XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia ea 0296 Aren aztarnik ez ta gaztelu
zar ordez arripilloak,
zati sutuen kea dario
lapur gautien zuloak.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Eguraldia guztiz illun egoan itxasaldetik, eta Txomin Txikik otseiñagaz, etxean eukazan teilla zarrakaz arautu ebezan teillatuko zuloak.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Ai, Kalistrotxo, erantzun eutsan Maipak; guriñagaz burtxirrinkeak lur koitaueri egingo zauri ta zuloak ugurdi dodaz ta gaztayak errekara uger edo yoan dira ta laster etorriko dira; batak iges egin daust eta besteak atzetik bidali dodaz ekarri dayen.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Atzenean ez batera ez bestera ezebala ebazten ikusirik, erantzi eban bere onetakoa ta esan eutsan alabeari: - Artu egin azpian zuloa dauan oñetako au ta eskegin antxe agean agiri dan untze nausitik eta ixuri ura barrura.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Urari eusten bayautson, barriro artuko yonat emaztea, baña ura zulotik bayoakon, enayoan geyago ezkonduten.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Egin eban neskatoak agindu yakona, ta urak zuloa sarratu egin eutsan onetakoari ta goi-gorano urez bete arren etxakon tantakadarik yausten.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 BAS. ¿Nun ordea? (urrutizkaiaren zulotik begiratuaz) Nik ez det bada ikusten.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 Orroko zulo ortatik itzegizu....

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. ¿Baña zer zulo arrayo? Nik ez det emen zulorik ikusten... ¿Nun dago ordea zulo ori?.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 NAG. Or zure aurrean daukazun zulo ortatik edo tronpetaren ipurdia dirurien zulo ortatik.

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. ¡Baña nik ez ipurdirik ez zulorik emen ikusten ez badet...!.

12. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 NAG. Tira, jar zazu aoa zulo orretan eta esan zaidazu Goikoecheko baserriagatik zenbat eskatzen duten.

13. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 (berriz jarriaz) Tira, onoko zulo onetatik itzegiozu.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Ordueko picharari chulo chiki-chiki bat egin zion ondoan, ta egunero argizari apur batekin estaltzen zion.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0236 Pauso charra dago, zulo bat dago karrikaren zabalean-eta.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Leena berriz oroituz abaraskaz erleak darakusan ertigintasuna alegia esan genezake: gure gogaien eztitzeko nor gere izkuntza degula abaraskarik oberena; erle gogatiaren eztia nor-bere abaraskan ainbe ezti eztitekela, iñorenaren txuloetan ixuri-ezkero.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Apala ta otzana ta ur-ila de Genesarettko itxasoxkoa, auzoko mendiak txulo batean osin bat bailitzan daukatena.

18. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Bañan egin bear gaitza dute aurrean oraindik, ta ez dira geldituko Bretaña ezjakiñaren zulo illunetik atera arte.

19. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Errota-baltsara ellegatu zirenean ura lekutu ta bidea idortu zue eilalamiak eta biak iturri-begiko zilora sartu zire.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Naiz dala zenbait izen aundiko jauregietan, Kursaal, Kasino, Perla, Taberna-baska, ta beste edozein zulo itxi narrdarrgarrietan zenbat dantza kaltegarri azkeneko urrtietan sorrtu diran....

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Autsontzi. - Sutako autsa gordetzeko ontzi edo zuloa.

22. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Moxorro au egoak azi baño len zaborraren tartean pasatzen du udazkena ta negua edo bestela alpalpa-tokia itxitzen duan ormaren zuloetan, ta Epaillan (Martxuan) ala Jorraillan (Apirillan) agertzen da.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia barb 0386 Geroztik nor bederak, hirrisku orotan,
Badaki norat egin, eskapatzekotan:
Lantzak eginikako zilo handi hartan
Laster gorda dadila, nor bere onetan!
.

24. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0077 Mundu hunec ascotan, eztitasun escasez, casic ifernuco zilo bat du iduri; eta eztitasunarekin aldiz, eztitasunari esker, zeruco choco bat bezala laiteke.

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Errota-baltsara ellegatu zirenean ura lekutu ta bidea idortu zue eilalamiak eta biak iturri-begiko zilora sartu zire.

26. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Emagina bere txarrantxareki etxera itzuli ze ta etxera sartzean ataria ersteko aurpegia itzuli bear zue; ta orduan aitzukaldia norbampauml;itek xaurtiki zako ta arriak atarian zilo andi bat egin zue.

27. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Zilo gartampauml;ik geroko urte anitzetan gatuak eta txakurkoak, eilalamien bildurrik gabe, goiz-arrats ebiltzen zire.

28. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0015 Denak diren bezala erraiteko, ene pala eta zakur lagunaren gatik, beldurrez ikharan nindoan ihizien oro zilo eta larrutuak urrun ageri ziren gordegietarat, hara ta bizkatcha mutur luzeek ausik nindezaten edo zorrino zikin sorhaio batek, bere uharra begietarat zirristatuz, alderat itsuturik ezar.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Egaizki edo egaiz-makiña bateko gixon bijak, erualia bata, artillerua bestia, goiko sualdi baten ilda gelditu ziran bakotxa bere zuluan.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Ixutu egin zan Eneko agurrketa orretzaz; eta emai iges, buruba eskatau ta buru-ilkuntzeari nai-aña ekiteko, Manresa ondoko zulura jun eta an biztandu zan.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 - Urka Mendi kilkerra bere zuloan sartu zanetik ezer gutxi irakurtzen degu erri onetzat.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ta eskarrikasko esateko astirik ere eman gabe gelditu niñuan piiiiiii belarriko zuloan nuala.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Egi-antzeko gezur hori, atz-errietan batez ere edatzeko ta zabaltzeko aaleginak egin dituzte; eta artaratuko ziren, noski, gezurrari, gehienez bezela, estalpean zilo bat agertu ezpalitzaio. Zulo hori, orainkotan, Eskual-herria du. Ikus.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Or agertu du, konpondu ezinezko zilo aundi eta ageria, militar-fachisten gezur-estalki ark.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Garagarrillaren lenengo eguna; larunbat arratsaldeko seiretan, plaza zabalaren eskubi aldetik dagon gaxo etxe luze arretan, gizonai apariya ematera zijoazen, eta buru egiten zuan lekaimeak, janaria onetsi nezala eskatu zidan Kristau egin bear ori bete ondoren, txoko batean, gomazko iru kurpiltxoko gurditxoan, burkorik gabe ta luze-luze etzanda, ogeita bost bat urteko mutillari auko txulora janaria ematen, Lardizabal'tar Ana Maria ikusi nuan.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Lenbailen erabaki biar litzake onelako liskar auxe, batez ere udarako aro ontan ez datorrelako ez txulo ez oba.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bainan, behar bezala, etchekandre zuhurraren ontasuna zen borda hori, eta asurantzako kompanieri da ziloaren tapatzea.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Zilo hartarik igaran erazten da ourdia barnerat; bortha zerratzen da eta behar da uguruki oren erditto bat.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Amerikein urhez josirik den batek, nahi du, zer nahi khostarik, mekanika horri ezar dadin emendio bat, eta, emendio haren indarrez, cherria ezpada jabiaren goustiala antolaturik jelkhi, tripot, lukhainka eta bestiak ez badira behar den gatzian, mekanikaren errota gibelialat utzul eta, kampoualat dadin bizirik sarthu zen zilotik.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Leize illun baten argi baga sartzen dana, bat yo ta bestea yo, emen yausi ta an yagi dabillen lez, alantxe dira siñismenaren argi barik bizitza onetan ibilli nai dabenak be: alkar ezin aiturik dabiltzaz beti, eta euren adimenak, emen yausi ta an yagi, azkenean bein betiko antxe yausten dira iñoz be urtengo ez daben zulo sakonean.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 So dagi aldamenetara, ta arkatxak erdi alderantza eukan berezko zuloan gauza arrigarria dakus: Andra Miren giza-soñez.

42. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0111 Osagillea, Pellotsu mutikoa arakatuten dabil, olagarroaren antzeko erpeak belarriko zuloetan sartuta.

43. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Salome - Ni ez noa D. Gabino'rengana. Lenago ere eman zizkidan ziztada ederrak... eta eztarriko zulotik sonda ¡Atx!

44. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 - Erriraño gaur joateko ez nauk gauza Billatuko diat inguru ontan zuloren bat eta bertan loak artuko natxeok.

45. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Gartxot alakoxe zulo batean kuxkurtuta loaren zai, barruko mikaztasuna ito eziñik; ezin zuan iñolare lorik erakarri.

46. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Lur-ondoan arkaitz-magalean zulo bat ikusi zuan eta araxe eraman gero bizi-tresnak.

47. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Batek besteari esatekotan makurtu egiten ziran lenbizi, bi esku aundiekin txikitu ta estuta lagunaren belarria, sartu ezpañak beatz tarteko txuloan eta ixil-ixillik, polliki-polliki, itz bat ondo bukatutakoan bestea atalka esanaz, jakin zuten danak berri pozgarri ura.

48. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0051 Euskaldun gudariak lurrean arrastaka ta zulotik-zulora, tiroka, aurrera zijoazten polliki-polliki.

49. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0051 Bizkarrean artu ta zulo batera darama, gurutze-gorridunak, bizirik jaso dezaten.

50. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0076 27. Jauna, noiz arte
zaude ola,
nagon zulotik
zatoz billa.

51. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0343 2. Illen arteko
zulora noa
erdiz erdi,
azken urteai
diot: Bedi.

52. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Ustel-uki-alda-ezin diranak berak, nongoa kenduz geroz ezer etzirala uste bainuan, ez ta uts zulo ere.

53. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Ba-zen an igaro-bide bat txit egokia, ertze batetik malkor aundi bat zuena eta bestetik amilpe bat erreka zuloraiño.

54. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Guzien ustez, ordea, Esparte'ko alde gogorretan azi ta ezi ziran gazterik ederrenak: txilibitu baten zuloetan beatzak ezarri, aoz aize-eman eta soiñurik ederrenak ateratzen ditun bezela, gazteok, zangar eta eder zenitun.

55. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Zulo aundi bat bete bear da lenbailen euskerazko literatura ta antzertian.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Alegiñak egin bear ditugu zulo ori estalitzeko.

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Belar-tokia nola bete?- Belar-toki ondo edo azpian, ur eta zumuak iges egiteko daukan zuloa itxi eztedin, adar batzuek edo bi ladrillo gurutzetuta jarri; gero belarra sartu.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0124 Aundiegia da, txulo bat edo bestean sartzeko.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Arabaki ta zuloak ditu arek buru-auste, etxekoen soñak berriro estal ba-litza.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Gai arruntak, errexak, betikoak bertan erabilliak: bakardadearen zuloa, izadi edo naturaleza ioriak ateratzen digun aaaa! arrigarri, luzea..., maitasun-kilimaren goxoa..., eriotz-zirrara beltza....

61. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Zure mintzaldi chorragarriak zonbat ditugun miretsi!
Ta zonbat zaitugun maitatu, Jainkoak berak badaki!
Zutan herriak zuen argia, zurekin zauku itzali;
Zure joaiteak egin ziloa nork behar dauku estali?.

62. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Atean baitzen gatuen pasatzeko chilo ttiki bat, erran zion ohoinak: Ekarran zilo hortarik

63. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0149 Bi kosta hezur moztu ziozkaten, eskua bezen handiko zilo bat idekiz bulhar sahetsean.

64. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Su emaiten zuten ziloari.

65. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Gero lurrean zilo egin gindinan....

66. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Eta hiruetan hogoita hemeretzi Kattalin gorriak ziloan sartu eta lurrez estali....

67. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Ixtan bat ziloari beha egon gintunan, ez ahal zirela araiz hegaldatuko, beren hobitik, Jesus bezala....

68. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Garaziko saltzaile zonbeitek ez dukete, agian, ahantzia gure aita Arnaud bolboraren atheraldi hau: Gainetik kiloa, azpitik ziloa.

69. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Eliz-aintzinean den burdinezko hura kendu zion, zilorat eror zadin.

70. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Biharamunean Jaun Erretora eliza-rat doalarik dei batzu entzuten ditu: emazte bat zilorat eroria.

71. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Pabeko inguruetan. - Badakizue zer kausitu duten zilho handi batean Pabeko inguruetan? Hiruetan hogoi gorphutz, Alamanek han ezarriak! Eta ikharagarri dena, zenbeit bederen ba omen ziren bizirik ehortziak! Hemen gaindi ere baitziren ahoa betheka erraiten zutenak Alemanek sekulan etzutela behar ez den zerbeit egiten, hori behar dena othe zaiote? Guri ez...

72. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Beltchuko bortutik galdu da bi urthe eta erditako miga bat; ogi bihi kolore; bi beharrietan chiluarekin; chinchila bat lephuan zurezko ustearekin, eta usteian ezarria: Juxue.

73. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Juanden astean, Haiphong jazartzeko ponduan, soldado frantses andana bat, Lang-son-eko hiri-ari hurbil, duela 18 ilabethe hilak diren sodadoen lurretik atheratzen ari ziren (460 baziren zilho berean, Japonesek botatuak) mehechi duten bezalako hil-hobian eremaiteko. Betbetan tiroka hasten zaizkote Anamitak harroka batzuen gibeletik.

74. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Ba, bainan Aleman gehienak ez omen dira hain beroak soldadogoan luzaz egoiteko. Eta heien chederi jarraiki gobernua! Legeak laburtzen diote soldado-denbora! Irakurlea, erranen bide duzu: hobe heientzat! Ba! Haatik halako griña batek hartu ditu bakearen adichkideak. Badaude, Aleman armada ahulago izanez, ez denetz muga... chilo bezala geldituko!

75. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bainan kondizioneak ez dira batere berdinak. Amerikanoak ez dira zilo batean hetsiak, bainan itsas-hegian, eta badute zer nahi arma.

76. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Eremu hortan, inguru-minguru hamabi xilo barreatuak ziren: hamar zentimetra barnako ziloxka horieri erraiten zioten sakelak, eta sakela horietan kali ukaldika behar zen pilota sararazi ahalik-eta lasterrena.

77. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Entseatzen ziren xiloan pilotaren sartzerat edo bederen hurbiltzerat.

78. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Bide-nabar, beren pilotaz, lagunarena hurbil zezaketen aurkitu behar zuen xilorat, edo partidarena urrunt.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Eta etsaiak, arerioak, erri oso baten bizi-nai sendo ta gartsu ori ikustean, amorruz ta beldurrez euren zulo beltzetan izkutatzen ziran ikaratuta.

80. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Nahiz ta ostoen gerizpetik eta zuloetatik zehiar iragan, indar kaltegarri guztia galtzen zuten bidean diztirek.

81. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0102 Gobadea be errandonean itesan, es oingo moduen lejiagas da olan, errandonea, barrikea ixite san, puntea kendute, d'an itesan igero, inguruti iminten yakon, barruti e, ixera bigundu batzuk edo, besteak mantxau estaitesan, d'aspien egur me batzuk suloti ure pasau dakion.

82. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0109 Da txondorrari betegarriemoten asi sianean esatauen agurorrek, suloan irrintzak urten i auden seguru, irrintzak suloan da aurek esan iotzien alkarreri: - Lamiñatosak, lamiñatosak, gurerrukie gaur.

83. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0109 - Gaur egun santue yaoan modun, irrintza baten suloan, irrintzak eta lamiñak soasen da txondorra apurbetegaiti an erretan yakuk.

84. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0005 Zulo txikiok koipe mehe-mehea jariatzen dabe eta MEIBOMIOren GURUINAK izena hartzen dabe.

85. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0132 Izan ere, betiko lagun zaharrarekin alkartu eta harkaitzetako zulo batetan habia antzekoa antolatu ei dabe eta mozolo emeak jarritako arraultze zurietatik kume hozkil eta goseti bi jaio ei jakez.

86. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0086 Termita (alumini auts-egiña ta metal oxidoaren nastea) tantaka erioan ariz-ari euren azpiko ziloetatik.

87. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Barcelonan, Vallcarca inguruan billatu eban zuloak eta bere bakar otoitzerako erabilten ebanak ez eutzan Ibizakoari urrik emoten.

88. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0025 BATELA.
Atze ta aurre egituran bardintsu, atzean lema eroanaz, bere burdiñezko zulo ta ardatzagaz.

89. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0051 MARTIN - Urkiola aldean bizi garen guztiok bilduta bada ere, harrapatu behar dizkiagu horregatik inguruan diren horiek. Hemengo zulo guztiak ezagutzen dizkiagu eta horiek eskuratzea ez duk izango beste munduko gauza. Delako Zukatz gizaseme hori eta Xukelai atso zahar hori gure eskuetan izatean jakingo diagu garbi nondik eta zertarako etorriak diren. Eta baita ere, lagun gehiago dituzten alderdi honetan.

90. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 ROSA - (Aparatua ezartzeari bukaera emanez). Ez egin oihurik, ea zer pentsatu behar duten auzokoek. Ixo! (isilerazteko zer egin ez dakielarik, etsita, serbileta bat sartzen dio ahora). Ea horrela isiltzen zaren! Ene bada, Antonio, urdintzen ari zara... Ai, txepela naiz ni gero, zulo guztiak itxi dizkiot-eta. Nola hartuko du arnasa, bada? Zer jarriko diot serbiletaren ordez? (ingurura begiratzen du).

91. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0059 BRUTO - Bai, ziur nago baiezkoan, Volumnio. Ikusten duzu nola doan mundua, Volumnio: geure etsaiek zuloraino eraman gaituzte (Armatarako deiak, urrunean). Hobe da geuk salto egitea bultza egingo diguten arte itxaroten egotea baino. Volumnio zintzoa, badakizu biok batera eskolan ibiliak garela: orduko estimu harengatik, nire ezpataren heldulekuari eusteko eskatzen dizut, ni gainera oldartzen natzaion bitartean.

92. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0022 DICK - Ah!... zeuk segurtasun falta?... Esplikatuko al dizut gaur zer gertatu zaidan? (Lindak ez dio kasorik egiten). Gaur goizean bertan Floridan hamar mila metro lursail erosi ditut, leku aparta, zoragarria, eta azkenik ehuneko larogetamarra zer eta lur labainak ziren... Pentsa ezazu zer nolako aurpegia jarriko duten akzionistek honen berri dutenean! Lurra golf-zelai batetarako nahi zuten... Zer iruditzen?... Munduko zulorik handienekin egiten ez badugu... Eta hori neri gertatu behar!, konpontzeko milaka arazo dudan momentuan bertantxe!

93. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 KALAMAX - Nik ere baietz egin hori, esan nion komedianteari; eta gero plazako jendeari: Ekar ezazue herrian den arraultzerik handiena, eta ahoko zulotik sartuta, atzekotik (gibelekotik) atera baietz neuk ere. Ekarri zidaten, gezurrik esateke (esan gabe), kalabaza baino handiagoko arraultzea, eta orduantxe bai damutu nintzela neure oilarkeriaz. Larritasun hartan izerdi tantoak ere atera zitzaizkidan. Baina, jende guztia begira nuen eta zerbait egin behar lotsagarri geldituko ez banintzen. Begiak itxi (hertsi) nituen, eta gehiago begiratu gabe, zapla! sartu nuen oso-osorik eztarrian barrena.

94. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 ANTTON - Zintzurreko zulotik sartu, bai, baina ezin irentsi... Zer uste huen? Arraultzea irestea hire tabernako ardoa zanga-zanga edatea zela? Ai, gizagaisoa.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00077 Belarri finak ditugu denok eta hura gure ondora inguratzerako denak gara zuloan.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00421 Gas bat konprimatuz gero, (ondoren hoztuz, konpresioan sortutako beroa ezabatzeko) zulo txiki batetik espantsio aske bat jasatzen uzten bazaio, gasa likidotzeko adinako tenperatur beherapena lortuko da.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00153 Baita egurrak errez eta lapitza antzera erabiliz; aintzinean agindako irudiak ere, ormetan agertzen ziren zuloak eta erreliebeak probetxatzen zituzten, irudiari indar gehiago emateko.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0007 Satorraren aurreko hankak jorratzaile bizkorrak dira eta lurpean egiten dituen zulo eta barnebidetan bizi da.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0023 Txoko edo zulo batetan sartu eta udaberrian hezur eta azal besterik ez direla esnatzen dira; hartzek, igelek, sugeek eta beste animalia batzuk egiten dute hori.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 Okilak, bere mokoaz zuloak egiten ditu zuhaitz enborretan.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0129 ESPERIENTZIA (3) Horrelako makila bat hartuz, sar ezazu bietako zulotxo batean txintxeta edo horrelako zerbait eta beste zuloan arkatz bat edo idazteko zerbait.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Zuloa bete eta haurraren begiak eta adimena, biak une berean, irabaziko zituen hiztegi erakargarri bat, alaia, egitea ezinbestekoa zela esan genuen.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0062 Semaforo hark hiru zulo zeuzkan: berdea, gorria eta laranja kolorekoa.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0062 - Zulo gorri horretan egingo dut habia - esan zuen.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 Aurreko hankak laburrak dira, baina esku handi eta zapalak ditu, lurrean zuloak egiteko hatzazal sendoez hornituak.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0247 Hegazti hauek, egunez ezkutatzen diren zuloetan erruten dituzte arraultzeak.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0051 Lanpararentzat egizu zuloa .

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0294 Espultsatutako elektroiak utzitako zuloa, energia altuagoko orbita gertuko elektroiak betetzen du.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0294 Honek utzi duen zulo berria, beste elektroi batek betetzen du.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Gero, jaitsi eta jaitsi egin behar da beheko zuloraino.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Zuloan Araoz dago.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0034 Hala eta guztiz ere zenbait puntu kontutan hartu zuen: 1. Pisu atomikoaren arabera elementurik sartzen ez bazen, zuloa uzten zen elementu berri batentzako.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0034 Silizioaren azpian egokiro jar zitekeen elementurik ez zen ezagutzen orduan zulo bat utzi zen eta ekasilizio izena eman zitzaion artean aurkitu gabe zegoen elementuari.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 Nahiko organo eta aparatu konplexuak agertzen dituzte, eta honako hauek bereiz daitezke: - Liseri-aparatuak bi zulo ditu, ahoa eta uzkia.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0099 4. Ugal zelulak zein zulotatik zehar irteten dira kanpo-ingurunera?.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0099 6. Kloaka eta uzkia zulo berbera al dira? Arrazona ezazu.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0107 Jaurtikaldien ondorioz iraizten diren materialek mendi koniko bat eratzen dute bolkanaren irteerako zuloaren inguruan, bolkan-konoa edo sumendia deitzen zaiona.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 Ongi hersten ez badituzue, zuloetatik airea irten eta soinua ez da hain polita izango.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 Kortxoaren gainera argizari urtua bota dezakezue, horretarako kandela bat erabiliz, eta horrela oso ondo hertsiko dira zuloak.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 Soinua ateratzeko, putz egizue zulo irekien aldetik.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0075 Normalean zulo bat hariztatzeko, hiru ardatzeko sorta erabiltzen da: 6.15 irudian 1, 2 eta 3 zenbakiak dituztenak.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 - Ardazkidetasun kontrola (2.17 ir.) Makina baten ardatz nagusiaren eta ar baten edo zulo baten ardatzaren arteko ardazkidetasuna egiaztatzeko era ikusten da irudi honetan.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0128 Zulaketa batetan jarraitu behar den metodo orokorra, ondoko hau da:
- Pieza mahaian lotzen da; zulatu behar den zuloaren diametroa 5 mm.z azpikoa bada edo ta pieza luzea bada, eskuz eusten zaio.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0128 - Barautsaren punta, zuloaren posizioa adierazten duen granete puntuarekiko lerrokatzen da.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0128 - Zuloa posizio zuzenean doan ikusi eta behar bada zuzendu.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0128 Mekanizatzen ari den bitartean, labaindu eta hoztu egin behar da barautsa, horrela beronek zuloaren ormarekin duen marruskadura txikitzeko.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0128 Zuloak sakonak direnean, beharrezkoa da barautsa sarritan ateratzea, eta ez txirbila ateratzeko bakarrik baita barautsa hozteko ere.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0128 Ateratze horiek, zenbat eta zulo sakonagoa egina den, hainbat eta sarriago egin behar dira.

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0128 4. DIAMETRO HANDIKO ZULOEN ZULAKETA ARRUNTA (25.2 Irudia).

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0128 12 edo 15 mm.tako diametrotatik aurrera, ardatzerako sartze indar handi bat egiten du barautsak piezan deformazioak sortuz makinan eta nahi ala ez, pieza, zulo okerduna egiten da.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0128 Ardatzerako indar hori gutxitzeko, proposatu zen nukleo mehetze zorrozketa baino hobeagoa gertatzen da aldez aurretik d = 0,25 D diametrodun beste zulo bat egitea, horrela, erdira jaisten bait da aipatu sartze indarraren balioa.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0128 Honetarako ordena hau jarraitzen da: 1. Zuloen ardatza marratzen da.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0131 Mahain gaineko makinek baino pieza handiagoak ametitzen dituzte eta 50 mm.tarainoko zuloak egin ditzakete makinaren tamainiaren eta potentziaren arauera.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0131 32 mm. ingururainoko zuloak egin ditzakete.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Deskribatzen ari garen motore honek badu balbula bat ihesbiderako zuloa ireki eta ixteko, baina erregaiaren sarrerako zuloa pistoiak berak ireki eta ixten du.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Erregaia sartzeko zuloa itxita mantentzen da harik eta pistoia posizio bateraino jaitsi arte.

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Harkaitzean zulo bat zegoen.

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Zuloan sortu eta bide estu eta armiarma sarez betetako bat zegoen.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0020 Askotan ikusi izan ditut katuak trenean, baina otarretxoren batetan edo zuloz betetako kaxatxoren batetan.

140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Zuloa bait dute guztiek, dindilizka erabiltzeko bide ziren.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0306 Iraultzak Martinez de la Rosa, Toreno, Istúriz eta Ofalía zokoratu zituen zulora bultzatuko du Frías hau ere.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0007 Zuloa. Ardatza txertaturik doaneko ahokalekuari zulo deritzogu. (2.6. irud.).

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0015 * Zuloei dagozkienak A, B, C, CD, D, E, EF, F, FG, G posizioak. Posizio hauetan, diferentzia gorena eta diferentzia beherena positiboak dira.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0047 4.4. Doikuntzaren izendapena Doikuntza izendatzeko, lehenik neurri izendatua eta ondoren zuloaren posizioa eta kalitatea idazten dira, barra batez banandurik eta jarraian, ardatzaren posizioa eta kalitatea dutelarik.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0047 Adibidez: 75 H8/f7 / Ardatzaren perdoia / Zuloaren perdoia / Neurri izendatua.

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0047 Idazketa honek bada, 75 mm-ko zuloa H posizioa eta 8 kalitateduna, neurri bereko f posizio eta 7 kalitateko ardatzarekin doitzen dela adierazten du.

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0047 4.5. ISO doikuntz sistemak Aurreko gaian ikusi dugunez, zuloarentzat edo ardatzarentzat, 28 perdoi-posizio ezarri dira.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0047 Doikuntza bat egitean, ardatzaren perdoi bakoitza zuloaren perdoiarekin konbina daitekeenez (eta alderantziz), ezaugarri berdineko doikuntzekin aurkitzeko arriskuan aurkitzen gara.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0047 4.5.1. Zulo-mota bakarreko doikuntza Sistema honek, zuloarentzat posizio bakarra hartzen du, normalean H letrari dagokiona izaten delarik.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0047 Horrela, zuloaren posizio bera mantenduz eta ardatzaren perdoi-posizioarekin jokatuz egin nahi diren doikuntzak higikorrak, zehaztugabeak zein finkoak izan daitezke. (4.10. irudia).

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0050 Zehaztasunezko doikuntzak / Zuloa oinarri / Ardatza oinarri / Zuloa / Ardatza / Zuloa / Ardatza.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0050 Doitu behar diren piezen muntaia mailu astunez burutzen da eta ondoko sistema eta perdoiekin eraikitzen dira piezak: Zehaztasun handiko doikuntzak / Zuloa oinarri / Ardatza oinarri / Zuloa / Ardatza / Zuloa / Ardatza.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0006 4. Zentratzeko barautsaren konoaren diametroa hariztatu eta otxabutu behar diren 5 zuloen amposlash;arekin bat etorri arte puntua egin.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0013 M10eko hariztatzeko ardatzak erabiliz bi zuloak hariztatu.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0013 Makinaren ardatz nagusia zulo-ardatzarekin parekatu, zentraketa gidari bat makinaren ardatz nagusian muntatu, eta terrail etxe batekin hariztatzeko ardatza alde batera eta bestera biratuz zuloak hariztatu egingo ditugu.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0015 2. Puntuak egiteko eta zuloak egiteko L mekanizazio-luzera eta Tampsubc; ebaketa-denboraren kalkuluak egiteko 3F ariketan emandako urratsei jarraitu behar zaie.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0163 2.- Ontzian zulo bat eginez gero, likidoak bertatik ihes egiten du; jarioan hasten da.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0150 Mila zuloz zeharkatuak egoten dira, horien barnetik urak ondo zirkula dezan.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 Lehena egiteko, pieza bakarreko habeentzat ezarri diren formulak erabiltzen dira, baina sekzioari, errematxe, torlojo, berno eta abarrek behar dituzten zuloen hutsuneak deskontatuz.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0069 Kapilareak tapoian doi-doi sartu behar du, hori gertatzen ez bada, silikonaz itxiko dugu zuloa.

161. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0059 - Eta egun batean aulki zahar horrekin zatozkit, bestean zuloz jositako lapiko horrekin, herenegun grapaz betetako txongil horrekin....

162. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0003 Golf... ulertzen? Golf elkartea... Kontrabandoa, ez, ez... Pi... Pi... Pilota Eta zulora... Ulertzen?.

163. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 Badaezpada ere, Tintinek kotxea komisaldegi ondoko kale zulo batean uzteko eskatzen dio.

164. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0037 Esan ez esan, Don Saturnino Karramarroaren eztarriko zuloan desagertu da, ura hondar lehorrean desagertzen den modura.

165. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0094 Aitak zulo handi bat egin zinan Timorentzat palaz.

166. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0053 Hortik aurrera dena zaharra zen: txartelak ateratzeko makinek, hain zaharrak zirenez Victoria Erreginaren garaiko penikeekin bakarrik funtzionatzen omen zuten; liburutegia itxita zegoen beti; belaunaldi batzuk baziren txokolatea saltzeko makina hutsik zegoela; eta han, beheran, metro guztietako andenetan bezala, zulo sakon misteriotsuak zeuden.

167. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0105 Chrisen tronpetari begira zegoen adi-adi, aztertu nahian; lehendabizi bere mokoa sartu zuen zulo bakoitzean; gero, burua sartu zuen tronpetaren mutur zabalean;.

168. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0050 Bi zulo beltz zituen begitzat.

169. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 Bai, hantxe zegoen zuloa eta begia han jarriz gero, dena ikus zezakeen.

170. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 Poltsikoan makurtuta, zulotik begira, handik hirurehun bat metrotara bildurik zegoen erraldoi taldea begiztatu zuen.

171. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0009 Irten zaitez zulotik! @- Jode, neska! Irteteko zulotik, alajaina! Primeran!.

172. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0007 Gauza hark, benetan, zulo beltz handi bat ematen zuen zeruan eta koroe garbi eta urdin bat zeukan inguruan.

173. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0040 Bi minutu igaro ziren, Paolo eta Ritak zuloaren atzean zer zegoen begira pasa zituztenak.

174. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0040 Azeri, zaunka alaiak eginez, bere hanka tartera zetorren bitartean, Paolok beste begirada bat bota zuen zulotik eta larritu egin zen: Geppetto jaun misteriotsua zutik jarria zen bapatean eta, asaldaturik, belarriak zolitu * zolitu: zorroztu zituen.

175. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Txakurtxo baten antzera, arnasestuka, zuhaitz baten zuloan jezarri eta tarte batez hausnatu zuen, handik berriz agertzen eta arrokaren bestaldera begiratzen ausartu aurretik.

176. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0125 Sabela lodia
ahoa handia,
ipurdian zulorik gabea
bi belarriren jabea
.

177. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0145 Bi zulo ditu
bizi emaileak,
ixten baditu
heriotza du gertu.
Zer dira?
.

178. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura otsoa eta azeria 0024 Ez zion zuloan sartzen utzi nahi.

179. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura otsoa eta azeria 0024 Azeriak gorputza zuloan sarturik zeukan; baina buztana otsoaren atzaparretan.

180. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0034 Eskerrak oraindik zuloa nahiko betea zegoenik! Bazkaldu, arratsaldean berriro ehizera eta afal ondoren lotara. Horrela zihoazen egunak.

181. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Markosek ere ahotan hartzen du apaizak ematen diona, baina bere lekuan belaunikatu denean ezin pasa eztarriko zulotik halako gosaritxo gogorra.

182. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Arraioa! zer sartu didate ahoko zulora.

183. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 - Lenteja gogor hauek ezin dizkiat eztarriko zulotik pasa.

184. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0038 Ez zen axola, zuloan oheratzean haize izpirik ez bazegoen ere.

185. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0038 Hurrena etor zitekeen haizeak, nola atseginak, hala zakarrak, hura beti, zuloan ondo egokitua bilatuko zuten.

186. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0043 Komuneko paperarekin atzeko zuloan sartzeko konotxo batzu egiten dituela.

187. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0096 Orduan isiltasunik handienean teilapera sartu eta zirriztu * zirriztu: zulo txiki batetatik begira geratu ziren.

188. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0121 Zuloan gauekoaren orroeak entzuten ziren.

189. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 Julenek kobako goiko zuloa aurkitu zuen eta argi egin zuen; denak minik hartu gabe koba barrura jaitsi ziren.

190. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 Hondar piloaren gorenean haiek pasatzeko hainako zulo bat egin zen.

191. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0027 Atzen (28)Testuan: azen. Hiztegiek eztakarte hitz hau, bainan badirudi, atzen, azken dela. horien parean doaz hiru asto ongi zamaturik, anoaz,(29) Anho, pitanza del pastor (Azkue); anhoa, provisions de bouche des pasteurs(Lhande). Badirudi atzeko a organikoa dela, gazta egiteko pertzez, artilezko ohe-estalgarriz eta etxaolaren teilatuko zuloak tapatzeko olez... (...).

192. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0067 Zirudienez, burruka odoltsu eta gogorraren ondotik, katamotza garaile * garaile: irabazle itzulia zen bere zulora.

193. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0061 Bestetik, Saknussemm hiru zulo haietatik bati jarraitu zitzaion; hain zuzen, Ekainaren azken egunetan Scartaris gailurraren itzalak erakusten zuenari.

194. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0134 Haitzarte guztiak miatzen zituen irakasleak, zulo bila.

195. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0100 Dagoo eta Queequeg beren txalupen zuloak txantoltzen * Txantoldu: zuloak oholez estali ari ziren bitartean, balea albotik igaro zen bere alde bat oso osorik erakutsiaz eta une hartan guztiak aho batez oihu lazgarri bat egin genuen: aberearen gerruntzean, soka mordoiloan korapilatuta, agertu zen Fedallah-en gorputza erdi aurritua*
Aurritu: zatitu(a)
, bere jantzi beltza xirtzikatuta zuela eta begiak Achab-engana bihurturik zituela.

196. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0072 - Orduan, hamburgar maite hori, geure gerrikoak zenbait zuloz kurri arazi egin beharko ditugu urdaila hestutzeko.

197. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0028 Joakinek mingaina atera dio Agnani, ate aurrean eseri eta serrailaren txulotik begira jarri da.

198. 1969-1990 euskara batua poesia a. arana 0017 Aingeruari hegoak moztu zizkiona
zulo beltzean eror zedin,
langabetuari argazki merkea prezio garestian
erosi ziona,

199. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0148 ZULOA

200. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0148 Zuloa
korupeko ilunbetan

201. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0148 -Zer inporta zaizkit neri zuen pekatuak?
Zer zuen mixeri ezkutua?
Ez etorri arren zulo honetara.

202. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0148 Zertarako etorri honera
hondo gabeko zulora
hitz egitera?

203. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0148 Metro bat zabal
kontzientzia
ta zulo honetako rejilla bezain estu
bihotza

204. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0148 Zulo honekin
egun zahar legor
piztuko da
mila pertsonen infernuko sua.

205. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Zoritxar bat bakarra izan nuen, alegia, untziko arratoiek ardi bat eraman zidatela; hezurrak aurkitu nituen zulo batean, garbi-garbi, haragi-izpirik gabe.

206. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Leek Vani besotik heldu zion eta neska txokoan zutik maskara horietako baten zuloak ematen zuten begiekin.

207. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Lehenik logela; paretak zulo guziekin, laukia, kolore meheak, sapaiko argi zikoitza, lehio hertsia, kanpotik datorren airea, zola, ohe zaharra, zenbait arropa gainean, kadira xinple bat mahain baten aintzinean eta bera aulkian eserita logela dibujatzen ari ate zerratuaren parrean.

208. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Goizaldera, ate hertsia, parrean dagoen mahaian eta aurrean begiralea aulkian eserita marrazkitzen ari, kadira xinple bat jarlekutzat, zenbait arropa ohe zaharraren gainean, kanpotik datorren ihintz freskoa, tanta umiak, lehioa burdin behatzekin, gaineko argi zikoitza, kolore meheak, laukia, paretak zulo guziekin kolore ainitzetan.

209. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Horrela, desio sensuala medio delarik, zakila tentetzerakoan piskatxo bat atzeratuz aluan sartzen saiatuko da; gero, atera egiten du atzeko beste zuloan barneratuz; ondoren, plazerra helduz gero, nahi duen tokira bideratuz, jolasari emango dio hasera.

210. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0062 Haien erdian, eztandak lurrean egindako zulo handia, geratu zen lekuko bakar gisa.

211. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0069 Nigan akatsak bilatzeari ekin zion, baina, dentistek aginetan zuloak bezain sutsu.

212. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0060 Edurne Zurik ziztu egin zuen eskailerako zulotik. Lehenik xarlangoak beheratu ziren, ondoren bere aita.

213. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0025 , (...) baina oraingoa ezberdina da zergatio herriko plazan ez dauden bidezuloak eta gainera kotxea geldirik dagoen, mugitu gabe eta gainera nik oso ongi dakit zergatik eta nondik datorkidan zulo hori estomagoan: batetik bestera plazara ANA (ANUXKA neretzako) azalduko ote den beldurrez.

214. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0047 Beren atzean, etxola hurbilenetako ziloetatik, haur-emazte aurpegi geldi batzu; sorotxaz bestaldean, gu bezala zelatan Guiscart eta soldadoen buruak, bai eta beren fusilak ere, ikusten nituen.

215. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0063 Ondo begiratuta, belaun gaineko zuloekin batera, urte horretan beste bi kabi aurkitu zituen bizkargainetan.

216. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0111 Gibela, aurreko aldean zituen bi zulo haundiez ia bi puska eginik zegoen.

217. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0027 Gerotxo refrenatu zen desenfrenoa, eta lerro batean hasi ziren gorputza suabe astinduz, atsoa buru zutela, eta Niko haren gibelean juntu-juntu; angula-mangula pasadizo batetan barrena zihoazen, leize moduko zuloetan hagitz eszena hunkigarriak gertatzen zirela.

218. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0027 Zulo horietarik batetan, gizonkiz lagunduta hiru neska begi zartari nabaritu zituen Nikok, eta nondik ote eta noski hotelera iristean jendehartzailearen mahaiaren atzean ziren hiru sekretariak zirelako ezagutzen zituen: Fela, Kolette eta Pilartxo.

219. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0080 Hutsune eta zulo hura bere baitan estaltzeko, amaren gaztetako laprastada baten ondorio zela pentsatu izan zuen beti, eta izebek hartaz lotsaturik eta izkutatu nahian, argibidea estali egiten ziotela pentsatzen zuen betidanik.

220. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0028 Zulo xipi hark eskola ume baten itxura ematen dio.

221. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0010 - Bai, oso zaila izan behar du inondik ere! dena dela duela zenbait urte etar batek ihes egin zuen, ez zara akordatzen?, haroztegi batetara joan ziren zulo baten bila eta aurkitu ere aurkitu zuten, eta hainbesteraino poztu omen ziren goardia zibilak ezen denek zulora jauzi egin baitzuten, Olentzerok zapatatxo berriak ekarritako umetxoak bailiran eta anartean, ez bat ez bi, zast!, haize!, mendian zehar alde egin zien.

222. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0160 Bai, Pello Oilarrari bihotza zulatu diote, eta zulo hortatik odol iturri batek dario.

223. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0034 Gauez gertatu zen istripua eta marinel gehienak kamarotean zeuden lotan, itsasuntzia erdi hondoratuta geratu zen eta marinelak, berriz, kamarotetan sortu zen aire boltsa batean harrapaturik, aitak maiz kontatua zion gertatua Tomaxi eta hau gau bat baino gehiagoetan esnatu zen harrez geroz garraixika, Tomaxen aitak parte hartu zuen marinelak salbatze lanetan, aizkora bat hartu eta zuloa egin zioten kaskoari, ura arrapaladan sartu zen kamarotetara dena txikituz eta zazpi marinel ito ziren bertan, egunak bota zituen aitak gonbitoka, (...).

224. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0072 Eta bertan gaude, astoen antzera beti aurrera egin beharrean, zama hartu, utzi eta berriro hartu, inoiz, astapiztiak ezbezala, bideko zuloren batetan jausten ez bagara eta azken arnasa egiten.

225. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0055 Iluntzean, arkakusotzarrak saltoka hasten ziren hondarretan, eta deituen Tekstuan: solen zulo borobilek haize puxikak botatzen zituzten olatu baten ur-maindire arina beren gainetik igarotzen zenean.

226. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0026 Etsaia zabartua zegoen momentu bat aprobetxatuz, Atarrabi haitzuloaren sarrerara abiatu zen atzeraka, zulo magiko batetik ateratzeko era bakarra hori bait da, ez ahaztu!.

227. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Hegaletan zulo batzuk egiten omen zituzten, handik zapi bat pasatzeko.

228. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0063 Azkenengo norabide hau zehaztu nuen sakeleko iparrorratz baten bidez; gero, kataloxa zuzenduz ahal nuen neurrian berrogeitabat gradutako goierarekin, mantso-mantso mugitu nuen gora eta behera besteak baino handiago agertzen zen zuhaitz tantai baten hostaia tartean zegoen zulo biribil edo begi batek nire arreta piztu zuen arte.

229. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 Heldu zen Dortoka, usain egin zien onddoei eta zulo barrura erori zen.

230. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 - Hori da zuk nahi zenukeena... ni zulo horretara jaistea... baina Lehoinabarrak ez nau harrapatuko ni. Agur, gezurti!.

231. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 Azkenik, Rinozeroa hurbildu zen bere adar bakarra tente zuela, zurrungaka eta lurra zanpatuz; honi bai, ziria sartzea lortu zuen Dortokak eta Rinozeroa jaitsi zen zulora, halako irain lotsagabea bota ziotelako oso haserre, burrukarako prest.

232. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 Dortokak, bere burua aske ikusi zuenean esan zion: - Entzun, Rinozero anaia. Zuk, nik baino askoz hobeto betetzen duzu zulo hori; gera zaitez bada bertan... ni neure eginkizunetara noa....

233. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Berehala iritsi zen zeru zolako zulora * (...).

234. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Eguzkia zulo bat da sabai horretan; horregatik ageri da argi.

235. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0032 Landarea leize zuloko sabaitik gora igarotzen zen tokian neska bat kexuz hasi zen: (...).

236. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0063 Mutilak gertatutako guztia kontatu zien: koinatak zuloa nola egin zuen, erori zenekoa eta otsoek nola atera zuten.

237. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0073 Amona hura tributik kanpora bizi zen, tipi zuloz bete batean.

238. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0124 Zabaldu bezala egin zait zerua. Hura zuloa!.

239. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0190 Egun aparta zetorren; eta Ondarreta aldera zihoazen hondartzazale gazteak, neskak eta mutilak, besoetan mila koloretako toallak zeramatzatelarik, bekaizkeriaz begiratu ditut: - Hau inauteria! Horiek Ondarretan, udako pozak dastatzera eta neska ederrak arropa motxetan betestera, olatu haserretuen aparra usaintzera eta urpeko hondarra urazpitik ikustera; eta ni, berriz, hor, zulo ezezagun horretan ifernurako bidean barrena abiaturik....

240. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0070 Bere zulotik vanpiroa atera zenean, beldurti baten moduan printzea dardarka ikusi zuenean, galdetu zion: Zergatik zara beldur?.

241. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0019 Max-ek zakua hartu eta zulo batzuk egin zizkion.

242. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0089 Kurtzetan lehendabiziko aldiz entzuten zen aparatoa ekarri zuten kanpotarrek: txanpona zilo batetik sartuta musika eragiten zuena, denentzat txokantea eta Felipe berak galdetu zion bisitari haietako bati ea kantari non zegoen ezkutatuta, honi ezpainak zabalduaraziz, (...).

243. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0092 Leku horretan zulo handi bat egin eta zaldia bertan lurperatu.

244. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0092 Nagusiak agindu bezala, Zidore eta bi langileak mendira doaz eta Cocoren gorpuaren ondoan zuloa egiten dute.

245. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0071 Gaztea zen August oraindik nahiz eta begiazpiko zulo moreek edadetuagoaren tankera ematen zioten.

246. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0123 Agureek ezin zuten mendi buelta luzerik eman, eta asma hasia zen, orain bat atakatuz, hurrena bestea, zartada bakan baina bronkioen zuloetarainoko erasoekin, estualdi ederrak ematen.

247. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0097 Baina... atea irekitzen ari zen! Beatrice! Heldu zen zulora!.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0273 Eta harripilak, bere tontorrean zuloa du, eta zulo barnean hobiaren bi harri ageri dira.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0275 Bost metro inguruko zulo bat du erdian eta metro bat baino gehiago sakon, non aurkitzen diren hobiaren bi losa handi erorita.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0275 Zuloaren azalean burdina zati bat eta hezur batzuk aurkitu genituen, eta S. C. N. Aranzadi Elkargora bidaliak dira.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0148 Beti bijilatuak esaten zidan, mehatxatuak, axatuak, gogait eraginak, eta edozein egunetan edozein huskeriagatik berriro zuloan.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0149 Egin behar izan zuen dena, berriro gizon bat izateko: lanbide batekin, kolega batzuekin, horario batekin etxetik lanera eta gabean etxera ibiltzeko, madarikatu izu bat izan gabe, zuloan desesperatuta.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0149 Jendea, kanbio bakoitzaren ondoren, saguak bezala ateratzen da zulo guzietatik eta bakoitza bere negoziotxoaren bila hasten da.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0044 Plataformak, bere erdian, gutxi gorabehera 1 cm-ko zulo bat dauka.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0044 Ispiluak inguruko argia biltzen du eta plataformaren zulorantz isladatzen.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0044 Diafragmak, ispiluak plataformaren zulorantz bidalitako argia erregulatzen du.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0044 Diametro desberdinetako zuloz osaturik dago disko hau.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0048 - Jar ezazu ezargailua plataforma gainean, mantxa zuria eta plataformaren zuloa batean daudela.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0054 Auzi-tartean egiten du xoxoarena, bere ezinbertze eta penak hatsapasaka kondatzen, oro oihu, oro jestu: aditzaileak irriz; bainan, teilatua xilo dukelakoan, urrikalduak.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Zizare bi ernalketan (Enchytraens albidus). Zizaren baten zulo geninal arra, 12. eraztunean dagoena, bestearen zulo geninal emearen, 4. eta 5. eraztunen artean dagoena, parean jartzen da.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Lunbrizido anezikoak zizare handi samarrak dira, galeria bertikalak industen dituzte eta zuloaren sarreratik guztiz atera gabe lurzoruko hondakinak herrestan ekartzeko ohitura dute, gero, sakoneko lurrarekin nahasirik, zulo barnean irensteko.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Eta gatazka hori ulertzeko, marxismotik atera beharra dago, beste erreferentzi puntuak hartu beharra, zerbait berri eta zaharren zain, zulotik aterako gaituen praktika baten bila ibili behar da...

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0362 Antrax sustraitsuak ere bata bestearen ondoren atera zitzaizkion lepoan eta buruan, eta hauetako batek ikaragarrizko zuloa utzi zion buruan sustraitik atera ziotenean.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0237 Abertzale eta euskaltzale terminoak bat egin behar dira, bien artean den zuloa betearazi behar dugu; egunen batean, abertzale guziek euskara erabiliko ba lute, zulotik ateratzeko bidean ginateke.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Egurrikatzaren eta burdinmearen geruzak txandatuz betetzen zen labea eta guztiz estaltzen zen errekuntzak behar zuen aireak sarrera izan zezan zulo bat utziz.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Eskuz edo oinez eragindako auspoek putz egiten zioten suan eta mearen zepak arragoa zeritzan zulo batera jausten ziren.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0011 Koka gorputzean uzkia, zulo genitala eta zulo urinarioa; azken biok arraren zakilean batzen dira.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0011 Sabelaldearen erdialderaebakitzen has zaitezte eta gorantz abiaturik amaitu kokotsean, eta beherantz milimetro batzu lehenago zulo genitalera heldu baino.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 Bat bakarra hartu zuenak, berriz, lurrean zuloa egin eta bertan gorde zuen nagusiaren dirua.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Golf ipuin bat Fabrikatu zutenetik, bere lehenengo ibilaldia egitera, bere 18 zuloak kurritzera zihoan.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Pilota gora igon zen eta lehenengoz ikusi zuen, zuhaitz artean, lehen zuloko banderaska; orduan, ahalegin handi bat egin zuen, airean iraun eta zulora gehiago hurbiltzeko.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0202 Green. Zuloa inguratzen duen ongi zainduriko soropil edo zotal leunezko berdegunea; erdian dadukan banderaska bati esker, urrunetik begietaratzen da.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0202 Tee. Golf zelaian zulo bakoitzak duen irteera gunea.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0202 Tee delakotik hasten da zulorantzako bidea drive edo kolpe luze batez.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0011 Bestalde, kanpoko esferan irekita zeuden zulo batzuk besterik ez ziren izarrak, eta zulo horietatik ikusten zen kanpoko sua (3. Irudia).

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0048 Eta Arguedas erreboluziolariak erantzun: Ez ahal haiz, bada, hi heu, hacienda horietako gizajo horien buruzagitza hartu duena? Gure herrian zapalduenak, astoak eta zakurrak berak baino jipoituagoak, karkasarik higuingarrienez tatxatuok, ez ahal dituk herorrek bizkortu, haien arimak gogortuz? Bai! Eta heuk iraindu eta madarikatu dituk ketxueraz gamonalak, heuk behartu dituk zulotan ezkutatzera, xagutxoak bait liran.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Erdiko zuloa edo kurtere-zuloak kanpaiera piska bat du.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0059 Irla Sumenditsua / Arrezifea / Arrezifearen lakua / Gutxi goratutako irlak / Arrezife eta hondakinak / Garroa / Ahoa / Mesenterioa / Gastro-hodidun zuloa.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0091 Ez bait dadukagu zergatik gure aurrekoa erori zen zuloan amildu.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0155 Ipuin batek dionez behintzat, behin baten Basajaunak Baigorriko artzain neskatila bat maitatu zuen eta Basandereak, espatsu zegoelarik, neskatila hura zuhaitz enbor huts baten sartu, zuloak zarratu eta ibaira bota zuen.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0136 - Diametro desberdinetako iltzeez egindako puntu edo zuloen bidez plantxak egin.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0180 Horrela zaharrek Aketegiko señoreak Anbototik Aketegira, Haitzkorriko zulora abiatzea ohizko zuela diote.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Zulo txikiago bat ebaki biribilen erdian.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Zirkuluei artilea kiribildu zuloetatik igaroz erdi beterik geratu arte.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0157 Baina gu alkartzea eta saltsa harmatzea kaleko zulo batzutatik, hori ez!.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0011 Eta hauek dira muntaiarako arauak: plastikozko edo zurezko panel bat hartu eta sei zulo egiten zaizkio, marrazkian ageri den bezala.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0196 Zipotzaren mamiak, itxia, biguna, betea, zulo gabekoa behar du izan.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0085 Bestela irteera gabeko zulo batean sartuta geldituko dira, apaizak apaizgintzaren berezitasuna erabakitzen ez duten bitartean gelditzen diran bezelaxe.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0111 Paraxuten zuloek, bestalde, zerbaitetarako balio dukete.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0060 Berak prestatzen du habia, zulo sakon bat lurrean eginaz, han berean emeek arraultze egin dezaten: alegia, hogeita hamarren bat arraultze guztira.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0093 Zelulosazko mintzek xulo batzu dituzte berauetatik bi zelulen substantzia zitoplasmatikoek elkar komunikatzen dutelarik.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0072 Giza talde haien ekintza propioak tresneri apropos bat eskatzen zuen behar ezberdinekin betetzeko: ehizaturiko animaliak despiezatu edo zatitu, larruak edo egurrak ebaki, hezurrak arrakalatu edo pitzatu, zoluan zuloak edo supazterrak induztu zauritu, zulatu.......

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0113 Gizartea eta unibertsitatearen artean egon daitekeen zulo soziologikoa ahalik eta txikiena egitea hain zuzen.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0158 Behin baino gehiagotan, baztertutako hitzen zuloa betetzea besterik ez ote dugu? Galderak dira.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0070 Horregatik, Franco hil ondoren bere politika propiotzat antifrankismoa zutenak etsipenetik arribismoraino dagoen zulo beltzean erori dira.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0063 Zenbat zulo egin ote dute alperrik baserritarrek Ataun-go Urrezuloko-Armurean, Mairuelegorreta-ko koban, Balzola, Iruaxpe (Goronaeta) eta Putterri-ko (Aralaren) kobetan, Maruelexa-ko (Nabarniz) gailurrean, Larune-n gainean, Miruatza-ko treguarrian (Ataun-Burunda-ko mendi-katean).

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0063 Aralarko San Migelen santutegian, elizatxoko aldarearen eskuin aldean, bada horman zulo bat; uste danez, elizatxoaren azpian omen dagoen leizearen sarrera da.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0063 Zetazeoak oraindik lehorrean zebiltzenean, arnasa ahotik hartzen zuten, baina itsasoratuz gero, giro berriari egokitzeko sudur zuloak lekuz aldatu behar izan zituzten eta era horretan izurdeak (eta haiek bezala beste zetazeo guztiak) egun, ur gainera azaltzen direnean, gaineztatzen duten lehenengo partea, arnasa hartzeko zuloena da, hori bai: oreka aerodinamikoa suntsitu gabe.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 Duela denboraldi bat, Antarktidan ozonozko geruzan zulo bat aurkitu izan da, geruza babesle horren suntsipenaren hasiera izan daitekeena.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0041 Barrena. Zuloak egiteko erreminta, altzairuzkoa, barra luze modukoa eta mutur bat daukana ebakitzeko prestatua, mekanikoki eragiten dena eta harkaitzak zulatzeko, eta lurzoruak sondeatzeko, etab.etarako balio duena.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0041 Barrenatu. Barrenarekin zuloak egin.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0041 Zulo horiek dinamita-kargak jartzeko izaten direnez jakin behar izaten du karga-banaketaren eta lan horien berri.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0068 Eta horregatik, Barcelonan ikasten ari zela, lehengo penitentzietara itzultzeko gogoa etorri zitzaion, eta, hala, zapata-zoletan zulo bat egiten hasi zen.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0069 Esplotatu ahal izateko zuloak ireki behar dira mineral edo ikatz zerrora heldu arte.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0069 Meatzetan, zuloetara igogailu batetan jaisten dira.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0227 Horrela, zulo bat sortu da Antartidaren gainean kokaturiko ozono-geruzan eta bertatik izpi ultramore ugari sartzen da.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0227 Ozono-geruzan zuloak ditugula ugariagoak dira biosferara iristen diren izpi ultramoreak.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Zulo operkularrak ez dira ia nabaritzen.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0092 135 - Arkaitzetako zulo edo arrakalatan egoten den anemona, ez substratu bigunetan.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0167 Irelu eta sorginen gordeleku omen zelako horren sarreran, goi-aldean, estalagmitazko horman bada jarleku deitzen dioten zulo bat; handik ematen omen zituen bere azti-erantzunak, akerraren irudian aurkezten zen deabruak.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0029 Garbituriko lurraldeetan, eskuz edo zur-zati batekin lagunduz eginiko zuloetan, hazia botatzen zen eta hurrengo hilabeteetan, uztaren bila joango ziren.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0054 Nahikoa da harresian zuloa egiteko edo behintzat babesleei kalte galantak egiteko.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0024 Kale aldetik itsua da edo zulo batzuk besterik ez ditu eta morroien lo-gela edo zabartegitzat erabiltzen da.

314. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0112 Eta orrela, burutik sartu, zure begi eta sudurra dauden tokian zuloak egin aal izateko (f).

315. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0130 Margoetan agertzeko, kartoi mee beltz batean ateratako zuloetan arkatza erabilli eta ortik lortzen diran irudien gain, paper dizdiratsu edo margodunen zatiak erantsi.

316. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0130 Zati auek, argi baearen zuloak kalkoz ateratzean lortzen dira.

317. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0019 Pihipitaki, phapataki, nik ba dakit gauza bat: Illargi betean errota Errota gaiñean bi zulo Bi zuloen gaiñean bi leio Bi leioen gaiñean basoa (Erantzuna 139 orrialdean).

318. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Laister agertu zan zulo aurrean Tartalo bere artalde ugariarekin.

319. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Tartalo`k ardiak eta bildotsak beeka aitzeko zuloan sartu zituanean, arpearen agoa, arri aundi astun batekin itxi zuan.

320. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Sua piztu zuan, eta artzaiña barruan ikusi zuanean, amorru bizian, orroka, basa-zezenen antzera, galdetu zion: - Ola, gizontxo, nondik sartu aiz? Zer galdu duk emen nere zuloan?.

321. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Eta zulotik iges ez egiteko, artzaiari atz txikian, eraztun bat sartu zion, beti gau t`egun atertu gabe, deadar egiten zuana: Emen nago! Emen nago! Tartalo`k esnea egosi zuan, eta ardi esne beroz bete-bete egin zanean, ardien artean etzan, eta besoak eta zangoak zabalik, lo zorro astunean gelditu zan.

322. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Artzaiak ardiekin naaste zulotik irtetzeko asmoa zuan, baiña Tartalo, artzaia irteeran arrapatzeko asmo gaiztoz, zuloko arritzarra kenduta atean jarri zan.

323. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Artzaia zulotik irten zala Tartalo`k antz-eman zuanean, atzetik lasterka jarraitu zion, baiñan artzaiak estualdian atz txikia mostu, eta eraztun ta guzti itxaso sakonera bota zuan.

324. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0099 Gure soin-azalean...... zulo txiki-txiki dagoz.

325. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0051 Azeriek, untxiek eta beste geiagok, lurpean egiten dituzte (dituez) beren zuloak; eta sarrera estua egiten diete (dautse) zuloeri, barruan bizi dana baiño etsai aundiagorik sartu ez dedin: txikiagoeri ez diete (dautse) beldurrik.

326. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0051 Untxiak lurpean egiten ditu bere zuloak eta antxe du bere gordeleku ziurra.

327. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0082 Negua datorrenean, berriz, xangurrua zuloren batean murgiltzen da, udaberria etorri arte.

328. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0022 Orriarren barrengo aldea, aoñoz, txulo txiki-txikiz betea dago.

329. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0022 Arnas-artzekoan egiten danaren beste erako gas-trukatze baten bidez, txulo oiek egun guzian, eguratseko ikatz-gasa ats-artu, ta oxijenoa botatzen ari oi dira.

330. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0009 Gure baserria xaarra nola zan, gaur ez dauka orduko itxurik, goiko salan bazituen sukaldera txulo batzuk.

331. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0072 Bizkarretik sartu ta bularretatik aterea zeukan puñalaren zuloa.

332. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Mirarizko gizakumea! Kapela beltz aundi baten zulo illunak eraginda gure idurimenetik jaioa!.

333. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0127 (Leze zulotik, euskaltzaindiko zulora...).

334. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0035 Bertan zuloa egin, lurra eman, zurezko gurutzetxo bat aienez lotua gañean jarri, Aita gure bana esan ta lasai-lasai bazkaldu omen ziteken.

335. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 - Eskubi aldeko orma ontan bala batek egiña izatea baleiken zuloa aurkitzen da -, Joansendo'k, esan zien -; baiñan bala ori emendik aterea izan da.

336. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0071 Barrakoi oiek zeuden zulo orrek El Barranco de las Brujas omen zuan izena, ta etzuan gaizki jarria.

337. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0101 Beti oiñez ibiltzen zan, etxez etxe, basarririk basarri; eta arek bazekian zulo aundi ura nola zegoan oso gaizki, eta esan zidan: - Nik adieraziko diot kontzejal bati, zulo ura ixteko modua egin dezatela.

338. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0101 Andik laster itxi zuten zulo ura.

339. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0101 Beterinario jaunak berak aitortu zuan naiko milagroa zala, zulo artan erori ta beiak ondo ateratzea.

340. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0122 Oso beartsu bizi omen ziran apaiza ta sankristaua, ta an bai omen zegoan, elizako bodegan, Santo Kristo zarren bat alperrik; eta eliz-inguruan lurrean zuloa egin da sartuko zutela, ta arto-ale batzuk nastu lurrari, ta urrengo egunean, txerriak an ibiltzen zirala ta arto-usaian aiek aterako zutela lur gaiñera.

341. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0014 Ta Erdoizta`ko zakur batek, Txitxi zeritzaionak, zulo batetik barrena sartu ta ogia jan zien.

342. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0014 Ta onek: - Bañan eztizkak zuloak ondo itxi!.

343. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 Azialea ernetzeko irekitzen danean barrura sartu ta janez xuloak egiten dizkio, baita erne-muiñari berari ere.

344. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 Zulook landaretxo jaioberria, ondatu egiten dute askotan.

345. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 6.5.5. ONDORENGO LANAK Landaretxoak 3-4 orri dituztenean, bakandu egiten dira, zulo bakoitzean bat bakarra utziz, eta orduantxe da, leenengo aldiz amonitroa botatzeko garaia; urrena andik 15-20 egunera botatzen zaio bigarren aldiz.

346. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0032 Zatoaren zuloak bi bat zentimetroko diametroa dute ao erdian.

347. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0032 Zulo onetan sartzen da zato-muturra.

348. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0126 Uztarriaren bost zulo txikietan beste ainbeste saiets ertzak sartzen dira.

349. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0065 - Ta emen eskubitan daukan zulo au zer da...? - Aska-txikia esan oi zaio zulo orreri ta oiñ-betekoa da bere neurria....

350. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0125 Zimitz eiotzea aurrera eramateko, uztai tokiraño alegia, moldea ezartzen dio, alanbrez itsatsirik, ortarako aurrez onda-zimitza bati moldearen aldebanatatik txulo bi egiñaz, eta mailluz jota beretokiratuz.

351. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0042 Leize oiek ez dira diran guztiak; asko egongo dira illunpetan, suerte on batek argira ekarri arte 1962`garren urtean, Urrillaren 28`an, suerte ori izan zuten iru gaztek Aya-Orio`ko arrobi edo kantera batean sortutako zulo batetik sartuta, Altxerri kobea argitara bait zuten, bertan illunpeak gordeta zeuzkan marrazki ta pinturekin batera.

352. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0120 Zuloetakoak dira.

353. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Erreka, zulo batean gelditzen da.

354. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0162 Euskalerriko izarra Naparroko zulo illunenak argitzen zebillen.

355. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0044 Ara emen batzuek: gatzarri eta zingiñarriak, zulodun muskulluak, basurde eta zaldien zulodun ortzak, txirlak zuloakin eta abar...

356. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0044 Triku-arrietan billatutako zingiñarriak eta gaur-egun gure artean erabiltzen diranak, berdiñak dira: sei alde ditu zingiñarriak oso garbiak, zeru-urdiñ kolorezkoak, eta erdian zuloa.

357. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0112 Beste-batean ere konjuroa naikoa etzan izan laiñoa desagertuarazitzeko eta apaizak bere kurutzeaz baliaturik Mandoegi mendiko zulo batera eraman zuan.

358. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0112 Liñu azia benetan oso txikia da, eta apaizak zionez Ezpondak ale auek aiña urte igaro bear zituan zulo barnean.

359. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0994 Ondoren kakorratzaz edo xotx egoki baten muturraz, iru xulotik bat osorik utzita, biek, eltxar da guzti, txikitu bear dira, elkarren ondoegi kuxkuak ez iasotzeko.

360. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0007 - Tirrit salda uxu zilo huntan, urtats xarmantak dabiametzexuu seur! norat juanak dira mutiko kuia hek?.

361. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0040 Eta gero, ziloa bazen. Zilo haundi bat murruan, ogi xigortzailearen atzean.

362. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0041 Besteak, geroztik, beren ziloetarik etziren gehiago jaliak.

363. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0096 Beti irria begietan, ttaka ttaka zabilan, hara nola sagu beltx bat, bere xilotik jalgia.

364. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0134 Murruaren emokatzean ohartu ziren ziloari.

365. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0134 Beñat harginak jalgi, bo ez zela deusetako on gehiago holako ziloa, eta bi mortero zaflaz tapatu.

366. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0066 Hor lurrean zilho bat eginen duzu, eta botila sartuko, eta berriro lurraz estaliko.

367. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Sudurran hiru zulo zeukan beronek.

368. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Nere bizitzan lenengo aldiz mendi ortan ikusi nun, udarako elurra gordetzeko zuloa.

369. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Berdin aste bat pasatu behar zuen probatzen, zuloak egiten, batzutan zuloa plaza batetan, mendi batetan edo etxe batetan irtetzen zitzaiolako.

370. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Baina egun hartan ondo irten zitzaion zuloa.

371. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Eta, ikusi gabe, poltsan sartu nuen berriro etxera eramateko, eta ez ibiltzeko beste aste bat zuloak egiten azertatu gabe.

372. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Zuloa konpontzen zion, zuloa berriro ere egiteko, gero berriro zuloa konpontzeko.

373. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Bera egoten zen lekuan, sare txikia aurkitu nuen, zulo batekin, konpondu gabe.

374. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Donostiakoek esate baterako, 541 miloi pezetako zuloa dute.

375. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 1960an txapeldun izan zen Jon Mugartegik, gozo eta erraz kantatzen du bertsoa, baina epaimahaiaren galbaheak zulo estuegiak ditu bere bertso-moldearentzat.

376. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Udala eta herria ikusi ezinik ziren bitartean, zuek lan bat egin duzue, zulo bat bete.

377. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 BIZI-KALITATEAREN Europa omen den horretarantz goazela noizean behin susto batzuk hartzen ditugu eta pentsatu ere pentsatzen dugu agintzen zaigun paradisu horrek zulo bat baino gehiago ez ote duen oraingoz.

378. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0002 Neska bat ezagutu du, Kitty Wu, Hark aterako du zulotik.

379. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0001 Motza da lotzen nauen burnizko katea hau zulo honetatik ezin joatea.

380. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Hori bertze hainitz jenderekin partzuergoan, euskara bere zilotik ateratzeko.

381. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Hau guztia esan ondoren bigarren zatiari ekiten diote bukaera gisara eta zera adierazten dute bi partetan: 1.-" Irtenbiderik gabeko zulo honetan sartu gaituzte (...).

382. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Bideak ba du, beste aldetik, bere alde ona: txirrindulari profesionalek ere ez dugu uste media askoz hobeagorik egingo zutenik, txirrindua edozein zulotan edo harritan galdu nahi ez ba zuten.

383. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. garmendia 0001 Isatza astinduaz, nolabaiteko zulo bat egiten du, eta an jartzen ditu bere arrautzak mintza mukitzu batean bildurik.

384. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 Baina normalena den bezala, Plaentziako zuloan bizi direnentzat ere, beren herria bezalako ederrik ez da beste munduan.

385. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 - Etzekiat ba, ze gantzontzilloak ere amak eginak dizkiat baina atzean zuloa ditek.

386. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Aguakateak garbitu eta bitan zatitu ondoren, erdian gelditzen den zuloa binagretaz bete.

387. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Ihiztari batzu ari ziren ziloak ezin eginez, urtxoen aiduru.

388. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Baitute diru gauzen erosteko, kanpotik behar dituzte gauza horiek sar arazi bainan gobernua baita pobre, bujetan zako ziloa haunditzen.

389. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Orai artinoko bere sinesteari uko egin lezake eta onar zergen goititzea bujeteko ziloaren tapatzeko, onar ere demokratekin hautsi mautsi baten egitea ekonomiko makur horien xuxentzeko.

390. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Kanoien zulo beltzek bazter guztiak mehatxatzen zituzten.

391. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Ala ta be, iraun dogu, tente gabiltz; an, or, emen, zulo ta zirrikituak itxi ba'gaituez be.

392. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Eliza txikian daude Teodosioren kateak erromes bakoitzak bere gorputzaren inguruan pasa oi ditunak gaitzak aldentzeko; baita burua sartu ere aldara ondoan dagoen zulo batean, Kredoa esanaz, buruko miña kentzeko.

393. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Burua galdu uste izan dut askotan, denda zulo ziztrin horretan.

394. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0002 Atseginez egin dut alde zulo horretatik, badiotsuet.

395. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0002 Honela, dendetarako eskaerak prestatzea eta bilketaren zati bat ohizko erara egiten da, eta sistema automatizatuak sarrerak, bilketaren atal bat, zilokoa, eta irteera kontrolatzen ditu.

396. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0002 Mila hornitzaile inguruk bidaltzen dituzten produktuak hartzeko 8 sarrera-ate daude, eguneroko mugimendua 1.500 paleta ingurukoa delarik eta gaiak ziloan edo beste biltegian kokatzen dira, salmenta puntuetara bidaltzeko momentura arte.

397. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Edo olerkariari hitza jasoz koltxoi ilezkoaren zulo horren ahotsa eta deiadarra (Derrotaren fabulak 51. or.).

398. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 - Zertarako, orduan...? - Euskaldun arein elizatxoak ziran zulo oneik....

399. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Eta egun batez, gatu hari beharrietan xiloak egin zaizkon eta xilo heietan xingolak eman.

400. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Badakigu, hor aurrean dagoena, gure begien gozamena; leihotik begiratzekoa, etxeko epeltasunpean, zulo txiki batetik harrapatu nahian, gure lur eta mendiak direla, bainan beste mundu bat bezala agertzen zait orain.

401. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0002 Lurrak ureztatuz mesede handi eta galantak ala ere; gehiegian, erretenak eta zulo guztiak beterik ibaia puzten badu, hara!, orain ostea, kaltetan ari zaigu.

402. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Zulo baten dago eta Aitxitxotik ikustean, laiñoz beterik emoten dau.

403. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0072 Eta zulo ori berdintzeko beste bide bat artu gendun.

404. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0072 Aita Nagusiak 50.000 m. peztako eskupeko ederra jarri zun gure eskuetan, zulo ori berdinduz zerbait egin dezagun euskera eta euskalerriaren alde.

405. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0033 (Erretira). Satanek Marzila ziluan sar. Dantza.

406. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/3 0181 Ipini 4, 3, 8 eta 4 zenbakiak hutsik dagozan zuloetan, errenkada eta zutabe guztien baturea 19 izan daiten.

407. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0052 Hondarrezko menditxo baten antza izaten dau, goian zulo bat daualarik.

408. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0101 1. Lehenengo, egin zulo bat potearen barrenean.

409. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0101 2. Hartu lokarria eta sartu egindako zuloan.

410. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0101 (Behar izan ezkero egin beste pare bat korapilo ere, lokarria zulotik ez pasatzeko moduan).

411. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0101 3. Hartu beste lokarriaren puntea eta beste potearen zulotik sartu.

412. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00020 Lagundu entzun eban Unaik. Beheragotik etorren zarata zan. Norbait zuloan egoan. Morraletik soka atara eta gizonari bota eutson, baina ataratzeko tiratu aurretik, - Nor zaran eta zertan ibili zaran hemen esan arte ez haut atarako, -esan eutson Unaik.

413. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00020 - Zulotik atarako haut, baina gero herrira joango haz segituan -erantzun Unaik.

414. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0125 Gaur askok jakin be ez daki horiek zulook zer diren ez zertarako erabilten genituen.

415. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0125 Hor, Etxazon, karobi zahar baten zuloa konpondu eta ur-depositua egin dute.

416. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0125 Behe partetik zulo bat, labesua egiteko labeak lakoa eta barrua biribila.

417. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00062 Agia sartu goitti beraiño ... aga luse bat egurra, da an, an gora ixotzen dau ya puntaa, bestela egurra bota ta bota ta bota da sua beien, beien, beien kosta eitten da artu eraittia baiña aga lusia sartzen bara arekin ixotzen dau gora aguro; beoi ixotzen dabenien ba, bete dana egurrakin sulo ori dana, len esan dona suetxe ori, da ondo-ondo bete da artzen, artzen, artzen a eoten da, da atzea eskatu eitten dau arek, atzea bajau eitten da, esta? bajauria, bea puntia, atzea sabaldu, da atzea sartu egurra; olaxe euki biada, e, aik eta puxkat, e, seoi suetxioi ori beeti gora eoten danoi bete arte.

418. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00071 ... eske egurrei, egurra puntutara eruatia geixau kostatze san, e, a sulua eittia sea, lautaria eittia baiño ta; da gero, lurra ero sorixa, ba, bertan basuan etara be (...).

419. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00074 Eta zulo horrei zela esaten dotsazue?

420. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00074 Siri-sulua, baiña, esta, ola sulo aundixa esta biar iseten, bakarrik arnasia artzeko beste, lartxo badauka ba, tak! tapau pixkat eta andik keia pixkat urtetzen dabela (...).

421. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00074 ... lenengo osteko eitte ako ba, lurra, gaiñian daukan lurra dana kendu da konponduta ipiñi, da geo an lur-sikua dana bota gaiñian danea, danian, da geo abar batekin igurtzi, eskoba batekin igurtzia moruan, igurtzi tta gero sulo dana beteta geatzen da, da sela arnasaik estaben artzen, sua dana ametau eitten da, da geo etaatzerakuan ba, txingar batzuk urtetzen dabe, esta?, da geo aek, e, nobera, nobera espadabill e, begira ero serian, iketzian ba, aguro sabaltzen da a, txingarra seiruan artzen dau indarra, da noberak ibili biar argi (...).

422. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00074 Galbaia baiña alanbriekin, e, ya sulo, au tamañu inguruko suluak, a ganbaan libre, libre aintxe dao.

423. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00148 Eta lurra, zulua eitteko lurra zelakua zan?

424. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00311 Fffff! ! Paparraren zabalkerak burua gorantz jaurti eustan eta gorantz putz egin neban, ez hango ezer amatatzeko, surrarentzat espazio liberatuen bila baino. Kostata sartzen zen arnasak sustoa desteinkatu eban, baina ez eban piztia bere zulotik ataraterik lortu.

425. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0206 Eraikinak elizpea dauka ipar eta sartaldeko fatxadetan, eta haren paramentuan elizburuan zulo erritualak daukezan hilarrien hondakinak ikusi daikeguz; hondakinok Oiz mendiaren hegalean dagozan eta X. gizaldian datatu daitekezan baselizetan dagozanen parekoak dirala esan daiteke.

426. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0197 Zerbait egin behar zan jausita egoan zulotik autortza ateratzeko.

427. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00032 Zulo guztietan zeudela esaten zidan.

428. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0050 PILUTS.- Ez huke futitu behar, biziki garrantzitsua duk euskarak funtzio guziak estal ditzan, funtzio ludikoa gainera, zer ziloa!

429. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00320 - Haziak ernetu direnean eta landareak nahiko garatuta daudenean (aste bat edo hamar egun), ontzietara eraman (bat ontzi bakoitzeko). Horretarako, plastikoan bi zulo egin, bat erdian eta bestea alde batean.

430. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00320 - Landarea lehenengo zulotik sartu, oraingoz kotoi-bola batekin eutsiz, geroago, ordea, hazten denean, makilatxo batera lot dezakezu leunki. Albo batean eginiko zuloan zotz bat sartu.

431. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00256 Honek zulo txiki bat zuen alde batean eta kanpoko argia bertatik sartzen zen, kanpoko objektuak kontrako aldean islatuz, alderantzikaturik.

432. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00308 Zuloa

433. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00308 Zelula endotelialek mintzean milaka zulo dituzte.

434. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00308 Zulo horiei fenestrazio deritzegu.

435. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00308 Zelula epitelialak, bestalde, ez daude elkarri hertsiki loturik, haien artean poroak edo zuloak daude.

436. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0083 Gora eta gora, eskaileratik gora, behera eta behera, zulotik, ezkerretara.

437. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0007 Adibidez, biraketazko piezak tornuan egiten dira normalean, pieza prismatikoak fresatzeko makinetan, zuloak zulatzeko makinetan, eta abar.

438. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0126 Zulo batetik 93 txorik ihes egin dute.

439. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/3 0077 Inurri gehiago marraztuko ditut bidean eta zuloan janaria biltzen.

440. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0048 - Bukatzeko, errota arropa-gantxoen zuloetan ipini.

441. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0179 Muskerrak zulo batean sartuta pasatzen du negu osoa, lotan.

442. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0040 ZULOA / ORRATZA / ALDE IREKIA / NYLONEZKO ARIA / ERRETENA

443. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0141 Aurrez egun oso batez beratzen ipini zuen, lurrean zuloa egin zuen, lur onez bete eta hantxe lurperatu zuen.

444. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0099 Zuloak ahalik eta txikienak izan daitezela.

445. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0099 Piztu bonbila eta jarri zulo txiki bakar bat duen kartulina beltzezko pantaila bat bere aurrean.

446. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0083 Errutoki hauen itxurarik ohizkoena, sarrerarako zulo bat eta erroak dituen kutxatxo laukizuzena izaten da.

447. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0083 Sarrerako zuloa, txoriaren neurriaren araberakoa izango da.

448. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0031 Etxean erabiltzen dugun uraren % 75ak komuneko zuloetatik behera alde egiten du.

449. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0157 Zulo beltzak bailiran

450. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0157 Metrorako egindako zulorik handiena, London azpitik pasatzen dena da.

451. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0041 Marokoko pasteltxo hauek izen frantsesa dute, mille troues (mila zulo esan nahi du) eta egia esan, oso izen aproposa da, zuloz beteta baitaude.

452. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0017 Fruitua biltzeko makurtu zenean, zulo sakon bat aurkitu zuen, begi harrituekin begiratu zuen, eskua barruan sartu zuen eta bere gorputz pisutsua barrura jausi zen.

453. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0016 Etxolaren gailurrean, zulo bat zegoen, sutegiak sortzen zituen keak kanporatzeko.

454. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00032 Xabierrek hauxe uste du: botoi guztiak gorriak dira eta hiruna zulo dituzte. Ezabatu gaizki daudenak.

455. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00153 Honela deskribatu zuen: Hartu nuen lorontzi bat, jarri nion barruan labean lehortutako 90 kg lur, blaitu nuen lurra urez, eta sahats-kimu bat aldatu nuen, 2,26 kg-koa. Bost urte pasatu eta gero, zuhaitzak 77 kg-ko pisua zuen. Baina lorontziak euri-ura besterik ez zuen bartzen; handia zen eta lurrean sartuta zegoen; eta inguruko airearen hautsa lurrarekin nahas ez zedin, lorontziaren ertza babestu egin zen gainetik estainuz estalitako eta zulo asko zituen burdin xafla batean bilduz. Ez nuen kalkulatu lau udazkenetan eroritako hostoen pisua. Azkenik, berriro lorontziko lurra lehortu, eta lehengo 90 kg-ak eman zituen, 56 g gutxiago; beraz, 74 kg zur, azal eta sustrai uretik sortuak ziren.

456. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. mendizabal 00001 Formak: laukia, koadroa, obalatua, zuloa, erronboa, kometa, trapezioa, lorontzia, zirkuluerdia, aterkia

457. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ibarbia 00022 Eta zulo bat egin dit zoruaren ertz batetan eta min handia ematen dit.

458. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ibarbia 00022 Ikusten dut zure puntaren zuloa ere gero eta handiagoa dela eta orain lau behatz ikuten zaizkizula hiru beharrean.

459. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ibarbia 00022 Zapatak ikaraturik zeuden, beraien ustez, min handia egingo zien zapatariak, eta agian, zulo gehiago egin.

460. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00056 Hartu ogi oso bat eta behatzak sartu zizkioten behin eta berriz, zuloz beterik utzi arte; gero, ontzi bat urez bete zuten eta azukre eta ezti-ugari nahastu zioten; lastotxo batzuk hartu eta ezti-ura xurgatzen zuten, eta ondoren ogiaren zuloetan isurtzen, ondo bustirik utzi zuten arte.

461. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00140 Jaitsaldi sakon bat pairatu ondoren, drogaren hondorik gabeko zulora erori hurran egon nintzen.

462. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00096 Gero, buruarekin bultza, eta mokoarekin, kosk!, zulo handiagoa egin eta arrautzatik atera nintzen.

463. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00118 Oilategiaren bazter batean bazegoen txoko ezkutu bat, Krokok bere ezkutalekua zeukan zulotik nahiko hurbil, eta arrautzak han egitea pentsatu nuen nik.

464. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00196 Sotoan, pikaroak barrika birabarki batekin zulatu eta nahi adina edan zuen bertatik. Gero, zuloa tapatzeko ohola behar zuela erran zion etxandreari:

465. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00196 -Etxandre, banoa arrapalada bizian ohola edo beste zerbaiten bila! Egon zaitez hementxe lasai! Oihala edo ohola edo zerbait izanen da hor goian eta berehala naiz hemen! Bitartean, atzamarraz estali ezazu zuloa eta itxaron instant batez...

466. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00196 Eta iluntzean tabernaria etxerat bueltatu zenean, han aurkitu zuen bere emaztea barrikaren zuloan atzamarra sartuta, konkortuta eta oso nahastuta...

467. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00072 - Buruhausterik-Gabeko-Teontzia berriz ere lehertu egin zen -azaldu zion Narraski-Saski jaunak. Zulo txiki bat besterik ez zuen egin teilatuan.

468. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. elizondo 00010 Ezkerreko poltsikoan mukizapia baino ez, eskuinekoan, berriz, oraindik ere josi gabeko patata tankerako zuloa.

469. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00022 Garai hartan, Mariluz Gartziaren etxeak ere gazta zuloduna zirudien. Hotza, haize-bafadak eta euri tantak nahi eran sartzen ziren zulo haietan zehar.

470. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00029 Ilargia geldi zegoen hormako zulo baten parean.

471. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00030 Oin punttetan hormara hurbildu eta zulo haietako batetik gizontxo bat ikusi zuen, katu bat baino altuago ez, bi hankaren gainean zutik, mutur zorrotzeko sudur luze baten jabe.

472. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00012 Oraingoz gorantz handitu zaio, baina nola ezin zaion gehiago luzatu, beharbada zabaldu egingo zaio eta orduan ikusiko dugu ea non aurkitzen dituen kamisetak burutik behera sartzeko moduko zuloarekin.

473. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00089 - Hor aurreko hanburgesa-txiringitoan egiten diat lan eta aspertu alditan zulo honetara sartzen den jendeari begira egoten natzaiok.

474. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0099 (...) hobeto esanda, Txintxeta zen gure arazoa, baina txintxeta horrek beste bi zulo egin zizkigun: gurasoak eta notak.

475. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0097 Lau zartadaz zaldun-neurriko zulo errektangeluarra ireki, eta patiora sartu zen, edozein areriori aurre egiteko prest.

476. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. galparsoro 0013 Bi zulo beltz.

477. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. galparsoro 0013 Mikeli galtzerdi pare bat erosi beharko diot, pare honi ere zuloa egin dio.

478. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0050 Lepoan eginik zion zulo txikitik ixurtzen zen odola ontzi batera biltzen ari zen.

479. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0099 Orain, erori ere askoz errazago, eta erorita handik bost minutura, bultza eta bultza oraindik, lurrean kopetarekin zuloa egin beharrean.

480. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0057 Ezkerreko zapataren muturra alde batetik bestera mugitzen zuen eta takoiaz zuloa egiten ari zen lurrean.

481. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0060 Handik gutxira burua eta besagainak desagertu zitzaizkion sabaian egindako zulotik, eta goraka zegien oraindik.

482. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0036 Jupiter berriz abiatu zenean hari muturra lotzeko asmotan, animaliak su eta gar egin zion aurre eta, zulora salto eginez, haserre bizian atzaparrez lurra aztarrikatzen hasi zen.

483. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0039 Argiak dirdir egiten du txuloetatik milaka kriseilutxo horiska balira bezala.

484. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0050 Bi lagunak gelditu, polizia hurbildu, eta txapelaren azpian bi adarrak ikusi zituenean begiak zuloetatik irten beharrean jarri eta korrikari eman zion 100 metrotako munduko errekorra apurtzeko moduan.

485. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0073 - Ez genuen liburua sartu behar zuloan.

486. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0073 - Ezin ibiliko da, baina, basoan zuloak etengabe egiten! esan zion Gaudeok.

487. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0105 - Aproba Gelarekin bat egiten zuen hormako zulora korrika joan nintzen.

488. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0021 Dena zen lauki, hiruangelu, errektangelu, ez zulorik ez koskarik ez gorabeherarik gabe.

489. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0142 Behiak lepoaren alde banatan zulo batekin agertzen direnean, normalean zerbait ongi ez dabilelako da.

490. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0046 Segundo bat ere pasatzen utzi gabe, bi txakurrek hezurrak banan-banan bildu eta berriz ere zuloan gordetzeari ekin zioten.

491. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0041 Nola egin sagarrari zulo?
Harra ez dago, ez, lo:
ez dago, ez, lo, harra.
Zerbait dut asmatu beharra!

492. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0072 18 Bat bakarra hartu zuenak, aldiz, lurrean zuloa egin eta bertan gorde zuen nagusiaren dirua.

493. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00068 orri bustiak lurrean
Valencian dudan izebaz mintzo dira
kolorerik gabe letra larriek ildo nekeek
Tibidaboa asmatu nahi dute
eta senideen masailak gorri sendo ikusi
papera lehortzen ari
paper zuria horiska bihurtzen
urdin guztia zulotik gainezka
zirriborroa izatera iritsi da
eta Tibidaboa Valencia esku alferra
kale bazterrean geratu
gerizpe ozen hartan
esnagai ta lotan

494. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00097 Zuloa erabat hustu ondoren, belauniko eta lur apurrak hatz puntetan dituela, baietz egin du buruaz inspektoreak; gorriuneak badirela odol arrastoak, eta bortizkeriarenak hipotesi huts izateari utzi diola honenbestez.

495. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00107 Erabakia dut nahiago izatea basoetan, piztien zuloen artean, sofritzea eta arbola samurretan nire amodioak idaztea; haziko dira haiek, haziko zarete, amodiook.

496. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00147 Erabat txikitua ez badago ere eta, zuloak estaltzeko adabakiak jarri arren, iadanik trapu zahar itxura hartzen duela.

497. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00012 Zuloraino hurbildu nintzen, begietara egin gura nion tu.

498. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00084 Eta andrearen besoko zainetako batean hark utziriko zuloan sartu zion orratza.

499. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00009 Isilpean begira egon ziren, leihatilaren ondoan pilaturik apustuak egiten txizatien portaerari buruz: baietz bota txistua txizarrada amaitu aurretik; baietz begiratu sabai aldera amaitu aurretik; baietz txarto apuntatu eta txiza komuneko zulotik kanpora botata zapatak zipriztindu...

500. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00150 Zuloa sumatu nuen urdailean, gose sotilarena baino mingarriagoa, eta taberna barrenera jo nuen.

501. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00060 Kafea genuen gogokoena zure aitak eta biok zulo hartan, edozer emango genuen Parisko erara prestatutako kafe on baten truke.

502. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00220 Behin mendian jolastera irten ginen, eta zulo handi bat aurkitu genuen itsasaldean.

503. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00220 Egundoko kerua zerion lurrari: hamaika txahal eta behi hil-eta ustelduta ageri ziren zulo hartan.

504. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00051 Aspaldi ez bezala, mozkortu egingo nintzen gau hartan, bakar bakarrik, nola satorra bere zuloan.

505. 1991> euskara batua literatur prosa g. aranguren 0004 Iturria, eta komunarena egiten duen zuloa lurrean.

506. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0012 Zulo bat euririk gabea.

507. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0079 Gai hura ere debekatuta zegoen gure artean, eta orain, pentsatzen hasita, aurkitu duten honetan, ez dakit berak ez ote zuen nahiago izango mendian betiko geratzea, kanposantuko zulo triste horretan baino.

508. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0211 - Zerrailaren zulotik sartu zara, Peter Pan bezala.

509. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0049 Hazkurea eta mina nabaritzen hasi aurretik ere nolabaiteko desbiderapena somatzen hasia hintzen, gorotz-zeppelinak zuzen eta artez erori beharrean, beste zulo berriren bila ahalegintzen ari balira bezala.

510. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0045 Txakurra, lehergailuak lurrean egindako zuloan babestu zen, Ivan Petrovitx Paulov zaharrak irakatsia baitzion, lehergailuak zuloa egiten duenean, horixe dela babesik seguruena, etsaiak sorturiko lurpeko bunkerra.

511. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0045 Piotr ere txakurraren ondoan etzan zen, umekiaren itxura kizkurtua hartuz zuloaren babesera.

512. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0045 Zulotik ateratzean, erre usaina zegoen inguru guztian.

513. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0068 Deposito zaharreko toki berdinean dauka zulo bat berriak ere.

514. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0024 Artean, Xukebuxin, leizezuloaren zeharkako zulo batean barneratu zen.

515. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0077 Hala ere, sapaiko zulo batetik sartzen zen barruan zegoen argitasun apurra.

516. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0204 Zangoetatik tiraka zulotik aterarazten ari zen, gorputzetik azal gehiago harrotuz.

517. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0204 Eztulka, ostikoka, zulotik atera eta aintziran agertu zen.

518. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0107 - Lagun, nik ez nuke dirutza hori erakusgarri ipiniko zulo honetan.

519. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0203 - Ixtak ahoko zuloa, hi!

520. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0203 - Ixtak behingoz ahoko zulo hori.

521. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0203 - Hi, ixtak heuk ahoko zuloa! Okotzeko zuloraino negok ahoa ixteko kontu zahar horrekin!

522. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0130 Jolas Parkean, Zulo Beltzean ibili ahal izan nuen.

523. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0019 - Ederki. Kontuz zuloakin.

524. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0019 - Ze zulo?

525. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0019 - Ez zera konturatu? Zulo bat dao goiko pisuan, hanka kabitzen da.

526. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0049 Eta bi mila kiloko zezenaren aurretik pasa behar, moskeatuta nirekin, gainera, goiko zulotik behera txiza egin nionetik lehenengo gau gogoangarri hartan.

527. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0108 Aitzurrak hartuta, sail haietako tokirik gozo eguzkitsuenerantz abiatu ziren, non zuloa egin eta lur eman baitzioten.

528. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0009 Ordea, ametsean ikusten zuen itsaso izoztuak harritu egiten zuen bere zerebroaren zati erabat esnatu gabekoa, eta zati horrek begiak itxita jarraitzeko gogoa sortzen zion erorketa inpresio atsegin baten bitartez; iruditzen zitzaion itsasora erortzen ari zen harria zela, asteroide baten antzeko zerbait-edo, eta ur izoztuek, auskalo zein paradoxaz, epeltasun goxo bat gordetzen zutela beraien baitan, eta prest zeudela izotz geruzan zuloa egiteko bera handik barrena murgil zedin.

529. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0210 Nire zulotik gertu behar zuten egon zure borreroek hainbat segadetan harrapatutako musde Bertholet, musde Bixintxo, musde Arnoldok...

530. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00015 Harkaitzetan bizitzeko moldatutako hegaztien artean, buztangorri iluna (Phoenicurus ochrurus) eta buztangorri argia (Phoenicurus phoenicurus) ere aipatu behar dira; hauek ere intsektujaleak dira, eta harri-zulo eta zartadetan egiten dute habia, baina euren jokabide lotsabakoa dela eta, pixkanaka herri eta baserrietan ere egokitzen jakin dute, bertako horma eta harresietako zulo eta zartadak okupatuz.

531. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00142 Jaunaren lanparako olioa oso mesedegarritzat jotzen zen jaioberrien zilborrestea orbaindu edo zikatrizatzeko. Era berean, aldare azpian bazen zulo bat, eta fededunek han burua sartu eta Kredoa errezatzen zuten, burukomina sendatzeko eta haren kontra babesteko.

532. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 Arnasa hartzen ikasteko beste modua esertzea da, hankak bilduta eta bizkarra zuzen. Atzamar batez sudurreko eskuineko zuloa tapatu eta ezkerretik hartu arnasa, arestian esplikatu faseak betez. Arnasari eutsi segundu batzuz, eskuineko xiloa ireki eta utzi airea ateratzen, mantso, ezkerreko zuloa tapatzen delarik. Aireari eutsi bost segunduz eta beste zuloarekin berriro errepikatu.

533. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00050 Hots, bidea itxi behar zaiela, borondate hoberenarekin gehienetan, baina gaitasun gehiegirik gabe askotan, erakunde arduradunen ardura faltaz, horrek bai ez duela aitzakiarik haien zuloa bete nahian-edo dabiltzanei;

534. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00061 Jatorri miresgarriak sarri aipatzen ziren, mirarizko agerpenen baten kontakizunari lotuta, esaterako, zuhaitz baten zuloan (Encina-ko Ama Birjinaren kasuan), edo haitzulo batean (Andre Mari Angostokoa).

535. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00149 Oboe beltza iduzkiaren orde ezarri zenean, txoriak gordatu ziren beren habietan, suge eta muskerrak joan ziren lurpeko beren zuloetara buruz

536. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. eskibel 0290 Eta zuk, aintzina, barre egiten zeniela zuloetatik irten ezinean zebiltzatenean edo arantzetan trabaturik ohiukatzean.

537. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0013 Elkarrekintza honen ondorioz elektroiak edo X izpiak (zulo elektronikoak betetzean sorturikoak) sor daitezke.

538. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0017 Maiz egoten naiz María Cristina hotelaren paretetan ageri diren koska eta zuloei begira.

539. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Honela, gehienetan behe-aldeko zuloak kumeak dauzkaten emeek erabiltzen dituzte; bertan emea ez da kanpo-aldearekiko erabat isolatzen, eta era berean bere letargia ere ez da hain sakona, tarteka esnatu, kumeei titia eman, eta berauetaz arduratzeko gai delarik.

540. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Zuloak beti ere, ingurune-dibertsitate altueneko lekuetan eta aldaketa edo eraso antropiko handirik (baso-botatze, pista, e.a.) jasan ez duten lekuetan egoten dira.

541. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 0112 Bidearen hasieran Zamariko zulo izeneko tokia dago, 1865. urtean Getariako errepidea egin aurretik zegoen itsasartearen zatia zena.

542. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0087 Urdilleko lepoa Inpernuko errekatik, Larrondo, Andreonako lepoa eta Esatoitzeko zuloa, Akelo eta Aitzeloren artean Beatzan barrena Amezketatik Arritzagarantz igotzen den bidearekin enpalmatzeko.

543. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0035 4. Punzoiaz kajoi bakoitzaren erdian zulo bat egin eta enkuadernatzeko iltzeak sartu.

544. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0025 Itxura guztia galtzen dute erosioarengatik eta batzuetan luebakien gehigarriak izan daitezke, zulotik ateratako lurra ertz batean pilatuz.

545. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0075 Jolasa osasunerako bidea da, buruari ikaragarritasunaren zulo ilunak argitzen laguntzen diona.

546. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0091 Desbideraketa horrek sortzen duen zuloa zenbat eta handiagoa izan, orduan eta ezuste eta zorabio handiagoa sortzen da haurrarengan, orduan eta zorrozkiago akuilatzen da irudimena.

547. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0091 sot-anal. Behar bezalako apaizen jantzi tipikoan egoten den zuloa, komuneko lana erraztearren.

548. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0078 Zuloaldea ere kontu handiz ondo egina utzi behar da, zuloaren ertza zorrotza bukaturik.

549. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0078 Guzti hau egin eta gero, bi behatzekin muturretatik hartu eta beheko ezpainen kontra jarririk, haizea indarrez, zuloaren ertzaren kontra bota eta txistu ozen eta agudoa lortzen da.

550. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0127 Arrainak harrapatu behar direnean, ordea, eskimalek egin behar izaten dituzte zuloak izotzetan.

551. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0099 Honen azpitik, atea blokeatzeko erabili izan zen eraz segurta nendin, zulo txiki bat ireki nuen, argindarrezko linterna sartzeko tamainakoa eta, ate haren atzetik goitik beheraino zihoan pasiloa, hondar eta legarrez zeharo beterik zegoela ikusi nuen: hilobia zein arretaz babestua izan zen egiaztatzeko beste froga bat.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0099 Beste zerbaitek ere kezkatzen ninduen: Ibarreko hilobi arrunten sarreren ondoan, zulo haren txikitasunak.

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0200 Banaketa hauen egurra guztiz desegina zegoen, urrezko azala soilik gelditu zelarik; beraz, molde egokiko egurrezko pusketak egin nituen, jostorratz gori batekin zuloak egin (...)

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0140 (...) gogorra da, nahikoa latza ukimenerako, lehorra, eta ez du zulorik edo pitzadurarik.

555. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0140 Txondorra pizteko kendu egiten da, uzten duen zuloan txingarra sartuz.

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0024 Hankabiko izateak, lehenik eta behin, garondohezurraren zuloa (lepoko omoak apoiatzen direneko eta orno-muina igarotzen deneko garezurreko irekidura) garezurraren hondoraino desplazatu dela esan nahi du.

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0024 Zakurrarengan eta oro har lauhankakoengan aldiz, zuloa atzeko aldean dago.

558. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0008 Handiak izango direnean, gauza txiki horiek naturalak izango dira beraientzat, egun komentatu besterik ez ditugun arazoei aurre egiten eta konpontzen, espero dezagun izango direlako Lurraren berotzea, uren kutsadura, euri azidoa, ozono-geruzaren zuloa, etab...

559. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0092 Egin iezazkiozu zulo txiki batzu fondoan sobran dagoen ura atera dadin.

560. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0317 induskailu Lurra kenduz zulo handiak egiteko balio duen makina.

561. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0317 1. Lurrean zulo bat egin:

562. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0031 Une honetan gauzik garrantzitsuena elkarrekiko interferentziak aipatzea da, alde batetik bestera egindako ibilbideak, iritzi amankomun baten zuloan ez erortzearren, hau da, futurismoa arte plastikoen munduan egokitzapena aurkitu zuen baina idazketan sortutako ideia estetikotzat hartzea.

563. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0149 Informazioa gordetzeko aluminiozko gainazalean zulo mikroskopikoen kontzentrazio handia egiten da.

564. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0149 Zulo hauek egiteko laser-kainoi bat erabiltzen da eta disipazio txikiko laser-kainoi bat zuloak detektatzeko.

565. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0085 - Geografiak adierazten du zeintzuk izan zitezkeen gizataldeen egonlekuak: erreka ertzak, mendi muinoak, meatoki inguruak, itsas portuak, zulo naturalak,...

566. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 aizarna(-zulo). iz (G) Ura errotarrira igarotzeko zuloa.

567. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 Zuloan sartu eta, akabo; ez omen zen gehiago sekula atera.

568. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0143 Andra Mari agertzen da zulo aurrean, banaka belaunikatu ta banaka egingo dute bere lora-xortaren eskeñia...

569. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0143 Jeiki ta Andre Maria agertzen dan zuloan lagako du bere lora-xorta.

570. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00171 Beste besua etzan irixten
iltze-zulo markatura,
bere nerbiok enkojituta
ta urruti zulo ura.
Kate bereakin lotu zien
tiraka gogor lekura,
beste eskua jostean etzan
au gizonaren itxura.

571. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0175 Bat, ukabilla sartzeraiñoko zuloa bularrean, erdiz erdi bi tiroak an artu baizituen, odolez estalia ta illa.

572. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0015 Baiña kutxareak billatzen zuen zuloa.

573. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0015 Etzitzaion zulorik ikusten.

574. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0041 Poliki arrimatuta, itxi dizkiot bi txuloak.

575. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0041 Txepetxak bi txulo egiten dizkio kabiari, bat ixtean bestetik alde egiteko.

576. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0001 Eki-aldera jotzen ba'degu, or arkituko degu Isturitz Benaparroa'n eta Pireneetako gallurretan beste zulo asko eta geiago oraindik andik gora, iparraldean, Garona eta Dordoña ibai inguruan: Cro-Magnon, Madalein, Lascaux, Ruffignac eta beste orrelako leize famatuak.

577. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak y. lekuona 0053 Ainbat gazte bere onetik aterata eta, uste zanez, irtenbiderik ez zuan zuloan sartuta ikusteak Donostia'ko Eliz-Barrutia zerbait egitera bultzatu zuan.

578. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Solairua dena zuloz betia.

579. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Gure atta zenak, paperez estali zittun oltzak; solairu zulok berriz, arto zokortakin ttikik bazian, ta eskolako mutikun pizarrakin (txapazkuak baitzian) zuloik aundinak.

580. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Zerrote miar batekin moztu zittun solairuko olak; eiñ zun zulo biribill bat; kendu zittun ol puskakin eiñ zion tapa, bere eskuleku ta guzi; ta gure mokorduk erki yoten zian andik beko ongarri pillara.

581. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Etzun nola berritzen; zulon parin petatxua patu baizik.

582. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0022 Gero, puntzoia erosi zun, ontako aproposa, erdin zulo batekin.

583. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0022 Oaiñ ezta kusten, baño leno izaten zian xomorro aundi batzuk, zuldarrak, beiari larru azpin sortzen zizkinak, ta ondutzekin, txulo bat inta atetzen zian kanpora.

584. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0073 Bai bainan frikuna egun batez ohartu baitzen
etsaiak ez zirela ziloetarik jalgitzen
haren beldurrarekin!
Asma zer zuen egin?!
Gibeleko aztaparretarik
ez dakit nondik nola loturik,
dilindan eman zen ernai bati,
hila iduri, buruz beheiti.

585. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00066 - Hori, behar ez den lekuan zilo egiten ari...

586. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00059 Zerutik dator herio beltza,
hori ez da nobedade;
musaje zuriz baina bihotzak
oraindik dauzkagu trebe.
Zortziko txikin goitikan behera,
zorionekoak gaude!
Lurra lurpea bihurtuko da (bis)
eta zuloa debalde.

587. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Eta HABE ere zulo berdinean erori izan dela salatzeak ez gaitu arrisku horretatik libratuko.

588. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Zubietako Udalak esan duenez, gidari askok erabiltzen du bideberri hau Iruñera joateko edo Leitzara bertara lanera joateko eta karreteraren egoera txar horrek istripu-arrisku handia sortzen du eta gastuak ere, zeren eta karreterako zuloetan ibiltzeak kalteak egiten dizkie kotxeei.

589. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Forofo horiek beraien itsukeriaren zuloan galduta utzi baititu.

590. 1991> sailkatu gabeak egunkariak berron 0057 Itsasoz etorri ziñan
Kristo Lezo'koa
ur-bazterra zanean
ondartza apala
jende xeen areatza babesa.
Gaur, gizonok
itsasoa leortu dugu
lekua kentzeko
millaka duro batuk
an irabazteko
metro-kuadro bakoitzean.
Trabagarri zera Kristo biotz-ona
on-apalezko itsaso ixilla.
Bazter gabeko
maite-olatua, gu garbitzearren obeki
zaiñetako ateak idekirik
leertu ziñan ZU.
Atoz Jauna, berriz
ibil zaite ur-arrearen gaiñean.
Senda iguzu itsumena
anaiagan ezin zaitugu ikusi.
Pekatu-angarilletan
elbarri gaixook
jaso gaitzazu zorpeko azpitik.
Emaiguzu
zuloz urraturiko zure eskua
ta bedi zure zur-abea
salbatuko gaituan
txalupa laguntzaillea!

591. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Zerraldoa zuloan sartu aurretik, Manuel Campos jeneralak, Goardia zibilaren 3. Zonako buruak hildako goardia zibilaren amari hilkutxa gaineko bandera eta trikornioa eman zizkion.

592. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0018 Azpiko aldetik gariak garbitzen botatzeko bi zulo arrizko paretakin egiñak.

593. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0018 Azkenean beko bi zulo aietan egin ditun lanak atea jarri zion sarreran; sukaldea ez nola nai zuzenduta.

594. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00025 Denboraldia luzea da oraindik eta ziur zulo horretatik ateratzeko ahalmena izango dutela.

595. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Julenek dioenez, Bera aulkian ibiltzeko herri zaila da. %8ko maldak baino haundiagoak ezin dira igo eta Bera ez da xelaia. Hor dago Herriko Etxea, eliza, ostatuak, dendak, karriken egoera, zuloak, espaloiak...

596. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0011 Eta badakik: Zuhurraren ZUHUR.- Zikoitza. Tacaño poltsak bi zulo.

597. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Itxura guzien arabera Serbiarrek dituzte garbitu eta zilo komunetan ehortzi.

598. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Zilo horiek dituzte orai miatzen jakiteko nor diren han ehortziak.

599. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0046 Saiatu gara, bestalde, hizkuntzaren zulo ezkutuetan ez erortzen.

600. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. agirre 0019 Hau zauriak sendatzeko baliagarria da, erleek aldiz, erlauntzako zuloak estaltzeko erabiltzen dute.

601. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Basoak zuhaitzik gabe, ozeano urdinak petrolio beltzez zipriztinduak, ozono geruza zuloz beteta... Ezinezkoa zen irtenbide bat egotea..

602. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0007 Ez ahantz zuloak egitea armiarmaren gorputzean.

603. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Lurrean zuloak egiten zituzten bitartean, bere sinpletasun maitagarri harekin hitz egin zien danai japonieraz: Ez bildurrik izan, eutsi azkenera arte, goazen heriotzara apaltasunean Jesusi jarraituz....

604. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Makina bat urte igaro da dagoeneko, euskararen ozono geruzan lehenengo zulotak agertu zirenetik.

604 emaitza

Datu-estatistikoak: