantzitsua izan du, dudarik gabe, ikuslego orokorraren, kritikaren eta argitaletxeen interesa unibertso futuristarantz susperterazteko.

708. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0112 Testuaren zentzua atzeman eta berrematean askatasun eta indeterminazio-faktoreak duen garrantzia azpimarratzen du.

709. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0081 Proiektua, berriz, zabalago den eremu gisa, non edozein plangintza kasu honetan euskarazko kazetagintzari egokitua kokatu behar den, zentzurik ukan dezan, bai eta kontrolatzerik izan dadin.

710. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0143 Gatazka hori zentzu sendoan burruka mantentzea da herri mugimenduaren bizitasun seinale eta bermea.

711. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0143 Euskaltasunak, zentzu sendoan euskaltzaletasuna deitua, abertzaletasuna du erreferentzi gune...

712. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0236 Biotatik bat, edota hau ESek independiente eta zabal ataletan esaten duena da (beste erabat esanda, hori bai) edota, bestela, demokrazia eta pluralismoa zentzu errestriktiboan ulertzen da.

713. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0015 Eta praktikan hala bada, teorian euskaraz egiteak ez al du zentzu batean praktika hori bortxatzen?

714. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0016 Zentzu horretan problema irekien ebazpenak ikerpena, estrategia egokiak aukeratzea, partikularizazioa, orokortasuna, etab. bezalako ekintzak hartzen ditu garrantzi handia du.

715. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0228 7. Literatur genero desberdinetako zenbait testutan zentzu osoa duten itzulitako funtsezko elementuak identifikatu eta hauen iruzkina egitea, oinarrizko egitura bereizgarriak atzemanez.

716. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0228 Egungo literaturako testuekin kontrastatu daitezkeen genero desberdinetako, zentzu osoko eta jatorrizko nahiz itzulitako testuekin eta bereziki ikaslearen ama-hizkuntzan idatzitakoekin lan egitea proposatzen da.

717. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0072 Zentzu honetan ezer ez du esan nahi nire ordezkatua pisu hartarako eskubidearekin kontsideratu behar delako alegazioak, aipatu erakundearen bazkide maioritarioa delako zirkunstantzia ebentualagatik.

718. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0039 Egoera honek galdera batzuk planteatzen ditu; batzuek baliteke gaur egun zentzurik ez izatea aipatu ditugun mailetarako, baina oso interesgarriak izan daitezke etorkizuneko ezarpen-prozesuei begira:

719. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0155 Zentzu honetan, bazterretsi egin du Auzitegi Konstituzionalak, askatasun honen kontrakotzat kontsidera daitekeenik funtzionarioak afektatzen dituen egoitza-obligazioa, bada mugapen hau, batetik, hiritarrak bere borondate librearekin onartzen du, Administrazioarekin erlazio jakin batean sartzea erabakitzen duenean, eta bestetik, arrazoizko zio bat ere badauka horrek, nola baita lan-obligazioak behar bezala segurtatu beharra.

720. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0224 Zentzu honetan, Auzitegi Konstituzionalak esan du, eskubide hau ez dagoela trabatzerik arau konstituzionalaren helburuaren kontrako doan formalismo enerbante batzuengatik ernegagarri esan nahi du hor inondik ere.

721. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 Zentzu honetan, lehendabizi aipa daiteke, botere publikoen obligazio konstituzionala, kontsumitzaile eta usatzaileen defentsa garantiza dezaten, horien osasuna, segurtasuna eta interes ekonomiko legitimoak babesteko xedearekin (51 art.).

722. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0263 Ez erabili 'eman zen' 'gertatu' edo 'jazo' aditzen zentzuan.

723. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0263 Estatu espainiarretik kanpo, ez du zentzurik bereizketa hau egiteak.

724. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. biguri 0021 Zein da zentzu horretan zure esperientzia?

725. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. peña 0185 diplomek ordea ez ditek ezer esan nahi, iragarleak beste zentzu zorrotzagatik nabariak dituk, emakume honek laguntza handia ematen dik krisietan...

726. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. gatti 0080 Ez luke hemen zentzu handiegirik izango kontzeptuokin hasteak, euskarak identitatearen gune den aldetik duen konfigurazioa barnetegian agerian geratuko ez balitz eta agertze horretan irakaslegoaren eskuhartze garrantzitsua ez balego.

727. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. gatti 0080 Alde honetatik, bereziki bizia da barnetegietan gertatzen den elkarreragintza; izan ere, elkarreragintza honetan hizkuntzaren zentzu guztia eratzeko oinarrizko kategoriek parte hartzen baitute (...)

728. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. gatti 0087 Beraz, irakasle euskaldunberrien sail hau sartzearen ondorioz, aldaketa garrantzitsua gertatzen da hizkuntzari buruzko gizarte irudikapenen arloan, euskararen NORi (gizabanakoa edo berezko taldeak edo nazio komunitatea) eta NONi (familia edo kalea edo ikaskuntza-gunea euskaltegia, barnetegia) atxekitzen zaien zentzua ukitzen duen aldaketa, hain zuzen:

729. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. gatti 0094 Horrela, bada, euskara ikasteak (berriro azpimarratuko dugu hizkuntz ikaskuntza + ikaskuntza sinbolikoa) ez dauka zentzurik honek kultur sustratu aldaezin bateko aurretiazko kide izatea eskatzen dionarentzat, ez eta gehigarrizko hizkuntz gaitasuna eskuratzekoa ezik prozesuari bestelako ezein konnotaziorik sumatzen ez dionarentzat ere.

730. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 0018 Giroak bultzatua, zentzurik ez zuen hitza desagertzen da eta eguneroko bizitzan, balada hori gordetzen dutenen eguneroko bizitzan agertzen den tresna aipatzen da baladan.

731. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0043 1ª, Kristautu itzaren zentzua.

732. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0244 Alderantziz, zentzu osoz eta ongi naita eta zer egiten zan ederki oartuz egindako aipua da.

733. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0127 Zer ote da eskubidea?, nola ulertu bearamplt;rampgt; dugu itz onen zentzuna?

734. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0167 Orduan zentzuna guztiz aula bezela geratzen da, bearra dan egipenerako indarrik gabe, eri edo; baña geron aldetik egoki ta bearrak diran eragipenak jokoan jarri ez ditugulako.

735. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0217 Nere senarrak, bere onean delarik dionaz, badut zentzu; bainan zentzua ere behar da oneratu, behar da maitasun-bidean sar-arazi.

736. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0217 Izan banu zentzu bezenbat amodio, Kaxkopel nere senarrak nahikunde azkarragoa izanen zuen; eta ez zen - barka, otoi! - andere Bareren bidetarat lerratuko.

737. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0055 Jo lanean, erna, berma, neka,
Bat da lana, lan-moldeak hameka!
Etxeko-jaun laborari batek, beihala,
ezaguturik laster hiltzera zoala,
bainan oraino bere zentzu guziaren jabe,
bildu zituen bere haurrak, lekukorik gabe,
eta erran zioten, mintzoa apal:

738. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertsopaper 0095 10. Bastante samar saiatu dira
engañatutzen lanean
modu orretan ibiltzen dena
eztago sentzu onean
nik orrelako senar bearrik
ez daukat aldamenean
kontentu gera kuadrilla ortatik
libratu geradenean.

739. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0026 Txirrindulari zeranez gero
ez falta arrazoirikan,
ni pianoan saiatutzen naiz
hara ba txikitatikan;
beraz laguna ez banu izango
hortarako eskurikan,
bizitzak ere neretzat inolaz
ez leukake zentzurikan (bir).

740. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18511 Zentzu horretan, etekinak koantifikatzeko metodo orokor bezala, zuzeneko zenbatespenaren araubidea indartu da, hori baita metodoetan onena lortutako etekin erreala zergaketara ezarritako etekinera hurbiltzeko, eta gainera metodo horren bidez inbertsioarentzako zerga-pizgarriak ezarri ahal izango da.

741. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00036 Espirituaren babesean ez balitz, gure jarduerak apenas zentzurik izango lukeen.

742. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00050 Txalaparta argitaletxeko harpidedun batek luzatu omen zuen proposamena. Nonbait jakin zuen eta bi emakume euskaldunek Asian zehar egindako bidaiaren ingurukoa, eta hemendik liburu aski polita sor zitekeelako iritzia zuen zinez. Argitaletxeko arduradun Pernando Barrenak antzeko hitzetan gogoratu zituen orain karrikaratu duten idazkiaren aitzin zirrikadak, izan ere, bizikletaren gurpilaren arrastoak orain idatzizko hitz bihurtu baitituzte. Zentzu honetan, izkribuaren bereizitasunak lau zutabetan xutu zituen Barrenak: txirringaz egindako bidai baten liburu kronika da, hamabi hilabetetakoa, lurralde franko ezberdinetan jarduna eta bi emakume bere protagonista direla, eta honenbertzez, haien ikuspegi bereziaz.

743. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01531 Hiru kale nagusi ditu, ipar-ekialde zentzuan orientaturik eta sestra-kurbekiko paralelo antolaturik: Errosario kalea, Santiago kalea eta horren jarraipena den Pilar kalea eta oso aldatua dagoen Gurutze kalea. Garai batean Araba aldera joateko bide zaharrak, Errepidea izenekoak, kale horiek mozten ditu, hiribildu osoa ere ekialde-mendebalde zentzuan mozten duela

744. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 -Ikusi diagu obra bat freskotasun handiz emana. Jokalariek testuaren indarra doblatu ditek beren jokoaz, erran nahi baita, zentzua ongi beretu dutela eta interpetatu.

745. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00024 Argibiderik gabe, agiririk gabe, aldarririk gabe, komentariorik gabe, irudiei zentzurik eman ezinik uzten gaitu.

746. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00024 -Beno, zentzu batean bai. Bederatzi urte bete ditu Esan Ozenki proiektuak, eta 150 erreferentzia kaleratzea izugarrizko lana da.

747. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00024 Bestalde, asuntoa da garai batean esan nuela marxismo-leninismoa jarraitu behar zela sandinismoak bere nagusitsuna galdu zuenean, beti ere kontestu batean eta umorezko zentzuarekin.

748. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00043 IRAKURZALETASUNAK inteligentziaren garapena bizkortzen du, jakinahia asetzen du, hiztegia aberasten du, imaginazioari eta fantasiari ateak zabaltzen dizkio, kultura iturri agortezina da, sormena eragiten du, kontzientzia morala eta zentzu etikoa sortzen du.

749. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Egoeraren edozein aldaketa Madrilgo Kongresuaren eta Senatuaren menpe nahi dute, baina 20 urte geroago ez du zentzurik euskal herritarren etorkizuna espainiarren gehiengoak ebaztea.

750. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00025 Legegintzaldiaren amaieran mota honetako batzordea sortzeak zentzu handirik ez duela onartu bazuen ere, hurrengo legegintzaldietarako aurrekari gisa balioko lukeela esan zuen Olanok, une honetan konpromisoa hartzea beharrezkotzat jo baitzuen.

751. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00025 PP eta PSOEko ordezkariak proposamenaren zentzuarekin ados zeudela esan zuten, baina ez dela une egokia adierazi zuten.

752. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0002 Zentzu horretan antimilitaristok, ikasita daukagu berak erakutsitakoa.

753. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. intxausti 0033 Zentzu orokor batean esan nahi dut.

754. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Zentzu handirik ez baitauka ume txikiei Xirrixta eskaini eta gero ezer gabe uztea.

755. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Proiektu horren kontra mintzatu ondoren, egin zitzakeen txikizio eta kalteak sinbolizatzeko hain zuzen, zentzu biko amaiera hau eman zion azken bertsoari: Ikusi ere ez dugu egingo, baina sentituko dugu.

756. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 Hala ere, ez ditu falta diren hitz guztiak sartu, egilearen hitzetan errimatua izanik, hiztegian berba guztiak sartzeak ez dauka zentzurik, selekzionatu egin behar dira batez ere bertsolaritzaren ikuspegitik.

757. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0042 Apaiztu ondoan, Gipuzkoako herri batean emazteki batekiko amodioa medio fede-zalantzak sortu zaizkio, eta hauek hartaraturik bere bizi guztiari zentzu tragikoa itsatsiko dion biziera bururatuko du, onbehar, erromes eta ahulen alde emanik.

758. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. zabaleta 0012 Ez gara pesimistak, bakar bakarrik konstatatu egiten dugu espainierak katalanaren ordezkatzea aurrera daramala eta zentzu honetan gero eta okerrago goazela (Albert Rossich).

759. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. gereño 0010 Bidezkoa da, oso zuzena eta egin beharrekoa, norberaren lanpostua defendatzea, baina zentzuz, portaera erratuek besteen lanpostuak kolokan jarri ditzaketelako.

760. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Urtaroaren urrialdi eta larrialdi horretan hartzen dute beren zentzua honako euskal esaera zaharrok ere: apirila onik nahi baduzu ikusi / ehun urtez beharko duzu bizi.

761. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Euskaraz loraila ere baden apirilaren emetasun, edertasuna eta gaztetasun horrek badu emetasun zantzua, eta baita zentzua ere.

762. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 EAEko alderdiek euskarari dagokionez elkarrizketaren beharra onartu dutela azpimarratu zuten atzo AEKko kideek, eta zentzu honetan adierazpen berri bat egingo diete.

763. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Zentzu honetan, elkarrizketaren bideari uko egin dion Kultur sailburuaren alderdiak berak, elkarrizketaren beharra onartuz, duela hiru urtetako EAJ alderdiak eta AEKren arteko akordioan oinarrituriko prozesu bat zabaltzea proposatu du, azpimarratu zuen Mendizabalek.

764. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Nafarroako egoerari buruz, bestalde, Eduardo Condek oso positibotzat jo zuen irrati euskaldunen inguruan sortutako euskaltzaleen plataforma, plataformak beste dimentsio bat eman dio euskarari eta HEAri, zentzu honetan, irakasleen preparazio kontsentsuatua, laguntza ekonomikoa eta euskararen munduan sortzen diren ekimen guztiei erantzun beharra aldarrikatzen dute.

765. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 AEK Iparraldeko gizartean integratua dagoen arren, bertan bizi duen egoera gutxiengoen azpitik dagoela zehaztu zuen, eta zentzu honetan, orainarte ezer egin ez duten erakunde guztiek bere errespontsabilitatei aurre egin beharra aldarrikatu zuen.

766. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Zentzu horretan, Heziketa eta Enplegurako Euskal Institutoaren sorrera garrantzizko faktorea izango da, Instituto honek eztabaida zentzu bat izateaz gain, kordinatu eta zehaztuko bait ditu, etorkizunera begira, betebeharreko ekintzak.

767. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Ez bait du zentzurik ikastaro eta irakasle onak edukitzea tresnak eskaxak edo traketsak badira.

768. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Zentzu honetan, Ordoñez bat etorri zen atzo Jaime Mayor Oreja alderdikidearekin, horrek hiritarrentzako urtebeteko galera ekarri ziela azpimarratzean.

769. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0010 Eta zentzu honetan, aipagarria da, iaz izena eman zuten 23.280 ikasletik 13.000 inguru izan ziren matrikulatu zirenak.

770. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0020 Bigarren eskaintzarik izan zen, zentzu batean hobea, baina zortzitik bati bakarrik luzatu zitzaiona, Matxitxakon lanean ari zen farozainari, alegia.

771. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0020 Zentzurik ez du orain etxe bat erosten hasteak, jakinik hamabost egun barru Donostiara edo auskalo nora bidaliko gaituztela.

772. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Aipagarria da zentzu horretan Sortzen erakundeak hilabetetan Eskola Publiko eta Ikastoletako kideak bildu eta elkarlana bultzatuz talde ezberdinak batzeko eginiko ahalegina.

773. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Emandako epean beteko ez balu, udal lantaldea bidalia izango litzateke langa kentzera, horrela izan zelarik, horregatik, eta kartela kentzeagatik Luis Arizmendik alkatea salatu zuen, arazoak legedi zentzua hartuaz.

774. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7155 - Monotoniari aurre egiteko gaitasuna.
- Estresari aurre egiteko gaitasuna.
- Sufritzeko / norbere garaipenerako gaitasuna.
- Norbere kontrola.
- Egonkortasun emozionala.
- Ekintzarako joera / higikortasuna.
- Artezpideen betetze-maila.
- Taldean lanegiteko gaitasuna.
- Diskreziotasunaren zentzua.

775. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. intxausti 0035 Bata dotoreagoa eta bestea informalagoa direla dirudite zentzu guztietan.

776. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. ormaetxea 0003 Opa izatekoa litzateke kooperatibek beren sustraiak ez galtzea eta Euskadin ditugun arazoak aurrera jarraitzeko indarra galtzea, batez ere industrian ez ugaltzea Arrasateko kooperatibismoan, horrela enpresari bertuterik badagoela eta batez ere gizartearekiko, lan munduarekiko eta gure herriaren beharrekiko konpromezuaren zentzuak bere horretan dirauela erakutsiz.

777. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Argi dago, ordea, eskualde bat zentzu horretan kontserbatu nahi badugu ezin dugula ukitu ere egin, alegia, printzipiozko ezintasun bat dagoela egoera klimazikoan mantendu nahi izate eta handik etekinik atera nahi izatearen artean.

778. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0003 Ez dut nik ukatuko bizi garen gizarte honetan ezberdina izatea problematiko bihur daitekeela, eta zentzu honetan irudi dezake hobe litekeela ume batek ama eta aita izatea.

779. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00004 Saran abiatu berria da Iparralde osoan zentzu honetan lehenbizikoa den esperientzia.

780. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00004 Zentzu honetan Jan Battitek dioenez, ondoko urteetan ezagutuko dugu diferentzia hor; tresnetan gastu gutiago izanen dugu aise!.

781. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Gizarte lausoa eta zentzu gabea, gurea!

782. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Beren beharra eta zentzua ikusi ondoren, horietariko batzuk Diputazioaren dirulaguntza jasotzen hasi ziren.

783. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Zentzu honetan udalak hauteskunde ekitaldiak egiteko lekuak zehaztu ditu eta Hauteskunde Batzordearen eskura jarri ditu.

784. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Zentzu honetan, bi administrazioen arteko elkarrizketak daude, eta arrazoizko epean, erabakietara heltzeko asmoa dugu.

785. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0006 Herri bat bere kultura eta sustraiak ezagutuz sendotu eta aberastu egiten da eta GALTZAUNDIren lana inportantea da zentzu horretan.

786. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0010 Orain Negu Gorriak-ekin jende gehiago sartu da jokoan, baina taldeko besteek ere, nahiz eta hainbeste ez ezagutu, oso zentzu positiboan harritu naute.

787. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. gartzia 0031 Bestetik, zure zentzu guztiak entzumenean konzentratzen dituzu.

788. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0001 Batzorde Nazionalak, bada, uste izan du gure papera definitzen duten helburuei eta, euskal sindikatu garenez, gure zentzuari buruzko gogoetan sakontzeko une egokia dela.

789. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0003 Perspektiba honexetatik begiratuta hartzen du zentzua lan harremanetako marko propioa, helburu estrategiko bezala formulatzeak, baina ez bakarrik euskal sindikalismoaren baitan, langileak eta mugimendu sindikala nazio-eraikuntzako proiektuan sartzea nahi duen edozein formulazio abertzaleren baitan baino.

790. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1992 0006 SAKONTASUN.- Sakon+tasun. Profundidad. -TASUN atzizkiak izen abstraktoak sortzeko erabiltzen da, neutroak zentzuz.

791. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1993 0010 Zentzu honetan beraz, guztiok behar dugu izan intsumiso; desobedientzia zibilak desarmatuko ditu eta koarteletan atrintxeratutakoen arrazoiak.

792. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00031 Ant.- Bai, oiloaren ipurdia den bezalaxe xelebrea. Ez dakit zer dagoen gure artean: inbiria den, zentzurik eza edo... Hemen konturatu behar da klimak, loraldiak, eguraldiak, etab. asko mugatzen gaituela. Leku asko dago erleak jartzeko, baina saiatu egin behar da leku egokia bilatu eta inori kalterik ez egiten. Garai batean guk Akurrika aldean (Hernanitik Arano aldera) edukitzen genituen erleak. Beno, han eta hemen. Hemen uztak huts egiten bazuen han seguru eztia eta alderantziz ere berdin.

793. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00007 Erakusketa-gida zuen gizonak, arte kritikari ospetsu bat, Hau Picasso bat da eta mende honetan gertatutako gauzarik ederrenetako bat da, baina ulermena behar da. Ez da edozeinek entenitzeko moduko bezain arrunta. Zure zentzu estetikoaren, sentsibilidadearen maila igo beharko zenuke. Orduan bakarrik ikusiko duzu zer den erantzun zion.

794. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Arima galdua nintzen zelulen eta zenbakien unibertsoan, eta soilik zure ondoan hartzen zuten zentzua Jakintzaren hitzek.

795. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0022 Ez du inolako zentzurik!

796. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0010 Euzkadi, laster, ikusiko da
askatasunen bidetan,
Euskalerriak bere botoa
emonik lendabizitan;
guda odola ez dedin galdu
zentzun gabeko kezketan,
Euzkadi'k baitu gizon garbia
erriaren arduretan.

797. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0019 Hori bai, beti zentzu erlijiozko finenaren barruan eta, baita, bertso eta kantaren aldetik, altura eta dotorezia literario ongi zaindutako eta artetsu batez baliatuz.

798. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0019 Zentruek materiale didaktikoa, zentzu zabalean ulertuta, beraien gain har dezatela zentruaren aurrekontu ekonomikoarekin gastuei aurre eginez.

799. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0010 Asko aurreratu arren, okerreko zentzuan ez egiteko.

800. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0023 Ohitura batzuk hartzeko aukera ere ematen zuten: portaera ohiturak, arriskuaren zentzua, kotxeen aurrean erretiratzea...

801. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0002 Horrela, hizkuntza orokorrak berez duen polisemia (e.b. reconocimiento), areagotu egiten da zuzenbidean, zentzu tekniko berri bat gabe, hiru, lau edo gehiago eransten diolako.

802. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0009 Zentzu honetan, baserritargoaren erritualen denboratasunak aspalditik laga ditu nekazaritzaren iharduera ekonomikoen erreferentzi puntuak.

803. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. jimenez 0020 Bilboko ibaia merkatalbide eta ondasun iturria izan zen, ur-irudiaren zentzu ia literalean.

804. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. irigoien 0003 Nere hizkuntza eta nere mundu afektiboari zentzu bat emateko hori guztia jasotzea beharrezkoa egiten zaidak.

805. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0005 Zentzu horretan, urte hasieratik kantaldi, bertso saio eta kirol saioak antolatu dituzte.

806. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0005 Zentzu horretan badaude zenbait nobedade: errate baterako Trialsin izeneko ikuskizuna edo Garmendikobordako arean jarriko den txoznan alkoholik gabeko edariak salduko direla bakarrik...

806 emaitza

Datu-estatistikoak: