XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0095 Orain artian naibageric chiquiyenak, aspiratuten izan nau, eta Jaungoicua servietaco aurquitu dodan eragozpenic ariñenac, bildurtu; baña badaquit orain nora zucendu; aurquituteco atseguiña, indarra, eta sendotasuna.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0050 (...); opa deutzudaz, Jauna, neure bicitza, eguite ta neque gustiac neure pecatuen orderaco, ta icharoten dot ceure ontasun ta erruqui amaibagian, parcatuco deustazuzala ceure Odol precioso, pasiño ta eriotzagaitic, ta emongo deustazula gracia bicitza obetuteco, ta Zeu serbietan irauteco neure eriotzaco orduraño. Amen.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0130 Nere Jesus guztiz ona, Zure Ama chit Santua, San Juan icasle maiteari, Gurutze gañetic gomendatu ziñionean, Zure ta gure Amaric onena onratzen, serbitzen eta amatzen, eracutsi ziñiguzuna: nic escaintzen dizut, Aita San Inazioren beste birtute guztien artean, arc Ama Birjiñari izan zion debozio guztizcoa, ta maitetasun paregabea; ta orregatic Ejerzizioetaco liburua escribitzean, Ama maite ori, eracusle eta guidaritzat iduquitzeco, zoriona izan zuan.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 Batzuec janari serbitzen diote.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Gucia alperric ondaturic, bada bazter ayetan gauzac biciro garestitzera etorri, eta alaingo bear, premi eta azqueneco miserian bere burua icustera etorri zan, nun lenago jaun aberats zana, serbitzen jartzera beartua icusi zan, eta ¿certan? abere beltz-zantzan.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0659 Nere Jaungoiko eta Jaun Jesu-Kristo, neurrigabe ona zeralako, damu det biotz guzitik, Zu ofenditu izana; lenago ill pekatu egin baño (1) Kontriziozko egintza onek serbi dezake estutasunetan, baita maiz esateko ere, bere bitartez, alik lenen, Jaungoikoaren graziara biurtu dediñ, pekatu mortalen bat egiteko zorigaitza izan duana.

7. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 ¡Oh Zoriona! Jose arotsaren emazte garbiyak, lurreko lizunkeri mota guztiyari alde eguinda, echecho batean bere lanak ondo eguiñaz, Jaungoiko maite-maitea ondo serbitzen zuan Mariak diyo entzun nai duan guztiyari: Biyotzak salto eguiten diyola (...).

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Zure Jaungoikoa jaurestuko dezu; ta bera bakarrik serbituko dezu.

9. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta Zaldunari besotik oraturik, makalikan Señora koittaua ukat eiñda balitz bezela, eruan eban sapaillu aldendu batera, eta bularra gorata bera, esan zetsan legunki: - Mira eiñda nozu, aiñ gaztia eta jatorra izanda zu, nola bizi zaran aiskideren bat zerbidu gabe, ainbeste andrakume eder artian iñor ez dozula ospatzen.

10. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0122 Ni ere, marsan dagoen Gizadiari buruz, akordura eta pensamentura nator, geracen diren herriok, zerbicera geracen diren herriok, hegal eroriak dituztenek, beren arimako gogotik direna maitacen ez dutenek, laster bukatu behar dutela, eta gainera etoiki eta doilorki bukatu.

11. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 (Ardoa serbi beza guztioi).

12. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0026 Ez du Jaungoikoak lurra egin, zuk maitatzeko ta serbitzeko; oinpean erabiltzeko baño.

13. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (27) Izan ere, zein da aundiago? maiean eserita dagona, ala serbitzen ari zaiona?

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 Bekatariaren eriotzaz, eta onek orduan izango zuan larritasun ta desesperazioaz itz egitean, esanaz, ordu ura etorri ezkero, etzegoala geiago betarik Jainkoagana biurtzeko; adieraztean, zein zorrotz eta zuzena izango dan Jainko Juezaren aurrean bakoitzak eman bearko duan kontu zearoa; ta zein ikaragarria izango dan pekatariaren egoera, amatu ta serbitu bearrean, ainbeste aldiz, eta ainbeste eskergabekeriz ofenditu ta despreziatu zuan bere Egillearen aurrean, aizken epai betiraundikoa aditu ta kunplitzeko; aditzea berari batez ere ain argiro ta biotz irazequiaz itz egiten, sekulan akabatuko ez diran millaka ta millaka eternidadeko urte aiezaz, arriturik, bildurturik ta ikaraturik guztiak penitentzia egitera mugitzen ziran.

15. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0057 Irigoien
Iñork eztu gogorik
gazterik iltzeko...

Mugartegi
Baizik mundu onetan
ondo ibiltzeko,
Euskalerri maitea
nago serbitzeko,
euskeraz dakiten dana
adierazitzeko.

16. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ta orain arte egin dugunak eta aurrera egin genezakeanak, uste okerrean egoazenak arritzeko bakarrik zerbiduko du.

17. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Bertara dareanekoxe, epotx buru-biribil bat daukie afaria zerbiduten.

18. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0245 Bakea, zerbitzeko eta laguntzeko guraria, parkatzeko eta maitatzeko gogoa hazi egiten jakez, e.a..

19. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0037 (Linda, bar-era hurbiltzen da kopak zerbitzeko asmotan).

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 - Horrela ikasiko duzue eta hurrengoan hobeto zerbituko duzue.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Eta berebat, bihotza bakarra denez, eta beste gorputz-atal guztiek ere, gorputz bat egiteko, batasuna hortik hartzen dutenez, horrelaxe jasotzen dute Erreinuko guztiek ere, nahiz eta asko izan; zeren eta Erregea bakarra da, eta bakarra izatekoa bait da, horregatik behar dute denek bat izan Erregearekin, hura zerbitzeko eta laguntzeko egin behar dituen gauzetan.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0095 Ponpatutako urak fluidoa kondetsatzeko zerbitzen du neurri batez.

23. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0023 Ez nukeen egingo, niri ontzi bat ardo gehiago zerbitzeari ukatu ez baldin bahit.

24. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 Atreyu, hankak gurutzaturik, mahai nimiñoaren aurrean jezarri eta serbitu egin zuen.

25. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0014 - Erotuta zaude ala? Babesa laikoei eskatu nahi diegu; horrela Jainkoari zerbitzeko aukera izango dute.

26. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0010 Inaziok bere bizitza Jainkoa eta gizon-emakumeak zerbitzeko bokazio bezala sumatu zuen.

27. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0077 Hain begi zuriak ixten dituen izua, probatua izanen da,
hiru kopatan serbitua
olatuen itzalpean.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0216 Haatik, konfesa behar dut: asko eta asko falta zaigu oraindik Fedearen elkarrizketa honekin belaunaldiek elkar serbi dezaten.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0095 65.- KONTSEJU JENERALA Lagundiaren zuzendaritzako goi organu iraunkoia da; ta Lagundia bere bizitzan nahiz Elizarekin duen konpromisoan serbitzen du.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0110 Honela, gazteak, gaur eta biharko Eliza serbi dezaketen giza heldutasunera iritsiko dira.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0196 Batez ere, azpian geldi zezakeen zikinak, arretu gabe, botila dena serbitu litekelako.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0028 Literaturaren kontzepzioaren aldetik, zera azpimarratu beharko genuke: Ustela-ren ideiari jarraituz, literatura ekintza autonomo bezala ulertuko dute, autonomia hori azken puntuetaraino indartuz: Ez gaude inori serbitzeko, geure buruak argitzeko baino (14).

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0072 Teknika hauetako batzuek bestalde, une honetararte ezezagunak ziren ugalkortasun-prozesuaren arlo edo fase batzuk ezagutzeko ere zerbitu dute.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0241 Jainkoagana bihurtu zenetik, aukeratu zuen Jaunari oso-osoan zerbitzea besterik ez zuen gogotan, lurreko beste inori zerbitzea alferrikotzat bait zuen.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0246 Inazio ekintzaileak Jaunari eta Elizari zerbitzea du ikusmiran.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0246 Jainkoa hutsean zerbitzeko berotasun eta bultzada ematen dizkigute.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0238 Jainkoa serbitzeko gogoa dauka.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0238 Eta Elizak badaki Jainkoa serbituz, Jainkoaren errukiaren ondasunak iritxiko dituela.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0238 Guk ere hobe genuke Jauna serbituz, Jaunaren betetasunera iritxi.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0173 Askatasunaren argia falta zitzaien gazte horiei; Europatik etorri eta Erregeari serbitzen belaunaldietan hor jaiotako, bertako, zirenek, herriaren ardurak eta lanak bereak zituzten, baina aginte politikoa, Erregeak gordetzen zuen zuhur eta zitalki.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0092 Sasoi honetan Pedro Fabro eta Frantzisko Xabier (29) Frantzisko Xabier Nafarroako sendi argiko semea zen, eta haren sendiak Carlos V.aren aurka gudatzen zuen, Iñigo Iruñean zauritu zutenean maisuekin hitzegiten zuen; hauek gero, ejertzizioen bidez, Jainkoa serbitzeko irabazi zituen.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0109 Eta irain asko egin zuela gure Jaunaren aurka hura serbitzen hasi zenez geroztik, baina ez zuela behin ere bekatu astunik egin; aitzitik, gero eta debozio haundiagoa zuela, hau da, gero eta errezago aurkitzen zuela Jainkoa, eta orain bere bizi guzian baino errezago.

43. 1969-1990 gipuzkera poesia i. olabeaga 0047 Ark poztuko nau,
Zure aurrean gaur,
nere gogoko griña magurrak zuzenduz
lasai biziko naiz, nik zu, zuzen serbituz.

44. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0046 Turkia`n ba-zan, guretzat beintzat, beste gauza on bat, oso ederra eta ugari serbitu oi zigutena: jogourt dalako mamia, alegia, gozatuta poz-pozik jan oi genduana.

45. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0023 Onela dio Gipuzkoa'ko Fueroak: Guda arazoetan Erregeari serbitzean lege zaarra eutsi.

46. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Ziñez ta benetan bete aal izateko Alderdiaren asmoak ain zuzen eta nere erriari zerbitzeko ere bai noski.

47. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Nere burua euskotar egin nuenetik EAJ`ri serbitzea izan da nere asmoa.

48. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Pla zahar honentzat, beraz, munduko gauzarik txarrena estaduari zergak ordaindu behar izatea da; eta oraindik askoz ere txarrago dela dio zerga hoiek hiritar eta nekazaria behar bezela zerbitu eta administratuko ez dituen estadu bati ordaindu behar izatea.

49. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarrionandia 0001 Gutariko bakoitzak bere bihotzaren arauera idazten du, eta gure bihotzak Alderdiarenak eta herri maitearenak dira, eta hauxe zerbitzen dugu gure arteaz. (M. Sholojov).

50. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. azkune 0001 1889. urtean armadan zerbitzen ari zela, Holandako gobernuak Java irlara bidali zuen hango fosilak aztertzera.

51. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0001 1. (Peñagarikanok)
Kristau sutsua, gizon apala
berekin zenbat bertute.
Bertute hauek, txikiena ere
haundia egiten dute.
Lagunurkoa serbitzen beti
ta sarritan musu truke:
bera bezala izaten danok
saiatu behar genduke.

52. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1989 0001 San Paulok, Jaungoikoari serbitzeko ustean, kristiñauen aurka jarri zan; Jesusek, bere garaian, oartu eutson: Ez da ona egiten dozuna; Neuk erakutsiko deutzut zer egin bear dozun Aitaren serbitzuan.

53. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0019 Juantxo berriz, zenbat eta jauntxo handiagoa zerbitu, orduan eta harroago.

54. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0019 Donostiako Doctor batek badu Juantxoren arrebaren baserri ondoan txalet bikain bat, eta noski, Juantxo berehala joan zitzaion Doctoreari zerbitzera eta bere lorategia zaintzera bi sosen truke.

55. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0100 Eta jatetxe dotore honetara etorri naun; eta ez didan sinestuko: neskaren herri bereko kamarera xarmant bat zegon hemen zerbitzen...

56. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00110 Asko dira armadarako aingurak hornitzeko eskaria bereganatzeko lehian sartzen diren burdinolak, baina Hernani da urak bere errotara biltzea lortzen duena: 1750ean Hernaniko Udalak, Josefa Gregoria de Beroiz eta Jose Ignacio Duque de Estrada, Fagollaga, Pikoaga eta Ereñozu burdinoletako jabeak hurrenez hurren, elkartu eta kontratu bat sinatu zuten Gortearekin; beran, urtean 20.000 tona aingura lau urtez zerbitzeko konpromezua hartzen dute, eta ordainetan, mendietako lehengaiaz baliatzeko kreditu eta pribilegioak jasoko dituzte.

57. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00010 hitzaldiak ematea dela, mahai-inguruetan parte hartzea dela, egunkarietan idaztea eta beste mila, beren benetako lanetik distraitzen dituztenak, eta, azken finean, taberna batean kopak zerbitzea baino ahalmen sortzaile gutxiago eskatzen dutenak.

58. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0069 mugaseosa. Aduanetan zerbitzen den Casera.

59. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00031 Joakin santuak ta Ana santak
samiñez ez urtutzeko,
Jaungoikoari eskatu zien
berekin errukitzeko.
Ondorengo bat eman zeiela
pena txar ori kentzeko,
eskeiñiko ziela Eleizan
Jauna bertan serbitzeko.

60. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00093 Ama Birjiñak bere ordutan
beti egin zuan lana:
jana ipiñi, Jose serbitu,
ondo jarri bear zana.
Birjiñak Jesus biraltzen zuan
aita ordekuangana,
laguntzen zion arotz-lanetan,
Jose poztutzen zan dana.

61. 1991> gipuzkera bertsoak k. ibarguren 00154 Komentu batera sartzen ez zirenak
neskame ta morroi pardelarekin.
Bai, bai, egia da.
Ta gero mutilak derrigortu eta
Patxi serbitzera militarrekin.
Bai, bai, egia da.
Jatekoa ere urte mordo baten
razionamentuan ogi beltzakin.
Bai, bai, egia da.
Garai baten nola bizituak geran
kontatzen dut, nahi badezute jakin.
Bai, bai, egia da.
Euskal Herrietan gertatzen zena...

62. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0072 Jendeak esan dezala
esku zabalak gerala,
alkar serbituz bizi gaitezen
gizonak bezala.

63. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0204 Irukotea txintxo
beti aste ta jai:
on Jose, sankristaua,
serora ere bai;
erria serbitzeko
irurak ziran gai,
gozo-gozo artuaz
arreba ta anai,
iñor zapuzterikan
aiek etzuten nai.

64. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00161 Anton Amararen familiak berak saltzen zuan sagardoa. Baiña Lokatenean, bere etxekoa etzan beste famili bat izaten zan sagardoa saldu eta jatekoa serbitzen zuana.

64 emaitza

Datu-estatistikoak: