XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0249 Oraindik dagoalarik
oso lo aundiyan,
gorde zana ari da
jartzen ageriyan;
azaldu bearra da
berriro erriyan,
beretzat moldatu dan
oiñ alki berriyan,
eder, bronzez janziya
zut zutik arriyan
.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0249 Esan zaio, Dugiols,
soldadu maitea,
begiyak zabalduta
alchatu zaitea;
Tolosak ezdu nai zu
lotan egotea,
irikiya daukazu
obiko atea,
eta dorre gañean
zutik jartzaitea
.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0250 Alchatu da ta zutik
jarri da betiko,
daukan arri oñetik
ezda eroriko;
denborak soñekorik
ezdio autsiko,
gu ilko gera ta da
Dugiols biziko,
ondorengo guziyak
dute ikusiko
.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 (Garbiñe atzeraxeago zutik gelditzen da).

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 MIKEL: (Sutik eta alai) ¡Kaixo Gorgonio! ¿Zer degu?.

6. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Zerbait geroxago Jetsemanira abiatzen ziran, eta emen denak txutik egon bear izaten zuten... Nola gaba zan, zuzi-argiak eskuetan zituztela, eliza argitzen zuten.

7. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 ¡Ah! siniste arrotz eta okerrak kamporatu, oitura charrak galerazi eta Jesukristok utzi zigun bata-besteaganako karidade edo maitetasun añ otzitu au piska bat irazeki dezagun; eta anziñako euskaldunak bezela, Arantzazuko Ama Birjiñaren mantupean bildurik, elkar besarkatu ta laztandu gaitezen, lurrean belaunak ezarrita Berari biotz osoarekin deituaz:
Aditu zazu, Ama,
Arantza-tronutik:
Euskaldunen fedea
Gorde zazu zutik;

eta oraindik... biurtuko zaigu gure Legue zarra, eta botako ditu susterrak, eta jaikiko da len bezin sendo ta iraunkor (...).

8. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 eta leku denetan
bai mendurik ala,
maillik goititunean
jartzeko goizala,
erabaki zan bronzez
beraren iguala
egiñik illa berriz
pistu bear zala,
lurrak bere lengoan
gorde etzezala
zutik mundu guziyak
ikusi zezala
.

9. 1900-1939 gipuzkera poesia tp 0102 Izarrak oraindik argitzen ortzean,
Ta ni emen nago, zutik sukaldean
.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0192 Asi gaitean guziok bertatik lanean; ta Bergara'ko aste ori ainbestetaraño bedi jatorra, berbizkunde-bidean arri zuti, ta etorkizuneruntz eusko-argi-dario betirako gelditze'aal- baitedin.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 - Zuti gero ezpata utzi're.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 11 Parisaitarrak, otoyaldian zutik, onela zion bere baitan: Ene Yainkoa, eskerr dagizut, beste gizonak edo orrako zergari ori bezela, lapurr, oker ta ezkontza-nasle ez naizalako.

13. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Urrengo igandean, illaren 18.an beste jai ta jolas arrtean Meza nagusi ederr bat abestu zan Santurrtze'n bertan; eta gure amazazpi garailariak, Kristoren guda-mutill bizkorrak ziruditela, aldare inguruan egon ziran zutik da, zuzen eskuetan arraunak ixkillu (arma) tzat zituztela.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Gure etche guzia horrek zaukak gero chutik.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Manuel, pintaño bat arno, eta zalhu! Chutik ez niagok, eta bideko errauts guzia, hortchet kokatua diat, zintzurrean.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0132 Ezen, Maria han zen chutic gurutzearen ondoan; eta bere bihotzean gogotic, bai Jincoari bihurtzeco bekhatuac kendu zion ohorea, bai gizona debruaren aztaparretaric libratzeco, gogotic egiten zuen Mariac bere Semearen sacrifizioa.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 Kurutzea beraz bethi chutik dago eta bethi zure bidean.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Gutartean, Eliza eta gaztelu gehienak chutik gelditu dira.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Nola lagozke bertzela chutik erresumak?.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Euzkuak sutik dagoz, euren barruko indarrak laster erakutsiko dauela errijaren naya-eta.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Josu'ren esakunez be ondartzean iragitako etxia edozein axek darijola jarri ta iraul dagike, atxarri ganian iragitakua barriz, axe erauntsijenak, uin apartsubenak jota be zutik geldituko da, zirkiñik barik ixango da.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Bai ba, egi-jabe gauzak diranez dakiguzanian baño ez gara, diranez jakinda, ta dakiguzanez maite ixan da, gu zutik eta eustazpi onez oka ixan barik irauteko bide-bidian gara.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Beste batzuk eutsinda, zutik diran artian laguntzalle ixango jakuz ta ondo esan dayegun.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Sutik euzko-langilliak geure eskubide-aldez!.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Haurrak eta haurrekilakoak eguerdi ondoan mahainetik chuti eta bazkaria gathuei utzirik, bazoazin ikhusterat, ea noiz hasten zen gerthatu behar zelakoa.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Artho lasto horiek bildu eta, osto batez estekaturik ahurtaraka, sartzen dazkote chutik dagon ondoari gain behera, idor diten han; eta idortzen ez bazauzkitzu ez dukezu gauza handirik galdu: ezen jan ahula da hura aberearentzat.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Belharrak korkoietan edo chutik gorrituak daude; ur-gaindiek etzanak eta zikinduak ez direnak.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bethi badu laborariak, zeri joka, demborarik galdu gabe Egun hautan zer nahi beterraba landatu duzu; han daude gozo, tente, chutik, lehen iguzkiari irriz zabaltzera prest.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bere karrarat upatzen zen, eta han chutik paltoaren jaunzten hasi delarik, zaldiak egin ditu zenbeit pausu aintzinat.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Frantziaren izenean ministro nausiari eskerrak bihurtu ditu, ziolarik munduko bakea, orai arte Poincarek trochetan zaukana, chutik abi-arazi duela.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Au guziz onurakorra izan diteke, baño ez da naikoa Europari zuti eusteko.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Euron artean bat besteak baño nasayago agiri da bere inguruan jazoten danen begira, ta bere begiak esarten dautzoz zubi ertzean zutik egoan eskeko bateri.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Aldamenean zutik eskekoari begira-begira amar urteko mutiko bat agiri da.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Andaluzia'ko erkian buruñurdunak (kaputxinuak) euki dituezan lekaidetxe gustiak, bi izan ezik, austuta; eta zutik gelditu diran biak, erriarrenak dirala-ta kendu egin dautsez.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 Behartu zitzautan ikustekotz haren gelaraino sarthu. Ikusi zuenean eskapurik ez zuela, itzuli zen niri buruz eta eskaini zautan alkhi bat, erranez kadirarik ez zuela, eta bera chutik egotu zen.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Ur ustela dagon putzu loitsuan, arrgi errañu printza batetik bestera zikindu gabe sarrtu ta ateratzen dan bezela, alaxe berrdingabeko gaztien zaindari gure Luis Santuak, errege ta aundizkien arteko ustelkerietatik loitu gabe eta bere zipristiñen kutsuetatik, zutik eta liraiñ, eze ta marrdul, txukun da garrbi beti gorde zuan, usai gozodun lili txuriya, garbitasuna.

37. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Zuzendu zure oiñak
zutik egon ezinda dagozan orma-zaar oneitara
arerioak jauretxea guztiz ondatuta itxi dau
Zeure bizitokitik bustiten dozuz mendiak,
eta lurra zeure ekintza eginkorrez beteten da;
abereentzat bedarra erneten dozu,
eta landarea gizonaren morroientzat;
berak ataraten dau soloetatik ogia,
eta biotza pozten dautsan ardaoa,
eta arpegiari diz-diz eragiten dautsan orioa,
eta indarrak emoten dautsazan janaria
.

38. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 2) Arana-Goiri'k euzko eguzki'tik datorrala esan eban; eta txarrto ala ondo, itxorrkun ori zutik dago, iñok orain arrte eztaula obiagorik emon.

39. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 KORO-SAIL AUNDIA ETA IRU IKASLEAK - (Irurek I Gelara joanez) Baietz esan du! Zoazte aurrera! (Iru ikasleak zutik gelditzen dira).

40. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 MUTIKOA - Ez! Zuek zutik zaudete, ni ere bai zutik nago. Gaxorik ba'nengo ez al nintzake ba eseriko? (Isilunea).

41. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 (Ate-ondoan zutik dagoen Inudeari) Ots! zoaz eta erakar ezazu Iason; zerau bapezteko egikizunetarako erabilten baitzaitugu.

42. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0026 URDASPAL:
Zer zan ori? ametsa al-zan?
buruko ille danak zutik ditut...
Zer zan, baña?
Ezurretara izua, ikara, sartu didan ori, zer ote-zan?
Gure Erri maitearen kalteren bat?...
...Il zitzaigun Gartzea;
ta aren seme Santxol oraindik ume da;
aren inguruan, berriz, Erio dabil,
beletzar antzera,
sarraski-billa...

43. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Eta Berak, aldamenean zutik, sukarrari agindu egin zion, eta sukarrak emakumea utzi zun, eta berela jeikita mirabe-lanetan asi zitzaien.

44. 1940-1968 gipuzkera poesia bera 0042 Gogoa xutik daukat,
ez zait zartu, noski;
baña gorputz kankarra
ez du nai ibilli.

45. 1940-1968 gipuzkera poesia erkiag 0303 ZUTIK

46. 1940-1968 gipuzkera poesia erkiag 0303 Apaiñik zegoan galondoa zutik
Madalentxoneko
soro zabalean.

47. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0022 ez belauniko
zutik
zure egia gurea
oyuztatuz
baitare gezurra
urrezko bigantx kiaztatuarekiko jaurespena
Pazko-goizeko giza eorzgabearen gorpua soiñean
bezperako gantzugalluz ta likurtaz
eta illobia seilluz ta utsik

48. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Beste guardiazibilla (ez bai dira oiek beñere bakarka ibiltzen) zutik geratu zan; zai, ia beste alkiren bat ustutzen ote zan.

49. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (14) Au esanda, itzulirik, Jesus ikusi zun bertan zutik, bañan ez zan konturatu Ua zanik.

50. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0112 Zutik egon eziñik ziaro auldu zan eta bere gorputzari amain eman (2) Amain emon, dejar, soltar, Eibar - Plazentzitan zion.

51. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Au esanaz, bota zun lepotik izur biko txamarra ta bere gorputz lerdena erakutsi zun, ezur gordin, beso giar; gizaki tantai ura zutik; jarri zan ondartzaren erdian.

52. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Zutik, tente dirau Entel zuarrak, ekin berdiñean, gorputz-igigunez ta begi-zoli saiesten ditula aurkakoaren blaustadak.

53. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Turno'k orduan jauzi (saltu) egin ta, ezpatea goigoi, soin oso zutik jarri ta (zigor gabe, berak uste) Enea jotzen du.

54. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0142 (Ondo zutik).

55. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0009 Eskubian berriz, Iñazio zutik, burutik oñetaraño gudari jantzian, begiz joko degu.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Bitartean, jacaranda lore laru begi betegarrien artean, zutik dirau Landibar'en irudiak, burnizko biotz-begietan Guatemala ederra izaki.

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 Baiña (eta au da miragarria) itzulipurditze orokar eta izugarri orrek' Erri bat eta izkuntza bat bizirik eta zutirik utzi bear izan zituala: Euskalerria' eta euskera.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Ondoren, ni zutik ikusita, truke-naia azaldu zidan gizon batek, beraz ni exerita, bera tente.

59. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0030 (Chutik) per omnia saecula saeculorum. Amen.

60. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0016 Erle aintzinean xutik ziaukan

61. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0016 Haren aintzinean xutik nindaukan.

62. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0016 Ene aintzinean xutik ziaukan.

63. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0016 Beraren aintzinean xutik nindaukan.

64. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0336 Esku-lanezko orhoitmen bat egiazki baliosa ezarria dauku xutik zubi xokoan; barka dezadala salatzen badut berehala zer begiz ikusia dien berriki, hunat jinik, eskultazale zahar aipamen handiko batek;(...).

65. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Sahetsean aldiz, Chirrita zutik zagon, tente potente, mugitu gabe....

66. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Azkenean, Prontchio altchatu zen, erranez: - Parioa irabazi diat... Hi baino alferrago nauk, ez baitiat izan chutik egoteko kalapiorik ere....

67. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Hor du ikasi xutik ibiltzen eta eleka gizonen maneran.

68. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Ahal nolaka chutik ezarri dugun Eskualdun hori nundik heldu zauku?.

69. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 28 urte bazituen hemen zela, eta zer lanak ez ditu egin gure herrian: eliza freskatu, eskola girichtino berriak muntatu, Oilandoiko kapera chutik eman, Centre Ménager berri bat egin, gero Bill Etchea, eta bertze zonbat obra!

70. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bigarren gau guzia iragan-arazi dautet zutik. Kurritzeko baimena banuen, bainan ez jartzekoa.

71. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Irugarren gaua iragan dut, beti xutik, kolpe batzu hartuz, deus jan eta edan gabe.

72. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lf 00001 Gobernuaren ganik galde eginak ardietsi ez dituzten kazeta, radio, bide-tindatze, batasun eta kargu guziak behar badira kendu, banago zer geldituko den xutik.

73. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Halere denek esperantza dute noizbait bederen ezarriko dutela xutik hautsimautsi bat.

74. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Herriaren giderrak eskutan hartu zituztelarik, lege-nausi berri bat xutik ezarriko zutela hitzeman zuten armadako aintzindariek, Lega-nausi hori bozkeri esker onar zezan gero populuak.

75. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Zutik eta erne egonarren amets egiten dakigunontzat neke-aringai bat, aurrera ekiteko bear dan kemen aldez bultzadatxo leguna.

76. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Amets bai, baño zutik eta erne beti.

77. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Eta zugandik eldu zaizkigun laztanak, muñak, besarkadak, biotza, maitasuna, zoriona, bizia... guriaren ordañez zutik egongo geran egun eta orduetan, lipar bat ere utzi gabe, zure alde lan egingo dugu, gogor, isituki, agitz, ausarki.

78. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0020 MARIÑO.
(Zutik eta firme). Zure esanetara, nire sargentu!.

79. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0138 Zure biotz
bake baga
ona ta ara zagoz deituz
aixe barri
indartsuaz
ludia dago beterik
barriztea
nai dau dana
zu zer egin ez jakiñik
bakartaden
zugaitz gazte
dirudizu aixaturik
ekaitz ortan
iraungozu
zuzen zuzen ta zutirik?

80. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0245 Elizak ez dau mamirik arean ukutu, Kristok sortu ta apostoluak irakatsi ebana zutik dago oso-osoan.

81. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Zutik, lerden, bera ain goi zan berogalluaren gelara.

82. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0060 Bitartean aldi odoltsuak eta aldakuntza aundiak izan dira; baña ogei gizaldi lenago gure Kintilen kalagorritarrak irakatsi euskunari eutsirik idatzi nebana ondiño zutik ta tente dagola deretxat.

83. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0039 Mendeja'n or dagoz oraindik zutik, nai eta antxiñako anda bidetzako nortasuna kotxeen eta bide barrien erreztasun eta egokitasunaren mesedean laga.

84. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Ez arranoa! Hori gainera, hiru egunean ezer jan eta edateko eman ez zidatela. Aurrez, bapo jan eta edan banu, ez nuen bakar bat ere zutik utziko. Etsaiak!... Perretxikoak bezala ebakiko nituen nire ezpatarekin beltz guztien buruak!

85. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Maixu - Ondo da. Besteak, betikoak, zetan esan ez nun egon leikezan. Gareanok, emen gagozan guztiok, ia aurten ikasitakoaren zerbait gogoratzen dogun. Aitor, zutik.

86. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0058 BIk hizketan segitzen duen bitartean (baita BATek ere) eskilara irekitzen hasten da; txikiagoa da berau, ñimiñoa ia, ia, eta zutik jarri ahala erori egiten zaio.

87. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0278 (Andereñoa zutik ipintzen da).

88. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0030 JULES - Ez bazaizu axola, nahiago dut zutik gelditu.

89. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 (Imanol berriz etzatzen da egunkaria hartuta. Gero aldizkaria. Jarrita, pentsatzen orain. Halako batean, kaliputsu jaikiko da eta listinean begiratu ondoren telefonora doa. Baina lau zenbaki markatu ondoren berriz utziko du. Agertoki erdian zutik, esku bat belarri ondoan duela bera bakarrik hasiko zaigu...).

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00001 Bi lehoik zeramaten karroza batetan zutik zihoan emakume eder bat zen .

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0025 Gaiarre aitaren ondoan eserita eta bere bi lehengusuak (zutik).

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 - Saiatzen naiz baina ezin dut, zutik jartzen naiz eta ibiltzen hasten naizenean erori egiten naiz.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0117 Bestalde, zutik ibiltzen denez gero, eskuak askaturik ditu, eta berorrek tresnak eta beste objektu batzu erabiltzeko era ematen dio.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0183 Alderantziz: hitzarmeneko arantzela nazioarteko negoziazio baten emaitza da eta, beraz, ezin da libreki aldatu nazioarteko hitzarmen horrek zutik irauten duen artean.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0086 Araban, oraino zutik ziraun jaurgo sistema, hots, kaparedun eta petxarien arteko banaketa, azken hauen multzoa askoz handiagoa zelarik....

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0160 11.7.- Tantai bati, zutik manten dadin, tirante bat jartzen zaio.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0081 Zutik geratzen direnak, erakustokiko kaxa gainetan ipin ditzakezue.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Honako zenbait ekintza hots, arbela ondoan nahiz lurrean eserita edo eta aulkiaren gainean zutik egotea da, besteak beste, proposatzen dugun lan-egoera; ikasgela barneko korrikak eta txango laburrak ere erabil daitezkeelarik.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0666 Zientziaren beharrak zutik jarraituko du, ez espezialista gutxi batzuetara mugatua, herri guztiaren bizitzako ondare amankomun bezala baizik.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0115 3) Kutxa batzu lerroan eta zutik jarriz uhinen prozesuaren antzerako zerbait presta dezakegu.

101. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0031 Lehendakaria zutik jarri zen jauzi batez.

102. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0074 - Eta orain... Efferenberger jaunak zutik jarri, eta ipurdiko bero bat eman zion.

103. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0063 Bi hanken gainean zutik esan zuen.

104. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0088 ... taxia gidatzekoan eraman ohi zuen berokia janzten ari zen bitartean - egun guztiko lan astunaren ondoren, sei orduz zutik, zure trajerik onenarekin itotzen eta patata frijituak beste jatekorik gabe egon behar izatea da.

105. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 - Begira esan zuen laztantzen ninduen bitartean, heuk nahi baduk, nirekin geldi hintekeela pentsatu diat belarriak zutik nire interesaren seinale bezala.

106. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 Behintzat, zutik jarri zen bapatean eta honela erantzun zion bi eskuak indarrez igurtziz: - Gaur ez San Pedro eta ez San Juan, gaur Orio sartu da aurrena, Jauna.

107. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0040 Azeri, zaunka alaiak eginez, bere hanka tartera zetorren bitartean, Paolok beste begirada bat bota zuen zulotik eta larritu egin zen: Geppetto jaun misteriotsua zutik jarria zen bapatean eta, asaldaturik, belarriak zolitu * zolitu: zorroztu zituen.

108. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Alde batera, hobe gainera, ez omen ziren-eta zutik mantentzeko gauza ere, hainbeste deabrukerien menpeko sentituz.

109. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0018 Buruzagia bakarra da etorri berriaren aurrean zutik dagoena.

110. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0095 Zer dela eta zer dela
zutik egoteko
bete egin behar dena
.

111. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0017 Eta Nikaxio bakarrik, balantzaka, bere buruari zutik ezin eutsirik.

112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0031 Zerbait egin behar eta zutik jarri zen.

113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0038 Bere txosnaren aurrean, makila baten arrimoan, gizon zahar bat zegoen zutik.

114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Alditan zutik, noiz nahi eserita eta belaunikaturik gehienetan.

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Markos ere, denen antzera, noiz nahi zutik, noiz nahi belauniko eta, eskerrak, alditan ere eserita.

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Halako batean, aldare aurrean zuriz jantzita dagoen gizon arraroak maniobra arraroagoak egin ditu eta amona zahar guztiak zutik jarri eta txarraka-txarraka han doazela aurrera.

117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0030 Kabina gizon bat zutik sartzeko modukoa zen eta bertako sukalde, tresneria eta kamainak aski onak ziren astebeteko bidaiak egiteko ere.

118. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0028 Zutik gelditu nintzen eta besotan hartu nuen.

119. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0028 Oraindik, hala ere, etxea zutik zegoen.

120. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0028 Beno, ia dena zutik, bonba haietako batek teilatuari zati bat kendu bait zion.

121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Arranapola! Zer izan da? Hura isiltasuna! Lumagorri oilarra, buruko gandorra tente, Uau-uau, ezkerreko belarria zutik jarri nahirik, antena balitz bezala eta oilo denak elkarri begira.

122. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0049 Behin etzanez gero, izugarri kostatzen zitzaien zutik jartzea.

123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0075 Patxi Nubolari ia zutik zihoan bere autoan, horrela hobeto azeleratzeko.

124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0101 Mariana zutik jarri zen kolpean, zirrara batek esnatu balu bezala.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Han jarraitzen zuen, zutik, sor eta lor, eta Sofiak esandakoa neurri baten egia zela ohartu zen.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0154 Zutik geratu eta isilik egoteko adierazi zien Hegalarik Etxeko Jaun-Andreei.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 Hemezortzi hilabete zituen eta batzuetan, arrastaka zebilen dordoka bat zirudien; besteetan, berriz, zutik jarri eta ahaleginak egiten zituen pauso batzu emateko.

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0144 Vaniak zaldi gainetik irrist egin zuen, uhaletik zaldiari heldu eta zutik jarri zuen.

129. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0005 Jainko-herriaren otoitza Zutik dagoela uste duenak, begira beza eror ez dadin....

130. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0161 INORK, ez ikusi egin hau
ez hire izenik zekin,
nik bakarrik zekinat
esistitzen dunala,
nire besoek atzo eutsi egin zienaten
gauaren adarrik gorenen gainean,
eta benazkoa izan hintzenan,
zutik, hi, ene esku gainean
branka burnizko basati eta zorrotz.

131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0009 Bi vopo zeuden gidariaren ate ondoan, bata hizketan, zutik bestea, zain.

132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Mugitu gabe, burua okertuta eta eskuak magalean zituela, emakumeak, zikloi baten ondoren hondakinen gainetik zutik ageri den tximiniaren gelditasun ahitua zeukan itsatsia.

133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 - Ohe atzean txokoan zutik, inpermeable hura soinean zuela.

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Leek Vani besotik heldu zion eta neska txokoan zutik maskara horietako baten zuloak ematen zuten begiekin.

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Han egon nintzen, hormaren kontra jarrita, zutik.

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Bere hirurogeita hamazazpi urtetan gisako kinlarrai franko pasiak zituen emakumeak, eta zutik zirauen oraindik.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Eta zutik nahi ere!.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Emakumea zutik aurkitzen da, ukondoak eta burua hormaren kontra eta bernak bananduak.

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0013 Iturriek eta errekatxoek
bere ohe gainetaruntz
etengabeko etzana:
Eta itzala zutik eguerditan.

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0069 Herritik irten baino lehengo, oraindik zutik zirauen etxe bakarrenetako baten atzerantz desbideratu da soldadu bat formazioa atzean utziaz, zortzigarren komandoko superbibientea hain zuzen, eta inor ez da konturatu bere faltaz, tiro baten hotsa entzun den arte.

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0020 Denek zutik, bere heroirik handiena balitz bezala hartu zuten, beharbada areago bere dirua galtzeko arriskua gainditzen zela ikusteagatik, admirazio egiati batek bultzatua baino, zeren gero argi ikusi baitzen ez ziotela inola ere barkatu horrelako desplantea.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0049 Biltzarretan suturik salatzen zuen gizartearen ustela, etorkizun berria eraikitzeko, zutik dauden egituren lehertarazi beharra aldarrikatuz.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0088 Etsaien aurrean, gure dolua erakusteko modu bakarra izan da beti, eta betidanik, zutik eta borrokan jarraitzea.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0025 Momentu zail horietan nik etxera joan nahi dut berehalaxe baina amak ez dit kasorik egiten eta aitak ez dit ezer entzuten, zergatio orduak eta orduak luzatzen baita herriko jende guztiari agur egiten, eta eskua luzatzen eta aspertugabe hizketan eta ni han, tonto moduan, plaza erdian zai, zutik, nora begiratu jakin eta asmatu gabe.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0054 Karin azkenengoetarikoa igo zen plataformara, eta zutik gelditu behar izan zuen.

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0047 Gugandik hogeitamar urratsetan xutik egoten ziren gudari gorriek, boz karrankak eta lurrean jo eta jo ari ziren oin hutsak entzunarazten zizkiguten.

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0106 Bera zutik, eskaratzeko ateari tinko helduz, zutik niri begira.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0070 Ezin zuen ia zutik ere egon.

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0094 Arku erromaniko bat hain soil agertzen zen artean ozta ozta zutik.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0190 Non hura toki eder! Bidapean, agian beheraxeago, bi sagar zeuden sendo eta zelako belazearen barrenean gaztaina batzuk eta ondoren haritz tantai lerdenak zutik.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0060 Niko bizkitartean pastak jan eta jan, zutik jarri zen, eta gizontxoari agur emanez bai erantzun zion hark gozagaizki diskotekaren irtenbidera zuzendu zen.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0052 Ahotsak krak egin zion agur esateko momentuan: zutik, bi lagunak, bi zentimetrotako kristal infinitoaren kontra esku bana jarrita, non Mehmeti iruditu zitzaion bere lagunaren begiak kariñoz bustitzen zirela: uste bait zuen Joxemik azken aldikoz zekusala Kurdistango adiskidea.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0035 Atarian emakume lirain, arrotz, garai bat zegoen zutik, ikusgarri jantzita.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0042 Zaldunak Akronius agurearekin topo egiten zuen lekuan kokaturik zegoen zuhaitzak bere hartan dirau oraindik: zedro zardai eta tentea, zutik dago oraingoz gaztelutik ez urruti, handik zenbait leguatara.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0126 Jo nahi bait genuke norbait gure dardoaz debile principium eta guzti, baina ondoren sortu zirenez zentsurak, tiento eta zutik!

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 (4) Nor zara zu beste baten sehia jujatzeko? Xutik dagon ala eror, haren nausiaren egitekoa da.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 Eta xutik dagoke, Jaunak xutik atxik baitezake.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0073 (12) Beraz, xutik dagola uste duenak, kasu egin beza eror.

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0012 Baina mugak beti muga, gaindiezinak izan ere; neure zango puztuek ezin naute zutik egonerazi, erromatar zeremonia luzeek dirauten adina; ito egiten naiz; eta hirurogei urte ditut.

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0696 Kristalezko itsaso-antzeko bat ere ikusi nuen, suarekin nahasian; itsasoaren ertzean zeuden, zutik, piztia garaitu zutenak, eta honen irudia eta izenaren zenbakia garaitu zituztenak, Jainkoaren zitarak eskuetan zituztela.

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Zutik al zaudete?

162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Nola baina zutik hezur hutsak?

163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0077 Marieren aita sartu zenean, eseri berria nintzen, eta berehala jarri nintzen zutik.

164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Hala egin nuen, eta arratsalde batean, Marta eta biok bakarrik, bere mahai aurrean zutik geundela, eskua sartzen hasi nintzaion bizkarrera.

165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0085 Francine, zutik eta lotsaturik, zalantzatan geratu zen.

166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0007 Edo gure gordelekuaren, gure menturaren misterioa konprenituaz bezala, lauzangotan hurreratu eta zutik jartzen zinen, dandai, pausurik eman ezinik, lehenengo zangoa aurreratzean erortzeko.

167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0013 Pasiloan zutik xaboi usaineko militar bat.

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0049 Nekaturik gentozten hainbeste ordu oinez ibili ondoren, eta zuek etxe horretan zutik iraun erazi gaituzue, ez gaituzue eseritzera gonbidatu, bera, jaun hura, eserita zegoen bitartean.

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0083 Bi gizon haiek, zut-zutik jarrita, itsas aldeko lanbruetara bihurtu zituzten beren begiak.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 John eseri egin zen berriro, baina eseri bezain laster, atea zabaldu eta zutik egoteko esan zioten.

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 - Zer egin duzu? Agure bizar zuriduna zutik zegoen bere alboan.

172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0173 Dozenatik gora ziren militar haiek eta oraindik zutik zeuden, zain, El Oasiseko zerbitzariek mahaiak elkartzen zituzten bitartean.

173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0041 - Zutik! Goazen biok!.

174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Orduan, harri puntazorrotzen gainetik eta arantza artean korrika ekin zuenean, piztiak bere aurretik pasatzen ziren, baina ez zioten ezertxo ere egiten, eta korrika jarraitu zuen bere oinak makaldu eta zutik irauteko gauza izan ez zen arte.

175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0052 Max-ek anartean zutik eta ixilik segitu zuen Beatrizen itzalaren abiada segurua.

176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0015 Zutik dago tximiniaren aurrean eta gonbidatuak bere inguruan eserita daude.

177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0045 Bi besarkada moeta hauek gizon amoratua zutik dagoenean gertatzen dira.

178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0071 (...), zorionez laugarren pisuan geratu zen, eta bestea (erokeria dirudi, baina egia dena egia da) neska andaluziar bezala jantzia, aurpegiko maskara baten bidez estalirik, Katharinaren ondotik aldegin ez, baizik bere ondo-ondoan zutik jarri eta bere begi lotsagabe, gogor, marroietatik zuzen eta jakin nahiez begiratzen ziola.

179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 Bazter batean ikusi zuen, zutik eta negarrez, Marcel-en besoetan.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 XVIII.ean irugarren eliza altxatu zuten, gaur zutik dirauena.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0063 1969-1970 urteetan jaiotzen da Sav Breizh (Zutik Bretainia) alderdia nazionala eta proletaria, orain estudio-aldizkari dena, besterik gabe.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0195 Beti zutik, beti adi, beti prest, une batetatik bestetara pizt zitekeen erasoaldira begira.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Gorabehera frango izan zuen lehen mailako eskola haren hedatzeak eta legea alde zuenaz gain, elizak (kongreganistek) indar berezi bat egin zuen iraultza denboran galdu zituen eskolen berriz zutik emaiteko.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Bai, horixe! Hura zen, hura, mugidaren mugida, jolasaren jolasa eta aurrera-atzera ibiltzea: galdetu, erantzun, zutik jarri, gauza bat atera, bestea sartu, ikasgelatik irten, lekuz aldatu, zerbait hartu, zerbait utzi...

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0079 LOTAN NAGO LOTAN
Lotan nago lotan
ametsetan ta lotan.
Lotan nago lotan
harnasketan ta lotan.
Besoak esna daude
ta gora bat ta gora bi.
Hankak esnatu dira
ta gora bat ta gora bi.
Leihoak irekita
argiak begitikan.
Zutikan jarri eta
hasi gara dantzan
TARRAPATATAN TARRAPATATAN
TARRAN TARRAN TARRAPATATAN
.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0149 Diglosi mota honek zutik iraungo du juez batek, edozein funtzionarik, irakasle batek, zeinahi gizon publikok, hitz batean esateko, gaztelania ezagutu eta erabiltzera behartua egonik, euskara ezagutu beharrik eta are gutxiago erabili beharrik ez duen bitartean.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0094 Arratsaldean andre dotore asko ikusi genuen, eserlekuetan jarririk edo plataformetan zutik, artisau apalen ondoan eta berdintasun bat aldarrikatuz... tranbiarena, pobre eta aberatsen gurdia baita.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0036 4. Hurbiltasuna - Denok kandela inguruan jartzen gara zutik.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0044 Arotz-mailu-jokoa. Baigorriko herri berean jasotako informazioaren arabera, ermentaritzako jokoa zen halaber eta honetan partaide zirenek mailu astun bati kirtenetik heltzen zioten eta zut-zutik zeudela, alderantzitara jasotzen saiatzen ziren, erremintaren burua sudurraz nork ukitzen zuen ikusteko.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0235 Bonba atomikoak Hirosiman zutirik utzi zuen etxeetariko bat.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0073 Kapilaren burnizko atearen kanpoko aldetik, zutik bi gizonezko daude, aldarera begira.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0073 Kapilaren ebanjelio aldetik bederatzi lagun, sei emakumezko eta hiru gizonezko, zutik denak, kanpoko jantzi normalakin, buruan mantalinarik inork ez darama, eskuetan inork errosariorik ez daramala iruditzen zait, nahi dudan era osoan behaketa egiterik ez baitaukat, behatuen begiak iadanik nireganaino iritxiak bait dira eta; epistola aldetik zortzi lagun, sei emakumezko eta bi gizonezko, emakumezko bat eserita sila indibidualean, burnizko atetik hurbil, kanpoko jantzi normalaz, emakumezkoek ez daramate mantalinarik, eta beste ezaugarririk inori ez diot ikusten.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0096 Apezak elkarri pakearen eskua luza diezaiogun eskatzeko unean, kapilan orain arte belauniko, burua beheratuta, debozio haundizko itxuraz egon den emakumezko gazte hura, handik altxatu, eta nire eskubian zutik gelditu da.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0097 Han gelditu da, zutik geldi, ni bersartu naizenean elizan.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0097 Zutik, jendea abesten ari da, apez mezaemailearen gidaritzapean.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0113 Eskubikoak orma aldera, eta ezkerrekoak pilare aldera, orma eta pilare kontra, gehien gehienetan, dendariak zutik daudela.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0113 Kale aldetik arkuperako atean, emakumezko heldu bat loteria saltzen, zutik, arkutara aldera begira, sarrerako edo ateko pilarearen ondoan.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0136 Autobusa ondoraino hurbiltzen naiz, eta bertan zutik, kalean, dauden emakumezko eta gizonezko heldu heldu biei galdetzen diet ea egitarau osoa emango didaten.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0144 Gizonezko heldu heldua atean zutik zegoen.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0144 Bera zutik gelditu da.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0145 Arenaleko parkean ia inor ez dago: banku batean gizonezko heldu heldu bat eserita, autobusen geltokian gizonezko eta emakumezko heldu heldu eta adineko batzu zutik eta zain.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0164 Emakume biak elkarri begiratu eta zuti jarri dira.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0054 - Buztinez, norberak urteetan zehar jasan dituen aldaketa fisikoak egingo ditu: jaio berria, lau hankatan, zutik, jolas desberdinetan e.a.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0078 Aipatzen den beste kasu tipikoa, halaber, zurezko elizen artean, Arrati-Arteaga-ko (Bizkaian) elizarena da (gaur ere zutik dagoena): honen eraikidura osoa-euskarri eta hormak-zurezko zutiko eta oholtzarrekoa bait da.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0261 Borobilean daude guztiak: kromletxa edo harrespila hogei lekukorekin, hortxe etxeko hobien burualdean lurrean sartuta zutik.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0056 SILABAREN IDAZKETA
Baliabideak:
- Lurrean zutik
- lurrean belauniko
- arbelean
- paperean
.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0056 Lurrean zutik:
Zoruan ma silaba letra jarraikiorretan idatzi.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0056 Zutik, gezien gainetik hasita, letra osoko mugimenduak egin, ahoskatuz: ura gora-behera, hanka....

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0056 Lurrean belauniko:
Zutik egin den bezala egingo da, baina belauniko eta mugimenduak bi ukabilekin eginez.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0050 3. Gabon kanta
4. Ikusketa
- jaiotzara ingura daitezela
- taldeka ekarri
- gero korro bat egin, eserita nahiz zutik direla
.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0185 Geroago Pitekantropoen taldea, Homo erectus (zutik dabilen gizona) izenekoa, agertu zen.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0183 Kapitalist ikuspegitik begiratuaz Suarez-en erreformak ez du ekonomia bere egoeratik atera ahal izateko partxeo bat ere egiten, Europako kapitalist Estadutan daukaten fiskal erreforma bat izango zen bezala, bunker ekonomikoa zutik diraulako eta aberriaren gurasoak ez dutelako nahi inongo sakrifiziorik egin eta ezta ere lehengo txantxuloak galdu.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0093 Jarrera aerodinamiko deritzana da eta ukalondoa zabalduegi edo gorputza zutixamar ematea aski da orduko kilometro asko galtzeko.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0088 24 LURREAN IGELTSUZ ARRASTOAK ZUTIK EGIN.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0196 Botiletan sartutako sagardoari, berdin zaio etzanda edo zutik egotea, baina tokia izanez geroz behintzat, zutik dauden botilak, edaterakoan, beste itxura bat izaten dute.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0345 Erdiko pertikaren atze-aurretan bi ohol estu zutik sartzen dira, ezpatak, eta beren gainean, batetik bestera, gurtaga izeneko egur bat.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0317 Gizakiak hiltzen dira, baina egitekoak eta egitekoari dagokion autoritateak zutik segitzen dute.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0043 Plazetan makalak (txopoak) zutik jartzen dira, erretzeko edo bere puntara igotzen direnak saritzeko.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0140 2 hilabete - Burua zutik (tente) eusten du, denbora laburrean, eserita dagoela.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0030 Eta guzti hau koroatuz, goian, Antiguako Amaren eliza, XII. mendekoa, barruan duen Andra Mariren irudia bezala, ordutik hona zutik dirauena XVIII. mendearen erdialdean berreraiki beharra izan bazuen ere.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0185 Lau hankan ibiltzen omen zen eta zutik ibiltzen erakutsi behar izan zitzaion.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Badirudi murizido hauen erabilera XVIIIgarren mendean oraindik zutik zirauela.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0204 Bertan, Ekialdera, harlosa bat zutik, m.takoa, eta 30ampdeg;tako norabidekoa azaleratzen da.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0077 Garaiz gabiltza oraindik zutik dirautenen zentsua osatzeko, eta dagokien udalen aurrean babes egitasmo bat garatzeko, hondar egoerara bilakatu baino lehen.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0184 Gure ustez, Gran Casinok antolaturiko su artifizialak edo Erreginaren karroza ikusteko aukera izatea urak zutik baino gutxiago irauten duen lilura baino ez zen.

226. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0290 (Atera bedi. Madalen da Altzibar geldituko dira: Buruz buru hizketan; biak zuti)

227. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0216 Joan Jose omen degu
bei orren jabia,
errukirik ez duen
ajolgabia;
etzaio akordatu
jaten ematia,
naikua egiten du
zutik egotia;
ezurra sobria,
mamiya gordia,
bizitza pobria,
joan zaio kordia...
ez naikua jan balu
arto alia.

228. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0040 Ezurrai esker, gure gorputza gora begira zutik dago.

229. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0012 Elefanteak lo zutik egiten omen-dute.

230. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0022 Gas-trukatze ontan ekilibrio ori egingo ez balitz, landareak alkar itoko luteke atsik gabez; eta bat bakarrik ere ez litzake ludi-azalean zutik geldituko.

231. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0121 Eta illak ikusi nituen, aundi eta txiki, aulki aurrean zutik.

232. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0133 Guk dakiguna auxe da: gure konpromisoak zutik dirauela bere balio osoan, izan ere geure bataiotik eta benetako sinismen-alkarteak eratzeko premitik jaiotzen bait da.

233. 1969-1990 gipuzkera poesia s. muniategi 0013 Odei illun ta laño artean ere
oraindik eguzkiak argi dagi
ta, izarrak dira agiri;
oraindik ibarrak ibar dira bai,
ibaiak ibai, zelaiak zelai
ta, landaz-landa, muño zear
gure baso ta oian artean
mendiak mendi dira bai;
ta, beste ainbeste ta ainbeste,
Gorbea, Aitzgorri, Aralar
zut-zutik ta goi, zerupean,
ezetasunik ederrenean,
erriaren izate ta gogo,
erriaren oñarriak dira bai.

234. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0134 Au guzia, Ene!
nabaitu badezu
zure baitan,
Eskuak batuta
zutik edo...
belaunikatuta
Norekin itz-egin zenduan
une ortan?.

235. 1969-1990 gipuzkera poesia karmel 1988 0106 5. Idatzi dituzunaz,
Aitortzen egia:
Zutik dago engoitik
Eusko Aberria.
Geroak zu, artuko
Ba`ziña abestia...
Gizatasun onaren
Azken-eresia
.

236. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 Ispillu aietako baten alboan negoan ni, goseak aulduta, zutik ezin egonik.

237. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0110 Gurutze au ekustean, lan oetan adituak direnak, esan izan dute mirariturik ¡bada norbait alderdi geyago gabe, arripisu ori chuti jarri duana!.

238. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0049 Guztia bazitzaien ere harrigarri, harri ta zur egiñak hutzi zituana Edurne eta Itziar zera izan zen: Jaio zanetik bost minutu ez ziren igaroko, eta txekor txikia bere lau oin biguñen gaiñean zutik jarri zen.

239. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0043 Nolako jolasak dabilzken! Zutik, belauniko; atzea emanez, adar artean.

240. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0060 - Egon or zutik, esan zuan HEINI`k, bide-ertza erakutsiaz.

241. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0059 Orduan pixtuko zuten maiean zutik zegoen poxpolo oietako bat, eta esango zuen berriz presidenteak: - Lendabiziko kandela, jaunak! Ogei ta bost duroan beia!.

242. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0080 Orain zutik edaten diagu, baita abestu, ipuiak esan, ta lenago ainbeste egiten ez geniana eztabaida milla sortzen dizkiagu, ta baita ere, sarri, negozioak antolatu ere.

243. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0106 Baiña arrebak Tonelada deitzen bazion, berak ur-zaldia-txutik.

244. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0032 Oso denpora gutxian iraun zuan zutik leen gurutze onek.

245. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0035 Ixuela zegoen ate bazterrean zut zutik; eta emazteak atea idiki, eta kanpora irten zan orduko, sartu zan barrena, atea itxi zuen, eta oju egin zion emazteari: - Orain zu kanpoan eta ni barrenen.

246. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0070 Bizkargi`ko etxe-zaarrak, zutik iraun bear du.

247. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0133 Eta hauxe esaten digu berak: 1827-ko Abenduaren 5-ean, Probintziako Korrejidoreak baieztatutako egiunea dela bide, herri-mendietako iratze-gainean elkarren eskubidea zutik eta indar osoaz gelditzen da.

248. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0042 Gure errietan beste orrenbeste gertatu oi da gure gaurko egunetan: etxeak erori ta ondatzen dira, baña jauregiak, torreak, elizak, gazteluak... zutik irauten dute.

249. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Orrezkero, arpana zutika sartzen zitzaion; gora ta beera eragiñaz enborra oldutzeko.

250. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Euskalerri`an gaur egun zutik gelditzen diran pagadirik geienak Naparru`ko basoetan daude.

251. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0101 Azta bereko kubikoaz, berriz, 1954`go dagonillaren 22`an, Azpeiti`n ere, Juan Ibarguren MANTEROLA`k eta Florian Olaizola TXIKERRA`k ezarririko marka zutik dago: 99 jasoaldi 10 minutuko iru ekiñalditan.

252. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0101 12 arruako arriekiko, adibidez, MANTEROLA`renak dira gaurkoz zutik dauden markak.

253. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0315 Baña, urrengo urtean, Korregidoreak gogoraziko zien, Kontseilluaren ordena zutik zegoela: Gipuzko errietan zezenketarik ez zekorketarik egitekoa, alegia.

254. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Mendi-multzo ontan aurkitzen da Euskalerrian eraiki zuten leendabiziko mendi-babestetxea, an 1920`gn urtean gutxi gora-beera, eta oraindik ere zutik dago, urteetan zear izan ditugun gora-beerek eraginda konponketa batzuk baiño geiagoren bearrik gabe.

255. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0009 Europa`ko izkuntza guztiak, iru bat milla urte lez dirala, indo-europearren eraso ta zapaltzeaz suntsiturik gelditu ziran; euskerak bakar bakarrik eraman zuen, ondatu gabe, aien zigorraldia; onetxek bakarrik iraun zuen zutik, eta gaur ere orrela daukagu: gertakari miresgarria benetan, eta bakarra Europa`n eta mundu osoan, bear bada.

256. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0081 Garai artan ezarriak ditugu gaur ere zutik dauden Auñamendi-mugak.

257. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia otoizlari 1987 0009 Kushtarra: (ahuspez erori ondoan, xutik): Errege jaunak ikas dezala berri ona.

258. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0227 (Bigak ematen dira xutik, ukabilak gora).

259. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0085 Arbason ganik ukan dohaina
ez utz sekula eskutik,
aldegitean hemendik
heier erraitea gatik:
Etxea han dago xutik!.

260. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0165 Gazteen eskuetan da biharko mundua: xutik ezar dezatela gizona gain-gainetik errespetatua izanen den mundu bat, gizon bakotxak ezin estimatuzko balioa baitu Jainkoarentzat.

261. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0165 Gure herrietan, haur guziak, kasik xutik abiatu orduko, joaiten dira eskolarat.

262. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0290 Harek zuen beila bururatzean jakin-arazi, Frantziako apezpiku-buruek deliberatua zutela, obra berri bat ezarriko zutela xutik: Laguntza Katolikoa, pobreenen alderat Kristoren amodioaren seinale izanen zena.

263. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Gero mallu-burdin eta ziri burdinekin xeatzen ginduze denak, eta ikatz egiteko balin baze, erematen gindue ikatz egiteko plazara eta an inguruka paratzen gindue egurra ongi txutik, eta gero gañan.

264. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0040 - So egizu hori, haur zirtzil horik ez dute gehiago konpletzarik; aise uzten dute atso zahar bat zutik! Ez dela hala jauna?.

265. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0041 Arats batez, garbi gelako lavabotik hurbiltzean, mirailaren zolan zutik zen forma xuria ikusi zuen.

266. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0019 Xutik zagoeno, zer gerta ere, eskuetarat zerbaiten emaiteko irriskurik ez zitakeen har!.

267. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0034 Pausalditik pausaldirat, Eufrata deitu ibaiaren hegitik, hirieri hurbil ezarriz beti etxolak xutik.

268. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0034 Ipar-aldean gora ailatu zenean, kasik Haran ibaiaren sorgietaraino, etxolak xutik ezarri zituen, pausa luze batendako.

269. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0035 Gosetetik begiratzeko, hurbil duen Ejiptorat doa; handik etorri zen berritz Kanaango lurretarat eta han, alderat, etxolak xutik ezarri.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Badira esan hutsarekin zutik gelditzen diren izenak.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Eta ba ote bertsolaritzan Basarri eta Azpillaga baino zutikago gelditzen den askorik?.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Egin beharreko lana, zehazkiago ikusita, honakoa izango da, 125 kiloko harri kubikoarekin 25 altxada egin beharko dira, aizkorarekin 72 ontzako sei enbor ebaki beharko dira enborrak zutik egongo direlarik, ehun metroko zirkuitoan sei kilometroz korrika aritu behar izango da, eta azkenik gizon-proban 400 kiloko harriarekin plaza bat burutu behar izango du bikote bakoitzeko indartsuenak.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Sati praktikatuko dutenei heriotz zigorra edo bizi guztirako gartzela egotziko zaie indiar Parlamentuak arestian zutik jarri duen legearen arabera.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Jendearen protesta hauei kasu eginez jarri du zutik lege berria indiar Parlamentuak.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. etxebarren 0001 Kasta gabeko zezenak Aurten ere zutik egoteko kapaz ez balira bezala ibili dira zezenak hemengo plazetan.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. etxebarren 0001 Laguntzaileek eta ikusleek okerrena espero zuten, toreroa ez bait zen zutik egoteko gauza.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Burdinazko kutxa bat da, emakumearen itxura duena, barruan gizaki bat zutik kabitzeko modukoa.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Argazkian tabako biltzaile bat haitzetan eta bigarren planoan hondoratu zen legatzuntziko masta uretan zutik.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Azkenik, biltzar nagusi huntakoek xutik eman dute zuzendaritza berri bat. Lau gazte berri sartu dira. M. B.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Gaur gora andirik emoten ez dautsegun arren, lenago Iruzubieta, Etxebarri ta Urberuaga bitartean, ba-ziran jauregi ta torre-etxe galantak: batzuk zutik daukaguz oindiño: baiña onein garaia joana dala esan daikegu.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lizarralde 0001 Gerta liteke hizkuntza horretan hitz berriak eta maileuak sartzea, baina kateak hausten ez badira, hizkuntzaren jeinuak zutik dirau.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Gobernua lurrean dute eta bertze bat nihundik ere ezin xutik ezar.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Ur zikin horien biltzeko, bada segur langai bat zonbeit urte hautan xutik ezarria, bainan dakizuen bezala langaietik obratzerat iragaiten da urte.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Ez dutea hori merezi 1926-an gure zozietatea xutik ezarri zutenek?

285. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Bake gose bat, horra zen ekarri eta partikatu daukun talde suhar horrek, egiazko bake baten gosea eta xutik bizi nahi duen batena.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Lehenik CAUSO, SICA, HARAGI eta LURBERRIK, AXURIA koperatibarekin xutik ezarri dute SOVIDIAM etxea hazinda haragiaren tratatzeko eta saltzeko, ahalaz urrunerat ere ezagut araziz tokiko axurikia.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Bertan zeuden militarrak, zutik jarri ziren.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0001 Nahi izan duenak aurkitu du berea baina zutik jarraitu nahi dutenak ere ez dira gutxi.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0001 Batzuk ezinbestez diraute zutik, batzarrera ekarri zuten egitekoak horixe eskatzen baitie.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Larehun entzulerentzat tokia egokitu genuelarik ere, lagun pila batek beti zutik iraun behar izaten zuen.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Denbora luzez zebiltzen zutik jarri nahirik eta azkenik lortu dute.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0002 Zutik jarri zuen Atotxa osoa.

293. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0120 Epode
Gudariak hil dira, Beldarrain, Saseta,
Baina berriak sortu zaizkigu eta
Euskadi biziko da zutik, Lauaxeta,
Txiki ta Otaegi, Etxebarri-eta...

294. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0139 Burgos-tik Baionara irrintzi berdina,
Mendia bezain zutik, makila egina!

295. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0413 Gorputza menpeturik, baina gogoa zutik, goian.

296. 1991> euskara batua antzerkia e. genua 00236 (Ama besaulkiaren gainean zutik jartzen da, txotxongiloak ikusi ahal izateko.)

297. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0017 AMOU (Zutik jarriaz)

298. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00011 a) Zein animalia ibiltzen dira zutik?

299. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0024 Eta gainera zutik lo egiteko gai dira, erori gabe.

300. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0024 Horregatik egon daitezke lotan eta zutik aldi berean.

301. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0063 Gizakiok ere horrelako sistemaren bat bagenu, zeinen ondo etorriko litzaigukeen trenean zutik bidaiatzeko edo dendan txandan itxaroten egoteko!

302. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 elurra / euria / eguzkia / haizea / gradu / hodeiak / ekaitza / itsasoa / udaberria / uda / udazkena / negua / aspergarria / ederra / euritsua / txarra / ona / garaia / bero / hotz / haserre / pozik / etzanda / zutik / zenbakiak / (1-100)

303. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0031 Hala ere, ahalik eta gutxien edatea gomendatu, gero zutik jarraitu nahi badute.

304. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0042 Gizakia zutik ibiltzen da, hau da, bizkarrezurra posizio bertikalean duela.

305. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0009 Zutik, eserita, belauniko, ahoz gora etzanda, ahozpez etzanda.

306. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0052 Hango aizkolariek zutik ipintzen dute ebakitzeko enborra; hemengoek, berriz, etzanda.

307. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00041 Bestalde, jakin badakigu jadanik XIV. mendean lanean ari zela Beasainen, Oria ibaiaren ondoan, Igartzako burdinola ospetsua, oraindik zutik dirauen eta burdinolako jabearen, olajaunaren, egoitza zen izen bereko jauregiaren aldamenean kokatua; beste errege batzuen artean, Felipe III.ak bisitatu zuen Igartzako burdinola Frantziara zihoala, haren idazkari zelarik Antonio Navarro Larreategi j., herriko semea

308. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00089 Egurgileek beren txondar bitxietan egur-ikatza egitera Murumendiko pagadietara joaten zirenean erabiltzen zituzten etxoletatik bakar bat ere ez da zutik gelditzen.

309. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00008 Zutik zegoen eskolako murruaren gainean.

310. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00118 Amezketa, Aralar mendiaren oinetan dago, ixil ixilik Txindoki bere guardian duela, gau eta egun zutik, gudari ernea bezala.

311. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00054 Zutik jarri zen eta monitoreko botoi bati heldu zion eskua.

312. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00008 Ospakizunok era desberdinetan azal litezke: maiatzeko zuhaitza mayo (plazaren erdian zutik jartzen den arbola edo tantaia), honekin lotuta dagoen txorimaloa, maiatzeko lorak, eta maiak.

313. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00010 Handik urtebetera, Mariluz Gartziaren herrian ehun etxe besterik ez zegoen zutik.

314. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00030 Oin punttetan hormara hurbildu eta zulo haietako batetik gizontxo bat ikusi zuen, katu bat baino altuago ez, bi hankaren gainean zutik, mutur zorrotzeko sudur luze baten jabe.

315. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0048 ONGI GORDE HIRE URREZKO EZKER HORI! Urrea, urrea, urrea,... bada urrea baino baliotsuagoa den zerbait, maitasuna; trumoirik gogorrenetan zutik iraunarazten didan grina, bularra mazakatzean aurrera jarraitzeko behar dudan begirada samurra, argiz beteriko borroka-lekura igotzeko kemena ematen didana.

316. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0072 Zutik nengoen, bizitzari aurre egiteko.

317. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0057 On Ramonek, gure tutoreak, bukatuta zeukan gu banatzeko lana eta zutik zegoen, bere mahaian bermaturik, guk noiz isildu eta arreta apur bat jarriko.

318. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0073 Dibujoko mahai aurrean zutik, ukabilak finkatu zituen haren gainera, eta gorputzaren pisu guztia bertara bilduz, makina berriaren planoei begira geratu zen.

319. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0090 Ate itxiaren atzean zutik gelditu zen.

320. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0013 Eskolako kanta zutik kantatu eta gero, ikasleak lurrean esertzen ziren eta hasiera ematen zitzaion bilerari.

321. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0061 Jon zen eta zutik zegoen bere ondoan.

322. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Zutik gelditu haiz egongelaren izkina batetan, aparailua eskubiko eskuan eta kablea ezkerrekoan.

323. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0039 Hirurak erori dira leunkiro, zutik.

324. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0078 (...) gainera, bazen eskola inguratzen zuen adreiluzko hesi bat, bi metrotako altuerakoa, gutxi gorabehera: ba horren ertzetik buelta osoa emana nuen hesian zutik, eta ziur nago denborarekin korrika ere egin ahal izango nuela, eta nahi adina buelta emango nituela erraz.

325. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0078 Horretarako izan nuen prolema bakarra, eta ez zen txikia, eskolako atezaina zen: hesi gainean zutik ikusi orduko oihuka hasi zen, era guztietako madarikazioak eta poliziari deitzeko mehatxuak esanez.

326. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0007 Koronela zutik jarri zen almirantearen protestei jaramonik egin gabe, eta honen mahaira hurbildu zen.

327. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0015 Badakizu: bazkal ondoren zutik egon edo mila pauso eman beharko zenituzke.

328. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0033 Pinpiren aurrean zutik gelditu eta guztiz harriturik begiratu zion.

329. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0025 Erdia erorita eta beste erdia zutik, bertan behera utzita eta oso bakarrik, gela erdiak airean zituela, zegoen.

330. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0151 Pfertal ez da zutik gela honetan egotekoa.

331. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0036 Han zegoen lehendakariaren ekonimi aholkularia, gela erdian zutik, bere buru gainean aurrekontua orekatu nahian, behin eta berriz erortzen bazitzaion ere.

332. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0021 Horretaz zalantzak dituenari, Osvaldok erretratu bat erakutsi ohi dio, Patxisvaldo bere aitona Bitxilandia hozkatu zuen sugetzarraren buruan zutik agertzen duena.

333. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0032 Florianen aita besaulkian zutik jarri eta: Beldurrezkoa al zen ipuina? galdetu zuen.

334. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0049 Amona zutik jarri zen eta Warrenek jarraitu egin zion. Mailak arretaz jaitsi zituen.

335. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0104 Eskua atzerantz bota eta eskutokiari heldu zion haren kontra zutik egon ahal izateko.

336. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0112 Bezeroren bat alde egiteko jaiki bezain laster, zutik zain egondako beste batzuek hartzen zuten haren lekua.

337. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0241 Leihobarrenera irten, hagetako bati heldu eta zutik jarri zen egurrezko oholaren gainean.

338. 1991> euskara batua liturgia igandea 00029 68. Ondoren, guztiek, zutik, fede-aitormena egiten dute, Elizkizun Liburu honetan ematen diren bi eratako bat erabiliz (ikus 99-100. zenb.).

339. 1991> euskara batua liturgia igandea 00029 a) Eskerrak emate soil gisa, salmo batekin, adibidez 99, 102, 117, 135, 137, edo 150. salmoekin; edo goratzarre nahiz kantika batekin, adibidez Handiesten du nire arimak Jauna (Magnificat) kantikarekin; baita denak zutik daudela, zuzendariak, beste denak bezalaxe aldare aldera begira jarririk, guztiekin batean esan edo abesten duen litani motako otoitzen batekin ere.

340. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00257 Ondoren, jarlekuan nahiz aldare aurrean zutik, apaizak esaten du:

341. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0141 60 Orduan, apaiz nagusiak, biltzarrearen erdian zutik, galdetu zion Jesusi: Ez al diezu deus ere erantzun behar zure kontra ateratzen dituztenei?

342. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00075 Maria zutik jarri zen, besoa luzaturik eskua zabaldu zuen.

343. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00077 Ezin baina zutik egon.

344. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00065 Gero, lerro-lerro esan bezala, lurpera doaz berriro zutik iraun duten zenbait eraikin ezagunen sotoetatik.

345. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00226 Orain arteko gure aktibismoa propaganda, ondasun materialen eta azken gerra zibileko sinboloen aurkako atentatuak, sabotajeak eta burutzea izan duk, ikurrina gure bandera nazionala agerian jartzea, esloganak hormetan pintatzea, Zutik! organo ofiziala publikatzea eta antzeko ekintzak gauzatzea.

346. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00169 Benaz egin zuen kanpora berak, eta orduan nik mapa ikustera jo nuen, arrapaladan, Martin niri begira zutik zela, irribarrea ezpainertzean.

347. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 00064 Gogora etortzen zitzaizkidan hamaika unetan, umea izan eta astebetera, edo lehenago, zutik jartzeko gai diren momentutik lanera itzultzera behartuta dauden munduko emakume guztiak.

348. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00102 Erretratuari begira segitzen duzu, zutik, eskuak albornoz arrosaren sakeletan.

349. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00063 Bat bada horien guztien artean biziki garrantzizkoa eta gaurdaino inongo gizasemeri aitortzen entzun ez diodana: Ritarekin bizi naizenetik, zutik egin ordez, komunean eserita egiten dut nik txiza.

350. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00057 - Uretara noa freskatu bat hartzera - esan zuen Dickiek, zutik jarriz.

351. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0019 Militarra zen oihu egin zuena, kapitaina, bi adinen artekoa; kafetegiko kristalera handiaren ondoan zegoen, zutik, eskua ezpata-kirtenean tinko.

352. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0060 Joko al zenidake larrua nire atzean zutik jarrita, hondoraino sartuz, kolpez kolpe nire giharrak birrinduz, aurrera eta aurrera beti, biok urtu arte?

353. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0071 Letoniako ereserkia zutik eta errespetuz entzun ostean Ipar Irlandako taldearenarekin hasi direnean, ordea, jo eta ma geratu naiz.

354. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0124 Zutik zeuden guztiek lodikoteari begiratzen zioten.

355. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0124 Beraien inguruan zutik zeuden bospasei bidaiariak kenduta, (...)

356. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0134 Kaboa egongelan zegoen, zutik, jende zintzo hari irribarrez.

357. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0030 Sara isilik zegoen, gaur ez zen berriketan ari, ez oraindik behintzat, eta sutegi ondoan zegoen zutik, besoak antxumaturik, Royri tinko begira hainbeste zahartzen zuten begi hits beltz haietaz, aitaren begiez.

358. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0067 Johnek atea itxi zuen eta zutik geratu zen elizako pasabide estuan, atzean ahotsak entzuten zituelarik, umeenak jolasetan, eta zakarragoak ere bai, haien gurasoenak, biraoka eta oihuka kalean.

359. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 Eta Gabriel, amari sufriarazten zion bakoitzean sentitzen zituen, baina amak aurpegiratu egiten zionean jasanezinak egiten zitaizkion nahasdura, oinaze eta erruduntasunaz betea, zutik zegoen ispilu aurrean, burua makur, alkandora botoitzen.

360. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0246 Beñatek, eseririk zegoen tokitik besoa gerri atzetik igaro zion ondoan zutik zeukan emakumeari eta kiribel xume-xumeak egiten zizkion; xirriak.

361. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0319 Komisarioa, udaletxeko atalondoan zutik, hizketan ari zen, eskuak mugituz, erantzute eginez, ohiko ahots zuri eta bihozgabea berreskuratuta.

362. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0379 - Jakinarazten dut... esan zuen agureak eta, ezpain meheez zapaldurik ondorengo hitzak, zutik jarri zen.

363. 1991> euskara batua literatur prosa i. oñatibia 0049 Zutik mastaren oiñean, axut egin zion (...).

364. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0087 Zutik zirauen ihartutako pago zahar baten ipurdipean aurkitu zuen.

365. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0011 Denak, sukaldeko mahai inguruan zeuden zutik.

366. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0079 Hilotza bezain geldi zegoen haurra harturik, zutik jarri zuen leiho ondoan, bera ere zutunduz, hauxe baino esaten ez zuela:

367. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0068 - Ez dut uste esan zuen zuhaitz bat ere zutik geratuko denik inguru honetan bukatzen dugunerako!

368. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0026 Hori entzutean zutik agurrak egiten zegoen bikote bat lurrean eseri eta muxu eternal bati lotu zaio.

369. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0071 Laguna erdi jantzita eta bera erabat biluzik egoteaz gain gorantz begiratzera beharturik, zutik begira bait du han berak uretatik urtetzeko ahalegin traketsak egiten dituen bitartean, Onofrek epaimahaiaren aurrean ikusi du bere burua.

370. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0119 - Agur - esan du lagunak patetismo itxurak eginaz zutik - .

371. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0027 Denak altxatu eta zutik geratu ziren, hura poliki-poliki eta astun, izeba Cissieren besotik, mahaira bere lekura joan zen bitartean.

372. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0006 Zutikago daudenak abantailatzen dituen dorre oker marfilkolorerantz abiatzen denerako, alabaina, Michel Tourainek asmo sendoa du hiriaren historiaren berri zehatzagoa izateko modua egiteko, hain esplikagaitz dirudien kokaleku haren arrazoirik - arrazoiren bat behar baitu noski - atzematekotan.

373. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0176 Havelek praka barrutik sartu zuen alkondara; zutik zegoen, konketa gaineko ertz batean zintzilikatutako zegoen ispilu txiki baten aurrean, eta desgogara egiten zion so bere aurpegiari.

374. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0204 Iruditu zitzaion masaiariaren gorputza hantxe zegoela, zutik, aktoresaren esku handiaren gainean, eta esku horrek amodiozko mezu gisa entregatzen ziola, erregalia amoros gisa.

375. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0054 Sutegi aurrean zegoen zutik, haragiari buelta ematen eta aita eta amaren mina sentitzen.

376. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0060 Sabela luzeagoa izatekotan zutik kabituko ginatekeela, eta bizkarrezurraren hezurra erratz baten kirtenaren modukoa edukiko genukeela.

377. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0110 Etxeko gizona, galerian zutik, begira geneukan, hortzak garbitzen ari zen eta lepoan toaja bat zuen jarrita, kanileko kortxoa gastatua zegoelako eta lits batekin zuten loturik, jarioa eten zedin.

378. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00031 Garai hartako kronikek oso ongi kontatzen dute guztia! Martxoaren 24a eta 30a bitartean Bizcaya taldeak Madrilen jokatu zuen eta aingeruek bezala gainera... Vigo taldekoak iritsi ziren arte. Baina galiziarrak ez ziren arerio gogorrenak, Madrildarrak baizik... Bizcaya nahiko ongi defendatu zen, hiriburuko taldearen aurka jokatzeko zain zegoen bitartean. Gero gogoratzen den lehenengo harrokeria egin zuen. Vigo taldea penalty batez zigortua izan zen baina Bilbotarrek arerioa zutik nahi zuten, ez belauniko. Eta nahita baloia kanpora bota zuten horrela irabaztea ez baita oso polita....

379. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. elkoroberezibar 00047 Orkatiletan, eskumuturretan eta lepoan uztaiak lotu zizkieten. Terezawak bere abanikoarekin ordena eman zuenean hogeita sei gurutzeak zutik jarri zituzten. Denak kantuan hasi ziren, bakoitzak gustoko zuena; baina batek ezin izan zuen, anai Felipe de Jesusek, anai Martinen eskumatara zegoenak.

380. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00071 Eguneroko eginbeharra egiterakoan oso garrantzizkoa da jarrera egokia izatea. Ordu askoz zutik edo eserita egotea, jarrera berean, nekagarria izan daiteke eta oso kaltegarria hezur, gihar eta juntadurentzat.

381. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00009 Manex Ikerren ezkerretara zutik dago; praka eta niky berdeduna da. Praka zabal-zabalak daramatza eta sandaliak ditu oinetan. Mutil hau Olatzen lagun mina da. Ile beltz-beltza dauka eta elkarrekin doazenean, zeren Olatz ere ilehoria baita, urrunetik ikusten dira.

382. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00560 Hirugarren belaunaldi honetatik zutik gelditzen diren ezagunenak, aipaturiko Elkar eta Erein-ez gain, Labayru, Pamiela, Susa eta Sendoa dira. Hildakoen kapituluan ez dago izen askorik; Hordago eta La Primitiva Casa Baroja ezagunenen artean.

383. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00496 Lehentasuna euskaldunen euskararen aldeko jarrera sustatu eta areagotzeari eman zioten. Ideologi sistema, argudiobide nagusiak, propaganda, eztabaidak, argitalpenak, ekintzak, eta abar, denak funtsean helburu horren inguruan eratzen zituzten, Campionek, adibidez, Euskal-Esnalearen Auzako (Ultzama) batzarreko (ikus 33. irudia) hitzaldiaren amaieran laburbildu zuenez: Baño gauza aiñ okerra [euskararen baztertzea] zuzentzeko, eta zutik jartzeko, lendanez Euskaldunak maite bear dute euskera. Gaur onara etorri geran jaunak, opa ta nai degu Euskaldunak euskalzaleak izan ditezera. (...). Gora Ulzamako ballea, eta gora euskara maitagarriya, Ulzamako ballean iñoiz, sekulan ilko ez dá! (La asamblea de Auza. Euskal-Esnalea I, 1908, 69).

384. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00049 Europa osoa aldaketa politiko eta sozialak astintzen ari ziren bitartean Errusian absolutismoak zutik zirauen, nahiz eta han ere gatazka sozialak gero eta handiagoak izan.

385. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00057 Orain ere baserria han dago zutik, dorre handi batzuen azpian, oso baratze politarekin.

386. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00027 Horretarako zutik geratu zitezkeen ospitale zaharren ondarrak jaso eta bizirik zirauten erlijiosoak batu zituen, fundazio berriak aurrera eramateko asmoz.

387. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0431 Ampuerotarrei erositako etxe zahartxoaren hormak indusketa egin denean agertu direnak izan daitezke, eta Foruen kalera ematen duen harrizko horma, egungo proiektuan zutik mantentzen dena, Diputazioak 1833an eraikitako Egoitzarena da.

388. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0134 Bigarren hipotesi honen alde jarriko nintzateke, dakigun bezala jakinda, 8. mailan oraindik, nahiz eta klasean behin eta berriro gai horiek azaldu, zutik dirautela haurren kontzepzio okerrek.

389. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0005 Vicente Ameztoy-ren collected works probisionalki ikusita burura datorkigun lehendabiziko galdera, eta horixe da hain zuzen egiazko artearen aurrean egin daitekeen gauza bakarra: bere aurrean jarri, hil ala bizirako, zutik edo aulkian eserita, belarriak ikustezina denaren zurrumurruari zabaldu, eta lotsarik gabe galdegin, beldurrez galdegin, sibilari galdetzen zaion bezala, zenbat gauza esan nahiko ez diguten jakinaren gainean gaudela,lehendabiziko galdera, hain zuzen, berriro diot, beren lekuz kanpoko izateari buruz izango da.

390. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0095 Aitzinekotik 100 bat metrotan, airez, E-HEra eta artzain-bidearen Era, 11 m diametroko tumulu harritsu bat ikus daiteke, E-IEra orientatua den hilgela bat erdian, osoki hustua izana eta oraino zutik dauden hiru harlauzaz mugatua.

391. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0134 Eta iduriz, ez da zutik emana izan...

392. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0191 Behorlegiko tontorra (1265 m), bere itxura bereziarekin, Arbailletako mendi multzoaren Hegoaldean, zutik agertzen da.

393. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0191 Orain guti ageri den tumulu baten gainean, gres arrosazko bi harlauza zutik daude, bata buruko harlauza triangularra delarik.

394. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0006 Populu bat xutik (1967) edo Hil zorian ote gara? (1969) (...)

395. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0105 -Antolaketa: aldapa hasieran, kirolaria zutik eta geldi (bi oinak paraleloki goruntz begira) egonik, hotsezko seinalea (txilibitua, txaloa...) itxarongo du.

396. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Leitzatik Irurtzunerako karrobideak auzolanez urratu omen zituzten, eta elurrezko mahai zurien gainean babak eltzeka paratuz, haren jiran zutik egiten omen zituzten otorduak.

397. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0132 Miltxonbordako alabak; txutik ezkerrean: Katalina, Mandaxeibordara ezkondu zena, Joxemiel Arraras kaminero eta haien ama zena; erdian: Martina, Doneztebera ezkondua; eta ezkerrean Maria Jesus, Periko Zaldar famatu haren ama zena. Eserita ezkerrean: Joxepa Anttoni, egungo minttorlatarren amona zena; eta Barbara, buruan painuloa duena.

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0207 Oraino ez dugu ikusi behin ere, Enbatarrik xutik ezartzen edo Pertsulari egun bat, edo Khantari egun bat edo eskual dantzen erakusteko toki bat.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0086 Trikuharri txikienak, aldiz, errektangularrak dira, hilobi-kutxak hiruzpalau harlauza handi zutik sartuta egituraturik daudenak.

400. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00054 Eta horra non gure Iruriko herri gizonak jakitatearen behar gorria xutik ikusten duen bere Xiberu maitean hainbatek eta hainbatek gogoa hegaldatua dutelarik sobera aise Pariserat edo Bilborat edo Baionarat, berdin mikorik ere ezagutzen ez duten ipar eta hego ameriketarat... beren egiazko herriari eta herritarrei bizkarrez jarriak!

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0003 Gero, harrizko eraikuntzak altxa zituzten eta hauetatik asko oraindik ere zutik daude, arkitektura normandoaren lekuko, beren zurezko sabai landuekin.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0017 (...) bizkarrezurraren aldaketak, zutik ibiltzeko posturara moldatu dira.

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0024 Lehen batez ere zuhaitzetan bizi ziren izaki haiek, zergatik hasi ziren sabanan zutik eta tente ibiltzen?

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0038 Inork ez du ukatzen Homo habilis zutik zebilenik.

405. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0140 Nafarroan 1866an artean 24 zutik zeuden.

406. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0107 Besoak belaunetaraino heltzen ziren eta oinez ibiltzeko zutik jartzen zen, martxan zangoak oso aparte zituela.

407. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0127 Teoria honek zutik iraun zuen Rumford-ek, saio asko burutu ondoren, beroa ez zela gai materiala erakutsi zuen arte.

408. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0215 Gelako mahaiak eta aulkiak baztertu ondoren, taldeko beste jokalari guztiak gelan gelditzen dira zutik.

409. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0215 Bitartean, zutik gelditu diren guztiek, isiltasun osoan, elkartu ez daitezen oztopo izan behar dute oinekin pauso hotsak eginez.

410. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00171 Gurutzea zutikan jartzeko
gaizto asko juntatuta,
jasoa zuen lantza zorrotzak
beso azpian sartuta.
zeuden blasfematzen,
zintzoak errukituta,
ta kanpotarrak ikusten zeuden
gertatua arrituta.

411. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00017 Arek bazekian gu baiño obetogo zer egiten ari zan. Gaur ere an dago ura zutik Rubio zanak egin zuana. Zeruan gerta dedila!

412. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00105 ENTZUTEN danez, industri aundi batzuek moldaketa berrien premian daude zutik iraungo badute, eta ortarako 25.000 edo 30.000 langille lanik gabe geldituko omen dira. Ez omen dago orri aldegiterik.

413. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00071 Aiek al ziran, ba, bideak? Auntza bera ere etzan zutik egongo. Baiña, kontuak kontu, noizbait, edo obetogo esateko nolabait, etxeratu giñan, bai, eta ez giñan asarre.

414. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00161 Ainbeste ordutan zutik ibiltzen aspertuta egoten baiziran. Alakoetan, altza erazi egiten zituan, jan gabe ez baizegoan ibiltzerik. Bizimodu tristea itzaiarena, eta berdin ganaduarena ere!

415. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0047 Ezaguturik hor bere zorokeria,
aitak xutik eman bere kabaleria.
Triki-traka lau hatzen gainean zoala,
munduko bertze asto guziak bezala.

416. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 Hauek futbol zelaira begiratzen dute, bertan egokitu baitaiteke autoak aparkatzeko gunea, eta alternatiba, argi dago, Gaztetxea zutik mantentzea da.

417. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Halere, gure aitaren etxeak iraunen du zutik.

418. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0055 Eta Basarriri ere lotara joatea ahaztu zitzaion Goizeko ordubatean, tabernako mostradorean txutik bertsotan aritu ginen hirurok.

419. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. ituarte 0012 Desoreka horrek eta hor barruan dauden interes guztiak zutik dirauten artean bakearen kultura ez da behar bezala garatuko munduan, eta inolaz ere ez dugu izango bakea lortzerik.

420. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00008 Azkenik, Jean-Louis Laka-k erran dauku zer nolako egitaraua xutik ezarria duten: hauxe da, urritik aurrean, Karlos Aizpurua gaztea kostaldean eta Ernest Alkhat barnekaldean, bertsularitza erakasten aritzeko direla bai ikastola, bai gela elebidunetan, bertsu eskolak kurri arazteko.

421. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00009 Mugikortasun eza. Denbora asko eserita edo zutik egoten diren egoerak. Oheratutako pertsonak.

422. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Duela ehun urte hil baitzen, gaiteroek mendeburu hori dute ohoratzen eta Herri-Soinulariak elkarteak ere, Bastidako egun berezi hori xutik ezarriz, parte hartzen du omenaldi hortan.

423. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Galdegiten dute lehen bai lehen xutik emana izan dadien uhasteen debekatzeko plan bat PPRI deitzen dena.

424. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0017 Prehistoriako beste gizaki zaharragoen aztarnek ere izen bereziak hartu dituzte Homo Erectus (zutik ibiltzen zelako), Homo Habilis (trebea), e.a.

425. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Undar aldian ikusi ditugu Europa mailean, arbola landatzeko, xutik ezarri dituzten laguntza moldeak.

426. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Laguntza horietarat heltzeko erresuma bakotxak behar du xutik ezarri oihan edo xararen politika bat, hautua bere gain duela; erresioneka edo eskualde handika, hori lur komunendako edo departamenduka eta eskualde ttipika asoziazione eta laborari multxoendako.

427. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Gure eskualdean, laguntza berezi horien beha egon gabe, asoziazione bat bada xutik ezarria Jean Errecart izenekoa, eskola izen berekoaren sahetsean.

428. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0013 LEPOLUZEAK: Zutik: Sergio Fernandez, Antonio Gomez, Roberto Mejuto, Iban Badiola eta Manolo Ramos.

429. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0013 IKAS-HOTZAK: Zutik: Unai Arrieta, Andoni Mujika, Asier Mujika, Manu Ibarluzea, Josu Zubiaurre Ros eta Xabier Uribetxeberria.

430. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0011 Zutik ezkerretik eskubira: Modesto Rezola, Jokin Otamendi, Jon Martin, Begoña Huegun, Mirentxu Agote, Jon Ezeiza, Imanol Barriola, Amaia Laborda, Juan Joxe Orkolaga eta Marisol Aristi.

431. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00023 Somatzen zitzaizkizun, lepotik behera, bularraldeko ile urriak, eta harbelaren aurrean zutik zerbait adierazten ari zinenean, eta nik intentsitatez begiratzen zintudanean, somatzen nuen beste zeozer ere. Kasi sentitu egin nezakeen zure praka politen barneko...

432. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0049 Aroa pezûalat doalarik, ûlûiak
gaizten dira eta larrûari lotzenago.
Behiek orduan oihaneko bidea hartzen dûe,
zonbaitetan behera jaisteko.
Bena egûn, bazka gizenez aserik,
bortû lepoan dirade,
batak hedailo,
besteak xûtik igitû gabe.

433. 1991> zuberera saiakera-liburuak d. landart 0109 gero, han nonbait bidean, primadera bihotzean, amodio eta ele galduak goiti-beheiti, dolorezko izarren artetik, behar diren neurriak atzemanez, herria izerditan erakusten digu, eta askatasunaren amets zohardian, populu bat xutik!

434. 1991> zuberera saiakera-liburuak d. landart 0110 Ibarla Pekotxeko harriak bizi diren bezala... arima bat badutelakotz zu Manex, gure gogo-bihotzetan atxikitzen zaitugu zutik; bizi gareno, ederresmendurekin preziatuko baititugu zure bizitza pilpirak!

434 emaitza

Datu-estatistikoak: